Læreplaner. En vejledning til det pædagogiske personale i Dagtilbud Version 2/Januar Dagtilbudsafdelingen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læreplaner. En vejledning til det pædagogiske personale i Dagtilbud Version 2/Januar 2013. Dagtilbudsafdelingen"

Transkript

1 Læreplaner En vejledning til det pædagogiske personale i Dagtilbud Version 2/Januar 2013 Dagtilbudsafdelingen

2 Indhold Indledning... 3 Lys i Øjnene Overordnede krav og forventninger Rum for leg, læring og udvikling To aldersgrupper....4 Læreplanen skal være skriftlig...4 Dagtilbudslovens Overgange Børn med særlige behov Sprogvurderinger...6 Børnemiljøvurderinger Forældrebestyrelsen....8 Offentliggørelse....9 Børne - og Ungdomsudvalget Lærings forståelse læringsmiljø Læring Læringsmiljø Personalets rolle Temaerne i læreplanen Metoder Smtte- modellen kanten Praksisfortællinger LP- modellen Marte Meo metoden ICDP-metoden Pædagogisk dokumentation Børneperspektivet Billeder fotomateriale Videooptagelser Båndoptagelser Iagttagelser og observationer...22 Barnets bog Børnenes skabende udtryk...22 Børneinterview Evaluering Oversigt over evalueringsniveauer...24 Hvad forstås ved evaluering? ECERS D modellen...27 Evalueringsproces Hvordan gør vi? Henvisninger

3 Indledning Siden loven om pædagogiske læreplaner blev vedtaget i 2004 har dagtilbud udarbejdet mål for det pædagogisk arbejde. Dagtilbud er andet og mere end pasning og omsorg. Dagtilbud har et klart pædagogisk sigte og bliver sammen med forældre, skole og senere uddannelser og job en aktiv medspiller i forhold til barnets livlange læring. Den pædagogiske læreplan er et pædagogisk arbejdsredskab til at dokumentere de 0-6 åriges læring og udvikling, og vi har i Viborg Kommunes dagtilbud særlig fokus på de læringsmiljøer vi tilbyder børnene. Den pædagogiske læreplan skal sikre at børnenes trivsel, udvikling og læring er i fokus, således at børnene i samarbejde med forældre bliver rustet til at mestre de udfordringer de møder. Den pædagogiske læreplan anvendes som et dagligt pædagogisk arbejdsredskab til planlægning, refleksion, evaluering og dermed til udvikling af kvaliteten i de læringsmiljøer, vi tilbyder børnene. Denne vejledning er udarbejdet til det pædagogiske personale i Dagtilbud, som en hjælp og guide til de praktiske og teoretiske overvejelser, der er nødvendige ved udarbejdelse af den pædagogiske læreplan. Lys i Øjnene 1 I udarbejdelse af den pædagogiske læreplan skal Viborg Kommunes Børne og Ungdomspolitik Lys i Øjnene inddrages. Det betyder bla., at børnesynet og de udarbejdede mål er et fundament, der understøtter Dagtilbudsloven. Figur 1 Viborg Kommune har det børnesyn, at ethvert barn er unikt og kompetent og skal behandles som sådan. Uanset børns forskellighed, så har de alle lige stor værdi,og vi har som voksne en fælles forpligtelse til at sikre gode rammer for deres trivsel, udvikling, læring og fritid. Det er Byrådets mål, at alle børn udvikler sig både fysisk, intellektuelt og socialt at børn trives i en tryg og genkendelig hverdag at børn bliver anerkendt og indgår i li-geværdige fællesskaber at børn bliver medinddraget i en dagligdag, hvor mangfoldighed og forskellighed respekteres at forældre tager ansvar for, at barnet er en del af sociale fællesskaber at børn bliver fortrolige med andre kulturer Til understøtning af barnetsynet arbejdes der bl.a med Marte Meo Metoden i en del af vores dagtilbud. Visionen er, at det er en metode der indenfor de kommende år bliver anvendt i samtlige dagtilbud i Viborg Kommune. Fig.1: En illustration over samspillet mellem de forhold der gør sig gældende i den pædagogiske praksis i forhold til udarbejdelse af den pædagogiske læreplan. 1 Viborg Kommune, Børne og Ungdomspolitik Lys i øjnene juni

4 1. Overordnede krav og forventninger Rum for leg, læring og udvikling Et af de centrale mål for dagtilbud er, at dagtilbud skal bidrage til at fremme børns trivsel, læring og udvikling af kompetencer. I Dagtilbudsloven 8 står der: Pædagogisk læreplan 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal give rum for leg, læring og udvikling af børn i dagtilbud. Ved udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan skal der tages hensyn til børnegruppens sammensætning. To aldersgrupper Læreplanen skal udarbejdes i forhold til to aldersgrupper: årige og fra 3 år til barnets skolestart. Læreplanen skal være skriftlig Alle dagtilbud skal udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan som skal beskrive mål indenfor de 6 temaer. I Dagtilbudsloven 8 står der : Stk. 2. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets mål for børnenes læring inden for følgende temaer: 1) Alsidig personlig udvikling. 2) Sociale kompetencer. 3) Sproglig udvikling. 4) Krop og bevægelse. 5) Naturen og naturfænomener 6) Kulturelle udtryksformer og værdier. Dagplejen skal udarbejde en læreplan, der er gældende for hvert område. I Dagtilbudsloven 8 står der: Stk. 5. For dagplejen udarbejdes den pædagogiske læreplan samlet for alle dagplejehjem eller distrikter tilknyttet den kommunale dagpleje. 4

5 Dagtilbudslovens 7 Loven om pædagogiske læreplaner er en del af dagtilbudsloven og skal ses i denne sammenhæng. Det er vigtigt, at der i den daglige pædagogiske praksis også er fokus på dagtilbuddets generelle formål, og at der i udarbejdelse af læreplanen fremgår, hvordan der arbejdes hermed. I Dagtilbudsloven 7 står der: Formål for dagtilbud 7. Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. Stk. 2. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst. Stk. 3. Dagtilbud skal fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver børn mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring. Stk. 4. Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund. Overgange 2 Det betyder, at læreplanen også skal indeholde mål for hvordan der skal arbejdes med overgange fra dagtilbud til skole. I Viborg Kommune ønsker vi ligeledes, at der opstilles mål for overgange mellem dagpleje og institution. I Dagtilbudsloven 7 står der Stk. 5. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene sikre en god overgang til skole ved at udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. Dagtilbud skal i samarbejde med skolerne skabe en sammenhængende overgang til skole og fritidstilbud. Børn med særlige behov 3 Udgangspunktet for den pædagogiske læreplan er, at børn har forskellige forudsætninger, og at dette skal afspejles i beskrivelser af metoder og aktiviteter. Således er der også metoder og aktiviteter, der er mere hensigtsmæssige end andre, når det handler om børn med særlige behov. I Dagtilbudsloven 8 står der: Stk. 4. Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvilke relevante pædagogiske metoder, aktiviteter og eventuelle mål, der opstilles og iværksættes for børn med særlige behov. 2 For yderligere oplysning henvises til : En god skolestart i Viborg Kommune, 3 Vejledning om dagtilbud, Fritidshjem og klubtilbud 2009 s

6 I denne sammenhæng er børn med særlige behov: Alle de børn, som har behov for en særlig tilrettelagt pædagogisk indsats for at udvikle deres kompetencer. Det er væsentlig, at der her følges op med planlagte systematiske tiltag. Børn med særlige behov bør som udgangspunkt ikke udskilles fra resten af gruppen. Det er hensigten at personalet skal sætte fokus på, hvilke metoder og aktiviteter med videre der er velegnede til at inkludere børn med særlige behov. Sprogvurderinger Dagtilbudslovens 11 beskriver, at børn som formodes at få behov for en sprogunderstøttende indsats, skal sprogvurderes ved 3 årsalderen. Såfremt vurderingen viser, at de har behov for fokuseret eller særlig indsats, skal de modtage en sådan. Det er lederens ansvar at sprogvurderingen udføres og at en eventuel sprogindsats iværksættes. Til sprogvurderingen anvendes ministeriets sprogvurdering. Sprogvurderingen foretages af en pædagog i institutionen. Institutionens arbejde med sproglig udvikling beskrives i sammenhæng med læreplanstemaet. I Dagtilbudsloven 11 står der: Sprogvurdering og sprogstimulering 11. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering af børn i alderen omkring 3 år, der er optaget i et dagtilbud, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering. Stk. 6. Sprogvurdering efter stk. 1 og 2 og sprogstimulering efter stk. 3-5 varetages af personer, der har særlige kvalifikationer til at varetage opgaven. Stk. 7. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at sikre, at barnets forældre inddrages i forbindelse med sprogvurderingen og sprogstimuleringen efter stk. 1-5, samt at forældrene får vejledning i selv at understøtte deres barns sproglige udvikling. Stk. 8. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og offentliggøre en plan for kommunens mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering. 6

7 Børnemiljø Ved udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan skal det fremgå, hvilke overvejelser og tanker Dagtilbuddet gør sig i forhold børnenes fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø. I Viborg kommune anbefaler vi, at målene for børnemiljøet er formuleret i sammenhæng med læreplanstemaerne. Derudover skal der være et afsnit, hvoraf det fremgår hvilke overvejelser og tanker Dagtilbuddet gør sig i forhold til Børnemiljøet. Inspiration kan hentes i materiale fra DCUM ( Dansk Center for undervisningsmiljø) Til at vurdere børnemiljøet udfra et børneperspektiv anvendes Børnemiljøtermometeret I Dagtilbudsloven 8 står der: Børnemiljø Stk. 5. Det skal endvidere fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan arbejdet med et godt børnemiljø, jf. 7, stk. 1, bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed. 7

8 Forældrebestyrelsen Det er ledelsen i dagtilbuddet, der er ansvarlig for at inddrage forældrebestyrelsen i processen vedrørende de pædagogiske læreplaner. Forældrebestyrelsen skal inddrages i de forskellige faser af arbejdet med den pædagogiske læreplan. Det indebærer, at forældrebestyrelsen skal inddrages i forhold til Udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan Evalueringen af den pædagogiske læreplan Opfølgen på evalueringen af den pædagogiske læreplan. I Dagtilbudsloven 9 står der: Stk. 3. Lederen af dagtilbuddet skal inddrage forældrebestyrelsen i udarbejdelsen, evalueringen og opfølgningen af den pædagogiske læreplan. Lederen bør som led i inddragelsen løbende sikre, at forældrebestyrelsen får forelagt det arbejde, som ledelse og medarbejdere foretager sig i forbindelse med udarbejdelse, godkendelse og evaluering af samt opfølgning på den pædagogiske læreplan. I kommunale daginstitutioner og Dagplejen er det områdebestyrelsen der inddrages i arbejdet. I selvejende daginstitutioner er det bestyrelsen for den selvejende institution der inddrages i arbejdet. 8

9 Offentliggørelse Den pædagogiske læreplan skal offentliggøres, så forældre, bestyrelse, politikere og Viborg Kommunes forvaltning kan læse den. Dagtilbuddets læreplan skal ligge tilgængeligt på Institutions hjemmeside. For Dagplejens vedkommende skal den ligge tilgængelig på området hjemmeside. I Dagtilbudsloven 9 står der: 9. Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at udarbejde og offentliggøre den pædagogiske læreplan. Børne - og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget skal på vegne af Viborg Byråd godkende læreplanen. Dette skal i Viborg Kommune ske hvert 2. år. I Dagtilbudslovens 10 står der: 10. Kommunalbestyrelsen skal godkende den pædagogiske læreplan. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal årligt drøfte evalueringerne, jf. 9, stk. 2, og skal på baggrund af evalueringerne tage stilling til, om de giver anledning til yderligere handling fra kommunalbestyrelsens side. 9

10 2. Lærings forståelse læringsmiljø Dagtilbuddet skal fremme børnenes læring, og på den baggrund er det vigtigt at der i den pæ- dagogiske læreplan er en beskrivelse af dagtilbuddets læringsforståelse. Læring Fig. 2. Illustration jvf. Knud Illeris 2001 Tidlig læring er centralt for udvikling af børns potentialer og kompetencer. Læring handler om dannelse og udvikling og er en forandringsproces, der fremmer tilegnelsen af nye kompetencer. Det er en proces, hvor barnet omformer og udvikler sin viden, sin forståelse og sine færdigheder. Man kan også sige at læring på en gang foregår i et spændingsfelt mellem det kognitive, det psykodynamiske og det samfundsmæssige, altså mellem barnets erkendelse, barnets motivation og omgivelserne. Se figur 2. En af de grundlæggende tanker bag den pædagogiske læreplan er, at hvert barn er medskaber af sin egen læring en læring, som personalet skal støtte, guide og udfordre, hvad enten der er tale om planlagte aktiviteter eller spontant opståede situationer. Det er hensigten med de pædagogiske læreplaner, at legen er udgangspunktet for de læringsprocesser, som barnet indgår i. Den pædagogiske læreplan har som sit centrale formål at understøtte hele denne proces. Kognition Samfundsmæssighed Psykodynamik Begreberne udvikling og læring går hånd i hånd. Barnet lærer, når det udvikler sig, og udvikler sig, når det lærer. Begrebet læring kan også være et synonym for socialisering eller dannelse og knytter sig til barnets refleksion, handlinger og identitet. Sammenfattende kan læring opsummeres som barnets bestræbelser på: at begribe verden refleksion, at agere og kunne i verden handling, at blive sig selv i verden identitet 4 Se figur 3. Fig. 3 Fra Sølvguiden 2003 Refleksion (VOKSEN) Identitet (BARN) Handling (BARN) Børn og voksnes læring som dynamisk proces Handling (VOKSEN) Identitet (VOKSEN) Refleksion (BARN) 10 4 Sølvguiden 2003 s. 8-9.

11 Læring kan således ses som et perspektiv på det pædagogiske arbejde. Udarbejdelse af pædagogiske læreplaner og planlægning af børns læring i de enkelte dagtilbud forudsætter derfor en fælles præcisering af, hvad der i dagtilbuddet forstås ved læring, og hvad børn lærer i det enkelte dagtilbud. Læringsmiljø Læring sker både gennem spontane oplevelser, leg og ved at den voksne skaber eller understøtter situationer, der giver børnene mulighed for at fordybe sig og erhverve erfaring. Derfor har hele læringsmiljøet en betydning for børnenes udvikling og læring. Ved læringsmiljø forstås bredt dagtilbuddets kultur og atmosfære, personalets rolle, de fysiske rammer, organiseringen og de metoder, der bruges i de enkelte dagtilbud til at fremme børnenes læring. Planlægning af læringsmiljøet indeholder overvejelser over synet på børn, dagtilbuddets daglige rutiner, regler, normer, planlægning og organisering af hverdagen for børnene og vurderinger af hvilke muligheder dagtilbuddets fysiske rammer giver børnene. Eksempelvis hvilke muligheder børnene har for leg, fordybelse, for at eksperimentere og for kropslig udfoldelse. Børn lærer på forskellige måder. Der er forskel på hvilke aktiviteter, oplevelser mv. der særligt inspirerer, motiverer og giver mening for det enkelte barn og for børnegruppen som helhed. Dagtilbuddet skal beskrive, hvordan man skaber en balanceret dagligdag med forskellige muligheder for børnenes læring altså skaber gode læringsrum. Her er den voksnes rolle central. Se figur 4. Fig. 4 : De tre læringsrum (Basil Bernstein 2001) De voksne har høj grad af indflydelse på indhold og form Børn har ringe indflydelse på Form og indhold 1. Læringsrum Voksenskabt læring Den voksne går foran barnet Den voksne har sat et bestemt indhold på programmet. Børnene skal lære noget bestemt. Børnene har høj indflydelse på indhold og form 2. Læringsrum Voksenstøttet læring Den voksne går ved siden af barnet Den voksne støtter og udvikler sammen med børnene. Børnenes medbestemmelse er medtænkt i projekter og aktiviteter. Støtte børns læring gennem samtaler. F.eks. følge børnenes spor. De voksne har lav grad af indflydelse på indhold og form 3. Læringsrum Leg og spontane oplevelser Den voksne går bagved barnet. Den voksne skaber muligheder og udfordringer gennem tilrettelæggelse af et miljø for leg og oplevelser. De pædagogiske handlinger ligger underforstået i miljøet. F.eks. ved overvejelser over legepladsens indretning. 11

12 Personalets rolle Personalet har en central rolle i forhold til børns trivsel, udvikling og læring i de enkelte dagtilbud. Det er personalet, der planlægger og organiserer dagtilbuddets hverdag og beslutter de pædagogiske metoder. Personalet iagttager, reflekterer, dokumenterer og evaluerer det pædagogiske arbejde. Det er hovedsageligt personalet, der via den daglige praksis, skaber kulturen i dagtilbuddet og læringsmiljøet. Det fordrer opmærksomhed på børns mulighed for bevidst og ubevidst læring. Personalet er rollemodeller, børn lærer ved at iagttage se/mærke værdier og holdninger. Men børnene indbyrdes lærer også ved at iagttage og efterligne hinanden. Personalet er i en magtposition i forhold til børnene. Børn er afhængige af personalets reaktioner og den respons, de får fra dem. Personalets rolle og position, personalets blik for børnene og relationerne til det enkelte barn samt til gruppen af børn, har betydning for den pædagogiske praksis, der har læring som perspektiv. Den måde personalet indgår i kommunikations- og samspilsprocesser med børnene på, hvordan de sætter ord på børnenes oplevelser og hvordan de reagerer på børnenes handlinger, har betydning for børns læreprocesser. Børn er medskabere af deres egen læring, ligesom børn lærer af hinanden; men personalets betydning i relationen med børnene er central og kræver metodisk/didaktisk refleksion. Inspiration til dialog om læringsmiljø: Berit Baes beskrivelse af rummelig og trange mønstre. Berit Bae bruger de to metaforer rummelige og trange mønstre, som et billede på det samspil, der går igen i den voksnes relation med barnet. Man kan søge at indfange kvaliteten af relationerne og reflektere over dem gennem forskellige observationsmetoder (Bae, 2003). 12

13 13

14 3. Temaerne i læreplanen Temaerne i den pædagogiske læreplan og temaerne i børnemiljøvurderingen kan gå hånd i hånd. Dagtilbuddets læreplan skal behandle følgende 6 indholdstemaer 5 : Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) Børns personlige udvikling sker bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende. Samtidig med at børn skal have mulighed for at opleve sig selv som afholdt og værdsatte individer, der er beskyttet af et fællesskab, skal de lære at se og forstå samspillet og de konflikter, der kan opstå med andre både børn og voksne. Det er vigtigt, at børn får mulighed for at få et stadigt mere nuanceret kendskab til både sig selv og andre. At føle sig genkendt og husket af andre, både som det barn, der startede i dagtilbuddet, og den person, det senere udviklede sig til at blive, giver børn kontinuitet og tryghed. Sociale kompetencer Sociale kompetencer handler om at kunne indgå positivt med andre mennesker i venskaber, grupper og kulturer i forskellige situationer. Disse kompetencer udtrykkes og tilegnes af børn i samspil med hinanden og andre voksne. Sprog udvikling Et varieret og korrekt sprog og evnen til at bruge det, så det passer i forskellige situationer, øger børnenes mulighed for at blive forstået. En tidlig og god stimulering af børns ordforråd og forståelse af begreber og regler, der gælder for det talte sprog, er derfor en vigtig del af dagtilbuddet. Med sproglig udvikling medes både talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog Se Vejledning om Dagtilbud 2009 s For uddybning og inspiration henvises til ekspertgruppens artikelsamling på Indenrigs- og Socialministeriets hjemmeside på

15 Krop og bevægelse Børn udvikler i barndommen grundlæggende motoriske evner, der styrker deres forudsætninger for at udvikle sig. Dagtilbud skal bidrage til at styrke børns udvikling af motoriske færdigheder, udholdenhed og bevægelighed. En aktiv brug af naturen og dagtilbuddets nærmiljø giver muligheder for fysisk udfoldelse og udfordring. Ved aktivt at udforske kroppens muligheder og begrænsninger udvikles børnenes færdigheder og vaner. De får erfaringer i, hvad det betyder at koble f.eks. det talte sprog og kropssproget, og de udvikler herigennem også respekt for, at andre kan have et andet udtryk og andre reaktioner. Natur og naturfænomener Naturoplevelser i barndommen bidrager både til den følelsesmæssige, mentale og fysiske udvikling. Naturen giver rum for oplevelser og aktiviteter på alle årstider og i alt slags vejr. Temaet skal bidrage til at gøre børn bekendt med og give dem forståelse for planter, dyr, årstider og vejr. Børn kan få vigtige erfaringer, eksperimentere og hente viden om naturfænomener og sammenhænge. Inddragelse af naturen kan danne grundlaget for en varig interesse, respekt og ansvarlighed for natur og miljø. Kulturelle udtryksformer og værdier Dagtilbud skal give børn mulighed for at opleve kunst og kultur og for selv at udtrykke sig æstetisk. Kultur er udtryk for menneskers forståelse af og tilgang til verden. Det er gennem mødet med andre og det anderledes, at man definerer sit eget kulturelle ståsted og genkender egne kulturelle rødder. Mødet med andre udtryksformer giver børn kendskab til, at menneskers sprog, vaner og levevilkår kan være forskellige. Temaet omhandler udtryksformer som børnelitteratur, film, faglitteratur, teater, musik, billeder med mere. Men også deltagelse i kunstneriske arrangementer, udflugter til kulturelle tilbud i lokalsamfundet og andet kan bidrage til børns kulturelle kendskab. 15

16 Børnemiljøtemaer 6 Det fysiske børnemiljø Det fysiske børnemiljø handler om de fysiske rammer indendørs og udendørs. Det handler blandt andet om mulighed for bevægelse og fordybelse, ergonomi, pladsforhold, hygiejne, støj, lys og sikkerhedsmæssige forhold, der tilgodeser alle børn i tilbuddet. Det psykiske børnemiljø Det psykiske børnemiljø handler om, hvordan børnene trives med hinanden og de voksne Det handler bl.a. om positiv og konstruktiv gruppedynamik uden udelukkelse fra fællesskabet. I et godt psykisk børnemiljø bidrager fællesskaber, venskaber, inklusion, omsorg, tryghed, tillid og medbestemmelse til en positiv hverdag og trivsel hos det enkelte barn. Det æstetiske børnemiljø Det æstetiske børnemiljø handler om samspillet mellem omgivelserne og børnenes sanser i dagligdagen. Det æstetiske miljø har betydning for, om børnene oplever dagtilbuddet som et rart sted at være samt oplever stedet som inspirerende for børnenes lyst til at udfolde sig. Se tidligere afsnit om sammenhæng mellem læreplaner og børnemiljøvurderinger. Læreplansskabelon Udover de 6 læreplanstemaer og børnemiljøtemaerne, skal læreplanen også indeholde beskrivelse af institutionens mål vedrørende overgange mellem dagtilbud og skole, overgange mellem dagpleje og dagtilbud, og beskrivelse af mål i forhold til børn med særlige behov. Når læreplanen skal udarbejdes anvendes Viborg Kommunes skabelon. Skabelonen er bygget op over SMTTE modellen, Indenfor hver tema udarbejdes der mål for læringsmiljøet. Se Læreplansskabelonen her. Hvilket læringsmiljø vil medarbejderne skabe i forhold til børnenes udvikling og læring? Hvilke tegn skal der kunne ses på børnene? Hvilke aktiviteter skal der til for at opnår målet? Hvilke dokumentationsmetoder vil vi bruge til at dokumentere tegnene hos børnene? Hvordan og hvornår evaluerer vi? 16 6 For yderligere information - se Vejledning om Dagtilbud 2009 s

17 17

18 4. Metoder Et systematisk og metodisk arbejde forudsætter didaktisk tænkning. Didaktik kan defineres som systematisk planlægning og evaluering af det pædagogiske arbejde, hvor der arbejdes med sammenhæng mellem mål, midler og indhold. Nedenstående er 4 didaktiske grundspørgsmål i det pædagogiske arbejde. Hvad er formålet? Hvad er indholdet? Hvilke metoder kan anvendes? Hvordan kan der evalueres? I Dagtilbudsloven 8 står der: Stk. 3. Den pædagogiske læreplan skal beskrive relevante pædagogiske metoder og aktiviteter, der iværksættes for at nå målene, og hvordan læreplanen evalueres. Stk. 4. Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvilke relevante pædagogiske metoder, aktiviteter og eventuelle mål, der opstilles og iværksættes for børn med særlige behov. Som eksempler på systematiske metoder beskrives her kort 5 forskellige metoder som i dag anvendes mange steder i dagtilbuddene i Viborg Kommune. Smtte- modellen 7 Sammenhæng Figur 5. SMTTE- model Smtte modellen er procesmodel, som beskriver den proces der planlægges. Smtte- modellen er en nem og overskuelig model, som beskriver Sammenhængen som er til stede, Målene som pædagogen ønsker at opnår, Tegnene som pædagogen ønsker at se for at målene er opnået, Tiltagene som pædagogen ønsker at iværksætte og Evaluering af hvordan det er gået. SMTTE- modellen er en dynamisk model hvor fokuspunkterne indbyrdes påvirker hinanden. Se figur 5. Evaluering Tegn Tiltag Mål 7- kanten 8 Figur 6: 7- kant modellen 7- kanten er næsten identisk med Smtte- modellen; dog er der medtaget 7 forhold som påvirker hinanden imod smtte-modellens 5 forhold. Når pædagogen anvender 7- kanten beskrives indhold: Hvad skal børnene lære? Hvilket indhold skal der være i læringen? Mål: Hvilke mål opstilles for læringen? Tegn: Hvordan kan læring iagttages? Hvilke tegn vælges for læringen? Rammefaktorer: Hvilke konkrete muligheder er der tilstede som kan anvendes i læringen? Børnenes og personalets forudsætninger: Hvilke forudsætninger har børnene og personalet for læringen? Arbejdsformer og læringsrum: Hvilke metoder og arbejdsformer anvendes i læringen? Evaluering: Hvordan evalueres læreplanen? Se figur 6. Rammefaktorer Indhold Børnenes og personalets forudsætninger Mål Tegn Arbejdsformer Læringsrum Evaluering 18 7 Frode Boye Andersen 2001 el. Det elektroniske ringbind: Læreplaner i dagtilbud på 8 Den didaktiske relationsmodel ( Hiim, Hilde og Hippe 2003)

19 Praksisfortællinger 9 Praksisfortællinger er pædagogernes skriftlige fortælling om hvordan de oplever den pædagogiske praksis. Fortællingerne fokuserer på relationer mellem børn og voksne. Praksisfortællinger er velegnet til refleksion og analyse af den pædagogiske praksis. En praksisfortælling kan være fra 5 linier til en halv side. En praksisfortælling består som regel af en beskrivelse i jeg form, en analyse, en fælles fortolkning og ny praksis. Praksisfortællinger og fortolkninger heraf kan være forskellige typer f.eks. solskinshistorier, succesfortællinger, vendepunktfortællinger, vanefortælling og brøleren. Figur 7: LP-modellen LP- analysemodellen 10 LP står for Læringsmiljø og Pædagogisk analyse; det vil sige at LP-modellen er en analysemodel. Hensigten med modellen er at få klarhed over hvilke faktorer i situationen der udløser og opretholder en bestemt adfærd. Ved at anvende LP - modellen kan man gå rundt om fokuspunktet og f.eks. afdække opretholdende faktorer. LP - modellen har fokus på relationen mellem barnet og den voksne i læringsmiljøet. Vær opmærksom på at modellen kan anvendes til at fokusere på både begrænsninger (problemet) og muligheder (Hvor lykkes det? hvor problemet el. adfærden er ophævet). Modellen er særlig velegnet til at få fokus på en inkluderende og anerkendende tilgang. LP- modellen bør ikke stå alene, da analysen bør følges op af f.eks. en SMTTE- model. Se figur 7 som illustrerer LP- modellen. Marte Meo 11 metoden Marte Meo metoden er en udviklingstøttende kommunikationsform, hvor barnet bliver set. Metoden har fokus på relationerne mellem barnet og den voksne eller på barn/barn relationen. Marte Meo betyder ved egen kraft, og er udviklet af den hollandske pædagog Maria Arts. Metoden bygger på Sterns teorier, har en anerkendende og ressourcefokuserende tilgang og tager afsæt der hvor samspillet lykkes. Marte Meo - metoden bygger på, at se de evner og muligheder, som mennesker i forvejen har, og med det udgangspunkt at sætte mål for udvikling og læring i samspillet med andre. Populært kan man sige at man går fra nej cirkler til ja cirkler, så skæld ud ikke er nødvendigt. Marte Meo metoden indebærer brug af videooptagelser til brug for analyse af samspillet. Styrken ved videooptagelser er at det er det sete barn fremfor det fortalte barn. Marte Meo metoden bygger på følgende 5 principper, som danner baggrund for analysen: 1. At følge initiativ 2. Positiv bekræftelse af initiativ 3. At sætte ord på egne og den andens initiativer 4. Turtagning 5. Positiv ledelse Hvis disse 5 principper er tilstede i samspillet, er der meget store chancer for at samspillet er udviklingsstøttende. Gennem analysen er der fokus på: Hvad kan barnet/personen allerede, og hvad viser optagelsen, at barnet/personen har brug for at lære. Hvad gør den voksne allerede, som er støttende for barnets udvikling, Hvad har den voksne brug for at få informationer om at gøre noget mere af eller gøre på en bestemt måde for at hjælpe barnet videre i sin udvikling. 9 Louise Birkland (2004). Fortællinger der fanger og fænger s i: Susanne Idun Mørch (red) Pædagogiske fortællinger. Systime Academic. Susanne Idun Mørch (2012) Praksisfortællinger som dokumentation af pædagogisk arbejde 10 Thomas Nordal: Læringsmiljø og pædagogiske analyse - en beskrivelse af LP- modellen Norsk Institut for forskning om oppvekst, velfærd og forskning. NOVA Rapport 19/05 s Jytte Birk Sørensen : Marte Meo Metodens teori og praksis, Jytte Birk Sørensen. Ser man det! Marte Meo metoden, Pernille Roug: Marte Meo i Praksis bedre samspil ved egen kraft,

20 5. Pædagogisk dokumentation 12 Pædagogisk dokumentation kan defineres som det materiale, der indsamles og bearbejdes gennem analyse og tolkning med det formål at beskrive og vurdere det arbejde, der er udført. Dokumentationen skal vise og danne grundlag for vurderingen af det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet. Dokumentation er en synliggørelse af den pædagogiske praksis, og de pædagogiske processer. Hvad siger og gør barnet og hvad gør pædagogen/pædagogmedhjælperen/dagplejeren i sammenhæng med barnet? Dokumentation er fremskaffelse af bevismateriale som godtgøres ved hjælp af især skriftlige beviser på - i denne sammenhæng børns læring. I forhold til arbejdet med læreplanerne er det vigtigt at der fokuseres på dokumentation af de opstillede tegn. Nedenfor er en inspirationsliste med eksempler på forskellige dokumentationsformer. Børneperspektivet Børnenes perspektiv kan med fordel inddrages i dokumentationen, der skal belyse arbejdet med de pædagogiske læreplaner. I arbejdet med børnemiljøvurderingerne skal børnenes perspektiv inddrages. Ved at inddrage børneperspektivet kan personalet tilstræbe at se den pædagogiske praksis fra børnenes vinkel. Ved anvendelsen af metoder, der inddrager børneperspektivet, er det måske muligt at indfange børnenes tanker og ønsker, ligesom personalet kan forsøge at forstå, hvad børnene oplever som meningsfyldt ved en given aktivitet. Ved at inddrage børneperspektivet kan personalet møde børnene respektfuldt. Det handler om, at personalet går i øjenhøjde med børnene og ser, hvad børnene er optaget af. På den måde kan inddragelsen af børneperspektivet give mulighed for meningsfulde og gensidige udviklings- og læreprocesser. Opmærksomheden på børneperspektivet er en styrke og relevant både i forhold til, når de pædagogiske aktiviteter skal planlægges og undervejs i processerne. Inddragelse af børneperspektivet understøtter personalets opmærksomhed på, hvad børnene er parate til at vide, forstå, føle, håndtere og lære. Når der benyttes metoder, som inddrager børneperspektivet er formålet, at reflektere og forstå børnenes handlinger og udtryk med henblik på at lære noget om børnene, lære noget om sig selv som personale eller om sin pædagogiske praksis For yderligere inspiration henvises til: Pædagogisk tidsskrift 0-14 nr. 3/2005 tema: Pædagogisk dokumentation og Guldguiden 2005 s. 157.

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Læreplaner. En vejledning til det pædagogiske personale i Dagtilbud

Læreplaner. En vejledning til det pædagogiske personale i Dagtilbud Læreplaner En vejledning til det pædagogiske personale i Dagtilbud Udviklet af Ikast-Brande Kommune Daginstitutionsafdelingen Februar 2014 Layout: Marianne Heidemann Tryk: FJ Offset 2 Indhold Indledning....

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER I DAGTILBUD

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER I DAGTILBUD RAMME FOR ARBEJDET MED PÆDAGOGISKE LÆREPLANER I DAGTILBUD I KOLDING KOMMUNE FORORD Kolding Kommunes ramme for pædagogiske læreplaner blev sidst revideret i 2011. Siden 2011 er der imidlertid sket en række

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger PÆDAGOGISK LÆREPLAN 2014-2016 Skårup Børnehus: Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan i perioden 2014 og 2016 Skårup Børnehus Østerdalen Skårup Børnehus SMTTE på: Alsidig personlig udvikling Dato:

Læs mere

Daginstitution Stensballe Pædagogisk læreplan 2014 2016

Daginstitution Stensballe Pædagogisk læreplan 2014 2016 Daginstitution Stensballe Pædagogisk læreplan 2014 2016 Pædagogisk læreplan Side 1 Indledning: I Daginstitution Stensballe definerer vi os som Højkvalitetsdagtilbud, udfra en bevidsthed om, at forskningsresultater

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd 1 Indholdsfortegnelse for den pædagogiske udviklingsplan Indledning... 3 Læsevejledning... 3 Præsentation af Område Syd... 3 Roskilde kommunes børne-

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Indledning Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade eller vrede. Sproget spiller en stor rolle

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Læring og inklusion i dagtilbud

Læring og inklusion i dagtilbud Læring og inklusion i dagtilbud Norddjurs Kommune Skole- og dagtilbudsafdelingen Læring og inklusion i dagtilbud Oktober 2012, 3. udgave Skole- og dagtilbudsafdelingen, Norddjurs Kommune Billeder og illustrationer:

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Læreplaner Dagplejen ØST

Læreplaner Dagplejen ØST Læreplaner Dagplejen ØST 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Børn med særlige behov 4 Værdigrundlag, pædagogiske principper og læringsforståelse 4 Vores Værdier Anerkendelse 5 Rummelighed 6 Arbejdsglæde 7

Læs mere

Guide til Pædagogiske læreplaner i Ballerup Kommunes dagtilbud 0-5 år

Guide til Pædagogiske læreplaner i Ballerup Kommunes dagtilbud 0-5 år Guide til Pædagogiske læreplaner i Ballerup Kommunes dagtilbud 0-5 år 1.0 Forord Formålet med denne guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner er at skabe et fælles afsæt for den fortsatte udvikling

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Se hjemmeside. Se hjemmeside. Se hjemmeside

PRAKTIKBESKRIVELSE. Se hjemmeside. Se hjemmeside. Se hjemmeside PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Naturbørnehaven Krabbely. Pædagogiske læreplaner

Naturbørnehaven Krabbely. Pædagogiske læreplaner Naturbørnehaven Krabbely Pædagogiske læreplaner 2013 1 Indholdsfortegnelse: Side 3 Indledning Side 4 Pædagogiske mål og kvalitetsudvikling Side 5 Ønskede tilstande for læreplanens 6 temaer Side 6 Personlige

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering 1 i Brønderslev Kommunes dagtilbud Ansvar og tidsplan for udarbejdelse af børnemiljøvurdering. Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 30. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Karen Byrne, bestyrelsesformand og Helle Hammerich,

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011 Fælles fokus på pædagogisk udvikling Børne- og Kulturforvaltningen September 2009 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder,

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde områderne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer X Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Tiltag: Dialogisk læsning. En metode hvor en nøje udvalgt bog bliver læst op igen og igen og hvorpå vi samtaler med børnene omkring bogen.

Tiltag: Dialogisk læsning. En metode hvor en nøje udvalgt bog bliver læst op igen og igen og hvorpå vi samtaler med børnene omkring bogen. Sproglig udvikling Et veludviklet sprog er en vigtig forudsætning for hele barnets udvikling. Når barnet kommunikerer med lyd, mimik og ord er det typisk i kontakt med andre, og det gør sproget til en

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 25.11.2011 Institutionens navn: Slotsgårdens Naturinstitution Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll (pæd.konsulent) Deltagere

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted.

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. 1 Indholdsfortegnelse Forside s. 1 Indholdsfortegnelse s. 2 Præsentation af Regnbuen s. 3 Regnbuens

Læs mere

Sprogdidaktisk model. Sprogpakken og den sprogdidaktiske model, SMTTE. Sprogdidaktisk model - Sprogpakken.dk

Sprogdidaktisk model. Sprogpakken og den sprogdidaktiske model, SMTTE. Sprogdidaktisk model - Sprogpakken.dk Sprogdidaktisk model Til sprogpakkens sprogdidaktiske model anvendes en kendt og i den pædagogiske verden ofte anvendt didaktisk model, nemlig SMTTE. Den følgende tekst er først en beskrivelse af SMTTE

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Pædagogisk læreplan December 2014

Pædagogisk læreplan December 2014 Pædagogisk læreplan December 2014 Forord Alle børn har krav på, at få den bedst mulige start i livet. Børn skal lære meget i livet, og de første leveår er afgørende, for de evner og kompetencer børn har

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 Sammenhæng Sprog er grundlæggende for at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre. Igennem talesprog, skriftsprog,

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet

FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 1.1 Dagtilbuddets værdier 5 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Læreplan 2013-14. Vandpytten er et hus, hvor børnenes ret til at møde voksne i børnehøjde anerkendes.

Læreplan 2013-14. Vandpytten er et hus, hvor børnenes ret til at møde voksne i børnehøjde anerkendes. Læreplan 2013-14 Vandpytten er et hus, hvor børnenes ret til at møde voksne i børnehøjde anerkendes. Læreplan 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Vision... 3 Mission... 3 Læringssynet... 3... 4 Pædagogiske

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Vision 4 1.2 Dagtilbuddets værdier 5 1.3 Dagtilbuddets

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...1 Forord...3 Særlige krav til pædagogiske læreplaner...4 Sammenhæng i børnenes hverdag:... 4 Anerkendelse af fritidspædagogikken...

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Modul 1: Tovholderens rolle og opgaver i LP-gruppen

Modul 1: Tovholderens rolle og opgaver i LP-gruppen Modul 1: Tovholderens rolle og opgaver i LP-gruppen Dette første modul har fokus på tovholderens rolle og opgaver i arbejdet med LPmodellen. Tovholderens vigtigste opgave er at sikre, at samarbejdet i

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj I Titibo gruppen har vi overordnet valgt først at lave en fælles pædagogisk læreplan, dernæst at omsætte den fælles læreplaner til pædagogiske læreplaner

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet Velfærd, Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Pædagogisk tilsyn 1. Loven og tilsynet Ifølge Dagtilbudsloven 1

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere