Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole"

Transkript

1 Evaluering af skoleåret på Esrum Kostskole Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole Esrum Kostskole er en lille skole, der arbejder med unge med forskellige sociale problemstillinger inde på livet, som primært er visiteret fra landets socialforvaltninger. Grundideen med vores skole er, at dagelever der kommer fra nærmiljøet og - er med til at gøre, at en vis form for inklusion er mulig. Vi sætter således ikke kun utilpassede elever sammen med andre utilpassede, ADHD elever sammen med andre ADHD eller specialundervisningselever med elever med samme problematik, men forsøger at sammensætte en gruppe med forskellige problemsæt og såkaldte normalelever. Vi har i dette skoleår haft ca. 40 elever fra 6. til 10. klasse, hvoraf ca. halvdelen er kostelever. Eleverne i skoleafdelingen, er fordelt i tre grupper efter alder, ud fra både faglige og sociale overvejelser og vurderinger, som vi løbende evaluerer og tager stilling til gennem skoleåret. Mange af vores elever har, grundet forskellige problemstillinger i deres liv, svært ved at gå i skole. I gennemsnit svarer det til at de fleste elever ligger et til to og nogen gange tre år under niveau, selvom de aldersmæssigt burde gå i afgangsklasserne. Det forsøger vi at tage forskellige hensyn til i forhold til hvilken gruppe de går i. Således er vores yngstegruppe (gruppe 1), gruppen, hvor vi arbejder med modtagelse og tilpasning af vores elever, så de bliver klar til at kunne håndtere de stigende faglige krav de møder, når de fortsætter op til de større grupper og afgangsklasserne, som svarer til 8., 9. & 10. klasse. I denne gruppe har vi mange lærerressourcer tilknyttet, da det for det første er nødvendigt, men også fordi det oftest er her de største behov for støtte er. Det har vi haft rigtig gode erfaringer med, og målet har været at opnå succeser og positive oplevelser frem for nederlag og frustrerede elever. Mange gange kan det være sådan, at det der ligger udenfor vores elevers almindelige skolegang kan fylde så meget, at det kan være meget svært at fokusere på de faglige mål og indlæring i den traditionelle forstand. Derfor tilbyder vi bl.a. vores linjefagsordning, hvor eleverne har mulighed for at fordybe sig på andre måder, der stadig har et fagligt formål, og som samtidig er til gavn for deres udvikling. Linjefagsundervisningen er, hvis man læser vores undervisningsmiljøvurdering fra dette skoleår, undervisning som eleverne sætter stor pris på, som adspredelse til den meget fag- faglig undervisning i nogle mere kreative og udfoldende undervisningssituationer, som styrker deres indlæring på en anden måde. I de følgende afsnit vil komme en kort beskrivelse af hvordan elevsammensætningen og arbejdet foregår i de enkelte grupper og på linjefagene samt specialundervisningen. Til sidst i evalueringen vil komme en kort sammenfattende beskrivelse af hele skoleåret på Esrum Kostskole.

2 Fag og undervisning Gruppe 1: Generel beskrivelse af gruppe 1 Gruppe 1 er skolens modtagegruppe og gruppen med de yngste elever. Vi er d.d. 16 elever i gruppen fordelt fra 11 år til 15 år. Den faglige fordeling er således, at 4-5 elever ligger omkring 7.klasses niveau og de øvrige elever ligger omkring 6.klasse og nedefter. Dette medfører stor fokus på processerne i undervisningen, især i den mundtlige del. Det skriftlige arbejde går i højere grad ud på træning og indøvning af færdigheder. Den sociale del af det at gå i skole, f.eks. at lære at være en del af fællesskabet og at øve sig i og overholde de basale sociale færdigheder såsom at vente på sin tur, række fingeren op, respektere andres synspunkter, acceptere hinanden m.m. introduceres og trænes og italesættes hver dag. Tre gange om ugen har vi alle elever i gruppen samlet til undervisning i henholdsvis dansk, engelsk og historie i en dobbeltlektion. Vi er her mindst to lærere. Vi starter som regel med et fælles oplæg, en tekst eller noget andet, vi skriver nye ord eller begreber på tavlen, der bliver skrevet noter i hæftet, og vi taler om teksten, før vi læser den. Vi arbejder så grundigt med forforståelsen, fordi det betyder en øget bevidsthed hos eleverne om deres egen læreproces, og det giver mulighed for en langt bedre refleksionsproces i forhold til selvvurdering. Derefter er det skriftlige arbejde i høj grad individuelt tilrettelagt, både når det drejer sig om opgaver til de fælles aktiviteter og personlige opgaver. I alle andre timer er eleverne delt i forskellige grupper efter alder, fagligt niveau eller efter fag. F.eks. er der mandag og tirsdag morgen 3 elever til intensiv matematik, en elev er til stavekursus onsdag morgen, tre elever har idræt onsdag før frokost, og på samme tid er der tre andre elever, der har science osv. De fleste elever har deres eget individuelle skema, tilrettelagt af lærer og elev i fællesskab, og tilrettelagt efter dels elevens egen lyst og de mulige tilbud der er. Det fungerer stort set godt. Det er i en del situationer bedre at henvise til og tale om et skema, som eleven selv har været med til at bestemme. Man er jo nød til at italesætte hvorfor, man så evt. ikke gider lave det, der står på skemaet. Hver dag tilrettelægges aktiviteter i undervisningen sådan, at alle skal skrive, tale, lytte og læse hver dag. Vi bruger stadig nogen af Cooperative Learning-strategierne, og det virker som regel godt i forhold til både engagement og elevernes aktivitet i undervisningen. Der er ingen, der er i tvivl om, hvad man skal, forventningerne er klare, og det giver lidt ro for et par af eleverne. Hvis man er nr. 1, så skal man læse, nr.2 skal genfortælle, nr. 3 skal finde på en overskrift osv. Desuden leger vi et utal af forskellige sproglege for at blive fortrolige med lydene i sproget. Mange af eleverne bryder sig ikke om engelsk, når de kommer hos os, fordi det har været for svært, og de er meget bange for at sige noget forkert. Derfor leger vi en del for at få grinet af fejlene, for at gøre det okay at skabe sig og derigennem få skabt den fornødne tillid og åbenhed i faget. Individuelt arbejde eller aktivitet, har igennem den sidste periode udviklet sig til at være meget vigtig. Det er her, vi er i elevens nære udviklingszone, og eleven har plads og rum til fordybelse, og

3 vi har mulighed for at presse eleven videre. Det kan være en opgave, som en elev bliver grebet af og får lov og hjælp til at arbejde med, så længe det kræves. Eller det kan være en elev, der bliver opslugt af en bog og bare skal have love at læse, læse, læse. Så vidt det er muligt, skal man, når man har lavet noget færdigt, fortælle/fremlægge det for de andre. Det kan godt være rigtig svært, selv om det kun er for ens egen gruppe, men det er vigtigt for fællesskabet, og man kan få al den hjælp, man har brug for, af os voksne. Det har vist sig, at eleverne bliver meget inspirerede af det, de andre har lavet, og flere gange er der andre, der gerne vil lave noget tilsvarende eller også gerne vil læse den bog osv. 8 lektioner om ugen har vi linjefag, hvor eleverne er fordelt ud på andre grupper efter deres eget valg. Om onsdagen har vi kreative fag i 3 lektioner, dvs. der er mulighed for at spille musik og lave forskellige håndarbejdsting. Fagene i gruppe 1 Gruppe 1 er som hovedregel de yngste elever på skolen, men der er også et par elever som fagligt befinder sig på mellemtrinnet, selv om de aldersmæssigt ligger i udskolingen. Vores lokaler på 2.sal består af et stort klasseværelse og et lidt mindre klasseværelse som støder direkte op til det store. Derudover er det et lille grupperum, som også fungerer som musikrum, og der er et depot for håndarbejdsting. Vi kører med dobbeltlektioner uden pauser, vi holder os til skolens alm. pauser. I løbet af året har vi flere gange lavet om på indholdet i skemaet. Dette sker efter forudgående debat i klassen, dels fordi eleverne skal opleve, at det nytter at deltage i debatten og de demokratiske processer, og dels fordi det er supervigtigt for deres ejerskab for deres skole og dermed deres ansvarlighed i arbejdet. I det sidste halve år har flere elever ønsket og fået deres helt eget skema, som følger klassens i en vis udstrækning men ellers kan opfattes som en personlig arbejdsplan for eleven. Fagligt er der to vigtige elementer i undervisningen: træning af færdigheder og den mundtlige og fælles dimension. Træning af færdigheder er en vigtig del af hver enkelt elevs faglige progression. Vi arbejder ud fra Vygotskys teorier om det enkelte barns nærmeste udviklingszoner. Derfor har hver elev selvfølgelig materiale, der svarer til deres faglige niveau i hvert fag, hvilket ofte er meget forskelligt fra deres aldersniveau. Dette materiale arbejdes der med dagligt, og vi lærere sidder hos hver enkelt elev på skift eller med små grupper af elever. I løbet af året er gruppen blevet tilført mange flere lærertimer, fordi det viste sig, at der var brug for det, da der kom nye elever, som betød øgede udfordringer. Derfor er vi altid mindst to lærere, men som oftest tre lærere i gruppen samtidig. Det betyder også, at specialundervisningen er en integreret del af den daglige undervisning. Vi arbejder med dansk, matematik og engelsk hver dag, dvs. de tre dage om ugen, hvor vi har klasseundervisning. Den mundtlige dimension er selvfølgelig der, hvor der trænes sociale færdigheder, hvor de mundtlige elementer i danskfaget især indøves, og der hvor vi øger mængden af vores samlede viden og erfaring. Netop fordi læsning er svært for mange af eleverne, så er den mundtlige formidling og diskussion den måde, hvorpå de bedst lærer nyt stof/ får ny viden. De sociale færdigheder er så enkle som at vente på at få ordet, ikke at afbryde, at række fingeren op, at lytte til hinanden, at vise respekt for andre osv. Vi arbejder meget med at bevidstgøre eleverne om processer og dermed give rum og mulighed for refleksion.

4 Vi bygger undervisningen op ud fra, at der skal læses, tales, lyttes og skrives hver dag. Dette gælder både engelsk og dansk. Som regel starter vi med en fælles tekst, billede eller debatoplæg fra læreren eller måske en af eleverne og derefter arbejdes der individuelt med dette eller med eget materiale. Vi bruger af og til nogle af strategierne fra cooperative learning både i dansk og engelsk, det virker godt, fordi vi kan styre, hvem der skal gøre hvad ud fra faglige betragtninger. Vi har fagene dansk, matematik, engelsk, historie og science afsat på skemaet. De øvrige fag inddrages efter, hvad der er muligt, og hvad der er behov for. I dansk har vi således arbejdet med historiske og naturfaglige og samfundsfaglige emner men på en dansk-faglig metode, f.eks. arbejdet med ordklasser i en historietekst. Vi kan ligeså godt finde og bøje substantiver eller verber eller adjektiver i en tekst, der handler om modstandsbevægelsen under 2. verdenskrig, som vi kan bruge en tekst fra en dertil produceret lærebog. Vi har haft en simpel årsplan delt op i genrer og aktiviteter, og det er lykkedes at komme omkring alle punkterne på planen, mere eller mindre i dybden. Men fordi elevgruppen ændrer sig gennem året, så ændrer forudsætningerne for undervisningen sig også, og da det er så vigtigt for motivationen, at vi kan gøre det, der er behov for lige nu, så er et par af emnerne kun lige blevet berørt. På skolen prioriterer vi læsning højt, fordi det er en vigtig forudsætning for at kunne fungere godt i samfundet. Vi havde en målsætning om, at hver elev skulle læse ti siders alderssvarende litteratur dagligt. Det har vist sig at være virkelig svært. Derfor arrangerede vi en lejrlæseskole i slutningen af maj for de elever, der kunne profitere af det. Det har givet gruppen et læseløft, og det ser ud til, at mindst to elever når de ønskede 2000 sider i dette skoleår. Den overordnede målsætning for eleverne er selvfølgelig at kunne komme videre, når man er klar. Videre til vores gruppe 2, som svarer til 7. og 8.klasse, og derfra selvfølgelig i afgangsklassen med efterfølgende afgangsprøve. Vi har et forholdsvis stort flow af elever ind og ud af skolen, og det, at man er klar til at rykke i gruppe 2, følger ikke nødvendigvis skoleåret. Det gør det for nogen af eleverne, men vi har rykket et par elever fra gruppe 1 til 2 i løbet af dette år. Dette sker altid i samråd med eleven og måske forældre og efter forskellige hensyn er vejet op mod hinanden. I det hele taget gælder det for vores arbejde med disse yngste af vores elever, uanset om det er kost- eller dagelever, at gengive dem modet og troen på, at vi ser dem, at de bliver hørt, at vi tager dem alvorligt, for ad denne vej at motivere dem til at tage ansvar for deres skole og sig selv og lære så meget, som de overhovedet kan. (Tina Christiansen - klasselærer i gruppe 1.) Science, Gr. 1. Vi valgte at dele gruppen af elever op så de små 6. klasses elever var for sig om mandagen mellem , og 7. klasses eleverne onsdag mellem Den første ting der er værd at bemærke, er at de skal lære et fag som får tildelt mellem 5-6 kvarter på en hel uge. Det har været for lidt, og undervisningen har også været lidt derefter. Der skal afsættes mere tid til disse fag i det kommende skoleår. Mange af eleverne har aldrig haft undervisning i fysik/kemi før, hvilket har betydet at de skulle lære lokalet at kende, samt de basale spilleregler der ælder når man laver forsøg. Vi har lavet mindre

5 syre/base forsøg med rødkål som indikator. De har fået den første start på elementær el-lære samt en del biologiundervisning i skoven. I Geografi har vi kun talt om Danmark, og er langt fra færdig med det. En del af undervisningen går på det disciplinære. At opføre sig ordentlig, ikke løbe i lokalet, lære hvordan man laver forsøg og generelt passe på tingene. Der er ødelagt og tabt rigtig mange glas og andre ting i år. Generelt elsker drengene forsøg og det lidt vilde, tænde ild m.v. Der skal ske noget. Til gengæld er de ikke så interesseret i teorien omkring forsøgene. Nogle af pigerne ønsker slet ikke at deltage i undervisningen i faget, og de er svære at drive til undervisning. Andre synes det er ok, men forstår ikke rigtig teorien omkring det de laver. Næste år skal pigerne have korte intensive kurser, så det giver mere mening for dem. 5 kvarter en gang om ugen, er ikke tilstrækkeligt til at realisere god undervisning, men vi har fået snuset til de naturvidenskabelige fag, og har fået sat et godt afsæt til det kommende skoleår. Gruppe 2 Generel beskrivelse af gruppe 2 Gruppen består pt. af 8 elever, der fordeler sig på fem drenge og tre piger i alderen fra 14 år til 16 år. Det er en gruppe, som trods forskelligheder har et meget fint indbyrdes forhold, og som accepterer hinanden. Eleverne trives fint, og der er relationer på kryds og tværs, dvs. alle samarbejder med alle, og gruppen er heldigvis fri for klikedannelser. Der er fast tilknyttet tre lærere, som dækker fagområderne dansk, engelsk, matematik, samfundsfag og naturvidenskabelige fag. Derudover har gruppens elever linjefag, hvor alle drengene samlet har udeliv, og to af pigerne har musik, mens en enkelt pige har valgt sprog som linjefag. Når hele den samlede drengegruppe har samme linjefag, giver det selvfølgelig også et særligt sammenhold, som kan ses i omgangen med resten af skolens elever. Det synes også at være almindeligt udbredt blandt skolens andre elever, at gruppe 2 eleverne har et godt arbejdsmiljø og en god stemning. Der arbejdes fortrinsvis i gruppens klasselokale med fælles stillede opgaver, og gruppen har stadig meget brug for lærerstyring. Men det er tilfredsstillende, at de fleste elever også gerne vil arbejde selvstændigt, og håndterer opgaverne ansvarsfuldt. Arbejdsmetoderne er vekslende mellem traditionel klasseundervisning, opgaver to og to imellem og gruppearbejde med en lidt friere undervisningskultur I gruppen er to af eleverne diagnosticeret ADHD, men gruppen er rummelig og grundet den lave klassekvotient i år, er der fin plads til alle elever og tid til fordybelse af hver enkelt elev. Fagligheden er rimelig høj hos størstedelen af eleverne, og undervisningsmaterialet og de dertil stillede opgaver, er overvejende alderssvarende dog med enkelte undtagelser. Eleverne er generelt videbegærlige og lærevillige. De er gode til at spørge og bede om hjælp.

6 Der arbejdes differentieret med eleverne, og de har en god føling og forståelse for, at der er behov for at arbejde på hvert sit niveau med hver sin opgave i hvert sit tempo. Det er rart. Det betyder nemlig også, at der ikke er nogen form for konkurrence indbyrdes, og der er ikke nogen, der ser ned på andre eller på anden måde hævder sig. De udviser hjælpsomhed overfor hinanden, men det er et fortsat fokusområde ikke at afbryde hinanden, når behovet for hjælp viser sig. Der er ingen nævneværdige konflikter i gruppen, og er der små gnidninger, som en naturlig følge af at være og arbejde tæt sammen hver dag, så er eleverne generelt gode til at få sagt fra på en rimelig ordentlig måde. Dansk, gruppe 2 Undervisningen i dansk i gruppe 2 har taget udgangspunkt i grundbogen Dansk i ottende, hvorfra der er blevet arbejdet med udvalgte emner. Bogsystemet har en tilhørende arbejdsbog, hvor der kun er valgt enkelte relevante arbejdsopgaver ud. Ellers har arbejdsopgaverne været formuleret personligt og tilpasset den enkelte elevs formåen. Derudover har eleverne arbejdet selvstændigt og i forskellige tempi i deres arbejdshæfter. Her har fokus været på grammatiske øvelser, tegnsætning og stavning. Enkelte gange har gruppen arbejdet sammen om de samme sider, hvis det har været relevant i forhold til det overordnede emne. Ellers har arbejdsformen været mere fri i de situationer, hvor eleverne har arbejdet i deres hæfter. De er derfor også nået til forskellige sider/afsnit i hæftet. Eleverne har skullet aflevere fire store skriftlige opgaver fordelt over hele skoleåret ud fra fastsatte emner. Det har været en udfordring for en del af eleverne, dels at skulle arbejde selvstændigt både i skolen og hjemme, men også det faktum, at opgaven skulle fylde min. 2 A4 sider skrevet ind på computer. De skriftlige opgaver har virkelig udfordret eleverne og deres ordforråd. Skoleåret har været opdelt i emner f.eks. sagprosa, gyser, som eleverne har arbejdet med. Overordnet set har undervisningen handlet om at forbedre elevernes mundtlighed, udvide deres ordforråd, begrebsverden og selvfølgelig også deres skriftlighed og læsning. Der har derfor i de perioder, hvor eleverne havde fået en stor skriftlig opgave for også været fokus på grammatik, tegnsætning og sætningsopbygning. I andre perioder har fokus været på læsning, og eleverne har været gennem to halvårlige læseprøver m.h.p. tekstforståelse og læsehastighed. Gruppen har fungeret godt socialt set, men grundet de meget forskellige faglige niveauer, har der ikke været klasseundervisning som i traditionel forstand. Efter en fælles gennemgang har eleverne arbejdet på hver deres opgave dog med en del elever i mindre grupper a 2-3 personer. Enkelte elever har profiteret bedst af at arbejde alene. Overordnet set har gruppen nået de emner i dansk, som fastsat i starten af skoleåret dog med perioder, hvor det har været nødvendigt at skære ned på antallet af opgaver grundet andre aktiviteter f.eks. temauger og andre fælles arrangementer på skolen som helhed.

7 Matematik, gruppe 2 Gruppe 2 har i dette skoleår været en meget harmonisk gruppe at arbejde med, og vi har nået stort set alle de faglige mål jeg havde sat for gruppen ved årets start. Det har været en fornøjelse at undervise gruppe 2 og fagligheden har været høj, og for de flestes vedkommende på aldersvarende niveau. Der har været to elever der er kommet til gruppen senere på året, som har haft brug for undervisning på et niveau som passede bedre til dem. Ellers har det stort set været klasseundervisning ud fra et fælles tema eller emne som vi har taget udgangspunkt i til hver lektion, og som i perioder har strakt sig over et længere forløb ud fra samme tema. Derfra har vi arbejdet mere differentieret med udgangspunkt i de enkelte elevers zone for nærmeste udvikling. En del af eleverne fra gruppe 2 skal videre til gruppe 3 (afgangsklassen) i det kommende skoleår, og de der er indstillet hertil, er også klar til set ud fra en faglig synsvinkel. Vi har arbejdet med følgende emner i årets løb: 1) Repetition af de 4 regnearter, og med speciel fokus på gange og division 2) Ligninger og funktioner 3) Brøker 4) Geometri 5) Økonomi herunder procent og decimal regning. 6) Målestoksforhold. 7) IT - Regneark og geogebra Eleverne har arbejdet selvstændigt og i grupper med de forskellige emner, og i perioder har vi arbejdet med matematik i anvendelse. Det er specielt med arbejdet med regneark, hvor eleverne har arbejdet med deres egen økonomi, og hvor de har lagt budgetter, både med tal fra deres eget liv, og med fiktive tal fra stillede opgaver og budgetter. Ligeledes i arbejdet med målestoksforhold har eleverne arbejdet med plan og skitse tegning af både skolen og ting fra deres egen hverdag, og det har vi efterfølgende også overført i arbejdet med geometriværktøjet geogebra. Engelsk, gruppe 2 Faget engelsk i gruppe 2 startede med en introduktion af den nye lærer og nogle øvelser med henblik på at lære gruppen og hinanden bedre at kende. Undervisningen i et fremmedsprog kræver et tillidsfuldt miljø, hvor eleverne tør åbne sig og udfolde sig på et andet sprog. Undervisningen i skoleåret 2012/2013 har koncentreret sig om den mundtlige dimension, både i hele gruppen, men også i mindre grupper og enkeltvis så vidt det har været muligt. I perioder har gruppen arbejdet skriftligt både med grammatiske emner såsom bøjning af verber, den bestemte og ubestemte artikel, samt med referatskrivning og besvarelse af arbejdsspørgsmål til en læst tekst. Gennem hele skoleåret har gruppen også haft individuelle arbejdshæfter på forskellige niveau. Gruppen har i løbet af skoleåret både sagt farvel til nogle elever, men også modtaget nye elever. Det har været problemfrit at integrere de nye elever, og arbejdsformen i faget engelsk har ikke

8 ændret sig væsentligt. Dog er de sidste to elever, der skiftede gruppe i forårssemestret 2013 så svage i engelsk, at det oftest er umuligt for dem at følge klasseundervisningen i faget. De har haft brug for væsentligt lettere opgaver, som dog sædvanligvis tager udgangspunkt i den fælles opgave, og efterfølgende omformuleres så de passede bedre til deres niveau. Undervisningen har været tilrettelagt i overordnede temaer gennem skoleåret, så eleverne har stiftet et bredt kendskab til forskellige emner, både ud fra deres grundbog The New Choice for ottende, relevante artikler og tekster fra internettet, samt artikler og historier fra engelske ungdomsblade. Der har også været tid og lejlighed til sproglege og enkelte engelsksprogede film. Science, Gruppe 2. Denne gruppe af elever, har været rigtig godt disciplineret, og er dem er jeg kommet rigtig langt med i år. Jeg har haft klassen i 4 ugentlige timer, hvilket er i underkanten til 3 fag. En hel dag med science vil helt klart være at foretrække, og det vil jeg tilstræbe næste år, hvis det er muligt. Klassen har selv efterlyst mere undervisning i disse fag. Vi har lavet mange relevante kemi/ fysik og biologi forsøg hvor eleverne selv fremlægger via power points på vores smartboard. De er blevet rigtig gode til det, og alle elever i klassen har egen computer som de er fortrolige med. De formår at lytte til hinanden, samarbejde på kryds og tværs af gruppen. Fagligt har vi arbejdet med energi med en praktikant, Frederik, som jeg gennemgik emnet sammen med på mange forskellige områder. Desuden har vi arbejdet med sukker, olie, radioaktivitet, grundstoffer/ Dps, syre/base, samt gennemgået to af vores biologi bøger A og B indenfor bogsystemet Bios. I geografi har de arbejdet kort med Danmark, og en del med Europa hvor de har lavet selvstændige landerapporter med et rimeligt udbytte. Gruppe 3 Generel beskrivelse af Gruppe 3. Gruppe 3 består i dette skoleår af 12 elever på 9 klassetrin og 4 elever på 10 klassetrin. Der er til gruppen tilknyttet fire lærere i de forskellige fag; Dansk, matematik, historie, samfundsfag, engelsk samt de naturvidenskabelige fag; fysik, kemi, biologi og geografi. Der undervises på niveau med folkeskolens slutmål til 9 og 10 klassetrin, og undervisningen sigter mod folkeskolens afgangseksamen FSA & FS10. I de fag hvor det er muligt undervises begge klassetrin sammen, men på forskelligt niveau, og med respekt for de forskellige eksamensformer eleverne bliver eksamineret i ved afgangsprøven. Alle elever mødes i videst muligt omfang på det niveau de er på, dog stadig med slutmålene for øje. Det betyder, at det er en meget blandet gruppe med meget forskellige forudsætninger og faglige kompetencer, der undervises. Det er vores erfaring, at det er vigtigt at møde eleverne der hvor de er, og hele tiden arbejde med den nærmeste zone for udvikling. Det er ikke altid lige let med den type unge med forskellige sociale og psykiske problemstillinger inde på livet, men vi forsøger at fokusere på styrker frem for svagheder. Samtidig arbejder vi målrettet med de potentialer vi kan se hos eleverne, for på den måde at opøve deres selvtillid og faglige selvværd,

9 som er brugbart i den svære modningsproces de går igennem i de sidste år af deres skolegang. Vi forsøger at skabe et positivt undervisningsmiljø, som gerne skulle give vores elever et godt springbræt til at komme videre på en ungdomsuddannelse. Netop fordi der er så stor fokus på de unges videre forløb i skolesystemet i disse år, er det også et felt vi gør meget ud af i afgangsklasserne på Esrum Kostskole. Vi har et tæt samarbejde med UU vejledere i Gribskov Kommune, som kommer på skolen og rådgiver vores elever i samarbejde med deres lærere. I den forbindelse besøger vi udannelsesmesser, og eleverne er i brobygning på videregående ungdomsuddannelser samt i erhvervspraktik. Undervisningen foregår ofte i mindre grupper, da vi, i det omfang det muligt, deler eleverne op i de forskellige fag for netop at kunne tilgodese de forskellige behov eleverne har, samt at skabe nogle mere, for eleverne overskuelige, læringsrum. Desuden arbejder vi meget med praktiske opgaver i de naturvidenskabelige fag, samtidig med at vi bruger visuelle og auditive undervisningsmidler i form af film, lydbøger og diverse dokumentarer til at konkretisere, og gøre mere teoretiske sider af fagene mere virkelighedsnære for vores elever. Det betyder ikke, at vi ikke arbejder med læsning, skrivning, stavning og regning i traditionel forstand, for det gør vi også, da vi mener det er en vigtige kompetencer i den almendannende proces vores elever gennemløber de sidste år af deres skolegang. Vi gør det bare i et omfang hvor det bliver tåleligt for vores elever, samtidig med at de oplever det som en succesoplevelse og en styrkelse af deres faglige kunnen, frem for et nederlag, og en følelse af ikke at slå til eller at kunne følge med undervisningen. Vi arbejder med få simple regler for at bevare et undervisningsmiljø der er rart for alle at være i. Det betyder at når der er undervisning er der undervisning. Man overholder de regler der er, er tilstede i rummet, og der hersker en vis ro og orden som giver mulighed for både at realisere og modtage undervisning. Gruppen fungerer tilfredsstillende, og de fleste af vores elever er indstillet på, og kørt i stilling til at det er eksamensår, og for nogle elever endda det sidste år i folkeskolen. Fagligheden er nogenlunde på niveau eller lidt under alderssvarende. Der hersker for det meste en god stemning og et godt kammeratskab i gruppen, og den sociale trivsel er over middel. Vi har ikke konflikter af nævneværdig karakter, eller mobning eller anden form for uro der giver anledning til bekymring. Fagene i gruppe 3 Dansk, gruppe 3 Det overordnede mål i danskfaget for gruppe 3, har været at give eleverne kendskab til forskellige litterære genrer, og igennem dem skabe motivation, samt afdække andre områder af danskfaget. Eleverne har hver især haft forskellige forkundskaber, og har endvidere haft en forforståelse for faget, som har delt dem på forskellige niveauer. Helt konkret har det forløbet således, at der har stået et emne på tapetet, som har udgjort en dagsorden. Dette emne kunne f.eks være noveller. Eleverne er så blevet præsenteret for en given tekst, samt nogle værktøjer til at arbejde sig ind i den. Dette er gjort for at give et fælles ståsted for eleverne. Efter denne proces, bliver undervisningen differentieret, hvilket betyder helt konkret, at en elev evt. kan arbejde med forskellige ordklasser i teksten, medens en anden elev kan arbejde med teksten i dens samtid.

10 Efter hvert forløb er eleverne blevet præsenteret for en fælles opgave, hvilket i alle tilfældene er en skriveopgave i den pågældende genre. Planen med dette er, at eleverne skal have fået samme informationer i hele forløbet, hvilket gør dem i stand til at arbejde i den pågældende genre. Alle har rykket sig fordi undervisningen har været differentieret, og tilpasset til alle eleverne i klassen. Endvidere er der blevet undervist i retskrivning. Helt konkret har eleverne deltaget i et skrivekursus, hvor de er blevet præsenteret for f.eks kommaøvelser og grammatiske øvelser. Dette forløb er blevet afsluttet med en diktat, og forskellige opgaver, som blev afleveret og gennemgået fælles. Eleverne er derudover blevet præsenteret for begrebet retorik og forskellige taler, som der er blevet talt om. Målet med dette var at eleverne selv skulle producere og fremstille en tale, i et selvvalgt emne. Dette har dog ikke været muligt, da mange af eleverne har været meget sky. En agenda som skal nævnes i forhold til dette, har været at få eleverne op til tavlen, og sige nogle ord om et givent emne. Der har været fokus på elevernes: Skrivning Læsning Mundtlighed Analytiske egenskaber Der er blevet undervist i følgende emner: Noveller Digte Billedanalyse Sagprosa Reklamer Eventyr Grammatikkursus Nordisk mytologi Fantasy Film Det danske sprog/ældre litteratur/prøven

11 Matematik, gruppe 3 Vi har arbejdet med bogsystemet faktor for 8. og 9. klasse med tilhørende begrebsbog. Desuden har eleverne haft et supplerende arbejdshæfte i færdighedsregning fra opgaveforlaget. Ligeledes har eleverne arbejdet med ugeopgaver, også fra opgaveforlaget. Følgende emner er gennemgået: Algebra Areal og Rumfang Brøkregning Målestoksforhold Økonomi Kvadratrod og potens Uligheder Ligninger, uligheder og funktioner Geometri Koordinatsystem Statistik og sandsynlighedsregning Gruppen har været sammensat af elever på forskellige niveauer, og derfor har det været nødvendigt at arbejde differentieret med eleverne. Vi har arbejdet ud fra det samme udgangspunkt i de forskellige emner, men efterfølgende har eleverne løst opgaverne på forskellige niveauer, og i forskelligt antal ud fra hvad de har kunnet magte. Det har været svært at gennemføre hele pensummet i forhold til de opsatte målsætninger i årsplanen, men det er dog lykkes for de flestes elever at indfri fagets målsætninger på et tilfredsstillende niveau. Alle elever bestod afgangsprøverne både mundtligt og skriftligt og enkelte klarede sig endda særdeles godt, så årets resultat er tilfredsstillende Engelsk, gruppe 3 Faget engelsk i gruppe 3 har taget udgangspunkt i det faktum, at gruppen er en afgangsklasse, og derfor skulle afslutte faget med en obligatorisk mundtlig prøve samt en mulig lodtrukken skriftlig prøve. Gruppen har arbejdet med overordnede temaer, som dels er hentet fra gruppens grundbog Piece of Cake og dels er hentet fra relevante engelsksprogede hjemmesider på internettet. Eleverne har fået arbejdshæfter til at øve grammatik, skriftlighed og formulering. Derudover har gruppen fået ekstra grammatiske arbejdsopgaver, oversættelser og mindre skriftlige opgaver. Der har endvidere været arbejdet med lytteøvelser. Den mundtlige dimension i gruppen har taget udgangspunkt i, at eleverne skulle til den mundtlige afgangsprøve, hvor det vægtes, at eleven evner at indgå i en samtale på engelsk. Der har dog været enkelte så svage elever, at det har været nødvendigt at arbejde individuelt på tomandshånd med disse. Generelt har gruppen ikke været hensyntagende overfor hinanden i mundtligheden, og ofte har det været mere hensigtsmæssigt at dele gruppen op i mindre enheder, der så til gengæld har arbejdet med dialogen i et mindre forum.

12 Arbejdsindsatsen fra gruppen har været svingende, og gruppen består af meget forskellige elever på meget forskellige niveauer, men det er dog lykkedes at bevare en rød tråd i arbejdet med hvert enkelt tema. Historie, gruppe 3. Faget historie på Esrum Kostskole, har været udfordrende for både elever og lærer. Da historie ikke var elevernes foretrukne fag, gav de hurtigt op, og kastede opgaven fra sig. Elevernes manglende interesse for faget, kan skyldes deres manglende skolegang og manglende historiske viden. Det har sat en barriere for deres nysgerrighed i timerne. De ting der er blevet lagt væk på i løbet af året, og som skulle skabe grobund for og et godt grundlag at gå til prøve på, har været: At give eleverne kendskab til forskellige historiske kilder, samt at gøre dem i stand til at analysere disse, og drage samfunds og historievante konklusioner. Endvidere skal de forstå kildens kontekst, samtid og være i stand til at vurdere dens troværdighed. At give eleverne en forståelse for kronologien i historieundervisningen, og gøre dem i stand til at placere forskellige perioder i historien, samt se sammenhænge i historiske begivenheder. Historieundervisningen har taget udgangspunkt i bogsystemet "Det historiske overblik" og endvidere er der blevet draget relevante kilder ind i undervisningen, samt materiale fundet på forskellige historiefaglige hjemmesider. Der er blevet undervist i følgende emner: Opdagelserne Reformationen Den franske revolution Enevælden Slaget ved dybbøl Den industrielle revolution Kvinders valgret Første og anden Verdenskrig Mellemkrigstiden Den kolde krig Nato Eleverne har fået et godt kendskab til disse perioder både i national og international øjemed. Endvidere er der også blevet arbejdet tværfagligt med både dansk og samfundsfag, så eleverne har kunnet se den givne periode i en både historiefaglig og dansk- og samfundsfaglig kontekst. Hvis man kigger på elevernes historiske bevidsthed, kan man sige at de har fået en større forståelse for faget som helhed, og hvor de skal finde sig selv i historien. Samfundsfag, gruppe 3 I samfundsfag Har vi arbejdet med bogsystemet Ind i samfundsfaget som grundbog. Hertil har vi brugt Danmark i tal og tabeller samt Danmarks statistik på internettet. Desuden har vi arbejdet med diverse aviser, nyhedsudsendelser og dokumentarer løbende gennem året.

13 Vi har primært beskæftiget os med perioden fra den franske revolution og ophævelsen af enevælden frem til indførelsen af demokratiet i Danmark i 1849 og videre fremefter til moderne tid. Vi har arbejdet med forskellige styreformer som alternativ til de moderne vestlige demokratier, som eleverne har skrevet opgaver om. Her har vi også i det omfang det var muligt, arbejdet tværfagligt med historiefaget, og eleverne har på den måde fået et bredt kendskab til forskellige perioder, som har haft betydning for demokratiet og dets uvikling. Desuden har vi også i årets løb været på besøg på Christiansborg, hvor vi har været på rundvisning og lyttet til debatten i salen. Det har været et godt år i samfundsfag med gruppe 3 ( 9) Klasse, og vi har stort set indfriet de faglige målsætninger jeg havde sat for faget ved årets begyndelse i årsplanerne. Faget blev ikke udtrukket i puljen med historie og kristendom som vi ikke udbyder på skolen. Derfor fik eleverne deres årskarakterer overført til deres prøvebevis. Science, Gruppe 3. Gruppe 3 har været en udfordring i år. Gruppen bestod af 12 elever hvoraf 2 valgte at være hjemme siden jul. Udfordringen i år har været at eleverne har været meget sløve og distraheret af mange andre ting end skolen. De har påvirket hinanden i denne holdning, og har samlet set været meget skoletrætte. Vi har været 3 mandlige lærer og en kvinde tilknyttet klassen, og vi har støttet hinanden i at få klassen igennem i de faglige discipliner som tilhører hvert fag, og det har til tider været meget udfordrende. I Science har jeg haft klassen i 6 timer hvilket har været fint. Biologi og geografi blev ikke udtrukket i år til prøve. Stoffet er blevet gennemgået, og eleverne har deltaget i svingende omfang. De har ikke afleveret de opgaver de skulle m.v. Det afspejler deres årskarakter ligeledes. I fysik og kemi har der været et anderledes fokus, og specielt siden marts hvor vi har repeteret vores emner som var opgivet til prøven: sukker, olie, alkohol, madkemi, astronomi, energi, lys/lyd, radioaktivitet, magnetisme og elektricitet. Ud af 12 elever, dumpede 3 som stort set ikke har deltaget i undervisningen siden jul. Det er naturligvis ikke tilfredsstillende, men hvis ikke de kommer til undervisningen, er det svært at få dem til at bestå. Noget af stoffet er forholdsvis kompliceret når man er 14/15 år. Næste år er et bedre hold af elever, det ser jeg frem til. Så vil jeg hver måned afkræve en fysik eller kemi rapport fra dem, dels for at holde dem til ilden, og dels så jeg ved de kan det stof som de skal kunne til prøven. Linjefagene Engelsk: Engelsk har været udbudt som linjefag i to perioder: 1. semester fra september til januar, 2. semester fra januar til juni. Første semester var lagt an på at lege med sproget, og formålet var at fjerne de mest usikre elevers forbehold overfor engelsk, at vise dem at det er i orden at skabe sig og sige forkert og at

14 give dem en helt umiddelbar tilgang til sproget i lighed med den, som mange drenge har via deres computerspil. Vi spillede en masse spil både engelske spil og danske spil, som vi lavede om til engelsk. Vi legede også en masse ordlege f.eks. pass the hat, collocations, odd man out m.m. Der blev også læst ganske korte tekster og arbejdet med ord og indhold bagefter. Teksterne var korte og lette, fordi det var succesoplevelsen, der var vigtig. Det var sjovt at have engelsk, og alle eleverne blev betydeligt mere fri og dygtigere til at tale engelsk. Andet semester var lagt an på prøveforberedende undervisning og hjælp til afgangseleverne. Vi startede med en systematisk gennemgang af den mest almindelige grammatik, dette var et ønske fra eleverne, og det fungerede rigtig godt de første par måneder af semesteret. Derefter begyndte vi at arbejde lidt mere systematisk med tekster og små oplæg som træning til den mundtlige prøve. Her blev det lidt sværere for eleverne at opretholde motivationen, og et par elever stod lidt af og ville hellere sidde selv med noget forskelligt materiale eller en computer. De elever, der ville træne mundtligt og tage imod vores hjælp, fik rigtig god mulighed for at øve sig. Der var en håndfuld elever, som var gengangere fra 1. semester, og de arbejdede lidt på egen hånd med forskellige sjove opgaver og bogen Let s do it. I de timer, hvor vi var to lærere på holdet, kunne den ene af os så lave nogle aktiviteter og spil med dem. Der er ingen tvivl om, at første semester var der, hvor flest elever fik mest ud af det. Der var den største motivation til at arbejde og den største glæde ved sproget. Der blev bygget et godt fundament, som eleverne kan have med sig fremover. (Tina Christiansen) Musik Faget består af 8 til 10 elever i aldersgruppen Vi arbejder som et rigtigt band i øvelokalet med musikudtryk, fagord, individuelle og fælles opgaver under afvikling samt indspilning af sange. Vi arbejder ligeledes med direkte kopiering af kunstnere og det modsatte dvs. selvarrangeret og hjemmeskrevet musik. Da eleverne rigtig gerne selv vil spille, har vi i undervisningen først og fremmest arbejdet målrettet mod at få opbygget et bredt repertoire som er en blanding af elevernes egne ønsker samt nogle krav og kriterier fra min side som underviser. I processen med at lære nye sange, implementeres emner som f.eks. rytmisk og tonal forståelse, vigtigheden ved kontinuerlig øvning samt fælles ansvar, respekt, mødepligt, individuelt fagligt niveau, osv. Musikholdet har været ramt af en del fravær af forskellige årsager, rollerne er meget markante og det er en stor udfordring for alle, hvis en` eller flere mangler på holdet. Når de situationer er opstået, har eleverne været gode til at omstille sig, og vi har brugt tiden på f.eks. at se musik-relaterede film, samt diverse internet kanaler (mest Youtube) hvor vi diskuterer udtryk, signalværdier og forskellige stilarter. Koncerterne ved både julearrangement og sommerfest, er et godt fælles mål, og det er en fornøjelse at iagttage elevernes tilfredshed for dem selv og holdet når det er afviklet.

15 Der har efter min opfattelse været nogle rigtig gode succesoplevelser med enkelte af eleverne i forbindelse med åbenhed, selvopfattelse og tillid/selvtillid. Da det faglige niveau imellem eleverne kan være meget forskelligt vil ønsketænkningen fra min side som underviser være, at der evt. engang imellem kan være en ekstra lærer på holdet, som dermed kan danne mere tid til enkeltundervisning. Musiklærer Flemming Olsen Krop & Sjæl Det har været et nyt og spændende fag at præsentere for eleverne hver tirsdag og torsdag, hvor vi har kunnet fordybe os i ønskede emner fra kl til Det har været blandede årgange fra 6. til 10. klasse, som har givet lidt udfordring i forhold til det planlagte skema. Eleverne endte dog selv med at dele sig op således, at det var de lidt ældre der valgte holdet i de første to semestre, og de yngre i 3. og 4. semester. Eleverne har ivrigt budt ind med det de syntes var mest interessant at beskæftige sig med ud fra nogle overordnede retningslinjer. Første halvår med de ældre elever: De har været meget interesserede i at lære om massage og zoneterapi, kroppens fysik i samspil med psyken, og hvordan massage og zoneterapi kunne være med til at påvirke og ændre ens humør. Hvad er stress og hvad får man det af? Teenagehjernen, hvad er det der sker? Hormonernes betydning m.m. Forståelsen og glæden ved afspænding og mindfulness, faldt også dette hold nemt for. Her brugte vi yogamåtter og slappede af under tæpper og lyttede til newage musik. Holdet efter jul var de yngre elever, som var lidt mere aktive og umodne. De var mere interesserede i madlavning og sunde smoothies/snack. Eleverne blev delt op i mindre grupper, hvor der blev arbejdet med de mere kreative ting. De har malet billeder og tegnet, samt spillet IQ spil om kroppen. Der er blevet spillet mange udendørs spil i haven, og der har været stor aktivitet, så vi har været en del ude i den smukke natur omkring os. Vi har også været i Svømmehallen, Eksperimentariet, kanotur på Esrum å og fisketur. Stranden, skoven og gåture i nærområdet blev brugt til at øve meditation og mindfulness. Vi sluttede året af med et forløb i fitness center, hvor der blev trænet kondition og muskler. Forståelsen for hvordan og hvorfor det er vigtigt at træne og gøre det korrekt. Forståelse for hvorfor motion i det hele taget er vigtig. Desuden har vi øvet de latinske navne på musklerne. Vi har målt blodtryk og fedtprocent.

16 Diskuteret rygning og vaner- gode som dårlige, og hvordan man kan ændre på dette, og Ikke mindst hvor svært det er! Vi har arbejdet med at prøve at huske uden at glemme, og til det formål har eleverne lavet en mappe hvor de har samlet deres materiale. Så tak til eleverne og kollegaerne for et lærerigt og inspirerende år, med ønsket om at vi kan finde på endnu flere spændende temaer at arbejde ud fra sammen til næste år, hvor skolens overordnede tema er bæredygtighed, og her vil faget passe fint ind i planerne. (Maria Jørgensen.) Udeliv Holdet generelt: I år har holdet primært bestået af Marcus, Benjamin, Cilas, mini, Adam, Søren, Phailin og Kim. I efteråret havde jeg en makker i form af Nis, ny mand ombord, og sammen har vi klaret holdet til stor glæde for både Nis og jeg, ikke mindst eleverne. Det har været et godt hold. De fleste er store elever år, og de siger selv de har lært en følgende: - Klatre i træet med sikring. Planlægge og gennemføre en tur med overnatninger i Sverige samt i danske skove. Kunsten at samarbejde, lave øvelser Bygget forhindringsbane samt hønsehus. Deltaget i madlavning over bål. Lært at tænde bål. Lært at padle i kano over en længere strækning. Cyklet til mange forskellige steder i Gribskov. Lært sig selv bedre at kende, hvad kan jeg byde ind med. Vi har været på overnatnings ture i Sverige, hvor vi har padlet i kano og set meget smuk natur, samt været på overnatninger i Gribskov, hvor eleverne og jeg har sovet i egne fabrikeret bivuakker. Vi har cyklet Gribskov tynd samt kørt på nogle forskellige Mountainbike ruter og i de nærliggende. Generelt har de været super glade for vores Sverigesture, da vi er sammen længe og intensivt. De har sagt at de fornemmer, at de er langt hjemmefra, og da de ikke lige kan komme hjem eller til købmanden, kan vi lige så godt få en fin tur ud af det, og samarbejde på alle leder og kanter, hvilket de har gjort med stor glæde og entusiasme. Jeg fornemmer at eleverne har rykket nogle af deres egne grænser ud fra hvad de kan klare og udholde. Det har faktisk været interessant at overvære, både i forhold til at sejle kano samt at cykle langt.

17 Jeg har som lærer været glad for holdet, og har hygget mig gevaldigt med turene samt de daglige ting vi har lavet sammen.. Specialundervisning Esrum Kostskole rummer en del elever, der af forskellige årsager har brug for ekstra ressourcer og ekstra undervisning. Skoleåret 2012 startede med at en nyansat koordinator på skolen skulle få styr på regler, lovgivning og proceduren omkring at søge specialundervisning til de elever, som har brug for ekstra støtte udover den almindelige undervisning. Til det havde Esrum kostskole afsat en del ressourcer, således at en nøgleperson kunne afdække og formulere proceduren omkring ansøgninger og deadlines til SU-Styrelsen. Det står klart, at kun elever med behov for specialundervisning på 12 timer eller mere om ugen, kan søges gennem SU-Styrelsen. Elever med behov for specialundervisning under 12 timer om ugen, skal have støtte gennem inklusionspuljen, som automatisk er beregnet og fremsendes fra SU-Styrelsen til skolen månedsvis. Derudover skal det understreges, at gruppernes sammensætning samt den lave klassekvotient muliggør specialundervisning, og i et vist omfang støtte til hver enkelt elev i dagligdagen. Det er derfor muligt hvis disse timer bevilges, at vise den størst mulige hensyntagen til den enkelte elev og dennes behov for støtte. Det er således først og fremmest en vurdering fra klasselærerens side, der afgør behovet for specialundervisning og siden hen en vurdering af, hvor mange timer eleven har brug for om ugen. Der er pt. 4 elever til specialundervisning fra gruppe 1, 2 og 3. Alle 4 elever er elever, der i det kommende år vil være omfattet af inklusionspuljen. I det kommende skoleår er der bevilget støttetimer gennem SU-Styrelsen til 5 elever med behov for specialundervisning på 12 timer og derudover. Denne specialundervisning vil træde i kraft i efterårssemestret i skoleåret 2013/2014, og vil blive planlagt ved gruppe- og fagfordelingen. De 4 elever er startet med specialundervisning i sidste semester dvs. forår 2013 efter omstrukturering og planlægning med skolens andre lærere og skemaer. To af eleverne fra gruppe 1 er tilbudt stavetræning frem til sommerferien som første del af en periode med ekstra undervisning, da deres faglige mangler i dansk besværliggør deres arbejde med gruppens daglige undervisning. Det har været en grundig overvejelse at tilbyde eleverne undervisning udenfor gruppen, men grundet gruppens sammensætning pt., er det vurderet, at elevernes ekstra undervisning ville være mest gavnligt i et mere afdæmpet miljø i en periode. Det er også afgjort ud fra en personlig vurdering, da begge elever generelt er letafledelige, og hurtigt mister koncentrationen i en større gruppe. To elever fra gruppe 3 er blevet tilbudt ekstra undervisning i dansk frem til sommerferien, og begrundelsen for at tilbyde undervisning udenfor gruppen, er dels en elev med svære koncentrationsvanskeligheder og manglende evne til at forstå kollektive beskeder, og dels en elev som har et højt fravær, hvilket vanskeliggør forberedelsen af undervisning i gruppen, når eleven til tider ikke dukker op. Ved undervisningen i ekstra dansk er det muligt for eleven at arbejde i sit eget

18 tempo, og ikke blive hægtet af som det sker i gruppens daglige undervisning, når eleven ikke er deltagende. For at give lidt ekstra skub til læsningen fik specialundervisningseleverne og andre interesserede tilbud om en særlig læselejrskole, som var så stor en succes, at det bare er noget, der skal gentages igen og igen Specialundervisning er et område, som fortsat er under udvikling i de kommende skoleår på Esrum Kostskole. Lejrskoler: Evaluering af lejrlæseskole, maj 2013: Sofie Spo, 12 år: Jeg har haft det sjovt, og har fået rigtig meget ud af det. Jeg har læst meget og har hoppet og badet. Jeg ville ønske, at det varede lidt længere. Det her vil jeg helt klart næste år. Nikolaj, 16 år: godt, det skal være længere, fordi det er hyggeligt og supergodt, for vi læser en hel masse og vi lærer hinanden bedre at kende, og vi skulle gøre det som en fast ting. Jeg har læst næsten 100 sider i B.S.Christiansen. Emmelie, 14 år: Jeg synes, det har været en helt vild hyggelig tur, fordi vi har haft god tid til at læse og haft tid til bare at hygge og have det sjovt. Jeg har fået læst mere på de to dage end jeg plejer og læse på en til to uger. Turen måtte meget gerne vare flere dage næste gang, hvis der bliver en næste gang. (Det håber jeg!) Kathrine Schaaf, 16 år: Ideen om denne lejrtur var fantastisk. Det har været mega-hyggeligt og underholdende og det bedste af det hele var, at vi kun koncentrerede os om det samme alle sammen, at læse. Man kunne virkelig koncentrere sig også fordi at det var et andet sted end skolen. Byasgaard er en rigtig hyggelig campingplads. Plus at man kunne lægge sig udenfor og så var det også godt, fordi vi ikke var så mange med. Vi var en god blanding og så hyggede vi os bare. Det kunne jeg godt gøre igen, bare lidt længere tid, så kunne man også læse en længere bog. Marc Seremet, 13 år: Det har været en god lejr. Den kunne have været længere. Godt at have haft tid til at koncentrere sig om læsningen, og hyggeligt. Det værste var at Tina snorkede den første nat. Jasmin, 12 år: Jeg synes, det har været rigtig sjovt og lærerigt. Så har det været hyggeligt og jeg håber, at vi kan komme på læselejr igen og meget længere tid. Jeg har læst over en bog. Vi har også badet og hoppet på hoppepude. Fantastisk sted. Og jeg har læst meget mere, end jeg plejer. Jeppe, 13 år: Det har været en god tur, og det var hyggeligt. Jeg vil gerne med næste gang. Den måtte godt være lidt længere, det var et godt sted at være. Jeg har læst 163 sider. Søren, 16 år: Det var hyggeligt, jeg fik læst meget mere end jeg ville normalt. Jeg vil meget gerne med, hvis vi skal af sted en anden gang.

19 Bernadett, 14 år: Jeg synes, at det har været sjovt og hyggeligt at være på denne tur, men jeg synes godt, det kunne være en længere tur næste gang det emne bliver taget op. Og min læsning er kommet tilbage igen. Marcus, 15 år: Det har været hyggeligt, men det må godt være 3 til 4 dage næste gang. Min læsehastighed er blevet hurtigere. Det har været supergodt, jeg vil godt med til det igen. Og vi har haft det så godt og været sammen med de andre. PS: Jeg har læst en bog på 116 sider på to dage, det har jeg aldrig gjort før. Lærerne: Fantastisk tur, det, at vi har samme forudsætning for at være her, har gjort det hele nemt. Det har været nemt at få ungerne til at læse. Fordybelse, ro og koncentration er nøgleord. Et par elever siger, at de har fået deres motivation til læsning tilbage. Besøg på biblioteket: inspiration for 4 elever (40%) som lånte endnu flere bøger og blev begejstret. En læsesvag elev har fået læst en hel bog succes for den elev. Socialt har det fungeret godt med elever fra alle grupperne. Stor omsorg og tolerance for hinanden. Ungerne har lært hinanden bedre at kende. 2 piger siger om den ene dreng: Han er i virkeligheden rigtig, rigtig sød, når han ikke er sammen med de andre. Desuden forventer vi helt klart, at det bliver nemmere i skolen fremover, fordi vi har fået etableret relationer med Jasmin, som vi kan profitere af i undervisningen. Vi har set en helt ny side af Emmelie, en glad, åben, venlig side, som vi formentlig kan hente frem i skolen igen. Vi har set, hvor aktiv og urolig Jeppe er, 20 min., længere kan han ikke koncentrere sig. Han er den sidste til at finde ro, og den første der rører på sig igen. Henriette og Tina. Sammenfatning Sammenfattet kan man sige at Det har været et skoleår med mange udfordringer som er blevet løst, og de fleste også efter hensigten. Vi har dog i perioder lidt af underbemanding grundet sygdom eller særlige udfordringer med elever, som krævede særligt opmærksomhed eller støtte. Det har i perioder været hårdt for personalegruppen at løfte alle de opgaver og udfordringer, der har været forbundet hermed, men det er blevet gjort med stor entusiasme alligevel. Som noget nyt, har vi også i det forgangne år holdt frivillige lærermøder om fredagen, og det har været nogle frugtbare timer vi har haft sammen, som har styrket sammenholdet og de kollegiale relationer på en god måde. Samtidig har det også betydet, at vi har haft tid til at samle op på ugen og de konflikter og situationer, der krævede ekstrabehandling inden man gik på weekend, og dermed har vi undgået at problemerne blev hængende til mandag. Det har været rigtig godt for lærergruppen at dette frivillige initiativ blev iværksat, og det er noget vi også vil fortsætte til næste år. For gruppe 1 s vedkommende, har denne gruppe været den største udfordring i dette skoleår, og her hvor vi har sat flest ressourcer ind i arbejdet med eleverne. Det er lykkedes at arbejde med eleverne på en sådan måde, at de er blevet bedre til at gå i skole og deltage i de sociale fællesskaber der er forbundet hermed, og for flere af eleverne er det også lykkedes at blive indstillet til at komme videre til de andre grupper og afgangsklasserne i det kommende skoleår. Gruppe2 har i dette skoleår været den mest harmoniske, og den gruppe hvor det har været muligt at indfri årsplaner og faglige og sociale målsætninger på en tilfredsstillende måde. Eleverne i denne gruppe har for de flestes vedkommende været meget motiveret og deltagende, hvilket har

20 haft positiv afsmitning på hele undervisningsmiljøet i gruppen. Mange af disse elever fortsætter i det kommende skoleår til afgangsklassen, og det er de fleste også i stand til. Gruppe 3, afgangsklassen, har i perioder været en stor udfordring at undervise. Der har været en meget svingende arbejdsmoral i gruppen, og det har til tider været nødvendigt at helt at bortvige undervisningsplaner og årsplaner og lave andre ting med eleverne, som har fremmet deres motivation og virkelyst. Det har været svært at indfri de faglige mål der blev sat ved årets begyndelse, men det er dog lykkedes inden for et rimeligt niveau, og resultaterne ved årets afgangsprøve var acceptable, og for enkelte elever som har ydet en indsats i året løb, ganske pæne resultater. Linjefagene har i dette år kørt godt, og det er også noget man kan se afspejlet i vores UMV hvor det er de fag eleverne giver udtryk for at være meget glade for. Det er her de har haft lejlighed til at udfolde sig på andre måder end den mere fag-faglig undervisning. Eleverne er i disse timer for det meste motiverede, og selvom der også har været perioder med svingende motivation og arbejdsmoral, er det nogle timer og en undervisning vores elever overvejende er glade for. Desuden kan man sige, at der på skolen er et udpræget godt kammeratskab blandt vores elever, og det er et af de særlige forhold ved Esrum Kostskole, som eleverne også fremhævede i den seneste undervisningsmiljøvurdering (UVM) fra samme skoleår. Det værner vi meget om, og vi er meget fokuserede på at komme alle former for mobning på skolen til livs, og det er meget få elever der har negative oplevelser i forhold til denne problemstilling. For at fremme de sociale forhold har vi holdt fast i vores to årlige lejrskoler, hvor den ene gik til Orø i september 2012, og den anden var den årlige skitur til Østrig. Som noget nyt har vi i år også haft en læselejrskole på programmet. Turene har til formål til dels at fremme det sociale fællesskab på skolen, og dels et at formidle et fagligt indhold. Lejrskolen til Orø havde historie og natur som grundlæggende tema, mens læselejrskolen udelukkende havde til formål at fremme elevernes læselyst og færdigheder. Begge lejrskoler var en stor succes, og vores elever lærte meget nyt om det gamle, og de der var med på læselejrskolen fik højnet deres læsefærdigheder væsentligt, som det fremgår af ovenstående elevudtalelser. Den årlige skilejrskole havde kroppen og det sociale i fokus, og var en stor succes for de elever der var engageret i at stå på ski. Desværre havde vi år en gruppe af elever der ikke ønskede at deltage. Til dem lavede vi andre tilbud til på turen, men det er ikke en form vi ønsker til næste år. Under evalueringen af skilejrskolen, talte vi om at åbne op for at de der ikke ønsker at stå på ski i det kommende skoleår, bliver hjemme med en gruppe lærere, og modtager anden form for undervisning. Alt i alt har det været et frugtbart skoleår på Esrum Kostskole, hvor vi også sagde velkomme til to nye lærere som er faldet godt til i lærergruppen, og som eleverne har taget godt imod i det forgangne skoleår. Redigeret og sammenskrevet af: Jesper Harrsen og Lærer og afdelingsleder Lis Møller socialrådgiver og souschef.

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering. Albert Astrup Christensen Jane Olesen

Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering. Albert Astrup Christensen Jane Olesen Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering Albert Astrup Christensen Jane Olesen Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

Undervisning på Den dansk-franske Skole

Undervisning på Den dansk-franske Skole Undervisning på Den dansk-franske Skole Årlig Evaluering 2011-2012 Rev. 2 Den dansk-franske Skole www.ecolefrancodanoise.dk Værnedamsvej 12A 1.tv 1 1619 København V Oversigt 1 2 3 4 5 6 7 Resumé... 3 Skolens

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Viborg Gymnasium og Hf Sprog og Turisme - om anvendelsesorientering og motivation i spanskundervisningen på Hf Projekt og rapport af Helle Fraes Dittmann og Dorthe Hove Sørensen

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Erfaringer med undervisningsdifferentiering i idræt

Erfaringer med undervisningsdifferentiering i idræt Erfaringer med undervisningsdifferentiering i idræt Af Lene B Terp og idrætslærere fra 6 folkeskoler i Danmark Indledning... 3 Målet med SKUD-projekterne 2007/2008... 4 Forudsætning for undervisningsdifferentiering...

Læs mere

Årsplanssamling. Matematik FSA 1. Matematik Basis 3 4. Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6. boglig undervisning på hold 1 7

Årsplanssamling. Matematik FSA 1. Matematik Basis 3 4. Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6. boglig undervisning på hold 1 7 Årsplanssamling Fag Side Matematik FSA 1 Matematik Basis 3 4 Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6 boglig undervisning på hold 1 7 dansk og matematik hold 5 8 Dansk basis 3 9 Wellness 10 Jagttegnsundervisning.

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere