AMU-kurser Alarm- og sikringsteknik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AMU-kurser Alarm- og sikringsteknik"

Transkript

1 AMU-kurser Alarm- og sikringsteknik

2 AIA-AUTOMATISKE INDBRUDSALARMANLÆG sikringsanlæg 1 & 2 10 dage Installation adressérbare sikringsanlæg 5 dage dage Design af anlæg dage Sikringsanlæg opsætning af signal og datatransmission dag Sikringsanlæg, opsætning af adresserbare AIA anlæg & Sikringsanlæg, projektering dage lovgivning og regelsæt, anvendelse dage dag Objekt- og perimetersikring Montage af nøglerør og -bokse 5 dage dag installation af objektsikring Installation af tågesikring dag installation af perimetersikring dage dage Sikringsanlæg, opsætning af integrerede anlæg Sikringsteknisk dokumentation på sikringsanlæg dage dage Se kursusdatoer på

3 AIA installation (Sikringsanlæg 1) På dette kursus lærer du at installere, fejlfinde, rådgive og udføre service på AIA-anlæg, samt at udfærdige dokumentation i henhold til de gældende regler. Du lærer yderligere at udvælge anlægsdele i den korrekte udstyrsklasse og at projektere kablingen. Du får kendskab til de installationsmæssige og sikkerhedsmæssige forhold ved opsætning af brudfolie, og du vil kunne instruere sikringsanlæggets slutbrugere. AIA design af anlæg (Sikringsanlæg 2) Lær at projektere kundevenlige sikringsløsninger af mindre AIA-anlæg, bestående af mekanisk sikring og elektronisk overvågning med udgangspunkt i sikringsniveauer anvist af Forsikring & Pension s AIA-katalog og sikringskatalogerne 1 og 2. Efter kurset kan du programmere en AIA-central og vælge, installere og idriftsætte den sikreste signaltransmission med særlig fokus på reglerne for F&P godkendte anlæg. Du opnår som deltager en generel kriminalpræventiv viden. Kurset afsluttes med prøve. Sikringsanlæg, opsætning af signal og datatransmission Lær at anvende, idriftsætte og fejlfinde på udstyr til signaltransmission på sikringsanlæg og installere gængse standardbus typer. Du opnår kendskab til de forskellige former for signal- og datatransmission samt netværkstopologi. Du får ligeledes kendskab til signaltransmission med ID og andre sikkerhedsforanstaltninger, der bliver benyttet mellem sikringsanlæg og kontrolcentraler. Sikringsanlæg, opsætning af adresserbare AIA anlæg Som deltager på dette kursus vil du lære at projektere, installere, programmere, konfigurere og udføre service på adresserbare AIA-anlæg, samt at udfærdige dokumentation i henhold til de gældende regler. Du vil yderligere kunne instruere slutbrugere i korrekt brug. installation af objektsikring Kurset sætter dig i stand til at projektere, installere, idriftsætte og vedligeholde objektovervågning samt bokssikringsanlæg til værdiopbevaringsenheder og boksrum. Du får kendskab til forsikringsbranchens (F&P) kriterier til værdiopbevaringsenheder samt til alternative objektsikringstyper. installation af perimetersikring Du lærer at projektere, installere, fejlfinde og foretage service på et anlæg til perimetersikring herunder hegns- og porttyper, detektorer samt fritstående og nedgravede systemer. Du får indgående kendskab til anlæggenes stærke og svage sider under forskellige miljømæssige forhold samt kendskab til hegnsloven og branchens regler på området. Sikringsanlæg projektering Du lærer at projektere et sikringsanlæg bestående af mekanisk sikring og elektronisk overvågning. Du får et indgående kendskab til lovgivningens og forsikringsselskabernes krav til projektering. Uddannelsen giver dig mulighed for at blive registreret hos Forsikring & Pension som virksomhedens projekteringsansvarlige person. lovgivning og regelsæt, anvendelse Lær at anvende gældende lovgivning, regelsæt og standarder i forhold til at installere, vedligeholde og servicere AIA-anlæg samt vurdere krav til anlægsomfang, rådgivning og anlægsdele. Du lærer ligeledes at udarbejde en installationserklæring vedrørende AIA - installationen samt være i stand til at overdrage anlægget til kunden med de nødvendige instruktioner og dokumentation. Montage af nøglerør og bokse På kurset lærer du at udføre montage af nøglerør og nøglebokse i udvendige bygningsdele i overensstemmelse med forsikringsselskabernes regler for tyverisikring. Installation af tågesikring Deltagerne lærer at projektere, installere, idriftsætte, reparere, servicere og vedligeholde tågesikringsanlæg efter gældende vejledninger, samt regelsættets krav til anlægstypens funktionalitet, dokumentation og eftersynsomfang. Deltagerne opnår kendskab til tilbehør til anlægget samt muligheder for integrering med andre sikringsanlæg. Sikringsanlæg, opsætning af integrerede anlæg Lær at anvende, idriftsætte og fejlfinde på alarmanlæg, hvori flere anlægstyper indgår i et samlet system. Få kendskab til de respektive alarmanlægstypers funktionalitetskrav med hensyn til samspil med andre systemer, og hvorledes det skal dokumenteres. Sikringsteknisk dokumentation på sikringsanlæg På kurset lærer du at udfærdige, læse og vedligeholde teknisk dokumentation til sikringsanlæg, herunder anlæg/installationer til såvel indbrudssikring, brandsikring samt anden sikringsovervågning ud fra gældende regelsæt.

4 MEKANISK SIKRINGSTEKNIK Låseteknik, montage af sikringsenheder dage Montage af låseenheder og dørlukkere Rullegitterog pladeskabsmontage dage dage Montage af nøglerør og -bokse Montage af værdiopbevaringsenheder dag dage Mekanisk indbrudssikring, projektering Indbrudssikring opfyldelse af brandkrav dage dage Mekanisk perimetersikring Montage af elektromekaniske låsekasser dage dage ADGANGSKONTROL ADK, installation ADK, installation af bus- og IP baserede anlæg dage dage Se kursusdatoer på

5 Låseteknik, montage af sikringsenheder Deltageren kan udføre montage af låseenheder i trædøre. Deltageren kan montere faste og aftagelige sikringsgitre i basis af forskellige materialer. Deltageren kan udføre montageopgaverne i overensstemmelse med forsikringsselskabernes regler for tyverisikring. Montage af låseenheder og dørlukkere Deltageren kan foretage montage af dørlukkere og låseenheder i plast-, stål- og aluminiumsdøre. Deltageren kan udføre montageopgaverne under hensyn til risici for galvanisk tæring ved forskellige materialesamlinger samt til Brandlovgivningens og forsikringsselskabernes regler for montering af mekaniske sikringsenheder. Rullegitter- og pladeskabsmontage Deltageren kan foretage montage og installation af forsikringsgodkendte faste gitre og gitter-/pladeskabe samt af rulle-, jalousiog saksegitre. Deltageren kender forsikringsselskabernes bestemmelser om godkendelse/registrering af montører af mekaniske sikringselementer. Montage af nøglerør og -bokse Deltageren kan udføre montage af nøglerør og nøglebokse i udvendige bygningsdele i overensstemmelse med forsikringsselskabernes regler for tyverisikring. Montage af værdiopbevaringsenheder Deltageren kan udvælge og anvende optimal fastgørelsesmetode til montage af sikringsskabe og værdiopbevaringsenheder. Deltageren kender forsikringsselskabernes regler om godkendelse af montører til udskiftning af låse på godkendte sikringsskabe. Mekanisk indbrudssikring, projektering Deltageren kan projektere mekaniske sikringsløsninger med hovedvægt på mekaniske sikringstyper og under hensyntagen til den supplerende elektroniske overvågning. Deltageren kan som del af projekteringen foretage økonomiberegninger og udarbejde tilbud. Deltageren kan foretage tilpasning af sikringstekniske løsninger, således at disse lever op til brandlovgivningen. Deltageren har endvidere kendskab til regler og normer med relation til de registrerede sikringsprodukter. Indbrudssikring opfyldelse af brandkrav Deltagerne kan med viden om brandrisici, brandspredning, flugtveje, branddøre, redningsåbninger og Bygningsreglementets brandkrav, udføre korrekt valg af sikringsprodukter samt identificere flugtveje, branddøre og redningsåbninger. Desuden kan deltageren søge korrekte informationer og vejledning ved konflikt mellem sikringsregler og brandlovgivning. Mekanisk Perimetersikring Deltagerne kan med viden om Hegnsloven, Bygningsreglementets brandkrav samt forsikring og pensionsregler på området, identificere mekanisk perimetersikring og udføre korrekt valg af sikringsprodukter, i overensstemmelse med gældende regler. Endvidere kan deltagerne, med indsigt i materialetyper og jordbundsforhold, aflæse og forstå relevant tegningsmateriale på området. Montage af elektromekaniske låsekasser Deltagerne kan med viden om de forskellige typer af elektromekaniske låseenheders virkemåde samt praktiske forhold i forbindelse med montage, udføre tilslutning af nødvendige systemdele og perifere enheder samt foretage idriftsætning og fejlfinding på låseenhederne. Deltagerne kan med viden om elementære el-tekniske begreber, anvende måleinstrumenter i forbindelse med fejlfinding og servicering. ADK, installation Deltageren kan selvstændigt installere, programmere, idriftsætte og fejlfinde på et automatisk adgangskontrolanlæg (ADK) med almindeligt udstyr, som fx biometrisk udstyr, nøgler og koder. Deltageren har kendskab til dørautomatik og låseenheder samt indgående kendskab til gældende love og regler, som vedrører adgangskontrolanlæg. ADK, installation af bus- og IP baserede anlæg Deltagerne kan installere, servicere, foretage vedligehold og udarbejde dokumentation for bus- og IP-baserede adgangskontrolanlæg (ADK). Deltagerne kan fejlfinde på datakommunikationen mellem de enkelte enheder i et ADKanlæg. Deltagerne kender de krav der stilles til de forskellige netværkstopologier for at kunne anvendes i forbindelse med adgangskontrolanlæg. De har ligeledes et indgående kendskab til love og regler på området.

6 BRAND Brand 1 5 dage Tætning af installationsgennemføringer (brand) Brand 2, installation af ABA og rumslukning dage Brand, projektering dage dag Brand, enkle installationer dage Varmt arbejde - gnistproducerende værktøj dag Varmt arbejde - tagdækkerarbejde dag Tætning af installationsgennemføringer (brand) Installation af brandventilationsanlæg Nyt kursus Installation af sikkerhedsbelysning Nyt kursus dag dage dag TV OVERVÅGNING TV-overvågning, grundlæggende TV-overvågning, netværksbaseret dage dage Sikringsanlæg, IP-teknik TV-overvågning, projektering dage dage Se kursusdatoer på

7 Brand 1 Brand, tætning af installationsgennemføringer Deltageren lærer at udføre brandlukning af installationsgennemføringer i brandadskillelser efter gældende love og regler. Brand, enkle installationer Deltageren kan selvstændigt installere, fejlfinde, reparere, servicere og vedligeholde brandsikringsanlæg, herunder varslingsanlæg, sikkerhedsbelysning, ABDL-anlæg samt ABV-anlæg, både som selvstændige anlæg såvel som integrerede anlæg i en funktionsbaseret sammenhæng. Deltageren har indgående kendskab til gældende love og reglers krav til anlægstypernes funktionalitet, dokumentations- og eftersynsomfang. Deltageren kan selvstændigt idriftsætte de førnævnte anlægstyper, og har kendskab til at visse anlægsfunktioner kan være integreret i andre anlæg, hvortil der kun må arbejdes, såfremt der forelægger en virksomhedsgodkendelse fra DBI. Brand 2, installation af ABA og rumslukning Deltagerne kan efter dette kursus installere, fejlfinde og reparere, servicere og vedligeholde ABA (automatisk brandalarmanlæg) i henhold til gældende myndighedskrav. Deltageren kan udarbejde den krævede dokumentation og foretage idriftsættelse af ABA. Derudover får deltageren kendskab til rumsluknings- og sprinkleranlæg. Brand, projektering Deltagerne lærer at projektere automatiske brandalarmanlæg (ABA) i overensstemmelse med gældende love, regler og myndighedskrav. Endvidere kan deltageren selvstændigt udarbejde færdigmelding for forskriftsmæssige brandalarmanlæg med al krævet dokumentation, samt deltage i førsteinspektion. Varmt arbejde - brandforanstaltninger ved gnistproducerende værktøj Deltageren lærer at planlægge og udføre forsvarligt og brandsikkert arbejde med gnistproducerende værktøjer og maskiner, vurdere sikkerhedsforanstaltninger på arbejdspladsen samt træffe de nødvendige forholdsregler der tilgodeser brandsikkerheden. Varmt arbejde - brandforanstaltninger ved tagdækkerarbejde Deltageren lærer at planlægge og udføre forsvarligt og brandsikkert tagdækkerarbejde med værktøj og maskiner, der frembringer flammer, gnister eller kraftig opvarmning. Deltageren lærer om forholdsregler og indretning af arbejdspladsen, om farer og sikkerhedsforanstaltninger vedrørende brand og brandslukning. Brand, tætning af installationsgennemføringer Deltageren lærer at udføre brandlukning af installationsgennemføringer i brandadskillelser efter gældende love og regler. TV-overvågning, grundlæggende Her lærer deltagerne at udvælge relevante komponenter, montere og idriftsætte anlæg for tv-overvågning. Kurset er baseret på analog transmission. Disse anlæg kan indeholde kameraer, monitorer og mindre centraludstyr, herunder udstyr til lagring. Du vil kunne fejlfinde, reparere og udarbejde relevant dokumentation, samt foretage kundevejledning. Du vil ligeledes kunne vælge objektstørrelse til en given overvågningsopgave, som lever op til gældende standarder og anbefalinger. Yderligere vil du få kendskab til videosignalers opbygning og lyskilders betydning for billedkvaliteten. Og slutteligt vil du som deltager få kendskab til principperne i kameraers optik og deres indstillingsmuligheder, samt relevante regler og lovgivning på området. Sikringsanlæg, IP-teknik Deltagerne får indgående viden om IP teknik anvendt i Sikrings- og alarmanlæg og kan selvstændigt anvende IP teknologien ved opsætning, installation, service og fejlretning på netværksbaserede adgangskontrolanlæg og TV overvågningssystemer. Endvidere er deltagerne i stand til at sikre kvaliteten i installerede netværksbaserede anlæg samt rådgive kunder i anvendelse og brug af anlægget. TV-overvågning, netværksbaseret Deltagerne lærer her at udvælge relevante komponenter, montere, dokumentere og idriftsætte anlæg for tv-overvågning baseret på transmission via datanetværk. De lærer bl.a. også at indstille netværksudstyr, opsætte anlæggene til at transmittere billeder via internettet og sikre anlægget mod uautoriserede indgreb. Du vil også lære at beregne den nødvendelige harddiskkapacitet, fejlfinde og reparere anlæggene, samt at udfylde anlægsdokumentation korrekt. Ydermere kan du som deltager få kendskab til progressiv scanning, til fordele og ulemper ved forskellige typer af videoservere, principper for komprimering af billeder, samt til belastning af netværket i forbindelse med transmission. TV-overvågning, projektering Deltageren kan selvstændigt projektere alle typer tv-overvågningsanlæg, som anvendes i og ved butikker, virksomheder, institutioner og lignende steder. Deltageren kan udvælge udstyr som kamera, objektiver, transmissionsform og lagringsenheder til konkrete opgaver samt udarbejde relevant dokumentation. Deltageren har kendskab til områdets love, regler og standarder. Deltageren har ligeledes kendskab til problematikkerne omkring lysforhold og kameraplacering samt udførelse af service og eftersyn på tv-overvågningsanlæg.

8 Yderligere information Kurserne er opbygget i moduler, og brochuren giver et overblik over anbefalede kursusforløb, der kan være med til at sikre dig det optimale udbytte og styrke din uddannelse indenfor brand og sikring. Kurserne gør dig endvidere til et stærkt kort i firmaer, der ønsker at blive F&P registrerede installatører. DBI er kursusudbyder af såvel private som offentligt finansierede kurser med forskellige retningslinjer for tilmelding, tilskudsmuligheder og afbestillingsregler. De praktiske oplysninger kan ses på Har du spørgsmål til DBI s kurser indenfor brand og sikring, kontakt kursusafdelingen på telefon (kl , fredag kl ) eller Kursussted Kurserne afholdes i DBI s uddannelsescenter i Frederikshavn og/eller i Brand- og Sikringscenteret i Hvidovre. Tilmelding og kursusbeskrivelser DBI afholder kurser hele året med hyppige intervaller. Tjek derfor kursusdatoer, uddybende kursusbeskrivelser og information om kursusforløb på vores hjemmeside, som løbende bliver opdateret. Det er også her, du tilmelder dig de enkelte kurser. Spilleregler for AMU-kurser Alle kan deltage, men arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) er dog udviklet for de ikke-faglærte og faglærte. Det er derfor kun disse målgrupper, der kan få VEU-godtgørelse. Brugerbetalingen reguleres én gang årligt. Læs mere om AMU-reglerne og de aktuelle satser på eller Om DBI DBI er Danmarks førende videncenter for sikring og brandsikkerhed. Vi er en uafhængig, teknologisk servicevirksomhed med sikring af liv og værdier som vores kernekompetence. Vi kombinerer næsten 100 års erfaring med den nyeste teoretiske viden. Som et af 9 GTS-institutter (Godkendt Teknologisk Servicevirksomhed) opbygger vi vores viden gennem såvel forskning og udvikling som gennem de opgaver, som vi løser for vores kunder. Vores kompetencer omfatter Rådgivning om brandsikkerhed og sikring Forebyggende brandtekniske inspektioner Brandtest af produkter Produktcertificering Forskning og udvikling Brandundersøgelser Erhvervsefterforskning Kurser og uddannelse Publikationer og skilte vedr. brandsikkerhed og tyverisikring Læs mere på Jernholmen12 Baldersvej 9 Tel Hvidovre 9900 Frederikshavn

BRAND & SIKRING. 71 omkom ved brandulykker i 2007. Messerejse til IFSEC, Birmingham. Mangler dansk katastrofeberedskab en klar kurs?

BRAND & SIKRING. 71 omkom ved brandulykker i 2007. Messerejse til IFSEC, Birmingham. Mangler dansk katastrofeberedskab en klar kurs? Nr. 1 Februar/marts 2008 DBI 71 omkom ved brandulykker i 2007 Omfattende program for DBI-dag 2008 Messerejse til IFSEC, Birmingham Mangler dansk katastrofeberedskab en klar kurs? Sådan håndteres kriser

Læs mere

Sådan bliver du elektriker...

Sådan bliver du elektriker... Sådan bliver du elektriker... For at blive elektriker skal du have en uddannelsesaftale med en virksomhed. Du skal skrive en ansøgning, hvor du fortæller om dig selv og din skolegang og om, hvorfor du

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI Retningslinje 002 Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg 5. udgave 1 Forord Revisionen af DBI Retningslinje 002 Certificering

Læs mere

ITEK og DI s Vejledning i fysisk IT-sikkerhed

ITEK og DI s Vejledning i fysisk IT-sikkerhed ITEK og DI s Vejledning i fysisk IT-sikkerhed Udgivet af: ITEK og DI Redaktion: Henning Mortensen og Brigitte Kammersgaard ISBN: 87-7353-713-6 0.04.08 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 Indledning...5

Læs mere

VEJLEDNING KØRETØJSSIKRING VAREVOGNE

VEJLEDNING KØRETØJSSIKRING VAREVOGNE VERSION 150101 VEJLEDNING KØRETØJSSIKRING VAREVOGNE HOWENI INSTITUTE SIDE 1 1. Introduktion Denne vejledning er udarbejdet af Howeni Institute med det formål at kunne assistere og vejlede kunder og samarbejdspartnere

Læs mere

Automatik og proces samt robot 2015

Automatik og proces samt robot 2015 Automatik og proces samt robot 2015 Erhvervsuddannelsescenter Syd Indhold (ver. 2) Indholdsfortegnelse side 1 Information side 3 Supplerende uddannelsesbevis som automatiktekniker side 5 Oversigt over

Læs mere

Kursusprogram 2015 1. halvår

Kursusprogram 2015 1. halvår Kursusprogram 2015 1. halvår 1 Indhold Velkommen...3 Fra ufaglært til faglært... 4 Pakkeløsninger... 5-11 Rørlægger...6 Kabelarbejder...7 På vej ind i byggebranchen...8 Kommunikation og konfliktløsning...9

Læs mere

Produktskolen Kursuskatalog Efterår 2011

Produktskolen Kursuskatalog Efterår 2011 Produktskolen Kursuskatalog Efterår 2011 1 Forord Formål Formålet med Produktskolen er at informere og efteruddanne fagfolk inden for el-branchen i brugen af vores produkter og applikationer. Vi vil gerne

Læs mere

Produktskolen Kursuskatalog Efterår 2012

Produktskolen Kursuskatalog Efterår 2012 Produktskolen Kursuskatalog Efterår 2012 1 Forord Formål Formålet med Produktskolen er at informere og efteruddanne fagfolk inden for el-branchen i brugen af vores produkter og applikationer. Vi vil gerne

Læs mere

Sikringsmanual. til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER

Sikringsmanual. til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER Sikringsmanual til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER Udarbejdet af Erhvervenes Hus Aabenraa, ITD og Syd- og Sønderjyllands Politi i samråd med Det Kriminalpræventive Råd. Anvendelse

Læs mere

Gode råd om... Tyveri og indbrud. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL

Gode råd om... Tyveri og indbrud. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Gode råd om... Tyveri og indbrud AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Indholdsfortegnelse Indledning............................................. 4 Din sikringsrådgiver....................................

Læs mere

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse BedreBolig Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse 13. december 2013 Baggrund BedreBolig en ny ordning til energirenovering

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK)

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Nykøbing Falster 2012-2013 1 Forord Kort om uddannelsen samt jobmuligheder En toårig uddannelse inden for det tekniske område.

Læs mere

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1 Betingelser for Favrskov s modtagelse af alarmer og Aftale om Favrskov s modtagelse af alarmer Januar 2014 Side 1 Aftalegrundlaget omfatter følgende hoveddokumenter: Generelle betingelser for brandsikringsanlæg

Læs mere

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Aarhus Brandvæsen 2012 Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Indhold Indledning... 3 1. Generelle oplysninger... 5 2. Organisering og ansvarsfordeling... 6 2.1 Ejer/lejers

Læs mere

IT installationskoncept

IT installationskoncept IT installationskoncept Version 1.9 12. september 2012 Herning Kommune Udarbejdet af: Skulle der være behov for yderligere udbygning står både Herning Kommunes Koncern IT og Kommunale Ejendomme til rådighed.

Læs mere

Sikringsmanual. til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER

Sikringsmanual. til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER Sikringsmanual til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER Udarbejdet af Erhvervenes Hus Aabenraa, ITD og Syd- og Sønderjyllands Politi i samråd med Det Kriminalpræventive Råd. Anvendelse

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...

Læs mere

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1 Københavns Kommune - Sikring og Forsikring Vejledning om forholdsregler ved brand Side 1 VEJLEDNING OM FORHOLDSREGLER VED BRAND 2005 1. Indledning 1.1. Baggrund 1.2. Formål 1.3. Forudsætning 1.4. Den daglige

Læs mere

Vi forstår at passe på dig

Vi forstår at passe på dig SPECIALTILB Alarmpakke (Dansikring Di UD kr. 995 rects normalp ris kr. 2.495) og fra kr. 299 i månedligt se rviceabonnement inkl. installatio n foretaget af pr ofessionel alarmmontør og gratis sikkerhedstjek

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK)

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) 1 Københavns Erhvervsakademi Medlem af uddannelsesnetværket for installatør AK Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) Indholdsfortegnelse En bred og fleksibel uddannelse...

Læs mere

GUIDE Køretøjssikring

GUIDE Køretøjssikring GUIDE Køretøjssikring VERSION 140701 HOWENI EUROSAFE GUIDE - KØRETØJSSIKIRNG VERSION 140701 SIDE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Opdateringer 1. Introduktion køretøjssikring 2. Sikringsstrategi

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser!

Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser! 1 Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser! Glade og muntre børn er det man oftest forbinder med en legeplads, og sådan er det heldigvis i langt de fleste tilfælde. Erfaringen viser dog, at

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere