Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fejl! Bogmærke er ikke defineret."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Samarbejde med erhvervsskolerne... 3 Værdigrundlag:... 4 Skolesyn... 4 Målsætninger for 2012: bestyrelsens nye mål indsættes Målgrupper... 6 Målgruppebeskrivelse... 6 Fugleviglund Produktionshøjskole er desuden et tilbud til:... 6 Skolens daglige ledelse kan afvise en elev såfremt denne er:... 6 Aktivering / frit optag... 6 Undervisningstid... 6 Skoleydelse... 7 Transport Indskrivning og udslusning af elever... 8 Indskrivning af elever finder sted fortløbende Udslusning... 8 Udslusningsstrategi... 8 Unge med anden etnisk baggrund Forældre- / netværkssamarbejde Bortvisning Undervisningsaktiviteter Den der laver noget lærer noget.... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Målsætning for værkstederne Praktisk undervisning Metalværkstedet i Vissenbjerg Metalværkstedet i Glamsbjerg Træværkstedet i Vissenbjerg Træværkstedet i Glamsbjerg Tekstil / kunsthåndværk IT- medieværksted Aktivitetstilbud Side 1 af 25

2 Teoretisk undervisning:... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. EGU er en kompetencegivende uddannelse inden for alle fagområder Elevråd Øvrige aktiviteter Vejledning Realkompetence-afklaring Praktik Personaleforhold Medarbejderprofilen Efter - og videreuddannelse Tjenestefrihed og orlovsordninger Arbejdspladskultur Socialt kapitel ansatte i fleksjob Sundheds- og sikkerhedspolitik Rygning på skolen Undervisningsmiljø Økonomi Budget Regnskab Momsregistrering Kontoplan Løn Elevregistrering Fysiske rammer Organisation Bestyrelsen er skolens øverste myndighed Samarbejdspartnere: Indtægtsdækket virksomhed Andet Side 2 af 25

3 Virksomhedsplan for Fugleviglund Produktionshøjskole Formål. Gennem kombineret undervisning og produktion at tilskynde eleverne til at begynde en kompetencegivende uddannelse eller opnå fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Endvidere er det formålet at fremme den enkelte elevs mulighed for en positiv social udvikling. Undervisningen tilrettelægges således, at den tager udgangspunkt i den enkelte elevs behov, interesser og evner, og således at denne kommer til at afspejle betydningen af produktion og arbejde i de unges kvalificeringsproces. Skolens væsentligste opgave er at skabe brobygning til erhvervsuddannelserne både med hensyn til praktiske og boglige forudsætninger. Lovgrundlag. Fugleviglund Produktionshøjskole er en selvejende institution, som drives under tilsyn af Undervisningsministeriet i henhold til Lov om Produktionsskoler. Produktionshøjskolen tilbyder individuelle undervisningsforløb til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætningerne for at påbegynde en sådan uddannelse. Tilbuddet gælder også unge som har afbrudt en ungdomsuddannelse under eller efter grundforløbet, og som ikke er klar til at påbegynde en ny uddannelse. Undervisningen foregår med udgangspunkt i produktion og praktisk opgaveløsning på værkstederne. Et produktionsskoleophold er ikke formelt kompetencegivende, men et vejlednings og afklaringsforløb, der kan bidrage til at udvikle de unges personlige, sociale og faglige kompetencer og styrke deres muligheder for fortsat uddannelse eller overgang til varig beskæftigelse. Samarbejde med erhvervsskolerne. Der er indgået en samarbejdsaftale med erhvervsskolerne om kombinationsforløb. Samarbejdsaftalen skal ses i sammenhæng med regeringens målsætning om at 95 % af en ungdomsårgang i 2015 gennemfører en ungdomsuddannelse. Side 3 af 25

4 Formålet med samarbejdet med erhvervsskolerne er, at: - Kvalificerer og motivere eleverne til at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende uddannelse. - fastholder eleverne i kompetencegivende uddannelse og bekæmpe frafaldet fra erhvervsuddannelserne. - skabe øget fleksibilitet i overgangene mellem erhvervsskolerne, produktionsskolerne og andre skoleformer I henhold til Lov om Produktionsskoler jvf. 2 stk. 4, for elever der gennemfører et produktionsskoleforløb på mere end 3 måneder, skal der indgå meritgivende kombinationsforløb til kompetencegivende uddannelse, medmindre særlige forhold taler herimod. Der er aftalt procedurer for hvorledes disse forløb skal iværksættes og gennemføres. Værdigrundlag. Fugleviglunds aktiviteter hviler på den grundlæggende opfattelse at: alle er og har ret til at være forskellige, alle indeholder noget værdifuldt, og alle har krav på og ret til respekt. Skolens pædagogiske grundlag hviler på sammenhæng mellem undervisning, produktion og social helhed på værkstederne. Grundlaget herfor findes i håndværkernes læringskultur eller mesterlæreprincippet, folkeoplysningen og den almindelige danske demokratiopfattelse. Skolesyn. - rum for personlig udvikling. - arbejde konstruktivt med at forbedre såvel de svage- som de stærke sider. - forskellige måder at lære på (læringsstile) - give de bedst mulige betingelser for at finde ud af hvilken uddannelse eller job, den enkelte skal i gang med. - der lægges vægt på at skabe et trygt og inspirerende miljø. - kvalitet i arbejde og undervisning prioriteres højt. - almindelig dannelse er vigtigt for at få et godt liv. Målsætninger for 2013 Bestyrelsens input. - Gøre Fugleviglund mere synlig i lokalområdet og i Regionen. - Få en tættere kontakt til Jobcentret, Ungdomsskolen, Erhvervsskolerne samt UU med henblik på at nå 95% målsætningen Side 4 af 25

5 Produktivitet På baggrund af den nye lovgivning vedr. optagelse på produktionsskoler ved afbrud af anden uddannelse er målet på den ordinære drift at få 46 årselever i 2011, hvilket er tæt på status quo i forhold til det forventede resultat i Resultatet i 2011 blev betydelig bedre end det forventede bl.a. på baggrund af den nye afdeling i Glamsbjerg. I 2012 er målsætningen sat forsigtigt op, da vi har en ny politisk situation. Resultatet i 2012 er betydelig bedre end budgetteret, men alligevel er der budgetteret forsigtigt for 2013 grundet den politiske situation. Udvikling årselever ordinær drift Budget Resultat Budget Resultat Budget Resultat Budget Resultat Budget Resultat 37 46, Effektivitet I 2010 faldt udslusningen til 72 % til uddannelse og arbejde. I 2011 var målsætningen, på grund af den politiske situation, at bevare status quo på 72 % af eleverne, som udsluses til uddannelse og arbejde/aktivering, hvilket skulle svare til 75 elever. Resultatet i 2011 blev ikke så højt som forventet, hvilket fremgår af nedenstående tabel. Resultatet i 2012 fremgår af nedenstående tabel. Målet for 2013 er status quo i forhold til Udvikling Udslusning Mål elever 82 % til uddannelse og arbejde 79 elever 72 % til uddannelse og arbejde/aktivering 73 elever 70 % til uddannelse og arbejde/aktiering 85 elever 76 % til uddannelse og arbejde/aktivering 85 elever 76 % til uddannelse og arbejde/aktivering Sparsommelighed Skolen indhenter forskellige tilbud ved store anlæg eller reparationer, gerne lokalt Skolen foretager daglige indkøb, hvor det er billigst, dog gerne lokalt Skolen betaler kreditorerne på fakturaernes forfaldsdato Skolen anvender kun håndværkere i de sammenhænge, hvor loven foreskriver det og ved større opgaver, ellers udføres småreparationer af skolens pedel Skolen har fokus på den finansielle situation i bankverdenen Side 5 af 25

6 2. Målgrupper Produktionshøjskolens målgruppe er alle unge mellem 16 og 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan. UU- vejlederen udfylder et målgruppevurderingsskema til den unge, såfremt denne vurderes at tilhøre målgruppen. Målgruppebeskrivelse Følgende er kendetegnende for mange af eleverne på Fugleviglund. Unge som aktuelt er uden et andet uddannelsestilbud. Unge som har brug for et afklarende forløb inden videre uddannelse. Unge som har brug for et opkvalificerende forløb inden videre uddannelse. Unge som har brug for at få styrket deres boglige niveau. Unge som har brug for at få styrket deres selvværd. Unge som har brug for strukturerede rammer for udvikling Fugleviglund Produktionshøjskole er desuden et tilbud til: Unge der ikke har afsluttet 9. kl. Unge i aktiverings- / afklaringsforløb Unge som er i gang med STU. Unge som er i gang med EGU Skolens daglige ledelse kan afvise en elev såfremt denne er: Afhængig af alkohol eller euforiserende stoffer. Ikke har afsonet en evt. rets dom. Aktivering / frit optag De unge kan optages enten under frit optag eller som aktiverede. For de, der efter aftale med kommunen, optages som aktiverede elever gælder det, at kommunen skal betale tilskud efter taxameterprincippet. Dette opkræves direkte fra Fugleviglund Produktionshøjskole. Undervisningstid Eleverne har et ugentligt timetal på 31½ timer. Mandag Side 6 af 25

7 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Årsplan / ferieplan Ferie og afspadsering. 2. januar marts. 10. maj. 6. juni. 8.juli til 2. august. Begge dage inkl oktober. Begge dage inkl.. 25.november december. Skoleydelse Unge under 18 år får 658,- kr. om ugen i skoleydelse. Unge udeboende over 18 år får 1576,- kr. pr. uge og unge hjemmeboende over 18 år får 849 kr. pr. uge. Undtaget er følgende: Aktiverede elever samt elever der modtager anden offentlig ydelse, der tilsigter at dække leveomkostningerne. Transport Eleverne kan modtage befordringsrabat i.h.t. SU styrelsens takster. Desuden henvises der til bekendtgørelsen vedr. befordring. Side 7 af 25

8 3. Indskrivning og udslusning af elever Regler for optagelse på Fugleviglund Produktionshøjskole: Alle unge skal have en målgruppevurdering fra en UU-vejleder om, at de tilhører produktionshøjskolens målgruppe. Hvis de unge er i tvivl om, hvordan de skal komme i kontakt med UU-vejlederen, er vi gerne behjælpelige. Alle unge, der tilhører skolens målgruppe og som har en UU- henvisning kan i princippet optages. Elever udenfor målgruppen, kan optages i.h.t. Lov om indtægtsdækkende virksomhed. Indskrivning af elever finder sted fortløbende. Forstanderen eller vejlederen tager den indledende samtale med de unge, der ønsker optagelse på Fugleviglund. Inden samtalen får den unge en rundvisning på skolen. De unge der ønbsker optagelse, skal have en målgruppevurdering fra UU. Er den unge under 18 år, opfordrer vi til, at mindst en af forældrene/forældremyndigheden eller UU-vejlederen er til stede. Hvis dette ikke er tilfældet, sørger Fugleviglund for, at forældrene bliver vidende om, at den unge ønsker optagelse, og får deres accept inden start. Er der efterfølgende enighed om optagelsen, starter den unge oftest ugen efter. En elev kan i.h.t. produktionsskoleloven opholde sig et år på en (eller flere) produktionsskoler. Hvis en elev har behov for et ophold der varer længere end et år, kan skolen dispensere indenfor for en ramme på 10 % af årselevtallet fra det tidligere år. For at komme i betragtning til forlængelse af opholdet, skal uddannelsesplanen lægge op til enten uddannelse eller beskæftigelse. Faglærerne inddrages i beslutningsprocessen. Indstillingen påtegnes derefter endeligt af revisoren. Udslusning Eleverne kan stoppe med øjeblikkelig varsel, hvis de har fået job, skal starte i uddannelse eller andet der gør, at de ikke ønsker at fortsætte. Vores mål er dog altid, at de unge udsluses til noget der fortsat kan udvikle deres evner i positiv retning. I sagsmappen ligger elevens uddannelsesplan samt en kopi af kompetencebeviset, som eleven modtager ved afslutningen af forløbet. Påhæftet uddannelsesplanen er en erklæring, hvor eleven giver tilladelse til, at Fugleviglund må indhente oplysninger om hvorvidt de efter udslusningen fortsat er i job eller uddannelse. Dersom eleven har været i jobbet 3 mdr. indenfor 4 mdr. efter at have forladt Fugleviglund, modtager skolen udslusningstaxameter fra Ministeriet efter gældende regler. Kontoret sørger for opfølgningen af elever ved at fremsende skemaer til elevens nuværende job eller uddannelse. Udslusningsstrategi Målet er at skolens elever udvikler deres personlige, sociale og faglige kompetencer, så de bliver klar til at starte på og gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i arbejde. I de tilfælde, hvor eleven ikke har en plan efter produktionsskolen, indkaldes UU-vejlederen til et møde senest 3 måneder før endt ophold. Dette for at drøfte den unges muligheder, og undgå at udsluse en elev til ingenting. Side 8 af 25

9 Vejledning Skolen har ansat en vejleder som sammen med faglæreren følger eleverne gennem hele produktionsskoleforløbet. Vejledning skal være med til at nå det mål at 95% af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse. Samarbejdsaftaler Der er en samarbejdsaftale med Pro Erhverv Fyn. Desuden er der lavet skriftlige samarbejdsaftaler med SDE (Syddansk Erhvervsskole), Kold College og Vestfyns Handelsskole. Aftalerne giver bl.a. eleverne individuelle muligheder for at tilegne sig meritgivende forløb på den overtagende uddannelsesinstitution. Faglig udvikling Gennem undervisning på skolens værksteder afprøver og udvikler eleverne deres kompetencer indenfor forskellige fag (se skolens faglinier under værksteder). Som et led i værkstedsundervisningen kan eleverne komme i en 4 ugers praktik på en privat eller offentlig arbejdsplads indenfor hvert halve år de er på skolen. Boglig udvikling Eleverne tilbydes differenceret undervisning i dansk og matematik for at forbedre deres muligheder i en ungdomsuddannelse. Det er ikke muligt, at tage Folkeskolens Afgangsprøve på Fugleviglund, men der er mulighed for at klargøre sig til eksamen, som så foregår i Assens Ungdomsskole. Forløbsplaner og realkompetencevurderinger Faglæreren laver i samarbejde med eleven en plan for produktionsskoleforløbet. En del elever har ikke en færdig plan når de starter. Nogle elever ændrer planen gennem forløbet. Der laves skriftlige delplaner som der løbende følges op på. Personlig og social udvikling Side 9 af 25

10 Der laves individuelle delmål med eleverne på værkstederne og i den afledte undervisning. Gennem fælles skolearrangementer udvikles de personlige og sociale kompetencer. Kompetencebevis De elever der har været indskrevet på skolen har krav på et kompetencebevis i forhold til de faglige kompetencer eleven har opnået, Beviset udarbejdes når faglæreren har det afsluttende møde med eleven inden de slutter deres ophold. Eleven kan vælge at frasige sig beviset, i disse tilfælde skal Fugleviglund indberette det til Ministeriet. Orientering ved udslusning Hvis en elev har særlige behov i forhold til at påbegynde en ungdomsuddannelse tager vi gerne sammen med eleven kontakt til uddannelsesinstitutionen og får iværksat de hjælpeforanstaltninger der er nødvendige. Der udarbejdes altid en skriftlig orientering til UU i forbindelse med udslusning. Herunder med direkte informationer om hvad den pågældende unge er udsluset til. Hvis en elev efter 9 måneder fortsat er meget uafklaret i forhold til videre forløb kontaktes UU, og de deltager i en udslusningssamtale. Det samme gør sig gældende dersom eleven ønsker at starte i et forløb vi ikke kan anbefale. I disse tilfælde er det vigtigt, at gøre UU opmærksom på problemstillingen. Alle elever besvarer inden udskrivning et elektronisk spørgeskema fra Produktionsskoleprojektet, ved Taleinstitut Aalborg om der oplevede udbytte af screening, læse- / matematik-undersøgelse eller / og psykologisk udredning. Opfølgning: Alle elever bliver kontaktet i løbet af de første 3 måneder efter at de er afsluttet på skolen. Unge med anden etnisk baggrund I respekt for forskelligheden i kulturerne vil Fugleviglund aktivt arbejde for, at unge med anden etnisk baggrund integreres i det danske samfund. For at de kan blive integreret bedst muligt, kræver det, at de kan tale og forstå et minimum af dansk. Desuden tilskynder vi dem til at modtage mest mulig danskundervisning både på Fugleviglund og udenfor. På Fugleviglund tales der kun dansk. Forældre- / netværkssamarbejde Skolen yder og forventer et tæt samarbejde med forældre til elever under 18 år. Side 10 af 25

11 Der udsendes skrivelser til disse forældre, hvis der er ændringer i forhold til de daglige rutiner. Ansvaret for at forældresamarbejdet gennemføres påhviler faglæreren. Efter det fyldte 18. år afgør eleven selv, om forældre skal inddrages. Der afholdes 2 årlige officielle elevsamtaler, hvor forældrene indbydes til at deltage. Skolen yder og forventer ligeledes et tæt samarbejde omkring eleven med netværkspersoner som sagsbehandlere, familierådgivere, kontaktpersoner og vejledere. Der er indledt et tæt og bindende samarbejde med PPR og sagsbehandlere i Børn og Undervisning i Assens kommune, dels om testning og udredning i forhold til mest udsatte unge på produktionshøjskolen, og dels som støtte og vejledning til skolens personale i forhold til den før nævnte elevgruppe. Bortvisning I skolens arbejdstid er der forbud mod indtagelse af alkohol og euforiserende stoffer. Desuden accepteres truende og voldelig adfærd ikke. Overtrædelse af disse regler medfører øjeblikkelig bortvisning fra skolen. Med hensyn til alkohol kan forstanderen dog give dispensation ved særlige lejligheder. Der udskænkes dog aldrig alkohol til elever under 18 år, uden at forældrene har givet deres tilladelse. 4. Undervisningsaktiviteter Teoretisk undervisning: Ud over at undervisning i dansk og matematik integreres mest muligt med det praktiske arbejde på værkstederne, tilbydes der yderligere undervisning i dansk og matematik i begge af skolens afdelinger. Eleverne undervises på differentierede niveauer og på små hold. Alle elever screenes som grundlag for afdækning af evt. læse-stavevanskeligheder. Giver screeningen anledning dertil, tilbydes eleven en egentlig ordblinde-test, og evt. IT-rygsæk, samt undervisning i brug af denne og de hertil tilgængelige hjælpemidler. Elever som er vanskelige at afdække, eller som viser et usammenhængende testresultat, tilbydes en professionel psykologisk udredning samt en tilbagemelding med fremtidsperspektiv. I indeværende år har der været 8 læse/matematik undersøgelser og 5 psykologiske udredninger. Der vil også blive tilrettelagt særlige projekter/temaer i løbet af året. Projekterne tager udgangspunkt både i elevernes ønsker og i samfundets krav og forventninger til de unge. Realkompetence-afklaring Side 11 af 25

12 Som styringsinstrument udarbejdes en forløbsplan for hver enkelt elev. I løbet af 2013 etableres et elektronisk styringsværktøj, som også anvendes i forbindelse med udstedelse af Kompetencebeviset. Derudover udarbejder eleven en grundlæggende kompetenceafklaring over sig selv. Der lægges vægt på, at vore elever får et lærerigt og motiverende ophold. Det skulle gerne medføre, at der bliver skabt selvtillid og lyst til at gå videre i job eller uddannelse. Som udgangspunkt kan der frit vælges hvilket værksted eleven vil være på (hvis der er plads). Værkstedet bliver den daglige base, og værkstedslederen bliver nærmeste kontaktperson. Der kan skiftes værksted under opholdet på Fugleviglund, eller man kan være på det samme værksted under hele opholdet. Målsætning for værkstederne. Et af skolens pædagogiske grundprincipper tager udgangspunkt i learning by doing. Værkstederne er primært relaterede til Erhvervsskolernes tilbud. Fugleviglunds aktiviteter tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger. Undervisningen skal derfor tilrettelægges som et kvalificeret forløb, hvor både faglige, personlige og almene færdigheder styrkes. Der lægges især vægt på følgende elementer: Eleverne skal: - lære at tage ansvar for egen læring - have mulighed for individuel udfoldelse - kunne samle relationer - kunne føle at de udgør en vigtig og nødvendig del af et fællesskab Lærerne skal, for at det kan lykkes for eleven møde og forstå den enkelte elev, der hvor han/hun er, med en overbevisning om, at alle mennesker har stærke sider. For eleverne er en opgave relevant, når denne giver mulighed for individuel udfoldelse, mulighed for at samle relationer, og samtidig giver dem en følelse af, at de er en nødvendig del af det store fællesskab. Praktisk / teoretisk undervisning. Generelle aktiviteter for alle værksteder: - Servicering af skolen - Materialelære og værktøjslære samt optimal udnyttelse af disse - Introduktion i og brug af fagrelaterede værktøjer og maskiner - Vedligehold af ovennævnte - Relevant brug af fagterminologi - Sikkerhed ved farlige maskiner samt ved arbejdes udførelse - Eleverne deltager aktivt i planlægning og afvikling af de daglige arbejdsopgaver Side 12 af 25

13 - Daglig oprydning og rengøring Fugleviglund Produktionshøjskole har 4 værksteder i Vissenbjerg med metal-, træ-, tekstil/kreativ- og et medieværksted, samt 2 værksteder i Glamsbjerg, træ og metal. For samtlige værksteder gælder det, at de er ordreproducerende, og der lægges meget vægt på opgavernes relevans i forhold til de enkelte elevers forudsætninger og niveau, samt på produkternes kvalitet. Alle faglærere har hver især beskrevet aktiviteterne på værkstederne, hvor der arbejdes med følgende opgaver: Metalværkstedet i Vissenbjerg Fremstilling af blomsterespaliere, bålsteder, grillriste, stativ til postkasser, havefakler, håndbold og fodboldmål m.m. Der rådes over flg. Svejse typer: Mig/Mag, elektrode og tig. Desuden forefindes div. maskiner, drejebænk, båndsav, boremaskine, valse, skærebrænder og hydraulisk presse. I alle opgaver integreres materialeberegning, materialelære, tegningslæsning og forståelse, samt måleteknik. Alle elever på metalværkstedet gennemfører et 26 kursus Arbejdsmiljøuddannelse ved svejsning og termisk skæring Dette er et lovbefalet kompetencegivende kursus. Metalværkstedet i Glamsbjerg Der er mulighed for forskellige arbejdsopgaver indenfor f.eks.: svejsning, lodning, traditionelt smedearbejde, maskinarbejde, samt i mindre målestok vvs, el og svagstrømsarbejde. Der udføres specialopgaver som f.eks. håndbold- og fodboldmål, bordstel, trapper, trappegelændere, beslag, mindre drejeopgaver, skilte m.m. Der tilbydes desuden slibning af plæneklippere og havetraktorer. Der rådes over svejseværk af typerne Mig/Mag,(co2) Elektrode, Tig samt Autogen (ilt og gas). Desuden forefindes div. værktøjsmaskiner bl.a. drejebænk, fræser, båndsav, boremaskine, valse og hydraulisk presse. Den teoretiske undervisning i de værkstedsrelaterede fag foregår i selve værkstedet. Undervisningen omfatter bl.a. tegningslære, værkstedsteknik, el-lære, motorlære og samfundsfag. Alle elever på metalværkstedet gennemfører et 26 kursus Arbejdsmiljøuddannelse ved svejsning og termisk skæring Dette er et lovbefalet kompetencegivende kursus. Træværkstedet i Vissenbjerg Side 13 af 25

14 Fremstilling af havebænke og legehuse i lærketræ, hønsehuse, kaningårde samt cykel- og redskabsskure m.m. Som et helt nyt alternativ til trykimprægnerede træsorter anvendes så vidt muligt Robinietræ (falsk acasie) eksempelvis til fremstilling af legeredskaber til børnelegepladser i daginstitutioner, idet denne træsort indeholder naturlige svampedræbende (æteriske) olier. Derved undgår vi at anvende træsorter tilsat stærke giftstoffer som imprægneringsmiddel. Endelig udføres lettere bygningsrenovering, bl.a. med henblik på oplysning om serviceteknikker uddannelsen. I alle opgaver integreres materialeberegning, materialelære, tegningslæsning og forståelse samt måleteknik. Samfundsfag og erhvervsorientering indflettes og debatteres som en naturlig ting i den daglige omgang med eleverne. Træværkstedet i Glamsbjerg Fremstilling og reparation af havebænke og legehuse, cykelskure, hundehuse, æblekasser, foderbrætter m.m. Reparation og vedligeholdelse af institutionslegepladser og møblement, i.h.t. gældende love og regler. I alle opgaver integreres materialeberegning, materialelære, tegningslæsning og forståelse samt måleteknik. Samfundsfag og erhvervsorientering indflettes og debatteres som en naturlig ting i den daglige omgang med eleverne. Tekstil / kunsthåndværk Fremstilling af kostumer til teaterforestillinger, samt alm. beklædning til hverdag og til fest. Fremstilling af bolig tekstiler, såsom gardiner, duge, dækkeservietter og flag efter specifikke mål. Der arbejdes ligeledes med blomsterdekorationer samt lettere ombetrækning af møbler. Værkstedet har egen glasproduktion. Her fremstilles fade figurer smykker m.m. I alle opgaver integreres undervisning i brug af mønstre, tilretning og farvelære, samt forståelse og brug af arbejdsbeskrivelser og beregning af materialeforbrug. I det daglige arbejde indflettes kendskab til SOSU-, pædagog og service områderne. IT- medieværksted Der arbejdes og undervises i brug af computerens Software og Hardware. Software: Office 2010, her under Word, Publisher, Excel, PowerPoint og FrontPage. Med disse programmer fremstilles der: Visitkort, foldere, brochure, blade, aviser og storskriftskalendere til svagtseende. Derudover arbejdes der med lettere hjemmeside kodning og opbygningen. Adobe Creative Suite 2, herunder Photoshop CS2, InDesign CS2 og Illustrator CS2. Her arbejdes der med billeder. Der fremstilles pasfoto, ferie fotografier samt andre foto formater. Produceres efter behov og ønsker. Side 14 af 25

15 SignLab9, herunder fremstilling af skilte og stickers. Der arbejdes med vektorer, når der skal laves grafik. Hardware: Der bygges PC er til kunder. Reparation af computere. Udskiftning af diverse hardware i computere. Reparation af andet udstyr, såsom laminerings maskiner, hul/clips maskiner, printere, bærbar m.m. Netværk: produktion af netværkskabler, samt opsætning af netværk, herunder router / switch samt krydsfelt. Undervisning i almen datadiciplin. I IT-medieværkstedet inddrages samfundsfag / erhvervsorientering hvor aktuelle emner belyses og diskuteres. To eftermiddage om ugen er der idræt. Aktivitetstilbud I Fugleviglunds køkken laves der dagligt formiddagskaffe og frokost. Der er på skift 3-4 elever i køkkenet. Der er tilknyttet en køkkenmedhjælper og forstanderen har det daglige ansvar for holdet. EGU er en kompetencegivende uddannelse inden for alle fagområder. I henhold til gældende lovgivning, har Fugleviglund Produktionshøjskole indgået en formel samarbejdsaftale med Assens Kommune vedr. Erhvervs Grund Uddannelsen under navnet EGU Assens. EGU forløb for unge fra andre kommuner aftales individuelt. Formål - skal medvirke til at skaffe 95 % af en ungdomsårgang i uddannelse. - skal hjælpe unge der har svært ved det boglige til at få en uddannelse - skal være en hjælp til at få de unge til at turde tage en uddannelse EGU er et tilbud til de årige, som mangler boglige eller sociale forudsætninger for at gennemføre en ordinær uddannelse. EGU er både for de elever, som efterfølgende vil kunne gennemføre en erhvervsuddannelse, samt for de elever, som alene vil kunne gennemføre en EGU. EGU er en 2 årig uddannelse. Denne er individuelt tilrettelagt, men med stor vægt på praktisk oplæring, samt relevant teoretisk undervisning. Den praktiske del gennemføres på en eller flere virksomheder indenfor det valgte fagområde. Undervisningen kan være dele af ordinære uddannelser, med mulighed for merit ved videre uddannelse eller specielt tilrettelagte undervisningsforløb. Side 15 af 25

16 I praktikperioden er eleven ansat i virksomheden med overenskomstmæssig elevløn, og i skoleperioden vil eleven modtage skoleydelse. Igennem hele forløbet er eleven tilknyttet Fugleviglund og følges tæt af EGU-vejlederen. Uddannelsen afsluttes med et uddannelsesbevis og efterfølgende ret til dagpenge i A kasse. Elevråd Det tilstræbes, at vi har et elevråd, så skolens elever har mulighed for at opleve medindflydelse og ansvar ikke alene på deres egen situation, men også på skolens indhold. Der er udarbejdet særlige vedtægter for elevrådet. Hvert værksted vælger en elevrepræsentant og en suppleant til elevrådet. Der afholdes et møde hver måned, eller efter behov. Side 16 af 25

17 Øvrige aktiviteter Der fortages ekskursioner til forskellige uddannelsessteder, virksomheder, udstillinger og messer, enten samlet eller værkstedsvis. 5. Vejledning Vejledningen foregår individuelt og værkstedsvis. Der er fem forudsætninger som vi anser for nødvendige, for at eleven kan indgå succesfuldt i en vejledningsmæssig udviklingsproces: 1. Tro på at forandring er mulig. 2. Håb og forventning om at en positiv forandring kan ske. 3. Evne til at forstå og beskrive sig selv i en større livshorisont. 4. Indvilge i vejledningsforløbet med vejlederen som professionel medspiller. 5. Mod til at indgå i en udviklingsproces ud af det velkendte. Har eleven ikke i tilstrækkelig grad en eller flere af de fem forudsætninger, er det netop ved de manglende forudsætninger, vejledningsforløbet skal tage sit afsæt. Der vejledes både på det personlige, erhvervsmæssige og uddannelsesmæssige plan. Vejledningen gennemføres på en sådan måde, at eleven kan overskue sin egen situation og vurdere mulighederne for at gennemføre en uddannelse, som et led i at sikre sig et fremtidigt job. Vejledningen gives primært af den værkstedsleder, som eleven er tilknyttet. Med 8-10 elever i hver afdeling, har værkstedslederen god mulighed for at lærer hver enkelt elev at kende og gennem daglige samtaler finde frem til elevens ønsker og behov. Der indføres i 2013 et elektronisk elevregistrerings redskad, således at alle medarbejdere kan se hver enkelt elevs forløbsplan, og det aktuelle standpunkt, samt de aftaler og lign. der er indgået. Realkompetence-afklaring Som styringsinstrument udarbejdes en forløbsplan for hver enkelt elev. Derudover udarbejder eleven en grundlæggende kompetenceafklaring over sig selv. I løbet af 2013 indkøbes et elektronisk elevregistreringssystem, bl.a. for at det fremover bliver lettere for faglærerne at lave kompetencebeviser. Alle elever tilbydes screening som grundlag for afdækning af evt. læse- og stavevanskeligheder. Giver screeningen anledning dertil, tilbydes eleven en egentlig ordblinde-test, og evt. IT-rygsæk, samt undervisning i brug af denne og de hertil tilgængelige hjælpemidler. Elever som er vanskelige at afdække, eller som viser et usammenhængende testresultat, tilbydes en professionel psykologisk udredning samt en tilbagemelding med fremtidsperspektiv. Side 17 af 25

18 Med jævne mellemrum tager elev og værkstedsleder, samt evt. vejleder, en samtale med udgangspunkt i kompetenceafklaringsskema og forløbsplan. Disse vil således altid være ajourført i forhold til elevens aktuelle standpunkt samt job- og uddannelsesønsker. Praktik Privat eller offentlig virksomhedspraktik anses for at være et væsentligt element i arbejdet med at afdække elevens jobønsker og ikke mindst uddannelsesmuligheder. Skolen har mulighed for at sende den enkelte elev i praktik i op til 4 uger pr. påbegyndt halvår efter eleven er indskrevet. Der lægges vægt på at denne mulighed udnyttes såfremt eleven er klar. Faglæreren har ansvaret for ovennævnte og for at der følges op på praktikforløbet. Der udfyldes et praktikskema før hvert praktikforløb. Side 18 af 25

19 6. Personaleforhold Medarbejderprofilen Skolen anser det for en styrke, at medarbejderstaben er sammensat af fagligt og pædagogisk kvalificerede personer med forskellige holdninger og livserfaringer. Alle skal være indstillet på samarbejde og samtidig respektere andre kollegaers holdninger. Der skal arbejdes aktivt og loyalt på at trufne beslutninger effektueres. Medarbejderen skal være bevidst om betydningen af sit eget forbillede som positivt identitetsskabende for eleverne. Personalepolitikken bygger gensidigt på: - ansvar - forventning - tillid - loyalitet Den enkelte faglærer har frihed og ansvar for, at planlægningen af undervisningen, produktionen og øvrige aktiviteter er i overensstemmelse med virksomhedsplanen og at disse gennemføres. Efter - og videreuddannelse Ved ovennævnte kurser dækker Fugleviglund omkostninger til undervisning, ophold, transport og forplejning. Der gives tjenestefrihed i den udstrækning kurserne er placeret i normal arbejdstid. Tjenestefrihed og orlovsordninger Forstanderen kan give en medarbejder tjenestefrihed i særlige og personligt begrundede tilfælde. Tjenestefrihed bygger på forventning om gensidig fleksibilitet. Der ses generelt positivt på orlovsansøgninger, såfremt de er forenelige med skolens planlægning. Arbejdspladskultur Der arbejdes for, at alle oplever deres arbejdsplads som værende vedkommende således at energi og indsats bliver bemærket og anerkendt. Der finder ingen kompromisser sted med sikkerheden, eller det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. Side 19 af 25

20 Der afholdes udviklingssamtaler med hver enkelt medarbejder mindst en gang om året. Socialt kapitel ansatte i fleksjob. En ansat i fleksjob betragtes som en ligeværdig medarbejder inden for sit felt, og indgår som sådan i skolens planlægning for den samlede medarbejderstab. Såfremt ansættelsen finder sted i.h.t. organisationsaftale for ledere og lærere ved produktionsskoler, finder kompetence og ansvar sted under samme vilkår som øvrige ansatte indenfor aftalen. Forskellen i forhold til de øvrige ansatte omhandler alene skånehensyn. 7. Sundheds- og sikkerhedspolitik Forstanderen har i.h.t. loven det overordnede ansvar for at arbejdsmiljøloven bliver overholdt. Den enkelte ansatte har inden for sit arbejdsfelt pligt til at sørge for at alle sikkerhedsregler og instruktionskrav overholdes. Sikkerhed og sundhed for elever og medarbejdere prioriteres meget højt. Vi har indgået et samarbejdet med Sundheds fremme i Assens kommune, så vi kan få endnu større fokus på både den fysiske og mentale sundhed. Den enkelte medarbejder har udfyldt et arbejdspladsvurderingsskema, som revideres mindst hvert tredje år. Der er i det årlige budget afsat midler til sundheds- og sikkerhedsmæssige forbedringer. Sikkerhedsrepræsentanten og CRECEA er inddraget ved prioriteringen af evt. ændringer på arbejdsstedet. Vi rådfører os jævnligt med både Arbejdstilsynet og CRECEA. Under den årlige medarbejdersamtale diskuteres både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Alle faglærere har gennemgået 9 kursus. I.h.t. 26 i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 908 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materiale har faglæreren på metalværkstedet gennemført instruktøruddannelsen. Arbejdsmiljøloven påbyder at alle, såvel elever som ansatte, der arbejder med svejsning på metalværkstedet skal have gennemført et 26 kursus. Faglæreren tilrettelægger og gennemfører kurset på Fugleviglund. Fugleviglund har modtaget en dispensation for unges farlige arbejde med maskiner. Dispensationen gælder i 5 år. I 2013 bliver der øget fokus på de unges sundhed og trivsel. Assens Kommunes sundhedskonsulenter udarbejder spørgeskemaer til eleverne, og etablerer - med bl.a. baggrund i svarene derfra - forskellige tiltag til sundhedsfremme. Dansk Firma Idræt har ligeledes stillet sig til rådighed med forskellige sundhedsfremmende aktiviteter, specielt tilrettet målgruppen. Side 20 af 25

Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014

Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014 Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014 Industrimarken 2 3300 Frederiksværk tlf.: 47 72 43 00 www.pnuc.dk post@pnuc.dk Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 Visioner...

Læs mere

De danske Produktionsskoler - en introduktion

De danske Produktionsskoler - en introduktion De danske Produktionsskoler Indhold 3 Forord 4 Alle unge i uddannelse eller arbejde 5 De danske produktionsskoler 7 Målgruppen 10 Hvad er en produktionsskole? 12 Samarbejde og samspil med det omgivende

Læs mere

Sønderborg Produktionshøjskole & Als Produktionsværksted. V i r k s o m h e d s p l a n e n 2 0 10

Sønderborg Produktionshøjskole & Als Produktionsværksted. V i r k s o m h e d s p l a n e n 2 0 10 Sønderborg Produktionshøjskole & Als Produktionsværksted V i r k s o m h e d s p l a n e n 2 0 10 1 Indholdsfortegnelse 2 Indhold 3 Mission, vision og mål 5 Arbejdsplan 6 Bestyrelse og udvalg 7 Organisationsplanen

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2007 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 EN NY KOMMUNE ET NYT SKOLESYN...3 1. SKOLESYN FOR VEJLE KOMMUNE... 4 1.1. LÆRINGSSYN...5 1.2.

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører

Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører Afsluttende rapport Projekt 8.2 Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører Rapporten er udarbejdet af: Anne Marie Dahler Hanne Kristensen Paustian

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Virksomhedsplan 2007

Virksomhedsplan 2007 Virksomhedsplan 2007 Forord Virksomhedsplanen skal ses som et resultat af initiativer, iværksat og gennemført i 2006. Der er foretaget forskellige undersøgelser, såsom: Elevtilfredshedsundersøgelse Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen 2015 Tre nye reformer samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen Indhold Sammenhængen mellem de tre reformer... side 4 Hovedelementerne i de tre reformer... side 6

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Juli 2011 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Hvad virker i indsatsen

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriet 2010 Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 12 2010

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere