Gigaset A160/A260/A165/A265

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gigaset A160/A260/A165/A265"

Transkript

1 1 Gigaset A160/A260/A165/A265 Håndsæt til A160/A265 Håndsæt til A160/A165 Basestation uden telefonsvarer Batterienhedens opladningsstatus. 2 Håndsættets interne nummer 3 Displaytaster 4 Beskedtast 5 Telefonbogstast 6 Kontroltast 7 Opkaldstast 8 Afbryd- og tænd/sluk-tast 9 Ringetone til/fra (tryk længe i standbytilstand) 10 Tastaturspærring til/fra (tryk længe) 11 R-tast - forespørgsel (Flash) - opkaldspause (tryk længe) Mikrofon Vækkeur-tast Håndfri funktion-tast 13 (kun Gigaset A260/A265) V :56 INT MENU Tilmeldings-/ Paging-tast (s. 7/s. 7) Display-taster: Ved at trykke på tasterne aktiveres funktionen, som vises på displayet ovenover dem. Visning Betydning ved tastetryk INT Der kaldes op til samtlige tilmeldte håndsæt. MENU Hoved-/undermenu åbnes (se Menuoversigt, s. 11). Ét menuniveau tilbage. U Med u kan du bladre op/ned og indstille lydstyrken. T Du kan bevæge markøren til venstre/højre med u. Slet tegn for tegn mod venstre. OK Bekræft menufunktion og gem indtastningen. Kort oversigt over basestation med telefonsvarer Tilmeldings-/Paging-tast: Søg efter håndsæt (tryk kort, "Paging", s. 7 ) Tilmeld håndsæt (tryk længe, s. 7). 2 Tænd/sluk-tast: Aktiver og deaktiver telefonsvareren. Lyser: Telefonsvareren er nu aktiveret. Blinker: Der er mindst én ny besked, eller en besked bliver netop registreret Blinker i ca. fire sekunder: Hukommelsen er fuld. Under afspilning af beskeder: 3 Slet den aktuelle besked. 4 Gå til foregående besked. 5 Indstil lydstyrke (ð = lavere; ñ = højere): Under afspilning af beskeder: Skift højttalerlydstyrke. Mens et eksternt opkald signaleres: Indstil ringetonelydstyrke. 6 Afspilnings-/stop-tast: Afspil beskeder på telefonsvareren hhv. afbryd afspilningen. 7 Gå til næste besked. Du skal være opmærksom på følgende: Hvis telefonsvareren betjenes fra et håndsæt, eller hvis den optager en besked, kan den ikke betjenes fra basestationen. Hvis tænd/sluk-tasten blinker, selvom telefonsvareren er deaktiveret, er der stadig mindst én ny besked, der ikke er aflyttet, på telefonsvareren.

2 2 Sikkerhedsanvisninger W $ Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem, før telefonen tages i brug! Forklar dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne samt de risici, der er ved brug af telefonen! Anvend kun den medfølgende strømforsyning. Indsæt kun det godkendte, genopladelige batteri! D. v.s. indsæt aldrig et normalt (ikke genopladeligt) batteri, da dette kan føre til helbreds- og personskade. Anvend altid batteriet i henhold til denne betjeningsvejledning (s. 3). Medicinske apparaters funktion kan blive påvirket. Vær opmærksom på de tekniske betingelser, som gælder i det pågældende miljø, f. eks. en lægepraksis. Hold ikke håndsættets bagside op mod øret, når det ringer, eller når du har aktiveret håndfrifunktionen. Du kan pådrage dig alvorlige, vedvarende høreskader. Håndsættet kan fremkalde en ubehagelig summen i høreapparater. Basestationen må ikke anbringes i badeværelser eller bruserum. Håndsættet og basestationen er ikke beskyttet mod vandstænk. Anvend ikke telefonen i omgivelser, hvor der er fare for eksplosioner (f.eks. lakererier). ECO DECT ECO DECT er ensbetydende med en reduktion af strømforbruget ved anvendelse af en strømbesparende strømforsyning og desuden en reduktion af basestationens sendeeffekt. Basestationens sendeeffekt er slået fra, hvis der kun er registreret 1 håndsæt i basestationen! Desuden reducerer håndsættet sendeeffekten afhængigt af afstanden til basestationen. Ibrugtagning af telefonen Trin 1: Tilslutning af basestationen 1 2 Basestation uden telefonsvarer ƒ Hvis du overlader din Gigaset til andre personer, skal betjeningsvejledningen følge med. Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra det kommunale husholdningsrenovationssystem via særskilte indsamlingssystemer f.eks. på genbrugsstationerne. Symbolet med affaldsspanden med et kryds over på produktet betyder, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EF. Korrekt bortskaffelse og separat indsamling af dit gamle apparat vil bidrage til at undgå potentielt negative konsekvenser for miljøet og for den menneskelige sundhed. Det er en forudsætning for genbrug og genanvendelse af brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Yderligere oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan du få hos kommunalforvaltningen, renovationsselskabet eller i den butik, hvor du har købt produktet. Hvis du har aktiveret tastaturspærring, (s. 1) kan der heller ikke foretages nødopkald! Nogle af de funktioner, som beskrives i betjeningsvejledningen, er ikke tilgængelige i visse lande. 1 2 Basestation med telefonsvarer Tilslut først strømforsyningen (230 V) med netkablet 1 og derefter telefonstikket med telefonkablet 2 som vist. Læg kablerne i kabelkanalerne. Begge kabler skal altid være sat i. Anvend kun den medfølgende strømforsyning. Vær opmærksom på at stikket har den rigtige konfiguration, når du køber et andet telefonkabel hos en forhandler: 3-4-konfiguration af telefonledningerne/euro CTR37.

3 3 Trin 2: Ibrugtagning af håndsættet Bemærk: Displayet er beskyttet med folie. Fjern beskyttelsesfolien! Indsæt batterienheden Inden batteridækslet lukkes, skal batterienhedens ledninger være lagt ind i kabelkanalen på en sådan måde, at dækslet ikke kan sidde fast i ledningerne. Ellers er der fare for, at batterienhedens ledninger beskadiges, når dækslet lukkes. Anvend kun den af Gigaset Communications GmbH * anbefalede genopladelige batterienhed (s. 9), dvs. anvend under ingen omstændigheder et almindeligt (ikke genopladeligt) batteri, da alvorlig sundheds- og tingskade ikke kan udelukkes. F.eks. kan batterienhedens kappe eller batterienheden blive ødelagt, eller batterienheden kan eksplodere. Desuden kan der forekomme fejlfunktioner eller beskadigelser af apparatet. Anvend ikke opladere af andre mærker, da batterienheden kan blive beskadiget. Håndsættet må kun sættes i den dertil beregnede lader i basestationen. Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG. Stikket sættes i bøsningen, som vist på forstørrelsen. Indsæt batteriet. Læg kablerne i kabelkanalerne. Lukning af batteridækslet Dækslet indsættes i batterirummets øvre del og trykkes ned, indtil det går i indgreb. Åbning af batteridækslet Tryk ind mellem dækslet og kabinettet med en negl, og træk dækslet opad. Trin 3: Tilmelding af håndsættet til basestationen og opladning af batterienheden Forudsætning: Håndsættet er ikke tilmeldt en basestation. Tilmeldingen af håndsættet til Gigaset A160/A260/ A165/A265 basestationen foregår automatisk. Sæt håndsættet i basestationens lader med displayet opad. Der lyder en bekræftelsestone. Lad håndsættet stå i basestationen, indtil det er tilmeldt. Den automatiske tilmelding kan tage op til 5 minutter. I dette tidsrum blinker Tilmelding på displayet. Håndsættet får det laveste ledige interne nummer (1 4). Hvis der er tilmeldt flere håndsæt til basestationen, vises det interne nummer efter tilmeldingen på displayet øverst til venstre, f. eks. 2. Hvis de interne numre 1 til 4 allerede er blevet tildelt (der er allerede tilmeldt fire håndsæt), afmeldes og overskrives håndsæt nummer 4. Opladning af batterienheden Sæt håndsættet i basestationen i ca. 13 timer ved Gigaset A160/A260 og i ca. 6 timer ved Gigaset A165/A265 for at oplade batterienheden. Batterienheden er derefter fuldt opladet. Batterienhedens opladningsstatus vises kun korrekt efter en uafbrudt opladnings-/afladningsproces. Du bør derfor ikke afbryde opladningsprocessen. Opladningen styres elektronisk, og derfor kan batterienheden ikke overoplades. Batterienheden bliver varm under opladningen. Dette er normalt og helt ufarligt. Batterienhedens ladekapacitet reduceres af tekniske årsager efter et stykke tid. For korrekt registrering af tidspunktet for opkald skal dato og klokkeslæt indstilles (se Menuoversigt, s. 11). Når telefonen er tilmeldt og klokkeslættet er indstillet, ser standbydisplayet ud som vist på s. 1. Brug af telefonen Foretag eksternt opkald/afslut samtale Eksterne opkald er opkald via det offentlige telefonnet. ~ (Indtast nummeret, du vil ringe til) c. Nummeret ringes op. (Du kan også først trykke længe på tasten c [klartone], og så indtaste nummeret.) Under samtalen kan du indstille lydstyrken i håndsættet ved hjælp af t.

4 4 Afslut samtale/afbryd opkald: Tryk på Afbrydtasten a. Du kan automatisk sætte et netudbydernummer foran hvert telefonnummer (se Menuoversigt Prefix, s. 11). Besvarelse af opkald Et indgående opkald signaleres ved hjælp af en ringetone, ved at håndfri funktion-tasten d (Gigaset A260/A265) blinker og en visning på displayet. Du kan besvare opkaldet på følgende måder: Ved at trykke på opkaldstasten c. Ved at trykke på håndfri funktion-tasten d (Gigaset A260/A265). Ved at tage håndsættet ud af basestationen/laderen, når funktionen Autosvar er aktiveret (se Menuoversigt, s. 11). Nummervisning Ved et opkald vises nummeret eller, hvis det er gemt i telefonbogen, navnet på den, der ringer op, på displayet. Forudsætninger: 1 Du har hos din netudbyder aktiveret, at hhv. telefonnummeret (CLIP)på den, der ringer op, skal vises på displayet. 2 Den, der ringer op, har hos sin netudbyder bestemt, at telefonnummeret overføres (CLI). På displayet vises, hvis du ikke har bestilt nummervisning, Anonymt opkald, hvis nummervisningen blev undertrykket af den, der ringer op, eller Anonymt opkald, hvis der ikke abonneres på nummervisning. Håndfri funktion (kun Gigaset A260/A265) Når du har indtastet nummeret, kan du ved at trykke på håndfri funktion-tasten d straks foretage opkald ved hjælp af håndfri funktion (tasten d lyser vedvarende). Under en samtale og når du aflytter telefonsvareren (hvis denne funktion findes), kan du ved at trykke på tasten d skifte mellem brug af håndsæt og håndfri funktion. Ved håndfri funktion kan du indstille lydstyrken ved hjælp af t. Betjening af håndsættet Tænd/sluk håndsættet Tryk længe på afbrydtasten a. Når du sætter et slukket håndsæt i basestationen hhv. laderen, tændes det automatisk. Anvendelse af telefonbogen og lister Telefonbog Åbning af telefonbogen: Tryk på tasten h (Gigaset A160/A165) hhv. v (Gigaset A260/A265). Der kan gemmes op til 40 numre (maks. 32 cifre) med tilhørende navn (maks. 14 tegn). Bemærk: Du kan tildele en tast kortvalg for et nummer i telefonbogen (s. 5). Lagring af første telefonnummer i telefonbogen h hhv. v Nyt opslag? OK ~ Indtast nummer, og tryk på OK. ~ Indtast navn, og tryk på OK. Lagring af et telefonnummer i telefonbogen h hhv. v MENU Nyt opslag OK ~ Indtast nummer, og tryk på OK. ~ Indtast navn, og tryk på OK. Valg af telefonbogsopslag Åbn telefonbogen med h hhv. v. Du har følgende muligheder: Med u bladres til opslaget, indtil det ønskede navn er valgt. Indtast navnets første tegn, eller bladr eventuelt til opslaget med u. Opkald ved hjælp af telefonbogen v u (Vælg opslag) c Brug af yderligere funktioner v v (Vælg opslag) MENU Du kan vælge følgende funktioner med u: Vis nummer Anvend nummer Rediger opslag Slet opslag Send opslag Slet liste Vis nummer. Rediger eller suppler et gemt nummer. Derefter kan du ringe op eller aktivere yderligere funktioner ved hjælp af MENU. Rediger det valgte opslag. Slet det valgte opslag. Send et individuelt opslag til et andet håndsæt (s. 5). Slet alle telefonbogsopslag.

5 5 Send liste Indstil tast Opkald ved hjælp af kortvalgstasten Tryk længe på den pågældende kortvalgstast. Overførsel af telefonbogen til et andet håndsæt Forudsætninger: Modtager- og afsenderhåndsættet er tilmeldt den samme basestation. Det andet håndsæt og basestationen skal være i stand til at sende og modtage telefonbogsopslag. v u (Vælg opslag) MENU Send opslag / Send liste OK ~ (Indtast det interne nummer på modtager-håndsættet) OK Genopkaldslisten På denne liste står de ti numre, der sidst er blevet ringet til. Valg fra genopkaldslisten c u c Administration af opslagene i genopkaldslisten c u MENU Du kan vælge følgende funktioner: Anvend nummer Kopi til tlf.b Send hele listen til et andet håndsæt (s. 5). Tildel det aktuelle opslag til en tast (kortvalg). Tryk kort på tasten. Vælg opslag. Tryk igen på opkaldstasten. Nummeret ringes op. Tryk kort på tasten. Vælg opslag. Tryk på displaytasten. (som i telefonbogen s. 4) Overførsel af opslag til telefonbogen Slet opslag (som i telefonbogen s. 4) Slet liste (som i telefonbogen s. 4) Opkaldsliste/(Net-)telefonsvarerliste Når der oprettes en ny post på listen over opkald/ telefonsvarer, lyder et signal, og displayet blinker. På displayet vises også en meddelelse. Hvis du trykker på tasten f, vises alle lister. Hvis der kun er nye beskeder i en liste, åbnes disse øjeblikkeligt. Bemærk: Hvis der er gemt opkald på nettelefonsvareren, vises en meddelelse, hvis dette er indstillet (afhænger af netudbyderen). Opkaldsliste Forudsætning: CLIP (s. 4) Numrene for de seneste 20 mistede opkald gemmes. Flere opkald fra samme nummer gemmes kun én gang (det sidste opkald). Opkaldslisten vises på følgende måde: Antal nye opslag + antal gamle, læste opslag Åbning af opkaldsliste f Opkald: OK Vælg opslag ved hjælp af u. På opkaldslisten vises det seneste indgående opkald. Brug af yderligere funktioner u (Vælg opslag) MENU Du kan vælge følgende funktioner med u: Slet opslag Kopi til tlf.b Dato/klokkesl. Status Opkald: Slet liste Ring op til et nummer fra opkaldslisten f Opkald: OK u (Vælg opslag) c Yderligere funktioner for telefoner med telefonsvarer Telefonsvarerliste Slet det valgte opslag. Overførsel af opslag til telefonbogen. Vis dato og klokkeslæt for opkaldet (hvis indstillet). Nyt opk.: nyt mistet opkald. Gl. opk.: allerede læst opslag. Opk.bes: opkaldet blev besvaret. Forsigtig! Alle gamle og nye opslag slettes. Via telefonsvarerlisten kan du aflytte beskederne på telefonsvareren. Telefonsvarerlisten vises på følgende måde: Telefonsvarer: Antal nye beskeder + antal gamle, aflyttede beskeder

6 6 Åbn telefonsvarerlisten f Telefonsvarer: OK Afspilningen starter. Brug af yderligere funktioner u (Vælg opslag) MENU Du kan vælge følgende funktioner med u: Fortsæt Lydstyrke Kopi til tlf.b Slet gam. list Automatisk netudbyderforvalg (Preselection) Se Menuoversigt, s. 11. Fortsæt afbrudt afspilning (se s. 6). Indstil lydstyrken. Overførsel af opslag til telefonbogen. Sletning af alle gamle beskeder. Betjening af telefonsvarer (A165/A265) Du kan betjene telefonsvareren både ved hjælp af håndsættet (se Menuoversigt, s. 11) og ved hjælp af tasterne på basestationen (s. 1). Aktivering/deaktivering af telefonsvareren Symbolet ± vises på displayet. På basestationen lyser tasten ö. Telefonen leveres med en standardmeddelelse. Hvis der ikke findes en personlig meddelelse, anvendes standardmeddelelsen. Hvis hukommelsen er fuld, deaktiveres telefonsvareren automatisk. Slet gamle beskeder, så aktiveres telefonsvareren automatisk igen. Indspilning af personlig meddelelse Se Menuoversigt, s. 11. Du hører klartonen (kort tone). Indtal meddelelsen (mindst 3 sek.). Bekræft indspilningen med OK, annuller den med a eller. Efter indspilningen afspilles meddelelsen, så du kan kontrollere den. Du skal være opmærksom på følgende: Indspilningen afsluttes automatisk, når den maksimale indspilningslængde på 170 sek. er overskredet, eller en talepause varer længere end 2 sek. Aflytning eller sletning af meddelelser Se Menuoversigt, s. 11. Aflytte/slette beskeder Afspilningen begynder med den første nye besked. Aflytning af gamle beskeder Se telefonsvarerlisten s. 5. Standsning eller styring af afspilningen Under afspilningen af beskeder: 2 Stands afspilningen. Tryk igen på 2 for at fortsætte. t Gå til starten af den aktuelle besked. 2 x t Gå til foregående besked. v Gå til den næste besked. 2 x v Gå to beskeder frem. Slet individuel besked Mens afspilningen er standset, trykkes displaytasten. Sletning af alle gamle beskeder Under afspilningen eller ved pause: MENU Slet gam. list OK (bekræft sikkerhedsforespørgsel) Overtagelse af et opkald fra telefonsvareren Mens telefonsvareren optager et opkald, kan du stadigvæk tage imod samtalen ved at trykke på c eller d (håndfri funktion). Indspilningen afbrydes, og du kan tale med den, der ringer op. Aktivering/deaktivering af medhør Under indspilningen af en meddelelse kan du lytte med via basestationens højttaler og via de tilmeldte håndsæt (kun Gigaset A265) (se Menuoversigt, s. 11). Indstilling af telefonsvareren Telefonsvareren er forudindstillet ved leveringen. Individuelle indstillinger foretages via håndsættet. Indstilling af besvarelse af opkald Du kan indstille, hvornår telefonsvareren skal besvare et opkald. MENU Telefonsvarer OK Ant. ringesig. OK Straks / efter 10 s. / efter 20 s. / efter 30 s. / Automatisk vælges OK ( = til) Indstilling af indspilningslængden Se Menuoversigt, s. 11.

7 7 Indstil (net-)telefonsvarer til opkald med tast 1 Du behøver kun at trykke længe på tasten 1 på håndsættet og bliver så stillet om til (net-)telefonsvareren. Se Menuoversigt, s. 11. Tilmelding af tilhørende håndsæt Du kan tilmelde i alt op til fire håndsæt til basestationen. Automatisk tilmeldelse af håndsættene til Gigaset A160/A260/A165/A265, se s. 3. Manuel tilmeldelse af håndsættene til Gigaset A160/A260/A165/A På håndsættet: MENU Indstillinger OK Håndsæt OK Tilmeld hånds. basestationens system-pin-kode (standardindstilling: 0000) indtastes OK. På displayet blinker Tilmelding. 2. På basestationen: Inden for 60 sek. efter indtastning af system-pin-koden trykkes tilmeldings-/ paging-tasten eller ù(s. 1)længe (min. 1 sek.). Tilmeldingsprocessen tager op til 5 minutter. Søgning efter håndsæt ("Paging") Du kan søge efter dit håndsæt ved hjælp af basestationen. Tilmeldings-paging-tasten eller ùpå basestationen trykkes kort. Alle håndsæt ringer samtidig ("Paging"), også selvom ringetoner er deaktiveret. Afslut: Tryk kort på tilmeldings-/paging-tasten eller ùpå basestationen (s. 1)eller på opkaldstasten c på et håndsæt. Anvendelse af flere håndsæt Interne opkald Interne opkald er gratis samtaler med andre håndsæt, som er tilmeldt samme basestation. Tryk på displaytasten INT. Der ringes op til alle håndsæt. Hvis en intern abonnent svarer, kan du tale med vedkommende. Tryk på afbrydtasten a for at afslutte opkaldet. Intern forespørgsel/omstilling af samtale Du fører en ekstern samtale. Tryk på displaytasten INT. Der ringes op til alle håndsæt. Den eksterne abonnent hører ventemelodien. Inden svar fra den interne abonnent trykkes der på afbrydtasten a; opkaldet viderestilles til den abonnent, som tager imod opkaldet. Efter svar fra den interne abonnent kan du tale med vedkommende. Tryk på afbrydtasten a; opkaldet viderestilles, eller på displaytasten ; du har igen forbindelse til den eksterne abonnement. Bryde ind i en ekstern samtale Du er i gang med at føre en ekstern samtale. En intern abonnent kan bryde ind i denne samtale og tale med. Dette signaleres med en signaltone hos alle samtalepartnerne. Forudsætning: Funktionen Int. aktiv. er aktiveret. Aktivering/deaktivering af "Bryde ind"-funktionen MENU Indstillinger OK Base OK Int. aktiv. OK ( = til) Bryde ind i en intern samtale Du ønsker at bryde ind i en eksisterende ekstern samtale. Tryk længe på opkaldstasten c. Du kobles på samtalen. Alle abonnenter hører en signaltone. Afslut: Tryk på afbrydtasten a. Alle abonnenter hører en signaltone. Hvis den første interne abonnent trykker på afbrydtasten a, opretholdes forbindelsen mellem det tilkoblede håndsæt og den eksterne abonnent.

8 8 Indstilling af håndsæt Ændring af displaysproget MENU Indstillinger OK Håndsæt OK Sprog OK Vælg sprog OK Det aktuelle sprog er markeret med. Du er kommet til at vælge et sprog, som du ikke forstår: MENU 321 (Tryk på tasterne efter hinanden) Vælg det korrekte sprog med u, og tryk på OK. Indstilling af vækkeur Aktivering/deaktivering af vækkeur MENU Vækkeur OK aktivering OK ( = til) Eller: Tryk på vækkeurstasten g. Sluk for vækkeuret i 24 timer ved at trykke på en vilkårlig tast, når vækkeuret ringer. Indstilling af vækketid MENU Vækkeur OK Wakeup time OK Indtast vækketid i timer og minutter, og tryk på OK. Nulstilling af håndsæt Du kan nulstille individuelle indstillinger og ændringer. Opslag i telefonbogen og på opkaldslisten og tilmeldingen af håndsættet til basestationen bibeholdes. MENU Indstillinger OK Håndsæt OK Nulstil hånds. OK Afbryd nulindstillingen med a. Indstilling af basestationen Du indstiller basestationen med et tilmeldt håndsæt. Sådan indstiller du system-pin-koden for basestationen og vælger ringetonens lydstyrke og ringemelodi ved telefoner med telefonsvarer, se Menuoversigt, s. 11. Nulstilling af basestationen til standardindstillingen Ved nulstilling frameldes alle håndsæt. De enkelte indstillinger nulstilles. Kun dato og klokkeslæt bevares. MENU Indstillinger OK Base OK Nulstil base OK Hvis du har glemt system-pin-koden, kan du nulstille basestationen til den oprindelige kode 0000: Tag strømledningen ud af basestationen. Tryk og hold tilmeldings-/pagingtasten bzw. ù (s. 1)på basestationen nede, mens du samtidigt tilslutter strømledningen igen. Ved telefoner med telefonsvarer hører du også en signaltone. Basestationen er nu nulstillet, og system-pin-koden 0000 er indstillet. Tilslutning af basestationen til et telefonanlæg De følgende indstillinger er kun nødvendige, hvis det kræves af telefonanlægget, se betjeningsvejledningen til telefonanlægget. Ændring af opkaldsmetode MENU tallet for den indstillede opkaldsmetode blinker: 0 = signalering (DTMF); 1 = impulsopkald (IWV) Indtast tal OK. A M1801- H Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. This user guide is made from 100% recycled paper.

9 9 Indstilling af flashtid MENU IIO12 Tallet for den aktuelle flashtid blinker: 0 =80ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms Indtast tal OK. Redigering af pausen efter opkaldsstart Du kan indstille pauselængden mellem trykket på opkaldstasten c og afsendelsen af telefonnummeret. MENU IIO1O Tallet for den aktuelle pauselængde blinker: 1 = 1 sek.; 2 = 3 sek.; 3 = 7 sek. Indtast tal OK. Ændring af pausen efter R-tasten MENU IIO14 Tallet for den aktuelle pauselængde blinker: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms Indtast tal OK. Bilag Indtastning af specialtegn Standardskrift Tekniske data 1x 2x 3x 4x 5x 6x 1 Mellemrum 1 $ Q.,?! 0 + P * / ( ) < = # Abc--> 123 Anbefalet batterienhed (på det tidspunkt, da betjeningsvejledningen gik i trykken) Nikkel-metal-hydrid (NiMH): A16 håndsæt: V30145-K1310-X383 A26 håndsæt: V30145-K1310-X359, -X402 Håndsættet leveres med godkendt batterienhed. Basestationens strømforbrug I standbytilstand: ca. 2Watt Under en samtale: ca. 3Watt Generelle tekniske data 123--> abc \ & Tilladte driftsforhold Pleje Tør basestationen, laderen og håndsættet af med en fugtig klud (brug ikke opløsningsmidler) eller en antistatisk klud. Brug aldrig en tør klud. En tør klud kan forårsage statisk elektricitet. Kontakt med væske Hvis håndsættet har været i kontakt med væske: 1 Sluk håndsættet, og tag straks batteriet ud. 2 Lad væsken dryppe ud af håndsættet. 3 Tør (dup) alle dele forsigtigt, og lad derefter håndsættet ligge i mindst 72 timer med batterirummet åbent og tastaturet nedad på et tørt, varmt sted (ikke: mikrobølgeovn, bageovn eller lignende). 4 Tænd først håndsættet igen, når det er tørt. Når håndsættet er helt tørt, kan det i mange tilfælde tages i brug igen. Spørgsmål og svar +5 C til +45 C; 20 % til 75 % relativ luftfugtighed Hvis der ved brug af telefonen opstår spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os 24 timer i døgnet på I den følgende tabel finder du desuden en liste over ofte forekommende problemer og mulige løsninger. Problem Årsag Løsning Ingen visning på displayet. Ingen reaktion på tastetryk. Ingen signalforbindelse til basestationen, på displayet blinker Base. Håndsættet er ikke aktiveret.! Batteriet er afladet. Tastaturspærring er aktiveret. Håndsættet er uden for basestationens rækkevidde. Håndsættet er ikke tilmeldt. Basestationen er ikke tændt. Kabelføringen er ikke korrekt Tryk på afbrydtasten a i ca. 5 Sek., eller sæt håndsættet i basestationen. Oplad/udskift batterienheden (s. 3). Tryk på firkanttasten R i ca. 2 sek. (s. 1). Formindsk afstanden mellem håndsæt og basestation. Tilmeld håndsæt (s. 3). Kontroller strømstikket på basestationen (s. 2). Kontroller kabelføringen (s. 2). DECT-standard GAP-standard Rækkevidde Strømforsyning til basestationen understøttes understøttes udendørs op til 300 m, indendørs op til 50 m 230 V ~/ 50 Hz

10 10 Kundeservice (Customer Care) Vi tilbyder hurtig og individuel rådgivning! Du kan altid få kontakt til vores onlinesupport via internettet, ligegyldigt hvor du er: Du kan få hjælp til vores produkter døgnet rundt. På internetadressen finder du en liste over ofte stillede spørgsmål og svar samt betjeningsvejledninger og eventuelle aktuelle softwareopdateringer til de forskellige produkter, som du frit kan downloade. Ofte stillede spørgsmål og svar findes også i appendikset til denne vejledning. Du kan få hurtig og effektiv hjælp hos vores servicecenter, hvis du skal have foretaget en reparation eller har en garantisag. Danmark Husk at have købsbeviset ved hånden. I lande, hvor vores produkt ikke forhandles gennem autoriserede forhandlere, kan vi desværre ikke tilbyde ombytning eller reparation. Godkendelser Denne enhed er beregnet til brug i det analoge telefonnet i Danmark. Der er taget hensyn til særlige forhold i det enkelte land. Gigaset Communications GmbH erklærer hermed, at denne enhed opfylder de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/ EF. Du kan finde en kopi af overensstemmelseserklæringen i henhold til 1999/5/EF på den følgende internetadresse: Producentens Garanti Slutbrugeren ydes en af forhandleren uafhængig fabriksgaranti på nedenstående vilkår: Hvis der inden for de første 24 måneder efter køb opdages mangler på udstyret og de tilhørende komponenter som følge af produktionsog materialefejl, kan Gigaset Communications frit vælge, om man vil foretage ombytning med et nyt, tidssvarende udstyr eller afhjælpe manglen gennem reparation. På dele, som udsættes for slitage (batterier, tastatur og bælteclips), ydes 6 måneders produktgaranti. Garantien bortfalder, hvis manglen skyldes forkert anvendelse og/eller manglende overholdelse af betjeningsvejledningens instruktioner. Garantien kan ikke udstrækkes til at omfatte servicearbejde udført af den autoriserede forhandler eller kunden selv (f.eks. installation, konfigurering og downloadet software). Vejledninger og software leveret på et særskilt datamedium er heller ikke omfattet af garantien. Købskvitteringen skal sammen med købsdatoen anvendes ved fastlæggelsen af, om en given reklamation ligger inden for reklamationsperioden. Reklamationer under garantien skal fremsættes senest to måneder efter, at manglen er blevet opdaget. Gigaset Communications har ret til at beholde udstyr og komponenter, der ombyttes eller returneres til Gigaset Communications. Garantien omfatter nyt udstyr købt inden for EU. For produkter, der er solgt i Danmark, er garantien udstedt af Gigaset Communications GmbH, Schlavenhorst 66, D Bocholt, Germany. Krav, der ikke er omfattet af garantien, kan ikke imødekommes. Gigaset Communications kan ikke holdes ansvarlig for driftsforstyrrelser, formuetab eller tab af data og software samt andre informationer, som bruger selv har downloadet/indtastet. Hvis der ikke foreligger mangler, der er omfattet af denne garanti, forbeholder Gigaset Communications sig ret til at debitere kunder for ombytning eller reparation. Ovenstående regler ændrer ikke bevisbyrden til skade for kunden.

11 Menuoversigt Telefonen er udstyret med talrige funktioner. Disse er tilgængelige via menuer. Når telefonen er i standbytilstand, trykker du på MENU (åbn menu), bladrer til den ønskede funktion, og bekræfter med OK Vækkeur 1-1 aktivering Aktivering/deaktivering af vækkeur 1-2 Wakeup time Indtastningsformat: TTMM Tilbage til standbytilstand: Tryk længe på tasten a. Du kan vælge en funktion på to måder: Ved at bladre med tasterne t og v, ved at indtaste den tilsvarende talkombination, f.eks.: MENU I 1 til indstilling af dato og klokkeslæt. 2 Lydindstilling 2-1 Ringet. lydst. 5 trin + "Crescendo" kan vælges 2-2 Ringet. melodi Til ekst. opk. 10 melodier til eksterne opkald kan vælges Til int. opk. 10 melodier til interne opkald kan vælges Vækkeur 10 melodier til vækkeur kan vælges 2-3 Servicetoner aktiver/deaktiver 2-4 Batteri lavt Fra Tone når batterienheden aldrig næsten er tom: Til altid Under opkald kun under en samtale 3 Indstillinger 3-1 Dato/klokkesl. Indtast dato (format TTMMÅÅ), og derefter klokkeslæt (Format TTMM) 3-2 Håndsæt Sprog Indstil displaysprog Autosvar Aktivering/deaktivering af automatisk besvarelse af opkald Tilmeld hånds. Tilmeld håndsæt manuelt Nulstil hånds. Nulstil håndsæt 3-3 Base Lydindstilling (kun Gigaset A165/A265) Ringet. lydst. 5 trin + "Crescendo" + FRA kan vælges Ringet. melodi 10 melodier kan vælges System-PIN Ændring af system-pin-koden (standardindstilling: 0000) Nulstil base Nulstilling til standardindstilling (system-pin bibeholdes, håndsæt afmeldes) Int. aktiv. Tænd/sluk funktion Prefix Prefix nr. Netudbyderforvalg, som automatisk skal foranstilles det valgte opkaldsnummer Med prefix De første tal af forvalgsnumre, som skal ringes op med Preselection Uden prefix De første tal af forvalgsnumre, som skal ringes op uden Preselection.

12 12 4 Telefonsvarer 4-1 Indstil tast 1 (alle telefoner) Net-tlf.-sv. Tildel tast 1 til hhv. telefonsvareren og telefonsvareren på nettet (tryk længe i standbytilstand for at foretage opkald). Net-tlf.-sv.: Din netudbyders telefonsvarer; skal bestilles separat. Net-telefonsvareropkaldslisten kan vises, såfremt din netudbyder understøtter denne funktion, og tasten 1 er blevet tildelt nettelefonsvareren Tlf.-svarer 4-2 Aktivering 4-3 Højttaler Håndsæt Basehøjt. 4-4 Indtalte medd Indspil medd Afspil medd Slet medd. 4-5 Indspil.-længd Ubegrænset sek sec sec 4-6 Ant. ringesig Straks efter 10 s efter 20 s efter 30 s Automatisk Hvis der endnu ikke findes nye beskeder, tager telefonsvareren imod et nyt opkald efter 20 sek. Hvis der er nye beskeder, besvarer telefonsvareren et opkald allerede efter 10 sek.

Håndsæt Gigaset AL14H

Håndsæt Gigaset AL14H Håndsæt Gigaset AL14H 1 Nye beskeder i opkaldslisten/ (net-)telefonsvarerlisten (s. 4) signaleres ved, at displayet blinker. 1 Batterienhedens 1 opladningsstatus 2 2 Håndsættets interne nummer 3 Displaytaster

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset AD180. Kort oversigt over håndsættet. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen

Gigaset AD180. Kort oversigt over håndsættet. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen Gigaset AD180 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriets opladningstilstand 2 Displaytaster 3 Beskedtast blinker: der er nye beskeder 4 Telefonbogtast 5 Styretast (u) 6 Opkaldstast 7 Afbryd- og tænd/sluk-tast

Læs mere

Gigaset AS180. Kort oversigt over håndsættet. T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen

Gigaset AS180. Kort oversigt over håndsættet. T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen Gigaset AS180 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriets opladningstilstand 2 Displaytaster 3 Beskedtast blinker: der er nye beskeder 4 Telefonbogstast 5 Styretast (u) 6 Opkaldstast 7 Afbryd- og tænd/sluk-tast

Læs mere

Gigaset A120/A220 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre op/

Gigaset A120/A220 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre op/ 1 Gigaset A120/A220 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriernes opladningstilstand = e V U (tomme til helt opladet) = blinker: batterierne er næsten tomme e V U blinker: oplader 2 Displaytaster 3 Afbryd-

Læs mere

Gigaset AS180/AS280. Kort oversigt over håndsættet. h Telefonbogstast. d Håndfri funktiontast. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til

Gigaset AS180/AS280. Kort oversigt over håndsættet. h Telefonbogstast. d Håndfri funktiontast. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til Gigaset AS180/AS280 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriets opladningstilstand 2 Displaytaster 3 Beskedtast blinker: der er nye beskeder 4 AS180: 1 h Telefonbogstast AS280: d Håndfri funktiontast 5

Læs mere

Sæt ikke apparatet på badeværelset eller i andre vådrum. Det er ikke beskyttet mod vandstænk.

Sæt ikke apparatet på badeværelset eller i andre vådrum. Det er ikke beskyttet mod vandstænk. Vigtige oplysninger Vigtige oplysninger Anvendelse For trådløse Gigaset telefoner. Sikkerhedsanvisninger Vigtigt: Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem før brug! Forklar

Læs mere

Kort oversigt over håndsættet

Kort oversigt over håndsættet Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to

Læs mere

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset A420/A420A Ð Ã INT 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Lydindstillinger. â Åbn telefonbogen

Gigaset A420/A420A Ð Ã INT 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Lydindstillinger. â Åbn telefonbogen Gigaset A420/A420A Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriernes opladningstilstand 2 Telefonsvarersymbol (kun A420A) 3 Signalstyrke 4 Funktionstaster 5 Afbryd- og tænd-/sluk-tast 6 Opkalds-/håndfri funktion-tast

Læs mere

Gigaset. Gigaset S68H

Gigaset. Gigaset S68H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL37H

Gigaset. Gigaset SL37H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset. Gigaset C470

Gigaset. Gigaset C470 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset C470 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset. Gigaset C47H. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset C47H. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset C47H Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset. Gigaset S680 - S685

Gigaset. Gigaset S680 - S685 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset. Gigaset E450

Gigaset. Gigaset E450 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset E450 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved.

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

Kort oversigt over håndsættet

Kort oversigt over håndsættet Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to

Læs mere

Gigaset A130/A330 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre. T Du kan flytte markøren

Gigaset A130/A330 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre. T Du kan flytte markøren 1 Gigaset A130/A330 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriernes opladningstilstand = e V U (tomme til helt opladet) = blinker: batterierne er næsten tomme e V U blinker: oplader 2 Displaytaster 3 Afbryd-

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset SL370 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset SL370 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset. Gigaset C380

Gigaset. Gigaset C380 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Oversigt over håndsæt 1 2 3 4 8 5 6 7 Ð U INT 1 23.04.

Læs mere

S79 HH S79. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

S79 HH S79. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. S79 HH S79 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner

Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner Dette dokument supplerer betjeningsvejledningerne til telefonen Gigaset DL500A: Efter færdiggørelsen af betjeningsvejledningerne

Læs mere

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL370 SL370 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

SL780. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

SL780. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG SL780 Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2 Mambo 300 / 300-2 Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT - telefon med nummervisning 12/05hj V.2 1 Kort vejledning - håndsæt Tastetoner til/fra Ekstern opkald Intern opkald Genopkald (sidste

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. M550 M555. Lynvejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  M550 M555. Lynvejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome M550 M555 Lynvejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

SL780 - SL785 - SL785

SL780 - SL785 - SL785 SL780 - SL785 - SL785 SL780 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products

Læs mere

HiPath 3000. Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning

HiPath 3000. Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning HiPath 3000 Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office Betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Håndsæt Fare: Anvend ikke håndsættet i omgivelser, hvor der er fare for eksplosioner!

Læs mere

SL78H. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a licensee of the trademark Siemens

SL78H. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a licensee of the trademark Siemens SL78H Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a licensee of the trademark Siemens Gigaset Communications GmbH 2009 All rights reserved. Subject

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. S790 - S795 - S795 S790 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products

Læs mere

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér.

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér. Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer SE140 SE145 Velkommen Kort betjeningsvejledning 1 2 3 Forbind Installér Brug Hvad finder du i æsken? SE140/SE145 håndsæt SE140 eller

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

Gigaset C530 IP / IM-Nord da / A31008-M2506-R201-1-3PG3 / cover_front.fm / 3/6/14 C530 IP. Template Borneo, Version 1, 21.06.2012

Gigaset C530 IP / IM-Nord da / A31008-M2506-R201-1-3PG3 / cover_front.fm / 3/6/14 C530 IP. Template Borneo, Version 1, 21.06.2012 Gigaset C530 IP / IM-Nord da / A31008-M2506-R201-1-3PG3 / cover_front.fm / 3/6/14 C530 IP Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig!

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8

Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8 Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8 Elektriske apparater er ikke legetøj....................... 8 Områder med eksplosionsfare..........................

Læs mere

Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare...

Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare... Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare... 5 Strømforsyning... 5 Sikker opstilling af apparatet... 6 Sørg

Læs mere

DECT-telefon MEDION LIFE E63063 (MD 84058) Betjeningsvejledning

DECT-telefon MEDION LIFE E63063 (MD 84058) Betjeningsvejledning DECT-telefon MEDION LIFE E63063 (MD 84058) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning...6 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 6 2. Pakkens

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

2 Sikkerhedsanvisninger

2 Sikkerhedsanvisninger 2 Sikkerhedsanvisninger Forsigtig: Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen på cd'en, inden du tager telefonen i brug. Forklar dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne

Læs mere

Oversigt over håndsæt

Oversigt over håndsæt C430 Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Oversigt over håndsæt Oversigt over håndsæt 13 12

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D6050. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D6050. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D6050 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

VITRA. Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT-telefon med nummerviser

VITRA. Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT-telefon med nummerviser VITA Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT-telefon med nummerviser 1 Oversigt: Håndsæt Højttaler Display Antennesymbol Telefonbog Fuldt opladet batteri Afladet batteri Opkaldsliste Optaget

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Premio 500 / 500-2. Betjeningsvejledning. sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay. 12/05hj V.

Premio 500 / 500-2. Betjeningsvejledning. sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay. 12/05hj V. Premio 500 / 500-2 Betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisninger Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay 12/05hj V.3 Kort brugervejledning, håndsæt Aktivering/deaktivering af

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Gigaset HC450. Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modifications reserved. www.gigaset.

Gigaset HC450. Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modifications reserved. www.gigaset. A31008- M1799- R101-1- 6219 Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Forsigtig: Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem, før telefonen tages i brug. Forklar dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne

Læs mere

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE TG8200NE_QG_(da-da).fm Page 1 Friday, September 7, 2007 10:57 AM Kort vejledning Regelmæssig vedligeholdelse L Brug en tør blød klud til at rengøre produktet. Produktets overflade kan blive ridset, hvis

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Oversigt 1 2 3 4 5 6 7 Ð Ã U 10:53 23.04.10 INT Genopk

Læs mere

HiPath 3000 fra V3.0. Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning

HiPath 3000 fra V3.0. Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning HiPath 3000 fra V3.0 Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Offie Betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Håndsæt Fare: Anvend ikke håndsættet i omgivelser,

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET E360

Din brugermanual SIEMENS GIGASET E360 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer BeoTalk 1200 2 Kære bruger! Vi håber, du får glæde af din nye Beo- Talk 1200 fra Bang & Olufsen og anbefaler, at du læser vejledningen, før du tager telefonsvareren i brug. Vi vil meget gerne høre om dine

Læs mere

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 20 OpenStage 20 T Quickguide

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 20 OpenStage 20 T Quickguide Dokumentation HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 20 OpenStage 20 T Quickguide Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications

Læs mere

D 9+ & D 9+TWIN. Brugervejledning og sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT telefon med nummerviser D9 + D9 + TWIN. 04/04 jfs

D 9+ & D 9+TWIN. Brugervejledning og sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT telefon med nummerviser D9 + D9 + TWIN. 04/04 jfs D 9+ & D 9+TWIN D9 + D9 + TWIN Brugervejledning og sikkerhedsanvisninger Trådløs DECT telefon med nummerviser Billeder i denne vejledning kan afvige fra det købte produkt. Oversigt: Håndsæt AEG har 3 modeller

Læs mere

Udvidet brugerdokumentation. Altid klar til at hjælpe D450 D455. Spørgsmål? Kontakt Philips

Udvidet brugerdokumentation. Altid klar til at hjælpe D450 D455. Spørgsmål? Kontakt Philips Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips D450 D455 Udvidet brugerdokumentation Indholdsfortegnelse 1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Betjeningsvejledning. DECT-Telefon med Bluetooth-funktion og 2 håndsæt MEDION LIFE S63182 (MD 83542)

Betjeningsvejledning. DECT-Telefon med Bluetooth-funktion og 2 håndsæt MEDION LIFE S63182 (MD 83542) Betjeningsvejledning DECT-Telefon med Bluetooth-funktion og 2 håndsæt MEDION LIFE S63182 (MD 83542) Indhold 1. Pakkens indhold...7 2. Om denne brugsanvisning...8 2.1. Advarselssymboler og signalord, der

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Oniso apparatet. Hørerør. Display Viser alle nødvendige oplysninger til anvendelse af apparatet.

Oniso apparatet. Hørerør. Display Viser alle nødvendige oplysninger til anvendelse af apparatet. Stand-by R TELEFONBOG (NUMMERFORTEGNELSEN) Registrering af et nummer Strygning af et nummer 6 SETUP RINGETYPER (RINGERS) Apparat Base Automatisk pause Overføringsmåde for nummer Type netværk Type flash

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen.

Læs mere

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31)

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31) 1 2 3 4 9 8 7 5 6 Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på 6 # och knapplås 7 Programmering 8 Återuppringning 9 Nummerpresentation

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET C470 http://da.yourpdfguides.com/dref/3953230

Din brugermanual SIEMENS GIGASET C470 http://da.yourpdfguides.com/dref/3953230 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kære bruger! På forhånd tak! Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom A/S. Kundeservice 96 84 44 01

Kære bruger! På forhånd tak! Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom A/S. Kundeservice 96 84 44 01 BeoTalk 1100 2 Kære bruger! Vi håber, De får glæde af Deres nye BeoTalk 1100 fra Bang & Olufsen. BeoTalk 1100 er en kombineret telefonsvarer og Vis Nummer modtager, hvor design, komfort og funktionalitet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3 Front-page to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Hvad følger med? Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. **

Hvad følger med? Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. ** Lynhåndbog SE888 Hvad følger med? Basestation Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. ** I nogle lande skal du tilslutte ledningsadapteren til ledningen og derefter

Læs mere

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Quickguide

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Quickguide Dokumentation HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Quickguide Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications

Læs mere

ë Banke på aktiveret š Indgående anonymt opkald

ë Banke på aktiveret š Indgående anonymt opkald Betjeningsvejledning til Gigaset 5020 * 8 7 6 Taster 1 Genvejstaster 2 Gentagetast 3 Genopkaldstast 4 Lydløs-tast (mute) 5 Shift-tast 6 Lav-tast (lydstyrke) 7 Højttaler-tast (håndfri) 8 Høj-tast (lydstyrke)

Læs mere

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com.

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Sikkerhedsanvisninger Advarsel: Læs sikkerhedsanvisningerne

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

D 8 & D 8 Twin-Set. Brugervejledning og sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT telefon med nummerviser. 04/03wh

D 8 & D 8 Twin-Set. Brugervejledning og sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT telefon med nummerviser. 04/03wh D 8 & D 8 Twin-Set Brugervejledning og sikkerhedsanvisninger Trådløs DECT telefon med nummerviser 04/03wh Oversigt: Håndsæt Højttaler 2-linjet display 1. linie: symboler 2. linie: nummerisk Genopkald til

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Kort oversigt Gigaset DA710

Kort oversigt Gigaset DA710 Kort oversigt Gigaset DA70 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 Display og taster Indstilleligt display (Indstilling af displaysproget s. ) 2 Styretast 3 Skiftetast 4 Menutast 5 Genopkalds-/pausetast 6 Genopkaldstast

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Driftssikkerhed... 5 Sikker opstilling...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Driftssikkerhed... 5 Sikker opstilling... Designtelefon med slankt håndsæt MEDION LIFE S63005 ( MD 82130) 04/09/11 Medion Nordic A/S Naverland 31 2600 Glostrup Danmark Hotline: (+45) 70212020 Fax: (+45) 70212029 E-Mail: service-denmark@medion.com

Læs mere