PRINCE Glossary of Terms English / Danish

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRINCE2 2005 Glossary of Terms English / Danish"

Transkript

1 PRINCE Glossary of Terms - English - Danish 2005 Version 3.0 Live Document Control Information Document Details Danish Glossary up to date Document Name: PRINCE Glossary of Terms - English - Danish Version 3.0 Live Purpose of Document: To provide a Danish version of the PRINCE2 glossary. Document Version Number: Version 3.0 Document Status: Document Owner: Prepared by: Live Collis Boucher Jørn Wigh Date of first draft: 2003 Date Approved: May 2007 Approved by: Collis Boucher Next Scheduled review date: January 2008 Version History Version Number: Date Approved: Change / Reasons for change / Comments: 1.0 Update to new version control system Updated according to the UK 2005 version Q:\Publications\Translations\Glossaries\Danish\Approved\PRINCE Glossary of Terms English Danish Version 3.0 (Status - Live) Page 1 of 25 Owner Collis Boucher

2 English Description Translated Term Translated Description Acceptance Criteria A prioritised list of criteria that the final product(s) must meet before the customer will accept them; a measurable definition of what must be done for the final product to be acceptable to the customer. They should be defined as part of the Project Brief and agreed between customer and supplier no later than the project initiation stage. They should be documented in the Project Initiation Document. Godkendelseskriterier En liste over de kriterier, som et slutprodukt skal opfylde før godkendelse. Listen skal også omfatte målbare definitioner for det der skal gøres, for at slutproduktet opfylder de stillede krav. Activity network Baseline A flow diagram showing the activities of a plan and their interdependencies. The network shows each activity s duration, earliest start and finish times, latest start and finish times and float. Also known as planning network. See also Critical path. A snapshot; a position or situation that is recorded. Although the position may be updated later, the baseline Aktivitetsdiagram (se også Gantt-diagram ) Baseline Et diagram der viser en plans aktiviteter og deres indbyrdes afhængigheder. Diagrammet viser hver aktivitets varighed, tidligste start- og sluttidspunkt, seneste start- og sluttidspunkter. Se også kritisk vej Et øjebliksbillede. En tilstand eller en situation, som beskrives. Situationen / tilstanden kan senere blive opdateret, men udgangspunktet er uændret og fastholdes Version 3.0 (Status - Live) Page 2 of 25 Owner Collis Boucher

3 Benefits Benefits realisation Business Case remains unchanged and available as a reminder of the original state and as a comparison against the current position. Products that have passed their quality checks and are approved are baselined products. Anything baselined should be under version control in configuration management and frozen, i.e. no changes to that version are allowed. The positive outcomes, quantified or unquantified, that a project is being undertaken to deliver, and that justify the investment. The practice of ensuring that the outcome of a project produces the projected benefits claimed in the Business Case. Information that describes the justification for setting up and continuing a PRINCE2 project. It provides the reasons (and answers the question Why? ) for the project. It is updated at Udbytte Udbytterealisering Business Case som dokumentation for den oprindelige og til sammenligning med den aktuelle situation. Termen baseline er valgt, om end den er udansk, men en særdeles velindarbejdet term. Et alternativ kunne være udgangspunkt men det er ikke umiddelbart forståeligt. Det positive udbytte der forventes som resultat ved at gennemføre et projekt, og som berettiger investeringen. Sikring af at et projekt leverer det forventede udbytte som hævdet i projektets Business Case. Business Casen indeholder den information, som er forudsætningen for opstart og fortsættelse af et PRINCE2 projekt. Business Casen argumenterer for hvad der udmøntes konkret i form af gevinst/udbytte ved at gennemføre Version 3.0 (Status - Live) Page 3 of 25 Owner Collis Boucher

4 Change authority Change budget Change control PRINCE Glossary of Terms English / Danish key points throughout the project. A group to which the Project Board may delegate responsibility for the consideration of requests for change. The change authority is given a budget and can approve changes within that budget. The money allocated to the change authority to be spent on authorised requests for change. The procedure to ensure that the processing of all Project Issues is controlled, including the submission, analysis and decision making. ændringsmyndighed Ændringsbudget ændringskontrol projektet. Business Casen definerer grundlaget for projektets gennemførelse (og besvarer spørgsmålet hvorfor ). Business Casen opdateres gennem hele projektet. En gruppe til hvilken styregruppen kan uddelegere ansvar for overvejelserne i forbindelse med Ændringsønsker. Der udarbejdes ofte et budget for Ændringsønsker, og den gruppe, der har fået tildelt ændrings-autoritet, kan godkende Ændringsønsker indenfor budgettets rammer. Det beløb, der er tildelt ændringsautoriteten, og som gruppen kan disponere over. Den proces, som skal sikre, at alle Projektemner ( Project Issues ) bliver kontrolleret, og som inkluderer igangsætning, analyse og beslutning. Checkpoint A team-level, time-driven Kontrolpunkt En tidsbestemt aktivitet på teamniveau, Version 3.0 (Status - Live) Page 4 of 25 Owner Collis Boucher

5 Checkpoint Report Communication Plan Concession Configuration audit Configuration management review of progress, usually involving a meeting. A progress report of the information gathered at a checkpoint meeting, which is given by a team to the Project Manager and provides reporting data as defined in the Work Package. Part of the Project Initiation Document describing how the project s stakeholders and interested parties will be kept informed during the project. An Off-Specification that is accepted by the Project Board without corrective action. A comparison of the latest version number and status of all products shown in the configuration library records against the information held by the product authors. A discipline, normally supported by software tools, that gives management precise control over its assets (for Kontrolpunktsrapport Kommunikationsplan Accept af Uden for Specifikation Konfigurationsrevision Konfigurationsstyring hvor fremdrift i teamets opgaver fastslås. En rapport, der indeholder den information, der indsamles på et kontrolpunktsmøde, og som gives fra team til Projektleder. Den del af Projektinitieringsdokumentet, som beskriver, hvordan projektets deltagere og interessenter vil blive informeret i projektets forløb. Det forhold at Styregruppen accepterer afvigelser, - dvs. ingen korrigerende handling En sammenligning af det seneste versionsnummer og status for alle produkter i konfigurationsbibliotekets registreringer med den information som producenterne har. En disciplin, der normalt understøttes af softwareværktøjer, og som giver ledelsen præcis kontrol over deres projektresultater/ -produkter. Version 3.0 (Status - Live) Page 5 of 25 Owner Collis Boucher

6 Configuration status account Contingency budget Contingency plan Critical path example, the products of a project), covering planning, identification, control, status accounting and verification of the products. A report on the status of products. The required products can be specified by identifier or the part of the project in which they were developed. The amount of money required to implement a contingency plan. If the Project Board approves a contingency plan, it would normally set aside a contingency budget, which would only be called upon if the contingency plan had to be implemented. A plan that provides an outline of decisions and measures to be taken if defined circumstances, outside the control of a PRINCE2 project, should occur. This is the line connecting the start of a planning network with Opgørelse af konfigurationsstatus Nødplansbudget Nødplan Kritisk vej En afrapportering på status for produkterne. Produkterne kan specificeres ud fra en entydig identifikation eller ud fra den del af projektet hvor de er udviklet. Det beløb, der kræves for at implementere en nødplan. Hvis Styregruppen godkender en nødplan vil den normalt sætte et nødplansbudget til side, som kun kan anvendes, hvis nødplanen skal implementeres. En plan, der indeholder udkast til de beslutninger og kontroller, der skal gennemføres, hvis nærmere definerede omstændigheder, som ikke er en del af et PRINCE2 projekt, indtræffer. En linie der forbinder starten på et planlægningsdiagram med den afsluttende Version 3.0 (Status - Live) Page 6 of 25 Owner Collis Boucher

7 Customer Deliverable End Project Report the final activity in that network through those activities with the smallest float. Often this is a line through the network connecting those activities with a zero float, i.e. those activities where any delay will delay the time of the entire network. The person or group who commissioned the work and will benefit from the end results. An item that the project has to create as part of the requirements. It may be part of the final outcome or an intermediate element on which one or more subsequent deliverables are dependent. According to the type of project, another name for a deliverable is product. A report given by the Project Manager to the Project Board, that confirms the hand-over of all products and provides an updated Business Case and an assessment of how well the Kunde Leverance (Synonym med produkt ) Projektafslutningsrapport aktivitet i diagrammet, idet linie går igennem de aktiviteter der mindst tåler udskydelse. Ofte vil dette være en linie igennem aktiviteter der ikke kan forskubbes tidsmæssigt; dvs. aktiviteter hvor enhver forsinkelse vil forsinke hele projektet. Den person eller den gruppe, som bestilte arbejdet, og som vil få fordele af slutresultatet. Et element, som projektet skal fremstille. Det kan være en del af det endelige resultat eller et midlertidigt element, som en eller flere efterfølgende leverancer er afhængig af. Den rapport, som Projektlederen afgiver til projektets Styregruppe, og som bekræfter overdragelse af alle leverancer, og indeholder en opdateret Business Case og en opgørelse over projektforløbet set på baggrund af (sammenholdt med) Version 3.0 (Status - Live) Page 7 of 25 Owner Collis Boucher

8 End stage assessment End Stage Report Exception project has done against its Project Initiation Document. The review by the Project Board and Project Manager of the End Stage Report to decide whether to approve the next Stage Plan (unless the last stage has now been completed). According to the size and criticality of the project, the review may be formal or informal. The approval to proceed should be documented as an important management product. A report given by the Project Manager to the Project Board at the end of each management stage of the project. This provides information about the project performance during the stage and the project status at stage end. A situation where it can be forecast that there will be a deviation beyond the tolerance levels agreed between Project Faseafslutningsvurdering (FAV) Faseafslutningsrapport Afvigelse Projektinitieringsdokumentet. Projektets Styregruppe og Projektlederen foretager en vurdering af Faseafslutningsrapporten med henblik på at beslutte, om næste Faseplan skal godkendes. Under hensyntagen til projektets størrelse og vigtighed kan vurderingen gøres formel eller uformel. Godkendelse til at fortsætte skal dokumenteres som et vigtigt ledelsesprodukt. Den rapport, som Projektlederen afgiver til projektets Styregruppe ved afslutningen af alle hovedfaser i projektet. Den skal indeholde information om projektforløbet i fasen og projektets status ved faseafslutningen. En situation, hvor det kan forudses, at der vil forekomme en afvigelse fra det toleranceniveau, som er aftalt mellem Projektleder og Styregruppe. Version 3.0 (Status - Live) Page 8 of 25 Owner Collis Boucher

9 Exception assessment Manager and Project Board (or between Project Board and corporate or programme management, or between a Team Manager and the Project Manager). This is a meeting of the Project Board to approve (or reject) an Exception Plan. Afvigelsesvurdering Et møde i Styregruppen med det formål at godkende eller afvise en Afvigelsesplan. Exception Plan Exception Report Executive This is a plan that often follows an Exception Report. For a Stage Plan exception, it covers the period from the present to the end of the current stage. If the exception were at a project level, the Project Plan would be replaced. A report that describes an exception, provides an analysis and options for the way forward and identifies a recommended option. The Project Manager presents it to the Project Board. The single individual with overall responsibility for ensuring that a project or Afvigelsesplan Afvigelsesrapport Styregruppeformand En plan, der kan følge efter en Afvigelsesrapport. Planen udarbejdes efter Styregruppens instruks. En afvigelse i forbindelse med en Faseplan skal i planen dække perioden fra afvigelsestidspunktet til slutningen af nuværende fase. Hvis afvigelsen er på projektniveau, skal Projektplanen revideres. En rapport, der beskriver årsagen til afvigelsen, konsekvenserne deraf og som anbefaler korrigerende aktiviteter. Projektlederen forelægger rapporten for Styregruppen. Leder af Styregruppen. Styregruppeformanden repræsenterer kunden og forretningen. Version 3.0 (Status - Live) Page 9 of 25 Owner Collis Boucher

10 Feasibility study Follow-on Action Recommendations programme meets its objectives and delivers the projected benefits. This individual should ensure that the project or programme maintains its business focus, that it has clear authority and that the work, including risks, is actively managed. The chairperson of the Project Board, representing the customer and owner of the Business Case. A feasibility study is an early study of a problem to assess if a solution is feasible. The study will normally scope the problem, identify and explore a number of solutions and make a recommendation on what action to take. Part of the work in developing options is to calculate an outline Business Case for each as one aspect of comparison. A report that can be used as input to the process of creating a Business Case/Project Forundersøgelse Anbefaling af Opfølgningsaktiviteter En tidlig undersøgelse for at fastslå, om der findes en løsning på et problem. Undersøgelsen vil normalt afgrænse problemet, identificere og analysere en række løsninger og give en anbefaling for en løsning. Som en del af at udarbejde alternativer udarbejdes et udkast til Business Case for hvert alternativ som et aspekt i sammenligningen af løsningsalternativer. Information, der kan anvendes som input til aktiviteter i forbindelse med at skabe en Business Case/projekt fuldmagt for et Version 3.0 (Status - Live) Page 10 of 25 Owner Collis Boucher

11 Gantt chart Gate review Highlight Report Issue Log Mandate for any follow-on PRINCE2 project and for recording any follow-on instructions covering incomplete products or outstanding issues. It also sets out proposals for post-project review of the project s products. This is a diagram of a plan s activities against a time background, showing start and end times and resources required. A generic term, rather than a PRINCE2 term, meaning a point at the end of a stage or phase where a decision is made whether to continue with the project. In PRINCE2 this would equate to an end stage assessment. Report from the Project Manager to the Project Board on a time-driven frequency on stage progress. A log of all Project Issues including requests for change Gantt-diagram Gate Review Statusrapport Emnelog - se Issue efterfølgende PRINCE2-projekt og til at opsamle alle efterfølgende aktiviteter, som dækker ikke færdiggjorte produkter eller udestående emner ( Issues ). Rapporten indeholder også forslag til post-projektvurderinger af projektets resultat (produkt(er).) Et diagram over en plans aktiviteter set i forhold til en tidsakse. Viser start- og sluttidspunkter og nødvendige ressourcer. Et generisk udtryk mere end et PRINCE2 udtryk. Et tidspunkt ved slutningen af en fase eller et trin, hvor der skal tages en beslutning om, hvorvidt projektet skal fortsættes eller afsluttes. I PRINCE2 vil det svare til en faseafslutningsvurdering. En rapport fra Projektleder til Styregruppe. Rapporten skal forelægges med givne tidsintervaller og skal indeholde beskrivelse af fasens fremdrift. En log, der indeholder alle de Projektemner, der måtte opstå i Version 3.0 (Status - Live) Page 11 of 25 Owner Collis Boucher

12 Lessons Learned Report Off-Specification Outcome raised during the project, showing details of each issue, its evaluation, what decisions about it have been made and its current status. A report that describes the lessons learned in undertaking the project and that includes statistics from the quality control of the project s management products. It is approved by the Project Board and then held centrally for the benefit of future projects. Something that should be provided by the project, but currently is not (or is forecast not to be) provided. This might be a missing product or a product not meeting its specification. The term used to describe the totality of what the project is set up to deliver, consisting of all the specialist products. For example, this could be an Erfaringsrapport Uden for Specifikation Resultat projektforløbet, og som foruden en opdateret status beskriver detaljerne for hvert emne, giver en vurdering og dokumenterer hvilke beslutninger, der er taget. En rapport, som beskriver de erfaringer, der er høstet i forløbet vedrørende ledelse, teknikker og produkter. Udarbejdes løbende. Rapporten skal godkendes af Styregruppen og gøres tilgængelig, således at den kan udnyttes i fremtidige projekter. Dækker også betegnelser som visdomsrapport eller videnoverførselsrapport. Dokumentation af en hvilken som helst situation, hvor et produkt afviger, eller forudses at ville afvige, i forhold til dets specifikation. Se appendiks A.32 i DK manual. Projektets slutprodukt. En anvendelig betegnelse, hvor projektets slutprodukt ikke er et let defineret produkt. Summen af alle del-produkter produceret i projektet. Version 3.0 (Status - Live) Page 12 of 25 Owner Collis Boucher

13 Peer review Phase installed computer system with trained staff to use it, backed up by new working practices and documentation, a refurbished and equipped building with all the staff moved in and working, or it could be a new product launched with a recruited and trained sales and support team in place. Peer reviews are specific reviews of a project or any of its products where personnel from within the organisation and/or from other organisations carry out an independent assessment of the project. Peer reviews can be done at any point within a project but are often used at stage-end points. A part, section or segment of a project, similar in meaning to a PRINCE2 stage. The key meaning of stage in PRINCE2 terms is the use of management stages, i.e. sections of the project to which the Project Peer Review Trin Et review af et projekt, hvor såvel interne som eksterne medarbejdere udfører en uafhængig vurdering af projektet. Formålet er at opnå et nyt syn på projektet og at understøtte erfaringsudveksling med andre projekter. Kan udføres på et vilkårligt tidspunkt i projektet men udføres ofte ved faseovergange og ved afslutning. Jf. også OGC metoden Gateway Review. En del af et projekt, svarer til en PRINCE2 fase. En fase i PRINCE2 er en ledelsesfase, dvs. dele af et projekt, som Styregruppen godkender en ad gangen. Trin kan være mere knyttet til tid og ændringer i krav til ressourcer. Version 3.0 (Status - Live) Page 13 of 25 Owner Collis Boucher

14 Postimplementation review Board only commits one at a time. A phase might be more connected to a time slice, change of skills required or change of emphasis. See Post-project review. se Post-Projekt Review Post-project review PRINCE2 PRINCE2 project One or more reviews held after project closure to determine if the expected benefits have been obtained. Also known as postimplementation review. A method that supports some selected aspects of project management. The acronym stands for PRojects IN Controlled Environments. A project whose product(s) can be defined at its start sufficiently precisely so as to be measurable against predefined metrics and that is managed according to the PRINCE2 Plan for Post-Projekt Review - se review PRINCE2 PRINCE2-projekt En eller flere vurderingsaktiviteter, som udføres efter projektafslutningen for at fastslå, om de forventede fordele er opnået. Skrives konsekvent sådan PRINCE2 : Store bogstaver og et 2-tal (uanset at der ikke skrives konsekvent i den engelske udgave) En metode, der understøtter udvalgte dele af projektledelse. Forkortelsen står for PRojects IN Controlled Environments. Et projekt der gennemføres efter PRINCE2 metoden. Version 3.0 (Status - Live) Page 14 of 25 Owner Collis Boucher

15 Process Producer Product Product-based planning method. That which must be done to bring about a particular outcome, in terms of information to be gathered, decisions to be made and results that must be achieved. This role represents the creator(s) of a product that is the subject of a quality review. Typically, it will be filled by the person who has produced the product or who has led the team responsible. Any input to or output from a project. PRINCE2 distinguishes between management products (which are produced as part of the management or quality processes of the project) and specialist products (which are those products that make up the final deliverable). A product may itself be a collection of other products. A three step diagrammatic technique leading to a Proces Producent Produkt Produktbaseret planlægning Denne funktion repræsenterer fremstiller(ne) af et produkt fx et specialist-, et ledelses- eller et kvalitetsprodukt. Funktionen vil typisk blive tildelt den person, som har produceret produktet, eller som har været ansvarlig for teamet. Ethvert input eller output fra et projekt. PRINCE2 skelner mellem ledelsesprodukter, specialistprodukter (som er de produkter, som udgør projektets egentlige eventuelt fysiske - resultat) og kvalitetsprodukter (som er produceret til eller i kvalitetsaktiviteterne). Et produkt kan i sig selv bestå af en samling af andre produkter. Version 3.0 (Status - Live) Page 15 of 25 Owner Collis Boucher

16 Product Breakdown Structure Product Checklist comprehensive plan based on creation and delivery of required outputs. The technique considers prerequisite products, quality requirements and the dependencies between products. A hierarchy of all the products to be produced during a plan. A list of the major products of a plan, plus key dates in their delivery. Product Description A description of a product s purpose, composition, derivation and quality criteria. It is produced at planning time, as soon as the need for the product is identified. Product Flow Diagram A diagram showing the sequence of production and interdependencies of the products listed in a Product Produktnedbrydningsdiagram (PND) Produktcheckliste Produktbeskrivelse Produktflowdiagram (PFD) En hierarkisk nedbrydning af det totale sæt af produkter, der skal produceres i projektet. Er faktisk et PERT-diagram. En liste over de væsentlige produkter i en plan samt nøgledata i forbindelse med disses levering. Styregruppens overblik over produkt produktion og kvalitetskontrol. En beskrivelse af et produkts formål, sammensætning, tolerancer og kvalitetskriterier. Beskrivelse udarbejdes på planlægningstidspunktet, så snart behovet for produktet er identificeret og forfines i forbindelse med igangsætning af arbejdet med at producere produktet. Se A.18 i appendiks A i DK-manual. Et diagram, som beskriver produktionssekvens og de indbyrdes afhængigheder ved produktionen af de produkter, der findes i Version 3.0 (Status - Live) Page 16 of 25 Owner Collis Boucher

17 Programme Project Project Assurance Project Brief Project closure notification Breakdown Structure. A portfolio of projects selected, planned and managed in a coordinated way. A temporary organisation that is created for the purpose of delivering one or more business products according to a specified Business Case. The Project Board s responsibilities to assure itself that the project is being conducted correctly. A description of what the project is to do; a refined and extended version of the Project Mandate, which has been agreed by the Project Board and which is input to project initiation. Advice from the Project Board to inform the host location that the project resources can be disbanded and support services, such as space, equipment and access, demobilised. Program Projekt Projektkvalitetssikring Projektgrundlag projektafslutningsmeddelelse Se Notifikation Produktnedbrydningsdiagrammet. Termen program dækker en samling af projekter, som planlægges og styres koordineret. Ikke at forveksle med program i betydningen (program)kode. En midlertidig organisation, der etableres med henblik på levering af et eller flere forretningsprodukter i henhold til en specificeret (detaljeret) Business Case. Det er Styregruppens ansvar at sikre sig, at projektet bliver udført korrekt. En første beskrivelse af projektets formål. En forbedret og omfattende version af Projektkommissorium og input til Projektinitieringsdokumentet (PID). Information fra Styregruppen om at informere værtsorganisationen om, at projektressourcerne kan frigøres, og at understøttende servicefunktioner som lokaler, udstyr og adgang kan frigives. Version 3.0 (Status - Live) Page 17 of 25 Owner Collis Boucher

18 Project closure recommendation Project Initiation Document (PID) Notification prepared by the Project Manager for the Project Board to send (when the board is satisfied that the project can be closed) to any organisation that has supplied facilities to the project. A logical document which brings together the key information needed to start the project on a sound basis and to convey that information to all concerned with the project. Project Issue A term used to cover either a general issue, query, a Request for Change, suggestion or Off- Specification raised during a project. Project Issues can be about anything to do with the project. Project management The planning, monitoring and control of all aspects of the project and the motivation of all those involved in it to achieve the project objectives on time Anbefaling om projektafslutning Projektinitieringsdokument (PID) Projektemne Se Issue log og Issue Projektledelse -ledelse vedrører Styregruppen -styring vedrører Projektlederen Meddelelse fra Projektlederen til Styregruppen med henblik på (når Styregruppen er enig i, at projektet kan afsluttes) videreformidling til alle, der har bidraget til projektet. OBS: Denne term indgår i UK-ordliste, men ses ikke at være et PRINCE2-begreb i øvrigt! Et dokument hvis formål er at sammenkæde de nøgleinformationer, som er nødvendige for at initiere projektet på et sundt grundlag og bibringe alle, som er beskæftigede medprojektet, denne information. Dokumentet udgør udgangspunktet (baseline) for projektet. En term som dækker enten et generelt emne eller et Ændringsønske eller et emne Uden for Specifikation. Planlægning, opfølgning og kontrol af alle aspekter af projektet og af motivationen hos alle, der deltager i til tiden at nå projektets målsætning med de budgetterede omkostninger, kvalitet og Version 3.0 (Status - Live) Page 18 of 25 Owner Collis Boucher

19 Project management team Project Manager Project Mandate Project Plan and to the specified cost, quality and performance. A term to represent the entire management structure of Project Board, Project Manager, plus any Team Manager, Project Assurance and Project Support roles. The person given the authority and responsibility to manage the project on a day-to-day basis to deliver the required products within the constraints agreed with the Project Board. Information created externally to the project, which forms the terms of reference and is used to start up the PRINCE2 project. A high-level plan showing the major products of the project, when they will be delivered and at what cost. An initial Project Plan is presented as part of the Project Initiation Document. This is revised as information on actual progress appears. It is Projektorganisation Projektleder Projektkommissorium Projektplan funktionalitet. En term, der bruges til at beskrive ledelsesstrukturen i Styregruppe, Projektleder(gruppe) samt hos eventuelle Teamledere og i Projektkvalitetssikringsroller. Den person, der har fået autoritet til og ansvar for at varetage den daglige ledelse af projektet i forbindelse med leverance af ønskede produkt(er) inden for de rammer, der er aftalt med Styregruppen. Eksternt udarbejdet. Danner grundlag for og anvendes som reference ved projektets start. En overordnet plan, der omhandler projektets hovedprodukt(er), hvornår de leveres og til hvilken pris. En foreløbig tidsplan udgør en del af Projektinitieringsdokumentet. Planen revideres løbende, når information om projektets fremskridt fremkommer. Version 3.0 (Status - Live) Page 19 of 25 Owner Collis Boucher

20 Project Quality Plan Project records a major control document for the Project Board to measure actual progress against expectations. A plan defining the key quality criteria, quality control and audit processes to be applied to project management and specialist work in the PRINCE2 project. It will be part of the text in the Project Initiation Document. A collection of all approved management, specialist and quality products and other material, which is necessary to provide an auditable record of the project. Projektkvalitetsplan Projektdokumenter En plan, der definerer de hoved- /nøglekvalitetskriterier og den kvalitetskontrol og revisionsproces, som skal anvendes af projektledelsen og i det tekniske arbejde i PRINCE2-projektet. Projektkvalitetsplanen udgør en del af Projektinitieringsdokumentet. Dokumentation omfattende alle ledelsesprodukter, specialprodukter, kvalitetsprodukter og andre elementer. NB. Arbejdsdokumentation er ikke omfattet af ovenstående. Project start-up notification Project Support Office NB This does not include working files. Advice to the host location that the project is about to start and requesting any required Project Support services. A group set up to provide certain administrative services to the Project Manager. Often Projektopstartsmeddelelse Se Notification Projektkontor Meddelelse til den location, der skal huse projektet, om at projektet skal igangsættes og rekvisition af alle de services, projektet har behov for. Version 3.0 (Status - Live) Page 20 of 25 Owner Collis Boucher

PRojects IN Controlled Environments En introduktion

PRojects IN Controlled Environments En introduktion PRojects IN Controlled Environments En introduktion Indhold Indledning... 2 Principper... 3 Fortsat forretningsbegrundelse... 3 Tag ved lære af erfaringer... 3 Fastlagte roller og ansvar... 4 Faseopdeling...

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

IT-projektledelse F2006. Opfølgning og kvalitetssikring

IT-projektledelse F2006. Opfølgning og kvalitetssikring IT-projektledelse F2006 Opfølgning og kvalitetssikring Hvorfor planlægge når projekter sjældent følger planen? Hvad er opfølgning? Hvad skal der følges op på? Levels of control checkpoint reports project

Læs mere

PRINCE2 Glossary of Terms Danish

PRINCE2 Glossary of Terms Danish acceptere (risikoreaktion) afhængighed (planlægning) afvigelse afvigelse fra specifikation Afvigelsesplan (ledelsesprodukt plan) Afvigelsesrapport afvigelsesvurdering afvise (risikoreaktion) En reaktion

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

PRINCE2 med tusind ord. Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd. AXELOS.com. The Stationery Office 2011

PRINCE2 med tusind ord. Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd. AXELOS.com. The Stationery Office 2011 PRINCE2 med tusind ord Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd AXELOS.com White Paper September 2011 Indhold 1 Hvad er PRINCE2? 3 2 Fordele ved PRINCE2 3 3 Principper

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Vejledning i projektledelse

Vejledning i projektledelse Dansk standard DS/ISO 21500 2. udgave 2013-09-27 Vejledning i projektledelse Guidance on project management DS/ISO 21500 København DS projekt: M268368 ICS: 03.100.40 Første del af denne publikations betegnelse

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 Case historien Usserød Å, kort Projektverdenen ifølge LIFE Kontrakten med LIFE Hvorfor er planen så vigtig? Hvad

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER 1 INTRODUKTION 1.1 Formålet med Practitioner-eksamen er at give eksaminanden mulighed for at demonstrere forståelse af PRINCE2. Samtidig skal eksaminanden

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen Dagsorden Oplægsholder Projektstyring Scope Management i en fælles kontekst Definitioner Scope Management - styring af omfang ved projektets start under projektets

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Network Code Development

Network Code Development Network Code Development Møde hos Energinet.dk 7. februar 2012 ENTSO-E Network Code - høringsmøde Tidsplan 10.00 10:20 Velkomst og introduktion v/peter Jørgensen 10:20 10.40 Baggrund, proces og jura v/johannes

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér)

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Teknikker til design omfatter: Opgave/arbejdsanalyser Brugerinddragelse,

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Grundlæggende processer du skal have styr på ift. Informationsaktiv beskyttelse

Grundlæggende processer du skal have styr på ift. Informationsaktiv beskyttelse Grundlæggende processer du skal have styr på ift. Informationsaktiv beskyttelse 1 Agenda Kort om LinkGRC Omfanget af præsentationen Analyse Den røde tråd Implementering af krav i organisationen Informationsaktivers

Læs mere

TANKER OM IT POF CONSULTING. Nyhedsbrev om IT management. Indhold

TANKER OM IT POF CONSULTING. Nyhedsbrev om IT management. Indhold Årgang 6 nr. 16 21. august 2009 Nyhedsbrev om IT management Indhold Dansk IT s anbefalinger til statslige IT-projekter 1 CMMI, ITIL og PRINCE2: Kan de sammen? 3 Dansk IT s anbefalinger til statslige IT-projekter

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Bilag 2 og 3 og værktøjer

Bilag 2 og 3 og værktøjer Bilag 2 og 3 og værktøjer Lars Erik Storgaard Geodatastyrelsen, laers@gst.dk Program for workshop Geodatastyrelsen Formål hvorfor workshop? Kvalificering af listen over myndigheder Temakammerater Opmærksomhed

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Region Midtjylland Proces for Change Management

Region Midtjylland Proces for Change Management Region Midtjylland Proces for Change Management Version 1.1 Forord Dette dokument beskriver RMIT s Change Management proces. Processen beskriver minimumskravene (need to have) for at få processen til at

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart PRINCE2 Certificeringsforløb PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner PRINCE2 Certificeringsprogrammer Indhold PRINCE2 (Projects In Controlled Environments) er en procesbaseret tilgang til projektledelse,

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Bernhard Fabricius, IT-afdelingen Version 0.1, 2009-05-23 Tilmelding For at få adgang til VPN klienten skal der udfyldes

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

DataHub - efter Prince2_2009 principper

DataHub - efter Prince2_2009 principper Til Hvem det måtte interessere 12. november 2009 JDP / JHH DataHub - efter Prince2_2009 principper www.datahub.dk 65410-09_v1_Prince2 notat til DH-hjemmesiden 1/5 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Baggrund...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10.

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10. Projektlederens værktøj 7. Referencer til andre værktøjer Nr. Navn Sammenhæng med Kritisk sti (CPM) 4.3.3 Tidsplan Udarbejdelse af tidsplan er forudsætningen for at kritisk sti kan findes 4.4.2 Successiv

Læs mere

Snitfladedokumentation til fagsystemer v 1.1

Snitfladedokumentation til fagsystemer v 1.1 MEMO Produced by: Peter Ravnholt 1. INDLEDNING... 2 SIKKERHED... 2 2. ÆNDRINGSLOG... 3 VERSION 1.1... 3 3. EKSEMPELSCENARIE... 3 UDFYLD ET NYT SPØRGESKEMA... 3 4. SERVICE CONTRACTS... 5 GETQUESTIONNAIREDEFINITIONLIST...

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 3 marts 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

Earned Value Management - et strejftog

Earned Value Management - et strejftog Earned Value Management - et strejftog Foreningen Lean Construction Årsmøde, den 14. marts 2013 Anders Vestergaard Buch Advokat, partner, Ph.D. Mail: avb@mowe.dk, mobil: 60 35 36 56 1 Agenda 1. Ultra kort

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter DS-information DS/CLC Guide 29 1. udgave 2007-07-12 Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter Temperatures of hot

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

PRAKTIK RAPPORT DET DANSKE KULTURINSTITUT

PRAKTIK RAPPORT DET DANSKE KULTURINSTITUT PRAKTIK RAPPORT DET DANSKE KULTURINSTITUT PRAKTIKPERIODEFRA 11. AUGUST 2014 TIL 1. JANUAR 2015 PERFOMANCE-DESIGN - ROSKILDE UNIVERSITET EFTERÅRET 20014 JANE-KRISTINE DEMUTH LUND PEDERSEN STUDIE NR: *****

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 SAS VISUAL ANALYTICS 7.1 ADMINISTRATOR Mulighed for at udføre handlinger på flere servere

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Nyheder inden for drift og outsourcing

Nyheder inden for drift og outsourcing Nyheder inden for drift og outsourcing Dias 1 Ny ISO standard for sikkerhed ved behandling af personoplysninger i cloudmiljøer Nyt om pligtmæssig udlevering af personoplysninger til udenlandske myndigheder

Læs mere

Software Design (SWD) Spørgsmål 1

Software Design (SWD) Spørgsmål 1 Spørgsmål 1 Unified Process Du skal give en beskrivelse af Unified Process. Beskrivelsen skal indeholde forklaring på følgende begreber: Phase Iteration Discipline Activity Milestone Artifact Spørgsmål

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Cookie direktivet Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Af specialkonsulent Karen Gjølbo og fuldmægtig Vibeke Hansen Program Kort status på gennemførelsen

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Revit Server og Clarity løsninger

Revit Server og Clarity løsninger Revit Server og Clarity løsninger Peter Tranberg AEC Systemkonsulent NTI CADcenter A/S pt@nti.dk Reidar Ristesund Senior systemkonsulent bygg/bim NTI CADcenter A/S rer@ntinestor.no Agenda Autodesk - Revit

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Forandringsledelse. Johnny Jensen, Service & Support Forum. Stifter Ole Westergaard

Forandringsledelse. Johnny Jensen, Service & Support Forum. Stifter Ole Westergaard Forandringsledelse Johnny Jensen, Service & Support Forum Westergaard Management A/S Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Stifter Ole Westergaard Westergaard Management stiftedes den 1. januar 1998 og er

Læs mere

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners Standardiseret tilgang til Software Asset Management ISO19770 ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners 1 WG21 historien ISO19770 arbejder i WG21 under ISO Etableret i 2001 Første standard 19770-1

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION HEALTH INSURANCE - PSYCHOLOGIST Danica Pension Parallelvej 17 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Telephone +45 70 11 25 25 Policy Name CPR. Address Tel. Mobile To be filled in by the

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Teknisk produktdokumentation Dokumenttyper

Teknisk produktdokumentation Dokumenttyper Dansk standard DS/ISO 29845 1. udgave 2011-09-30 Teknisk produktdokumentation Dokumenttyper Technical product documentation Document types DS/ISO 29845 København DS projekt: M245068 ICS: 01.110 Første

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere