Punkt nr. 2 - Meddelelser - Rigsrevisionens gennemgang af regionernes regnskaber for 2012 Bilag 1 - Side -1 af 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Punkt nr. 2 - Meddelelser - Rigsrevisionens gennemgang af regionernes regnskaber for 2012 Bilag 1 - Side -1 af 2"

Transkript

1 Punkt nr. 2 - Meddelelser - Rigsrevisionens gennemgang af regionernes regnskaber for 2012 Bilag 1 - Side -1 af 2 Region Hovedstaden Att: Peter Mandrup Jensen St. Kongensgade København K Tlf Fax Rigsrevisionens gennemgang af regionernes regnskaber for 2012 Rigsrevisionen har gennemgået Region Hovedstadens årsregnskab 2012, revisionsberetning for 2012, regionsrådets afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabets godkendelse. Rigsrevisionens gennemgang tager udgangspunkt i Rigsrevisorlovens 4, stk. 1 og 6, samt regionslovens 23. Formålet med gennemgangen er at afdække hovedkonklusionerne i den udførte revision og vurdere Regionsrådets opfølgning på den udførte revision. 10. januar 2014 Kontor: 1. kontor J.nr.: Til orientering for: Revisor Økonomi- og Indenrigsministeriet Det er vurderet om revisors revision af regnskaberne lever op til kriterierne for god offentlig revisionsskik, herunder at det er undersøgt, om regionernes regnskaber er rigtigt, om vilkårene for tilskud er opfyldt, at midlerne er anvendt i overensstemmelse med givne bestemmelser, og at der i øvrigt er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af midlerne. Region Hovedstadens regnskab Rigsrevisionen har ved gennemgangen af regionernes regnskaber for 2012 haft særligt fokus på om regionerne følger kravene til regnskabsopstilling mv. i Budget- og Regnskabssystemet. Ifølge Budget og regnskabssystemet er resultatopgørelsen og balancen oversigter, der skal give regnskabsbrugerne et overordnet indtryk af regnskabet også sammenholdt med de øvrige regioner. Det er Rigsrevisionens vurdering, at Region Hovedstaden overordnet set opfylder kravene regionens regnskab, som de fremgår af Budget og Regnskabssystem for regioner. Revisionen af Region Hovedstaden Rigsrevisionen konstaterede, at der er afgivet en revisionsbemærkning om en fejl i balancen på 278 mio. kr. Fejlen er en overførselsfejl i genereringen af årsregnskabet og påvirker ikke resultatopgørelsen eller regionens regnskab. Det er regionens revisors opfattelse, at fejlen rettes i løbet af 2013, hvor regionens hospitaler overgår til Reflex. Revisor har fulgt processen vedrørende implementering af Reflex, og processen har ikke givet anledning til bemærkninger. 1/2

2 Punkt nr. 2 - Meddelelser - Rigsrevisionens gennemgang af regionernes regnskaber for 2012 Bilag 1 - Side -2 af 2 Rigsrevisionen konstaterede videre, at der er taget forbehold på flere investeringsregnskaber forbehold der er videreført fra tidligere år. Rigsrevisionen konstaterede, at regionen har modtaget og fremlagt revisionens beretninger og at sagsfremstillingen indeholder de af revisor nævnte bemærkninger, samt forbehold vedrørende investeringsregnskaber. Rigsrevisionen kan videre konstatere, der af sagsfremstillingen til rådet fremgår opfølgning på revisionens bemærkninger. Den videre proces og Rigsrevisionens afrapportering Resultatet af gennemgangen af årsregnskabet for 2012 afrapporteres hermed i et brev til regionen som samtidig sendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet og revisor. Resultaterne af den samlede gennemgang af regionernes regnskaber forventes at indgå i Rigsrevisionens beretning til statsrevisorerne om revision af statens regnskaber Beretningen forventes afgivet til Statsrevisorerne i efteråret 2014 og regionen kan forvente at få beretningen i høring inden. Beretningen vil herefter være tilgængelig på Yderligere oplysninger Såfremt dette giver anledning til bemærkninger, orienterer Rigsrevisionen gerne yderligere om gennemgangen og om dennes forventede forløb. Henvendelse herom kan rettes til fuldmægtig Signe Skovgaard Mortensen på tlf eller via til med oplysning om vores journalnummer, der står i brevhovedet. Med venlig hilsen Lars Tang Kontorchef 2/2

3 Punkt nr. 3 - Meddelelser - Standardiseret økonomiopfølgning pr Bilag 1 - Side -1 af 3 Standardiseret oversigt til indberetning på driftsvirksomhed Nettodriftsvirksomhed - udgiftsbaseret Oprindeligt budget, inkl. aftalte korrektioner Forbrug pr. 31. december 2013 Fremskrevet forbrug Forventet årsresultat (hele mio kr.) (hele mio kr.) (hele mio kr.) (hele mio kr.) 1 Sundhed, ekskl. fkt Sygehusvæsen Sygesikring m.v heraf Medicin Andel af fælles formål og administration Social og specialundervisning (bruttodriftsudgifter) Andel af fælles formål og administration Regional udvikling, ekskl. fkt Andel af fælles formål og administration

4 Kommentarer Punkt nr. 3 til - Meddelelser indberetning på - Standardiseret driftsvirksomhed økonomiopfølgning pr Bilag 1 - Side -2 af 3 Afvigelser mellem oprindeligt budget og fremskrevet forbrug 1 Sundhed, ekskl. fkt Det fremskrevne forbrug er forskelligt fra det forventede årsresultat, hvilket skyldes forskelle i periodisering mellem år. Det er vurderingen, at det forventede årsresultat giver et mere retvisende billede. Afvigelser mellem oprindeligt budget og forventet årsresultat På sundhedsområdet forventes under ét mindreforbrug. Når det forventede regnskab ses i forhold til regionens andel af den økonomiske ramme for driftsbudgetterne, er det forventningen, at der for sundhedsområdet vil være et mindreforbrug på 418 mio. kr. Det oprindelige budget for 2013 var udarbejdet i overensstemmelse med økonomiaftalen. Der er i årets løb omdisponeret 437 mio. kr. fra driftsbudgettet til investeringsbudgettet bl.a. som følge af regnskabstekniske forhold Sygehusvæsen Efter korrektion for interne opgaveflytninger forventes et mindreforbrug på 315 mio. kr Sygesikring m.v. Efter korrektion for interne opgaveflytninger forventes et mindreforbrug på 84 mio. kr. heraf Medicin 2 Social og specialundervisning (bruttodriftsudgifter) 3 Regional udvikling, ekskl. fkt Det fremskrevne forbrug er forskelligt fra det forventede årsresultat, hvilket skyldes forskelle i periodisering mellem år. Det er vurderingen, at det forventede årsresultat giver et mere retvisende billede. Udbetalingerne falder ujævnt over året, hvorfor udgiftsprofilen ikke er den samme fra år til år. Det fremskrevne forbrug er derfor usikkert og det forventede årsresultat giver et mere retvisende billede. Efter korrektion for interne opgaveflytninger forventes budgetoverholdelse. På social- og specialundervisningsområdet viser opgørelsen brutto merudgifter, men afvigelsen i udgifter modsvares af en tilsvarende stigning i indtægter. På regional udvikling forventes tilnærmelsesvis rammeoverholdelse.

5 Standardiseret Punkt nr. 3 oversigt - Meddelelser til indberetning - Standardiseret på anlægsvirksomhed økonomiopfølgning pr Bilag 1 - Side -3 af 3 Bruttoanlægsudgifter Oprindeligt budget, inkl. aftalte korrektioner Uudnyttet bevilling i sidste regnskabsår overført (genbevilget i) til nyt regnskabsår Andre tillægsbevillinger Korrigeret budget Forbrug pr. 31. december 2013 Forventet årsresultat (hele mio kr.) (hele mio kr.) (hele mio kr.) (hele mio kr.) (hele mio kr.) (hele mio kr.) 1 Sundhed Heraf kvalitetsfondsprojekter Social og specialundervisning Regional udvikling Fælles formål og administration Kommentarer til indberetning på anlægsvirksomhed Afvigelser mellem oprindeligt budget og forventet årsresultat 1 Sundhed I det forventede årsresultat er der foretaget korrektion for forventede tidsforskydninger fra 2013 til Kvalitetsfondsprojekter Jf. ovenfor 2 Social og specialundervisning I det forventede årsresultat er der foretaget korrektion for forventede tidsforskydninger fra 2013 til Regional udvikling 4 Fælles formål og administration Det aktuelle merforbrug, set ift. det forventede årsresultat, skyldes regnskabstekniske forhold, og vil modsvares af et tilsvarende lavere forbrug på 1 Sundhed.

6 Punkt nr. 4 - Meddelelser - Likviditetsopgørelse for 4. kvartal 2013 opgjort efter kassekreditreglen Bilag 1 - Side -1 af 3 Center for Økonomi Finans Kongens Vænge 2 DK Hillerød Direkte Journal Den 7. januar 2014 Likviditetsopgørelse for 2013 efter kassekreditreglen. Det er obligatorisk at indberette oplysninger om likviditet opgjort efter kassekreditreglen til Økonomi - og Indenrigsministeriet og at orientere forretningsudvalget herom. Det skal bemærkes, at de indberettede likviditetsoplysninger skal være opgjort efter kassekreditreglen til forskel fra ultimo likvidteten. Reglen foreskriver, at den gennemsnitlige kassebeholdning skal være positiv. Kassekreditreglen fremgår af 8 i lånebekendtgørelsen for regionerne. Region Hovedstaden har med udgangen af 4. kvartal 2013 efterlevet statens krav til de kommunale enheders likviditet med hensyn til kassekreditreglen. I budgetloven forudsættes det, at den gennemsnitlige likviditet mindst skal være på 1000 kr. pr. indbyggere svarende til en gennemsnitlig likviditet på mio.kr. Denne forudsætning er ligeledes opfyldt. I det vedtagne budget 2013 blev der forudsat en primo kassebeholdning på -125 mio. kr. svarende til den budgetterede ultimo likviditet i 2. økonomirapport Den budgetterede kassebeholdning ultimo 2013 udgør -156 mio. kr. På baggrund af budgetforudsætninger blev den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen beregnet til mio. kr. Nedenfor er vist forudsætningerne på månedsbasis: Tabel 1. Oprindeligt budget 2013 Mio.kr. Jan Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Månedlig gennemsnitlig Beholdning Kassekreditreglen Ultimo kassebeholdning Den faktiske kassebeholdning primo 2013 blev på mio. kr. eller godt 2,4 mia. kr. højere end forudsat i det vedtagne budget 2013.

7 Punkt nr. 4 - Meddelelser - Likviditetsopgørelse for 4. kvartal 2013 opgjort efter kassekreditreglen Bilag 1 - Side -2 af 3 Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen blev beregnet til mio. kr. i 4. økonomirapport Den faktiske kassebeholdning blev efter kassekreditreglen mio. kr. for Der er således god overensstemmelse mellem faktisk og budgetteret kassebeholdning efter kassekreditreglen. Kassebeholdningen ultimo 2013 var beregnet til mio. kr. ud fra bevillingerne i 4. økonomirapport. Kassebeholdningen udgør mio. kr. eller 765 mio. kr. lavere end forudsat i 4. økonomirapport. Hovedårsagen til den lavere kassebeholdning vedrører især mellemfinansieringen af likviditetsudlægget af kvalitetsfondsinvesteringerne, der først afvikles i 2014 mod forudsat i Der vil nærmere blive redegjort for årsagerne i forbindelse med forelæggelse af regnskabsresultatet 2013 samt i forbindelse med forelæggelse af 1. økonomirapport Nedenfor vises den faktiske udvikling for hele Tabel 2. Faktisk udvikling 2013 Mio.kr. Jan Feb. Mar Apr. Maj Jun Jul Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Månedlig gennemsnitlig beholdning Kassekreditreglen Ultimo kassebeholdning Nedenfor er grafisk vist udviklingen af kassebeholdning mio.kr Revideret likviditetsudvikling 2013 måneder Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Månedlig gennemsnitlig beholdning Kassekreditreglen Ultimo kassebeholdning Side 2

8 Punkt nr. 4 - Meddelelser - Likviditetsopgørelse for 4. kvartal 2013 opgjort efter kassekreditreglen Bilag 1 - Side -3 af 3 Likviditetsudviklingen Renteindtægterne af likvide midler forventes at udgøre 61 mio. kr. mod forudsat 51 mio. kr. i 4. økonomirapport Nedenfor er vist udvikling fra oprindelig budget til forventet regnskab 2013 vedrørende renteindtægterne. Tabel 3 Månedlig gennemsnitlig beholdning Vedtaget budget 2013 Nyt budget ØR Forventet regnskab 2013 Forventet afvigelse Kassekreditreglen Ultimo kassebeholdning 17,3 11,3 9,3-2 Oversigten nedenfor viser udviklingen fra oprindeligt budget til forventet regnskab 2013 vedrørende afkastprocenterne for anbringelserne. Tabel 4. Forrentningsprocent Vedtaget budget 2013 Nyt budget ØR Forventet regnskab 2013 Forventet afvigelse Renter af likvide aktiver (gennemsnit) 1,0 1,0 1,2 0,2 Afkast bankindskud 0,1 0 0,0 0,0 Afkast obligationsporteføljer 1,1 1,1 1,5 0,4 Renter af (deponeret midler) 1,5 1,0 1,0 0,0 Den første vurdering for 2014 foretages i forbindelse med 1. økonomirapport 2014 samt i forbindelse med afrapporteringen af kassekreditreglen for 1. kvartal Side 3

9 Punkt nr. 7 - Meddelelser - Regeringens vækstplan for turisme Bilag 1 - Side -1 af 3

10 Punkt nr. 7 - Meddelelser - Regeringens vækstplan for turisme Bilag 1 - Side -2 af 3

11 Punkt nr. 7 - Meddelelser - Regeringens vækstplan for turisme Bilag 1 - Side -3 af 3

12 Punkt nr. 9 - Meddelelser - Danske Regioners generalforsamling indkaldelse af emner Bilag 1 - Side -1 af 1 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Sag nr. 13/1679 Bente Kragelund Jønsson Danske Regioners generalforsamling 2014 forslag til dagsorden Danske Regioners generalforsamling 2014 vil som tidligere meddelt blive holdt torsdag den 27. marts 2014 i Aalborg Kongres og Kulturcenter, Europa Plads 2, Aalborg. Eventuelle forslag fra regionsråd eller regionsrådsmedlemmer til dagsordenen skal ifl. vedtægternes 6, stk. 3. tilsendes Danske Regioners bestyrelse, Dampfærgevej 22, postboks 2593, 2100 København Ø eller senest torsdag den 13. februar Venlig hilsen Bent Hansen Adam Wolf

13 Punkt nr Meddelelser - Udvikling i forbrug på private hospitaler Bilag 1 - Side -1 af 7 Koncern Økonomi Til: Forretningsudvalget Dataenheden Kongens Vænge 2 DK Hillerød Opgang Blok A Telefon Direkte Fax Mail Web CVR/SE-nr: J.nr Dato: 11. november 2013 Patienter, der viderevisiteres Omvisiterede Region Hovedstaden borgere i 2012 og månedsfordelt Enhed for Sygehusvalg omvisiterer patienter, hvor hospitalerne ikke kan opfylde reglerne indenfor behandlingsgarantien og hvor patienten har tilkendegivet et ønske om benyttelse af reglerne om udvidet frit sygehusvalg. Af nedenstående graf fremgår det månedlige antal omvisiterede behandlinger til private hospitaler i hele 2012 samt i de 10 første måneder af Af grafen fremgår det, at der i september måned 2013 er viderevisiteret behandlinger. Fordelingen i 2013 mellem omvisiteret efter de aftaler regionen har indgået med en række private samarbejdssygehuse og omvisiteret efter reglerne om udvidet frit valg

14 Punkt nr Meddelelser - Udvikling i forbrug på private hospitaler Bilag 1 - Side -2 af 7 (og dermed de aftaler der er indgået med private hospitaler i regi af Danske Regioner) er således: Udgifterne (afregnet) til de omvisiterede patienter fordeler sig som det ses af diagrammet nedenfor. Side 2

15 Punkt nr Meddelelser - Udvikling i forbrug på private hospitaler Bilag 1 - Side -3 af 7 Nedenfor ses antallet af omvisiterede i 2012 og 2013, fordelt på forventet ydelse. Som det ses af diagrammet, har der været en stigning indenfor radiologiske procedurer (MR-skanninger) og et fald indenfor øjenoperationer. Side 3

16 Punkt nr Meddelelser - Udvikling i forbrug på private hospitaler Bilag 1 - Side -4 af 7 Omvisiterede i 2013 fordelt på forventet ydelse Af nedenstående graf fremgår fordelt på forventet ydelse de ydelsesområder, hvor der især sker omvisitering. Side 4

17 Punkt nr Meddelelser - Udvikling i forbrug på private hospitaler Bilag 1 - Side -5 af 7 Radiologiske procedurer (MR-skanninger mv.), øjenoperationer (grå stær mv.), operationer på nervesystemet, uden kode og operation på fordøjelsesorganer og milt udgør 92 % af de omvisiterede behandlinger i Operationer på nervesystemet vedrører hovedsagelig rygoperationer. Gruppen Uden kode anvendes, hvor den forventede ydelse ikke kendes på omvisiteringstidspunktet. Omvisiterede i 2013 fordelt på hospitaler Af nedenstående graf fremgår fordelingen af omvisiteringer på de hospitaler, hvorfra omvisitering efter reglerne om udvidet frit valg mv. har fundet sted i Det skal bemærkes, at opgørelsen sker ud fra funktionshospital. 70 % af alle omvisiteringer stammer fra Glostrup Hospital, Hospitalerne i Nordsjælland og Herlev Hospital. Som det fremgår, er der en sammenhæng mellem det, der viderevisiteres i stort antal og specialefordelingen på de forskellige hospitaler. Side 5

18 Punkt nr Meddelelser - Udvikling i forbrug på private hospitaler Bilag 1 - Side -6 af 7 Omvisiterede i 2013 til privathospitaler Omvisiteringerne i 2013 er gået til en lang række private hospitaler. 74 % er gået til de 10 største private hospitaler. Gruppen Øvrige (26 % af de omvisiterede) fordeler sig på 93 forskellige private hospitaler/udbydere. Side 6

19 Punkt nr Meddelelser - Udvikling i forbrug på private hospitaler Bilag 1 - Side -7 af 7 Side 7

20 Punkt nr Meddelelser - Sundhedskoordinationsudvalget Bilag KONKLUSIONER 1 - Side -1 af 12 SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET Tirsdag den 26. november 2013 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 5 Medlemmer: Charlotte Fischer, Region Hovedstaden Julie Herdal Molbech, Region Hovedstaden (Afbud) Karsten Skawbo-Jensen, Region Hovedstaden Nina Berrig, Region Hovedstaden Per Seerup Knudsen, Region Hovedstaden Thomas Lykke Pedersen, Fredensborg Kommune (Afbud) Birgit Roswall, Gribskov Kommune Ib Terp, Brøndby Kommune Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune (Afbud) Ninna Thomsen, Københavns Kommune Praksisudvalgets formand Birgitte Alling Møller Praksisudvalgets næstformand Claus Perrild

21 Punkt nr Meddelelser - Sundhedskoordinationsudvalget Bilag 1 Indholdsfortegnelse - Side -2 af 12 Side: 1. Godkendelse af dagsorden 3 2. Godkendelse af udmøntning af Forebyggelsespuljen Opfølgning på sundhedskoordinationsudvalgets drøftelse vedrørende nye samarbejdsmodeller og patient-empowerment generation af sundhedsaftaler Drøftelse af forslag til revideret tids- og procesplan samt drøftelse af forslag om afholdelse af inspirationsmøde med politikere 9 5. Eventuelt 11 2

22 Punkt nr Meddelelser - Sundhedskoordinationsudvalget Bilag 1 - Side -3 af 12 Den 26. november 2013 SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET SAG NR. 1 GODKENDELSE AF DAGSORDEN SAGSFREMSTILLING Det foreslås, at den foreliggende dagsorden lægges til grund for mødets afvikling. KONKLUSION Sundhedskoordinationsudvalget godkendte, at den foreliggende dagsorden blev lagt til grund for mødets afvikling. 3

23 Punkt nr Meddelelser - Sundhedskoordinationsudvalget Bilag 1 - Side -4 af 12 Den 26. november 2013 SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET SAG NR. 2 GODKENDELSE AF UDMØNTNING AF FOREBYGGELSESPULJEN 2014 SAGSFREMSTILLING Regionsrådet har besluttet, at der også for 2014 udbydes en pulje til samarbejdsprojekter vedrørende forebyggelse og sundhedsfremme. Puljen er i 2014 på 6,2 mio. kr. Sundhedskoordinationsudvalget fastlagde på sit møde den 19. marts 2013 de nærmere rammer og vilkår for ansøgninger til puljen. Der er nedsat et vurderingsudvalg med repræsentanter fra kommunerne og regionen med henblik på at sikre en faglig vurdering af projekterne i forhold til rammerne for puljens anvendelse og for god projektstandard. Vurderingsudvalget består af fire kommunale repræsentanter samt fire regionale repræsentanter. Der var ansøgningsfrist til puljen den 1. oktober Regionsadministrationen havde ved ansøgningsfristens udløb modtaget 14 ansøgninger. Den samlede projektøkonomi for ansøgningerne er 27,9 mio. kr., hvoraf der er ansøgt om finansiering af udgifter i Forebyggelsespuljen 2014 for 13,8 mio. kr. Ansøgningerne er gennemgået af Vurderingsudvalget ved møde den 21. og 28. oktober På baggrund af udvalgets vurdering er der indstillet 7 projekter med en samlet bevilling fra forebyggelsespuljen 2014 på i alt 6,2 mio. kr. Det skal bemærkes, at de 7 projekter samlet set har ansøgt om 6,4 mio. kr. fra forebyggelsespuljen. Forebyggelsespuljen for 2014 er på 6,2 mio. kr. De fire største projekter er derfor indstillet til at få cirka kr. mindre fra forebyggelsespuljen, end der er ansøgt om. Det samlede budget inkl. den kommunale medfinansiering udgør for de 7 projekter i alt 15,6 mio. kr. 4

24 Punkt nr Meddelelser - Sundhedskoordinationsudvalget Bilag 1 De - Side 7 projekter -5 af 12 er fordelt på følgende temaer: Emne: Projekt nr. Børn (svangreomsorg) / ulighed i sundhed - projekter vedr. tværsektoriel tidlig indsats i forhold til gravide og nyblevne familier med sociale og/eller psykiske problemstillinger. A og B Børn (psykisk sygdom) - projekt vedr. styrket tværsektorielt samarbejde omkring sårbare børn og unge med længerevarende psykisk sygdom. C Forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser / nye samarbejdsmodeller projekter vedr. tværsektoriel undersøgelse af årsager til genindlæggelse samt projekt vedr. afprøvning af ny samarbejdsmodel. D og E Øvrige projekt vedr. undersøgelse af forebyggelsespotentialet ved træning i forhold til mennesker med slidgigt i knæet mhp. at udskyde eller undgå operation og projekt samt projekt vedr. tværsektorielt samarbejde om kræft og rehabilitering F og G Bemærkninger Det er vurderingsudvalgets opfattelse, at dette års ansøgninger rummer spændende projektideer, der vil kunne bidrage positivt til den fortsatte udvikling af det tværsektorielle samarbejde. Endvidere vurderes at dette års ansøgninger til forebyggelsespuljen generelt set har en langt højere kvalitet end tilfældet har været i de foregående år. Kvalitetsforbedringen skyldes formentligt, at der i år gennem den tidlige udmelding af forebyggelsespuljen har været længere tid til at forberede projektansøgninger. Administrationen anbefaler på den baggrund, at der arbejdes for, at modellen med en tidlig udmelding af kriterierne for den kommende års forebyggelsespulje kan videreføres i forhold til forebyggelsespuljen for Udmeldingen vil skulle ske med forbehold for Region Hovedstadens efterfølgende godkendelse af budget

25 Punkt nr Meddelelser - Sundhedskoordinationsudvalget Bilag 1 Det - Side indstilles, -6 af 12 at sundhedskoordinationsudvalget godkender, at der fra forebyggelsespuljen 2014 bevilliges i alt 6,2 mio. kr. til 7 projekter (projekt A G). KONKLUSION Sundhedskoordinationsudvalget godkendte, at der fra forebyggelsespuljen for 2014 blev bevilliget i alt 6,2 mio. kr. til 7 projekter (projekt A G). I forhold til et enkelt projekt (projekt C) er projektansøgningen fremsendt med forbehold for politisk godkendelse i Københavns Kommune. Sundhedskoordinationsudvalget besluttede, at projektet skal tages op til fornyet drøftelse i udvalget, såfremt Københavns Kommune ikke godkender projektet i den foreliggende form. Bilagsfortegnelse: 1. Vurderingsudvalgets samlede indstilling 6

26 Punkt nr Meddelelser - Sundhedskoordinationsudvalget Bilag 1 Den - Side 26. november -7 af SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET SAG NR. 3 OPFØLGNING PÅ SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGETS DRØF- TELSE VEDRØRENDE NYE SAMARBEJDSMODELLER OG PATIENT- EMPOWERMENT SAGSFREMSTILLING Nye samarbejdsmodeller Sundhedskoordinationsudvalget havde den 8. februar 2013 en temadrøftelse om nye samarbejdsmodeller. I forbindelse hermed blev det aftalt, at administrationen skulle udarbejde forslag til, hvordan der kan arbejdes videre med emnet. Nye samarbejdsmodeller vil formentligt indgå som element i de politiske drøftelser af indholdet i den kommende sundhedsaftale. Administrationen har på den baggrund udarbejdet vedlagte notat, der kan indgå som baggrundsmateriale i den videre proces. Notatet beskriver forskellige typer af organisatoriske former for samarbejdsmodeller samt en række konkrete eksempler på sådanne samarbejder mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen. Herudover beskriver notatet regionens juridiske muligheder for at indgå i samarbejde med andre offentlige myndigheder og private. Det fremgår af notatet, at ministeren for forebyggelse og sundhed den 31. oktober 2013 har fremsat lovforslag om ændring af 78 med henblik på at styrke af regionsrådenes muligheder for samarbejde med andre offentlige myndigheder og private virksomheder. En vedtagelse af forslaget vil indebære, at regionerne fremover vil kunne indgå i samarbejder, hvor også andre områder - eksempelvis det sociale område - kan få gavn af samarbejdet. Et konkret eksempel herpå kan være samarbejder om madproduktion. Patient-empowerment Sundhedskoordinationsudvalget havde den 19. marts 2013 en temadrøftelse om sundhedsaftaler set fra et bruger/pårørende perspektiv. I forbindelse hermed besluttede udvalget, at der skal udarbejdes en kortlægning af tiltag vedr. patientempowerment, som kan understøtte det videre arbejde med patient-empowerment bl.a. i forhold til forløbsprogrammer med mere. Herunder ønskede udvalget, at der fokuseres særligt på mulighederne for at empowere udsatte grupper. 7

27 Punkt nr Meddelelser - Sundhedskoordinationsudvalget Bilag 1 Administrationen - Side -8 af 12har ikke foretaget en egentlig kortlægning, men har udarbejdet vedlagte eksempelsamling, der kan anvendes som inspirationsmateriale til kommende drøftelser om patient- empowerment. Der er i eksempelsamlingen lagt vægt på aktuelle tiltag, som har fokus på patientempowerment i forhold til forløbsprogrammerne og i forhold til mennesker med psykisk sygdom. Det indstilles, at sundhedskoordinationsudvalget drøfter regionens juridiske muligheder for at indgå i samarbejde med andre offentlige myndigheder og private, og at sundhedskoordinationsudvalget overlader materialet til det kommende sundhedskoordinationsudvalg. KONKLUSION Sundhedskoordinations drøftede notatet vedrørende regionens juridiske muligheder for at indgå i samarbejder med andre offentlige myndigheder. Det blev under drøftelsen foreslået, at der i forbindelse med den kommende sundhedsaftale skal udarbejdes en generel ramme for, hvordan hospitaler, kommuner og almen praksis kan indgå i udviklingsprojekter med henblik på afprøvning af nye samarbejdsmodeller. Sundhedskoordinationsudvalget besluttede at overlade det vedlagte materiale vedr. nye samarbejdsmodeller og patient-empowerment til det kommende sundhedskoordinationsudvalg. Bilagsfortegnelse: 1. Nye samarbejdsmodeller 2. Eksempelsamling vedr. patient-empowerment 8

28 Punkt nr Meddelelser - Sundhedskoordinationsudvalget Bilag 1 Den - Side 26. november -9 af SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET SAG NR GENERATION AF SUNDHEDSAFTALER DRØFTELSE AF FOR- SLAG TIL REVIDERET TIDS- OG PROCESPLAN SAMT DRØFTELSE AF FORSLAG OM AFHOLDELSE AF INSPIRATIONSMØDE MED PO- LITIKERE SAGSFREMSTILLING Sundhedskoordinationsudvalget godkendte på sit møde den 7. juni 2013 forslag til overordnet tids- og procesplan for arbejdet med forberedelsen af sundhedsaftalerne I den godkendte tids- og procesplan var 2. halvår af 2014 foreløbigt afsat til bilaterale drøftelser mellem regionen og de enkelte kommuner. Den administrative styregruppe for sundhedsaftalerne drøftede på sit møde den 28. juni 2013 den overordnede tids- og procesplan. Den administrative styregruppe vurderer, at der ikke vil være behov for bilaterale drøftelser mellem regionen og de enkelte kommuner forud for indgåelsen af den fælles sundhedsaftale. Dette skyldes intentionen om kun at udarbejde én fælles aftale og ikke som tidligere individuelle tillægsaftaler. Den administrative styregruppe for sundhedsaftalerne har derfor udarbejdet et revideret forslag til tids- og procesplan, hvori der ikke planlægges bilaterale drøftelser i 2. halvår Der er i stedet afsat længere tid til politiske drøftelser i kommunalbestyrelser og regionsråd i foråret 2014 og i efteråret Med henblik på sikre en aktiv og tidlig involvering af repræsentanter for brugere og pårørende foreslås endvidere, at der som optakt til det kommende sundhedskoordinationsudvalgs drøftelser af politiske målsætninger for sundhedsaftale , afholdes et inspirationsmøde mellem repræsentanter fra patient- og pårørendeforeninger og politikere fra regionen, kommunerne og almen praksis i uge Herunder foreslås at fokus i arrangementet koncentreres om nye vinkler på det tværsektorielle samarbejde ud fra et brugerperspektiv. Endvidere foreslås at der sættes fokus på mulighederne for et øget samarbejde med civilsamfundet i et tværsektorielt perspektiv. Arrangementet vil skulle tilrettelægges i respekt for, at der kan være mange nyvalgte politikere i regionsrådet og i kommunalbestyrelserne. Der er vedlagt et foreløbigt program for inspirationsmødet. 9

29 Punkt nr Meddelelser - Sundhedskoordinationsudvalget Bilag 1 - Side -10 af 12 Det indstilles, at sundhedskoordinationsudvalget godkender det reviderede forslag til overordnet tids- og procesplan for arbejdet med forberedelsen af sundhedsaftalerne at sundhedskoordinationsudvalget drøfter forslag om afholdelse af et inspirationsmøde mellem repræsentanter fra patient- og pårørendeforeninger og politikere fra regionen, kommunerne og almen praksis i uge KONKLUSION Sundhedskoordinationsudvalget godkendte det reviderede forslag til overordnet tids- og procesplan for arbejdet med forberedelsen af sundhedsaftalerne Almen praksis oplyste, at der har været afholdt møde mellem repræsentanter fra PLO-Hovedstaden og regionsadministrationen. Det blev på mødet aftalt, at repræsentanter fra PLO-Hovedstaden vil indgå i projektarbejdet vedrørende udarbejdelsen af forslag til den kommende sundhedsaftale. Parterne tilkendegav, at man ser frem til dette samarbejde, idet det kan understøtte en direkte og tidlig inddragelse af almen praksis i processen. Sundhedskoordinationsudvalget drøftede forslaget om afholdelse af et inspirationsmøde mellem repræsentanter fra patient- og pårørendeforeninger og politikere fra regionen, kommunerne og almen praksis i uge Udvalget tilsluttede sig forslaget om afholdelse af et inspirationsmøde, og besluttede at overlade det videre arbejde med forberedelsen af mødet herunder fastlæggelse af dato - til den administrative styregruppe for sundhedsaftalerne. Bilagsfortegnelse: 1. Revideret forslag til overordnet tids- og procesplan for Sundhedsaftalerne Foreløbigt program for inspirationsmøde 10

30 Punkt nr Meddelelser - Sundhedskoordinationsudvalget Bilag 1 - Side -11 af 12 Den 26. november 2013 SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET SAG NR. 5 EVENTUELT Sundhedskoordinationsudvalget blev orienteret om Sundheds- og Forebyggelsesministerens svar fra 18. november på regionsformandens brev til ministeren fra 14. november 2013 vedr. de økonomiske konsekvenser ved implementeringen af det enstrengede akutsystem. Det fremgår af svaret, at ministeren er enig med regionsrådsformanden i, at omlægningen ikke bør have utilsigtede likviditetsmæssige konsekvenser for de berørte kommuner, og at der vil blive iværksat et arbejde med henblik på at finde mulige løsninger. Brevet er vedlagt som bilag. 11

31 Punkt nr Meddelelser - Sundhedskoordinationsudvalget Bilag 1 - Side -12 af 12

32 Punkt nr Meddelelser - Øresundskomiteen Bilag 1 - Side -1 af 3 Referat fra møde i FU/VU den 5. december 2013 kl i Öresundshuset, Til stede Pia Kinhult, Region Skåne Vibeke Storm Rasmussen, Region Hovedstaden Steen Bach Nielsen, Region Sjælland Rikard Larsson, Region Skåne Katarina Erlingson, Region Skåne Frank Jensen, Københavns Kommune Henrik Holmer, KKR Sjælland Finn Lauritzen Anette Vedel (referent) Till beslutning 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Dagordenen blev godkendt 2. Godkendelse af referat fra FU/VU-møde den 26. september Beslutning: Referatet fra mødet den 26. september blev godkendt 3. Udvalg for miljø og grøn vækst - fortsættelse samt status for udvalgets arbejde Beslutning: FU/VU besluttede at videreføre Udvalg for miljø og grøn vækst med samme antal medlemmer og sammensætning af medlemmer fra henholdsvis Danmark og Sverige og fra regioner og kommuner. FU/VU roste udvalget for dets initiativer, eksempelvis CO2 regnskab og Testbed. Samtidig blev sekretariatet og udvalget bedt om at udarbejde et forslag til et mere handlingsorienteret kommissorium, knyttet til ØRUS og Öresundskomiteens handlingsplan. 4. Revideret budget 2014 Beslutning: FU/VU godkendte det reviderede budget Til drøftelse/diskussion 5. Øresundsdage FU/VU drøftede perspektivet i at afholde Øresundsdage. Der afholdes ikke øresundsdage i 2014, men sekretariatet arbejder videre med forskellige muligheder for aktiviteter både for dem, der i forvejen er interesserede i øresundsspørgsmål, og for dem, der ikke er. 6. Sharing Copenhagen 2014 Præsentation v/casper Harboe, programchef/københavns Kommune Præsentationen er vedhæftet FU/VU drøftede efter oplægget v. Casper Harboe initiativet Sharing Copenhagen 2014 og de øresundsregionale muligheder i dette.

33 Punkt nr Meddelelser - Øresundskomiteen Bilag 1 - Side -2 af 3 Det er en god ide, at alle kommuner i regionen inviteres med i initiativer som Sharing Copenhagen. Det er vigtigt, at også byer på Sjælland og i Skåne, der ikke ligger tæt ved Øresund, er med. Eksempelvis er Kalundborg langt fremme med den grønne dagsorden. Byerne bør inviteres aktivt ikke bar have at vide, at døren står åben. Ambitionen er, at når Sharing Copenhagen slutter ved udgangen af 2014, er der er skabt en fælles besøgstjeneste, hvor man kan få noget at vide om hele Øresundsregionen. 7. Eurovision Song Contest Præsentation v/ Martin Bender, Chef for Host City Copenhagen, underdirektør i Wonderful Copenhagen. Præsentation vedlagt. Eurovision er en af de events, som skaber allerstørst omtale i verden. Vurderingen er, at det ville koste ca. 1 mia DKK, hvis man skulle købe den omtale/markedsføring, som eventen Eurovision bibringer. Også lande som Kina og Australien er meget interesserede i begivenheden. Generelt har Host City Copenhagen og Danmarks Radio indhentet erfaringer fra Eurovision i Skåne sidste år også i form af ansættelser. Herudover videreføres Regions Skånes Eurovision School Contest, som også var en stor succes sidste år. FU/VU opfordrede til, at projektsekretariatet har stærkt fokus på outreach. Det er vigtigt, at man kan komme til København og få en oplevelse, uanset at man ikke har en billet. Det er også vigtigt at så mange som muligt oplever, at de kan tage del i begivenheden. 8. Forsknings- og universitetssamarbejde FU/VU drøftede arrangementerne ved Forskningens døgn i Danmark og Forskningens dag i Sverige. Arbejdsgruppen vedr. universitetssamarbejdet over Øresund går fint. De fleste universiteter, bortset fra Københavns Universitet, er positive. Sekretariatets vurdering er, at ingen har ønske om et nyt Øresundsuniversitet, men at der findes interesse for at etablere et bilaterale samarbejder om uddannelsessamarbejder. FU/VU opfordrede til især at have fokus på studenter-perspektivet. 9. Øresundsapp en Præsentation v/kommunikatör Klas Andersson,Öresundskomiteen Appens database er en sammenlægning af de databaser, som findes i de to regioner hos WoCo og hos Region Skåne. Appen kan bidrage til sammenhæng. Ved at sammenlægge de events, som findes, opstår billedet af en kritisk masse. Appen har potentialet til at nå ud til nye målgrupper. Adressen er: Næste skridt bliver at markedsføre den. 10. TV over Sundet Sekretariatet retter, som beskrevet i sagsfremstillingen, henvendelse til Kulturdepartementet i Stockholm om den svenske lovgivning for TV-programpakker. Sekretariatet blev endvidere bedt om at se på, hvorfor man mellem Danmark og Sverige ikke har samme aftale som mellem Sverige og Norge. Sekretariatet tager kontakt med Eva Hamilton, Sveriges Television.

34 Punkt nr Meddelelser - Øresundskomiteen Bilag 1 - Side -3 af Lösta gränshinder Orienteringen blev taget til efterretning 12. Kulturudvalget-status Lige som for Udvalg for miljø og grøn vækst blev sekretariatet og Kulturudvalget opfordret til at udarbejde forslag til et mere handlingsorienteret kommissorium. Til orientering 13. Regnskab vedr. 3. kvartal 2013 FU/VU tog orienteringen til efterretning. 14. Eventuelt Husk Nytårskur den 22. januar kl i Øresundshuset Formanden takkede for samarbejdet med de danske medlemmer Vibeke Storm Rasmussen, Steen Bach Nielsen og Henrik Holmer. De udtræder til nytår af FU/VU efter det danske valg, som blev afholdt i november. Alle tre takkede for et godt samarbejde gennem årene. Formanden takkede også for et godt møde og sekretariatet for en god arbejdsindsats i år. Pia Kinhult Öresundskomiteens formand

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Punkt nr. 1 - Meddelelser - Udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg og udredningsretten. Bilag 1 - Side -1 af 9 Dataenheden

Punkt nr. 1 - Meddelelser - Udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg og udredningsretten. Bilag 1 - Side -1 af 9 Dataenheden Center for Økonomi Bilag 1 - Side -1 af 9 Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Til: Forretningsudvalget Opgang Telefon Direkte Fax Mail Blok A 38 66 50 00 40 13 30 23 oekonomi@regionh.dk Web

Læs mere

Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland

Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 30. september 2015 Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Økonomi-

Læs mere

Standardiseret økonomiopfølgning

Standardiseret økonomiopfølgning Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31. december 2015 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Social- og Indenrigsministeriet...

Læs mere

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr.

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. T I L L Æ G S D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl. 16.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 8 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3.

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3. B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget Tirsdag den 20. juni 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3 Medlemmer: Vibeke Rosdahl Jens-Ole Andersen Sophie

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager DAGSORDEN Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 12-04-2016 09:00 MØDESTED First Hotel Marina, Vedbæk MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Enclosure 3. Bestyrelsen for IT-Universitetet i København St. Kongensgade 45

Enclosure 3. Bestyrelsen for IT-Universitetet i København St. Kongensgade 45 Enclosure 3 Bestyrelsen for IT-Universitetet i København St. Kongensgade 45 1264 København K Tlf. 33 92 84 00 Fax 33 11 04 15 rr@rigsrevisionen.dk www.rigsrevisionen.dk Rigsrevisionens erklæring og beretning

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels DAGSORDEN Den Administrative Styregruppe Den Administrative Styregruppe MØDETIDSPUNKT 24-04-2015 13:00 MØDESTED H2 MEDLEMMER Christian Worm Torben Laurén Niels-Peter Møller Katja Kayser Mette Riegels Sven

Læs mere

Sundhedsaftalen Oplæg v. Per Seerup og Ninna Thomsen

Sundhedsaftalen Oplæg v. Per Seerup og Ninna Thomsen Sundhedsaftalen 2015 2018 Oplæg v. Per Seerup og Ninna Thomsen Sundhedskoordinationsudvalget sammensætning Fra Regionen: Regionsrådsmedlem Per Seerup Knudsen (A) (formand) Regionsrådsmedlem Pia Illum (A)

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 20. september 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 28. september Kl på Regionsgården i H6. Møde nr. 6. Medlemmer:

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 28. september Kl på Regionsgården i H6. Møde nr. 6. Medlemmer: K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN 28. september 2010 Kl. 17.00 på Regionsgården i H6 Møde nr. 6 Medlemmer: Jannie Hjerpe (F), formand Julie Herdal Molbech (F) Per Seerup Knudsen (A) Lene Kaspersen

Læs mere

Punkt nr. 1 - Meddelelser - Tidsplan for regnskabsaflæggelse 2015 og årsregnskab 2015 Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 1 - Meddelelser - Tidsplan for regnskabsaflæggelse 2015 og årsregnskab 2015 Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 1 - Meddelelser - Tidsplan for regnskabsaflæggelse 2015 og årsregnskab 2015 Bilag 1 - Side -1 af 1 OVERORDNET POLITISK TIDSPLAN FOR REGNSKABSAFLÆGGELSEN 2015 Måned Dato i 2016 Handling Januar

Læs mere

Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet

Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet 8. september 2014 Kommunal kompensation for økonomiske effekter af Enstrenget Visiteret Akutsystem (EVA) I dette notat beskrives metode til kommunal

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. august 2016

Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 3-8-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2016 for året 2016.

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Til: Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - formandsmeddelelser

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - formandsmeddelelser BESLUTNINGER Forretningsudvalg - formandsmeddelelser MØDETIDSPUNKT 28-01-2014 10:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer Karin Friis

Læs mere

REGIONSRÅDET ENDELIGT REGNSKAB 2010 FOR REGION HOVEDSTADEN OG RE- VISIONSBERETNING 2010

REGIONSRÅDET ENDELIGT REGNSKAB 2010 FOR REGION HOVEDSTADEN OG RE- VISIONSBERETNING 2010 Den 20. september 2011 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 13. september 2011, sag nr. 1 SAG NR. 1 ENDELIGT REGNSKAB 2010 FOR REGION HOVEDSTADEN OG RE- VISIONSBERETNING 2010 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

Læs mere

D A G S O R D E N SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Mandag den 28. juni Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr.

D A G S O R D E N SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Mandag den 28. juni Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. D A G S O R D E N Mandag den 28. juni 2010 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 2 Medlemmer: Charlotte Fischer, Region Hovedstaden Jannie Hjerpe, Region Hovedstaden Karsten Skawbo-Jensen,

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 2 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned 1 bilag Amager Amager Hospital - Total

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 10-06-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 10-06-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager BESLUTNINGER Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 10-06-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Borgmester Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem

Læs mere

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden Patientinddragelsesudvalget Tværsektoriel udvikling PROTOKOL Møde i: Patientinddragelsesudvalget Dato: 26. august 2015 Kl.: 16.00-18.00 Sted: Regionsgården, Kongens Vænge 2, Hillerød, lokale H 5 Kongens

Læs mere

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 345 Allerød Tlf: 48 1 1 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo marts 214 Vedlagt dette notat er følgende bilag; Gennemsnitlig

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 21. august 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKLUSIONER Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard,

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. november 2016

Økonomioverblik pr. 1. november 2016 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 4-11-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. november 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. oktober 2016 for året

Læs mere

PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG. Tirsdag den 7. februar Kl til på Regionsgården i H8. Møde nr. 2

PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG. Tirsdag den 7. februar Kl til på Regionsgården i H8. Møde nr. 2 K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG Tirsdag den 7. februar 2012 Kl. 17.00 til 19.00 på Regionsgården i H8 Møde nr. 2 Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen

Læs mere

2. Sundhedsaftaler v. Ane Friis Bendix og Torben Laurén 3. Ibrugtagning af ref01 v. Jens Egsgaard 4. Status for / afrapportering fra

2. Sundhedsaftaler v. Ane Friis Bendix og Torben Laurén 3. Ibrugtagning af ref01 v. Jens Egsgaard 4. Status for / afrapportering fra Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Direktion Bispebjerg Bakke 23 2400 København NV Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 27. maj 2014 Kl.: 14-16 Sted: Bispebjerg

Læs mere

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 26. februar 2015 kl

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 26. februar 2015 kl Medlemmerne af Danske Regioners bestyrelse m.fl. 06-03-2015 Sagsnr. 15/36 Maren Munk-Madsen Tel.: 3529 8165 E-mail: mma@regioner.dk Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 26.

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN

B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Onsdag den 21. december 2011 Kl. 08.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H6 Møde nr. 19 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila

Læs mere

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet.

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet. Den 22. maj 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 15. maj 2012, sag nr. 3 SAG NR. 2 ENDELIGT REGNSKAB 2011 FOR REGION HOVEDSTADEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab 2011 for Region Hovedstaden

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. marts 2015

Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-15 Dato: 5-3-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 28. februar 2015 for året 2015.

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 2. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A) Maja Holt Højgaard

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 21. juni 2011. Sag nr. 2. Emne: 2. Økonomirapport 2011. bilag 3

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 21. juni 2011. Sag nr. 2. Emne: 2. Økonomirapport 2011. bilag 3 REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 21. juni 2011 Sag nr. 2 Emne: 2. Økonomirapport 2011 bilag 3 Opgang Blok A Afsnit 1. sal Koncern Økonomi Økonomisk Planlægning Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab 2013 for Region Hovedstaden og revisionsberetning

Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab 2013 for Region Hovedstaden og revisionsberetning Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -1 af 29 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -2 af 29

Læs mere

Kommunekontaktudvalget

Kommunekontaktudvalget D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget Mandag den 5. oktober 2009 Kl. 9.00 Sted: Regionsgården, Regionsrådssalen Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Ole

Læs mere

Kommunekontaktudvalget

Kommunekontaktudvalget K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget Fredag den 20. februar 2009 Kl. 9.00 Sted: Regionsgården, Regionsrådssalen Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 13.00-14.00 i mødelokale H3 *

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.00-10.00 i mødelokale H4 *

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2

Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2 Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2 Til bestyrelsen for Københavns Universitet St. Kongensgade 45 1264 København K Tlf. 33 92 84 00 Fax 33 11 04 15 rr@rigsrevisionen.dk www.rigsrevisionen.dk

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

K O N K L U S I O N E R SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Mandag den 31. august Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr.

K O N K L U S I O N E R SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Mandag den 31. august Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. K O N K L U S I O N E R Mandag den 31. august 2010 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 3 Medlemmer: Charlotte Fischer, Region Hovedstaden Jannie Hjerpe, Region Hovedstaden Karsten

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN 9. marts 2011 Kl. 17.00 på Regionsgården i H7 Møde nr. 10 Medlemmer: Jannie Hjerpe (F), formand Per Seerup Knudsen (A) Karin Helweg-Larsen (Ø) Danni Olsen (O)

Læs mere

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 345 Allerød Tlf: 48 1 1 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo januar 214 Vedlagt dette notat er følgende bilag; Gennemsnitlig

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser)

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser) REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 23. marts 2010 Sag nr. 4 Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler Bilag 2 (Notat med webadresser) Fra: Vera Qvistgaard Sendt: 18. marts 2010 12:46 Til: Charlotte

Læs mere

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 2. november Kl på Regionsgården i H6. Møde nr. 7. Medlemmer:

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 2. november Kl på Regionsgården i H6. Møde nr. 7. Medlemmer: K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN 2. november 2010 Kl. 17.00 på Regionsgården i H6 Møde nr. 7 Medlemmer: Jannie Hjerpe (F), formand Julie Herdal Molbech (F) Per Seerup Knudsen (A) Karin Helweg-Larsen

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 28. juni 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af budgetoverskridelsen. Contest 2014. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af budgetoverskridelsen. Contest 2014. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014 December 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER

REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE Tirsdag den 23. oktober 2012 Kl. 16.00 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 13 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 05-09-2014 12:00. Mødelokale H6-H7-H8. Praksisplanudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 05-09-2014 12:00. Mødelokale H6-H7-H8. Praksisplanudvalget - mødesager BESLUTNINGER Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 12:00 MØDESTED Mødelokale H6-H7-H8 MEDLEMMER Borgmester Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

Kl i Koncern IT, Borgervænget 7, 2100 København Ø, mødelokale 4.01.

Kl i Koncern IT, Borgervænget 7, 2100 København Ø, mødelokale 4.01. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN 9. december 2010 Kl. 17.00 i Koncern IT, Borgervænget 7, 2100 København Ø, mødelokale 4.01. Møde nr. 8 Medlemmer: Jannie Hjerpe (F), formand Julie Herdal Molbech

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2013 om sygehusbyggerier II Ministeren for

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere

UNDERUDVALGET VEDR. PRAKSIS - OG FOREBYGGELSESOMRÅDET. Tirsdag den 25. marts 2008. Kl. 16.00 19.00. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-4

UNDERUDVALGET VEDR. PRAKSIS - OG FOREBYGGELSESOMRÅDET. Tirsdag den 25. marts 2008. Kl. 16.00 19.00. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-4 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UNDERUDVALGET VEDR. PRAKSIS - OG Tirsdag den 25. marts 2008 Kl. 16.00 19.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-4 Møde nr. 2 Medlemmer: Vibeke Rosdahl (B) - formand Per

Læs mere

FynBus repræsentantskab. Referat. Torsdag, den 14. april 2011 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus repræsentantskab. Referat. Torsdag, den 14. april 2011 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus repræsentantskab Referat Torsdag, den 14. april 2011 kl. 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009

Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009 Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009 Til stede: Regionsrådsmedlemmer: Bent

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H5 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per Seerup

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Kommunekontaktudvalget

Kommunekontaktudvalget D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget Mandag den 24. august 2009 Kl. 12.45 Sted: Hotel Scandic, grupperum A Kettevej 4, 2650 Hvidovre Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Ole Find Jensen

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 50 66 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde d. 8. maj Dansk Tennis Forbund Idrættens Hus 2605 Brøndby

Referat Bestyrelsesmøde d. 8. maj Dansk Tennis Forbund Idrættens Hus 2605 Brøndby Referat Bestyrelsesmøde d. 8. maj 2017 Dansk Tennis Forbund dtf@tennis Mødereferatnummer: Mødetid og sted: Mødedeltagere: eltagere: Afbud: Andre deltagere: Mødeleder: Referent: BS-4/2017 8. maj 2017 kl.17:30

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. november 2010 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER 1. møde 2014 - Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006.

Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006. REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej 15 8800 Viborg Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006. Dato: 17-08-2006 Sagsbehandler: Charlotte Jensen Tlf.:

Læs mere

Notat om evaluering af den standardiserede økonomiopfølgning i regionerne

Notat om evaluering af den standardiserede økonomiopfølgning i regionerne Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Notat om evaluering af den standardiserede økonomiopfølgning i regionerne Juni 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød.

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Onsdag den 10. april 2013 Kl. 12.00 til 14.00 på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. Møde nr. 11 Medlemmer: Kirsten Lee (formand) Thor Grønlykke Karin Dubin Maja Holt

Læs mere

Spareplaner for sygehusene i 2017

Spareplaner for sygehusene i 2017 3. oktober 2017 Spareplaner for sygehusene i 2017 Regionerne skal finde besparelser for ca. 1,2 mia. kr. på sygehusenes budgetter i 2017. Det kan koste over 1200 stillinger, selvom en del af besparelserne

Læs mere