Hovedgård Skole Tlf.: Fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedgård Skole Tlf.: 76291900 Fax: 75661141"

Transkript

1 Hovedgård Skole... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 5 Indsatsområder og resultater... 5 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 8 ndsatsområder Udfordrnger Resultater Udvdet skoledag Læseresultater Tabeller Rammebetngelser Resultater Kommentar Skolebeskrvelsen består af flere elementer: Samlet vurderng af skolen er skrevet af chefen for undervsnngsområdet s er bortset fra afsnttet Samlet vurderng af skolen skrevet af skolen s er opsamlnger og tabeller samlet af Børn og Unge på baggrund af oplysnnger fra skolen og fra de centrale systemer Hovedgård Skole Tlf.: Fax: Hjemmesde: E-mal: Skoleleder: Bente Lundgaard Vceskolenspektør: Bjarne Hermansen Afdelngsleder specalklasser: Anne Mayoh SFO leder: Brtta Pedersen Hovedgård Skole er belggende den nordlge del af Horsens Kommune ved den gamle hovedlandevej mellem Århus og Horsens ca. 13 km fra Horsens by. Hovedgård lgger tæt på naturområder, og byen rummer mange faclteter som børnehave, drætshal, svømmesal og et meget udvklet musklv. Hovedgård Skole er to tre sporet fra 0. tl 9. årgang. SFO er opdelt to afdelnger, hvoraf den ene afdelng er placeret ca. 500 meter fra skolen på adressen Skolebakken 3. Ved skoleårets start var der tlmeldt 95 børn SFO1 og 5 SFO2. Der er desuden 6 specalklasser, som dækker alle årgange. Tl specalklasserne er knyttet specal-sfo. Der er ndskolngen 198 elever fordelt på 9 klasser. På mellemtrnnet er der 146 elever fordelt på 7 klasser og overbygnngen 178 elever fordelt på 9 klasser, alt 522 elever 25 klasser. Hovedgård Skole rummer også en specalklasserække med 37 elever fordelt på 6 klasser. Elever alt: 559. Samlet vurderng af skolen Hovedgård Skole arbejder målrettet med udvklngen forhold tl de forskellge ndsatsområder. Skolen har 1 2

2 både fokus på udvklngen af undervsnngen, nkluson og værdgrundlaget. Skolen bruger SMTTE-modellen forhold tl opfølgnng på ndsatsområderne og får på denne måde også mulghed for at gøre brug af evaluernger og vurdernger forhold tl fremadrettede planer. I forhold tl folkeskolens afgangsprøve lgger skolens resultater gennemgående over gennemsnttet for Horsens Kommune. Hovedgård Skoles læseresultater ndskolngen vser en svag underrepræsentaton af hurtge og skre læsere og en overrepræsentaton af uskre læsere. Læseudvklngen bør følges nøje, og skolen har gang en række ntatver på området. Den udvdede skoledag har skolen udnyttet tl fokus på læsnng og på mussk/kreatve og socale aktvteter. Der er et godt samarbejde mellem de to faggrupper, hvor de respektve udnyttes bedst mulgt samarbejdet om klassen og det enkelte barn. Hovedgård Skoles overgangsfrekvens tl ungdomsuddannelserne lgger under gennemsnttet for Horsens Skolevæsen, men der er kke tale om en generel tendens. Lærernes uddannelsesnveau forhold tl de opgaver, de blver sat tl at løse, udvser på flere områder en stgnng fra 2007 tl. Undtaget herfra er geograf og bolog, hvor der er tale om en tlbagegang forhold tl sdste år. SFO s dæknngsgrad faldt som en konsekvens af Udvdet skoledag fra 2007 tl 2008, og det ser ud som om tallet har stablseret sg på dette nveau. Fravær pr. elev lgger på Hovedgård Skole på 9,1 dage gennemsnt pr. elev, og det drejer sg først og fremmest om fravær på grund af sygdom. Elevtal pr. nyere pc er på 8,83, hvor gennemsnttet kommunen er på 4,2. Der er behov for en fælleskommunal ndsats på området. Klassekvotenten på Hovedgård Skole er gennemsnt 21,6, og selv om skolen svnger ldt mellem to og tre spor, er der ngen klasser med lave klassekvotenter. Tlvæksten området er p.t. stor. Udgften pr. elev svarer nogenlunde tl mddeltallet kommunen. Vurderngen er foretaget af Børn og Unge på baggrund af kvaltetsrapportens forskellge data, svar på spørgeskema, dalogmøder med skolen og skolens selvevaluerng. Rammebetngelser Budget Løn: kr. (derudover forventes en justerng af løn tl specalklasserne yderlgere tldelng på ca. 2 mlloner kr.) Øvrg drft: kr. Personaletal Ledere: 3 Lærere: 54 Pædagoger SFO: 8 Pædagoger centerklasser: 10 Sekretærer: 3 Servcemedarbejdere: 3 Kantne 1 I alt: 82 En sekretær og en servcemedarbejder deles med børnehaverne området. 3 4

3 Pædagogske processer Indsatsområder og resultater Rummelghed folkeskolen Med henblk på at rumme elever med AKT og andre vanskelgheder klasserne, uden at belastnngen for øvrge elever og personale blver for svær, blev der fra skoleårets start 2008/09 oprettet et Pusterum for elever, der har akut behov for hjælp forhold tl adfærd, kontakt, trvsel eller andre vanskelgheder, samt for elever, der forhndrer eller forstyrrer undervsnngen. Målene var at lave en forebyggende ndsats over for børn med obs på at støtte elever, der har svært ved at honorere skolens krav at skabe ro klassen at rådgve og vejlede lærere/pædagoger, så også børn med vanskelgheder kan rummes klasserne Der er etableret et lokale Pusterummet med en ndretnng, som tager hensyn tl den anderledes undervsnng/aktvtet, der foregår. I skoleåret 2008/09 har der været afsat 20 tmer, som læses af to lærere, som begge har erfarng og uddannelse at undervse børn med vanskelgheder. Efter en langsom start, hvor lærerne skulle vænne sg tl at bruge Pusterummet med de mulgheder, det ndebærer, har ndsatsen tl fulde opfyldt målsætnngen. Den almndelge specalundervsnng er dette skoleår kke blevet afbrudt, ford tmerne skulle bruges tl støtte for elever med akutte problemer. Lærerne føler, de får hjælp og vejlednng deres arbejde med at rumme elever med vanskelgheder, og at de har flere handlemulgheder forhold tl dsse børn. For en del elever har der været tale om et pusterum bogstavelg forstand de har brugt det som en mulghed for at holde pause fra stuatoner, de har haft svært ved at honorere klassen, og de har oplevet at komme vdere efter en samtale/ndvduel undervsnng Pusterummet. Enkelte elever har haft længere forløb, hvor de det meste af skoledagen er blevet undervst Pusterummet efter ndvduelt tlrettelagte forløb. Det har betydet ro for eleven og for klassen. Desuden har det på den måde været mulgt at skabe td tl afdæknng af elevens vanskelgheder og lave handleplaner, uden at problemerne klassen og for den enkelte elev har vokset sg større. Næste skoleår skal den forebyggende ndsats udvkles, lgesom det har været et stort ønske, at Pusterummet kan holde åbent hele skoledagen. Det er der pt. kke ressourcer tl, men det er en problematk, som skal undersøges nærmere. Den røde tråd førskolegrupper Arbejdet med den røde tråd har stået på snart mange år Hovedgård-området. Der er et tæt samarbejde mellem børnehaver, skole og SFO. Ledelserne samarbejder gennem månedlge møder, børnehaver og børnehaveklasser har fælles skovture, børnehaverne benytter skolens bblotek og sproglaboratorum, og skolens og SFO s personale deltager forældremøde børnehaven for børnehavebørn, der skal starte skolen. Der er desuden udarbejdet fælles pjecer tl forældre for førskolebørn. Arbejdet med førskolegrupper har stået på tre år og fungerer godt. 5 6

4 I god td, nden førskolegrupperne starter, afholder personalegruppen (SFO personale og børnehavepersonale), som skal arbejde med førskolegrupperne, en arbejdsdag, hvor mål, forventnnger og handleplaner for førskolestarten aftales. Evaluerngen har vst, at det er vgtgt, at de to forskellge personalegrupper får afstemt forventnnger tl hnanden og tl målsætnngerne for arbejdet med førskolebørn. Det er lgeledes vgtgt, at børnehavepersonalet kke blot føler sg som gæster SFO, men er lgeværdge arbejdspartnere med SFO s personale. Dsse problematkker er der arbejdet mere med dette forår, og det er ndtrykket, at samarbejdet er foregået mere lgeværdgt år. En følge af førskolearbejdet på skolen har været, at klassedannelsen kan foregå tdlgere end før, hvor v dannede klasser omkrng efterårsferen. Nu foretages klassedannelsen på baggrund af førskolearbejdet, og klasserne er således dannet tl skoleårets start - dog kan der stadg ændres frem tl efterårsferen. Klassedannelsen sker et samarbejde mellem personale fra børnehaver, skole (børnehaveklasselederne) og SFO. Elevplaner Hovedgård skole har ndtl dette skoleår brugt programmet E-planer. Med Horsens Kommunes beslutnng om kun at anvende lærerntra tl elevplaner, blev det nødvendgt at gangsætte et udvklngsarbejde skoleåret 2008/09, så alle lærere kunne blve klædt på tl den nye opgave. Nogle lærere deltog et plotprojekt på skolen, hvor de brugte lærerntra. Deres opgave var at lave oplæg tl resten af skolen om elevplaner på ntranettet. Erfarngerne blev fremlagt på et pædagogsk rådsmøde, og efterfølgende deltog alle et nternt kursus om elevplaner. Fløjene har endvdere udvklet på elevplanerne med fokus på netop deres årgange. I skoleåret 2008/09 har alle benyttet elevplanerne på ntranettet. En foreløbg evaluerng vser, at der er større tlfredshed med arbejdet med elevplanerne dette program end den tdlgere anvendte både hos forældre og personale. Arbejdet fortsættes og udvkles næste skoleår med henblk på, at elevplanerne blver et godt redskab dalogen mellem skole og hjem og lærernes arbejde med at udarbejde målsætnnger, handleplaner og evaluerng for den enkelte elev. Opfølgnng og nye ndsatsområder Naturfagsprojekt Der er afholdt naturfaglg uge på skolen, hvor alle elever arbejdede med Klmaforandrnger, klma og menneskets forbrug af ressourcer. For at understøtte koordnatoren for naturfag er der nedsat en naturfagsudvklngsgruppe, som bl.a. har været styregruppe for planlægnng af naturfagsugen og andre ntatver naturfagene. Desuden skal de understøtte koordnatorens arbejde med at udvkle naturfagene på Hovedgård Skole. Udvklngsgruppen fortsætter (mnmum) de næste to skoleår for fortsat at sætte fokus på fagene og følge fagenes udvklng på skolen, kommunalt og natonalt. Desuden deltager Hovedgård Skole forskellge kommunale ntatver både med klasser og med personale forskellge arbejdsgrupper. Fagudvalgsarbejde forsøges sammen med andre fag styrket skoleåret /10 ved på forhånd at fastlægge årets møder, så alle kan deltage. Der er desuden løbet af de sdste år nvesteret kraftgt nye bøger, så bogbestanden naturfagene er helt up to date. Alt sammen tltag, der skrer fokus på naturfagene og forhåbent- 7 8

5 lg kvalfcerer undervsnngen og dermed øger elevernes udbytte. Der er endnu kke foretaget andre evaluernger end eksamen for 9. årgang. Her ser det ud tl uden at der dog er lavet en eksakt sammenlgnng med andre år - at eleverne har klaret sg meget fnt Fokus /10 kunne være at lave en kompetenceplan/undervsnngsplan for naturfagene på Hovedgård Skole. Læsnng Målsætnng for læsendsatsen på skolen V vl: gve eleverne lyst tl at læse og skrve, gve dem gode læsestrateger og gode læsevaner, som kan føre tl vden og gode oplevelser udvkle og kvalfcere læseundervsnngen arbejde hen mod at eleverne kommer tdlgere gang med at læse, og hurtgt blver skre læsere, som kan bruge læsnng både tl oplevelse (lyst) og tl lærng og tlegnelse af ny vden sætte særlgt fokus på den faglge læsnng Der er gennemført forskellge tltag for at understøtte ndsatsen vedrørende læsnng. Allerede børnehaverne arbejdes med sprogstmulerng. Skolen stller lokale og undervsnngsmdler tl rådghed, og bbloteket er en aktv medspller denne aktvtet. I børnehaveklaserne arbejdes vdere med sprogstmulerngen, lgesom det for en del år sden blev gennemført, at kommende dansklærere 1. klasse har børnehaveklasserne en tme hver dag. I forbndelse med udvdet skoledag Horsens Kommune blev der ndført læsebånd ndskolngen. Der er læsekurser 3. klasse og desuden faglgt læsekursus 4. klasse, hvor der arbejdes med at gøre eleverne fortrolge med læsnng af fagbøger. Der foretages regelmæssgt læsetest gennem hele skoleforløbet. 9 Ud over dsse tltag arbejder skolen med tdlg læsestart (Readng Recovery). Dette henvender sg tl børn ndskolngen, som har brug for "en ekstra chance for at komme gang med at læse. Også bbloteket har værksat adskllge ntatver for at fremme elevernes læselyst og for at gve gode læseoplevelser. Udvklng/nye tltag Udarbejdelse af forældrelæsefolder med bbloteket som tovholder. Udvkle nye deer tl aktvteter læsebånd (makkerlæsnng, større børn læser for mndre, temalæsnng, højtlæsnng på bedsteforældredag, dalogsk læsnng osv.) Holddannelse forhold tl elevernes læsenveau. Fokus på og udvklng af aktvteter tl styrkelse af faglg læsnng prmært på mellemtrnnet. Årgangsteamet/klasseteam skal planlægge fælles aktvteter for en kontnuerlg ndsats for den faglge læsnng de enkelte fags tekster og fagområder. Klasselæreren er tovholder. Evt. læsebånd hver dag ndskolng og på mellemtrn. Styrke og udvkle de faglge læsekurser på 4. årgang. Afholdelse af pædagogsk arrangement med læsekonsulent med henblk på at klæde alle på forhold tl faglg læsnng. ndsatsområder IT fokus I forbndelse med Horsens Kommunes valg af ITplatform har skolen måttet nvestere nye maskner. I denne forbndelse er der lavet en plan for fremtdge nvesternger og ny IT handleplan for skolen. Denne skal mplementeres og justeres det kommende skoleår. 10

6 Der er ndkøbt 3 IT-rygsække efteråret De blver alle ledge efter sommerferen. V påregner at ndkøbe et par IT-rygsække mere. Der er afsat td tl 2 spotkurser pr. ansat + fortsat fokus på/udvklng af lærerntra og Junor PC-kørekort det kommende skoleår. Forslag om, at klasserne på mellemtrnnet alle får mplementeret elev-ntra. Cd-ord vejleder (K2 vejleder): I løbet af de næste 3 skoleår, skal alle undervsere præsenteres for brugen af CD ord almenundervsnngen Horsens Kommune. Der skal uddannes 3-4 vejledere på Hovedgård Skole, som skal vejlede de øvrge undervsere på skolen. Fokus på matematk Faglg læsnng matematk. Udvklng af f.eks matematk kursus for de små årgange. Matematkvejleder uddannet Arbejdsgruppe nedsat skal sammen med matematkvejlederen stå for det vdere arbejde med ndsatsområdet. Værdgrundlag ansvarlghed og respekt Med baggrund skolens/horsens Kommunes værdgrundlag sættes fokus på ansvarlghed/respekt skoleåret /10. Der opleves en stgende tendens tl uansvarlghed forhold tl materaler, regler og oprydnng. Også mangel på ansvarlghed og respekt over for hnanden og lærere ses som et større problem end tdlgere. skal etableres med henblk på at (gen)skabe ansvarlgheden hos alle. Desuden skal der fokus på anerkendende pædagogk, så den negatve spral med flere og flere regler og restrktoner forhåbentlg kan ændres tl en postv tlgang tl at påtage sg fælles ansvar. Der planlægges endvdere med temadage for eleverne om ansvarlghed. Udfordrnger Udbygnng og renoverng af skolen. En kapactetsudvdelse blver stadg mere nødvendg. Det gælder både klasselokaler, grupperum, personalerum, admnstraton og bblotek. Tltag, som gør det mulgt at rumme elever med specelt adfærdsmæssge vanskelgheder klasserne. At få læsepoltkken mplementeret, så det kke kun er dansklærerne, der har ansvaret for elevernes læseudvklng. Fortsat fokus på og udvklng af pædagogk og struktur centerklasserne. Herunder udvkle et kontnuerlgt samarbejde med Højvangsskolens centerklasser. Tl stadghed at arbejde med og at mplementere skolens egne og Horsens Kommunes værder hele skolens hverdag En stadg opfølgnng på og opmærksomhed omkrng det psykske arbejdsmljø og personalepleje øvrgt. På sgt kunne en nedskrevet trvselspoltk være et godt tltag. En handle- og evaluerngsplan er under udarbejdelse et samarbejde mellem elevråd og koordnatonsudvalg/pædagogsk råd. Desuden er der planlagt et pædagogsk arrangement, hvor fælles retnngslner og aftaler 11 12

7 Resultater Udvdet skoledag I forhold tl udvdet skoledag er der taget udgangspunkt de poltske mål vedrørende øget faglghed fleksbltet fortsat samarbejde mellem lærere og pædagoger Med hensyn tl øget faglghed har Hovedgård Skole bl.a. sat fokus på dansk/læsnng og bevægelse. På en skala fra 1 tl 5, hvor 5 er det optmale har skolen vurderet, hvor tæt de er på det mål, de har sat. Målopfyldelse Med hensyn tl fleksbltet vurderer skolen, at % af undervsnngen er organseret anderledes med f.eks. holddelng % % % % % I forhold tl samarbejdet mellem lærere og pædagoger har den enkelte skole opgjort fordelngen mellem lærer og pædagogressourcer ndskolngen og desuden vurderet på samarbejdets ntenstet mellem lærere og pædagoger ndskolngen. Samarbejdet mellem pædagoger og lærere er beskrevet form af fre trn, hvor Hovedgård Skole vurderer, at de deres samarbejde er på trn 4. Hovedgård Skole 4 Samarbejder om socale og faglge mål og handleplaner, for den enkelte elev/årgangen. Er fælles om en fleksbel tlrettelæggelse af forløb, men hver enkelte beholder st ansvar. 3 Samarbejder omkrng koordnerng og planlægnng af forløb. Deler planlægnng og gennemførsel, men hver enkelt beholder st ansvar. 2 Fordeler opgaver. Samtaler om den enkelte elevs trvsel, årgangens/klassens socale lv og skole-hjem-samarbejdet. 1 Udveksler deer omkrng forløb/elevernes trvsel. Udveksler nformaton om den enkelte elev. Lærerressourcer Pædagogressourcer 13 14

8 Læseresultater Ifølge læsetest ved hjælp af en ordlæsetest placerer 64 % af eleverne på 2. klassetrn sg kategoren skre læsere, 20 % er kategoren skre, men langsomme læsere, og 15 % er kategoren uskre læsere. 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% OS120 A1 B1 B2 B3 C1 C2 C3 Hovedgård Skole Gnsnt. Horsens Kommune I en mere omfattende læsetest på 6. klassetrn lgger Hovedgård Skole over landsgennemsnttet, når det gælder den ldt sværere ndholdslæsnng, men på eller under gennemsnttet forhold tl ntensv læsnng og punktlæsnng. Tabeller Rammebetngelser Tabel 4.3 Elevtal og skoleoplysnnger for Hovedgård Skole Elevtal Klassetal Særlge opgaver 2008/ specalklasser (0.-7. klasse) 2007/ specalklasser (0.-7. klasse) 2006/ specalklasser (0.-7. klasse) Datagrundlag: KMD Elev samt ndberetnnger fra skolerne Horsens Kommune, maj-august Tabel 4.12 Elevoplysnnger for Hovedgård Skole Elevtal per Elevtal per klasse* lærer Fravær tmer per elev 2008/09 17,2 11 9,1 2007/08 21,4 11, / ,6 5,7 Datagrundlag: KMD Elev. * Elevtal pr. klasse er opgjort som antallet af elever normalklasser og er således ekskl. elever specalklasser mv. Vedr. elevtal pr. lærer er tallene fra UNI-C. Elevtal pr. lærer angver antal elever pr. fuldtdsansat, beregnet på baggrund af lærernes samlede ressourcetd og ledernes undervsnngstd fratrukket undervsnngstd specalklasser for begge personalekategorer. På elevsden ndgår elever specalklasser kke. Klassetrn klassetrn klassetrn klassetrn 15 16

9 Tabel 4.13 Læreroplysnnger for Hovedgård Skole Lærernes Lærernes Lektoner pr. undervsnngstd undervsnngs- uge procent pr. td tmer pr. år år 2008/09 34, ,0 2007/08 36, ,1 2006/ ,6 Datagrundlag: UNI-C, pr. 5. september Undervsnngstden er denne opgørelse set forhold tl nettotmetallet på Tallet sger kke noget om, hvor meget den enkelte lærer undervser, det ledelse, læsevejledere, skolebblotekarer, frkøbte lærere m.v. også ndgår opgørelsen. Kolonne 2 vedrører lærernes undervsnngstd tmer pr. år og er beregnet ud fra oplysnnger fra UNI-C på baggrund af skolernes ndberetnnger pr. 5. september Således er den samlede undervsnngstd dvderet med antal lærerårsværk, dvs. totale ressourcetd delt med Begge tal er opgjort af UNI-C. UNI-C nddeler lærernes td 5 kategorer: 1. Undervsnng, 2. Ikke undervsnng, 3. Indvduel td, 4. Ledelsestd og 5. Fere. Tabel 4.14 Oplysnnger om IT og undervsnngsmdler for Hovedgård Skole Elevantal per nyere (under 5 år) pc med nternetopkoblng Regnskabsudgfter tl undervsnngsmdler med IT pr. elev Regnskabsudgfter tl undervsnngsmdler uden IT pr. elev 2008/09 8, /08 8, /07 7, Datagrundlag: Kolonne 2: Indberetnnger fra skolerne Horsens Kommune pr. 31. december Øvrge oplysnnger er ndberettet af skolerne maj-august 2008 og vedrører skoleåret 2007/2008. Dansk læsnng Dansk retstavnng Tabel 4.15 Økonomoplysnnger for Hovedgård Skole Gennmesntlg Nettoudgfter elevudgft kr. nkl. specalklasser *Budget tl specalklasser, enkeltntegrerede og hold Budget tl modtagelsesklasser og hold kr. 2008/ kr / / Datagrundlag: Børn og Unge, Økonomsystemet Axapta. Elevudgfter for skoleåret 2008/09 opgøres som skolens R2008 udgfter. Budgettet tl specalklasser, enkeltntegrerede og hold samt budgettet tl modtagelsesklasser og hold er beregnet ud fra tldelt personaleressource, lønudgfter. **Justeret beregnng forhold tl 2007/2008 specalklasseomregnng, vkardæknng og ledelsestd er medregnet. Resultater Tabel 6.1a Karakterer for afgangsprøver efter 9. klasse skoleåret 2008/09 for Hovedgård Skole Dansk skrftlg Dansk orden Dansk mundtlg Matematk færdghedsregnng Matematk, problemløsnng 5 5,27 6,48 5,1 7,02 8,31 8,15 6,65 6,65 2 4,2 7,9 8,2 6,6 6,5 6, ,23 6,68 7,98 7,5 6,54 7,39 6,98 7,79 6,05 Datagrundlag: Undervsnngsmnsteret, UNI-C, afgangsprøven skoleåret 2008/09 Engelsk mundtlg Fysk/kem Engelsk skrftlg Tysk mundtlg Bolog skrftlg Geograf skrftlg Hstore Samfundsfag Oblgatorsk projektopgave 17 18

10 Tabel 6.1b Karakterer for afgangsprøver efter 9. klasse skoleåret 2006/07 for Hovedgård Skole Dansk, skrftlgt Dansk mundtlgt Matematk Fysk / kem, problemløsnng skrftlgt Engelsk mundtlgt , ,3 Datagrundlag: Undervsnngsmnsteret, UNI-C, afgangsprøven skoleåret 2006/07 Tabel klassernes overgangsfrekvenser for Hovedgård Skole Ungdomsuddannelse 10. klasse tlbud Øvrgt Datagrundlag: Ungdommens Uddannelsesvejlednng for skoleåret 2008/09 Tabel 8.1 Gennemførelse af planlagte tmer på Hovedgård Skole Antal planlagte tmer Faktske tal Gennemførte tmer Planlagte tmer som planlagt gennemført med ekstern løs vkar Faktske Andel Faktske Andel Faktske pct. pct. tal tal tal Aflyste tmer Andel pct. 2008/ , ,5 150,5 1,9 2007/ /2007 Datagrundlag: Indberetnnger fra skolerne Horsens Kommune, jun fra 1.kl. tl 10.kl. (begge nkl.) Omlagte tmer betragtes som gennemførte tmer som planlagt. * Tallene er afrundede. Det kan betyde at nogle skoler realteten aflyser under 1 pct. af tmerne Lærernes uddannelsesnveau Tabel 8.2 Lærernes uddannelsesnveau for undervsnng dansk på Hovedgård Skole Dansk Antal klasser Undervsnng varetaget af lærere med Lnjefagsuddannelse 2008/ 23 39% 61% 0% 2007/ % 57% 0% 2006/ % 50% 0% Tabel 8.3 Lærernes uddannelsesnveau for undervsnng matematk på Hovedgård Skole Matematk Antal klasser Undervsnng varetaget af lærere med Lnjefagsuddannelse 2008/ 23 65% 35% 0% 2007/ % 43% 4% 2006/ % 18% 5% Tabel 8.4 Lærernes uddannelsesnveau for undervsnng engelsk på Hovedgård Skole Engelsk Antal klasser Undervsnng varetaget af lærere med Lnjefagsuddannelse 2008/ % 0% 0% 2007/ % 0% 0% 2006/ % 0% 0% 19 20

11 Tabel 8.5 Lærernes uddannelsesnveau for undervsnng natur / teknk på Hovedgård Skole Natur/teknk Antal klasser Undervsnng varetaget af lærere med Lnjefagsuddannelse 2008/ 14 43% 43% 14% 2007/ % 64% 0% 2006/ % 38% 38% Tabel 8.6 Lærernes uddannelsesnveau for undervsnng geograf på Hovedgård Skole Geograf Antal klasser Undervsnng varetaget af lærere med Lnjefagsuddannelse 2008/ 9 22% 44% 33% 2007/ % 44% 0% 2006/ % 44% 22% Tabel 8.7 Lærernes uddannelsesnveau for undervsnng bolog på Hovedgård Skole Bolog Antal klasser Undervsnng varetaget af lærere med Lnjefagsuddannelse 2008/ 9 56% 44% 0% 2007/ % 0% 0% 2006/ % 44% 0% Tabel 8.8 Lærernes uddannelsesnveau for undervsnng fysk/kem på Hovedgård Skole Fysk/kem Antal klasser Undervsnng varetaget af lærere med Lnjefagsuddannelse 2008/ 9 89% 11% 0% 2007/ % 11% 0% 2006/ % 0% 0% Tabel 8.9 Lærernes uddannelsesnveau for undervsnng af børn med specelle behov Antal klasser/ lærere Undervsnng varetaget af lærere med Specalpædagogk Lnjefagskompetence 16* 50 % 50% ** 0% 75% 25% ** 50% 50% 0% * antal lærere ** antal klasser Mdler tl efteruddannelse Tabel 8.11 Mdler anvendt tl lærernes efteruddannelse eller kompetenceudvklng nden for fagområdet dansk Kursustmer Årsværk Andel / fuldtdsstllng 595 0,36 0,83% ,38 0,78% ,

12 Tabel 8.12 Mdler anvendt tl lærernes efteruddannelse eller kompetenceudvklng nden for fagområdet naturfag Kursustmer Årsværk Andel / fuldtdsstllng 190 0,11 0,26% ,1 0,21% ,06 Tabel 8.13 Mdler anvendt tl lærernes efteruddannelse eller kompetenceudvklng nden for fagområdet specalpædagogk Kursustmer Årsværk Andel / fuldtdsstllng 542 0,32 0,76% ,31 0,65% ,22 Elevtal og SFO-andel Tabel 8.15 Rammebetngelser for Hovedgård Skole Antal klassetrn Spor / klassetrn Elevtal Antal specalelever , , Datagrundlag: KMD Elev samt ndberetnnger fra skolerne Horsens Kommune, maj-august Tabel 8.16 SFO andelen på Hovedgård Skole skoleåret 2008 / kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel 39 87% 26 55% 18 32% 5 10% % 35 59% 18 37% 10 17% % 40 83% 46 78% 24 57% Tabel 8.14 Mdler anvendt tl lærernes efteruddannelse eller kompetenceudvklng nden for øvrge fagområder Kursustmer Årsværk Andel / fuldtdsstllng 547 0,33 0,76% ,35 0,73% ,

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed Bevllngsområde 30.32 Øvrg folkeskolevrksomhed Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrvelse opgaver nden for øvrg folkeskolevrksomhed Området omfatter aktvteter tlknytnng tl den almndelge folkeskoledrft

Læs mere

Integrationspolitikkens Handleplan 2013 - bruttokatalog

Integrationspolitikkens Handleplan 2013 - bruttokatalog Integratonspoltkkens Handleplan bruttokatalog Læsevejlednng: Første del er en skematsk oversgt. Nye ndsatser er markeret med en stjerne og fndes beskrevet mere udførlgt den sdste del af kataloget. Grøn

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

Skolebeskrivelse for Nim skole 2007/08

Skolebeskrivelse for Nim skole 2007/08 Skolebeskrivelse for Nim skole 2007/08 BØRN OG UNGE Indhold Nim Skole...3 Samlet vurdering af skolen...3 Rammebetingelser...5... Personaletal...5... Budget 2008...5 Pædagogiske processer herunder skolebeskrivelse...5...

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte ½ års evaluerng projekt Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte Der forelgger her en evaluerng beskrvelse projektstllngen Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte efter et halvt års vrke. Tl forskel fra 3 måneders evaluerngen

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri) for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede

Læs mere

Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2007/08

Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2007/08 Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2007/08 BØRN OG UNGE Indhold Gedved Skole...3 Samlet vurdering af skolen...3 Rammebetingelser...4... Budget 2008...4... Personaletal...4 Pædagogiske processer herunder

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2007/08

Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2007/08 Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2007/08 BØRN OG UNGE Indhold Bankagerskolen...3 Samlet vurdering af skolen...3 Rammebetingelser...5... Budget 2008...5... Personaletal...5 Pædagogiske processer herunder

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere

Skolebeskrivelse for Østbirk Skole 2008/09

Skolebeskrivelse for Østbirk Skole 2008/09 Skolebeskrivelse for Østbirk Skole 2008/09 BØRN OG UNGE 1 Østbirk Skole... 3 Samlet vurdering af skolen... 4 Rammebetingelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogiske processer... 6 Indsatsområder

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organsatonsmanual Organsatonen bag SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 En robust organsaton SIKA Rengørng blev grundlagt 2001 af Bent Hansen, som enkeltmandsvrksomhed.

Læs mere

SåDAn GØR VI KLASSELEDELSE. Hvad skal eleverne lære?

SåDAn GØR VI KLASSELEDELSE. Hvad skal eleverne lære? SåDAn GØR VI Februar 2014 KLASSELEDELSE Hvad skal eleverne lære? Fagudvalgene har fået en central rolle Sofendalskolens arbejde med klasseledelse og struktur relaton tl folkeskolereformen. Klasserumsledelse

Læs mere

Skolebeskrivelse for Højvangskolen 2008/09

Skolebeskrivelse for Højvangskolen 2008/09 Skolebeskrivelse for Højvangskolen 2008/09 BØRN OG UNGE Højvangskolen... 3 Samlet vurdering af skolen... 5 Rammebetingelser... 7 Budget 2009... 7 Personaletal... 7 Pædagogiske processer... 8 Indsatsområder

Læs mere

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 tl brug for rammeaftalen på de socale og socalpsykatrske tlbud Denne skabelon omfatter kommunens forventnnger tl forbrug af

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

Efterår 2013 : Status på igangværende aktiviteter inden for velfærdsteknologi, der leder frem mod strategi 2020 mål, (skema 1).

Efterår 2013 : Status på igangværende aktiviteter inden for velfærdsteknologi, der leder frem mod strategi 2020 mål, (skema 1). VELFÆRDSTEKNOLOGI PROCESBESKRIVELSE Efterår 2013 : Status på gangværende aktvteter nden for velfærds, der leder frem mod strateg 2020 mål, (skema 1). Tds- procesplan for uddannelsens ndsatsområder ndenfor

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

Skolebeskrivelse for Lundagerskolen 2010/11. Webudgave BØRN OG UNGE

Skolebeskrivelse for Lundagerskolen 2010/11. Webudgave BØRN OG UNGE Skolebeskrivelse for Lundagerskolen 2010/11 BØRN OG UNGE Lundagerskolen... 3 Organisering... 4 0. klasse... 4 0.-6. klasse... 4 Ungdomsafdelingen... 5 Samlet vurdering af skolen... 6 Rammebetingelser...

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007 Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Drektoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Denne

Læs mere

Skolebeskrivelse for Hovedgård skole 2007/08

Skolebeskrivelse for Hovedgård skole 2007/08 Skolebeskrivelse for Hovedgård skole /08 BØRN OG UNGE Indhold Hovedgård Skole...3... Samlet vurdering af skolen...3... Rammebetingelser...5... Budget...5... Personaletal...5 Pædagogiske processer herunder

Læs mere

Resume af sektorernes regnskaber

Resume af sektorernes regnskaber Resume af sektorernes er Efterfølgende er de af Byrådet fastlagte sektorers er resumeret. Der er knyttet enkelte overordnede kommenteser tl sektorernes resultater. For en uddybende beskrvelse af sektorernes

Læs mere

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS)

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) Handlngsplanens aktvteter struktureres ndenfor strategens temaer: Regon er et attraktvt sted at bo, arbejde og drve vrksomhed De rette kompetencer styrker væksten Innovaton og store anlægsnvesternger skaber

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af forandringsteori

Vejledning til udarbejdelse af forandringsteori Afdelngen for erhvervsrettet voksen Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mal uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejlednng tl udarbejdelse forandrngsteor 1. Udarbejdelse

Læs mere

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 271218 Brevd. 2118731 Ref. KASH Dr. tlf. 4631 3066 katrnesh@rosklde.dk NOTAT:Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2014 17. august

Læs mere

Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2008/09

Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2008/09 Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2008/09 BØRN OG UNGE Bankagerskolen... 3 Samlet vurdering af skolen... 3 Rammebetingelser... 5 Budget 2009... 5 Personaletal... 5 Pædagogiske processer... 5 Indsatsområder

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej Trafkgruppen Agenda 1. Vurderng af forsøg Luknng af Sandmosevej 2. Vurderng af foreslået forsøg Luknng af Sandmosevej og Brunbakkevej 3. Forslag tl forbedret fremkommelghed for hele Aarhus Syd 4. Kortsgtet

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Oblgatorsk opgave 2 Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Opgavens prmære formål er at lgne formen på tag-hjem delen af eksamensopgaven. Der

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

Eleven kan deltage i længere, spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter

Eleven kan deltage i længere, spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter Kpetenceråde Efter klassetrn Efter 7. klassetrn Efter 9. klassetrn Mundtlg deltage korte og enkle samtaler konkrete hverdagsemner på deltage kortere samtaler og gve korte, fremstllnger af almndelge stuatoner

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2008/09

Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2008/09 Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2008/09 BØRN OG UNGE Gedved Skole... 3 Samlet vurdering af skolen... 4 Rammebetingelser... 6 Budget 2009... 6 Personaletal... 6 Pædagogiske processer... 7 Indsatsområder

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

Skolebeskrivelse for Søvind Skole 2010/11. Webudgave BØRN OG UNGE

Skolebeskrivelse for Søvind Skole 2010/11. Webudgave BØRN OG UNGE Skolebeskrivelse for 2010/11 BØRN OG UNGE ... 3 Samlet vurdering af skolen... 4 Rammebetingelser... 6 Budget 2010... 6 Personaletal... 6 Pædagogiske processer... 7 Indsatsområder og resultater... 7 It-støtte

Læs mere

Ernst & Youngs oversigt over administrative effektiviseringsforslag til Nyborg kommune

Ernst & Youngs oversigt over administrative effektiviseringsforslag til Nyborg kommune Ernst & Youngs oversgt over admnstratve effektvserngsforslag tl Nyborg kommune Forslag Kommentarer Samlet drøftet med borgmester, kommunaldrektør og økonomchef. Omfatter alt følgende 7 punkter. Potentalet

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Bilag 6: Økonometriske

Bilag 6: Økonometriske Marts 2015 Blag 6: Økonometrske analyser af energselskabernes omkostnnger tl energsparendsatsen Energstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Paneldataanalyse 3 Specfkaton af anvendte panel regressonsmodeller

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Kresten Bundgaard, Maranne Dderksen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende: Ingen Dagsorden for mødet

Læs mere

Flere job. Gennem nye alliancer og samarbejde

Flere job. Gennem nye alliancer og samarbejde Et magasn om udfordrngerne på arbejdsmarkedet et regonalt perspektv. Med fokus på nytænkende samarbejder på tværs af erhvervs-, uddannelses- og beskæftgelsesndsatser. Når vden omsættes tl vækst. 2015 TEMA

Læs mere

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning BRUGERVEJLEDNING UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Orgnale Brugsanvsnng R INDHOLD GENERELT...3 Indlednng...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tlsgtet brug...6 OVERSIGT

Læs mere

Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2009/10

Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2009/10 Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2009/10 BØRN OG UNGE Bankagerskolen... 3 Samlet vurdering af skolen... 4 Rammebetingelser... 5 Budget 2010... 5 Personaletal... 5 Pædagogiske processer... 6 Indsatsområder

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen.

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen. VEJLEDNING I OPGØRELSE AF OMKOSTNINGER TIL ENERGIBESPARELSER 1. Vejlednngen skal benyttes af alle fjernvarmeværker Alle værker, der har et energsparemål, skal benytte denne vejlednng tl ndberetnng af omkostnnger

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

Skolebeskrivelse for Dagnæsskolen 2010/11. Webudgave BØRN OG UNGE

Skolebeskrivelse for Dagnæsskolen 2010/11. Webudgave BØRN OG UNGE Skolebeskrivelse for 2010/11 BØRN OG UNGE ... 4 Samlet vurdering af skolen... 5 Rammebetingelser... 7 Budget 2010... 7 Personaletal... 7 Pædagogiske processer... 8 Indsatsområder og resultater... 8 1.

Læs mere

Kommunikationsplan for SOF erne og IPG erne i Sønderjylland

Kommunikationsplan for SOF erne og IPG erne i Sønderjylland Kommunkatonsplan for SOF erne og IPG erne Vgtgheden af on og gensdg nformaton fremgår tydelgt af de respektve kommssorer for IPG erne : rne har tl opgave at skre mplementerngen af ndsatserne på de 4 oblgatorske

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling Industropatør Uddannelse nden for produkton udvklng 1 Industropatør - en andledes hvvsuddannelse Høje kvaltetskrav, fokus på mljø skkhed, modne teknol, psonlgt ansvar, løbende udvklng af råvar process

Læs mere

PPSS. DiSC RolleProfil 29.10.2009. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12 40

PPSS. DiSC RolleProfil 29.10.2009. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12 40 PP RolleProfl RolleProfl tllng: Regnskabschef Afdelng: rft Vrksomhed: Navnløs A/ Evalueret af: Bogholdergruppen 9.0.009 enne rapport er udleveret af: IOVER A/ Telegade K - 0 Taastrup Tlf. + 0 Person Profl

Læs mere

Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2010/11. Webudgave BØRN OG UNGE

Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2010/11. Webudgave BØRN OG UNGE Skolebeskrivelse for 2010/11 BØRN OG UNGE ... 3 Samlet vurdering af skolen... 4 Rammebetingelser... 6 Budget 2011... 6 Personaletal... 6 Pædagogiske processer... 7 Indsatsområder og resultater... 7 Læsning

Læs mere

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol Udvklng af en metode tl effektvurderng af Mljøstyrelsens Kemkalenspektons tlsyn og kontrol Orenterng fra Mljøstyrelsen Nr. 10 2010 Indhold 1 FORORD 5 2 EXECUTIVE SUMMARY 7 3 INDLEDNING 11 3.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Betjenngsvejlednng Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Indholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng af rumtemperaturregulatoren... 3 Vsnnger og knapper detaljer... 3 Om denne

Læs mere

Handlingspian for Øget gennemførelse SOSU Sjælland

Handlingspian for Øget gennemførelse SOSU Sjælland Handlngspan for Øget gennemførelse 2016 SOSU Sjælland Handlngspan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: SOSU Sjælland lnsttutonsnummer: 280108 Dato: Bestyrelsesformandens underskrft: çbl MINISTERIET

Læs mere

faktaark om nybygningens og 5. sporets kapacitet

faktaark om nybygningens og 5. sporets kapacitet Trafkudvalget 2008-09 TRU alm. del Blag 602 Offentlgt greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune shøj kommune kalundborg kommune lejre kommune odsherred kommune rosklde kommune solrød kommune vallensbæk

Læs mere

Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum

Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum Væk bonden og oplev landbolvet Benyt museets mange fleksble tlbud eller sammensæt selv et program tl dagsbesøget eller lejrskoleturen. Aktvtet engagement fordybelse

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse Tlfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademer, Professonshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 VIA Unversty College Svarprocent: 35% (3.411 besvarelser ud af 9.738 mulge) Insttutonsrapport Introdukton Indhold

Læs mere

Prøveeksamen Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kommenteret vejledende besvarelse

Prøveeksamen Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kommenteret vejledende besvarelse Økonometr Prøveeksamen Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Kommenteret vejledende besvarelse Resultaterne denne besvarelse er fremkommet ved brug af eksamensnummer 7. Dne

Læs mere

Langmarkskolen Tlf:

Langmarkskolen Tlf: Langmarkskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 5 Indsatsområder og resultater... 5 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 8 Udfordrnger...

Læs mere

Du har i vinterferien stillet følgende spørgsmål til forvaltningen:

Du har i vinterferien stillet følgende spørgsmål til forvaltningen: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltnngen Ledelsessekretaratet Llan Parker Kaule (I) Poltkerspørgsmål om sundhedsntatver 26-02-2014 Sagsnr. 2014-0033240 Dokumentnr. 2014-0033240-1 Kære Llan Du har

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.9.2015 C(2015) 6588 fnal KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015 om ændrng af Kommssonens delegerede forordnng (EU) 2015/35 for så vdt angår beregnng

Læs mere

Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2010/11. Webudgave BØRN OG UNGE

Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2010/11. Webudgave BØRN OG UNGE Skolebeskrivelse for 2010/11 BØRN OG UNGE ... 3 Samlet vurdering af skolen... 4 Rammebetingelser... 6 Budget 2011... 6 Personaletal... 6 Pædagogiske processer... 7 Indsatsområder og resultater... 7 1.

Læs mere

BLÅ MEMOSERIE. Memo nr. 208 - Marts 2003. Optimal adgangsregulering til de videregående uddannelser og elevers valg af fag i gymnasiet.

BLÅ MEMOSERIE. Memo nr. 208 - Marts 2003. Optimal adgangsregulering til de videregående uddannelser og elevers valg af fag i gymnasiet. BLÅ MEMOSERIE Memo nr. 208 - Marts 2003 Optmal adgangsregulerng tl de vderegående uddannelser og elevers valg af fag gymnaset Karsten Albæk Økonomsk Insttut Købenavns Unverstet Studestræde 6, 1455 Købenavn

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 Advokat Bors Frederksen Advokat Jørgen Holst Advokatfrmaet Poul Schmth Holst, Advokater Vester Farmagsgade 23 Hans Broges Gade 2 1606 København V 8100 Århus C J.nr. 89-14585 BORIDERJCWZ Redegørelse medfør

Læs mere

OPI virksomhedsinvolvering:

OPI virksomhedsinvolvering: 18. jun 2012 OPI vrksomhedsnvolverng: Erfarnger fra OPI-Lab demonstratonsprojekt 1 1 Det Intellgente Hosptalsbaderum Peter Bamberg Jensen, OPI projektleder Syddansk Sundhedsnnovaton Regon Syddanmark Peter.Bamberg.Jensen@regonsyddanmark.dk

Læs mere

Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 231 om Naalakkersuisuts forbrug af eksterne konsulenter og ansatte med bopæl i udlandet. Svar på spørgsmål 1.

Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 231 om Naalakkersuisuts forbrug af eksterne konsulenter og ansatte med bopæl i udlandet. Svar på spørgsmål 1. Anngaasaqarnermut Akleraartarnermullu Naalakkersusoq Naalakkersusoq for Fnanser og Skatter NAALAKKERSUSUT GOVERNMENT OF GREENLAND Medlem af natssartut Vvan Motzfeldt, Sumut Besvarelse af 37 spørgsmål nr.

Læs mere

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke d. 23.5.2013 Fastlæggelse af strukturel arbedsstyrke Dokumentatonsnotat tl Dansk Økonom, Forår 2013 For at kunne vurdere økonomens langsgtede vækstpotentale og underlggende saldoudvklng og for at kunne

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Bemærknnger tl lovforslaget Almndelge bemærknnger l. ndlednng 2. Lovforslagets ndhold 2.1. ndførelse af nye sanktoner for overtrædelse af de fællesskabsretlge udbudsregler 2.2. Justerng af standstl-reglerne

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen 2000. www.netstof.dk www.stofnfo.sst.dk www.sundhedsstyrelsen.dk www.sundhed.dk www.peqqk.gl Denne brochure gver dg oplysnnger

Læs mere

Dagsorden: Iver Poulsen (på valg) Christian Holm Nielsen Maybritt Pugflod Bodil Schmidt Lars Provstgaard Bjarne Vogt (på valg) Viggo Kofod (på valg)

Dagsorden: Iver Poulsen (på valg) Christian Holm Nielsen Maybritt Pugflod Bodil Schmidt Lars Provstgaard Bjarne Vogt (på valg) Viggo Kofod (på valg) afholdes en Fælles Generalforsamlng sammen med HGU, Dagl Brugsen, Dn Egen Forenng og Dagsorden: 1. Valg af drgent 2. Valg af stemmetællere 3. Formandens beretnng og fremlæggelse af vsoner for fremtden

Læs mere

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødnng Angelo Andersen.. Problemformulerng I forbndelse med ønsket om at reducere kvælstof udlednngen fra landbruget kan det være nyttgt at undersøge hvordan landbruget

Læs mere

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor Dgtal forvaltnng på tværs den offentlge sektor Manager Lars Andersen PLS RAMBØLL Management A/S www.pls-ramboll.com 23. oktober 2002 Den Dgtale Borger 2002 Konklusoner Nettet er blevet hverdag sær brugsfrekvensen

Læs mere

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger Udvklngen de kommunale udlgnngsordnnger af Svend Lundtorp AKF Forlaget Jun 2004 Forord Dette Memo er skrevet de sdste måneder af 2003, altså før strukturkommssonens betænknng og før Indenrgsmnsterets

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

Den politiske organisation

Den politiske organisation Regnskab 2010 Den poltske organsaton Byrådet 2010 2013 Ulla Hardy-Hansen (C) 1. vceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Carsten Wlff (V) 2. vceborgmester Per Frost Henrksen (A) Ergn Øzer (A)

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Skattemnsteret Aktvtetsbaseret målng af nes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Skattemnsterets område peroden 1. jul 2007 tl 30.

Læs mere

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang . Kort beskrvelse TheraPro HR9 Elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 4 Med den elektronske radatortermostat kan du ndstlle rumtemperaturen nøjagtgt efter

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2012. Og den gennemsntlge startløn er fortsat på den pæne sde af 31.500

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2013. Og den gennemsntlge startløn er nu på den pæne sde af 32.000 kr.

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere