Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014"

Transkript

1 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

2 2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9 De lovgivningsmæssige rammer...9 De organisatoriske rammer Ét distrikt én læreplan Godkendelsesprocedure for distriktets bestyrelse og Holbæk Byråd Plan for evaluering og godkendelse af de pædagogiske læreplaner Retning Børne- og ungepolitikken Strategi for fremtidens dagtilbud Inklusion Sprog og læsestrategi Overblik over arbejdet med læreplanen.. 19 Beskrivelse af distrikt, børnehuse, personale og børnegruppe Værdier, principper, børnesyn og læringsforståelse Værdier Principper Et fælles børnesyn Læringsforståelse Leg og læring - to sider af samme sag?.27 Mål Didaktik Om at sætte mål Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglig udvikling Krop og bevægelse Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Metoder, handlinger og indsatser SMITTE-modellen Læringsmiljøet Dokumentation, evaluering og opfølgning Generelt om dokumentation Den narrative dokumentationsmetode Børneinterviewet Andre metoder Evalueringsmetoder Evaluering af børns læring Hvad er evaluering? Inspiration til arbejdet med evaluering.. 50 Supplerende litteratur til videre læsning.53 Værdier, principper og læringsforståelse.53 Interne dokumenter Lovgivning og rammer Retning Mål, didaktik og læreplaner Arbejdet med læreplanstemaerne Dokumentation Evaluering

4 4

5 Indledning og læsevejledning Du sidder nu med en guide, som skal støtte arbejdet med udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud for børn i alderen 0-5 år i Holbæk Kommune. Formålet med denne guide er at skabe et fælles afsæt for arbejdet. Et afsæt, der skal understøtte en målrettet og kvalificeret pædagogisk indsats for samtlige børn i Holbæk Kommune. Du sidder nu med en guide, som skal støtte arbejdet med udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud for børn i alderen 0-5 år i Holbæk Kommune. Formålet med denne guide er at skabe et fælles afsæt for arbejdet. Et afsæt, der skal understøtte en målrettet og kvalificeret pædagogisk indsats for samtlige børn i Holbæk Kommune. Guiden sætter rammen for de pædagogiske læreplaner, og beskriver dermed en række fælles indholdsmæssige og metodiske krav til arbejdet. Samtidig er den en praktisk håndsrækning og inspirationskilde til dagtilbuddenes ledelse, medarbejdere og forældrebestyrelser, der skal støtte dagtilbuddene i hvordan læreplanen konkret kan udarbejdes og udmøntes. Revisionen af de pædagogiske læreplaner er et første og vigtigt trin i arbejdet med at realisere Strategi for fremtidens dagtilbud, og dermed også Børne- og ungepolitikken. Guiden tager desuden udgangspunkt i, at Holbæk kommune siden 1. januar 2013 har organiseret hele dagtilbudsområdet i en distriktsstruktur, og det er distriktsstrukturen, der danner rammen for organiseringen af læreplansarbejdet. Det betyder eksempelvis, at der fremover kun skal udarbejdes én pædagogisk læreplan pr. distrikt. Ambitionen er, at Holbæk Kommunes strategier og politikker integreres i denne guide - såvel som i jeres læreplan - således at den pædagogiske læreplan kommer til at fremstå som ét samlende dokument for det pædagogiske arbejde og udmøntningen af strategier og politikker i alle distrikter og børnehuse. Det er dagtilbudsloven, der fastsætter de lovkrav, som det enkelte dagtilbud skal leve op Definition: En guide er en fører, der skal lede på vej i processen. At lede på vej handler både om at sætte rammer, retning, inspirere og rådgive. >>> 5

6 til. Tilbage i 2004 ændrede Folketinget dagtilbudsloven. Det blev nu et krav for alle dagtilbud at udarbejde en pædagogisk læreplan. Endnu en lovændring i 2007 medførte, at alle dagtilbud yderligere skulle udarbejde en særskilt børnemiljøvurdering. I 2010 blev dette krav justeret, således at børnemiljøvurderingen nu kunne integreres i arbejdet med den pædagogiske læreplan. Guiden afspejler denne ændring. I dag forudsættes det, at den pædagogiske læreplan er det væsentligste styringsredskab i udviklingen af det pædagogiske arbejde med børnenes læring, trivsel og udvikling. Et arbejde, der udover at kvalificere den pædagogiske praksis, også bidrager til medarbejdernes faglige bevidsthed/status, udvikling af pædagogiske metoder, samt gennemsigtighed i det pædagogiske arbejde. Læreplanen har altså mange positive effekter for både børn, personale og forældre. Ved udarbejdelsen af guiden har der, udover ovenstående, også været særlig opmærksomhed på, at: Skabe en fælles ramme, tilgang til og forståelse af, hvad en pædagogisk læreplan er, og hvordan der arbejdes med den Understøtte personalets refleksion over sammenhængen mellem mål, aktiviteter, dokumentation og evaluering Præcisere hvordan man kan inkludere arbejdet med børn i udsatte positioner i læreplanen Arbejdet med børnemiljøet og inddragelsen af barnets perspektiv er en integreret del af det pædagogiske arbejde Guiden opfordrer i øvrigt til, at hele den pædagogiske virksomhed har fokus på sammenhæng i og fælles ansvar for det gode børneliv, og at barnets hverdagsliv og samarbejdet med forældrene i bred forstand indgår i overvejelserne. Undervejs præsenteres en række refleksionsspørgsmål, som med fordel kan inddrages i den fortsatte udvikling af arbejdet med den pædagogiske læreplan. Yderligere vil der fremgå definitioner i bokse og uddrag fra kommunale strategier og politikker. Guiden centrerer arbejdet med dokumentation omkring undersøgende og narrative tilgange. Det betyder, at dokumentation og evaluering først og fremmest foretages i et udviklingsperspektiv. Det centrale formål er refleksion over og udvikling af den pædagogiske praksis. Udarbejdelsen af selve guiden er sket med udgangspunkt i distriktsstrukturen. Distriktslederne har i samarbejde med en projektleder, fungeret som styregruppe, suppleret af en projektgruppe bestående af to pædagogiske ledere og en projektmedarbejder. Samtlige dagtilbudsledere har været involveret i workshops med henblik på at kvalificere materialet mest muligt i forhold til de behov, der er i praksis. Guiden er konstrueret, så den både kan læses i sin fulde form, eller der kan springes i temaerne efter behov. Der vil blive etableret en elektronisk platform for arbejdet med læreplaner, hvor indholdet af denne guide, inspirationsmateriale og idéudveksling bliver tilgængeligt for alle. Sidst men ikke mindst, så er guiden et dynamisk redskab som løbende skal evalueres og videreudvikles i sammenhæng med Strategi for Fremtidens Dagtilbud. Rigtig god læse- og arbejdslyst. Christian De La Porte Dagtilbudschef Holbæk Kommune Guiden er udarbejdet af: Marianne Preus Sørensen Projektleder 6

7 Læsevejledning Opbygningen af guiden er inspireret af den definition, der fremgår af forordet: En guide er en fører, der skal lede på vej i processen. At lede på vej handler både om at sætte rammer, retning, give gode råd og inspirere. Første afsnit beskriver derfor de rammer, der er for arbejdet med læreplaner, både lovgivningsmæssigt, organisatorisk, og for distriktets bestyrelse og byrådet. Afsnit to beskriver den retning, som arbejdet med læreplaner skal sigte imod. En retning, der sættes af Holbæk Kommunes strategier og politikker. Tredje afsnit præsenterer en model over læreplanens indhold og faser. Fjerde afsnit giver gode råd og inspiration til at beskrive dagtilbuddet, dagtilbuddets værdier og principper, samt læringsforståelse. Femte afsnit giver gode råd og inspiration til arbejdet med mål. Sjette afsnit giver gode råd og inspiration til arbejdet med pædagogiske metoder, handling og aktiviteter. Syvende afsnit giver gode råd og inspiration til arbejdet med dokumentation. Ottende afsnit giver gode råd og inspiration til arbejdet med evaluering. Sidst i guiden vil der være en temaopdelt liste med supplerende litteratur til yderligere inspiration. Guiden er designet som et opslagsværk, der både kan læses i sin fulde form eller efter tema og behov. 7

8 8

9 Rammer De lovgivningsmæssige rammer fremgår af dagtilbudsloven, der foruden nedenstående, også indeholder andre paragraffer og forpligtelser, der er relevante at kende, forstå og tage afsæt i, når det pædagogiske arbejde tilrettelægges. De lovgivningsmæssige rammer De lovgivningsmæssige rammer fremgår af dagtilbudsloven, der foruden nedenstående, også indeholder andre paragraffer og forpligtelser, der er relevante at kende, forstå og tage afsæt i, når det pædagogiske arbejde tilrettelægges. I denne fremstilling fokuseres dog udelukkende på de dele, der har direkte relation til arbejdet med læreplaner, og disse fremstilles i deres originale form. Når det er relevant uddybes praksis i Holbæk Kommune. 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal give rum for leg, læring og udvikling af børn i dagtilbud. Ved udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan skal der tages hensyn til børnegruppens sammensætning. I Holbæk Kommune er dagtilbudsområdet organiseret som ét sammenhængende hele for børn i alderen 0-5 år. Derfor skal der kun udarbejdes én samlet læreplan for alle børn fra 0-skolestart, men målene må gerne være differentierede efter alder. Stk. 2. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets mål for børnenes læring inden for følgende temaer: Alsidig personlig udvikling Sociale kompetencer Sproglig udvikling Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Stk. 3. Den pædagogiske læreplan skal be- Definition: Et tema er et overordnet emne. Et overordnet emne indeholder ofte flere underliggende delemner. >>> 9

10 skrive relevante pædagogiske metoder og aktiviteter, der iværksættes for at nå målene, og hvordan læreplanen evalueres. Stk. 4. Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvilke relevante pædagogiske metoder, aktiviteter og eventuelle mål, der opstilles og iværksættes for børn med særlige behov. I Holbæk Kommune bruger vi ikke betegnelsen børn med særlige behov, som fremgår af denne lovtekst. Til gengæld tager vi afsæt i de centrale værdier, som står beskrevet i Børne- og ungepolitikken, og her benytter vi andre ord. Nemlig børn i udsatte positioner. Det har baggrund i, at vi ikke ønsker at anskue barnets evt. problemer, som iboende barnet, men som resultatet af en uhensigtsmæssig positionering af barnet, gennem de deltagelsesmuligheder, der stilles til rådighed for barnet, og som skabes gennem interaktion med omgivelserne, læringsmiljøet og de sociale fællesskaber. Stk. 5. Det skal endvidere fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan arbejdet med et godt børnemiljø, jf. 7, stk. 1, bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages, under hensyntagen til børnenes alder og modenhed. Det betyder noget for hvordan man sætter målene. Fx vil det være fordelagtigt at formulere dem, så det er oplagt at inddrage børnenes perspektiver, når målene skal dokumenteres og evalueres. Stk. 6. For dagplejen udarbejdes den pædagogiske læreplan samlet for alle dagplejehjem eller distrikter tilknyttet den kommunale dagpleje. I Holbæk Kommune er dagplejen organiseret som en integreret del af distrikterne. Derfor skal læreplanen udarbejdes, så den rummer alle børn i distriktet. 9. Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at udarbejde og offentliggøre den pædagogiske læreplan, herunder at revidere læreplanen, hvis væsentlige ændringer i dagtilbuddet eller evalueringen efter stk. 2 tilsiger dette. Tilsvarende gælder, hvis kommunalbestyrelsens drøftelser efter 10, stk. 2, tilsiger dette. Stk. 2. Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for, at den pædagogiske læreplan evalueres mindst hvert andet år. Lederen er i den forbindelse ansvarlig for at dokumentere, om de valgte pædagogiske metoder og aktiviteter, jf. 8, stk. 3 og 4, samt børnemiljøet, jf. 8, stk. 5, fører til opfyldelse af de opstillede mål inden for de temaer, der er nævnt i 8, stk. 2. Lederen skal angive, hvordan dagtilbuddet vil følge op på resultaterne. Distriktsstrukturen betyder, at det i Holbæk Kommune er distriktslederen, der er ansvarlig for at udarbejde, offentliggøre, dokumentere og evaluere den pædagogiske læreplan og børnemiljøet. Dele af disse opgaver kan dog uddelegeres til de pædagogiske ledere i de enkelte børnehuse i distriktet, men ansvaret for opgavernes løsning ligger fast. Et eksempel: At børnene lærer at tage del i beslutninger om og planlægning af aktiviteter. 10

11 De organisatoriske rammer Pr. 1. januar 2013 trådte den nye distriktsstruktur i kraft. Det betyder at hele dagtilbudsområdet i Holbæk Kommune er organiseret som distriktsinstitutioner, hvor distriktsinstitutionen er kendetegnet ved én bestyrelse, én distriktsleder og ét budget. Det er denne organisatoriske ramme, der skal tages udgangspunkt i, når læreplansarbejdet skal planlægges og udmøntes. Den pædagogiske læreplan skal derfor udvikles, således at den gælder for samtlige børnehuse i distriktet, herunder også dagplejen. Ét distrikt én læreplan Denne organisatoriske ramme betyder helt konkret, at læreplansarbejdet skal organiseres i distriktet, men på to niveauer. Det første niveau omhandler de overordnede mål for det pædagogiske arbejde. Værdier, læringsforståelse, børnesyn og målene for de enkelte læreplanstemaer skal fremadrettet udarbejdes, så de er fælles for alle børnehuse i hvert distrikt. I denne forbindelse skal det pointeres, at dagplejen betragtes som et børnehus. Denne del kaldes her målsætningsdelen i læreplanen. Alle fælles mål skal fremstå sammenhængende med de kommunale strategier og politikker. Fælles for alle distrikter gælder i øvrigt, at det er centralt besluttet, at der skal være særlig fokus på den narrative dokumentationsmetode og aktionslæring som forandringsstrategi og refleksionsmetode. Det kan derfor også være hensigtsmæssigt at beskrive disse metoder på dette første niveau. Det andet niveau omhandler handlingsaspektet. Handlinger/aktivitetsplaner, pædagogiske metoder, arbejdet med børnemiljø, læringsmiljø, dokumentation og evaluering kan udmøntes på børnehusniveau. Denne del kaldes her handlingsdelen. Også i handlingsdelen skal der sikres tydelig sammenhæng med de kommunale strategier og politikker. Handlingsdelen vil oftest være beskrevet i årsplaner, ugeplaner, aktivitetsplaner, dagstruktur osv. Opsamlende kan man sige, at målsætningsdelen skal udarbejdes for hele distriktet, men kan udmøntes forskelligt i handlingsdelen i de enkelte børnehuse. Når distriktsstrukturen danner grundlaget for arbejdet med læreplaner både teoretisk og praktisk er det målet, at der opstår en fælles forståelse, et fælles sprog, et fælles udgangspunkt for og en fælles synliggørelse af arbejdet med samtlige børns trivsel, læring og udvikling. Et udgangspunkt, der indebærer en vis fælles kvalitetsstandard for det pædagogiske arbejde og ydermere en sikring af, at alle børnehuse arbejder udviklingsorienteret med den pædagogiske læreplan. Det betyder også, at forældre og børn oplever, at den pædagogiske kvalitet og det pædagogiske ambitionsniveau er relativt ens i distriktet. Netværk og sammenhængskraft kan inspirere til nye tætte samarbejdsrelationer. Når mennesker med forskellige erfaringer mødes i nye fællesskaber, får de øje på det særlige ved egen og andres praksis, fordi de sætter ord på deres arbejde, argumenter og refleksioner. Derved opstår idéudveksling og videndeling på tværs af børnehusene, hvilket kan understøtte det pædagogiske engagement og den pædagogiske udvikling og kvalitet. Den nye organisering sikrer dermed, at de faglige refleksioner i børnehusenes fællesskaber udfordres af refleksioner i distriktsfællesskabet. Yderligere ved vi fra undersøgelser (bl.a. fra Danmarks Evalueringsinstitut), at disse processer med stor sandsynlighed medfører øget Definition: Ordet narrativ skal forstås, som en personlig fortælling. Aktionslæring kan betegnes som en refleksiv metode, der har to formål; 1) At løse problemer 2) At udvikle ny viden. Hult & Lennung 1980 Begge dele udfoldes i senere afsnit >>> 11

12 medarbejdertrivsel og faglig stolthed på sigt. Disse netværk kan samtidig bidrage med kendskab og adgang til særlige medarbejderressourcer og spidskompetencer, der kan trækkes på i hele distriktet fx gennem jobrotation eller organiseret i en ressourcebank koblet til medarbejdernes individuelle kompetenceprofiler (læs evt. yderligere i kompetenceudviklingsstrategien). Ideer til aktiviteter kan deles på tværs, fx i en idébank. Idébanken vil blive tilgængelig på hjemmesiden. Det er væsentligt, at arbejdet med læreplanen inddrager medarbejderne mest muligt, da dette bidrager til engagement, refleksion, læring og medejerskab. Yderligere skal det være muligt, at børnehusene fortsat kan være forskellige. Arbejdets organisering skal derfor give plads til mangfoldighed i distriktet. Det er intentionen, at det fælles arbejde med udviklingen af læreplanen, medvirker til, at distrikterne videreudvikler sig fra organisatoriske fællesskaber til faglige fællesskaber. Denne mangfoldighed har dog også grænser. Grænser der handler om evidens. Derfor skal der løbende tilføres viden om metoder og kompetencer til at gøre det, der virker. Den nyeste forskning om, hvad der virker, bør med andre ord sætte grænserne for børnehusenes indbyrdes forskellighed. Det betyder helt konkret, at friheden til forskellighed og valg af metoder indebærer en forpligtigelse til at dokumentere, at de metoder, der anvendes, har den ønskede effekt. Det, der sætter grænserne for mangfoldigheden bliver derfor også jeres egen systematiske og dokumenterede evaluering af praksis. Til overvejelse i ledelsen: Hvilke rammer har vi i distriktet? Hvordan tilrettelægger vi processen med udgangspunkt i distriktets rammer og vilkår? Hvilke tidsmæssige ressourcer prioriterer vi til arbejdet? Hvordan sikrer vi fælles forståelse for opgaven? Til overvejelse i personalegruppe og bestyrelse Hvordan arbejder vi med udformning af den skriftlige pædagogiske læreplan? Hvordan holder vi liv i processen på både den korte og den lange bane? 12

13 Godkendelsesprocedure for distriktets bestyrelse og Holbæk Byråd Af dagtilbudsområdet fremgår det: Stk. 3. Lederen af dagtilbuddet skal inddrage forældrebestyrelsen i udarbejdelsen, evalueringen og opfølgningen af den pædagogiske læreplan. 10. Kommunalbestyrelsen skal godkende den pædagogiske læreplan. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal mindst hvert andet år drøfte evalueringerne af de pædagogiske læreplaner, jf. 9, stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af drøftelsen tage stilling til, om evalueringerne giver anledning til yderligere handling fra kommunalbestyrelsens side. I Holbæk Kommune betegnes kommunalbestyrelsen Byrådet, og ifølge Styrelsesvedtægten har Holbæk Byråd uddelegeret kompetencen til godkendelse af læreplanerne til Udvalget for børn. Distriktslederen er overfor distriktets bestyrelse og Holbæk Byråd ansvarlig for, at den pædagogiske læreplan bliver revideret og udmøntet i alle børnehuse i distriktet i løbet af Distriktslederen har ifølge dagtilbudsloven ansvaret for, at forældrebestyrelsen inddrages aktivt i hele processen vedr. den pædagogiske læreplan. Den åbne dialog, hvor bestyrelsen kan forholde sig spørgende til det pædagogiske arbejde, er en forudsætning for en konstruktiv proces omkring arbejdet med og evalueringen af den pædagogiske læreplan. Stk. 10. Bestyrelsen udarbejder principper, indhold og rammer for samarbejdet mellem forældreråd og bestyrelsen. Stk. 12. Bestyrelsen har ret til en redegørelse mindst en gang årligt om distriktsinstitutionens arbejde. Det er således bestyrelsen, der skal beslutte principper og rammer for, hvordan bestyrelse og forældreråd inddrages i udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan, samt i den løbende opfølgning og evaluering. I den sammenhæng bør evalueringerne af arbejdet med den pædagogiske læreplan indgå som et centralt element i den årlige redegørelse om distriktsinstitutionens arbejde. Udvalget for børn skal godkende de pædagogiske læreplaner. Når læreplanen nyudvikles eller revideres væsentligt, skal læreplanen godkendes på ny. Som minimum skal den pædagogiske læreplan evalueres hvert andet år. De nærmere rammer for den politiske godkendelse af de pædagogiske læreplaner, samt behandlingen af evalueringerne vil i den kommende tid blive udviklet og konkretiseret yderligere med henblik på, at processen skal give mest mulig mening og udbytte for såvel politikere som medarbejdere. Beskriv derfor kort hvorledes forældrebestyrelsen inddrages i de forskellige faser af arbejdet med den pædagogiske læreplan, og hvorledes der sker en formidling og inddragelse af den øvrige forældregruppe i dagtilbuddet. Af styrelsesvedtægten (2012) fremgår det: 8. Bestyrelsen tildeles maksimum kompetence jævnfør lov om dagtilbud 15 til børn og unge og byrådets beslutning om forældre og brugerindflydelse jævnfør administrationsgrundlag for dagtilbudsområdet Stk. 9. Jf. Byrådets beslutning om ny struktur etablerer bestyrelsen et forældreråd i hvert børnehus. Bestyrelsen inddrager forældrerådet i alle sager, der vedr. forholdene i det enkelte børnehus. 13

14 Plan for evaluering og godkendelse af de pædagogiske læreplaner Evaluering af pædagogiske læreplaner alle dagtilbud Udvalget for Børn godkender revideret pædagogisk læreplan for alle distrikter Redegørelse til bestyrelsen fra det enkelte børnehus omkring evaluering af de pædagogiske læreplaner Evaluering af pædagogiske læreplaner oplæg til Udvalget for Børn Redegørelse til bestyrelsen fra det enkelte børnehus omkring evaluering af de pædagogiske læreplaner Processen er samtænkt med kvalitetsrapporten for og de pædagogiske tilsyn i foråret 2014 November/December 2014 November/December 2015 November/December 2016 November/December 2017 Til overvejelse i personalegruppe og bestyrelse Hvilken rolle skal forældrerådene have i arbejdet med udarbejdelsen og evalueringen af læreplanerne? Hvordan skal bestyrelse og personalegruppe samarbejde om udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan og det løbende arbejde med evaluering? Hvordan tilrettelægger vi arbejdet med evaluering i forhold til Udvalget for børn 14

15 Retning De kommunale strategier og politikker på Børne- og ungeområdet sætter retningen på det pædagogiske arbejde, og dermed også på arbejdet med de pædagogiske læreplaner. Lovgivning Vision Udviklingsstrategi Børne- og ungepolitik UDVIKLINGSPLAN Ét Børneområde sammenhæng og kvalitet De kommunale strategier og politikker på Børne- og ungeområdet sætter retningen på det pædagogiske arbejde, og dermed også på arbejdet med de pædagogiske læreplaner. Strategier og politikker skal udmøntes i praksis, således at der opstår synergi og sammenhængskraft mellem strategier og mål på den ene side, og handlinger og indsatser på den anden. Kun gennem denne bevidste sammenhæng udvikles det pædagogiske arbejde, som middel til opnåelse af de ønskede mål for børnenes udvikling, læring og trivsel. Følgende strategier og politikker har relation til læreplansarbejdet: Inklusionsgrundlag Anbringelsesgrundlag Strategi for sprog og læseudvikling Børne- og ungepolitikken Strategi for Fremtidens Dagtilbud Inklusionsgrundlaget Sprog og læsestrategi Strategi for fremtidens specialområde Guide til pædagogiske læreplaner Strategi for fremtidens dagtilbud Holbæk danner skole Strategi for kompetenceudvikling Et fælles børnesyn: Vi vil alle børn. Vi ser ikke børn med problemer, men børn i udsatte positioner Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik 15

16 Børne- og ungepolitikken Formålet med denne politik er at udgøre et samlende grundlag for, at indsatser for børn og unge på alle andre politikområder virker, og den udstikker et mål om at gøre alle børns trivsel, udvikling og læring mulig. Byrådet formulerer med Børne- og ungepolitikken værdigrundlaget for det bærende børnesyn, som skal præge arbejdet med børn, unge og deres forældre. Samarbejde på tværs af fagligheder skal styrkes. Børn fra dagtilbud skal gøres undervisningsparate, og skolebørns uddannelsesparathed samt overgangene i børns liv skal styrkes. Børn og unge skal forstås som en del af deres omgivelser. Vores holdning er, at børn og unge når længst, når de bevarer tilknytningen til almene fællesskaber i familien, dagtilbud og skoler. Byrådet har for de kommende år udvalgt fire områder, der skal have høj prioritet i arbejdet med børn og unge. Hensigten er at give vores børn og unge den nødvendige ballast for at kunne klare sig selv socialt, fagligt og personligt. De fire udviklingsområder er: Fælles ansvar og forpligtende fællesskaber En sund og aktiv start på livet. Rettidig indsats. Styrkelse af fagligheden til gavn for alle. Model 1: De fire indsatsområder fra Børne og ungepolitikken i Holbæk Kommune Undervisningsparathed handler om, at styrke barnets læringsforudsætninger og læringspotentialer, så barnet mestrer og profiterer af skolens læringsformer Strategi for fremtidens dagtilbud Strategi for fremtidens dagtilbud Strategien for fremtidens dagtilbud udspringer af Børne og ungepolitikken. Med afsæt i de politiske mål, sætter strategien retning for de kommende års indsatser i kommunens dagtilbud og danner samtidig baggrund for byrådets prioritering af service, kvalitet og ressourcer på dagtilbudsområdet. Visionerne for Fremtidens dagtilbud i Holbæk er: Dagtilbuddet i et samarbejde med forældre danner ramme om et godt, udviklende og lærerigt børneliv til gavn for alle børn samt deres familie. Børn i dagtilbuddet bliver mødt af voksne, der viser dem anerkendelse og respekt og støtter dem til at indgå i sociale- og læringsfremmende fællesskaber. Dagtilbuddet udfordrer alle børn, så de bliver så dygtige, som de kan. Samt understøtter, at de får styrket deres læringsforudsætninger og potentialer, trives og udvikler sig til livsduelige mennesker. For at indfri visionen for fremtidens dagtilbud er der udvalgt ti strategiske indsatser. Indsatserne er udvalgt i tæt dialog med de pædago- 16

17 giske ledere og distriktslederne. De ti strategiske indsatser handler om: 1. Ledelse, organisering og udvikling af god pædagogisk praksis 2. Sammenhæng i barnets læringsliv 3. Inklusion og deltagelse i udviklende læringsfællesskaber 4. En tidlig, flerfaglig indsats 5. Forældre og nærmiljø som ressource 6. Barnets sproglige udvikling 7. Sundhed og trivsel 8. Det digitaliserede dagtilbud 9. Det fleksible dagtilbud 10. Et bæredygtigt fysisk læringsmiljø Det er væsentligt, at personalet har en fælles forståelse af de ti strategiske indsatser. De indsatser, der har direkte relation til de seks læreplanstemaer er integreret i de afsnit, der omhandler de pågældende temaer. Det forudsættes også her, at det pædagogiske personale kender til og arbejder målrettet med de strategiske indsatser i praksis. Inklusion Inklusion er en del af FN s menneskerettighedserklæring, og meget centralt i Børne og ungepolitikken i Holbæk Kommune. Følgende er et uddrag fra Strategi for Fremtidens Dagtilbud Strategi 3 om Inklusion og deltagelse i udviklende fællesskaber: Børns mulighed for deltagelse i udviklende fællesskaber er et centralt tema i Børne- og ungepolitikken. I Holbæk Kommune tilstræber vi størst mulig grad af inklusion. Vi ser inklusion som alle børns muligheder for tilstedeværelse, deltagelse, læring og udvikling i de almene skoler og dagtilbud. Tilstedeværelse betyder, at så mange børn som muligt skal have mulighed for fysisk tilstedeværelse i de almene dagtilbud og skoler. Deltagelse betyder, at alle børn skal opleve sig som værdifulde deltagere og bidragsydere i dagtilbuddets sociale og faglige fællesskab. Og med læring og udvikling mener vi, at alle børn skal lære og udvikle sig mest muligt. Inklusion handler grundlæggende om alle børns ret til udvikling og læring. Inklusionsgrundlaget er et detaljeret dokument om den forståelse og tankegang, der ligger bag begrebet inklusion. Et dokument, der beskriver et væsentligt pædagogisk udgangspunkt for arbejdet med læreplaner. Den indsats som ovenstående strategi lægger op til bygger på inklusionsgrundlagets menneskesyn og udgangspunkt, men peger i højere grad på strategiske indsatser, der kan føre til, at inklusion og deltagelse i udviklende læringsfællesskaber opleves af alle børn i Holbæk Kommunes dagtilbud. Som der står i lovteksten, skal det fremgå af læreplanen, hvilke metoder, aktiviteter og eventuelt særlige mål, der opstilles i forhold til børn med særlige behov. I Holbæk Kommune bruger vi, som tidligere nævnt, ikke betegnelsen børn med særlige behov, men børn i udsatte positioner. I en rapport udarbejdet for Ministeriet for Familie og Forbrugeranliggender, fremgår det, at de dagtilbud, der ikke har valgt at skrive børn med særlige behov særskilt ind i den pædagogiske læreplan, hovedsageligt bruger to hovedargumenter: 1. At målene for arbejdet med alle børn også rummer børn i udsatte positioner. 2. Det strider mod de kommunale politikker og værdier at udskille børn i udsatte positioner i målsætningen for den pædagogiske læreplan. I Holbæk Kommune er der de samme mål for alle børn, og vi skal altid tro på og arbejde for, at de er mulige at nå. Det der kan være forskelligt er, hvordan man kommer hen til målene. Derfor skal opmærksomheden i denne forbindelse udelukkende rettes mod at beskrive de metoder, læringsmiljøer og handlinger, som I tager særligt i brug for de børn, der befinder sig i udsatte positioner. Det vender vi tilbage til i et senere afsnit. Målene skal være de samme for alle børn, men metoderne kan være forskellige. Inklusion handler om, at sikre barnets ret til og mulighed for aktiv deltagelse i de etablerede fællesskaber. Holbæk Kommunes inklusionsgrundlag 17

18 Sprog og læsestrategi De væsentligste punkter fra denne strategi er integreret i afsnittet om temaet sprog, men der henvises til, at dokumentet kendes og bringes i spil, når der sættes mål for læreplanstemaet sprog. Sprog- og læsestrategien bør læses i sammenhæng med Strategi 6: Barnets sproglige udvikling. Til overvejelse i personalegruppen Hvordan opnår vi en fælles forståelse for Børne og ungepolitikken? Hvordan opnår vi en fælles forståelse for Strategi for fremtidens dagtilbud? Hvordan opnår vi en fælles forståelse for inklusionsgrundlaget? Hvordan opnår vi en fælles forståelse af Sprog- og læsestrategien? Hvordan integrerer vi den retning, som de kommunale strategier og politikker sætter for vores arbejde med mål, handling og opfølgning? Hvordan kan vi få øje på, om retningen i Holbæk Kommunes strategier og politikker kommer til udtryk i vores praksis? 18

19 Overblik over arbejdet med læreplanen En læreplan er et teoretisk og praktisk redskab til det daglige arbejde med at udvikle pædagogikken. Det er derfor en god idé at bruge læreplanen som led i de refleksioner og diskussioner, der hele tiden finder sted, hvor børn er. Læreplanen skal udarbejdes for den samlede børnegruppe fra 0 år til skolestart. Beskrivelse af distrikt, børnehuse, personale og børnegruppe Værdier, principper, børnesyn og læringsforståelse Distriktets læringsmål for de forskellige temaer Beskrivelse af pædagogiske metoder, aktiviteter og indsatser Plan for hvordan dokumentation, evaluering og opfølgning skal foregå Løbende dokumentation og evaluering Løbende opfølgning Løbende inddragelse af forældrebestyrelsen Byrådet skal godkende den pædagogiske læreplan Model 2: Overblik over arbejdet med læreplanen 19

20 En læreplan er et teoretisk og praktisk redskab til det daglige arbejde med at udvikle pædagogikken. Det er derfor en god idé at bruge læreplanen som led i de refleksioner og diskussioner, der hele tiden finder sted, hvor børn er. Læreplanen skal udarbejdes for den samlede børnegruppe fra 0 år til skolestart. De enkelte dele i denne model vil blive udfoldet i de følgende afsnit. De næste afsnit indeholder inspiration til, hvordan den pædagogiske læreplan kan disponeres indenfor de viste dele, så der opnås en dynamisk sammenhæng mellem værdier, principper, temaer, mål, indsatser, dokumentation og evaluering. En sammenhæng, der er yderst central, når redskabet skal fungere som et didaktisk arbejdsredskab i det pædagogiske arbejde med børnene. Først skal vi til arbejdet med at beskrive distriktet, børnehusene og børnegruppen. 20

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej Svinninge. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej Svinninge. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej 15 4520 Svinninge Tilsyn foretaget 28.10.2015 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf: 72369949

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej 43 4440 Mørkøv Tilsyn foretaget 23.05.2016 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf:

Læs mere

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner Tegn på læring 2 1. Indledning I august 2004 trådte lovgivningen om de pædagogiske læreplaner i kraft. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Den skal indeholde

Læs mere

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Udarbejdet februar 2014 0 INDLEDNING Denne pjece er udarbejdet med henblik på at støtte og inspirere Kalundborg

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge Tilsyn foretaget 23.10.2015 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf: 72369949

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNE GRØNNEBAKKEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE PÆDAGOGISKE

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Dynamiske pædagogiske læreplaner - SMTTE-modellen som værktøj til udvikling af pædagogiske læreplaner

Dynamiske pædagogiske læreplaner - SMTTE-modellen som værktøj til udvikling af pædagogiske læreplaner Dynamiske pædagogiske læreplaner - SMTTE-modellen som værktøj til udvikling af pædagogiske læreplaner INDLEDNING I forbindelse med Kvalitetsrapporten 2014 er SMTTE-modellen 1 blevet valgt som værktøj til

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder, særpræg og unikke tilbud

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Gode dagtilbud med et læringsmiljø af høj kvalitet er afgørende for børns trivsel, udvikling og læring. Et

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan Pædagogisk Plan Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan BRØNDERSLEV KOMMUNE Dagpasningsområdet 2009 Indholdsfortegnelse Forord 1. Hvad?...4 2. Hvorfor?...4 3. Hvordan... 5-7 3.1. Hvem er vi... 5

Læs mere

Evaluering af læreplaner 2014/2015

Evaluering af læreplaner 2014/2015 Evaluering af læreplaner 2014/2015 Forord Åbyhøj Dagtilbuds læreplaner evalueres årligt i perioden ultimo april ultimo maj. Den Årlige evaluering skal ses i sammenhæng med, at der i er aftalt årlig evaluering

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Faglig ledelse. Kristine Schroll Dagtilbudsleder Aarhus Kommune

Faglig ledelse. Kristine Schroll Dagtilbudsleder Aarhus Kommune Faglig ledelse Kristine Schroll Dagtilbuds Aarhus Kommune Fagligt grundlag Dagtilbuds loven Børn og Unge politikken Kerneopgaven: At fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse Den pædagogi ske

Læs mere

LÆRINGSGRUNDLAG For alle professionelle på 0-18 årsområdet i Slagelse Kommune

LÆRINGSGRUNDLAG For alle professionelle på 0-18 årsområdet i Slagelse Kommune LÆRINGSGRUNDLAG For alle professionelle på 0-18 årsområdet i Slagelse Kommune formålet med det fælles læringsgrundlag er, at alle børn og unge lærer at mestre eget liv. læringsgrundlaget skal sikre, at

Læs mere

Kvalitet i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer Anne Kjær Olsen // 20. september 2017

Kvalitet i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer Anne Kjær Olsen // 20. september 2017 Kvalitet i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer Anne Kjær Olsen // 20. september 2017 Oplæg Kvalitet i dagtilbud hvad siger forskningen? Mastergruppen og den styrkede pædagogiske læreplan Fokus på

Læs mere

Formålet med mødet i aften

Formålet med mødet i aften FORLØBSSKEMA TIL ARBEJDET MED PÆDAGOGISKE LÆREPLANER I HOLBÆK KOMMUNE Formålet med mødet i aften At de to forskellige formål som læreplanen har står tydeligt frem for alle At vi som fagcenter giver mulighed

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014 Institution: Stærevænget Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen Klynge / netværk: Muffen Klyngeleder / netværkskoordinator:

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017 Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 1 Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene

Læs mere

PÆDAGOGISK PLAN. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan. Dagtilbudsområdet

PÆDAGOGISK PLAN. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan. Dagtilbudsområdet PÆDAGOGISK PLAN Vejledning til udarbejdelse af Dagtilbudsområdet 2013 Indholdsfortegnelse 1. H V A D? 3 2. H V O R F O R? Politik for Dagtilbud Politiske mål på dagtilbudsområdet 4 6 3. H V O R D A N?

Læs mere

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 Høringsmateriale Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 FORORD Fællesskabets børn morgendagens samfund Jeg er meget stolt af, at kunne præsentere Struer Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik,

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Skanderborg Kommune Indledning Den pædagogiske lærerplan skal i henhold til dagtilbudsloven indeholde mål for, hvilke kompetencer og erfaring den pædagogiske

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Indhold: Indledning 3 Det står vi for 5 Dannelse og uddannelse rykker! 6-7 Inkluderende fællesskaber giver bedre muligheder for alle 8-9 Vi gør mere af det, der virker

Læs mere

Værdigrundlag og pædagogiske principper

Værdigrundlag og pædagogiske principper Værdigrundlag og pædagogiske principper Børnehuset Langs Banens værdigrundlag tager afsæt i Lyngby-Taarbæk kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, LTK s Inklusionsstrategi samt i LTK s Læringsgrundlag,

Læs mere

Børns læring. Et fælles grundlag for børns læring

Børns læring. Et fælles grundlag for børns læring Børns læring Et fælles grundlag for børns læring Udarbejdet af Børn & Unge - 2016 Indhold Indledning... 4 Vigtige begreber... 6 Læring... 8 Læringsbaner... 9 Det fælles grundlag... 10 Balancebræt... 11

Læs mere

Guide til Pædagogiske læreplaner i Ballerup Kommunes dagtilbud 0-5 år

Guide til Pædagogiske læreplaner i Ballerup Kommunes dagtilbud 0-5 år Guide til Pædagogiske læreplaner i Ballerup Kommunes dagtilbud 0-5 år 1.0 Forord Formålet med denne guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner er at skabe et fælles afsæt for den fortsatte udvikling

Læs mere

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater!

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater! 1. Indledning Kære læser - velkommen til Dagtilbud Smedegårdens perspektivplan! Du har, gennem denne perspektivplan, mulighed for at få større indblik i og kendskab til Dagtilbud Smedegården! Alle dagtilbud

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Denne DCUM-vejledning beskriver de krav der er til arbejdet med de pædagogiske læreplaner i dagtilbud. Vejledningen skal støtte dagtilbud og kommuner i at leve op til kravene om

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I RAMMER FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I aarhus KOMMUNE UDGIVET AF: Aarhus Kommune Børn og Unge Læring og Udvikling UDGIVET: 2. udgave, juni 2017 COPYRIGHT: Aarhus Kommune Børn og Unge Læring og

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 1 Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 9 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 % - Observatører 1 % Forældre 11 31 % Ældste børn 0 0 % Rapporten består

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Holbæk Kommune - Læring og Trivsel

Holbæk Kommune - Læring og Trivsel Tilsynsskema Private dagtilbud Holbæk kommune Revideret februar 2015 Tilsynet Tilsyn i dagtilbud er lovpligtigt og skal ske minimum hver andet år. Tilsynsforpligtelsen udmøntes efter 15 og 16 i Lov om

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET hjernen&hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Børnenes kompetencer 3 1.2 Børnenes trivsel 4 1.3 Børnenes sundhed 4 1.4 Børnenes

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD Inklusions strategi Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole Indhold Indledning... 2 Status:... 3 Formål... 3 Solrød Kommune... 3 Hvorfor inklusion... 3 Inklusion... 3 Mål... 4

Læs mere

Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde

Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kære ledere og personale I 2012 arbejdede det pædagogiske kvalitetsudvalg

Læs mere

Forord til læreplaner 2012.

Forord til læreplaner 2012. Pædagogiske 20122 læreplaner 2013 Daginstitution Søndermark 1 Forord til læreplaner 2012. Daginstitution Søndermark består af Børnehaven Åkanden, 90 årsbørn, som er fordelt i 2 huse og Sct. Georgshjemmets

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer X Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Indledning Børne- og Ungestrategien er den overordnede strategiske ramme, der er retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere

Læs mere

Dagplejens Lære- og udviklingsplan

Dagplejens Lære- og udviklingsplan Dagplejens Lære- og udviklingsplan Dagplejen tager hånd om dit barn 2009 2011 1 Lære- og udviklingsplanen Hvert 2. år udarbejdes en lære- og udviklingsplan. Målet er at leve op til de krav der, såvel lovmæssigt

Læs mere

Baggrund Udfordringen i Albertslund Kommune

Baggrund Udfordringen i Albertslund Kommune Baggrund I dag har vi arrangeret børnenes liv sådan, at de befinder sig en stor del af tiden i institutioner og skoler sammen med andre børn og på den måde udgør børnene fundamentale betingelser for hinandens

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen.

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen. Fælles kommunale læreplansmål For at leve op til dagtilbudslovens krav og som støtte til det pædagogiske personales daglige arbejde sammen med børnene i Ruderdal kommune er udarbejdet kompetencemål indenfor

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 11 69 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 9 64 % - Observatører 1 % Forældre 38 43 % Ældste børn 10 50 % Rapporten

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 19 41 % Ældste børn 4 36 % Rapporten består

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 58 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 5 50 % - Observatører 1 % Forældre 19 34 % Ældste børn 2 29 % Rapporten

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 13 35 % Ældste børn 4 44 % Rapporten består

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 15 65 % - Ledere 1 100 % - Medarbejdere 10 56 % - Observatører 4 100 % Forældre 43 45 % Ældste børn 8 35

Læs mere

Odense Kommune Holluf Pile-Tingkjær Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Odense Kommune Holluf Pile-Tingkjær Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Odense LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 89 89 % - Ledere 8 89 % - Medarbejdere 66 90 % - Observatører 15 83 % Forældre 205 41 % Ældste børn

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Afrodite Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Afrodite Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 10 91 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 88 % - Observatører 2 % Forældre 23 43 % Ældste børn 11 58 % Rapporten

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Dagplejen. Kolding kommune

Pædagogisk læreplan. Dagplejen. Kolding kommune 2012 Pædagogisk læreplan Dagplejen 1 Kolding kommune Dagtilbudsloven 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra

Læs mere

Odense Kommune Højme-Rasmus Rask Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Odense Kommune Højme-Rasmus Rask Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Odense LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 84 97 % - Ledere 8 100 % - Medarbejdere 61 97 % - Observatører 15 94 % Forældre 211 46 % Ældste børn

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Den pædagogiske læreplan for DRAGEN. i Gentofte Kommune

Den pædagogiske læreplan for DRAGEN. i Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan for DRAGEN i Gentofte Kommune 2009 Den overordnede ramme for dagtilbuddets pædagogiske arbejde Dagtilbudsloven: Lov 2007-06-06 nr. 501 om dag-, fritidsog klubtilbud m.v. til børn

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at:

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at: Baggrund Medio 2008 blev der i Børn og Unge nedsat et arbejdsudvalg på tværs af den pædagogiske afdeling. Udvalget skulle på tværs af indsatser og projekter i Børn og Unge beskrive, hvordan differentiering

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune Børne- og læringssyn i Allerød Kommune April 2017 1 ALLERØD KOMMUNES FÆLLES BØRNE- OG LÆRINGSSYN I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer X Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Juni 2017 1 I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med vores børne- og læringssyn at sætte

Læs mere