Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014"

Transkript

1 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

2 2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9 De lovgivningsmæssige rammer...9 De organisatoriske rammer Ét distrikt én læreplan Godkendelsesprocedure for distriktets bestyrelse og Holbæk Byråd Plan for evaluering og godkendelse af de pædagogiske læreplaner Retning Børne- og ungepolitikken Strategi for fremtidens dagtilbud Inklusion Sprog og læsestrategi Overblik over arbejdet med læreplanen.. 19 Beskrivelse af distrikt, børnehuse, personale og børnegruppe Værdier, principper, børnesyn og læringsforståelse Værdier Principper Et fælles børnesyn Læringsforståelse Leg og læring - to sider af samme sag?.27 Mål Didaktik Om at sætte mål Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglig udvikling Krop og bevægelse Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Metoder, handlinger og indsatser SMITTE-modellen Læringsmiljøet Dokumentation, evaluering og opfølgning Generelt om dokumentation Den narrative dokumentationsmetode Børneinterviewet Andre metoder Evalueringsmetoder Evaluering af børns læring Hvad er evaluering? Inspiration til arbejdet med evaluering.. 50 Supplerende litteratur til videre læsning.53 Værdier, principper og læringsforståelse.53 Interne dokumenter Lovgivning og rammer Retning Mål, didaktik og læreplaner Arbejdet med læreplanstemaerne Dokumentation Evaluering

4 4

5 Indledning og læsevejledning Du sidder nu med en guide, som skal støtte arbejdet med udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud for børn i alderen 0-5 år i Holbæk Kommune. Formålet med denne guide er at skabe et fælles afsæt for arbejdet. Et afsæt, der skal understøtte en målrettet og kvalificeret pædagogisk indsats for samtlige børn i Holbæk Kommune. Du sidder nu med en guide, som skal støtte arbejdet med udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud for børn i alderen 0-5 år i Holbæk Kommune. Formålet med denne guide er at skabe et fælles afsæt for arbejdet. Et afsæt, der skal understøtte en målrettet og kvalificeret pædagogisk indsats for samtlige børn i Holbæk Kommune. Guiden sætter rammen for de pædagogiske læreplaner, og beskriver dermed en række fælles indholdsmæssige og metodiske krav til arbejdet. Samtidig er den en praktisk håndsrækning og inspirationskilde til dagtilbuddenes ledelse, medarbejdere og forældrebestyrelser, der skal støtte dagtilbuddene i hvordan læreplanen konkret kan udarbejdes og udmøntes. Revisionen af de pædagogiske læreplaner er et første og vigtigt trin i arbejdet med at realisere Strategi for fremtidens dagtilbud, og dermed også Børne- og ungepolitikken. Guiden tager desuden udgangspunkt i, at Holbæk kommune siden 1. januar 2013 har organiseret hele dagtilbudsområdet i en distriktsstruktur, og det er distriktsstrukturen, der danner rammen for organiseringen af læreplansarbejdet. Det betyder eksempelvis, at der fremover kun skal udarbejdes én pædagogisk læreplan pr. distrikt. Ambitionen er, at Holbæk Kommunes strategier og politikker integreres i denne guide - såvel som i jeres læreplan - således at den pædagogiske læreplan kommer til at fremstå som ét samlende dokument for det pædagogiske arbejde og udmøntningen af strategier og politikker i alle distrikter og børnehuse. Det er dagtilbudsloven, der fastsætter de lovkrav, som det enkelte dagtilbud skal leve op Definition: En guide er en fører, der skal lede på vej i processen. At lede på vej handler både om at sætte rammer, retning, inspirere og rådgive. >>> 5

6 til. Tilbage i 2004 ændrede Folketinget dagtilbudsloven. Det blev nu et krav for alle dagtilbud at udarbejde en pædagogisk læreplan. Endnu en lovændring i 2007 medførte, at alle dagtilbud yderligere skulle udarbejde en særskilt børnemiljøvurdering. I 2010 blev dette krav justeret, således at børnemiljøvurderingen nu kunne integreres i arbejdet med den pædagogiske læreplan. Guiden afspejler denne ændring. I dag forudsættes det, at den pædagogiske læreplan er det væsentligste styringsredskab i udviklingen af det pædagogiske arbejde med børnenes læring, trivsel og udvikling. Et arbejde, der udover at kvalificere den pædagogiske praksis, også bidrager til medarbejdernes faglige bevidsthed/status, udvikling af pædagogiske metoder, samt gennemsigtighed i det pædagogiske arbejde. Læreplanen har altså mange positive effekter for både børn, personale og forældre. Ved udarbejdelsen af guiden har der, udover ovenstående, også været særlig opmærksomhed på, at: Skabe en fælles ramme, tilgang til og forståelse af, hvad en pædagogisk læreplan er, og hvordan der arbejdes med den Understøtte personalets refleksion over sammenhængen mellem mål, aktiviteter, dokumentation og evaluering Præcisere hvordan man kan inkludere arbejdet med børn i udsatte positioner i læreplanen Arbejdet med børnemiljøet og inddragelsen af barnets perspektiv er en integreret del af det pædagogiske arbejde Guiden opfordrer i øvrigt til, at hele den pædagogiske virksomhed har fokus på sammenhæng i og fælles ansvar for det gode børneliv, og at barnets hverdagsliv og samarbejdet med forældrene i bred forstand indgår i overvejelserne. Undervejs præsenteres en række refleksionsspørgsmål, som med fordel kan inddrages i den fortsatte udvikling af arbejdet med den pædagogiske læreplan. Yderligere vil der fremgå definitioner i bokse og uddrag fra kommunale strategier og politikker. Guiden centrerer arbejdet med dokumentation omkring undersøgende og narrative tilgange. Det betyder, at dokumentation og evaluering først og fremmest foretages i et udviklingsperspektiv. Det centrale formål er refleksion over og udvikling af den pædagogiske praksis. Udarbejdelsen af selve guiden er sket med udgangspunkt i distriktsstrukturen. Distriktslederne har i samarbejde med en projektleder, fungeret som styregruppe, suppleret af en projektgruppe bestående af to pædagogiske ledere og en projektmedarbejder. Samtlige dagtilbudsledere har været involveret i workshops med henblik på at kvalificere materialet mest muligt i forhold til de behov, der er i praksis. Guiden er konstrueret, så den både kan læses i sin fulde form, eller der kan springes i temaerne efter behov. Der vil blive etableret en elektronisk platform for arbejdet med læreplaner, hvor indholdet af denne guide, inspirationsmateriale og idéudveksling bliver tilgængeligt for alle. Sidst men ikke mindst, så er guiden et dynamisk redskab som løbende skal evalueres og videreudvikles i sammenhæng med Strategi for Fremtidens Dagtilbud. Rigtig god læse- og arbejdslyst. Christian De La Porte Dagtilbudschef Holbæk Kommune Guiden er udarbejdet af: Marianne Preus Sørensen Projektleder 6

7 Læsevejledning Opbygningen af guiden er inspireret af den definition, der fremgår af forordet: En guide er en fører, der skal lede på vej i processen. At lede på vej handler både om at sætte rammer, retning, give gode råd og inspirere. Første afsnit beskriver derfor de rammer, der er for arbejdet med læreplaner, både lovgivningsmæssigt, organisatorisk, og for distriktets bestyrelse og byrådet. Afsnit to beskriver den retning, som arbejdet med læreplaner skal sigte imod. En retning, der sættes af Holbæk Kommunes strategier og politikker. Tredje afsnit præsenterer en model over læreplanens indhold og faser. Fjerde afsnit giver gode råd og inspiration til at beskrive dagtilbuddet, dagtilbuddets værdier og principper, samt læringsforståelse. Femte afsnit giver gode råd og inspiration til arbejdet med mål. Sjette afsnit giver gode råd og inspiration til arbejdet med pædagogiske metoder, handling og aktiviteter. Syvende afsnit giver gode råd og inspiration til arbejdet med dokumentation. Ottende afsnit giver gode råd og inspiration til arbejdet med evaluering. Sidst i guiden vil der være en temaopdelt liste med supplerende litteratur til yderligere inspiration. Guiden er designet som et opslagsværk, der både kan læses i sin fulde form eller efter tema og behov. 7

8 8

9 Rammer De lovgivningsmæssige rammer fremgår af dagtilbudsloven, der foruden nedenstående, også indeholder andre paragraffer og forpligtelser, der er relevante at kende, forstå og tage afsæt i, når det pædagogiske arbejde tilrettelægges. De lovgivningsmæssige rammer De lovgivningsmæssige rammer fremgår af dagtilbudsloven, der foruden nedenstående, også indeholder andre paragraffer og forpligtelser, der er relevante at kende, forstå og tage afsæt i, når det pædagogiske arbejde tilrettelægges. I denne fremstilling fokuseres dog udelukkende på de dele, der har direkte relation til arbejdet med læreplaner, og disse fremstilles i deres originale form. Når det er relevant uddybes praksis i Holbæk Kommune. 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal give rum for leg, læring og udvikling af børn i dagtilbud. Ved udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan skal der tages hensyn til børnegruppens sammensætning. I Holbæk Kommune er dagtilbudsområdet organiseret som ét sammenhængende hele for børn i alderen 0-5 år. Derfor skal der kun udarbejdes én samlet læreplan for alle børn fra 0-skolestart, men målene må gerne være differentierede efter alder. Stk. 2. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets mål for børnenes læring inden for følgende temaer: Alsidig personlig udvikling Sociale kompetencer Sproglig udvikling Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Stk. 3. Den pædagogiske læreplan skal be- Definition: Et tema er et overordnet emne. Et overordnet emne indeholder ofte flere underliggende delemner. >>> 9

10 skrive relevante pædagogiske metoder og aktiviteter, der iværksættes for at nå målene, og hvordan læreplanen evalueres. Stk. 4. Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvilke relevante pædagogiske metoder, aktiviteter og eventuelle mål, der opstilles og iværksættes for børn med særlige behov. I Holbæk Kommune bruger vi ikke betegnelsen børn med særlige behov, som fremgår af denne lovtekst. Til gengæld tager vi afsæt i de centrale værdier, som står beskrevet i Børne- og ungepolitikken, og her benytter vi andre ord. Nemlig børn i udsatte positioner. Det har baggrund i, at vi ikke ønsker at anskue barnets evt. problemer, som iboende barnet, men som resultatet af en uhensigtsmæssig positionering af barnet, gennem de deltagelsesmuligheder, der stilles til rådighed for barnet, og som skabes gennem interaktion med omgivelserne, læringsmiljøet og de sociale fællesskaber. Stk. 5. Det skal endvidere fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan arbejdet med et godt børnemiljø, jf. 7, stk. 1, bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages, under hensyntagen til børnenes alder og modenhed. Det betyder noget for hvordan man sætter målene. Fx vil det være fordelagtigt at formulere dem, så det er oplagt at inddrage børnenes perspektiver, når målene skal dokumenteres og evalueres. Stk. 6. For dagplejen udarbejdes den pædagogiske læreplan samlet for alle dagplejehjem eller distrikter tilknyttet den kommunale dagpleje. I Holbæk Kommune er dagplejen organiseret som en integreret del af distrikterne. Derfor skal læreplanen udarbejdes, så den rummer alle børn i distriktet. 9. Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at udarbejde og offentliggøre den pædagogiske læreplan, herunder at revidere læreplanen, hvis væsentlige ændringer i dagtilbuddet eller evalueringen efter stk. 2 tilsiger dette. Tilsvarende gælder, hvis kommunalbestyrelsens drøftelser efter 10, stk. 2, tilsiger dette. Stk. 2. Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for, at den pædagogiske læreplan evalueres mindst hvert andet år. Lederen er i den forbindelse ansvarlig for at dokumentere, om de valgte pædagogiske metoder og aktiviteter, jf. 8, stk. 3 og 4, samt børnemiljøet, jf. 8, stk. 5, fører til opfyldelse af de opstillede mål inden for de temaer, der er nævnt i 8, stk. 2. Lederen skal angive, hvordan dagtilbuddet vil følge op på resultaterne. Distriktsstrukturen betyder, at det i Holbæk Kommune er distriktslederen, der er ansvarlig for at udarbejde, offentliggøre, dokumentere og evaluere den pædagogiske læreplan og børnemiljøet. Dele af disse opgaver kan dog uddelegeres til de pædagogiske ledere i de enkelte børnehuse i distriktet, men ansvaret for opgavernes løsning ligger fast. Et eksempel: At børnene lærer at tage del i beslutninger om og planlægning af aktiviteter. 10

11 De organisatoriske rammer Pr. 1. januar 2013 trådte den nye distriktsstruktur i kraft. Det betyder at hele dagtilbudsområdet i Holbæk Kommune er organiseret som distriktsinstitutioner, hvor distriktsinstitutionen er kendetegnet ved én bestyrelse, én distriktsleder og ét budget. Det er denne organisatoriske ramme, der skal tages udgangspunkt i, når læreplansarbejdet skal planlægges og udmøntes. Den pædagogiske læreplan skal derfor udvikles, således at den gælder for samtlige børnehuse i distriktet, herunder også dagplejen. Ét distrikt én læreplan Denne organisatoriske ramme betyder helt konkret, at læreplansarbejdet skal organiseres i distriktet, men på to niveauer. Det første niveau omhandler de overordnede mål for det pædagogiske arbejde. Værdier, læringsforståelse, børnesyn og målene for de enkelte læreplanstemaer skal fremadrettet udarbejdes, så de er fælles for alle børnehuse i hvert distrikt. I denne forbindelse skal det pointeres, at dagplejen betragtes som et børnehus. Denne del kaldes her målsætningsdelen i læreplanen. Alle fælles mål skal fremstå sammenhængende med de kommunale strategier og politikker. Fælles for alle distrikter gælder i øvrigt, at det er centralt besluttet, at der skal være særlig fokus på den narrative dokumentationsmetode og aktionslæring som forandringsstrategi og refleksionsmetode. Det kan derfor også være hensigtsmæssigt at beskrive disse metoder på dette første niveau. Det andet niveau omhandler handlingsaspektet. Handlinger/aktivitetsplaner, pædagogiske metoder, arbejdet med børnemiljø, læringsmiljø, dokumentation og evaluering kan udmøntes på børnehusniveau. Denne del kaldes her handlingsdelen. Også i handlingsdelen skal der sikres tydelig sammenhæng med de kommunale strategier og politikker. Handlingsdelen vil oftest være beskrevet i årsplaner, ugeplaner, aktivitetsplaner, dagstruktur osv. Opsamlende kan man sige, at målsætningsdelen skal udarbejdes for hele distriktet, men kan udmøntes forskelligt i handlingsdelen i de enkelte børnehuse. Når distriktsstrukturen danner grundlaget for arbejdet med læreplaner både teoretisk og praktisk er det målet, at der opstår en fælles forståelse, et fælles sprog, et fælles udgangspunkt for og en fælles synliggørelse af arbejdet med samtlige børns trivsel, læring og udvikling. Et udgangspunkt, der indebærer en vis fælles kvalitetsstandard for det pædagogiske arbejde og ydermere en sikring af, at alle børnehuse arbejder udviklingsorienteret med den pædagogiske læreplan. Det betyder også, at forældre og børn oplever, at den pædagogiske kvalitet og det pædagogiske ambitionsniveau er relativt ens i distriktet. Netværk og sammenhængskraft kan inspirere til nye tætte samarbejdsrelationer. Når mennesker med forskellige erfaringer mødes i nye fællesskaber, får de øje på det særlige ved egen og andres praksis, fordi de sætter ord på deres arbejde, argumenter og refleksioner. Derved opstår idéudveksling og videndeling på tværs af børnehusene, hvilket kan understøtte det pædagogiske engagement og den pædagogiske udvikling og kvalitet. Den nye organisering sikrer dermed, at de faglige refleksioner i børnehusenes fællesskaber udfordres af refleksioner i distriktsfællesskabet. Yderligere ved vi fra undersøgelser (bl.a. fra Danmarks Evalueringsinstitut), at disse processer med stor sandsynlighed medfører øget Definition: Ordet narrativ skal forstås, som en personlig fortælling. Aktionslæring kan betegnes som en refleksiv metode, der har to formål; 1) At løse problemer 2) At udvikle ny viden. Hult & Lennung 1980 Begge dele udfoldes i senere afsnit >>> 11

12 medarbejdertrivsel og faglig stolthed på sigt. Disse netværk kan samtidig bidrage med kendskab og adgang til særlige medarbejderressourcer og spidskompetencer, der kan trækkes på i hele distriktet fx gennem jobrotation eller organiseret i en ressourcebank koblet til medarbejdernes individuelle kompetenceprofiler (læs evt. yderligere i kompetenceudviklingsstrategien). Ideer til aktiviteter kan deles på tværs, fx i en idébank. Idébanken vil blive tilgængelig på hjemmesiden. Det er væsentligt, at arbejdet med læreplanen inddrager medarbejderne mest muligt, da dette bidrager til engagement, refleksion, læring og medejerskab. Yderligere skal det være muligt, at børnehusene fortsat kan være forskellige. Arbejdets organisering skal derfor give plads til mangfoldighed i distriktet. Det er intentionen, at det fælles arbejde med udviklingen af læreplanen, medvirker til, at distrikterne videreudvikler sig fra organisatoriske fællesskaber til faglige fællesskaber. Denne mangfoldighed har dog også grænser. Grænser der handler om evidens. Derfor skal der løbende tilføres viden om metoder og kompetencer til at gøre det, der virker. Den nyeste forskning om, hvad der virker, bør med andre ord sætte grænserne for børnehusenes indbyrdes forskellighed. Det betyder helt konkret, at friheden til forskellighed og valg af metoder indebærer en forpligtigelse til at dokumentere, at de metoder, der anvendes, har den ønskede effekt. Det, der sætter grænserne for mangfoldigheden bliver derfor også jeres egen systematiske og dokumenterede evaluering af praksis. Til overvejelse i ledelsen: Hvilke rammer har vi i distriktet? Hvordan tilrettelægger vi processen med udgangspunkt i distriktets rammer og vilkår? Hvilke tidsmæssige ressourcer prioriterer vi til arbejdet? Hvordan sikrer vi fælles forståelse for opgaven? Til overvejelse i personalegruppe og bestyrelse Hvordan arbejder vi med udformning af den skriftlige pædagogiske læreplan? Hvordan holder vi liv i processen på både den korte og den lange bane? 12

13 Godkendelsesprocedure for distriktets bestyrelse og Holbæk Byråd Af dagtilbudsområdet fremgår det: Stk. 3. Lederen af dagtilbuddet skal inddrage forældrebestyrelsen i udarbejdelsen, evalueringen og opfølgningen af den pædagogiske læreplan. 10. Kommunalbestyrelsen skal godkende den pædagogiske læreplan. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal mindst hvert andet år drøfte evalueringerne af de pædagogiske læreplaner, jf. 9, stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af drøftelsen tage stilling til, om evalueringerne giver anledning til yderligere handling fra kommunalbestyrelsens side. I Holbæk Kommune betegnes kommunalbestyrelsen Byrådet, og ifølge Styrelsesvedtægten har Holbæk Byråd uddelegeret kompetencen til godkendelse af læreplanerne til Udvalget for børn. Distriktslederen er overfor distriktets bestyrelse og Holbæk Byråd ansvarlig for, at den pædagogiske læreplan bliver revideret og udmøntet i alle børnehuse i distriktet i løbet af Distriktslederen har ifølge dagtilbudsloven ansvaret for, at forældrebestyrelsen inddrages aktivt i hele processen vedr. den pædagogiske læreplan. Den åbne dialog, hvor bestyrelsen kan forholde sig spørgende til det pædagogiske arbejde, er en forudsætning for en konstruktiv proces omkring arbejdet med og evalueringen af den pædagogiske læreplan. Stk. 10. Bestyrelsen udarbejder principper, indhold og rammer for samarbejdet mellem forældreråd og bestyrelsen. Stk. 12. Bestyrelsen har ret til en redegørelse mindst en gang årligt om distriktsinstitutionens arbejde. Det er således bestyrelsen, der skal beslutte principper og rammer for, hvordan bestyrelse og forældreråd inddrages i udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan, samt i den løbende opfølgning og evaluering. I den sammenhæng bør evalueringerne af arbejdet med den pædagogiske læreplan indgå som et centralt element i den årlige redegørelse om distriktsinstitutionens arbejde. Udvalget for børn skal godkende de pædagogiske læreplaner. Når læreplanen nyudvikles eller revideres væsentligt, skal læreplanen godkendes på ny. Som minimum skal den pædagogiske læreplan evalueres hvert andet år. De nærmere rammer for den politiske godkendelse af de pædagogiske læreplaner, samt behandlingen af evalueringerne vil i den kommende tid blive udviklet og konkretiseret yderligere med henblik på, at processen skal give mest mulig mening og udbytte for såvel politikere som medarbejdere. Beskriv derfor kort hvorledes forældrebestyrelsen inddrages i de forskellige faser af arbejdet med den pædagogiske læreplan, og hvorledes der sker en formidling og inddragelse af den øvrige forældregruppe i dagtilbuddet. Af styrelsesvedtægten (2012) fremgår det: 8. Bestyrelsen tildeles maksimum kompetence jævnfør lov om dagtilbud 15 til børn og unge og byrådets beslutning om forældre og brugerindflydelse jævnfør administrationsgrundlag for dagtilbudsområdet Stk. 9. Jf. Byrådets beslutning om ny struktur etablerer bestyrelsen et forældreråd i hvert børnehus. Bestyrelsen inddrager forældrerådet i alle sager, der vedr. forholdene i det enkelte børnehus. 13

14 Plan for evaluering og godkendelse af de pædagogiske læreplaner Evaluering af pædagogiske læreplaner alle dagtilbud Udvalget for Børn godkender revideret pædagogisk læreplan for alle distrikter Redegørelse til bestyrelsen fra det enkelte børnehus omkring evaluering af de pædagogiske læreplaner Evaluering af pædagogiske læreplaner oplæg til Udvalget for Børn Redegørelse til bestyrelsen fra det enkelte børnehus omkring evaluering af de pædagogiske læreplaner Processen er samtænkt med kvalitetsrapporten for og de pædagogiske tilsyn i foråret 2014 November/December 2014 November/December 2015 November/December 2016 November/December 2017 Til overvejelse i personalegruppe og bestyrelse Hvilken rolle skal forældrerådene have i arbejdet med udarbejdelsen og evalueringen af læreplanerne? Hvordan skal bestyrelse og personalegruppe samarbejde om udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan og det løbende arbejde med evaluering? Hvordan tilrettelægger vi arbejdet med evaluering i forhold til Udvalget for børn 14

15 Retning De kommunale strategier og politikker på Børne- og ungeområdet sætter retningen på det pædagogiske arbejde, og dermed også på arbejdet med de pædagogiske læreplaner. Lovgivning Vision Udviklingsstrategi Børne- og ungepolitik UDVIKLINGSPLAN Ét Børneområde sammenhæng og kvalitet De kommunale strategier og politikker på Børne- og ungeområdet sætter retningen på det pædagogiske arbejde, og dermed også på arbejdet med de pædagogiske læreplaner. Strategier og politikker skal udmøntes i praksis, således at der opstår synergi og sammenhængskraft mellem strategier og mål på den ene side, og handlinger og indsatser på den anden. Kun gennem denne bevidste sammenhæng udvikles det pædagogiske arbejde, som middel til opnåelse af de ønskede mål for børnenes udvikling, læring og trivsel. Følgende strategier og politikker har relation til læreplansarbejdet: Inklusionsgrundlag Anbringelsesgrundlag Strategi for sprog og læseudvikling Børne- og ungepolitikken Strategi for Fremtidens Dagtilbud Inklusionsgrundlaget Sprog og læsestrategi Strategi for fremtidens specialområde Guide til pædagogiske læreplaner Strategi for fremtidens dagtilbud Holbæk danner skole Strategi for kompetenceudvikling Et fælles børnesyn: Vi vil alle børn. Vi ser ikke børn med problemer, men børn i udsatte positioner Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik 15

16 Børne- og ungepolitikken Formålet med denne politik er at udgøre et samlende grundlag for, at indsatser for børn og unge på alle andre politikområder virker, og den udstikker et mål om at gøre alle børns trivsel, udvikling og læring mulig. Byrådet formulerer med Børne- og ungepolitikken værdigrundlaget for det bærende børnesyn, som skal præge arbejdet med børn, unge og deres forældre. Samarbejde på tværs af fagligheder skal styrkes. Børn fra dagtilbud skal gøres undervisningsparate, og skolebørns uddannelsesparathed samt overgangene i børns liv skal styrkes. Børn og unge skal forstås som en del af deres omgivelser. Vores holdning er, at børn og unge når længst, når de bevarer tilknytningen til almene fællesskaber i familien, dagtilbud og skoler. Byrådet har for de kommende år udvalgt fire områder, der skal have høj prioritet i arbejdet med børn og unge. Hensigten er at give vores børn og unge den nødvendige ballast for at kunne klare sig selv socialt, fagligt og personligt. De fire udviklingsområder er: Fælles ansvar og forpligtende fællesskaber En sund og aktiv start på livet. Rettidig indsats. Styrkelse af fagligheden til gavn for alle. Model 1: De fire indsatsområder fra Børne og ungepolitikken i Holbæk Kommune Undervisningsparathed handler om, at styrke barnets læringsforudsætninger og læringspotentialer, så barnet mestrer og profiterer af skolens læringsformer Strategi for fremtidens dagtilbud Strategi for fremtidens dagtilbud Strategien for fremtidens dagtilbud udspringer af Børne og ungepolitikken. Med afsæt i de politiske mål, sætter strategien retning for de kommende års indsatser i kommunens dagtilbud og danner samtidig baggrund for byrådets prioritering af service, kvalitet og ressourcer på dagtilbudsområdet. Visionerne for Fremtidens dagtilbud i Holbæk er: Dagtilbuddet i et samarbejde med forældre danner ramme om et godt, udviklende og lærerigt børneliv til gavn for alle børn samt deres familie. Børn i dagtilbuddet bliver mødt af voksne, der viser dem anerkendelse og respekt og støtter dem til at indgå i sociale- og læringsfremmende fællesskaber. Dagtilbuddet udfordrer alle børn, så de bliver så dygtige, som de kan. Samt understøtter, at de får styrket deres læringsforudsætninger og potentialer, trives og udvikler sig til livsduelige mennesker. For at indfri visionen for fremtidens dagtilbud er der udvalgt ti strategiske indsatser. Indsatserne er udvalgt i tæt dialog med de pædago- 16

17 giske ledere og distriktslederne. De ti strategiske indsatser handler om: 1. Ledelse, organisering og udvikling af god pædagogisk praksis 2. Sammenhæng i barnets læringsliv 3. Inklusion og deltagelse i udviklende læringsfællesskaber 4. En tidlig, flerfaglig indsats 5. Forældre og nærmiljø som ressource 6. Barnets sproglige udvikling 7. Sundhed og trivsel 8. Det digitaliserede dagtilbud 9. Det fleksible dagtilbud 10. Et bæredygtigt fysisk læringsmiljø Det er væsentligt, at personalet har en fælles forståelse af de ti strategiske indsatser. De indsatser, der har direkte relation til de seks læreplanstemaer er integreret i de afsnit, der omhandler de pågældende temaer. Det forudsættes også her, at det pædagogiske personale kender til og arbejder målrettet med de strategiske indsatser i praksis. Inklusion Inklusion er en del af FN s menneskerettighedserklæring, og meget centralt i Børne og ungepolitikken i Holbæk Kommune. Følgende er et uddrag fra Strategi for Fremtidens Dagtilbud Strategi 3 om Inklusion og deltagelse i udviklende fællesskaber: Børns mulighed for deltagelse i udviklende fællesskaber er et centralt tema i Børne- og ungepolitikken. I Holbæk Kommune tilstræber vi størst mulig grad af inklusion. Vi ser inklusion som alle børns muligheder for tilstedeværelse, deltagelse, læring og udvikling i de almene skoler og dagtilbud. Tilstedeværelse betyder, at så mange børn som muligt skal have mulighed for fysisk tilstedeværelse i de almene dagtilbud og skoler. Deltagelse betyder, at alle børn skal opleve sig som værdifulde deltagere og bidragsydere i dagtilbuddets sociale og faglige fællesskab. Og med læring og udvikling mener vi, at alle børn skal lære og udvikle sig mest muligt. Inklusion handler grundlæggende om alle børns ret til udvikling og læring. Inklusionsgrundlaget er et detaljeret dokument om den forståelse og tankegang, der ligger bag begrebet inklusion. Et dokument, der beskriver et væsentligt pædagogisk udgangspunkt for arbejdet med læreplaner. Den indsats som ovenstående strategi lægger op til bygger på inklusionsgrundlagets menneskesyn og udgangspunkt, men peger i højere grad på strategiske indsatser, der kan føre til, at inklusion og deltagelse i udviklende læringsfællesskaber opleves af alle børn i Holbæk Kommunes dagtilbud. Som der står i lovteksten, skal det fremgå af læreplanen, hvilke metoder, aktiviteter og eventuelt særlige mål, der opstilles i forhold til børn med særlige behov. I Holbæk Kommune bruger vi, som tidligere nævnt, ikke betegnelsen børn med særlige behov, men børn i udsatte positioner. I en rapport udarbejdet for Ministeriet for Familie og Forbrugeranliggender, fremgår det, at de dagtilbud, der ikke har valgt at skrive børn med særlige behov særskilt ind i den pædagogiske læreplan, hovedsageligt bruger to hovedargumenter: 1. At målene for arbejdet med alle børn også rummer børn i udsatte positioner. 2. Det strider mod de kommunale politikker og værdier at udskille børn i udsatte positioner i målsætningen for den pædagogiske læreplan. I Holbæk Kommune er der de samme mål for alle børn, og vi skal altid tro på og arbejde for, at de er mulige at nå. Det der kan være forskelligt er, hvordan man kommer hen til målene. Derfor skal opmærksomheden i denne forbindelse udelukkende rettes mod at beskrive de metoder, læringsmiljøer og handlinger, som I tager særligt i brug for de børn, der befinder sig i udsatte positioner. Det vender vi tilbage til i et senere afsnit. Målene skal være de samme for alle børn, men metoderne kan være forskellige. Inklusion handler om, at sikre barnets ret til og mulighed for aktiv deltagelse i de etablerede fællesskaber. Holbæk Kommunes inklusionsgrundlag 17

18 Sprog og læsestrategi De væsentligste punkter fra denne strategi er integreret i afsnittet om temaet sprog, men der henvises til, at dokumentet kendes og bringes i spil, når der sættes mål for læreplanstemaet sprog. Sprog- og læsestrategien bør læses i sammenhæng med Strategi 6: Barnets sproglige udvikling. Til overvejelse i personalegruppen Hvordan opnår vi en fælles forståelse for Børne og ungepolitikken? Hvordan opnår vi en fælles forståelse for Strategi for fremtidens dagtilbud? Hvordan opnår vi en fælles forståelse for inklusionsgrundlaget? Hvordan opnår vi en fælles forståelse af Sprog- og læsestrategien? Hvordan integrerer vi den retning, som de kommunale strategier og politikker sætter for vores arbejde med mål, handling og opfølgning? Hvordan kan vi få øje på, om retningen i Holbæk Kommunes strategier og politikker kommer til udtryk i vores praksis? 18

19 Overblik over arbejdet med læreplanen En læreplan er et teoretisk og praktisk redskab til det daglige arbejde med at udvikle pædagogikken. Det er derfor en god idé at bruge læreplanen som led i de refleksioner og diskussioner, der hele tiden finder sted, hvor børn er. Læreplanen skal udarbejdes for den samlede børnegruppe fra 0 år til skolestart. Beskrivelse af distrikt, børnehuse, personale og børnegruppe Værdier, principper, børnesyn og læringsforståelse Distriktets læringsmål for de forskellige temaer Beskrivelse af pædagogiske metoder, aktiviteter og indsatser Plan for hvordan dokumentation, evaluering og opfølgning skal foregå Løbende dokumentation og evaluering Løbende opfølgning Løbende inddragelse af forældrebestyrelsen Byrådet skal godkende den pædagogiske læreplan Model 2: Overblik over arbejdet med læreplanen 19

20 En læreplan er et teoretisk og praktisk redskab til det daglige arbejde med at udvikle pædagogikken. Det er derfor en god idé at bruge læreplanen som led i de refleksioner og diskussioner, der hele tiden finder sted, hvor børn er. Læreplanen skal udarbejdes for den samlede børnegruppe fra 0 år til skolestart. De enkelte dele i denne model vil blive udfoldet i de følgende afsnit. De næste afsnit indeholder inspiration til, hvordan den pædagogiske læreplan kan disponeres indenfor de viste dele, så der opnås en dynamisk sammenhæng mellem værdier, principper, temaer, mål, indsatser, dokumentation og evaluering. En sammenhæng, der er yderst central, når redskabet skal fungere som et didaktisk arbejdsredskab i det pædagogiske arbejde med børnene. Først skal vi til arbejdet med at beskrive distriktet, børnehusene og børnegruppen. 20

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv

gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv 1 DAP pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv Forord Dokumentation af pædagogiske læreplaner i vuggestue, børnehave og dagpleje

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

GOD PRAKSIS I DAGTILBUD

GOD PRAKSIS I DAGTILBUD GOD PRAKSIS I DAGTILBUD - Et udforskende pilotprojekt om god praksis i dagtilbud i Slagelse Kommune CUPP Praktik og Professioner Randi Andersen, Jimmy Krab, Lars Christian Aagerup Forord Rapporten er bestilt

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse:

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse: PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Erfaringer fra seks skoler med stærk praksis 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere