Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen"

Transkript

1 Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Forord Denne vejledning knytter sig til Bekendtgørelse nr. 738 af 28. juni Den til enhver tid gældende vejledning for en erhvervsuddannelse vil være tilgængelig på ministeriets hjemmeside på web-adressen: Ministeriet vil informere skoler og faglige udvalg om nye vejledninger og ændringer i eksisterende vejledninger via , svarende til den måde ministeriet informerer på, når der udstedes nye eller ændres i eksisterende love og bekendtgørelser. Som en konsekvens af ministeriets politik om digital forvaltning, vil vejledningen ikke blive trykt og derfor ikke blive distribueret i trykt form. Uddannelsesbekendtgørelse og vejledning udarbejdes i tæt samarbejde med det faglige udvalg og udstedes af Undervisningsministeriet. Opmærksomheden henledes især på følgende ændringer: 1) Specialet Automatikfagtekniker er ændret til specialet Automatiktekniker 2) Specialet Automatikfagtekniker med elevator som speciale er ændret til specialet Automatiktekniker med elevator som speciale. 3) Specialet Elektrofagtekniker er ændret til specialet Elektrotekniker Den tidligere vejledning kan anvendes for elever omfattet af en overgangsordning efter bekendtgørelsens ikrafttrædelsesbestemmelser.

2 Kapitel 1 Uddannelsen Til bekendtgørelsens kapitel Teknisk faglige kompetencer Fagligt erhvervsrettede og alment faglige kompetencer, der relaterer sig til såvel områdefag som grundfag inden for en faglig fællesindgang eller på tværs af flere indgange og til specialefag, områdefag og/eller grundfag i de enkelte uddannelsers hovedforløb. Kompetencerne er beskrevet i brede og åbne termer og kan bygge på nedenstående elementer: Teknologi og værktøj: Kan vælge hensigtsmæssigt værktøj, teknologi og/eller metode i forhold til en given opgave og under hensyntagen til miljø og arbejdspladssikkerhed, kompetencer, tid, økonomi, og kvalitet. Kan vedligeholde maskiner og systemer samt diagnosticere fejl ved apparater, maskiner, værktøj mm. Motorik og perception: Kan se, kvaliteten af færdige produkter, kan tilsvarende opfatte personer, data mm. og bruge de indhentede informationer til vurdering af, hvilke værktøjer mv., der skal anvendes i bearbejdelsen af det foreliggende. Information: Kan tilegne sig og vurdere information, organisere og vedligeholde forskellige datatyper, kan fortolke data og kommunikere og bruge computere mv. til at finde og behandle data i forhold til en given opgave eller et givet problem. Systemer: Kan forstå sociale, organisatoriske og teknologiske systemer, kan overvåge og korrigere systemer. Kan igangsætte fejlfinding under uventede omstændigheder. Kan bidrage til forbedring af systemer. Ressourcebevidsthed: Kan planlægge og overskue en opgave og allokere ressourcer i forhold til tid, penge, materialer, udstyr, lokaler og mennesker. Kvalitetsaspektet. Almene og personlige kompetencer Kompetencer, der vedrører udvikling af handlings- og situationsorienterede muligheder. Retter sig mod undervisningen i alle uddannelsens fag på såvel grund- som hovedforløb og beskrives i brede og åbne termer, som understøtter helhedsorientering og mulighed for faglig toning og kan bygge på nedenstående elementer: Sociale og personlige kompetencer: Evne til at kunne samarbejde; kunne bidrage til udvikling af arbejdet; vise kreativitet samt lyst og evne til kontinuerlig at lære nyt og tage ansvar. Kan arbejde i teams, betjene og servicere kolleger, kunder og andre interessenter. Kan forhandle, arbejde med og forstå mennesker med forskellig social og kulturel baggrund. Sproglige, matematiske og rumlige kompetencer: At kunne strukturere; vurdere udsagn og data. Formulere, vurdere og forstå idéer og synspunkter, mundtligt og skriftligt, rumlig forståelse. Kognitive kompetencer: Omfatter blandt andet problemdiagnose og problemløsning i forhold til nogle faglige problemstillinger; forståelse af hvor og hvordan den enkelte bidrager til helheden i en arbejdsproces; analytiske evne og evne til at løse uforudsete problemer alene eller som en del af et team. Læringskompetencer: Har opnået indsigt i læringsprocessen, egne lærings- og motivationsmæssige styrker og svagheder, for på den måde at have skabt et beredskab til livslang læring - have lært at lære. Målene indenfor elevens personlige udviklingskvalifikationer i uddannelsesforløbet for Automatik og procesuddannelsen fokusere specifikt på følgende områder: 2

3 Overbliks kvalifikationer: a) Planlægning af egen arbejdstid og arbejdsindsats. b) Evne til at kunne overføre teori til praksis. c) Kunne igangsætte flere job samtidig uden at miste overblikket. Lærings kvalifikationer: a) Vise viden om hvordan læringsprocesser finder sted. b) Vise viden om egen læringsproces. c) Vise viden om læringsprocessen ved samarbejde med andre. Ydre personlige kvalifikationer: a) Evne til at kunne fremlægge resultater. b) Viden om læringsprocessen ved samarbejde med andre. Indre personlige kvalifikationer: a) Kontrol over egen arbejdstid og arbejdsindsats. b) Viden om mål for læring. c) Motivation for arbejdet og udholdenhed til at kunne gennemføre det. d) Selvtillid og personlig tryghed til at kunne påtage sig læringen. e) Evnen til at udnytte sin egen kreativitet. f) Evnen til at tage ansvar og overholde aftaler. Kvalifikationerne anvendes i et sammenhæng med de faglige og almene kvalifikationer så der finder en progressiv udvikling sted af elevens samlede kompetencer. Fokusområder Fokusområder er betegnelsen på de delelementer i uddannelsen, der lægges særlig vægt på i de forskellige perioder uddannelsen kan opdeles i. Undervisningen skal omfatte både praktisk og teoretisk undervisning med henblik på at give eleven fornødne generelle og specifikke kompetencer. Valget af grundfag, områdefag og specialefag er fra det faglige udvalgs side begrundet i en kompetenceanalyse. Fagene bør vægtes og periodiseres i forhold til fokusområderne. Oversigten over fokusområderne omfatter grundforløb og hovedforløb set i forhold til uddannelsestiden og er udformet på baggrund af de teknisk faglige samt almene og personlige kompetencekategorier, som de er beskrevet i struktur og rammer for udarbejdelse af vejledninger til uddannelsesbekendtgørelsen. Fokusområderne danner grundlag for det faglige udvalgs målformuleringer og dermed grundlaget for skolens tilrettelæggelse af undervisningen (den lokale undervisningsplan) i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg. Nedenstående model angiver kompetencemæssige fokusområder i løbet af uddannelsestiden. 3

