Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014"

Transkript

1 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

2 2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9 De lovgivningsmæssige rammer...9 De organisatoriske rammer Ét distrikt én læreplan Godkendelsesprocedure for distriktets bestyrelse og Holbæk Byråd Plan for evaluering og godkendelse af de pædagogiske læreplaner Retning Børne- og ungepolitikken Strategi for fremtidens dagtilbud Inklusion Sprog og læsestrategi Overblik over arbejdet med læreplanen.. 19 Beskrivelse af distrikt, børnehuse, personale og børnegruppe Værdier, principper, børnesyn og læringsforståelse Værdier Principper Et fælles børnesyn Læringsforståelse Leg og læring - to sider af samme sag?.27 Mål Didaktik Om at sætte mål Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglig udvikling Krop og bevægelse Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Metoder, handlinger og indsatser SMITTE-modellen Læringsmiljøet Dokumentation, evaluering og opfølgning Generelt om dokumentation Den narrative dokumentationsmetode Børneinterviewet Andre metoder Evalueringsmetoder Evaluering af børns læring Hvad er evaluering? Inspiration til arbejdet med evaluering.. 50 Supplerende litteratur til videre læsning.53 Værdier, principper og læringsforståelse.53 Interne dokumenter Lovgivning og rammer Retning Mål, didaktik og læreplaner Arbejdet med læreplanstemaerne Dokumentation Evaluering

4 4

5 Indledning og læsevejledning Du sidder nu med en guide, som skal støtte arbejdet med udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud for børn i alderen 0-5 år i Holbæk Kommune. Formålet med denne guide er at skabe et fælles afsæt for arbejdet. Et afsæt, der skal understøtte en målrettet og kvalificeret pædagogisk indsats for samtlige børn i Holbæk Kommune. Du sidder nu med en guide, som skal støtte arbejdet med udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud for børn i alderen 0-5 år i Holbæk Kommune. Formålet med denne guide er at skabe et fælles afsæt for arbejdet. Et afsæt, der skal understøtte en målrettet og kvalificeret pædagogisk indsats for samtlige børn i Holbæk Kommune. Guiden sætter rammen for de pædagogiske læreplaner, og beskriver dermed en række fælles indholdsmæssige og metodiske krav til arbejdet. Samtidig er den en praktisk håndsrækning og inspirationskilde til dagtilbuddenes ledelse, medarbejdere og forældrebestyrelser, der skal støtte dagtilbuddene i hvordan læreplanen konkret kan udarbejdes og udmøntes. Revisionen af de pædagogiske læreplaner er et første og vigtigt trin i arbejdet med at realisere Strategi for fremtidens dagtilbud, og dermed også Børne- og ungepolitikken. Guiden tager desuden udgangspunkt i, at Holbæk kommune siden 1. januar 2013 har organiseret hele dagtilbudsområdet i en distriktsstruktur, og det er distriktsstrukturen, der danner rammen for organiseringen af læreplansarbejdet. Det betyder eksempelvis, at der fremover kun skal udarbejdes én pædagogisk læreplan pr. distrikt. Ambitionen er, at Holbæk Kommunes strategier og politikker integreres i denne guide - såvel som i jeres læreplan - således at den pædagogiske læreplan kommer til at fremstå som ét samlende dokument for det pædagogiske arbejde og udmøntningen af strategier og politikker i alle distrikter og børnehuse. Det er dagtilbudsloven, der fastsætter de lovkrav, som det enkelte dagtilbud skal leve op Definition: En guide er en fører, der skal lede på vej i processen. At lede på vej handler både om at sætte rammer, retning, inspirere og rådgive. >>> 5

6 til. Tilbage i 2004 ændrede Folketinget dagtilbudsloven. Det blev nu et krav for alle dagtilbud at udarbejde en pædagogisk læreplan. Endnu en lovændring i 2007 medførte, at alle dagtilbud yderligere skulle udarbejde en særskilt børnemiljøvurdering. I 2010 blev dette krav justeret, således at børnemiljøvurderingen nu kunne integreres i arbejdet med den pædagogiske læreplan. Guiden afspejler denne ændring. I dag forudsættes det, at den pædagogiske læreplan er det væsentligste styringsredskab i udviklingen af det pædagogiske arbejde med børnenes læring, trivsel og udvikling. Et arbejde, der udover at kvalificere den pædagogiske praksis, også bidrager til medarbejdernes faglige bevidsthed/status, udvikling af pædagogiske metoder, samt gennemsigtighed i det pædagogiske arbejde. Læreplanen har altså mange positive effekter for både børn, personale og forældre. Ved udarbejdelsen af guiden har der, udover ovenstående, også været særlig opmærksomhed på, at: Skabe en fælles ramme, tilgang til og forståelse af, hvad en pædagogisk læreplan er, og hvordan der arbejdes med den Understøtte personalets refleksion over sammenhængen mellem mål, aktiviteter, dokumentation og evaluering Præcisere hvordan man kan inkludere arbejdet med børn i udsatte positioner i læreplanen Arbejdet med børnemiljøet og inddragelsen af barnets perspektiv er en integreret del af det pædagogiske arbejde Guiden opfordrer i øvrigt til, at hele den pædagogiske virksomhed har fokus på sammenhæng i og fælles ansvar for det gode børneliv, og at barnets hverdagsliv og samarbejdet med forældrene i bred forstand indgår i overvejelserne. Undervejs præsenteres en række refleksionsspørgsmål, som med fordel kan inddrages i den fortsatte udvikling af arbejdet med den pædagogiske læreplan. Yderligere vil der fremgå definitioner i bokse og uddrag fra kommunale strategier og politikker. Guiden centrerer arbejdet med dokumentation omkring undersøgende og narrative tilgange. Det betyder, at dokumentation og evaluering først og fremmest foretages i et udviklingsperspektiv. Det centrale formål er refleksion over og udvikling af den pædagogiske praksis. Udarbejdelsen af selve guiden er sket med udgangspunkt i distriktsstrukturen. Distriktslederne har i samarbejde med en projektleder, fungeret som styregruppe, suppleret af en projektgruppe bestående af to pædagogiske ledere og en projektmedarbejder. Samtlige dagtilbudsledere har været involveret i workshops med henblik på at kvalificere materialet mest muligt i forhold til de behov, der er i praksis. Guiden er konstrueret, så den både kan læses i sin fulde form, eller der kan springes i temaerne efter behov. Der vil blive etableret en elektronisk platform for arbejdet med læreplaner, hvor indholdet af denne guide, inspirationsmateriale og idéudveksling bliver tilgængeligt for alle. Sidst men ikke mindst, så er guiden et dynamisk redskab som løbende skal evalueres og videreudvikles i sammenhæng med Strategi for Fremtidens Dagtilbud. Rigtig god læse- og arbejdslyst. Christian De La Porte Dagtilbudschef Holbæk Kommune Guiden er udarbejdet af: Marianne Preus Sørensen Projektleder 6

7 Læsevejledning Opbygningen af guiden er inspireret af den definition, der fremgår af forordet: En guide er en fører, der skal lede på vej i processen. At lede på vej handler både om at sætte rammer, retning, give gode råd og inspirere. Første afsnit beskriver derfor de rammer, der er for arbejdet med læreplaner, både lovgivningsmæssigt, organisatorisk, og for distriktets bestyrelse og byrådet. Afsnit to beskriver den retning, som arbejdet med læreplaner skal sigte imod. En retning, der sættes af Holbæk Kommunes strategier og politikker. Tredje afsnit præsenterer en model over læreplanens indhold og faser. Fjerde afsnit giver gode råd og inspiration til at beskrive dagtilbuddet, dagtilbuddets værdier og principper, samt læringsforståelse. Femte afsnit giver gode råd og inspiration til arbejdet med mål. Sjette afsnit giver gode råd og inspiration til arbejdet med pædagogiske metoder, handling og aktiviteter. Syvende afsnit giver gode råd og inspiration til arbejdet med dokumentation. Ottende afsnit giver gode råd og inspiration til arbejdet med evaluering. Sidst i guiden vil der være en temaopdelt liste med supplerende litteratur til yderligere inspiration. Guiden er designet som et opslagsværk, der både kan læses i sin fulde form eller efter tema og behov. 7

8 8

9 Rammer De lovgivningsmæssige rammer fremgår af dagtilbudsloven, der foruden nedenstående, også indeholder andre paragraffer og forpligtelser, der er relevante at kende, forstå og tage afsæt i, når det pædagogiske arbejde tilrettelægges. De lovgivningsmæssige rammer De lovgivningsmæssige rammer fremgår af dagtilbudsloven, der foruden nedenstående, også indeholder andre paragraffer og forpligtelser, der er relevante at kende, forstå og tage afsæt i, når det pædagogiske arbejde tilrettelægges. I denne fremstilling fokuseres dog udelukkende på de dele, der har direkte relation til arbejdet med læreplaner, og disse fremstilles i deres originale form. Når det er relevant uddybes praksis i Holbæk Kommune. 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal give rum for leg, læring og udvikling af børn i dagtilbud. Ved udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan skal der tages hensyn til børnegruppens sammensætning. I Holbæk Kommune er dagtilbudsområdet organiseret som ét sammenhængende hele for børn i alderen 0-5 år. Derfor skal der kun udarbejdes én samlet læreplan for alle børn fra 0-skolestart, men målene må gerne være differentierede efter alder. Stk. 2. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets mål for børnenes læring inden for følgende temaer: Alsidig personlig udvikling Sociale kompetencer Sproglig udvikling Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Stk. 3. Den pædagogiske læreplan skal be- Definition: Et tema er et overordnet emne. Et overordnet emne indeholder ofte flere underliggende delemner. >>> 9

10 skrive relevante pædagogiske metoder og aktiviteter, der iværksættes for at nå målene, og hvordan læreplanen evalueres. Stk. 4. Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvilke relevante pædagogiske metoder, aktiviteter og eventuelle mål, der opstilles og iværksættes for børn med særlige behov. I Holbæk Kommune bruger vi ikke betegnelsen børn med særlige behov, som fremgår af denne lovtekst. Til gengæld tager vi afsæt i de centrale værdier, som står beskrevet i Børne- og ungepolitikken, og her benytter vi andre ord. Nemlig børn i udsatte positioner. Det har baggrund i, at vi ikke ønsker at anskue barnets evt. problemer, som iboende barnet, men som resultatet af en uhensigtsmæssig positionering af barnet, gennem de deltagelsesmuligheder, der stilles til rådighed for barnet, og som skabes gennem interaktion med omgivelserne, læringsmiljøet og de sociale fællesskaber. Stk. 5. Det skal endvidere fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan arbejdet med et godt børnemiljø, jf. 7, stk. 1, bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages, under hensyntagen til børnenes alder og modenhed. Det betyder noget for hvordan man sætter målene. Fx vil det være fordelagtigt at formulere dem, så det er oplagt at inddrage børnenes perspektiver, når målene skal dokumenteres og evalueres. Stk. 6. For dagplejen udarbejdes den pædagogiske læreplan samlet for alle dagplejehjem eller distrikter tilknyttet den kommunale dagpleje. I Holbæk Kommune er dagplejen organiseret som en integreret del af distrikterne. Derfor skal læreplanen udarbejdes, så den rummer alle børn i distriktet. 9. Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at udarbejde og offentliggøre den pædagogiske læreplan, herunder at revidere læreplanen, hvis væsentlige ændringer i dagtilbuddet eller evalueringen efter stk. 2 tilsiger dette. Tilsvarende gælder, hvis kommunalbestyrelsens drøftelser efter 10, stk. 2, tilsiger dette. Stk. 2. Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for, at den pædagogiske læreplan evalueres mindst hvert andet år. Lederen er i den forbindelse ansvarlig for at dokumentere, om de valgte pædagogiske metoder og aktiviteter, jf. 8, stk. 3 og 4, samt børnemiljøet, jf. 8, stk. 5, fører til opfyldelse af de opstillede mål inden for de temaer, der er nævnt i 8, stk. 2. Lederen skal angive, hvordan dagtilbuddet vil følge op på resultaterne. Distriktsstrukturen betyder, at det i Holbæk Kommune er distriktslederen, der er ansvarlig for at udarbejde, offentliggøre, dokumentere og evaluere den pædagogiske læreplan og børnemiljøet. Dele af disse opgaver kan dog uddelegeres til de pædagogiske ledere i de enkelte børnehuse i distriktet, men ansvaret for opgavernes løsning ligger fast. Et eksempel: At børnene lærer at tage del i beslutninger om og planlægning af aktiviteter. 10

11 De organisatoriske rammer Pr. 1. januar 2013 trådte den nye distriktsstruktur i kraft. Det betyder at hele dagtilbudsområdet i Holbæk Kommune er organiseret som distriktsinstitutioner, hvor distriktsinstitutionen er kendetegnet ved én bestyrelse, én distriktsleder og ét budget. Det er denne organisatoriske ramme, der skal tages udgangspunkt i, når læreplansarbejdet skal planlægges og udmøntes. Den pædagogiske læreplan skal derfor udvikles, således at den gælder for samtlige børnehuse i distriktet, herunder også dagplejen. Ét distrikt én læreplan Denne organisatoriske ramme betyder helt konkret, at læreplansarbejdet skal organiseres i distriktet, men på to niveauer. Det første niveau omhandler de overordnede mål for det pædagogiske arbejde. Værdier, læringsforståelse, børnesyn og målene for de enkelte læreplanstemaer skal fremadrettet udarbejdes, så de er fælles for alle børnehuse i hvert distrikt. I denne forbindelse skal det pointeres, at dagplejen betragtes som et børnehus. Denne del kaldes her målsætningsdelen i læreplanen. Alle fælles mål skal fremstå sammenhængende med de kommunale strategier og politikker. Fælles for alle distrikter gælder i øvrigt, at det er centralt besluttet, at der skal være særlig fokus på den narrative dokumentationsmetode og aktionslæring som forandringsstrategi og refleksionsmetode. Det kan derfor også være hensigtsmæssigt at beskrive disse metoder på dette første niveau. Det andet niveau omhandler handlingsaspektet. Handlinger/aktivitetsplaner, pædagogiske metoder, arbejdet med børnemiljø, læringsmiljø, dokumentation og evaluering kan udmøntes på børnehusniveau. Denne del kaldes her handlingsdelen. Også i handlingsdelen skal der sikres tydelig sammenhæng med de kommunale strategier og politikker. Handlingsdelen vil oftest være beskrevet i årsplaner, ugeplaner, aktivitetsplaner, dagstruktur osv. Opsamlende kan man sige, at målsætningsdelen skal udarbejdes for hele distriktet, men kan udmøntes forskelligt i handlingsdelen i de enkelte børnehuse. Når distriktsstrukturen danner grundlaget for arbejdet med læreplaner både teoretisk og praktisk er det målet, at der opstår en fælles forståelse, et fælles sprog, et fælles udgangspunkt for og en fælles synliggørelse af arbejdet med samtlige børns trivsel, læring og udvikling. Et udgangspunkt, der indebærer en vis fælles kvalitetsstandard for det pædagogiske arbejde og ydermere en sikring af, at alle børnehuse arbejder udviklingsorienteret med den pædagogiske læreplan. Det betyder også, at forældre og børn oplever, at den pædagogiske kvalitet og det pædagogiske ambitionsniveau er relativt ens i distriktet. Netværk og sammenhængskraft kan inspirere til nye tætte samarbejdsrelationer. Når mennesker med forskellige erfaringer mødes i nye fællesskaber, får de øje på det særlige ved egen og andres praksis, fordi de sætter ord på deres arbejde, argumenter og refleksioner. Derved opstår idéudveksling og videndeling på tværs af børnehusene, hvilket kan understøtte det pædagogiske engagement og den pædagogiske udvikling og kvalitet. Den nye organisering sikrer dermed, at de faglige refleksioner i børnehusenes fællesskaber udfordres af refleksioner i distriktsfællesskabet. Yderligere ved vi fra undersøgelser (bl.a. fra Danmarks Evalueringsinstitut), at disse processer med stor sandsynlighed medfører øget Definition: Ordet narrativ skal forstås, som en personlig fortælling. Aktionslæring kan betegnes som en refleksiv metode, der har to formål; 1) At løse problemer 2) At udvikle ny viden. Hult & Lennung 1980 Begge dele udfoldes i senere afsnit >>> 11

12 medarbejdertrivsel og faglig stolthed på sigt. Disse netværk kan samtidig bidrage med kendskab og adgang til særlige medarbejderressourcer og spidskompetencer, der kan trækkes på i hele distriktet fx gennem jobrotation eller organiseret i en ressourcebank koblet til medarbejdernes individuelle kompetenceprofiler (læs evt. yderligere i kompetenceudviklingsstrategien). Ideer til aktiviteter kan deles på tværs, fx i en idébank. Idébanken vil blive tilgængelig på hjemmesiden. Det er væsentligt, at arbejdet med læreplanen inddrager medarbejderne mest muligt, da dette bidrager til engagement, refleksion, læring og medejerskab. Yderligere skal det være muligt, at børnehusene fortsat kan være forskellige. Arbejdets organisering skal derfor give plads til mangfoldighed i distriktet. Det er intentionen, at det fælles arbejde med udviklingen af læreplanen, medvirker til, at distrikterne videreudvikler sig fra organisatoriske fællesskaber til faglige fællesskaber. Denne mangfoldighed har dog også grænser. Grænser der handler om evidens. Derfor skal der løbende tilføres viden om metoder og kompetencer til at gøre det, der virker. Den nyeste forskning om, hvad der virker, bør med andre ord sætte grænserne for børnehusenes indbyrdes forskellighed. Det betyder helt konkret, at friheden til forskellighed og valg af metoder indebærer en forpligtigelse til at dokumentere, at de metoder, der anvendes, har den ønskede effekt. Det, der sætter grænserne for mangfoldigheden bliver derfor også jeres egen systematiske og dokumenterede evaluering af praksis. Til overvejelse i ledelsen: Hvilke rammer har vi i distriktet? Hvordan tilrettelægger vi processen med udgangspunkt i distriktets rammer og vilkår? Hvilke tidsmæssige ressourcer prioriterer vi til arbejdet? Hvordan sikrer vi fælles forståelse for opgaven? Til overvejelse i personalegruppe og bestyrelse Hvordan arbejder vi med udformning af den skriftlige pædagogiske læreplan? Hvordan holder vi liv i processen på både den korte og den lange bane? 12

13 Godkendelsesprocedure for distriktets bestyrelse og Holbæk Byråd Af dagtilbudsområdet fremgår det: Stk. 3. Lederen af dagtilbuddet skal inddrage forældrebestyrelsen i udarbejdelsen, evalueringen og opfølgningen af den pædagogiske læreplan. 10. Kommunalbestyrelsen skal godkende den pædagogiske læreplan. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal mindst hvert andet år drøfte evalueringerne af de pædagogiske læreplaner, jf. 9, stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af drøftelsen tage stilling til, om evalueringerne giver anledning til yderligere handling fra kommunalbestyrelsens side. I Holbæk Kommune betegnes kommunalbestyrelsen Byrådet, og ifølge Styrelsesvedtægten har Holbæk Byråd uddelegeret kompetencen til godkendelse af læreplanerne til Udvalget for børn. Distriktslederen er overfor distriktets bestyrelse og Holbæk Byråd ansvarlig for, at den pædagogiske læreplan bliver revideret og udmøntet i alle børnehuse i distriktet i løbet af Distriktslederen har ifølge dagtilbudsloven ansvaret for, at forældrebestyrelsen inddrages aktivt i hele processen vedr. den pædagogiske læreplan. Den åbne dialog, hvor bestyrelsen kan forholde sig spørgende til det pædagogiske arbejde, er en forudsætning for en konstruktiv proces omkring arbejdet med og evalueringen af den pædagogiske læreplan. Stk. 10. Bestyrelsen udarbejder principper, indhold og rammer for samarbejdet mellem forældreråd og bestyrelsen. Stk. 12. Bestyrelsen har ret til en redegørelse mindst en gang årligt om distriktsinstitutionens arbejde. Det er således bestyrelsen, der skal beslutte principper og rammer for, hvordan bestyrelse og forældreråd inddrages i udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan, samt i den løbende opfølgning og evaluering. I den sammenhæng bør evalueringerne af arbejdet med den pædagogiske læreplan indgå som et centralt element i den årlige redegørelse om distriktsinstitutionens arbejde. Udvalget for børn skal godkende de pædagogiske læreplaner. Når læreplanen nyudvikles eller revideres væsentligt, skal læreplanen godkendes på ny. Som minimum skal den pædagogiske læreplan evalueres hvert andet år. De nærmere rammer for den politiske godkendelse af de pædagogiske læreplaner, samt behandlingen af evalueringerne vil i den kommende tid blive udviklet og konkretiseret yderligere med henblik på, at processen skal give mest mulig mening og udbytte for såvel politikere som medarbejdere. Beskriv derfor kort hvorledes forældrebestyrelsen inddrages i de forskellige faser af arbejdet med den pædagogiske læreplan, og hvorledes der sker en formidling og inddragelse af den øvrige forældregruppe i dagtilbuddet. Af styrelsesvedtægten (2012) fremgår det: 8. Bestyrelsen tildeles maksimum kompetence jævnfør lov om dagtilbud 15 til børn og unge og byrådets beslutning om forældre og brugerindflydelse jævnfør administrationsgrundlag for dagtilbudsområdet Stk. 9. Jf. Byrådets beslutning om ny struktur etablerer bestyrelsen et forældreråd i hvert børnehus. Bestyrelsen inddrager forældrerådet i alle sager, der vedr. forholdene i det enkelte børnehus. 13

14 Plan for evaluering og godkendelse af de pædagogiske læreplaner Evaluering af pædagogiske læreplaner alle dagtilbud Udvalget for Børn godkender revideret pædagogisk læreplan for alle distrikter Redegørelse til bestyrelsen fra det enkelte børnehus omkring evaluering af de pædagogiske læreplaner Evaluering af pædagogiske læreplaner oplæg til Udvalget for Børn Redegørelse til bestyrelsen fra det enkelte børnehus omkring evaluering af de pædagogiske læreplaner Processen er samtænkt med kvalitetsrapporten for og de pædagogiske tilsyn i foråret 2014 November/December 2014 November/December 2015 November/December 2016 November/December 2017 Til overvejelse i personalegruppe og bestyrelse Hvilken rolle skal forældrerådene have i arbejdet med udarbejdelsen og evalueringen af læreplanerne? Hvordan skal bestyrelse og personalegruppe samarbejde om udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan og det løbende arbejde med evaluering? Hvordan tilrettelægger vi arbejdet med evaluering i forhold til Udvalget for børn 14

15 Retning De kommunale strategier og politikker på Børne- og ungeområdet sætter retningen på det pædagogiske arbejde, og dermed også på arbejdet med de pædagogiske læreplaner. Lovgivning Vision Udviklingsstrategi Børne- og ungepolitik UDVIKLINGSPLAN Ét Børneområde sammenhæng og kvalitet De kommunale strategier og politikker på Børne- og ungeområdet sætter retningen på det pædagogiske arbejde, og dermed også på arbejdet med de pædagogiske læreplaner. Strategier og politikker skal udmøntes i praksis, således at der opstår synergi og sammenhængskraft mellem strategier og mål på den ene side, og handlinger og indsatser på den anden. Kun gennem denne bevidste sammenhæng udvikles det pædagogiske arbejde, som middel til opnåelse af de ønskede mål for børnenes udvikling, læring og trivsel. Følgende strategier og politikker har relation til læreplansarbejdet: Inklusionsgrundlag Anbringelsesgrundlag Strategi for sprog og læseudvikling Børne- og ungepolitikken Strategi for Fremtidens Dagtilbud Inklusionsgrundlaget Sprog og læsestrategi Strategi for fremtidens specialområde Guide til pædagogiske læreplaner Strategi for fremtidens dagtilbud Holbæk danner skole Strategi for kompetenceudvikling Et fælles børnesyn: Vi vil alle børn. Vi ser ikke børn med problemer, men børn i udsatte positioner Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik 15

16 Børne- og ungepolitikken Formålet med denne politik er at udgøre et samlende grundlag for, at indsatser for børn og unge på alle andre politikområder virker, og den udstikker et mål om at gøre alle børns trivsel, udvikling og læring mulig. Byrådet formulerer med Børne- og ungepolitikken værdigrundlaget for det bærende børnesyn, som skal præge arbejdet med børn, unge og deres forældre. Samarbejde på tværs af fagligheder skal styrkes. Børn fra dagtilbud skal gøres undervisningsparate, og skolebørns uddannelsesparathed samt overgangene i børns liv skal styrkes. Børn og unge skal forstås som en del af deres omgivelser. Vores holdning er, at børn og unge når længst, når de bevarer tilknytningen til almene fællesskaber i familien, dagtilbud og skoler. Byrådet har for de kommende år udvalgt fire områder, der skal have høj prioritet i arbejdet med børn og unge. Hensigten er at give vores børn og unge den nødvendige ballast for at kunne klare sig selv socialt, fagligt og personligt. De fire udviklingsområder er: Fælles ansvar og forpligtende fællesskaber En sund og aktiv start på livet. Rettidig indsats. Styrkelse af fagligheden til gavn for alle. Model 1: De fire indsatsområder fra Børne og ungepolitikken i Holbæk Kommune Undervisningsparathed handler om, at styrke barnets læringsforudsætninger og læringspotentialer, så barnet mestrer og profiterer af skolens læringsformer Strategi for fremtidens dagtilbud Strategi for fremtidens dagtilbud Strategien for fremtidens dagtilbud udspringer af Børne og ungepolitikken. Med afsæt i de politiske mål, sætter strategien retning for de kommende års indsatser i kommunens dagtilbud og danner samtidig baggrund for byrådets prioritering af service, kvalitet og ressourcer på dagtilbudsområdet. Visionerne for Fremtidens dagtilbud i Holbæk er: Dagtilbuddet i et samarbejde med forældre danner ramme om et godt, udviklende og lærerigt børneliv til gavn for alle børn samt deres familie. Børn i dagtilbuddet bliver mødt af voksne, der viser dem anerkendelse og respekt og støtter dem til at indgå i sociale- og læringsfremmende fællesskaber. Dagtilbuddet udfordrer alle børn, så de bliver så dygtige, som de kan. Samt understøtter, at de får styrket deres læringsforudsætninger og potentialer, trives og udvikler sig til livsduelige mennesker. For at indfri visionen for fremtidens dagtilbud er der udvalgt ti strategiske indsatser. Indsatserne er udvalgt i tæt dialog med de pædago- 16

17 giske ledere og distriktslederne. De ti strategiske indsatser handler om: 1. Ledelse, organisering og udvikling af god pædagogisk praksis 2. Sammenhæng i barnets læringsliv 3. Inklusion og deltagelse i udviklende læringsfællesskaber 4. En tidlig, flerfaglig indsats 5. Forældre og nærmiljø som ressource 6. Barnets sproglige udvikling 7. Sundhed og trivsel 8. Det digitaliserede dagtilbud 9. Det fleksible dagtilbud 10. Et bæredygtigt fysisk læringsmiljø Det er væsentligt, at personalet har en fælles forståelse af de ti strategiske indsatser. De indsatser, der har direkte relation til de seks læreplanstemaer er integreret i de afsnit, der omhandler de pågældende temaer. Det forudsættes også her, at det pædagogiske personale kender til og arbejder målrettet med de strategiske indsatser i praksis. Inklusion Inklusion er en del af FN s menneskerettighedserklæring, og meget centralt i Børne og ungepolitikken i Holbæk Kommune. Følgende er et uddrag fra Strategi for Fremtidens Dagtilbud Strategi 3 om Inklusion og deltagelse i udviklende fællesskaber: Børns mulighed for deltagelse i udviklende fællesskaber er et centralt tema i Børne- og ungepolitikken. I Holbæk Kommune tilstræber vi størst mulig grad af inklusion. Vi ser inklusion som alle børns muligheder for tilstedeværelse, deltagelse, læring og udvikling i de almene skoler og dagtilbud. Tilstedeværelse betyder, at så mange børn som muligt skal have mulighed for fysisk tilstedeværelse i de almene dagtilbud og skoler. Deltagelse betyder, at alle børn skal opleve sig som værdifulde deltagere og bidragsydere i dagtilbuddets sociale og faglige fællesskab. Og med læring og udvikling mener vi, at alle børn skal lære og udvikle sig mest muligt. Inklusion handler grundlæggende om alle børns ret til udvikling og læring. Inklusionsgrundlaget er et detaljeret dokument om den forståelse og tankegang, der ligger bag begrebet inklusion. Et dokument, der beskriver et væsentligt pædagogisk udgangspunkt for arbejdet med læreplaner. Den indsats som ovenstående strategi lægger op til bygger på inklusionsgrundlagets menneskesyn og udgangspunkt, men peger i højere grad på strategiske indsatser, der kan føre til, at inklusion og deltagelse i udviklende læringsfællesskaber opleves af alle børn i Holbæk Kommunes dagtilbud. Som der står i lovteksten, skal det fremgå af læreplanen, hvilke metoder, aktiviteter og eventuelt særlige mål, der opstilles i forhold til børn med særlige behov. I Holbæk Kommune bruger vi, som tidligere nævnt, ikke betegnelsen børn med særlige behov, men børn i udsatte positioner. I en rapport udarbejdet for Ministeriet for Familie og Forbrugeranliggender, fremgår det, at de dagtilbud, der ikke har valgt at skrive børn med særlige behov særskilt ind i den pædagogiske læreplan, hovedsageligt bruger to hovedargumenter: 1. At målene for arbejdet med alle børn også rummer børn i udsatte positioner. 2. Det strider mod de kommunale politikker og værdier at udskille børn i udsatte positioner i målsætningen for den pædagogiske læreplan. I Holbæk Kommune er der de samme mål for alle børn, og vi skal altid tro på og arbejde for, at de er mulige at nå. Det der kan være forskelligt er, hvordan man kommer hen til målene. Derfor skal opmærksomheden i denne forbindelse udelukkende rettes mod at beskrive de metoder, læringsmiljøer og handlinger, som I tager særligt i brug for de børn, der befinder sig i udsatte positioner. Det vender vi tilbage til i et senere afsnit. Målene skal være de samme for alle børn, men metoderne kan være forskellige. Inklusion handler om, at sikre barnets ret til og mulighed for aktiv deltagelse i de etablerede fællesskaber. Holbæk Kommunes inklusionsgrundlag 17

18 Sprog og læsestrategi De væsentligste punkter fra denne strategi er integreret i afsnittet om temaet sprog, men der henvises til, at dokumentet kendes og bringes i spil, når der sættes mål for læreplanstemaet sprog. Sprog- og læsestrategien bør læses i sammenhæng med Strategi 6: Barnets sproglige udvikling. Til overvejelse i personalegruppen Hvordan opnår vi en fælles forståelse for Børne og ungepolitikken? Hvordan opnår vi en fælles forståelse for Strategi for fremtidens dagtilbud? Hvordan opnår vi en fælles forståelse for inklusionsgrundlaget? Hvordan opnår vi en fælles forståelse af Sprog- og læsestrategien? Hvordan integrerer vi den retning, som de kommunale strategier og politikker sætter for vores arbejde med mål, handling og opfølgning? Hvordan kan vi få øje på, om retningen i Holbæk Kommunes strategier og politikker kommer til udtryk i vores praksis? 18

19 Overblik over arbejdet med læreplanen En læreplan er et teoretisk og praktisk redskab til det daglige arbejde med at udvikle pædagogikken. Det er derfor en god idé at bruge læreplanen som led i de refleksioner og diskussioner, der hele tiden finder sted, hvor børn er. Læreplanen skal udarbejdes for den samlede børnegruppe fra 0 år til skolestart. Beskrivelse af distrikt, børnehuse, personale og børnegruppe Værdier, principper, børnesyn og læringsforståelse Distriktets læringsmål for de forskellige temaer Beskrivelse af pædagogiske metoder, aktiviteter og indsatser Plan for hvordan dokumentation, evaluering og opfølgning skal foregå Løbende dokumentation og evaluering Løbende opfølgning Løbende inddragelse af forældrebestyrelsen Byrådet skal godkende den pædagogiske læreplan Model 2: Overblik over arbejdet med læreplanen 19

20 En læreplan er et teoretisk og praktisk redskab til det daglige arbejde med at udvikle pædagogikken. Det er derfor en god idé at bruge læreplanen som led i de refleksioner og diskussioner, der hele tiden finder sted, hvor børn er. Læreplanen skal udarbejdes for den samlede børnegruppe fra 0 år til skolestart. De enkelte dele i denne model vil blive udfoldet i de følgende afsnit. De næste afsnit indeholder inspiration til, hvordan den pædagogiske læreplan kan disponeres indenfor de viste dele, så der opnås en dynamisk sammenhæng mellem værdier, principper, temaer, mål, indsatser, dokumentation og evaluering. En sammenhæng, der er yderst central, når redskabet skal fungere som et didaktisk arbejdsredskab i det pædagogiske arbejde med børnene. Først skal vi til arbejdet med at beskrive distriktet, børnehusene og børnegruppen. 20

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Guide til Pædagogiske læreplaner i Ballerup Kommunes dagtilbud 0-5 år

Guide til Pædagogiske læreplaner i Ballerup Kommunes dagtilbud 0-5 år Guide til Pædagogiske læreplaner i Ballerup Kommunes dagtilbud 0-5 år 1.0 Forord Formålet med denne guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner er at skabe et fælles afsæt for den fortsatte udvikling

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011 Fælles fokus på pædagogisk udvikling Børne- og Kulturforvaltningen September 2009 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder,

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET Nyt syn på kerneopgaven i både dagtilbud og skole Hvad er det nye? Det er at fokus flytter fra aktiviteterne og det, som foregår i undervisningen til børnenes læring

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER I DAGTILBUD

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER I DAGTILBUD RAMME FOR ARBEJDET MED PÆDAGOGISKE LÆREPLANER I DAGTILBUD I KOLDING KOMMUNE FORORD Kolding Kommunes ramme for pædagogiske læreplaner blev sidst revideret i 2011. Siden 2011 er der imidlertid sket en række

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Daginstitution Stensballe Pædagogisk læreplan 2014 2016

Daginstitution Stensballe Pædagogisk læreplan 2014 2016 Daginstitution Stensballe Pædagogisk læreplan 2014 2016 Pædagogisk læreplan Side 1 Indledning: I Daginstitution Stensballe definerer vi os som Højkvalitetsdagtilbud, udfra en bevidsthed om, at forskningsresultater

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer X Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet Velfærd, Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Pædagogisk tilsyn 1. Loven og tilsynet Ifølge Dagtilbudsloven 1

Læs mere

Vision for læring og dannelse

Vision for læring og dannelse 13-32036 / April 2014 Børn og Unge Svendborg Kommune Indledning Udvalget for Børn og Unge har beskrevet deres vision for læring og dannelse i Svendborg Kommune. Visionen er en ledestjerne, som arbejdet

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd 1 Indholdsfortegnelse for den pædagogiske udviklingsplan Indledning... 3 Læsevejledning... 3 Præsentation af Område Syd... 3 Roskilde kommunes børne-

Læs mere

Pædagogisk handleplan. Hillerød kommune

Pædagogisk handleplan. Hillerød kommune Pædagogisk handleplan Hillerød kommune Pædagogisk handleplan for 0-6 års dagtilbud i Hillerød kommune Indhold 1.1. Indledning 2 1.2. Børnesyn 2 2.0. Science didaktik 3 2.1. Den professionelle pædagog 3

Læs mere

Professionel Pædagogisk. faglighed i kommunale dagtilbud

Professionel Pædagogisk. faglighed i kommunale dagtilbud Professionel Pædagogisk faglighed i kommunale dagtilbud Faglighedsblomsten Organisering Refleksiv kompetence Professionel Pædagogisk faglighed i Dagtilbuddet Kommunikation Pædagogisk praksis Faglig håndtering

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Oplæg til debat 1. Den politiske udfordring 2. Er bæredygtig pædagogik svaret? 3. Fokusering alles ansvar samlet strategi 4. Paradigmeskifte?

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Sprog- og Læsestrategi Strategien omfatter tale, sprog og skriftsproget (både læsning og skrivning). Forord For at kunne tage aktivt del i livet har vi brug for sproglige kompetencer. Det drejer

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

Læring og inklusion i dagtilbud

Læring og inklusion i dagtilbud Læring og inklusion i dagtilbud Norddjurs Kommune Skole- og dagtilbudsafdelingen Læring og inklusion i dagtilbud Oktober 2012, 3. udgave Skole- og dagtilbudsafdelingen, Norddjurs Kommune Billeder og illustrationer:

Læs mere

Det ved vi om. Social kompetence. Af Kari Lamer. Oversat af Kåre Dag Jensen. Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl

Det ved vi om. Social kompetence. Af Kari Lamer. Oversat af Kåre Dag Jensen. Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Det ved vi om Social kompetence Af Kari Lamer Oversat af Kåre Dag Jensen Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl 1 Kari Lamer Det ved vi om Social kompetence 1. udgave, 1. oplag, 2013 2013 Dafolo

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 30. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Karen Byrne, bestyrelsesformand og Helle Hammerich,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Se hjemmeside. Se hjemmeside. Se hjemmeside

PRAKTIKBESKRIVELSE. Se hjemmeside. Se hjemmeside. Se hjemmeside PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Læreplan 2013-14. Vandpytten er et hus, hvor børnenes ret til at møde voksne i børnehøjde anerkendes.

Læreplan 2013-14. Vandpytten er et hus, hvor børnenes ret til at møde voksne i børnehøjde anerkendes. Læreplan 2013-14 Vandpytten er et hus, hvor børnenes ret til at møde voksne i børnehøjde anerkendes. Læreplan 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Vision... 3 Mission... 3 Læringssynet... 3... 4 Pædagogiske

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

Tilsynsnotat. Stenløse Skovbørnehave. Egedal kommune. Tilsynsnotat, Side!1. Tilsynet udført af dato 25. september 2014.

Tilsynsnotat. Stenløse Skovbørnehave. Egedal kommune. Tilsynsnotat, Side!1. Tilsynet udført af dato 25. september 2014. Egedal kommune Tilsynsnotat Stenløse Skovbørnehave Tilsynet udført af dato 25. september 2014 Connie Niemeier Leder: Jeanette Larsen Daglig leder: Pædagog: Pædagog Tilsynsnotat, Side!1 Ved tilsynet vil

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Den værdimæssige ramme for det kommunale tilsyn I Skive Kommune arbejder alle ud fra et værdigrundlag om trivsel, ordentlighed og udvikling.

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Ledelse af transformationen - folkeskolereformen i centrum for en læringsreform. Børne- og Kulturchefforeningen 14. November 2013

Ledelse af transformationen - folkeskolereformen i centrum for en læringsreform. Børne- og Kulturchefforeningen 14. November 2013 Ledelse af transformationen - folkeskolereformen i centrum for en læringsreform Børne- og Kulturchefforeningen 14. November 2013 Dikotomier, der spærrer! Færdigheder Læring Undervisning Indhold Lærer Dannelse

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Læring og trivsel hos børn og unge Omstillingsgruppens anbefalinger Materiale til byrådet - juni 2014 På baggrund af de første to møder i omstillingsgruppen er der formuleret tre temaer: Større sammenhæng

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015 Sagsnr 14-9734 Doknr 136620-14 Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag.

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Højgårdens børnehave Højgårdsvej 26 9640 Farsø

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet

FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 1.1 Dagtilbuddets værdier 5 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted.

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. 1 Indholdsfortegnelse Forside s. 1 Indholdsfortegnelse s. 2 Præsentation af Regnbuen s. 3 Regnbuens

Læs mere

Læreplaner. En vejledning til det pædagogiske personale i Dagtilbud

Læreplaner. En vejledning til det pædagogiske personale i Dagtilbud Læreplaner En vejledning til det pædagogiske personale i Dagtilbud Udviklet af Ikast-Brande Kommune Daginstitutionsafdelingen Februar 2014 Layout: Marianne Heidemann Tryk: FJ Offset 2 Indhold Indledning....

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Fælles værdigrundlag. Inklusion viden til praksis

Fælles værdigrundlag. Inklusion viden til praksis Fælles værdigrundlag Inklusion viden til praksis Fælles værdigrundlag Inklusion viden til praksis Fælles værdigrundlag 3 Forfattere: Rune Hejlskov Schjerbeck, Camilla Dyssegaard, Michael Søgaard Larsen,

Læs mere

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje af Langeland Dagpleje 1 Indholdsfortegnelse Personale:... 3 Historie:... 3 Geografi:... 3 Målgruppe:... 3 Åbningstider:... 3 Rådhusets åbningstider:... 3 Takst:... 3 Organisatorisk og politisk placering

Læs mere

Børnehuset Æblehuset Dalbugten 30 2730 Herlev 4452 5992 ÆBLEHUSETS VISION

Børnehuset Æblehuset Dalbugten 30 2730 Herlev 4452 5992 ÆBLEHUSETS VISION ÆBLEHUSETS VISION At skabe en inspirerende ramme, med fagligt engagerede og kompetente voksne, der arbejder på et højt fagligt niveau med at, udvikle børnenes personlige, sociale og faglige kompetencer.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...1 Forord...3 Særlige krav til pædagogiske læreplaner...4 Sammenhæng i børnenes hverdag:... 4 Anerkendelse af fritidspædagogikken...

Læs mere

Vuggestuen Himmelblå

Vuggestuen Himmelblå Dagtilbudsområdet Rammer for tilsyn 2012 Vuggestuen Himmelblå Tilsyn 2012 Hvordan arbejder I med det politiske mål: Børn i fællesskaber? Refleksion over inklusionsbegrebet Hvad forstår i ved inklusion

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 -

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? Regnbuen

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere