Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Formål... 5 Problemformulering... 5 Metode... 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Formål... 5 Problemformulering... 5 Metode... 6"

Transkript

1 Side 1 af 46

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Formål... 5 Problemformulering... 5 Metode... 6 Begrebsafklaring... 7 Tosprogethed... 7 Stilladsering og zonen for nærmeste udvikling... 7 Deltagelsesmuligheder... 8 Det faglige register... 8 Teori... 9 Faglig læsning i fagene... 9 Faglig læsning i matematik Fra hverdagssprog til fagsprog Faglig skrivning i fagene Den sproglige dimension i matematik og den multimodale matematiktekst Tosprogedes møde med matematikfaget Empiri Baggrund Klassen Observationsteknik Beskrivelse af undervisningssituation / Observation Interview med de fire tosprogede elever Analyse Materialet Undervisningen i 5.A Støtten i undervisningssamtalen Sprogbrugssituationer Det matematiske register

3 Dansk som andetsprog som en dimension i den almene undervisning Samarbejde mellem faglærer og dansk som andetsprogslærer Diskussion Dannelse Perspektivering Malmers læringscirkel og en planlægning af undervisning Fortolkning og vurdering Konklusion Litteraturliste Bøger Artikler / Tidsskrifter Hjemmesider Bilag Undervisningsmateriale Illustrering på tavlen

4 Indledning Den danske folkeskole rummer flere og flere elever med et andet modersmål end dansk, og de tosprogede elever har ligesom andre elever i folkeskolen krav på at modtage undervisning, der tilgodeser deres behov og forudsætninger for læring, og som samtidig øger deres deltagelsesmuligheder i undervisningen. Denne gruppe elever kan opleve udfordringer i de forskellige fag, da de samtidig med at skulle lære at beherske det danske sprog også skal lære de enkelte fags sprog og udtryksmåder det vil sige, at de lærer i og gennem det danske sprog. Folkeskolen er ifølge folkeskoleloven forpligtet til at give tosprogede elever støtte, der giver dem mulighed for sproglig udvikling. 1 Det er efter min mening en vigtighed, at samtlige lærere i den danske folkeskole tænker faghæftet for dansk som andetsprog ind i deres forberedelse af undervisningen for at tilgodese alle de tosprogede elever, der har en risiko for at falde fra i undervisningen. Pisa-undersøgelser viser, at tosprogede elever klarer sig markant ringere i folkeskolen 2 end elever med dansk som modersmål, og jeg vil i denne undersøgelse rette mit fokus på matematikfaget, hvor eleverne møder en barriere i arbejdet med matematiske tekster. Udfordringerne som eleverne møder i arbejdet med matematik er blandt andet læsning af de faglige tekster. Flere undersøgelser viser, at vanskelighederne for de tosprogede elever ligger i læsning og forståelse af teksterne og opgaveformuleringerne det vil sige, at afkodning og forståelse af tekster er væsentlige faktorer for at beherske læsning i faget. Derudover møder eleverne udfordringer i forståelsen af sproget, herunder sprogforståelsen af det matematiske register. Udfordringerne de tosprogede elever møder i arbejdet med matematiske tekster er blandt andet læsning af faglige tekster og forståelsen for de førfaglige ord, og derud fra kræver det, at der tages højde for forståelsen af de førfaglige ord, så denne gruppe elever kan være med i undervisningen på lige fod med andre. Man kan her sige, at matematiksprog er et sprog i sproget, forstået på den måde, at forskellige ord og udtryk betyder noget helt andet i matematik, end de vil gøre i et andet fag eller i hverdagssproget. Det er derfor betydningsfuldt, at læreren i sin forberedelse gør sig overvejelser om, hvordan vedkommende kan styrke alle elever herunder de tosprogede i undervisningen. I folkeskolelovens paragraf 18 står der, at: Undervisningens tilrettelæggelse, herunder valg af undervisnings- og arbejdsformer, metoder, undervisningsmidler og stofudvælgelse, skal i alle fag leve op til folkeskolens formål, mål for fag 1 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= PISA Etnisk (2009) 4

5 samt emner og varieres, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger. 3 (min fremhævelse). Alle elever skal i den forbindelse tilbydes undervisning, der tilgodeser den enkeltes behov og forudsætninger. Formål Det er en væsentlig faktor, at matematiklæreren samarbejder med dansk som andetsprogslæreren for at give de tosprogede elever mest mulig ud af undervisningen. Både dansk som andetsprogslæreren og matematiklæreren skal i undervisningens tilrettelæggelse arbejde sammen, så de begge er klædt på til, hvordan undervisningen udfoldes. I den forbindelse skal Fælles Mål for Dansk som andetsprog indtænkes, så undervisningen opfylder kravene bedst muligt. Dette skal være med til at øge deltagelsesmulighederne for de tosprogede, men også de etniske danskere, som kan møde de samme udfordringer med matematikken som tosprogede elever. Når en undervisning tilrettelægges for en klasse, hvor dele af denne er tosprogede elever, er lærerne nødsaget til at tage højde for, hvordan elever med udfordringer ikke tabes i matematikken. Lærerne kan i fællesskab overveje tilgange til undervisningens introduktion, forberedelse og gennemførelse med en bestemt side eller opgave, som stilles for eleverne. Jeg er, på baggrund af mine erfaringer med tosprogede og matematik, kommet frem til følgende problemformulering: Problemformulering Hvordan kan et fokus på dansk som andetsprog imødekomme tosprogede elevers sproglige udfordringer i matematikundervisningen gennem faglig dialog, læsning og skrivning? Og hvilken rolle har dansk som andetsprogslæreren heri? Følgende problemstillinger kan udledes af ovenstående problemformulering: - Hvad er de sproglige udfordringer hos de tosprogede elever? - Hvordan skabes der deltagelsesmuligheder for tosprogede elever i matematik? 3 Folkeskoleloven 18 5

6 Metode Undersøgelsen har sit afsæt i faget dansk som andetsprog som en dimension i matematikfaget, der er baseret på mine erfaringer og observationer i arbejdet som lærer. Jeg har erfaret, at matematik kan være en udfordring for alle elever, og særligt de tosprogede elever kan have udfordringer i læsning og skrivning samt forståelse af matematiske tekster. Undersøgelsen baseres på de erfaringer jeg har gjort mig i 5.a på en folkeskole i Korsør. Jeg har besøgt denne klasse i en matematiklektion, hvor de modtog undervisning af deres matematiklærer på baggrund af et undervisningsmateriale, jeg havde udvalgt på forhånd. Grundlaget for undersøgelsen er de empiriske erfaringer jeg har gjort mig i den pågældende lektion. Undervisningsmaterialet er nøje udvalgt i forhold til undersøgelsens primære fokus at undersøge hvordan man kan imødekomme tosprogede elevers sproglige udfordringer i matematikfaget herunder læsning og skrivning. Materialet stammer fra lærebogen Kolorit for femte. Empirien stammer fra en ikkedeltagende observatørrolle i lektionen. Ydermere har jeg interviewet de tosprogede elever på baggrund af mine observationer af undervisningen. Undersøgelsens formål er at undersøge hvordan dansk som andetsprog som en dimension i matematikfaget kan tilgodese de sproglige udfordringer, de tosprogede elever møder på mellemtrinnet og samtidig skabe rammer for aktiv deltagelse i klasserummet. Dansk som andetsprogsdimensionen i denne undersøgelse skal kortlægge de sproglige udfordringer på mellemtrinnet, da undervisningsmaterialet fra indskolingen til mellemtrinnet i matematik bliver tekstfyldt, og dét volder eleverne udfordringer. Fremover i undersøgelsen vil dansk som andetsprog forkortes til dsa. Indledningsvis vil jeg i undersøgelsen redegøre for begrebet læsning i generel forstand samt læsning i matematikfaget, og her vil jeg benytte mig af Michael Wahl Andersen. Jeg vil tage udgangspunkt i empirien for at kortlægge de sproglige udfordringer i faget. På baggrund af Jørgen Gimbel vil jeg desuden undersøge, hvilke sproglige udfordringer eleverne møder i forbindelse med matematiksproget, da ord i matematisk sammenhæng kan have en anden betydning i forhold til hverdagssproget og andre fag. Dertil vil jeg forklare de tilhørende udfordringer i udviklingen af det matematiske register ved at benytte Pauline Gibbons teoretiske indgangsvinkel til arbejdet med hverdags- og fagsprog. Her vil jeg undersøge, hvordan man kan skabe en overgang mellem hverdagssprog og fagsprog, som skal styrke elevernes potentialer i faget. Ydermere vil jeg i min analyse se på, hvilke fordele den visuelle tilgang kan bidrage med i undervisningen af tosprogede elever. På baggrund af Michael Wahl Andersens teori om sprog og 6

7 billeder ift. Begrebsdannelse vil jeg undersøge, hvordan man som lærer kan fremme faglig læring ved at tage udgangspunkt i en undervisningssituation på mellemtrinnet. Jeg vil ud fra analysen diskutere hvordan dansk som andetsprogslæreren kan være støtte for elevers begrebsudvikling. For løbende at kunne komme med handleforslag vil jeg ud fra Vygotskys stilladseringsbegreb zonen for nærmeste udvikling se på, hvordan man kan imødekomme de beskrevne udfordringer og støtte eleverne videre i deres faglige udvikling. Hensigten med at gøre brug af denne teori er at søge svar på problemstillingen om, hvordan man skaber deltagelsesmuligheder for tosprogede elever i matematik, og hvordan man skal arbejde med deres andetsprog dansk. Dette vil jeg gøre, ved at tage udgangspunkt i to artikler skrevet af hhv. Kabel og Gibbons. Slutteligt i undersøgelsen vil jeg give et bud på, hvordan man kan planlægge undervisning på baggrund af Gudrun Malmers læringscirkel og være opmærksom på, hvordan denne undervisning kan tilrettelægges med fokus på at tilgodese tosprogede elever samt øge deres deltagelsesmuligheder, der skal være med til at gøre dem til aktive deltagere i deres læringstilegnelse. Ud fra løsningsforslagene vil jeg vurdere, hvordan samarbejdet mellem dansk som andetsprogs- og faglærer skal fungere sammen i forhold til organiseringen af dansk som andetsprog. Begrebsafklaring Tosprogethed Tosprogede elever er et af de fundamentale begreber i denne opgave. Denne gruppe elever er elever der råder over to eller flere sprog. Begrebet tager udgangspunkt i Holm og Laursens definition, hvor det skal forstås som personer, som i deres dagligdag benytter og har behov for to eller flere sprog. Forfatterne skelner mellem to former for tosprogethed, simultan tosprogethed, hvor et barn tilegner sig to sprog parallelt. Den anden form for tosprogethed er, successiv tosprogethed, hvor man først møder sit andet sprog på et senere tidspunkt i sit liv. 4 Stilladsering og zonen for nærmeste udvikling Stilladseringsbegrebet har sit afsæt i Vygotskys teori, der omhandler zonen for nærmeste udvikling. Zonen for nærmeste udvikling omhandler afstanden mellem det aktuelle 4 Holm & Laursen (2010) side

8 udviklingsniveau hos barnet, som er bestemt ved en selvstændig problemløsning, og det potentielle udviklingsniveau, som er bestemt ved problemløsning med hjælp fra en voksen eller i samarbejde med en jævnaldrende med mere erfaring. 5 Deltagelsesmuligheder Begrebet deltagelsesmuligheder skal forstås som rammen for at give eleverne større mulighed for at være en del af undervisningen, hvor de vil være inkluderet. Inklusion vil være [ ] fagligt begrundende bestræbelser på at skabe udviklings- og læringsmiljøer, som inkluderer alle børn[ ] 6 og ikke ekskluderer dem fra undervisningen. For at tosprogede elever kan være inkluderet i matematikundervisningen, kræver det, at læreren har kendskab til den støtte den enkelte elev har behov for, da alle elever i klasserummet er individuelle i deres måde at tilegne sig læring på. Det faglige register De tosprogede elever møder i deres arbejde med de naturvidenskabelige fag, herunder matematik, sproglige udfordringer, der kan vanskeliggøre udviklingen af deres andetsprog. Det er den særlige måde, man anvender matematik på, der udgør denne udfordring, og særligt for tosprogede elever er det matematiske register en dobbelt udfordring. Laursen skriver, at der til hvert fag knytter sig bestemte måder at benytte sproget på, og til dette knytter sig et sprogligt register dette sproglige register er en slags sprogligt mønster for det enkelte fag. 7 Et sprogligt register, skal forstås som det særlige ved et fags særlige brug af sproget, herunder specifikke ord og begreber, som betegner faget. Gimbel belyser desuden, at udfordringer eleverne kan møde også kan ligge i de førfaglige ord i faget. 8 Disse ord vil være ord, som en lærer umiddelbart ikke vil forklare i en undervisningssituation. For at eleverne skal opnå læring og kompetencer i faget kræver det, at sproget er en central faktor i undervisningen. I denne sammenhæng kræver det, at sproget ikke skilles fra læringssammenhængen. Eleverne skal ved at benytte sproget danne nye begreber ved at koble ny viden til allerede eksisterende viden. 9 5 Lindén (1997) side 40 6 Madsen (2009) side 13 7 Laursen (2004) side 59 8 Laursen (2004) side

9 Teori Faglig læsning i fagene Den korte definition på læsning er: læsning = afkodning x forståelse. 10 Dette indikerer, at begge kompetencer skal være til stede hos eleven, før læsning vil finde sted. Eleverne skal gennem læsning i skolens fag tilegne sig viden, der sætter dem i stand til at beherske fagets problemstillinger. Ifølge Undervisningsministeriet er faglig læsning følgende: Faglig læsning er tilegnelse af viden gennem læsning af tekster i faget. 11 Den faglige læsning i skolens forskellige fag kræver, at faglæreren har et ansvar for, at eleverne forstår det læste i det enkelte fag. Det er underforstået, at læreren skal styrke elevernes forståelse af indholdet i en given tekst, så den styrker elevernes faglige viden gennem læsning. Selv om fagtekster kan være komplekse for alle elevgrupper, er det indlysende, at elever med en anden sprog- og kulturbaggrund end [ ] dansk vil opleve ekstra store udfordringer i mødet med fagtekster i alle fag 12 Faglig læsning i fagene burde være en naturlig integrering, da eleverne skal lære at læse skolens samtlige fag med forståelse, der sætter dem i stand til at løse opgaver samt beherske folkeskolens afgangsprøve. Elbro forklarer det med Omfanget af læsers ordforråd er en vigtig indikator for deres sprogforståelse. 13 Ordforrådet er derfor et vigtigt element i læsning af faglige tekster, da man skal have et bredt ordforråd for en bestemt genre, før en given tekst giver mening, og stillede opgaver kan løses altså jo større ordforråd jo bedre sprog i denne sammenhæng, læseforståelse! 14 Ifølge forskning er der belæg for, at nedenstående seks elementer har betydning læseforståelsen. Andersen definerer, at for at forstå en tekst, skal man som læser: have en god sprogforståelse, herunder en velfungerende ordgenkendelse, et godt ordforråd samt en god syntaktisk forståelse og god semantisk forståelse 2. have baggrundsviden og forhåndsforståelse 3. kunne fortolke en tekst 4. kunne danne mentale forestillingsbilleder 5. kunne forstå teksters opbygning 10 Brudholm (2002) side Maagerø & Tønnesen (2009) side Elbro (2008) side Brudholm (2002) side 42 Andersen (2010) side 88 9

10 6. have en aktiv læseindstilling Disse seks elementer er med til at skabe en bedre forståelse af en tekst, da en elev ud fra disse kan få en bedre forståelse af sin læsning. Læseforståelsesstrategier som er en del af læsningen af forskellige tekster skal forstås som strategier en læser tager i brug, når der arbejdes med en tekst, både før, under og efter læsningen. Læseforståelsesstrategier kan defineres som mentale aktiviteter som iværksættes hos læseren for at vedkommende skal tilegne sig information fra en tekst og dermed overvåger og styrer sin egen forståelse. 16 Faglig læsning i matematik Der har i de senere år været stor fokus på faglig læsning i folkeskolen, og i trinmålene for matematik står der blandt andet, at undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at læse faglige tekster, samt forstå og forholde sig til informationer, som indeholder matematikfaglige udtryk. 17 Det er derfor matematiklærerens ansvar at sætte eleverne i stand til at læse matematikfaglige tekster med forståelse af disse. Flere undersøgelser viser, at man som læser skal forstå 95 % af ordene i en tekst, før man kan læse den med forståelse. 18 I matematiksammenhæng kræver det, at man skal have forståelse for matematisk sprog og derved være opmærksom på, at man læser for at lære. I trinmålene efter 6. klasse står der, at eleverne skal læse og forstå informationer, der indeholder matematikfaglige udtryk. 19 En matematiktekst er muligvis ikke så svær at afkode og læse, det er snarere forståelse af teksten, der kan volde eleverne vanskeligheder. Vanskelighederne ligger typisk i det matematiske register, og det betyder, at faglig læsning vil være et vigtigt element i matematik for at give eleverne bedre mulighed for at forstå faglige tekster, og det er alle faglæreres ansvar at styrke eleverne i læsning i alle fag. Ifølge Jørgen Gimbel er det ikke kun elevernes møde med det sproglige register, der volder eleverne udfordringer, udfordringerne kan også ligge i de førfaglige udtryk 20, som læreren ikke nødvendigvis forklarer i undervisningen. Men Helle Pia Laursen nævner, at der til hvert fag knytter sig bestemte måder at benytte sproget 16 Bråten (2008) side Fælles Mål Matematik, side Fælles mål Matematik side 8 20 Laursen (2004) side 51 10

11 på, og til hvert fag knytter sig et sprogligt register, og dette sproglige register er en slags sprogligt mønster for det enkelte fag. 21 Tosprogede elever kan i mødet med det matematiske register møde sproglige udfordringer, da dette indeholder matematiske udtryk, som vanskeliggør det for dem at forstå. Jørgen Gimbel gennemførte tilbage i 1995 en undersøgelse af 16 tosprogede elever og 16 etnisk danske elever i en 5. klasse, hvor eleverne blev præsenteret for 50 udvalgte ord, der blev vurderet til at være førfaglige. De tosprogede kendte gennemsnitligt 15 ord, hvorimod de jævnaldrende etnisk danske elever kendte til 42 af ordene. 22 Denne undersøgelse viser, at det ikke kun er de fagspecifikke ord, som eleverne har svært ved at forstå. De førfaglige ord, som læreren anser som normale ord og ikke nødvendigvis forklarer i undervisningen, volder især de tosprogede elever udfordringer med arbejdet i matematik. Læreren kan med fordel indlede undervisningen ved at tage fat i disse førfaglige samt fagfaglige ord, hvor eleverne kan aktivere deres forforståelse. For at aktivere elevernes forforståelse kan læreren med fordel samtale med eleverne om opgaveteksten, hvor eleverne benytter deres hverdagssprog, og læreren kan fungere som oversættelsesled til fagsproget. På den måde imødekommes elevernes udfordring med det matematiske register ved læsning af opgaver. Ved denne tilgang kan eleverne afprøve begreber i en matematisk sammenhæng, da eleverne skal, for at læse og forstå matematik gennem deres læsning, være aktive læsere og tilpasse læsningen ved at kende til forskellige læsestrategier, der giver dem mulighed for at læse, forstå og løse matematiktekster. 23 Fra hverdagssprog til fagsprog At planlægge en undervisning, der sætter eleverne i stand til at arbejde ved at benytte sproget, hvad enten det er skriftligt eller mundtligt, vil styrke deres faglige og sproglige kompetencer. Det kræver af læreren, at vedkommende bygger bro mellem elevernes hverdagssprog, som de anvender og det fagsprog, det kræver at kunne for at formidle det faglige videre. Pauline Gibbons fremhæver, at sproget skal varieres afhængigt af den kontekst det bruges i gennem samtale konstrueres viden, og gennem samtale gøres denne viden til vores egen, hvorefter denne viden kan bruges i nye kontekster og til ens egne formål. 24 Fagsproget kan for eleverne være en 21 Laursen (2004) side Andersen (2010) side Gibbons (2010) side 32 & 34 11

12 barriere, når de skal arbejde med matematik. Det spiller derfor en central rolle i undervisningen, da eleverne skal tilegne sig fagsproget på og gennem dette andetsprog, de er ved at tilegne sig. På mellemtrinnet vil eleverne møde faglig tekst i matematik i større omfang, hvor fagsproget får en betydelig udbygning, her bliver det mere komplekst og abstrakt, og det å uttrykke seg er en viktig del av begrepsutviklingen. 25 Læreren kan styrke elevernes fagsprog ved, at eleverne benytter deres (hverdags)sprog til at forklare begreber i undervisningen. I den forbindelse skal læreren fungere som en stilladserende funktion, der bygger bro mellem elevernes hverdagssprog og fagsprog. Ved udviklingen af fagsproget, vil eleverne blive styrket i at læse og forstå faglige tekster. Pisa-undersøgelser viser desuden, at indvandrerbørn, der taler dansk derhjemme, klarer sig bedre i Pisa-testen end de elever, der taler et andet sprog end dansk derhjemme. 26 Sproget benyttes i forhold til den kontekst, det optræder i, og det skal ikke forstås sådan, at hverdagssproget er mindre betydeligt end fagsproget. Gibbons peger særligt på de udfordringer eleverne står overfor, når sproget skal varieres og de skal være bevidste omkring deres måde at benytte sproget på. Eleven skal derfor være bevidst om den passende måde at kommunikere på, alt afhængigt af den kontekst det indgår i, hvad enten det er mundtligt eller skriftligt. En af de vigtige faktorer er, at de skal kende forskellen på det hverdagslige og det skolerelaterede sprog. Lærerens stilladserende effekt vil støtte elevens sproglige udvikling, hvad angår den læsning og skrivning, der indgår i fagene. Faglig skrivning i fagene På mellemtrinnet vil den faglige tekst indgå i højere grad både i læsefasen og problemløsningsfasen. Eleverne i folkeskolen skal ikke kun læse, de skal også skrive de skal blandt andet benytte skrivning som redskab til at beskrive deres processer i løsning af opgaver. En af de udfordringer eleverne står overfor er at kende forskel på det mundtlige og det skriftlige sprog til at udvikle et skolesprog. Børns skrivning anses som en central faktor for den tidlige skriftsprogstilegnelse, og i den forbindelse styrkes eleverne i læsning og forståelse ved selv at benytte skriftsproget. I stilladseringsfasen vil lærerens funktion være vejledende gennem interaktionen med eleven. På den måde skabes der muligheder for elevens arbejde med opgaver, de endnu ikke kan mestre selv. I den forbindelse vil de gennem stilladsering arbejde selvstændigt 25 Høines (1998) side Pisa-etnisk (2009) side 62 12

13 på et højere kognitivt niveau. 27 Læreren vil desuden kunne følge elevens læreproces og fungere som et stillads ved at se på de udfordringer eleven møder. Her kan læreren ud fra elevens skriftlige produkt vurdere, om udfordringerne skyldes dansksproglige eller matematikfaglige vanskeligheder. 28 Og her er det ifølge Gibbons essentielt, at læreren gennem samarbejde med eleverne bygger en bro mellem det konkrete sprog og det mere abstrakte skolesprog. Som tidligere nævnt, skal sproget varieres afhængigt af konteksten, og derfor skal faglig skrivning indgå som en naturlig del af undervisningen, da det samtidig med elevernes udvikling af læsefærdigheder også styrker dem i at formidle i skriftlige færdigheder. Den sproglige dimension i matematik og den multimodale matematiktekst Gennem arbejde med og læsning af matematikfaglige tekster står eleverne også overfor at skulle håndtere en multimodal tekst. Ligesom i natur og teknik består matematiktekster af flere modaliteter og betegnes som værende multimodale tekster, hvor det kræves af eleverne, at de kan afkode dét, der kendetegner matematikfaget for at skabe en helhedsmening. 29 For at styrke eleverne i læsning af matematiske tekster, er det lærerens ansvar at gøre eleverne bevidste om den måde matematiktekster er opbygget på, da det vil være nemmere for dem at vide, hvordan en bestemt side i en bog læses, hvis de er gjort opmærksomme på dennes opbygning. 30 Multimodaliteten i matematiktekster kræver af eleverne, at de kan og skal sommetider orientere sig flere steder på siden samtidig med, at de arbejder med en opgave, og forstår de forskellige begreber, der fremgår. Eleverne skal derfor sættes i stand til at vide, at der i matematiktekster indgår forskellige modaliteter, hvor teksten består af flere elementer, der skal sammenfattes. 31 I matematiktekster indgår bl.a. tabeller, skemaer, matematiske symboler, tal, grafer, illustrationer, figurer osv. I arbejdet med denne type tekster skal eleverne sammenfatte de forskellige modaliteter, da de alle er meningsskabende for løsning af opgaverne. For at læse matematiktekster, skal man kunne organisere sin læsning samt kunne orientere sig flere steder i teksten og sammenfatte den mængde information, man indsamler. Derudover er det lærerens ansvar at forklare fagudtryk og faglige begreber for at give eleverne en forståelse af det læste. Det kan derfor være en udfordring, hvis ikke eleverne kan få en 27 Abildgaard (2012) side Andersen (2010) side Maagerø & Tønnesen (2009) side Brudholm (2002) side Abildgaard (2012) side 82 13

14 mening ud af en tekst, hvor der indgår fagudtryk og faglige begreber. I den forbindelse vil aktiviteter som før-, under, og efterlæsning være en passende måde at forme en undervisning på. I korte træk kan læreren i førlæsningsfasen tale med eleverne om begreber og udtryk. Under læsningen arbejder eleverne med siden og de stillede opgaver, og afslutningsvis samler læreren i fællesskab med eleverne op på deres arbejde med materialet. I denne sammenhæng vil det være gavnligt for eleverne, at læreren tager fat i de enkelte fagudtryk, begreber og de førfaglige ord i førlæsningsfasen inden arbejdet med en bestemt side sættes i gang for at imødekomme deres sproglige udfordringer. Her kan læreren samtale med eleverne om enkelte ords betydning i matematisk kontekst, da der i en matematisk sammenhæng kan indgå ord som har en anden betydning, end de vil have i elevernes hverdagssprog. Når man taler sammen, kan man finde en løsning eller finde på noget nyt som ingen kunne have fundet frem til alene 32, som er en pointe Gibbons fremhæver, i forhold til læring gennem samtale. I forbindelse med tosprogede elever har disse nemmere ved at tilegne sproget ved at benytte sig af det i fællesskab med andre. Gennem samtale gøres den ukendte viden til ens eget, og kan benyttes i nye kontekster, hvor man sammenkobler allerede kendt viden med ny viden, man tilegner sig. Dette stemmer overens med Vygotskys tanker om, at sproget spiller en central faktor i tilegnelsen af sproget og de faglige aspekter i de enkelte fag. 33 Tosprogedes møde med matematikfaget Det er vigtigt for alle elever i klasserummet, når de arbejder med en matematiktekst, at de får mest muligt ud af den. Mange tosprogede elever får ikke det tilstrækkelige ud af mødet med arbejdet i matematik, og derfor bliver faget en udfordring for mange børn og særligt de tosprogede. 34 Som nævnt ovenfor, vil elevernes læsning på deres andetsprog være en udfordring, og ydermere skal det nævnes, at lærerens planlægning også mødes med udfordringer. 35 Det handler i høj grad om, at læreren i klasserummet forsøger at skabe mening med matematikken, når eleverne begiver sig ud i arbejdet med en problemorienteret opgave. Her vil eleverne møde tekst, hvor de skal tolke den for at løse den tilhørende opgave. 36 De tosprogede elever har væsentligt nemmere ved at arbejde med færdighedsmatematik, da sproget ikke er en 32 Gibbons (2010) side 1 33 Lindén (1997) side Maagerø & Tønnesen (2009) side Andersen (2010) side 44 14

15 afgørende faktor indenfor dette område, hvorimod sproget benyttes skriftligt og verbalt i de problemorienterede opgaver. Ifølge EVA vil overgangen fra indskoling til mellemtrin overraske alle elever og særligt de tosprogede, som ikke er fagligt stærke, og ikke har opnået trinmålene for 3. klasse ved overgangen. En af udfordringerne vil være den sproglige del, og den vil ligge i den mængde tekst, der nu vil fremstå som et centralt element i opgaverne. 37 Dette får en afgørende betydning, da der nu skal arbejdes med fagets sprog. Når tosprogede elever møder ny viden, skal de, som alle andre, forbinde det allerede kendte viden med det nye, som de skal tilegne sig. Vanskelighederne opstår, når eleverne har mangel på den viden, og det bliver derfor en barriere for dem. Vygotskys tanker omhandler netop dette, da det er nemmere at skabe mening med den nye viden, hvis man kan trække på allerede kendt viden, og samtidig skal eleverne benytte sproget for at udvikle begreber og udtrykke sig sprogligt, da deres forståelse er noget, som forandres og udvikles konstant. 38 Dertil vil elevernes aktivering af forforståelse inden mødet med en matematiktekst give dem bedre mulighed for at huske, det de læser samtidig med, at de forbinder eksisterende viden med ny viden, de møder. Som det fremgår af undervisningsvejledningen for matematik, er læsning en aktiv proces, hvor eleven møder matematikteksten med sin forhåndsviden [ ] teksten bliver meningsfuld, når eleven formår at knytte indholdet til det, som allerede vides på forhånd. 39 En helt anden udfordring eleverne vil møde i matematik vil være, at de ikke er bevidste om forskellen mellem hverdagssprog og matematiksprog som tidligere nævnt. Empiri Baggrund Når eleverne kommer på mellemtrinnet formodes det, at elevernes afkodning af faglige tekster er sikker. På mellemtrinnet møder eleverne flere og flere begreber, og deres begrebsforståelse udvikles, og i den forbindelse skal eleverne i højere grad stifte bekendtskab med betegnelser som benyttes i matematiksprog det matematiske register. Min empiri, som jeg tager udgangspunkt i vil være observation i en 5. klasse. Undervisningen er udformet på baggrund af undervisningsmateriale fra en lærebog Kolorit for femte og vil være fundamentet for undersøgelsen. Denne side er et udpluk på baggrund af en undersøgelse af flere 37 Danmarks Evalueringsinstitut Matematik på grundskolens mellemtrin side Fælles mål Matematik side 65 15

16 grundbøger som eleverne skal arbejde med. På mellemtrinnet vil matematikopgaver i større grad være tekstfyldte, og dette gør det sværere for eleverne, da det sproglige er mangelfuld. Dette materiale anså jeg som en udfordring for alle elever og specielt de tosprogede, da sidens opbygning og indholdet af tekst kan være vanskelig at have med at gøre. Materialet er desuden hentet fra en almindelig 5. Klasse, med fire tosprogede elever i Korsør, hvor jeg i mit virke som lærer har observeret en undervisningslektion i matematik, hvor læreren arbejdede med denne side. Klassen 5.a er en klasse, hvor der er 5 piger og 8 drenge, heraf fire tosprogede en somalisk dreng og tre arabiske drenge som mit fokus vil være på. Seks af klassens elever var syge, og derfor var de få den pågældende dag. Elevernes navne vil være anonymiseret i denne undersøgelse. Klassens niveau var blandet, og læreren, Anette, fortalte mig, at elevernes faglige niveau var forskellige, men de tosprogede hørte til den svagere gruppe. Bilal, Hashim, Khodr og Hamza var en del af den svage gruppe, som læreren i undervisningen havde ekstra fokus på. Deres faglige svaghed repræsenterede elevernes læsning og det sproglige område. Klassens matematiklærer fortalte desuden, at de tosprogede elevers udfordringer var manglende sprogstimulering hjemmefra og manglende udvikling af deres begrebsverden. Observationsteknik Inden dagen for observationen havde jeg gjort mig overvejelser over, hvad jeg ønskede at observere i den pågældende klasse. Jeg ønskede at observere interaktionen mellem læreren og eleverne, samt lærerens arbejde med at være støttende i forhold til elevernes læsning og forståelse af tekster i faget. Jeg havde besluttet ikke at være deltagende i undervisningen 40, men blot være observerende. For at få det bedste billede af klassens arbejde i forbindelse med matematik, havde jeg på forhånd valgt at observere elevernes og lærerens interaktion. 41 På den måde ville jeg kunne indsamle en grundig empiri ved at være en ikke-deltagende observatør. I forbindelse med undervisningen havde jeg valgt at sætte mig forrest i lokalet, så jeg kunne se elevernes ageren i undervisningen. Jeg var dog klar over, at min tilstedeværelse ville påvirke klassen på en eller anden måde. Efter undervisningen efterarbejdede jeg mine observationer med 40 Damsgaard (2005) side Damsgaard (2005) side

17 læreren, da vi på forhånd havde aftalt, at hun havde en deltagende observatørrolle. Dette gjorde jeg for at få et mere nuanceret billede af elevernes interaktion med læreren. Beskrivelse af undervisningssituation / Observation Anette og jeg kom ned i klassen, hvor eleverne stadig var til frikvarter. Jeg fik et overblik over, hvordan klassen så ud, og hvordan eleverne var fordelt i rummet. Jeg havde på forhånd besluttet at observere eksklusivt, da jeg på den måde kunne observere underviserens ageren i situationerne med eleverne uden påvirkning fra mig, som observatør. Selvom jeg var bevidst om, at min tilstedeværelse aldrig ville være usynlig, og dermed altid ville have en eller anden form for påvirkning i klasserummet. 42 Der er matematik i 5.a og eleverne kommer til klassen fra frikvarter og finder deres pladser i lokalet. Anette starter med at præsentere dagens undervisning ved at fortælle, at de skal arbejde med polygoner, og efterfølgende deler hun opgaverne ud, hvor hun i mellemtiden siger, jeg tror, I har arbejdet med det før. Lærer: Vi starter lige med at kigge på den og så skal vi have læst den op, men lad os starte med at få læst den op. Elizabeth, kunne du ikke starte med at læse? Elizabeth: (læser op) Diagonaler En diagonal er et linjestykke i en polygon fra vinkelspids til vinkelspids. I en regulær firkant kan der tegnes to diagonaler. Lærer: Ja, du må godt stoppe der, der var en hel masse ord der. Mohammad er der nogle af de der ord, som ikke er almindelige ord, vi bruger i hverdagen. Når vi altså ikke har matematik? Mohammad: Øøh, den der polygon. Lærer: Polygon, så prøver vi at skrive det. (Skriver polygon på tavlen) Bilal: Og diagonal. Lærer: Jeg sagde Mohammad. Hvis man vil noget herinde, så rækker man fingeren op. Hashim, du havde en finger oppe? Hashim: Diagonaler. Lærer: Ja, diagonaler. Læreren skriver de ord eleverne nævner op på tavlen. Læreren: Var der andre ord, ja Nanna? Nanna: Vinkelspids. 42 Rubow (2003) side

18 Lærer: Ja, vinkelspids, hvor er I gode. Og Alberte? Alberte: Linjestykke. Lærer: Ja, linjestykke. Var der andre mærkelige ord? Ja, Nanna? Nanna: Regulær. Lærer: Ja, det er rigtigt, regulær. Ahmad, kan du se nogle mærkelige ord på de to linjer, som Elizabeth læste op? Ahmad: (kigger ned på sit ark) Øhm, nej. Lærer: Godt, hvad er det nemlig for nogle ord (peger op på tavlen). Khodr: (uden en finger i vejret) Matematikord. Lærer: Ja rigtigt, det er vores fagord fra matematikken. Og det kan være, vi lige skal tage dem enkeltvis og prøve at finde ud af, hvad de egentlig betyder. Hvis vi nu starter med at kigge ned på siden. (10 sekunders pause) Hvad er det nu polygon er for noget? Khodr: Er det ikke en mangekant? Lærer: Det er nemlig en mangekant (skriver mangekant ud for polygon). Og Nanna, du har også et bud. Nanna: Nej, ikke noget alligevel. Lærer: Khodr, kan du give os et eksempel på en mangekant? Khodr: Eeeh en syvkant. Lærer: (skriver en syvkant på tavlen) Yes, fx en syvkant. Bilal: Tegn lige en. Lærer: (Tegner) Er vi enige om, at det er en syvkant? Flere elever råber ja i kor. Lærer: Ja, hvad kan vi ellers sige om en polygon? Kenneth: Et græsk ord. Lærer: Ja, et græsk ord. Andre ting? Alberte: Et matematikord? Lærer: Det er helt klart et fagord fra matematik. Ja, det er ikke sådan et, vi går og bruger, når vi går og snakker sammen ude i frikvarteret, vel? Bilal, en diagonal, kan du huske, hvad det er? Bilal: Ja, ehm. Er det ikke linjestykker? Lærer: Jo, det er nogle linjestykker, er det sådan, så jeg bare kan tegne et linjestykke her (tegner på tavlen)? Bilal: Nej nej nej. 18

19 Lærer: Hvordan kan du så forklare mig, hvad en diagonal er? Bilal: Ehm, fx en figur. Lærer: Hvis jeg nu tegner en firkant, hvordan får jeg så diagonalerne på plads? Bilal: Sådan her (tegner et X ud i luften op mod firkanten på tavlen) Lærer: Kan du forklare det med ord? Bilal: Ja, det er fra en hjørne til den anden hjørne. Lærer: (Peger på tavlen) Fra den ene vinkelspids til den anden vinkelspids, det er nemlig rigtigt. Hvis jeg nu tegner en streg her fra og hertil (tegner på tavlen en af siderne). Er det så en diagonal? Bilal: Nej. Lærer: Nej, hvad er det, vi kalder det stykke der? Mohammad: En linje, en linje. Lærer: Jaaaa, hvad kalder vi sådan en linje? Er der nogle af jer, der kan huske det? (Spørger ud i klassen) Fehmi: (råber nede bagved) en omkreds. Mohammad: En areal? Lærer: Prøv at markere, hvis I vil sige noget. Hvad kaldes sådan en linje her, hvad kaldte vi den, da vi var små? (peger på linjen i firkanten) Nikolaj: En side. Lærer: Ja en side, men det er også rigtig, som der var, der sagde, at den også kan kaldes en grundlinje. Kunne den også være noget andet? Fehmi: En streg. Lærer: Ej, streg, det er ikke et matematikord. Nicoline: En højde. Lærer: Ja, det kan også være en højde, som vi også kan kalde en grundlinje. Er der flere diagonaler? Ahmad: (Ahmad rejser sig og går mod tavlen og peger på firkanten) Ja, her fra og her til. Lærer: (Spørger ud i klassen) Kan der tegnes flere diagonaler i den firkant? Flere fra klassen: Neeeej. Lærer: Hvad er det nu reglen er om diagonaler, hvor er det en diagonal altid går fra og hvor til? Mohammad: Fra hjørne til hjørne. 19

20 Lærer: Ja godt, fra vinkelspids til vinkelspids. Og husk nu den finger, man plaprer ikke bare op. Fint, så sætter vi en pil her fra og her til (Tegner en diagonal). Interview med de fire tosprogede elever Undervisningen former sig som en dialog mellem læreren og eleverne om de forskellige ord, som er på tavlen. Da eleverne og læreren var færdige med at tale om de forskellige ord fra opgaveteksten, bad læreren eleverne arbejde med opgaverne. Eleverne arbejdede flittigt med opgaverne, og læreren gik rundt på skift og hjalp de forskellige elever der havde brug for hjælp. Inden lektionens slutning valgte jeg at tage de tosprogede elever ud fra klassen og interviewede dem på baggrund af den undervisning, jeg havde observeret. Her stillede jeg følgende spørgsmål: - Hvad gør matematik svært for dig? - Hvordan kan du blive bedre til at forså opgaveteksten? - Hvad skal din lærer gøre for at styrke dig? Eleverne var enige om, at læsningen af matematiske tekster volder dem problemer, da der i matematisk sammenhæng optræder flere førfaglige ord og fagudtryk, som gør det svært for elevernes læsning og forståelse. Eleverne påpegede også at enkelte ord kan vanskeliggøre deres arbejde og derved være en barriere for løsningen af opgaver, der bliver stillet. Bilal sagde, Hvis matematik skal være nemmere, skal teksten ikke være så lang, fordi meget af teksten skal man ikke bruge, man skal kun tage noget af det ud. Resten er fyld. Til det knyttede Khodr følgende, jeg har ikke svært ved fx færdighedsregning, fordi der ikke er noget tekst, men i problemregning er der meget tekst, som er svær. Nogen gange kan nogle ord være så svære, at jeg ikke får fat i meningen med opgaven, fordi jeg ikke forstår, hvad jeg læser. Khodr og Bilal understreger, at hvis ikke de forstår nøgleordene i matematikteksten, vanskeliggør det løsningen af den tilhørende opgave. Alle fire drenge var enige om at dagens undervisning, gjorde det nemmere for dem at deltage, da læreren valgte at forklare ordene i teksten samt at gennemgå starten af siden. Hashim sluttede af med at nævne, det er som om, vi ikke altid snakker om opgaverne, læreren siger; vi skal jo også nå noget andet. 20

Sproglig udvikling i Fælles Mål i alle fag Kl

Sproglig udvikling i Fælles Mål i alle fag Kl Sproglig udvikling i Fælles Mål i alle fag Kl. 14.40-15.20 Dansk som andetsprog som dimension i fagene samt faglig læsning og skrivning er under overskriften Sproglig udvikling skrevet ind som tværgående

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Aktionslæring som metode

Aktionslæring som metode Tema 2: Teamsamarbejde om målstyret læring og undervisning dag 2 Udvikling af læringsmålsstyret undervisning ved brug af Aktionslæring som metode Ulla Kofoed, uk@ucc.dk Lisbeth Diernæs, lidi@ucc.dk Program

Læs mere

Sproglig udvikling - et tværgående tema i Fælles Mål. Aarhus 23. oktober 2014

Sproglig udvikling - et tværgående tema i Fælles Mål. Aarhus 23. oktober 2014 Sproglig udvikling - et tværgående tema i Fælles Mål Aarhus 23. oktober 2014 Dagens tal 4004 4004 f. kr. blev jorden skabt kl. 9:00 (det var en søndag!) James Ussher, ærkebiskop i Irland (calvinist) Næsten

Læs mere

Faglig læsning i matematik

Faglig læsning i matematik Faglig læsning i matematik af Heidi Kristiansen 1.1 Faglig læsning en matematisk arbejdsmåde Der har i de senere år været sat megen fokus på, at danske elever skal blive bedre til at læse. Tidligere har

Læs mere

At regne med forståelse

At regne med forståelse r FAGLIG LÆSNING OG SKRIVNING l FAGENE At regne med forståelse - Faglig læsning og skrivning i matematik Af Michael Wahl Andersen og Trine Kjær Krogh Der bliver i øjeblikket afsat mange ressourcer til

Læs mere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever en introduktion Tosprogede elever klarer sig markant ringere i folkeskolen end

Læs mere

Synliggørelse af sproget i matematikundervisningen. Workshop Den 7. februar 2013

Synliggørelse af sproget i matematikundervisningen. Workshop Den 7. februar 2013 Synliggørelse af sproget i matematikundervisningen Workshop Den 7. februar 2013 Hvem er vi? Lone Stilling Karlsen lærer i matematik og fysik (og dansk). Ama El-Nazzal lærer i matematik og kemi Vi er begge

Læs mere

Hunden kan sige et nyt tal (legen kan selvfølgelig udvides til former) hver dag, men kun det tal.

Hunden kan sige et nyt tal (legen kan selvfølgelig udvides til former) hver dag, men kun det tal. 4. oktober 9.00-15.00 Tårnby Faglig læsning Program Præsentation Hunden - en aktivitet til at vågne op på Oplæg om begrebsdannelse Aktiviteter hvor kroppen er medspiller Matematikkens særlige sprog Aktiviteter

Læs mere

Faglig læsning og skrivning - i matematik. Næsbylund d. 17.9.10

Faglig læsning og skrivning - i matematik. Næsbylund d. 17.9.10 Faglig læsning og skrivning - i matematik Næsbylund d. 17.9.10 Hvad har I læst i dag? Tal med din sidemakker om, hvad du har læst i dag Noter på papir, hvad I har læst i dag Grupper noterne Sammenlign

Læs mere

Faglig læsning i matematik. - Michael Wahl Andersen, Ålborg, 2012

Faglig læsning i matematik. - Michael Wahl Andersen, Ålborg, 2012 Faglig læsning i matematik - Michael Wahl Andersen, Ålborg, 2012 Begrundelser Faglig læsning hvorfor? Fælles mål Mentale repræsentationer Tænkning Aktiv læsning Matematikbogen som genre Bogens opbygning

Læs mere

Aktuelle materialer til læsevejlederen

Aktuelle materialer til læsevejlederen Aktuelle materialer til læsevejlederen Forskerklummer et nyt tiltag Læsesyn og kompleksitet En læseunderviser skal kunne se og kombinere læsning og literacy fra flere perspektiver. Et læsesyn er ikke nok.

Læs mere

8:30-14:30 Sproglig udvikling Kort aktivitet Planlægning af undervisningsforløb Fremlæggelse af undervisningsforløb

8:30-14:30 Sproglig udvikling Kort aktivitet Planlægning af undervisningsforløb Fremlæggelse af undervisningsforløb 8:30-14:30 Sproglig udvikling Kort aktivitet Planlægning af undervisningsforløb Fremlæggelse af undervisningsforløb Kaffepause 10:00-10:15 Frokost 12:15-13:00 Kaffepause 13:45-14:00 SPROGLIG UDVIKLING

Læs mere

FAGUNDERVISNING OG SPROGLIG UDVIKLING (I MATEMATIK)

FAGUNDERVISNING OG SPROGLIG UDVIKLING (I MATEMATIK) FAGUNDERVISNING OG SPROGLIG UDVIKLING (I MATEMATIK) Ministeriets Informationsmøde, Hotel Nyborg Strand, 5. marts 2015 Rasmus Greve Henriksen (rgh-skole@aalborg.dk) Det ambitiøse program! 1. Afsæt - Projekt

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Læseplan for faget Dansk som andetsprog - basisundervisning

Læseplan for faget Dansk som andetsprog - basisundervisning Læseplan for faget Dansk som andetsprog - basisundervisning Indledning Basisundervisningen i dansk som andetsprog tager sigte på elever, som ved optagelsen ikke har sproglige forudsætninger for at kunne

Læs mere

Begrebsafklaring. Hvad vil vi vide noget om? Hvorfor vil vi vide det? Hvad har vi fokus på? Kompetencer og potentialer. undervisning (IUP)

Begrebsafklaring. Hvad vil vi vide noget om? Hvorfor vil vi vide det? Hvad har vi fokus på? Kompetencer og potentialer. undervisning (IUP) Begrebsafklaring Hvad vil vi vide noget om? Sprogvurdering Sprogbeskrivelse Status Kompetencer og potentialer Hvorfor vil vi vide det? Placering af en elev Tilrettelægge undervisning (IUP) Hvad har vi

Læs mere

Læseløft Syd - Et følgeforskningsprojekt

Læseløft Syd - Et følgeforskningsprojekt Læseløft Syd - Et følgeforskningsprojekt LENE ILLUM 29. MARTS 2017 Dagsorden 1. Undersøgelsens formål 2. Følgeforskning: Metode og analyse Fund 3. De første bud på anbefalinger Baggrund for undersøgelsen

Læs mere

Læseforståelse i matematikundervisningen

Læseforståelse i matematikundervisningen MARIANE HORNSTRUP TEGNER STUDIENR.: 30281021 Læseforståelse i matematikundervisningen Et projekt om lærerens opgave ved særligt tilrettelagt undervisning for elever med dansk som andetsprog i matematik

Læs mere

Indhold. Kort beskrivelse af projektet 2. Projekt matematik og læsning 2. Projektets implementering i undervisningen 3

Indhold. Kort beskrivelse af projektet 2. Projekt matematik og læsning 2. Projektets implementering i undervisningen 3 Privatskole og Sjællands Privatskole: Projekt matematik og læsning Indhold Kort beskrivelse af projektet Projekt matematik og læsning Projektets implementering i undervisningen Hvordan er projektet evalueret

Læs mere

www.meretebrudholm.dk VI LÆSER FOR LIVET MERETE BRUDHOLM Hvad er faglig læsning, og hvorfor er det vigtigt at arbejde med læsning i alle fag?

www.meretebrudholm.dk VI LÆSER FOR LIVET MERETE BRUDHOLM Hvad er faglig læsning, og hvorfor er det vigtigt at arbejde med læsning i alle fag? 1 VI LÆSER FOR LIVET MERETE BRUDHOLM Hvad er faglig læsning, og hvorfor er det vigtigt at arbejde med læsning i alle fag? Skolens læsepædagogiske udfordring? 2 Det mest bekymrende problem som mellemtrinnets/overbygningens

Læs mere

Læsning der lykkes Inklusion af elever med opmærksomhedsforstyrrelser i læse- og skriveundervisningen

Læsning der lykkes Inklusion af elever med opmærksomhedsforstyrrelser i læse- og skriveundervisningen Læsning der lykkes Inklusion af elever med opmærksomhedsforstyrrelser i læse- og skriveundervisningen - Lektor Laura Emtoft og Lektor Sofia Esmann UC Sjælland Udgangspunktet For mange elever præsterer

Læs mere

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Læsning på mellemtrinnet Der sigtes mod trinmålene for 4. og 6. klassetrin. På mellemtrinnet er afkodningen for de fleste elever

Læs mere

Undervisningsvejledning

Undervisningsvejledning Undervisningsvejledning Baggrund Undervisningsvejledning Denne undervisningsvejledning er lavet med henblik på at understøtte undervisningen af unge uledsagede asylansøgere ud fra filmen It s Your Safety-net!.

Læs mere

Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan?

Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan? Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan? Planlægning af forældremøde med udgangspunkt i det eleverne er i gang med at lære i fagene Skrevet af: Ulla Kofoed, lektor, UCC 11.05.2017 Forældresamarbejde

Læs mere

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Status: 4.b er en klasse der består af ca. 20 elever. Der er en god fordeling mellem piger og drenge i klasser. Klassen har 5 matematiktimer om ugen. Vi fortsætter

Læs mere

Mundtlig matematik. - et udviklingsarbejde Startet på Skovshoved Skole fortsætter her. Ikke bare en proces, men i proces..

Mundtlig matematik. - et udviklingsarbejde Startet på Skovshoved Skole fortsætter her. Ikke bare en proces, men i proces.. Mundtlig matematik - et udviklingsarbejde Startet på Skovshoved Skole fortsætter her. Ikke bare en proces, men i proces.. Hjørring 7. sep. 2012 Line Engsig matematikvejleder på Skovshoved Skole og Mikael

Læs mere

Standardtitelblad til opgaver på Læreruddannelsen Campus Roskilde. Elektronisk aflevering

Standardtitelblad til opgaver på Læreruddannelsen Campus Roskilde. Elektronisk aflevering Standardtitelblad til opgaver på Læreruddannelsen Campus Roskilde. Elektronisk aflevering Navn og studienummer: Louise Jakobsen lr11se1411 Fag/hold: Bachelorprojekt Matematik 1.-6. klasse Titel på opgaven:

Læs mere

Positionssystemet, 2 3 uger (7 lektioner), 2. klasse.

Positionssystemet, 2 3 uger (7 lektioner), 2. klasse. Positionssystemet, 2 3 uger (7 lektioner), 2. klasse. FRA FORENKLEDE FÆLLES MÅL Kommunikation vedrører det at udtrykke sig med og om matematik og at sætte sig ind i og fortolke andres udtryk med og om

Læs mere

Gør tanke til handling VIA University College. Læs og Lær Kursusgang 1

Gør tanke til handling VIA University College. Læs og Lær Kursusgang 1 Gør tanke til handling VIA University College Læs og Lær Kursusgang 1 Program kursusgang 1 kl. 12.00-16.00 1. Intro til forløbet 2. Hvad er læsning? 3. Eksempler på teksttyper 4. Øvelse identificer teksttype

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Dansk som andetsprog og sproglig udvikling

Dansk som andetsprog og sproglig udvikling Dansk som andetsprog og sproglig udvikling Målgruppe: Lærere i sprogstøttecentre og modtagerklasser, lærere med tosprogede børn i klasserne samt andre interesserede Tid: 23. april kl. 15-17.30 Sted: Medborgerhuset

Læs mere

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning Fagformål for faget dansk som andetsprog Tosprogede elever skal i dansk som andetsprog udvikle sproglige kompetencer med udgangspunkt i deres samlede sproglige forudsætninger, sådan at eleverne kan forstå

Læs mere

Kompetencemål for Matematik, 1.-6. klassetrin

Kompetencemål for Matematik, 1.-6. klassetrin Kompetencemål for Matematik, 1.-6. klassetrin Matematik omhandler samspil mellem matematiske emner, matematiske kompetencer, matematikdidaktik samt matematiklærerens praksis i folkeskolen og bidrager herved

Læs mere

SPROGLIG UDVIKLING I MATEMATIK

SPROGLIG UDVIKLING I MATEMATIK SPROGLIG UDVIKLING I MATEMATIK Læreruddannelseskonference, Odense Congress Center, 11. nov. 2016 Rasmus Greve - rg@rasmusgreve.dk Indhold i workshoppen 1. Afsæt - Projekt Uddannelsesløft - FFM - læringsmålstyret

Læs mere

Indhold. 16. maj 2013. Side 2. Kirsten Søs Spahn, pædagogisk konsulent i matematik, CFU, UCC. Mail: ksp@ucc.dk

Indhold. 16. maj 2013. Side 2. Kirsten Søs Spahn, pædagogisk konsulent i matematik, CFU, UCC. Mail: ksp@ucc.dk Odense d. 7.5.2013 Indhold Fælles Mål for 0. klasse Fælles Mål trinmål for 3. klasse Hvad kræves for at kunne læse? Hvordan kan eleverne lære at færdes i bogen? Hvilke læremidler kan supplere? 16. maj

Læs mere

Sprogligt repertoire

Sprogligt repertoire Sprogligt repertoire Projektet Tegn på sprog i København at inddrage flersprogede børns sproglige resurser Lone Wulff (lw@ucc.dk) Fokus i oplægget Målsætninger Kort præsentation af pilotprojektet, baggrund

Læs mere

Matematiske kompetencer - hvad og hvorfor? DLF-Kursus Frederikshavn 24.-25.9 2015 Eva Rønn UCC

Matematiske kompetencer - hvad og hvorfor? DLF-Kursus Frederikshavn 24.-25.9 2015 Eva Rønn UCC Matematiske kompetencer - hvad og hvorfor? DLF-Kursus Frederikshavn 24.-25.9 2015 Eva Rønn UCC Komrapporten Kompetencer og matematiklæring. Ideer og inspiration til udvikling af matematikundervisningen

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

Bilag til Merete Brudholms artikel. Bilag 1. Læsning i alle fag

Bilag til Merete Brudholms artikel. Bilag 1. Læsning i alle fag Bilag til Merete Brudholms artikel Bilag 1 Til drøftelse i klassens lærerteam Hvilke læsemåder behersker eleverne i relation til genrerne fortællende og informerende tekster, og hvilke skal implementeres

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009

Læs mere

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Fra antologien Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Artikel fra antologien Kommunikation i matematik v/kirsten Søs Spahn, lærer, exam.pæd., pædagogisk konsulent i matematik, Center for

Læs mere

Læsning er en aktiv proces!

Læsning er en aktiv proces! Faglig læsning i udskolingen Når koden er knækket DGI-byen 21. januar 2015 Louise Rønberg Adjunkt, Program for Læring og Didaktik, Professionshøjskolen UCC lour@ucc.dk Læsning er en aktiv proces! Læseforståelse

Læs mere

Danmarks Lærerforening foråret 2012 Lena Bülow-Olsen

Danmarks Lærerforening foråret 2012 Lena Bülow-Olsen Denne præsentation indeholder et udvalg og en sammenskrivning af slides fra det mundtlige oplæg om faglig læsning på DLFs konferencer Vi læser for livet Vi læser for livet Danmarks Lærerforening foråret

Læs mere

Kompetenceområdet kommunikation. Tirsdag den 4. august

Kompetenceområdet kommunikation. Tirsdag den 4. august Kompetenceområdet kommunikation Tirsdag den 4. august Færdigheds- og vidensmål I kan planlægge læringsmålsstyret forløb inden for kompetenceområdet kommunikation I har viden om kompetenceområdet kommunikation

Læs mere

Mundtlighed i matematikundervisningen

Mundtlighed i matematikundervisningen Mundtlighed i matematikundervisningen 1 Mundtlighed Annette Lilholt Side 2 Udsagn! Det er nemt at give karakter i færdighedsregning. Mine elever får generelt højere standpunktskarakter i færdighedsregning

Læs mere

Kompetencemål for Matematik, 4.-10. klassetrin

Kompetencemål for Matematik, 4.-10. klassetrin Kompetencemål for Matematik, 4.-10. klassetrin Matematik omhandler samspil mellem matematiske emner, matematiske arbejds- og tænkemåder, matematikdidaktisk teori samt matematiklærerens praksis i folkeskolen

Læs mere

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen?

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Iflg. formålet for faget tysk står der, at: Undervisningen skal udvikle elevernes sproglige bevidsthed om tysk sprog og om sprogtilegnelse.

Læs mere

Introduktion: Inspirationsmaterialer til arbejdet med sproglig udvikling i undervisningen

Introduktion: Inspirationsmaterialer til arbejdet med sproglig udvikling i undervisningen Introduktion: Inspirationsmaterialer til arbejdet med sproglig udvikling i undervisningen I Fælles Mål for folkeskolen sætter det tværgående tema Sproglig udvikling fokus på den dobbelte opgave, som faglærere

Læs mere

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold Årsplan for undervisningen i matematik på 4. klassetrin 2006/2007 Retningslinjer for undervisningen i matematik: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget matematik, udgør folkeskolens formål

Læs mere

Helhedsskole på Issø-skolen.

Helhedsskole på Issø-skolen. Helhedsskole på Issø-skolen. Beskrivelsen af Helhedsskole på Issø-skolen tager afsæt i: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser af SFO

Læs mere

Dansk. Kompetencemål Færdigheds-og vidensmål Læringsmål for Smarte rettigheder

Dansk. Kompetencemål Færdigheds-og vidensmål Læringsmål for Smarte rettigheder Arbejdet med webmaterialet udvikler elevernes ordforråd og kendskab til begreber, der vedrører udviklingslande. De læser samt forholder sig til indholdet. Lærer, hvad gør du? Hjælper eleverne i gang med

Læs mere

SPROGBASERET FAGUNDERVISNING I MATEMATIK

SPROGBASERET FAGUNDERVISNING I MATEMATIK SPROGBASERET FAGUNDERVISNING I MATEMATIK Hvert fag i hver sin skoleform har sine fagtekster og sine specifikke sproglige træk. Fagsprog [ ] har grundlæggende generelle træk på tværs af både fag og skoleformer.

Læs mere

Lone Skafte Jespersen & Anne Risum Kamp. Teamhåndbog. Faglig læsning. i fagene A KA D EM I S K F O R LA G

Lone Skafte Jespersen & Anne Risum Kamp. Teamhåndbog. Faglig læsning. i fagene A KA D EM I S K F O R LA G Lone Skafte Jespersen & Anne Risum Kamp Faglig læsning i fagene Teamhåndbog A KA D EM I S K F O R LA G Faglig læsning i fagene. Teamhåndbog Lone Skafte Jespersen & Anne Risum Kamp 2010 Akademisk Forlag,

Læs mere

Forord til skoleområdet. Udskoling. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Forord til skoleområdet. Udskoling. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Forord til skoleområdet Udskoling Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Når eleverne forlader folkeskolen, skal de læse sikkert, varieret og hurtigt med forståelse, indlevelse

Læs mere

Kompetencemål for Matematik, klassetrin

Kompetencemål for Matematik, klassetrin Kompetencemål for Matematik, 1.-6. klassetrin Matematik omhandler samspil mellem matematiske emner, matematiske arbejds- og tænkemåder, matematikdidaktik samt matematiklærerens praksis i folkeskolen og

Læs mere

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden praktikvejledning.dk

Læs mere

Sproginddragelse i matematikundervisningen. Eksempel fra Lundergårdskolen i Hjørring Efterår 2013 v/ Frank Overlund og Thomas Hjermitslev

Sproginddragelse i matematikundervisningen. Eksempel fra Lundergårdskolen i Hjørring Efterår 2013 v/ Frank Overlund og Thomas Hjermitslev Sproginddragelse i matematikundervisningen Eksempel fra Lundergårdskolen i Hjørring Efterår 2013 v/ Frank Overlund og Thomas Hjermitslev Mål og fokusområder der skal indgå i planlægning og gennemførelse

Læs mere

Simon - en elev i generelle læringsvanskeligheder

Simon - en elev i generelle læringsvanskeligheder Simon - en elev i generelle læringsvanskeligheder Indhold og mål i undervisningen 1. observation: Klassen arbejder i dansk med gysergenren og forberedende skriveøvelser med henblik på at kunne skrive egne

Læs mere

Brøker kan repræsentere dele af et hele som et område (fx ½ sandwich, ½ pizza, ½ æble, ½ ton grus).

Brøker kan repræsentere dele af et hele som et område (fx ½ sandwich, ½ pizza, ½ æble, ½ ton grus). Elevmateriale Undervisningsforløb Undervisningsforløbet er tiltænkt elever på 5. klassetrin. Der arbejdes en uge med hver af de tre hovedpointer, i fjerde uge arbejdes der med refleksionsaktiviteter, og

Læs mere

Læsning og skrivning - i matematik. Roskilde d. 9.11.2011

Læsning og skrivning - i matematik. Roskilde d. 9.11.2011 Læsning og skrivning - i matematik Roskilde d. 9.11.2011 Hvad har I læst i dag? Tal med din sidemakker om, hvad du har læst i dag Noter på post-it, hvad I har læst i dag Grupper noterne Sammenlign med

Læs mere

Forord til skoleområdet Mellemtrin Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring

Forord til skoleområdet Mellemtrin Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Forord til skoleområdet Mellemtrin Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Forord til skoleområdet; mellemtrin På mellemtrinnet skifter fokus fra at lære at læse til fokus

Læs mere

Om at indrette sproghjørner

Om at indrette sproghjørner Om at indrette sproghjørner - og om lederarbejdet i sprogarbejdet Edith Ravnborg Nissen Forudsætninger for en god samtale den gode rollemodel Det sociale miljø har stor betydning for barnets deltagelse

Læs mere

Elevernes faglige udvikling demonstreres for forældrene

Elevernes faglige udvikling demonstreres for forældrene Elevernes faglige udvikling demonstreres for forældrene Af Anne Katrine Rask, lektor Om sammenhængen mellem de forskellige elementer i skolehjemsamarbejdet hvordan bruger lærerne dem til at give forældrene

Læs mere

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Pædagogisk diplomuddannelse UNDERVISNING I LÆSNING OG MATEMATIK FOR VOKSNE Mål for læringsudbytte skal opnå faglige og pædagogisk/didaktiske forudsætninger for at kunne forestå planlægning, gennemførelse

Læs mere

Gråzonesprog - Formidling i den faglige undervisning

Gråzonesprog - Formidling i den faglige undervisning Gråzonesprog - Formidling i den faglige undervisning Gråzonesprog er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. I perioden 2013-2016 indgår FastholdelsesTaskforce

Læs mere

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling Bakkeskolens læsefolder En forældre-guide til læseudvikling Indhold Hvorfor denne folder?...s 3 Hvad er læsning?... s 4 Daglig læsning er vigtig.. s 5 - Hvad kan jeg som forælder gøre?.... s 5 Begynderlæsning.

Læs mere

Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS. Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen

Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS. Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen Læringsmål At inspirere og motivere til at bruge vejledere til

Læs mere

30-08-2012. Det glade budskab! Giv eleverne førerkasketten på. Læsning er motion for hjernen. Om udvikling af gode faglige læsevaner

30-08-2012. Det glade budskab! Giv eleverne førerkasketten på. Læsning er motion for hjernen. Om udvikling af gode faglige læsevaner Giv eleverne førerkasketten på Om udvikling af gode faglige læsevaner Temadag om faglig læsning Aalborg, onsdag den 26. september 2012 Elisabeth Arnbak Center for grundskoleforskning DPU Århus Universitet

Læs mere

Sproglig udvikling og sproglige læringsmål i Fælles Mål

Sproglig udvikling og sproglige læringsmål i Fælles Mål Temadag Tyve Samarbejdskommuner 9.april. Workshop 1 Sproglig udvikling og sproglige læringsmål i Fælles Mål Målet er at arbejde med sproglige læringsmål i udvalgte fag tegn på læring i forhold til de sproglige

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer 21SKILLS.DK CFU, DK Kom godt i gang Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejd sammen! Den bedste måde at få det 21. århundredes kompetencer

Læs mere

Årsplan for matematik i 1. klasse 2011-12

Årsplan for matematik i 1. klasse 2011-12 Årsplan for matematik i 1. klasse 2011-12 Klasse: 1. Fag: Matematik Lærer: Ali Uzer Lektioner pr. uge: 5 Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer

Læs mere

Mange professionelle i det psykosociale

Mange professionelle i det psykosociale 12 ROLLESPIL Af Line Meiling og Katrine Boesen Mange professionelle i det psykosociale arbejdsfelt oplever, at de ikke altid kan gøre nok i forhold til de problemer, de arbejder med. Derfor efterlyser

Læs mere

Modellering med Målskytten

Modellering med Målskytten Modellering med Målskytten - Et undervisningsforløb i WeDo med udgangspunkt i matematiske emner og kompetencer Af Ralf Jøker Dohn Henrik Dagsberg Målskytten - et modelleringsprojekt i matematik ved hjælp

Læs mere

Guide til elevnøgler

Guide til elevnøgler 21SKILLS.DK Guide til elevnøgler Forslag til konkret arbejde Arbejd sammen! Den bedste måde at få de 21. århundredes kompetencer ind under huden er gennem erfaring og diskussion. Lærerens arbejde med de

Læs mere

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 5. klassetrin Efter 7. klassetrin Efter 9. klassetrin Læsning Eleven kan læse og forstå enkle Eleven kan læse og forstå fiktive og ikkefiktive Eleven

Læs mere

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder hos tosprogede elever

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder hos tosprogede elever Udvikling af sprog- og læsefærdigheder hos tosprogede elever Indhold At være tosproget et læringsvilkår... 3 At læse på andetsproget dansk.... 5 Sprog og læsning i 0. klasse.... 6 Sprog og læsning i indskolingen...

Læs mere

resultaterne og sammenholde dem med hinanden.

resultaterne og sammenholde dem med hinanden. ! "#$%!& ' ( ( ' Hvordan har du fattet interesse for at undervise dine kollegaer i dansk som 2. sprog? Det er meget tilfældighedernes spil. Det startede med, at Lise Thorn bad mig om at tage på et kursus,

Læs mere

Dagens indhold og program

Dagens indhold og program Den virtuelle værktøjskasse Sprogværkstedet rkstedet Dagens indhold og program Sprogværkstedet rkstedet Den virtuelle værktv rktøjskasse problemformulering: Hvordan støtter tter vi bedst muligt elever

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Sept. 2011 Pædagogisk diplomuddannelse UNDERVISNING I LÆSNING OG MATEMATIK FOR VOKSNE Mål for læringsudbytte skal opnå faglige og pædagogisk/didaktiske forudsætninger for at kunne forestå planlægning,

Læs mere

Evaluering og test af tosprogede elever

Evaluering og test af tosprogede elever Evaluering og test af tosprogede elever 36 lektioner plus to mellemliggende hjemmeopgaver Udvikler Seminarielektor Ulla Bryanne, University College Nordjylland Resumé Kurset henvender sig til lærere, der

Læs mere

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder på mellemtrinnet

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder på mellemtrinnet Udvikling af sprog- og læsefærdigheder på mellemtrinnet 2 Læsepolitik Indhold Udvikling af sprog- og læsefærdigheder på mellemtrinnet.... 4 Læsning ind i fagene - aktive forståelsesstrategier..... 6 It

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

Læs-Tænk-Regn Indskolingen

Læs-Tænk-Regn Indskolingen Læs-Tænk-Regn Indskolingen Hvad er Læs-Tænk-Regn? Læsning er ikke kun dansklærerens domæne mere, og i UVM s Læseplan for faget matematik står der da også under det tværgående emne Sproglig udvikling :

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse

Lektiehjælp og faglig fordybelse Punkt 5. Lektiehjælp og faglig fordybelse 2015-056033 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, status på lektiehjælp og faglig fordybelse. Beslutning: Til orientering. Skoleudvalget

Læs mere

Matematiske billeder, sprog og læsning. Michael Wahl Andersen

Matematiske billeder, sprog og læsning. Michael Wahl Andersen Matematiske billeder, sprog og læsning Michael Wahl Andersen Michael Wahl Andersen Matematiske billeder, sprog og læsning 1. udgave, 2. oplag, 2010 2008 Dafolo Forlag og forfatteren DTP og omslag: Lars

Læs mere

Hvordan bliver en læringshistorie til?

Hvordan bliver en læringshistorie til? Læringshistorier 1 Hvad er en læringshistorie? Læringshistorier er fortællinger om et barns eller flere børns læring i konkrete situationer. Læringshistorier er en metode til at dokumentere læring, som

Læs mere

Dybkærskolens handleplan for sprog og læsning hos tosprogede elever 0. - 10. klasse

Dybkærskolens handleplan for sprog og læsning hos tosprogede elever 0. - 10. klasse Mål Anbefalinger fra Silkeborgs Kommunes læsepolitik for at opnå forenklede Fælles Mål for 2014sat 0. KLASSE 1.Arbejd med forforståelse af indholdet, når et emne startes op. 2.Arbejd med centrale ord og

Læs mere

Hvad er matematik? Indskolingskursus

Hvad er matematik? Indskolingskursus Hvad er matematik? Indskolingskursus Vordingborg 25. 29. april 2016 Matematikbog i 50 erne En bonde sælger en sæk kartofler for 40 kr. Fremstillingsomkostningerne er 4/5 af salgsindtægterne. Hvor stor

Læs mere

Undervisningsforløb med billedromanen Emmely M i 5. klasse

Undervisningsforløb med billedromanen Emmely M i 5. klasse Undervisningsforløb med billedromanen Emmely M i 5. klasse Af Mette Kjersgaard Andersen Dette undervisningsforløbs overordnede formål er at etablere en forståelse for genren fantastiske fortællinger. Hensigten

Læs mere

19.17 UNDERVISNING I LÆSNING OG/ELLER MATEMATIK FOR VOKSNE

19.17 UNDERVISNING I LÆSNING OG/ELLER MATEMATIK FOR VOKSNE 19.17 UNDERVISNING I LÆSNING OG/ELLER MATEMATIK FOR VOKSNE Mål for læringsudbytte skal opnå faglige og pædagogisk/didaktiske forudsætninger for at kunne forestå planlægning, gennemførelse og evaluering

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

Bilag 4. Planlægningsmodeller til IBSE

Bilag 4. Planlægningsmodeller til IBSE Bilag 4 Planlægningsmodeller til IBSE I dette bilag præsenteres to modeller til planlægning af undersøgelsesbaserede undervisningsaktiviteter(se figur 1 og 2. Den indeholder de samme overordnede fire trin

Læs mere

Kan unge ordblinde udvikle deres skrivning gennem genrepædagogikken?

Kan unge ordblinde udvikle deres skrivning gennem genrepædagogikken? Kan unge ordblinde udvikle deres skrivning gennem genrepædagogikken? - et forsknings- og udviklingsarbejde på Bork Havn Efterskole tyder på det! Helle Bundgaard Svendsen, lektor i dansk på læreruddannelsen

Læs mere

Forældrepjece om sprogtilegnelse i Elsted Dagtilbud

Forældrepjece om sprogtilegnelse i Elsted Dagtilbud FORÆLDREPJECE SPROG Indhold Forældrepjece om sprogtilegnelse i Elsted Dagtilbud 3 Gode råd 3 Sprogforståelse 5 Når der er knas med sproget 5 Sprogvurdering 6 Sprogarbejdet i Elsted Dagtilbud 7 Sprogvejleder

Læs mere

Årsplan for matematik i 1. klasse 2010-11

Årsplan for matematik i 1. klasse 2010-11 Årsplan for matematik i 1. klasse 2010-11 Vanløse den 6. juli 2010 af Musa Kronholt Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden

Læs mere

Bachelorprojekt Bilag 4 fil nr. 3 Tysk Karin Rostgaard Henrichsen Studienummer: 30290440

Bachelorprojekt Bilag 4 fil nr. 3 Tysk Karin Rostgaard Henrichsen Studienummer: 30290440 Klasse: 6.x og y Fag: Tysk (Observering af 2. rang) Dato: 24.10.12. Situation: Stafette mit Zahlen Temaer: Igangsætning og mundtlighed Tema Person Beskrivelse: Hvad bliver der sagt? Hvad sker der? Igangsætning

Læs mere

Job-kendskab/karrierelæring

Job-kendskab/karrierelæring UEA-projekt for 3. klasse Indskoling Job-kendskab/karrierelæring Et uea-forløb om job-kendskab i 3. klasse skal højne elevernes kendskab til -og viden om forskellige jobfunktioner, samt hvilke kriterier

Læs mere