Info- og debatfolder om nye læseplaner på Duborg-Skolen, revideret udgave,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Info- og debatfolder om nye læseplaner på Duborg-Skolen, revideret udgave, 5.11.2002."

Transkript

1 Info- og debatfolder om nye læseplaner på Duborg-Skolen, revideret udgave, Udarbejdet af Lars Kofoed-Jensen, Duborg-Skolen

2 Nye læseplaner Informationer - tolkninger - debatoplæg Efter revisionen af læseplanerne fra (Sekundarstufe I), som trådte i kraft i 1997, kom turen til (Sekundarstufe II eller valggymnasiet, som vi plejer at kalde det). Arbejdet blev sat i gang i 1997 og styrings-gruppen fik til opgave at lave forslag til nye læseplaner, som skulle opfylde en række krav, der er opstillet af KMK (KultusMinisterKonferenz, som er et koordinationsorgan for delstaternes kulturministre): Formidling og sikring af r (især de grundlæggende) Udvikling af nye læringsformer (sammenknytning af faglig og tværfaglig læring, projektundervisning) Styrkelse af orienteringen mod erhvervslivet Derudover skulle man fortsætte udviklingen på en række områder, hvor Schleswig-Holstein allerede havde igangsat noget, f.eks. udviklingen af: temacentreret og tværfagligt arbejde, som det er indført i læseplanerne for fordybende undervisning (Vertiefender Unterricht) og projektundervisning, som det er indført i bekendtgørelsen for valggymnasiet (OVO ) faggymnasiets (Fachgymnasium) erfaringer med mere handlingsorienterede undervisningsformer Man skulle også tage udgangspunkt i resultater af såvel nationale som internationale undersøgelser (her tænkes på TIMSS og siden er PISA kommet til) og komme med tiltag, som kan øge effektiviteten af læringen i skolen og sikre kvaliteten af eksamen også i fremtiden. Disse undersøgelsesresultater kunne samles i følgende udsagn om undervisningen på baggrund af de nuværende, overfyldte læseplaner: Undervisningen er i dag... for meget lagt an på at eleverne skal vise hvad de allerede kan for meget lagt an på at aflevere store mængder stof for meget lagt an på at aflevere store mængder viden for lidt orienteret mod at eleverne skal lære (også: lære at lære) for lidt orienteret mod at eleverne skal opnå forståelse/indsigt for lidt orienteret mod anvendelsen af erhvervet viden Undervejs har man flere gange betonet det vigtige i at have et samlende koncept, som nok respekterer forskelle mellem fagene, men som først og fremmest tydeliggør en samlet tilgang til hele undervisningen i valggymnasiet (som en naturlig fortsættelse af gymnasiets ) Kilderne til denne folder er Anhörungsfassung der neuen Lehrpläne für Sekundarstufe II, Kultusministerium Schleswig-Holstein, 2001, men jeg har ikke fundet ændringer i den endelige udgave af de nye læseplaner. Dertil kommer to arrangementer for tysklærere og et skolelederseminar som baggrund for denne folder. Jeg har forsøgt at kendetegne de refererende afsnit ved en skrifttype (Arial), mens mine oplysninger, tolkninger og holdninger er med en anden (Times New Roman). Man ville indarbejde læringsteoretiske erkendelser, især af den såkaldt konstruktivistiske art. Man ville også sikre sig at problemstillinger af central karakter for såvel individ som samfund fik en betydelig indflydelse på undervisningens indhold. Det førte frem til et samlet koncept der i oversigtsform ser således ud: - 2 -

3 Lehrplanrevision Schleswig-Holstein Kunnen Læring som tilegnelse af r Perspektivskifte: Fra pensumitis til r Læringskonceptet Viden Læring i indholdsmæssig sammenhæng Perspektivskifte: Fra fagspecifik læring til kerneproblemer og tværfaglighed Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein Lehrpläne Oversat og tillempet af Lars Kofoed-Jensen, Duborg-Skolen Oversat og tillempet af Ministerium für Bildung, Lars Wissenschaft, Kofoed-Jensen, Forschung Duborg-Skolen und Kultur des Landes Schleswig-Holstein Referat III 52 - Lehrpläne På et overordnet plan ligger der to centrale ønsker i læseplanen: Gymnasiet har en overordnet opgave der traditionelt har været betegnet som almen dannelse. I et eller andet omfang handler det om at beskrive hvad det er alle mennesker skal kende til. I et moderne informationssamfund er det ikke nogen let opgave. Helt konkret indeholder den slesvigholstenske skolelov en paragraf om gymnasiets opgave (Schulgesetz 4 Auftrag der Schule) Man har søgt at beskrive indholdet af denne opgave ud fra to spørgsmål: 1. Hvad har den enkelte brug for i den individuelle proces det er at vælge sin vej i livet og gøre sit til at få et godt liv? 2. Hvilke krav må et demokratisk samfund stille til individets indsigt og handling for at samfund kan opretholdes og udvikles? Svaret har ført til formuleringen af fem kerneproblemer der refererer til videnperspektivet. Undervisningen i skolen skal ikke handle om at få lavet udførlige lister over hvad læreren skal sørge for at undervise eleverne i. Der findes ikke rigtige pensumlister, man kan ikke tale om en uomgængelig kanon indenfor faget. Derimod skal man kigge nøje på hvad eleven får ud af skolegangen, hvad eleven bliver i stand til på baggrund af gymnasieforløbet. Man er blevet bevidst om at det ikke er muligt at forudsige hvilken viden der er nødvendig i fremtiden. Til gengæld kan man forsøge at forberede eleven med redskaber til at erhverve sig den til enhver tid nødvendige viden. Disse mere fremtidssikre redskaber sammenfattes i fire r som refererer til kunnenperspektivet. De nye læseplaner er i alle fag bygget op på en måde, der med enkelte afvigelser følger den samme oversigt. På næste side finder du et forsøg på oversættelse af denne oversigt. I resten af denne folder vil du finde tekst på dansk, men der hvor jeg har skønnet det nødvendigt har jeg også anført tyske betegnelser. Læseplanen tager også højde for det såkaldte Fachgymnasium, der vel bedst kan forklares som parallel til de gymnasiale uddannelser på handelsskoler og tekniske - 3 -

4 skoler i Danmark. Læseplanens angivelser for Fachgymnasium vil ikke blive behandlet i denne sammenhæng. Læseplanernes opbygning. I Grundlag II Faglige konkretiseringer A Den gymnasiale overbygning (valggym.) 1 Mål for valggymnasiet 1.1 Fordybet almen uddannelse 1.2 Videnskabspropædeutisk arbejde 1.3 Studie- og erhvervsevne 2 Organisationsformer i valggymnasiet 2.1 Opbygningen af valggymnasiet 2.2 "Das Fachgymnasium" B Læringskonceptet i valggymnasiet 1 Udgangspunktet for læringen 1 Udgangspunktet for læringen 2 Læringens perspektiver 2.1 Læring som det at arbejde med kerneproblemer 2.2 Læring som erhvervelse af r 3 Læringen i fagstrukturerne 3.1 Læringen i faglige sammenhænge 3.2 Læringen i tværfaglige sammenhænge 4 Principper for undervisningens tilrettelæggelse 4.1 Læring i tematiske sammenhænge 4.2 Læring med mangfoldige arbejdsformer 4.3 Læring i en skole, der åbner sig 5 Projektundervisningen (-læringen) 5.1 Metodikundervisningen på 11. årgang 5.2 Projektundervisningen på 12. årgang 5.3 Projektundervisningen på 13. årgang 6 Præstationer og deres bedømmelse 6.1 Bedømmelseskriterier 6.2 Bedømmelsesområder 6.3 Karakterudmåling 2 Faglig læring som erhvervelse af r 2.1 Fagets bidrag til læringsn 2.2 Fagets bidrag til læringen i andre fag 3 Fagets strukturer 3.1 Didaktiske retningslinier 3.2 Fagets temaområder 4 Undervisningstemaer 4.1 Temaorienteret arbejde 4.2 Kursustemaer 4.3 Udsagn om forpligtelsesgrad 4.4 Temaer 5 Projektundervisningen (-læringen) 5.1 Faget og projektundervisningen 5.2 Projektundervisningen på 12. årgang 5.3 Projektundervisningen på 13. årgang 6 Præstationer og deres bedømmelse 6.1 Undervisningsbidrag 6.2 Klausurer 6.3 Karakterudmåling Grundlagsdelen er således fælles for alle fag og i den redegøres for nogle generelle og forpligtende ideer bag hele læseplansprojektet. Dette informationsskrift lægger hovedvægten på formidlingen af dette "fælles koncept". Grundlagsdelens afsnit A Her fastslås at læseplanerne forholder sig til og respekterer Schleswig-Holsteins skolelov (Schulgesetz), læseplanerne for klassetrinene op til og med 10. og beslutninger fra KMK. 1 Mål for valggymnasiet Der formuleres tre hovedmål for valggymnasiet: Udbygget/fordybet almen(ud)dannelse udvikling af alsidige interesser og evner, indsigt i fællesmenneskelige problemstillinger, forståelse for samfundsmæssige, demokratiske sammenhænge, herunder rollen som borger i samfundet både som elev og senere som erhvervsaktiv. Videnskabspropædeutisk arbejde erhvervelse af fagligt funderet viden og brugen af den i tværfaglige sammenhænge, erhvervelsen af metoder til selvstændig problemundersøgelse/-behandling med overholdelse af fornuftige standarder for erkendelsesbegrundelser og -formidling, åbenhed, evne til at reflektere og bedømme, evne til selvkritik, pålideligt sags- og problemorienteret samarbejde og kommunikation. Omgang med informationsteknologien med henblik på senere anvendelse i studie og erhverv betones særligt. Studie- og erhvervsevnen - 4 -

5 Da eksamen kvalificerer bredt til studier og erhvervsuddannelser sigtes der mod elevernes evne til at kunne forholde sig lærende også i fremtidige sammenhænge, mod at give eleverne indsigt i egne anlæg og mod at eleverne skal få kendskab til forskellige erhverv, studier og forhold på arbejdsmarkedet. Selvom de samfundsvidenskabelige fag har en særlig forpligtelse, gælder dette mål for alle fag. 2 Organisationsformer i valggymnasiet Valggymnasiet inddeles i to faser Indføringsfasen (11.årgang) Undervisningen i fagene skal tage hensyn til evt. forskelle i elevforudsætninger og skal gennem indføring i fagene dels sætte eleverne i stand til at vælge liniefag på kvalificeret måde, dels vise dem at læring ikke standser ved faggrænser. En række tværfaglige arbejdsmetoder skal indarbejdes (hertil henvises til faget metodik) med henblik på senere brug i såvel fag- som projektundervisning. Kvalifikationsfasen (12./13.årgang) Eleven vælger en række grundkurser og to liniefag. Grundkurserne udvikler såvel det fagspecifikke som metoder, der kan bruges på tværs af fagene. Liniefagene sigter mod en højere grad af refleksion, indblik i fagets teoretiske grundlag, selvstændighed og forbindelse mellem det fagspecifikke og det tværfaglige. Grundlagsdelens afsnit B og Fagdelen. Læringskonceptet tager udgangspunkt i den lærendes situation. I denne del opstilles der nogle principper for undervisningen i valggymnasiet, som går igen i fagdelen. De to dele danner tilsammen en forpligtende ramme for undervisningen. Gennem læringskonceptet for den tværfaglige læring og for projektundervisning vil man gerne opfordre til arbejde med skoleprogrammer også på læseplansområdet. 1 Udgangspunktet for læringen (Grundlagsdel). Eleverne lærer i en omverden præget af forskellige måder at leve sit liv på og forskellige opfattelser af værdier. De påvirkes af forskellige kulturelle traditioner, religiøse retninger, videnskabelige forklaringer og politiske interesser. Denne mangfoldighed i et åbent samfund opfattes som en berigelse, men også som et usikkerhedsmoment. Eleverne lærer i et samfund præget af forskellige medier og mangfoldige informationskanaler. Dette giver en udvidet horisont, men påvirker også muligheden for at gøre helt egne erfaringer og påvirker tilliden til egne erfaringer. Eleverne lærer i en verden hvor arbejdslivet forandrer sig meget hurtigt. Dette betyder såvel chancer som risici. Eleverne frigør sig skridt for skridt fra forældrene, søger nye grupper at identificere sig med. Dermed møder eleven nye krav til eget ansvar og selvstændighed. Dette stiller også nye krav til skolen. Efter afslutningen af de pligtige skoleår må skolen i sine normer, roller og indretninger forholde sig til, at eleven deltager frivilligt i skolelivet. 1 Udgangspunktet for læringen (Fagdelen). Her formulerer de enkelte fag deres ståsted i forhold til ovenstående. Faget placerer sig altså blot inden for den forståelsesramme som grundlagsdelen opstiller og prøver at reflektere over fagspecifikke forhold, såsom elevforudsætninger fra tidligere undervisning, fagets tradition mm. 2 Læringens perspektiver (Grundlagsdel). Der skelnes mellem to perspektiver: 1. Det indholdsmæssige: Læringen som det at arbejde med kerneproblemer (her opregnes fem kerneproblemer: grundlæggende livsværdier, bæredygtig udvikling, samfundsmæssige strukturforandringer, ligestilling, samfundsmæssigt engagement) 2. Det formmæssige: Læringen som erhvervelse af r (her skelnes mellem en lærings, som hvert fag giver sit bidrag til, og nogle tværfaglige r)

6 Lehrplanrevision Schleswig-Holstein Kerneproblemer og læringsr Læseplanskonceptet i Slesvig-Holsten indeholder to perspektiver: 1. Læring - som det at arbejde med og tage stilling til de fem kerneproblemer - ud fra betydningen for den enkeltes udformning af sit liv - ud fra betydningen for det politisk-samfundsmæssige liv og 2. Læring - som det at tilegne sig r indfører en ny forståelse af læring. Eleverne erhverver ikke kun faglige og metodiske færdigheder, men samtidig også personlige og sociale r, som er uundværlige for både læringen i skolen og for den videre læring efter skolen. Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein Lehrpläne Oversat og tillempet af Lars Kofoed-Jensen, Duborg-Skolen De 5 kerneproblemer 1. Grundværdier, hvor der tænkes på værdier af betydning for den enkelte og for samfundet som helhed. Her tænkes bl.a. på menneskerettighederne og på de værdier som hentes i religion, folkeslag, nation. Mere bredt er der tale om de værdier som ligger til grund for forskellige kulturer og samfundsformer og om de problemstillinger der ligger i sameksistensen af mennesker med forskellige grundværdier i et demokratisk samfund. Punktet refererer bl.a. til Schulgesetz 4 stk.(2), hvor der tales om netop menneskerettigheder, kristne, humanistiske værdiforestillinger og ideerne bag demokratiske, sociale og liberale frihedsbevægelser. 2. Bæredygtig udvikling, hvor der først og fremmest tænkes i miljøproblematik, formuleret som opretholdelsen af det naturlige livsgrundlag for planter, dyr og mennesker. Ud over miljøproblematikken ligger der også forestillinger om folkesundhed og ved begge aspekter ønskes en indsigt, der fører til aktiv medvirken fra eleverne. Schulgesetz 4 stk.(3). 3. Strukturforandring, hvor det slås fast at forandring er et grundvilkår i det moderne samfund, som eleverne skal forberedes til at håndtere. Gennem undervisningen skal der også skabes forståelse for kræfterne bag sådanne historiske og fremtidige samfundsmæssige forandringer, idet man derigennem øger evnen til at omgås forandringerne. Schulgesetz 4 stk.(3) 4. Ligestilling, hvor der først og fremmest tænkes på kønnenes ligestilling i såvel familie, erhverv som samfundet i øvrigt. Punktet refererer til Schulgesetz 4 stk.(2) og (5) der beskæftiger sig med lige chancer uanset økonomisk eller samfundsmæssig stilling og uanset national herkomst og køn. 5. Engagement, hvor der tænkes på borgerens engagement i det samfund som borgeren på en gang er del af og medskaber af. Der tales om borgerens rettigheder og pligter, Schulgesetz 4 stk.(1). Der tales om ansvar i det private, familiære og offentlige liv, herunder ansporing til at påtage sig frivillige samfundsmæssige opgaver (Schulgesetz 4 stk.(3) taler bl.a. om ehrenamtlichem Engagement ). Endelig tales der i Schulgesetz 4 stk.(4) om opdragelse til selvstændighed i respekt for andre, til politisk og social handling og om deltagelse i udformningen af arbejdslivet og samfundet på et frit, demokratisk grundlag

7 Alle fagene skal beskæftige sig med disse 5 kerneproblemer og dette indholdsmæssige fællesskab lægger op til et udstrakt tværfagligt samarbejde. Læseplanerne arbejder også hen mod udvikling af det tema- og projektorienterede arbejde og de 5 kerneproblemer giver vigtige bud på indholdet af dette arbejde. Lehrplanrevision Schleswig-Holstein 1. Grundværdier Kerneproblemer Fred, forskellige kulturers sameksistens, menneskerettigheder, religioner, samfundsformer, folkeslag og nationer 2. Bæredygtig udvikling Værdien af det livsgrundlag naturen giver - miljø, egen sundhed 3. Strukturforandring Chancer og risici ved forandringer af de teknologiske, økonomiske og sociale livsbetingelser 4. Ligestilling Ligestilling i familie, erhverv og samfund 5. Engagement Alle menneskers ret (og pligt) til at udforme deres politiske, kulturelle og økonomiske leveforhold Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein Lehrpläne Oversat og tillempet af Lars Kofoed-Jensen, Duborg-Skolen Nogle fag henviser eksplicit til kerneproblemerne når der foreslås temaer til undervisningen og andre afspejler med deres forslag til arbejdsområder og projekter at de 5 kerneproblemer er en del af alle fag. (se side 13ff i indholdsbeskrivelserne af fagene) Det er dog kun i grundlagsdelen, som er fælles for alle fag, at man finder beskrivelsen af de 5 kerneproblemer. Det understreger at man ønsker at se gymnasieforløbet som et hele hvor det enkelte fag skal se sig som en uundværlig del af en netværkslignende struktur snarere end som en enkeltstående og selvbærende fagsøjle, der kan vælte eller skyde i vejret helt uafhængigt af andre fagsøjler. Det understreger dog også at læseplanen mere eller mindre konsekvent søger at bygge bro mellem den traditionelle, forholdsvis isolerede fagbeskrivelse og et mere moderne, fagintegrerende gymnasiesyn. Læseplanen kommer samtidig med udbredelsen af de såkaldte skoleprofiler (Schulprogramme) og der er oplagte muligheder for at markere skolens profil i udmøntningen af de 5 kerneproblemer. De 5 kerneproblemer er altså det indholdsmæssige hjælpemiddel til et mere udbredt lærersamarbejde og til at opfatte gymnasiet som en helhed/enhed

8 Lehrplanrevision Schleswig-Holstein Personlig Personlig Social Social Lærings er nøglen Sags- Sags- Lærings- Metode- Metode- Studieevne Evne til at lære mere Erhvervsevne Oversat og tillempet af Lars Kofoed-Jensen, Duborg-Skolen Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein Referat III 52 - Lehrpläne De 4 r På det overordnede plan er der tale om en : læringsn. Denne opdeles i 4 delaspekter, 4 r, der altså udgør et hele, skønt de beskrives enkeltvis såvel i grundlags- som i fagdelen. Alle fag beskriver deres bidrag til elevernes erhvervelse. Oversigtens begreber konkretiseres og relateres til det enkelte fag samtidig med at fagene beskriver deres bidrag til læringen i andre fag. Kompetencerne udgør også bedømmelsesgrundlaget i det enkelte fag. De enkelte r skal ikke karaktersættes, men eleven skal have respons på alle fire r undervejs i forløbet og når den endelige karakter gives. Kompetencesproget har to oplagte funktioner: 1. Fokus flyttes fra lærerens undervisning (forstået som indholdsbeskrivelse) til elevens læring (forstået som erhvervelse af handlefærdigheder). Herved bliver det lettere (legitimt) for læreren at tilrettelægge undervisningen ud fra mere pædagogiske overvejelser (Hvordan skal undervisningen tilrettelægges for at eleven bliver i stand til at...?) end de traditionelle logistiske overvejelser (Hvordan får jeg fordelt stoffet og dernæst transporteret over til eleverne?). 2. Lærerne får et fælles sprog til at snakke om skole om. Sproget kan desuden bruges til at øge elevernes indsigt i læringsprocessen. Tidligere kunne man dække sig under fagligt tilhørsforhold - man kunne så at sige ikke snakke med de andre fag, fordi faget var et sprog. Med sproget sættes den samlende faktor at vi alle er lærere over den isolerende faktor at vi alle er fagspecialister. Kompetencerne er altså det formmæssige hjælpemiddel til et mere udbredt lærersamarbejde og til at opfatte gymnasiet som en helhed/enhed

9 Lehrplanrevision Schleswig-Holstein Sags: Kundskaber, indsigt, viden: opfatte / gøre rede for ( sagen, facts, regler, begreber...), forstå (argumenter, forklaringer..), erkende (sammenhænge..), bedømme (hypoteser,...) Personlig : Indstillinger og holdninger (selvtillid, identifikation, værdiholdninger, selvstændighed, engagement,...), opfatte / gøre rede for egen læringssituation, gå ind på egne interesser, være med til at planlægge og gennemføre læringsprocesser, kontrollere og evt. påny gennemarbejde læringsresultater... Metode: Færdigheder i forskellige procedurer, grundlæggende arbejdsteknikker, (brug af opslagsværker, organisere, planlægge, beslutte, holde orden, udnytte informationsteknologi...) Social : Færdigheder i at handle interaktivt og i at forholde sig i gruppen (kunne opfatte de andres (lærings-)behov, samarbejdsevne, kommunikationsevne og evne til at håndtere konflikter...) Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein Lehrpläne Oversat og tillempet af Lars Kofoed-Jensen, Duborg-Skolen Læringsn består altså af fire r: sagsn (Sachkompetenz, i Danmark kaldes den faglig ) hermed menes det at være i stand til at sætte sig ind i og behandle et sagsområde på passende vis, til at anvende erhvervet viden i handlings- og nye læringssammenhænge, til at sætte sig ind i og bedømme nye erkendelsessammenhænge. metoden (Methodenkompetenz, DK: almen / tværfaglig ) hermed menes det at være i stand til at anvende regler og metoder for at opnå resultater ved arbejdet med nye sagsområder, sikker omgang med grundlæggende arbejdsteknikker herunder informationsteknologi. den personlige (Selbstkompetenz) hermed menes det at være i stand til at opfatte egen læringssituation, kunne formulere egne behov og interesse, kunne planlægge og gennemføre sine læringsprocesser selvstændigt, kunne kontrollere, evt. korrigere og bedømme læringsresultater. Opfattelse af og respekt for særlige kønsbestemte mønstre nævnes både ved denne og den næste. Her til brug for egen identitetsopfattelse, ved den sociale som forudsætning for samarbejde. den social (Sozialkompetenz) hermed menes det at være i stand til at opfatte andre lærendes behov og interesser, kunne gå i (selv)kritisk dialog med deres opfattelser af læringssituationen og kunne samarbejde sig frem til et resultat. De fire r skal ses som aspekter af en helhed kaldet læringsn, forstået som det at være i stand til at lære, herunder tage ansvar for egen læring. Læringen lægger vægt på evnen til at handle og evnen til at blive ved med at lære, sådan som det vil være særligt nødvendigt i et samfund, der ændrer sig stadig hurtigere

10 Disse fire r går igen i uddannelsessnakken i store dele af verden. Såvel de danske som de tyske begreber er oversættelser fra engelsk, nemlig fra den såkaldte Delors-rapport: Learning - the Treasure Within, UNESCO (1996). Lehrplanrevision Schleswig-Holstein Learning to know Learning to do Learning The treasure within (UNESCO-Report, 1996) The Four Pillars of Education Learning to be Learning to live together Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein Referat III 52 - Lehrpläne Der tales desuden om en tværfaglig, der beskrives som de forskellige fags bidrag til en der går ud over det snævert faglige. Alle fag bidrager på følgende områder: det dansksproglige (hhv. tysksproglige) område mundtligt og skriftligt udtryk, omgang med tekster, sproglig refleksion det fremmedsproglige område høre, tale, læse, skrive på fremmedsprog det matematiske område omgang med matematiske symboler og modeller, med metoder til matematisk problemløsning, udvikling og anvendelse af computerstøttet simulation af virkelige processer og strukturer det informationsteknologiske område brugen af informations- og kommunikationsteknologi det samfundsvidenskabelige område forståelsen af betingelser (historiske, geografiske, politiske, økonomiske, økologiske) for såvel individuelt som samfundsmæssigt liv, tænken og handlen det naturvidenskabelige område empirisk-eksperimentel udforskning, opdagelse og konstruktion i naturvidenskab og teknik det æstetiske område æstetisk oplevelse, følelse, bedømmelse og frembringelse det sportslige område sportslig ageren, kendskab til fysiologiske processer og betingelser, regelstyret og fair opførsel under konkurrence. det filosofisk-religiøse område tænken og handlen ud fra grundlæggende principper, meningsopfattelser og værdiorienteringer. Med henblik på studieevnen tillægger KMK de første tre områder særlig betydning

11 2 Faglig læring som erhvervelse af r (Fagdelen). Fagene formulerer deres bidrag til de fire r. Mange lægger sig op af de allerede formulerede. Her nævnes eksempler fra forskellige fag. 1. Sagsn Filosofi taler om evnen til at orientere sig i filosofisk tankegang, til at opfatte mennesket som ansvarligt, til at reflektere over vores virkelighedsopfattelse, til at kunne tænke kritisk over mulighederne og grænserne for menneskelig tankevirksomhed. Tysk taler overordnet om den hermeneutiske, dernæst om sproglig viden og kunnen, om verbalisering (skriftligt og mundtligt) af problemstillinger og litterær-æstetiske erfaringer, om genre- og periodekendskab og om udvidet verdens- og menneskekundskab gennem litterære rum. Matematik taler om brugen af matematiske symboler og eksakt fagsprog, matematiske modeldannelser, bevismetoder, funktionale sammenhænge, sandsynlighedsprocesser, algoritmer, matematik som bidrag til den kulturelle udvikling. Fysik taler om sikker omgang med fysiske begreber, med stadig med abstrakte modeller og teorier, passende omgang med apparater ved eksperimenter, danne fysiske begreber og finde lovmæssigheder på grundlag af kvalitative og kvantitative resultater, tyde fysiske fænomener i hverdagen og ved tekniske processer, erkende relationer mellem naturvidenskaberne. Historie taler om udnyttelse af grundviden om tidligere forløb og strukturer, om erkendelse af kontinuitet og forandring, sammenligning af historiske fænomener og perioder, skelnen mellem udsagn om saglige forhold og værdidomme, refleksion over historisk fortolkning og konstruktion. Samfundsfag taler om funktionen af politiske institutioner, samfundsmæssige, økonomiske og politiske beslutningsprocesser, betydningen af nye kommunikationsmidler, værdiforestillinger i politisk-økonomiske debatter, historiske betingelser for samfundsmæssige forandringer, kendskab til erhvervslivet. Engelsk taler om tre områder: 1. Sprog (engelsk som lingua franca og som nationalsprog, veluddannedes engelsk som sproglig forbillede, flydende kommunikation), 2.Omgang med tekster og medier (forskellige, autentiske tekster, tekstanalysemetoder, kritisk brug af stort medieudbud), 3. Interkulturel læring (sociokulturel viden, egen kultur set fra anglofont perspektiv, anglofon indflydelse på egen kultur, interkulturelle færdigheder). Kunst taler om fagspecifik beskrivelse af former, farver, strukturer og deres virkning, kunne genkende stilarter og perioder, se kunst i afhængighed af historiske, samfundsmæssige og kulturelle betingelser, tænke og skabe miljøbevidst, kunne skabe selvstændigt med forskellige teknikker fra billedkunsten. 2. Metoden Filosofi taler om evnen til at tænke præcist og logisk, kunne bruge filosofisk terminologi, kunne argumentere passende og uden selvmodsigelser. Tysk taler overordnet om metodisk tilgang til analyse og forståelse af litteratur og tekster af enhver art og fra ethvert medie, dernæst om differentieret og adækvat sprogbeherskelse, om evne til at analysere teksters funktion og virkemidler, om systematisk fastholdelse og præsentation af resultater (også med brug af forskellige medier). Matematik taler om matematiske grundteknikker (klassificere, ordne, anskueliggøre, specialisere, analogisere og formalisere), grafiske fremstillinger, computersimulation, anvendelse af bevismetoder, matematisk eksperimenteren, opstilling af modeller, fremskaffelse og brug af hjælpemidler. Fysik taler om metoder til bearbejdelse af naturvidenskabelige problemstillinger, planlægning og sikker gennemførelse af eksperimenter og forsøgsrækker, oversætte resultater til matematik, reflektere over fysiske metoder og deres konsekvenser, erkende at fysikken kun kan forklare delaspekter. Samfundsfag taler om at skaffe sig, reflektere over og bruge socialvidenskabelige informationer, metoder fra empirisk socialforskning, erkendelse og analyse af samfundspolitiske sammenhænge. Historie taler om udnyttelse af hermeneutiske principper til kildebehandling, forskellige historiske metodiske tilgange og anvendelsen af dem Engelsk taler om fremmedsprogsindlæringsteknik, brug af forskellige medier, klare interkulturelle misforståelser

12 Kunst taler om metoder til kunstanalyse, informationssøgning om museer, udstillinger mm., planlægge og gennemføre den skabende proces fra idé til færdigt produkt med anvendelse af passende metoder, kunne præsentere og diskutere egne produkter ved selvstændig fremlæggelse. 3. Den personlige Filosofi taler om evne og beredskab til at se sig selv som reflekterende væsner, til at erkende egne motiver i tanke og handling, til at argumentere for egen tanke og handling, til ansvar for sig selv, til at omgås spændingsforholdet mellem selvbestemmelse og frihedens betingelser og indskrænkninger. Tysk taler om glæde ved beskæftigelse med litteratur, sprog og medier, om koncentration og udholdenhed (såvel i analytisk som kreativ sammenhæng), om reflekteret forhold til eget sprog, om evnen til at relatere undervisningsindhold til egne livsspørgsmål, om sammenhæng mellem selvopfattelse og forståelse for (og af) andre. Matematik taler om koncentration og udholdenhed i arbejdet med matematiske problemstillinger, lære af fejl, kritisk forholden sig til løsninger, matematik som legeaktivitet, matematik som forståelsesforudsætning for forhold i omverden og elevens eget liv. Fysik taler om ansvarsbevidst omgang med teknik, udvikle selvstændige læringsstrategier gennem planlægning og gennemførelse af forsøg, om at være fornuftigt kritisk overfor fysikkens erkendelser. Historie taler om egen begrundet mening, refleksion over historiens betydning for elevens egen situation. Samfundsfag taler om personlig stillingtagen i samfundsmæssige beslutningsprocesser, formulering af egne interesser og egne indflydelsesmuligheder. Engelsk taler om selvstændig læring, udnyttelse af tilbud uden for skolen, opmærksomhed på subjektive faktorer ved tekstlæsning. Kunst taler om udvikling af de visuelle og berøringsmæssige sanser, bevidst oplevelse af kunstværker, skelnen mellem følelsesmæssig reaktion og rationel analyse, relevant bedømmelse af egne og andres produkter, tålmodigt arbejde med at skabe et produkt. 4. Den sociale Filosofi taler om evne og beredskab til at sætte sig ind i andres tænkemåde, til at vise tolerance og respekt over for andres forestillinger og tanker, til at omgås fornuftsbetonet med andre (også i konflikter), til at reflektere over kønsafhængige forskelle. Tysk taler overordnet om den hermeneutiske som værende lagt an på intersubjektiv forståelse, om fælles arbejde med sprog, litteratur, medier og kulturliv, om forståelsen af andres udgangspunkt eller perspektiv, om åben kommunikation, om skelnen mellem objektive data, subjektiv opfattelse og intersubjektiv forståelse. Matematik taler om brug af rationel dialog til løsning af matematiske problemstillinger i grupper, passende omgang med egne og andres fejl i løsning af matematiske problemer. Fysik taler om at kunne se samfundsmæssige konsekvenser af anvendelsen af fysikkens forskningsresultater, om målrette samarbejde ved gennemførelsen af forsøg, om opnåelse af indsigt i at naturvidenskabelige erkendelser ikke i sig selv indeholder tilstrækkelige begrundelser til politisk eller etisk stillingtagen. Historie taler om forståelse for forskelligheders historiske baggrund, inddragelse af det historiske perspektiv i samfundsdebatten, overholdelse af demokratiske principper i samarbejde med andre. Samfundsfag taler om forståelse for betydningen af socialpolitisk tankegang og handlemåde, kunne omgås med det, at andre har andre meninger om og opfattelser af samfundsmæssige problemstillinger, lære brugen af politiske spilleregler, målrettet gruppearbejde. Engelsk taler om opbyggelse og pleje af interkulturelle kontakter. Kunst taler om at forholde sig til kunstneres og andre elevers værker, reflektere over kunstens betydning for eget liv og for samfundet, skabe værker i samarbejde med andre, kunne omgås kritik konstruktivt. Dernæst formulerer fagene deres bidrag til læringen i andre fag efter samme model som i grundlagsdelen

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Hvorfor fagligt samspil?

Hvorfor fagligt samspil? 1 Hvorfor fagligt samspil? Søren Harnow Klausen Fagligt samspil er en varm kartoffel. Det er på en gang elsket og hadet: Der stilles i stigende grad krav om fagligt samspil i undervisning, forskning, erhvervsliv

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink

Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010

Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010 Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Hvad vi ved om god undervisning

Hvad vi ved om god undervisning Andreas Helmke, Hilbert Meyer, Eva-Marie Lankes, Hartmut Ditton, Manfred Pfiffner, Catherine Walter, Matthias Trautmann, Beate Wischer, Gerhard Eikenbusch og Hans Werner Heymann Hvad vi ved om god undervisning

Læs mere

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriet 2010 Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 12 2010

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006

Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006 Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006 Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter samt en række paradigmatiske eksempler på undervisningsforløb.

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Viborg Gymnasium og Hf Sprog og Turisme - om anvendelsesorientering og motivation i spanskundervisningen på Hf Projekt og rapport af Helle Fraes Dittmann og Dorthe Hove Sørensen

Læs mere

Karrierelærer.dk. Herning Kommune, Forundersøgelse, Rapport 2009.

Karrierelærer.dk. Herning Kommune, Forundersøgelse, Rapport 2009. At være ny lærer Indhold At være ny lærer... 1 Forundersøgelsens grundlag... 2 Da jég var nyuddannet lærer da en generel indledning... 3 Hvordan skal faglighed fortolkes?... 3 Pædagogisk/ didaktisk kompetence...

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag 22. februar 2013 Indhold 1. Formål med beskrivelse af radiografuddannelsens pædagogiske grundlag... 3 2. s pædagogiske grundlag... 3 2.1 Uddannelsesmål... 4 2.2 Læring... 5 2.2.1 Et konstruktivistisk perspektiv

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes alsidige udvikling 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester

Læs mere

Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B

Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B Om de almene pædagogiske principper i undervisningen. Første del af undervisningsvejledningen omhandler de overordnede og almene pædagogiske principper,

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Når matematik bliver sproglig

Når matematik bliver sproglig Læreruddannelsen Skive VIA University College Når matematik bliver sproglig Matematik Vejledere: Kristian Horslund & Johannes B. Iversen Antal sider: 28 Antal Typeenheder: 72.181 Lars Løvig Nielsen LK280081

Læs mere

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere