k r e d i t s i t u a t i o n e n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "k r e d i t s i t u a t i o n e n 2 0 0 9"

Transkript

1 k r e d i t s i t u a t i o n e n

2 Kreditsituationen 2009

3 Kreditsituationen 2009 Debatten om bankerne er præget af mange myter. I denne pjece dokumenteres: > at der ikke er en kreditklemme, > at udlånsrenter fortsat er på et lavt niveau og > at bankpakkerne med stor sandsynlighed giver et pænt overskud til staten. Figuroversigt Bankernes udlån er stadigvæk på et højt niveau 4 Udlånsvæksten i Danmark afviger ikke væsentligt fra i andre lande 5 Rigeligt med tilgængelig bankfinansiering i forhold til behovet 6 Virksomhederne efterspørger færre penge 7 Industrien ikke begrænset af mangel på finansiering 8 Virksomhederne rejser mere likviditet uden om bankerne 9 Bankernes udlånsrenter faldet markant siden november sidste år 11 Bankernes rentemarginal historisk set 12 Bankerne har store nedskrivninger på udlån 13 Danske virksomheder taber konkurrenceevne sammenlignet med udlandet 14 Staten kan ende op med et pænt provenu på bankpakkerne 16 Kapitalmarkederne endnu ikke tilbage på før-krise niveauet 18 Prisen for lange penge er stadig høj 19 3

4 Bankernes udlån er stadigvæk på et højt niveau Mia. kr Virksomheder Husholdninger feb-04 jun-04 okt-04 feb-05 jun-05 okt-05 feb-06 jun-06 okt-06 feb-07 jun-07 okt-07 feb-08 jun-08 okt-08 feb-09 jun-09 okt-09 Anm.: Bankernes udlån. Ikke sæson-korrigeret. Kilde: Nationalbanken. Den økonomiske afmatning har medført, at bankerne i 2009 låner lidt færre penge ud end i 2008, hvor udlånet efter nogle år med betydelig vækst lå på et meget højt niveau. Samtidigt er en del af erhvervslånene flyttet over i realkreditinstitutterne. Udlånet fra den finansielle sektor er således højere end nogensinde. Udlånsudviklingen i bankerne har tiltrukket megen opmærksomhed det seneste halve år. Fokus burde nærmere være rettet mod midten af dette årti, da mange lod sig rive med af den stærke medvind, og hvor bankerne imødekom den store kapitalefterspørgsel. 4

5 Udlånsvæksten i Danmark afviger ikke væsentligt fra i andre lande 2004 = DEU DK ESP FRA UK IRE ITA SWE EUR jan-04 maj-04 sep-04 jan-05 maj-05 sep-05 jan-06 maj-06 sep-06 jan-07 maj-07 sep-07 jan-08 maj-08 sep-08 jan-09 maj-09 sep-09 Anm.: Udviklingen i MFI-udlån til erhverv i udvalgte lande og euroområdet. Kilde: Nationalbanken og ECB. Udviklingen i den danske finansielle sektors udlån svarer langt hen af vejen til situationen i udlandet. Lande som Storbritannien, Tyskland og Sverige har haft en lavere vækst i udlån til erhverv, end tilfældet er i Danmark. Mens fx Irland og Spanien har haft en højere udlånsvækst. 5

6 Rigeligt med tilgængelig bankfinansiering i forhold til behovet Pct Udlån til husholdninger i forhold til privat forbrug Udlån til ikke-finansielle virksomheder i forhold til deres bruttotilvækst halvår Anm.: Bankernes udlån ift. realøkonomien. Kilde: Nationalbanken, Danmarks Statistik og Finansrådets beregninger. Hvis der tages højde for, at aktiviteten i samfundet også er aftaget, er bankudlånet på det højeste niveau i mange år. Privatforbruget og virksomhedernes bruttoværditilvækst fortæller noget om transaktions- og finansieringsbehovet i økonomien. Sættes bankernes udlån til private og virksomheder i forhold til henholdsvis privatforbruget og bruttoværditilvæksten, har væksten særligt siden 2004 været meget høj. Og den var ved midten af året på det højeste niveau nogensinde. Udviklingen i udlånsbevillingen til både private og virksomheder har altså ikke været ekstraordinær lav det seneste år. Der er således ikke tale om en kreditklemme i Danmark. Det har både Finansministeriet og Nationalbanken i øvrigt også understreget i henholdsvis Økonomisk Redegørelse og Kvartalsoversigten for 3. kvartal. Der er flere årsager til, at udlånsvæksten har været negativ siden midten af 2009, men den altdominerende årsag er en lavere efterspørgsel efter banklån. 6

7 Virksomhederne efterspørger færre penge Nettotal 10 0 Faktisk Prognose kvt kvt kvt 2009 Anm.: Virksomhedernes efterspørgsel efter banklån. Eksisterende kunder. Nettotallet er bankernes vurdering af ændringerne fra kvartal til kvartal. Nettotallet beregnes efter den enkelte banks andel af det samlede udlån. En værdi på -100 svarer til, at efterspørgslen er faldet en del. En værdi på 0 er uændret efterspørgsel i forhold til seneste kvartal. Kilde: Nationalbanken. Vismændene pegede i deres efterårsrapport på, at der har været et betydeligt fald i låneefterspørgslen for private og virksomheder. For førstnævnte drives det især af faldende boligpriser og et generelt fald i forbruget som følge af den økonomiske usikkerhed. Bankerne rapporterer om et stort fald i efterspørgslen, særligt blandt virksomheder, og det er større end bankerne selv forventede. Investeringsefterspørgslen er på et meget lavt niveau, fordi der er megen ledig kapacitet. Det gælder især for arbejdsstyrken, men også for virksomhedernes kapitalapparat og boligbestanden. 7

8 Industrien ikke begrænset af mangel på finansiering Pct. andel Andre årsager Arbejdskraftmangel Utilstrækkelig kapacitet Utilstrækkelig efterspørgsel Finansielle begrænsninger K1-05 K2-05 K3-05 K4-05 K1-06 K2-06 K3-06 K4-06 K1-07 K2-07 K3-07 K4-07 K1-08 K2-08 K3-08 K4-08 K1-09 K2-09 K3-09 K4-09 Anm.: Produktionsbegrænsninger i industrien ultimo kvartalet før. Virksomheder med mindst 20 ansatte, der repræsenter godt halvdelen af beskæftigelsen i branchen. Kilde: Danmark Statistik. Danmarks Statistiks konjunkturbarometer bekræfter bankernes indtryk. Det er ikke udbuddet af kredit, der lægger begrænsninger på produktionen. Fx angiver ingen industrivirksomheder, at mangel på finansiering er en begrænsning i produktionen. I byggeriet er det op til 5 pct. af virksomhederne, der savner finansiering. Til gengæld angives utilstrækkelig efterspørgsel som det altovervejende problem. Ifølge tal fra Nationalbanken er det især de meget konjunkturfølsomme erhverv, såsom fremstillingsvirksomheder, bygge- og anlægsvirksomheder samt transportvirksomheder, der har lånt færre penge i banken. Dette er virksomheder, som er hårdt ramt af den økonomiske afmatning, hvilket mindsker deres afsætningsmuligheder samt behov for nyinvesteringer og dermed også deres låneefterspørgsel. 8

9 Virksomhederne rejser mere likviditet uden om bankerne Mia.kr Bank- og realkreditlån Andet (bl.a. udskudt moms og skat) Børsnoterede aktier Virksomhedsobligationer Finansiering i alt K1-06 K2-06 K3-06 K4-06 K1-07 K2-07 K3-07 K4-07 K1-08 K2-08 K3-08 K4-08 K1-09 K2-09 Anm.: Akkumulerede nettotransaktioner i egen- og fremmedkapital for ikke-finansielle virksomheder. Kilde: Nationalbanken. Virksomhedernes efterspørgsel efter lån er dermed faldet. Virksomhederne har justeret kapitalstrukturen og samtidigt øget den samlede finansiering. Særligt det seneste år. Der ses et mindre fald i virksomhedernes nettolåntagning i 1. halvår af 2009, hvorimod andre finansieringskilder, heriblandt udstedelse af aktier, får større vægt i kapitalstrukturen. En meget central faktor er dog regeringens beslutning om at udskyde virksomhedernes moms- og skattebetalinger, som har bidraget væsentligt til likviditeten i virksomhederne, svarende til ca. 45 mia. kr. i indeværende år. Netop udskydelserne kan være et væsentligt element bag dette års fald i bankernes samlede kassekreditter til virksomhederne. 9

10 I relation til virksomhedernes finansieringsovervejelser bør man notere sig, at de økonomiske vismænd senest har peget på, at for stramme krav til den fremtidige regulering af banker kan hæmme udlånsvæksten. Desuden skal man være opmærksom på, at en streng regulering af finansielle virksomheder (dvs. reelt på udlånet fra banker og realkreditinstitutter), kan resultere i et større marked for de dele, der ikke er underlagt tilsvarende regulering. Det var fx tilfældet på de finansielle markeder i USA i optakten til den finansielle krise. 10

11 Bankernes udlånsrenter faldet markant siden november sidste år Pct Virksomheder, udestående udlån Husholdninger, udestående udlån Nationalbankens udlånsrente (månedsultimo) jan-03 maj-03 sep-03 jan-04 maj-04 sep-04 jan-05 maj-05 sep-05 jan-06 maj-06 sep-06 jan-07 maj-07 sep-07 jan-08 maj-08 sep-08 jan-09 maj-09 sep-09 okt-09 Kilde: Nationalbanken. Der er sket et markant fald i prisen på lån til både private og virksomheder siden sidste år. Set over en længere tidshorisont er udlånsrenten for virksomheder eksempelvis nu på det laveste niveau i tre år. Det gælder såvel på udestående som for nye lån. Bankerne følger desuden i store træk Nationalbankens rentenedsættelser. Både når det går op, og når det går ned. 11

12 Bankernes rentemarginal historisk set Pct.point 7,0 6,5 6,0 Virksomheder Husholdninger 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 mar-03 jul-03 nov-03 mar-04 jul-04 nov-04 mar-05 jul-05 nov-05 mar-06 jul-06 nov-06 mar-07 jul-07 nov-07 mar-08 jul-08 nov-08 mar-09 jul-09 okt-09 Kilde: Nationalbanken. Bankernes kreditvilkår er blevet strammet i overensstemmelse med den økonomiske situation. Bankernes rentemarginal over for virksomhederne er øget siden november sidste år, hvilket bør ses i sammenhæng med, at vilkårene var for lempelige, før den internationale finanskrise slog igennem i Danmark. 12

13 Bankerne har store nedskrivninger på udlån Pct. 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0-0, halvår 2009 Anm.: Bankernes nedskrivninger i pct. af udlån og garantier. Kilde: Finanstilsynet. Efter en årrække med meget små tab, er bankerne nu inde i en periode, hvor der må forventes store tab på udlån. Det må bankerne tage højde for fx i form af en højere rentemarginal. Bankerne har især nedskrevet på engagementer med andre finansielle institutter og erhverv. Fremover forventer bankerne, at der vil komme en vækst i nedskrivningerne på private husholdninger. Disse nedskrivninger har indtil videre været begrænsede. 13

14 Danske virksomheder taber konkurrenceevne sammenlignet med udlandet Pct Letland Estland Rumænien Litauen Slovakiet Bulgarien Polen Tjekkiet Slovenien Irland Tyrkiet Island Storbritannien Grækenland Ungarn Finland Sverige Østrig Holland Frankrig Cypern Luxembourg Tyskland Norge Schweiz Belgien Portugal Danmark Spanien Italien Malta Anm.: Arbejdsproduktivitetsudviklingen målt på timer, årlig vækstrate, Kilde: The Conference Board. Bankerne låner penge ud til virksomheder med fornuftige projekter. I kreditvurderingen af en virksomhedskunde er de finansielle nøgletal vigtige parametre. Udsigterne til at frembringe et overskud er blevet betydeligt vanskeliggjort af den økonomiske afmatning og deraf generelt lavere efterspørgsel efter virksomhedernes varer. Et er den lavere efterspørgsel, noget andet er virksomhedens evne til at være effektiv og skabe et overskud. I den betragtning er det bekymrende, at danske virksomheder taber konkurrenceevne sammenlignet med udlandet. Bedømt på produktivitetsvæksten i perioden ligger dansk økonomi placeret i bunden sammenlignet med andre europæiske lande. I de senere år har produktivitetsvæksten i dansk erhvervsliv 14

15 ligefrem været negativ. Det kan skyldes, at vi har befundet os tæt på kapacitetsgrænsen, hvor virksomheder har hentet medarbejdere ind, der måske havde en produktivitet under gennemsnittet, eller ligefrem har hamstret ansatte i forventning om højere fremtidig produktion. Vismændene dokumenterede i deres seneste rapport, at dansk erhvervsliv mister markedsandele. Det er ikke kun målt på mængden, men også på priser. Dvs. virksomhederne eksporterer ikke tilstrækkeligt mange kvalitetsprodukter, der kan sælges til høje priser. 15

16 Staten kan ende op med et pænt provenu på bankpakkerne Stabilitetspakken fra oktober 2008 (også kaldet bankpakke 1) har stabiliseret forretningsforholdene, men har også for bankerne været en løsning i den dyre ende. Staten kan ende med at tjene flere mia. kr. på bankpakkerne, hvis vi ikke kommer i en situation med flere nødlidende banker, og henførsler til tab på bankerne i Finansiel Stabilitet A/S ikke øges ekstraordinært meget. Statens indtægter fra Bankpakke 1 Mia. kr Status november 2009 Bankernes omkostninger Statens gevinst Statens gevinst inkl. forventet tab på Roskilde Bank på 4 mia. kr Tab i Finansiel Stabilitet A/S (Mia. kr.) Anm.: Før skat. Hertil kommer statens renteindtægter på Bankpakke 2 foruden 750 mio. kr. fra Det Private Beredskab til redningen af Roskilde Bank. 16

17 Staten kan kun få et underskud på Roskilde Bank og bankpakkerne under ét, hvis nedskrivningerne på nødlidende banker overstiger 25 mia. kr. før skat. Regningen for de nødlidende banker, der kom med i Bankpakke 1, lyder i øjeblikket på godt 5,7 mia. kr. Staten vil derfor formentligt ende med et pænt overskud på bankpakkerne også efter den nuværende regning på ca. 4. mia. kr. for Roskilde Bank. Dertil kommer de renteindtægter, som staten måtte få via tilførslen af hybrid kernekapital til banker og realkreditinstitutter under kreditpakken 17

18 Kapitalmarkederne endnu ikke tilbage på før-krise niveauet Basispoint feb-03 jun-03 okt-03 feb-04 jun-04 okt-04 feb-05 jun-05 okt-05 feb-06 jun-06 okt-06 feb-07 jun-07 okt-07 feb-08 jun-08 okt-08 feb-09 jun-09 okt-09 Anm.: 3 måneders rentespænd mellem usikret og sikret lån. Kilde: Nationalbanken og Finansrådets beregninger. Den højere rentemarginal er ikke kun et resultat af højere kreditrisici og omkostningerne til bankpakke 1. Bankernes højere funding-omkostninger som følge af den finansielle uro forklarer også en del. Den lempelige pengepolitik kombineret med statsgarantien har gavnet bankernes fundingomkostninger. Rentespændet mellem usikrede og sikrede lån er generelt faldet siden starten af året. Situationen på kapitalmarkederne er dog langt fra normaliseret forstået på den måde, at der er et stykke vej til situationen, før den internationale finanskrise brød ud i sommeren Vi er tilbage på niveauet, før end krisen rigtigt eskalerede efter Lehman Brothers kollaps. Funding anses for at være relativt dyrere for danske banker. Ikke blot er rentespændet mellem usikrede og sikrede lån højere i Danmark end i fx USA og euroområdet. Der er ligeledes en forskel mellem pengemarkeds-renterne i Danmark og euroområdet. Det kan bl.a. forklares ved, at ECB har udbudt ubegrænset likviditet til markederne gennem en længere periode. 18

19 Prisen for lange penge er stadig høj Basispoint iboxx Euro Corporates AA iboxx Euro Corporates BBB iboxx Euro Corporates A iboxx Euro Financials AA jan-00 jan-01 jan-02 jan-03 jan-04 jan-05 jan-06 jan-07 jan-08 jan-09 sept-09 Anm.: Rentetillægget på virksomhedsobligationer i forhold til den europæiske swap-rentekurve. Iboxx Euro Financial AA er stærke finansielle virksomheder, iboxx Euro Corporates AA stærke industrivirksomheder og stærke finansielle virksomheder, iboxx Euro Corporates A stærke industrivirksomheder og svagere finansielle virksomheder og endelig er iboxx Euro Corporates BBB laveste investment grade. Kilde: Nordea og Markit. Nationalbanken har sænket deres udlånsrente meget til gavn for bankerne og deres kunder. Men det er vigtigt at notere sig, at bankernes lån i Nationalbanken kun udgør en mindre andel af den samlede funding. Bankernes funding-omkostninger er ikke faldet i samme omfang som Nationalbankens udlånsrente. Prisen på lange penge er fortsat markant højere end før krisens udbrud. 19

20 Den billigste måde at skaffe funding på vil være, at banken låner penge på fx pengemarkedet med én uges løbetid. Men dette lån skal jo fornyes hver eneste uge, og hvis pengemarkedet bryder sammen (som det delvist var tilfældet sidste år), vil banken få problemer med at skaffe likviditet. Og dermed have problemer med at opretholde forpligtigelser over for kunder, som først forventer at skulle betale deres lån tilbage om fx 5, 10 eller 30 år. En bank, som mangler likviditet, går ned det så vi med Northern Rock. I Danmark er kunderne dog sikret via indskydergarantiordningen. For at sikre forretningen i svære tider er bankerne derfor nødt til at have lang funding, som til dels modsvarer de lange udlån. Dvs., bankerne har brug for funding med fx 5 eller 10 års løbetid. Dette kan ikke hentes i Nationalbanken, men skal skaffes ved fx obligationsudstedelser. Samtidig er det også nødvendigt at have mange forskellige fundingkilder, som udløber på forskellige tidspunkter. Ellers er man som bank alt for udsat for udsving på kapitalmarkederne. Som bekendt har virksomhederne ændret deres kapitalstruktur en anelse, og de større virksomheder har fx rejst kapital via udstedelse af virksomhedsobligationer. Ligesom bankerne har de et behov for at sprede deres finansieringsrisiko ved at vælge flere former for finansiering. Prisen på virksomhedsobligationer er dog også kraftigt påvirket af uroen på kapitalmarkederne, som det fremgår af figuren ovenfor, og er ikke et billigt alternativ til eksempelvis et banklån. 20

21 Amaliegade 7 Telefon København K Fax

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Bilag 159 Offentligt

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Bilag 159 Offentligt Finansudvalget 28-9 FIU alm. del Bilag 19 Offentligt N O T A T Møde med Folketingets finansudvalg d. 3/9 29 Den verdensomspændende økonomiske krise har ført til et så markant fald i efterspørgslen efter

Læs mere

Møde med økonomi- og erhvervsministeren og organisationer om kreditsituationen d. 13/8 2009

Møde med økonomi- og erhvervsministeren og organisationer om kreditsituationen d. 13/8 2009 N O T A T Møde med økonomi- og erhvervsministeren og organisationer om kreditsituationen d. 13/8 29 Den verdensomspændende økonomiske krise har ført til et så markant fald i efterspørgslen efter varer,

Læs mere

Myter og fakta om bankerne

Myter og fakta om bankerne Myter og fakta om bankerne December 2012 FORORD Myter og fakta om bankerne Der har de seneste år været massivt fokus blandt politikere, medier og offentligheden generelt på banksektoren. Det er forståeligt

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Videncenter for Økonomi og Finans Horsens d. 13. marts 2012 V. Niels Storm Stenbæk Punkter Danske bankers situation pt. Udfordringer Funding Presset

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Nye tal fra stat viser, at arbejdsløsheden i EU nu er på ca. 2 mio. personer svarende til, at,7 pct. af arbejdsstyrken i EU står uden job. Alene

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Stigning i bruttoledigheden på. Ugens analyse Positiv beskæftigelseseffekt af Energiaftalen Ugens tendens Nationalbanken opjusterer vækstskønnet for

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Østrig Tyskland Luxembourg Malta Danmark Tjekkiet Nederlandene Rumænien Storbritannien Estland Finland Sverige Belgien Ungarn Polen Frankrig Slovenien Litauen Italien Letland Bulgarien Irland Slovakiet

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012 Nordisk Forsikringstidskrift 3/213 Færre skader og et godt finansielt resultat førte til et pænt overskud i de danske skadesforsikringsselskaber 212 Resultatet i de danske skadesforsikringsselskaber blev

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Offentligt underskud de næste mange årtier

Offentligt underskud de næste mange årtier Organisation for erhvervslivet Maj 21 Offentligt underskud de næste mange årtier AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK Dansk økonomi står netop nu over for store udfordringer med at komme

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken 2 Historiske highlights 1813 1818 1936 Statsbankerotten: Gennemgribende pengereform som følge af voldsom krigsinflation efter Napoleons-krigene. Nationalbanken

Læs mere

Kreditsituationen strammer til for store virksomheder

Kreditsituationen strammer til for store virksomheder DI November 211 Nikolaj Pilgaard, EØK Kreditsituationen strammer til for store virksomheder Frem til foråret 211 blev finansieringssituationen for virksomhederne gradvist forbedret, men tendensen er nu

Læs mere

Oversigt over finansielle hjælpepakker i EU og andre lande

Oversigt over finansielle hjælpepakker i EU og andre lande Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 45 Offentligt Oversigt over finansielle hjælpepakker i EU og andre lande JANUAR 2009 2009 TIL DET POLITISK ØKONOMISKE UDVALG OG FINANSUDVALGET Den 14.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Langtidsledigheden faldt svagt i april 1 Svagt faldende langtidsledighed

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen 29. januar 2018 Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Alle EU-lande, som det har været muligt at måle på, melder om mangel på arbejdskraft. Helt overordnet ligger indikatorerne

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

Udlånet til de mindste virksomheder falder stadig

Udlånet til de mindste virksomheder falder stadig Udlånet til de mindste virksomheder falder stadig Af seniorøkonom Jens Hjarsbech Efter flere år med faldende udlån øger bankerne igen for alvor udlånet til virksomhederne. Den øgede aktivitet går dog stadig

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 36 UIndhold:U HTUgens temath HTStigende beskæftigelse og økonomisk vækstth HTUgens tendenserth HTRekord mange arbejder på deltidth HTInternationaltTH HTal om konjunktur

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i marts 13 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 7 ud af 1 arbejdspladser har under 5 ansatte

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 4 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny rapport fra Beskæftigelsesministeriet om kvinder og

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 44 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Aftale

Læs mere

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU I august var der 25,4 mio. arbejdsløse i EU-27, svarende til en ledighedsprocent på,5 pct. Arbejdsløsheden er højest blandt de lavest uddannede, og det er også

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2.8 færre på efterløn i 4. kvartal 211. Færre personer

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

JYSKE BANK SELSKABSDAG. Vækst i en Ny Normal. Tonny Thierry Andersen Bankdirektør

JYSKE BANK SELSKABSDAG. Vækst i en Ny Normal. Tonny Thierry Andersen Bankdirektør JYSKE BANK SELSKABSDAG Vækst i en Ny Normal Tonny Thierry Andersen Bankdirektør 28. september 211 Executive summary De finansielle markeder er skrøbelige og en længere periode med lav økonomisk vækst må

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa 01-09-2010 M&A International Inc. the world's leading M&A alliance M&A markedet i Danmark Markant fremgang i M&A-markedet i Danmark Alle transaktioner (køber,

Læs mere

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 28. maj 2009 Konjunktursituationen og aktuel økonomisk politik Udsigt til produktionsfald både i Danmark og internationalt

Læs mere

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder AF KONSULENT JESPER FRIIS, JEF@DI.DK OG KONSULENT LARS B. TERMANSEN, LBTE@DI.DK Det globale marked for

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Stort set uændret tilgang til ledighed i januar Stor hjælpepakke på

Læs mere

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein Økonomikongres for landmænd Nationalbankdirektør Nils Bernstein Global konjunktur 4. kvt. 2007 = 100 2007 = 100 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 2007 2008 2009 2010 2011 Euroområdet USA Japan

Læs mere

Skat, konkurrenceevne og produktivitet

Skat, konkurrenceevne og produktivitet Skat, konkurrenceevne og DI Østjyllands erhvervstræf Aarhus 18. juni 2013 Sydkorea Polen Slovakiet Irland Tjekkiet Ungarn Island Grækenland Sverige USA Portugal Finland Japan Storbritannien Østrig Australien

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

Finansiel stabilitet. Jens Lundager, Danmarks Nationalbank Investorseminar i Nykredit 17. juni 2008

Finansiel stabilitet. Jens Lundager, Danmarks Nationalbank Investorseminar i Nykredit 17. juni 2008 Finansiel stabilitet Jens Lundager, Danmarks Nationalbank Investorseminar i Nykredit 17. juni 2008 Introduktion Finansiel stabilitet: det finansielle system er tilstrækkeligt robust, så eventuelle problemer

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge UIndhold:U HTUgens temather HT ud af er i arbejdsstyrkenth HIndvandreres beskæftigelse varierer på tværs af oprindelseslandh HTUgens tendenserth H pct. færre varslede fyringer

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken. Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken. Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014 DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014 2 Nationalbankloven Formålsparagraf, 1: "Danmarks Nationalbank, der ved denne Lovs Ikrafttræden overtager

Læs mere

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster i disse år tusinder af danske arbejdspladser. De finanspolitiske stramninger, der ligger i støbeskeen de kommende år

Læs mere

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Dansk eksport når ikke så langt ud i verden som eksporten fra mange

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest Joachim N. Strikert, konsulent og Thomas M. Klintefelt, chefkosulent jons@di.dk, 3377 4844 - thok@di.dk, 3377 3367 JUNI 217 Virksomheder med e- og eksport tjener mest En ny analyse fra DI Handel viser,

Læs mere

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9 Side 37 Tabel 1.1 Økonomiske nøgletal Saldo på statsfinanser (% af BNP) Saldo på betalingsbalancens løbende poster (% af BNP) Arbejdsløshed (% af arbejdsstyrke) Inflation (årlig stigning i forbrugerprisindeks

Læs mere

Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECDgennemsnittet. April 2017

Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECDgennemsnittet. April 2017 Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECDgennemsnittet April 2017 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Begejstring skaber forandring

Begejstring skaber forandring DI og Industriens hus 04. jun. 13 Begejstring skaber forandring Lars DI Konkurrenceevne dagens debat Konkurrenceevne: Lønomkostninger, Produktivitet, Kursforhold 2000: 100 2008: 75 2013: 85 Overskud på

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens analyse Ugens tema Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Største ledighedsfald i år De ledige udgør, pct. af arbejdsstyrken Ledigheden

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Rentemarginalen stiger mere i Danmark end i Euroområdet

Rentemarginalen stiger mere i Danmark end i Euroområdet DI Ultimo august MOGR Rentemarginalen stiger mere i Danmark end i Euroområdet Rentemarginalen, der måler forskellen mellem udlåns- og indlånsrenten, er inden for det seneste år øget mere i Danmark end

Læs mere

Stort overskud på betalingsbalancen skyldes manglende investeringer

Stort overskud på betalingsbalancen skyldes manglende investeringer Den 9. december 11 Stort overskud på betalingsbalancen skyldes manglende investeringer Overskuddet på betalingsbalancen er rekordhøjt. Det store overskud er dog ikke et resultat af, at det går godt for

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen n o t a t Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen 8. december 29 Kort resumé Henover året har der været megen fokus på faldet i bankernes udlån til virksomhederne.

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

7 mio. EU-borgere har været ledige i to år eller mere

7 mio. EU-borgere har været ledige i to år eller mere mio. arbejdsløse i EU mio. EU-borgere har været ledige i to år eller mere Arbejdsløsheden i EU ser ud til at have stabiliseret sig, men skadevirkningerne af krisen har været meget alvorlige. Ca. halvdelen

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Oktober 2012 M&A markedet i Danmark Kraftig fremgang i dansk M&A Alle transaktioner (køber, sælger eller target dansk): Aktiviteten steg

Læs mere

2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare

2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare DI ANALYSE september 2016 2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare I regeringens netop fremlagte 2025-plan er der udsigt til en offentlig udgiftsvækst, som har været kritiseret for at vil kunne

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER 27.4.2 RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I KVARTALER 1. kvartal 2 STÆRK START PÅ ÅRET 4 pct. vækst i basisindtægter Nettorente- og gebyrindtægter fastholdt

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 44, 211 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Underskud 1 mia. kr. større end ventet Ledigheden vil fortsat stige

Læs mere

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger 1 Indledning Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende ældrebyrde, stigende sundhedsudgifter,

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 12/2010 1/2

Selskabsmeddelelse nr. 12/2010 1/2 NASDAQ OMX København A/S - Jyske Bank har ingen problemer med at klare EU-stresstest Kernekapitalprocenten er 12,5% eller derover i hele stressperioden Jyske Bank har aldrig modtaget statsligt kapitalindskud

Læs mere

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014 Overnatningstal for Fyn Januar til juni 214 Generelt har Fyn haft en fin fremgang på 4% i antallet af overnatninger de første 6 måneder. Væksten fordeler sig således: Hoteller 6% Feriecenter Udvikling

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015 Oktober 2015 M&A-markedet i Danmark Opbremsning i salget af danske virksomheder efter rekordhøjt 1. halvår Salg af danske virksomheder:

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere 9. april 2016 Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere Med de nuværende regler kan danskerne se frem til at komme senest på pension, sammenlignet med andre EU-borgere. Det viser den

Læs mere

Historisk mange virksomheder finder det nemt at låne penge

Historisk mange virksomheder finder det nemt at låne penge Mar. 11 Jun. 11 Sep. 11 Dec. 11 Mar. 12 Jun. 12 Sep. 12 Dec. 12 Mar. 13 Jun. 13 Sep. 13 Dec. 13 Mar. 14 Jun. 14 Sep. 14 Dec. 14 Mar. 15 Jun. 15 Sep. 15 Dec. 15 Mar. 16 Jun. 16 Sep. 16 Dec. 16 Mar. 17 Thorbjørn

Læs mere

Økonomisk Redegørelse Maj 2012

Økonomisk Redegørelse Maj 2012 Økonomisk Redegørelse Maj 1 Hovedbudskaber: Udsigt til svag genopretning i Danmark som i seneste ØR Lille bedring af internationale konjunkturer siden årsskiftet Store usikkerheder om udviklingen risiko

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Hver tiende mellem og 9 år var inaktiv i Ugens tendenser Uændret lønudvikling i de to første kvartaler af Faldende produktion og ordreindgang i industrien

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Svagt positiv nettotilgang til ledighed Nettotilgangen til

Læs mere

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Sverige er et marked i vækst med gode muligheder

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q1 2016

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q1 2016 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q1 2016 April 2016 M&A-markedet i Danmark Salget af danske virksomheder fortsætter de gode takter efter rekordhøjt 2015 Salg af danske virksomheder: Salget

Læs mere

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 10. december 2013 bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Dette notat sammenligner marginalskatten

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015 Juli 2015 M&A-markedet i Danmark Historisk højt 1. halvår for salg af danske virksomheder Salg af danske virksomheder: Salget af danske

Læs mere