Tilladelse I omfattende frekvensbånd MHz, MHz og MHz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilladelse I omfattende frekvensbånd MHz, MHz og MHz"

Transkript

1 HI3G Denmark ApS Side 1 af 11 Tilladelse I omfattende frekvensbånd MHz, MHz og MHz 31. oktober 2001 Tilladelse I omfattende frekvensbånd MHz, MHz og MHz Tilladelsen består af en tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser til etablering og drift af et 3. generations mobilnet i Danmark og en tilladelse til etablering og drift af et 3. generations mobilnet i Danmark. Vedlagt tilladelsen er tre bilag henholdsvis bilag 1, 2 og 3.

2 HI3G Denmark ApS Side 2 af 11 Tilladelse I omfattende frekvensbånd MHz, MHz og MHz 31. oktober 2001 Tilladelse I til anvendelse af frekvenser til etablering og drift af 3. generations mobilnet i Danmark (3G-mobilnet) I medfør af 4, stk. 3, i lov nr af 20. december af 2000 om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet udsteder Telestyrelsen hermed tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser til etablering og drift af 3. generations mobilnet i Danmark. HI3G Denmark ApS (herefter benævnt tilladelsesindehaveren) meddeles på baggrund af auktion af 5. september 2001 tilladelse til anvendelse af følgende radiofrekvenser til etablering og drift af et 3Gmobilnet i Danmark: Frequency Division Duplex (FDD) Basisstation sende Basisstation modtage MHz (båndgrænser) MHz (båndgrænser) Time Division Duplex (TDD) Basisstation sende og modtage MHz (båndgrænser) Sammensætningen af og ejerforholdene bag tilladelsesindehaver er på baggrund af tilladelsesindehaverens bindende tilkendegivelser i tilmelding af 5. september 2001 beskrevet i bilag 1. For tilladelsen er fastsat følgende vilkår i medfør af 3, stk. 1, i lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, jf. 14, stk. 1, i lov om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser: a) Tilladelsesindehaveren skal overholde de til enhver tid gældende radiotekniske krav i følgende standarder: CDMA Direct Spread (UMTS) (3GPP UTRA Wideband CDMA (WCDMA)) for frekvenserne MHz og MHz og CDMA TDD (UMTS) (3GPP UTRA (TD SCDMA)) for frekvenserne MHz. b) Tilladelsesindehaveren skal overholde grænsekoordineringsaftaler for frekvensbåndene MHz og MHz. Indtil grænsekoordineringsaftale med Sverige og Tyskland foreligger må signalfeltstyrken ikke overstige 21 dbµv/m/5mhz 3m over jorden på grænselinien mellem Danmark og de pågældende nabolande. (Kopi af koordineringsaftaler fremsendes særskilt, når disse foreligger). c) Tilladelsesindehaveren skal koordinere frekvensanvendelsen af nabokanaler med andre 3Gmobilnet samt koordinere frekvensanvendelsen med tilladelsesindehavere af frekvenser, der grænser op til 3G-båndene. d) Tilladelsesindehaveren skal sikre, at radioudstyr, der anvendes i forbindelse med tilladelsen, skal overholde gældende lovgivning om krav til udstyr. e) Tilladelsesindehaveren skal betale afgifter for frekvensanvendelsen.

3 HI3G Denmark ApS Side 3 af 11 Tilladelse I omfattende frekvensbånd MHz, MHz og MHz 31. oktober 2001 Telestyrelsen kan i medfør af 3, stk. 1, i lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, jf. 15, i lov om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser, med et forudgående varsel på 1 år fastsætte nye, herunder skærpede, vilkår for tilladelsen. Tilladelsesindehaveren skal som afdrag på tilladelsesprisen (som dækker såvel Tilladelse til etablering og drift af 3. generations mobilnet i Danmark som Tilladelse til anvendelse af frekvenser til etablering og drift af 3. generations mobilnet i Danmark) til Telestyrelsen hvert år d. 20. september i perioden fra 2002 til 2011 begge år inklusive betale DKK ,07, jf. 33 stk. 1, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet. Betales et afdrag, ikke rettidigt, påløber der renter efter lov om renter ved forsinket betaling fra forfaldsdagen, til betaling sker, jf. 33, stk. 2, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet. Tilladelsesindehaveren skal, jf. 34, stk. 1, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, til enhver tid stille en anfordringsgaranti over for staten udstedt af et pengeinstitut eller forsikringsselskab, som ikke kontrollerer tilladelsesindehaveren, kontrolleres af tilladelsesindehaveren eller er under samme kontrol som tilladelsesindehaveren, som har hjemsted i Det Europæiske Økonomiske Samarbejde, og hvis langsigtede gæld har en rating fra Standard & Poors på mindst A eller fra Moody's Investors Service Limited på mindst A2. Garantien skal til enhver tid mindst lyde på et beløb svarende til summen af de afdrag på tilladelsesprisen, som forfalder de følgende 36 måneder, og skal til enhver tid være gældende i de følgende 36 måneder, dog ikke længere end til udløbet af afdragsperioden og således, at garantien nedskrives de sidste 36 måneder af afdragsperioden med de afdrag, der erlægges. Yderligere vilkår fremgår af den af tilladelsesindehaveren underskrevne anfordringsgaranti. Tilladelsesindehaveren skal, jf. 34, stk. 2, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, uden ugrundet ophold give Telestyrelsen meddelelse, hvis det pengeinstitut eller forsikringsselskab, der har stillet den ovenfor nævnte garanti, ikke længere har den anførte rating. Af bilag 2 fremgår der en række definitioner. Hvor der i tilladelsen er anvendt ord, som er defineret heri, skal ordene i tilladelsen forstås i overensstemmelse med det definerede. I bilag 3 findes der et uddrag af regler og bestemmelser, der gælder for tilladelserne til 3. generations mobilnet. Tilladelsesindehaveren har, for så vidt angår forhold vedrørende tilladelsen, det for tilladelsesindehaveren gældende værneting i Danmark. Såfremt, tilladelseindehavere ikke har værneting i Danmark, har tilladelsesindehaveren, jf. 40, stk. 2, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, værneting ved Østre Landsret. Tilladelsen træder i kraft den 31. oktober 2001 og har, jf. 5, stk. 4, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, en varighed på 20 år. Ved udløb bortfalder tilladelsen uden yderligere varsel, jf. 5, stk. 4, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet.

4 HI3G Denmark ApS Side 4 af 11 Tilladelse I omfattende frekvensbånd MHz, MHz og MHz 31. oktober 2001 Tilladelse I til etablering og drift af 3. generations mobilnet i Danmark (3G-mobilnet) Telestyrelsen den 31. oktober 2001 I medfør af 4, stk. 3, i lov nr af 20. december 2000 om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet udsteder Telestyrelsen hermed tilladelse til etablering og drift af 3. generations mobilnet i Danmark. Tilladelsens omfang 1. HI3G Denmark ApS (herefter benævnt tilladelsesindehaver) meddeles på baggrund af auktion af 5. september 2001, tilladelse til etablering og drift af 3G-mobilnet bestående af basisstationer, netcentraler og andet udstyr inden for dækningsområdet, som angivet i pkt. 3, med henblik på at tilvejebringe 3. generations mobiltjenester. Tilladelsesindehaveren 2. Sammensætningen af og ejerforholdene bag tilladelsesindehaver er på baggrund af tilladelsesindehaverens bindende tilkendegivelser i tilmelding af 5. september 2001 beskrevet i bilag 1. Generelle vilkår og udbygning af 3G-mobilnettet 3. Til brug for tilladelsesindehaverens 3G-mobilnet tildeles frekvenser i frekvensbåndene MHz og MHz, jf. 1 i lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet. Stk. 2. Til brug for 3G-mobilnettet vil tilladelsesindehaveren i medfør af 30, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet blive tildelt 2x15+ 5 MHz, jf. 5 i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet. Stk. 3. Tilladelsesindehaveren skal sikre en befolkningsmæssig dækning på minimum 30% med det af tilladelsen omfattede mobilnet ved udgangen af 2004 og sikre en befolkningsmæssig dækning på minimum 80 % med det af tilladelsen omfattede mobilnet ved udgangen af 2008, jf. 9, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet. Stk. 4. Tilladelsesindehaveren skal udbygge 3G-mobilnettet i overensstemmelse med vilkårene for befolkningsmæssig dækning anført i stk. 3. Stk. 5. Tilladelsesindehaveren skal i år 2005 og 2009 inden udgangen af januar måned over for Telestyrelsen dokumentere opfyldelsen af de i stk. 3, fastsatte vilkår om befolkningsmæssig dækning vedrørende det forudgående år. Stk. 6. Forpligtelsen fastsat i stk. 5, bortfalder, når tilladelsesindehaveren har opfyldt alle de i stk. 3, fastsatte vilkår. Vilkår for etablering og drift af 3G-mobilnettet

5 HI3G Denmark ApS Side 5 af 11 Tilladelse I omfattende frekvensbånd MHz, MHz og MHz 31. oktober Tilladelsesindehaveren skal udnytte tilladelsen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende standarder og specifikationer for IMT-2000 som anerkendt af den Internationale Telekommunikationsunion, jf. 5, stk. 3, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet. Stk. 2. Tilladelsesindehaveren er forpligtet til at anvende følgende standarder, CDMA Direct Spread (UMTS) (3GPP UTRA Wideband CDMA (WCDMA)) for frekvenserne MHz og MHz og CDMA TDD (UMTS) (3GPP UTRA (TD SCDMA)) for frekvenserne MHz, jf. 19, stk. 1, nr. 15, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet. 5. Tilladelsesindehaveren skal, jf. 3, stk. 1, i lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, jf. 11, stk. 1, i lov om offentlig mobilkommunikation, efter Telestyrelsens nærmere bestemmelse overholde relevante vedtagelser truffet i det internationale samarbejde på telekommunikationsområdet. Stk. 2. Tilladelsesindehaveren skal, jf. 3, stk. 1, i lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, jf. 11, stk. 1, i lov om offentlig mobilkommunikation, efter Telestyrelsens nærmere bestemmelse vederlagsfrit medvirke i internationale samarbejdsorganisationer samt i specifikationsarbejdet, hvor dette har betydning for funktionsevnen af 3G-mobilnettet. 6. Etablering og drift af radioanlæg, herunder basisstationer i 3G-mobilnettet, må kun ske, hvis Telestyrelsen har meddelt tilladelse til brugen af de for driften nødvendige frekvenser i overensstemmelse med lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet samt forskrifter udstedt i medfør heraf. Fastsættelse af nye vilkår for tilladelsen 7. Telestyrelsen kan i medfør af 3, stk. 1, i lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, jf. 5, stk. 3, i lov om offentlig mobilkommunikation, med et forudgående varsel på 1 år fastsætte nye, herunder skærpede, vilkår for tilladelsen. Betaling og garanti 8. Tilladelsesindehaveren skal som afdrag på tilladelsesprisen (som dækker såvel Tilladelse til etablering og drift af 3. generations mobilnet i Danmark som Tilladelse til anvendelse af frekvenser til etablering og drift af 3. generations mobilnet i Danmark) til Telestyrelsen hvert år d. 20. september i perioden fra 2002 til 2011 begge år inklusive betale DKK ,07, jf. 33 stk. 1, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet. Stk. 2. Betales et afdrag ikke rettidigt, påløber der renter efter lov om renter ved forsinket betaling fra forfaldsdagen, til betaling sker, jf. 33, stk. 2, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet. Stk. 3. Tilladelsesindehaveren skal, jf. 34, stk. 1, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, til enhver tid stille en anfordringsgaranti over for staten udstedt af et pengeinstitut eller forsikringsselskab, som ikke kontrollerer tilladelsesindehaveren, kontrolleres af tilladelsesindehaveren eller er under samme kontrol som tilladelsesindehaveren, som har hjemsted i Det Europæiske Økonomiske Samarbejde, og hvis langsigtede gæld har en rating fra Standard & Poors på mindst A eller fra Moody's Investors Service Limited på mindst A2. Garantien skal til enhver tid mindst lyde på et beløb svarende til summen af de afdrag på tilladelsesprisen, som forfalder de følgende 36 måneder, og skal til enhver tid være gældende i de følgende 36 måneder, dog ikke længere end til

6 HI3G Denmark ApS Side 6 af 11 Tilladelse I omfattende frekvensbånd MHz, MHz og MHz 31. oktober 2001 udløbet af afdragsperioden og således, at garantien nedskrives de sidste 36 måneder af afdragsperioden med de afdrag, der erlægges. Yderligere vilkår fremgår af den af tilladelsesindehaveren underskrevne anfordringsgaranti. Stk. 4. Tilladelsesindehaveren skal, jf. 34, stk. 2, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, uden ugrundet ophold give Telestyrelsen meddelelse, hvis det pengeinstitut eller forsikringsselskab, der har stillet den i stk. 3 nævnte garanti, ikke længere har den anførte rating. Bilag 2 og 3 9. Af bilag 2 fremgår der en række definitioner. Hvor der i tilladelsen er anvendt ord, som er defineret heri, skal ordene i tilladelsen forstås i overensstemmelse med det definerede. I bilag 3 findes der et uddrag af regler og bestemmelser, der gælder for tilladelserne til 3. generations mobilnet. Tvister 10. Tilladelsesindehaveren har, for så vidt angår forhold vedrørende tilladelsen, det for tilladelsesindehaveren gældende værneting i Danmark. Såfremt, tilladelseindehavere ikke har værneting i Danmark, har tilladelsesindehaveren, jf. 40, stk. 2, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, værneting ved Østre Landsret. Ikrafttræden og varighed 11. Tilladelsen træder i kraft den 31. oktober 2001 og har, jf. 5, stk. 4, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, en varighed på 20 år. Ved udløb bortfalder tilladelsen uden yderligere varsel, jf. 5, stk. 4, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet. Telestyrelsen, den 31. oktober 2001 Jørgen Abild Andersen / Finn Petersen

7 HI3G Denmark ApS Side 7 af 11 Tilladelse I omfattende frekvensbånd MHz, MHz og MHz 31. oktober 2001 Bilag 1 til tilladelse I Tilladelsesindehaver Dette bilag beskriver ejerforholdene bag tilladelsesindehaver: HI3G Denmark ApS er et helejet datterselskab af HI3G Denmark Holdings ApS HI3G Denmark Holdings ApS er et helejet datterselskab af HI3G Access AB HI3G Access AB er 60% ejet af Hutchison 3G Sweden Investments S.a.r.l. og er 40% ejet af Investor AB Hutchison 3G Sweden Investments S.a.r.l er et helejet datterselskab af Hutchison 3G Europe Investments S.a.r.l. Hutchison 3G Europe Investments S.a.r.l. er et helejet datterselskab af Hutchison Whampoa Europe Investments S.a.r.l. Hutchison Whampoa Europe Investments S.a.r.l. er 99,98% ejet af Auditorium Investments 1 S.a.r.l. Auditorium Investments 1 S.a.r.l. er et helejet datterselskab af New Millennium Corp. New Millennium Corp. er et helejet datterselskab af Ommaney Limited Ommaney Limited er et helejet datterselskab af Hutchison Whampoa International (00/ 03) Limited Hutchison Whampoa International (00/ 03) Limited er et helejet datterselskab af Hutchison Telecommunications Limited Hutchison Telecommunications Limited er et helejet datterselskab af Hutchison International Limited Hutchison International Limited er et helejet datterselskab af Hutchison Whampoa Limited

8 HI3G Denmark ApS Side 8 af 11 Tilladelse I omfattende frekvensbånd MHz, MHz og MHz 31. oktober 2001 Bilag 2 til tilladelse I Definitioner 3G-mobilnet: Mobilnet der opfylder IMT2000-standarderne. Befolkningsmæssig dækning: Ved befolkningsmæssig dækning forstås den andel af Danmarks befolkning, der bor i et område med udendørs dækning. Et område anses for udendørs dækket, hvis den simulerede (beregnede) middelfeltstyrke på en enkelt 12,2 kbit/s trafikkanal (DPCH (Dedicated Physical Channel)) på kanten af dækningsområdet 1,5m over jordoverfladen med 50% sandsynlighed er mindst 38 db V/ m. Beregningerne skal baseres på, at der er tale om taletrafik med datahastighed på 12,2 kbit/s, og at sendestyrken fra basisstationen er højst 2 W pr. kanal. Beregningerne skal tage udgangspunkt i de seneste befolkningsmæssige oplysninger fra Danmarks Statistik. IMT2000: Ved IMT2000 standarder (standarder for 3. generations mobilnet) forstås følgende standarder angivet i anbefaling ITU-R M.1457 DETAILED SPECIFICATIONS OF THE RADIO INTERFACES OF INTERNATIONAL MOBILE TELECOMMUNICATIONS-2000 (IMT- 2000) udstedt af den Internationale Telekommunikationsunion (ITU): 1) CDMA Direct Spread (UMTS) (3GPP UTRA Wideband CDMA (WCDMA)) 2) Multi-Carrier (CDMA 2000) 3) CDMA TDD (UMTS) (3GPP UTRA (TD SCDMA)) 4) TDMA Single Carrier (UWC-136) og 5) FDMA/TDMA (DECT) ITU: UMTS-standarder: International Telecommunication Union. FN-organ, der bl.a. koordinerer og administrerer radioanvendelse globalt gennem det internationale radioreglement. Reglementet har status af en international traktat og er bindende for medlemmerne. Ved UMTS-standarder forstås IMT-2000 standarden CDMA Direct Spread (UMTS) (3GPP UTRA Wideband CDMA (WCDMA)) for frekvensbånd MHz og MHz og IMT-2000 standarden CDMA TDD (UMTS) (3GPP UTRA (TD SCDMA)) for frekvensbånd MHz.

9 HI3G Denmark ApS Side 9 af 11 Tilladelse I omfattende frekvensbånd MHz, MHz og MHz 31. oktober 2001 Bilag 3 til tilladelse I Uddrag af regler og bestemmelser gældende for tilladelser til 3. generations mobilnet Overdragelse Tilladelsen kan kun overdrages helt eller delvist til andre, hvis tilladelsesindehaveren inden overdragelsen har indhentet Telestyrelsens godkendelse heraf, jf. 6, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, jf. 7, stk. 1, i lov om offentlig mobilkommunikation. Overdragelse omfatter også indirekte overdragelse, herunder overdragelse af aktier, anparter eller andre ejerinteresser, der medfører ændringer med hensyn til den bestemmende indflydelse over tilladelsesindehaveren, jf. 7, stk. 2, i lov om offentlig mobilkommunikation. Afgifter Telestyrelsen opkræver afgifter for frekvensanvendelsen i medfør af 3, stk. 1, i lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, jf. 38, i lov om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser. Oplysningspligt Telestyrelsen kan afkræve tilladelsesindehaveren alle økonomiske, statistiske og øvrige oplysninger, der af Telestyrelsen skønnes at være nødvendige for at kunne påse overholdelsen af de for denne tilladelse opstillede vilkår mv., jf. 3, stk. 1, i lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, jf. 11, stk. 1, nr. 5, i lov om offentlig mobilkommunikation. Telestyrelsen kan i medfør af 3, stk. 1, i lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, jf. 28, stk. 2, i lov om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser kræve, at tilladelsesindehaveren kvartalsvis indsender oplysninger om basisstationers geografiske placering, antennehøjde, kanalanvendelse, udstråling m.v. Hemmeligholdelse Tilladelsesindehaveren samt dennes ansatte skal i medfør af 3, stk. 1, i lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, jf. 17, i lov om offentlig mobilkommunikation, hemmeligholde al kommunikation via 3G-mobilnettet. Tilsyn, sanktioner og tilbagekaldelse Telestyrelsen fører i medfør af 3, stk. 1, i lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, jf. 14, stk. 1, i lov om offentlig mobilkommunikation og 28, stk. 1, i lov om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser, tilsyn med overholdelse af vilkår for tilladelser udstedt i medfør af lov om

10 HI3G Denmark ApS Side 10 af 11 Tilladelse I omfattende frekvensbånd MHz, MHz og MHz 31. oktober 2001 auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet samt overholdelse af 6, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, jf. 7, i lov om offentlig mobilkommunikation. Telestyrelsen træffer i medfør af 3, stk. 1, i lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, jf. 14, stk. 2, i lov om offentlig mobilkommunikation og 28, stk. 3, i lov om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser, afgørelse vedrørende manglende overholdelse af de for tilladelsen, gældende bestemmelser og vilkår og kan i den forbindelse meddele påbud til tilladelsesindehaveren. Telestyrelsen kan i medfør af 3, stk. 1, i lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, jf. 28, stk. 7, i lov om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser, hvis der måtte opstå forstyrrelsesmæssige forhold, give tilladelsesindehaveren påbud om at søge forstyrrelser afhjulpet og om eventuelt at indstille anvendelsen, indtil forstyrrelserne er afhjulpet, samt påbud om at medvirke til dækning af de med afhjælpningen forbundne udgifter. Telestyrelsen kan i medfør af 3, stk. 1 i lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, jf. 14, stk. 4, i lov om offentlig mobilkommunikation og 28, stk. 4, i lov om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser, pålægge tilladelsesindehaveren dagbøder med henblik på at gennemtvinge opfyldelsen af påbud meddelt i medfør af 14, stk. 2, i lov om offentlig mobilkommunikation eller 28, stk. 3, i lov om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser. Der er udpantningsret for beløbene, jf. 3, stk. 1, i lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, jf. 14, stk. 4, i lov om offentlig mobilkommunikation og 28, stk. 4, i lov om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser. Telestyrelsen kan i medfør af 8, stk. 1, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, tilbagekalde tilladelsen, hvis påbud meddelt efter 14, stk. 2, i lov om offentlig mobilkommunikation eller 28, stk. 3, i lov om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser, ikke efterkommes, eller hvis tilladelsesindehaveren ikke betaler dagbøder pålagt i medfør af 14, stk. 4, i lov om offentlig mobilkommunikation eller 28, stk. 4, i lov om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser. Telestyrelsen kan i medfør af 8, stk. 2, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet tilbagekalde tilladelsen, hvis tilladelsesindehaveren træder i betalingsstandsning eller likvidation eller kommer under konkurs. Telestyrelsen kan i medfør af 3, stk. 1 i lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, jf. 14, stk. 6 i lov om offentlig mobilkommunikation, bestemme, at klager indgivet til Telestyrelsen har opsættende virkning i lov om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser om administrativ omfordeling, inddragelse, krav om overgang til mere frekvenseffektive udnyttelsesmetoder eller teknologier og krav om begrænsninger i anvendelsenfinder, jf. 7, stk. 1, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, tilsvarende anvendelse på tilladelserne. Anvendelse af de ovenfor anførte bestemmelser kan, jf. 7, stk. 2, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, ikke ske i de første ti år fra tilladelsernes udstedelse, jf. 32, stk. 1, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, medmindre det er nødvendigt for at opfylde de til enhver tid gældende relevante EU-regler eller andre relevante vedtagelser truffet i det internationale samarbejde på telekommunikationsområdet.

11 HI3G Denmark ApS Side 11 af 11 Tilladelse I omfattende frekvensbånd MHz, MHz og MHz 31. oktober 2001 Telestyrelsen kan tilbagekalde tilladelsen, jf. 39, stk. 2, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, hvis Telestyrelsen efter udstedelsen konstaterer, at de i 38, stk. 1, nr. 1, 2 eller 3, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, nævnte bestemmelser er overtrådt. Telestyrelsen kan tilbagekalde tilladelsen, jf. 39, stk. 3, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, hvis tilladelsesindehaveren undlader rettidigt at opfylde de i 33 eller 35, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, indeholdte betalingsforpligtelser, eller hvis tilladelsesindehaveren ikke overholder 34 i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet. Telestyrelsen kan tilbagekalde tilladelsen, jf. 39, stk. 4, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, hvis det pengeinstitut eller forsikringsselskab, som har stillet den i 34, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, nævnte garanti, ikke længere har den i 34, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, anførte rating, medmindre tilladelsesindehaveren inden to måneder efter Telestyrelsens påkrav derom foranlediger en ny garanti stillet i overensstemmelse med 34, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet. Straffebestemmelser Tilladelsesindehaveren straffes i medfør af 3, stk. 1, i lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, jf. 19, i lov om offentlig mobilkommunikation og 42, stk. 1, i lov om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser, med bøde for overtrædelse af vilkår fastsat i en tilladelse i henhold til 11, stk. 1, i lov om offentlig mobilkommunikation eller 14, i lov om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser.

12 IT- og Telestyrelsen, den 29. august 2003 Tillæg nr. 1 til Tilladelse I omfattende frekvensbånd MHz, MHz og MHz I HI3G Denmark ApS' 3G-tilladelse af 31. oktober 2001 foretages, som følge af IT- og Telestyrelsens brev af 23. juli 2003, følgende ændringer: 1) Tilladelsens vilkår nr. 5, stk. 2, ophæves. IT- og Telestyrelsen, den 29. august 2003 Jørgen Abild Andersen /Finn Petersen

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 TDC Mobile international A/S 1 af 11 Tilladelse II omfattende frekvensbånd MHz, MHz og MHz 31. oktober 2001 Tilladelse II omfattende frekvensbånd MHz, MHz og MHz Tilladelsen består af en tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser til etablering og drift af et 3. generations mobilnet i Danmark og en tilladelse til etablering og drift af et 3. generations mobilnet i Danmark. Vedlagt tilladelsen er tre bilag henholdsvis bilag 1, 2 og 3.

23 TDC Mobile international A/S 2 af 11 Tilladelse II omfattende frekvensbånd MHz, MHz og MHz 31. oktober 2001 Tilladelse II til anvendelse af frekvenser til etablering og drift af 3. generations mobilnet i Danmark (3G-mobilnet) I medfør af 4, stk. 3, i lov nr af 20. december af 2000 om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet udsteder Telestyrelsen hermed tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser til etablering og drift af 3. generations mobilnet i Danmark. TDC Mobile International A/S (herefter benævnt tilladelsesindehaveren) meddeles på baggrund af auktion af 5. september 2001 tilladelse til anvendelse af følgende radiofrekvenser til etablering og drift af et 3G-mobilnet i Danmark: Frequency Division Duplex (FDD) Basisstation sende Basisstation modtage MHz (båndgrænser) MHz (båndgrænser) Time Division Duplex (TDD) Basisstation sende og modtage MHz (båndgrænser) Sammensætningen af og ejerforholdene bag tilladelsesindehaver er på baggrund af tilladelsesindehaverens bindende tilkendegivelser i tilmelding af 5. september 2001 beskrevet i bilag 1. For tilladelsen er fastsat følgende vilkår i medfør af 3, stk. 1, i lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, jf. 14, stk. 1, i lov om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser: a) Tilladelsesindehaveren skal overholde de til enhver tid gældende radiotekniske krav i følgende standarder: CDMA Direct Spread (UMTS) (3GPP UTRA Wideband CDMA (WCDMA)) for frekvenserne MHz og MHz og CDMA TDD (UMTS) (3GPP UTRA (TD SCDMA)) for frekvenserne MHz. b) Tilladelsesindehaveren skal overholde grænsekoordineringsaftaler for frekvensbåndene MHz og MHz. Indtil grænsekoordineringsaftale med Sverige og Tyskland foreligger må signalfeltstyrken ikke overstige 21 dbµv/m/5mhz 3m over jorden på grænselinien mellem Danmark og de pågældende nabolande. (Kopi af koordineringsaftaler fremsendes særskilt, når disse foreligger). c) Tilladelsesindehaveren skal koordinere frekvensanvendelsen af nabokanaler med andre 3Gmobilnet samt koordinere frekvensanvendelsen med tilladelsesindehavere af frekvenser, der grænser op til 3G-båndene. d) Tilladelsesindehaveren skal sikre, at radioudstyr, der anvendes i forbindelse med tilladelsen, skal overholde gældende lovgivning om krav til udstyr. e) Tilladelsesindehaveren skal betale afgifter for frekvensanvendelsen.

24 TDC Mobile international A/S 3 af 11 Tilladelse II omfattende frekvensbånd MHz, MHz og MHz 31. oktober 2001 Telestyrelsen kan i medfør af 3, stk. 1, i lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, jf. 15, i lov om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser, med et forudgående varsel på 1 år fastsætte nye, herunder skærpede, vilkår for tilladelsen. Tilladelsesindehaveren skal som afdrag på tilladelsesprisen (som dækker såvel Tilladelse til etablering og drift af 3. generations mobilnet i Danmark som Tilladelse til anvendelse af frekvenser til etablering og drift af 3. generations mobilnet i Danmark) til Telestyrelsen hvert år d. 20. september i perioden fra 2002 til 2011 begge år inklusive betale DKK ,07, jf. 33 stk. 1, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet. Betales et afdrag, ikke rettidigt, påløber der renter efter lov om renter ved forsinket betaling fra forfaldsdagen, til betaling sker, jf. 33, stk. 2, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet. Tilladelsesindehaveren skal, jf. 34, stk. 1, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, til enhver tid stille en anfordringsgaranti over for staten udstedt af et pengeinstitut eller forsikringsselskab, som ikke kontrollerer tilladelsesindehaveren, kontrolleres af tilladelsesindehaveren eller er under samme kontrol som tilladelsesindehaveren, som har hjemsted i Det Europæiske Økonomiske Samarbejde, og hvis langsigtede gæld har en rating fra Standard & Poors på mindst A eller fra Moody's Investors Service Limited på mindst A2. Garantien skal til enhver tid mindst lyde på et beløb svarende til summen af de afdrag på tilladelsesprisen, som forfalder de følgende 36 måneder, og skal til enhver tid være gældende i de følgende 36 måneder, dog ikke længere end til udløbet af afdragsperioden og således, at garantien nedskrives de sidste 36 måneder af afdragsperioden med de afdrag, der erlægges. Yderligere vilkår fremgår af den af tilladelsesindehaveren underskrevne anfordringsgaranti. Tilladelsesindehaveren skal, jf. 34, stk. 2, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, uden ugrundet ophold give Telestyrelsen meddelelse, hvis det pengeinstitut eller forsikringsselskab, der har stillet den ovenfor nævnte garanti, ikke længere har den anførte rating. Af bilag 2 fremgår der en række definitioner. Hvor der i tilladelsen er anvendt ord, som er defineret heri, skal ordene i tilladelsen forstås i overensstemmelse med det definerede. I bilag 3 findes der et uddrag af regler og bestemmelser, der gælder for tilladelserne til 3. generations mobilnet. Tilladelsesindehaveren har, for så vidt angår forhold vedrørende tilladelsen, det for tilladelsesindehaveren gældende værneting i Danmark. Såfremt, tilladelseindehavere ikke har værneting i Danmark, har tilladelsesindehaveren, jf. 40, stk. 2, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, værneting ved Østre Landsret. Tilladelsen træder i kraft den 31. oktober 2001 og har, jf. 5, stk. 4, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, en varighed på 20 år. Ved udløb bortfalder tilladelsen uden yderligere varsel, jf. 5, stk. 4, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet.

25 TDC Mobile international A/S 4 af 11 Tilladelse II omfattende frekvensbånd MHz, MHz og MHz 31. oktober 2001 Tilladelse II til etablering og drift af 3. generations mobilnet i Danmark (3G-mobilnet) Telestyrelsen den 31. oktober 2001 I medfør af 4, stk. 3, i lov nr af 20. december 2000 om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet udsteder Telestyrelsen hermed tilladelse til etablering og drift af 3. generations mobilnet i Danmark. Tilladelsens omfang 1. TDC Mobile International A/S (herefter benævnt tilladelsesindehaver) meddeles på baggrund af auktion af 5. september 2001, tilladelse til etablering og drift af 3G-mobilnet bestående af basisstationer, netcentraler og andet udstyr inden for dækningsområdet, som angivet i pkt. 3, med henblik på at tilvejebringe 3. generations mobiltjenester. Tilladelsesindehaveren 2. Sammensætningen af og ejerforholdene bag tilladelsesindehaver er på baggrund af tilladelsesindehaverens bindende tilkendegivelser i tilmelding af 5. september 2001 beskrevet i bilag 1. Generelle vilkår og udbygning af 3G-mobilnettet 3. Til brug for tilladelsesindehaverens 3G-mobilnet tildeles frekvenser i frekvensbåndene MHz og MHz, jf. 1 i lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet. Stk. 2. Til brug for 3G-mobilnettet vil tilladelsesindehaveren i medfør af 30, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet blive tildelt 2x15+ 5 MHz, jf. 5 i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet. Stk. 3. Tilladelsesindehaveren skal sikre en befolkningsmæssig dækning på minimum 30% med det af tilladelsen omfattede mobilnet ved udgangen af 2004 og sikre en befolkningsmæssig dækning på minimum 80 % med det af tilladelsen omfattede mobilnet ved udgangen af 2008, jf. 9, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet. Stk. 4. Tilladelsesindehaveren skal udbygge 3G-mobilnettet i overensstemmelse med vilkårene for befolkningsmæssig dækning anført i stk. 3. Stk. 5. Tilladelsesindehaveren skal i år 2005 og 2009 inden udgangen af januar måned over for Telestyrelsen dokumentere opfyldelsen af de i stk. 3, fastsatte vilkår om befolkningsmæssig dækning vedrørende det forudgående år. Stk. 6. Forpligtelsen fastsat i stk. 5, bortfalder, når tilladelsesindehaveren har opfyldt alle de i stk. 3, fastsatte vilkår.

26 TDC Mobile international A/S 5 af 11 Tilladelse II omfattende frekvensbånd MHz, MHz og MHz 31. oktober 2001 Vilkår for etablering og drift af 3G-mobilnettet 4. Tilladelsesindehaveren skal udnytte tilladelsen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende standarder og specifikationer for IMT-2000 som anerkendt af den Internationale Telekommunikationsunion, jf. 5, stk. 3, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet. Stk. 2. Tilladelsesindehaveren er forpligtet til at anvende følgende standarder, CDMA Direct Spread (UMTS) (3GPP UTRA Wideband CDMA (WCDMA)) for frekvenserne MHz og MHz og CDMA TDD (UMTS) (3GPP UTRA (TD SCDMA)) for frekvenserne MHz, jf. 19, stk. 1, nr. 15, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet. 5. Tilladelsesindehaveren skal, jf. 3, stk. 1, i lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, jf. 11, stk. 1, i lov om offentlig mobilkommunikation, efter Telestyrelsens nærmere bestemmelse overholde relevante vedtagelser truffet i det internationale samarbejde på telekommunikationsområdet. Stk. 2. Tilladelsesindehaveren skal, jf. 3, stk. 1, i lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, jf. 11, stk. 1, i lov om offentlig mobilkommunikation, efter Telestyrelsens nærmere bestemmelse vederlagsfrit medvirke i internationale samarbejdsorganisationer samt i specifikationsarbejdet, hvor dette har betydning for funktionsevnen af 3G-mobilnettet. 6. Etablering og drift af radioanlæg, herunder basisstationer i 3G-mobilnettet, må kun ske, hvis Telestyrelsen har meddelt tilladelse til brugen af de for driften nødvendige frekvenser i overensstemmelse med lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet samt forskrifter udstedt i medfør heraf. Fastsættelse af nye vilkår for tilladelsen 7. Telestyrelsen kan i medfør af 3, stk. 1, i lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, jf. 5, stk. 3, i lov om offentlig mobilkommunikation, med et forudgående varsel på 1 år fastsætte nye, herunder skærpede, vilkår for tilladelsen. Betaling og garanti 8. Tilladelsesindehaveren skal som afdrag på tilladelsesprisen (som dækker såvel Tilladelse til etablering og drift af 3. generations mobilnet i Danmark som Tilladelse til anvendelse af frekvenser til etablering og drift af 3. generations mobilnet i Danmark) til Telestyrelsen hvert år d. 20. september i perioden fra 2002 til 2011 begge år inklusive betale DKK ,07, jf. 33 stk. 1, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet. Stk. 2. Betales et afdrag ikke rettidigt, påløber der renter efter lov om renter ved forsinket betaling fra forfaldsdagen, til betaling sker, jf. 33, stk. 2, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet. Stk. 3. Tilladelsesindehaveren skal, jf. 34, stk. 1, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, til enhver tid stille en anfordringsgaranti over for staten udstedt af et pengeinstitut eller forsikringsselskab, som ikke kontrollerer tilladelsesindehaveren, kontrolleres af tilladelsesindehaveren eller er under samme kontrol som tilladelsesindehaveren, som har hjemsted i Det Europæiske Økonomiske Samarbejde, og hvis langsigtede gæld har en rating fra Standard & Poors på mindst A eller fra Moody's Investors Service Limited på mindst A2. Garantien skal til enhver tid mindst lyde på et beløb svarende til summen af de afdrag på tilladelsesprisen, som forfalder de følgende 36 måneder, og skal til enhver tid være gældende i de følgende 36 måneder, dog ikke længere end til udløbet af afdrags-

27 TDC Mobile international A/S 6 af 11 Tilladelse II omfattende frekvensbånd MHz, MHz og MHz 31. oktober 2001 perioden og således, at garantien nedskrives de sidste 36 måneder af afdragsperioden med de afdrag, der erlægges. Yderligere vilkår fremgår af den af tilladelsesindehaveren underskrevne anfordringsgaranti. Stk. 4. Tilladelsesindehaveren skal, jf. 34, stk. 2, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, uden ugrundet ophold give Telestyrelsen meddelelse, hvis det pengeinstitut eller forsikringsselskab, der har stillet den i stk. 3 nævnte garanti, ikke længere har den anførte rating. Bilag 2 og 3 9. Af bilag 2 fremgår der en række definitioner. Hvor der i tilladelsen er anvendt ord, som er defineret heri, skal ordene i tilladelsen forstås i overensstemmelse med det definerede. I bilag 3 findes der et uddrag af regler og bestemmelser, der gælder for tilladelserne til 3. generations mobilnet. Tvister 10. Tilladelsesindehaveren har, for så vidt angår forhold vedrørende tilladelsen, det for tilladelsesindehaveren gældende værneting i Danmark. Såfremt, tilladelseindehavere ikke har værneting i Danmark, har tilladelsesindehaveren, jf. 40, stk. 2, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, værneting ved Østre Landsret. Ikrafttræden og varighed 11. Tilladelsen træder i kraft den 31. oktober 2001 og har, jf. 5, stk. 4, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, en varighed på 20 år. Ved udløb bortfalder tilladelsen uden yderligere varsel, jf. 5, stk. 4, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet. Telestyrelsen, den 31. oktober 2001 Jørgen Abild Andersen / Finn Petersen

28 TDC Mobile international A/S 7 af 11 Tilladelse II omfattende frekvensbånd MHz, MHz og MHz 31. oktober 2001 Bilag 1 til tilladelse II Tilladelsesindehaver Dette bilag beskriver ejerforholdene bag tilladelsesindehaver: TDC Mobile International A/S er et helejet datterselskab af TDC A/S Ameritech Luxembourg S.a.r.l. ejer 41,6% af TDC A/ S, men har de facto kontrol over selskabet. Ameritech Luxembourg S.a.r.l. er et helejet datterselskab af Ameritech Denmark Holdings LLC Ameritech International Denmark Corporation ejer 78% af Ameritech Denmark Holdings LLC Ameritech International Denmark Corporation er et helejet datterselskab af Ameritech International, Inc. Ameritech International, Inc. er et helejet datterselskab af Ameritech Corporation Ameritech Corporation er et helejet datterselskab af SBC Communications Inc.

29 TDC Mobile international A/S 8 af 11 Tilladelse II omfattende frekvensbånd MHz, MHz og MHz 31. oktober 2001 Bilag 2 til tilladelse II Definitioner 3G-mobilnet: Mobilnet der opfylder IMT2000-standarderne. Befolkningsmæssig dækning: Ved befolkningsmæssig dækning forstås den andel af Danmarks befolkning, der bor i et område med udendørs dækning. Et område anses for udendørs dækket, hvis den simulerede (beregnede) middelfeltstyrke på en enkelt 12,2 kbit/s trafikkanal (DPCH (Dedicated Physical Channel)) på kanten af dækningsområdet 1,5m over jordoverfladen med 50% sandsynlighed er mindst 38 db V/ m. Beregningerne skal baseres på, at der er tale om taletrafik med datahastighed på 12,2 kbit/s, og at sendestyrken fra basisstationen er højst 2 W pr. kanal. Beregningerne skal tage udgangspunkt i de seneste befolkningsmæssige oplysninger fra Danmarks Statistik. IMT2000: Ved IMT2000 standarder (standarder for 3. generations mobilnet) forstås følgende standarder angivet i anbefaling ITU-R M.1457 DETAILED SPE- CIFICATIONS OF THE RADIO INTERFACES OF INTERNATIO- NAL MOBILE TELECOMMUNICATIONS-2000 (IMT-2000) udstedt af den Internationale Telekommunikationsunion (ITU): 1) CDMA Direct Spread (UMTS) (3GPP UTRA Wideband CDMA (WCDMA)) 2) Multi-Carrier (CDMA 2000) 3) CDMA TDD (UMTS) (3GPP UTRA (TD SCDMA)) 4) TDMA Single Carrier (UWC-136) og 5) FDMA/TDMA (DECT) ITU: UMTS-standarder: International Telecommunication Union. FN-organ, der bl.a. koordinerer og administrerer radioanvendelse globalt gennem det internationale radioreglement. Reglementet har status af en international traktat og er bindende for medlemmerne. Ved UMTS-standarder forstås IMT-2000 standarden CDMA Direct Spread (UMTS) (3GPP UTRA Wideband CDMA (WCDMA)) for frekvensbånd MHz og MHz og IMT-2000 standarden CDMA TDD (UMTS) (3GPP UTRA (TD SCDMA)) for frekvensbånd MHz.

30 TDC Mobile international A/S 9 af 11 Tilladelse II omfattende frekvensbånd MHz, MHz og MHz 31. oktober 2001 Bilag 3 til tilladelse II Uddrag af regler og bestemmelser gældende for tilladelser til 3. generations mobilnet Overdragelse Tilladelsen kan kun overdrages helt eller delvist til andre, hvis tilladelsesindehaveren inden overdragelsen har indhentet Telestyrelsens godkendelse heraf, jf. 6, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, jf. 7, stk. 1, i lov om offentlig mobilkommunikation. Overdragelse omfatter også indirekte overdragelse, herunder overdragelse af aktier, anparter eller andre ejerinteresser, der medfører ændringer med hensyn til den bestemmende indflydelse over tilladelsesindehaveren, jf. 7, stk. 2, i lov om offentlig mobilkommunikation. Afgifter Telestyrelsen opkræver afgifter for frekvensanvendelsen i medfør af 3, stk. 1, i lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, jf. 38, i lov om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser. Oplysningspligt Telestyrelsen kan afkræve tilladelsesindehaveren alle økonomiske, statistiske og øvrige oplysninger, der af Telestyrelsen skønnes at være nødvendige for at kunne påse overholdelsen af de for denne tilladelse opstillede vilkår mv., jf. 3, stk. 1, i lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, jf. 11, stk. 1, nr. 5, i lov om offentlig mobilkommunikation. Telestyrelsen kan i medfør af 3, stk. 1, i lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, jf. 28, stk. 2, i lov om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser kræve, at tilladelsesindehaveren kvartalsvis indsender oplysninger om basisstationers geografiske placering, antennehøjde, kanalanvendelse, udstråling m.v. Hemmeligholdelse Tilladelsesindehaveren samt dennes ansatte skal i medfør af 3, stk. 1, i lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, jf. 17, i lov om offentlig mobilkommunikation, hemmeligholde al kommunikation via 3G-mobilnettet. Tilsyn, sanktioner og tilbagekaldelse Telestyrelsen fører i medfør af 3, stk. 1, i lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, jf. 14, stk. 1, i lov om offentlig mobilkommunikation og 28, stk. 1, i lov om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser, tilsyn med overholdelse af vilkår for tilladelser udstedt i medfør af lov om

31 TDC Mobile international A/S 10 af 11 Tilladelse II omfattende frekvensbånd MHz, MHz og MHz 31. oktober 2001 auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet samt overholdelse af 6, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, jf. 7, i lov om offentlig mobilkommunikation. Telestyrelsen træffer i medfør af 3, stk. 1, i lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, jf. 14, stk. 2, i lov om offentlig mobilkommunikation og 28, stk. 3, i lov om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser, afgørelse vedrørende manglende overholdelse af de for tilladelsen, gældende bestemmelser og vilkår og kan i den forbindelse meddele påbud til tilladelsesindehaveren. Telestyrelsen kan i medfør af 3, stk. 1, i lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, jf. 28, stk. 7, i lov om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser, hvis der måtte opstå forstyrrelsesmæssige forhold, give tilladelsesindehaveren påbud om at søge forstyrrelser afhjulpet og om eventuelt at indstille anvendelsen, indtil forstyrrelserne er afhjulpet, samt påbud om at medvirke til dækning af de med afhjælpningen forbundne udgifter. Telestyrelsen kan i medfør af 3, stk. 1 i lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, jf. 14, stk. 4, i lov om offentlig mobilkommunikation og 28, stk. 4, i lov om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser, pålægge tilladelsesindehaveren dagbøder med henblik på at gennemtvinge opfyldelsen af påbud meddelt i medfør af 14, stk. 2, i lov om offentlig mobilkommunikation eller 28, stk. 3, i lov om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser. Der er udpantningsret for beløbene, jf. 3, stk. 1, i lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, jf. 14, stk. 4, i lov om offentlig mobilkommunikation og 28, stk. 4, i lov om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser. Telestyrelsen kan i medfør af 8, stk. 1, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, tilbagekalde tilladelsen, hvis påbud meddelt efter 14, stk. 2, i lov om offentlig mobilkommunikation eller 28, stk. 3, i lov om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser, ikke efterkommes, eller hvis tilladelsesindehaveren ikke betaler dagbøder pålagt i medfør af 14, stk. 4, i lov om offentlig mobilkommunikation eller 28, stk. 4, i lov om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser. Telestyrelsen kan i medfør af 8, stk. 2, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet tilbagekalde tilladelsen, hvis tilladelsesindehaveren træder i betalingsstandsning eller likvidation eller kommer under konkurs. Telestyrelsen kan i medfør af 3, stk. 1 i lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, jf. 14, stk. 6 i lov om offentlig mobilkommunikation, bestemme, at klager indgivet til Telestyrelsen har opsættende virkning i lov om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser om administrativ omfordeling, inddragelse, krav om overgang til mere frekvenseffektive udnyttelsesmetoder eller teknologier og krav om begrænsninger i anvendelsenfinder, jf. 7, stk. 1, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, tilsvarende anvendelse på tilladelserne. Anvendelse af de ovenfor anførte bestemmelser kan, jf. 7, stk. 2, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, ikke ske i de første ti år fra tilladelsernes udstedelse, jf. 32, stk. 1, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, medmindre det er nødvendigt for at opfylde de til enhver tid gældende relevante EU-regler eller andre relevante vedtagelser truffet i det internationale samarbejde på telekommunikationsområdet.

32 TDC Mobile international A/S 11 af 11 Tilladelse II omfattende frekvensbånd MHz, MHz og MHz 31. oktober 2001 Telestyrelsen kan tilbagekalde tilladelsen, jf. 39, stk. 2, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, hvis Telestyrelsen efter udstedelsen konstaterer, at de i 38, stk. 1, nr. 1, 2 eller 3, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, nævnte bestemmelser er overtrådt. Telestyrelsen kan tilbagekalde tilladelsen, jf. 39, stk. 3, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, hvis tilladelsesindehaveren undlader rettidigt at opfylde de i 33 eller 35, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, indeholdte betalingsforpligtelser, eller hvis tilladelsesindehaveren ikke overholder 34 i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet. Telestyrelsen kan tilbagekalde tilladelsen, jf. 39, stk. 4, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, hvis det pengeinstitut eller forsikringsselskab, som har stillet den i 34, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, nævnte garanti, ikke længere har den i 34, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, anførte rating, medmindre tilladelsesindehaveren inden to måneder efter Telestyrelsens påkrav derom foranlediger en ny garanti stillet i overensstemmelse med 34, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet. Straffebestemmelser Tilladelsesindehaveren straffes i medfør af 3, stk. 1, i lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, jf. 19, i lov om offentlig mobilkommunikation og 42, stk. 1, i lov om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser, med bøde for overtrædelse af vilkår fastsat i en tilladelse i henhold til 11, stk. 1, i lov om offentlig mobilkommunikation eller 14, i lov om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser.

33 IT- og Telestyrelsen, den 16. oktober 2002 Tillæg nr. 1 til Tilladelse II omfattende frekvensbånd MHz, MHz og MHz I 3G-tilladelsen af 31.oktober 2001 foretages, i medfør af Telestyrelsens afgørelse af 31. oktober 2001 samt tilladelsesindehaverens oplysninger i brev af 4. februar 2002 om, at overdragelsen er effektueret pr. 1. januar 2001, følgende ændringer: 1. Overalt i tilladelsen ændres TDC Mobile International A/S til TDC Mobil A/S. 2. Tilladelsens bilag 1 affattes således: Bilag1 Tilladelsesindehaver I overensstemmelse med tilladelsens pkt. 2, stk. 1, beskriver dette bilag ejerforholdene bag tilladelsesindehaver: TDC Mobil A/S er et helejet datterselskab af TDC Mobile International A/S TDC Mobile International A/S er et helejet datterselskab af TDC A/S Ameritech Luxembourg S.a.r.l. ejer 41, 6% af TDC A/S, men har de facto kontrol over selskabet. Ameritech Lucembourg S.a.r.l er et helejet datterselskab af Ameritech Denmark Holdings LLC Ameritech International Denmark Corporation ejer 78% af Ameritech Denmark Holdings LLC Ameritech International Denmark Corporation er et helejet datterselskab af Ameritech International, Inc. Ameritech International, Inc. er et helejet datterselskab af Ameritech Corporation Ameritech Corporation er et helejet datterselskab af SBC Communications Inc. IT- og Telestyrelsen, den 16. oktober 2002 Jørgen Abild Andersen /Finn Petersen

34 Tillæg nr. 2 til Tilladelse II omfattende frekvensbånd MHz, MHz og MHz I TDC Mobil A/S' 3G-tilladelse af 31. oktober 2001 foretages, som følge af IT- og Telestyrelsens brev af 23. juli 2003, følgende ændringer: 1) Tilladelsens vilkår nr. 5, stk. 2, ophæves. IT- og Telestyrelsen, den 29. august 2003 Jørgen Abild Andersen /Finn Petersen

35 IT- og Telestyrelsen, den 2. juli 2004 Tillæg nr. 3 til Tilladelse II omfattende frekvensbånd MHz, MHz og MHz I TDC Mobil A/S' 3G-tilladelse af 31. oktober 2001 foretages, i medfør af IT- og Telestyrelsens afgørelse af 9. juni 2004 samt TDC s oplysninger i breve af 8. juni 2004 og 15. juni 2004, følgende ændringer: 1. Tilladelsens bilag 1 affattes således: Bilag 1 Tilladelsesindehaver I overensstemmelse med tilladelsens pkt. 2, stk. 1, beskriver dette bilag ejerforholdene bag tilladelsesindehaver: TDC Mobil A/S er et helejet datterselskab af TDC Mobile International A/S TDC Mobile International A/S er et helejet datterselskab af TDC A/S TDC A/S er et børsnoteret selskab. Der er ingen fysiske eller juridiske personer, der har bestemmende indflydelse i TDC A/S. IT- og Telestyrelsen, den 2. juli 2004 Jørgen Abild Andersen /Finn Petersen

36 IT- og Telestyrelsen, den 17. august 2006 Tillæg nr. 4 til Tilladelse II omfattende frekvensbånd MHz, MHz og MHz I TDC Mobil A/S' 3G-tilladelse af 31. oktober 2001 foretages, i medfør af IT- og Telestyrelsens afgørelse af 16. december 2005 samt TDC s oplysninger i breve af 2. december 2005 og 12. juli 2006, følgende ændringer: 1. Tilladelsens bilag 1 affattes således: Bilag 1 Tilladelsesindehaver I overensstemmelse med tilladelsens pkt. 2, stk. 1, beskriver dette bilag ejerforholdene bag tilladelsesindehaver: TDC Mobil A/S er et helejet datterselskab af TDC Mobile International A/S TDC Mobile International A/S er et helejet datterselskab af TDC A/S Nordic Telephone Company ApS ejer 88, 2 % af den samlede aktiekapital i TDC A/S Nordic Telephone Company ApS ejes af fem private equity-fonde; Apax Partners Worldwide LLP, The Blackstone Group International Limited, Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P., Permira Advisers KB og Providence Equity Partners Limited. Ingen af disse fem selskaber kan udøve ene- eller fælleskontrol over TDC A/S. IT- og Telestyrelsen, den 17. august 2006 Jørgen Abild Andersen /Finn Petersen

37

38 IT- og Telestyrelsen, den 3. februar 2010 Tillæg nr. 6 til Tilladelse II omfattende frekvensbånd MHz, MHz og MHz I TDC A/S' 3G-tilladelse af 31. oktober 2001 foretages, i medfør af TDC s oplysninger i breve af 4. januar 2010, følgende ændringer: 1. Tilladelsens bilag 1 affattes således: Bilag 1 Tilladelsesindehaver I overensstemmelse med tilladelsens pkt. 2, stk. 1, beskriver dette bilag ejerforholdene bag tilladelsesindehaver: Nordic Telephone Company Holding ApS ejer 87, 9 % af den samlede aktiekapital i TDC A/S Nordic Telephone Company Holding ApS ejes af fem private equity-fonde; Apax Partners Worldwide LLP, The Blackstone Group International Limited, Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P., Permira Advisers KB og Providence Equity Partners Limited. Ingen af disse fem selskaber kan udøve ene- eller fælleskontrol over TDC A/S. IT- og Telestyrelsen, den 3. februar 2010 Jørgen Abild Andersen /Finn Petersen

39

40

41

42

43

44

45

46 Telia Mobile AB 1 af 11 Tilladelse III omfattende frekvensbånd MHz, MHz og MHz 31. oktober 2001 Tilladelse III omfattende frekvensbånd MHz, MHz og MHz Tilladelsen består af en tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser til etablering og drift af et 3. generations mobilnet i Danmark og en tilladelse til etablering og drift af et 3. generations mobilnet i Danmark. Vedlagt tilladelsen er tre bilag henholdsvis bilag 1, 2 og 3.

47 Telia Mobile AB 2 af 11 Tilladelse III omfattende frekvensbånd MHz, MHz og MHz 31. oktober 2001 Tilladelse III til anvendelse af frekvenser til etablering og drift af 3. generations mobilnet i Danmark (3G-mobilnet) I medfør af 4, stk. 3, i lov nr af 20. december af 2000 om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet udsteder Telestyrelsen hermed tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser til etablering og drift af 3. generations mobilnet i Danmark. Telia Mobile AB (herefter benævnt tilladelsesindehaveren) meddeles på baggrund af auktion af 5. september 2001 tilladelse til anvendelse af følgende radiofrekvenser til etablering og drift af et 3Gmobilnet i Danmark: Frequency Division Duplex (FDD) Basisstation sende Basisstation modtage MHz (båndgrænser) MHz (båndgrænser) Time Division Duplex (TDD) Basisstation sende og modtage MHz (båndgrænser) Sammensætningen af og ejerforholdene bag tilladelsesindehaver er på baggrund af tilladelsesindehaverens bindende tilkendegivelser i tilmelding af 5. september 2001 beskrevet i bilag 1. For tilladelsen er fastsat følgende vilkår i medfør af 3, stk. 1, i lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, jf. 14, stk. 1, i lov om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser: a) Tilladelsesindehaveren skal overholde de til enhver tid gældende radiotekniske krav i følgende standarder: CDMA Direct Spread (UMTS) (3GPP UTRA Wideband CDMA (WCDMA)) for frekvenserne MHz og MHz og CDMA TDD (UMTS) (3GPP UTRA (TD SCDMA)) for frekvenserne MHz. b) Tilladelsesindehaveren skal overholde grænsekoordineringsaftaler for frekvensbåndene MHz og MHz. Indtil grænsekoordineringsaftale med Sverige og Tyskland foreligger må signalfeltstyrken ikke overstige 21 dbµv/m/5mhz 3m over jorden på grænselinien mellem Danmark og de pågældende nabolande. (Kopi af koordineringsaftaler fremsendes særskilt, når disse foreligger). c) Tilladelsesindehaveren skal koordinere frekvensanvendelsen af nabokanaler med andre 3Gmobilnet samt koordinere frekvensanvendelsen med tilladelsesindehavere af frekvenser, der grænser op til 3G-båndene. d) Tilladelsesindehaveren skal sikre, at radioudstyr, der anvendes i forbindelse med tilladelsen, skal overholde gældende lovgivning om krav til udstyr. e) Tilladelsesindehaveren skal betale afgifter for frekvensanvendelsen.

48 Telia Mobile AB 3 af 11 Tilladelse III omfattende frekvensbånd MHz, MHz og MHz 31. oktober 2001 Telestyrelsen kan i medfør af 3, stk. 1, i lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, jf. 15, i lov om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser, med et forudgående varsel på 1 år fastsætte nye, herunder skærpede, vilkår for tilladelsen. Tilladelsesindehaveren skal som afdrag på tilladelsesprisen (som dækker såvel Tilladelse til etablering og drift af 3. generations mobilnet i Danmark som Tilladelse til anvendelse af frekvenser til etablering og drift af 3. generations mobilnet i Danmark) til Telestyrelsen hvert år d. 20. september i perioden fra 2002 til 2011 begge år inklusive betale DKK ,07, jf. 33 stk. 1, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet. Betales et afdrag, ikke rettidigt, påløber der renter efter lov om renter ved forsinket betaling fra forfaldsdagen, til betaling sker, jf. 33, stk. 2, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet. Tilladelsesindehaveren skal, jf. 34, stk. 1, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, til enhver tid stille en anfordringsgaranti over for staten udstedt af et pengeinstitut eller forsikringsselskab, som ikke kontrollerer tilladelsesindehaveren, kontrolleres af tilladelsesindehaveren eller er under samme kontrol som tilladelsesindehaveren, som har hjemsted i Det Europæiske Økonomiske Samarbejde, og hvis langsigtede gæld har en rating fra Standard & Poors på mindst A eller fra Moody's Investors Service Limited på mindst A2. Garantien skal til enhver tid mindst lyde på et beløb svarende til summen af de afdrag på tilladelsesprisen, som forfalder de følgende 36 måneder, og skal til enhver tid være gældende i de følgende 36 måneder, dog ikke længere end til udløbet af afdragsperioden og således, at garantien nedskrives de sidste 36 måneder af afdragsperioden med de afdrag, der erlægges. Yderligere vilkår fremgår af den af tilladelsesindehaveren underskrevne anfordringsgaranti. Tilladelsesindehaveren skal, jf. 34, stk. 2, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, uden ugrundet ophold give Telestyrelsen meddelelse, hvis det pengeinstitut eller forsikringsselskab, der har stillet den ovenfor nævnte garanti, ikke længere har den anførte rating. Af bilag 2 fremgår der en række definitioner. Hvor der i tilladelsen er anvendt ord, som er defineret heri, skal ordene i tilladelsen forstås i overensstemmelse med det definerede. I bilag 3 findes der et uddrag af regler og bestemmelser, der gælder for tilladelserne til 3. generations mobilnet. Tilladelsesindehaveren har, for så vidt angår forhold vedrørende tilladelsen, det for tilladelsesindehaveren gældende værneting i Danmark. Såfremt, tilladelseindehavere ikke har værneting i Danmark, har tilladelsesindehaveren, jf. 40, stk. 2, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, værneting ved Østre Landsret. Tilladelsen træder i kraft den 31. oktober 2001 og har, jf. 5, stk. 4, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, en varighed på 20 år. Ved udløb bortfalder tilladelsen uden yderligere varsel, jf. 5, stk. 4, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet.

49 Telia Mobile AB 4 af 11 Tilladelse III omfattende frekvensbånd MHz, MHz og MHz 31. oktober 2001 Tilladelse III til etablering og drift af 3. generations mobilnet i Danmark (3G-mobilnet) Telestyrelsen den 31. oktober 2001 I medfør af 4, stk. 3, i lov nr af 20. december 2000 om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet udsteder Telestyrelsen hermed tilladelse til etablering og drift af 3. generations mobilnet i Danmark. Tilladelsens omfang 1. Telia Mobile AB (herefter benævnt tilladelsesindehaver) meddeles på baggrund af auktion af 5. september 2001, tilladelse til etablering og drift af 3G-mobilnet bestående af basisstationer, netcentraler og andet udstyr inden for dækningsområdet, som angivet i pkt. 3, med henblik på at tilvejebringe 3. generations mobiltjenester. Tilladelsesindehaveren 2. Sammensætningen af og ejerforholdene bag tilladelsesindehaver er på baggrund af tilladelsesindehaverens bindende tilkendegivelser i tilmelding af 5. september 2001 beskrevet i bilag 1. Generelle vilkår og udbygning af 3G-mobilnettet 3. Til brug for tilladelsesindehaverens 3G-mobilnet tildeles frekvenser i frekvensbåndene MHz og MHz, jf. 1 i lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet. Stk. 2. Til brug for 3G-mobilnettet vil tilladelsesindehaveren i medfør af 30, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet blive tildelt 2x15+ 5 MHz, jf. 5 i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet. Stk. 3. Tilladelsesindehaveren skal sikre en befolkningsmæssig dækning på minimum 30% med det af tilladelsen omfattede mobilnet ved udgangen af 2004 og sikre en befolkningsmæssig dækning på minimum 80 % med det af tilladelsen omfattede mobilnet ved udgangen af 2008, jf. 9, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet. Stk. 4. Tilladelsesindehaveren skal udbygge 3G-mobilnettet i overensstemmelse med vilkårene for befolkningsmæssig dækning anført i stk. 3. Stk. 5. Tilladelsesindehaveren skal i år 2005 og 2009 inden udgangen af januar måned over for Telestyrelsen dokumentere opfyldelsen af de i stk. 3, fastsatte vilkår om befolkningsmæssig dækning vedrørende det forudgående år. Stk. 6. Forpligtelsen fastsat i stk. 5, bortfalder, når tilladelsesindehaveren har opfyldt alle de i stk. 3, fastsatte vilkår.

50 Telia Mobile AB 5 af 11 Tilladelse III omfattende frekvensbånd MHz, MHz og MHz 31. oktober 2001 Vilkår for etablering og drift af 3G-mobilnettet 4. Tilladelsesindehaveren skal udnytte tilladelsen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende standarder og specifikationer for IMT-2000 som anerkendt af den Internationale Telekommunikationsunion, jf. 5, stk. 3, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet. Stk. 2. Tilladelsesindehaveren er forpligtet til at anvende følgende standarder, CDMA Direct Spread (UMTS) (3GPP UTRA Wideband CDMA (WCDMA)) )) for frekvenserne MHz og MHz og CDMA TDD (UMTS) (3GPP UTRA (TD SCDMA)) for frekvenserne MHz, jf. 19, stk. 1, nr. 15, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet. 5. Tilladelsesindehaveren skal, jf. 3, stk. 1, i lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, jf. 11, stk. 1, i lov om offentlig mobilkommunikation, efter Telestyrelsens nærmere bestemmelse overholde relevante vedtagelser truffet i det internationale samarbejde på telekommunikationsområdet. Stk. 2. Tilladelsesindehaveren skal, jf. 3, stk. 1, i lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, jf. 11, stk. 1, i lov om offentlig mobilkommunikation, efter Telestyrelsens nærmere bestemmelse vederlagsfrit medvirke i internationale samarbejdsorganisationer samt i specifikationsarbejdet, hvor dette har betydning for funktionsevnen af 3G-mobilnettet. 6. Etablering og drift af radioanlæg, herunder basisstationer i 3G-mobilnettet, må kun ske, hvis Telestyrelsen har meddelt tilladelse til brugen af de for driften nødvendige frekvenser i overensstemmelse med lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet samt forskrifter udstedt i medfør heraf. Fastsættelse af nye vilkår for tilladelsen 7. Telestyrelsen kan i medfør af 3, stk. 1, i lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, jf. 5, stk. 3, i lov om offentlig mobilkommunikation, med et forudgående varsel på 1 år fastsætte nye, herunder skærpede, vilkår for tilladelsen. Betaling og garanti 8. Tilladelsesindehaveren skal som afdrag på tilladelsesprisen (som dækker såvel Tilladelse til etablering og drift af 3. generations mobilnet i Danmark som Tilladelse til anvendelse af frekvenser til etablering og drift af 3. generations mobilnet i Danmark) til Telestyrelsen hvert år d. 20. september i perioden fra 2002 til 2011 begge år inklusive betale DKK ,07, jf. 33 stk. 1, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet. Stk. 2. Betales et afdrag ikke rettidigt, påløber der renter efter lov om renter ved forsinket betaling fra forfaldsdagen, til betaling sker, jf. 33, stk. 2, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet. Stk. 3. Tilladelsesindehaveren skal, jf. 34, stk. 1, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, til enhver tid stille en anfordringsgaranti over for staten udstedt af et pengeinstitut eller forsikringsselskab, som ikke kontrollerer tilladelsesindehaveren, kontrolleres af tilladelsesindehaveren eller er under samme kontrol som tilladelsesindehaveren, som har hjemsted i Det Europæiske Økonomiske Samarbejde, og hvis langsigtede gæld har en rating fra Standard & Poors på mindst A eller fra Moody's Investors Service Limited på mindst A2. Garantien skal til enhver tid mindst lyde på et beløb svarende til summen af de afdrag på tilladelsesprisen, som forfalder de følgende 36 måneder, og skal til enhver tid være gældende i de følgende 36 måneder, dog ikke længere end til udløbet af afdrags-

51 Telia Mobile AB 6 af 11 Tilladelse III omfattende frekvensbånd MHz, MHz og MHz 31. oktober 2001 perioden og således, at garantien nedskrives de sidste 36 måneder af afdragsperioden med de afdrag, der erlægges. Yderligere vilkår fremgår af den af tilladelsesindehaveren underskrevne anfordringsgaranti. Stk. 4. Tilladelsesindehaveren skal, jf. 34, stk. 2, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, uden ugrundet ophold give Telestyrelsen meddelelse, hvis det pengeinstitut eller forsikringsselskab, der har stillet den i stk. 3 nævnte garanti, ikke længere har den anførte rating. Bilag 2 og 3 9. Af bilag 2 fremgår der en række definitioner. Hvor der i tilladelsen er anvendt ord, som er defineret heri, skal ordene i tilladelsen forstås i overensstemmelse med det definerede. I bilag 3 findes der et uddrag af regler og bestemmelser, der gælder for tilladelserne til 3. generations mobilnet. Tvister 10. Tilladelsesindehaveren har, for så vidt angår forhold vedrørende tilladelsen, det for tilladelsesindehaveren gældende værneting i Danmark. Såfremt, tilladelseindehavere ikke har værneting i Danmark, har tilladelsesindehaveren, jf. 40, stk. 2, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, værneting ved Østre Landsret. Ikrafttræden og varighed 11. Tilladelsen træder i kraft den 31. oktober 2001 og har, jf. 5, stk. 4, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, en varighed på 20 år. Ved udløb bortfalder tilladelsen uden yderligere varsel, jf. 5, stk. 4, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet. Telestyrelsen, den 31. oktober 2001 Jørgen Abild Andersen / Finn Petersen

52 Telia Mobile AB 7 af 11 Tilladelse III omfattende frekvensbånd MHz, MHz og MHz 31. oktober 2001 Bilag 1 til tilladelse III Tilladelsesindehaver Dette bilag beskriver ejerforholdene bag tilladelsesindehaver: Telia Mobile AB er et helejet datterselskab af Telia AB Telia AB er 70,6% ejet af Den Svenske Stat

53 Telia Mobile AB 8 af 11 Tilladelse III omfattende frekvensbånd MHz, MHz og MHz 31. oktober 2001 Bilag 2 til tilladelse III Definitioner 3G-mobilnet: Mobilnet der opfylder IMT2000-standarderne. Befolkningsmæssig dækning: Ved befolkningsmæssig dækning forstås den andel af Danmarks befolkning, der bor i et område med udendørs dækning. Et område anses for udendørs dækket, hvis den simulerede (beregnede) middelfeltstyrke på en enkelt 12,2 kbit/s trafikkanal (DPCH (Dedicated Physical Channel)) på kanten af dækningsområdet 1,5m over jordoverfladen med 50% sandsynlighed er mindst 38 db V/ m. Beregningerne skal baseres på, at der er tale om taletrafik med datahastighed på 12,2 kbit/s, og at sendestyrken fra basisstationen er højst 2 W pr. kanal. Beregningerne skal tage udgangspunkt i de seneste befolkningsmæssige oplysninger fra Danmarks Statistik. IMT2000: Ved IMT2000 standarder (standarder for 3. generations mobilnet) forstås følgende standarder angivet i anbefaling ITU-R M.1457 DETAILED SPE- CIFICATIONS OF THE RADIO INTERFACES OF INTERNATIO- NAL MOBILE TELECOMMUNICATIONS-2000 (IMT-2000) udstedt af den Internationale Telekommunikationsunion (ITU): 1) CDMA Direct Spread (UMTS) (3GPP UTRA Wideband CDMA (WCDMA)) 2) Multi-Carrier (CDMA 2000) 3) CDMA TDD (UMTS) (3GPP UTRA (TD SCDMA)) 4) TDMA Single Carrier (UWC-136) og 5) FDMA/TDMA (DECT) ITU: UMTS-standarder: International Telecommunication Union. FN-organ, der bl.a. koordinerer og administrerer radioanvendelse globalt gennem det internationale radioreglement. Reglementet har status af en international traktat og er bindende for medlemmerne. Ved UMTS-standarder forstås IMT-2000 standarden CDMA Direct Spread (UMTS) (3GPP UTRA Wideband CDMA (WCDMA)) for frekvensbånd MHz og MHz og IMT-2000 standarden CDMA TDD (UMTS) (3GPP UTRA (TD SCDMA)) for frekvensbånd MHz.

54 Telia Mobile AB 9 af 11 Tilladelse III omfattende frekvensbånd MHz, MHz og MHz 31. oktober 2001 Bilag 3 til tilladelse III Uddrag af regler og bestemmelser gældende for tilladelser til 3. generations mobilnet Overdragelse Tilladelsen kan kun overdrages helt eller delvist til andre, hvis tilladelsesindehaveren inden overdragelsen har indhentet Telestyrelsens godkendelse heraf, jf. 6, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, jf. 7, stk. 1, i lov om offentlig mobilkommunikation. Overdragelse omfatter også indirekte overdragelse, herunder overdragelse af aktier, anparter eller andre ejerinteresser, der medfører ændringer med hensyn til den bestemmende indflydelse over tilladelsesindehaveren, jf. 7, stk. 2, i lov om offentlig mobilkommunikation. Afgifter Telestyrelsen opkræver afgifter for frekvensanvendelsen i medfør af 3, stk. 1, i lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, jf. 38, i lov om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser. Oplysningspligt Telestyrelsen kan afkræve tilladelsesindehaveren alle økonomiske, statistiske og øvrige oplysninger, der af Telestyrelsen skønnes at være nødvendige for at kunne påse overholdelsen af de for denne tilladelse opstillede vilkår mv., jf. 3, stk. 1, i lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, jf. 11, stk. 1, nr. 5, i lov om offentlig mobilkommunikation. Telestyrelsen kan i medfør af 3, stk. 1, i lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, jf. 28, stk. 2, i lov om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser kræve, at tilladelsesindehaveren kvartalsvis indsender oplysninger om basisstationers geografiske placering, antennehøjde, kanalanvendelse, udstråling m.v. Hemmeligholdelse Tilladelsesindehaveren samt dennes ansatte skal i medfør af 3, stk. 1, i lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, jf. 17, i lov om offentlig mobilkommunikation, hemmeligholde al kommunikation via 3G-mobilnettet. Tilsyn, sanktioner og tilbagekaldelse Telestyrelsen fører i medfør af 3, stk. 1, i lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, jf. 14, stk. 1, i lov om offentlig mobilkommunikation og 28, stk. 1, i lov om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser, tilsyn med overholdelse af vilkår for tilladelser udstedt i medfør af lov om

55 Telia Mobile AB 10 af 11 Tilladelse III omfattende frekvensbånd MHz, MHz og MHz 31. oktober 2001 auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet samt overholdelse af 6, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, jf. 7, i lov om offentlig mobilkommunikation. Telestyrelsen træffer i medfør af 3, stk. 1, i lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, jf. 14, stk. 2, i lov om offentlig mobilkommunikation og 28, stk. 3, i lov om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser, afgørelse vedrørende manglende overholdelse af de for tilladelsen, gældende bestemmelser og vilkår og kan i den forbindelse meddele påbud til tilladelsesindehaveren. Telestyrelsen kan i medfør af 3, stk. 1, i lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, jf. 28, stk. 7, i lov om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser, hvis der måtte opstå forstyrrelsesmæssige forhold, give tilladelsesindehaveren påbud om at søge forstyrrelser afhjulpet og om eventuelt at indstille anvendelsen, indtil forstyrrelserne er afhjulpet, samt påbud om at medvirke til dækning af de med afhjælpningen forbundne udgifter. Telestyrelsen kan i medfør af 3, stk. 1 i lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, jf. 14, stk. 4, i lov om offentlig mobilkommunikation og 28, stk. 4, i lov om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser, pålægge tilladelsesindehaveren dagbøder med henblik på at gennemtvinge opfyldelsen af påbud meddelt i medfør af 14, stk. 2, i lov om offentlig mobilkommunikation eller 28, stk. 3, i lov om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser. Der er udpantningsret for beløbene, jf. 3, stk. 1, i lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, jf. 14, stk. 4, i lov om offentlig mobilkommunikation og 28, stk. 4, i lov om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser. Telestyrelsen kan i medfør af 8, stk. 1, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, tilbagekalde tilladelsen, hvis påbud meddelt efter 14, stk. 2, i lov om offentlig mobilkommunikation eller 28, stk. 3, i lov om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser, ikke efterkommes, eller hvis tilladelsesindehaveren ikke betaler dagbøder pålagt i medfør af 14, stk. 4, i lov om offentlig mobilkommunikation eller 28, stk. 4, i lov om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser. Telestyrelsen kan i medfør af 8, stk. 2, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet tilbagekalde tilladelsen, hvis tilladelsesindehaveren træder i betalingsstandsning eller likvidation eller kommer under konkurs. Telestyrelsen kan i medfør af 3, stk. 1 i lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, jf. 14, stk. 6 i lov om offentlig mobilkommunikation, bestemme, at klager indgivet til Telestyrelsen har opsættende virkning i lov om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser om administrativ omfordeling, inddragelse, krav om overgang til mere frekvenseffektive udnyttelsesmetoder eller teknologier og krav om begrænsninger i anvendelsenfinder, jf. 7, stk. 1, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, tilsvarende anvendelse på tilladelserne. Anvendelse af de ovenfor anførte bestemmelser kan, jf. 7, stk. 2, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, ikke ske i de første ti år fra tilladelsernes udstedelse, jf. 32, stk. 1, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, medmindre det er nødvendigt for at opfylde de til enhver tid gældende relevante EU-regler eller andre relevante vedtagelser truffet i det internationale samarbejde på telekommunikationsområdet.

56 Telia Mobile AB 11 af 11 Tilladelse III omfattende frekvensbånd MHz, MHz og MHz 31. oktober 2001 Telestyrelsen kan tilbagekalde tilladelsen, jf. 39, stk. 2, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, hvis Telestyrelsen efter udstedelsen konstaterer, at de i 38, stk. 1, nr. 1, 2 eller 3, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, nævnte bestemmelser er overtrådt. Telestyrelsen kan tilbagekalde tilladelsen, jf. 39, stk. 3, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, hvis tilladelsesindehaveren undlader rettidigt at opfylde de i 33 eller 35, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, indeholdte betalingsforpligtelser, eller hvis tilladelsesindehaveren ikke overholder 34 i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet. Telestyrelsen kan tilbagekalde tilladelsen, jf. 39, stk. 4, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, hvis det pengeinstitut eller forsikringsselskab, som har stillet den i 34, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, nævnte garanti, ikke længere har den i 34, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, anførte rating, medmindre tilladelsesindehaveren inden to måneder efter Telestyrelsens påkrav derom foranlediger en ny garanti stillet i overensstemmelse med 34, i bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet. Straffebestemmelser Tilladelsesindehaveren straffes i medfør af 3, stk. 1, i lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, jf. 19, i lov om offentlig mobilkommunikation og 42, stk. 1, i lov om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser, med bøde for overtrædelse af vilkår fastsat i en tilladelse i henhold til 11, stk. 1, i lov om offentlig mobilkommunikation eller 14, i lov om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser.

57 IT- og Telestyrelsen, den 29. august 2003 Tillæg nr. 1 til Tilladelse III omfattende frekvensbånd MHz, MHz og MHz I Telia Mobile AB's 3G-tilladelse af 31. oktober 2001 foretages, som følge af IT- og Telestyrelsens brev af 23. juli 2003, følgende ændringer: 1) Tilladelsens vilkår nr. 5, stk. 2, ophæves. IT- og Telestyrelsen, den 29. august 2003 Jørgen Abild Andersen /Finn Petersen

58 IT- og Telestyrelsen den 23. juli 2004 Tillæg nr. 2 til Tilladelse III omfattende frekvensbånd MHz, MHz og MHz I mobiltilladelsen af 31. oktober 2001 som ændret ved tillæg af 29. august 2003 foretages i medfør af IT- og Telestyrelsen godkendelse af overdragelse ved brev af 19. marts 2004 og tilladelsesindehaverens oplysninger i breve af 3. februar 2004, 26. februar 2004 samt af 16. juli 2004 følgende ændringer: 1. Overalt i tilladelsen ændres "Telia Mobile AB" til "TeliaSonera Mobile Networks AB". 2. Tilladelsens bilag 1 affattes således: "Bilag 1 Tilladelsesindehaver I overensstemmelse med tilladelsens pkt. 2 beskriver dette bilag ejerforholdene bag tilladelsesindehaver: TeliaSonera Mobile Networks AB er et helejet datterselskab af Telia AB. Telia AB er et helejet datterselskab af TeliaSonera AB. TeliaSonera AB ejes 45,3 % af den svenske stat, 19,1 % af den finske stat og 35,6 % af private og institutionelle investorer." IT- og Telestyrelsen, den 23. juli 2004 Finn Petersen /Susanne Viuf

59 IT- og Telestyrelsen, den 5. februar 2007 Tillæg nr. 3 til Tilladelse III omfattende frekvensbånd MHz, MHz og MHz I 3G-tilladelsen af 31. oktober 2001 foretages i medfør af IT- og Telestyrelsens godkendelse af koncernintern overdragelse ved brev 22. december 2006 og tilladelsesindehaverens oplysninger i brev af 21. december 2006 om, at overdragelsen er effektueret med udgangen af 2006, følgende ændringer: 1. Overalt i tilladelsen ændres TeliaSonera Mobile Networks AB til Telia Nättjänster Norden AB 2. Tilladelsens bilag 1 affattes således: Bilag 1 til tilladelse III Tilladelsesindehaver Dette bilag beskriver ejerforholdene bag tilladelsesindehaver: Telia Nättjänster Norden AB, Sverige er et helejet datterselskab af TeliaSonera AB TeliaSonera AB er 45,3 % ejet af Den Svenske Stat, 13,7 % af Den Finske Stat og 41 % af private og institutionelle investorer. IT- og Telestyrelsen, den 5. februar 2007 Jørgen Abild Andersen /Finn Petersen

60

61

62

63

64

65

66

67 SONOFON A/S 1 af 9 Tilladelse IV omfattende frekvensbånd Mhz, MHz og MHz 19. december 2005 Tilladelse IV omfattende frekvensbånd MHz, MHz og MHz Tilladelsen består af en tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser til etablering og drift af et 3. generations mobilnet i Danmark. Vedlagt tilladelsen er tre bilag henholdsvis bilag 1, 2 og 3.

68 SONOFON A/S 2 af 9 Tilladelse IV omfattende frekvensbånd Mhz, MHz og MHz 19. december 2005 Tilladelse IV til anvendelse af radiofrekvenser til etablering og drift af 3. generations mobilnet i Danmark (3G-mobilnet) I medfør af 4, stk. 3, i lov nr af 20. december af 2000 om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, som ændret ved lov nr. 421 af 6. juni 2002, udsteder IT- og Telestyrelsen hermed tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser til etablering og drift af 3. generations mobilnet i Danmark. 1. SONOFON A/S (herefter benævnt tilladelsesindehaveren) meddeles på baggrund af auktion af 2. december 2005 tilladelse til anvendelse af følgende radiofrekvenser til etablering og drift af et 3Gmobilnet i Danmark: Frequency Division Duplex (FDD) Time Division Duplex (TDD) Basisstation sende MHz (båndgrænser) Basisstation sende og modtage MHz (båndgrænser) Basisstation modtage MHz (båndgrænser) Sammensætningen af og ejerforholdene bag tilladelsesindehaver er på baggrund af tilladelsesindehaverens bindende tilkendegivelser i tilmelding af 2. december 2005, samt supplerende materiale modtaget den 7. og 8. december 2005, beskrevet i bilag For tilladelsen er fastsat følgende vilkår i medfør af 2 og 3, stk. 1, i lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, jf. 11 i lov om radiofrekvenser: a) Tilladelsesindehaveren skal overholde de til enhver tid gældende radiotekniske krav i følgende standarder: CDMA Direct Spread (UMTS) (3GPP UTRA Wideband CDMA (WCDMA)) for frekvenserne MHz og MHz og CDMA TDD (UMTS) (3GPP UTRA (TD SCDMA)) for frekvenserne MHz. b) Tilladelsesindehaveren skal overholde grænsekoordineringsaftaler for frekvensbåndene MHz og MHz. Kopi af koordineringsaftalerne med Sverige og Tyskland er vedlagt. c) Tilladelsesindehaveren skal koordinere frekvensanvendelsen af nabokanaler med andre 3Gmobilnet samt koordinere frekvensanvendelsen med tilladelsesindehavere af radiofrekvenser, der grænser op til 3G-frekvensbåndene. d) Tilladelsesindehaveren skal sikre, at radioudstyr, der anvendes i forbindelse med tilladelsen, overholder gældende lovgivning om krav til udstyr. e) Tilladelsesindehaveren skal betale afgifter for frekvensanvendelsen. f) Tilladelsesindehaveren skal efter IT- og Telestyrelsens nærmere bestemmelse overholde relevante vedtagelser truffet i det internationale samarbejde på telekommunikationsområdet.

69 SONOFON A/S 3 af 9 Tilladelse IV omfattende frekvensbånd Mhz, MHz og MHz 19. december 2005 g) Tilladelsesindehaveren skal sikre en befolkningsmæssig dækning på minimum 30 % pr. 19. februar 2009 og en befolkningsmæssig dækning på minimum 80 % pr. 19. februar 2013 med det af tilladelsen omfattede mobilnet, jf. 13 i bekendtgørelse om auktion over tilladelse til 3. generations mobilnet. h) Tilladelsesindehaveren skal udbygge 3G-mobilnettet i overensstemmelse med vilkårene for befolkningsmæssig dækning anført i litra g. i) Tilladelsesindehaveren skal i år 2009 og 2013 inden udgangen af marts måned over for ITog Telestyrelsen dokumentere opfyldelsen af de i litra g fastsatte vilkår om befolkningsmæssig dækning vedrørende det år. j) Forpligtelsen fastsat i litra i bortfalder, når tilladelsesindehaveren har opfyldt alle de i litra g, fastsatte vilkår. 3. IT- og Telestyrelsen kan i medfør af 3, stk. 1, i lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, jf. 15 i lov om radiofrekvenser, med et forudgående varsel på 1 år fastsætte nye, herunder skærpede, vilkår for tilladelsen. 4. Tilladelsesindehaveren skal som afdrag på tilladelsesprisen til IT- og Telestyrelsen hvert år d. 19. december i perioden fra 2006 til 2015 begge år inklusive betale DKK ,06, jf. 37, stk. 1, i bekendtgørelse om auktion over tilladelse til 3. generations mobilnet. 5. Betales et afdrag ikke rettidigt, påløber der renter efter lov om renter ved forsinket betaling m.v. fra forfaldsdagen, til betaling sker, jf. 37, stk. 2, i bekendtgørelse om auktion over tilladelse til 3. generations mobilnet. 6. Tilladelsesindehaveren skal, jf. 38, stk. 1, i bekendtgørelse om auktion over tilladelse til 3. generations mobilnet, til enhver tid stille en anfordringsgaranti over for staten udstedt af et pengeinstitut eller forsikringsselskab, som ikke kontrollerer tilladelsesindehaveren, kontrolleres af tilladelsesindehaveren eller er under samme kontrol som tilladelsesindehaveren, som har hjemsted i Det Europæiske Økonomiske Samarbejde, og hvis langsigtede gæld har en rating fra Standard & Poors på mindst A eller fra Moody's Investors Service Limited på mindst A2. Garantien skal til enhver tid mindst lyde på et beløb svarende til summen af de afdrag på tilladelsesprisen, som forfalder de følgende 36 måneder, og skal til enhver tid være gældende i de følgende 36 måneder, dog ikke længere end til udløbet af afdragsperioden og således, at garantien nedskrives de sidste 36 måneder af afdragsperioden med de afdrag, der erlægges. Yderligere vilkår fremgår af den af tilladelsesindehaveren underskrevne anfordringsgaranti. 7. Tilladelsesindehaveren skal, jf. 38, stk. 2, i bekendtgørelse om auktion over tilladelse til 3. generations mobilnet, uden ugrundet ophold give IT- og Telestyrelsen meddelelse, hvis det pengeinstitut eller forsikringsselskab, der har stillet den ovenfor nævnte garanti, ikke længere har den anførte rating. 8. Af bilag 2 fremgår der en række definitioner. Hvor der i tilladelsen er anvendt ord, som er defineret heri, skal ordene i tilladelsen forstås i overensstemmelse med det definerede. I bilag 3 findes der et uddrag af regler og bestemmelser, der gælder for tilladelsen til 3. generations mobilnet.

70 SONOFON A/S 4 af 9 Tilladelse IV omfattende frekvensbånd Mhz, MHz og MHz 19. december Østre Landsret er aftalt værneting for tvister i henhold til bekendtgørelse om auktion over tilladelse til 3. generations mobilnet, jf. 44, stk. 2, og de aftalte auktionsvilkår. 10. Tilladelsen træder i kraft den 19. december 2005 og udløber, jf. 9, stk. 4, i bekendtgørelse om auktion over tilladelse til 3. generations mobilnet, den 31. oktober Ved udløb bortfalder tilladelsen uden yderligere varsel, jf. 9, stk. 4, i bekendtgørelse om auktion over tilladelse til 3. generations mobilnet. IT- og Telestyrelsen, den 19. december 2005 Jørgen Abild Andersen /Finn Petersen

71 SONOFON A/S 5 af 9 Tilladelse IV omfattende frekvensbånd Mhz, MHz og MHz 19. december 2005 Bilag 1 til tilladelse IV Tilladelsesindehaver Dette bilag beskriver ejerforholdene bag tilladelsesindehaver: SONOFON A/S er et helejet datterselskab af Telenor Danmark Holding A/S Telenor Danmark Holding A/S er et helejet datterselskab af Telenor Mobile Holding AS Telenor Mobile Holding AS er et helejet datterselskab af Telenor ASA Telenor ASA er 53,97 % ejet af Den Norske Stat

72 SONOFON A/S 6 af 9 Tilladelse IV omfattende frekvensbånd Mhz, MHz og MHz 19. december 2005 Bilag 2 til tilladelse IV Definitioner 3G-mobilnet: Mobilnet der opfylder IMT2000-standarderne. Befolkningsmæssig dækning: Ved befolkningsmæssig dækning forstås den andel af Danmarks befolkning, der bor i et område med udendørs dækning. Et område anses for udendørs dækket, hvis den simulerede (beregnede) middelfeltstyrke på en enkelt 12,2 kbit/s trafikkanal (DPCH (Dedicated Physical Channel)) på kanten af dækningsområdet 1,5m over jordoverfladen med 50 % sandsynlighed er mindst 38 db V/m. Beregningerne skal baseres på, at der er tale om taletrafik med datahastighed på 12,2 kbit/s, og at sendestyrken fra basisstationen er højst 2 W pr. kanal. Beregningerne skal tage udgangspunkt i de seneste befolkningsmæssige oplysninger fra Danmarks Statistik. IMT2000: Ved IMT2000 standarder (standarder for 3. generations mobilnet) forstås følgende standarder angivet i anbefaling ITU- R M.1457 DETAILED SPECIFICATIONS OF THE RADIO INTERFACES OF INTERNATIONAL MOBILE TELECOMMUNICATIONS-2000 (IMT-2000) udstedt af den Internationale Telekommunikationsunion (ITU): 1) CDMA Direct Spread (UMTS) (3GPP UTRA Wideband CDMA (WCDMA)) 2) Multi-Carrier (CDMA 2000) 3) CDMA TDD (UMTS) (3GPP UTRA (TD SCDMA)) 4) TDMA Single Carrier (UWC-136) og 5) FDMA/TDMA (DECT) ITU: International Telecommunication Union. FN-organ, der bl.a. koordinerer og administrerer radioanvendelse globalt gennem det internationale radioreglement. Reglementet har status af en international traktat og er bindende for medlemmerne.

73 SONOFON A/S 7 af 9 Tilladelse IV omfattende frekvensbånd Mhz, MHz og MHz 19. december 2005 Bilag 3 til tilladelse IV Uddrag af regler og bestemmelser gældende for tilladelse til 3. generations mobilnet Overdragelse Tilladelsen kan kun overdrages helt eller delvist til andre, hvis tilladelsesindehaveren inden overdragelsen har indhentet IT- og Telestyrelsens godkendelse heraf, jf. 10, stk. 1, i bekendtgørelse om auktion over tilladelse til 3. generations mobilnet, jf. 18, stk. 1, i lov om radiofrekvenser. Overdragelse omfatter også indirekte overdragelse, herunder overdragelse af aktier, anparter eller andre ejerinteresser, der medfører ændringer med hensyn til den bestemmende indflydelse over tilladelsesindehaveren, jf. 18, stk. 2, i lov om radiofrekvenser. Tilladelsen kan dog ikke overdrages til andre budgivere eller deres forbundne personer i en periode på 1 år fra tilladelsens udstedelse, jf. 10, stk. 2, i bekendtgørelse om auktion over tilladelse til 3. generations mobilnet. Afgifter IT- og Telestyrelsen opkræver afgifter for frekvensanvendelsen i medfør af 3, stk. 1, i lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, jf. 48 i lov om radiofrekvenser. Oplysningspligt IT- og Telestyrelsen kan afkræve tilladelsesindehaveren alle oplysninger og alt materiale, der af ITog Telestyrelsen skønnes at være nødvendige for at kunne påse overholdelsen af de for denne tilladelse opstillede vilkår mv., jf. 3, stk. 1, i lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, jf. 36 i lov om radiofrekvenser. IT- og Telestyrelsen kan i medfør af 3, stk. 1, i lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, jf. 37 i lov om radiofrekvenser, kræve, at tilladelsesindehaveren kvartalsvis indsender oplysninger om basisstationers geografiske placering, antennehøjde, kanalanvendelse, udstråling m.v. Hemmeligholdelse Tilladelsesindehaveren samt dennes ansatte og tidligere ansatte skal i medfør af 13 i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet hemmeligholde al kommunikation via 3Gmobilnettet. Tilsyn, sanktioner og tilbagekaldelse IT- og Telestyrelsen fører i medfør af 3, stk. 1, i lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, jf. 38 i lov om radiofrekvenser, tilsyn med overholdelse af vilkår for tilladelser udstedt i medfør af lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet samt overholdelse af 10 i bekendtgørelse om auktion over tilladelse til 3. generations mobilnet, jf. 18 i lov om radiofrekvenser. IT- og Telestyrelsen træffer i medfør af 3, stk. 1, i lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, jf. 39, stk. 1, nr. 1, i lov om radiofrekvenser, afgørelse vedrørende manglende overholdelse af de for tilladelsen gældende bestemmelser og vilkår og kan i den forbindelse meddele påbud til tilladelsesindehaveren.

74 SONOFON A/S 8 af 9 Tilladelse IV omfattende frekvensbånd Mhz, MHz og MHz 19. december 2005 IT- og Telestyrelsen kan i medfør af 3, stk. 1, i lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, jf. 39, stk. 1, i lov om radiofrekvenser, hvis der måtte opstå forstyrrelsesmæssige forhold, give tilladelsesindehaveren påbud om at søge forstyrrelser afhjulpet og om eventuelt at indstille anvendelsen, indtil forstyrrelserne er afhjulpet, samt påbud om at medvirke til dækning af de med afhjælpningen forbundne udgifter. IT- og Telestyrelsen kan i medfør af 3, stk. 1, i lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, jf. 50, stk. 1, i lov om radiofrekvenser, pålægge tilladelsesindehaveren tvangsbøder med henblik på at gennemtvinge opfyldelsen af påbud meddelt i medfør af 39, stk. 1, i lov om radiofrekvenser. Der er udpantningsret for beløbene, jf. 3, stk. 1, i lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, jf. 50, stk. 3, i lov om radiofrekvenser. IT- og Telestyrelsen kan i medfør af 12, stk. 1, i bekendtgørelse om auktion over tilladelse til 3. generations mobilnet, tilbagekalde tilladelsen, hvis påbud meddelt efter 39 i lov om radiofrekvenser ikke efterkommes, hvis tilladelsesindehaveren ikke betaler tvangsbøder pålagt i medfør af 50 i lov om radiofrekvenser, eller hvis tilladelsesindehaveren ikke betaler afgift i medfør af lov om radiofrekvenser 48. IT- og Telestyrelsen kan i medfør af 12, stk. 2, i bekendtgørelse om auktion over tilladelse til 3. generations mobilnet tilbagekalde tilladelsen, hvis tilladelsesindehaveren træder i betalingsstandsning eller likvidation eller kommer under konkurs. Dette kan dog ikke ske uden, at der er indhentet en udtalelse fra tilsynet i betalingsstandsning, fra likvidator eller kurator i konkursboet, jf. 12, stk. 3, i bekendtgørelse om auktion over tilladelse til 3. generations mobilnet i lov om radiofrekvenser om administrativ omfordeling, inddragelse, krav om overgang til mere frekvenseffektive udnyttelsesmetoder eller teknologier og krav om begrænsninger i anvendelsen finder, jf. 11, stk. 1, i bekendtgørelse om auktion over tilladelse til 3. generations mobilnet, tilsvarende anvendelse på tilladelsen. Anvendelse af de ovenfor anførte bestemmelser kan, jf. 11, stk. 2, i bekendtgørelse om auktion over tilladelse til 3. generations mobilnet, ikke ske i de første ti år fra tilladelsens udstedelse, jf. 35 i bekendtgørelse om auktion over tilladelse til 3. generations mobilnet, medmindre det er nødvendigt for at opfylde de til enhver tid gældende relevante EU-regler eller andre relevante vedtagelser truffet i det internationale samarbejde på telekommunikationsområdet. IT- og Telestyrelsen kan tilbagekalde tilladelsen, jf. 42, stk. 1, i bekendtgørelse om auktion over tilladelse til 3. generations mobilnet, hvis IT- og Telestyrelsen efter udstedelsen konstaterer, at de i 41, stk. 1, nr. 1, 2 eller 3, i bekendtgørelse om auktion over tilladelse til 3. generations mobilnet, nævnte bestemmelser er overtrådt. IT- og Telestyrelsen kan tilbagekalde tilladelsen, jf. 42, stk. 2, i bekendtgørelse om auktion over tilladelse til 3. generations mobilnet, hvis tilladelsesindehaveren undlader rettidigt at opfylde de i 37 eller 39, i bekendtgørelse om auktion over tilladelse til 3. generations mobilnet, indeholdte betalingsforpligtelser, eller hvis tilladelsesindehaveren ikke overholder 38 i bekendtgørelse om auktion over tilladelse til 3. generations mobilnet.

75 SONOFON A/S 9 af 9 Tilladelse IV omfattende frekvensbånd Mhz, MHz og MHz 19. december 2005 IT- og Telestyrelsen kan tilbagekalde tilladelsen, jf. 42, stk. 3, i bekendtgørelse om auktion over tilladelse til 3. generations mobilnet, hvis det pengeinstitut eller forsikringsselskab, som har stillet den i 38 i bekendtgørelse om auktion over tilladelse til 3. generations mobilnet nævnte garanti, ikke længere har den i 38 i bekendtgørelse om auktion over tilladelse til 3. generations mobilnet anførte rating, medmindre tilladelsesindehaveren inden to måneder efter IT- og Telestyrelsens påkrav derom foranlediger en ny garanti stillet i overensstemmelse med 38 i bekendtgørelse om auktion over tilladelse til 3. generations mobilnet. Straffebestemmelser Tilladelsesindehaveren straffes i medfør af 3, stk. 1, i lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, jf. 53, stk. 1, i lov om radiofrekvenser, med bøde for overtrædelse de deri nævnte bestemmelser.

76 Tillæg nr. 1 til Tilladelse IV omfattende frekvensbånd MHz, MHz og MHz I 3G-tilladelsen af 19. december 2005 foretages i medfør af tilladelsesindehaverens oplysninger i af 29. juni 2009 og af 10. juli 2009 følgende ændringer: 1. Overalt i tilladelsen ændres Sonofon A/S til Telenor A/S 2. Tilladelsens bilag 1 affattes således: Bilag 1 til tilladelse IV Tilladelsesindehaver Dette bilag beskriver ejerforholdene bag tilladelsesindehaver: Selskabets navn og adresse: Telenor A/S Frederikskaj København V Selskabsform: Selskabet er et aktieselskab Ejerstruktur: Telenor A/S er et helejet datterselskab af Telenor Danmark Holding A/S. Telenor Mobile Holding AS ejer hele aktiekapitalen i Telenor Danmark Holding A/S Telenor Mobile Holding AS er et helejet datterselskab af Telenor ASA Sammenfattende ejer Telenor ASA indirekte gennem Telenor Mobile Holding AS 100 % af aktiekapitalen i Telenor Danmark Holding A/S Den norske stat er majoritetsaktionær i Telenor ASA IT- og Telestyrelsen, den 27. juli 2009

77

78

79

80

81

Tilladelse II omfattende frekvensbånd 1935-1950 MHz, 2125-2140 MHz og 1900-1905 MHz

Tilladelse II omfattende frekvensbånd 1935-1950 MHz, 2125-2140 MHz og 1900-1905 MHz TDC Mobile international A/S 1 af 11 Tilladelse II omfattende frekvensbånd 1935-1950 MHz, 2125-2140 MHz og 1900-1905 MHz Tilladelsen består af en tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser til etablering

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet. Tilladelsens omfang

Tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet. Tilladelsens omfang Telestyrelsen den 21. december 2000 Tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark I medfør af 3, jf. 9a, og 11, stk. 1, i lov nr. 468 af 12.

Læs mere

Tilladelsens omfang. Tilladelsesindehaveren samt overdragelse

Tilladelsens omfang. Tilladelsesindehaveren samt overdragelse Telestyrelsen den 16. oktober 2001 Tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt landmobilt radionet særligt til nød- og beredskabskommunikation i Danmark (nød- og beredskabsnettet)

Læs mere

GSM1-tilladelse til Tele Danmark A/S

GSM1-tilladelse til Tele Danmark A/S GSM1-tilladelse til Tele Danmark A/S Opdateret 23.12.1999 (Telestyrelsen den 28. februar 1997) Tilladelse til etablering og drift af et GSM-net i Danmark med tilhørende basale tjenester I medfør af 3,

Læs mere

Tilladelse til anvendelse af frekvenser til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark

Tilladelse til anvendelse af frekvenser til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark Tele Danmark A/S Reguleringsforhold Att: Peter Engsig-Karup Nørregade 21, B.216 0900 København C Vores reference: Sagsbehandler: Dato: 13154-18 Henrik Findahl Brodersen 21. december 2000 Tilladelse til

Læs mere

Informationsmemorandum

Informationsmemorandum 1800 MHz-auktion Tildeling af frekvenser i frekvensbåndene 1720,1-1785,0 MHz og 1815,1-1880,0 MHz Informationsmemorandum Bilag D Udkast til tilladelser Udkast 17. maj 2016 Udsendt af Energistyrelsen Danmark

Læs mere

Informationsmemorandum

Informationsmemorandum 1800 MHz-auktion Tildeling af frekvenser i frekvensbåndene 1720,1-1785,0 MHz og 1815,1-1880,0 MHz Informationsmemorandum Bilag D Udkast til tilladelser Juni 2016 Udsendt af Energistyrelsen Danmark www.ens.dk

Læs mere

Tillæg nr. 6 til tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark

Tillæg nr. 6 til tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark IT- og Telestyrelsen, den 23. december 2009 Tillæg nr. 6 til tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark I GSM-tilladelsen af 23. januar

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark. Tilladelsens omfang

Tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark. Tilladelsens omfang Telestyrelsen den 23. januar 2001 Tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark I medfør af 3 og 11, stk. 1-2, i lov nr. 468 af 12. juni 1996

Læs mere

Bekendtgørelse om auktion over tilladelse til 3. generations mobilnet

Bekendtgørelse om auktion over tilladelse til 3. generations mobilnet Bekendtgørelse om auktion over tilladelse til 3. generations mobilnet I medfør af 2, 3, stk. 2, og 4, stk. 1, i lov nr. 1266 af 20. december 2000 om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et RLL DCS1800-net i Danmark med tilhørende basale tjenester

Tilladelse til etablering og drift af et RLL DCS1800-net i Danmark med tilhørende basale tjenester Telestyrelsen den 12. juni 1997 (senest ændret den 23. maj 2002) Tilladelse til etablering og drift af et RLL DCS1800-net i Danmark med tilhørende basale tjenester I medfør af 3 og 11, stk. 1-2, i lov

Læs mere

GSM2-tilladelse til SONOFON A/S

GSM2-tilladelse til SONOFON A/S GSM2-tilladelse til SONOFON A/S opdateret 23.12.1999 (Telestyrelsen den 28. februar 1997) Tilladelse til etablering og drift af et GSM-net i Danmark med tilhørende basale tjenester I medfør af 3, 11, stk.

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s RADIO- OG TV-NÆVNET Tilladelse til programvirksomhed på sendemulighed Y med en kapacitet på 128 kbit/s (kaldet DAB

Læs mere

Tilladelse til anvendelse af frekvenser til etablering og drift af et landsdækkende

Tilladelse til anvendelse af frekvenser til etablering og drift af et landsdækkende ApS KBUS 38 nr. 4418 c/o Motorola A/S Sydvestvej 15 2600 Glostrup Deres reference: CVR nummer: 26210895 Vores reference: Sagsbehandler: Dato: 13154-22 Pernille Springborg 16. oktober 2001 Tilladelse til

Læs mere

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum 900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne 891,9 896,9 MHz og 936,9 941,9 MHz samt 1710,1-1720,1 MHz og 1805,1-1815,1 MHz Informationsmemorandum Bilag C: Beslutning om gennemførelse

Læs mere

Tilladelse til anvendelse af frekvenser til etablering og drift af et landsdækkende

Tilladelse til anvendelse af frekvenser til etablering og drift af et landsdækkende ApS KBUS 38 nr. 4418 c/o Motorola A/S Sydvestvej 15 2600 Glostrup Deres reference: CVR nummer: 26210895 Vores reference: Sagsbehandler: Dato: 13154-22 Pernille Springborg 16. oktober 2001 Tilladelse til

Læs mere

Bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndene MHz og MHz

Bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndene MHz og MHz Bekendtgørelse nr. 1014 af 5. oktober 2006 Bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndene 872-876 MHz og 917-921 MHz I medfør af 8, stk.

Læs mere

Tilladelse H til anvendelse af frekvenser i frekvensbåndet MHz

Tilladelse H til anvendelse af frekvenser i frekvensbåndet MHz Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Tilladelse H100275 til anvendelse af frekvenser i frekvensbåndet 2570-2620 MHz Telenor A/S (herefter benævnt tilladelsesindehaveren) meddeles på baggrund af

Læs mere

Tilladelse H til anvendelse af frekvenser i frekvensbåndene MHz og MHz

Tilladelse H til anvendelse af frekvenser i frekvensbåndene MHz og MHz Telia Nättjänster Norden AB Holmbladsgade 139 2300 København S Tilladelse H100270 til anvendelse af frekvenser i frekvensbåndene 2500-2570 MHz og 2620-2690 MHz Telia Nättjänster Norden AB (herefter benævnt

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk I nærværende dokument

Læs mere

til IT- og Telestyrelsen med oplysninger om de ønskede senderes konkrete position og andre tekniske karakteristika.

til IT- og Telestyrelsen med oplysninger om de ønskede senderes konkrete position og andre tekniske karakteristika. FM6 A/S Pilestræde 34 1147 København K Radio- og tv-nævnet 9. juli 2010 Sagsnr: 2010-016012 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Tilladelse

Læs mere

Lov om radiofrekvenser 1)

Lov om radiofrekvenser 1) Bilag 16: Lov om radiofrekvenser Lov om radiofrekvenser 1) Lovbekendtgørelse nr. 680 af 23. juni 2004 Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på anvendelse af radiofrekvenser

Læs mere

Informationsmemorandum. Bilag I: Auktionsvilkår. Februar 2010

Informationsmemorandum. Bilag I: Auktionsvilkår. Februar 2010 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Bilag I: Auktionsvilkår Februar 2010 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk

Læs mere

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag F: Udkast til 1800 MHz-tilladelse. September 2010

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag F: Udkast til 1800 MHz-tilladelse. September 2010 900 -auktion og 1800 -auktion Auktion over frekvenserne 891,9 896,9 og 936,9 941,9 samt 1710,1-1720,1 og 1805,1-1815,1 Informationsmemorandum Bilag F: Udkast til 1800 -tilladelse September 2010 Udsendt

Læs mere

Basisstation modtage (MHz) Basisstation sende (MHz) 3463,0 3490,0 (Båndgrænser) 3563,0 3590,0 (Båndgrænser)

Basisstation modtage (MHz) Basisstation sende (MHz) 3463,0 3490,0 (Båndgrænser) 3563,0 3590,0 (Båndgrænser) SONOFON Services A/S Frederikskaj 1780 Købehavn V Vores reference: Sagsbehandler: Dato: 13163-212 Henrik Brodersen 18. december 2000 Tilladelse til anvendelse af frekvenser til etablering og drift af et

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Bilag 106 Offentligt. Redegørelse for erfaringerne med den nye frekvenslov

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Bilag 106 Offentligt. Redegørelse for erfaringerne med den nye frekvenslov Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del Bilag 106 Offentligt Redegørelse for erfaringerne med den nye frekvenslov IT- og Telestyrelsen Januar 2011 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om radiofrekvenser

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om radiofrekvenser Anordning nr. 38 af 23. januar 2004 Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om radiofrekvenser VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 60 i lov nr. 421

Læs mere

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag C: Den danske telemyndigheds beslutning af xx. xx 2012 om 800 MHzauktionen. Udkast november 2011

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag C: Den danske telemyndigheds beslutning af xx. xx 2012 om 800 MHzauktionen. Udkast november 2011 800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne i frekvensbåndene 791-821 MHz og 832-862 MHz Informationsmemorandum Bilag C: Den danske telemyndigheds beslutning af xx. xx 2012 om 800 MHzauktionen Udkast november

Læs mere

Informationsmemorandum. Bilag A: Definitioner og ordliste. Februar 2010

Informationsmemorandum. Bilag A: Definitioner og ordliste. Februar 2010 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Bilag A: Definitioner og ordliste Februar 2010 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk

Læs mere

Informationsmemorandum. 18. november 2005

Informationsmemorandum. 18. november 2005 Auktion over tilladelse til 3. generations (3G) mobilnet Informationsmemorandum 18. november 2005 Udgivet af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk November 2005 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og resumé

Læs mere

2. I frekvensbåndene 453,0000 454,8000 MHz og 463,0000 464,8000 MHz må basisstationer ikke etableres indenfor en afstand af 40 km fra de

2. I frekvensbåndene 453,0000 454,8000 MHz og 463,0000 464,8000 MHz må basisstationer ikke etableres indenfor en afstand af 40 km fra de UDKAST Tilladelse xx til anvendelse af frekvenser i frekvensbåndet 453,0-457,5 MHz og 463,0-467,5 MHz [Tilladelsesindehaver] (herefter benævnt tilladelsesindehaveren), jf. bilag 3, meddeles på baggrund

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lov om radiofrekvenser 1)

Lov om radiofrekvenser 1) Bilag 10: Lov om radiofrekvenser LOV nr 475 af 12/06/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-06-2009 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Lov om radiofrekvenser 1)

Lov om radiofrekvenser 1) LOV nr 475 af 12/06/2009 (Gældende) Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Senere ændringer til forskriften LOV nr 1231 af 18/12/2012

Læs mere

Informationsmemorandum

Informationsmemorandum Danmark Auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet Informationsmemorandum www.tst.dk Udgivet af N M Rothschild & Sons for Telestyrelsen Juni 2001 2 1. INDLEDNING OG RESUMÉ... 7 2. VILKÅR FOR

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1.

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Landstingsloven regulerer udnyttelse af is og vand med henblik

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

MHz auktion. Auktionsbetingelser. November 2010

MHz auktion. Auktionsbetingelser. November 2010 450-470 MHz auktion Auktion over frekvenser i 450 MHz-frekvensbåndet Auktionsbetingelser November 2010 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Tidsplan...5

Læs mere

Tilladelsen er udstedt i medfør af 6, stk. 3, i frekvensloven (lovbekendtgørelse nr. 680 af 23. juni 2004).

Tilladelsen er udstedt i medfør af 6, stk. 3, i frekvensloven (lovbekendtgørelse nr. 680 af 23. juni 2004). UDKAST Tilladelse xx til anvendelse af frekvenser i frekvensbåndet 453,0-457,5 MHz og 463,0-467,5 MHz [Tilladelsesindehaver] (herefter benævnt tilladelsesindehaveren), jf. bilag 3, meddeles på baggrund

Læs mere

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse:

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse: Afgørelse vedrørende Hi3G s standardtilbud af 19. juni 2008 på engrosmarkedet for terminering i Hi3G Denmark ApS s mobilnet (marked 16) 2. september 2009 Indledning Den 4. april 2008 traf afgørelse over

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. LBK nr 417 af 03/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0122-000003 Senere ændringer til

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Bekendtgørelse af Økologilov

Bekendtgørelse af Økologilov Bekendtgørelse af Økologilov LBK nr 761 af 29/06/2006 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse af Økologilov Hermed bekendtgøres

Læs mere

Konvertibel obligation FirstFarms A/S

Konvertibel obligation FirstFarms A/S Løbenr. [ ] Konvertibel obligation FirstFarms A/S og [ ] Indholdsfortegnelse: 1 Baggrund... 3 2 Definitioner... 3 3 Lånebeløb... 4 4 Rente... 4 5 Tilbagebetaling... 4 6 Konvertering... 4 7 Justering af

Læs mere

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse]

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] Garanti Udstedt af [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] den [dato] Klima-, energi- og bygningsministeren har i henhold til Undergrundsloven meddelt Rettighedshaver Tilladelse til efterforskning og indvinding

Læs mere

Tilladelse H031156 til anvendelse af frekvenser til trådløst kommunikationsnet (TK) i Danmark.

Tilladelse H031156 til anvendelse af frekvenser til trådløst kommunikationsnet (TK) i Danmark. IT- og Telestyrelsen, den 23. december 2009 Tillæg nr. 2 til Tilladelse til anvendelse af frekvenser til oprettelse og drift af radioanlæg i GSM1-nettet I GSM-tilladelsen af 28. februar 1997 (GSM1) foretages

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast 14 Okt. 2005

Informationsmemorandum. Udkast 14 Okt. 2005 Auktion over tilladelse til 3. generations (3G) mobilnet Informationsmemorandum Udkast 14 Okt. 2005 Udgivet af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Oktober 2005 Informationsmemorandum Indholdsfortegnelse

Læs mere

7. Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 032 for laveffekts

7. Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 032 for laveffekts Se høringsliste 28. marts 2015 Sag 2015-2686 /PEMAKN Høring om udkast til nye/ændrede bekendtgørelser på radiofrekvensområdet Hermed udsendes i høring følgende udkast til nye/ændrede regler på frekvensområdet:

Læs mere

Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet

Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet mellem Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø CVR nummer: 18 63 22 76 (herefter kaldet Banedanmark) og YY CVR nummer: (herefter kaldet ansøgeren)

Læs mere

Bekendtgørelse om ansvarsforsikring eller tilsvarende garanti for udbydere af betalingsinitieringstjenester

Bekendtgørelse om ansvarsforsikring eller tilsvarende garanti for udbydere af betalingsinitieringstjenester Bekendtgørelse om ansvarsforsikring eller tilsvarende garanti for udbydere af betalingsinitieringstjenester og kontooplysningstjenester I medfør af 10, stk. 4, 60, stk. 7, og 152, stk. 7, i lov om betalinger,

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

Informationsmemorandum. Bilag A: Definitioner og ordliste. Marts 2012

Informationsmemorandum. Bilag A: Definitioner og ordliste. Marts 2012 800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne i frekvensbåndene 791-821 MHz og 832-862 MHz Informationsmemorandum Bilag A: Definitioner og ordliste Marts 2012 Udsendt af Erhvervsstyrelsen Danmark www.itst.dk

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 9 af 3. juni 2015 om havne Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Anlæg og drift af havne med tilhørende landanlæg, med undtagelse af de i 2 nævnte havne med tilhørende landanlæg, der anvendes

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Informationsmemorandum. 20. oktober 2006

Informationsmemorandum. 20. oktober 2006 Auktion over tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndene 872-876 MHz og 917-921 MHz Informationsmemorandum 20. oktober 2006 Udgivet af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Oktober

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Nyropsgade 45 DK-1602 København K Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 560107 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om radiofrekvenser 1)

Bekendtgørelse af lov om radiofrekvenser 1) LBK nr 1100 af 10/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. august 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-5739

Læs mere

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten BEK nr 725 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. FS500-000023 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer LBK nr 959 af 24/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dyreværnsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af dyreværnsloven og forskellige andre love 2008/1 LSV 162 B (Gældende) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-5400-0006 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. maj 2009 Forslag til

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden BEK nr 1494 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05102 Senere ændringer

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Konvertibelt gældsbrev 2009

Konvertibelt gældsbrev 2009 Jakob Schmidt Partner jsc@holst-law.com T +45 8934 1118 J.nr. 039450-0009 JSC/HJK/JN Konvertibelt gældsbrev 2009 mellem og DanTruck A/S Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen

Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen Maj 2014 Høringsudgave Version 1.0 Træder i kraft den 1.10.2015 Jan. 2014 April 2014 April 2014 DATE MFA HSF SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

RAMMEAFTALE. ØSTKRAFT Energiservice A/S. [Kunden] LEVERING AF FIBRE

RAMMEAFTALE. ØSTKRAFT Energiservice A/S. [Kunden] LEVERING AF FIBRE RAMMEAFTALE MELLEM ØSTKRAFT Energiservice A/S OG [Kunden] VEDR. LEVERING AF FIBRE RAMMEAFTALE MELLEM ØSTKRAFT Energiservice A/S CVR.nr. 27 48 99 82 Skansevej 2 3700 Rønne (i det følgende benævnt "ØSTKRAFT")

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelser om frekvnsauktioner i 450 og 870 Mhz Frekvensbåndene, tilladelser samt informationsmemoranda

Høring over udkast til bekendtgørelser om frekvnsauktioner i 450 og 870 Mhz Frekvensbåndene, tilladelser samt informationsmemoranda Hi3G Denmark ApS Tel +45 3333 0135 Arne Jacobsens Allé 17 Fax +45 3333 0155 DK-2300 København S www.3.dk Danmark IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø København den, 6. september 2006

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

Bilag 16 Garanti Version 0.9 05-05-2014

Bilag 16 Garanti Version 0.9 05-05-2014 Bilag 16 Garanti Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 DEFINITIONER... 3 4 GARANTIEN... 3 5 BAGGRUND... 4 6 GARANTI... 4 7 BETALINGER... 5 8 GARANTIENS BESTÅEN...

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1)

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1) BEK nr 1307 af 23/11/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 07/08749 Senere

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S Bilag 1 Vilkårene for udstedelsen af tegningsoptionerne, nominelt DKK 320.575, jf. vedtægternes 6.4, er følgende: AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007 for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtægt for bestillingskontoret Fredericia Taxa

Vedtægt for bestillingskontoret Fredericia Taxa Vedtægt for bestillingskontoret Fredericia Taxa Droskeselskabet Odense Taxa amba, herefter benævnt Droskeselskabet, har i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1039 af 8. oktober 2009 om taxikørsel m.v., som

Læs mere

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsvilkår nr. 590.1 Indholdsfortegnelse 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 1 2 FORSIKRINGENS IKRAFTTRÆDEN... 1 3 FORSIKRINGSTAGERENS OPLYSNINGSPLIGT... 1 4 PRÆMIENS BEREGNING...

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi.

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi. Inatsisartutlov nr. 12 af 1. december 2009 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi Historisk Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1)

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1) BEK nr 1322 af 14/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-12411-00093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Maj 2015 Version 1.3 Træder i kraft den 1.4.2016 April 2015 April 2015 Maj 2015 DATE LJD HSF MHS NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1)

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1) BEK nr 1761 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0036 Senere ændringer til

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Bekendtgørelse om koordineret anvendelse af netelementer i elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter samt ledningsnet i bygninger 1)

Bekendtgørelse om koordineret anvendelse af netelementer i elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter samt ledningsnet i bygninger 1) BEK nr 384 af 21/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2018 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, IT- og Telestyrelsen,

Læs mere

Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede

Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FM5 A/S H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V Att. Jim Receveur Radio- og tv-nævnet 26. juni 2014 Sagsnr.: 2013-019487 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Kommenteret høringsoversigt vedr. høring over fire bekendtgørelser på frekvensområdet

Kommenteret høringsoversigt vedr. høring over fire bekendtgørelser på frekvensområdet Kommenteret høringsoversigt 20. december 2011 Sagsnr. 11-117223 /anjp Kommenteret høringsoversigt vedr. høring over fire bekendtgørelser på frekvensområdet Den danske telemyndighed iværksatte den 28. oktober

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere