Fælles værdiramme og konkrete initiativer til styrkelse af frivilligt arbejde i Århus Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles værdiramme og konkrete initiativer til styrkelse af frivilligt arbejde i Århus Kommune"

Transkript

1 Indstilling - UDKAST Til Magistraten Børn og Unge Den Fælles værdiramme og konkrete initiativer til styrkelse af frivilligt arbejde i Århus Kommune 1. Resume Byrådet besluttede den 5. december 2007, at en arbejdsgruppe bestående af en repræsentant fra hver magistratsafdeling (og med forankring i Sundhed og Omsorg) skulle beskrive et forslag til en fælles overordnet værdimæssig ramme for, hvordan Århus Kommune vil samarbejde med frivillige og understøtte den frivillige indsats. Sagsnummer AK/2008/00292 Med denne indstilling fremlægger den tværmagistratslige arbejdsgruppe et forslag til en fælles værdiramme for frivilligt arbejde i Århus Kommune. Forslaget består af en fælles værdiramme for frivilligt arbejde, som tager udgangspunkt i Århus Kommunes TRE værdier: Troværdighed, Respekt og Engagement. Værdirammen er beskrevet i denne indstillings afsnit 5. Endvidere består arbejdsgruppens forslag af en række konkrete initiativer, som skal sikre implementering af værdirammen. Formålet med værdirammen og initiativerne er at styrke såvel det frivillige arbejde i kommunen som samspillet mellem kommunen og de frivillige. Arbejdsgruppen foreslår følgende konkrete initiativer: At der nedsættes en tværmagistratslig følgegruppe med forankring i Sundhed og Omsorg, som skal sikre implementering af værdiramme og initiativer At der hvert år udpeges en frivilligambassadør, som har til opgave at sætte fokus på frivilligt arbejde i Århus Kommune At der afholdes ét årligt temaseminar for frivillige samt ansatte og politikere i Århus Kommune En del af byrådsbeslutningen var også, at der skulle etableres en frivilligportal under Kultur og Borgerservice.

2 Arbejdsgruppen foreslår, at portalen ligesom følgegruppen forankres i Sundhed og Omsorg. Dette foreslås for at sikre den størst mulige gennemsigtighed for de frivillige i forhold til samarbejdet med Århus Kommune. Arbejdsgruppens forslag indeholder derudover en plan for udbredelse af kendskab til værdirammen og de konkrete initiativer. Implementeringen af værdirammen samt de konkrete initiativer igangsættes i Implementeringen vil løbe over en 2-årig periode, hvorefter initiativerne samt forankringen af følgegruppen evalueres med henblik på eventuel fortsættelse. Udgifterne til implementering af initiativerne afholdes af hver magistratsafdeling ud fra følgende fordelingsnøgle: Sociale Forhold og Beskæftigelse, Sundhed og Omsorg samt Kultur og Borgerservice afholder hver ¼ af de samlede udgifter. Den resterende ¼ deles ligeligt mellem Borgmesterens Afdeling, Børn og Unge samt Teknik og Miljø. Udgifterne afholdes inden for de enkelte afdelingers egne budgetter. 2. Beslutningspunkter At 1) forslag til værdiramme samt initiativer til styrkelse af samarbejdet mellem frivillige og Århus Kommune tiltrædes, herunder at der etableres en tværmagistratslig følgegruppe med forankring i Sundhed og Omsorg. At 2) der afsættes kr. til etablering af Frivilligportalen med forankring i Sundhed og Omsorg samt at der årligt afsættes kr. til drift af portalen. At 3) der årligt afsættes kr. til iværksættelse af tværgående initiativer til styrkelse af den frivillige indsats og samarbejdet med Århus Kommune. At 4) et forslag til fordelingsnøgle for udgifterne til implementeringen af værdirammen samt initiativer i forbindelse hermed tiltrædes. 3. Baggrund 3.1. Byrådsbeslutning Side 2 af 12

3 På baggrund af et beslutningsforslag fra SF vedtog Århus Byråd den 5. december 2007 at: Der udarbejdes et forslag til overordnet værdiramme for den frivillige indsats evt. med udgangspunkt i Århus Kommunes tre værdier værdirammen skal bidrage til mainstreaming i de enkelte magistratsafdelingers tilgang til og samarbejde med frivillige der udarbejdes en beskrivelse af, hvordan den frivillige indsats og samspillet med de frivillige kan styrkes også på tværs af magistratsafdelingerne der etableres en frivillighedsportal under Borgerservice der udarbejdes en plan for elektronisk og papirmæssig udbredelse af kendskabet til den overordnede ramme og de øvrige forslag. Forslaget vedtages endeligt i Magistraten. Nærværende forslag til værdiramme mv. er udarbejdet i en tværmagistratslig arbejdsgruppe under ledelse af Sundhed og Omsorg. Arbejdsgruppen har i formuleringsfasen afholdt en tværgående workshop med deltagelse af repræsentanter for forskellige frivillige foreninger og interessenter inden for hver magistratsafdelings område. Deltageroversigt fra workshoppen er vedlagt som bilag Styrkelse af indsats og samspil Det frivillige arbejde og de frivilliges virke er under konstant udvikling og forandring. Behov hos frivillige samt hos modtagere og brugere af de frivilliges ydelser - ændres løbende, og denne udvikling stiller krav til såvel de frivillige aktører som til kommunen. Århus Kommune har en lang tradition for et frugtbart og konstruktivt samspil med de mange forskellige aktører, der eksisterer inden for frivilligområdet i kommunen. Med den fælles kommunale værdiramme er målet at styrke dette samspil og skabe en større bevågenhed dels omkring de behov, frivillige har i samarbejdet med kommunen, dels om resultatet af de frivilliges indsats. De frivillige initiativer skal dyrkes, støttes og udvikles der, hvor der er behov. Via et godt og konstruktivt samarbejde er det muligt at skabe gode vækstvilkår og udviklingsmuligheder for at sikre de mange forskellige frivillige tilbud, der skaber glæde og gavn hos mange borgere i kommunen. Side 3 af 12

4 Århus Kommune ønsker at mainstreame tilgangen til frivilligt arbejde i kommunens magistratsafdelinger. Formålet er at sikre, at der i hver magistratsafdeling er gode arbejds- og udviklingsmuligheder for de frivillige aktører. 4. Den forventede effekt Den fælles kommunale værdiramme for frivilligt arbejde samt de foreslåede initiativer til styrkelse af frivillighedsområdet forventes: at gøre det mere attraktivt at være frivillig i Århus Kommune at synliggøre det frivillige arbejdes mangfoldighed og værdi at give et mere smidigt og dialogorienteret samarbejde mellem de frivillige og Århus Kommune at øge bevidstheden i de enkelte magistratsafdelinger om fordelene ved samarbejde med frivillige at bidrage til mainstreaming af indsatser og samarbejde omkring frivilligområdet i hele Århus Kommune I udvikling og tilrettelæggelse af de konkrete initiativer vil der blive taget hensyn til den mangfoldighed, der kendetegner det frivillige arbejde. Der vil ligeledes blive rettet opmærksomhed mod at fremme mangfoldigheden i det frivillige arbejde mht. køn, alder, etnicitet, handicap m.v. 5. De planlagte ydelser 5.1. Værdirammen for frivillighed i Århus Kommune Forslaget til en kommunal værdiramme for frivilligt arbejde i Århus Kommune er udarbejdet af den tværmagistratslige arbejdsgruppe og bygger på Århus Kommunes værdiramme: Troværdighed, Respekt, Engagement. Troværdighed: Århus Kommune samarbejder med de frivillige aktører for at sikre gode arbejds- og vækstvilkår for den frivillige indsats. Samarbejdet styrkes gennem dialog, gennemsigtighed og gensidighed i relationerne mellem de frivillige aktører og Århus Kommune. Side 4 af 12

5 Respekt: Århus Kommunes samarbejde med de frivillige aktører er grundlagt ud fra en respekt for de frivilliges engagement, særegenhed og mangfoldighed. Samarbejdet bygger på en gensidig anerkendelse og respekt for hinandens vilkår og ressourcer hos såvel de frivillige aktører som kommunen. Engagement: Århus Kommunes samarbejde med frivillige baseres på nytænkning, udvikling og inddragelse af frivillige og frivillige tilbud som et godt supplement til kommunens tilbud. Samarbejdet kendetegnes ved engagement, imødekommenhed og anerkendelse af det frivillige arbejdes værdi for borgerne i Århus Kommune. Denne værdiramme for frivilligt arbejde i Århus Kommune retter sig mod alle former for frivilligt arbejde og frivilligt engagement. Værdirammen omhandler såvel det frivillige sociale arbejde, der udføres inden for det sociale og sundhedsmæssige område, det frivillige foreningsliv inden for idræt, kultur og fritidsområdet, Århus Kommunes fællesråd samt området for råds- og bestyrelsesarbejde på institutionsområdet. Værdirammen støtter op om de igangsatte initiativer, som danner grundlag for det store frivillige engagement og det gode samarbejde, der karakteriserer samspillet mellem frivillige aktører og Århus Kommune. Den fælles kommunale værdiramme supplerer en række i forvejen vedtagne politikker i Århus Kommune, herunder frivilligpolitikken i Sundhed og Omsorg, integrationspolitikken, handicappolitikken, sundhedspolitikken m.fl Konkrete initiativer Den tværmagistratslige arbejdsgruppe foreslår en række konkrete initiativer, som skal sikre implementering og forankring af den fælleskommunale værdiramme for frivilligt arbejde i kommunen. Dette skal i høj grad ske i samspillet mellem de frivillige og de enkelte magistratsafdelinger, men sigter endvidere på at styrke det tværmagistratslige Side 5 af 12

6 samspil i kommunen, således at kommunens funktion som samarbejdspartner fremstår stærkere og som en helhed. a. Tværmagistratslig følgegruppe for frivilligt arbejde Det foreslås, at der etableres en tværmagistratslig følgegruppe, som får ansvar for følgende opgaver: Udarbejdelse af kommissorium for gruppens arbejde Udarbejdelse af strategi for mainstreaming af værdirammen samt implementering af de konkrete initiativer Etablering af Frivilligportalen Årlig kåring af en ambassadør for det frivillige arbejde Planlægge afholdelse af en årlig temadag for frivillig, kommunale repræsentanter og politikere Udbredelse og kommunikation omkring følgegruppens arbejde Sikre en tværgående koordinering på frivilligområdet b. Etablering af Frivilligportalen Byrådet har vedtaget, at der skal etableres en frivilligportal. Som en del af byrådets beslutning fremgik det, at portalen skal etableres under Kultur og Borgerservice. Arbejdsgruppen foreslår, at portalen i stedet etableres sammen med følgegruppen, så begge med forankres i Sundhed og Omsorg. Dette foreslås for at sikre den størst mulige gennemsigtighed for de frivillige i forhold til samarbejdet med Århus Kommune. Det er et stort ønske blandt de frivillige i Århus Kommune, at der sikres øget synlighed og samling af informationer omkring forskellige muligheder for samarbejde, støtte og vækst i forhold til de frivillige aktiviteter. Formålet med portalen er at etablere én indgang til oplysninger omkring det frivillige arbejde for hele Århus Kommune. Målet er at øge gennemsigtigheden og dialogen mellem kommunen og frivillige. Det skal være let kan finde frem til de relevante informationer omkring kommunen samt frivilligområdet i Århus. Portalen kan have følgende indhold: Relevant information, som kan gøre det mere attraktivt at være frivillig i Århus Kommune Synlighed og gennemsigtighed omkring information til gavn for frivillige foreninger, klubber mv. Information fra Århus Kommune om f.eks. lån/leje af lokaler Side 6 af 12

7 Oplysninger om de forskellige tilskudsmuligheder (oversigt, ansøgningsskemaer, kontaktpersoner). Information om såvel offentlige som private tilskudsmuligheder Krav til ansøgninger og afrapportering i forhold til kommunale tilskudsmuligheder Tilbud om offentlige og private kurser, konferencer og temadage med relevans for frivillige aktører Relevant høringsmateriale Relevant lovgivning indenfor frivilligområdet Opslagstavle med relevante aktiviteter, kurser m.m. Mulighed for intern kommunikation mellem de frivillige/ foreningerne f.eks. gennem chat-rooms, blogs og andre måder at vidensdele og formidle erfaringer Links til eksterne partnere og interessenter på frivilligområdet Frivilligportalen etableres på grundlag af og koordineres med eksisterende digitale informationskanaler omkring den frivillige indsats. En projektleder i Sundhed og Omsorg får ansvaret for i etableringsfasen at starte portalen op ved at indsamle og koordinere inputs fra de forskellige magistratsafdelinger. Projektlederfunktionen skal ligeledes sikre og koordinere den fremadrettede løbende opdatering. c. Ambassadører for det frivillige arbejde Det foreslås, at den tværmagistratslige følgegruppe får ansvaret for at der udpeges en årlig ambassadør for det frivillige arbejde i Århus Kommune. Formålet er at styrke anerkendelsen og synligheden af det frivillige arbejdes værdi for den enkelte og for kommunen. Ambassadøren vælges blandt frivillige, private eller offentlige personer, som vurderes at kunne gøre en betydningsfuld indsats for at sætte frivillighed på dagsordnen i Århus. Endvidere er formålet at sætte fokus på inddragelse, kontakt og dialog på frivilligområdet i Århus Kommune. Med den årlige udnævnelse af en ambassadør for frivilligt arbejde følger et beløb, som anvendes til at sætte fokus på frivilligt arbejde. Dette kan gøres gennem events, konkret støtte til nye initiativer eller lignende. Ambassadøren indgår i tæt dialog og samarbejde med den tværmagistratslige følgegruppe. Side 7 af 12

8 d. Temaseminar Det foreslås, at den tværmagistratslige følgegruppe får ansvar for, at der årligt afholdes et temaseminar med henblik på at skabe et forum for dialog mellem frivillige i Århus Kommune, politikere, ansatte i kommunen, professionelle med relevans for frivilligområdet, etc. Formålet med afholdelse af et årligt temaseminar er: at understøtte de frivillige aktørers engagement at øge dialogen mellem de frivillige aktører og kommunen at øge dialog og samspil på tværs af de forskellige frivillige aktører at øge dialogen mellem relevante aktører inden for Århus Kommune at sætte aktuelle temaer på dagsorden og give de involverede aktører mulighed for at få inspiration og udveksle erfaringer. Den tværmagistratslige følgegruppe inddrager repræsentanter fra frivilligområdet i planlægningen samt udbredelsen af kendskabet til temaseminarerne. e. Udbredelse Den tværmagistratslige følgegruppe udarbejder som en del af kommissoriet for gruppens arbejde en implementeringsplan for elektronisk samt papirmæssig udbredelse af kendskab til værdirammen samt Frivilligportalen. Det foreslås, at der afholdes en frivilligdag, som giver startskuddet til implementeringen af den fælles kommunale værdiramme for frivillighed. Frivilligdagen afholdes umiddelbart efter vedtagelsen af værdirammen samt efter at den tværmagistratslige følgegruppe er etableret. Frivilligdagen afholdes som et offentligt arrangement, hvor alle med interesse for det frivillige arbejde i kommunen inviteres. På Frivilligdagen præsenteres værdirammen, ligesom der skabes rum til input til den tværmagistratslige følgegruppes fremtidige arbejde. 6. Organisering af indsatsen Der nedsættes en tværmagistratslig følgegruppe. Følgegruppens primære opgave er at sikre implementering og forankring af værdirammen for det frivillige arbejde i Århus Kommune. Følgegruppen skal Side 8 af 12

9 bidrage til mainstreaming i forhold til værdirammen i kommunens magistratsafdelinger. Følgegruppen og Frivilligportalen forankres i Sundhed og Omsorg. Der skal udarbejdes et kommissorium for arbejdsgruppens indsats og ansvarsområder. I kommissoriet beskrives, hvorledes dialog, samarbejde og samspil med det frivillige felt i Århus Kommunes styrkes. På lige fod med værdirammen og de øvrige initiativer evalueres følgegruppens arbejde og forankring efter en 2-årig periode. Denne indstilling og dermed værdiramme, initiativer til styrkelse af frivilligområdet samt oplæg til portal har været sendt i formel høring hos magistratsafdelingerne samt hos følgende organisationer, foreninger og råd: Magistratsafdeling Borgmesterens Afdeling Sociale Forhold og Beskæftigelse Teknik og Miljø Sundhed og Omsorg Kultur og Borgerservice Børn og Unge Høringsparter Handicaprådet Integrationsrådet Det Sociale Forbrugerråd Frivilligcenter Århus Fællesrådene i Århus Kommune Ældrerådet Frivilligrådet Brugerråd Beboer og pårørenderåd Foreningsbutikken Frivillighusenes bestyrelser Århus Pensionistsamråd Idrætssamvirket Århus Ungdommens Fællesråd Folkeoplysningssamvirket Folkeoplysningsudvalget Børn og Ungerådet Foreningen af skolebestyrelser i Århus Forældrenævnet Skole og Samfund, Århus Denne høring har resulteret i følgende: xxxxxxx Høringsbidragene er samlet i bilag 2. Side 9 af 12

10 7. Konsekvenser for ressourcer Omkostningerne til implementering af værdirammen samt de konkrete initiativer forventes dækket inden for de enkelte magistratsafdelingers og Borgmesterens Afdelings egne budgetter. Der anvendes en fordelingsnøgle til formålet, jf. nedenstående. Følgegruppen Følgegruppen forventes at skulle mødes 4-6 gange årligt. Hver magistratsafdeling samt Borgmesterens Afdeling udpeger en repræsentant til følgegruppen. Der skal ud over faste møder påregnes tid til forberedelse og koordinering bl.a. af de årlige temadage. Frivilligportal iværksættelse og drift Arbejdsgruppen vurderer, at etablering af portalen beløber sig til kr (P/L-2009) i form af lønudgifter. Dertil skal medregnes udgifter på kr (P/L-2009) til softwaren. I alt kr. Årlige driftsomkostninger til projektledelsen af portalen er kr (P/L-2009). En eventuel sprogversionering af portalen vil kræve yderligere ressourcer. Der indhentes pt. erfaringer med udgifter til sprogversionering af den kommunale hjemmeside. Der foreligger derfor pt. ikke noget skøn over beløbets størrelse. Omkostningerne ved etablering af frivilligportalen forventes dækket via en samlet pulje på kr , hvor Sundhed og Omsorg, Sociale Forhold og Beskæftigelse samt Kultur og Borgerservice dækker 1/4 hver, mens de resterende magistratsafdelinger deler den sidste 1/4 ligeligt mellem sig. De årlige driftsudgifter forventes dækket via en samlet pulje på kr , hvor Sundhed og Omsorg, Sociale Forhold og Beskæftigelse samt Kultur og Borgerservice dækker 1/4 hver, mens de resterende magistratsafdelinger deler den sidste 1/4 ligeligt mellem sig. Etablering af portal i kr. (P/L-2009) Årlig driftsomkostning i kr. (P/L-2009) Borgmesterens Afdeling Sociale Forhold og Side 10 af 12

11 Beskæftigelse Teknik og Miljø Sundhed og Omsorg Kultur og Borgerservice Børn og Unge I alt Temadage, ambassadører mv. Der afsættes et årligt budget på kr. til følgegruppens opgaver i forbindelse med temadage og aktiviteter til ambassadørerne fordelt med: Årlig temadag: kr Ambassadør: kr Diverse: kr De årlige driftsudgifter til indledende frivilligdag/temadag og ambassadører forventes dækket via en samlet pulje på kr (P/L- 2009), hvor Sundhed og Omsorg, Sociale Forhold og Beskæftigelse samt Kultur og Borgerservice dækker 1/4 hver, mens de resterende magistratsafdelinger deler den sidste 1/4 ligeligt mellem sig. Årlig budget i kr. (P/L-2009) Borgmesterens Afdeling Sociale Forhold og Beskæftigelse Teknik og Miljø Sundhed og Omsorg Kultur og Borgerservice Børn og Unge I alt Bilag Bilag 1: Deltagerliste fra workshop om kommunal værdiramme for Århus Kommunes samspil med frivillige. Bilag 2: Høringsbidrag. Tidligere beslutninger Side 11 af 12

12 Århus Byråd har den 23. januar 2008 vedtaget frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg i overensstemmelse med erklæring fra Sundheds- og Omsorgsudvalget af 17. januar Århus Byråd har den 5. december 2007 forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om udformning af en fælles overordnet frivilligpolitik i Århus Kommune i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 29. november Side 12 af 12

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Forord Livsmod, glæde, handlekraft og kvalitet. Det er nøgleordene i arbejdet for og blandt ældre og handicappede. Det er bærende

Læs mere

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Fællescenter HR og Udvikling Journalnr: 00.00.00-A00-6 Ref.: Charlotte Grøn Andersen Telefon: 99889432 E-mail: acga@rebild.dk Dato: 25-06-2015 Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Følgende

Læs mere

Bilag 3. BILAG 3: Kommentering af høringssvar. Høringsbidragsydere. Den 2. februar Borgerservice og Biblioteker

Bilag 3. BILAG 3: Kommentering af høringssvar. Høringsbidragsydere. Den 2. februar Borgerservice og Biblioteker Bilag 3 Den 2. februar 2010 BILAG 3: Kommentering af høringssvar Høringsbidragsydere Følgende bidragsydere har indsendt høringssvar (jf. bilag 2): Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice Århus

Læs mere

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 12. juni 2007 Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse Århus Kommune Personaleafdelingen 1. Resume Direktørgruppen har

Læs mere

Indstilling. Fælles værdiramme og konkrete initiativer til styrkelse af samarbejdet med frivillige i Århus Kommune. 1. Resume

Indstilling. Fælles værdiramme og konkrete initiativer til styrkelse af samarbejdet med frivillige i Århus Kommune. 1. Resume Indstilling Til Magistraten Børn og Unge Den 4. maj 2010 Fælles værdiramme og konkrete initiativer til styrkelse af samarbejdet med frivillige i Århus Kommune 1. Resume Byrådet besluttede den 5. december

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

Indstilling. Nyt koncept for Kursus- og rekreationscenter Skæring. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Nyt koncept for Kursus- og rekreationscenter Skæring. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 4. maj 2009 Århus Kommune Region Syd Sundhed og Omsorg 1. Resume Med denne indstilling fremlægges forslag til et nyt koncept for Kursusog

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Indstilling. Børn og unge-politik for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Børn og unge-politik for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. september 2008 Børn og unge-politik for Århus Kommune 1. Resume Denne indstilling indeholder forslag til en samlet børn og unge-politik

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. juni 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. juni 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. juni 2014 Udsattepolitik for Aarhus Kommune 1. Resume Socialdemokratiet v/ Tatiana Sørensen

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune Notat Bilag: Kommissorium 1.0 Den 30. januar 2014 Kommissorium for Medborgerskabsudvalget Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Baggrund Byrådet vedtog 6. november 2013 at nedsætte et Medborgerskabsudvalg

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18-11-2003 via Magistraten Tlf. nr.: 89402185 Jour. nr.: Ref.: LD Forslag om

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Byrådet via Magistraten INDSTILLING Den 1. december 2003 Tlf. Nr.: 8940 2195 Jour. Nr.: 24.10.05I00 Ref.:

Læs mere

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26.

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 26. september 2013 Aktivt medborgerskab Indstillingen indeholder forslag til styrkelse af aktivt medborgerskab ved at nedsætte et medborgerskabsudvalg

Læs mere

Indstilling. Ny fælles kommunikationspolitik for Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Ny fælles kommunikationspolitik for Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 22. september 2009 Ny fælles kommunikationspolitik for Århus Kommune 1. Resume Århus Kommunes gældende kommunikationspolitik er vedtaget

Læs mere

Indstilling. Håndtering af Styreforms- og Strukturudvalgets anbefalinger. 1. Resume. Til Magistraten. Den 6. november 2012.

Indstilling. Håndtering af Styreforms- og Strukturudvalgets anbefalinger. 1. Resume. Til Magistraten. Den 6. november 2012. Indstilling Til Magistraten Den 6. november 2012 Håndtering af Styreforms- og Strukturudvalgets anbefalinger Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Denne indstilling indeholder forslag til tids- og procesplan

Læs mere

Indstilling. Videreudvikling af ligestillingsudvalgets kommissorium samt en styrket forankring i organisationen af udvalgets indsats. 1.

Indstilling. Videreudvikling af ligestillingsudvalgets kommissorium samt en styrket forankring i organisationen af udvalgets indsats. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 1. oktober 2009 Videreudvikling af ligestillingsudvalgets kommissorium samt en styrket forankring i organisationen af udvalgets indsats Århus Kommune Borgmesterens

Læs mere

Aarhus Kommune på Folkemødet 2017

Aarhus Kommune på Folkemødet 2017 Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 27. januar 2017 Aarhus Kommune på Folkemødet 2017 Planlægning af Aarhus Kommunes fælles deltagelse på Folkemødet på Bornholm i 2017. 1. Resumé

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Indstillingen afrapporterer den flygtningehandleplan, som Magistraten besluttede at udarbejde d. 1. februar 2016.

Indstillingen afrapporterer den flygtningehandleplan, som Magistraten besluttede at udarbejde d. 1. februar 2016. Indstilling Til Magistraten Fra Direktørgruppen Dato 18. august 2016 Afrapportering af flygtningehandleplan Indstillingen afrapporterer den flygtningehandleplan, som Magistraten besluttede at udarbejde

Læs mere

Aarhus Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands udkast til Vækst- og udviklingsstrategi

Aarhus Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands udkast til Vækst- og udviklingsstrategi Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 30. september 2015 Høringssvar til forslag til Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Indstilling. Forslag om at igangsætte nye analyser og/eller tværgående projekter (porteføljestyring) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Forslag om at igangsætte nye analyser og/eller tværgående projekter (porteføljestyring) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. januar 2008 Århus IT- og Organisationsafdelingen Borgmesterens Afdeling Forslag om at igangsætte nye analyser og/eller tværgående

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 1. september Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 1. september Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 1. september 2016 Status på Aarhus Kommunes Handicappolitik- Aarhus for alle! 1. Resume Dette er den anden statusredegørelse vedrørende

Læs mere

Rethink Velfærd videndeling om udvikling af velfærd i Aarhus Kommune

Rethink Velfærd videndeling om udvikling af velfærd i Aarhus Kommune Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 18. december 2014 Rethink Velfærd videndeling om udvikling af velfærd i Aarhus Kommune 1. Resume Forslag om etablering af tværmagistratligt projekt:

Læs mere

Samarbejdsaftale

Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 2017-2020 Hjørring Kommune & Frivilligcenter Hjørring Indledning Hjørring Kommune og Frivilligcenter Hjørring ønsker med denne aftale at sikre et godt og tæt samarbejde, som bygger på

Læs mere

Høring af forslag til ny børne- og ungepolitik for Aarhus Kommune

Høring af forslag til ny børne- og ungepolitik for Aarhus Kommune Til høringsparterne Høring af forslag til ny børne- og ungepolitik for Aarhus Kommune Baggrund En ny børne- og ungepolitik skal bidrage til at skabe et fælles fundament for Aarhus Kommunes arbejde med

Læs mere

Den 6. april 2006 Århus Kommune

Den 6. april 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. april 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariat Borgmesterens Afdeling Initiativer der skal styrke forståelsen for respekt, dialog

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011 Indstilling Til Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 9. juni 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Genudbud af Aarhus Kommunes brand- og stormskadeforsikringer 1. Resume Aarhus Kommune indførte

Læs mere

Indstilling. Analyse af det kommunale klagesystem og modeller for en eventuel borgerrådgiver-funktion. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Analyse af det kommunale klagesystem og modeller for en eventuel borgerrådgiver-funktion. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten gmesterens Afdeling Den 16. maj 2008 Århus Kommune Analyse af det kommunale klagesystem og modeller for en eventuel borgerrådgiver-funktion Borgmesterens Afdeling

Læs mere

Forslag 91. Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om Mere konkurrenceudsættelse i Aarhus Kommune

Forslag 91. Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om Mere konkurrenceudsættelse i Aarhus Kommune Udtalelse Forslag 91. Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om Mere konkurrenceudsættelse i Aarhus Kommune Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Temperaturmåling og proces for Aarhusmål

Temperaturmåling og proces for Aarhusmål Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 18. juni 2015 1. Resume Det er besluttet, at Magistraten skal forelægges en målemetode for de to om Aarhus er en god by for alle og I Aarhus

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 23. februar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 4036 Jour. nr.: M3/2005/00112 Ref.:

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere

Indstilling. Nedbringelse af kommunens forsikringsudgifter til brand, tyveri, hærværk mv. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Nedbringelse af kommunens forsikringsudgifter til brand, tyveri, hærværk mv. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 15. juni 2005 Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Nedbringelse af kommunens forsikringsudgifter til brand, tyveri,

Læs mere

Fællesråd. Udpeget repræsentanter for kultur og erhverv for 1 år ad gangen. Brugerforum. 4 x årligt. Består af brugere som byder ind med aktiviteter

Fællesråd. Udpeget repræsentanter for kultur og erhverv for 1 år ad gangen. Brugerforum. 4 x årligt. Består af brugere som byder ind med aktiviteter Fællesråd Udpeget repræsentanter for kultur og erhverv for 1 år ad gangen Kommunal Styregruppe Består af Direktør, Centerchefer, kulturchef, kulturhuskoordinator erforum 4 x årligt Består af brugere som

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd Via Magistraten. Den 31. maj Placering af stofindtagelsesrum

Indstilling. Til Aarhus Byråd Via Magistraten. Den 31. maj Placering af stofindtagelsesrum Indstilling Til Aarhus Byråd Via Magistraten Den 31. maj 2013 1. Resume På baggrund af byrådsbeslutning om etablering af stofindtagelsesrum i Aarhus skal der tages stilling til placering og drift. Forvaltningen

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune

Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune 2 Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune Indhold Indledning og baggrund 4-5 Det frivillige sociale arbejde 6-7 Værdier 8-9 Samarbejde

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13.

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13. februar 2015 Charter for mangfoldighed 1. Resume Aarhus Kommune

Læs mere

Aarhus Kommune skal hele tiden blive bedre sammen med borgerne også når de klager.

Aarhus Kommune skal hele tiden blive bedre sammen med borgerne også når de klager. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 23. maj 2014 Styrket dialog med borgerne - om at forebygge og håndtere klager Aarhus Kommune skal hele tiden blive bedre sammen

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab. Projektplan Dragør Kommune

Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab. Projektplan Dragør Kommune Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab Projektplan Dragør Kommune 2014-2017 Indhold Indledning...3 Kommunale bevillinger og støtte...3 Statsligt bloktilskud:...4 Kortlægning - Frivillighed

Læs mere

Indstilling. Omsorgspolitik for Sundhed og Omsorg. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Omsorgspolitik for Sundhed og Omsorg. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 1. maj 2009 Århus Kommune Personale & Organisation Sundhed og Omsorg 1. Resume Århus Kommunes første omsorgspolitik sendes med denne indstilling

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune SAMARBEJDSAFTALE Ringkøbing-Skjern Kommune 1 1. Indledning: Ringkøbing-Skjern kommune og Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern ønsker med denne samarbejdsaftale at sikre et godt og nært samarbejde, byggende

Læs mere

Indstilling. Status på den sundhedspolitiske indsats og anbefalinger til ny sundhedspolitik Resume

Indstilling. Status på den sundhedspolitiske indsats og anbefalinger til ny sundhedspolitik Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 29. september 2010 Status på den sundhedspolitiske indsats 2008-09 og anbefalinger til ny sundhedspolitik -2014 Århus Kommune Sundhedsstaben

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Frivilligpolitik for Jammerbugt Kommune

Frivilligpolitik for Jammerbugt Kommune Frivilligpolitik for Jammerbugt Kommune Fremsat af Frivillighusets bestyrelse i samarbejde med Center For Frivilligt Socialt Arbejde og Jammerbugt Kommunes Social og sundhedsudvalg. Behandlet af Social

Læs mere

Version. PROJEKTBESKRIVELSE Strategi for Faaborg-Midtfyn som fællesskab

Version. PROJEKTBESKRIVELSE Strategi for Faaborg-Midtfyn som fællesskab Version PROJEKTBESKRIVELSE Strategi for som fællesskab Projektbeskrivelse Projekt: Strategi for som fællesskab Projektejer: Direktionen Dato: Maj 2014 Baggrund for projektet: I er der et politisk ønske

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Indstilling. Kommissorium for udvalg vedr. ny styreform. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. december 2006 Århus Kommune

Indstilling. Kommissorium for udvalg vedr. ny styreform. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. december 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. december 2006 Århus Kommune IT- og Organisationsafdelingen Borgmesterens Afdeling Kommissorium for udvalg vedr. ny styreform 1.

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Gentænkning af tilbud i Gellerup, Toveshøj og Ellekær

Gentænkning af tilbud i Gellerup, Toveshøj og Ellekær Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Klik her for at angive tekst. Dato for fremsendelse til MBA Gentænkning af tilbud i Gellerup, Toveshøj og Ellekær 1. Resume Byrådet besluttede den

Læs mere

frivillig politik frivillighedspolitik for det sociale område godkendt i byrådet den 23. august 2012

frivillig politik frivillighedspolitik for det sociale område godkendt i byrådet den 23. august 2012 frivillig politik frivillighedspolitik for det sociale område godkendt i byrådet den 23. august 2012 1 2 Frivilligpolitik for det sociale område Definition Den frivillige sociale indsats er en samlet betegnelse

Læs mere

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. 1. Resume Magistraten igangsatte med beslutning 11. August 2014 Gellerup-analyse

Læs mere

Integrationspolitik. Furesø Kommune

Integrationspolitik. Furesø Kommune Integrationspolitik Furesø Kommune Udkast til behandling på udvalgsmøder september 2009 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kommunens syn på integration 3 Vision for integrationsområdet 3 Sundhedstjenesten

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

Indstilling Aarhus Kommune Sundhed og Omsorgs overtagelse af Aarhus Bymuseum, Carl Blochs Gade 28 1. Resume 2. Beslutningspunkter

Indstilling Aarhus Kommune Sundhed og Omsorgs overtagelse af Aarhus Bymuseum, Carl Blochs Gade 28 1. Resume 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 26. oktober 2011 Aarhus Kommune Sundhed og Velfærd Sundhed og Omsorg Sundhed og Omsorgs overtagelse af Aarhus Bymuseum, Carl Blochs Gade

Læs mere

Helhedsorienteret, koordineret og

Helhedsorienteret, koordineret og Kommissorium for udarbejdelse af integrationspolitik I forlængelse af Social- og Sundhedsudvalgets beslutning om at udarbejde et nyt forslag til en integrationspolitik igangsættes en involverende proces,

Læs mere

Strategi for implementering af frivilligpolitikken

Strategi for implementering af frivilligpolitikken Strategi for implementering af frivilligpolitikken Social- og sundhedsområdet udenfor ældrecentrene Indledning Byrådet vedtog den 29. august 2013 en frivilligpolitik for Rebild Kommune. Samtidig vedtog

Læs mere

Strategi for frivilligsamarbejde

Strategi for frivilligsamarbejde Strategi for frivilligsamarbejde Lokalbibliotekerne i Aarhus kommune Baggrund Lokalbibliotekerne i Aarhus Kommune ønsker at styrke, og udvikle samarbejdet med frivillige. De frivillige er, og vil også

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012 Indstilling Til Byrådet via Magistraten Den 12. oktober 2012 Udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til lederuddannelse og ledelsesudvikling 1. Resume Med henblik på at styrke ledernes kompetenceudvikling

Læs mere

Referat. 22 Godkendelse af dagsorden. Sagsnr.: 15/60664 Mikael Dahl-Jensen. 23 Forslag til mission, vision og strategi for aktiviteter på Fælleden

Referat. 22 Godkendelse af dagsorden. Sagsnr.: 15/60664 Mikael Dahl-Jensen. 23 Forslag til mission, vision og strategi for aktiviteter på Fælleden Referat Dato: 09-12-2015 14:00:00 Udvalg: 17, stk. 4-udvalg - Administrations- og idrætscenter på Fælleden Sted: Konferencesalen, Skanderborg Rådhus 22 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 15/60664 Mikael

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 11.06.2013.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 11.06.2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11.06.2013 Driftsfinansiering af Stofindtagelsesrum fra 2014 1. Resume Aarhus Byråd traf ved Byrådsmødet d. 20. februar

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 24. maj 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2280/8940 2285 Jour. nr.: M0/2003/00973

Læs mere

Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune

Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune 090715 Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune Fokus på frivilligt socialt arbejde I Sundhed og Omsorg At udvikle samarbejdet med frivillige foreninger er en hjørnesten

Læs mere

Indstilling. Visionsoplæg for Forenings- og fritidshus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Visionsoplæg for Forenings- og fritidshus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 9. januar 2012 Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice 1. Resume Aarhus byråd vedtog den 16. marts 2011 en indstilling

Læs mere

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015 www.skive.dk Frivillighedspolitik for Skive Kommune Indholdsfortegnelse: Forord 3 Formål 4 Grundlaget for samarbejdet 4 Mål og handlinger 6 Revision

Læs mere

alh@langelandkommune.dk Oplæg til midlertidig organisering af arbejdet vedr. nyt museum Langeland indtil ophør af samdriftsaftale med Faaborg-Midtfyn Kommune. Overgangsperioden. 1 Udgangspunktet Udgangspunktet

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 6. november Mødetidspunkt: 18:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 6. november Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 22. december 2014 Sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen 1. Resume Region Midtjylland og de

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Frivillighedspolitikken

Frivillighedspolitikken Frivillighedspolitikken - en temapolitik om frivillighed Udkast - efter høring Frivillighedspolitikkens overordnede mål er at skabe så gode og optimale rammer som muligt for den samlede frivillige indsats

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Limfjordsrådet. Limfjordsrådets planer for sekretariatsopgaven Poul Roesen

Limfjordsrådet. Limfjordsrådets planer for sekretariatsopgaven Poul Roesen s planer for sekretariatsopgaven Poul Roesen Samarbejde mellem 18 Kommuner. Stiftende møde 4. juni 2007. Per 1. marts 2010 er også Vandoplandsstyregruppe. Limfjorden Oplandet til Limfjorden udgør ~1/6

Læs mere

Retur til index. Handicappolitik

Retur til index. Handicappolitik 1 1 Handicappolitik 2 Index Forord... 3 Samarbejde med Ishøj Kommune... 4 målsætninger... 4 Samarbejde... 4 God service... 4 Tilgængelighed... 4 Børn... 4 Uddannelse... 5 Adgang til arbejde... 5 Fridtid,

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Den 7. november 2006 Århus Kommune

Den 7. november 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. november 2006 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling Indstilling om indarbejdelse af ligestilling i al planlægning

Læs mere

Indstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 17. september 2008 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling, Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume Med kommunalreformen,

Læs mere

Retningslinjer for brugerindflydelse

Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse 1. Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet retningslinjer for brugerindflydelse inden for. Retningslinjerne er udformet

Læs mere

Status på handleplan for Københavns Kommunes Handicappolitik

Status på handleplan for Københavns Kommunes Handicappolitik BILAG 2 Status på handleplan for Københavns Kommunes Handicappolitik 2011-2012 UDVALG: Økonomiudvalget Tværgående målsætninger 3.1.6 Tilgængelighed Status 2012 Økonomi Evt. videreførelse Initiativ 1: Sikring

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samarbejdsaftale. Ledelsessekretariatet. Den 24. oktober Samarbejdet mellem Aarhus Kommune og Fællesrådene. 1. Baggrund

Samarbejdsaftale. Ledelsessekretariatet. Den 24. oktober Samarbejdet mellem Aarhus Kommune og Fællesrådene. 1. Baggrund Samarbejdsaftale Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 24. oktober 2011 Samarbejdet mellem Aarhus Kommune og Fællesrådene 1. Baggrund Denne beskrivelse af samarbejdet mellem Aarhus Kommune

Læs mere

Forum/ målgruppe. Formål

Forum/ målgruppe. Formål Vedrørende: Procesplan pr. 2013 Sagsnavn: Ejendomsservice Sagsnummer: 82.00.00-A00-3-13 Skrevet af: Rikke Hylleberg Clausen E-mail: rikke.hylleberg.clausen@randers.dk Forvaltning: Sekretariat Dato: 29-10-2013

Læs mere