Husdyrgødning Ansøgt: Kg N Kg P DE Tilført Minkgylle ,3 Tilført Kvæggylle ,8 Total sum:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husdyrgødning Ansøgt: Kg N Kg P DE Tilført Minkgylle 5.600 1.600 53,3 Tilført Kvæggylle 6.080 891 60,8 Total sum: 11.680 2."

Transkript

1 Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade Aars GÅRDEJER KRISTIAN STEIN NIELSEN Bandsholmvej 54 Hvorvarp 9600 Aars Tel.: Dato: 8. april 2014 Arealgodkendelse Indledning Vesthimmerlands Kommune har den 12. december 2013 modtaget din ansøgning om arealgodkendelse på Bandsholmvej 54 ejendom. Godkendelse af 23. april 2014 Vesthimmerlands Kommune meddeler hermed godkendelse efter 16 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 1 til at anvende udspredningsarealer tilknyttet bedriften Bandsholmvej 54, 9600 Aars. Godkendelsen meddeles til Kristian Stein Nielsen med CVR nr Kravet om en godkendelse er udløst af arealernes beliggenhed i sårbart område og ønsket om at modtage husdyrgødning fra Kim Larsen, Birkevej 38, 9600 Aars, hvor der er udarbejdet en miljøgodkendelse. Der er ingen husdyrproduktion på Bandsholmvej 54. Teknik- og Miljøforvaltningen Frederik IX s Plads Farsø Sagsnr.: Dokumentnr.: Sagsbehandler: Olav Dyhrberg Fogtmann Tel.: Mail: Husdyrgødning i bedriften fremgår af nedenstående skema Husdyrgødning Ansøgt: Kg N Kg P DE Tilført Minkgylle ,3 Tilført Kvæggylle ,8 Total sum: ,1 Godkendelsen omfatter 81,5 Ha hvoraf 74,6 Ha er ejet og 6,9 Ha er forpagtet. Godkendelsen er meddelt på nedenstående vilkår. Det er kommunens vurdering, at anvendelsen af arealerne til husdyrgødning ikke vil medføre væsentlige virkninger på miljøet, når anførte vilkår overholdes. 1 Lov nr af 20. december 2006

2 Hvis forudsætningerne for afgørelsen ændres (ændret areal, ændret husdyrgødningsaftale), skal vi behandle sagen igen. Udskiftning af arealer, der indgår i denne godkendelse, skal anmeldes til kommunen. Anmeldelsen skal ske inden planårets begyndelse d. 1. august. Udkast i høring Udkast til godkendelse har været forelagt ansøger, leverandør og naboer i 3 uger i perioden fra 3. marts til den 27. marts Der er ikke indkommet bemærkninger til udkastet. Tilsynsmyndighed Vesthimmerlands Kommune er tilsynsmyndighed og har ret til, på ethvert tidspunkt at kontrollere, at ovennævnte vilkår og forudsætninger i miljøgodkendelsen overholdes. Klage og søgsmål Du kan klage over kommunens afgørelse indtil 4 uger efter offentliggørelsen. Alle, der har væsentlig individuel interesse i sagen, samt en række foreninger og organisationer kan klage. Efter klagefristens udløb vil du blive orienteret, om der er klaget eller ej. Klagen skal være skriftlig og sendes til eller til Vesthimmerlands Kommune, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars. Vi skal have modtaget klagen senest d. 21. maj 2014 kl. 15:00. Det kan være belagt med gebyr at klage. Reglerne om dette fremgår af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Hvis kommunens afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal et evt. sagsanlæg i henhold til loven være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Vi gør opmærksom på, at du, som part i sagen, har ret til fuld aktindsigt. Udnyttelse af godkendelsen Godkendelsen kan udnyttes, når den er meddelt - også selv om der er klaget over den, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer noget andet. Natur- og Miljøklagenævnet kan ophæve godkendelsen. Denne godkendelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden starten af gødningssæsonen 2015/16. Side 2

3 Vilkår for arealgodkendelsen Håndtering af husdyrgødning 1. Håndtering af gylle og anden husdyrgødning skal foregå under opsyn, således at spild undgås, og der tages størst muligt hensyn til omgivelserne. 2. Gyllevogn til transport/udkørsel af gylle skal være udstyret med en overløbssikring. Alternativt skal der i forbindelse med gyllebeholderne etableres fast, støbt plads med afløb til opsamlingsbeholder. Pladsen skal rengøres ved evt. spild af flydende husdyrgødning. Transport af husdyrgødning 3. Ved transport af gylle på offentlige og private fælles veje skal gyllevognens åbninger være forsynet med låg eller lignende, således at spild ikke kan finde sted. Skulle der alligevel ske spild, skal dette straks opsamles. Udbringning 4. På aftalearealer må der udbringes en gødningsmængde på maksimalt 1,4 DE/ha. Overfladevand og grundvand 5. Der må ikke etableres afvandingsrender til afledning af vand til åer, bække, grøfter, dræn eller søer på lavbundsarealerne mark 73-0 a-d (bilag 2). 6. I sædskiftet skal der indgå 17% efterafgrøder (beregnet ud fra efterafgrødegrundarealet) ud over det til enhver tid lovpligtige krav. Tilsyn, kontrol og egenkontrol 7. Dokumentation i form af sædskifte- og gødningsplaner, forpagtnings- og gødningsaftaler med andre opbevares i mindst 5 år og forevises kommunen på forlangende. 8. Efterafgrøderne skal fremgå af gødningsplan og regnskab, der skal opbevares i 5 år til forevisning på kommunens forlangende. Side 3

4 Kommunens vurdering af projektet Arealer Til bedriften hører et ejet og forpagtet udspredningsareal på 81,55 ha. Der udbringes 114 DE husdyrgødning på arealet. Beskyttede diger gravhøje. Der er registreret et beskyttet dige øst for mark 70. På mark 73 b og d er registreret beskyttede gravhøje. Jorddiger må ikke ændres eller beskadiges. Gravhøje, er beskyttet mod jordbehandling, gødskning og plantning i en afstand af 2 m fra højen. Næringsstoffer til overfladevand. En eventuel påvirkning af Limfjorden fra husdyrbruget, herunder Natura 2000 områder i Limfjorden, ville være en generel eutrofiering via udledning af næringsstofferne kvælstof og fosfor. Det vurderes, at der ikke vil være andre påvirkningsmuligheder. Kvælstof 74,65 ha af udbringningsarealerne afvander via Trend Å til Bjørnsholm Bugt, som ifølge Husdyrloven betragtes som et mindre kvælstofsårbart område i Limfjorden, hvor der er flere Natura 2000 områder. Den kvælstofreduktion, der sker fra rodzonen til recipienten, er middel til høj, og udbringningsarealerne er derfor kategoriseret som nitratklasse 0. 6,9 ha af udbringningsarealerne afvander via Bjørnsholm Å til Bjørnsholm Bugt/Løgstør Bredning, som ifølge Husdyrloven betragtes som et meget kvælstofsårbart Natura 2000 område i Limfjorden. Løgstør Bredning er en del af EU-habitatområde nr. 16. Den kvælstofreduktion, der sker fra rodzonen til recipienten, er middel, og udbringningsarealerne er derfor kategoriseret som nitratklasse 2. Der udbringes husdyrgødning efter reglerne for 1,4 dyreenheder (DE) pr. ha. Ansøger anvender et sædskifte for svin med et øget andel efterafgrøder på 17 % ud over de almindelige krav. Disse efterafgrøder skal følge de samme regler, som gælder for de lovpligtige efterafgrøder hvad gælder artsvalg, dyrkningsperiode og kvælstofgødning. Dette tiltag sikrer ifølge beregninger i husdyrgodkendelse.dk, at den samlede udvaskning af kvælstof fra rodzonen reduceres til en udbringning på 1,36 DE/ha. Tiltaget sikrer at husdyrbruglovens beskyttelsesniveau for nitrat til overfladevand er overholdt. Kvælstofudvaskningen fra bedriftens arealer på i alt 81,55 ha udgør 62,3 kg N/ha ved anvendelse af svinesædskiftet med 17 % ekstra efterafgrøder. Det er mindre end udvaskningen fra et handelsgødet sædskifte på de samme jordtyper beregnet til 62,4 kg N/ha. I forhold til et handelsgødet sædskifte medfører husdyrbruget med anvendelse af en af de nævnte tiltag ikke et ekstra bidrag, der kan tilskrives husdyrgødning. Bedriftens arealer medfører således hverken i sig selv eller i kumulation med andre bedrifter en væsentlig påvirkning af Limfjorden til Løgstør Bredning (Natura 2000 område). Side 4

5 Fosfor Bjørnsholm bugt betragtes ifølge Husdyrloven endvidere som et mindre fosforsårbart område. Her vil de generelle gødningsregler som udgangspunkt være tilstrækkelige til at sikre at området ikke bliver væsentligt påvirket via fosforudledning. Løgstør Bredning betragtes ifølge Husdyrloven endvidere som et område, der er overbelastet med fosfor. Derfor skal det sikres, at udledning af fosfor ikke øges nævneværdigt. Hovedparten af udbringningsarealerne ligger dog i område med lav risiko for udledning af fosfor (fosforklasse 0), og kun 0,56 ha (6,9 ) ligger i lavbundsområde med middel risiko for udledning af fosfor (fosforklasse 2) og med et lavt okkerpotentiale, der medfører at fosforen ikke bindes men kan udvaskes fra jorden. For at imødegå udvaskning af fosfor til Natura 2000 områderne i Løgstør Bredning, er sat vilkår til at der ikke må ikke etableres afvandingsrender til afledning af vand til vandløb, grøfter eller dræn på lavbundsarealerne i de fosforbelastede områder (bilag 2). Det afgørende mht. fosforregulering er dog, om arealet er detailafvandet i form af dræn eller grøfter. Arealerne med lavbundsudpegninger er ikke drænede, og giver derfor ikke anledning til at stille krav til fosforoverskuddet. Det er sikret at lovens krav om maksimalt P-overskud pr. hektar er opfyldt for udbringningsarealerne i ovennævnte fosforklasser. Derfor vurderes det, at udledningen af fosfor til Løgstør Bredning og Bjørnsholm Bugt ikke øges væsentligt. Ingen af udbringningsarealer har stærk hældning (mere end 6 %) ned mod å eller vandløb, der kunne give anledning til forøget risiko for erosion til vandmiljø. Samlet vurderes det at tabet af fosfor fra landbrugets arealer til vandmiljøet ved hensynsfuld drift er minimal. Det vurderes, at det er sikret, at påvirkning med kvælstof og fosfor til overfladevand og kvælstof til grundvand ikke overskrider lovens beskyttelsesniveau for de beskrevne arealer. Det vurderes endvidere som tilstrækkeligt til, at Natura 2000 områder i Limfjorden ikke påvirkes. Næringsstoffer til grundvand Ingen af bedriftens udbringningsarealer ligger i nitratfølsomt indvindingsområde. Side 5

6 Næringsstoffer til tør natur Natura 2000: Udbringningsarealerne ligger i en afstand på meter til Natura 2000 områderne og det er derfor vurderet, at disse ikke vil være påvirket af ammoniak fra arealerne. Der med andre ord ikke grundlag for at stille yderligere krav i forhold til de krav, der allerede følger af Lovens generelle beskyttelsesniveau og BAT for ammoniak. Udbringning af husdyrgødningen sker i henhold til de generelle regler, anført i husdyrbekendtgørelsen 5, hvilket vi betragter, som den bedste tilgængelige teknik (BAT). Vesthimmerlands Kommune har samlet vurderet, at det ansøgte projekt med de vilkår, der er stillet, ikke medfører væsentlige miljømæssige påvirkninger, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelserne. Det vurderes endvidere, at projektet ikke vil forringe tilstanden af beskyttede naturtyper og arter, herunder habitatdirektivets bilag IV-arter såvel i som uden for Natura 2000 områder. Vesthimmerlands Kommune D. 8. april 2014 Olav Dyhrberg Fogtmann Miljømedarbejder Kopi af afgørelsen er sendt til: Ansøger Kristian Stein Nielsen Leverandør af husdyrgødning Kim Larsen Birkevej 38, 9600 Aars Landboforeningen AgroNord att. Rune Hjortbak. Danmarks Sportsfiskerforbund, og Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening DOF Nordjylland, Det Økologiske Råd Sundhedsstyrelsen, Danmarks Fiskeriforening, Ferskvandsfiskeriforening, Bilag Bilag 1 og 1a: Udspredningsarealer for bedriften Bilag 2 : Arealer i fosforklasse 2 der afvander til Limfjorden Bilag 3: Projektbeskrivelse Bilag 4: IT-ansøgning (kan rekvireres ved henvendelse til kommunen)

7 Bilag 1 Udspredningsarealer

8 Bilag 1a Udspredningsarealer fortsat Side 2

9 Bilag 2 Lavbundsarealer med okkerpotentialer og fosforklasse 2 der afvander til fosforsårbart område i Limfjorden: Løgstør Bredning

10 PROJEKTBESKRIVELSE, 16 Kristian Stein Nielsen, Bykærgaard, Bandsholmvej 54, 9600 Aars Resumé Kristian Stein Nielsen ejer Bykærgaard på Bandsholmvej 54, 9600 Aars med tilhørende jord. Kristian Stein Nielsens arealer indgår som gylleaftale i miljøgodkendelsen Birkevej 38, 9600 Aars, der ejes af Kim Larsen. Aftalen om at modtage kvæggylle fra Birkevej 38 udløser krav om miljøgodkendelse af Kristian Stein Nielsens arealer, da de delvist ligger i nitratklasse 2 og i et opland med et stigende husdyrtryk. Kristian Stein Nielsen kommer til at modtage hhv. 60,8 DE i kvæg- og 53,3 DE i minkgylle til udspredning på 81,55 ha. Han har ikke selv nogen husdyrproduktion. Ansøgningen opfylder kravene til kvælstof samt fosfor til overfladevand. Ansøgningen og beregningerne er udført i det elektroniske ansøgningssystem på interface version 2.2, uploadet 27. november 2013, FarmN version 4.0, beregningsmotor 2.1, skemanr Tilført husdyrgødning I tabel 1 ses en opgørelse over antal DE af husdyrgødning tilført arealerne i ansøgt drift. Husdyrgødning Type Kg N Kg P DE, ansøgt drift Modtaget Minkgylle ,3 Modtaget Kvæggylle ,8 Total ,1 Tabel 1. Modtaget husdyrgødning i ansøgt produktion. Selv om denne ansøgning er foranlediget af ønsket om modtagelse af gylle fra Kim Larsen, forbeholder Kristian Stein Nielsen sig ret til at modtage en tilsvarende mængde gylle fra andre bedrifter. Dette skal naturligvis ske under hensyntagen til de vilkår, der måtte blive stillet i miljøgodkendelsen 1 samt, at kommunen skal underrettes med henblik på vurdering af konsekvenserne for eventuelle ændringer i vilkårene. 1

11 3 Arealer Til Kristian Stein Nielsens ejendom på Bandsholmvej 54, 9600 Aars, er der tilknyttet et udbringningsareal på 80,95 ha. Kristian Stein Nielsen driver ikke andre arealer end de, der hører til Bandsholmvej 54. Arealerne fremgår af bilag 2. Markerne 1-0, 2-0, 4, 6-0, 7-0, 8-0 og 65-0 kan vandes. Der er i beregningerne på valgt det samme sædskifte, som referencesædskiftet, nemlig S4. Da der anvendes samme sædskifte i ansøgt produktion som referencesædskiftet, skal der ikke stilles vilkår om sædskiftet. Se afsnit 5 vedr. miljømæssige krav til driften af arealerne. 4 Miljøteknisk redegørelse 4.1 Fosfor til overfladevand Bedriftens ejede udspredningsarealer ligger alle uden for fosforoverbelastede oplande til marine Natura 2000-områder, mens de forpagtede arealer ved Gatten (mark ) ligger indenfor. Inden for fosforoverbelastede oplande til marine Natura områder kan der stilles specielle krav til fosforoverskuddet, hvis arealerne desuden ligger i et udpeget lavbundsområde med mindre at det kan dokumenteres, at jernfosforforholdet er over 20. Det afgørende mht. fosforregulering er dog, om arealet er detailafvandet i form af dræn eller grøfter. Nogle af Kristian Stein Nielsens arealer er drænede, men det er reelt kun en mindre del af mark 8-0, som både er delvist udpeget som lavbundsområde og drænet. Det drænede område i denne ansøgning skilt ud og kaldt mark 8-1d, som vist herunder:

12 Der har ikke været behov for at foretage projekttilpasninger for at nedbringe fosforoverskuddet på arealerne. Beregninger i husdyrgodkendelse.dk viser, at kravene til fosforoverskud er overholdt. 4.2 Kvælstof til overfladevand I bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug 2 er de nitratfølsomme oplande i Danmark inddelt i tre nitratklasser, som bestemmer beskyttelsesniveauerne ud fra de generelle harmoniregler: Nitratklasse 1: 85 % af de generelle harmoniregler Nitratklasse 2: 65 % af de generelle harmoniregler Nitratklasse 3: 50 % af de generelle harmoniregler Eksempelvis må den maksimale udvaskning i nitratklasse 1 således svare til den udvaskning, som tilførsel af 85 % af harmonitrykket (dvs. 1,4; 1,7 eller 2,3 DE/ha) vil give anledning til. Kravet til maksimal udvaskning kan derfor uden yderligere tiltag efterleves ved at reducere husdyrtrykket til 85 % af fx 1,4 DE/ha, dvs. 1,19 DE/ha. Ønsker man at i stedet at øge husdyrtrykket fra 85 % af de generelle regler, skal man enten øge andelen af efterafgrøder, reducere i N-kvoten, vælge et andet og mere miljøvenligt sædskifte eller en kombination af disse tre muligheder. Betingelsen for at øge husdyrtrykket er, at udvaskningen ikke bliver større end det, som 85 % af harmonitrykket ville give anledning til. Bedriften har udspredningsarealer inden for nitratklasse 2, så der stilles skærpede krav til kvælstofudvaskningen til marine Natura 2000-områder. Den maksimale udvaskning må derfor ifølge et vægtet gennemsnit svare til den udvaskning, som tilførsel af 97,0 % af harmonitrykket vil give anledning til. Ønsker Kristian Stein Nielsen at øge husdyrtrykket fra 97,0 % af 1,4 DE/ha, dvs. 1,36 DE/ha, skal han enten øge andelen af efterafgrøder, reducere i N-kvoten, vælge et andet sædskifte eller en kombination af disse. Betingelsen for at øge husdyrtrykket er, at udvaskningen ikke bliver større end det, som 97,0 % af harmonitrykket ville give anledning til. Husdyrtrykket i den ansøgte drift er på 1,4 DE/ha, og sædskifte S4 er valgt. Dette sædskifte er også referencesædskifte for udvaskningsberegningerne, hvorfor der ikke stilles krav til afgrødevalget i den ansøgte drift. Ved derudover at forpligte sig til ekstra 16 % efterafgrøder opfylder Kristian Stein Nielsen kravene til kvælstofudvaskning til Limfjorden. 4.3 Nitratfølsomme indvindingsområder Indenfor områder hvor der foretages vandindvinding til vandværker, må udvaskningen af nitrat ikke forøges i forhold til udvaskningen i nu-driften. På nye arealer må udvaskningen til grundvandet ikke overstige 50 mg nitrat/l. Ingen af Kristian Stein Nielsens marker ligger i nitratfølsomme indvindingsområder. 2 Bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009

13 4.4 Beskrivelse af projektstart Kim Larsen har opnået miljøgodkendelse af sin husdyrproduktion, derfor forventes 16-godkendelsen at blive taget i brug i foråret BAT Kristian Stein Nielsen mener, at hans praksis vedr. udbringning af flydende husdyrgødning lever op til BAT på nedenstående punkter. Det er således BAT: at minimere emissionerne fra gødning til jord og grundvandet ved at afbalancere mængden af gødningen med afgrødens forventede krav at tage hensyn til de pågældende markers karakteristika, når der tilføres gødning på dem; dette gælder i særdeleshed jordbundsforholdene, jordtypen og arealets hældning, klimatiske forhold, nedbør og kunstvanding, jordens anvendelse og dyrkningsmetoder, herunder vekseldrift. Det sker bl.a. ved udarbejdelse af mark- og gødningsplaner samt gennemgang af markerne med en planteavlskonsulent. at man afstemmer den producerede husdyrgødning med udspredningsarealet og afgrødens gødningsbehov og i forhold til anvendt kunstgødning og frigivelse af næringsstoffer fra jorden. Det kan bl.a. ske ved o mark- og gødningsplanlægning o jordbundsanalyser o at analysere gyllen for indhold af kvælstof og fosfor at reducere forurening af vand ved navnlig at gøre alt det følgende: o ikke at tilføre gødning til stejlt hældende marker o ikke at tilføre gødning på arealer, der støder op til vandløb (ved at efterlade et stykke jord ubehandlet) o at sprede gødning så tæt så muligt før den maksimale afgrødevækst og optagelse af næringsstoffer finder sted o ikke at tilføre gødning til jorden, når marken er vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket at ved afgrødehøjde under 10 cm tilstræbes det at udbringe gødningen under ideelle vejrforhold dvs. kølig, fugtigt og vindstille eller ved direkte nedfældning. at nedfælde gylle på sort jord og i græsmarker at håndtere spredningen af gødning således, at lugtgener mindskes på steder, hvor det er sandsynligt, at naboer kan berøres, ved navnlig at gøre alt det følgende: o at sprede gødning i løbet af dagen, når der er mindre sandsynlighed for at folk er hjemme samt at undgå weekender og helligdage o at være opmærksom på vindretning i forhold til nabohusene

14 Kristian Stein Nielsen forbeholder sig dog muligheden for at køre husdyrgødning ud i weekender og helligdage, hvis der har været ekstraordinære vejrforhold, som har hindret udkørsel i en lang periode. Dette forbehold tages for i disse specielle situationer at optimere udbringningen i forhold til planternes optagelse af husdyrgødningens næringsstoffer og herunder at mindske ammoniakfordampningen og lugtemissionen.

15 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00 Navn Kristian Stein Nielsen Adresse Bandsholmvej 54 Telefon Mobil E Mail Kort beskrivelse Bandsholmvej 54, 16, 2013, Kr. Stein Nielsen, modtager fra Kim Larsen, Birkevej 34+38

16 Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: Ejer og driftsforhold Godkendelsespligt Godkendelsens omfang Tidligere godkendelser Offentlighed og høring Ikke teknisk resumé Markoplysninger Gødningsregnskab Nitrat (overfladevand) Nitrat (grundvand) Fosfor Ammoniak fra udbringning Gener fra udbringning 8 Bilag Arealer Bilag Staldafsnit Bilag Opbevaringslager Side 2 / 18

17 Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: Ejer og driftsforhold Dette afsnit indeholder ansøgers kontaktoplysninger samt oplysninger til identifikation af husdyrbruget. Ansøger tekst: Kommunikations e mail adresse der bliver brugt til kommunikation mellem ansøger og sagsbehandler: Ejendomme og ejendomsnumre Navn Ejendomsnummer CVR/P nummer Bandsholmvej Adresse Postnummer By Matrikler på ejendom Bandsholmvej 54 Ejerlav Helminggård, Ulstrup Hvorvarp By, Ulstrup Hvorvarp By, Ulstrup Grårup By, Ulstrup Grårup By, Ulstrup Matrikel nummer 3t 5a 5u 1at 1am CHR på ejendom Bandsholmvej 54 CHR Ansøger Kristian Stein Nielsen Bandsholmvej Aars Tlf.nr.: Mobil: Konsulent Rune Hjortbak, Agri Nord Markedsvej Aars Tlf.nr.: Mobil: Kontaktperson på bedriften Kristian Stein NIelsen Tlf.nr.: Mobil: Bedriftsoplysninger 9600 CVR nummer: Generel vurdering: Generel vurdering er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling Vilkår: Vilkår er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling 1.2 Godkendelsespligt Herunder gøres der rede for, hvorfor projektet kræver godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven. Ansøger tekst: Generel vurdering: Generel vurdering er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling Side 3 / 18

18 Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: Vilkår: Vilkår er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling 1.3 Godkendelsens omfang I dette afsnit gøres der rede for projektets overordnede forhold, som ikke direkte har med miljøpåvirkningen at gøre. Der gøres rede for, hvad projektet omfatter, dvs. hvilke ejendomme og bygninger, hvilket dyrehold, hvilke arealer samt eventuelle biaktiviteter. Der oplyses desuden om tidligere godkendelser af husdyrbruget og om hvad der skal ske i tilfælde af husdyrbrugets ophør. Ansøger tekst: Generel vurdering: Generel vurdering er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling Vilkår: Vilkår er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling Tidligere godkendelser Ansøger tekst: Generel vurdering: Generel vurdering er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling Vilkår: Vilkår er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling Offentlighed og høring Der gøres her rede for inddragelse af offentligheden og lovpligtige høringer. Ansøger tekst: Generel vurdering: Generel vurdering er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling Vilkår: Vilkår er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling Ikke teknisk resumé Projektet og dets miljømæssige konsekvenser beskrives i et ikke teknisk resumé, der gør det muligt for offentligheden at få indblik i projektet og konsekvenserne af godkendelsen af projektet. Ansøger tekst: Generel vurdering: Generel vurdering er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling Vilkår: Vilkår er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling 3.1 Markoplysninger I dette afsnit oplyses der om en række generelle forhold om driften af husdyrbrugets udbringningsarealer, og i tabellerne vises oplysninger om de enkelte marker, som udgør udbringningsarealet. Oplysningerne er grundlaget for beregninger af nitratudvaskning og fosforoverskud samt kommunens vurdering af miljøpåvirkningen. Ansøger tekst: Grundlæggende arealoplysninger Antal DE kvæg, får og geder på bedriften inkl. DE på andre bedrifter, der afsættes grovfoder til beregnet ud fra 3000 FE/DE: 0,00 DE Er antal af andre DE udbragt på bedriften større end det før angivne antal DE kvæg, får og geder: Ja Anvender og efterlever bedriften husdyrgødningsbek. bilag 2 jf. 28 stk. 3 om forhøjet harmonital på 2,3 for visse kvægbedrifter: Nej Er bedriften et økologisk landbrug: Nej % af samlet areal med efterafgrøder udover PD krav: 16,00 % Reduceret kvælstofnorm: 0,00 % Arealoplysninger Udbringningsarealer Total 81,55 74,65 0,00 6,90 0,00 0,00 81,55 0,00 0,00 0,00 Side 4 / 18

19 Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: Navn Ha Drænet Jb.Type Vandet Sædskifte N kl. 0 ha N kl. 1 ha N kl. 2 ha N kl. 3 ha G.vand ha P kl. 0 ha P kl. 1 ha P kl. 2 ha P kl. 3 ha 2 0 2,95 Nej JB2 Nej S4 S4 2,95 0,00 0,00 0,00 0,00 2,95 0,00 0,00 0, ,21 Nej JB2 Ja S4 S4 3,21 0,00 0,00 0,00 0,00 3,21 0,00 0,00 0, ,64 Nej JB2 Ja S4 S4 3,64 0,00 0,00 0,00 0,00 3,64 0,00 0,00 0, ,83 Nej JB2 Nej S4 S4 9,83 0,00 0,00 0,00 0,00 9,83 0,00 0,00 0, ,99 Nej JB2 Nej S4 S4 4,99 0,00 0,00 0,00 0,00 4,99 0,00 0,00 0, ,31 Nej JB2 Nej S4 S4 4,31 0,00 0,00 0,00 0,00 4,31 0,00 0,00 0, ,26 Nej JB4 Nej S4 S4 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,00 0,00 0, ,45 Nej JB2 Ja S4 S4 2,45 0,00 0,00 0,00 0,00 2,45 0,00 0,00 0, ,65 Nej JB2 Ja S4 S4 3,65 0,00 0,00 0,00 0,00 3,65 0,00 0,00 0, ,92 Nej JB2 Ja S4 S4 4,92 0,00 0,00 0,00 0,00 4,92 0,00 0,00 0,00 8 1d 1,06 Ja JB2 Nej S4 S4 1,06 0,00 0,00 0,00 0,00 1,06 0,00 0,00 0, ,68 Nej JB2 Ja S4 S4 5,68 0,00 0,00 0,00 0,00 5,68 0,00 0,00 0, ,44 Nej JB2 Ja S4 S4 17,44 0,00 0,00 0,00 0,00 17,44 0,00 0,00 0, ,73 Nej JB2 Nej S4 S4 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73 0,00 0,00 0, ,76 Nej JB2 Nej S4 S4 2,76 0,00 0,00 0,00 0,00 2,76 0,00 0,00 0, a 1,08 Nej JB2 Nej S4 S4 0,00 0,00 1,08 0,00 0,00 1,08 0,00 0,00 0,00 Ref. Sædskifte 73 0b 1,23 Nej JB2 Nej S4 S4 0,00 0,00 1,23 0,00 0,00 1,23 0,00 0,00 0, c 2,26 Nej JB2 Nej S4 S4 0,00 0,00 2,26 0,00 0,00 2,26 0,00 0,00 0, d 2,33 Nej JB2 Nej S4 S4 0,00 0,00 2,33 0,00 0,00 2,33 0,00 0,00 0, ,46 Nej JB2 Nej S4 S4 2,46 0,00 0,00 0,00 0,00 2,46 0,00 0,00 0, ,33 Nej JB2 Nej S4 S4 4,33 0,00 0,00 0,00 0,00 4,33 0,00 0,00 0,00 Total 81,55 74,65 0,00 6,90 0,00 0,00 81,55 0,00 0,00 0,00 Marker markeret med # er manuelt udpeget til at indgå i beregning af overfladeudvaskning svarende til et plantebrug. De stjernemarkerede (*) arealer er manuelt redigerede af ansøger til at være beliggende i andre beskyttelseområder for fosfor, nitrat og grundvand end det fremgår af kortværket til husdyrgodkendelse.dk. Arealerne kan også redigeres manuelt til at ligge udenfor beskyttelsesområderne. I de efterfølgende beregninger bliver arealerne som er markeret med * behandlet efter de manuelt indtastede oplysninger i arealtabellen. Aftalearealeraler Navn ha Områder omfattet af N eller P klasse 1 3? Ingen data Total 0 Har modtageren en arealgodkendelse til modtagelse af de tilførte mængder? Generel vurdering: Generel vurdering er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling Vilkår: Vilkår er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling 3.2 Gødningsregnskab I dette afsnit vises et regnskab over produceret, tilført og fraført husdyrgødning på den bedrift, som husdyrbruget hører under, og der gøres rede for teknologi anvendt til udbringning af husdyrgødning. Ansøger tekst: Nudrift Produceret husdyrgødning Side 5 / 18

20 Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: Anlæg Gødningstype KgN KgP DE kvæg, kår, geder DE svin og andre dyr Default anlaeg Fjerkrægylle 0,00 0,00 0,00 0,00 Default anlaeg Svinegylle 0,00 0,00 0,00 0,00 Default anlaeg Kvæggylle 0,00 0,00 0,00 0,00 Default anlaeg Minkgylle 0,00 0,00 0,00 0,00 Default anlaeg Dybstrøelse 0,00 0,00 0,00 0,00 Default anlaeg Fast gødning 0,00 0,00 0,00 0,00 Default anlaeg Ajle 0,00 0,00 0,00 0,00 Default anlaeg Afsat ved græsning 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilført husdyrgødning Adresse Gødningstype KgN KgP Antal DE Ingen data Afsat husdyrgødning Adresse Gødningstype KgN KgP Ingen data Total husdyrgødning DE kvæg, får, geder DE svin og andre dyr Gødningstype KgN KgP Ingen data DE kvæg, får, geder DE svin og andre dyr Total Beregning af harmonital Harmonital: 0 DE/ha Ansøgt drift Produceret husdyrgødning Anlæg Gødningstype KgN KgP DE kvæg, kår, geder DE svin og andre dyr Default anlaeg Fjerkrægylle 0,00 0,00 0,00 0,00 Default anlaeg Svinegylle 0,00 0,00 0,00 0,00 Default anlaeg Kvæggylle 0,00 0,00 0,00 0,00 Default anlaeg Minkgylle 0,00 0,00 0,00 0,00 Default anlaeg Dybstrøelse 0,00 0,00 0,00 0,00 Default anlaeg Fast gødning 0,00 0,00 0,00 0,00 Default anlaeg Ajle 0,00 0,00 0,00 0,00 Default anlaeg Afsat ved græsning 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilført husdyrgødning Adresse Gødningstype KgN KgP Antal DE Ingen adresse Minkgylle 5600, ,00 53,30 Ingen adresse Kvæggylle 6080,00 891,00 60,80 Afsat husdyrgødning Adresse Gødningstype KgN KgP Ingen data Total husdyrgødning DE kvæg, får, geder DE svin og andre dyr Gødningstype KgN KgP DE kvæg, får, geder DE svin og andre dyr Kvæggylle 6080,00 891, ,80 Minkgylle 5600, , ,30 Total 11680, , ,10 Beregning af harmonital Harmonital: 1,4 DE/ha Udbringningsteknologi Side 6 / 18

21 Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: Generel vurdering: Generel vurdering er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling Vilkår: Vilkår er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling 3.3 Nitrat (overfladevand) Dette afsnit drejer sig om nitratudvaskning til overfladevand. Ansøgningssystemet har beregnet nedenstående fem parametre, som indgår i kommunens vurdering af udvaskning af nitrat til overfladevand. Ansøger tekst: Beregning af nitratudvaskning til overfladevand Tabellen viser det maksimale dyretryk (DE max ) og udvaskning svarende til maksimalt dyretryk uden virkemidler, samt det reelle dyretryk (DE reel ) for ansøgt drift og den reelle udvaskning med brug af virkemidler i ansøgt drift. DE max bestemmes af dyreholdets sammensætning og reduktionsprocent. Dyretryk DE/ha Udvaskning kg N/ha DE max : DE reduktionsprocent: 97,04 % 1,36 68,8 DE reel 1,40 62,3 Beregning af nitratudvaskningen til brug for afskæringskriterium 2A/2B Merudvaskning fra husdyrbrug beregnes som difference mellem udvaskning ved DE reel og udvaskning svarende til et plantebrug. Udvaskning kgn/ha Udvaskning svarende til et plantebrug 62,4 Merudvaskning fra husdyrbrug 0,1 Beregning af maksimal nitratudvaskning på bedrifter med arealer, hvor der er krav om udvaskning svarende til et plantebrug. Vægtet maksimal udvaskning på bedriften beregnes som et arealvægtet gennemsnit af udvaskning fra arealer med krav om udvaskning svarende til et plantebrug og arealer uden krav om udvaskning svarende til et plantebrug. Udvaskningen ved det maksimale dyretryk (DE max ) på arealer med krav om udvaskning svarende til et plantebrug anvendes i vægtningen i de tilfælde hvor denne er lavere end udvaskning svarende til et plantebrug. Maksimalt Dyretryk DE/ha Udvaskning kgn/ha Beregning af udvaskning ved det maksimale dyretryk DE max på arealer uden krav om udvaskning svarende til et plantebrug. DE reduktionsprocent: 97,04 % Omfatter: 100,00 % af arealet 1,36 68,8 Udvaskning svarende til et plantebrug: 0 % af arealet 0,0 Beregning af udvaskning ved det maksimale dyretryk DE max på arealer med krav om udvaskning svarende til et plantebrug. DE reduktionsprocent: 0,00 % Omfatter: 0,00 % af arealet 0,00 0,0 Vægtet maksimal udvaskning på bedriften 68,8 Generel vurdering: Generel vurdering er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling Vilkår: Vilkår er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling 3.4 Nitrat (grundvand) Ansøger tekst: Beregning af N udvaskning for arealer med nitratfølsomme indvindingsområder via FarmN. Der er ikke nitratfølsomme områder. Generel vurdering: Generel vurdering er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling Vilkår: Vilkår er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling 3.5 Fosfor Dette afsnit drejer sig om påvirkningen af overfladevand med fosfor. I ansøgningssystemet er udbringningsarealernes fordeling i fosforklasser opgjort, som det fremgår af nedenstående tabel, og der er foretaget beregninger, som indgår i kommunens vurdering af miljøpåvirkningen. Ansøger tekst: Klasser vedrørende fosforophobning Antal ha Før situation Efter situation = krav Pt < 4,0 eller udrænet eller ikke afvander til Natura 2000 eller afvander til Natura 2000, der ikke er overbelastet med fosfor Pt 4,0 6,0 og drænet eller grøftet samt afvander til Natura 2000 område, der er overbelastet med fosfor 81,55 ha 0,0 kg P/ha/år 11,8 kg P/ha/år 0,00 ha 0,0 kg P/ha/år 4,0 kg P/ha/år Side 7 / 18

22 Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: Klasser vedrørende fosforophobning Antal ha Før situation Efter situation = krav Lavbundsjorde og drænet eller grøftet samt afvander til Natura 2000 område, der er overbelastet med fosfor Pt > 6,0 og drænet eller grøftet samt afvander til Natura 2000 område, der er overbelastet med fosfor 0,00 ha 0,0 kg P/ha/år 2,0 kg P/ha/år 0,00 ha 0,0 kg P/ha/år 0,0 kg P/ha/år Krav om P overskud overholdt: Ja Evt. yderligere reduktion nødvendig for at overholde kravet: 1,6 kg P. Maksimalt tilladt P overskud/ha/år i gennemsnit for hele bedriften (ifølge tabel) : 11,8 kg P/ha/år. P tilført pr. ha/år i ansøgt drift: 30,5 kg P/ha/år. P fraførsel per ha/år i ansøgt drift (arealvægtet gennemsnit): 18,8 kg P/ha/år. P overskud/ha/år for ansøgt projekt: 11,7 kg P/ha/år. Kommentar fosfor Generel vurdering: Generel vurdering er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling Vilkår: Vilkår er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling 3.6 Ammoniak fra udbringning I dette afsnit gøres der rede for påvirkning af natur som følge af ammoniakfordampning fra udbringning af husdyrgødning. Ansøger tekst: Generel vurdering: Generel vurdering er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling Vilkår: Vilkår er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling 3.7 Gener fra udbringning Ansøger tekst: Generel vurdering: Generel vurdering er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling Vilkår: Vilkår er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling Side 8 / 18

23 Arealer Udbringningsarealer Navn: 2-0 ha: 2,95 Navn: 6-0 ha: 3,21

24 Navn: 7-0 ha: 3,64 Navn: 10-0 ha: 9,83 Navn: 69-0 ha: 4,99

25 Navn: 70-0 ha: 4,31 Navn: 70-1 ha: 0,26 Navn: 1-0 ha: 2,45

26 Navn: 65-0 ha: 3,65 Navn: 61-0 ha: 4,92 Navn: 13-0 ha: 4,33

27 Navn: 17 ha: 2,46 Navn: 73-0d ha: 2,33 Navn: 73-0c ha: 2,26

28 Navn: 73-0b ha: 1,23 Navn: 73-0a ha: 1,08 Navn: 15 ha: 2,76

29 Navn: 15-1 ha: 0,73 Navn: 4 ha: 17,44 Navn: 8-0 ha: 5,68

30 Navn: 8-1d ha: 1,06 De stjerne (*) markerede arealer er manuelt redigerede af ansøger til at være beliggende i andre beskyttelseområder for fosfor, nitrat og grundvand end det fremgår af kortværket til husdyrgodkendelse.dk. Arealerne kan også redigeres manuelt til at ligge udenfor beskyttelsesområderne. Aftalearealer

31 Staldafsnit

32 Opbevaringslager

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 65113 Version 3 Dato 15 05 2014 00:00:00 Navn Richard Peeters Adresse Slaugvej 8 Telefon 75 33 32 51 Mobil 20992150 E Mail Kort

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 7 Dato :00:00. Type. KK Agro Adresse.

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 7 Dato :00:00. Type. KK Agro Adresse. husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 91795 Version 7 Dato 22-12-2016 00:00:00 Navn KK Agro Adresse Sæbyvej 11 A Telefon 40420410 Mobil E-Mail jekaptain@fiberpost.dk

Læs mere

Arealgodkendelse. Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej 61 9670 Løgstør. Indledning

Arealgodkendelse. Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej 61 9670 Løgstør. Indledning Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej 61 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 18. juni 2014

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 7257 Version 5 Dato 30-11-2009 Navn Poul Staal Adresse Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222 E-Mail cab@lmo.dk

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Svend Åge Lyngby Pedersen Lykkegårdsvej 55, 8355 Solbjerg Telefon Mobil

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Svend Åge Lyngby Pedersen Lykkegårdsvej 55, 8355 Solbjerg Telefon Mobil husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 9957 Version 1 Dato 21-10-2008 Navn Svend Åge Lyngby Pedersen Adresse Lykkegårdsvej 55, 8355 Solbjerg Telefon 86928049 Mobil 24639878

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 75000 Version 4 Dato 19-08-2015 00:00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 75000 Version 4 Dato 19-08-2015 00:00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 75000 Version 4 Dato 19-08-2015 00:00:00 Navn Hans Kurt Høgedal Adresse Vilevej 3 Telefon 97731492 Mobil 22261492 E-Mail hkmink@mail.dk

Læs mere

Arealer og oplysninger om arealerne omfattet af dette tillæg fremgår af bilag 1 og bilag 2.

Arealer og oplysninger om arealerne omfattet af dette tillæg fremgår af bilag 1 og bilag 2. GÅRDEJER BJARNE NIELSEN Blenstrupvej 15 8983 Gjerlev J Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 www.randers.dk 22-2-2016 / 09.17.22-P19-4-15

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 11173 Version 1 Dato 31-08-2009 Navn Anders Andersen Adresse Bække 5, 5471 Søndersø Telefon 64861635 Mobil xxx E-Mail mode18@post8.tele.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00 Navn Per Andersen Adresse Bjergbyvej 5 Telefon 59264375 Mobil 21265861 E Mail uhrslunde@adr.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

0 2,5 kilometer Kertemindevej 250 arealgodkendelse Oversigtskort, alle arealer Bilag 1 Odense Kommune Nørregade 36-38, 5000 Odense C Tlf. 65512525 Initialer: tsan Dato: 03.12.2015 Beskyttede naturområder

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 3032 Version 1 Dato 31-08-2009 Navn ns Henning Madsen Adresse Moderupvej 2, 5471 Søndersø Telefon 64841259 Mobil 23262559 E-Mail

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 58647 Version 1 Dato 12-11-2013 00:00:00 Navn Henrik Terkelsen Adresse Bøllemosevej 21 Telefon 62262910 Mobil 20896407 E-Mail terkelsen.dairy@gmail.com

Læs mere

Tjekskema Miljøgodkendelser efter 16 Skal desuden anvendes ved høringer fra nabokommuner tist Sagsnr.. Sagsbehandler: Start dato:

Tjekskema Miljøgodkendelser efter 16 Skal desuden anvendes ved høringer fra nabokommuner tist Sagsnr.. Sagsbehandler: Start dato: Tjekskema Miljøgodkendelser efter 16 Skal desuden anvendes ved høringer fra nabokommuner 08-02-2011 tist Sagsnr.. Sagsbehandler: Start dato: Ansøger navn: Bopælsadresse: Email: Tlf. & mb: Ejendommens adresse:

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 3036 Version 1 Dato 31-08-2009 Navn ns Kristian Jakobsen Adresse Moderupvej 24, 5471 Søndersø Telefon 64841139 Mobil xxx E-Mail

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 76450 Version 1 Dato 17-06-2015 00:00:00 Navn Anders Andersen Adresse Klovbygade 48 Telefon 59598844 Mobil 40615504 E-Mail anders@sandagergaardis.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 60157 Version 2 Dato 08 08 2014 00:00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 60157 Version 2 Dato 08 08 2014 00:00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 60157 Version 2 Dato 08 08 2014 00:00:00 Navn Dan Larsen Adresse Kulagervej 39 Telefon 56788351 Mobil 26828351 E Mail aabylund@privat.dk

Læs mere

Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer skal sendes til kommunen før planårets begyndelse den 1. august.

Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer skal sendes til kommunen før planårets begyndelse den 1. august. Notat Erhverv Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer Den 25. august 2008 I medfør af husdyrgodkendelseslovens 17, stk. 3 er der fastsat regler om anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer.

Læs mere

TILLÆG TIL 16 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 16 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 16 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 16 MILJØGODKENDELSE TIL UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING OG ANDEN ORGANISK GØDNING PÅ AREALER UNDER BEDRIFTEN BRARUPVEJ 23, 4840 NR. ALSLEV. GULDBORGSUND KOMMUNE DECEMBER

Læs mere

Miljøgodkendelse af arealerne til Nymarksvej 12, 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse af arealerne til Nymarksvej 12, 5471 Søndersø Henrik Skovgaard Larsen Nymarksvej 12 5471 Søndersø TEKNIK OG MILJØ Dato: 16.08.2007 J.nr. 2007050234/jpa Ref. Miljøgodkendelse af arealerne til Nymarksvej 12, 5471 Søndersø Resumé Henrik Skovgaard Larsen

Læs mere

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK 10 miljøtilladelse af græssende kvæghold Sønderskov beliggende Sønderskovvej 9, Venø meddelt den

Læs mere

Nedenstående ses Kerteminde Kommunes vurdering af og vilkår til arealerne.

Nedenstående ses Kerteminde Kommunes vurdering af og vilkår til arealerne. Odense Kommune Att.: Tine Skyttegård Andreasen Sendt pr. mail Side1/5 Miljø- og Kulturforvaltning Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 14 66 Fax: 65 15 14 99 Email: tbj@kerteminde.dk www.kerteminde.dk

Læs mere

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune Att.: Rikke Holm Sennels Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune har den 28. september 2015 anmodet Vejle Kommune om en udtalelse i forbindelse med miljøgodkendelse

Læs mere

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune Verden 1 7200 Grindsted Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune har den 18. maj anmodet Vejle Kommune om en udtalelse i forbindelse med miljøgodkendelse af Bækgårdsvej

Læs mere

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse ASHØJGÅRD V/LARS THOMSEN Kåtrupvej 52 8990 Fårup Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 www.randers.dk 11 3 2016 / 09.17.46 P19 1 16 Afgørelse

Læs mere

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TIL SLAGTEKALVEPRODUKTION PÅ BRARUPVEJ 16, 4840 NR. ALSLEV GULDBORGSUND KOMMUNE JULI 2013 SAGSNR.:13/28470 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Resume, vurdering

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på Ørbæklunde Gods, matr.nr. 26b m.fl. beliggende Ørbæklundevej 1, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på Ørbæklunde Gods, matr.nr. 26b m.fl. beliggende Ørbæklundevej 1, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdeling Lars-Hågen Lange Ørbæklunde Gods Ørbæklundevej 1 5853 Ørbæk Dato: 30-11-2007 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/7286. Miljøgodkendelse

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 0 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 0 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 83997 Version 0 Dato 08-01-2016 00:00:00 Navn Solvang I/S Adresse Hejlskovvej 25 Telefon 23412356 Mobil E-Mail Kort beskrivelse

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Angående Sall Skovvej 11, 8450 Hammel Ansøgning om 12 miljøgodkendelse til udvidelse af kvægbrug

Angående Sall Skovvej 11, 8450 Hammel Ansøgning om 12 miljøgodkendelse til udvidelse af kvægbrug Angående Sall Skovvej 11, 8450 Hammel Ansøgning om 12 miljøgodkendelse til udvidelse af kvægbrug Favrskov Kommune har modtaget en ansøgning om at udvide dyreholdet på Sall Skovvej 11, 8450 Hammel. Ansøger

Læs mere

Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro

Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro 1 Offentliggørelse 20. januar 2009 Tilladelse til ændring af husdyrbruget på ejendommen Martin Olsen har ansøgt om en 10 tilladelse på adressen Engvej 238, 9440 Aabybro.

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 87628 Version 1 Dato 13-05-2016 00:00:00 Navn Anders Rasmussen Adresse Mygindvej 8 Telefon 64791022 Mobil 20662422 E-Mail mygindgaard@gmail.com

Læs mere

Miljøgodkendelse af arealer

Miljøgodkendelse af arealer Miljøgodkendelse efter 16 i Husdyrgodkendelsesloven Miljøgodkendelse af arealer Sven Andersen Godthåbsvej 4, 4660 Store Heddinge Godkendelsesdato 19. januar 2017 Teknik & Miljø Indhold... Fejl! Bogmærke

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Den Økologiske Landbrugsskole Skovridervej 1, 8410 Rønde Telefon Mobil 0

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Den Økologiske Landbrugsskole Skovridervej 1, 8410 Rønde Telefon Mobil 0 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 6937 Version 1 Dato 07-02-2008 Navn Den Økologiske Landbrugsskole Adresse Skovridervej 1, 8410 Rønde Telefon 96966666 Mobil 0 E-Mail

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 3948 Version: 1 Dato:

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 3948 Version: 1 Dato: husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 3948 Version: 1 Dato: 02-07-2007 Navn I/S Ørritslevgård Adresse Ørritslev Gade 46, 5450 Otterup Telefon 63851048 Mobil - E-Mail ingen@email.dk Kort Beskrivelse

Læs mere

46-udtalelse Mølgårdvej 18, 7200 Grindsted

46-udtalelse Mølgårdvej 18, 7200 Grindsted Billund Kommune, Teknik og Miljø Att. Rikke Sennels Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Teknik og Miljø Toften 2 6818 Årre Tlf. 7994 6800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 46-udtalelse Mølgårdvej 18,

Læs mere

Tillæg 4 til. miljøgodkendelsen på husdyrbruget Tørringgaard. Skovsrodvej 20, 8680 Ry

Tillæg 4 til. miljøgodkendelsen på husdyrbruget Tørringgaard. Skovsrodvej 20, 8680 Ry Tillæg 4 til miljøgodkendelsen på husdyrbruget Tørringgaard Skovsrodvej 20, 8680 Ry - efter 12 lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Afgørelsesdato: 30. januar 2017 Registreringsblad Tillæg 4 til

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Minkfarmen Grønborgvej 16, 9700 Brønderslev

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Minkfarmen Grønborgvej 16, 9700 Brønderslev TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Minkfarmen Grønborgvej 16, 9700 Brønderslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 25. maj 2016 Indhold Indhold... 2 Ejer og driftsforhold... 3 Miljøgodkendelse efter Husdyrloven...

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 68692 Version 2 Dato 20 11 2014 00:00:00 Navn NM Vestergaard Adresse Stevning Gade 17 Telefon 23938703 Mobil E Mail nis1604@hotmail.com

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 5 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 5 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 75581 Version 5 Dato 13-01-2016 00:00:00 Navn Susanne Holm Adresse Krogårdsvej 6 Telefon 11111111111 Mobil E-Mail Kort beskrivelse

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

AREALGODKENDELSE. Hjortdalvej 74, 9690 Fjerritslev

AREALGODKENDELSE. Hjortdalvej 74, 9690 Fjerritslev AREALGODKENDELSE Hjortdalvej 74, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 15/7 2010 og 20/7 2010 Indholdsfortegnelse: Vilkår... 3 Projektbeskrivelse... 5 Kommunens vurdering af miljøbelastningen...

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Søgyden Teknik- og Miljøafdeling Jan Hansen Søgyden 15 5540 Ullerslev Dato: 16-06-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/6805. Miljøtilladelse til ændring

Læs mere

Miljøgodkendelse af arealer til

Miljøgodkendelse af arealer til af arealer til Døstrupvej 191, 9610 Nørager 16 Lbk nr. 868 af 3. juli 2015 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for offentliggørelse 25. september 2015 Journal nr. 09.17.22-P19-3-15 Rebild Kommune

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 6338 Version 2 Dato 08-04-2009 Navn I/S Ny Odgaard v. Niels og Karl Georg Lyngs Adresse Torpvej 6, 7790 Thyholm Telefon 97878067

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 90587 Version 1 Dato 02-08-2016 00:00:00 Navn Thomas Rasmussen Adresse Lindhovedvej 17 Telefon 64771347 Mobil 20810455 E-Mail thomas@stenbaekgaard.dk

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 70270 Version 1 Dato 28 10 2014 00:00:00 Navn Skærbækgård I/S Adresse Solbuen 8 Telefon 75895102 Mobil 40895175 E Mail skaerbaekgaard@dlgmail.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 80625 Version 1 Dato 30-09-2015 00:00:00 Navn Klaus Sørensen Adresse Stenkærvej 8 Telefon 75781250 Mobil 24480860 E-Mail mk@energipost.dk

Læs mere

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015 Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev henrik@havbakke2a.dk Den 25. august 2015 Havbakkervej 2 A 7870 Roslev - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring. Skive Kommune

Læs mere

Frederik Sørensen Krarupvej 29 Hem 7800 Skive 97531022@dlgtele.dk. Den 9. september 2013

Frederik Sørensen Krarupvej 29 Hem 7800 Skive 97531022@dlgtele.dk. Den 9. september 2013 Frederik Sørensen Krarupvej 29 Hem 7800 Skive 97531022@dlgtele.dk Den 9. september 2013 Krarupvej 29 7800 Skive - Afgørelse - 19 g - Fuldestalde - Emissionsorienteret. Skive Kommune har den 8., 15. og

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 75766 Version 1 Dato 18-02-2016 00:00:00 Navn Klaus Henrik Voldsgaard Adresse Langstedvej 57 Telefon 28697684 Mobil E-Mail khvoldsgaard@hotmail.com

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer 6940

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer 6940 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 6940 Version 3 Dato 03-05-2010 Navn Kim Blaudzun Adresse Lambjergvej 15, 6470 Sydals Telefon 74468949 Mobil 40438949 E-Mail kimblaudzun@yahoo.dk

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk. Den 11. marts 2015

Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk. Den 11. marts 2015 Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk Den 11. marts 2015 Vejlgårdvej 14 7800 Skive - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - Afgørelse Skive Kommune har den 14. januar

Læs mere

Tillæg nr. 1 til 10-tilladelse af 13. januar 2010 for husdyrbruget Ulvedalsvej 56, 8620 Kjellerup

Tillæg nr. 1 til 10-tilladelse af 13. januar 2010 for husdyrbruget Ulvedalsvej 56, 8620 Kjellerup Tillæg nr. 1 til 10-tilladelse af 13. januar 2010 for husdyrbruget Ulvedalsvej 56, 8620 Kjellerup Meddelt den 25. marts 2015 Klagefristen udløber den 22. april 2015 Søgsmålfristen udløber den 25. september

Læs mere

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013 Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk Den 26. februar 2013 Bærsholmvej 23 7800 Skive - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har den

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug

Tillæg nr. 2 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug UdkastUUE U Trafik og Miljø Dato: 16.12.2011 Reference: Jens Rasmussen /anje Direkte telefon: 89 59 40 14 E-mail: jenr@norddjurs.dk Journalnr.: 09/14 Tillæg nr. 2 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug på

Læs mere

Miljøgodkendelse af udspredningsarealer

Miljøgodkendelse af udspredningsarealer BYG OG MILJØ Miljøgodkendelse af udspredningsarealer Fuglebækvej 2 Tilhørende Arne Pedersen Fuglebækvej 2 8570 Trustrup - 1 - Miljøgodkendelse af husdyrbrug i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug,

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde

Læs mere

Jan Have Rettrup Kærvej Skive Den 28. oktober 2014

Jan Have Rettrup Kærvej Skive Den 28. oktober 2014 Jan Have Rettrup Kærvej 21 7800 Skive have@post5.tele.dk Den 28. oktober 2014 Næsbækvej 4 7860 Spøttrup - Anmeldelse 31 - Skift i dyretype - Afgørelse - uden nabo høring. Skive Kommune har den 23. oktober

Læs mere

Ny revideret 46-udtalelse Horsbølvej 5, 7200 Grindsted

Ny revideret 46-udtalelse Horsbølvej 5, 7200 Grindsted Billund Kommune, Teknik og Miljø Att. Mette Hammershøj Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Teknik og Miljø Toften 2 6818 Årre Tlf. 7994 6800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Ny revideret 46-udtalelse

Læs mere

Henning Gammelgård Sørensen Viborgvej 42 Strandby. 9640 Farsø. Miljøtilladelse til dyrevelfærdsbyggeri på Viborgvej 42, 9640 Farsø

Henning Gammelgård Sørensen Viborgvej 42 Strandby. 9640 Farsø. Miljøtilladelse til dyrevelfærdsbyggeri på Viborgvej 42, 9640 Farsø Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Henning Gammelgård Sørensen Viborgvej 42 Strandby 9640 Farsø Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Miljøtilladelse

Læs mere

Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af husdyrbrug

Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af husdyrbrug TEKNIK OG MILJØ Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af husdyrbrug Grønnevej 11/13 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af

Læs mere

Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning

Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning ERHVERV OG MILJØ Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning Nymandsvej 14 B 8444 Balle efter 32 i bekendtgørelse om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

John Kristensen Fiskbækvej 16 Nørre Ørum 7840 Højslev Den 20. marts 2013

John Kristensen Fiskbækvej 16 Nørre Ørum 7840 Højslev Den 20. marts 2013 John Kristensen Fiskbækvej 16 Nørre Ørum 7840 Højslev hkkristensen@jubii.dk Den 20. marts 2013 Fiskbækvej 16 7840 Højslev - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype - 2013 Skive Kommune har den 20. februar

Læs mere

I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev Den 3. december 2014

I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev Den 3. december 2014 I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev leneogib@gmail.com Den 3. december 2014 Yttrupvej 9 7870 Roslev - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - uden nabohøring Skive Kommune har

Læs mere

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014 Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk Den 9. oktober 2014 Andrupvej 9, 7860 Spøttrup - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - Uden

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 75744 Version 3 Dato 28-04-2016 00:00:00 Navn Klaus Henrik Voldsgaard Adresse Langstedvej 57 Telefon 28697684 Mobil E-Mail khvoldsgaard@hotmail.com

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kilsgårdvej 4, 7700 Thisted 22. juni 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Flemming Risbjerg Egebjergvej 3, 4050 Skibby Telefon Mobil

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Flemming Risbjerg Egebjergvej 3, 4050 Skibby Telefon Mobil husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 12374 Version 3 Dato 11-01-2010 Navn Flemming Risbjerg Adresse Egebjergvej 3, 4050 Skibby Telefon 47511012 Mobil 21286212 E-Mail

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 56590 Version 1 Dato 27 02 2014 00:00:00 Navn Steen Østerholm Hansen Karlsfeldt Adresse Hovedgårdsvej 3 Telefon 54442574 Mobil

Læs mere

Frank Jessen Sejstrupvej 13 Nr. Ørum 7840 Højslev. Den 11. marts 2013

Frank Jessen Sejstrupvej 13 Nr. Ørum 7840 Højslev. Den 11. marts 2013 Frank Jessen Sejstrupvej 13 Nr. Ørum 7840 Højslev Den 11. marts 2013 Sejstrupvej 13 7840 Højslev - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune har den 28. januar 2013 modtaget anmeldelse efter 19

Læs mere

Erik Bligaard Viborgvej Højslev Den 14. april 2015

Erik Bligaard Viborgvej Højslev Den 14. april 2015 Erik Bligaard Viborgvej 309 7840 Højslev bligaard24@hotmail.com Den 14. april 2015 Viborgvej 314 7840 Højslev - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring Skive Kommune har den 20. marts 2015 modtaget

Læs mere

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 17. juni 2013

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 17. juni 2013 Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk Den 17. juni 2013 Viborgvej 123 7800 Skive - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune har den 22. april & 21. maj 2013 modtaget

Læs mere

By og Landskab har den 1. november 2013 modtaget din anmeldelse om emissionsorienteret produktionstilpasning og skift i dyretype.

By og Landskab har den 1. november 2013 modtaget din anmeldelse om emissionsorienteret produktionstilpasning og skift i dyretype. Jesper Nygård Knudsen Dato: 06-01-2014 Nybyvej 17 4390 Vipperød Sagsnr.: 13/57433 Sagsb.: Henriette Fries Dir.tlf.: 7236 8066 E-mail: hfrie@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Afgørelse til udvidelse af dyrehold

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Ammekvæg Agerholmvej 4, 7700 Thisted 13. december 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i

Læs mere

Udvidelse af kvægproduktion på Gl. Ålborgvej Møldrup i Møldrup

Udvidelse af kvægproduktion på Gl. Ålborgvej Møldrup i Møldrup Udvidelse af kvægproduktion på Gl. Ålborgvej 201 9632 Møldrup i Møldrup Tillæg nr. 12 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd November 2006 J. nr. 8-52-6-2-12-05 Regionplantillæg nr. 12 til Regionplan 2005

Læs mere

Jørgen Pedersen Siø 12, 5900 Rudkøbing. Afgørelse om udvidelse af dyrehold, Siø 12, 5900 Rudkøbing, CVR nr.: 11857191

Jørgen Pedersen Siø 12, 5900 Rudkøbing. Afgørelse om udvidelse af dyrehold, Siø 12, 5900 Rudkøbing, CVR nr.: 11857191 Jørgen Pedersen Siø 12, 5900 Rudkøbing Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om udvidelse af dyrehold, Siø 12, 5900 Rudkøbing,

Læs mere

Miljøgodkendelse af arealer til

Miljøgodkendelse af arealer til af arealer til Lille Østrupvej 14, Østrup, 9530 Støvring 16 Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for offentliggørelse DATO 2014 Journal nr. 09.17.22-P19-6750-12

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE. Planteavlsbruget på Mustrupvej 29, 8320 Mårslet. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

16 MILJØGODKENDELSE. Planteavlsbruget på Mustrupvej 29, 8320 Mårslet. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune 16 MILJØGODKENDELSE Efter lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, 16 Planteavlsbruget på Mustrupvej 29, 8320 Mårslet Dato for gyldighed: 12.

Læs mere

Tillæg til 11 miljøgodkendelse på Haverslevvej 138, Kragelund, 9610 Nørager

Tillæg til 11 miljøgodkendelse på Haverslevvej 138, Kragelund, 9610 Nørager Center Natur og Miljø POUL ERIK DALUM Haverslevvej 138 Kragelund 9610 Nørager E-mail: ped@haverslevnet.dk Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.17-P19-3-13

Læs mere

Per Andersen Siggårdvej 33 Dommerby 7800 Skive Den 11. marts 2015

Per Andersen Siggårdvej 33 Dommerby 7800 Skive Den 11. marts 2015 Per Andersen Siggårdvej 33 Dommerby 7800 Skive Per@siggaard.fr Den 11. marts 2015 Siggårdvej 37 A - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring Skive Kommune har den 20. februar 2015 modtaget anmeldelse

Læs mere

Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev Den 7. januar 2013

Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev Den 7. januar 2013 Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev jan_hoerby@snmail.dk Den 7. januar 2013 Gammel Hald Vej 10 7840 Højslev - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har

Læs mere

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende.

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende. LARS TOLBORG Løgstørvej 96B 9500 Hobro Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.48-P19-1-16 Ref.: Kristina

Læs mere

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste.

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 56 09 HANDEL MED HESTE JOHN BYRIALSEN Vievej 24 8832 Skals virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk 10 tilladelse til etablering/lovliggørelse

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Stubberupholm Øko ApS Fårevejle Kanalvej 47 4540 Fårevejle

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Stubberupholm Øko ApS Fårevejle Kanalvej 47 4540 Fårevejle 16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer Stubberupholm Øko ApS Fårevejle Kanalvej 47 4540 Fårevejle Registreringsblad Titel: 16 miljøgodkendelse af udbringningsarealer, Stubberupholm Øko ApS, Fårevejle

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 54203 Version 1 Dato 05-08-2013 00:00:00 Navn Grubegård I/S Adresse Hovslundvej 34 Telefon 74575610 Mobil 20132596 E-Mail grubegaard@mail.tele.dk

Læs mere

Jørgen Johannesen Hvidemosevej 2 Gl. Rønbjerg 7800 Skive Den 20. september 2013

Jørgen Johannesen Hvidemosevej 2 Gl. Rønbjerg 7800 Skive Den 20. september 2013 Jørgen Johannesen Hvidemosevej 2 Gl. Rønbjerg 7800 Skive mosegaarden7800@gmail.com Den 20. september 2013 Hvidemosevej 2 7800 Skive - Afgørelse - Anmeldeordning - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune

Læs mere

AREALGODKENDELSE. Vesterbyvej 10, 9460 Brovst

AREALGODKENDELSE. Vesterbyvej 10, 9460 Brovst AREALGODKENDELSE Vesterbyvej 10, 9460 Brovst Godkendelsesdato / offentliggørelse: 29. september 2016 Indholdsfortegnelse: Ejer og driftsforhold... 3 Miljøgodkendelse efter Husdyrloven... 3 Generelle forhold...

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 5 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 5 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 90501 Version 5 Dato 01-06-2017 00:00:00 Navn Kåre Svendsen Adresse Rællingvej 2 Telefon 97576299 Mobil 20926299 E-Mail grinderslevmink@hotmail.com

Læs mere

Ny husdyrregulering: Fra miljøgodkendelse af arealerne til generelle regler

Ny husdyrregulering: Fra miljøgodkendelse af arealerne til generelle regler Ny husdyrregulering: Fra miljøgodkendelse af arealerne til generelle regler vvm+habitatdirektiv brug af afskæringskriterier fastholde beskyttelsesniveau neutralisere merudvaskning/påvirkning fra husdyrgødning.

Læs mere

Tillæg nr.1 til 16 AREAL- GODKENDELSE

Tillæg nr.1 til 16 AREAL- GODKENDELSE Olaf Petersen Madumflodvej 9 6990 Ulfborg Dato: 11-02-2016 Sagsnr.: 09.17.22-P19-3-15 Henv. til: Sidsel Nyborg Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 09 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /d2833f3a-ef4d-4...

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /d2833f3a-ef4d-4... Page 1 of 1 From: Karen Damgaard Hansen Sent: 04-08-2015 13:41:19 To: 'senord@sst.dk'; 'dn@dn.dk'; 'dnaarhus-sager@dn.dk'; 'post@sportsfiskerforbundet.dk'; 'lbt@sportsfiskerforbundet.dk'; 'ta@sportsfiskerforbundet.dk';

Læs mere

Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde

Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde Solvang I/S 14-03-2016 Hejlskovvej 25 Sagsnr.: 16/3050 8544 Mørke Sagsbehandler: Tove Heidmann Tlf.: +4587535528 Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde Syddjurs Kommune har den 11. januar 2016 modtaget

Læs mere

Anmeldt ændring af dyreholdet på Ustrup Skovvej 10 Dato: 5. september 2011

Anmeldt ændring af dyreholdet på Ustrup Skovvej 10 Dato: 5. september 2011 Se vedlagte udsendelsesliste Teknik og Miljø Natur Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Telefax: 75601013 teknikogmiljo@horsens.dk www.horsenskommune.dk Kvalitet: HKO Sagsnr.: 2011-009230 Anmeldt

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

16 godkendelse Miljøgodkendelse af dyrkningsarealer tilhørende ejendommen Øksendrupvej 53A 5871 Frørup. CVR. nr

16 godkendelse Miljøgodkendelse af dyrkningsarealer tilhørende ejendommen Øksendrupvej 53A 5871 Frørup. CVR. nr 16 godkendelse Miljøgodkendelse af dyrkningsarealer tilhørende ejendommen Øksendrupvej 53A 5871 Frørup. CVR. nr. 16584177. September 2010 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 4 AFGØRELSE...

Læs mere