NÅR MILJØBORINGER ER SKIDT FOR MILJØET. Geolog Elsebeth Engsig-Karup, Gladsaxe Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NÅR MILJØBORINGER ER SKIDT FOR MILJØET. Geolog Elsebeth Engsig-Karup, Gladsaxe Kommune"

Transkript

1 1 NÅR MILJØBORINGER ER SKIDT FOR MILJØET Geolog Elsebeth Engsig-Karup, Gladsaxe Kommune Miljøboringer udfører man for at vurdere forureninger og som led i beskyttelsen af miljøet. Det er dog ikke altid, miljøboringer gavner miljøet - nogle gange er de direkte skadelige for grundvandet. Men det kan der gøres noget ved. Problemer i Gladsaxe Kommune Forureningsundersøgelser har i mange år været en integreret del af de mange byggeog anlægsarbejder, som har foregået i Gladsaxe Kommune. Når vi i Gladsaxe Kommune har ført tilsyn med arbejdet, har vi i flere tilfælde konstateret, at miljøboringer aldrig var blevet anmeldt til os, selv om det er et krav ifølge Brøndborerbekendtgørelsen (se Fakta om lovgivning). Miljøboringer er en vigtig del af forureningsundersøgelser. Her er en borerig i gang med at bore i forbindelse med en forureningsundersøgelse i Gladsaxe. Foto: Jørn Jeppesen. Når arbejdet er afsluttet, har kommunen også opdaget, at boringer enten ikke er blevet sløjfet eller er blevet sløjfet, uden at vi har fået oplysning om det. Ved flere lejligheder er sløjfningen tillige udført forkert, eller boringerne er simpelthen kørt i stykker af gravemaskiner. Boringer, der ikke er sløjfet eller bliver sløjfet forkert,

2 2 udgør en alvorlig risiko for at forurene grundvandet, da forureninger kan trænge direkte ned i grundvandet via borehullet. Det er derfor vigtigt at få registreret boringerne, så kommunen kan følge op på, om boringerne er sløjfet korrekt. De mange problemer med miljøboringer fik os til at gå i gang med at nærlæse lovgivningen og undersøge, hvem der er myndighed, og hvad der skal til for at registrere boringer og udføre tilsyn. Vi har desuden fået undervisning i, hvad vi skal bemærke ved tilsynene. Undervisningen har vi selv tilrettelagt med hjælp fra en rådgiver, der er geolog og brøndborer. På baggrund af undervisningen har vi udarbejdet et tilsynsskema, som vi bruger ved tilsynene. Vi har også udarbejdet anmeldeskemaer til boringer, og lagt skemaerne på hjemmesiden. Og så har vi gennemført en stor oplysningskampagne for at oplyse rådgivere og boreentreprenører om, at borearbejde skal anmeldes, og at anmeldeskemaer findes på hjemmesiden. Tilsyn med borearbejde De mange problemer med miljøboringer har også betydet, at vi i Gladsaxe Kommune har øget vores opmærksomhed på tilsynet med miljøboringerne. Det er meget vigtigt at fokusere på borearbejde i forbindelse med forureningsundersøgelser. Hvis borearbejdet ikke udføres efter reglerne i Brøndborerbekendtgørelsen, er der en øget risiko for, at forurening spredes til dybereliggende grundvandsmagasiner. Ved tilsyn er der mulighed for at stille spørgsmål til brøndboreren om, hvordan han undgår forureningsspredning, og hvordan borefolkene er forberedt på eventuelle uheld. Når vi taler med brøndborerne fortæller de os ofte, at de på uddannelsen ikke i tilstrækkelig grad lærer noget om, hvordan de undgår at sprede en forurening, når et forurenet jordlag gennembores. Eller hvordan olieprodukter og opløsningsmidler spreder sig i jord og grundvand. Tilsynene giver endvidere os mulighed for at spørge brøndboreren, om han har gennemført brøndboreruddannelsen, og om brøndborerfirmaet har firmapapirerne i orden. Ved tilsynene har vi afsløret, at borefolk uden uddannelse betjente boreriggen, uden at en uddannet brøndborer var til stede til at tage ansvar for borearbejdet. En

3 3 uddannet boreformand må godt have medhjælpere uden formel brøndboreruddannelse. Det er på den måde de oplæres praktisk, inden de begynder på selve brøndboreruddannelsen. Men de må ikke stå for borearbejdet alene. Vi har også oplevet, at brøndboreren havde glemt forerør (se afsnittet Boringer i forurenede jordlag). Vores tilsyn har medført, at brøndboreren har måttet skaffe forerør, inden borearbejdet gik igang. Utilstrækkelig brøndboreruddannelse Ifølge Uddannelsesbekendtgørelsen kan et B-bevis opnås af personer, der har mindst et års relevant erfaring fra en brøndborervirksomhed, og som har bestået et 5 ugers kursus. Et A-bevis kan opnås af personer, der har mindst et års relevant erfaring fra en brøndborervirksomhed, og som har bestået et 5 ugers kursus samt et supplerende 5 ugers kursus. En leder af et borerfirma skal have et A-bevis. En liste over borefirmaer med A-bevis kan ses på GEUS' hjemmeside Skriv brøndborer i søgefeltet. Miljøstyrelsen er myndighed på brøndboreruddannelsen. Miljøstyrelsen har uddelegeret administrationen af brøndboreruddannelsen til Byggeriets Uddannelser, som er et sekretariat for en række faglige uddannelser inden for byggeriets område. Selve uddannelsen til brøndborer foregår på Århus Tekniske Skole. Uddannelsen er en AMU-uddannelse, d.v.s. en kortere ArbejdsMarkedsUddannelse for faglærte og ufaglærte folk, og den får stilskud fra staten. Brøndborernes uddannelse er oprindelig rettet mod at udføre vandindvindingsboringer til drikkevand. Men borefirmaerne udfører efterhånden rigtig mange miljøboringer i forbindelse med forureningsundersøgelser - fordi det er dem, der har boreudstyret. Desværre har denne udvikling ikke haft indflydelse på brøndboreruddannelsen. På hverken kurset til A-beviset eller til B-beviset undervises der i miljøfag med emner som f.eks. forureninger, der kan true grundvandet. Det betyder, at mange brøndborere intet ved om, hvordan forurening spredes i jord og grundvand, og flere brøndborere har et utilstrækkeligt kendskab til at udføre borearbejde på forurenede grunde. Derfor er der en risiko for at forurene grundvandet, når brøndborerne udfører miljøboringer. (Se kravene til brøndborefagene i bilag 1) Dialog med Miljøstyrelsen I forbindelse med, at Brøndborerbekendtgørelsen og Uddannelsesbekendtgørelsen skulle revideres for 1-2 år siden, kontaktede vi Miljøstyrelsen og foreslog, at brøndboreruddannelsen også skal indeholde miljøfag, da mange brøndborere næsten

4 4 udelukkende borer i forurenet jord. Miljøstyrelsen har dog ikke ændret på noget i den sidste nye udgave af Uddannelsesbekendtgørelsen. Hvis flere kommuners miljømedarbejdere gennemfører boretilsynene, kunne vi være flere, der lagde pres på Miljøstyrelsen og krævede, at miljøfag skulle være obligatorisk i brøndboreruddannelsen. Opfordringen er hermed givet videre. Boringer i forurenede jordlag Når der skal udføres en forureningsundersøgelse, skal brøndboreren kende til risikoen for at sprede forurening af f.eks. olieprodukter og chlorerede opløsningsmidler. Brøndboreren skal således altid anvende forerør for at undgå at sprede forureningen til dybereliggende vandmagasiner med boregrejet, når et forurenet jordlag gennembores. Derfor er det vigtigt, at brøndboreren har kendskab til arbejdsgangen i forbindelse med at anvende forerør. Når der skal bores i forurenet jord, skal brøndboreren anvende forerør. Her er forerøret på plads i boringen, og borestangen føres gennem forerøret og ned i jordlagene. Foto: Claus Frydenlund. Et forerør er et metalrør, der dels har det formål at afstive de omkringliggende jordlag, og dels at hindre at forurening spredes fra et terrænnært vandførende lag til et dybereliggende grundvandsmagasin. Forerøret trækkes op af jorden i takt med, at filtergrus og bentonit (se senere i afsnittet) fyldes ned i boringen i hulrummet mellem boringsvæggen og filterrør eller blændrør. Ud for vandførende jordlag sættes et filterrør, og der fyldes ud med filtergrus. Ud for vandstandsende jordlag mellem vandførende lag, sættes et blændrør i stedet for et filterrør, og der tætnes med bentonit mellem blændrøret og boringsvæggen. Herved hindres vandtransport af

5 5 forurening langs blændrørets yderside. Når forerøret er fjernet kan grundvandet strømme ind i filterrøret. Et filterrør er et plastrør med små slidser eller huller, der tillader vand fra det vandførende jordlag at strømme ind i boringen. Filtergruset anbringes uden om filterrøret for at tilbageholder finkornet materiale fra det vandførende lag, som ellers vil tilstoppe slidserne i filterrøret. Blændrøret er mage til filterrøret, bortset fra at der ingen slidser eller huller er. Filtergrus er et velsorteret sand- eller grusmateriale, som består af kvartskorn. Det fungerer som et fintmasket filter. Bentonit er en lerart, som svulmer op og bliver tæt, når den bliver våd. En boringsafslutning er en beton muffe eller et dæksel oven på selve boringen. Det er af stor betydning, at boringsafslutningerne bliver korrekt udført. Herved sikres det, at boringerne ikke ødelægges, og at nedsivning af forurenet overfladevand i boringerne ikke forekommer. Eksempel på en mangelfuld boringsafslutning. Her er betondækslet fjernet, og pejlerøret er bare lukket med en sammenkrøllet plasticpose. Foto: Claus Frydenlund.

6 6 Endnu et eksempel på mangelfuld boringsafslutning. Pejlerøret har været utilstrækkeligt beskyttet, og det er derfor gået i stykker. Ved kemikaliespild vil der være direkte passage for forureningen ned til grundvandet. De tomme kemikalietønder er placeret af fotografen for at tydeliggøre problemstillingen. Foto: Claus Frydenlund. I kørearealer anbefales kørefast dæksel for at undgå, at tung trafik ødelægger boringen. Boring på benzinstation. Betondækslet er kørt i stykker af tung trafik. Herved er risikoen for grundvandsforurening øget væsentligt. Foto: Claus Frydenlund.

7 7 Hvad kan miljømedarbejderen gøre? Der er flere forhold over og under jorden, man som miljømedarbejder skal være opmærksom på i forbindelse med, at et borefirma skal udføre en forureningsundersøgelse. Over jorden Først og fremmest skal boringerne anmeldes efter Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer på land. Hvis det drejer sig om B-boringer (ikke filtersatte) skal borearbejdet anmeldes. Hvis det drejer sig om A-boringer (filtersatte) skal der søges om tilladelse, og kommunen udarbejder herefter en tilladelse med de vilkår, der er relevante for borearbejdet. Tilladelse til A-boringer gives efter Miljøbeskyttelseslovens 19. Tilsyn udføres også efter Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsyn kan det kontrolleres, om der er spildt hydraulikolie på jorden. Der kan spørges til, hvilket beredskab brøndborerne har, hvis en hydraulikslange springer læk. Spildt hydraulikolie kan trænge ned i boringen og dels forurene grundvandet, og dels ødelægge undersøgelsen Ved tilsynet kan man også sikre sig, at boringsafslutningerne udføres korrekt. Hvis der udføres en boring i et køreareal, skal der stilles krav om en kørefast afslutning, ellers er der en stor risiko for, at boringen efterfølgende bliver kørt i stykker og dermed kommer til at udgøre en forureningsrisiko. Dårlig boringsafslutning på benzinstation, hvor tung trafik har kørt betondækslet i stykker. Desuden ligger boringen i en lavning i asfaltbelægningen, så der ved regn samles vand over boringen. På billedet ser man en vandpyt med oliehinde over boringen. Det olieforurenede vand kan sive ned i boringen og forurene grundvandet. Foto: Claus Frydenlund.

8 8 Hvis boringen udføres i et græsareal, er det ofte tilstrækkeligt, at boringen afsluttes med en betonkegle. Men det er vigtigt, at boringen kan genfindes. Under jorden Her kan et tilsyn være vanskeligt, hvis man ikke har kendskab til, hvordan brøndboreren bruger sit grej. Men som et vigtigt element i ikke at sprede forureningen til andre magasiner kan man spørge brøndboreren, hvordan han håndterer denne situation. For først og fremmest skal han bruge et forerør og tætne gennemborede vandstandsende lag. Gør han ikke det, er der stor risiko for at sprede forureningen til grundvandet. Hvad Gladsaxe Kommune har gjort Det er bygherren der bliver boringsejer, og bygherren er derfor ansvarlig for udførelse og sløjfning af boringer. Som oftest anvender bygherren en rådgiver, der så overtager det rent praktiske ansvar for at borearbejdet følger lovgivningen. Gladsaxe Kommune har derfor skrevet til 17 rådgivende ingeniørfirmaer, som opererer i kommunen, at de skal huske at anmelde borearbejdet efter lovgivningen. Det har taget et stykke tid at vende rådgivere til at huske at søge om boretilladelse eller anmelde borearbejde. Skema til at anmelde B-boringer og skema til at søge om tilladelse til A-boringer har vi i Gladsaxe lagt på kommunens hjemmeside, så rådgiverne kan downloade skemaerne og sende dem til os. Anmeldelse er vigtig, fordi det er en forudsætning for, at vi kan føre tilsyn, og at vi kan registrere boringen. Når vi har registreret boringen, kan vi efterfølgende kontrollere, om boringen bliver sløjfet korrekt. For at lære om borearbejdet har vi flere gange fået undervisning af folk fra brøndborerfirmaer, for når nye spørgsmål har meldt sig, har vi måttet søge yderligere viden. Vi har fået undervisning i, hvad vi skal bemærke ved tilsyn, og hvad vi skal spørge til i forbindelse med filtersætningen. Vi har lært en del, og vi kan stadig lære mere, for det er ikke nemt at gennemskue, hvad der foregår under jorden. Tilsynene og især dialogen med brøndborerne har også lært os meget. Vi har udarbejdet et spørgeskema, som vi bruger ved tilsynet. Skemaet justerer vi løbende. Herved sikrer vi, at vi får stillet de rigtige spørgsmål til boreformanden. Hjælp til andre kommuner Gladsaxe Kommune er kommet godt i gang med tilsynsopgaverne. Og vi vil meget gerne hjælpe andre kommuner med råd og vejledning, så kommunerne i hele Danmark kan få sat skub i den del af myndighedsarbejdet, som ofte nedprioriteres. En af årsagerne til nedprioriteringen kan bl.a. være, at man ikke ved, hvordan man skal

9 9 gribe det an, og her kan erfaringerne fra Gladsaxe Kommune forhåbentlig være en hjælp. Andre kommuner er velkomne til at kopiere vores A- og B-skemaer til at anmelde boringer, så skemaerne kan lægges på kommunernes hjemmeside. Vores tilsynsskema er andre kommuner også velkomne til at kopiere. Det ligger dog ikke på hjemmesiden, men det kan fås ved at kontakte Miljøafdelingen. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Elsebeth Engsig-Karup på tlf eller Claus Frydenlund på tlf Fakta om lovgivning Borearbejde Borearbejde anmeldes efter Brøndborerbekendtgørelsen, Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land, nr af 26. juli Boretilladelser Tilladelse til A-boringer gives efter Miljøbeskyttelseslovens 19, nr af 22. december Boretilsyn Tilsyn føres efter Miljøbeskyttelseslovens 65. Brøndboreruddannelsen Brøndboreruddannelsens krav fastsættes i Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land, nr. 999 af 26. juli I denne bekendtgørelse er det anført, hvilke fag der skal til for at erhverve et A-bevis og B-bevis. Se mere om A- og B-beviset på næste side.

10 10 Fakta om brøndborerbeviset Følgende fag indgår i A-beviset: 1. Geologi og hydrogeologi 2. Jordartsbestemmelse 3. Prøvepumpning 4. Grundvandskemi 5. Grundvandssænkning 6. Geofysiske metoder og borehulsmålinger 7. Boreteknik 8. Boringens konstruktion 9. Renovering og vedligeholdelse af boringer 10. Vandforsyningsteknik 11. Lovgivning, normer og standarder 12. Kortteknik og nivellering 13. Arbejdsmiljø og sikkerhedsforhold Følgende fag indgår i B-beviset 1. Geologi og hydrogeologi 2. Jordartsbestemmelse 3. Prøvepumpning 4. Boreteknik 5. Boringens konstruktion 6. Renovering og vedligeholdelse af boringer 7. Svejseteknik 8. Pumpeteknik og el-lære 9. Maskinteknik og vedligeholdelse 10. Kortteknik og nivellering 11. Arbejdsmiljø og sikkerhedsforhold De fag, der ikke er fremhævet med fed er fælles for både A- og B-beviset.

Evaluering af brøndboreruddannelserne

Evaluering af brøndboreruddannelserne TEKNOLOGISK INSTITUT Evaluering af brøndboreruddannelserne Jeg er blevet klogere, mere opmærksom, men ikke bedre til at bore (Erfaren boreleder om udbyttet af efteruddannelsen) Projektnummer: AMU2241BAI

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Region Hovedstaden Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Jeg vil undersøge og oprense forurening på min grund hvad gør jeg? Først skal du gøre dig klart, hvorfor du vil undersøge

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Udarbejdet af ISBN Design Fotos Tryk Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010

Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Manglende kort Glemte at få fornyet førerkort og fik kæmpe bøde. Læs historien side 9. Arbejdsmiljølov Har du styr på din APV og din rygepolitik?. Læs hvordan

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

VIS KVALITET LÆS I DAG. s.8. s.11. s.35 De lokale uddannelsesudvalg. s.24. s.31. s.41. s.5. - læs det før din kollega

VIS KVALITET LÆS I DAG. s.8. s.11. s.35 De lokale uddannelsesudvalg. s.24. s.31. s.41. s.5. - læs det før din kollega 1. udgave årgang 2006 VIS KVALITET - læs det før din kollega s.11 Side 11-manden på side 11 LÆS I DAG informér din kollega i morgen s.8 Omformulerede uddannelsesmål gav højere tilfredshed s.31 Viskvalitet.dk

Læs mere

Man skal nok lige lære os at kende først

Man skal nok lige lære os at kende først Man skal nok lige lære os at kende først Et inspirationshæfte om børnesamtalen FAMILIEPLEJEN DANMARK Dansk Socialrådgiverforening Forside 3 01/04/04, 10:58:16 2 Indhold 4 Vi har fået øje for børnene I

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt

Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt Undskyld, må jeg lige få en at snakke med, tak! ja, værsgo Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt Udarbejdet af P S FORENINGEN AF PROFESSIONELLE STØTTEPERSONER En undersøgelse

Læs mere