KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV"

Transkript

1 DA

2 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig fremlæggelse af investeringsanbefalinger og oplysning om interessekonflikter (fremlagt af Kommissionen)

3 Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig fremlæggelse af investeringsanbefalinger og oplysning om interessekonflikter (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF af 28. januar 2003 om insiderhandel og kursmanipulation (markedsmisbrug) 1, særlig artikel 6, stk. 10, sjette led, efter høring af Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg 2 med henblik på teknisk rådgivning, og ud fra følgende betragtninger: (1) Det er nødvendigt, at personer, der til distributionskanaler eller offentligheden udarbejder eller udbreder oplysninger med anbefalinger eller forslag vedrørende en investeringsstrategi, efterlever harmoniserede standarder for redelig, klar og nøjagtig fremlæggelse af oplysninger og for afsløring af interesser og interessekonflikter. Især forudsætter markedsintegriteten høje standarder for nøjagtighed, redelighed og gennemsigtighed, når der fremlægges oplysninger med anbefalinger eller forslag vedrørende en investeringsstrategi. (2) Anbefalinger eller forslag vedrørende en investeringsstrategi frensættes enten eksplicit (såsom "køb", "behold" eller "sælg") eller implicit (med henvisning til et kursmål eller på anden måde). (3) Investeringsrådgivning, der gives i form af personlige anbefalinger til en kunde med hensyn til en eller flere transaktioner vedrørende finansielle instrumenter (især uformelle anbefalinger om kortfristede investeringer, som stammer fra et investeringsselskabs eller et kreditinstituts salgs- eller handelsafdeling, og som fremsættes over for deres kunder), og som sandsynligvis ikke vil blive offentliggjort, bør ikke i sig selv betragtes som anbefalinger i dette direktivs forstand. (4) Investeringsanbefalinger, der kan danne grundlag for investeringsbeslutninger, bør udarbejdes og udbredes med stor omhu for at forhindre vildledning af markedsdeltagerne. 1 2 EFT L 96 af , s. 16. Udvalget blev oprettet ved Kommissionens afgørelse 2001/527/EF af 6. juni 2001, EFT L 191 af , s

4 (5) Identiteten på den person, der udarbejder investeringsanbefalingerne, og hans forretningsregler og den pågældende kompetente myndigheds identitet bør offentliggøres, da det kan være en værdifuld oplysning for investorerne i forbindelse med deres investeringsbeslutninger. (6) Anbefalingerne bør fremlægges klart og nøjagtigt. (7) Personer, der anbefaler eller foreslår en investeringsstrategi, kan i deres udtalelse i investeringsanbefalingerne være påvirket af egne interesser eller interessekonflikter. For at sikre at oplysningernes objektivitet og pålidelighed kan vurderes, bør der fremlægges passende oplysninger om betydelige finansielle interesser i de finansielle instrumenter, hvorom der gives oplysninger med anbefaling af investeringsstrategier, eller om interessekonflikter eller kontrolforhold med hensyn til den udsteder, som oplysningerne direkte eller indirekte vedrører. Dette direktiv bør dog ikke pålægge de relevante personer, der udarbejder investeringsanbefalinger, at bryde effektive informationsbarrierer, der er etableret for at forhindre interessekonflikter. (8) Investeringsanbefalinger kan udbredes i uændret, ændret eller forkortet form af en anden person end den, der har udarbejdet dem. Den måde, hvorpå personer, der udbreder oplysninger, håndterer sådanne anbefalinger, kan have en betydelig virkning på investorernes vurdering af anbefalingerne. Især kan kendskabet til identiteten på den person, der udbreder investeringsanbefalinger, hans forretningsregler eller det omfang, hvori den oprindelige anbefaling er blevet ændret, være en værdifuld oplysning for investorerne i forbindelse med deres investeringsbeslutninger. (9) Når investeringsanbefalinger sættes på internettet, bør det ske i overensstemmelse med reglerne for videregivelse af personoplysninger til tredjelande som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger 3. (10) Kreditvurderingsbureauer afgiver udtalelse om en bestemt udsteders kreditværdighed eller et finansielt instruments kvalitet på et givet tidspunkt. Disse udtalelser udgør ikke i sig selv en anbefaling i dette direktivs forstand. Kreditvurderingsbureauer bør dog overveje at indføre interne politikker og procedurer, som skal sikre, at de kreditvurderinger, de offentliggør, fremlægger på redelig måde, og at de i tilstrækkeligt omfang afslører betydelige interesser eller interessekonflikter vedrørende de finansielle instrumenter eller udstedere, som deres kreditvurdering vedrører. (11) Dette direktiv respekterer de grundlæggende rettigheder og principperne i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 11, og artikel 10 i den europæiske konvention om beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder. I denne forbindelse hindrer direktivet på ingen måde medlemsstaterne i at anvende deres forfatningsregler om presse- og ytringsfrihed. (12) De foranstaltninger, der fastsættes i dette direktiv, er i overensstemmelse med Det Europæiske Værdipapirudvalgs udtalelse - 3 EFT L 281 af , s

5 UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV: KAPITEL I (DEFINITIONER) Artikel 1 (Definitioner) Ved anvendelse af dette direktiv gælder følgende definitioner ud over dem, der er fastsat i direktiv 2003/6/EF. I dette direktiv forstås ved: 1. investeringsselskab : en person som defineret i artikel 1, stk. 2, i Rådets direktiv 93/22/EØF 4 2. kreditinstitut : en person som defineret i artikel 1, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF 5 3. anbefaling : analyser eller andre oplysninger til distributionskanaler eller offentligheden med eksplicitte eller implicittes anbefalinger eller forslag vedrørende en investeringsstrategi med hensyn til et eller flere finansielle instrumenter eller udstedere af finansielle instrumenter, herunder udtalelser om sådanne instrumenters nuværende eller fremtidige værdi eller kurs 4. analyser eller andre oplysninger med anbefalinger eller forslag vedrørende en investeringsstrategi : a) oplysninger, der direkte eller indirekte er udtryk for en særlig investeringsanbefaling vedrørende et finansielt instrument eller en udsteder af finansielle instrumenter, og som fremlægges af en uafhængig analytiker, et investeringsselskab, et kreditinstitut, andre personer, hvis hovederhverv består i at udarbejde anbefalinger, eller en fysisk person, der arbejder for dem i henhold til en ansættelseskontrakt eller på anden måde b) oplysninger, der fremlægges af andre personer end dem, der er nævnt i a), og som direkte anbefaler en bestemt investeringsbeslutning vedrørende et finansielt instrument 5. relevant person : en fysisk eller juridisk person, der udarbejder eller udbreder anbefalinger som led i udøvelsen af sit erhverv eller som led i sine forretninger 6. udsteder : udsteder af et finansielt instrument, som anbefalingen vedrører direkte eller indirekte 7. distributionskanaler : en kanal, hvorigennem oplysninger offentliggøres eller sandsynligvis vil blive offentliggjort. Ved oplysninger, der sandsynligvis vil blive offentliggjort forstås oplysninger, som et stort antal personer har adgang til 8. hensigtsmæssig regulering : enhver form for regulering, herunder selvregulering, der er indført i medlemsstaterne som omhandlet i direktiv 2003/6/EF. 4 5 EFT L 141 af , s. 27. EFT L 126 af , s. 1. 4

6 KAPITEL II (FREMLÆGGELSE AF ANBEFALINGER) Artikel 2 (Identiteten på de personer, der udarbejder anbefalinger) 1. Medlemsstaterne påser, at der er indført en hensigtsmæssig regulering, som sikrer, at alle anbefalinger klart og tydeligt giver oplysning om identiteten på den person, der er ansvarlig for udarbejdelsen af dem, især navn og jobbetegnelse på den person, der har udarbejdet anbefalingen, og navnet på den juridiske person, der er ansvarlig for udarbejdelsen af den. 2. Hvis den relevante person er et investeringsselskab eller et kreditinstitut, skal medlemsstaterne kræve, at identiteten på den relevante kompetente myndighed oplyses. 5

7 Hvis den relevante person hverken er et investeringsselskab eller et kreditinstitut, men omfattes af selvreguleringsstandarder eller adfærdskodekser, skal medlemsstaterne sikre, at der offentliggøres en henvisning til disse standarder eller kodekser. 3. Medlemsstaterne påser, at der er indført en hensigtsmæssig regulering, som sikrer, at kravene i stk. 1 og 2 tilpasses, så de ikke er urimelige i tilfælde af, at anbefalingerne ikke foreligger skriftligt. En sådan tilpasning kan omfatte en henvisning til det sted, hvor offentligheden kan få let og direkte adgang til oplysningerne, såsom den relevante persons websted. 4. Stk. 1 og 2 gælder ikke for journalister, der er undergivet en tilsvarende hensigtsmæssig regulering i medlemsstaterne, herunder en tilsvarende hensigtsmæssig selvregulering, forudsat at en sådan regulering får samme virkninger som omhandlet i stk. 1 og 2. Artikel 3 (Generel standard for redelig fremlæggelse af anbefalinger) 1. Medlemsstaterne påser, at der er indført en hensigtsmæssig regulering, som garanterer, at alle relevante personer udviser rimelig omhu for at sikre: a) at der skelnes klart mellem faktiske forhold og fortolkninger, skøn, udtalelser og andre former for oplysninger, der ikke er faktuelle b) at alle kilder er pålidelige, eller at det klart anføres, hvis der er tvivl om, hvorvidt en kilde er pålidelig c) at alle fremskrivninger, prognoser og kursmål klart angives som sådanne, og at de væsentlige antagelser ved udarbejdelsen eller brugen af dem angives. 2. Medlemsstaterne påser, at der er indført en hensigtsmæssig regulering, som sikrer, at kravene i stk. 1 tilpasses, så de ikke er urimelige i tilfælde af, at anbefalingerne ikke foreligger skriftligt. 3. Medlemsstaterne kræver, at alle relevante personer udviser rimelig omhu for at sikre, at alle anbefalinger kan underbygges som værende rimelige efter anmodning fra de kompetente myndigheder. 4. Stk. 1 og 3 gælder ikke for journalister, der er undergivet en tilsvarende hensigtsmæssig regulering i medlemsstaterne, herunder en tilsvarende hensigtsmæssig selvregulering, forudsat af en sådan regulering får samme virkninger som omhandlet i stk. 1 og 3. Artikel 4 (Yderligere forpligtelser i forbindelse med redelig fremlæggelse af anbefalinger) 1. Ud over forpligtelserne i artikel 3 skal medlemsstaterne, hvis den relevante person er en uafhængig analytiker, et investeringsselskab, et kreditinstitut, en dermed forbundet juridisk person, andre relevante personer, hvis hovederhverv består i at udarbejde anbefalinger, eller en fysisk person, der arbejder for dem i henhold til en 6

8 ansættelseskontrakt eller på anden måde, påse, at der er indført en hensigtsmæssig regulering, som garanterer, at denne person udviser rimelig omhu for mindst at sikre: a) at alle væsentlige kilder er anført, hvor det er hensigtsmæssigt, herunder den pågældende udsteder, og at det oplyses, om anbefalingen er blevet fremlagt for denne udsteder og derefter ændret, inden den er blevet udbredt b) at der gives en fyldestgørende oversigt over ethvert vurderingsgrundlag eller enhver metode, der anvendes ved evaluering af et finansielt instrument eller en udsteder af et finansielt instrument eller ved fastsættelse af et mål for kursen på et finansielt instrument c) at der gives en fyldestgørende redegørelse for betydningen af alle anbefalinger, der gives, f.eks. køb, sælg eller behold, hvilket kan omfatte tidshorisonten for den investering, som anbefalingen vedrører, og at der angives en hensigtsmæssig risikoadvarsel, herunder en følsomhedsanalyse af de relevante antagelser d) at der henvises til den eventuelle planlagte hyppighed, hvormed anbefalingen ajourføres, og til eventuelle større ændringer i den tidligere meddelte dækningspolitik e) at det tidspunkt, hvor anbefalingen første gang blev frigivet til distribution, anføres klart og tydeligt, og at de finansielle instrumenters kurser angives med relevant dato og tidspunkt f) at der, hvis en anbefaling afviger fra en anbefaling om samme finansielle instrument eller udsteder, som er fremlagt i den umiddelbart foregående tolvmånedersperiode før dens frigivelse, klart og tydeligt gøres opmærksom på denne ændring samtidig med datoen for den tidligere anbefaling. 2. Medlemsstaterne sikrer, at det i de tilfælde, hvor kravene i stk. 1, litra a), b) eller c) ikke står i rimeligt forhold til anbefalingens længde, er tilstrækkeligt, at der i selve anbefalingen henvises klart og tydeligt til det sted, hvor offentligheden kan få let og direkte adgang til de ønskede oplysninger, såsom et direkte internet-link til oplysningerne på den relevante persons websted, forudsat at den metode eller det vurderingsgrundlag, der er anvendt, ikke er blevet ændret. 3. Medlemsstaterne påser, at der er indført en hensigtsmæssig regulering, som sikrer, at kravene i stk. 1 tilpasses, så de ikke er urimelige i tilfælde af, at anbefalingerne ikke foreligger skriftligt. Artikel 5 (Generel standard for oplysning om interesser og interessekonflikter) 1. Medlemsstaterne påser, at der er indført en hensigtsmæssig regulering, som sikrer, at relevante personer giver oplysning om alle forbindelser og forhold, der med rimelighed kan forventes at skade anbefalingens objektivitet, især hvis de relevante personer har en betydelig finansiel interesse i et eller flere af de finansielle instrumenter, som anbefalingen vedrører, eller en betydelig interessekonflikt med en udsteder, som anbefalingen vedrører. 7

9 Hvis den relevante person er en juridisk person, gælder dette krav også for enhver juridisk eller fysisk person, der arbejder for denne i henhold til en ansættelseskontrakt eller på anden måde, og som har været involveret i udarbejdelsen af anbefalingen. 2. Hvis den relevante person er en juridisk person, skal de oplysninger, der skal meddeles i overensstemmelse med stk. 1, indeholde mindst følgende: a) den relevante persons eller dermed forbundne juridiske personers interesser eller interessekonflikter, hvortil personer, der er involveret i udarbejdelsen af anbefalingen, har adgang eller med rimelighed kan forventes at have adgang b) den relevante persons eller dermed forbundne juridiske personers interesser eller interessekonflikter, der er bekendt for de personer, som, selv om de ikke var involveret i udarbejdelsen af anbefalingen, havde eller med rimelighed kunne forventes at have haft adgang til anbefalingen, inden den blev udbredt til kunderne eller offentligheden. 3. Medlemsstaterne sikrer, at der er indført en hensigtsmæssig regulering, som sikrer, at selve anbefalingen omfatter de oplysninger, der er fastsat i stk. 1 og 2. Hvis sådanne oplysninger ikke står i rimeligt forhold til anbefalingens længde, er det tilstrækkeligt at der i selve anbefalingen henvises klart og tydeligt til det sted, hvor offentligheden kan få let og direkte adgang til oplysningerne, såsom et direkte internet-link til oplysningerne på den relevante persons websted. 4. Medlemsstaterne påser, at der er indført en hensigtsmæssig regulering, som sikrer, at kravene i stk. 1 tilpasses, så de ikke er urimelige i tilfælde af, at anbefalingerne ikke foreligger skriftligt. 5. Stk. 1 og 3 gælder ikke for journalister, der er undergivet en tilsvarende hensigtsmæssig regulering i medlemsstaterne, herunder en tilsvarende hensigtsmæssig selvregulering, forudsat af en sådan regulering får samme virkninger som omhandlet i stk. 1 og 3. Artikel 6 (Supplerende forpligtelser i forbindelse med oplysning om interesser eller interessekonflikter) 1. Ud over forpligtelserne i artikel 5 kræver medlemsstaterne, at alle anbefalinger, der udarbejdes af en uafhængig analytiker, et investeringsselskab, et kreditinstitut, en dermed forbundet juridisk person eller andre relevante personer, hvis hovederhverv består i at udarbejde anbefalinger, klart og tydeligt skal indeholde følgende oplysninger om deres interesser og interessekonflikter: Større aktieposter mellem den relevante person eller en dermed forbundet juridisk person på den ene side og udstederen på den anden side. Disse større aktieposter omfatter mindst følgende tilfælde: - aktieposter på over 5 % af udstederens samlede udstedte aktiekapital ejes af den relevante person eller en dermed forbundet juridisk person, eller - aktieposter på over 5 % af den relevante persons eller en dermed forbundet juridisk persons samlede udstedte aktiekapital ejes af udstederen. 8

10 Medlemsstaterne kan fastsætte lavere tærskler end de 5 %, der er anført i disse to tilfælde. Andre betydelige finansielle interesser, som den relevante person eller en dermed forbundet juridisk person har i forhold til udstederen Hvor det er relevant - en erklæring om, at den relevante person eller en dermed forbundet juridisk person er market maker eller tilfører likviditet i forbindelse med udstederens finansielle instrumenter Hvor det er relevant - en erklæring om, at den relevante person eller en dermed forbundet juridisk person i de foregående 12 måneder har været "lead manager" eller "co-lead manager" for eventuelle offentliggjorte udbud af udstederens finansielle instrumenter. Hvor det er relevant - en erklæring om, at den relevante person eller en dermed forbundet juridisk person har indgået andre aftaler med udstederen om levering af investeringsbankydelser, forudsat at dette ikke vil medføre afsløring af fortrolige kommercielle oplysninger, og at aftalen har været i kraft i de foregående tolv måneder eller har givet anledning til kompensation eller løfte om kompensation i samme periode. Hvor det er relevant - en erklæring om, at den relevante person eller en dermed forbundet juridisk person har indgået en aftale med udstederen om udarbejdelse af anbefalingen. 2. Medlemsstaterne sikrer, at der gives generelle oplysninger om de faktiske organisatoriske og administrative ordninger, der er indført hos investeringsselskabet eller kreditinstituttet for at forebygge og undgå interessekonflikter med hensyn til anbefalinger, herunder informationsbarrierer. 3. Medlemsstaterne kræver, at kravet efter artikel 5, stk. 1, andet afsnit, for fysiske eller juridiske personer, der arbejder for et investeringsselskab eller et kreditinstitut i henhold til en ansættelseskontrakt eller på anden måde, og som var involveret i udarbejdelsen af anbefalingen, især skal omfatte oplysninger om, hvorvidt sådanne personers vederlag er knyttet til de investeringsbanktransaktioner, der udføres af investeringsselskabet, kreditinstituttet eller en dermed forbundet juridisk person. Hvis disse fysiske personer modtager eller køber udstederens aktier, inden de udbydes til offentligheden, skal den kurs, hvortil aktierne blev erhvervet, samt købstidspunktet også oplyses. 4. Medlemsstaterne kræver, at investeringsselskaber og kreditinstitutter hvert kvartal oplyser, hvor stor en andel af alle anbefalinger der er køb, behold, sælg eller indeholder tilsvarende vilkår, og hvor stor en andel af udstedere svarende til hver af disse kategorier, investeringsselskabet eller kreditinstituttet har leveret væsentlige investeringsbankydelser til i de foregående tolv måneder. 5. Medlemsstaterne sikrer, at selve anbefalingen omfatter de oplysninger, der kræves i stk Hvis kravene i stk. 1-4 ikke står i rimeligt forhold til anbefalingens længde, er det tilstrækkeligt, at der i selve anbefalingen henvises klart og tydeligt til det sted, hvor offentligheden kan få let og direkte adgang til sådanne oplysninger, såsom et direkte internet-link til oplysningerne på investeringsselskabets eller kreditinstituttets websted. 9

11 6. Medlemsstaterne påser, at der er indført en hensigtsmæssig regulering, som sikrer, at kravene i stk. 1 tilpasses, så de ikke er urimelige i tilfælde af, at anbefalingerne ikke foreligger skriftligt. KAPITEL III (UDBREDELSE AF ANBEFALINGER, SOM ER UDARBEJDET AF TREDJEMAND) Artikel 7 (Identiteten på de personer, der udbreder anbefalinger) Medlemsstaterne påser, at der er indført en hensigtsmæssig regulering, som sikrer, at identiteten på den relevante person, der på eget ansvar udbreder anbefalinger udarbejdet af tredjemand, angives klart og tydeligt i anbefalingen. 10

12 Artikel 8 (Generel standard for udbredelse af anbefalinger) Medlemsstaterne påser, at der er indført en hensigtsmæssig regulering, som i tilfælde, hvor en anbefaling udarbejdet af tredjemand ændres væsentligt i de udbredte oplysninger, sikrer, at oplysningerne klart og detaljeret angiver den væsentlige ændring. Hvis den væsentlige ændring består i en ændring af anbefalingens retning (f.eks. en ændring af en anbefaling om køb til en anbefaling om behold eller sælg eller omvendt), skal medlemsstaterne sikre, at kravene i artikel 2-5 vedrørende de personer, der udarbejder anbefalingen, opfyldes af den person, der udbreder anbefalingen, for så vidt angår den væsentlige ændring. Medlemsstaterne påser desuden, at der er indført en hensigtsmæssig regulering, som sikrer, at relevante juridiske personer, der selv eller gennem fysiske personer udbreder en væsentligt ændret anbefaling, har en formel skriftlig politik, som indebærer, at personer, der modtager oplysningerne, kan blive henvist til, hvor de kan få adgang til identiteten på den, der har udarbejdet anbefalingen, selve anbefalingen og oplysningerne om interesser eller interessekonflikter for den person, der har udarbejdet anbefalingen, forudsat at disse elementer er offentligt tilgængelige. Stk. 1 og 2 gælder ikke for nyhedsrapportering om anbefalinger, som er udarbejdet af tredjemand, når anbefalingernes indhold ikke er blevet ændret. I tilfælde af udbredelse af et resume af en anbefaling, der er udarbejdet af tredjemand, sikrer de relevante personer, der udbreder det, at det er klart og ikke er vildledende, og at det angiver kildedokument og det sted, hvor offentligheden kan få let og direkte adgang til oplysninger om kildedokumentet, forudsat at de er offentligt tilgængelige. Artikel 9 (Supplerende forpligtelser for investeringsselskaber og kreditinstitutter) Ud over forpligtelserne i artikel 7 og 8 kræver medlemsstaterne følgende, når den relevante person er et investeringsselskab, et kreditinstitut eller en fysisk person, der arbejder for sådanne personer i henhold til en ansættelseskontrakt eller på anden måde, og udbreder anbefalinger udarbejdet af tredjemand: a) navnet på investeringsselskabets eller kreditinstituttets kompetente myndighed skal angives klart og tydeligt b) hvis den person, der har udarbejdet anbefalingen, ikke allerede har udbredt den gennem en distributionskanal, skal kravene i artikel 6 vedrørende de personer, der udarbejder anbefalinger, gælde for de personer, der udbreder anbefalinger c) hvis investeringsselskabet eller kreditinstituttet har ændret anbefalingen væsentligt, skal kravene i artikel 2-6 vedrørende personer, der udarbejder anbefalinger, være opfyldt. 11

13 KAPITEL IV (SLUTBESTEMMELSER) Artikel 10 (Gennemførelse) 1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme nærværende direktiv senest den 12. oktober De meddeler straks Kommissionen teksten til disse bestemmelser og en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og nærværende direktiv. Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til nærværende direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. Medlemsstaterne fastlægger reglerne for denne henvisning. 2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af nærværende direktiv. Artikel 11 (Ikrafttræden) Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne. Udfærdiget i Bruxelles, [ ] Artikel 12 På Kommissionens vegne [ ] Medlem af Kommissionen 12

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Nr. 176 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Regler om udarbejdelse og

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/15 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/958 af 9. marts 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2011 KOM(2011) 746 endelig 2011/0360 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.01.2006 KOM(2006) 4 endelig 2006/0003 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om særlige foranstaltninger

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods 1) BEK nr 468 af 11/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings-, og Boligmin., Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) C7-0232/1 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om regler og procedurer med henblik på at gøre det muligt for Grønland at deltage

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 173/34 30.6.2016 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU 22.6.2011 A7-0091/25 Ændringsforslag 25 Salvatore Tatarella for PPE-Gruppen Martin Callanan for ECR-Gruppen Holger Krahmer for ALDE-Gruppen Oreste Rossi for EFD-Gruppen Betænkning Salvatore Tatarella Bestemmelserne

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 497/2012 af 7. juni 2012 om ændring af forordning (EU)

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Mødedokument 2009 C6-0114/2007 2006/0018(COD) 24/04/2007 Fælles holdning Fælles holdning vedtaget af Rådet den 19. april 2007 med henblik på vedtagelse af Europa- Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.11.2006 KOM(2006) 713 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om et midlertidigt forbud mod anvendelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1

Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1 Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1 I medfør af 43, stk. 2, 1. pkt., 43, stk. 3, 46 b, stk. 2, 50, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18.

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011L0072 DA 13.10.2011 000.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/72/EU af 14. september 2011

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION I. DEFINITIONER I disse interne regler, gælder følgende

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.12.2003 KOM(2003) 761 endelig 2003/0295 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udarbejdelse og indberetning af data vedrørende den kvartårlige

Læs mere

Retningslinjer Retningslinjer for vurdering af viden og kompetence

Retningslinjer Retningslinjer for vurdering af viden og kompetence Retningslinjer Retningslinjer for vurdering af viden og kompetence 16. december 2015 ESMA/2015/1886 DA Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde... 3 II. Henvisninger, forkortelser og definitioner... 3

Læs mere

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 I medfør af 71, stk. 4, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2017, som ændret ved lovforslag nr. 156

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) 31.3.2015 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.6.2007 KOM(2007) 368 endelig 2007/0128 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 25. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1)

Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1) Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1) I medfør af 43, stk. 2, 1. pkt., 43, stk. 3, 46 b, stk. 2, 50, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 174

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Finanstilsynet har efter vedtagelsen af lov nr. 1460 af 22. december 2004 modtaget spørgsmål, der angår fortolkningen af

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 8.12.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 336/9 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1160/2012 af 7. december 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 206/2010 for så vidt angår standardveterinærcertifikatet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til RÅDETS FORORDNING Bruxelles, 13.8.2008 KOM(2008) 514 endelig VOL.I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) om ændring af forordning (EF) nr. 2182/2004 om

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

MAR-retningslinjer 17/01/2017 ESMA/2016/1480 DA

MAR-retningslinjer 17/01/2017 ESMA/2016/1480 DA MAR-retningslinjer Oplysninger om markedet for råvarederivater eller tilknyttede spotmarkeder med henblik på at definere intern viden om råvarederivater 17/01/2017 ESMA/2016/1480 DA Indhold 1 Anvendelsesområde...

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 93/2 DA Den Europæiske Unions Tidende 20.3.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK Adfærdskodeks for medlemmer af Den Europæiske Centralbank Tilsynsråd (2015/C 93/02) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS TILSYNSRÅD HAR

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 717/2013 af 25. juli 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår oplysningerne om dyrevelfærd i

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.1.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 12/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2006O0004 DA 24.05.2013 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 7. april 2006 om Eurosystemets

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1172/2007 af 5. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1891/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2001O /10/2001. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2001O /10/2001. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG DA Konsolideret TEKST fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer CONSLEG: 2001O0008 01/10/2001 Antal sider: 6 < Kontoret for De Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 741 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilladelse til udbud og levering til direkte konsum af visse vine, der er importeret

Læs mere

Bilag 3. Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014

Bilag 3. Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 Bilag 3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 om fastlæggelse af et fælles format for udveksling

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende

C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.11.2009 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 16. november 2009 om forslag til Rådets forordning om autentificering af euromønter og håndtering af euromønter,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted P6_TA(2009)0086 Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2009 med henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende flytning af selskabers

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (5) Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(EØS-relevant tekst) (5) Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 bør ændres i overensstemmelse hermed. L 96/26 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/561 af 11. april 2016 om ændring af bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 for så vidt angår standarddyresundhedscertifikatet til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, XXX Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) BEK nr 1178 af 11/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 783 final 2017/0349 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 8.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 213/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 759/2013 af 30. april 2013 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 11.3.2016 DA L 65/49 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/347 af 10. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår det præcise format for insiderlister og for ajourføring

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 23.10.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 279/3 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 955/2010 af 22. oktober 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår brugen af vacciner

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5/VI/2008 K(2008) 2274 endelig KOMMISSIONENS HENSTILLING af 5/VI/2008 om begrænsning af lovpligtige revisorers og revisionsfirmaers civilretlige

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 27.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 222/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 842/2011 af 19. august 2011 om standardformularer

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.5.2014 COM(2014) 246 final 2014/0132 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ophævelse af Rådets

Læs mere

MAR-retningslinjer Udsættelse af offentliggørelsen af intern viden

MAR-retningslinjer Udsættelse af offentliggørelsen af intern viden MAR-retningslinjer Udsættelse af offentliggørelsen af intern viden 20/10/2016 ESMA/2016/1478 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... Error! Bookmark not defined. 2 Henvisninger, forkortelser og definitioner...

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. november 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0254 (NLE) 14254/15 FISC 154 ECOFIN 904 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg (2),

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg (2), EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 97/9/EF af 3. marts 1997 om investorgarantiordninger EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/20/EF af 8. april 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/671/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende obligatorisk anvendelse af

Læs mere