Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf Fax

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00"

Transkript

1 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter 84 m.fl. i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Generelle regler for afvikling af foreninger under tilsyn 3.1 Afvikling i medfør af LIS 84 - Investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger samt afdelinger heraf, jf. LIS 114 f, stk Indledning Dokumentation ved ansøgning om forhåndstilladelse til afvikling Dokumenter som foreningen skal indsende før generalforsamlingen/erne Dokumenter som foreningen skal indsende efter generalforsamlingen/erne Dokumentation ved ansøgning om tilladelse efter generalforsamling(erne) Særligt om afvikling af en forening ved overflytning af afdelinger Efter Finanstilsynets tilladelse til afvikling Dokumentation til Finanstilsynet efter 3 måneders/proklamafristens udløb 3.2 Afvikling af foreninger eller afdelinger, der ikke har haft medlemmer 3.3 Afvikling af professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og hedge(fåmands)foreninger samt afdelinger heraf Indledning Dokumentation ved orientering af Finanstilsynet, efter beslutning om afvikling af en professionel forening, en godkendt fåmandsforening, en godkendt hedge(fåmands)forening eller afdelinger heraf Professionelle foreninger Godkendte fåmandsforeninger og hedge(fåmands)foreninger, afdelinger heraf samt afdelinger af professionelle foreninger Dokumentation til Finanstilsynet efter afvikling af en afdeling i en professionel forening, en godkendt fåmandsforening eller hedge(fåmands)forening samt afdelinger af godkendte fåmandsforeninger og hedge(fåmands)foreninger Meddelelse til Finanstilsynet, når en afdeling af en professionel forening, godkendt fåmandsforening eller hedge(fåmands)forening er ophørt 2

3 1. Baggrund Finanstilsynet har udarbejdet denne vejledning for at lette arbejdet for foreninger, når disse foreninger eller deres afdelinger skal afvikles efter 84 m.fl. i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. (herefter omtalt som LIS). Denne vejledning erstatter den tidligere vejledning nr af 6. marts Generelle regler for afvikling af foreninger under tilsyn Når Finanstilsynet tilbagekalder godkendelsen af en forening eller afdeling, skal foreningen eller afdelingen afvikles. Der kan være følgende årsager til, at foreningens eller afdelingens godkendelse tilbagekaldes: 1. Foreningen anmoder tilsynet om at tilbagekalde godkendelsen (LIS 80). 2. Foreningen eller afdelingen opfylder ikke længere lovens formuekrav (LIS 81, stk. 1). 3. Foreningen eller afdelingen opfylder ikke længere betingelserne i LIS kapitel 3 for at få godkendelse (LIS 81, stk. 2, nr. 1). 4. Foreningen eller afdelingen gør sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af regler i LIS eller af regler udstedt i medfør af LIS (LIS 81, stk. 2, nr. 2). 5. Foreningens eller afdelingens virksomhed påbegyndes ikke senest 12 måneder efter godkendelsens meddelelse (LIS 81, stk. 2, nr. 3). 6. Foreningens eller afdelingens virksomhed udøves ikke i en periode på over 6 måneder (LIS 81, stk. 2, nr. 4). Efter LIS 30 skal en forening og medlemmerne af dens ledelse straks give Finanstilsynet meddelelse om forhold, der er af afgørende betydning for foreningens eller en afdelings fortsatte drift. Det samme gælder, hvis de må formode, at en forenings eller afdelings formue ikke opfylder lovens formuekrav. Den eksterne revisor og den interne revisionschef har en tilsvarende pligt efter LIS 72. En forening eller afdeling, der ikke har medlemmer, kan ikke "gemmes til senere brug", men skal afvikles, hvis den ikke påbegynder sin virksomhed, jf. LIS 81, stk. 2, nr. 3. For alle foreninger under tilsyn og for professionelle foreninger gælder, at det er generalforsamlingen, som træffer beslutning om opløsning af foreningen i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser herom, jf. LIS 10, stk. 1, nr. 11, og standardvedtægterne (investeringsforeninger og specialforeninger), 110 g, stk. 1, (afdelinger af professionelle foreninger), og 114, stk. 1, (fåmandsforeninger), 114 f, stk. 1, (hedgeforeninger) og 114 f, stk. 2, hedge(fåmands)foreninger. De beføjelser, der udøves af generalforsamlingen for en investeringsforening, specialforening, eller hedgeforening, tilkommer på generalforsamlingen en afdelings medlemmer, for så vidt angår afdelingens opløsning, fusion eller spaltning, jf. LIS 21, stk. 3, nr. 3. Det samme gælder for professionelle foreninger, jf. LIS 110 m, jf

4 Afviklingen gennemføres ved likvidation, hvis andet ikke er fastsat i lovgivningen, jf. LIS 82, stk. 2. Finanstilsynet kan fastsætte en frist for, at generalforsamlingen vedtager denne beslutning. Overskrides fristen, kan Finanstilsynet beslutte, at foreningen træder i likvidation. De lovbestemmelser, der gælder for investeringsforeninger og specialforeninger, gælder i medfør af LIS 114 f, stk. 1, for hedgeforeninger. De lovbestemmelser, der gælder for godkendte fåmandsforeninger, gælder i medfør af LIS 114 f, stk. 2, for hedge(fåmands)foreninger. I henhold til LIS 86 finder lovens bestemmelser om Finanstilsynets beføjelser og foreningens pligter over for Finanstilsynet tilsvarende anvendelse på foreninger, der er under opløsning. Foreningen skal inden den afvikles tage højde for bidrag til Finanstilsynet, jf. LIS 127, jf. 368, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed. Foreningen kan rette henvendelse til Finanstilsynets sekretariat og få oplyst beløbet. 3.1 Afvikling i medfør af LIS 84 - Investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger samt afdelinger heraf, jf. LIS 114 f, stk Indledning Investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger samt afdelinger heraf kan - som alternativ til opløsning af foreningen eller en afdeling ved likvidation vælge at ansøge Finanstilsynet om tilladelse til anden form for afvikling i medfør af LIS 84, og. LIS 114 f, stk. 1, for hedgeforeninger. Baggrunden for 84 er ifølge bemærkningerne til bestemmelsen, at aktieselskabslovens bestemmelser om opløsning medfører, at medlemmerne i foreningen ikke vil kunne få indløst deres andele på forlangende, når foreninger afvikles ved likvidation efter aktieselskabslovens regler. Det skyldes, at de må afvente udløbet af 3 måneders - fristen, jf. aktieselskabslovens 123, stk. 2. I medfør af LIS 84 kan foreningen med Finanstilsynets tilladelse opløses ved en enklere procedure end den, der følger af LIS 83 svarende til, hvad der gælder for anpartsselskaber. Finanstilsynet skal give tilladelse til afviklingens form, indhold og gennemførelse. Det fremgår af bemærkningerne til LIS 84, at Finanstilsynet skal indgå i forhandlinger med foreningen om forslaget til anden form for afvikling, som foreningen forelægger for Finanstilsynet. Ved godkendelse af anden form for afvikling skal det sikres, at kreditorerne og medlemmernes interesser varetages bedst muligt, og at disses retsstilling ikke forringes i forhold til opløsning ved likvidation. Dette sikres ved kravet om, at depotselskabet skal erklære, at det vil hæfte for såvel forfalden og uforfalden som omtvistet gæld. Denne hæftelse vil normalt være i form af en garanti. Denne garanti kan ifølge bemærkningerne til 84 beløbsgrænses til foreningens eller afdelingens lovpligtige minimumsformue. Hvis der udstedes et proklama, kan garantien tidsbegrænses til ophør, når Finanstilsynet efter proklamafristens udløb har givet tilladelse til den endelige afvikling og slettet foreningen eller afdelingen. Hvis foreningen ikke udsteder proklama, er garantien tidsubegrænset. Det er almindeligt, at depotselskaberne afgiver en garanti på et beløb svarende til mindstekravet til foreningens formue og samtidig erklærer at ville hæfte for såvel forfalden som uforfalden og omtvistet gæld. 4

5 Endvidere er der eksempler på, at depotselskabet erklærer at ville hæfte for såvel forfalden som uforfalden og omtvistet gæld for afdeling X under afvikling under Y forening uden beløbsbegrænsning, idet parterne dog ikke forventer, at beløbet overstiger kr. Erklæringen bortfalder, når Finanstilsynet har godkendt opløsningen efter udløb af proklamaperioden, og når det over for banken erklæres, at al gæld er betalt. Det er en forudsætning for, at en forening eller afdeling, der har påbegyndt virksomhed, kan få tilladelse til afvikling efter 84, at den stadig opfylder kravene til formuens størrelse og har medlemmer. Det følger af LIS 82, jf. 81, stk. 2, nr. 1, at en forening skal afvikles, når Finanstilsynet tilbagekalder godkendelsen, for eksempel fordi foreningen ikke opfylder formuekravet. Efter Finanstilsynets praksis kan en forening ikke få tilladelse til afvikling efter 84, hvis nogle eller alle medlemmerne har indløst deres andele med den virkning, at foreningen eller afdelingen ikke længere opfylder formuekravet. Har foreningen eller afdelingen aldrig påbegyndt sin virksomhed, er der dog mulighed for afvikling, jf. nedenfor under 3.2 "Afvikling af foreninger eller afdelinger, der ikke har haft medlemmer ". En forening eller afdeling kan dog kortvarigt have en formue, der ikke opfylder minimumskravet til formuen på 10 mio. kr. for investeringsforeninger og specialforeninger og 25 mio. kr. for hedgeforeninger. I sådanne tilfælde skal foreningens bestyrelse eller direktion (investeringsforvaltningsselskabets direktion) eller den eksterne revisor straks meddele dette til Finanstilsynet efter LIS 30, stk. 3. Finanstilsynet kan fastsætte en frist til, at foreningen eller afdelingen igen opfylder kravet, eller beslutte, at foreningen eller afdelingen skal opløses, jf. 81, stk. 1. Efter 82, stk. 2, kan Finanstilsynet fastsætte en frist for, at generalforsamlingen træffer beslutning om at opløse foreningen eller afdelingen. I sådanne tilfælde kan foreningen eller afdelingen også afvikles efter 84. Proceduren ved afvikling i medfør af LIS 84 er beskrevet i de følgende afsnit. Foreningen kan vælge at indsende ansøgning til Finanstilsynet enten før eller efter afholdelse af den generalforsamling, som træffer beslutning om afvikling. Begge procedurer er beskrevet nedenfor under og I vejledningen er det forudsat, at foreningen udsteder proklama som led i afviklingen. Den i vejledningen beskrevne praksis er fastsat for at sikre kreditorerne og samtidig undgå tidsubegrænsede garantier Dokumentation ved ansøgning om forhåndstilladelse til afvikling Dokumenter som foreningen skal indsende før generalforsamlingen/erne Når en forenings eller en afdelings generalforsamling endnu ikke har truffet beslutning om at opløse foreningen eller afdelingen efter LIS 84, skal foreningen til Finanstilsynet indsende følgende: 1. En skriftlig ansøgning om afvikling efter En bekræftet 1 kopi af referatet eller ekstrakt af referatet af det bestyrelsesmøde, hvor det blev besluttet at indkalde til generalforsamling med henblik på at foreslå foreningens afvikling eventuelt ved at overflytte en eller flere afdelinger til en anden forening eller en afdelings afvikling. 1 I stedet for at bekræfte de enkelte kopier, kan foreningen eller investeringsforvaltningsselskabet i ansøgningen erklære, at de indsendte kopier er kopier af de originale dokumenter. 5

6 3. En plan for afvikling af foreningen eller afdelingen. Planen, der kan fremgå af ansøgningen, skal som minimum indeholde oplysninger, om i. hvornår generalforsamling(erne) påtænkes afholdt, ii. hvornår foreningen påtænker at sælge værdipapirerne, og om værdipapirerne sælges på en gang eller løbende, iii. hvornår foreningen påtænker at indløse medlemmerne, og om de indløses á conto eller på en gang, iv. hvornår foreningen påtænker at indrykke bekendtgørelse/udstede proklama i Statstidende, v. hvornår foreningen agter at udarbejde et afviklingsregnskab, og hvornår foreningen forventer, at det foreligger, samt vi. eventuelle andre forhold, der har betydning for afvikling af den enkelte forening eller afdeling. 4. En bekræftet kopi af depotselskabets erklæring om, at depotselskabet vil hæfte for såvel forfalden og uforfalden som omtvistet gæld. Erklæringen kan være beløbsbegrænset, jf. det i afsnit 5 og 6 anførte. 5. Såfremt foreningen eller afdelingen er skattepligtig, skal foreningen endvidere indsende en bekræftet kopi af en erklæring fra SKAT om, at der ikke foreligger skatte- og afgiftskrav vedrørende foreningen eller afdelingen. Er foreningen ikke skattepligtig, skal dette oplyses. Bemærk: Selvom foreningen ikke er skattepligtig, kan der være hvilende krav fra SKAT, for eksempel hvis afdelingen ikke har indeholdt a conto udbytteskat, selvom den er forpligtet hertil. Finanstilsynet meddeler herefter foreningen, at Finanstilsynet er indstillet på at give tilladelse til afviklingen efter LIS 84 og anmoder foreningen om efter generalforsamlingens beslutning om afvikling at indsende dokumentation herfor, jf. under pkt Dokumenter som foreningen skal indsende efter generalforsamlingen/erne Når generalforsamlingen i en forening, der har fået forhåndsgodkendelse til afvikling efter LIS 84, har truffet beslutning om afviklingen, skal foreningen til Finanstilsynet indsende følgende: 1. En skriftlig ansøgning om endelig afvikling af foreningen 2. En bekræftet kopi af foreningens bekendtgørelse/proklama i Statstidende med angivelse af indrykningsdatoen. 3. En bekræftet kopi af dagsorden(er) og protokollatet(terne), hvoraf det fremgår, at generalforsamlingen(erne) har truffet en lovlig beslutning om opløsning af foreningen eller afdelingen ved afvikling på anden måde end ved likvidation 2 eventuelt ved at overføre en eller flere afdelinger til en anden forening sæt nye vedtægter, hvor foreningens eller afdelingens navn er tilføjet "under afvikling". 5. Foreningens originale vedtægter med henblik på annullering. På dette grundlag giver Finanstilsynet tilladelse til, at foreningen eller afdelingen afvikles efter LIS 84. Samtidig underretter Finanstilsynet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og foreningens revisorer. Der henvises til pkt , hvor de dokumenter, som foreningen skal indsende efter proklamafristens udløb, er nævnt. 2 Er der tale om en investeringsforening eller specialforening eller afdeling heraf, der kun har få medlemmer, kan foreningen efter Finanstilsynets praksis indsende dokumentation for, at alle medlemmerne af foreningen eller afdelingen ønsker at indløse deres beviser og derved ikke indsende det i pkt. 3 nævnte. 6

7 3.1.3 Dokumentation ved ansøgning om tilladelse efter generalforsamling(erne) Når en forenings eller en afdelings generalforsamling har truffet beslutning om at opløse foreningen eller afdelingen efter LIS 84 m.fl., skal foreningen til Finanstilsynet indsende følgende: 1. En skriftlig ansøgning om afvikling efter En bekræftet kopi af foreningens bekendtgørelse/proklama i Statstidende med angivelse af indrykningsdatoen. 3. En bekræftet kopi af dagsorden(er) og protokollatet(terne), hvoraf det fremgår, at generalforsamlingen(erne) har truffet en lovlig beslutning om opløsning af foreningen eller afdelingen ved afvikling på anden måde end ved likvidation eventuelt ved at overføre en eller flere afdelinger til en anden forening sæt nye vedtægter, hvor foreningens eller afdelingens navn er tilføjet "under afvikling". 5. Foreningens originale vedtægter med henblik på annullering. 6. En plan for afvikling af foreningen eller afdelingen. Planen, der kan fremgå af ansøgningen, skal som minimum indeholde oplysninger, om i. hvornår foreningen påtænker at sælge værdipapirerne, og om værdipapirerne sælges på en gang eller løbende, ii. hvornår foreningen påtænker at indløse medlemmerne, og om de indløses á conto eller på en gang, iii. hvornår foreningen påtænker at indrykke bekendtgørelse/udsteder proklama i Statstidende, iv. hvornår foreningen agter at udarbejde et afviklingsregnskab, og hvornår foreningen forventer, at det foreligger, samt v. eventuelle andre forhold, der har betydning for afvikling af den enkelte forening eller afdeling. 7. En bekræftet kopi af depotselskabets erklæring om, at depotselskabet vil hæfte for såvel forfalden og uforfalden som omtvistet gæld. Erklæringen kan være beløbsbegrænset, jf. det i afsnit 5 og 6 anførte. 8. Såfremt foreningen eller afdelingen er skattepligtig, skal foreningen endvidere indsende en kopi af en erklæring fra SKAT om, at der ikke foreligger skatte- og afgiftskrav vedrørende foreningen eller afdelingen. Er foreningen ikke skattepligtig, skal dette oplyses. Bemærk: Selvom foreningen ikke er skattepligtig, kan der være hvilende krav fra SKAT, for eksempel hvis afdelingen ikke har indeholdt a conto udbytteskat, selvom den er forpligtet hertil. På dette grundlag giver Finanstilsynet tilladelse til, at foreningen eller afdelingen kan afvikles efter LIS 84. Samtidig underretter Finanstilsynet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og foreningens revisorer. Der henvises til pkt , hvor de dokumenter, som foreningen skal indsende efter proklamafristens udløb, er nævnt Særligt om afvikling af en forening ved overflytning af afdelinger Når en forening skal afvikles ved, at alle foreningens afdelinger overflyttes til en anden forening i medfør af LIS 78, stk. 3, skal foreningen (og den modtagende forening) indsende det i under pkt. 1 3, 5, 6 og 8 nævnte samt: 9. En redegørelse/begrundelse for overflytningen underskrevet af de to foreningers bestyrelser. 10. En erklæring fra foreningen(rne)s revisor(er) om, at de involverede foreningers kreditorer er tilstrækkeligt sikrede efter overflytningen og afviklingen. 7

8 11. En bekræftet kopi af referatet eller en ekstrakt af referatet af det bestyrelsesmøde i den modtagende forening, hvoraf det fremgår, at bestyrelsen har besluttet at modtage afdelingerne. 12. Den modtagende forenings originale vedtægter med henblik på annullering sæt nye vedtægter for den modtagende forening, hvoraf den overflyttede afdeling fremgår, til godkendelse efter de sædvanlige regler for godkendelse af nye afdelinger. Den modtagende forening skal indsende det under pkt nævnte som en ansøgning om godkendelse af en eller flere afdelinger i foreningen. Når en forening skal afvikles ved, at dens eneste afdeling overflyttes til en anden forening, skal det under pkt. 3., nr. ii, iii og v, henholdsvis pkt. 6, nr. i, ii og iv nævnte ikke fremgå af afviklingsplanen, alt efter om generalforsamlingen ved ansøgningen er afholdt eller ikke. I stedet skal afviklingsplanen indeholde oplysninger om, hvornår afdelingen(erne) overflyttes til den anden forening. På dette grundlag giver Finanstilsynet tilladelse til, at foreningen eller afdelingen kan afvikles efter LIS 84. Samtidig underretter Finanstilsynet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og foreningens revisorer. Der henvises til pkt , hvor de dokumenter, som foreningen skal indsende efter proklamafristens udløb, er nævnt Efter Finanstilsynets tilladelse til afvikling Når Finanstilsynet har givet tilladelse til afviklingen, kan foreningen indløse alle medlemmernes andele og indrykke bekendtgørelse/udstede proklama om afviklingen i Statstidende. Hvis foreningen indrykker bekendtgørelsen/ udsteder proklama, før Finanstilsynet har givet tilladelse til afvikling efter 84, skal det fremgå af bekendtgørelsen/ proklamaet, at afviklingen forudsætter Finanstilsynets tilladelse. Det bemærkes, at det proklama, som foreningen indrykker i Statstidende, ikke er præklusivt. Depotselskabet erklærer at ville påtage sig hæftelsen for eventuelle krav, indtil Finanstilsynet har givet tilladelse til afvikling. Når Finanstilsynet har givet tilladelse til afvikling efter 84, er foreningen ikke længere underlagt placeringsbestemmelserne i LIS kapitel 13-15, men skattemæssigt er rene aktieafdelinger stadig omfattet af 25 pct. begrænsningen i aktiebeskatningsloven 21, stk Dokumentation til Finanstilsynet efter 3 måneders/proklamafristens udløb Når proklamafristen er udløbet, og det afsluttende regnskab foreligger, skal foreningen til Finanstilsynet indsende: 1. En bekræftet kopi af foreningens bekendtgørelse/proklama i Statstidende, med angivelse af indrykningsdatoen, hvis den ikke tidligere er indsendt. 2. To eksemplarer af afviklingsregnskabet revideret af foreningens revisor eller revisorer. 3. Foreningens originale vedtægter med henblik på annullering. 4. En erklæring fra bestyrelsen om, at al gæld er betalt. 5. Er der tale om, at en afdeling af en forening er blevet afviklet, skal foreningen endvidere indsende 3 sæt nye vedtægter, hvori afdelingen ikke længere er omtalt, til godkendelse efter de sædvanlige regler om godkendelse af vedtægtsændringer. 8

9 Afvikles foreningen ved overflytning af en eller flere afdelinger, skal den kun indsende det under pkt. 1-2 og 4 nævnte samt en erklæring fra investeringsforvaltningsselskabet om, at afdelingerne er overflyttet til den modtagende forening, og at den afgivende forening er afviklet. Når Finanstilsynet har gennemgået de nævnte dokumenter, sletter Finanstilsynet foreningen eller afdelingen af tilsynets fortegnelse over foreninger og afdelinger og giver foreningen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, (når der er tale om en forening), Danmarks Nationalbank, SKAT og Danmarks Statistik meddelelse herom. Herefter er depotselskabet ikke længere forpligtet af sin erklæring eller garanti. Finanstilsynet videresender det ene afviklingsregnskab til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, således at offentligheden kan få indsigt i dette regnskab uden, at foreningerne pålægges pligt til at indsende regnskabet til to offentlige myndigheder. 3.2 Afvikling af foreninger eller afdelinger, der ikke har haft medlemmer En forening eller afdeling, der ikke har haft medlemmer, afvikles uden en generalforsamlingsbeslutning herom, da beslutning på en generalforsamling ikke kan træffes, når foreningen eller afdelingen ikke har medlemmer, jf. LIS 21, stk. 3. Når foreningen indsender ansøgning om tilladelse til afvikling af en sådan forening eller afdeling, skal den som dokumentation vedlægge: 1. En bekræftet kopi af bestyrelsesprotokollen eller ekstrakt heraf om beslutning om at afvikle foreningen eller afdelingen. 2. Er der tale om, at en afdeling er blevet afviklet, skal foreningen indsende 3 sæt nye vedtægter, hvori afdelingen ikke længere er omtalt, til godkendelse efter de sædvanlige regler om godkendelse af vedtægtsændringer. 3. Foreningens originale vedtægter med henblik på annullering. 4. En erklæring fra foreningens bestyrelse, hvoraf det fremgår, at foreningen eller afdelingen aldrig har emitteret andele eller har haft gæld, bortset fra eventuel betaling for garantien. 5. En erklæring fra foreningens revisor, hvoraf det fremgår, at afdelingen ikke har og aldrig har haft gæld, bortset fra eventuel betaling for garantien. Når Finanstilsynet har gennemgået de nævnte dokumenter, sletter Finanstilsynet foreningen eller afdelingen af tilsynets fortegnelse over foreninger og afdelinger og giver foreningen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, (når der er tale om en forening), Danmarks Nationalbank, SKAT og Danmarks Statistik meddelelse herom. 3.3 Afvikling af professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og hedge(fåmands)foreninger samt afdelinger heraf Indledning LIS 110 d, stk. 2, 110 g, 112, stk. 2, 114 og 114 f, stk. 2, jf. 112, stk. 2, og 114, fastsætter lempeligere regler om opløsning af professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og hedge(fåmands)foreninger samt afdelinger heraf end de regler, der gælder for foreninger og afdelinger, der modtager midler fra en videre kreds eller offentligheden. Finanstilsynet skal ikke give tilladelse til afvikling af professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og 3 Tilsvarende regler gælder for likvidation af afdelinger af professionelle foreninger, fåmandsforeninger og fåmands(hedge) foreninger samt afdelinger heraf. 9

10 hedge(fåmands)foreninger samt afdelinger heraf. Finanstilsynet kan dog i medfør af LIS 113, jf og 114 f, stk. 2, jf tilbagekalde en fåmandsforenings og en hedge(fåmands)forenings godkendelse samt slette en professionel forening i medfør af LIS 110 j. Bestemmelserne skal ses på baggrund af, at professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger herunder hedge(fåmands)foreninger er et alternativ til individuel porteføljepleje, hvor investorerne kan opsige aftalen med kort varsel. Såfremt der er tale om uregelmæssigheder i forbindelse med afvikling, vil det kunne få konsekvenser for investeringsforvaltningsselskabet. Hvis selskabet ikke behandler investorerne korrekt, vil det i grove tilfælde kunne medføre, at Finanstilsynet inddrager tilladelsen helt eller delvis, ligesom overtrædelse vil kunne medføre, at ledelsen idømmes bøde eller fængsel indtil 4 måneder Dokumentation ved orientering af Finanstilsynet, efter beslutning om afvikling af en professionel forening, en godkendt fåmandsforening, en godkendt hedge(fåmands)forening eller afdelinger heraf Professionelle foreninger Professionelle foreninger skal ifølge LIS 110 d, stk. 2, give Finanstilsynet meddelelse om ophør af foreningen. Der er ikke fastsat andre krav i LIS om professionelle foreningers ophør. Finanstilsynet sletter den professionelle forening af sit register, jf. LIS 110 j. Foreningen skal i medfør af LIS 110 l anmelde de ændrede forhold til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 2 uger efter, at foreningen har modtaget meddelelse om, at den er slettet. Hvis en tidligere professionel forening ikke omfattes af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, jf. lovens 1, stk. 1, hvorefter den skal have mindst to deltagere, og den ikke ophører efter 20 eller 20 a i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, skal dette efter LIS 110 l, stk. 3, anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen efter stk. 2. Med anmeldelsen skal indsendes en erklæring udarbejdet af en statsautoriseret eller registreret revisor om, at virksomheden utvivlsomt er solvent. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen sletter virksomheden af registeret, når denne erklæring er modtaget Godkendte fåmandsforeninger og hedge(fåmands)foreninger, afdelinger heraf samt afdelinger af professionelle foreninger Når en forenings generalforsamling har truffet beslutning om at opløse foreningen eller en afdeling, skal foreningen indsende følgende til Finanstilsynet til orientering, jf. LIS 110 g, stk. 2, 114, stk. 2, henholdsvis 114 f, stk. 2, jf. 114: 1. Meddelelse (skema) om, at generalforsamlingen har truffet beslutning om afvikling af foreningen eller afdelingen på anden måde end likvidation. 2. Meddelelse om hvem, der er udpeget til at forestå afvikling på anden måde end likvidation. 3. Generalforsamlingsreferatet. I stedet kan foreningen efter Finanstilsynets praksis indsende dokumentation for, at alle medlemmerne af foreningen eller afdelingen ønsker at indløse deres andele. 4. En eventuel afviklingsplan. 10

11 Ved afvikling af en fåmandsforening tilbagekalder Finanstilsynet foreningens godkendelse, og ved afvikling af en afdeling af en professionel forening sletter Finanstilsynet registreringen af afdelingen Dokumentation til Finanstilsynet efter afvikling af en afdeling i en professionel forening, en godkendt fåmandsforening eller hedge(fåmands)forening samt afdelinger af godkendte fåmandsforeninger og hedge(fåmands)foreninger Når afviklingen er gennemført, skal foreningen indsende følgende til Finanstilsynet til orientering, jf. LIS 110 g, stk. 3, 114, stk. 3, henholdsvis 114 f, stk. 2, jf. 114: To eksemplarer af afviklingsregnskabet revideret af foreningens revisor eller revisorer. En erklæring fra foreningens bestyrelse og investeringsforvaltningsselskabets direktør om, at al gæld er betalt. Finanstilsynet videresender det ene af de indsendte regnskaber til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, således at offentligheden får indsigt i dette regnskab uden, at foreningerne pålægges pligt til at indsende regnskabet til to offentlige myndigheder. Endvidere orienterer Finanstilsynet Danmarks Nationalbank, SKAT og Danmarks Statistik om, at fåmandsforeningen eller hedge(fåmands)foreningen er ophørt Meddelelse til Finanstilsynet, når en afdeling af en professionel forening, godkendt fåmandsforening eller hedge(fåmands)forening er ophørt Ifølge LIS 112, stk. 2, henholdsvis 110, d, stk. 2, 114 f, stk. 2, jf. 112, stk. 2, skal foreningen give Finanstilsynet meddelelse om ophør af afdelinger. Finanstilsynet orienterer Danmarks Nationalbank, SKAT og Danmarks Statistik herom. 11

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen VEJLEDNING OM Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Maj 2011 Opløsning af aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og virksomheder

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

VEJLEDNING OM. likvidation

VEJLEDNING OM. likvidation VEJLEDNING OM likvidation UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Beslutning om at træde i likvidation... 1 3. Valg af likvidator... 2 4. Anmeldelse og registrering...

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Januar 2013 Opløsning af aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og virksomheder med begrænset

Læs mere

Ansøgning om tilladelse som investeringsforening

Ansøgning om tilladelse som investeringsforening Ansøgning om tilladelse som investeringsforening Finanstilsynet henviser til lov om investeringsforeninger m.v. (LIF) bekendtgørelser udstedt i medfør af LIF Skemaet skal udfyldes af ansøgeren på dansk

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde BEK nr 1064 af 17/11/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2011-0025602

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00. Frederiksberg, den 7. marts 2012 Kære Investor Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes hos CorpNordic Denmark A/S, Harbour House, Sundkrogsgade

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST ENGROS (CVR-nr.: 13 76 00 98) (FT-nr.: 11054) Afdeling Globale aktier fokus (den ophørende afdeling)

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 73 41 00 10) (FT-nr.: 11024) Afdeling Lav Kuponrente (den ophørende afdeling) (SE-nr. 75

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Investeringsforeningen Stonehenge indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling den 11. maj 2012, kl. 10.00 hos

Læs mere

for Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A.

for Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A. 2. oktober, 2014 VEDTÆGTER for Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A. [1/8] 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A. 1.2 Selskabet driver også virksomhed

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 8966-001 HJ/SA VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 1. Selskabets navn. 1.1. Selskabets navn er RoDen Invest A/S. 2. Selskabets hjemsted. 2.1. Selskabets hjemsted er Varde kommune. 3. Selskabets formål. 3.1.

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Investeringsforeningen Stonehenge indkalder hermed til ordinær generalforsamling den 10. april 2012, kl. 17.00 hos Ringkjøbing

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Value Japan

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Value Japan Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Value Aktier (SE-nr.: 11913962) (den fortsættende afdeling) c/o

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om almennyttige lotterier

Bekendtgørelse om almennyttige lotterier Bekendtgørelse om almennyttige lotterier I medfør af 10, stk. 2 og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Tilladelse 1. Tilladelse til almennyttige lotterier kan meddeles af spillemyndigheden

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen) BEK nr 781 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016603

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Nr. 1386 11. december 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Kapitel 1 Likvidation Kapitel 2 Konkurs Kapitel 3 Tvangsopløsning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ. Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk. Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS

ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ. Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk. Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk 6653-0001 Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS Undertegnede stifter Langeland Forsyning NS Vågebjergvej

Læs mere

Udlodning Afkast samt bestyrelsens forslag til udbytter for 2011, der udbetales i 2012, er vist i skemaet. Afdeling Afkast i 2011 (%)

Udlodning Afkast samt bestyrelsens forslag til udbytter for 2011, der udbetales i 2012, er vist i skemaet. Afdeling Afkast i 2011 (%) Frederiksberg, den 23. marts 2012 Kære Investor Investeringsforeningen Lån & Spar Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008 22. oktober 2008. Nr. 1019. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 11, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN FIONIA INVEST KORTE OBLIGATIONER (CVR-nr.: 29 93 21 66) (FT-nr.: 11162) c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v.

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v. VEJ nr 9017 af 05/01/2015 Gældende Offentliggørelsesdato: 14-01-2015 Erhvervs- og Vækstministeriet Ændrer i/ophæver VEJ nr 35 af 03/05/2010 Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love som følge af forslag til lov om investeringsforeninger m.v. VI MAGRETHE DEN

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN 1 Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN (herefter omtalt som Foreningen) er stiftet den 13. juni 1979 og omfatter

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen 18.11.2009 UDKAST Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af selskabsloven, ophævelse af aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven og overgangsbestemmelser

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S

FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Bestyrelsens konstitution... 3 4. Tiltrædelse af forretningsorden...

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden BEK nr 1494 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05102 Senere ændringer

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Regelanvendelse. Holdingselskaber

Regelanvendelse. Holdingselskaber UDKAST Bekendtgørelse om landinspektørselskaber I medfør af 4 a, stk. 7 og 8, og 8, stk. 3 og 4, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af xx xxxx 2012, samt 8, stk. 6, i lovbekendtgørelse

Læs mere

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 November 2011September 2012 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål... 3 2. Selskabets kapital og kapitalandele...

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele Ministerialtidende 2010 Udgivet den 22. september 2010 20. september 2010. Nr. 81. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele 1. Indledning Vejledning om godkendelse

Læs mere

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017 Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017 Paragraf 1 Foreningens navn er Pedersminde med hjemsted i Hønsinge i Odsherred kommune. Paragraf 2 Foreningens formål er at varetage og fremme

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Vedtægt Udgave april 2011

Vedtægt Udgave april 2011 Vedtægt Udgave april 2011 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og Ledernes

Læs mere

Vedtægter Århus Vand A/S

Vedtægter Århus Vand A/S Vedtægter Århus Vand A/S Version 26. august 2009 Side 1 af 5 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Århus Vand A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Århus Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets formål er at sikre

Læs mere

D et Priva te Beredskab. til afvikling af nødlidende banker, sparekasser og andelskasser. Vedtægter

D et Priva te Beredskab. til afvikling af nødlidende banker, sparekasser og andelskasser. Vedtægter D et Priva te Beredskab til afvikling af nødlidende banker, sparekasser og andelskasser Vedtægter Indholdsfortegnelse 1 Navn 4 2 Hjemsted 4 3 Formål 4 4 Medlemmer 5 5 Ikke-medlemmers deltagelse i afvikling

Læs mere

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Vedtægt Udgave 30. november 2009 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og

Læs mere

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening 131 VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening I Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Den danske Fondsmæglerforening" Foreningen benytter også navnet: "Fondsmæglerforeningen". På engelsk benytter

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a.

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. NAVN, FORMÅL OG MEDLEMSFORHOLD 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen AP Pension f.m.b.a. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

BEK nr 1385 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017

BEK nr 1385 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 BEK nr 1385 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2007-0014843

Læs mere

Vedtægter for PenSam Forsikring A/S

Vedtægter for PenSam Forsikring A/S Vedtægter for PenSam Forsikring A/S 2 Vedtægter for PenSam Forsikring A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Forsikring A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets

Læs mere

FCM HOLDING A/S CVR-NR.

FCM HOLDING A/S CVR-NR. 12013-005 FJ/fj V E D T Æ G T E R for FCM HOLDING A/S CVR-NR. 83 56 74 14 Navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er FCM HOLDING A/S. 2. Selskabets hjemsted er Herning Kommune. 3. Selskabets formål

Læs mere

Lov om finansiel virksomhed Fortolkning af reglerne om omdannelse

Lov om finansiel virksomhed Fortolkning af reglerne om omdannelse Finanstilsynet 5. juli 2010 Lov om finansiel virksomhed 207-210 Fortolkning af reglerne om omdannelse Indledning Ifølge 207-210 i lov om finansiel virksomhed (herefter benævnt FiL) kan en sparekasse omdannes

Læs mere

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Vedtægter for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn er Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn. Dens formål er at virke

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155426 UDKAST VEDTÆGTER FOR FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S CVR-nr. 34 08 61 92 1. SELSKABETS NAVN 1.1 Selskabets

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Klima og Miljø

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Klima og Miljø Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Momentum Aktier (SE-nr.: 32546323) (den fortsættende afdeling)

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb

Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb Da var ikke deltagere nok til generalforsamlingen til

Læs mere

Bekendtgørelse om almennyttige lotterier 1)

Bekendtgørelse om almennyttige lotterier 1) BEK nr 1301 af 15/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 11-236448 Senere ændringer til forskriften BEK nr 48 af 23/01/2012 BEK

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 Vedtægter Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er NIBE Elforsynings Fond og juridisk er den en

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Side 1 af 7 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN -------------------------------------------------------- Kap 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN 2 Foreningens

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Value Europa. Afdelingen Value Europa Small Cap

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Value Europa. Afdelingen Value Europa Small Cap Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Value Europa (SE-nr.: 32546285) (den fortsættende afdeling) c/o

Læs mere

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S RADIO- OG TV-NÆVNET Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S Bodssystem for tilsidesættelse af vilkår for tilladelse til at distribuere lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale

Læs mere

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1)

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1) 2010/1 LSF 146 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 141-0009 Fremsat den 23. februar 2011

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Finanstilsynet Att.: Pia Andersen Århusgade 110 2100 København Ø København, den 3. juni 2013 Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål. medlemmer

VEDTÆGTER. for. Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål. medlemmer VEDTÆGTER for Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Vinderød Skov Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål 2 Selskabets

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Vejledning af 21. januar 2003 om ansøgning om godkendelse af investeringsforeninger, specialforeninger og afdelinger heraf samt om godkendelse af

Vejledning af 21. januar 2003 om ansøgning om godkendelse af investeringsforeninger, specialforeninger og afdelinger heraf samt om godkendelse af Vejledning af 21. januar 2003 om ansøgning om godkendelse af investeringsforeninger, specialforeninger og afdelinger heraf samt om godkendelse af investeringsforeningers vedtægter m.v. 2. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtægter. Navn og formål

Vedtægter. Navn og formål Vedtægter Navn og formål 1 Andelsselskabets navn er Grindsted El- og Varmeværk A.M.B.A. og dets hjemsted er Grindsted. Selskabets hovedformål er på bedste og billigste måde, sammen med sine datterselskaber

Læs mere

Valgregulativ for valg af investorrepræsentant til bestyrelsen i ID-Sparinvest A/S. Februar 2013

Valgregulativ for valg af investorrepræsentant til bestyrelsen i ID-Sparinvest A/S. Februar 2013 Valgregulativ for valg af investorrepræsentant til bestyrelsen i ID-Sparinvest A/S Februar 2013 Indhold Baggrund... 3 Indkaldelse og opstilling af kandidater... 3 Valgret og udøvelse af stemmeret... 3

Læs mere

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba Vedtægter for Tryg i Danmark smba CVR-nr. 10430410 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er Tryg i Danmark smba. Selskabet udøver også virksomhed under binavnet TrygFonden smba. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter 1

Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter 1 Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter 1 Indhold 1. Betingelser for at blive kvalitetskontrollant... 2 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure... 3 3. Betingelser for at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Dette forslag til nye vedtægter for Råbylille Vandværk er udformet på grundlag af en standardvedtægt udarbejdet af Foreningen for Vandforsyning i Danmark. Der

Læs mere

Doc.nr.: Vedtægter

Doc.nr.: Vedtægter B Ø R S M Æ G L E R F O R E N I N G E N Doc.nr.: 263289 Vedtægter Side 2 I Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Den danske Børsmæglerforening" Foreningen benytter også navnet: "Børsmæglerforeningen"

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner UDKAST af 12. december 2006 revideret 9. november 2007 og 21. januar 2008 til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere