Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet?"

Transkript

1 Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet? Jakob Høj, Tetraplan A/S Tetraplan arbejder indenfor alle dele af transportsektoren, gods- og persontransport, kollektiv og individuel trafik samt med trafikkens konsekvenser som sikkerhed, miljø, trængsel m.m. Side1

2 Mobility Management eller Mobilitetsplanlægning hvad forstås? Et paraplybegreb, som dækker over metoder og værktøjer til at fremme bæredygtig transport og mobilitet Bløde tiltag som påvirker trafikanternes holdninger og adfærd Et skifte i planlægningsfokus fra udbud til fokus på transportbehov og efterspørgsel fra forrude til helikopterperspektiv 3 step: Påvirke rejsen inden den påbegyndes Påvirke valg af transportmiddel Effektivisering af transporten Omkostningseffektive måder til at reducere transportens negative konsekvenser. Side2

3 Mobilitetsplanlægning hvilke motiver? Der kan være forskellige motiver til at arbejde påvirkning af transportadfærden: et ønske om at mindske efterspørgsel efter parkeringsarealer mindske trængslen på vejene øge tilgængeligheden mindske den globale opvarmning bidrage til medarbejderes sundhed Side3

4 Hvad gør vi allerede i Danmark? Forbedring af cyklisternes forhold og fremme af cykeltrafik som en sikker og sund transportform Forbedringer i den kollektive trafik herunder parker & rejs faciliteter og cykelparkering ved stationer Kampagner med fokus på sundhed og fremme af en aktiv livsstil, herunder at få børn til at cykle Specifikke Mobility Management orienterede aktiviteter så som delebiler, rejseplaner, samkørsel, transportplaner mv. Alt sammen mobility management vi kalder det bare noget andet! Side5

5 Hvad gør vi allerede i Danmark? Deltager i flere netværk og EUprojekter som falder inden for Mobility Management CIVITAS IEE INTERREG Side6

6 Side7

7 Eksempler Transportplaner for virksomheder grønne rejseplaner Kortlægning Rejsemønstre, forudsætninger og forbedringsmuligheder Virkemidler Målrettet information om transportmuligheder Organisere samkørsel Bedre kollektiv betjening af virksomheden Cykelfaciliteter, firmacykler, pendlercykler Begrænsning/styring af parkering Distancearbejde Evaluering Effekter, opfølgning, formidling Side8

8 Eksempler Transportplaner for virksomheder grønne rejseplaner Effekter En opsamling af effekten af grønne rejseplaner for 20 virksomheder i England viste at der i gennemsnit skete en reduktion i antallet af bilrejser på 18 %. Den største effekt var en reduktion i andelen af bilister fra 79 % til 27 % og i virksomheden med den mindste effekt blev bilandelen reduceret fra 65 % til 62 %. De største effekter sås for virksomheder, som ændrede lokaliseringen til en stationsnær beliggenhed De mindste effekter optrådte for virksomheder, som flyttede ud fra bymidten til en erhvervspark uden for byen I gennemsnit næsten fordobledes andelen af ansatte, som pendlede til og fra arbejdet med bus, tog, gang eller cykel. Samkørsel blev også en succes Side9

9 Eksempler Information og kampagner Direkte markedsføring som en metode til at påvirke transportvanerne Kommunerne kan tage et større ansvar for markedsføringen lokale kampagner Udbredde Erhvervskortet Andre typer af belønning vareprøver til nye kunder gratis kollektive kort under større anlægsarbejder Side10

10 Eksempler Fremme kollektiv transport - Erhvervskortet Udbredelse Ved udgangen af 2008 var omkring private virksomheder i Hovedstadsområdet samt syv kommuner tilknyttet ordningen. Der blev til de brugere solgt erhvervskort for ca. 44 mio. kr. Effekter Næsten halvdelen af de, der vælger Erhvervskortet for første gang, er personer, som ikke fast benyttede bus, tog og metro før tilmeldingen til Erhvervskortet. Og 13% var tidligere bilister, som stort set aldrig benyttede kollektiv trafik For Hovedstadsregionen har Movia beregnet at Erhvervskortet samlet for vil have genereret ca. 2,5 mio. nye ture med kollektiv trafik. Heraf skønnes halvdelen at være busture Side11

11 Eksempler Fremme kombinationen af cykel og kollektiv transport I Hovedstadsregionen er kombinationen af tog og cykel i mange rejserelationer lige så hurtig som bilen Cykelanvendelsen lav i arbejdsenden af rejsen Pendlercykler Cykelmedtagning Kampagner Parkeringsforhold ved stationer Side12

12 Eksempler Parkeringspolitikken En parkeringspolitik kan også indtænkes i en Mobility Management satsning udbud af parkeringspladser pris for parkering tidsbegrænsninger kontrol mv. Stationsnærhedsprincippet fastholdes/udbygges Maksimunsnormer for udlæg af parkering i nye områder Side13

13 Eksempler Roskilde - Mobilitetsplan for bymidten Ønske at forene en byfortætning med handel, kontor og boliger med en bymidte som opleves bilfri og hvor de bæredygtige transportformer udgør den største del af modal split Vigitigt at kende udgangspunktet for at målrette virkemidlerne MM ikke til at komme uden om men de fysiske anlæg skal være på plads Viften bliver stor og spredt ud hvis målene skal nås Side14

14 Eksempler Roskilde - Mobilitetsplan for bymidten Side15

15 Eksempler Roskilde - Mobilitetsplan for bymidten Side16

16 Eksempler Roskilde - Mobilitetsplan for bymidten km 1-5 km 5-10 km km km km Over 100 km 160 Ærindeture udgør den største del (50%) og turene er typisk korte Dernæst fritid (31%) som er længere Arbejde (11%) er længere i gns. 22 km Gang Cykel Personbil Bus Tog Gns. turlængde på 12 km (Beboere i Roskilde Kommune kun 7 km) Konkurrenceforhold mellem bil og cykel på ture under 5 km. 0-1 km 1-5 km 5-10 km km km km Over 100 km Arbejdsplads Uddannelsessted Erhverv Ærinde Fritid Side17

17 Eksempler Roskilde - Mobilitetsplan for bymidten Ture Ture i dag Måltal for Måltal andelen for andelen af bæredygtige af bæredygtige ture ture Bus 6% Personbil 52% Tog 7% Gang 16% Cykel 19% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Basis 60/40 65/35 75/25 Bil Bæredygtig transport Side18

18 Eksempler Roskilde - Mobilitetsplan for bymidten Påvirker Virkemidler Pendling Indkøb Fritid Cykeltrafikken Cykelparkering X X Centrale steder (Station, RO, Røde Port mv.) Cykelcenter ved station Cykelstier & -baner X X X Sikre cykelruter gennem bymidten, grønne bølger, krydsløsninger Cykelmedtagning i bus X X Bycykler lånecykler X X Tjenestecykler i kommunale virksomheder Pendlercykler X Information X X Cyklistkort, web, ruteplanlægger, mobiltjenester, Skiltning El-cykler X Fremme cykling på længere afstande Bustrafikken Rejsetid & Fremkommelighed X X X Busbaner, stoppesteder, lyskryds, busveje, Frekvens og udbud X Nye linier, stambusnet Information X X X Realtidsinformation, Mobiltjenester Stationer & Terminaler X Fysisk planlægning og lokalisering X Fortætning, nærhed til station/terminal Side19

19 Eksempler Roskilde - Mobilitetsplan for bymidten Påvirker Virkemidler Pendling Indkøb Fritid Parkeringspolitikken Betalingsparkering X X X Udbud P-normer X X X Dobbeltudnyttelse, max-normer Restriktioner X X Tidsbegrænsninger Parker & Rejs X Stationer, p-pladser + shuttlebus Mobility Management Transportplaner for virksomheder X Kommunale virksomheder fej for egen dør. Samarbejde med sygehus for at begrænse bilkørsel (Patienter/besøgende/ansatte) Kampagner - Livsstil og sundhed - Cykelkampagner - Brug bussen X X X Lokal markedsføring, vareprøver Børn og cykling Cykel til arbejde mv Delebilisme X X Tildele centrale pladser, kommunal vognpark i delebilskoncept Samkørsel X Databaser, kampagner, forsøg Erhvervskortet X Kampagne Side20

20 Eksempler Regionshospitalet Randers Udfordringen Stor arbejdsplads med et stort transportvolumen Udbygning til akutsygehus medfører stigende pres på parkeringsarealer Anlægsperiode hvor der skal skabes alternativer til biltransport Løsningen Strategi med mange elementer og tilbud til medarbejderne på kort og langt sigt Strategi for ændret adfærd for ambulante patienter og besøgende Betalingsparkering (P-hus) Side22

21 Eksempler Regionshospitalet Randers Processen Kortlægning af transportadfærd spørgekort til besøgende, internetbaseret survey for alle medarbejdere Tilgængelighedsanalyser med afsæt i medarbejdernes bopæl: Bil Kollektiv trafik Cykel Side23

22 Eksempler Regionshospitalet Randers Tilgængeligheden til hospitalet med bus, tog og cykel Hvor let (eller svært) det er at komme til hospitalet med andet end bil er vigtig for at kunne målrettet tilbuddene Side24

23 Rejsetid min Antal ansatte < % % % % % % % > % % Side25

24 Faktisk transportadfærd Side26

25 Eksempler Regionshospitalet Randers Løsninger og strategi Kortlægningerne og tilgængelighedsanalyserne er benyttet til: at vurdere muligheder for at bruge kollektive trafik både for ansatte og for patienter at give et indspark til diskussionen med kommunen /Midttrafik om evt. justeringer i busbetjeningen af hospitalet beskrivelse og markedsføring af kollektiv trafik løsninger overfor de ansatte og ambulante patienter grundlag for konkrete forbedringer for cyklisterne Både på det korte sigt under anlægsperioden og som permanente løsninger Side27

26 Eksempler Regionshospitalet Randers Konkrete tiltag Cykelforbedringer: Højklasset cykelparkering på hospitalet Indgår i Randers Kommune forsøg med el-cykler Parkering for de kommende bycykler ved hospitalet Kollektiv trafik: Forbedrede stoppesteder overdækning Trafikinformation på centrale steder (forhallen mv.) I første omgang baseret på køreplanlagte tider realtidsinformation kan komme senere Kampagner i samarbejde med kommunen Side28

27 Mobility Management i Hovedstadsregionen I Region Hovedstaden er der arbejdet med muligheder for at flytte fra bil til kollektiv transport Mobility Management blev her vurderet som et af de stærkeste virkemidler med et betydeligt potentiale Udredningen Før biltrafikken står stille... peger bl.a. på organisatoriske problemer som en begrænsende faktor Side29

28 Mobility Management i Hovedstadsregionen Gate 21 har taget udfordringen op og vil søsætte et større projekt om mobility management i Østdanmark Afprøve koncepter i stor skala i flere caseområder med en række delprojekter. Indhøste og formidle erfaringer. Inspirere til kommende projekter Deltagelse af: Region Hovedstaden Kommuner Trafikselskaber Universiteter Danske Regioner KL Rådgivere Side30

29 Hvad gør de udenfor Danmark? Det som har kendetegnet udviklingen i bl.a. England, Holland, Sverige og Østrig er en stærk vilje til at gøre det at ville Mobility Management Mobility Management har som begreb været kendt i 15 år og er i dag mainstream i mange lande. I Holland og England har trængsel været drivkraften til en udbredt brug af Mobility Management. I Sverige har bæredygtighed været drivkraften til brug af Mobility Management. Det statslige medspil har været centralt og kompetencen er blevet samlet Side31

30 Hvad gør de udenfor Danmark? UK: Fokus på virksomhederne - Travel plans obligatorisk for virksomheder. Midler kan søges til mobilitetskonsulenter NL: Indtænke Mobility Management i planlægningen, virksomheder og erhvervsparker i fokus A: Klima-aktiv-mobil programmet som et landsdækkende brand. Særlig opmærksomhed da den årlige ECOMM konference blev afholdt i maj 2010 i Graz Side32

31 Hvad gør de udenfor Danmark? S: Planlægningsprincipper (Vägverket) Metodiske tilgang til projektforløb og evalueringer Den svenske regering har i perioden brugt kr. 500 mio. til Mobility Management Lokale/regionale mobilitetskontorer Side33

32 Planlægningsredskaber - Den svenske 4-trins model 1. Mulighed for at påvirke efterspørgsel og transportmiddelvalg Mobility Management 2. Mulighed for at bedre udnyttelse af eksisterende infrastruktur Traffic Management 3. Begrænset udbygning og tilpasning af eksisterende infrastruktur 4. Udbygge med ny infrastruktur Side34

33 Et svensk eksempel I Skåne er den drivende kraft et regionalt kontor, Hållbar Mobilitet Skåne, som hjælper kommunerne med at realisere projekter Der indgår både statslige midler (Vägverket) og regionale midler. Kommuner og virksomheder indgår som partnere Finansieres bla. af INTEREEG-midler fra den europæiske fond for regionaludvikling. Side35

34 Mobility Management hvorfor er det så svært? Byplanlægning dilemma byudvikling bæredygtig mobilitet Nordhavn, Ørestad Bebyggelsesplanlægning bygningsindretning Indtænke bæredygtighed tidligt i byggeprogrammerne de rigtige løsninger skal være der fra starten. Krav til materialevalg og energi i bygninger, hvorfor ikke også krav til bæredygtighed i transporten? Eksempelvis når virksomheder flytter Side37

35 Mobility Management Mangler vi viden? Store forskelle på effekter af ellers sammenlignelige tiltag hvorfor? Hvad er afgørende for succes? Er mobilitetskontorer en vigtig drivkraft også i Danmark? Er problemnerne bare ikke presserende nok til at vi kan se pointen i at ændre adfærd? Mangler vi lokomotivet? Side38

36 Tak for opmærksomheden! Side39

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for:

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for: Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Udarbejdet for: 1 Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Titel Før biltrafi

Læs mere

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Denne strategi til fremme af sikker cykeltrafik er regeringens bud på, hvordan vi får flere danskere til at vælge cyklen. Strategien skal ses både som en udmelding

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

NORDHAVNEN Udvikling uden trængsel. - Effektiv trafikafvikling via Mobility Management

NORDHAVNEN Udvikling uden trængsel. - Effektiv trafikafvikling via Mobility Management NORDHAVNEN - Effektiv trafikafvikling via Mobility Management September 2005 NORDHAVNEN Effektiv trafikafvikling via Mobility Mamagement Redaktion og grafisk tilrettelæggelse Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

Danmark op på cyklen!

Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Den nationale cykelstrategi Juli 2014 Danmark op på cyklen! 4. Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive transport

Sammenhæng i den kollektive transport Sammenhæng i den kollektive transport Analyse af tilbringertrafikken til den statslige jernbane Maj 2015 Transportministeriet Finansministeriet Danske Regioner KL Trafikselskaberne i Danmark Sammenhæng

Læs mere

Dansk strategi for its

Dansk strategi for its Dansk strategi for its ITS udviklingsforum Marts 2011 Redaktion: ITS Udviklingsforum Dato: Marts 2011 Layout: Rethink Pipeline Fotos: Graae, Armgaard & Bangsbo Photography, Movia, Thomas Kjeldsen, Pöyry

Læs mere

Miljørigtige køretøjer i Aarhus

Miljørigtige køretøjer i Aarhus Hvad skal EU's forskningspenge bruges til? Miljørigtige køretøjer i Aarhus 5 vinkler på vejen til grøn transpor Regnvandsbassiner - deres funktion og fremtid INDHOLD N0. 8 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

Cykeltrafik er mere end cykelstier

Cykeltrafik er mere end cykelstier FOTO: Lars Bahl Cykeltrafik er mere end cykelstier At fremme og sikre cykeltrafik involverer mange problemstillinger og interessenter i ofte komplekse sammenhænge. Vi står overfor en helhedsorienteret

Læs mere

Fra god til verdens bedste. københavns cykelstrategi 2011-2025

Fra god til verdens bedste. københavns cykelstrategi 2011-2025 Fra god til verdens bedste københavns cykelstrategi 2011-2025 Udgivet 2011 af Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik www.kk.dk/cyklernesby Visualiseringer og grafisk design

Læs mere

Delebiler til erhverv

Delebiler til erhverv Projektrapport Delebiler til erhverv Et projekt gennemført af Delebilfonden Støttet af Trafikstyrelsen og Region Hovedstaden 1 Indhold 1 RESUMÉ 4 2 PROJEKTBAGGRUND 5 3 METODE 7 3.1.1 PROJEKTET ER BYGGET

Læs mere

Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst

Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst Regional Udviklingsplan Marts 2008 Region Hovedstaden Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst Region Hovedstaden Vision, udfordringer og løsninger i forslag

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Dato: December 2014 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-42-8 Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Bæredygtig transport bedre infrastruktur

Bæredygtig transport bedre infrastruktur Bæredygtig transport bedre infrastruktur December 2008 Regeringen Indhold Del 1 Del 2 Del 3 Grøn transportvision DK 6 Mindre trængsel bedre mobilitet 18 En grøn investeringsplan 42 Grønne bilskatter 8

Læs mere

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Trafikplan for den statslige Februar 2013 3 Trafikplan for den statslige Forord Forord I de senere år er der vedtaget en lang række større og mindre anlægsprojekter indenfor jernbanen og den øvrige kollektive

Læs mere

Passagerer med særlige behov

Passagerer med særlige behov Passagerer med særlige behov Fuldmægtig Niels Harne, Transport- & Energiministeriet Seniorkonsulent Lykke Magelund, Tetraplan A/S Transport & Energiministeriet har gennemført en udredning af transportvilkårene

Læs mere

Flere buspassagerer Hvad skal der til?

Flere buspassagerer Hvad skal der til? Flere buspassagerer Hvad skal der til? Flere buspassagerer Hvad skal der til? April 2011 Titel: Flere buspassagerer Hvad skal der til? Tekst og grafik: Tetraplan & Incentive Partners Udgiver: Danske Regioner,

Læs mere

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov.

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. ARBEJDSPAPIR Dato J. nr. 2013 691 Trafikale behov på lang sigt Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. Dette notat beskriver, hvilke

Læs mere

13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV

13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV 13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV 13 EFFEKTIVE ITS TILTAG ITS DANMARK er en uafhængig netværksorganisation, der samler danske interessenter indenfor ITS. Organisationen

Læs mere

10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi

10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision "Hurtig omstilling til vedvarende energi. 10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi 27/3 2015, Gunnar Boye Olesen og Kresten

Læs mere

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtige byområder i Danmark

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtige byområder i Danmark Mini-guide til DGNB Certificering af bæredygtige byområder i Danmark Nordhavn - DGNB præcertifikat, Guld DK-GBC juli 2014 3 Introduktion Green Building Council Denmark (GBC) er en nonprofit organisation,

Læs mere

Letbanen blot et led i mobilitetskæden

Letbanen blot et led i mobilitetskæden Letbanen blot et led i mobilitetskæden Af Mette Olesen, Phd., Plan og trafik, COWI. Letbaner bliver ikke en succes alene, de skal ses i helhed med de øvrige transportmidler og tiltag der fremmer deres

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

Hver ulykke er én for meget

Hver ulykke er én for meget FÆRDSELSSIKKERHEDSKOMMISSIONEN Hver ulykke er én for meget Trafiksikkerhed starter med dig Mod nye mål 2001-2012 Udgivet af Trafikministeriet for Færdselssikkerhedskommissionen Layout Design og grafisk

Læs mere

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Fremtidens transport En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Januar 2011 2 Fremtidens transport 3 Fremtidens transport Resume Transportsektoren tegner sig for 30 procent

Læs mere

Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler. Rapport 435

Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler. Rapport 435 Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler Rapport 435 indhold Overblik og sammenfatning...4 Flere skal cykle i Helsingør...8 Planlægning af cykeloplevelser på nettet...10 Cykelturister på Fur og Salling

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

på cykel vær med til at skabe bedre forudsætninger for indkøbsture på cykel

på cykel vær med til at skabe bedre forudsætninger for indkøbsture på cykel på cykel vær med til at skabe bedre forudsætninger for indkøbsture på cykel 1 Denne håndbog henvender sig til dig, som vil være med til at skabe bedre forudsætninger for cykling. Cykling generelt og cykling

Læs mere