Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen"

Transkript

1 Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Forord Denne vejledning knytter sig til Bekendtgørelse nr. 738 af 28. juni Den til enhver tid gældende vejledning for en erhvervsuddannelse vil være tilgængelig på ministeriets hjemmeside på web-adressen: Ministeriet vil informere skoler og faglige udvalg om nye vejledninger og ændringer i eksisterende vejledninger via , svarende til den måde ministeriet informerer på, når der udstedes nye eller ændres i eksisterende love og bekendtgørelser. Som en konsekvens af ministeriets politik om digital forvaltning, vil vejledningen ikke blive trykt og derfor ikke blive distribueret i trykt form. Uddannelsesbekendtgørelse og vejledning udarbejdes i tæt samarbejde med det faglige udvalg og udstedes af Undervisningsministeriet. Opmærksomheden henledes især på følgende ændringer: 1) Specialet Automatikfagtekniker er ændret til specialet Automatiktekniker 2) Specialet Automatikfagtekniker med elevator som speciale er ændret til specialet Automatiktekniker med elevator som speciale. 3) Specialet Elektrofagtekniker er ændret til specialet Elektrotekniker Den tidligere vejledning kan anvendes for elever omfattet af en overgangsordning efter bekendtgørelsens ikrafttrædelsesbestemmelser.

2 Kapitel 1 Uddannelsen Til bekendtgørelsens kapitel Teknisk faglige kompetencer Fagligt erhvervsrettede og alment faglige kompetencer, der relaterer sig til såvel områdefag som grundfag inden for en faglig fællesindgang eller på tværs af flere indgange og til specialefag, områdefag og/eller grundfag i de enkelte uddannelsers hovedforløb. Kompetencerne er beskrevet i brede og åbne termer og kan bygge på nedenstående elementer: Teknologi og værktøj: Kan vælge hensigtsmæssigt værktøj, teknologi og/eller metode i forhold til en given opgave og under hensyntagen til miljø og arbejdspladssikkerhed, kompetencer, tid, økonomi, og kvalitet. Kan vedligeholde maskiner og systemer samt diagnosticere fejl ved apparater, maskiner, værktøj mm. Motorik og perception: Kan se, kvaliteten af færdige produkter, kan tilsvarende opfatte personer, data mm. og bruge de indhentede informationer til vurdering af, hvilke værktøjer mv., der skal anvendes i bearbejdelsen af det foreliggende. Information: Kan tilegne sig og vurdere information, organisere og vedligeholde forskellige datatyper, kan fortolke data og kommunikere og bruge computere mv. til at finde og behandle data i forhold til en given opgave eller et givet problem. Systemer: Kan forstå sociale, organisatoriske og teknologiske systemer, kan overvåge og korrigere systemer. Kan igangsætte fejlfinding under uventede omstændigheder. Kan bidrage til forbedring af systemer. Ressourcebevidsthed: Kan planlægge og overskue en opgave og allokere ressourcer i forhold til tid, penge, materialer, udstyr, lokaler og mennesker. Kvalitetsaspektet. Almene og personlige kompetencer Kompetencer, der vedrører udvikling af handlings- og situationsorienterede muligheder. Retter sig mod undervisningen i alle uddannelsens fag på såvel grund- som hovedforløb og beskrives i brede og åbne termer, som understøtter helhedsorientering og mulighed for faglig toning og kan bygge på nedenstående elementer: Sociale og personlige kompetencer: Evne til at kunne samarbejde; kunne bidrage til udvikling af arbejdet; vise kreativitet samt lyst og evne til kontinuerlig at lære nyt og tage ansvar. Kan arbejde i teams, betjene og servicere kolleger, kunder og andre interessenter. Kan forhandle, arbejde med og forstå mennesker med forskellig social og kulturel baggrund. Sproglige, matematiske og rumlige kompetencer: At kunne strukturere; vurdere udsagn og data. Formulere, vurdere og forstå idéer og synspunkter, mundtligt og skriftligt, rumlig forståelse. Kognitive kompetencer: Omfatter blandt andet problemdiagnose og problemløsning i forhold til nogle faglige problemstillinger; forståelse af hvor og hvordan den enkelte bidrager til helheden i en arbejdsproces; analytiske evne og evne til at løse uforudsete problemer alene eller som en del af et team. Læringskompetencer: Har opnået indsigt i læringsprocessen, egne lærings- og motivationsmæssige styrker og svagheder, for på den måde at have skabt et beredskab til livslang læring - have lært at lære. Målene indenfor elevens personlige udviklingskvalifikationer i uddannelsesforløbet for Automatik og procesuddannelsen fokusere specifikt på følgende områder: 2

3 Overbliks kvalifikationer: a) Planlægning af egen arbejdstid og arbejdsindsats. b) Evne til at kunne overføre teori til praksis. c) Kunne igangsætte flere job samtidig uden at miste overblikket. Lærings kvalifikationer: a) Vise viden om hvordan læringsprocesser finder sted. b) Vise viden om egen læringsproces. c) Vise viden om læringsprocessen ved samarbejde med andre. Ydre personlige kvalifikationer: a) Evne til at kunne fremlægge resultater. b) Viden om læringsprocessen ved samarbejde med andre. Indre personlige kvalifikationer: a) Kontrol over egen arbejdstid og arbejdsindsats. b) Viden om mål for læring. c) Motivation for arbejdet og udholdenhed til at kunne gennemføre det. d) Selvtillid og personlig tryghed til at kunne påtage sig læringen. e) Evnen til at udnytte sin egen kreativitet. f) Evnen til at tage ansvar og overholde aftaler. Kvalifikationerne anvendes i et sammenhæng med de faglige og almene kvalifikationer så der finder en progressiv udvikling sted af elevens samlede kompetencer. Fokusområder Fokusområder er betegnelsen på de delelementer i uddannelsen, der lægges særlig vægt på i de forskellige perioder uddannelsen kan opdeles i. Undervisningen skal omfatte både praktisk og teoretisk undervisning med henblik på at give eleven fornødne generelle og specifikke kompetencer. Valget af grundfag, områdefag og specialefag er fra det faglige udvalgs side begrundet i en kompetenceanalyse. Fagene bør vægtes og periodiseres i forhold til fokusområderne. Oversigten over fokusområderne omfatter grundforløb og hovedforløb set i forhold til uddannelsestiden og er udformet på baggrund af de teknisk faglige samt almene og personlige kompetencekategorier, som de er beskrevet i struktur og rammer for udarbejdelse af vejledninger til uddannelsesbekendtgørelsen. Fokusområderne danner grundlag for det faglige udvalgs målformuleringer og dermed grundlaget for skolens tilrettelæggelse af undervisningen (den lokale undervisningsplan) i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg. Nedenstående model angiver kompetencemæssige fokusområder i løbet af uddannelsestiden. 3

4 4

5 Kapitel 2 Uddannelsesforløbet Varighed og struktur m.v. Til bekendtgørelsens kapitel I modelskitsen er der taget udgangspunkt i, at uddannelsens områdefag og grundfag, ud fra pædagogiske overvejelser, fordeles, planlægges og gennemføres moduliseret i temaer eller projekter (undervisningsfag), der kombinerer teori og praktiske øvelser på skoleperioderne. Grundforløbet kan placeres i starten af uddannelsesforløbet eller senere afhængigt af om eleven begynder uddannelsen på en skole eller i virksomheden. Valgfagstiden fordeles hensigtsmæssigt i hovedforløbets skoleperioder. De valgfri specialefag skal normalt placeres inden for de to sidste uddannelsesår på grundlag af en aftale mellem eleven, virksomheden og skolen. Skoleundervisningens varighed: (inklusiv det obligatoriske grundforløb på 20 uger og 2 ugers valgfrie specialefag) Automatiktekniker 60 uger Automatiktekniker med elevator som speciale 65 uger Elektrotekniker 50 uger Skoleundervisningen veksler med praktikuddannelse, som vist i figuren og som anført nedenfor. Skoleundervisningen er angivet i uger. Uddannelsen afsluttes med eksamen (svendeprøve), der gennemføres i den sidste skoleperiode. De nærmere rammer for skolens samlede vurdering af om eleven har opnået de nødvendige faglige og personlige forudsætninger for at kunne begynde på undervisningen i hovedforløbet fremgår af uddannelsesbekendtgørelsen. Det er bl.a. en betingelse, at eleven har opnået mindst karakteren 6 i grundfaget matematik og det uddannelsesrettede områdefag automatik og montage. Særlige forløb og godskrivning Voksenuddannelsesforløb og fritagelse for dele af uddannelsen Se meritbilag 5

6 Kapitel 3 Skoleundervisningen og praktikuddannelsen mv. Skoleundervisningen Til bekendtgørelsens kapitel Undervisningen på skole skal på en helhedsorienteret måde omfatte både praktisk og teoretisk undervisning med henblik på at give eleven fornødne generelle og specifikke kvalifikationer, herunder at give eleven forudsætninger for at varetage de funktioner, uddannelsen tager sigte på. Undervisningen skal give indsigt i og forståelse af miljømæssige problemstillinger i forbindelse med materialeanvendelse. Undervisningen skal samtidig give forudsætninger for udbygning af kvalifikationerne ved efterog videreuddannelse og bidrage til elevens personlige udvikling og forståelse af samfundet og dets udvikling. Præstationsstandarder Præstationsstandarderne har til formål at give en ramme for beskrivelse, dokumentation og demonstration af niveauer og progression i undervisningen i forhold til en given aktivitet og eller opgavesituation. Der opereres med tre niveauer som relaterer sig til graden af kompleksitet i fagbeskrivelsen. De tre niveauer Begynderniveau Rutineniveau Avanceret niveau Faglige/erhvervsrettede kvalifikationer og kompetencer Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning. Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave/aktivitet eller løse et problem i rutine og/eller kendte situationer og omgivelser alene og i samarbejde med andre. Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave/aktivitet eller løse et problem også i ikke rutine situationer alene og i samarbejde med andre under hensyntagen til opgavens art. Personlige kvalifikationer og kompetencer På dette niveau lægges der vægt på flg. personlige kvalifikationer: Lyst til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder og til at udvikle ansvarlighed samt grundlag for fortsat læring. På begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsning. På dette niveau lægges der vægt på flg. personlige kvalifikationer: Evne til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges der vægt på fleksibilitet og omstillingsevne. På dette niveau lægges der vægt på flg. personlige kvalifikationer: Evne til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges vægt på kvalitetssans og kreativitet. Fagplan for uddannelsen Skoleundervisningen omfatter grundfag, områdefag, bundne specialefag, valgfri specialefag og valgfag. * angiver sluttidspunkt for de enkelte fag i forhold til uddannelsesår. Uddannelsesår Grundfag Fremmedsprog, engelsk, F 2) * 6

7 Dansk, F * Fremmedsprog, engelsk, E * Fysik, F 1) * Miljø, 1 uge * Produktudvikling, produktion og * service, 2 uger Samfundsfag, F * Områdefag Automatik og montage 2) * Styringsteknik * Motorer * PLC * Hydraulik og pneumatik 1) * Fejlfinding 1) * Procesregulering 1) * 1) Kun for specialet Automatiktekniker 2) Grundfag og områdefag der er særlige for hovedforløbet (uddannelsesrettede områdefag i grundforløbet) Automatiktekniker Bundne specialefag Procesregulering, kalibrering * PLC, videregående * Elektronik * Maskin- og procesanlæg * Fejlfinding, videregående * Svendeprøve 3) * Automatiktekniker i elevatorbranchen Bundne specialefag Elevator 1 4) * Elevator 2 4) * Valgfri specialefag Efter katalog * Valgfag Beskrives i den lokale uddannelsesplan * 3) Se kapitel 4 i bekendtgørelsen, afsluttende bedømmelse. 4) Kun for de elever, der har praktikaftale i elevatorbranchen. Elektrotekniker Bundne specialefag Spåntagende bearbejdning * Digitalteknik * Reguleringsteknik * Motorer/Generatorer/Transformatorer * Styringsteknik/PLC * Svendeprøve 3) * Valgfri specialefag 7

8 Efter katalog * Valgfag Beskrives i den lokale undervisningsplan * 3) Se kapitel 4 i bekendtgørelsen, afsluttende bedømmelse. 8

9 Grundforløbet Grundforløbet indeholder områdefag, der er særlige for hovedforløbet med følgende mål og indhold (overordnede mål, niveau og vejledende uddannelsestid fremgår af bekendtgørelsen): Uddannelsesrettede områdefag: Grundforløb Automatik og montage Niveau Begynder Varighed 6 uger Mål og øvrige rammer At give eleven et grundlæggende kendskab til automatiske styringsprocesser i industriel produktion, således at eleven kan udføre enkle arbejdsopgaver inden for betjening og overvågning af maskiner og anlæg samt medvirke ved lokalisering af simple fejl på pneumatiske og elektriske styringssystemer. At eleven opnår praktiske færdigheder i fremstilling og reparation ved hjælp af spåntagende bearbejdning og skruestiksarbejde under anvendelse af de for uddannelsen relevante værktøjer. At eleven opnår færdigheder i at udfører korrekt måling af AC og DC samt fejlsøgning og fejlretning på enkle kredsløb. At eleven opnår praktiske færdigheder i sammenføjningstekniker, som er relevante for uddannelsen. At eleven efter diagram kan udføre vikling og funktionsafprøve en AC-motor, eller en transformer. At eleven kan udfører arbejdet sikkerhedsmæssigt korrekt i henhold gældende regler og forskrifter, herunder el-sikkerhed. El-lære (1 uge) Eleven kan arbejde med service eller produktion af områdets produkter på baggrund af den almene teori og praktik, der knytter sig til service og produktion. Eleven kan anvende de elektriske grundbegreber for spænding, strøm og effekt ved såvel DC som AC, herunder definitioner og karakteristika for vekselspændinger og strømme. Eleven kan foretage måling af AC og DC spændinger samt fejlfinde på enkle kredsløb som spændingsdeler og strømdeler. Relæteknik (0,5 uge) Eleven kan opbygge, afprøve og idriftsætte en mindre relæstyring for reversering af en motor. Eleven kan overholde gældende sikkerhedskrav ved arbejde på elektriske anlæg. Eleven kan anvende stærkstrømsbekendtgørelsen i forbindelse med opgaven. 9

10 Pneumatik (1 uge) Eleven kan anvende gældende principper og anvendelsesområder for pneumatiske styringssystemer. Eleven kan udvælge de komponenter, der skal anvendes til en pneumatisk styring. Eleven kan opbygge mindre pneumatiske anlæg, herunder udvælge komponenter. Eleven kan læse et pneumatikdiagram. Eleven kan overholde gældende sikkerheds- og miljøkrav for et pneumatisk styret anlæg, herunder lovkrav til trykluftanlæg. PLC (1 uge) Eleven kender opbygning og anvendelsesområder for en PLC styring. Eleven kan montere, idriftsætte og afprøve en PLC styring for et mindre automatisk anlæg, hvor der anvendes pneumatiske handleorganer eller motorer. Eleven kan programmere mindre kombinatoriske PLC programmer. Eleven kan dokumentere programmet via et ladderdiagram. Eleven kan overholde gældende sikkerhedskrav i forbindelse med PLC styringer. Eleven kan læse et el-diagram. Mekanisk arbejde (1,5 uge) Eleven kan anvende brancherelevante håndværktøjer korrekt. Eleven kan udføre skruestiksarbejde, herunder boring. Eleven kan anvende måleværktøj i forbindelse med mekanisk arbejde, herunder vurdere måleresultaterne i relation til tegninger og specifikationer. Eleven kan anvende et standardiseret målesystem (SI), i forbindelse med konkrete måleopgaver. Praktikregler Vikling (1 uge) Eleven kan efter diagram vikle en stator til en ACmotor eller en transformator. Eleven kan udføre beregning af vikledata for en transformator. Eleven kan forbinde viklinger ved hjælp af lodning. Eleven kan montere en AC-motor eller en transformator. Eleven kan efter givne specifikationer kontrollere og sammenholde målte data for viklingen. Eleven kan funktionsafprøve viklingen og vurdere om der skal fejlrettes. Eleven kan udføre følgende arbejdsopgaver under vejled- 10

11 ning: Assistere ved fejlfinding på automatiske anlæg hvor der anvendes PLC styring og pneumatiske komponenter. Assistere ved betjening og overvågning af et automatisk produktionsanlæg. Assistere ved ændringer på pneumatiske styringer. Fremstilling af simple mekaniske emner, herunder montage og demontage af elektromekaniske komponenter. Fremstille, montere og afprøve en vikling. Fejlfinde og fejlrette på viklingen under anvendelse af korrekt måleudstyr. 11

12 Hovedforløbet Hovedforløbet omfatter følgende områdefag med supplerende mål og indhold (overordnede mål, niveau og vejledende uddannelsestid fremgår af bekendtgørelsen): Hovedforløb Styringsteknik Niveau Rutine Varighed Mål og øvrige rammer Praktikregler Hovedforløb Niveau Varighed 1,5 uge Eleven kan opbygge, idriftsætte, vedligeholde, fejlsøge og fejlrette elektriske relæstyringer for styresystemer og tavleanlæg, herunder kendskab til komponenternes indbyrdes sammenhæng og kan foretage enkle beregninger på AC og DC. Eleven kan opbygge og forbinde AC- og DC-motorer med tilhørende styringer. Eleven kan anvende og udfærdige dokumentation. Eleven kan foretage mindre ændringer og udvidelser af eksisterende anlæg ud fra specifikationer og funktionsbeskrivelse, herunder udvælgelse af komponenter og tilretning af dokumentation. Eleven kan idriftsætte relæstyringer efter dokumentation, herunder foretage kontrolmåling i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen. Eleven kan foretage systematisk fejlfinding til modul og komponentniveau, herunder udvælge måleinstrumenter samt foretage fejlretning. Eleven kan anvende stærkstrømsbekendtgørelsens regler vedrørende elektrisk udstyr på automatiske anlæg, herunder kender til gældende regler for arbejde på og i nærheden af spændingsførende anlæg og tavler. Eleven skal udbygge sit kendskab til fremmedsprog i forbindelse med anvendelse af den typiske litteratur. Opgaverne udføres under anvendelse og udfærdigelse af dokumentation og under hensyntagen til gældende lovgivning. Eleven kan udføre følgende arbejdsopgaver: Montere og idriftsætte relæstyringer. Fejlfinde og reparere på relæstyrede anlæg under vejledning og med anvendelse af de nødvendige hjælpemidler. Foretage mindre konstruktionsændringer på et relæstyret anlæg. Foretage valg af komponenter i forhold til anlæggets specifikationer. Efter reparation udføre den nødvendige kontrol og afprøvning af anlægget. Overholde gældende sikkerheds- og miljøregler i forbindelse med arbejde på automatiske anlæg. Motorer Rutine 1,5 uge 12

13 Mål og øvrige rammer - Eleven kan montere, idriftsætte, vedligeholde og fejlsøge på AC- og DC-motorer, herunder foretage beregninger AC- og DC-motorer. Opgaverne udføres under anvendelse og udfærdigelse af dokumentation og overholdelse af gældende regler fra bekendtgørelser og regulativer. - Eleven skal udbygge sit kendskab til fremmedsprog i forbindelse med anvendelse af typisk litteratur. AC motor Eleven kan montere og idriftsætte forskellige typer AC motorer. Eleven kan foretage forebyggende vedligeholdelse på AC motorer, herunder kontrollere de mekaniske funktioner og data. Eleven kan udføre fejlfinding på AC motorer. Eleven kan dimensionere en motorinstallation for en AC motor. Eleven kan udføre mekanisk montage af en motor, herunder foretage udskiftning af lejer. DC motor Eleven kan montere og idriftsætte forskellige typer DC motorer. Eleven kan foretage forebyggende vedligehold på DC motorer, herunder kontrollere de mekaniske funktioner og data. Eleven kan udføre fejlfinding på DC motorer. Eleven kan udføre mekanisk montage af en motor, herunder foretage udskiftning af kul og lejer. Praktikregler Eleven kan udføre følgende arbejdsopgaver under vejledning: Mekanisk og elektrisk montage af AC- og DCmotorer, herunder vælge igangsætningsmetode og driftform. Kontrollere, måle og fejlfinde på AC- og DC-motorer. Overholde gældende sikkerhedsregler. Hovedforløb PLC Niveau Rutine Varighed Mål og øvrige rammer 2 uger Eleven kan opbygge, idriftsætte, vedligeholde, fejlsøge og fejlrette automatiske maskiner og anlæg med PLC styringer, herunder tilpasse ind- og udgange. Opgaverne udføres under anvendelse og udfærdigelse af dokumentation. Eleven skal udbygge sit kendskab til fremmedsprog i forbindelse med anvendelse af den typiske litteratur. Eleven kan opbygge, montere og idriftsætte PLC styringer efter funktionsbeskrivelse. 13

14 Praktikregler Eleven kan programmere en PLC styring. fx som en sekventiel styring. Eleven kan anvende de i industrien anvendte programmeringsværktøjer. Eleven kan anvende og udarbejde dokumentation efter gældende regler for en PLC styring. Eleven kan overholde gældende sikkerhedsregler. Eleven kan anvende forskellige elektroniske følere, herunder montere disse, samt udvælge erstatningsføler iht. datablad. Eleven kan fejlfinde og fejlrette på PLC styrede maskiner og anlæg. Eleven kender til reglerne for anvendelse af nødstop i forbindelse med PLC styringer. Eleven kan udføre følgende arbejdsopgaver under vejledning: Fejlfinde og fejlrette på PLC styrede maskiner og anlæg. Montere, afprøve og idriftsætte en PLC styring. Udføre mindre programændringer. Instruere brugere i betjening af anlægget, herunder vurdere de sikkerhedsmæssige aspekter. 14

15 Hovedforløbet Hovedforløbet omfatter følgende områdefag med supplerende mål og indhold (overordnede mål, niveau og vejledende uddannelsestid fremgår af bekendtgørelsen): Områdefag kun for Automatiktekniker: Hovedforløb Hydraulik og pneumatik Niveau Rutine Varighed 1,5 uge Mål og øvrige rammer Eleven kan opbygge, idriftsætte, vedligeholde, fejlsøge og fejlrette automatiske maskiner og anlæg, der indeholder hydrauliske og pneumatiske kredsløb. Opgaverne udføres under anvendelse og udfærdigelse af dokumentation. Eleven skal udbygge sit kendskab til fremmedsprog i forbindelse med anvendelse af relevant dokumentation. Eleven kan foretage forebyggende vedligehold på hydrauliske og pneumatiske anlæg. Hydraulik Eleven kan opbygge hydrauliske anlæg, herunder fremstille rør og slanger. Eleven kan på begynderniveau foretage mindre ændringer og udvidelser af eksisterende anlæg udfra funktionsbeskrivelse, samt udvælge komponenter hertil. Eleven kan indkøre hydrauliske anlæg efter specifikationer, foretage kontrolmålinger, og dokumentere anlægget efter gældende standarder, og således, at dokumentationen kan anvendes i forbindelse med instruktion af brugere. Eleven kan udvælge instrumenter og foretage systematisk, metodisk fejlfinding og fejlretning til komponentniveau, samt udskifte og reparere til komponentniveau efter dokumentation. Eleven kan ajourføre dokumentation og brugervejledning i forbindelse med ændringer. Eleven kan foretage forebyggende vedligehold på hydrauliske anlæg, som fx renlighed, filtrering, oliekvalitet osv. Eleven kender til de særlige krav, der stilles til sikkerheds- og miljøkrav, ved de hydrauliske funktioner og anlæg. Pneumatik Eleven kan foretage mindre ændringer og udvidelser af eksisterende anlæg ud fra funktionsbeskrivelse, samt udvælge komponenter. Eleven kan udvælge instrumenter og foretage systematisk, metodisk fejlfinding og fejlretning til komponentniveau, samt udskifte og reparere komponenter efter 15

16 Hovedforløb Mål og øvrige rammer Praktikregler Hovedforløb Niveau Varighed Mål og øvrige rammer dokumentation. Eleven kan fremstille dokumentation og brugervejledning i forbindelse med ændringer og mindre nykonstruktioner. Eleven kender til forebyggende vedligeholdsmetoder på igangværende pneumatiske anlæg. Eleven kender til de særlige krav, der stilles til sikkerheds- og miljøkrav, ved de pneumatiske funktioner og anlæg. Hydraulik og pneumatik (fortsat) El-pneumatik Eleven kan opbygge el-pneumatiske anlæg. Eleven kan foretage mindre ændringer og udvidelser af eksisterende anlæg ud fra funktionsbeskrivelse, samt udvælge komponenter. Eleven kan indkøre el-pneumatiske anlæg efter specifikationer, foretage kontrolmålinger og dokumentere anlægget efter gældende standarder, og således, at dokumentationen kan anvendes i forbindelse med instruktion af brugere. Eleven kan udvælge instrumenter og foretage systematisk, metodisk fejlfinding og fejlretning til komponentniveau, samt udskifte og reparere komponenter efter dokumentation. Eleven kan fremstille dokumentation og brugervejledning i forbindelse med ændringer og mindre nykonstruktioner. Eleven kender til forebyggende vedligeholdsmetoder på igangværende pneumatiske anlæg. Eleven kender til de særlige krav, der stilles til sikkerheds- og miljøkrav, ved de el-pneumatiske funktioner og anlæg. Hydraulik, Pneumatik, El-pneumatik Eleven kan udføre følgende arbejdsopgaver: Montere og idriftsætte et hydraulisk anlæg. Fejlfinde og fejlrette på et hydraulisk anlæg til komponentniveau. Fremstille hydraulikslanger og rør. Montere og idriftsætte et pneumatisk anlæg. Fejlfinde og fejlrette på et pneumatik anlæg til komponentniveau. Montere og idriftsætte et el-pneumatisk anlæg. Fejlfinde og fejlrette på et el-pneumatisk anlæg til komponentniveau. Fejlfinding Rutine 1,5 uge - Eleven kan idriftsætte, fejlsøge og fejlrette automatiske maskiner og anlæg med programmerbare styringer, 16

17 herunder kendskab til CNC styringer. Opgaverne udføres under anvendelse af dokumentation og overholdelse af gældende love og regler. - Eleven skal udbygge sit kendskab til fremmedsprog i forbindelse med anvendelse af den typiske litteratur. Maskinanlæg Eleven kan fejlsøge og fejlrette på automatiske maskinanlæg. Eleven kan idriftsætte et automatisk maskinanlæg. Eleven kan udvælge korrekt måleudstyr for fejlfinding på anlægget. Eleven kan anvende den til anlægget hørende dokumentation. Eleven kan overholde gældende sikkerhedsregler i forbindelse med fejlfindingen. Eleven har kendskab til gældende direktiv- og bekendtgørelser for automatiske produktionsanlæg. Praktikregler Hovedforløb Niveau Varighed Mål og øvrige rammer CNC Eleven har kendskab til anvendelse af en CNC maskine, herunder referencer og programkoder. Eleven kender til læsning af maskintegninger Eleven kan fejlfinde til modulniveau på en CNC maskine. Eleven kan udvælge korrekt måleudstyr for fejlfinding på anlægget. Eleven kan overholde gældende sikkerhedsregler i forbindelse med fejlfindingen. Maskinanlæg og CNC Eleven kan udføre følgende arbejdsopgaver under vejledning: Fejlfinde og fejlrette på automatiske produktionsanlæg. Fejlfinde og fejlrette på CNC maskiner til modulniveau. Procesregulering Begynder 1,5 uge - Eleven kan opbygge, idriftsætte og optimere motorreguleringer og reguleringssløjfer på procesanlæg. Opgaverne udføres under anvendelse og udfærdigelse af dokumentation. - Eleven skal udbygge sit kendskab til fremmedsprog i forbindelse med anvendelse af dokumentation. Reguleringsteknik Eleven kan opbygge og igangsætte automatiske reguleringssløjfer efter specifikationer. Eleven kan foretage kontrol af optagne data og målin- 17

18 ger og sammenholde disse med givne specifikationer. Eleven kan foretage optimering af en reguleringssløjfes indsvingningsforløb. Eleven kan udvælge instrumenter og kan foretage systematisk, metodisk fejlfinding og fejlretning til modulniveau, herunder kalibrere måleinstrumenter, anvende dokumentation og manualer på dansk. Eleven kan fremstille dokumentation over opbygninger efter gældende standarder, som også kan anvendes ved instruktion af brugere. Eleven kender til forebyggende vedligehold på igangværende reguleringssløjfer. Praktikregler Hastighedsregulering Eleven kan idriftsætte en motorregulering, herunder foretage kontrolmålinger på reguleringskredsen. Eleven kan foretage fejlsøgning og fejlretning på motorreguleringer. Eleven kan idriftsætte specialmotorer som fx stepmotorer, herunder opbygge og idriftsætte et servomotorsystem. Reguleringsteknik Eleven kan udføre følgende arbejdsopgaver: Idriftsætte og afprøve en reguleringssløjfe på et procesanlæg. Fejlfinde og fejlrette på procesanlæg. Vurdere indsvingningsforløb for en proces, herunder foretage optimering af regulatoren. Hastighedsregulering Eleven kan udføre følgende arbejdsopgaver under vejledning: Montere og idriftsætte en motorregulering. Fejlfinde og fejlrette på en motorregulering. Overholder gældende sikkerhedsregler. Reparation, under vejledning, med anvendelse af nødvendige hjælpemidler. Efter reparation, udføre den nødvendige kontrol og afprøvning. 18

19 Hovedforløbet omfatter følgende bundne specialefag med supplerende mål og indhold (overordnede mål, niveau og vejledende uddannelsestid fremgår af bekendtgørelsen): Bundne specialefag for Automatiktekniker Hovedforløb Procesregulering, kalibrering Niveau Rutine Varighed 1,5 uge Mål og øvrige rammer - Eleven kan opbygge, idriftsætte og afprøve målekredsen på et procesanlæg, herunder foretage nødvendig kalibrering af måleudstyret. Opgaverne udføres under anvendelse og udfærdigelse af dokumentation. - Eleven skal udbygge sit kendskab til fremmedsprog i forbindelse med anvendelse af dokumentation. Praktikregler Hovedforløb Niveau Varighed Mål og øvrige rammer Kalibrering Eleven kan udføre standardiserede kalibreringsprocedurer af måleværdigivere. Eleven kan udfærdige målebladattester i forbindelse med kalibrering. Eleven kan udføre kalibreringer af procesmåleudstyr korrekt i henhold til gældende specifikationer. Eleven har kendskab til de særlige krav, der stilles til sikkerhed- og miljø i kalibreringsprocedurer. Eleven kan udføre følgende arbejdsopgaver: Kalibrere måleudstyr på et procesanlæg. Fejlfinde og fejlrette procesanlæggets måleudstyr. Montere, idriftsætte og afprøve en målekreds på en proces. PLC, videregående Avanceret 3,5 uge - Eleven kan opbygge, idriftsætte, fejlsøge og fejlrette PLC er med analoge ind- og udgange og reguleringssløjfer. Eleven kan programmere PLC styringer med udvidet instruktionssæt herunder netværk/bussystemer. Opgaverne udføres under anvendelse og udfærdigelse af dokumentation efter gældende regler. Eleven skal udbygge sit kendskab til fremmedsprog i forbindelse med anvendelse af den typiske litteratur. Analog Eleven kan opbygge og idriftsætte PLC styringer med analoge ind- og udgangssignaler. Eleven kan fremstille et PLC program for en reguleringssløjfe, herunder anvende udvidet instruktionssæt. Eleven kan fejlsøge og fejlrette på PLC styringer til modulniveau, herunder udvælge korrekt måleudstyr. 19

20 Praktikregler Hovedforløb Niveau Varighed Mål og øvrige rammer Bussystemer og procesovervågning Eleven kan anvende udvidet instruktionssæt i forbindelse med PLC programmer. Eleven kan montere og idriftsætte et PLC netværk, herunder programmere og parametrere PLC en. Eleven kender til regler for EMC/ESD i forbindelse med elektroniske styringer. Eleven kan opbygge, programmere og idriftsætte procesovervågning/operatørinterface, herunder fremstille PLC program. Eleven kan vedligeholde PLC programmer, herunder opdatere dokumentationen. Eleven kan fejlsøge og fejlrette på PLC styringer i netværk til modulniveau, herunder udvælge korrekt måleudstyr. Analog Eleven kan udføre følgende arbejdsopgaver: Fejlfinde og fejlrette på PLC styrede anlæg, hvor der anvendes analoge signaler og forprogrammerede reguleringssløjfer. Montere, afprøve og idriftsætte PLC styringer med analog signalbehandling. Bussystemer og procesovervågning Eleven kan udføre følgende arbejdsopgaver: Montere, opbygge og idriftsætte et automatisk maskinog procesanlæg. Systematisk vedligehold på anlægget. Foretage kontrolmålinger på anlægget. Konstruktionsændringer på anlægget, herunder tilrette program. Vedligeholde dokumentation. Vurdere de sikkerhedsmæssige aspekter omkring et automatisk produktionsanlæg. Elektronik Rutine 2 uger - Eleven kan opbygge, idriftsætte, fejlsøge og fejlrette automatiske maskiner og anlæg, der indeholder logiske og elektroniske kredsløb. - Eleven skal udbygge sit kendskab til fremmedsprog i forbindelse med anvendelse af den typiske litteratur. Digitalteknik Eleven har kendskab til de logiske kredsløb, som anvendes i forbindelse med maskinstyringer. Eleven har kendskab til opbygningen af interface, herunder krav til EMC og ESD. 20

Automatik og proces samt robot 2015

Automatik og proces samt robot 2015 Automatik og proces samt robot 2015 Erhvervsuddannelsescenter Syd Indhold (ver. 2) Indholdsfortegnelse side 1 Information side 3 Supplerende uddannelsesbevis som automatiktekniker side 5 Oversigt over

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb

Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Elektriker Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Den jydske Haandværkerskole, 2008 Elafdelingen Revideret august 2008 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Pædagogik...3

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

Det fleksible grundforløb

Det fleksible grundforløb Det fleksible grundforløb Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i flere af erhvervsuddannelses indgangene Udarbejdet af Jens Carlsen og teamet fra det fleksible grundforløb Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen.

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. En arbejdsbeskrivelse af Kaspar Liebst Bundgaard og Michael Jensen Ifølge lovgivningen 1 på erhvervsuddannelsesområdet,

Læs mere

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...

Læs mere

Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4

Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4 1 Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4 Gældende fra Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Indledning Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Sådan bliver du elektriker...

Sådan bliver du elektriker... Sådan bliver du elektriker... For at blive elektriker skal du have en uddannelsesaftale med en virksomhed. Du skal skrive en ansøgning, hvor du fortæller om dig selv og din skolegang og om, hvorfor du

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter Marts 2013 Revideret 16. april 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK)

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) 1 Københavns Erhvervsakademi Medlem af uddannelsesnetværket for installatør AK Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) Indholdsfortegnelse En bred og fleksibel uddannelse...

Læs mere

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Projekt, case, opgave

Projekt, case, opgave Projekt, case, opgave - hvad er projektarbejde i eud? En håndbog 1 Projekt, case, opgave - hvad er projektarbejde i eud? En håndbog Jens Andersson Karsten Holm Sørensen Thomas Tylén Danmarks Erhvervspædagogiske

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK)

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Nykøbing Falster 2012-2013 1 Forord Kort om uddannelsen samt jobmuligheder En toårig uddannelse inden for det tekniske område.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor)

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 64 Offentligt Udkast af 2. november 2005 Fremsat den {FREMSAT} af Bertel Haarder Forslag til Lov om uddannelsen til pædagog (professionsbachelor) Kapitel 1 Formål

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: 28.2.2012 Udkast til uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Sammenhæng mellem skole og praktik

Sammenhæng mellem skole og praktik Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering af skolers og virksomheders arbejde med at understøtte sammenhæng i tekniske erhvervsuddannelsers hovedforløb Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering

Læs mere