4 4

5 Kapitel 2 Uddannelsesforløbet Varighed og struktur m.v. Til bekendtgørelsens kapitel I modelskitsen er der taget udgangspunkt i, at uddannelsens områdefag og grundfag, ud fra pædagogiske overvejelser, fordeles, planlægges og gennemføres moduliseret i temaer eller projekter (undervisningsfag), der kombinerer teori og praktiske øvelser på skoleperioderne. Grundforløbet kan placeres i starten af uddannelsesforløbet eller senere afhængigt af om eleven begynder uddannelsen på en skole eller i virksomheden. Valgfagstiden fordeles hensigtsmæssigt i hovedforløbets skoleperioder. De valgfri specialefag skal normalt placeres inden for de to sidste uddannelsesår på grundlag af en aftale mellem eleven, virksomheden og skolen. Skoleundervisningens varighed: (inklusiv det obligatoriske grundforløb på 20 uger og 2 ugers valgfrie specialefag) Automatiktekniker 60 uger Automatiktekniker med elevator som speciale 65 uger Elektrotekniker 50 uger Skoleundervisningen veksler med praktikuddannelse, som vist i figuren og som anført nedenfor. Skoleundervisningen er angivet i uger. Uddannelsen afsluttes med eksamen (svendeprøve), der gennemføres i den sidste skoleperiode. De nærmere rammer for skolens samlede vurdering af om eleven har opnået de nødvendige faglige og personlige forudsætninger for at kunne begynde på undervisningen i hovedforløbet fremgår af uddannelsesbekendtgørelsen. Det er bl.a. en betingelse, at eleven har opnået mindst karakteren 6 i grundfaget matematik og det uddannelsesrettede områdefag automatik og montage. Særlige forløb og godskrivning Voksenuddannelsesforløb og fritagelse for dele af uddannelsen Se meritbilag 5

6 Kapitel 3 Skoleundervisningen og praktikuddannelsen mv. Skoleundervisningen Til bekendtgørelsens kapitel Undervisningen på skole skal på en helhedsorienteret måde omfatte både praktisk og teoretisk undervisning med henblik på at give eleven fornødne generelle og specifikke kvalifikationer, herunder at give eleven forudsætninger for at varetage de funktioner, uddannelsen tager sigte på. Undervisningen skal give indsigt i og forståelse af miljømæssige problemstillinger i forbindelse med materialeanvendelse. Undervisningen skal samtidig give forudsætninger for udbygning af kvalifikationerne ved efterog videreuddannelse og bidrage til elevens personlige udvikling og forståelse af samfundet og dets udvikling. Præstationsstandarder Præstationsstandarderne har til formål at give en ramme for beskrivelse, dokumentation og demonstration af niveauer og progression i undervisningen i forhold til en given aktivitet og eller opgavesituation. Der opereres med tre niveauer som relaterer sig til graden af kompleksitet i fagbeskrivelsen. De tre niveauer Begynderniveau Rutineniveau Avanceret niveau Faglige/erhvervsrettede kvalifikationer og kompetencer Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning. Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave/aktivitet eller løse et problem i rutine og/eller kendte situationer og omgivelser alene og i samarbejde med andre. Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave/aktivitet eller løse et problem også i ikke rutine situationer alene og i samarbejde med andre under hensyntagen til opgavens art. Personlige kvalifikationer og kompetencer På dette niveau lægges der vægt på flg. personlige kvalifikationer: Lyst til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder og til at udvikle ansvarlighed samt grundlag for fortsat læring. På begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsning. På dette niveau lægges der vægt på flg. personlige kvalifikationer: Evne til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges der vægt på fleksibilitet og omstillingsevne. På dette niveau lægges der vægt på flg. personlige kvalifikationer: Evne til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges vægt på kvalitetssans og kreativitet. Fagplan for uddannelsen Skoleundervisningen omfatter grundfag, områdefag, bundne specialefag, valgfri specialefag og valgfag. * angiver sluttidspunkt for de enkelte fag i forhold til uddannelsesår. Uddannelsesår Grundfag Fremmedsprog, engelsk, F 2) * 6

7 Dansk, F * Fremmedsprog, engelsk, E * Fysik, F 1) * Miljø, 1 uge * Produktudvikling, produktion og * service, 2 uger Samfundsfag, F * Områdefag Automatik og montage 2) * Styringsteknik * Motorer * PLC * Hydraulik og pneumatik 1) * Fejlfinding 1) * Procesregulering 1) * 1) Kun for specialet Automatiktekniker 2) Grundfag og områdefag der er særlige for hovedforløbet (uddannelsesrettede områdefag i grundforløbet) Automatiktekniker Bundne specialefag Procesregulering, kalibrering * PLC, videregående * Elektronik * Maskin- og procesanlæg * Fejlfinding, videregående * Svendeprøve 3) * Automatiktekniker i elevatorbranchen Bundne specialefag Elevator 1 4) * Elevator 2 4) * Valgfri specialefag Efter katalog * Valgfag Beskrives i den lokale uddannelsesplan * 3) Se kapitel 4 i bekendtgørelsen, afsluttende bedømmelse. 4) Kun for de elever, der har praktikaftale i elevatorbranchen. Elektrotekniker Bundne specialefag Spåntagende bearbejdning * Digitalteknik * Reguleringsteknik * Motorer/Generatorer/Transformatorer * Styringsteknik/PLC * Svendeprøve 3) * Valgfri specialefag 7

8 Efter katalog * Valgfag Beskrives i den lokale undervisningsplan * 3) Se kapitel 4 i bekendtgørelsen, afsluttende bedømmelse. 8

9 Grundforløbet Grundforløbet indeholder områdefag, der er særlige for hovedforløbet med følgende mål og indhold (overordnede mål, niveau og vejledende uddannelsestid fremgår af bekendtgørelsen): Uddannelsesrettede områdefag: Grundforløb Automatik og montage Niveau Begynder Varighed 6 uger Mål og øvrige rammer At give eleven et grundlæggende kendskab til automatiske styringsprocesser i industriel produktion, således at eleven kan udføre enkle arbejdsopgaver inden for betjening og overvågning af maskiner og anlæg samt medvirke ved lokalisering af simple fejl på pneumatiske og elektriske styringssystemer. At eleven opnår praktiske færdigheder i fremstilling og reparation ved hjælp af spåntagende bearbejdning og skruestiksarbejde under anvendelse af de for uddannelsen relevante værktøjer. At eleven opnår færdigheder i at udfører korrekt måling af AC og DC samt fejlsøgning og fejlretning på enkle kredsløb. At eleven opnår praktiske færdigheder i sammenføjningstekniker, som er relevante for uddannelsen. At eleven efter diagram kan udføre vikling og funktionsafprøve en AC-motor, eller en transformer. At eleven kan udfører arbejdet sikkerhedsmæssigt korrekt i henhold gældende regler og forskrifter, herunder el-sikkerhed. El-lære (1 uge) Eleven kan arbejde med service eller produktion af områdets produkter på baggrund af den almene teori og praktik, der knytter sig til service og produktion. Eleven kan anvende de elektriske grundbegreber for spænding, strøm og effekt ved såvel DC som AC, herunder definitioner og karakteristika for vekselspændinger og strømme. Eleven kan foretage måling af AC og DC spændinger samt fejlfinde på enkle kredsløb som spændingsdeler og strømdeler. Relæteknik (0,5 uge) Eleven kan opbygge, afprøve og idriftsætte en mindre relæstyring for reversering af en motor. Eleven kan overholde gældende sikkerhedskrav ved arbejde på elektriske anlæg. Eleven kan anvende stærkstrømsbekendtgørelsen i forbindelse med opgaven. 9

10 Pneumatik (1 uge) Eleven kan anvende gældende principper og anvendelsesområder for pneumatiske styringssystemer. Eleven kan udvælge de komponenter, der skal anvendes til en pneumatisk styring. Eleven kan opbygge mindre pneumatiske anlæg, herunder udvælge komponenter. Eleven kan læse et pneumatikdiagram. Eleven kan overholde gældende sikkerheds- og miljøkrav for et pneumatisk styret anlæg, herunder lovkrav til trykluftanlæg. PLC (1 uge) Eleven kender opbygning og anvendelsesområder for en PLC styring. Eleven kan montere, idriftsætte og afprøve en PLC styring for et mindre automatisk anlæg, hvor der anvendes pneumatiske handleorganer eller motorer. Eleven kan programmere mindre kombinatoriske PLC programmer. Eleven kan dokumentere programmet via et ladderdiagram. Eleven kan overholde gældende sikkerhedskrav i forbindelse med PLC styringer. Eleven kan læse et el-diagram. Mekanisk arbejde (1,5 uge) Eleven kan anvende brancherelevante håndværktøjer korrekt. Eleven kan udføre skruestiksarbejde, herunder boring. Eleven kan anvende måleværktøj i forbindelse med mekanisk arbejde, herunder vurdere måleresultaterne i relation til tegninger og specifikationer. Eleven kan anvende et standardiseret målesystem (SI), i forbindelse med konkrete måleopgaver. Praktikregler Vikling (1 uge) Eleven kan efter diagram vikle en stator til en ACmotor eller en transformator. Eleven kan udføre beregning af vikledata for en transformator. Eleven kan forbinde viklinger ved hjælp af lodning. Eleven kan montere en AC-motor eller en transformator. Eleven kan efter givne specifikationer kontrollere og sammenholde målte data for viklingen. Eleven kan funktionsafprøve viklingen og vurdere om der skal fejlrettes. Eleven kan udføre følgende arbejdsopgaver under vejled- 10

11 ning: Assistere ved fejlfinding på automatiske anlæg hvor der anvendes PLC styring og pneumatiske komponenter. Assistere ved betjening og overvågning af et automatisk produktionsanlæg. Assistere ved ændringer på pneumatiske styringer. Fremstilling af simple mekaniske emner, herunder montage og demontage af elektromekaniske komponenter. Fremstille, montere og afprøve en vikling. Fejlfinde og fejlrette på viklingen under anvendelse af korrekt måleudstyr. 11

12 Hovedforløbet Hovedforløbet omfatter følgende områdefag med supplerende mål og indhold (overordnede mål, niveau og vejledende uddannelsestid fremgår af bekendtgørelsen): Hovedforløb Styringsteknik Niveau Rutine Varighed Mål og øvrige rammer Praktikregler Hovedforløb Niveau Varighed 1,5 uge Eleven kan opbygge, idriftsætte, vedligeholde, fejlsøge og fejlrette elektriske relæstyringer for styresystemer og tavleanlæg, herunder kendskab til komponenternes indbyrdes sammenhæng og kan foretage enkle beregninger på AC og DC. Eleven kan opbygge og forbinde AC- og DC-motorer med tilhørende styringer. Eleven kan anvende og udfærdige dokumentation. Eleven kan foretage mindre ændringer og udvidelser af eksisterende anlæg ud fra specifikationer og funktionsbeskrivelse, herunder udvælgelse af komponenter og tilretning af dokumentation. Eleven kan idriftsætte relæstyringer efter dokumentation, herunder foretage kontrolmåling i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen. Eleven kan foretage systematisk fejlfinding til modul og komponentniveau, herunder udvælge måleinstrumenter samt foretage fejlretning. Eleven kan anvende stærkstrømsbekendtgørelsens regler vedrørende elektrisk udstyr på automatiske anlæg, herunder kender til gældende regler for arbejde på og i nærheden af spændingsførende anlæg og tavler. Eleven skal udbygge sit kendskab til fremmedsprog i forbindelse med anvendelse af den typiske litteratur. Opgaverne udføres under anvendelse og udfærdigelse af dokumentation og under hensyntagen til gældende lovgivning. Eleven kan udføre følgende arbejdsopgaver: Montere og idriftsætte relæstyringer. Fejlfinde og reparere på relæstyrede anlæg under vejledning og med anvendelse af de nødvendige hjælpemidler. Foretage mindre konstruktionsændringer på et relæstyret anlæg. Foretage valg af komponenter i forhold til anlæggets specifikationer. Efter reparation udføre den nødvendige kontrol og afprøvning af anlægget. Overholde gældende sikkerheds- og miljøregler i forbindelse med arbejde på automatiske anlæg. Motorer Rutine 1,5 uge 12

13 Mål og øvrige rammer - Eleven kan montere, idriftsætte, vedligeholde og fejlsøge på AC- og DC-motorer, herunder foretage beregninger AC- og DC-motorer. Opgaverne udføres under anvendelse og udfærdigelse af dokumentation og overholdelse af gældende regler fra bekendtgørelser og regulativer. - Eleven skal udbygge sit kendskab til fremmedsprog i forbindelse med anvendelse af typisk litteratur. AC motor Eleven kan montere og idriftsætte forskellige typer AC motorer. Eleven kan foretage forebyggende vedligeholdelse på AC motorer, herunder kontrollere de mekaniske funktioner og data. Eleven kan udføre fejlfinding på AC motorer. Eleven kan dimensionere en motorinstallation for en AC motor. Eleven kan udføre mekanisk montage af en motor, herunder foretage udskiftning af lejer. DC motor Eleven kan montere og idriftsætte forskellige typer DC motorer. Eleven kan foretage forebyggende vedligehold på DC motorer, herunder kontrollere de mekaniske funktioner og data. Eleven kan udføre fejlfinding på DC motorer. Eleven kan udføre mekanisk montage af en motor, herunder foretage udskiftning af kul og lejer. Praktikregler Eleven kan udføre følgende arbejdsopgaver under vejledning: Mekanisk og elektrisk montage af AC- og DCmotorer, herunder vælge igangsætningsmetode og driftform. Kontrollere, måle og fejlfinde på AC- og DC-motorer. Overholde gældende sikkerhedsregler. Hovedforløb PLC Niveau Rutine Varighed Mål og øvrige rammer 2 uger Eleven kan opbygge, idriftsætte, vedligeholde, fejlsøge og fejlrette automatiske maskiner og anlæg med PLC styringer, herunder tilpasse ind- og udgange. Opgaverne udføres under anvendelse og udfærdigelse af dokumentation. Eleven skal udbygge sit kendskab til fremmedsprog i forbindelse med anvendelse af den typiske litteratur. Eleven kan opbygge, montere og idriftsætte PLC styringer efter funktionsbeskrivelse. 13

14 Praktikregler Eleven kan programmere en PLC styring. fx som en sekventiel styring. Eleven kan anvende de i industrien anvendte programmeringsværktøjer. Eleven kan anvende og udarbejde dokumentation efter gældende regler for en PLC styring. Eleven kan overholde gældende sikkerhedsregler. Eleven kan anvende forskellige elektroniske følere, herunder montere disse, samt udvælge erstatningsføler iht. datablad. Eleven kan fejlfinde og fejlrette på PLC styrede maskiner og anlæg. Eleven kender til reglerne for anvendelse af nødstop i forbindelse med PLC styringer. Eleven kan udføre følgende arbejdsopgaver under vejledning: Fejlfinde og fejlrette på PLC styrede maskiner og anlæg. Montere, afprøve og idriftsætte en PLC styring. Udføre mindre programændringer. Instruere brugere i betjening af anlægget, herunder vurdere de sikkerhedsmæssige aspekter. 14

15 Hovedforløbet Hovedforløbet omfatter følgende områdefag med supplerende mål og indhold (overordnede mål, niveau og vejledende uddannelsestid fremgår af bekendtgørelsen): Områdefag kun for Automatiktekniker: Hovedforløb Hydraulik og pneumatik Niveau Rutine Varighed 1,5 uge Mål og øvrige rammer Eleven kan opbygge, idriftsætte, vedligeholde, fejlsøge og fejlrette automatiske maskiner og anlæg, der indeholder hydrauliske og pneumatiske kredsløb. Opgaverne udføres under anvendelse og udfærdigelse af dokumentation. Eleven skal udbygge sit kendskab til fremmedsprog i forbindelse med anvendelse af relevant dokumentation. Eleven kan foretage forebyggende vedligehold på hydrauliske og pneumatiske anlæg. Hydraulik Eleven kan opbygge hydrauliske anlæg, herunder fremstille rør og slanger. Eleven kan på begynderniveau foretage mindre ændringer og udvidelser af eksisterende anlæg udfra funktionsbeskrivelse, samt udvælge komponenter hertil. Eleven kan indkøre hydrauliske anlæg efter specifikationer, foretage kontrolmålinger, og dokumentere anlægget efter gældende standarder, og således, at dokumentationen kan anvendes i forbindelse med instruktion af brugere. Eleven kan udvælge instrumenter og foretage systematisk, metodisk fejlfinding og fejlretning til komponentniveau, samt udskifte og reparere til komponentniveau efter dokumentation. Eleven kan ajourføre dokumentation og brugervejledning i forbindelse med ændringer. Eleven kan foretage forebyggende vedligehold på hydrauliske anlæg, som fx renlighed, filtrering, oliekvalitet osv. Eleven kender til de særlige krav, der stilles til sikkerheds- og miljøkrav, ved de hydrauliske funktioner og anlæg. Pneumatik Eleven kan foretage mindre ændringer og udvidelser af eksisterende anlæg ud fra funktionsbeskrivelse, samt udvælge komponenter. Eleven kan udvælge instrumenter og foretage systematisk, metodisk fejlfinding og fejlretning til komponentniveau, samt udskifte og reparere komponenter efter 15

16 Hovedforløb Mål og øvrige rammer Praktikregler Hovedforløb Niveau Varighed Mål og øvrige rammer dokumentation. Eleven kan fremstille dokumentation og brugervejledning i forbindelse med ændringer og mindre nykonstruktioner. Eleven kender til forebyggende vedligeholdsmetoder på igangværende pneumatiske anlæg. Eleven kender til de særlige krav, der stilles til sikkerheds- og miljøkrav, ved de pneumatiske funktioner og anlæg. Hydraulik og pneumatik (fortsat) El-pneumatik Eleven kan opbygge el-pneumatiske anlæg. Eleven kan foretage mindre ændringer og udvidelser af eksisterende anlæg ud fra funktionsbeskrivelse, samt udvælge komponenter. Eleven kan indkøre el-pneumatiske anlæg efter specifikationer, foretage kontrolmålinger og dokumentere anlægget efter gældende standarder, og således, at dokumentationen kan anvendes i forbindelse med instruktion af brugere. Eleven kan udvælge instrumenter og foretage systematisk, metodisk fejlfinding og fejlretning til komponentniveau, samt udskifte og reparere komponenter efter dokumentation. Eleven kan fremstille dokumentation og brugervejledning i forbindelse med ændringer og mindre nykonstruktioner. Eleven kender til forebyggende vedligeholdsmetoder på igangværende pneumatiske anlæg. Eleven kender til de særlige krav, der stilles til sikkerheds- og miljøkrav, ved de el-pneumatiske funktioner og anlæg. Hydraulik, Pneumatik, El-pneumatik Eleven kan udføre følgende arbejdsopgaver: Montere og idriftsætte et hydraulisk anlæg. Fejlfinde og fejlrette på et hydraulisk anlæg til komponentniveau. Fremstille hydraulikslanger og rør. Montere og idriftsætte et pneumatisk anlæg. Fejlfinde og fejlrette på et pneumatik anlæg til komponentniveau. Montere og idriftsætte et el-pneumatisk anlæg. Fejlfinde og fejlrette på et el-pneumatisk anlæg til komponentniveau. Fejlfinding Rutine 1,5 uge - Eleven kan idriftsætte, fejlsøge og fejlrette automatiske maskiner og anlæg med programmerbare styringer, 16

17 herunder kendskab til CNC styringer. Opgaverne udføres under anvendelse af dokumentation og overholdelse af gældende love og regler. - Eleven skal udbygge sit kendskab til fremmedsprog i forbindelse med anvendelse af den typiske litteratur. Maskinanlæg Eleven kan fejlsøge og fejlrette på automatiske maskinanlæg. Eleven kan idriftsætte et automatisk maskinanlæg. Eleven kan udvælge korrekt måleudstyr for fejlfinding på anlægget. Eleven kan anvende den til anlægget hørende dokumentation. Eleven kan overholde gældende sikkerhedsregler i forbindelse med fejlfindingen. Eleven har kendskab til gældende direktiv- og bekendtgørelser for automatiske produktionsanlæg. Praktikregler Hovedforløb Niveau Varighed Mål og øvrige rammer CNC Eleven har kendskab til anvendelse af en CNC maskine, herunder referencer og programkoder. Eleven kender til læsning af maskintegninger Eleven kan fejlfinde til modulniveau på en CNC maskine. Eleven kan udvælge korrekt måleudstyr for fejlfinding på anlægget. Eleven kan overholde gældende sikkerhedsregler i forbindelse med fejlfindingen. Maskinanlæg og CNC Eleven kan udføre følgende arbejdsopgaver under vejledning: Fejlfinde og fejlrette på automatiske produktionsanlæg. Fejlfinde og fejlrette på CNC maskiner til modulniveau. Procesregulering Begynder 1,5 uge - Eleven kan opbygge, idriftsætte og optimere motorreguleringer og reguleringssløjfer på procesanlæg. Opgaverne udføres under anvendelse og udfærdigelse af dokumentation. - Eleven skal udbygge sit kendskab til fremmedsprog i forbindelse med anvendelse af dokumentation. Reguleringsteknik Eleven kan opbygge og igangsætte automatiske reguleringssløjfer efter specifikationer. Eleven kan foretage kontrol af optagne data og målin- 17

18 ger og sammenholde disse med givne specifikationer. Eleven kan foretage optimering af en reguleringssløjfes indsvingningsforløb. Eleven kan udvælge instrumenter og kan foretage systematisk, metodisk fejlfinding og fejlretning til modulniveau, herunder kalibrere måleinstrumenter, anvende dokumentation og manualer på dansk. Eleven kan fremstille dokumentation over opbygninger efter gældende standarder, som også kan anvendes ved instruktion af brugere. Eleven kender til forebyggende vedligehold på igangværende reguleringssløjfer. Praktikregler Hastighedsregulering Eleven kan idriftsætte en motorregulering, herunder foretage kontrolmålinger på reguleringskredsen. Eleven kan foretage fejlsøgning og fejlretning på motorreguleringer. Eleven kan idriftsætte specialmotorer som fx stepmotorer, herunder opbygge og idriftsætte et servomotorsystem. Reguleringsteknik Eleven kan udføre følgende arbejdsopgaver: Idriftsætte og afprøve en reguleringssløjfe på et procesanlæg. Fejlfinde og fejlrette på procesanlæg. Vurdere indsvingningsforløb for en proces, herunder foretage optimering af regulatoren. Hastighedsregulering Eleven kan udføre følgende arbejdsopgaver under vejledning: Montere og idriftsætte en motorregulering. Fejlfinde og fejlrette på en motorregulering. Overholder gældende sikkerhedsregler. Reparation, under vejledning, med anvendelse af nødvendige hjælpemidler. Efter reparation, udføre den nødvendige kontrol og afprøvning. 18

19 Hovedforløbet omfatter følgende bundne specialefag med supplerende mål og indhold (overordnede mål, niveau og vejledende uddannelsestid fremgår af bekendtgørelsen): Bundne specialefag for Automatiktekniker Hovedforløb Procesregulering, kalibrering Niveau Rutine Varighed 1,5 uge Mål og øvrige rammer - Eleven kan opbygge, idriftsætte og afprøve målekredsen på et procesanlæg, herunder foretage nødvendig kalibrering af måleudstyret. Opgaverne udføres under anvendelse og udfærdigelse af dokumentation. - Eleven skal udbygge sit kendskab til fremmedsprog i forbindelse med anvendelse af dokumentation. Praktikregler Hovedforløb Niveau Varighed Mål og øvrige rammer Kalibrering Eleven kan udføre standardiserede kalibreringsprocedurer af måleværdigivere. Eleven kan udfærdige målebladattester i forbindelse med kalibrering. Eleven kan udføre kalibreringer af procesmåleudstyr korrekt i henhold til gældende specifikationer. Eleven har kendskab til de særlige krav, der stilles til sikkerhed- og miljø i kalibreringsprocedurer. Eleven kan udføre følgende arbejdsopgaver: Kalibrere måleudstyr på et procesanlæg. Fejlfinde og fejlrette procesanlæggets måleudstyr. Montere, idriftsætte og afprøve en målekreds på en proces. PLC, videregående Avanceret 3,5 uge - Eleven kan opbygge, idriftsætte, fejlsøge og fejlrette PLC er med analoge ind- og udgange og reguleringssløjfer. Eleven kan programmere PLC styringer med udvidet instruktionssæt herunder netværk/bussystemer. Opgaverne udføres under anvendelse og udfærdigelse af dokumentation efter gældende regler. Eleven skal udbygge sit kendskab til fremmedsprog i forbindelse med anvendelse af den typiske litteratur. Analog Eleven kan opbygge og idriftsætte PLC styringer med analoge ind- og udgangssignaler. Eleven kan fremstille et PLC program for en reguleringssløjfe, herunder anvende udvidet instruktionssæt. Eleven kan fejlsøge og fejlrette på PLC styringer til modulniveau, herunder udvælge korrekt måleudstyr. 19

20 Praktikregler Hovedforløb Niveau Varighed Mål og øvrige rammer Bussystemer og procesovervågning Eleven kan anvende udvidet instruktionssæt i forbindelse med PLC programmer. Eleven kan montere og idriftsætte et PLC netværk, herunder programmere og parametrere PLC en. Eleven kender til regler for EMC/ESD i forbindelse med elektroniske styringer. Eleven kan opbygge, programmere og idriftsætte procesovervågning/operatørinterface, herunder fremstille PLC program. Eleven kan vedligeholde PLC programmer, herunder opdatere dokumentationen. Eleven kan fejlsøge og fejlrette på PLC styringer i netværk til modulniveau, herunder udvælge korrekt måleudstyr. Analog Eleven kan udføre følgende arbejdsopgaver: Fejlfinde og fejlrette på PLC styrede anlæg, hvor der anvendes analoge signaler og forprogrammerede reguleringssløjfer. Montere, afprøve og idriftsætte PLC styringer med analog signalbehandling. Bussystemer og procesovervågning Eleven kan udføre følgende arbejdsopgaver: Montere, opbygge og idriftsætte et automatisk maskinog procesanlæg. Systematisk vedligehold på anlægget. Foretage kontrolmålinger på anlægget. Konstruktionsændringer på anlægget, herunder tilrette program. Vedligeholde dokumentation. Vurdere de sikkerhedsmæssige aspekter omkring et automatisk produktionsanlæg. Elektronik Rutine 2 uger - Eleven kan opbygge, idriftsætte, fejlsøge og fejlrette automatiske maskiner og anlæg, der indeholder logiske og elektroniske kredsløb. - Eleven skal udbygge sit kendskab til fremmedsprog i forbindelse med anvendelse af den typiske litteratur. Digitalteknik Eleven har kendskab til de logiske kredsløb, som anvendes i forbindelse med maskinstyringer. Eleven har kendskab til opbygningen af interface, herunder krav til EMC og ESD. 20

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE 1. FORMÅL At deltagerne erhverver sig en faglig skole- og værkstedsuddannelse, som giver den viden, de færdigheder og holdninger, der sætter dem i stand til at gennemgå en

Læs mere

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Uddannelsesforløb... side 3 Optagelse...

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen i henhold til BEK nr. 372 af 15/04/2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik.

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som motormekaniker I forløbet vil du blive uddannet i at servicere og reparere de maskiner der typisk udlejes fra diverse maskinudlejere.

Læs mere

Individuel kompetencevurdering på metalindustriens område

Individuel kompetencevurdering på metalindustriens område Individuel kompetencevurdering på metalindustriens område Teknisk Erhvervsskole Center (TEC) gennemfører individuelle kompetencevurderinger i forhold til 18 AMU-mål og målretter deltagernes videre uddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Indledning Optagelse Opbygning og indhold Skole Praktik Eksamen

Indledning Optagelse Opbygning og indhold Skole Praktik Eksamen 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som entreprenørmaskinmekaniker I entreprenørmaskinmekaniker specialet bliver du uddannet til specialist i reparation af personlifte

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN

HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN LEKTIONSFORDELING HOVEDFORLØB... 2 Skoleperiode 1... 3 Skoleperiode 2... 7 Skoleperiode 3... 11 Skoleperiode 4... 15 Skoleperiode 5... 18 Skoleperiode 6... 21 Skoleperiode

Læs mere

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2603: Automatik- og procesteknisk område

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2603: Automatik- og procesteknisk område Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2603: Automatik- og procesteknisk område Udbudspolitik 2012 Denne udbudspolitik skal ses i forlængelse af skolens generelle udbudspolitik, som er offentliggjort på skolens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 23. maj 2008 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Udstedt af Glarmesterfagets faglige udvalg den 22. august 2011 i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af 11. juli 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Oversigt over praktikforløb for plastmagere.

Oversigt over praktikforløb for plastmagere. Oversigt over praktikforløb for plastmagere. Oversigten er baseret på uddrag af vejledningen til bekendtgørelsen om uddannelse til plastmager. I tabellerne er der beskrevet praktikregler for hvert af de

Læs mere

H4 styring & regulering er tænkt gennemført på følgende måde i hovedtræk:

H4 styring & regulering er tænkt gennemført på følgende måde i hovedtræk: H4 styring & regulering er tænkt gennemført på følgende måde i hovedtræk: Der er ikke som på de tidligere hovedforløb 3 moduler, med forskellige læringsaktiviteter, samt tilhørende kurser. På H4 benyttes

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET

Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET Generelt om tjenesten. Den tekniske udvikling i verden står ikke stille, vi er faktisk i en rivende udvikling. Ofte

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb Samfundsfag Timetal 1,5 uge Læreplansfag mv.

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 438 af 13/04/2015

Læs mere

Procedure og værktøjer EN SKP-VIRKSOMHED I SAMSPIL MELLEM FLERE FAG OG FLERE SKOLER

Procedure og værktøjer EN SKP-VIRKSOMHED I SAMSPIL MELLEM FLERE FAG OG FLERE SKOLER Procedure og værktøjer EN SKP-VIRKSOMHED I SAMSPIL MELLEM FLERE FAG OG FLERE SKOLER PROCEDURE OG VÆRKTØJER Skolepraktikhåndbog Stamkort Arbejdstøj Feriesedler Uddannelsesplan Projektopgaver Virksomhedsforlagt

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Uddannelsen til receptionist er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE

UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE Der er 35 tekniske skoler over hele landet, hvor du kan tage grundforløbet til elektrikeruddannelsen. Der findes 19 skoler, hvor du kan tage hele elektrikeruddannelsen inden

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup Regionshospital Viborg Skive Kjellerup indgår i et beskrivelsessystem, der består af flg. hierarkisk ordnede elementer: Lov om erhvervsuddannelser - LBK nr. 1244 af 23.10.2007 (bilag 1) www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105174

Læs mere

August 2008. Debatoplæg - Valgfri specialefag og studie-/erhvervsrettet påbygning

August 2008. Debatoplæg - Valgfri specialefag og studie-/erhvervsrettet påbygning August 2008 Debatoplæg - Valgfri specialefag og studie-/erhvervsrettet påbygning Det faglige udvalg ønsker, at de lokale uddannelsesudvalg drøfter, hvilke valgfrie specialefag der skal udbydes på skolen,

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb. www.djhhadsten.dk page 1 of 7

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb. www.djhhadsten.dk page 1 of 7 Køletekniker Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb www.djhhadsten.dk page 1 of 7 Generelt Modulets varighed er 10 uger og indeholde fag der er rettet mod uddannelsen til køletekniker. Fagrække og

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2751 Titel: Produktion af køle- og klimaanlæg Kort titel: Køleteknik Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 15/07/2012 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 272 af 15. april 2005 om uddannelse til elektriker. Forord

Vejledning til bekendtgørelse nr. 272 af 15. april 2005 om uddannelse til elektriker. Forord Vejledning til bekendtgørelse nr. 272 af 15. april 2005 om uddannelse til elektriker Forord Uddannelsesbekendtgørelsen og den tilhørende, autoritative vejledning udgør sammen med de generelle og tværgående

Læs mere

Teknologicenter. Forår 2015. Læse/stave problemer? Kontakt os i god tid. Produktion og udvikling euc nordvest

Teknologicenter. Forår 2015. Læse/stave problemer? Kontakt os i god tid. Produktion og udvikling euc nordvest Teknologicenter Forår 2015 Læse/stave problemer? Kontakt os i god tid Produktion og udvikling euc nordvest Grundlæggende robotkendskab Robotter i industrien for operatører Varighed: 2 dage AMU 42838 Efter

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang strøm, styring og it

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang strøm, styring og it Lovtidende A Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang strøm, styring og it (Ændring af uddannelserne til elektronikoperatør og teater-, udstillings-

Læs mere

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen 1 Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2011. Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser og det faglige udvalg for Lager- og terminaluddannelserne i henhold til

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Sådan bliver du elektriker...

Sådan bliver du elektriker... Sådan bliver du elektriker... For at blive elektriker skal du have en uddannelsesaftale med en virksomhed. Du skal skrive en ansøgning, hvor du fortæller om dig selv og din skolegang og om, hvorfor du

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Læreplansfag

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 2. hovedforløb. Køleafdelingen. www.hadstents.dk

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 2. hovedforløb. Køleafdelingen. www.hadstents.dk Køletekniker Lokal undervisningsplan for 2. hovedforløb Køleafdelingen www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse 1. Fagrække og bedømmelsesplan... 2 2. Skoleperiodens formål... 2 3. Kommercielle køleanlæg 2-2,5

Læs mere

vindmølle operatør uddannelsen

vindmølle operatør uddannelsen vindmølle operatør uddannelsen Hvad er en vindmølleoperatør? En vindmølleoperatør arbejder med Det kan f.eks. være: opgaver inden for produktion og opsætning af vindmøller. De fleste virksomheder inden

Læs mere

proces operatør uddannelsen

proces operatør uddannelsen proces operatør uddannelsen Hvad er en procesoperatør? Uddannelsens opbygning Procesindustrien i Danmark er midt i en rivende udvikling. Der er meget fokus på at udvikle nye teknologier, og på at have

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2707 Titel: Køleteknisk område Kort titel: Køl Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle de

Læs mere

NB! Valgfri specialefag og valgfag kan gennemføres i forbindelse med eller uafhængigt af de anførte skoleperioder.

NB! Valgfri specialefag og valgfag kan gennemføres i forbindelse med eller uafhængigt af de anførte skoleperioder. Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato]

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion Lovtidende A Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion (Ændring af uddannelserne til digital media og web-integrator) 1 I bekendtgørelse

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 01.08.2010 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 607 af 04. juni 2010 om uddannelserne

Læs mere

Undervisningen, H3. Hovedforløb 3. Total antal Lektioner. Operativsystemer 3. Netværk 3. Projekt. Områdefag: Netværk 3 36 18 54

Undervisningen, H3. Hovedforløb 3. Total antal Lektioner. Operativsystemer 3. Netværk 3. Projekt. Områdefag: Netværk 3 36 18 54 Undervisningen, H3 Hovedforløb 3 5 ugers varighed Netværk 3 Operativsystemer 3 Projekt Total antal Lektioner Områdefag: Netværk 3 36 18 54 Bundne specialefag: Operativsystemer 3 72 18 90 Fejlfinding 36

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre

Læs mere

VÆRKTØJSUDDANNELSEN på Skive Tekniske Skole og i virksomhedspraktik.

VÆRKTØJSUDDANNELSEN på Skive Tekniske Skole og i virksomhedspraktik. VÆRKTØJSUDDANNELSEN på Skive Tekniske Skole og i virksomhedspraktik. Specialet Værktøjsmager Grundforløb 20 uger 1 P H1 10 2 P H2 10 3 P H3 10 4 P H4 5 5 P H5 5 Specialet Værktøjstekniker Grundforløb 20

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik BEK nr 643 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Formål Formålet med udvikling af erhvervsuddannelse med EUX er at sammensætte et uddannelsesmæssigtindhold, der giver elever en solid faglig erhvervsuddannelse kombineret

Læs mere

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 sætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 Herningsholm Erhvervsskole Frisørafdeling Overordnet målsætning Afdelingens overordnede mål er at formidle en relevant, pædagogisk og virkelighedsnær undervisning for

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2787 Titel: Spåntagende metalindustri Kort titel: Spåntagning Status: GOD Godkendelsesperiode: 02-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Grundfag Samfundsfag F-niveau

Grundfag Samfundsfag F-niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs tag og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb Samfundsfag Timetal 1,5 uge Læreplansfag

Læs mere

Køletekniker Lokal undervisningsplan 1. Hovedforløb

Køletekniker Lokal undervisningsplan 1. Hovedforløb Køletekniker Lokal undervisningsplan 1. Hovedforløb Eksamen Fag Uger Standpunkt m=mundtlig, s=skriftlig Naturfag 2 Afsluttet Produktudvikling, produktion og service 1 Materialeforståelse 1 Termisk sammenføjning

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 30 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedkontoret på 2.000 m² ligger i Brøndby, hvor vi har lager,

Læs mere

Uddannelsesordning for industriteknikuddannelsen

Uddannelsesordning for industriteknikuddannelsen Uddannelsesordning for industriteknikuddannelsen Udstedelsesdato: 14. december 2012 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse Kølemontørcertifikat Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på Køleanlæg. SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Sundhedsservicesekretær Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for modelsnedkeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 11. april

Læs mere

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Bemærkninger til uddannelsesbekendtgørelsen... 2 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Tømrerkonference 26. juni 2012

Tømrerkonference 26. juni 2012 Tømrerkonference 26. juni 2012 Ønsker og udfordringer Afvikling af den praktiske prøve på sidste ophold Sammenhæng mellem den teoretiske og den praktiske opgave Mere fokus på energi / bæredygtighed Tegning

Læs mere

TEKNIKFAG HTX TEKNISK GYMNASIUM

TEKNIKFAG HTX TEKNISK GYMNASIUM TEKNIKFAG HTX TEKNISK GYMNASIUM Teknikfag På 3. år på HTX uddannelsen kommer teknikfaget på skemaet. Det fylder ca. halvanden dag om ugen. Det obligatoriske teknikfag kan vælges frit på tværs af studieretningerne.

Læs mere

Lokal undervisningsplan. for. Uddannelsen indenfor industrislagteri (Hovedforløb)

Lokal undervisningsplan. for. Uddannelsen indenfor industrislagteri (Hovedforløb) Lokal undervisningsplan for Uddannelsen indenfor industrislagteri (Hovedforløb) Gældende fra den 15. JULI 2005 UDGAVE NR. 1 1 HOVEDFORLØB INDUSTRISLAGTERUDDDANNELSEN LEKTIONSFORDELING HOVEDFORLØB trin

Læs mere

Automatik og proces samt robot 2015

Automatik og proces samt robot 2015 Automatik og proces samt robot 2015 Erhvervsuddannelsescenter Syd Indhold (ver. 2) Indholdsfortegnelse side 1 Information side 3 Supplerende uddannelsesbevis som automatiktekniker side 5 Oversigt over

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb

Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Elektriker Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Den jydske Haandværkerskole, 2008 Elafdelingen Revideret august 2008 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Pædagogik...3

Læs mere

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1.

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1. De nye grundforløb - Intention, indhold & struktur Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet Side 1 Side 2 Grundforløbets 1. del 20 uger Skal udvikle elevens almene og brede erhvervsfaglige

Læs mere

Spørgsmål Emne Afsnit (vejledende) Øvelse Emner, der ønskes behandlet ved eksaminationen 1 Elektriske grundbegreber og jævnstrømskredsløb

Spørgsmål Emne Afsnit (vejledende) Øvelse Emner, der ønskes behandlet ved eksaminationen 1 Elektriske grundbegreber og jævnstrømskredsløb M4EAU1. Eksamensspørgsmål juni 2015 Spørgsmål Emne Afsnit (vejledende) Øvelse Emner, der ønskes behandlet ved eksaminationen 1 Elektriske grundbegreber og jævnstrømskredsløb 1+2+3 (på nær afsnit 3.3) i

Læs mere

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen

Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen 1 Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen Forord Uddannelsesbekendtgørelsen og denne

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for energiinstallation

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for energiinstallation Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for energiinstallation BEK nr 639 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere