Byggestyringsregler 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggestyringsregler 2011"

Transkript

1 Byggestyringsregler 2011

2 Byggestyringsregler Indholdsfortegnelse 2. Baggrund Formål Anvendelsesområde Kompetence og opgavefordeling Administrative regler og retningslinjer Bilag 1 og Projektforløb/metode Ikrafttræden Baggrund Med ønsket om at indføre overordnede bestemmelser for den politiske og administrative behandling af bygge- og anlægsopgaver på anlægsbudgettet besluttede Byrådet den at godkende Byggestyringsregler Oktober Byrådet besluttede den , ved indførelse af FM-mellem model, at en revideret udgave af byggestyringsreglerne politisk godkendes. Implementering af FM-mellem betød bl.a.: at Økonomiudvalget overtog ansvaret for ejendommene at de enkelte fagudvalg fungerer som brugere og bestillere af arealer og bygninger at anlægsopgaver vedrørende ejendomme skal ligge i Økonomiudvalget at By og Miljø fremadrettet skal varetage projektlederrollen for alle faser af et byggeri at skoler og institutioner skal opfatte sig som lejer og bruger og ikke som ejer og bruger at der skal etableres et tæt samarbejde mellem Ejendomme, fagafdelingen og institutioner for at sikre at bygningerne understøtter behovene Ovennævnte beslutninger er således indarbejdet i denne reviderede udgave af Byggestyringsregler I revisionen af de eksisterende byggestyringsregler har det samtidigt været vigtigt at tilpasse processen til PRINCE2 som er Hillerød Kommunes projektmodel, således at parallelle standarder undgås. Dette betyder i praksis, at byggestyringsreglerne er suppleret med nogle overordnede PRINCE2-projektstyringsprincipper i den indledende fase Start af projekt, hvori arbejdet med at udforme projektets grundlæggende målsætninger i forhold til kunder eller brugere pågår. Det kan her nævnes at Kvalitetsplan som tidligere blev udarbejdet i forbindelse med opstart af et projekt, er erstattet af Business Case. Denne danner herefter det formelle aftalegrundlag mellem byggeudvalget og brugerne for løsning af opgaven og skal ved hvert faseskift gennemgås og opdateres i relation til eventuelt aftalte ændringer. Byggestyringsreglerne består herefter af 5 faser som illustreret i Bilag 1 og Formål Formålet med byggestyringsreglerne er at sikre, at alle kommunale bygge- og anlægsopgaver behandles ensartet i det politiske system, og at der sker en rationel administrativ sagsbehandling. Byggestyringsreglerne indeholder de overordnede bestemmelser for den politiske og administrative behandling af bygge- og anlægsopgaver på anlægsbudgettet. Med vedtagelse af anlægsbudget og anlægsplan fastlægger Byrådet, hvilke opgaver der skal udføres.

3 Byggestyringsregler Anvendelsesområde Reglerne finder anvendelse i alle tilfælde hvor Hillerød Kommune selv er bygherre, eller hvor Hillerød Kommune i samarbejde med en ekstern bygherre er økonomisk involveret. I hovedsagen kan bygge- og anlægsopgaver inddeles i følgende to kategorier: 1. Kommunale bygge- og anlægsopgaver uanset benyttelsesformål 2. Bygge- og anlægsopgaver i samarbejde med ekstern bygherre (selvejende institution og boligselskaber) Byggestyringsreglerne skal medtages i kontrakter med eksterne rådgivere. I samarbejde med eksterne bygherrer og driftsherrer skal organisationsform og rollefordeling beskrives. Ligeledes skal det beskrives, hvem der er øverst ansvarlig med hensyn til indhold og økonomi. 5. Kompetence og opgavefordeling Bygge- og anlægsopgaver opdeles i faser, som er nærmere illustreret i Bilag 1 og 2. Faseopdelingen beskriver og illustrerer, hvor langt opgaven er i processen, hvilket materiale der skal tilvejebringes og hvilke beslutninger, der skal træffes for at komme videre. Den politiske og administrative behandling af en bygge- og anlægsopgave i de forskellige faser fremgår ligeledes af opgavebeskrivelse og ansvarsfordeling i Bilag 1 og 2. Fagudvalget er initiativtager til nye bygge- og anlægsopgaver i samarbejde med de respektive direktørområder/afdelinger og By og Miljø. Opgaver defineres af By og Miljø i samarbejde med direktørområde/afdeling med henblik på optagelse på budgettet. Prioritering af Bygge- og anlægsopgaver sker i forbindelse med vedtagelse af anlægsbudget og anlægsplan. Bygge- og anlægsopgaver igangsættes af Byggeudvalget (Økonomi eller Fagudvalg) ved godkendelse af fremlagte dagsordenpunkter med bevillingsbeslutning. By og Miljø har ansvaret for sagsbehandlingen gennem alle faser Byggeudvalg Økonomiudvalget er det politiske byggeudvalg for nye bygge- og anlægsopgaver, jf. gældende Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommune. Økonomiudvalget kan dog beslutte at nedsættes et særskilt byggeudvalg, bestående af formanden fra det relevante fagudvalg og Økonomiudvalget. Dette besluttes i forbindelse med udarbejdelse af projektkommissorium Byggeudvalgets opgaver Byggeudvalget har det overordnede ansvar for projektets gennemførelse og skal sikre at der foreligger et projektkommissorium godkendt af Fagudvalget for Start af projekt der som minimum indeholder en kort beskrivelse og begrundelse for igangsætning af opgaven, organisationsform og valg af styregruppeformand. Byggeudvalget har ansvaret for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides samt sikre de nødvendige politiske beslutninger, hvis yderligere bevillinger er nødvendige, jf. Styrelsesvedtægt, Hillerød Kommune.

4 Byggestyringsregler Byggeudvalget er den første politiske instans, der behandler en given bygge- og anlægssag, inden den går videre til behandling i Byrådet. Såfremt Økonomiudvalget har besluttet at uddelegere opgaven som byggeudvalg enten til et fagudvalg eller til et særskilt byggeudvalg, jf. pkt. 4.1, vil den politiske beslutningsprocedure være som følgende: Byggeudvalg, Økonomiudvalg og Byråd godkender Business Case, rådighedsbeløb, anlægsbudget og igangsætning af Fase A Bygge- og anlægsprogram. Byggeudvalg, Økonomiudvalg og Byråd godkender resultatet af det udbudte anlægs- og byggeprogram og meddeler anlægsbevilling og igangsætning af Fase B projektforslag. Byggeudvalg, Økonomiudvalg og Byråd meddeler anlægsbevilling og igangsætning af Fase C i forbindelse med godkendelse af projektforslag. Byggeudvalget godkender væsentlige faser under byggesagen herunder, licitationsresultat, valg af entreprenør(er) i forbindelse med udførelsesfasen og byggeriets afslutning. Byggeudvalg, Økonomiudvalg og Byråd godkender anlægsregnskab Fagudvalg Fagudvalg fungerer som bruger og bestiller af arealer, anlæg og bygninger. Fagudvalget skal som bruger og bestiller af arealer, anlæg og bygninger sikre at der udarbejdes et projektkommissorium før projekt start. Projektkommissorium udarbejdes i tæt samarbejde mellem By og Miljø og det enkelte fagområde. Det skal som minimum indeholde en beskrivelse af projektets baggrund, projektmål, kvalitetsforventninger, brugerinddragelse, økonomi, samt forslag til styregruppeformand. Fagudvalget godkender Business Case ved Start af Projekt inden politisk behandling i Byggeudvalget. I de øvrige faser holdes fagudvalget løbende underrettet om processen via de politiske beslutninger, samt ved udarbejdelse og godkendelse af staderapporter. Staderapporter uarbejdes af projektlederen fra By og Miljø og forelægges løbende igennem hele processen Styregruppe Alt afhængig af størrelsen og karakteren af bygge- og anlægsopgaver besluttes det, om der skal nedsættes en administrativ styregruppe med deltagelse af ledende beslutningstagere, som repræsenterer bygherre, bruger og leverandør (eksterne rådgiver). Med mindre andet aftales har chefen fra By og Miljø (bygherre) formandsposten. Denne opgave kan dog uddelegeres til en fra By og Miljøs ledergruppe. Styregruppen følger projektet gennem alle faser og skal godkende og tage stilling til overordnede spørgsmål vedrørende organisationsplan, tidsplan, ressourcer, kvalitet, budget og budgetopfølgning. Styregruppemøde afholdes ved faseskift eller når det skønnes nødvendigt. Styregruppen indkaldes af den ansvarlige projektleder. Projektlederen udarbejder dagsorden for møderne og sikre at den nødvendige information er til stede. Styregruppen udpeger en projektsekretær som referent ved møderne. Styregruppen har det formelle administrative ejerskab af projektet og refererer direkte til byggeudvalget Styregruppens opgaver Styregruppens formål er at sikre gennemførelsen af bygge- og anlægsopgaver i henhold til de aftalte målsætninger og succeskriterier. En væsentlig opgave for styregruppen er, at tage stilling til eventuelle afvigelser, ekstraomkostninger og ændringer i forhold til det aftalte projektgrundlag (Business Case). Når styregruppen nedsætter sig, skal den formulere sit kommissorium. Styregruppen underretter byggeudvalget i tilfælde af væsentlige ændringer og projektfordyrelser der ikke kan rummes inden for anlægsbudgettet. I forbindelse med denne underretning vedlægges strategi for løsning af problemet. Byggeudvalget indstiller til Byrådet om projektets videre forløb på baggrund heraf, jf. Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommune.

5 Byggestyringsregler Det er styregruppens opgave at sikre at inddrage byggeudvalget, når dette er påkrævet (jf. ovenstående) samt sikre at den nødvendige information er til stede for et beslutningsgrundlag. Styregruppen skal ligeledes sikre at der foreligger en tids-, handle- og kommunikationsplan ved projektstart, som giver byggeudvalget en rettesnor for projektforløbet, og for hvornår udvalget kan forvente at blive direkte inddraget. Dagsordenpunkter til Byggeudvalget udformes af projektleder i overensstemmelse med Kommunens gældende retningslinjer herom, og alle relevante bilag bliver lagt på sagen, så de er tilgængelige for udvalgets medlemmer. Styregruppens opgaver kan herudover afhænge af den valgte arbejdsform, der gælder for byggeeller anlægsopgaven. Dette kan f.eks. være tilfældet i visse former for partneringsamarbejde. I disse bygge- eller anlægsopgaver defineres styregruppens opgaver nærmere i Business Case By og Miljø/Projektleder By og Miljø er kommunens bygherrerepræsentant og har som sådan det overordnede ansvar for projektstyring i hele bygge- og anlægsopgavens forløb. By og Miljø igangsætter forslag til projekter via beskrevne og analyserede behov. Initiativ til dette kan komme fra Fagudvalg, By og Miljø eller fra det enkelte direktørområde/afdeling. By og Miljø forestår udarbejdelse af projektkommissorium samt Business Case, m.v. i samarbejde med det berørte direktørområde/afdeling og styregruppen. By og Miljø udpeger projektleder til opgaven i eget regi. By og Miljø har ansvaret for inddragelse af kommunens relevante afdelinger / sektioner for løsning af opgaven. Det gælder særligt for sektioner tilknyttet By og Miljø, samt Byrådsservice og Jura, Økonomi og Digitalisering og IKT. Tilknytning af brugere og nødvendig bistand for sikring af byggeriets funktionalitet og faglighed, medtænkes ligeledes og skal beskrives ved udarbejdelse af Business Case. By og Miljø anvender eksterne samarbejdspartnere gennem alle faserne i forbindelse med udarbejdelse af tekniske bygge- og anlægsprogrammer, projektforslag, hovedprojektering, udbudsgrundlag og byggeledelse. By og Miljø har ansvar for indgåelse af kontrakter mellem Kommunen som bygherre og eksterne samarbejdspartnere. By og Miljø har ansvaret for at sikre et fuldstændigt beslutningsgrundlag inden gennemførelsen af en bygge- og anlægsopgave. Projektlederen i By og Miljø har det overordnede ansvar for projektets gennemførelse, økonomi og løbende rapportering til styregruppen, samt ved de 3 årlige budgetopfølgninger i kommunen, herunder varsle i tilfælde af risiko for økonomiske overskridelser. Varsling skal indeholde strategi for løsning Direktørområder / afdelinger. Det direktørområde eller den afdeling som er bestiller af opgaven, skal udpege en sagsansvarlig person til at bistå By- og Miljø s projektleder med løsning og planlægning af opgaven. Den valgte sagsansvarlige skal deltage i samtlige faser for gennemførelse af projektet. Hvis flere direktørområder er involveret i opgaven, aftales den indbyrdes opgave- og ansvarsfordeling direktørområderne imellem, inden projektstart. Det direktørområde eller den afdeling som inddrages i opgaven har det formelle ansvar for at sikre at det foreliggende projektkommissorium er fyldestgørende i beskrivelse af de faglige og pædagogiske forudsætninger. Direktørområdet skal ligeledes sikre at lejer og bruger af arealer, bygningen og anlæg som bliver berørt af projektet, inddrages i processen, såfremt dette er relevant.

6 Byggestyringsregler Direktørområde/afdeling skal sikre indmelding af ønskede deltager til projektgruppen, samt behov for nedsættelse og sammensætning af følgegrupper til projektleder Projektafslutning Alle projekter (over 2 mio. kr. ekskl. moms) afsluttes med en regnskabsaflæggelse til godkendelse i Byggeudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet. Byggeregnskabet forelægges til revisionspåtegning. Således følger dette, de til enhver tid gældende principper for økonomistyring i Hillerød Kommune. 6. Administrative regler og retningslinjer Bilag 1 og 2 Reglerne i dette afsnit, om faseopdeling og styring af bygge- og anlægsopgaver er i overensstemmelse med almen praksis og generelle aftaler for håndtering af bygge- og anlægsopgaver i bygge- og anlægsbranchen, samt overordnede PRINCE2-projekt-styringsprincipper. Som planlægningsgrundlag for beskrivelse og udarbejdelse af de nævnte faser anvendes relevante paradigmer og standarder udarbejdet af Hillerød Kommune, samt PAR & FRI s ydelsesbeskrivelser for Bygherrerådgivning, Byggeri og Planlægning og Anlæg og Planlægning. Alle opgaver i forbindelse med brug af ekstern rådgivning i By og Miljø håndteres efter gældende regler på området. Det betyder bl.a. at rådgiveropgaver over de til enhver tid fastsatte grænseværdier, udbydes i henhold til gældende annonceringspligt eller EU s Udbudsdirektiv. Aftaler med rådgiver indgås i henhold til ABR89. Ligeledes håndteres entrepriseudbud efter gældende regler. Dette betyder at alle entrepriser enten udbydes efter Tilbudsloven eller efter EU s Udbudsdirektiv, afhængig af de gældende grænseværdier for entreprisesummer. De aftaler der efterfølgende indgås med entreprenøren sker på grundlag af AB92 eller ABT93 afhængig af valgt entrepriseform. 7. Projektforløb/metode Valg af projektforløb/metode vil som regel afhænge af opgavens beskaffenhed, herunder omfang, kompleksitet, skønnet økonomi og politiske ønsker. Den i Bilag 1 og 2 beskrevne faseopdeling er den mest anvendte metode, som typisk finder anvendelse ved udbud i Hoved- eller fagentrepriser. Øvrige udbudsformer kan være Totalentreprise, Partering, Projektkonkurrence, OPP m.v., eller en kombination af disse. Planlægning af bygge- og anlægsopgaver foregår i Start af Projekt samt i Fase A og B. Udførelse, styring og opfølgning af bygge- og anlægsopgaver foregår i Fase C og D. Valg af projektforløb/metode skal derfor fremgå af Business Case ved Start af Projekt som grundlag for en igangsætning, og hvis arbejdet her allerede kræver eksempelvis ekstern rådgivning, skal der bevilges økonomi til dette formål. 8. Ikrafttræden Anbefalet af Økonomiudvalget den 19. januar 2011 Godkendt af Byrådet den 26. januar 2011

7 Byggestyringsregler Bilag 1 START AF PROJEKT Danner grundlag for optagelse af rådighedsbeløb i anlægsbudgettet PROJEKTFORLØB - PROCES Projektkommissorium Udarbejdes af fagområdet i samarbejde med By og Miljø, samt det berørte fagudvalg. Skal indeholde en kort beskrivelse og begrundelse for igangsætning af opgaven, herunder bl.a. sagsbaggrund, projektmål kvalitetsforventninger og valg af styregruppeformand Eksist. paradigma anvendes Business Case (Anlægsønsker) Udarbejdes af projektledelsen indeholdende nødvendige oplysninger og forudsætninger for den mest hensigtsmæssige løsning af opgaven, for at anlægsønsket kan optages på anlægsbudgettet og danne grundlag for igangsætning af FASE A Eksist. paradigma anvendes ANSVARSFORDELING OG OPGAVEBESKRIVELSE Byggeudvalget (som regel ØU) Godkendelse af styregruppens og fagudvalgets indstilling af projektets "Business Case" Sikre optagelse af rådighedsbeløb i anlægsbudgettet og beslutte bevillinger Fagudvalget (FU) Initiativtager til ny bygge- og anlægssager Sikre udarbejdelse af Projektkommissorium - herunder valg af styregruppeformand Godkendelse af styregruppens indstilling af projektets "Business Case" Styregruppen Overordnet ledelse og vejledning i "Start af projekt" Sikre at der er tilstrækkelige ressourcer, tid og økonomi for løsning af opgaven Valg af projektleder Godkendelse af projektets "Business Case" Holde Fag- og Byggeudvalget orienteret og sikre de nødvendige godkendelser By og Miljø Kvalificering af projektkommissorium Udarbejdelse af Business Case - herunder: Vurdering af ressourcer, anlægsøkonomi, tidsplan og løsningsmuligheder (udbudsformer) Afklaring af organisationen og nødvendig brugerindragelse Koordinering af opgavens indhold og omfang Udarbejdelse af dagsorden for politisk godkendelse/indstilling af bl.a. anlægsbevillinger Økonomi: Indarbejde rådighedsbeløb og anlægsbevilling i anlægsbudgettet Kvalitessikre dagsorden for politisk behandling i forbindelse med anlægsbevilling Politisk behandling: FU ØU BY Godkendelse af projektets "Business Case" x x Optagelse af rådighedsbeløb i anlægsbudgettet (x) x x Bevilling for igangsættelse af FASE A (x) x x

8 Byggestyringsregler Bilag 1 FASE A Danner grundlag for bevilling af rådighedsbeløb for igansætning af - Fase B PROJEKTFORLØB - PROCES Bygge- og anlægsprogram Helhedsplan Udarbejdes af By og Miljø, evt. med ekstern rådgivningshjælp. Skal indeholde beskrivelse af alle væsentlige forhold relevant for løsning af opgaven og for indhentning af tilbud hos ekstern rådgiver til brug for igangsætning af FASE B Udarbejdes som regel i forbindelse med større planlægningsogaver, hvor nødvendige overvejelser om arkitektur, funktion, miljø, struktur, demografi m.m. skal foretages som beslutningsgrundlag for det videre arbejde. Eksist. paradigme anvendes ANSVARSFORDELING OG OPGAVEBESKRIVELSE Byggeudvalget (som regel ØU) Godkendelse af styregruppens indstilling af det foreliggende bygge- eller anlægsprogram Bevilling af nødvendige midler for igansætning af FASE B Fagudvalget (FU) Holdes underrettet via politiske beslutninger, samt ved udarbejdelse af staderapporter Styregruppen Overordnet ledelse og vejledning ved udarbejdelse af FASE A Sikre at der er tilstrækkelige ressourcer, tid og økonomi for løsning af opgaven Kvalitetssikring af eksisterende Business Case Godkendelse af udbudsgrundlag og valg af rådgiver Holde Fag- og Byggeudvalget orienteret og sikre de nødvendige godkendelser By og Miljø Udarbejdelse af udbudsgrundlag (Bygge- og anlægsprogram/helhedsplan) herunder: Nedsættelse af projekt- og brugergrupper Valg af ekstern rådgiver og udarbejdelse af aftalegrundlag Styring af eksterne rådgiver ifm. udarbejdelse af bygge- og anlægsprogrammer Koordinering af opgavens indhold og omfang Afklaring af interessenter og af plan- og myndighedsforhold Udarbejdelse af staderapporter og ajourføring af Business Case Intern kvalitetssikring (KS) af projektet Udarbejdelse af dagsorden for politisk behandling Økonomi: Udarbejder kontoplan Kvalitetssikre dagsorden for politisk behandling ifm. anlægsbevilling til rådgivning Politisk behandling: FU ØU BY Godkendelse af udbudsresultatet (x) x x Bevilling for igangsætning af FASE B (x) x x

9 Byggestyringsregler Bilag 1 FASE B Danner grundlag for den samlede anlægsbevilling og igangsætning af Fase C PROJEKTFORLØB - PROCES Projektforslag Dette er en bearbejdelse af det godkendte materiale fra den forrige FASE A i en sådan grad, at alle de for projektet afgørende beslutninger er truffet og indgår i forslaget og kan danne grundlag for de nødvendige politiske beslutninger for den afsatte anlægsbevilling og igangsætning af - FASE C Eksist. paradigme anvendes Dispositionsforslag Dette er en mere grundig og deltaljeret beskrivelse af den forrige - FASE A Udarbejdes og anvendes ved store projekter samt ved bl.a udbud i totalentrepriser, projektkonkurrencer og tidlig partnering opgaver ANSVARSFORDELING OG OPGAVEBESKRIVELSE Byggeudvalget (som regel ØU) Godkendelse af styregruppens indstilling af det foreliggende projekt- / dispositionsforslag Bevilling/frigivelse af de afsatte anlægsmidler for igangsætning af FASE C Fagudvalget (FU) Holdes underrettet via politiske beslutninger, samt ved udarbejdelse af staderapporter Styregruppen Overordnet ledelse og vejledning ved udarbejdelse af FASE B Sikre at der er tilstrækkelige ressourcer, tid og økonomi for løsning af opgaven Kvalitetssikring af eksisterende Business Case Godkendelse af projekt- / dispositionsforslag Holde Fag- og Byggeudvalget orienteret og sikre de nødvendige godkendelser By og Miljø Sikre udarbejdelse af projekt- / dispositionsforslag Valg af ekstern rådgiver og udarbejdelse af aftalgrundlag Styring af eksterne rådgiver ifm. udarbejdelse af projekt- / dispositionsforslag Koordinering af opgavens indhold og omfang Styring af projekt-, bruger-, og bygherremøder Styring af den afsatte økonomi Intern kvalitetssikring (KS) af projektet Udarbejdelse af staderapporter og ajourføring af Business Case Udarbejdelse af dagsorden for politisk behandling Økonomi: Ajourfører konto- / anlægsplanen Kvalitetssikre dagsorden for politisk behandling i forbindelse med anlægsbevilling Politisk behandling: FU ØU BY Godkendelse af det udarbejdede grundlag (x) x x Meddeler anlægsbevilling og igangsætning af FASE C (x) x x

10 Byggestyringsregler Bilag 1 FASE C Danner grundlag for endelig igangsætning og gennemførelse af opgaven PROJEKTFORLØB - PROCES Hovedprojekt Udførelse Hovedprojekt fastlægger opgaven entydigt og med sådan en detaljeringsgrad, at det kan danne grundlag for en endelig afklaring af byggetilladelsens betingelser, samt for udbud og kontrahering med entreprenør. Byggeledelse - processtyring Økonomi- og tidsstyring Fagtilsyn - kvalitetssikring Projektopfølgning Detailafklaring Drifts- og vedligeholdelsesplan Mangelgennemgang Aflevering/overdragelse Ibrugtagningstilladelse /opfølgning ANSVARSFORDELING OG OPGAVEBESKRIVELSE Byggeudvalget (som regel ØU) Godkendelse af styregruppens indstilling af det foreliggende udbudsgrundlag Fagudvalget (FU) Holdes underrettet via politiske beslutninger, samt ved udarbejdelse af staderapporter Styregruppen Overordnet ledelse og vejledning i forbindelse med denne fase Godkendelse af udbudsgrundlag og valg af entreprenør Sikre at der er tilstrækkelige ressourcer, tid og økonomi for løsning af opgaven Kvalitetssikring af eksisterende Business Case Holde Fag- og Byggeudvalget orienteret og sikre de nødvendige godkendelser By og Miljø Styring af eksterne rådgiver ifm. projektering, entreprenørudbud og udførelse Afholdelse af licitation og indstilling af valgt entreprenør Sikre nødvendigt aftalegrundlag i forbindelse med indgåelse af entrepriseaftale Styring af følgegruppe -, og bygherremøder Styring af den afsatte økonomi Udarbejdelse af staderapporter og ajourføring af Business Case Sikre den nødvendige projektgranskning og kvalitetssikring af projektet Deltage i mangelgennemgang Sikre idriftsætning af bygningen og overdragelse til bruger Udarbejdelse af dagsorden for politisk behandling Økonomi: Bidrager med oplysninger i forbindelse med budgetopfølgninger Kvalitessikre dagsorden for politisk behandling i forbindelse med anlægsbevilling Politisk behandling: FU ØU BY Orientering om licitationsresultat og valg af entreprenør (x) x

11 Byggestyringsregler Bilag 1 FASE D Danner grundlag for regnskabsafslutning og mangelansvar PROJEKTFORLØB - PROCES 1 års gennemgang 5 års gennemgang Gennemgang af byggearbejdet Gennemgang af byggearbejdet umiddelbart inden 1 år efter umiddelbart inden 5 år efter afholdelse af afleveringsforretning. afholdelse af afleveringsforretning. Gennemgangen tjener alene til Gennemgangen tjener alene til formål at gøre eventuelle repera- formål at skabe overblik over bygtioner, erstatning eller erstatnings- ningens tilstand, herunder en regileverancer gældende over for strering af evt. skader eller tegn på entreprenører i de tilfælde, hvor skader, således at erstatningskrav eventuelle mangler, fejl eller ned- kan gøres gældende over for rådslidning kan lægges entreprenøren giver, entreprenør og/eller leveraneller leverandøren til last. dør inden 5 års periodens udløb. ANSVARSFORDELING OG OPGAVEBESKRIVELSE Byggeudvalget (som regel ØU) Godkendelse af det endelige anlægsregnskab Fagudvalget (FU) Holdes underrettet via politiske beslutninger, samt ved udarbejdelse af staderapporter Styregruppen Overordnet ledelse og vejledning i forbindelse med aflevering Godkendelse af det endelige anlægsregnskab Igangsætning af en evalueringsfase, hvis dette skønnes nødvendigt Holde Byggeudvalget orienteret og sikre de nødvendige godkendelser By og Miljø Inddragelse og styring af den ansvarlige rådgiver ved 1 års gennemgang Afholdelse af 5 års gennemgang Inddragelse af brugerne Nedskrivning af sikkerhedsstillelse Regnskabsafslutning (efter afholdelse af 1 års gennemgang) Sikre en evalueringsfase hvis dette skønnes nødvendigt Holde styregruppen orienteret Udarbejdelse af dagsorden for politisk behandling ifm. regnskabsafslutning Økonomi: Udarbejdelse af anlægsregnskab (efter 1 års gennemgang) Kvalitetssikre dagsorden for politisk behandling i forbindelse med anlægsregnskab Politisk behandling: FU ØU BY Godkendelse af anlægsregnskab (x) x x

12 Bilag 2 Planlægningsdiagram - Byggestyringsregler 2011 Fagudvalg Byggeudvalg Optagelse af rådighedsbeløb Godkender rådgiverbevilling Godkender bevilling for igangsætning af - Fase B Godkender bevilling for igangsætning af - Fase C Orientering - staderapport Godkendelse / regnskab Styregruppe Godkendelse af B.Case. Godkendelse Fase A Godkendelse Fase B Godkendelse Fase C Orientering Projekt Kommissorium Business Case (Anlægsønsker) Godk. at fortsætte Business Case Licitationsresultat Godkender rådgiver Godk. at fortsætte Business Case Projektgrundlag Godk. at fortsætte Business Case Licitationsresultat Godk. entreprenør Godk. at fortsætte Overdragelse Projektafslutning Regnskabs- Afslutning (efter 1 år) Råd/ vejl. Råd/ vejl. KS Råd/ vejl. KS Råd/ vejl. KS Råd/ vejl. Start t af Projekt FASE A Bygge og anlægs program (Helhedsplan) FASE B Projektforslag (Dispotionsforslag) FASE C Hovedprojektering Udbud FASE C Udførelse / overdragelse FASE D 1 og 5 Års Gennem gang Udarbejdelse af Business Case indeholdende bl.a.: Sagsbaggrund/projektmål Kvalitetsforventninger Organisationsform Tid, økonomi og ressourcer Løsningsmuligheder. Eks. Paradigme anvendes Alle væsentlige forhold relevant for opgavens løsning og for indhentning af tilbud hos ekstern rådgiver skal beskrives. Eks. Paradigme anvendes Alle væsentlige forhold relevant for de nødvendige politiske beslutninger for frigivelse af anlægsmidler og igangsætning af næste fase skal være indeholdt. Eks. Paradigme anvendes Tegningsgrundlag Fælles betingelser Særlige betingelser Afklaring af byggetilladelse Udbud/licitation Kontrahering med Entreprenør Byggeledelse Bygherretilsyn Fagtilsyn Kvalitetssikring(KS) Sikkerhed og Sundhed Drift- og vedligholdelse DKV-plan Mangelgennemgang Registering af mangler og skader som kan lægges entreprenør eller leverandør til last. Projektledelse Projektgruppe Projektgruppe Følgegruppe Følgegruppe Rådgiver Planlægning Styring / opfølgning

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1 Procedurer for udbud og valg af rådgiver...2 1.1 Lovgrundlag...2 1.2 Rådgivningsydelser...2 1.2.1 Bygherrerådgivning...2 1.2.2 Projektrådgivning...3

Læs mere

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1. Procedurer for udbud og valg af rådgiver 2 1.1 Lovgivning 2 1.2 Rådgivningsydelser 2 1.2.1 Bygherrerådgivning 2 1.2.2 Projektering 3 1.2.3 Valg

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning)

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning) Byggeprogram og anlægsbevilling (vejledning) Senest ajourført den 4. november 2008 BYGGEPROGRAM OG ANLÆGSBEVILLING 1. KOMPETENCE- OG OPGAVEFORDELING I HENHOLD TIL BYGGEREGULATIVET Byggeprogram Byggeregulativets

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning Selskab/ Afdeling/ prjnr: Afsnit jf ydelsesbeskrivelse for 1 Rådgivning før projektering 11 Idéoplæg 12 Byggeprogram 2 Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse 21 Projekteringsledelse Rådgiveren

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise

Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise Bilag til totalrådgivningskontrakt Etablering af sundhedshus i Skærbæk 3. september 2012 YDELSESBESKRIVELSE FOR TOTALRÅDGIVNING

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Nyt hus. Eller ombygning af det gamle

Nyt hus. Eller ombygning af det gamle Nyt hus Eller ombygning af det gamle Før Efter Når planen om nyt hus, eller ombygning af det gamle, trænger sig på, er der mange ting der skal tages stilling til: Hvor stort? Hvor dyrt? Hvordan skal det

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

Køreplan for projekter Øvrige anlæg, IT og teknologiprojekter og. udviklingsprojekter m.v. Retningslinier og tjeklister.

Køreplan for projekter Øvrige anlæg, IT og teknologiprojekter og. udviklingsprojekter m.v. Retningslinier og tjeklister. Køreplan for projekter Øvrige anlæg, IT og teknologiprojekter og udviklingsprojekter m.v. Retningslinier og tjeklister Udarbejdet af: Torben Gregersen Dato: 25-08-2010 Sagsnummer.: 85.00.00-A00-1-10 Version

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen FRI og Danske ARK Ydelsesbeskrivelser Udgave Byggeri og Planlægning, april 2006. - Tilrettes let ultimo 2009. -

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

VALG AF HONORARFORM FOR ARKITEKT- og INGENIØRYDELSER VED BYGGERI, ANLÆG, PLANLÆGNING OG BYGHERRERÅDGIVNING

VALG AF HONORARFORM FOR ARKITEKT- og INGENIØRYDELSER VED BYGGERI, ANLÆG, PLANLÆGNING OG BYGHERRERÅDGIVNING VALG AF HONORARFORM FOR ARKITEKT- og INGENIØRYDELSER VED BYGGERI, ANLÆG, PLANLÆGNING OG BYGHERRERÅDGIVNING DANSKE ARKITEKTVIRKSOMHEDER FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER 18. august 2008 1 Rådgiverens

Læs mere

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowidk ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE PROJEKTNR A061791 DOKUMENTNR 00 VERSION 01 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød J.nr.: 8914557 RHH/LCM/mer Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød 1. PARTERNE Frederiksborg Gymnasium og HF Carlsbergvej 15 3400 Hillerød Danmark www.frederiksborg-gymhf.dk

Læs mere

Udbud af byggeopgaver. - en vejledning

Udbud af byggeopgaver. - en vejledning Udbud af byggeopgaver - en vejledning Forord I Varde Kommune har vi i 2012 vedtaget en planstrategi, der blandt andet har en vision om, at vi i Varde Kommune vil være den reneste kommune. Renhed i forbindelse

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE REGLER FOR STYRING AF BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

SKANDERBORG KOMMUNE REGLER FOR STYRING AF BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER SKANDERBORG KOMMUNE REGLER FOR STYRING AF BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER Godkendt i Byrådet den 26. november 2008 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelsesområde... 5 1.3 Definition

Læs mere

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER Byggeprocessen fra start til slut Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? Tidsplan for byggeriet Ide Skitse Myndighedsbehandling Økono mi Skitse Teg ning Licitati on Byggeperiode Hvordan bliver jeg en

Læs mere

DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012.

DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012. DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012. Den af organisationerne nedsatte arbejdsgruppe omfattede:

Læs mere

Licitation. Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter

Licitation. Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter Licitation Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter Senest ajourført den 26. januar 2010 LICITATION AFHOLDELSE OG GODKENDELSE SAMT INDGÅELSE AF ENTREPRISEKONTRAKTER 1. KOMPETENCE-

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring Handlingsplan for gennemførelsen erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring 24. oktober _Rev. 31.oktober _Rev. 12. november Rebild Kommune Erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring.

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

Partnerskabsaftale om byggeprojekter mellem bestillere af byggeprojekter og Byggeri København

Partnerskabsaftale om byggeprojekter mellem bestillere af byggeprojekter og Byggeri København KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Byggeri København NOTAT Partnerskabsaftale om byggeprojekter mellem bestillere af byggeprojekter og Byggeri København Sekretariat Nyropsgade 1, 5. sal 1602 København

Læs mere

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt Bygherreorganisationen, generelt Et anlægsprojekt, som samling af administrationen i et renoveret Frederikshavn rådhus og en nybygning på Værkergrunden, omfatter en lang række aktører, der i større eller

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivnings- samt bygge- og anlægsopgaver i Mariagerfjord Kommune

Retningslinier for udbud af rådgivnings- samt bygge- og anlægsopgaver i Mariagerfjord Kommune Retningslinier for udbud af rådgivnings- samt bygge- og anlægsopgaver i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord den 27-08-2012 1 Formål Formålet med disse Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Totalrådgivningskontrakt

Totalrådgivningskontrakt Totalrådgivningskontrakt Vedr. Sundhedscenter i Skærbæk 21. september 2012 TOTALRÅDGIVNINGSKONTRAKT 1. PARTERNE 1.1. Undertegnede Tønder kommune, Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster i det

Læs mere

Køreplan for anlægs- projekter

Køreplan for anlægs- projekter Køreplan for anlægs- projekter Byggeri, vej- og stianlæg, broer, havne mv. Retningslinier og tjeklister Udarbejdet af: Lars-Bo Lund Johansen Dato: 25-08-2010 Sagsnummer.: 85.00.00-00-1-10 Version nr.:

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Principaftale ( Aftalen ) mellem Fredericia Kommune og FredericiaC om infrastruktur

Principaftale ( Aftalen ) mellem Fredericia Kommune og FredericiaC om infrastruktur Principaftale ( Aftalen ) mellem Fredericia Kommune og FredericiaC om infrastruktur 1. Baggrund I forbindelse med udviklingen af FredericiaC-området ændrer FredericiaC P/S ("FredericiaC") infrastrukturen

Læs mere

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewreferat Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30 Interviewede: Projektleder, arkitektfirmaet Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewområder: Projektmaterialet o Udarbejdelse af projektmateriale

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Analyse af problemstillingerne

Analyse af problemstillingerne Analyse af problemstillingerne I dette kapitel analyseres de i kapitel 3 udvalgte problemstillinger med problemtræer, for at fastlægge hvad der er årsagerne til problemstillingerne. 4.1 Analyse med problemtræer...

Læs mere

Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser

Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser Regionsrådets behandling Samlet projekt A1 + A2 (Anlægsentrepriser) B5 (Kontorer) B1 (Behandling syd)

Læs mere

Rådgiverens opgaver og ansvar ved ændringer. CEVIA Konference den 10. november 2009 Advokat Kasper Mortensen

Rådgiverens opgaver og ansvar ved ændringer. CEVIA Konference den 10. november 2009 Advokat Kasper Mortensen Rådgiverens opgaver og ansvar ved ændringer CEVIA Konference den 10. november 2009 Advokat Kasper Mortensen Den fælles målsætning i byggeriet: Det rigtige hus, til den rigtige pris og til den rigtige tid

Læs mere

Bilag 4. Ydelsesbeskrivelse/ Afkrydsningsskema. BRD Teknik-udbud

Bilag 4. Ydelsesbeskrivelse/ Afkrydsningsskema. BRD Teknik-udbud Bilag 4 Ydelsesbeskrivelse/ Afkrydsningsskema BRD Teknik-udbud Februar 2016 Ydelsesbeskrivelse SKEMA TIL DANSKE ARK OG FRI S YDELSESBESKRIVELSER FOR ANLÆG OG PLANLÆGNING, 2013 Ved afkrydsning i feltet

Læs mere

BESKRIVELSE AF ADMINISTARTIONSPRAKSIS VED

BESKRIVELSE AF ADMINISTARTIONSPRAKSIS VED 12-5-2014 VEJEN KOMMUNE BESKRIVELSE AF ADMINISTARTIONSPRAKSIS VED UDBUD AF BYGGEOPGAVER Ved kommunale bygninger Bygningsservice & Beredskab Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Rådgivning

Læs mere

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 2 - Indholdsfortegnelse Forord side 3 Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

TOTALRÅDGIVNING AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. Bygherre: UCH. Døesvej 70. 7500 Holstebro

TOTALRÅDGIVNING AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. Bygherre: UCH. Døesvej 70. 7500 Holstebro Anton Arkitekter Vejgade 1 DK Tlf +45 96 10 04 50 Mobil 24 87 70 44 Cvr 25 10 50 20 Web www.lape.dk Mail lape@lape.dk TOTALRÅDGIVNING Sagsnr 001 Sag UCH tilbygning AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND FOR TOTALRÅDGIVNING vedr. om-/ og tilbygning eller nybyggeri af Vejen Rådhus

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND FOR TOTALRÅDGIVNING vedr. om-/ og tilbygning eller nybyggeri af Vejen Rådhus Vejen Kommune side 1 af 6 sider AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND FOR TOTALRÅDGIVNING vedr. om-/ og tilbygning eller nybyggeri af Vejen Rådhus 1. PARTERNE 1.1. Undertegnede Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

Samarbejde med entreprenøren

Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Dag Præstegaard Bygningskonstruktør Byggeledelse/projektering Rambøll, Arkitektur Landskab Proces (Rambøll - 3XN Witraz Rambøll) Samarbejdet med

Læs mere

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Master til Totalrådgivningsaftale udfyldes ved aftaleindgåelse 1. Parterne 1.1. Undertegnede Esbjerg Kommune, Ejendomme Frodesgade 30 6701 Esbjerg CVR.nr. 29189803

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ I Svendborg Kommune 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ I Svendborg Kommune 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af

Læs mere

I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger samt ejere af alle typer investeringsejendomme. Vi er kendte for at være

I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger samt ejere af alle typer investeringsejendomme. Vi er kendte for at være I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger samt ejere af alle typer investeringsejendomme. Vi er kendte for at være professionelle, empatiske og værdiskabende, hvilket sikrer

Læs mere

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 1. Baggrund for den eksterne kvalitetssikring Som led i at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag for Folketingets vedtagelse af store anlægsprojekter

Læs mere

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision.

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11-11-2013 Sagsnr. 2013-46927 Bilag 1 - Beskrivelse af model 1, 2 og 3 Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns

Læs mere

1. Generelt Nærværende bilag udgør ordregivers opgavebeskrivelse. Bilaget udgør efter tilbudsafgivelse bilag 2 til kontrakten.

1. Generelt Nærværende bilag udgør ordregivers opgavebeskrivelse. Bilaget udgør efter tilbudsafgivelse bilag 2 til kontrakten. Bilag 2 Ordregivers opgavebeskrivelse 1. Generelt Nærværende bilag udgør ordregivers opgavebeskrivelse. Bilaget udgør efter tilbudsafgivelse bilag 2 til kontrakten. 2. Om selve anlægsprojektet Der skal

Læs mere

Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til Rådgivere.

Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til Rådgivere. Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til Rådgivere. Rammer og organisering Faxe Kommune har besluttet, at der i udbud af opgaver til private leverandører skal stilles krav om beskæftigelse af praktikanter.

Læs mere

Fejl i udbudsmaterialet

Fejl i udbudsmaterialet Fejl i udbudsmaterialet 14. november 2015 Christian Molt Wengel Advokat, partner PRÆSENTATION 2 Hvad? Rådgiveren i byggeriet Krav til projekteringen Ansvar for projekteringen Krav til udbudsmateriale 3

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

BILAG B TIL RÅDGIVERAFTALE: SØNDERJYLLANDSGÅRDEN AFGRÆNSNING AF RÅDGIVERS YDELSER YDELSESBESKRIVELSE 2012 BYGGERI & PLANLÆGNING

BILAG B TIL RÅDGIVERAFTALE: SØNDERJYLLANDSGÅRDEN AFGRÆNSNING AF RÅDGIVERS YDELSER YDELSESBESKRIVELSE 2012 BYGGERI & PLANLÆGNING BILAG B TIL RÅDGIVERAFTALE: SØNDERJYLLANDSGÅRDEN AFGRÆNSNING AF RÅDGIVERS YDELSER YDELSESBESKRIVELSE 2012 BYGGERI & PLANLÆGNING Ydelsesbeskrivelse 2012 B&P: Ja Nej Bemærkninger: 0. Rådgiverens rolle Rådgiveren

Læs mere

CVR nr. xxxxx. I det følgende kaldet rådgiveren har indgået nedenstående aftale:

CVR nr. xxxxx. I det følgende kaldet rådgiveren har indgået nedenstående aftale: Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk AFTALE om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 Dato: 22. april 2013 J.nr.: 1 Parterne Undertegnede Lejre Kommune Lejrevej

Læs mere

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Indhold Side2/10 Indledning... 3 Boligsager... 4 Rådgivers ydelser og samarbejde... 5 Indledning Frederikshavn Kommune ønsker at indgå

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - EN INTRODUKTION TIL FØLGEGRUPPENS ARBEJDE I RENOVERINGSSAGER Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

i foreninger En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

i foreninger En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... i foreninger En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen Bygge Pixen Din guide til byggesager i afdelingen 1 2 Indhold Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Side Hvad

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

1. Indledning...4. 1.1 Retningslinjernes anvendelsesområde...4 1.2 Organisatoriske betegnelser...4. 2. Ansvar og opgaver...5

1. Indledning...4. 1.1 Retningslinjernes anvendelsesområde...4 1.2 Organisatoriske betegnelser...4. 2. Ansvar og opgaver...5 Retningslinjer for byggearbejder i Haderslev Kommune 12. juni 2012 Indhold 1. Indledning...4 1.1 Retningslinjernes anvendelsesområde...4 1.2 Organisatoriske betegnelser...4 2. Ansvar og opgaver...5 2.1

Læs mere

CVR nr. xxxxx. I det følgende kaldet rådgiveren har indgået nedenstående aftale:

CVR nr. xxxxx. I det følgende kaldet rådgiveren har indgået nedenstående aftale: Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 22. april 2013 J.nr.: AFTALE om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 1 Parterne Undertegnede Lejre Kommune Lejrevej

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Version af 1. februar 2016 Indhold Formål... 3 Det økonomiske ledelsestilsyn... 4 Budgetprocedurer... 4 Budgetkontrol... 4 Budgetansvar...

Læs mere

vejledning Byggeprojekter en hjælp til dig der sidder med i et byggeudvalg

vejledning Byggeprojekter en hjælp til dig der sidder med i et byggeudvalg vejledning Byggeprojekter en hjælp til dig der sidder med i et byggeudvalg Indholdsfortegnelse Opskrift på en god byggesag...4 Det gode udgangspunkt...4 Man skal ville samarbejde...4 At kende grundlaget...4

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 2

Bygherrekompetencer - MODUL 2 Bygherrekompetencer - MODUL 2 Byggecentrum i Middelfart d. 26. 28. januar 2015 DAG 1 26. januar 2015 ØKONOMI + NØGLETAL Kl. Emner Lærer / oplæg Kl. 09.00 Kl. 09.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 14.30 Registrering

Læs mere

AFTALE om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89.

AFTALE om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. AFTALE om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. 1. Parterne Undertegnede Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, på vegne af Partnerskabet for Mimersgadekvarteret mellem Realdania og Københavns

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Kulturudvalget Til Orientering Kopi til Udvidelse af Filmby 3 Aarhus KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budget

Læs mere

EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse

EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse Region Syddanmark EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Udarbejdelse af udbudsgrundlag for Projektkonkurrence... 4 3. Varetagelse af Projektkonkurrence...

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Brugerindflydelse i de forskellige faser

Brugerindflydelse i de forskellige faser Inddragende byggeproces Byggeriets faser og aktører www.regionmidtjylland.dk Oversigt over projektfaser 2 www.regionmidtjylland.dk 1 Brugerindflydelse i de forskellige faser Indflydelse Omkostning ved

Læs mere

INTRODUKTION TIL AB 92

INTRODUKTION TIL AB 92 INTRODUKTION TIL AB 92 DAGENS PROGRAM 14.30 Introduktion Advokat, partner Christian Molt Wengel Byggeprocessen Juraen Entrepriseformer Overblik over AB 92 Betaling og ekstraarbejder Tid og forsinkelse

Læs mere

TILLÆGSAFTALE TIL BETINGET UDBYGNINGSAFTALE VEDRØRENDE MARMORMOLEN

TILLÆGSAFTALE TIL BETINGET UDBYGNINGSAFTALE VEDRØRENDE MARMORMOLEN Den 23. april 2012 TILLÆGSAFTALE TIL BETINGET UDBYGNINGSAFTALE VEDRØRENDE MARMORMOLEN Mellem Udviklingsselskabet By & Havn I/S Nordre Toldbod 7 1013 København K (herefter benævnt B&H) og Københavns Kommune

Læs mere

Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12. Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33

Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12. Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33 Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12 Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33 1 Bestyrelse Byggeudvalg: Bestyrelsesformand Direktør Vicedirektør Økonomi og adm.chef 1 uddannelseschef

Læs mere

Kvalitet og Udvikling/KU-Byg - Kurt Reitz

Kvalitet og Udvikling/KU-Byg - Kurt Reitz Oversigtskort Region Sjælland Præsentation 1. Organisationsstruktur i Region Sjælland 2. Generalplanlægning i Region Sjælland 3. Fasedeling og basisorganisation i Region Sjælland 4. Organisationsstruktur

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Styring af anlægsprojekter i Assens Kommune

Styring af anlægsprojekter i Assens Kommune Styring af anlægsprojekter i Assens Kommune Forord Principper for styring af anlægsprojekter i Assens Kommune henvender sig til personer i kommunen som er involveret i anlægsprojekter og er et redskab

Læs mere

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse relateret til FRI, PLR og Danske Ark s ydelsesbeskrivelser (Bilag A til totalrådgivningsaftale) 1 1 Afgrænsning af rådgiverydelser Rådgivernes

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen.

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen. 3. BYGGEPROCESSEN 3. BYGGEPROCESSEN Formået med kapitlet er at redegøre for aktiviteterne og samspillet mellem aktørerne i byggeprocessen, på baggrund af de beskrevne aktører. Byggeprocessen er her defineret,

Læs mere

Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI).

Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI). UDKAST Aftale om teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med Kulkransporet Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Om- og udbygning af Krogårdskolen Oprettet på KMD sagsnr Politisk deltagelse JA NEJ. X Projektkategori jf. byggestyringsreglerne 1 2 3

Om- og udbygning af Krogårdskolen Oprettet på KMD sagsnr Politisk deltagelse JA NEJ. X Projektkategori jf. byggestyringsreglerne 1 2 3 Projekt Om- og udbygning af Krogårdskolen Oprettet på KMD sagsnr. 253-2016-1883 Politisk deltagelse JA NEJ X Projektkategori jf. byggestyringsreglerne 1 2 3 X Godkendelsesdato (i styregruppen) 21. januar

Læs mere

En drejebog et eksempel

En drejebog et eksempel En drejebog et eksempel Kaj Nøhr, KPF arkitekter Styring og kommunikationsværktøj Drejebogen skal være synlig for alle byggesagens parter og bane vejen for et gennemsigtigt byggesagsforløb, med ejerskab

Læs mere

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger 2012-2014. Totalrådgivningen skal udføres i henhold til denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere