PRINCE Glossary of Terms English / Danish

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRINCE2 2005 Glossary of Terms English / Danish"

Transkript

1 PRINCE Glossary of Terms - English - Danish 2005 Version 3.0 Live Document Control Information Document Details Danish Glossary up to date Document Name: PRINCE Glossary of Terms - English - Danish Version 3.0 Live Purpose of Document: To provide a Danish version of the PRINCE2 glossary. Document Version Number: Version 3.0 Document Status: Document Owner: Prepared by: Live Collis Boucher Jørn Wigh Date of first draft: 2003 Date Approved: May 2007 Approved by: Collis Boucher Next Scheduled review date: January 2008 Version History Version Number: Date Approved: Change / Reasons for change / Comments: 1.0 Update to new version control system Updated according to the UK 2005 version Q:\Publications\Translations\Glossaries\Danish\Approved\PRINCE Glossary of Terms English Danish Version 3.0 (Status - Live) Page 1 of 25 Owner Collis Boucher

2 English Description Translated Term Translated Description Acceptance Criteria A prioritised list of criteria that the final product(s) must meet before the customer will accept them; a measurable definition of what must be done for the final product to be acceptable to the customer. They should be defined as part of the Project Brief and agreed between customer and supplier no later than the project initiation stage. They should be documented in the Project Initiation Document. Godkendelseskriterier En liste over de kriterier, som et slutprodukt skal opfylde før godkendelse. Listen skal også omfatte målbare definitioner for det der skal gøres, for at slutproduktet opfylder de stillede krav. Activity network Baseline A flow diagram showing the activities of a plan and their interdependencies. The network shows each activity s duration, earliest start and finish times, latest start and finish times and float. Also known as planning network. See also Critical path. A snapshot; a position or situation that is recorded. Although the position may be updated later, the baseline Aktivitetsdiagram (se også Gantt-diagram ) Baseline Et diagram der viser en plans aktiviteter og deres indbyrdes afhængigheder. Diagrammet viser hver aktivitets varighed, tidligste start- og sluttidspunkt, seneste start- og sluttidspunkter. Se også kritisk vej Et øjebliksbillede. En tilstand eller en situation, som beskrives. Situationen / tilstanden kan senere blive opdateret, men udgangspunktet er uændret og fastholdes Version 3.0 (Status - Live) Page 2 of 25 Owner Collis Boucher

3 Benefits Benefits realisation Business Case remains unchanged and available as a reminder of the original state and as a comparison against the current position. Products that have passed their quality checks and are approved are baselined products. Anything baselined should be under version control in configuration management and frozen, i.e. no changes to that version are allowed. The positive outcomes, quantified or unquantified, that a project is being undertaken to deliver, and that justify the investment. The practice of ensuring that the outcome of a project produces the projected benefits claimed in the Business Case. Information that describes the justification for setting up and continuing a PRINCE2 project. It provides the reasons (and answers the question Why? ) for the project. It is updated at Udbytte Udbytterealisering Business Case som dokumentation for den oprindelige og til sammenligning med den aktuelle situation. Termen baseline er valgt, om end den er udansk, men en særdeles velindarbejdet term. Et alternativ kunne være udgangspunkt men det er ikke umiddelbart forståeligt. Det positive udbytte der forventes som resultat ved at gennemføre et projekt, og som berettiger investeringen. Sikring af at et projekt leverer det forventede udbytte som hævdet i projektets Business Case. Business Casen indeholder den information, som er forudsætningen for opstart og fortsættelse af et PRINCE2 projekt. Business Casen argumenterer for hvad der udmøntes konkret i form af gevinst/udbytte ved at gennemføre Version 3.0 (Status - Live) Page 3 of 25 Owner Collis Boucher

4 Change authority Change budget Change control PRINCE Glossary of Terms English / Danish key points throughout the project. A group to which the Project Board may delegate responsibility for the consideration of requests for change. The change authority is given a budget and can approve changes within that budget. The money allocated to the change authority to be spent on authorised requests for change. The procedure to ensure that the processing of all Project Issues is controlled, including the submission, analysis and decision making. ændringsmyndighed Ændringsbudget ændringskontrol projektet. Business Casen definerer grundlaget for projektets gennemførelse (og besvarer spørgsmålet hvorfor ). Business Casen opdateres gennem hele projektet. En gruppe til hvilken styregruppen kan uddelegere ansvar for overvejelserne i forbindelse med Ændringsønsker. Der udarbejdes ofte et budget for Ændringsønsker, og den gruppe, der har fået tildelt ændrings-autoritet, kan godkende Ændringsønsker indenfor budgettets rammer. Det beløb, der er tildelt ændringsautoriteten, og som gruppen kan disponere over. Den proces, som skal sikre, at alle Projektemner ( Project Issues ) bliver kontrolleret, og som inkluderer igangsætning, analyse og beslutning. Checkpoint A team-level, time-driven Kontrolpunkt En tidsbestemt aktivitet på teamniveau, Version 3.0 (Status - Live) Page 4 of 25 Owner Collis Boucher

5 Checkpoint Report Communication Plan Concession Configuration audit Configuration management review of progress, usually involving a meeting. A progress report of the information gathered at a checkpoint meeting, which is given by a team to the Project Manager and provides reporting data as defined in the Work Package. Part of the Project Initiation Document describing how the project s stakeholders and interested parties will be kept informed during the project. An Off-Specification that is accepted by the Project Board without corrective action. A comparison of the latest version number and status of all products shown in the configuration library records against the information held by the product authors. A discipline, normally supported by software tools, that gives management precise control over its assets (for Kontrolpunktsrapport Kommunikationsplan Accept af Uden for Specifikation Konfigurationsrevision Konfigurationsstyring hvor fremdrift i teamets opgaver fastslås. En rapport, der indeholder den information, der indsamles på et kontrolpunktsmøde, og som gives fra team til Projektleder. Den del af Projektinitieringsdokumentet, som beskriver, hvordan projektets deltagere og interessenter vil blive informeret i projektets forløb. Det forhold at Styregruppen accepterer afvigelser, - dvs. ingen korrigerende handling En sammenligning af det seneste versionsnummer og status for alle produkter i konfigurationsbibliotekets registreringer med den information som producenterne har. En disciplin, der normalt understøttes af softwareværktøjer, og som giver ledelsen præcis kontrol over deres projektresultater/ -produkter. Version 3.0 (Status - Live) Page 5 of 25 Owner Collis Boucher

6 Configuration status account Contingency budget Contingency plan Critical path example, the products of a project), covering planning, identification, control, status accounting and verification of the products. A report on the status of products. The required products can be specified by identifier or the part of the project in which they were developed. The amount of money required to implement a contingency plan. If the Project Board approves a contingency plan, it would normally set aside a contingency budget, which would only be called upon if the contingency plan had to be implemented. A plan that provides an outline of decisions and measures to be taken if defined circumstances, outside the control of a PRINCE2 project, should occur. This is the line connecting the start of a planning network with Opgørelse af konfigurationsstatus Nødplansbudget Nødplan Kritisk vej En afrapportering på status for produkterne. Produkterne kan specificeres ud fra en entydig identifikation eller ud fra den del af projektet hvor de er udviklet. Det beløb, der kræves for at implementere en nødplan. Hvis Styregruppen godkender en nødplan vil den normalt sætte et nødplansbudget til side, som kun kan anvendes, hvis nødplanen skal implementeres. En plan, der indeholder udkast til de beslutninger og kontroller, der skal gennemføres, hvis nærmere definerede omstændigheder, som ikke er en del af et PRINCE2 projekt, indtræffer. En linie der forbinder starten på et planlægningsdiagram med den afsluttende Version 3.0 (Status - Live) Page 6 of 25 Owner Collis Boucher

7 Customer Deliverable End Project Report the final activity in that network through those activities with the smallest float. Often this is a line through the network connecting those activities with a zero float, i.e. those activities where any delay will delay the time of the entire network. The person or group who commissioned the work and will benefit from the end results. An item that the project has to create as part of the requirements. It may be part of the final outcome or an intermediate element on which one or more subsequent deliverables are dependent. According to the type of project, another name for a deliverable is product. A report given by the Project Manager to the Project Board, that confirms the hand-over of all products and provides an updated Business Case and an assessment of how well the Kunde Leverance (Synonym med produkt ) Projektafslutningsrapport aktivitet i diagrammet, idet linie går igennem de aktiviteter der mindst tåler udskydelse. Ofte vil dette være en linie igennem aktiviteter der ikke kan forskubbes tidsmæssigt; dvs. aktiviteter hvor enhver forsinkelse vil forsinke hele projektet. Den person eller den gruppe, som bestilte arbejdet, og som vil få fordele af slutresultatet. Et element, som projektet skal fremstille. Det kan være en del af det endelige resultat eller et midlertidigt element, som en eller flere efterfølgende leverancer er afhængig af. Den rapport, som Projektlederen afgiver til projektets Styregruppe, og som bekræfter overdragelse af alle leverancer, og indeholder en opdateret Business Case og en opgørelse over projektforløbet set på baggrund af (sammenholdt med) Version 3.0 (Status - Live) Page 7 of 25 Owner Collis Boucher

8 End stage assessment End Stage Report Exception project has done against its Project Initiation Document. The review by the Project Board and Project Manager of the End Stage Report to decide whether to approve the next Stage Plan (unless the last stage has now been completed). According to the size and criticality of the project, the review may be formal or informal. The approval to proceed should be documented as an important management product. A report given by the Project Manager to the Project Board at the end of each management stage of the project. This provides information about the project performance during the stage and the project status at stage end. A situation where it can be forecast that there will be a deviation beyond the tolerance levels agreed between Project Faseafslutningsvurdering (FAV) Faseafslutningsrapport Afvigelse Projektinitieringsdokumentet. Projektets Styregruppe og Projektlederen foretager en vurdering af Faseafslutningsrapporten med henblik på at beslutte, om næste Faseplan skal godkendes. Under hensyntagen til projektets størrelse og vigtighed kan vurderingen gøres formel eller uformel. Godkendelse til at fortsætte skal dokumenteres som et vigtigt ledelsesprodukt. Den rapport, som Projektlederen afgiver til projektets Styregruppe ved afslutningen af alle hovedfaser i projektet. Den skal indeholde information om projektforløbet i fasen og projektets status ved faseafslutningen. En situation, hvor det kan forudses, at der vil forekomme en afvigelse fra det toleranceniveau, som er aftalt mellem Projektleder og Styregruppe. Version 3.0 (Status - Live) Page 8 of 25 Owner Collis Boucher

9 Exception assessment Manager and Project Board (or between Project Board and corporate or programme management, or between a Team Manager and the Project Manager). This is a meeting of the Project Board to approve (or reject) an Exception Plan. Afvigelsesvurdering Et møde i Styregruppen med det formål at godkende eller afvise en Afvigelsesplan. Exception Plan Exception Report Executive This is a plan that often follows an Exception Report. For a Stage Plan exception, it covers the period from the present to the end of the current stage. If the exception were at a project level, the Project Plan would be replaced. A report that describes an exception, provides an analysis and options for the way forward and identifies a recommended option. The Project Manager presents it to the Project Board. The single individual with overall responsibility for ensuring that a project or Afvigelsesplan Afvigelsesrapport Styregruppeformand En plan, der kan følge efter en Afvigelsesrapport. Planen udarbejdes efter Styregruppens instruks. En afvigelse i forbindelse med en Faseplan skal i planen dække perioden fra afvigelsestidspunktet til slutningen af nuværende fase. Hvis afvigelsen er på projektniveau, skal Projektplanen revideres. En rapport, der beskriver årsagen til afvigelsen, konsekvenserne deraf og som anbefaler korrigerende aktiviteter. Projektlederen forelægger rapporten for Styregruppen. Leder af Styregruppen. Styregruppeformanden repræsenterer kunden og forretningen. Version 3.0 (Status - Live) Page 9 of 25 Owner Collis Boucher

10 Feasibility study Follow-on Action Recommendations programme meets its objectives and delivers the projected benefits. This individual should ensure that the project or programme maintains its business focus, that it has clear authority and that the work, including risks, is actively managed. The chairperson of the Project Board, representing the customer and owner of the Business Case. A feasibility study is an early study of a problem to assess if a solution is feasible. The study will normally scope the problem, identify and explore a number of solutions and make a recommendation on what action to take. Part of the work in developing options is to calculate an outline Business Case for each as one aspect of comparison. A report that can be used as input to the process of creating a Business Case/Project Forundersøgelse Anbefaling af Opfølgningsaktiviteter En tidlig undersøgelse for at fastslå, om der findes en løsning på et problem. Undersøgelsen vil normalt afgrænse problemet, identificere og analysere en række løsninger og give en anbefaling for en løsning. Som en del af at udarbejde alternativer udarbejdes et udkast til Business Case for hvert alternativ som et aspekt i sammenligningen af løsningsalternativer. Information, der kan anvendes som input til aktiviteter i forbindelse med at skabe en Business Case/projekt fuldmagt for et Version 3.0 (Status - Live) Page 10 of 25 Owner Collis Boucher

11 Gantt chart Gate review Highlight Report Issue Log Mandate for any follow-on PRINCE2 project and for recording any follow-on instructions covering incomplete products or outstanding issues. It also sets out proposals for post-project review of the project s products. This is a diagram of a plan s activities against a time background, showing start and end times and resources required. A generic term, rather than a PRINCE2 term, meaning a point at the end of a stage or phase where a decision is made whether to continue with the project. In PRINCE2 this would equate to an end stage assessment. Report from the Project Manager to the Project Board on a time-driven frequency on stage progress. A log of all Project Issues including requests for change Gantt-diagram Gate Review Statusrapport Emnelog - se Issue efterfølgende PRINCE2-projekt og til at opsamle alle efterfølgende aktiviteter, som dækker ikke færdiggjorte produkter eller udestående emner ( Issues ). Rapporten indeholder også forslag til post-projektvurderinger af projektets resultat (produkt(er).) Et diagram over en plans aktiviteter set i forhold til en tidsakse. Viser start- og sluttidspunkter og nødvendige ressourcer. Et generisk udtryk mere end et PRINCE2 udtryk. Et tidspunkt ved slutningen af en fase eller et trin, hvor der skal tages en beslutning om, hvorvidt projektet skal fortsættes eller afsluttes. I PRINCE2 vil det svare til en faseafslutningsvurdering. En rapport fra Projektleder til Styregruppe. Rapporten skal forelægges med givne tidsintervaller og skal indeholde beskrivelse af fasens fremdrift. En log, der indeholder alle de Projektemner, der måtte opstå i Version 3.0 (Status - Live) Page 11 of 25 Owner Collis Boucher

12 Lessons Learned Report Off-Specification Outcome raised during the project, showing details of each issue, its evaluation, what decisions about it have been made and its current status. A report that describes the lessons learned in undertaking the project and that includes statistics from the quality control of the project s management products. It is approved by the Project Board and then held centrally for the benefit of future projects. Something that should be provided by the project, but currently is not (or is forecast not to be) provided. This might be a missing product or a product not meeting its specification. The term used to describe the totality of what the project is set up to deliver, consisting of all the specialist products. For example, this could be an Erfaringsrapport Uden for Specifikation Resultat projektforløbet, og som foruden en opdateret status beskriver detaljerne for hvert emne, giver en vurdering og dokumenterer hvilke beslutninger, der er taget. En rapport, som beskriver de erfaringer, der er høstet i forløbet vedrørende ledelse, teknikker og produkter. Udarbejdes løbende. Rapporten skal godkendes af Styregruppen og gøres tilgængelig, således at den kan udnyttes i fremtidige projekter. Dækker også betegnelser som visdomsrapport eller videnoverførselsrapport. Dokumentation af en hvilken som helst situation, hvor et produkt afviger, eller forudses at ville afvige, i forhold til dets specifikation. Se appendiks A.32 i DK manual. Projektets slutprodukt. En anvendelig betegnelse, hvor projektets slutprodukt ikke er et let defineret produkt. Summen af alle del-produkter produceret i projektet. Version 3.0 (Status - Live) Page 12 of 25 Owner Collis Boucher

13 Peer review Phase installed computer system with trained staff to use it, backed up by new working practices and documentation, a refurbished and equipped building with all the staff moved in and working, or it could be a new product launched with a recruited and trained sales and support team in place. Peer reviews are specific reviews of a project or any of its products where personnel from within the organisation and/or from other organisations carry out an independent assessment of the project. Peer reviews can be done at any point within a project but are often used at stage-end points. A part, section or segment of a project, similar in meaning to a PRINCE2 stage. The key meaning of stage in PRINCE2 terms is the use of management stages, i.e. sections of the project to which the Project Peer Review Trin Et review af et projekt, hvor såvel interne som eksterne medarbejdere udfører en uafhængig vurdering af projektet. Formålet er at opnå et nyt syn på projektet og at understøtte erfaringsudveksling med andre projekter. Kan udføres på et vilkårligt tidspunkt i projektet men udføres ofte ved faseovergange og ved afslutning. Jf. også OGC metoden Gateway Review. En del af et projekt, svarer til en PRINCE2 fase. En fase i PRINCE2 er en ledelsesfase, dvs. dele af et projekt, som Styregruppen godkender en ad gangen. Trin kan være mere knyttet til tid og ændringer i krav til ressourcer. Version 3.0 (Status - Live) Page 13 of 25 Owner Collis Boucher

14 Postimplementation review Board only commits one at a time. A phase might be more connected to a time slice, change of skills required or change of emphasis. See Post-project review. se Post-Projekt Review Post-project review PRINCE2 PRINCE2 project One or more reviews held after project closure to determine if the expected benefits have been obtained. Also known as postimplementation review. A method that supports some selected aspects of project management. The acronym stands for PRojects IN Controlled Environments. A project whose product(s) can be defined at its start sufficiently precisely so as to be measurable against predefined metrics and that is managed according to the PRINCE2 Plan for Post-Projekt Review - se review PRINCE2 PRINCE2-projekt En eller flere vurderingsaktiviteter, som udføres efter projektafslutningen for at fastslå, om de forventede fordele er opnået. Skrives konsekvent sådan PRINCE2 : Store bogstaver og et 2-tal (uanset at der ikke skrives konsekvent i den engelske udgave) En metode, der understøtter udvalgte dele af projektledelse. Forkortelsen står for PRojects IN Controlled Environments. Et projekt der gennemføres efter PRINCE2 metoden. Version 3.0 (Status - Live) Page 14 of 25 Owner Collis Boucher

15 Process Producer Product Product-based planning method. That which must be done to bring about a particular outcome, in terms of information to be gathered, decisions to be made and results that must be achieved. This role represents the creator(s) of a product that is the subject of a quality review. Typically, it will be filled by the person who has produced the product or who has led the team responsible. Any input to or output from a project. PRINCE2 distinguishes between management products (which are produced as part of the management or quality processes of the project) and specialist products (which are those products that make up the final deliverable). A product may itself be a collection of other products. A three step diagrammatic technique leading to a Proces Producent Produkt Produktbaseret planlægning Denne funktion repræsenterer fremstiller(ne) af et produkt fx et specialist-, et ledelses- eller et kvalitetsprodukt. Funktionen vil typisk blive tildelt den person, som har produceret produktet, eller som har været ansvarlig for teamet. Ethvert input eller output fra et projekt. PRINCE2 skelner mellem ledelsesprodukter, specialistprodukter (som er de produkter, som udgør projektets egentlige eventuelt fysiske - resultat) og kvalitetsprodukter (som er produceret til eller i kvalitetsaktiviteterne). Et produkt kan i sig selv bestå af en samling af andre produkter. Version 3.0 (Status - Live) Page 15 of 25 Owner Collis Boucher

16 Product Breakdown Structure Product Checklist comprehensive plan based on creation and delivery of required outputs. The technique considers prerequisite products, quality requirements and the dependencies between products. A hierarchy of all the products to be produced during a plan. A list of the major products of a plan, plus key dates in their delivery. Product Description A description of a product s purpose, composition, derivation and quality criteria. It is produced at planning time, as soon as the need for the product is identified. Product Flow Diagram A diagram showing the sequence of production and interdependencies of the products listed in a Product Produktnedbrydningsdiagram (PND) Produktcheckliste Produktbeskrivelse Produktflowdiagram (PFD) En hierarkisk nedbrydning af det totale sæt af produkter, der skal produceres i projektet. Er faktisk et PERT-diagram. En liste over de væsentlige produkter i en plan samt nøgledata i forbindelse med disses levering. Styregruppens overblik over produkt produktion og kvalitetskontrol. En beskrivelse af et produkts formål, sammensætning, tolerancer og kvalitetskriterier. Beskrivelse udarbejdes på planlægningstidspunktet, så snart behovet for produktet er identificeret og forfines i forbindelse med igangsætning af arbejdet med at producere produktet. Se A.18 i appendiks A i DK-manual. Et diagram, som beskriver produktionssekvens og de indbyrdes afhængigheder ved produktionen af de produkter, der findes i Version 3.0 (Status - Live) Page 16 of 25 Owner Collis Boucher

17 Programme Project Project Assurance Project Brief Project closure notification Breakdown Structure. A portfolio of projects selected, planned and managed in a coordinated way. A temporary organisation that is created for the purpose of delivering one or more business products according to a specified Business Case. The Project Board s responsibilities to assure itself that the project is being conducted correctly. A description of what the project is to do; a refined and extended version of the Project Mandate, which has been agreed by the Project Board and which is input to project initiation. Advice from the Project Board to inform the host location that the project resources can be disbanded and support services, such as space, equipment and access, demobilised. Program Projekt Projektkvalitetssikring Projektgrundlag projektafslutningsmeddelelse Se Notifikation Produktnedbrydningsdiagrammet. Termen program dækker en samling af projekter, som planlægges og styres koordineret. Ikke at forveksle med program i betydningen (program)kode. En midlertidig organisation, der etableres med henblik på levering af et eller flere forretningsprodukter i henhold til en specificeret (detaljeret) Business Case. Det er Styregruppens ansvar at sikre sig, at projektet bliver udført korrekt. En første beskrivelse af projektets formål. En forbedret og omfattende version af Projektkommissorium og input til Projektinitieringsdokumentet (PID). Information fra Styregruppen om at informere værtsorganisationen om, at projektressourcerne kan frigøres, og at understøttende servicefunktioner som lokaler, udstyr og adgang kan frigives. Version 3.0 (Status - Live) Page 17 of 25 Owner Collis Boucher

18 Project closure recommendation Project Initiation Document (PID) Notification prepared by the Project Manager for the Project Board to send (when the board is satisfied that the project can be closed) to any organisation that has supplied facilities to the project. A logical document which brings together the key information needed to start the project on a sound basis and to convey that information to all concerned with the project. Project Issue A term used to cover either a general issue, query, a Request for Change, suggestion or Off- Specification raised during a project. Project Issues can be about anything to do with the project. Project management The planning, monitoring and control of all aspects of the project and the motivation of all those involved in it to achieve the project objectives on time Anbefaling om projektafslutning Projektinitieringsdokument (PID) Projektemne Se Issue log og Issue Projektledelse -ledelse vedrører Styregruppen -styring vedrører Projektlederen Meddelelse fra Projektlederen til Styregruppen med henblik på (når Styregruppen er enig i, at projektet kan afsluttes) videreformidling til alle, der har bidraget til projektet. OBS: Denne term indgår i UK-ordliste, men ses ikke at være et PRINCE2-begreb i øvrigt! Et dokument hvis formål er at sammenkæde de nøgleinformationer, som er nødvendige for at initiere projektet på et sundt grundlag og bibringe alle, som er beskæftigede medprojektet, denne information. Dokumentet udgør udgangspunktet (baseline) for projektet. En term som dækker enten et generelt emne eller et Ændringsønske eller et emne Uden for Specifikation. Planlægning, opfølgning og kontrol af alle aspekter af projektet og af motivationen hos alle, der deltager i til tiden at nå projektets målsætning med de budgetterede omkostninger, kvalitet og Version 3.0 (Status - Live) Page 18 of 25 Owner Collis Boucher

19 Project management team Project Manager Project Mandate Project Plan and to the specified cost, quality and performance. A term to represent the entire management structure of Project Board, Project Manager, plus any Team Manager, Project Assurance and Project Support roles. The person given the authority and responsibility to manage the project on a day-to-day basis to deliver the required products within the constraints agreed with the Project Board. Information created externally to the project, which forms the terms of reference and is used to start up the PRINCE2 project. A high-level plan showing the major products of the project, when they will be delivered and at what cost. An initial Project Plan is presented as part of the Project Initiation Document. This is revised as information on actual progress appears. It is Projektorganisation Projektleder Projektkommissorium Projektplan funktionalitet. En term, der bruges til at beskrive ledelsesstrukturen i Styregruppe, Projektleder(gruppe) samt hos eventuelle Teamledere og i Projektkvalitetssikringsroller. Den person, der har fået autoritet til og ansvar for at varetage den daglige ledelse af projektet i forbindelse med leverance af ønskede produkt(er) inden for de rammer, der er aftalt med Styregruppen. Eksternt udarbejdet. Danner grundlag for og anvendes som reference ved projektets start. En overordnet plan, der omhandler projektets hovedprodukt(er), hvornår de leveres og til hvilken pris. En foreløbig tidsplan udgør en del af Projektinitieringsdokumentet. Planen revideres løbende, når information om projektets fremskridt fremkommer. Version 3.0 (Status - Live) Page 19 of 25 Owner Collis Boucher

20 Project Quality Plan Project records a major control document for the Project Board to measure actual progress against expectations. A plan defining the key quality criteria, quality control and audit processes to be applied to project management and specialist work in the PRINCE2 project. It will be part of the text in the Project Initiation Document. A collection of all approved management, specialist and quality products and other material, which is necessary to provide an auditable record of the project. Projektkvalitetsplan Projektdokumenter En plan, der definerer de hoved- /nøglekvalitetskriterier og den kvalitetskontrol og revisionsproces, som skal anvendes af projektledelsen og i det tekniske arbejde i PRINCE2-projektet. Projektkvalitetsplanen udgør en del af Projektinitieringsdokumentet. Dokumentation omfattende alle ledelsesprodukter, specialprodukter, kvalitetsprodukter og andre elementer. NB. Arbejdsdokumentation er ikke omfattet af ovenstående. Project start-up notification Project Support Office NB This does not include working files. Advice to the host location that the project is about to start and requesting any required Project Support services. A group set up to provide certain administrative services to the Project Manager. Often Projektopstartsmeddelelse Se Notification Projektkontor Meddelelse til den location, der skal huse projektet, om at projektet skal igangsættes og rekvisition af alle de services, projektet har behov for. Version 3.0 (Status - Live) Page 20 of 25 Owner Collis Boucher

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

PRojects IN Controlled Environments En introduktion

PRojects IN Controlled Environments En introduktion PRojects IN Controlled Environments En introduktion Indhold Indledning... 2 Principper... 3 Fortsat forretningsbegrundelse... 3 Tag ved lære af erfaringer... 3 Fastlagte roller og ansvar... 4 Faseopdeling...

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering. Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet

Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering. Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet Jacob Primault, Manager, Rambøll Management Consulting Master in economics PRINCE2, MSP, MoP

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

DIS ISO Status Maj 2017

DIS ISO Status Maj 2017 DIS ISO 17025 Status Maj 2017 1 Plan for udvikling/revision af ISO 17025 WD June 2015 CD1 August 2015 CD2 February 2016 DIS November 2016 (December 2016) FDIS draft July 2017 FDIS/Publication Autumn 2017

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla SOFTWARE PROCESSES Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla Hvad er en software proces? Et struktureret sæt af AKTIVITETER, hvis mål er udvikling af software. En software proces model er en abstrakt

Læs mere

IT projekt. sæt et mål og nå det med omtanke!

IT projekt. sæt et mål og nå det med omtanke! IT projekt sæt et mål og nå det med omtanke! Det overordnede FORMÅL med dias-showet er at fortælle hvordan vi gennemfører IT projekter med succes ved hjælp af Microsoft Solutions Framework MSF modeller:

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Succesfuld Problem management. 2. December 2015 Laurine Halkjær

Succesfuld Problem management. 2. December 2015 Laurine Halkjær Succesfuld Problem management 2. December 2015 Laurine Halkjær 1 TDC s IT organisation Sidst opdateret 1. dec 2015 NB. TDC Servicedesk er organiseret i Channels divisionen for at være tæt på forretningen.

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

EA evaluering af DANAK Maj Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016

EA evaluering af DANAK Maj Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016 EA evaluering af DANAK Maj 2016 Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016 1 Omfang af peer evaluering for laboratorieområdet - 2 prøvningslaboratorier (1 aflyst pga. sygdom) - 2 kalibreringslaboratorier - 1

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby Leverandørdialog Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby R2 Group A/S Slide 1 Leverandørdialog 30-01-2008 R2 Group A/S Handels- og distributions-virksomhed (80%) Produktion (20%) Foder og fødevarer

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Nr. Spørgsmål Begrundelse 1. Kan PRINCE2-metoden bruges til alle slags projekter?

Nr. Spørgsmål Begrundelse 1. Kan PRINCE2-metoden bruges til alle slags projekter? 1. Kan PRINCE2-metoden bruges til alle slags projekter? PRINCE2 adskiller projektarbejdets ledelsesaspekter fra dets specialistbidrag som f.eks. design, fremstilling osv. Specialistaspekterne ved enhver

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Porteføljestyring. IDA Proces. Maj 2015 Henrik Hajslund

Porteføljestyring. IDA Proces. Maj 2015 Henrik Hajslund Porteføljestyring IDA Proces Maj 2015 Henrik Hajslund hha@peakconsulting.dk Om Henrik Hajslund Cand.merc SOL fra CBS Har arbejdet som konsulent i >10 år. Fokus på Projekt- Portefølje- og Ressourcestyring.

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet 1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet Afdæk og fastlæg, hvad der driver projektet Identificer langsigtede virksomhedsmål Fastlæg implementeringens centrale leverancer Prioriter og planlæg delmål

Læs mere

IT-projektledelse F2006. Opfølgning og kvalitetssikring

IT-projektledelse F2006. Opfølgning og kvalitetssikring IT-projektledelse F2006 Opfølgning og kvalitetssikring Hvorfor planlægge når projekter sjældent følger planen? Hvad er opfølgning? Hvad skal der følges op på? Levels of control checkpoint reports project

Læs mere

Foundation-eksamen. 1. Alle 75 spørgsmål skal forsøges besvaret.

Foundation-eksamen. 1. Alle 75 spørgsmål skal forsøges besvaret. Foundation-eksamen Sample Paper 1 September 2013 Multiple Choice 1 times besvarelse Vejledning 1. Alle 75 spørgsmål skal forsøges besvaret. 2. 5 af de 75 spørgsmål er spørgsmål, der afprøves. Disse 5 vil

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission 5 Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

Vejledning i projektledelse

Vejledning i projektledelse Dansk standard DS/ISO 21500 1. udgave 2012-09-27 Vejledning i projektledelse Guidance on project management DS/ISO 21500 København DS projekt: M251575 ICS: 03.100.40 Første del af denne publikations betegnelse

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Lo skolen, 25. april 2014 Julie Galbo Hvad tænker lovgivere? The missing link It is not the case that boards of directors do not understand that capital

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder extreme Programming Software Engineering 13 1 Kunders og udvikleres menneskerettigheder Kunder: At sætte mål og få projektet til at følge dem At kende varighed og pris At bestemme softwarefunktionalitet

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 089-156404 (Version 5 af 1. juni 2016) Page 1 of 6 1 ESPD, Teknisk og faglig formåen I ESPD punkt IV,

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SCIENCE Forskningsdokumentation Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SFU 12.03.14 Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE Hvad er WoS s ResearcherID? Hvad

Læs mere

Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitterfilters and inline filters intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS).

Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitterfilters and inline filters intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS). Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitters and inline s intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS). Dette bilag udgør bilag 8 til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

2a. Conceptual Modeling Methods

2a. Conceptual Modeling Methods ICT Enhanced Buildings Potentials IKT og Videnrepræsentationer - ICT and Knowledge Representations. 2a. Conceptual Modeling Methods Cand. Scient. Bygningsinformatik. Semester 2, 2010. CONTENT Conceptual

Læs mere

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER FASE 2 - INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Vi behandler de indkomne ansøgninger hurtigst

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate Marking Scheme. Danish. Higher Level

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate Marking Scheme. Danish. Higher Level Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission Leaving Certificate 2016 Marking Scheme Danish Higher Level Note to teachers and students on the use of published marking schemes Marking schemes

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

PRINCE2 med tusind ord. Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd. AXELOS.com. The Stationery Office 2011

PRINCE2 med tusind ord. Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd. AXELOS.com. The Stationery Office 2011 PRINCE2 med tusind ord Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd AXELOS.com White Paper September 2011 Indhold 1 Hvad er PRINCE2? 3 2 Fordele ved PRINCE2 3 3 Principper

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver

PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver Vejledende løsninger Løsninger til opgave 1 4 1 Hvad er PRINCE2 s definitionen på et projekt? I kapitel 1.3 står: Et projekt er en midlertidig organisation, der etableres

Læs mere

Danish National Birth Cohort (DNBC)

Danish National Birth Cohort (DNBC) Danish National Birth Cohort (DNBC) Application form for access to data and biological samples ref. 2011-32 Project title: Applicant: Betydning af feber under graviditeten for barnets motoriske udvikling

Læs mere

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10 + Bachelorprojekt Forår 2013 DMD10 +! 1. Om at skrive bachelorprojekt! 2. Typer af bachelorprojekter! 3. To eksempler på DMD-projekter! 4. Overvejelser over samarbejdsformer, proces, sprog! 5. ITUs generelle

Læs mere

Generelt. Commission Regulation EC No. 2042/2003 Annex I (Part M) Relaterede EASA decisions. Acceptable means of compliance (AMC)

Generelt. Commission Regulation EC No. 2042/2003 Annex I (Part M) Relaterede EASA decisions. Acceptable means of compliance (AMC) Generelt Commission Regulation EC No. 2042/2003 Annex I (Part M) Relaterede EASA decisions Acceptable means of compliance (AMC) Guidens Material (GM) 4. Oktober 2011 EASA og General Aviation (GA) GA er

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

PRINCE2 Glossary of Terms Danish

PRINCE2 Glossary of Terms Danish acceptere (risikoreaktion) afhængighed (planlægning) afvigelse afvigelse fra specifikation Afvigelsesplan (ledelsesprodukt plan) Afvigelsesrapport afvigelsesvurdering afvise (risikoreaktion) En reaktion

Læs mere

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001 Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave Godkendt:2001-05-18 Digitalt lydbåndoptagersystem med flere kanaler (DATR), spoletil-spolesystem, til professionelt brug Del 3: 24-bits funktion til 16-bits medier

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver

PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver Opgave 1 4 1 Hvad er PRINCE2 s definition på et projekt? 2 Hvad karakteriserer et projekt i forhold til daglig drift? 3 Overvej hvorfor det er centralt for PRINCE2,

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Personspecifikke identifikationsnumre (PID)

Personspecifikke identifikationsnumre (PID) Dansk standard DS 843-1 2. udgave 2003-12-16 Personspecifikke identifikationsnumre (PID) Person-specific identification numbers (PID) DS 843-1 København DS projekt: 53652 ICS: 35.040 Deskriptorer: personspecifikke

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 1 Safe Harbour Statement This presentation may contain forward-looking statements, including statements about our expectations of the

Læs mere

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4.

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august 2013 2. sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Statistics : ESSAY-TYPE QUESTION 1. Intelligence tests are constructed such that the average score

Læs mere

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed Styregrupper Styregrupper er en af de største barrierer for effektiv program- og projektudførelse, hør hvordan vi har adresseret denne udfordring i både offentligt og privat regi Helle Russel Falholt Projektværktøjsdagen

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Health apps give patients better control User Data Social media Pharma Products User behaviour Relatives www Self monitoring (app) data extract Healthcare specialists

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Integrity R1.2-softwareopgraderingskit til Integrity R1.1. Produkt: Integrity R1.1. Dato: 21. november 2013 FCO:

Integrity R1.2-softwareopgraderingskit til Integrity R1.1. Produkt: Integrity R1.1. Dato: 21. november 2013 FCO: Integrity R1.2-softwareopgraderingskit til Integrity R1.1 Produkt: Integrity R1.1 Dato: 21. november 2013 FCO: 200 01 502 035 Vi leverer oplysningerne i denne meddelelse for at underrette dig om et vigtigt

Læs mere