KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV"

Transkript

1 DA

2 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig fremlæggelse af investeringsanbefalinger og oplysning om interessekonflikter (fremlagt af Kommissionen)

3 Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig fremlæggelse af investeringsanbefalinger og oplysning om interessekonflikter (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF af 28. januar 2003 om insiderhandel og kursmanipulation (markedsmisbrug) 1, særlig artikel 6, stk. 10, sjette led, efter høring af Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg 2 med henblik på teknisk rådgivning, og ud fra følgende betragtninger: (1) Det er nødvendigt, at personer, der til distributionskanaler eller offentligheden udarbejder eller udbreder oplysninger med anbefalinger eller forslag vedrørende en investeringsstrategi, efterlever harmoniserede standarder for redelig, klar og nøjagtig fremlæggelse af oplysninger og for afsløring af interesser og interessekonflikter. Især forudsætter markedsintegriteten høje standarder for nøjagtighed, redelighed og gennemsigtighed, når der fremlægges oplysninger med anbefalinger eller forslag vedrørende en investeringsstrategi. (2) Anbefalinger eller forslag vedrørende en investeringsstrategi frensættes enten eksplicit (såsom "køb", "behold" eller "sælg") eller implicit (med henvisning til et kursmål eller på anden måde). (3) Investeringsrådgivning, der gives i form af personlige anbefalinger til en kunde med hensyn til en eller flere transaktioner vedrørende finansielle instrumenter (især uformelle anbefalinger om kortfristede investeringer, som stammer fra et investeringsselskabs eller et kreditinstituts salgs- eller handelsafdeling, og som fremsættes over for deres kunder), og som sandsynligvis ikke vil blive offentliggjort, bør ikke i sig selv betragtes som anbefalinger i dette direktivs forstand. (4) Investeringsanbefalinger, der kan danne grundlag for investeringsbeslutninger, bør udarbejdes og udbredes med stor omhu for at forhindre vildledning af markedsdeltagerne. 1 2 EFT L 96 af , s. 16. Udvalget blev oprettet ved Kommissionens afgørelse 2001/527/EF af 6. juni 2001, EFT L 191 af , s

4 (5) Identiteten på den person, der udarbejder investeringsanbefalingerne, og hans forretningsregler og den pågældende kompetente myndigheds identitet bør offentliggøres, da det kan være en værdifuld oplysning for investorerne i forbindelse med deres investeringsbeslutninger. (6) Anbefalingerne bør fremlægges klart og nøjagtigt. (7) Personer, der anbefaler eller foreslår en investeringsstrategi, kan i deres udtalelse i investeringsanbefalingerne være påvirket af egne interesser eller interessekonflikter. For at sikre at oplysningernes objektivitet og pålidelighed kan vurderes, bør der fremlægges passende oplysninger om betydelige finansielle interesser i de finansielle instrumenter, hvorom der gives oplysninger med anbefaling af investeringsstrategier, eller om interessekonflikter eller kontrolforhold med hensyn til den udsteder, som oplysningerne direkte eller indirekte vedrører. Dette direktiv bør dog ikke pålægge de relevante personer, der udarbejder investeringsanbefalinger, at bryde effektive informationsbarrierer, der er etableret for at forhindre interessekonflikter. (8) Investeringsanbefalinger kan udbredes i uændret, ændret eller forkortet form af en anden person end den, der har udarbejdet dem. Den måde, hvorpå personer, der udbreder oplysninger, håndterer sådanne anbefalinger, kan have en betydelig virkning på investorernes vurdering af anbefalingerne. Især kan kendskabet til identiteten på den person, der udbreder investeringsanbefalinger, hans forretningsregler eller det omfang, hvori den oprindelige anbefaling er blevet ændret, være en værdifuld oplysning for investorerne i forbindelse med deres investeringsbeslutninger. (9) Når investeringsanbefalinger sættes på internettet, bør det ske i overensstemmelse med reglerne for videregivelse af personoplysninger til tredjelande som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger 3. (10) Kreditvurderingsbureauer afgiver udtalelse om en bestemt udsteders kreditværdighed eller et finansielt instruments kvalitet på et givet tidspunkt. Disse udtalelser udgør ikke i sig selv en anbefaling i dette direktivs forstand. Kreditvurderingsbureauer bør dog overveje at indføre interne politikker og procedurer, som skal sikre, at de kreditvurderinger, de offentliggør, fremlægger på redelig måde, og at de i tilstrækkeligt omfang afslører betydelige interesser eller interessekonflikter vedrørende de finansielle instrumenter eller udstedere, som deres kreditvurdering vedrører. (11) Dette direktiv respekterer de grundlæggende rettigheder og principperne i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 11, og artikel 10 i den europæiske konvention om beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder. I denne forbindelse hindrer direktivet på ingen måde medlemsstaterne i at anvende deres forfatningsregler om presse- og ytringsfrihed. (12) De foranstaltninger, der fastsættes i dette direktiv, er i overensstemmelse med Det Europæiske Værdipapirudvalgs udtalelse - 3 EFT L 281 af , s

5 UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV: KAPITEL I (DEFINITIONER) Artikel 1 (Definitioner) Ved anvendelse af dette direktiv gælder følgende definitioner ud over dem, der er fastsat i direktiv 2003/6/EF. I dette direktiv forstås ved: 1. investeringsselskab : en person som defineret i artikel 1, stk. 2, i Rådets direktiv 93/22/EØF 4 2. kreditinstitut : en person som defineret i artikel 1, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF 5 3. anbefaling : analyser eller andre oplysninger til distributionskanaler eller offentligheden med eksplicitte eller implicittes anbefalinger eller forslag vedrørende en investeringsstrategi med hensyn til et eller flere finansielle instrumenter eller udstedere af finansielle instrumenter, herunder udtalelser om sådanne instrumenters nuværende eller fremtidige værdi eller kurs 4. analyser eller andre oplysninger med anbefalinger eller forslag vedrørende en investeringsstrategi : a) oplysninger, der direkte eller indirekte er udtryk for en særlig investeringsanbefaling vedrørende et finansielt instrument eller en udsteder af finansielle instrumenter, og som fremlægges af en uafhængig analytiker, et investeringsselskab, et kreditinstitut, andre personer, hvis hovederhverv består i at udarbejde anbefalinger, eller en fysisk person, der arbejder for dem i henhold til en ansættelseskontrakt eller på anden måde b) oplysninger, der fremlægges af andre personer end dem, der er nævnt i a), og som direkte anbefaler en bestemt investeringsbeslutning vedrørende et finansielt instrument 5. relevant person : en fysisk eller juridisk person, der udarbejder eller udbreder anbefalinger som led i udøvelsen af sit erhverv eller som led i sine forretninger 6. udsteder : udsteder af et finansielt instrument, som anbefalingen vedrører direkte eller indirekte 7. distributionskanaler : en kanal, hvorigennem oplysninger offentliggøres eller sandsynligvis vil blive offentliggjort. Ved oplysninger, der sandsynligvis vil blive offentliggjort forstås oplysninger, som et stort antal personer har adgang til 8. hensigtsmæssig regulering : enhver form for regulering, herunder selvregulering, der er indført i medlemsstaterne som omhandlet i direktiv 2003/6/EF. 4 5 EFT L 141 af , s. 27. EFT L 126 af , s. 1. 4

6 KAPITEL II (FREMLÆGGELSE AF ANBEFALINGER) Artikel 2 (Identiteten på de personer, der udarbejder anbefalinger) 1. Medlemsstaterne påser, at der er indført en hensigtsmæssig regulering, som sikrer, at alle anbefalinger klart og tydeligt giver oplysning om identiteten på den person, der er ansvarlig for udarbejdelsen af dem, især navn og jobbetegnelse på den person, der har udarbejdet anbefalingen, og navnet på den juridiske person, der er ansvarlig for udarbejdelsen af den. 2. Hvis den relevante person er et investeringsselskab eller et kreditinstitut, skal medlemsstaterne kræve, at identiteten på den relevante kompetente myndighed oplyses. 5

7 Hvis den relevante person hverken er et investeringsselskab eller et kreditinstitut, men omfattes af selvreguleringsstandarder eller adfærdskodekser, skal medlemsstaterne sikre, at der offentliggøres en henvisning til disse standarder eller kodekser. 3. Medlemsstaterne påser, at der er indført en hensigtsmæssig regulering, som sikrer, at kravene i stk. 1 og 2 tilpasses, så de ikke er urimelige i tilfælde af, at anbefalingerne ikke foreligger skriftligt. En sådan tilpasning kan omfatte en henvisning til det sted, hvor offentligheden kan få let og direkte adgang til oplysningerne, såsom den relevante persons websted. 4. Stk. 1 og 2 gælder ikke for journalister, der er undergivet en tilsvarende hensigtsmæssig regulering i medlemsstaterne, herunder en tilsvarende hensigtsmæssig selvregulering, forudsat at en sådan regulering får samme virkninger som omhandlet i stk. 1 og 2. Artikel 3 (Generel standard for redelig fremlæggelse af anbefalinger) 1. Medlemsstaterne påser, at der er indført en hensigtsmæssig regulering, som garanterer, at alle relevante personer udviser rimelig omhu for at sikre: a) at der skelnes klart mellem faktiske forhold og fortolkninger, skøn, udtalelser og andre former for oplysninger, der ikke er faktuelle b) at alle kilder er pålidelige, eller at det klart anføres, hvis der er tvivl om, hvorvidt en kilde er pålidelig c) at alle fremskrivninger, prognoser og kursmål klart angives som sådanne, og at de væsentlige antagelser ved udarbejdelsen eller brugen af dem angives. 2. Medlemsstaterne påser, at der er indført en hensigtsmæssig regulering, som sikrer, at kravene i stk. 1 tilpasses, så de ikke er urimelige i tilfælde af, at anbefalingerne ikke foreligger skriftligt. 3. Medlemsstaterne kræver, at alle relevante personer udviser rimelig omhu for at sikre, at alle anbefalinger kan underbygges som værende rimelige efter anmodning fra de kompetente myndigheder. 4. Stk. 1 og 3 gælder ikke for journalister, der er undergivet en tilsvarende hensigtsmæssig regulering i medlemsstaterne, herunder en tilsvarende hensigtsmæssig selvregulering, forudsat af en sådan regulering får samme virkninger som omhandlet i stk. 1 og 3. Artikel 4 (Yderligere forpligtelser i forbindelse med redelig fremlæggelse af anbefalinger) 1. Ud over forpligtelserne i artikel 3 skal medlemsstaterne, hvis den relevante person er en uafhængig analytiker, et investeringsselskab, et kreditinstitut, en dermed forbundet juridisk person, andre relevante personer, hvis hovederhverv består i at udarbejde anbefalinger, eller en fysisk person, der arbejder for dem i henhold til en 6

8 ansættelseskontrakt eller på anden måde, påse, at der er indført en hensigtsmæssig regulering, som garanterer, at denne person udviser rimelig omhu for mindst at sikre: a) at alle væsentlige kilder er anført, hvor det er hensigtsmæssigt, herunder den pågældende udsteder, og at det oplyses, om anbefalingen er blevet fremlagt for denne udsteder og derefter ændret, inden den er blevet udbredt b) at der gives en fyldestgørende oversigt over ethvert vurderingsgrundlag eller enhver metode, der anvendes ved evaluering af et finansielt instrument eller en udsteder af et finansielt instrument eller ved fastsættelse af et mål for kursen på et finansielt instrument c) at der gives en fyldestgørende redegørelse for betydningen af alle anbefalinger, der gives, f.eks. køb, sælg eller behold, hvilket kan omfatte tidshorisonten for den investering, som anbefalingen vedrører, og at der angives en hensigtsmæssig risikoadvarsel, herunder en følsomhedsanalyse af de relevante antagelser d) at der henvises til den eventuelle planlagte hyppighed, hvormed anbefalingen ajourføres, og til eventuelle større ændringer i den tidligere meddelte dækningspolitik e) at det tidspunkt, hvor anbefalingen første gang blev frigivet til distribution, anføres klart og tydeligt, og at de finansielle instrumenters kurser angives med relevant dato og tidspunkt f) at der, hvis en anbefaling afviger fra en anbefaling om samme finansielle instrument eller udsteder, som er fremlagt i den umiddelbart foregående tolvmånedersperiode før dens frigivelse, klart og tydeligt gøres opmærksom på denne ændring samtidig med datoen for den tidligere anbefaling. 2. Medlemsstaterne sikrer, at det i de tilfælde, hvor kravene i stk. 1, litra a), b) eller c) ikke står i rimeligt forhold til anbefalingens længde, er tilstrækkeligt, at der i selve anbefalingen henvises klart og tydeligt til det sted, hvor offentligheden kan få let og direkte adgang til de ønskede oplysninger, såsom et direkte internet-link til oplysningerne på den relevante persons websted, forudsat at den metode eller det vurderingsgrundlag, der er anvendt, ikke er blevet ændret. 3. Medlemsstaterne påser, at der er indført en hensigtsmæssig regulering, som sikrer, at kravene i stk. 1 tilpasses, så de ikke er urimelige i tilfælde af, at anbefalingerne ikke foreligger skriftligt. Artikel 5 (Generel standard for oplysning om interesser og interessekonflikter) 1. Medlemsstaterne påser, at der er indført en hensigtsmæssig regulering, som sikrer, at relevante personer giver oplysning om alle forbindelser og forhold, der med rimelighed kan forventes at skade anbefalingens objektivitet, især hvis de relevante personer har en betydelig finansiel interesse i et eller flere af de finansielle instrumenter, som anbefalingen vedrører, eller en betydelig interessekonflikt med en udsteder, som anbefalingen vedrører. 7

9 Hvis den relevante person er en juridisk person, gælder dette krav også for enhver juridisk eller fysisk person, der arbejder for denne i henhold til en ansættelseskontrakt eller på anden måde, og som har været involveret i udarbejdelsen af anbefalingen. 2. Hvis den relevante person er en juridisk person, skal de oplysninger, der skal meddeles i overensstemmelse med stk. 1, indeholde mindst følgende: a) den relevante persons eller dermed forbundne juridiske personers interesser eller interessekonflikter, hvortil personer, der er involveret i udarbejdelsen af anbefalingen, har adgang eller med rimelighed kan forventes at have adgang b) den relevante persons eller dermed forbundne juridiske personers interesser eller interessekonflikter, der er bekendt for de personer, som, selv om de ikke var involveret i udarbejdelsen af anbefalingen, havde eller med rimelighed kunne forventes at have haft adgang til anbefalingen, inden den blev udbredt til kunderne eller offentligheden. 3. Medlemsstaterne sikrer, at der er indført en hensigtsmæssig regulering, som sikrer, at selve anbefalingen omfatter de oplysninger, der er fastsat i stk. 1 og 2. Hvis sådanne oplysninger ikke står i rimeligt forhold til anbefalingens længde, er det tilstrækkeligt at der i selve anbefalingen henvises klart og tydeligt til det sted, hvor offentligheden kan få let og direkte adgang til oplysningerne, såsom et direkte internet-link til oplysningerne på den relevante persons websted. 4. Medlemsstaterne påser, at der er indført en hensigtsmæssig regulering, som sikrer, at kravene i stk. 1 tilpasses, så de ikke er urimelige i tilfælde af, at anbefalingerne ikke foreligger skriftligt. 5. Stk. 1 og 3 gælder ikke for journalister, der er undergivet en tilsvarende hensigtsmæssig regulering i medlemsstaterne, herunder en tilsvarende hensigtsmæssig selvregulering, forudsat af en sådan regulering får samme virkninger som omhandlet i stk. 1 og 3. Artikel 6 (Supplerende forpligtelser i forbindelse med oplysning om interesser eller interessekonflikter) 1. Ud over forpligtelserne i artikel 5 kræver medlemsstaterne, at alle anbefalinger, der udarbejdes af en uafhængig analytiker, et investeringsselskab, et kreditinstitut, en dermed forbundet juridisk person eller andre relevante personer, hvis hovederhverv består i at udarbejde anbefalinger, klart og tydeligt skal indeholde følgende oplysninger om deres interesser og interessekonflikter: Større aktieposter mellem den relevante person eller en dermed forbundet juridisk person på den ene side og udstederen på den anden side. Disse større aktieposter omfatter mindst følgende tilfælde: - aktieposter på over 5 % af udstederens samlede udstedte aktiekapital ejes af den relevante person eller en dermed forbundet juridisk person, eller - aktieposter på over 5 % af den relevante persons eller en dermed forbundet juridisk persons samlede udstedte aktiekapital ejes af udstederen. 8

10 Medlemsstaterne kan fastsætte lavere tærskler end de 5 %, der er anført i disse to tilfælde. Andre betydelige finansielle interesser, som den relevante person eller en dermed forbundet juridisk person har i forhold til udstederen Hvor det er relevant - en erklæring om, at den relevante person eller en dermed forbundet juridisk person er market maker eller tilfører likviditet i forbindelse med udstederens finansielle instrumenter Hvor det er relevant - en erklæring om, at den relevante person eller en dermed forbundet juridisk person i de foregående 12 måneder har været "lead manager" eller "co-lead manager" for eventuelle offentliggjorte udbud af udstederens finansielle instrumenter. Hvor det er relevant - en erklæring om, at den relevante person eller en dermed forbundet juridisk person har indgået andre aftaler med udstederen om levering af investeringsbankydelser, forudsat at dette ikke vil medføre afsløring af fortrolige kommercielle oplysninger, og at aftalen har været i kraft i de foregående tolv måneder eller har givet anledning til kompensation eller løfte om kompensation i samme periode. Hvor det er relevant - en erklæring om, at den relevante person eller en dermed forbundet juridisk person har indgået en aftale med udstederen om udarbejdelse af anbefalingen. 2. Medlemsstaterne sikrer, at der gives generelle oplysninger om de faktiske organisatoriske og administrative ordninger, der er indført hos investeringsselskabet eller kreditinstituttet for at forebygge og undgå interessekonflikter med hensyn til anbefalinger, herunder informationsbarrierer. 3. Medlemsstaterne kræver, at kravet efter artikel 5, stk. 1, andet afsnit, for fysiske eller juridiske personer, der arbejder for et investeringsselskab eller et kreditinstitut i henhold til en ansættelseskontrakt eller på anden måde, og som var involveret i udarbejdelsen af anbefalingen, især skal omfatte oplysninger om, hvorvidt sådanne personers vederlag er knyttet til de investeringsbanktransaktioner, der udføres af investeringsselskabet, kreditinstituttet eller en dermed forbundet juridisk person. Hvis disse fysiske personer modtager eller køber udstederens aktier, inden de udbydes til offentligheden, skal den kurs, hvortil aktierne blev erhvervet, samt købstidspunktet også oplyses. 4. Medlemsstaterne kræver, at investeringsselskaber og kreditinstitutter hvert kvartal oplyser, hvor stor en andel af alle anbefalinger der er køb, behold, sælg eller indeholder tilsvarende vilkår, og hvor stor en andel af udstedere svarende til hver af disse kategorier, investeringsselskabet eller kreditinstituttet har leveret væsentlige investeringsbankydelser til i de foregående tolv måneder. 5. Medlemsstaterne sikrer, at selve anbefalingen omfatter de oplysninger, der kræves i stk Hvis kravene i stk. 1-4 ikke står i rimeligt forhold til anbefalingens længde, er det tilstrækkeligt, at der i selve anbefalingen henvises klart og tydeligt til det sted, hvor offentligheden kan få let og direkte adgang til sådanne oplysninger, såsom et direkte internet-link til oplysningerne på investeringsselskabets eller kreditinstituttets websted. 9

11 6. Medlemsstaterne påser, at der er indført en hensigtsmæssig regulering, som sikrer, at kravene i stk. 1 tilpasses, så de ikke er urimelige i tilfælde af, at anbefalingerne ikke foreligger skriftligt. KAPITEL III (UDBREDELSE AF ANBEFALINGER, SOM ER UDARBEJDET AF TREDJEMAND) Artikel 7 (Identiteten på de personer, der udbreder anbefalinger) Medlemsstaterne påser, at der er indført en hensigtsmæssig regulering, som sikrer, at identiteten på den relevante person, der på eget ansvar udbreder anbefalinger udarbejdet af tredjemand, angives klart og tydeligt i anbefalingen. 10

12 Artikel 8 (Generel standard for udbredelse af anbefalinger) Medlemsstaterne påser, at der er indført en hensigtsmæssig regulering, som i tilfælde, hvor en anbefaling udarbejdet af tredjemand ændres væsentligt i de udbredte oplysninger, sikrer, at oplysningerne klart og detaljeret angiver den væsentlige ændring. Hvis den væsentlige ændring består i en ændring af anbefalingens retning (f.eks. en ændring af en anbefaling om køb til en anbefaling om behold eller sælg eller omvendt), skal medlemsstaterne sikre, at kravene i artikel 2-5 vedrørende de personer, der udarbejder anbefalingen, opfyldes af den person, der udbreder anbefalingen, for så vidt angår den væsentlige ændring. Medlemsstaterne påser desuden, at der er indført en hensigtsmæssig regulering, som sikrer, at relevante juridiske personer, der selv eller gennem fysiske personer udbreder en væsentligt ændret anbefaling, har en formel skriftlig politik, som indebærer, at personer, der modtager oplysningerne, kan blive henvist til, hvor de kan få adgang til identiteten på den, der har udarbejdet anbefalingen, selve anbefalingen og oplysningerne om interesser eller interessekonflikter for den person, der har udarbejdet anbefalingen, forudsat at disse elementer er offentligt tilgængelige. Stk. 1 og 2 gælder ikke for nyhedsrapportering om anbefalinger, som er udarbejdet af tredjemand, når anbefalingernes indhold ikke er blevet ændret. I tilfælde af udbredelse af et resume af en anbefaling, der er udarbejdet af tredjemand, sikrer de relevante personer, der udbreder det, at det er klart og ikke er vildledende, og at det angiver kildedokument og det sted, hvor offentligheden kan få let og direkte adgang til oplysninger om kildedokumentet, forudsat at de er offentligt tilgængelige. Artikel 9 (Supplerende forpligtelser for investeringsselskaber og kreditinstitutter) Ud over forpligtelserne i artikel 7 og 8 kræver medlemsstaterne følgende, når den relevante person er et investeringsselskab, et kreditinstitut eller en fysisk person, der arbejder for sådanne personer i henhold til en ansættelseskontrakt eller på anden måde, og udbreder anbefalinger udarbejdet af tredjemand: a) navnet på investeringsselskabets eller kreditinstituttets kompetente myndighed skal angives klart og tydeligt b) hvis den person, der har udarbejdet anbefalingen, ikke allerede har udbredt den gennem en distributionskanal, skal kravene i artikel 6 vedrørende de personer, der udarbejder anbefalinger, gælde for de personer, der udbreder anbefalinger c) hvis investeringsselskabet eller kreditinstituttet har ændret anbefalingen væsentligt, skal kravene i artikel 2-6 vedrørende personer, der udarbejder anbefalinger, være opfyldt. 11

13 KAPITEL IV (SLUTBESTEMMELSER) Artikel 10 (Gennemførelse) 1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme nærværende direktiv senest den 12. oktober De meddeler straks Kommissionen teksten til disse bestemmelser og en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og nærværende direktiv. Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til nærværende direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. Medlemsstaterne fastlægger reglerne for denne henvisning. 2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af nærværende direktiv. Artikel 11 (Ikrafttræden) Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne. Udfærdiget i Bruxelles, [ ] Artikel 12 På Kommissionens vegne [ ] Medlem af Kommissionen 12

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Nr. 176 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Regler om udarbejdelse og

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/15 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/958 af 9. marts 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.5.2016 C(2016) 3017 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.5.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 C(2014) 3656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.6.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2019 C(2019) 5807 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af 29.7.2019 om anerkendelse af, at Japans retlige og tilsynsmæssige rammer er ækvivalente

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 23.12.2003 L 336/33 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2273/2003 af 22. december 2003 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer og stabilisering

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2019 C(2019) 5802 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af 29.7.2019 om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2014/248/EU om anerkendelse af, at Singapores

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2019 C(2019) 5801 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af 29.7.2019 om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2012/630/EU om anerkendelse af, at Canadas

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2017 C(2017) 4250 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2006 KOM(2006) 916 endelig 2006/0300 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2002/87/EF om supplerende

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter L 148/16 10.6.2017 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/981 af 7. juni 2017 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for standardformularer, -modeller og -procedurer for høring af andre

Læs mere

DIREKTIVER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 113,

DIREKTIVER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 113, 7.12.2018 L 311/3 DIREKTIVER RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/1910 af 4. december 2018 om ændring af direktiv 2006/112/EF, for så vidt angår harmonisering og forenkling af visse regler i det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

12848/18 HOU/zs ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) 12848/18. Interinstitutionel sag: 2017/0251 (CNS)

12848/18 HOU/zs ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) 12848/18. Interinstitutionel sag: 2017/0251 (CNS) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0251 (CNS) 12848/18 FISC 397 ECOFIN 881 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2019 C(2019) 5806 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af 29.7.2019 om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2014/246/EU om anerkendelse af, at Argentinas

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 1997 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 125/4 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/758 af 31. januar 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 25. september 2002 PE 314.998/4-13 ÆNDRINGSFORSLAG 4-13 Udkast til indstilling ved andenbehandling (PE 314.998) Robert Goebbels Insiderhandel

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2011 KOM(2011) 746 endelig 2011/0360 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

GENNEMFØRELSESBESTEMMELSERNE TIL ADFÆRDSKODEKSEN FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER

GENNEMFØRELSESBESTEMMELSERNE TIL ADFÆRDSKODEKSEN FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER GENNEMFØRELSESBESTEMMELSERNE TIL ADFÆRDSKODEKSEN FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER PRÆSIDIETS AFGØRELSE AF 15. APRIL 2013 Kapitler 1. Gaver modtaget

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 274/6 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/1638 af 13. juli 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 14. marts 2014 (OR. en) 2012/0184 (COD) 2012/0185 (COD) 2012/0186 (COD) PE-CONS 11/14 TRANS 18 CODEC 113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 30.10.2018 L 271/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/1618 af 12. juli 2018 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 231/2013 for så vidt

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2018 C(2018) 1558 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 19.3.2018 om de proceduremæssige skridt for høringsprocessen med henblik på fastlæggelse

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91, 29.4.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 127/129 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/46/EU af 3. april 2014 om ændring af Rådets direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.3.2016 C(2016) 1224 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 1.3.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

RÅDETS DIREKTIV 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser L 225/16 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 12. 8. 98 RÅDETS DIREKTIV 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. marts 2017 (OR. en) 7713/16 COR 1 EF 76 ECOFIN 273 DELACT 64 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. marts 2017 til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0209 (CNS) 13885/16 FISC 181 ECOFIN 984 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

DIREKTIVER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 113,

DIREKTIVER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 113, 27.12.2018 L 329/3 DIREKTIVER RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/2057 af 20. december 2018 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem, for så vidt angår en midlertidig anvendelse af

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.9.2017 C(2017) 6464 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 29.9.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2017 C(2017) 6337 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 26.9.2017 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/571 om supplerende regler

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 31.3.2017 L 87/411 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/588 af 14. juli 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

12852/18 HOU/ks ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) 12852/18. Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS)

12852/18 HOU/ks ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) 12852/18. Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 12852/18 FISC 400 ECOFIN 884 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.01.2006 KOM(2006) 4 endelig 2006/0003 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om særlige foranstaltninger

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***II EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument EP-PE_TC2-COD(2002)0132

EUROPA-PARLAMENTET ***II EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument EP-PE_TC2-COD(2002)0132 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Konsolideret lovgivningsdokument 8.6.2005 EP-PE_TC2-COD(2002)0132 ***II EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved andenbehandlingen den 8. juni 2005 med henblik på vedtagelse

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (6) For at sikre en effektiv behandling bør de krævede oplysninger forelægges i elektronisk format.

(EØS-relevant tekst) (6) For at sikre en effektiv behandling bør de krævede oplysninger forelægges i elektronisk format. L 137/10 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/824 af 25. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for indholdet af og formatet for beskrivelsen af multilaterale handelsfaciliteters

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.3.2019 C(2019) 1866 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 12.3.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2018/273 for så vidt angår indførsel af

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende L 208/43

De Europæiske Fællesskabers Tidende L 208/43 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 208/43 KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/51/EF af 9. juli 1998 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 95/69/EF om betingelser og bestemmelser for godkendelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2007/44/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2007/44/EF 21.9.2007 DA Den Europæiske Unions Tidende L 247/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) DIREKTIVER

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) L 53/14 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/296 af 24. februar 2015 om fastlæggelse af de proceduremæssige ordninger for samarbejde mellem medlemsstaterne om elektronisk identifikation i henhold

Læs mere

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU 22.6.2011 A7-0091/25 Ændringsforslag 25 Salvatore Tatarella for PPE-Gruppen Martin Callanan for ECR-Gruppen Holger Krahmer for ALDE-Gruppen Oreste Rossi for EFD-Gruppen Betænkning Salvatore Tatarella Bestemmelserne

Læs mere

12849/18 AKA/zs ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) 12849/18. Interinstitutionel sag: 2017/0249 (NLE)

12849/18 AKA/zs ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) 12849/18. Interinstitutionel sag: 2017/0249 (NLE) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0249 (NLE) 12849/18 FISC 398 ECOFIN 882 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 173/34 30.6.2016 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 C(2014) 1637 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 13.3.2014 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.8.2017 C(2017) 5812 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.8.2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/565 for så vidt angår specifikation

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods 1) BEK nr 468 af 11/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings-, og Boligmin., Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 2082 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/1799 for så vidt angår fritagelsen

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) C7-0232/1 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om regler og procedurer med henblik på at gøre det muligt for Grønland at deltage

Læs mere

Retningslinjer Retningslinjer for anvendelsen af C6 og C7 i bilag 1 til MiFID II

Retningslinjer Retningslinjer for anvendelsen af C6 og C7 i bilag 1 til MiFID II Retningslinjer Retningslinjer for anvendelsen af C6 og C7 i bilag 1 til MiFID II 05/06/2019 ESMA-70-156-869 DA Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde... 3 II. Henvisninger til lovgivning og forkortelser...

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juni 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juni 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juni 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0065 (CNS) 8214/2/15 REV 2 FISC 34 ECOFIN 259 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.9.2017 C(2017) 6474 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 29.9.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011

Læs mere

Mødedokument ADDENDUM. til betænkning

Mødedokument ADDENDUM. til betænkning Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 3.5.2016 A8-0064/2016/err01 ADDENDUM til betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

Forslag til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om endelig afregning og sikkerhedsstillelse /* KOM/96/0193 ENDEL - COD 96/0126 */

Forslag til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om endelig afregning og sikkerhedsstillelse /* KOM/96/0193 ENDEL - COD 96/0126 */ Forslag til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om endelig afregning og sikkerhedsstillelse /* KOM/96/0193 ENDEL - COD 96/0126 */ EF-Tidende nr. C 207 af 18/07/1996 s. 0013 Forslag til Europa-Parlamentet

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser for råvarehandlere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser for råvarehandlere EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende 23.3.2006 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 473/2006 af 22. marts 2006 om gennemførelsesbestemmelser til den fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Page 1 of 15 Fælles europæisk udbudsdokument () Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2017 COM(2017) 792 final 2017/0350 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv (EU) 2016/97 for så vidt angår anvendelsesdatoen

Læs mere

10278/13 sr/js/js/lao/ams/gj 1 DG E 2 A

10278/13 sr/js/js/lao/ams/gj 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 5. juni 2013 (07.06) (OR. en) 10278/13 Interinstitutionel sag: 2012/0185 (COD) TRANS 291 CODEC 1275 RAPPORT fra: generalsekretariatet til: Rådet Tidl. dok.

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0377 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0377 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0377 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2011 KOM(2011) 377 endelig 2011/0164 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 76/768/EØF om

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2006 KOM(2006) 909 endelig 2006/0282 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2004/109/EF om harmonisering

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.5.2018 COM(2018) 261 final 2018/0124 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF for så vidt angår medtagelse af den italienske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 304/6 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/2154 af 22. september 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.6.2016 C(2016) 3544 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 13.6.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014

Læs mere

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 I medfør af 71, stk. 4, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2017, som ændret ved lovforslag nr. 156

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESDIREKTIV 2012/25/EU

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESDIREKTIV 2012/25/EU 10.10.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 275/27 DIREKTIVER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESDIREKTIV 2012/25/EU af 9. oktober 2012 om informationsprocedurer i forbindelse med udveksling af menneskelige organer

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.1.2011 KOM(2010) 791 endelig 2011/0001 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændringsforordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbejde mellem nationale

Læs mere

Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1

Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1 Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1 I medfør af 43, stk. 2, 1. pkt., 43, stk. 3, 46 b, stk. 2, 50, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18.

Læs mere

AFGØRELSER Den Europæiske Unions Tidende L 84/99

AFGØRELSER Den Europæiske Unions Tidende L 84/99 20.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 84/99 AFGØRELSER RÅDETS AFGØRELSE Nr. 136/2014/EU af 20. februar 2014 om regler og procedurer med henblik på at gøre det muligt for Grønland at deltage i Kimberleyprocessens

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.12.2014 C(2014) 9802 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 18.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.6.2014 COM(2014) 338 final 2014/0172 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af den holdning, Unionen skal indtage på det 25. møde i OTIF's revisionsudvalg

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011L0072 DA 13.10.2011 000.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/72/EU af 14. september 2011

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 497/2012 af 7. juni 2012 om ændring af forordning (EU)

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.5.2018 C(2018) 2716 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 med reguleringsmæssige

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. september 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. september 2017 (OR. en) 11563/17 API 95 INF 139 JUR 376 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE om Rådets åbne datapolitik

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Mødedokument 2009 C6-0114/2007 2006/0018(COD) 24/04/2007 Fælles holdning Fælles holdning vedtaget af Rådet den 19. april 2007 med henblik på vedtagelse af Europa- Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere