Studieordning for skibsassistentuddannelsens. grundmodul

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for skibsassistentuddannelsens. grundmodul"

Transkript

1 Studieordning for skibsassistentuddannelsens grundmodul Stiftelsens Georg Stages minde Vedtaget af bestyrelsen 6. marts Gældende fra 16. april Stiftelsen Georg Stages Minde A. H. Vedels Plads, Nyholm 1439 København K

2 Indholdsfortegnelse Indledning uddannelsens mål... 3 Uddannelsens struktur og opbygning... 6 Undervisnings- og samarbejdsformer... 8 Fagbeskrivelser Søsikkerhed Brandbekæmpelse Førstehjælp/Sundhedslære Navigation/søvejsregler Skibsteknik Orientering Engelsk Grundlæggende tankskibskursus Hygiejnekursus Arbejdssikkerhed Motorlære Tegningslæsning Værkstedsskole Vedligeholdelse El-lære Merit, Orlov og dispensation

3 Indledning uddannelsens mål Stiftelsen Georg Stages Minde formål er i overensstemmelse med stiftelsens fundats: at give unge mennesker, der ønsker at fare til søs, den første uddannelse i et dertil indrettet skoleskib Bestyrelsen for Stiftelsen Georg Stages Minde mål for uddannelsen om bord er, at bibringe skoleskibet Georg Stage s elever de bedste forudsætninger som udgangspunkt for en karriere til søs. Det ønskes således, at eleverne efter endt ophold på skoleskibet Georg Stage er fagligt såvel som socialt velfunderede, samt at de er blevet stimuleret i deres ønske om at fare til søs. Heraf forstås at eleverne: får indgående kendskab til almindeligt forekommende tjenester om bord i et skib, herunder brovagt samt dæks- og maskinarbejder med normalt forekommende håndværktøj og maskiner, tilegner sådan viden om sundhedsmæssige risici ved arbejdets udførelse, at de undgår ulykker og arbejdsskader og bliver bevidste om betydningen af et sikkert og sundt arbejdsmiljø. bliver fotrolige med anvendelsen af SMS kodens generelle mønster og udviser ansvarsfølelse i de daglige tjenester, herunder beskyttelse af havmiljøet. opnår bevidsthed om sine personlige ressourcer, tolerance og forståelse for mellemmenneskelige reaktioner og handlinger i bl.a. krisesituationer. Kursusstruktur: Kurset er det første trin inden for skibsassistentuddannelsen. Dersom kurset er gennemført med tilfredsstillende resultat giver det kompetence til udmønstring som ubefaren skibsassistent. Denne uddannelse giver mulighed for at bevæge sig videre på de maritime uddannelser og enten blive befaren skibsassistent, maskinmester eller navigatør. Efter afslutning af opholdet om bord søges det at støtte den enkelte elev videst muligt i ønsker om opnåelse af uddannelsesaftaler og hyreaftaler. 3

4 Målgruppe og adgangsbetingelser: Kurset står åbent for personer, der ønsker at fare til søs og/eller søger at kvalificere sig til relaterede erhverv. Eleven skal som minimum være 17,5 år gammel og have gennemført folkeskolens afgangsprøve eller tilsvarende uddannelse, og være sundhedsmæssigt egnet det vil sige såvel egnet til skibstjeneste som skikket til udkig. Andre forhold: Eleverne forpligter sig til at følge hele undervisningsforløbet samt at henholde sig til SMS for Skoleskibet Georg Stage. Eleverne forpligter sig til at følge særlige regler for orden og arbejde om bord i skoleskibet Georg Stage. Eleverne skal benytte foreskrevet godkendte personlige værnemidler under alle praktiske øvelser og arbejder under uddannelsen og opholdet om bord. Varighed: Kursets varighed er 21 uger. Fordeling af teori og praktik er ca. (vejledende) teori 50% praktik 50% Antal deltagere: Antal deltagere i alt: 63 Maksimum: Minimum: 21 deltagere pr. klasse. (1 skifte bestående af 2 bakker) 15 deltagere pr. klasse Udstedelse af kursusbevis: Skoleskibets kursusbevis samt nødvendige certifikater til tjeneste i handelsflåden som ubefaren skibsassistent udstedes til deltagere, som efter skolens vurdering iht. Styrelsens 4

5 "guidelines" har gennemført kurset med tilfredsstillende resultat. Prøver bedømmes efter 7- trins skalaen. Der udstedes: Søfartsskolebevis for bestået Grundkursus for skibsassistenter. I henhold til STCW 95 A-VI / 1-1, 1-2, 1-3, 1-4. Vagtholdsbevis. STCW 95. II/ 4 Duelighedsprøve i sejlads. Duelighedsprøve i motorpasning. ROC - bevis. Valgfrit. Valgfrit. Valgfrit. Bevis for uddannelse i brandbekæmpelse i skibe. STCW 95 A VI / 1-2 5

6 Uddannelsens struktur og opbygning En skoleskibs hverdag er lidt anderledes end andre skoler. Havet, vejret og omstændighederne har altid forrang frem for et skema eller en undervisningsplan. For alligevel at sikre, at alle elever har været igennem alle fag og alle emner udarbejdes der en registrering af den enkelte elevs undervisning. Ved afslutningen af hvert togt kan det derefter dokumenteres, at eleven har været igennem den fornødne undervisning. Undervisningen fordeler sig i to hovedfaggrupper: I. Maritime fagemner (18 ECTS-point 757 timer) Søsikkerhed Brandbekæmpelse Førstehjælp/Sundhedslære Navigation/søvejsregler Skibsteknik Orientering Engelsk Grundlæggende tankskibskursus Hygiejnekursus Faget er bestået, når eksamen i alle fag er bestået. Alle karakterer angives på eksamensbeviset, men der gives en samlet tællende karakter i faget. II. Håndværksfag samt Maskin- og El-Lære (12 ECTS-point 610 timer) Arbejdssikkerhed Motorlære Tegningslæsning Værkstedsskole Vedligeholdelse El-lære 6

7 Faget er bestået, når eksamen i alle fag er bestået. Alle karakterer angives på eksamensbeviset, men der gives en samlet tællende karakter i faget. Udover disse fag udbydes en række valgfag. 7

8 Undervisnings- og samarbejdsformer Det væsentligste kulturtræk ved Georg Stage som et lærende miljø, er, at lære af erfaring. Derfor tilstræber alle at indfange, dele og fordele viden, indsigt og erfaringer. Tillige er læringsmiljøet kendetegnet ved dag-til-dag læringsmuligheder i situationen. Ved at lade kommunikationen og informationen flyde frit, kan den enkelte påtage sig ansvar for egne handlinger. Samtidig bliver ansvaret hos den enkelte besætningsmedlem og elev den primære styringsydelse om bord. Overordnede strategier: No-blame-policy. Ingen er fuldkomne. Vi gør alle fejl. Fejl bør ikke skjules men frem i lyset, så alle kan lære af det. Derved kan antallet af fejl mindskes på langt sigt. Plads til alle under stor frihedsgrader. Det betyder ikke ubegrænsede udfoldelsesmuligheder, men gensidig hensyntagen og respekt for hinanden og hinandens forskelligheder. Tillid avler tillid. Under de rette omstændigheder er mennesker aktive, engagerede og ansvarlige; Og de vil gerne lære. Med forventning om og opmuntring til at tænke selv giver elever og besætning selvstændige bidrag til løsninger i dagligdagen. Ansvar for egen læring. Man kan ikke lave om på mennesker; derimod kan mennesker lave om på sig selv. Læring er lig med forandring og derfor må læringsmiljøet tilstræbe, at den enkelte kan tage ansvar for egen læring. Derfor gælder det om at opmuntre og støtte eleverne i at øge deres egen kompetence for at lære. Tryghed og rigelige informationer giver grobund for indflydelse og aktiv deltagelse. Indflydelse, og mulighed for at bruge det man har lært, fremmer motivationen. Ved at tilstræbe et frygtløst læringsmiljø fjernes blokeringer for læring og samtidig bliver niveauet for tilbagemeldinger højt. Et frygtløst læringsmiljø bidrager til at styrke selvværdet og selvtilliden hos den enkelte. Undervisningsdifferentiering forudsætter, at læreren dels tilstræber at gå ind i den enkelte elevs personlige forudsætninger og dels skaber den nødvendige individuelle støtte som et bidrag til at øge indlæringen Sociale færdigheder udvikles især ved - at lære af - at arbejde sammen. Arbejdsfunktioner som MOB øvelser, gruppearbejder, sejlmanøvrer - sætte/bjærge sejl, gøre sejl fast, vendinger mm. er fortrinlige til at træne i evnen til at samarbejde og skabe teamwork 8

9 Imitering altså efterligning af andre er en udbredt måde at lære på. Derfor bør besætningen foregå eleverne med et godt eksempel. Ved at vælge at undervisningen finder sted i skoleskibet kan eleverne tilbydes ekstraordinære undervisningsforløb. Disse undervisningsforløb underbygges gennem elevernes egne tildragelser ved øvelsesfartøjet drift og daglige rutiner i forbindelse med skibets og dermed uddannelsens rejse fra A. til B. Der er en række fordele ved at undervise på et skoleskib: At anvende et øvelsesfartøj som skolebygning har et betydelig rekrutteringspotentiale, som giver mulighed for at inspirere elevgrupper som det øvrige uddannelsessystem må opgive at appellere til. Eleverne opnår gennem deres indsats for teamet om bord et umiddelbar tilhørsforhold, som giver en følelse af stolthed, tryghed, selvværd og fagligt overskud til at gennemføre uddannelsen. Eleverne oplæres i skibsfartens internationale kompleksitet gennem øvelsesfartøjets muligheder for at færdes i miljøet og skabe de rammer der fuldender uddannelsen og elevernes maritime oplevelse. Gennem øvelsesfartøjets mobilitet er der rig mulighed for at bringe eleverne til lokaliteter hvor undervisningens indhold om bord suppleres med elevernes egne oplevelser og indlæring gennem ekskursioner. Ved at ligestille eleverne med besætningen i øvelsesfartøjets ISM system opnår eleverne gennem den daglige praktiske anvendelse en dyb forståelse for sikkerhedssystemets anvendelse. Målet ved den praktiske anvendelse af sikkerhedssystem er at eleverne får ånden med ud på deres fremtidige arbejdspladser. En sådan oplæring i systemanvendelse og ansvarsfølelsen for opfyldelse af sikkerhedssystemer får central betydning i fremtidens søfart. Et sådant indlæringsforløb kan ikke finde sted eller simuleres ved traditionel tavleundervisning med indlæring i et dødt ISM undervisningssystem. Idet et øvelsesfartøj er underkastet danske og internationale maritime lov komplekser, vil eleverne gennem ophold og de daglige rutiner opnå en naturlig interesse og forståelse for lovgrundlagene. Øvelsesfartøjet er gearet til at arbejde med komplekse sammensætninger af elevgrupper hvor den eneste fællesnævner er lysten til søen. Der er ofte store uddannelsesmæssige forskelle elevgruppen imellem. Gennem en ligelig fordeling af teoretiske og praktiske 9

10 undervisningsaktiviteter opnås at alle eleverne har mulighed for at tilegne sig den nødvendige viden. Sådanne positive oplevelser er fundamentet for elevernes gensidige forståelse og respekt. At elevgruppen opfatter sig som ligeværdige er en central faktor for elevernes personlige. For opfyldelse af disse succeskriterier er et sejlførende øvelsesfartøj et uovertruffet og virkningsfuldt pædagogisk værktøj. For at fastholde fordelene ved uddannelse i et øvelsesfartøj er det af største vigtighed at øvelsesfartøjets udrustning i videst mulig omfang indgår som et praktisk element i elevernes hverdag. Det bør være målsætningen at eleverne i løbet af undervisningsforløbet opnår viden og selvtillid til at kunne betjene alle funktioner i skibet. Eleven skal på egen initiativ kunne finde støtte til betjeningen ved anvendelse af skoleskibets SMS tjek-lister og procedurer. Undervisningen bør i stigende grad foregå projektorienteret med selvstændig indlæring. Elevernes medansvar og engagement for egen indlæring forudsættes opnået gennem en klar og tydelig formidling af målsætninger samt prioritering af aktiviteter og kursusindlæg der fremmer elevernes personlige og faglige udvikling. Der skal ved valg af tekniske installationer og elektronik tages højde for, at erhvervet i fremtiden stiller krav til elevernes tekniske kundskaber, indsigt og færdigheder. Elevernes tekniske indsigt skal underbygges med en solid sømands mæssig ballast opnået gennem forståelse for elementernes betydning for skibet. 10

11 Fagbeskrivelser Søsikkerhed Formålsbeskrivelse: Formålet er gennem praktisk undervisning og brug af redningsmidler, evakueringsøvelser om bord samt SMS checklister at give eleverne viden om og kendskab til brugen og vedligeholdelsen af redningsmidler. Gennem teoretisk undervisning at skabe en interesse og positiv holdning til SMS systemet samt skabe en forståelse for, at søsikkerhed altid skal have en høj prioritet til søs. I relation til de øvrige arbejdssikkerhedsfag, at skabe en forståelse for, at en konstruktiv sikkerhedskultur beror på egne holdninger, forpligtigelse og aktive og selvstændig medvirken i hverdagen i almindelighed. Målbeskrivelse: Teori Målet er, at eleverne har forståelse for Søredningstjenestens organisation og for helikopterredningsoperation, og endvidere kan reagere og handle korrekt iht. mønstringsruller, alarmsignaler og evakueringsplaner. Brugen af nødradioer, nødbøjer og nødsignaler herunder brugen af pyroteknik. Krisestyring og almindelige psykiske reaktioner ved katastrofer. Kan anvende redningsmidler og disses nødudrustning Kan betjene evakueringssystemer i forbindelse med redningsbåde og flåder. Kan vurdere farer ved forlis, ophold i koldt vand, samt behandling af kuldeskadede personer. Praktik Målet er, at eleverne har forståelse af at udføre almindelige vedligeholdelsesopgaver på redningsmidler ved brug af skibets SMS checklister. Deltager aktiv i skibets ugentlige redningsøvelser. Evakuerer skibet og tilbringe 12 timer i en flåde på vandet. Under iagttagelse af de sikkerhedsmæssige forskrifter kan anvende/deltage i udsætning, betjening af og optagning af redningsfartøjer, samt udsætning og entring af redningsflåder herunder opretning af kæntret flåde. 11

12 Undervisningsmidler: Søfartens ABC Skibets SMS Meddelelser fra Søfartsstyrelsen bind B. - 2 stk. rapporter om passagerers adfærd i en kritisk situation SOLAS regler IMO s regler om symboler Instruktionsbog i brug af redningsmidler Personlige redningsmidler Morten Boje: Jeg ville overleve Videofilm: Faroe, Farvandsvæsenet Helikopterredning I videst mulig omfang deltage øvelser på andre skibe (færger) som aktører i et rollespil som passagerer i krise Undervisningen omfatter: Teoretisk Love og bekendtgørelser Historien om ISM Brug af skibets SMS checklister samt sikkerhedsrapportering Personlige redningsmidler Redningsflåder Redningsbåde Mand over bord Linekaster og pyroteknik Hypotermi Redning med helikopter Udarbejdelse af sikkerhedsplan med IMO s symboler GMDSS SART/EPIRP/VHF Katastrofepsykologi 12

13 Praktisk 1½ døgns deltagelse i træningsprogram i brug af redningsmidler. 1 dag i træningsbassin, 5 punktskontrol af oppustelig redningsvest, spring fra 5 meter med vest og overlevelsesdragt, entring og vending af flåde. Demonstration af pyrotekniske nødsignaler. Full Scale evakuering fra skib med efterfølgende 12 timers ophold i flåder. Deltagelse som aktører i redningsøvelser om bord på andre skibe Aktiv deltagelse i skibets bjærgningsruller, med iklædning af redningsdragter og oppustelige veste, samt kontrol af disse. Brug af skibets SMS checklister for kontrol og vedligehold af sikkerhedsudstyr. Jævnlige MOB ruller, hvor gummibåden gøres klar under elevernes ledelse og aktive medvirken. Eksamen: Eksamen afholdes som handleprøve i træningsbassin Midtvejskontrol afholdes som en skriftlig og/eller praktisk prøve Eksamen afholdes som en skriftlig og mundtlig prøve Der gives én karakter. 13

14 Brandbekæmpelse Formålsbeskrivelse: Formålet er at give eleverne viden om brande, deres opståen, udbredelse og bekæmpelse om bord samt om betydningen af brandforebyggende foranstaltninger og brandøvelser. At give eleverne kendskab til brugen af brandslukningsudstyr, således at de kan deltage i øvelser og brandslukning om bord. At skabe forudsætninger for en sikkerhedskultur, der bidrager til en proaktiv holdning til betydningen af brandøvelser samt kontrol af brandudstyr. At skabe forudsætninger for læring gennem erfaringer med brandøvelser samt ved gruppearbejde at tilegne sig viden om katastrofebrande. At eleven gennemfører kursus hos Københavns Brand- og Redningsskole. Målbeskrivelse: Teoretisk En brands opståen, udbredelse, forplantning og bekæmpelse. Slukningsmidlernes virkemåde og anvendelse i forhold til forskellige typer brande. Konstruktive og forebyggende foranstaltninger til undgåelse af brande. Anvendelsen af en brandplan. Praktisk Gennemgår et elementært brandkursus, der omhandler brandteori, slukningsmateriel, slangebetjening, slukning af mindre brande (1 m2 kar) ved hjælp af håndslukkere, slukning af større oliebrande (19 m2 kar) med vandtåge og skum Korrekt kan udlægge brandslanger og afrigge disse, efter endt brug. Kan slukke forskellige typer brande, med forskellige slukningsmidler gennem kursusforløbet tilegner sig en adfærd, der udviser en proaktiv holdning til brandøvelser og brandsikkerhed i øvrigt Gennemfører kursus hos Københavns Brand- og Redningsskole Undervisningsmidler: Søfartens ABC Meddelelser fra Søfartsstyrelsen bind B 14

15 Skibets SMS Videofilm: Hvordan opstår en brand Diverse brandfilm der illustrerer overtænding, ufuldstændig forbrænding mm. Skibets brandslukningsudstyr Undervisning: Love og bekendtgørelser Skibets brandrulle Brug af SMS checklister på brandudstyr Brandteori Slukningsmetoder Slukningsmidler, herunder håndslukkere og faste anlæg Røgdykkerudstyr Forsigtighedsregler ved brandslukning Røggifte Brandforebyggelse Brandøvelser om bord Vedligehold og kontrol af udstyr efter skibets SMS checklister 1 dages kursus i elementær brandbekæmpelse 2 dages praktisk kursus på Københavns Brand- og Redningsskole Eksamen: Delkontrol afholdes løbende og omfatter bl.a. Midtvejskontrol afholdes som en skriftlig prøve Slutkontrol afholdes som en skriftlig og/eller mundtlig samt praktisk prøve. Der gives én karakter Der udstedes bevis for uddannelse i brandbekæmpelse i skibe. STCW-95 15

16 Førstehjælp/Sundhedslære Undervisningsmateriale: Lærebog i førstehjælp. Div. pjecer. Undervisningen omfatter: Grundkursus i førstehjælp. Vaccinationer. Infektionssygdomme. Tropesygdomme. Livsstilssygdomme. Seksuelt overførte sygdomme. Eksamen: Der afholdes en skriftlig prøve i førstehjælp. Der afholdes en prøve i hjertemassage. Grundkursus i førstehjælp bedømmes: Bestået / ikke bestået. Faget bedømmes samlet: Bestået/ ikke bestået 16

17 Navigation/søvejsregler Formål: Formålet er at give eleverne en sådan indsigt i vagthold, navigation og søvejsregler, at de kan indgå som kvalificerede medlemmer af brovagten. Målbeskrivelse: Efter afsluttet skoleophold er det målet, at eleven,som minimum skal: være bekendt med den gældende bekendtgørelse om vagthold i skibe og kunne redegøre for de heri givne regler vedrørende meniges deltagelse i vagtordninger, kunne anvende og forstå rorkommandoer på dansk og engelsk, kunne anvende og forstå de internationale søvejsregler, hvad angår nødsignaler, dagsignaler, skibslys, vigeregler samt almindeligt brugte signalflag, anvende og forstå kompasset i grader, samt redegøre for og anvende relative pejlinger. Undervisningsmidler: Lærebog Søfartens ABC. Lærebog Duelighedsbogen. De internationale søvejsregler. Afmærkning af danske farvande. Søkort. Kort 1 Radar. GPS Signalflag. Vagtholdsbekendtgørelsen. Rapporter fra søfartsstyrelsens opklaringsenhed. Undervisningen omfatter: Vagthold, søvejsregler: Broprocedure med gennemgang af Bekendtgørelse om vagthold i skibe. Søvagt Udkig 17

18 Rorgænger Rorkommandoer på dansk og engelsk. Ankervagt Vagt under land Alle internationale søvejsregler (minus regel 38 og tillæg 1, 2 og 3) med vægt på skibslys, dagssignaler og vigeregler. Signalering, almindeligt brugte signalflag, samt nødsignaler. Omskiftning fra autopilot til håndstyring. Navigation: Retninger og relative pejlinger. Gradnet og søkort. Kompassets grader magnetisk, gyro, GPS. Søkortsarbejde; Positioner. Kurser. Sejladsopgaver. Farvandsafmærkning og fyrkarakteristik. Kendskab til faktorer der påvirker kursen. Log, fart tid og distance. I praksis deltager eleverne i søvagtstjenesten som udkig, rorgænger og vagthavende elev. Som vagthavende elev får den enkelte lejlighed til at udsætte positioner i søkort ved brug af skibets navigationsudrustning. Eksamen: Eksamen gennemføres som delkontrol, midtvejskontrol og slutkontrol. Delkontrol afholdes løbende. Midtvejskontrol afholdes ved en skriftlig prøve. Slutkontrol afholdes som en skriftlig prøve og en mundtlig prøve for 1/3 af eleverne. (lodtrækning). Der gives én karakter. 18

19 Skibsteknik Formålsbeskrivelse: Formålet er at give eleverne en sådan viden om skibe og deres udrustning, at de bliver i stand til at udføre almindeligt forekommende arbejde på dæk og i maskinrum på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde. Der lægges særlig vægt på, at eleverne kan genkende og bruge korrekte navne og benævnelser vedrørende skibe og deres udrustning. Målbeskrivelse: Målet er, at eleverne kan: Identificere forskellige skibstyper og gengive deres karakteristika Skriftlig og mundtligt benævne. o Skibets hoveddele o Forskellige type af ankre, ankergrej og ankerspil o Forskellige ror-, propeltyper og styremaskineri o Typer af fortøjninger, klys, fortøjningsspil og fortøjningsgrej samt gøre rede for deres anvendelse Skriftlig og mundtligt beskrive: o Forskellige lugetyper og lossegrej med korrekte benævnelser o Skriftlig og mundtligt gøre rede for: o Tonnage og størrelse o Betydningen af lastelinie- og amningsmærker o Procedure for klargøring til ankring og letning o Tilrigning af landgang, faldereb og lodslejder i henhold til gældende sikkerhedsregler Undervisningsmidler: Georg Stage Søfartens ABC Diverse illustrationer og planer Diverse videofilm Skibsbesøg 19

20 Undervisning omfatter: Skibstyper Skibes opbygning og udrustning Tonnage, amning og lasteliniemærker Luger, laste- og lossegrejer Lastbehandling og ventilation Ankring og ankergrej Ror- og styregrejer Fortøjning Adgang mellem skib og land Lodslejdere Praktiske arbejder om bord Eksamen: Resultatkontrol gennemføres som delkontrol, midtvejskontrol og slutkontrol Delkontrol afholdes løbende Midtvejskontrol afholdes som en skriftlig prøve Slutkontrol afholdes som en skriftlig og mundtlig prøve Der gives én karakter 20

21 Orientering Formål: At give eleverne kendskab til formelle strukturer i søfartserhveret, herunder søfarts organisationer, sømandsloven,søloven, vagtholdsbekendtgørlsen, havmiljøet og dets beskyttelse,samt almen erhversorientering. Undervisningsmidler: Søfartens ABC Samling af danske søfartslove STCW konventionen Sømandens ret og pligt Fiskeriårbogen Duelighedsbogen Undervisning: Nationalitetsflag Flagstat Søfartens organisationer Søret og internationale organisationer Uddannelsesretninger Erhvervsorientering Sømandsloven/forhyring ret og pligt, sygdom Sømandsloven opsigels/afsked Havmiljøet og dets beskyttelse Grundprincipperne i vagthold på bro Eksamen: Delkontrol afholdes ved overhøring 21

22 Engelsk Formål: Er at eleven opbygge et maritimt ordforråd der gør det muligt at kommunikere på engelsk, i vagttjenste og arbejde såvel på dæk som i maskinen, samt forstå en skriftlig vejledning eller anvisning. Målbeskrivelse: Forstå og anvende de mest almindeligt forekommende navne og benævnelser på et skib. Forstå og anvende kommandoer, der benyttes i forbindelse med ror- og vagttjeneste Forstå og anvende procedurer og kommunikation i en evt. nødsituation Forstå engelsksproget skiltning og mærkning, som er almindligt forkommende i skibe og havne. samtale på engelsk i forbindelse med den daglige skibsdrift. Undervisningsmidler: Lærebog Maritime udtryk Uddrag af bogen Maritime English Relevante maritime film Diverse artikler fra aktuelle tidsskrifter Vagttjeneste hvor overleveringer, ordrer og meddelelser foregår på engelsk CD- Rom Training on bord With Videotel. 1 Personal Safety on Deck, 2 Personal Safty in Engine Room. 3 Personal survival at sea (SOLAS chapter III) Undervisning: 4 lektioner introduktion til engelsk temauge( r) 1 eller 2 temauge(r) i maritimt engelsk, mens skibet er i søen løbende undervisning på engelsk i teorifag med relevante temaer og vigtige maritime udtryk Anvendt engelsk på hele skibet så vel på vagt som frivagt, samt ved daglige arbejde. Eksamen: Slutkontrol afholdes som en skriftlig prøve. 22

23 Der gives en karakter på grundlag af den skriftlige prøve. Der anvendes en fælles lektionslog til faget engelsk, som alle lærerne påtegner. 23

24 Grundlæggende tankskibskursus Formål: At eleverne har fået kendskab til de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici, der er forbundet med ladningshåndtering om bord i tankskibe, så vedkommende kan medvirke ved udførelse af arbejdet om bord under iagttagelse af gældende forskrifter. Mål: Kunne redegøre for risici og sikkerhedsudstyr ved tankeroprationer. Kunne redegøre for forskellige ladningers egenskaber og giftighed. Kunne redegøre for forholdsregler ved udslip, hudkontakt og indånding af ladningen. Undervisningsmateriale: Søfartens ABC. Materiale fra Tanker Familiarization Course Eksamen: Afsluttende prøve. Prøven er bestået eller ikke bestået, dette fremgår på afsluttende søfartsskolebevis. Der erhverves bevis for gennemgået Tanker Familiarization Courses i henhold til STCW V/1. 24

25 Hygiejnekursus Formål: Kurset skal give eleven indblik i lovgivningens bestemmelser om tilvirkning af fødevarer samt egenkontrol. Mål: information om Fødevarestyrelsens funktion i forbindelse med godkendelse af og tilsyn med virksomheder. kendskab til de fødevarebårne sygdomme, deres årsag og udbredelse; kendskab til mikroorganismers forekomst, vækst og udbredelse i fødevarer, og hvorledes disse hæmmes ved tilvirkning, tilberedning og salg; forståelse af principperne omkring egenkontrol, udpegning af kritiske punkter i produktion og salg samt viden til at kunne arbejde hygiejnisk; viden om nødvendige forholdsregler ved håndtering af råvarer, opbevaring, optøning, opvarmning og nedkøling; viden om de specielle forhold vedrørende brug af æg forståelse for betydningen af personlig hygiejne samt betydningen af hensigtsmæssige midler og metoder ved rengøring af arbejdsområder og udstyr. Kurset varer 3 dage og afsluttes med en skriftlig eksamen som bedømmes bestået/ikke bestået. 25

26 Arbejdssikkerhed Formål At eleven har forståelse for skibets almene sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold, kunne bruge personlige værnemidler korrekt. Være i stand til at tilegne sig ny information om arbejdssikkerhed. Målbeskrivelse: Eleven har kendskab til: Lov og bekendtgørelser om arbejdsmiljøregler til søs. brugen af sikkerhedsorganisationen om bord i skibene. brugen af opslagsmanualer der informerer om arbejdssikkerhed. det forebyggende sikkerhedsarbejde til at undgå ulykker om bord. anvendelsen af personlige værnemidler. hvorledes stoffer, der udgør en sundheds- eller sikkerhedsrisiko, skal mærkes og behandles. identifikation og beskrivelse af farlig gods. hvordan man skaber et godt psykisk arbejdsmiljø om bord. Undervisningsmateriale: Søfartens ABC. Duelighedsbogen. Arbejdsmiljømanualen Arbejdspladsbrugsanvisninger. Brochurer udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd. Rapporter fra Søfartsstyrelsens Opklaringsenhed. Diverse videofilm fra Søfartens Arbejdsmiljøråd. Undervisningen omfatter: Lov og bekendtgørelser. Sikkerhedsorganisationen om bord. Ulykker, årsager, og forebyggelse. Personlige værnemidler. 26

27 Psykisk arbejdsmiljø. Åndedrætsværn. Arbejde i lukkede rum. Farlige stoffer. Arbejde med maling. (MAL-koden). Farligt gods. Ergonomi. Brug af Arbejdsmiljømanualen. Brug af Arbejdspladsbrugsanvisninger. Søfartens Arbejdsmiljøråd holder temadage om rigtige løfteteknik. Eleverne har i løbet af togtet planlagt arbejdsopgaver, hvor de skal vælge de rigtige personlige værnemidler, og bruge dem korrekt. Kontrol: Der afholdes en skriftlig eksamensprøve. Der afholdes en mundtlig eksamen. Der gives en afslutningskarakter. 27

28 Motorlære Formålsbeskrivelse: At give eleverne viden om de væsentligste maskinkomponenter, der indgår i et skibsmaskinanlæg med hensyn til formål og primær funktion. At eleverne opnår kendskab til normale driftstilstande for fremdrivnings- og hjælpemaskineri med tilhørende systemer, og kendskab til klargøring, start, stop og afrigning af skibsdieselmotoranlæg. Målbeskrivelse: Målet er, at eleverne har kendskab til: Dieselmotorens opbygning og de enkelte komponenters formål og funktion. Dieselmotorens virkemåde og arbejdsgang. Trunk-, krydshovedmotorer. Tryk- og turboladning. Konstruktion og virkemåde af almindeligt forekommende pumper, filtre og afspærringsmidler. Opbygning af smøreoliesystemer til motorer. Opbygning af kølevandssystemer til motorer. Opbygning af brændselsoliesystemer til motorer. Opbygning af startesystemer til motorer. Normale driftstilstande og driftsforstyrrelser på skibsdieselmotoranlæg. Klargøring, start, stop, og afrigning af skibsdieselmotoranlæg. Forebyggelse af olieforurening fra skibe i henhold til MARPOL-konventionen. Undervisningsmidler: Motorlære til duelighedsprøve i motorpasning. Søfartens ABC. Skibsdieselmotor. Div. demonstrations maskindele. Redningsbådsmotor. Diverse videofilm. Cd-rommen Maritim leder. Programmeret lærestof i motorlære: Program 67 og

29 Div. materiale leveret af MAN B&W. Undervisningen omfatter: Gennemgang af dieselmotoren og div. hovedkomponenter. Forskellige dieselmotor-typer. Tryk- og turbolader systemers opbygning og funktion. Brændselsolier. Brændstofsystemer til dieselmotorer. Smøreolier. Smøring af motorer. Køling af motorer. Start af motorer. Pasning af motorer under gang. Driftsforstyrrelser. Rutinemæssige opgaver og driftstime-bestemte eftersyn. Rørkendingsfarver. Pumper. Afspærringsmidler. Forebyggelse af olieforurening fra skibe i henhold til MARPOL-konventionen. Eksamen: Eksamen gennemføres som delkontrol, midtvejskontrol og slutkontrol. Delkontrol foretages løbende. Midtvejskontrol afholdes som en skriftlig prøve. Slutkontrol afholdes som en skriftlig og mundtlig prøve. Der gives én karakter. 29

30 Tegningslæsning Formålsbeskrivelse: At give eleverne et sådant kendskab til tegningslæsning, at de kan anvende de generelle værktøjer til brug for udfærdigelse af tekniske tegninger, samt opnå den fornødne færdighed til at læse og forstå ukomplicerede tegninger. Målbeskrivelse: Målet er, at eleverne: Har forståelse af den terminologi der anvendes til læsning og forståelse af en teknisk tegning. Kan anvende den terminologi, der bruges i forbindelse med udfærdigelse af en teknisk tegning. Undervisningsmidler: Kompendium i tegningslæsning indeholdende teknisk fagtegning, tegningsremedier og værktøj samt Dansk Standard. Undervisning: Anvendelse af måleværktøjer Stregarter Afbildning Målsætning Tolerancer og forskellige kvalitetsmål Snit Målforhold Signatur Gevind / signatur Dansk Standard Eksamen: Delkontrol afholdes løbende 30

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSEN TIL DUAL PURPOSE OFFICER I SKIBE UNDER 3000 BT/KW

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSEN TIL DUAL PURPOSE OFFICER I SKIBE UNDER 3000 BT/KW UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSEN TIL DUAL PURPOSE OFFICER I SKIBE UNDER 3000 BT/KW The Dual Purpose Officer s Examination (Restricted) Version 1.0, Dato: 12. juni 2002 Forudsætninger Den studerende skal

Læs mere

Studieordning for Skagen Skipperskole

Studieordning for Skagen Skipperskole Studieordning for Sætteskipperuddannelsen Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsens formål og læringsmål......side 2 2. Uddannelsens struktur og opbygning, herunder moduler og ECTS point. side 5 3. Undervisnings-

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Trinmål for. børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling

Trinmål for. børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling GLADSAXE Trinmål for børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling 1 Trinmål for børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling Gladsaxe Kommune Udgivet af Børne- og kulturforvaltningen November

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen.

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. En arbejdsbeskrivelse af Kaspar Liebst Bundgaard og Michael Jensen Ifølge lovgivningen 1 på erhvervsuddannelsesområdet,

Læs mere

Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014

Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014 Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014 Industrimarken 2 3300 Frederiksværk tlf.: 47 72 43 00 www.pnuc.dk post@pnuc.dk Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 Visioner...

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Undervisning i praksis

Undervisning i praksis Undervisning i praksis Forsvarskommandoen 2000 Undervisning i praksis er redigeret af Forsvarets Center for Lederskab, Uddannelsesudviklingsafdelingen Frihåndstegninger: Poul Carlsen Illustrationer: Uddannelsesudviklingsafdelingen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvorfor og hvordan? side 5. Hvad betyder træthed for skib og sikkerhed? side 6. Reglerne - overordnet side 7

Indholdsfortegnelse. Hvorfor og hvordan? side 5. Hvad betyder træthed for skib og sikkerhed? side 6. Reglerne - overordnet side 7 3 Indholdsfortegnelse Hvorfor og hvordan? side 5 Hvad betyder træthed for skib og sikkerhed? side 6 Reglerne - overordnet side 7 Hvad betyder træthed for helbred og arbejdsindsats? side 12 Vagtsystemer

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter Marts 2013 Revideret 16. april 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Projektnummer: 127615 Pulje: OUP 2011 Sags nr.: 133.89J.261 Udvikling og udbredelse af åbent værksted Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Anbefalinger... 4 Formål... 6

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

EN BESKRIVELSE AF KERNEFAGLIGHEDEN - DE LIVSPRAKTISKE OG ERHVERVSRETTEDE FAG

EN BESKRIVELSE AF KERNEFAGLIGHEDEN - DE LIVSPRAKTISKE OG ERHVERVSRETTEDE FAG EN BESKRIVELSE AF KERNEFAGLIGHEDEN - DE LIVSPRAKTISKE OG ERHVERVSRETTEDE FAG August 2012 1 Indledning De frie fagskoler repræsenterer traditionelt et stærkt fagligt rum defineret ved klassiske dyder og

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere