Byggestyringsregler 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggestyringsregler 2011"

Transkript

1 Byggestyringsregler 2011

2 Byggestyringsregler Indholdsfortegnelse 2. Baggrund Formål Anvendelsesområde Kompetence og opgavefordeling Administrative regler og retningslinjer Bilag 1 og Projektforløb/metode Ikrafttræden Baggrund Med ønsket om at indføre overordnede bestemmelser for den politiske og administrative behandling af bygge- og anlægsopgaver på anlægsbudgettet besluttede Byrådet den at godkende Byggestyringsregler Oktober Byrådet besluttede den , ved indførelse af FM-mellem model, at en revideret udgave af byggestyringsreglerne politisk godkendes. Implementering af FM-mellem betød bl.a.: at Økonomiudvalget overtog ansvaret for ejendommene at de enkelte fagudvalg fungerer som brugere og bestillere af arealer og bygninger at anlægsopgaver vedrørende ejendomme skal ligge i Økonomiudvalget at By og Miljø fremadrettet skal varetage projektlederrollen for alle faser af et byggeri at skoler og institutioner skal opfatte sig som lejer og bruger og ikke som ejer og bruger at der skal etableres et tæt samarbejde mellem Ejendomme, fagafdelingen og institutioner for at sikre at bygningerne understøtter behovene Ovennævnte beslutninger er således indarbejdet i denne reviderede udgave af Byggestyringsregler I revisionen af de eksisterende byggestyringsregler har det samtidigt været vigtigt at tilpasse processen til PRINCE2 som er Hillerød Kommunes projektmodel, således at parallelle standarder undgås. Dette betyder i praksis, at byggestyringsreglerne er suppleret med nogle overordnede PRINCE2-projektstyringsprincipper i den indledende fase Start af projekt, hvori arbejdet med at udforme projektets grundlæggende målsætninger i forhold til kunder eller brugere pågår. Det kan her nævnes at Kvalitetsplan som tidligere blev udarbejdet i forbindelse med opstart af et projekt, er erstattet af Business Case. Denne danner herefter det formelle aftalegrundlag mellem byggeudvalget og brugerne for løsning af opgaven og skal ved hvert faseskift gennemgås og opdateres i relation til eventuelt aftalte ændringer. Byggestyringsreglerne består herefter af 5 faser som illustreret i Bilag 1 og Formål Formålet med byggestyringsreglerne er at sikre, at alle kommunale bygge- og anlægsopgaver behandles ensartet i det politiske system, og at der sker en rationel administrativ sagsbehandling. Byggestyringsreglerne indeholder de overordnede bestemmelser for den politiske og administrative behandling af bygge- og anlægsopgaver på anlægsbudgettet. Med vedtagelse af anlægsbudget og anlægsplan fastlægger Byrådet, hvilke opgaver der skal udføres.

3 Byggestyringsregler Anvendelsesområde Reglerne finder anvendelse i alle tilfælde hvor Hillerød Kommune selv er bygherre, eller hvor Hillerød Kommune i samarbejde med en ekstern bygherre er økonomisk involveret. I hovedsagen kan bygge- og anlægsopgaver inddeles i følgende to kategorier: 1. Kommunale bygge- og anlægsopgaver uanset benyttelsesformål 2. Bygge- og anlægsopgaver i samarbejde med ekstern bygherre (selvejende institution og boligselskaber) Byggestyringsreglerne skal medtages i kontrakter med eksterne rådgivere. I samarbejde med eksterne bygherrer og driftsherrer skal organisationsform og rollefordeling beskrives. Ligeledes skal det beskrives, hvem der er øverst ansvarlig med hensyn til indhold og økonomi. 5. Kompetence og opgavefordeling Bygge- og anlægsopgaver opdeles i faser, som er nærmere illustreret i Bilag 1 og 2. Faseopdelingen beskriver og illustrerer, hvor langt opgaven er i processen, hvilket materiale der skal tilvejebringes og hvilke beslutninger, der skal træffes for at komme videre. Den politiske og administrative behandling af en bygge- og anlægsopgave i de forskellige faser fremgår ligeledes af opgavebeskrivelse og ansvarsfordeling i Bilag 1 og 2. Fagudvalget er initiativtager til nye bygge- og anlægsopgaver i samarbejde med de respektive direktørområder/afdelinger og By og Miljø. Opgaver defineres af By og Miljø i samarbejde med direktørområde/afdeling med henblik på optagelse på budgettet. Prioritering af Bygge- og anlægsopgaver sker i forbindelse med vedtagelse af anlægsbudget og anlægsplan. Bygge- og anlægsopgaver igangsættes af Byggeudvalget (Økonomi eller Fagudvalg) ved godkendelse af fremlagte dagsordenpunkter med bevillingsbeslutning. By og Miljø har ansvaret for sagsbehandlingen gennem alle faser Byggeudvalg Økonomiudvalget er det politiske byggeudvalg for nye bygge- og anlægsopgaver, jf. gældende Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommune. Økonomiudvalget kan dog beslutte at nedsættes et særskilt byggeudvalg, bestående af formanden fra det relevante fagudvalg og Økonomiudvalget. Dette besluttes i forbindelse med udarbejdelse af projektkommissorium Byggeudvalgets opgaver Byggeudvalget har det overordnede ansvar for projektets gennemførelse og skal sikre at der foreligger et projektkommissorium godkendt af Fagudvalget for Start af projekt der som minimum indeholder en kort beskrivelse og begrundelse for igangsætning af opgaven, organisationsform og valg af styregruppeformand. Byggeudvalget har ansvaret for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides samt sikre de nødvendige politiske beslutninger, hvis yderligere bevillinger er nødvendige, jf. Styrelsesvedtægt, Hillerød Kommune.

4 Byggestyringsregler Byggeudvalget er den første politiske instans, der behandler en given bygge- og anlægssag, inden den går videre til behandling i Byrådet. Såfremt Økonomiudvalget har besluttet at uddelegere opgaven som byggeudvalg enten til et fagudvalg eller til et særskilt byggeudvalg, jf. pkt. 4.1, vil den politiske beslutningsprocedure være som følgende: Byggeudvalg, Økonomiudvalg og Byråd godkender Business Case, rådighedsbeløb, anlægsbudget og igangsætning af Fase A Bygge- og anlægsprogram. Byggeudvalg, Økonomiudvalg og Byråd godkender resultatet af det udbudte anlægs- og byggeprogram og meddeler anlægsbevilling og igangsætning af Fase B projektforslag. Byggeudvalg, Økonomiudvalg og Byråd meddeler anlægsbevilling og igangsætning af Fase C i forbindelse med godkendelse af projektforslag. Byggeudvalget godkender væsentlige faser under byggesagen herunder, licitationsresultat, valg af entreprenør(er) i forbindelse med udførelsesfasen og byggeriets afslutning. Byggeudvalg, Økonomiudvalg og Byråd godkender anlægsregnskab Fagudvalg Fagudvalg fungerer som bruger og bestiller af arealer, anlæg og bygninger. Fagudvalget skal som bruger og bestiller af arealer, anlæg og bygninger sikre at der udarbejdes et projektkommissorium før projekt start. Projektkommissorium udarbejdes i tæt samarbejde mellem By og Miljø og det enkelte fagområde. Det skal som minimum indeholde en beskrivelse af projektets baggrund, projektmål, kvalitetsforventninger, brugerinddragelse, økonomi, samt forslag til styregruppeformand. Fagudvalget godkender Business Case ved Start af Projekt inden politisk behandling i Byggeudvalget. I de øvrige faser holdes fagudvalget løbende underrettet om processen via de politiske beslutninger, samt ved udarbejdelse og godkendelse af staderapporter. Staderapporter uarbejdes af projektlederen fra By og Miljø og forelægges løbende igennem hele processen Styregruppe Alt afhængig af størrelsen og karakteren af bygge- og anlægsopgaver besluttes det, om der skal nedsættes en administrativ styregruppe med deltagelse af ledende beslutningstagere, som repræsenterer bygherre, bruger og leverandør (eksterne rådgiver). Med mindre andet aftales har chefen fra By og Miljø (bygherre) formandsposten. Denne opgave kan dog uddelegeres til en fra By og Miljøs ledergruppe. Styregruppen følger projektet gennem alle faser og skal godkende og tage stilling til overordnede spørgsmål vedrørende organisationsplan, tidsplan, ressourcer, kvalitet, budget og budgetopfølgning. Styregruppemøde afholdes ved faseskift eller når det skønnes nødvendigt. Styregruppen indkaldes af den ansvarlige projektleder. Projektlederen udarbejder dagsorden for møderne og sikre at den nødvendige information er til stede. Styregruppen udpeger en projektsekretær som referent ved møderne. Styregruppen har det formelle administrative ejerskab af projektet og refererer direkte til byggeudvalget Styregruppens opgaver Styregruppens formål er at sikre gennemførelsen af bygge- og anlægsopgaver i henhold til de aftalte målsætninger og succeskriterier. En væsentlig opgave for styregruppen er, at tage stilling til eventuelle afvigelser, ekstraomkostninger og ændringer i forhold til det aftalte projektgrundlag (Business Case). Når styregruppen nedsætter sig, skal den formulere sit kommissorium. Styregruppen underretter byggeudvalget i tilfælde af væsentlige ændringer og projektfordyrelser der ikke kan rummes inden for anlægsbudgettet. I forbindelse med denne underretning vedlægges strategi for løsning af problemet. Byggeudvalget indstiller til Byrådet om projektets videre forløb på baggrund heraf, jf. Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommune.

5 Byggestyringsregler Det er styregruppens opgave at sikre at inddrage byggeudvalget, når dette er påkrævet (jf. ovenstående) samt sikre at den nødvendige information er til stede for et beslutningsgrundlag. Styregruppen skal ligeledes sikre at der foreligger en tids-, handle- og kommunikationsplan ved projektstart, som giver byggeudvalget en rettesnor for projektforløbet, og for hvornår udvalget kan forvente at blive direkte inddraget. Dagsordenpunkter til Byggeudvalget udformes af projektleder i overensstemmelse med Kommunens gældende retningslinjer herom, og alle relevante bilag bliver lagt på sagen, så de er tilgængelige for udvalgets medlemmer. Styregruppens opgaver kan herudover afhænge af den valgte arbejdsform, der gælder for byggeeller anlægsopgaven. Dette kan f.eks. være tilfældet i visse former for partneringsamarbejde. I disse bygge- eller anlægsopgaver defineres styregruppens opgaver nærmere i Business Case By og Miljø/Projektleder By og Miljø er kommunens bygherrerepræsentant og har som sådan det overordnede ansvar for projektstyring i hele bygge- og anlægsopgavens forløb. By og Miljø igangsætter forslag til projekter via beskrevne og analyserede behov. Initiativ til dette kan komme fra Fagudvalg, By og Miljø eller fra det enkelte direktørområde/afdeling. By og Miljø forestår udarbejdelse af projektkommissorium samt Business Case, m.v. i samarbejde med det berørte direktørområde/afdeling og styregruppen. By og Miljø udpeger projektleder til opgaven i eget regi. By og Miljø har ansvaret for inddragelse af kommunens relevante afdelinger / sektioner for løsning af opgaven. Det gælder særligt for sektioner tilknyttet By og Miljø, samt Byrådsservice og Jura, Økonomi og Digitalisering og IKT. Tilknytning af brugere og nødvendig bistand for sikring af byggeriets funktionalitet og faglighed, medtænkes ligeledes og skal beskrives ved udarbejdelse af Business Case. By og Miljø anvender eksterne samarbejdspartnere gennem alle faserne i forbindelse med udarbejdelse af tekniske bygge- og anlægsprogrammer, projektforslag, hovedprojektering, udbudsgrundlag og byggeledelse. By og Miljø har ansvar for indgåelse af kontrakter mellem Kommunen som bygherre og eksterne samarbejdspartnere. By og Miljø har ansvaret for at sikre et fuldstændigt beslutningsgrundlag inden gennemførelsen af en bygge- og anlægsopgave. Projektlederen i By og Miljø har det overordnede ansvar for projektets gennemførelse, økonomi og løbende rapportering til styregruppen, samt ved de 3 årlige budgetopfølgninger i kommunen, herunder varsle i tilfælde af risiko for økonomiske overskridelser. Varsling skal indeholde strategi for løsning Direktørområder / afdelinger. Det direktørområde eller den afdeling som er bestiller af opgaven, skal udpege en sagsansvarlig person til at bistå By- og Miljø s projektleder med løsning og planlægning af opgaven. Den valgte sagsansvarlige skal deltage i samtlige faser for gennemførelse af projektet. Hvis flere direktørområder er involveret i opgaven, aftales den indbyrdes opgave- og ansvarsfordeling direktørområderne imellem, inden projektstart. Det direktørområde eller den afdeling som inddrages i opgaven har det formelle ansvar for at sikre at det foreliggende projektkommissorium er fyldestgørende i beskrivelse af de faglige og pædagogiske forudsætninger. Direktørområdet skal ligeledes sikre at lejer og bruger af arealer, bygningen og anlæg som bliver berørt af projektet, inddrages i processen, såfremt dette er relevant.

6 Byggestyringsregler Direktørområde/afdeling skal sikre indmelding af ønskede deltager til projektgruppen, samt behov for nedsættelse og sammensætning af følgegrupper til projektleder Projektafslutning Alle projekter (over 2 mio. kr. ekskl. moms) afsluttes med en regnskabsaflæggelse til godkendelse i Byggeudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet. Byggeregnskabet forelægges til revisionspåtegning. Således følger dette, de til enhver tid gældende principper for økonomistyring i Hillerød Kommune. 6. Administrative regler og retningslinjer Bilag 1 og 2 Reglerne i dette afsnit, om faseopdeling og styring af bygge- og anlægsopgaver er i overensstemmelse med almen praksis og generelle aftaler for håndtering af bygge- og anlægsopgaver i bygge- og anlægsbranchen, samt overordnede PRINCE2-projekt-styringsprincipper. Som planlægningsgrundlag for beskrivelse og udarbejdelse af de nævnte faser anvendes relevante paradigmer og standarder udarbejdet af Hillerød Kommune, samt PAR & FRI s ydelsesbeskrivelser for Bygherrerådgivning, Byggeri og Planlægning og Anlæg og Planlægning. Alle opgaver i forbindelse med brug af ekstern rådgivning i By og Miljø håndteres efter gældende regler på området. Det betyder bl.a. at rådgiveropgaver over de til enhver tid fastsatte grænseværdier, udbydes i henhold til gældende annonceringspligt eller EU s Udbudsdirektiv. Aftaler med rådgiver indgås i henhold til ABR89. Ligeledes håndteres entrepriseudbud efter gældende regler. Dette betyder at alle entrepriser enten udbydes efter Tilbudsloven eller efter EU s Udbudsdirektiv, afhængig af de gældende grænseværdier for entreprisesummer. De aftaler der efterfølgende indgås med entreprenøren sker på grundlag af AB92 eller ABT93 afhængig af valgt entrepriseform. 7. Projektforløb/metode Valg af projektforløb/metode vil som regel afhænge af opgavens beskaffenhed, herunder omfang, kompleksitet, skønnet økonomi og politiske ønsker. Den i Bilag 1 og 2 beskrevne faseopdeling er den mest anvendte metode, som typisk finder anvendelse ved udbud i Hoved- eller fagentrepriser. Øvrige udbudsformer kan være Totalentreprise, Partering, Projektkonkurrence, OPP m.v., eller en kombination af disse. Planlægning af bygge- og anlægsopgaver foregår i Start af Projekt samt i Fase A og B. Udførelse, styring og opfølgning af bygge- og anlægsopgaver foregår i Fase C og D. Valg af projektforløb/metode skal derfor fremgå af Business Case ved Start af Projekt som grundlag for en igangsætning, og hvis arbejdet her allerede kræver eksempelvis ekstern rådgivning, skal der bevilges økonomi til dette formål. 8. Ikrafttræden Anbefalet af Økonomiudvalget den 19. januar 2011 Godkendt af Byrådet den 26. januar 2011

7 Byggestyringsregler Bilag 1 START AF PROJEKT Danner grundlag for optagelse af rådighedsbeløb i anlægsbudgettet PROJEKTFORLØB - PROCES Projektkommissorium Udarbejdes af fagområdet i samarbejde med By og Miljø, samt det berørte fagudvalg. Skal indeholde en kort beskrivelse og begrundelse for igangsætning af opgaven, herunder bl.a. sagsbaggrund, projektmål kvalitetsforventninger og valg af styregruppeformand Eksist. paradigma anvendes Business Case (Anlægsønsker) Udarbejdes af projektledelsen indeholdende nødvendige oplysninger og forudsætninger for den mest hensigtsmæssige løsning af opgaven, for at anlægsønsket kan optages på anlægsbudgettet og danne grundlag for igangsætning af FASE A Eksist. paradigma anvendes ANSVARSFORDELING OG OPGAVEBESKRIVELSE Byggeudvalget (som regel ØU) Godkendelse af styregruppens og fagudvalgets indstilling af projektets "Business Case" Sikre optagelse af rådighedsbeløb i anlægsbudgettet og beslutte bevillinger Fagudvalget (FU) Initiativtager til ny bygge- og anlægssager Sikre udarbejdelse af Projektkommissorium - herunder valg af styregruppeformand Godkendelse af styregruppens indstilling af projektets "Business Case" Styregruppen Overordnet ledelse og vejledning i "Start af projekt" Sikre at der er tilstrækkelige ressourcer, tid og økonomi for løsning af opgaven Valg af projektleder Godkendelse af projektets "Business Case" Holde Fag- og Byggeudvalget orienteret og sikre de nødvendige godkendelser By og Miljø Kvalificering af projektkommissorium Udarbejdelse af Business Case - herunder: Vurdering af ressourcer, anlægsøkonomi, tidsplan og løsningsmuligheder (udbudsformer) Afklaring af organisationen og nødvendig brugerindragelse Koordinering af opgavens indhold og omfang Udarbejdelse af dagsorden for politisk godkendelse/indstilling af bl.a. anlægsbevillinger Økonomi: Indarbejde rådighedsbeløb og anlægsbevilling i anlægsbudgettet Kvalitessikre dagsorden for politisk behandling i forbindelse med anlægsbevilling Politisk behandling: FU ØU BY Godkendelse af projektets "Business Case" x x Optagelse af rådighedsbeløb i anlægsbudgettet (x) x x Bevilling for igangsættelse af FASE A (x) x x

8 Byggestyringsregler Bilag 1 FASE A Danner grundlag for bevilling af rådighedsbeløb for igansætning af - Fase B PROJEKTFORLØB - PROCES Bygge- og anlægsprogram Helhedsplan Udarbejdes af By og Miljø, evt. med ekstern rådgivningshjælp. Skal indeholde beskrivelse af alle væsentlige forhold relevant for løsning af opgaven og for indhentning af tilbud hos ekstern rådgiver til brug for igangsætning af FASE B Udarbejdes som regel i forbindelse med større planlægningsogaver, hvor nødvendige overvejelser om arkitektur, funktion, miljø, struktur, demografi m.m. skal foretages som beslutningsgrundlag for det videre arbejde. Eksist. paradigme anvendes ANSVARSFORDELING OG OPGAVEBESKRIVELSE Byggeudvalget (som regel ØU) Godkendelse af styregruppens indstilling af det foreliggende bygge- eller anlægsprogram Bevilling af nødvendige midler for igansætning af FASE B Fagudvalget (FU) Holdes underrettet via politiske beslutninger, samt ved udarbejdelse af staderapporter Styregruppen Overordnet ledelse og vejledning ved udarbejdelse af FASE A Sikre at der er tilstrækkelige ressourcer, tid og økonomi for løsning af opgaven Kvalitetssikring af eksisterende Business Case Godkendelse af udbudsgrundlag og valg af rådgiver Holde Fag- og Byggeudvalget orienteret og sikre de nødvendige godkendelser By og Miljø Udarbejdelse af udbudsgrundlag (Bygge- og anlægsprogram/helhedsplan) herunder: Nedsættelse af projekt- og brugergrupper Valg af ekstern rådgiver og udarbejdelse af aftalegrundlag Styring af eksterne rådgiver ifm. udarbejdelse af bygge- og anlægsprogrammer Koordinering af opgavens indhold og omfang Afklaring af interessenter og af plan- og myndighedsforhold Udarbejdelse af staderapporter og ajourføring af Business Case Intern kvalitetssikring (KS) af projektet Udarbejdelse af dagsorden for politisk behandling Økonomi: Udarbejder kontoplan Kvalitetssikre dagsorden for politisk behandling ifm. anlægsbevilling til rådgivning Politisk behandling: FU ØU BY Godkendelse af udbudsresultatet (x) x x Bevilling for igangsætning af FASE B (x) x x

9 Byggestyringsregler Bilag 1 FASE B Danner grundlag for den samlede anlægsbevilling og igangsætning af Fase C PROJEKTFORLØB - PROCES Projektforslag Dette er en bearbejdelse af det godkendte materiale fra den forrige FASE A i en sådan grad, at alle de for projektet afgørende beslutninger er truffet og indgår i forslaget og kan danne grundlag for de nødvendige politiske beslutninger for den afsatte anlægsbevilling og igangsætning af - FASE C Eksist. paradigme anvendes Dispositionsforslag Dette er en mere grundig og deltaljeret beskrivelse af den forrige - FASE A Udarbejdes og anvendes ved store projekter samt ved bl.a udbud i totalentrepriser, projektkonkurrencer og tidlig partnering opgaver ANSVARSFORDELING OG OPGAVEBESKRIVELSE Byggeudvalget (som regel ØU) Godkendelse af styregruppens indstilling af det foreliggende projekt- / dispositionsforslag Bevilling/frigivelse af de afsatte anlægsmidler for igangsætning af FASE C Fagudvalget (FU) Holdes underrettet via politiske beslutninger, samt ved udarbejdelse af staderapporter Styregruppen Overordnet ledelse og vejledning ved udarbejdelse af FASE B Sikre at der er tilstrækkelige ressourcer, tid og økonomi for løsning af opgaven Kvalitetssikring af eksisterende Business Case Godkendelse af projekt- / dispositionsforslag Holde Fag- og Byggeudvalget orienteret og sikre de nødvendige godkendelser By og Miljø Sikre udarbejdelse af projekt- / dispositionsforslag Valg af ekstern rådgiver og udarbejdelse af aftalgrundlag Styring af eksterne rådgiver ifm. udarbejdelse af projekt- / dispositionsforslag Koordinering af opgavens indhold og omfang Styring af projekt-, bruger-, og bygherremøder Styring af den afsatte økonomi Intern kvalitetssikring (KS) af projektet Udarbejdelse af staderapporter og ajourføring af Business Case Udarbejdelse af dagsorden for politisk behandling Økonomi: Ajourfører konto- / anlægsplanen Kvalitetssikre dagsorden for politisk behandling i forbindelse med anlægsbevilling Politisk behandling: FU ØU BY Godkendelse af det udarbejdede grundlag (x) x x Meddeler anlægsbevilling og igangsætning af FASE C (x) x x

10 Byggestyringsregler Bilag 1 FASE C Danner grundlag for endelig igangsætning og gennemførelse af opgaven PROJEKTFORLØB - PROCES Hovedprojekt Udførelse Hovedprojekt fastlægger opgaven entydigt og med sådan en detaljeringsgrad, at det kan danne grundlag for en endelig afklaring af byggetilladelsens betingelser, samt for udbud og kontrahering med entreprenør. Byggeledelse - processtyring Økonomi- og tidsstyring Fagtilsyn - kvalitetssikring Projektopfølgning Detailafklaring Drifts- og vedligeholdelsesplan Mangelgennemgang Aflevering/overdragelse Ibrugtagningstilladelse /opfølgning ANSVARSFORDELING OG OPGAVEBESKRIVELSE Byggeudvalget (som regel ØU) Godkendelse af styregruppens indstilling af det foreliggende udbudsgrundlag Fagudvalget (FU) Holdes underrettet via politiske beslutninger, samt ved udarbejdelse af staderapporter Styregruppen Overordnet ledelse og vejledning i forbindelse med denne fase Godkendelse af udbudsgrundlag og valg af entreprenør Sikre at der er tilstrækkelige ressourcer, tid og økonomi for løsning af opgaven Kvalitetssikring af eksisterende Business Case Holde Fag- og Byggeudvalget orienteret og sikre de nødvendige godkendelser By og Miljø Styring af eksterne rådgiver ifm. projektering, entreprenørudbud og udførelse Afholdelse af licitation og indstilling af valgt entreprenør Sikre nødvendigt aftalegrundlag i forbindelse med indgåelse af entrepriseaftale Styring af følgegruppe -, og bygherremøder Styring af den afsatte økonomi Udarbejdelse af staderapporter og ajourføring af Business Case Sikre den nødvendige projektgranskning og kvalitetssikring af projektet Deltage i mangelgennemgang Sikre idriftsætning af bygningen og overdragelse til bruger Udarbejdelse af dagsorden for politisk behandling Økonomi: Bidrager med oplysninger i forbindelse med budgetopfølgninger Kvalitessikre dagsorden for politisk behandling i forbindelse med anlægsbevilling Politisk behandling: FU ØU BY Orientering om licitationsresultat og valg af entreprenør (x) x

11 Byggestyringsregler Bilag 1 FASE D Danner grundlag for regnskabsafslutning og mangelansvar PROJEKTFORLØB - PROCES 1 års gennemgang 5 års gennemgang Gennemgang af byggearbejdet Gennemgang af byggearbejdet umiddelbart inden 1 år efter umiddelbart inden 5 år efter afholdelse af afleveringsforretning. afholdelse af afleveringsforretning. Gennemgangen tjener alene til Gennemgangen tjener alene til formål at gøre eventuelle repera- formål at skabe overblik over bygtioner, erstatning eller erstatnings- ningens tilstand, herunder en regileverancer gældende over for strering af evt. skader eller tegn på entreprenører i de tilfælde, hvor skader, således at erstatningskrav eventuelle mangler, fejl eller ned- kan gøres gældende over for rådslidning kan lægges entreprenøren giver, entreprenør og/eller leveraneller leverandøren til last. dør inden 5 års periodens udløb. ANSVARSFORDELING OG OPGAVEBESKRIVELSE Byggeudvalget (som regel ØU) Godkendelse af det endelige anlægsregnskab Fagudvalget (FU) Holdes underrettet via politiske beslutninger, samt ved udarbejdelse af staderapporter Styregruppen Overordnet ledelse og vejledning i forbindelse med aflevering Godkendelse af det endelige anlægsregnskab Igangsætning af en evalueringsfase, hvis dette skønnes nødvendigt Holde Byggeudvalget orienteret og sikre de nødvendige godkendelser By og Miljø Inddragelse og styring af den ansvarlige rådgiver ved 1 års gennemgang Afholdelse af 5 års gennemgang Inddragelse af brugerne Nedskrivning af sikkerhedsstillelse Regnskabsafslutning (efter afholdelse af 1 års gennemgang) Sikre en evalueringsfase hvis dette skønnes nødvendigt Holde styregruppen orienteret Udarbejdelse af dagsorden for politisk behandling ifm. regnskabsafslutning Økonomi: Udarbejdelse af anlægsregnskab (efter 1 års gennemgang) Kvalitetssikre dagsorden for politisk behandling i forbindelse med anlægsregnskab Politisk behandling: FU ØU BY Godkendelse af anlægsregnskab (x) x x

12 Bilag 2 Planlægningsdiagram - Byggestyringsregler 2011 Fagudvalg Byggeudvalg Optagelse af rådighedsbeløb Godkender rådgiverbevilling Godkender bevilling for igangsætning af - Fase B Godkender bevilling for igangsætning af - Fase C Orientering - staderapport Godkendelse / regnskab Styregruppe Godkendelse af B.Case. Godkendelse Fase A Godkendelse Fase B Godkendelse Fase C Orientering Projekt Kommissorium Business Case (Anlægsønsker) Godk. at fortsætte Business Case Licitationsresultat Godkender rådgiver Godk. at fortsætte Business Case Projektgrundlag Godk. at fortsætte Business Case Licitationsresultat Godk. entreprenør Godk. at fortsætte Overdragelse Projektafslutning Regnskabs- Afslutning (efter 1 år) Råd/ vejl. Råd/ vejl. KS Råd/ vejl. KS Råd/ vejl. KS Råd/ vejl. Start t af Projekt FASE A Bygge og anlægs program (Helhedsplan) FASE B Projektforslag (Dispotionsforslag) FASE C Hovedprojektering Udbud FASE C Udførelse / overdragelse FASE D 1 og 5 Års Gennem gang Udarbejdelse af Business Case indeholdende bl.a.: Sagsbaggrund/projektmål Kvalitetsforventninger Organisationsform Tid, økonomi og ressourcer Løsningsmuligheder. Eks. Paradigme anvendes Alle væsentlige forhold relevant for opgavens løsning og for indhentning af tilbud hos ekstern rådgiver skal beskrives. Eks. Paradigme anvendes Alle væsentlige forhold relevant for de nødvendige politiske beslutninger for frigivelse af anlægsmidler og igangsætning af næste fase skal være indeholdt. Eks. Paradigme anvendes Tegningsgrundlag Fælles betingelser Særlige betingelser Afklaring af byggetilladelse Udbud/licitation Kontrahering med Entreprenør Byggeledelse Bygherretilsyn Fagtilsyn Kvalitetssikring(KS) Sikkerhed og Sundhed Drift- og vedligholdelse DKV-plan Mangelgennemgang Registering af mangler og skader som kan lægges entreprenør eller leverandør til last. Projektledelse Projektgruppe Projektgruppe Følgegruppe Følgegruppe Rådgiver Planlægning Styring / opfølgning

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring Handlingsplan for gennemførelsen erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring 24. oktober _Rev. 31.oktober _Rev. 12. november Rebild Kommune Erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring.

Læs mere

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød J.nr.: 8914557 RHH/LCM/mer Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød 1. PARTERNE Frederiksborg Gymnasium og HF Carlsbergvej 15 3400 Hillerød Danmark www.frederiksborg-gymhf.dk

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

Nyt hus. Eller ombygning af det gamle

Nyt hus. Eller ombygning af det gamle Nyt hus Eller ombygning af det gamle Før Efter Når planen om nyt hus, eller ombygning af det gamle, trænger sig på, er der mange ting der skal tages stilling til: Hvor stort? Hvor dyrt? Hvordan skal det

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 2 - Indholdsfortegnelse Forord side 3 Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

Analyse af problemstillingerne

Analyse af problemstillingerne Analyse af problemstillingerne I dette kapitel analyseres de i kapitel 3 udvalgte problemstillinger med problemtræer, for at fastlægge hvad der er årsagerne til problemstillingerne. 4.1 Analyse med problemtræer...

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt Bygherreorganisationen, generelt Et anlægsprojekt, som samling af administrationen i et renoveret Frederikshavn rådhus og en nybygning på Værkergrunden, omfatter en lang række aktører, der i større eller

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12. Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33

Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12. Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33 Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12 Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33 1 Bestyrelse Byggeudvalg: Bestyrelsesformand Direktør Vicedirektør Økonomi og adm.chef 1 uddannelseschef

Læs mere

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Indhold Side2/10 Indledning... 3 Boligsager... 4 Rådgivers ydelser og samarbejde... 5 Indledning Frederikshavn Kommune ønsker at indgå

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

PARTNERINGAFTALE. (Totalentreprisemodellen) Mellem. (navn, adresse ), i det følgende kaldet Bygherren

PARTNERINGAFTALE. (Totalentreprisemodellen) Mellem. (navn, adresse ), i det følgende kaldet Bygherren PARTNERINGAFTALE (Totalentreprisemodellen) Mellem (navn, adresse ), i det følgende kaldet Bygherren og (navn, adresse ), i det følgende kaldet Totalentreprenøren er der indgået nedenstående partneringaftale

Læs mere

i det følgende kaldet Bygherrerådgiveren, har indgået følgende aftale om bygherrerådgivning.

i det følgende kaldet Bygherrerådgiveren, har indgået følgende aftale om bygherrerådgivning. AARHUS INTERNATIONALE SEJLSPORTSCENTER UDKAST: Aftale om teknisk rådgivning og bistand Bygherrerådgivning 1. Parterne 1.1. Undertegnede Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Sport

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 2

Bygherrekompetencer - MODUL 2 Bygherrekompetencer - MODUL 2 Byggecentrum i Middelfart d. 26. 28. januar 2015 DAG 1 26. januar 2015 ØKONOMI + NØGLETAL Kl. Emner Lærer / oplæg Kl. 09.00 Kl. 09.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 14.30 Registrering

Læs mere

Bilag 1. Aftale om teknisk rådgivning og bistand

Bilag 1. Aftale om teknisk rådgivning og bistand Bilag 1 Aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftale om teknisk rådgivning og bistand 1. Parterne Mellem Frederikssund Kommune Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund i det efterfølgende kaldet bygherren

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse relateret til FRI, PLR og Danske Ark s ydelsesbeskrivelser (Bilag A til totalrådgivningsaftale) 1 1 Afgrænsning af rådgiverydelser Rådgivernes

Læs mere

Kvalitet og Udvikling/KU-Byg - Kurt Reitz

Kvalitet og Udvikling/KU-Byg - Kurt Reitz Oversigtskort Region Sjælland Præsentation 1. Organisationsstruktur i Region Sjælland 2. Generalplanlægning i Region Sjælland 3. Fasedeling og basisorganisation i Region Sjælland 4. Organisationsstruktur

Læs mere

Kort om mig. - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen. - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon. - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter

Kort om mig. - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen. - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon. - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter Kort om mig - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter - Siden 2003, 35 Boligsager efter 116. - Geografi: Region Midtjylland

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning.

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning. AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 Parterne 1.1 Undertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa i det følgende kaldet klienten, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren, har indgået

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Forfatter: Louise Rasmussen Revideret den 17-03-2015 Dokument nr. 480-2015-127465 Sags nr. 480-2015-70306

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering mth.dk/partnering» Partnering med MT Højgaard Partnering giver mulighed for at skabe en sam - arbejdskultur i bygge- og anlægsbranchen, hvor bygherrens ønsker og projektets individuelle behov er i centrum.

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Tidsstyring i byggeriet tid er penge

Tidsstyring i byggeriet tid er penge Tidsstyring i byggeriet tid er penge Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Jens Hjortskov Velkommen Præsentation 1. Betydning af tidsstyring Sikre en effektiv og hensigtsmæssig gennemførelse

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt af Byrådet den 26 juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Indkøbs- og udbudsplan

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen Ydelsesbeskrivelse Maj 2009 Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen. Danske Arkitektvirksomheder Ydelsesbeskrivelse ydelser ved Arbejdsmiljø-rådgivning vedrørende byggepladsen Denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Beslutningsprotokol 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Indholdsfortegnelse Side 183. Godkendelse af dagsorden... 380 184. Til orientering... 381 185. Godkendelse af

Læs mere

Bemærkninger A. Overblik over kompetencer

Bemærkninger A. Overblik over kompetencer Kompetenceskema 28. juni 2013 Fase 1 - Dokumentation i Planlægnings- og idéoplægsfasen X X Varetages af projektchef xxx, projektleder xxx, certificering mv. projektforløb med tilhørende økonomisk afløb

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Brugerindflydelse i de forskellige faser

Brugerindflydelse i de forskellige faser Inddragende byggeproces Byggeriets faser og aktører www.regionmidtjylland.dk Oversigt over projektfaser 2 www.regionmidtjylland.dk 1 Brugerindflydelse i de forskellige faser Indflydelse Omkostning ved

Læs mere

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ]

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ] AFTALE Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 1. Parterne Undertegnede [ Indsæt navn og adresse ] Vælg et element. i det følgende kaldet Bygherren, ved ansvarlig kontaktperson: [ * ] og medundertegnede

Læs mere

Projektbeskrivelse. For gennemførelse af Renoveringsplanen for Helsingør Nordhavn. Renoveringsplanen er godkendt i Økonomiudvalget den Den 14.5.2012.

Projektbeskrivelse. For gennemførelse af Renoveringsplanen for Helsingør Nordhavn. Renoveringsplanen er godkendt i Økonomiudvalget den Den 14.5.2012. Projektbeskrivelse For gennemførelse af Renoveringsplanen for Helsingør Nordhavn. Renoveringsplanen er godkendt i Økonomiudvalget den Den 14.5.2012. Havnechef Benny Carlsen, Projektleder 27.02.2014 Baggrund

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE ALBERTSLUND KANALPROJEKT

RÅDGIVERAFTALE ALBERTSLUND KANALPROJEKT Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 163192 RÅDGIVERAFTALE ALBERTSLUND KANALPROJEKT AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND MELLEM

Læs mere

- Ansøgning om myndighedstilladelser f.eks. udledningstilladelse, landzonetilladelse, byggetilladelse mv.

- Ansøgning om myndighedstilladelser f.eks. udledningstilladelse, landzonetilladelse, byggetilladelse mv. Bilag 2 Dato 13-02-2014 Sagsnr. 3117 Sagsbeh als Ydelsesbeskrivelse rådgiverudbud Ugerløse Rådgiverydelse for separering af deloplandene UG01, UG02, UG08, UG09, UG12 og UG14 i Ugerløse, samt kapacitetsberegning

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Workshop 17. maj 2010 - Gate21 Plan C Delprojekt 1 Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Dagsorden Baggrund og grundlag Energirenovering

Læs mere

Bygherrevejledningen. > Planlægge > Udføre > Afslutte > Din guide til byggesager i afdelingen. Forberede. Opskrift på en god byggesag

Bygherrevejledningen. > Planlægge > Udføre > Afslutte > Din guide til byggesager i afdelingen. Forberede. Opskrift på en god byggesag Bygherrevejledningen Din guide til byggesager i afdelingen Planlægge Udføre Afslutte b y g h e r r e v e j l e d n i n g e n Indhold 3 5 6 9 11 12 14 15 16 18 21 22 23 Hvad kan du bruge Bygherrevejledningen

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013

PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013 J.nr.: 8915877 BOP PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013 INDHOLD 1. FORMÅL OG INDLEDNING 2 2. HVAD ER OPGAVEN? KRAV OG ØNSKER. 2 3. ORGANISERING AF RENOVERINGSOPGAVEN. 4

Læs mere

Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG. (virksomhed) (projektnavn) (version) (dato) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato

Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG. (virksomhed) (projektnavn) (version) (dato) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Indholdsfortegnelse 0 Introduktion 1 Projekthåndbog 2 Projektbeskrivelse 3 Organisation 4 Månedsrapportering

Læs mere

Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser

Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser - en del af Slagelse kommunes indkøbspolitik Drift og Anlæg teknik@slagelse.dk 14. marts 2011 Slagelse Kommune vil med sin styring og fordeling af indkøb

Læs mere

En typisk renoveringssag. Drejebog for afdelingsbestyrelser

En typisk renoveringssag. Drejebog for afdelingsbestyrelser En typisk renoveringssag Drejebog for afdelingsbestyrelser Forord... 3 Frem til beslutning på afdelingsmøde... 4 Afdelingsmødets godkendelse... 4 Teknisk samarbejdspartner... 4 Byggeudvalg... 4 Aftale

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger samt støttede private andelsboliger

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger samt støttede private andelsboliger Bilag 1 Udbudsformer 1. Love, regler og aftaleforhold Den efterfølgende beskrivelse af love, regler og aftaleforhold er en kort præsentation af elementer i det lovkompleks og principperne bag, som regulerer

Læs mere

Creo Arkitekter A/S. Focus Advokater. Hans Toksvig Larsen Adm. Direktør, Arkitekt MAA. Jesper Hauschildt Partner, advokat (H) 12.

Creo Arkitekter A/S. Focus Advokater. Hans Toksvig Larsen Adm. Direktør, Arkitekt MAA. Jesper Hauschildt Partner, advokat (H) 12. Creo Arkitekter A/S Hans Toksvig Larsen Adm. Direktør, Arkitekt MAA Focus Advokater Jesper Hauschildt Partner, advokat (H) 12. marts 2013 Ideoplæg Idébeskrivelse af bygherrens tanker FRA IDE TIL VIRKELIGHED

Læs mere

Går I med byggetanker? Har I planer om at bygge nyt, bygge til eller bygge om? Hvordan kan planerne realiseres?

Går I med byggetanker? Har I planer om at bygge nyt, bygge til eller bygge om? Hvordan kan planerne realiseres? I G A N G M E D A T B Y G G E Går I med byggetanker? Har I planer om at bygge nyt, bygge til eller bygge om? Hvordan kan planerne realiseres? Denne vejledning er særligt møntet på byggerier indenfor Lokale-

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne

Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne KolleKolle - 25. November 2013 WS1 sat ind i et lokalt

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Aftale om teknisk rådgivning og bistand. SAG: Opretning af FAF-bygningen samt indretning til kulturarrangementer, Finlandkaj 8-10

Aftale om teknisk rådgivning og bistand. SAG: Opretning af FAF-bygningen samt indretning til kulturarrangementer, Finlandkaj 8-10 Aftale om teknisk rådgivning og bistand SAG: Opretning af FAF-bygningen samt indretning til kulturarrangementer, Finlandkaj 8-10 1 1. Parterne 1.1. Undertegnede som bygherre: Odense Kommune i det følgende

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015 Præsentation af styregruppeaftale Marts 2015 Release v. 2.2 marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.Materiale til præsentation af styregruppeaftalen 1.1 Introduktion til styregruppeaftalen og rammer for styregruppens

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning.

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning. AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING (Paradigme - totalrådgiverudbud) Mellem Ringkøbing Skjern Kommune og XXXX CVR nr. vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013

Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013 Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013 Revideret 22. november 2012 Egedal Kommune Drejebog for nyt rådhus og sundhedscenter

Læs mere

Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning

Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning Social- og Sundhedscentret, Brøndby Forord Det er mig en glæde, på Universitets- og Bygningsstyrelsens vegne, at kunne udsende denne pjece. Pjecen beskriver

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

PRINCIPPER FOR PROJEKTLEDELSE

PRINCIPPER FOR PROJEKTLEDELSE PRINCIPPER FOR PROJEKTLEDELSE IT PROJEKTLEDELSE 14. marts 2014 Princip 1: Fortsat forretningsbegrundelse Ingen projekter gennemføres, med mindre der foreligger en godkendt Business Case! Styregruppeformanden

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen » Partneringmodeller og Klimaudfordringen Hvad kan kommunerne lære af partneringmodeller til håndtering af klimaudfordringen? 23. oktober 2009 MT Højgaard ved John Sommer 1 » Præsentation - Agenda MTH

Læs mere

Følgende notater kan med fordel læses samtidig med nærværende Vision og strategi:

Følgende notater kan med fordel læses samtidig med nærværende Vision og strategi: Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 13. oktober 2011 Sagsbehandler Knud-Erik Larsen Telefon direkte 76 16 24 92 E-mail knlar@esbjergkommune.dk EK Ledelsesinformation Vision og strategi Styregruppen godkendte

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Tid: Onsdag den 06. februar 2013 kl. 09.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Dagsorden: 1. Velkomst Palle Kristensen

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Opgaven...3 3. Begreber...3 4. Udgifter til gennemførelse af fællesudbud...4

Læs mere

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med Velkommen til Akademifaget Projektstyring - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering i samarbejde med PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office 1 Prince2 læsegrupper 2 Projektfaser

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere