PRINCE Glossary of Terms English / Danish

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRINCE2 2005 Glossary of Terms English / Danish"

Transkript

1 PRINCE Glossary of Terms - English - Danish 2005 Version 3.0 Live Document Control Information Document Details Danish Glossary up to date Document Name: PRINCE Glossary of Terms - English - Danish Version 3.0 Live Purpose of Document: To provide a Danish version of the PRINCE2 glossary. Document Version Number: Version 3.0 Document Status: Document Owner: Prepared by: Live Collis Boucher Jørn Wigh Date of first draft: 2003 Date Approved: May 2007 Approved by: Collis Boucher Next Scheduled review date: January 2008 Version History Version Number: Date Approved: Change / Reasons for change / Comments: 1.0 Update to new version control system Updated according to the UK 2005 version Q:\Publications\Translations\Glossaries\Danish\Approved\PRINCE Glossary of Terms English Danish Version 3.0 (Status - Live) Page 1 of 25 Owner Collis Boucher

2 English Description Translated Term Translated Description Acceptance Criteria A prioritised list of criteria that the final product(s) must meet before the customer will accept them; a measurable definition of what must be done for the final product to be acceptable to the customer. They should be defined as part of the Project Brief and agreed between customer and supplier no later than the project initiation stage. They should be documented in the Project Initiation Document. Godkendelseskriterier En liste over de kriterier, som et slutprodukt skal opfylde før godkendelse. Listen skal også omfatte målbare definitioner for det der skal gøres, for at slutproduktet opfylder de stillede krav. Activity network Baseline A flow diagram showing the activities of a plan and their interdependencies. The network shows each activity s duration, earliest start and finish times, latest start and finish times and float. Also known as planning network. See also Critical path. A snapshot; a position or situation that is recorded. Although the position may be updated later, the baseline Aktivitetsdiagram (se også Gantt-diagram ) Baseline Et diagram der viser en plans aktiviteter og deres indbyrdes afhængigheder. Diagrammet viser hver aktivitets varighed, tidligste start- og sluttidspunkt, seneste start- og sluttidspunkter. Se også kritisk vej Et øjebliksbillede. En tilstand eller en situation, som beskrives. Situationen / tilstanden kan senere blive opdateret, men udgangspunktet er uændret og fastholdes Version 3.0 (Status - Live) Page 2 of 25 Owner Collis Boucher

3 Benefits Benefits realisation Business Case remains unchanged and available as a reminder of the original state and as a comparison against the current position. Products that have passed their quality checks and are approved are baselined products. Anything baselined should be under version control in configuration management and frozen, i.e. no changes to that version are allowed. The positive outcomes, quantified or unquantified, that a project is being undertaken to deliver, and that justify the investment. The practice of ensuring that the outcome of a project produces the projected benefits claimed in the Business Case. Information that describes the justification for setting up and continuing a PRINCE2 project. It provides the reasons (and answers the question Why? ) for the project. It is updated at Udbytte Udbytterealisering Business Case som dokumentation for den oprindelige og til sammenligning med den aktuelle situation. Termen baseline er valgt, om end den er udansk, men en særdeles velindarbejdet term. Et alternativ kunne være udgangspunkt men det er ikke umiddelbart forståeligt. Det positive udbytte der forventes som resultat ved at gennemføre et projekt, og som berettiger investeringen. Sikring af at et projekt leverer det forventede udbytte som hævdet i projektets Business Case. Business Casen indeholder den information, som er forudsætningen for opstart og fortsættelse af et PRINCE2 projekt. Business Casen argumenterer for hvad der udmøntes konkret i form af gevinst/udbytte ved at gennemføre Version 3.0 (Status - Live) Page 3 of 25 Owner Collis Boucher

4 Change authority Change budget Change control PRINCE Glossary of Terms English / Danish key points throughout the project. A group to which the Project Board may delegate responsibility for the consideration of requests for change. The change authority is given a budget and can approve changes within that budget. The money allocated to the change authority to be spent on authorised requests for change. The procedure to ensure that the processing of all Project Issues is controlled, including the submission, analysis and decision making. ændringsmyndighed Ændringsbudget ændringskontrol projektet. Business Casen definerer grundlaget for projektets gennemførelse (og besvarer spørgsmålet hvorfor ). Business Casen opdateres gennem hele projektet. En gruppe til hvilken styregruppen kan uddelegere ansvar for overvejelserne i forbindelse med Ændringsønsker. Der udarbejdes ofte et budget for Ændringsønsker, og den gruppe, der har fået tildelt ændrings-autoritet, kan godkende Ændringsønsker indenfor budgettets rammer. Det beløb, der er tildelt ændringsautoriteten, og som gruppen kan disponere over. Den proces, som skal sikre, at alle Projektemner ( Project Issues ) bliver kontrolleret, og som inkluderer igangsætning, analyse og beslutning. Checkpoint A team-level, time-driven Kontrolpunkt En tidsbestemt aktivitet på teamniveau, Version 3.0 (Status - Live) Page 4 of 25 Owner Collis Boucher

5 Checkpoint Report Communication Plan Concession Configuration audit Configuration management review of progress, usually involving a meeting. A progress report of the information gathered at a checkpoint meeting, which is given by a team to the Project Manager and provides reporting data as defined in the Work Package. Part of the Project Initiation Document describing how the project s stakeholders and interested parties will be kept informed during the project. An Off-Specification that is accepted by the Project Board without corrective action. A comparison of the latest version number and status of all products shown in the configuration library records against the information held by the product authors. A discipline, normally supported by software tools, that gives management precise control over its assets (for Kontrolpunktsrapport Kommunikationsplan Accept af Uden for Specifikation Konfigurationsrevision Konfigurationsstyring hvor fremdrift i teamets opgaver fastslås. En rapport, der indeholder den information, der indsamles på et kontrolpunktsmøde, og som gives fra team til Projektleder. Den del af Projektinitieringsdokumentet, som beskriver, hvordan projektets deltagere og interessenter vil blive informeret i projektets forløb. Det forhold at Styregruppen accepterer afvigelser, - dvs. ingen korrigerende handling En sammenligning af det seneste versionsnummer og status for alle produkter i konfigurationsbibliotekets registreringer med den information som producenterne har. En disciplin, der normalt understøttes af softwareværktøjer, og som giver ledelsen præcis kontrol over deres projektresultater/ -produkter. Version 3.0 (Status - Live) Page 5 of 25 Owner Collis Boucher

6 Configuration status account Contingency budget Contingency plan Critical path example, the products of a project), covering planning, identification, control, status accounting and verification of the products. A report on the status of products. The required products can be specified by identifier or the part of the project in which they were developed. The amount of money required to implement a contingency plan. If the Project Board approves a contingency plan, it would normally set aside a contingency budget, which would only be called upon if the contingency plan had to be implemented. A plan that provides an outline of decisions and measures to be taken if defined circumstances, outside the control of a PRINCE2 project, should occur. This is the line connecting the start of a planning network with Opgørelse af konfigurationsstatus Nødplansbudget Nødplan Kritisk vej En afrapportering på status for produkterne. Produkterne kan specificeres ud fra en entydig identifikation eller ud fra den del af projektet hvor de er udviklet. Det beløb, der kræves for at implementere en nødplan. Hvis Styregruppen godkender en nødplan vil den normalt sætte et nødplansbudget til side, som kun kan anvendes, hvis nødplanen skal implementeres. En plan, der indeholder udkast til de beslutninger og kontroller, der skal gennemføres, hvis nærmere definerede omstændigheder, som ikke er en del af et PRINCE2 projekt, indtræffer. En linie der forbinder starten på et planlægningsdiagram med den afsluttende Version 3.0 (Status - Live) Page 6 of 25 Owner Collis Boucher

7 Customer Deliverable End Project Report the final activity in that network through those activities with the smallest float. Often this is a line through the network connecting those activities with a zero float, i.e. those activities where any delay will delay the time of the entire network. The person or group who commissioned the work and will benefit from the end results. An item that the project has to create as part of the requirements. It may be part of the final outcome or an intermediate element on which one or more subsequent deliverables are dependent. According to the type of project, another name for a deliverable is product. A report given by the Project Manager to the Project Board, that confirms the hand-over of all products and provides an updated Business Case and an assessment of how well the Kunde Leverance (Synonym med produkt ) Projektafslutningsrapport aktivitet i diagrammet, idet linie går igennem de aktiviteter der mindst tåler udskydelse. Ofte vil dette være en linie igennem aktiviteter der ikke kan forskubbes tidsmæssigt; dvs. aktiviteter hvor enhver forsinkelse vil forsinke hele projektet. Den person eller den gruppe, som bestilte arbejdet, og som vil få fordele af slutresultatet. Et element, som projektet skal fremstille. Det kan være en del af det endelige resultat eller et midlertidigt element, som en eller flere efterfølgende leverancer er afhængig af. Den rapport, som Projektlederen afgiver til projektets Styregruppe, og som bekræfter overdragelse af alle leverancer, og indeholder en opdateret Business Case og en opgørelse over projektforløbet set på baggrund af (sammenholdt med) Version 3.0 (Status - Live) Page 7 of 25 Owner Collis Boucher

8 End stage assessment End Stage Report Exception project has done against its Project Initiation Document. The review by the Project Board and Project Manager of the End Stage Report to decide whether to approve the next Stage Plan (unless the last stage has now been completed). According to the size and criticality of the project, the review may be formal or informal. The approval to proceed should be documented as an important management product. A report given by the Project Manager to the Project Board at the end of each management stage of the project. This provides information about the project performance during the stage and the project status at stage end. A situation where it can be forecast that there will be a deviation beyond the tolerance levels agreed between Project Faseafslutningsvurdering (FAV) Faseafslutningsrapport Afvigelse Projektinitieringsdokumentet. Projektets Styregruppe og Projektlederen foretager en vurdering af Faseafslutningsrapporten med henblik på at beslutte, om næste Faseplan skal godkendes. Under hensyntagen til projektets størrelse og vigtighed kan vurderingen gøres formel eller uformel. Godkendelse til at fortsætte skal dokumenteres som et vigtigt ledelsesprodukt. Den rapport, som Projektlederen afgiver til projektets Styregruppe ved afslutningen af alle hovedfaser i projektet. Den skal indeholde information om projektforløbet i fasen og projektets status ved faseafslutningen. En situation, hvor det kan forudses, at der vil forekomme en afvigelse fra det toleranceniveau, som er aftalt mellem Projektleder og Styregruppe. Version 3.0 (Status - Live) Page 8 of 25 Owner Collis Boucher

9 Exception assessment Manager and Project Board (or between Project Board and corporate or programme management, or between a Team Manager and the Project Manager). This is a meeting of the Project Board to approve (or reject) an Exception Plan. Afvigelsesvurdering Et møde i Styregruppen med det formål at godkende eller afvise en Afvigelsesplan. Exception Plan Exception Report Executive This is a plan that often follows an Exception Report. For a Stage Plan exception, it covers the period from the present to the end of the current stage. If the exception were at a project level, the Project Plan would be replaced. A report that describes an exception, provides an analysis and options for the way forward and identifies a recommended option. The Project Manager presents it to the Project Board. The single individual with overall responsibility for ensuring that a project or Afvigelsesplan Afvigelsesrapport Styregruppeformand En plan, der kan følge efter en Afvigelsesrapport. Planen udarbejdes efter Styregruppens instruks. En afvigelse i forbindelse med en Faseplan skal i planen dække perioden fra afvigelsestidspunktet til slutningen af nuværende fase. Hvis afvigelsen er på projektniveau, skal Projektplanen revideres. En rapport, der beskriver årsagen til afvigelsen, konsekvenserne deraf og som anbefaler korrigerende aktiviteter. Projektlederen forelægger rapporten for Styregruppen. Leder af Styregruppen. Styregruppeformanden repræsenterer kunden og forretningen. Version 3.0 (Status - Live) Page 9 of 25 Owner Collis Boucher

10 Feasibility study Follow-on Action Recommendations programme meets its objectives and delivers the projected benefits. This individual should ensure that the project or programme maintains its business focus, that it has clear authority and that the work, including risks, is actively managed. The chairperson of the Project Board, representing the customer and owner of the Business Case. A feasibility study is an early study of a problem to assess if a solution is feasible. The study will normally scope the problem, identify and explore a number of solutions and make a recommendation on what action to take. Part of the work in developing options is to calculate an outline Business Case for each as one aspect of comparison. A report that can be used as input to the process of creating a Business Case/Project Forundersøgelse Anbefaling af Opfølgningsaktiviteter En tidlig undersøgelse for at fastslå, om der findes en løsning på et problem. Undersøgelsen vil normalt afgrænse problemet, identificere og analysere en række løsninger og give en anbefaling for en løsning. Som en del af at udarbejde alternativer udarbejdes et udkast til Business Case for hvert alternativ som et aspekt i sammenligningen af løsningsalternativer. Information, der kan anvendes som input til aktiviteter i forbindelse med at skabe en Business Case/projekt fuldmagt for et Version 3.0 (Status - Live) Page 10 of 25 Owner Collis Boucher

11 Gantt chart Gate review Highlight Report Issue Log Mandate for any follow-on PRINCE2 project and for recording any follow-on instructions covering incomplete products or outstanding issues. It also sets out proposals for post-project review of the project s products. This is a diagram of a plan s activities against a time background, showing start and end times and resources required. A generic term, rather than a PRINCE2 term, meaning a point at the end of a stage or phase where a decision is made whether to continue with the project. In PRINCE2 this would equate to an end stage assessment. Report from the Project Manager to the Project Board on a time-driven frequency on stage progress. A log of all Project Issues including requests for change Gantt-diagram Gate Review Statusrapport Emnelog - se Issue efterfølgende PRINCE2-projekt og til at opsamle alle efterfølgende aktiviteter, som dækker ikke færdiggjorte produkter eller udestående emner ( Issues ). Rapporten indeholder også forslag til post-projektvurderinger af projektets resultat (produkt(er).) Et diagram over en plans aktiviteter set i forhold til en tidsakse. Viser start- og sluttidspunkter og nødvendige ressourcer. Et generisk udtryk mere end et PRINCE2 udtryk. Et tidspunkt ved slutningen af en fase eller et trin, hvor der skal tages en beslutning om, hvorvidt projektet skal fortsættes eller afsluttes. I PRINCE2 vil det svare til en faseafslutningsvurdering. En rapport fra Projektleder til Styregruppe. Rapporten skal forelægges med givne tidsintervaller og skal indeholde beskrivelse af fasens fremdrift. En log, der indeholder alle de Projektemner, der måtte opstå i Version 3.0 (Status - Live) Page 11 of 25 Owner Collis Boucher

12 Lessons Learned Report Off-Specification Outcome raised during the project, showing details of each issue, its evaluation, what decisions about it have been made and its current status. A report that describes the lessons learned in undertaking the project and that includes statistics from the quality control of the project s management products. It is approved by the Project Board and then held centrally for the benefit of future projects. Something that should be provided by the project, but currently is not (or is forecast not to be) provided. This might be a missing product or a product not meeting its specification. The term used to describe the totality of what the project is set up to deliver, consisting of all the specialist products. For example, this could be an Erfaringsrapport Uden for Specifikation Resultat projektforløbet, og som foruden en opdateret status beskriver detaljerne for hvert emne, giver en vurdering og dokumenterer hvilke beslutninger, der er taget. En rapport, som beskriver de erfaringer, der er høstet i forløbet vedrørende ledelse, teknikker og produkter. Udarbejdes løbende. Rapporten skal godkendes af Styregruppen og gøres tilgængelig, således at den kan udnyttes i fremtidige projekter. Dækker også betegnelser som visdomsrapport eller videnoverførselsrapport. Dokumentation af en hvilken som helst situation, hvor et produkt afviger, eller forudses at ville afvige, i forhold til dets specifikation. Se appendiks A.32 i DK manual. Projektets slutprodukt. En anvendelig betegnelse, hvor projektets slutprodukt ikke er et let defineret produkt. Summen af alle del-produkter produceret i projektet. Version 3.0 (Status - Live) Page 12 of 25 Owner Collis Boucher

13 Peer review Phase installed computer system with trained staff to use it, backed up by new working practices and documentation, a refurbished and equipped building with all the staff moved in and working, or it could be a new product launched with a recruited and trained sales and support team in place. Peer reviews are specific reviews of a project or any of its products where personnel from within the organisation and/or from other organisations carry out an independent assessment of the project. Peer reviews can be done at any point within a project but are often used at stage-end points. A part, section or segment of a project, similar in meaning to a PRINCE2 stage. The key meaning of stage in PRINCE2 terms is the use of management stages, i.e. sections of the project to which the Project Peer Review Trin Et review af et projekt, hvor såvel interne som eksterne medarbejdere udfører en uafhængig vurdering af projektet. Formålet er at opnå et nyt syn på projektet og at understøtte erfaringsudveksling med andre projekter. Kan udføres på et vilkårligt tidspunkt i projektet men udføres ofte ved faseovergange og ved afslutning. Jf. også OGC metoden Gateway Review. En del af et projekt, svarer til en PRINCE2 fase. En fase i PRINCE2 er en ledelsesfase, dvs. dele af et projekt, som Styregruppen godkender en ad gangen. Trin kan være mere knyttet til tid og ændringer i krav til ressourcer. Version 3.0 (Status - Live) Page 13 of 25 Owner Collis Boucher

14 Postimplementation review Board only commits one at a time. A phase might be more connected to a time slice, change of skills required or change of emphasis. See Post-project review. se Post-Projekt Review Post-project review PRINCE2 PRINCE2 project One or more reviews held after project closure to determine if the expected benefits have been obtained. Also known as postimplementation review. A method that supports some selected aspects of project management. The acronym stands for PRojects IN Controlled Environments. A project whose product(s) can be defined at its start sufficiently precisely so as to be measurable against predefined metrics and that is managed according to the PRINCE2 Plan for Post-Projekt Review - se review PRINCE2 PRINCE2-projekt En eller flere vurderingsaktiviteter, som udføres efter projektafslutningen for at fastslå, om de forventede fordele er opnået. Skrives konsekvent sådan PRINCE2 : Store bogstaver og et 2-tal (uanset at der ikke skrives konsekvent i den engelske udgave) En metode, der understøtter udvalgte dele af projektledelse. Forkortelsen står for PRojects IN Controlled Environments. Et projekt der gennemføres efter PRINCE2 metoden. Version 3.0 (Status - Live) Page 14 of 25 Owner Collis Boucher

15 Process Producer Product Product-based planning method. That which must be done to bring about a particular outcome, in terms of information to be gathered, decisions to be made and results that must be achieved. This role represents the creator(s) of a product that is the subject of a quality review. Typically, it will be filled by the person who has produced the product or who has led the team responsible. Any input to or output from a project. PRINCE2 distinguishes between management products (which are produced as part of the management or quality processes of the project) and specialist products (which are those products that make up the final deliverable). A product may itself be a collection of other products. A three step diagrammatic technique leading to a Proces Producent Produkt Produktbaseret planlægning Denne funktion repræsenterer fremstiller(ne) af et produkt fx et specialist-, et ledelses- eller et kvalitetsprodukt. Funktionen vil typisk blive tildelt den person, som har produceret produktet, eller som har været ansvarlig for teamet. Ethvert input eller output fra et projekt. PRINCE2 skelner mellem ledelsesprodukter, specialistprodukter (som er de produkter, som udgør projektets egentlige eventuelt fysiske - resultat) og kvalitetsprodukter (som er produceret til eller i kvalitetsaktiviteterne). Et produkt kan i sig selv bestå af en samling af andre produkter. Version 3.0 (Status - Live) Page 15 of 25 Owner Collis Boucher

16 Product Breakdown Structure Product Checklist comprehensive plan based on creation and delivery of required outputs. The technique considers prerequisite products, quality requirements and the dependencies between products. A hierarchy of all the products to be produced during a plan. A list of the major products of a plan, plus key dates in their delivery. Product Description A description of a product s purpose, composition, derivation and quality criteria. It is produced at planning time, as soon as the need for the product is identified. Product Flow Diagram A diagram showing the sequence of production and interdependencies of the products listed in a Product Produktnedbrydningsdiagram (PND) Produktcheckliste Produktbeskrivelse Produktflowdiagram (PFD) En hierarkisk nedbrydning af det totale sæt af produkter, der skal produceres i projektet. Er faktisk et PERT-diagram. En liste over de væsentlige produkter i en plan samt nøgledata i forbindelse med disses levering. Styregruppens overblik over produkt produktion og kvalitetskontrol. En beskrivelse af et produkts formål, sammensætning, tolerancer og kvalitetskriterier. Beskrivelse udarbejdes på planlægningstidspunktet, så snart behovet for produktet er identificeret og forfines i forbindelse med igangsætning af arbejdet med at producere produktet. Se A.18 i appendiks A i DK-manual. Et diagram, som beskriver produktionssekvens og de indbyrdes afhængigheder ved produktionen af de produkter, der findes i Version 3.0 (Status - Live) Page 16 of 25 Owner Collis Boucher

17 Programme Project Project Assurance Project Brief Project closure notification Breakdown Structure. A portfolio of projects selected, planned and managed in a coordinated way. A temporary organisation that is created for the purpose of delivering one or more business products according to a specified Business Case. The Project Board s responsibilities to assure itself that the project is being conducted correctly. A description of what the project is to do; a refined and extended version of the Project Mandate, which has been agreed by the Project Board and which is input to project initiation. Advice from the Project Board to inform the host location that the project resources can be disbanded and support services, such as space, equipment and access, demobilised. Program Projekt Projektkvalitetssikring Projektgrundlag projektafslutningsmeddelelse Se Notifikation Produktnedbrydningsdiagrammet. Termen program dækker en samling af projekter, som planlægges og styres koordineret. Ikke at forveksle med program i betydningen (program)kode. En midlertidig organisation, der etableres med henblik på levering af et eller flere forretningsprodukter i henhold til en specificeret (detaljeret) Business Case. Det er Styregruppens ansvar at sikre sig, at projektet bliver udført korrekt. En første beskrivelse af projektets formål. En forbedret og omfattende version af Projektkommissorium og input til Projektinitieringsdokumentet (PID). Information fra Styregruppen om at informere værtsorganisationen om, at projektressourcerne kan frigøres, og at understøttende servicefunktioner som lokaler, udstyr og adgang kan frigives. Version 3.0 (Status - Live) Page 17 of 25 Owner Collis Boucher

18 Project closure recommendation Project Initiation Document (PID) Notification prepared by the Project Manager for the Project Board to send (when the board is satisfied that the project can be closed) to any organisation that has supplied facilities to the project. A logical document which brings together the key information needed to start the project on a sound basis and to convey that information to all concerned with the project. Project Issue A term used to cover either a general issue, query, a Request for Change, suggestion or Off- Specification raised during a project. Project Issues can be about anything to do with the project. Project management The planning, monitoring and control of all aspects of the project and the motivation of all those involved in it to achieve the project objectives on time Anbefaling om projektafslutning Projektinitieringsdokument (PID) Projektemne Se Issue log og Issue Projektledelse -ledelse vedrører Styregruppen -styring vedrører Projektlederen Meddelelse fra Projektlederen til Styregruppen med henblik på (når Styregruppen er enig i, at projektet kan afsluttes) videreformidling til alle, der har bidraget til projektet. OBS: Denne term indgår i UK-ordliste, men ses ikke at være et PRINCE2-begreb i øvrigt! Et dokument hvis formål er at sammenkæde de nøgleinformationer, som er nødvendige for at initiere projektet på et sundt grundlag og bibringe alle, som er beskæftigede medprojektet, denne information. Dokumentet udgør udgangspunktet (baseline) for projektet. En term som dækker enten et generelt emne eller et Ændringsønske eller et emne Uden for Specifikation. Planlægning, opfølgning og kontrol af alle aspekter af projektet og af motivationen hos alle, der deltager i til tiden at nå projektets målsætning med de budgetterede omkostninger, kvalitet og Version 3.0 (Status - Live) Page 18 of 25 Owner Collis Boucher

19 Project management team Project Manager Project Mandate Project Plan and to the specified cost, quality and performance. A term to represent the entire management structure of Project Board, Project Manager, plus any Team Manager, Project Assurance and Project Support roles. The person given the authority and responsibility to manage the project on a day-to-day basis to deliver the required products within the constraints agreed with the Project Board. Information created externally to the project, which forms the terms of reference and is used to start up the PRINCE2 project. A high-level plan showing the major products of the project, when they will be delivered and at what cost. An initial Project Plan is presented as part of the Project Initiation Document. This is revised as information on actual progress appears. It is Projektorganisation Projektleder Projektkommissorium Projektplan funktionalitet. En term, der bruges til at beskrive ledelsesstrukturen i Styregruppe, Projektleder(gruppe) samt hos eventuelle Teamledere og i Projektkvalitetssikringsroller. Den person, der har fået autoritet til og ansvar for at varetage den daglige ledelse af projektet i forbindelse med leverance af ønskede produkt(er) inden for de rammer, der er aftalt med Styregruppen. Eksternt udarbejdet. Danner grundlag for og anvendes som reference ved projektets start. En overordnet plan, der omhandler projektets hovedprodukt(er), hvornår de leveres og til hvilken pris. En foreløbig tidsplan udgør en del af Projektinitieringsdokumentet. Planen revideres løbende, når information om projektets fremskridt fremkommer. Version 3.0 (Status - Live) Page 19 of 25 Owner Collis Boucher

20 Project Quality Plan Project records a major control document for the Project Board to measure actual progress against expectations. A plan defining the key quality criteria, quality control and audit processes to be applied to project management and specialist work in the PRINCE2 project. It will be part of the text in the Project Initiation Document. A collection of all approved management, specialist and quality products and other material, which is necessary to provide an auditable record of the project. Projektkvalitetsplan Projektdokumenter En plan, der definerer de hoved- /nøglekvalitetskriterier og den kvalitetskontrol og revisionsproces, som skal anvendes af projektledelsen og i det tekniske arbejde i PRINCE2-projektet. Projektkvalitetsplanen udgør en del af Projektinitieringsdokumentet. Dokumentation omfattende alle ledelsesprodukter, specialprodukter, kvalitetsprodukter og andre elementer. NB. Arbejdsdokumentation er ikke omfattet af ovenstående. Project start-up notification Project Support Office NB This does not include working files. Advice to the host location that the project is about to start and requesting any required Project Support services. A group set up to provide certain administrative services to the Project Manager. Often Projektopstartsmeddelelse Se Notification Projektkontor Meddelelse til den location, der skal huse projektet, om at projektet skal igangsættes og rekvisition af alle de services, projektet har behov for. Version 3.0 (Status - Live) Page 20 of 25 Owner Collis Boucher

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk ITIL, dansk glosar, version 1.0, 09. december 2011 baseret på det engelske glosar, version 1.0, 29. juli 2011 Glosar og forkortelser vedrørende ITIL Dansk Dette glosar kan downloades gratis. Se yderligere

Læs mere

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk ITIL, dansk glosar, version 1.0, 09. december 2011 baseret på det engelske glosar, version 1.0, 29. juli 2011 Glosar og forkortelser vedrørende ITIL Dansk 1 Tak til Vi vil gerne takke Ashley Hanna (HP)

Læs mere

Begrebsliste til Software Testing (ISTQB version 2.1 fra 2010)

Begrebsliste til Software Testing (ISTQB version 2.1 fra 2010) Oversættelse og kvalitetskontrol af opdatering til version 2.1-2010 blev foretaget af Danish Software Testing Board, DSTB pensumsarbejdsgruppen. Nye begreber i version 2.1 er oversat af: John Fodeh Hanne

Læs mere

Begrebsliste til Software Testing (ISTQB version 2.2 fra 2012)

Begrebsliste til Software Testing (ISTQB version 2.2 fra 2012) Begrebsliste til Software Testing (ISTQB version 2.2 fra 2012) Terminologilisten er baseret på den engelske version 2.2 fra 2012 udviklet af the Glossary Working Group, International Software Testing Qualification

Læs mere

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 Evalueringsrapport Side i 1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 2. EXECUTIVE SUMMARY... 5 2.1 Overall conclusion... 5 2.2 Data collection... 8 2.2.1 Quantitative

Læs mere

Long term strategic collaboration in the construction industry

Long term strategic collaboration in the construction industry Long term strategic collaboration in the construction industry Case studies from Denmark and Sweden A pre-study Long term strategic collaboration in the construction industry case studies from Denmark

Læs mere

IFRS 11 Joint Arrangements

IFRS 11 Joint Arrangements Aarhus Universitet Business and Social Sciences Foråret, 2012 Afhandling, HD(R) IFRS 11 Joint Arrangements Formår IASB at forbedre den regnskabsmæssige behandling af joint ventures i IFRS 11 sammenlignet

Læs mere

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N agency Agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N MISSION AGENCY ER EN ERFAREN DESIGNVIRKSOMHED PÅ EN SÆRLIG

Læs mere

Miljørigtigt design af elektronisk udstyr. Miljøprojekt nr. 1449, 2012

Miljørigtigt design af elektronisk udstyr. Miljøprojekt nr. 1449, 2012 Miljørigtigt design af elektronisk udstyr Miljøprojekt nr. 1449, 2012 Titel: Miljørigtigt design af elektronisk udstyr Redaktion: Bjørn Bauer, PlanMiljø ApS Ida Bode, PlanMiljø ApS Kia Egebæk, PlanMiljø

Læs mere

Sammenfattende notat om teknisk dialog med markedet om IT-system til Bygningsstyrelsen, jf. vejledende forhåndsmeddelelse nr.

Sammenfattende notat om teknisk dialog med markedet om IT-system til Bygningsstyrelsen, jf. vejledende forhåndsmeddelelse nr. SAMMENFATTENDE NOTAT Sammenfattende notat om teknisk dialog med markedet om IT-system til Bygningsstyrelsen, jf. vejledende forhåndsmeddelelse nr. 2014/S 025-039537 18. september 2014 Jura - maral It og

Læs mere

IT understøttelse af Tiltman ApS med udgangspunkt i MUST metoden

IT understøttelse af Tiltman ApS med udgangspunkt i MUST metoden AARHUS UNIVERSITET SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES INSTITUT FOR MARKETING OG ORGANISATION IT understøttelse af Tiltman ApS med udgangspunkt i MUST metoden Skrevet af: MADS MELBALLE (412386), HA.IT

Læs mere

1.0 Forord. Planlægningskompetencer indenfor byggeri

1.0 Forord. Planlægningskompetencer indenfor byggeri 1.0 Forord 1.1 Resume Rapporten undersøger i hvilket omfang de tekniske uddannelsesinstitutioner uddanner bachelorstuderende i tilgængelige og globalt alment anvendte planlægningskoncepter, metoder og

Læs mere

Landerapport Danmark: Adresser 2014-2015

Landerapport Danmark: Adresser 2014-2015 NOTAT Dato: 27. april 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2012-3566 Sagsbehandler: THJ/MLI Landerapport Danmark: Adresser 2014-2015 Country report, Denmark: Addressing 2014-2015 For English version see

Læs mere

Vejleder: John Wiingaard. Revision af varedebitorer, herunder gennemgang og vurdering af virksomhedens interne kontroller

Vejleder: John Wiingaard. Revision af varedebitorer, herunder gennemgang og vurdering af virksomhedens interne kontroller HD Hovedopgave Opgaveløser: Institut for regnskab Tina Lyngholm Rasmussen Vejleder: John Wiingaard Revision af varedebitorer, herunder gennemgang og vurdering af virksomhedens interne kontroller Handelshøjskolen

Læs mere

Data Management. Tema

Data Management. Tema Data Management Tema Data Management handler om mange forskellige aktiviteter og discipliner med det centrale formål at sikre virksomhedens data og at sikre at værdien af disse data bliver realiseret.

Læs mere

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Michael Ølund, s083237 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Afgangsprojekt, Januar 2012 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION Årsberetning 2010 Annual report 2010 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre 2 Årsberetning Annual report 2010 DGC Hvem er vi? Who are

Læs mere

Dynamics gjort enkelt

Dynamics gjort enkelt Dynamics gjort enkelt VELKOMMEN til Produktions- & Logistikdagen 2013 FÅ NOGET MED HJEM - til at styrke virksomhedens produktions- og logistikflow. Jeg vil gerne byde dig rigtig hjertelig velkommen til

Læs mere

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Marts 2013 March 2013 Udgivet af Spillemyndigheden Marts 2013 ISBN 978 87 7121 629 5 Tryk Rosendahls Schults Grafisk

Læs mere

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23 April 2003 Nr 17, Årgang 4 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #17 NYHEDER 15 Oracle bedst og billigst e-mail Oracle salg i 3. kvartal Oracle får top placeringer ChangeGroup udgiver

Læs mere

EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR

EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR DANSK CENTER FOR FORSKNINGSANALYSE, AARHUS UNIVERSITET PÅ OPDRAG AF UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET Evaluering af den norske publiceringsindikator Januar 2014

Læs mere

Business Plan. GreenFleet An empty taxi is good for nobody. Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F.

Business Plan. GreenFleet An empty taxi is good for nobody. Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F. Business Plan GreenFleet An empty taxi is good for nobody Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F. Lund EXECUTIVE SUMMARY... 3 MOTIVATION AND BACKGROUND FOR THE GREEN-TAXI

Læs mere

Job Beskrivelse Primære opgaver Uddannelse og professionel erfaring Personlige kompetencer Akademiker til product care og produktions support

Job Beskrivelse Primære opgaver Uddannelse og professionel erfaring Personlige kompetencer Akademiker til product care og produktions support Job Beskrivelse Primære opgaver Uddannelse og professionel erfaring Personlige kompetencer Akademiker til product care og produktions support Production Support er én ud af i alt 6 afdelinger i produktionen.

Læs mere

Resume af kommentarer indkommet i den tekniske dialog afholdt i forbindelse med udbuddet af kystnære havvindmøller

Resume af kommentarer indkommet i den tekniske dialog afholdt i forbindelse med udbuddet af kystnære havvindmøller R ESUME AF T EKNISK DI AL O G S U M M AR Y OF TECHNI C AL D I AL OGUE P LE AS E FI N D ENG LISH VERSION BELOW 9. oktober 2014 J.nr. 1031/2002-0003 Center for Energiressourcer Resume af kommentarer indkommet

Læs mere

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Titel: Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Redaktion: Henrik Hassing, FORCE Technology

Læs mere

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008;

Læs mere

Ny revisionsbekendtgørelse i høring

Ny revisionsbekendtgørelse i høring Se vedlagte høringsliste 9. oktober 2014 Ref. hem/pdn J.nr. 10121-0019 Ny revisionsbekendtgørelse i høring Finanstilsynet sender hermed vedhæftede udkast til bekendtgørelse om revisionens gennemførelse

Læs mere

The Online Library E17 and Adult Dyslexics - Investigating issues and values from a user perspective

The Online Library E17 and Adult Dyslexics - Investigating issues and values from a user perspective p æ y M i h Å S A G T u B E n W q The Online Library E17 and Adult Dyslexics - Investigating issues and values from a user perspective Bachelor Project IT-University of Copenhagen Digital Media & Design,

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 Indholdsfortegnelse / Contents

Læs mere