Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser"

Transkript

1 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser MBBL-REF: Version: 1.2 Godkendt af styregruppen Oprettet: 24. juni 2013 Fil:GD1 Ejendomsdata - Implementeringsplan - Bilag B Produktbeskrivelser ver 1.2.docx

2 Dokument historie Version Dato Beskrivelse Initialer Grundskabelon oprettet med beskrivelsesskabelon samt tekst i kapitel 1. MBBL produkter oprettet ud fra resultatet af intern MBBL workshop MBBL og delprogram produkter beskrevet som oplæg til internt MBBL møde Klargjort til internt review i MBBL mht. MBBL produkter Klargjort med input fra Tinglysningsretten, MBBL og GST til 1. workshop omkring implementeringsplan. S&D KH MBBL-KSK S&D KH MBBL-KSK S&D KH S&D KH Tilrettet efter workshop S&D KH Opdateret med beskrivelser modtaget uge 12. Klargjort som bilag B til implementeringsplanen Opdateret med produktbeskrivelser modtaget uge 15. Klatgjort til skriftlig kommentering Udbygget med beskrivelse af produkt #5 samt skriftlige kommentarer. Klargjort til behandling på styregruppemøde S&D KH S&D KH S&D KH Godkendt af styregruppen MBBL PLL Udbygget med produkter ift. Tinglysningsretten (kapitel 6) og KL/KOMBIT (afsnit 7,2). S&D KH Godkendt af styregruppen MBBL PLL Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING DOKUMENTETS FORMÅL PRODUKTBASERET PLANLÆGNING METODE Produktsammenhænge Produktbeskrivelser Produktkrav Produktnummerering PROCES LÆSEVEJLEDNING PRODUKTOVERBLIK PRODUKTER PRODUKTSAMMENHÆNGE af 48 - MBBL-REF:

3 3. PRODUKTER FRA DELPROGRAMMET PRODUKTER PRODUKTSAMMENHÆNGE PRODUKTBESKRIVELSER Standarder for GD Grunddata og nuværende ESR data Arkitektur for geokodning af bygninger Geokodnings komponenter Målarkitektur for ejendomsdata Implementeringsplan Tværgående teststrategi Tværgående strategi for datavask PRODUKTER FRA MBBL PRODUKTER PRODUKTSAMMENHÆNGE PRODUKTBESKRIVELSER Løsningsarkitektur for BBR BoB version Udbudsmateriale til BBR BoB version Løsningsdesign for BBR BoB version Driftsklar BBR BoB version 2.0 systemløsning Idriftsat BBR BoB version 2.0 systemløsning Driftsklar datafordeler services i relation til BBR BoB Idriftsat datafordeler services i relation til BBR BoB Lovgivning, regler og vejledning i relation til BBR BoB PRODUKTER FRA GEODATASTYRELSEN PRODUKTER PRODUKTSAMMENHÆNGE PRODUKTBESKRIVELSER Matrikel Løsningsarkitektur Matrikel Datavask Pilot Matrikel datavask strategi Matrikel Kravspecifikation / Udbudsmateriale Matrikel Løsningsdesign Matrikel Driftsklar Matrikel Datavask idriftsat Matrikel Idriftsat Matrikel Services driftsklar Matrikel Services idriftsat Lovgivning, regler og vejledning i relation til Ny Matrikel PRODUKTER FRA TINGLYSNINGSRETTEN PRODUKTER PRODUKTSAMMENHÆNGE PRODUKTBESKRIVELSER Ejerfortegnelse - Løsningsarkitektur Ejerfortegnelse Forretningsmæssige krav Ejerfortegnelse - Kravspecifikation af 48 - MBBL-REF:

4 6.3.4 Ejerfortegnelse - Løsningsdesign Ejerfortegnelse - Driftsklar Ejerfortegnelse Import af data Ejerfortegnelse - Idriftsat Ejerfortegnelse Udstillingsservices driftsklar Ejerfortegnelse Udstillingsservices idriftsat Tingbog med BFE - Driftsklar Tingbog med BFE Import af data Tingbog med BFE - Idriftsat Lovgivning, regler og vejledning EKSTERNE PRODUKTER PRODUKTER FRA MBBL BBR version PRODUKTER FRA KL/KOMBIT Produkter Produktsammenhænge PRODUKTBESKRIVELSER (KL/KOMBIT) ESR udbygget med BFE-nummer ESR klargjort til ny ejerfortegnelse ESR overgang til ny ejerfortegnelse Driftsklar BBR 2.0 klient Idriftsat BBR 2.0 klient Kommunal beregning og opkrævning af ejendomsskat Kommunal beregning og opkrævning af ejendomsbidrag Leje/administration af kommunale ejendomme af 48 - MBBL-REF:

5 1. Indledning 1.1 Dokumentets formål Dokumentets formål er at give et overblik over de væsentligste produkter i forhold til etablering af en effektiv ejendomsforvaltning med genbrug af ejendomsdata. Med væsentligste menes her dels produkter som er en del af udstillingen af fælles grunddata gennem den fællesoffentlige datafordeler, dels produkter som er relevante for andre parter i forhold til etablering af grunddata. Produkter kan i den sammenhænge være et it-system, et delprodukt i fremstillingen af dette eller det kan være andre produkttyper som eksempelvis en ændret lovgivning, forbedring eller udbygning af dataindholdet i et register eller en strategi for gennemførelse af fælles test. Dokumentet er et bilag til ejendomsdataprogrammets implementeringsplan. 1.2 Produktbaseret planlægning Etablering af en implementeringsplan for delprogram 1 gennemføres med teknikken produktbaseret planlægning. Dette betyder, at opmærksomheden rettes mod produkter frem for aktiviteter ved at der sættes fokus på leverancer og kvaliteten af disse. De enkelte produkter beskrives med angivelse af kvalitetskrav m.m. og afhængigheder mellem de enkelte produkter illustreres i produktflow diagrammer. Overblikket etableres i form af diagrammer, som viser produktsammenhænge (svarende til Prince2 Produktflowdiagrammer ), samt i form af beskrivelser af de enkelte produkter med angivelse af kvalitetskrav m.m. Overblikket omfatter ikke de ledelsesprodukter, som kræves som en del af program- og projektstyringen (eksempelvis projektinitieringsdokument,statusrapport og beslutningslog). Fremskaffelse af de enkelte produkter foretages i arbejdspakker, som beskriver processen for frembringelse af produktet herunder de tidsmæssige krav til varighed og deadlines. Som udgangspunkt planlægges med én arbejdspakke pr. produkt, men en arbejdspakke kan godt levere flere produkter. Modellen herfor planlægges af den enkelte aftalepartner. Arbejdspakkerne organiseres i projekter med dertil hørende projektleder, og det hele samles i delprogrammets implementeringsplan. Produkter vil eksistere på mange niveauer i forskellige detaljeringsgrader svarende til de forskellige planlægningsniveauer (delprogram, projekt, team etc.). Dokumentet her fokuserer kun på produkter relevant for planlægning på delprogramniveau. Det enkelte projekt vil arbejde med et andet detaljeringsniveau ift. produkter. 1.3 Metode Produktsammenhænge Produktsammenhænge illustreres dels i form af produktnedbrydningsdiagrammer (hvor dette er relevant), dels i form af produktflowdiagrammer. - 5 af 48 - MBBL-REF:

6 Produktnedbrydningsdiagrammer viser hvordan den enkelte aftalepartner nedbryder de enkelte hovedprodukter i delprodukter med henblik på at illustrere behov i relation til de mere detaljerede sammenhænge. Som udgangspunkt medtages kun hovedprodukter i det samlede produktoverblik (kapitel 2). Produktflowdiagrammer beskriver sammenhængen mellem de forskellige produkter. I denne illustration anvendes nedenstående tre symboler: Produkter som skal etableres i delprogram 1 af den aftalepartner, som er i scope for de pågældende produktsammenhænge. Produkter som skal etableres i delprogram 1 af en anden aftalepartner end den der er i scope for de pågældende produktsammenhænge Produkter som er eksterne ift. delprogrammet enten ved at de leveres uden for grunddataprogrammet eller ved at de leveres af et andet delprogram under grunddataprogrammet Produktbeskrivelser Beskrivelse af de enkelte produkter gennemføres i nedenstående skabelon, som er etableret med udgangspunkt i tilsvarende produktskabeloner i den fællesoffentlige projektmodel hhv. Prince2 under hensyntagen til at beskrivelsen skal anvendes på delprogramniveau. Produktnummer: Version og dato: Tidsramme: <Navn/titel på produktet> <Entydig identifikation tildeles af delprogram> <Organisation projektnavn - projektleder> <versionsnummer og tilhørende dato> Version 1.0 er forbeholdt godkendelse på delprogramniveau. <Aktuel status udkast, klar til godkendelse, godkendt> <Periode hvor produktet forventes udarbejdet start og slut dato> <Det formål produktet skal indfri> <Liste over produktets enkeltdele/indhold> <Materiale, produkter og andre forudsætninger ift. udarbejdelse af produktet> <De kvalitetskriterier, som produktet skal leve op til> <Proces for hvorledes produktet kvalitetssikres/godkendes> Produktkrav I forhold til det det samlede grunddataprogram hhv. grunddata under delaftale 1 er det vigtigt, at der er styr på den tværgående sammenhæng i den tilhørende systemunderstøttelse. Dette sikres for det enkelte delprogram ved at der etableres en målarkitektur for hele delprogrammet, som den enkelte aftalepartner tager udgangspunkt i, når løsningen inden for dennes ansvarsområde etableres. - 6 af 48 - MBBL-REF:

7 For at sikre sammenhængen på dette niveau, skal alle produkter hos en aftalepartner, som er en del af de fælles grunddata, beskrives i form af en løsningsarkitektur. Det er derfor et krav til de enkelte aftalepartneres produktnedbrydning at denne indeholder en løsningsarkitektur. Løsningsarkitekturen kvalitetssikres af sekretariatet i samarbejde med de forskellige aftalepartnere under delprogrammet Produktnummerering De enkelte produkter nummereres entydigt inden for delprogrammet jf. nedenstående: Nr. 1-9 Produkter hvor ansvaret ligger hos pelprogrammet. Nr Produkter fra aftalepartner MBBL Nr Produkter fra aftalepartner KMS Nr Produkter fra aftalepartner Tinglysningsretten Nr Produkter fra andre delaftaler under grunddataprogrammet Nr Produkter som etableres uden for grunddataprogrammet Produktnedbrydninger detaljerer nummerering ud fra hovednummeret. Eksempelvis vil en nedbrydning af produkt 1 blive nummereret som 1.1, 1.2, 1.3 etc. 1.4 Proces Processen med opbygning af en implementeringsplan har været gennemført i et forløb med afholdelse af fem workshops, hvor de enkelte aftalepartnere imellem disse har leveret input med beskrivelser i forhold til egne projekter. I første omgang har der været fokus produktbeskrivelser og produktafhængigheder (produktflow), mens det i anden omgang har været arbejdspakkerne der har været i centrum. I sidste omgang er det så sammensætning til en fælles implementeringsplan med nogle fælles milepæle, som der har været arbejdet med. Da produkterne er en væsentlig og integreret del af hele implementeringsplanen, har der i alle workshop været arbejdet med de forskellige produkter i større eller mindre omfang. Undervejs har der været afholdt følgende workshops: Afholdelse af 1. implementeringsworkshop den 22. januar Fokus på denne workshop var produkter og produktflow med oplæg til det kommende hjemmearbejde hos de enkelte aftalepartnere med tilretning af produktbeskrivelser hhv. udarbejdelse af udkast til arbejdspakker. Afholdelse af 2. implementeringsworkshop den 7. marts Gennemgang og justering af de enkelte produkter hhv. udkast til arbejdspakker herunder sammensætning af arbejdspakker til en samlet plan. Oplæg til hjemmearbejde omkring det videre arbejde med arbejdspakker. Afholdelse af 3. implementeringsworkshop den 14. april På denne workshop blev der arbejdet med systemer og interim løsninger. Ud fra disse blev der identificeret nogle hovedmilepæle, som blev kalenderplaceret ud fra de forskellige arbejdspakkebeskrivelser. Afholdelse af 4. implementeringsworkshop den 9. april Kalenderplacering af de enkelte arbejdspakker og sammenholdelse af de tværgående sammenhænge herunder indarbejdelse af målarkitekturens interim løsninger. - 7 af 48 - MBBL-REF:

8 Afholdelse af 5. implementeringsworkshop den 17. april Gennemgang og justering af fælles implementeringsplan (ver. 0.8) inden denne afleveres til styregruppen. 1.5 Læsevejledning Udover dette indledende kapitel indeholder dokumentet følgende kapitlet: Kapitel 2 Produktoverblik. Indeholder et overblik over hovedprodukter i relation til delprogrammet med en illustration af de forskellige sammenhænge og afhængigheder imellem disse produkter. Kapitel 3 Produkter fra delprogrammet. Indeholder et overblik over produkter som skal etableres på tværs af de enkelte aftalepartnere med en illustration af de forskellige sammenhænge og afhængigheder samt en beskrivelse af de enkelte produkter. Kapitel 4 Produkter fra MBBL. Indeholder et overblik over produkter som skal etableres af MBBL som aftalepartner med en illustration af de forskellige sammenhænge og afhængigheder samt en beskrivelse af de enkelte produkter. Kapitel 5 Produkter fra KMS. Indeholder et overblik over produkter som skal etableres af KMS som aftalepartner med en illustration af de forskellige sammenhænge og afhængigheder samt en beskrivelse af de enkelte produkter. Kapitel 6 Produkter fra Tinglysningsretten. Indeholder et overblik over produkter som skal etableres af Domstolstyrelsen som aftalepartner med en illustration af de forskellige sammenhænge og afhængigheder samt en beskrivelse af de enkelte produkter. Kapitel 7 Produkter fra andre aftalepakker. Delprogrammet har en del afhængigheder til produkter fra andre aftalepakker under grunddataprogrammet, som delprogrammet skal tage hensyn til hhv. er afhængig af. Disse produkter beskrives i dette kapitel. Kapitel 8 Eksterne produkter. Delprogrammet har afhængigheder til produkter, som ikke er en del af ejendomsdata programmet, men som delprogrammet skal tage hensyn til hhv. er afhængig af. Disse produkter beskrives i dette kapitel. - 8 af 48 - MBBL-REF:

9 2. Produktoverblik 2.1 Produkter Delprogram 1 - effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata skal levere en række produkter i relation til aftalen om udstilling af grunddata. Kapitlet her indeholder en oversigt over hovedprodukter med sammenhænge og afhængigheder mellem disse. Oversigten afgrænses her til hovedprodukterne. I beskrivelsen af produkter fra de enkelte aftalepartnere nedbrydes hovedprodukterne i delprodukter de steder, hvor dette giver mening set i forhold til det samlede delprogram. På hovedprodukt niveau drejer det sig om følgende produkter: Tværgående produkter leveret af delprogrammet: Arkitekturafklaringer ift. grunddataprogrammet som helhed og i forhold til nogle af de eksterne systemer. Målarkitektur for ejendomsdata som grunddata delaftale 1. Strategier for delprogrammet ift. tværgående test, datavask m.m. Produkter leveret af MBBL: BBR version 2.0, som indeholder grunddataregister i relation til informationer om bygninger og boliger. BBR services, som udstiller grunddata om bygninger og boliger via datafordeleren. BBR lovgivning, regler og vejledning, som indeholder nødvendig tilretning af lovgivning med tilhørende vejledninger m.m. BFE i BBR, implementering af den fælles ejendomsnøgle (dataindhold) i det nuværende BBR. Produkter leveret af GST: Datavask ift. ejendomme som grundlag for etablering af en fælles ejendomsnøgle i Matriklen. BFE i Matriklen, implementering af den fælles ejendomsnøgle i Matriklen. Matrikel services, som udstiller grunddata om fast ejendom og matrikeloplysninger via datafordeleren. Produkter leveret af Tinglysningsretten: BFE i Tingbogen, implementering af den fælles ejendomsnøgle i Tingbogen. Ejerfortegnelse, etablering af en ny ejerfortegnelse som erstatning for bl.a. ESR. Ejerfortegnelse services, som udstiller grunddata om ejer- og administratorforhold via datafordeleren. Produkter fra grunddataprogrammet: Datafordeler, som platform for udstilling af grunddata. Øvrige produkter: BBR version 1.6.0, som leveres af MBBL i samarbejde med KOMBIT med en forberedelse af BBR til en arkitekturmæssigt opdeling dels i klient og grunddataregister dels i to grundsystemer ift. hhv. bygning/bolig og adresser. BBR 2.0 kommuneklient, som enten leverres af KL/KOMBIT. ESR tilpasninger, som leverres af KL/KOMBIT. - 9 af 48 - MBBL-REF:

10 2.2 Produktsammenhænge Hovedprodukterne har nedenstående sammenhænge i forhold til hinanden hhv. til produkter uden for delprogrammet: Figur 1. Overordnede produktsammenhænge i relation til ejendomsdata. I oversigten er af hensyn til overskueligheden enkelte produkter, som ikke har betydning for de store sammenhænge udeladt eksempelvis produkter til i relation til justering af lovgivning, regler og vejledninger af 48 - MBBL-REF:

11 3. Produkter fra delprogrammet 3.1 Produkter Under delprogrammet som helhed etableres følgende hovedprodukter: Tværgående arkitektur afklaringer. Tværgående strategier for delprogram 1. Målarkitektur for ejendomsdata. Fælles implementeringsplan. Et af disse hovedprodukter er nedbrudt yderligere jf. nedenstående diagram: Figur 2. Produktnedbrydning af produkter under delprogrammet. 3.2 Produktsammenhænge På tværs af de enkelte aftalepartnere er der behov for en række fælles produkter. Delprogrammets sekretariat har ansvaret for udarbejdelse af disse og i den forbindelse sikring af inddragelse af de relevante aftalepartnere i udarbejdelse af disse produkter. Delprogrammets produkter har følgende sammenhænge i forhold til hinanden hhv. til andre produkter inden for delprogrammet. Figur 3. Produktsammenhænge i relation til produkter under delprogrammet af 48 - MBBL-REF:

12 3.3 Produktbeskrivelser Standarder for GD1 Produktnummer: 1.1 Standarder for GD1 Programsekretariat Tidsramme: Gennemføres tidligt i programmet, idet det er en forudsætning for færdiggørelse af målarkitektur m.m. Sikre ensartet infrastruktur m.m. på tværs af aftaleparterne ift. udstilling af grunddata. Dokument som indarbejdes i målarkitektur med beskrivelse af : Krav til brug af nøgler (ejendomsreferencer) Krav til håndtering af tidsmæssige egenskaber og historik. Krav til anvendelse/udstilling af metadata. Tilladte hhv. ikke-tilladte integrationsmønstre. Krav til tekniske standarder. Deltagelse af grunddata sekretariatet Grunddata og nuværende ESR data Produktnummer: 1.2 Standarder af betydning for det samlede grunddataprogram skal være i overensstemmelse med grunddataprogrammets generelle standarder. Kvalitetssikres af aftalepartnere og grunddataprogrammets sekretariat. Projektsekretariatet godkender leverancen. Grunddata og nuværende ESR data Programsekretariat Tidsramme: Gennemføres tidligt i programmet, idet det er en forudsætning for færdiggørelse af målarkitektur og projekters løsningsarkitektur. Afklaring af hvordan de nuværende ESR data indplaceres i de fremtidige grunddata hhv. hvilke som ikke er en del af grunddataprogrammet af 48 - MBBL-REF:

13 Analysedokument, som for hver databasetabel i ESR beskriver dennes indplacering i grunddataprogrammet. Data, som ikke overføres til at blive udstillet via grunddata, tydeliggøres, men løsningen af hvad der skal ske med disse er ikke en del af dokumentet. Målarkitekturens begrebsmodel for ejendomsdata. Tilgang til ESR s nuværende datamodel. Deltagelse af KL/KOMBIT personer med ESR domæneviden. Alle nuværende databasetabeller inkl. attributindhold skal være beskrevet ift. fremtidig indplacering i grunddata. Kvalitetssikres af KL/KOMBIT. Projektsekretariatet godkender leverancen Arkitektur for geokodning af bygninger Produktnummer: 1.3 Arkitektur for geokodning af bygninger Programsekretariat / Lars Misser Tidsramme: Starter uge 10 og slutter juli 2013 Formålet er at bygge en arkitektur der kan understøtte geokodning af bygninger Der skal udarbejdes en metodebeskrivelse som definerer de centrale begreber, modeller, normer, processer i forbindelse med dannelsen af en ensartet, entydig relation mellem de i BBR registrerede bygninger og de bygninger der er registreret i FOT på baggrund af fotogrammetri (kaldet geokodning). Det forudsættes at nødvendige ændringer kan indarbejdes i BBR og FOT. Arkitekturen skal kunne understøtte alle kommuners geokodning af bygninger. Metodebeskrivelsen kvalitetssikres og godkendes af delprogramsekretariatet Geokodnings komponenter Produktnummer: 6 Geokodnings komponenter Programsekretariat / Lars Misser Tidsramme: Kravspecificering starter juli 2013 og komponenten idriftsættes december af 48 - MBBL-REF:

14 Formålet er at bygge en it-komponent der understøtter geokodning af bygninger Der skal udvikles en it-komponent som indeholder den grundlæggende funktionalitet til at understøtte en stedfæstelse af BBRs bygninger herunder et kortvindue. Komponenten frigives til brug for kommuner, der (evt. via underleverandører) kan udtrække data til ekstern databehandling og geokodning. FOT og BBR 2.0 tilpasses så de kan håndtere den entydige relation til hinandens bygningsregistreringer. Det forudsættes at nødvendige ændringer kan indarbejdes i BBR og FOT. ITR-komponenten skal understøtte alle kommuners geokodning af bygninger. IT-komponenten kvalitetssikres og godkendes af delprogramsekretariatet Målarkitektur for ejendomsdata Produktnummer: 2 Målarkitektur for ejendomsdata Programsekretariat Tidsramme: Skal være klar til godkendelse på styregruppemøde uge Styringsgrundlag for tværgående arkitektur sammenhæng inden for ejendomsdata. Målarkitekturen beskriver delprogrammets overordnede arkitektur gennem: Tværgående processer processer set udefra. Her er der fokus på processer på tværs af grunddataløsninger uden fokusering på de interne processer hos en aftalepartner. Begrebsmodel over forretningsbegreber inden for delprogrammet. Begreber af tværgående interesse beskrives med væsentligt forretningsindhold samt relationer mellem begreber. Systemer og systemsammenhænge. En beskrivelse af systemer inden for delprogrammets scope med angivelse af systemsammenhænge. Øvrige vilkår for delprogrammet og dets arkitekturrammer. De forskellige arkitekturafklaringer (produkt 1.1, 1.2, 1.3 og 1.4). Efterleve krav til målarkitektur jf. projektets metodenotat. Kvalitetssikres af de forskellige aftalepartnere. Delprogrammets styregruppe godkender leverancen af 48 - MBBL-REF:

15 3.3.6 Implementeringsplan Produktnummer: 3 Implementeringsplan Programsekretariat Tidsramme: Skal være klar til godkendelse på styregruppemøde uge Tværgående teststrategi Produktnummer: 4 Sikre et sammenhængende overblik over og plan for gennemførelse af delaftale 1 under grunddataprogrammet. Planen fastlægger implementeringsrækkefølgen og deadlines ift. aktiviteter, som skaber afhængigheder hos andre projekter i programmet uanset om dette er aktiviteter, hvor den enkelte aftalepartner har det fulde implementeringsansvar, aktiviteter hos en anden aftalepartner eller det er til aktiviteter af tværgående art. Planen prioriterer den tværgående koordinering mellem projekter, hvorfor der er mindre fokus på detaljer, som alene har betydning for den enkelte aftalepart. Målarkitektur og teststrategi Alle produkter og arbejdspakker skal være beskrevet jf. den opstillede standard. Alle arbejdspakker skal være sammensat i en samlet plan for delprogram 1. Kvalitetssikres af de forskellige aftalepartnere. Delprogrammets styregruppe godkender leverancen. Tværgående teststrategi Programsekretariat Tidsramme: Skal gennemføres 1. kvartal 2013, idet startegien er en forudsætning for implementeringsplanen. At få etableret et samlet overblik over de tværgående test, der skal gennemføres i Ejendomsdataprogrammet. Fastlæggelse af hvilke tværgående test, der skal gennemføres. Opstilling af de overordnede acceptkriterier ift. hver enkelt test. Risikovurdering af de enkelte test med dertil hørende prioritering. Organisationsstruktur ift. de tværgående test. Metrikker/metoder ift. Testmiljøer m.m. på et overordnet niveau af 48 - MBBL-REF:

16 Målarkitektur Teststrategien skal give et samlet overblik over den tværgående test i ejendomsdataprogrammet og kunne anvendes som en planlægningsramme ift. planlægningen af de enkelte test. Kvalitetssikres af de forskellige aftalepartnere. Delprogrammets styregruppe godkender leverancen Tværgående strategi for datavask Produktnummer: 5 Tværgående strategi for datavask af grunddata registre GST / Programsekretariat Tidsramme: Bør være færdig medio april 2013, idet startegien har indflydelse på implementeringsplan, og ressourceforbrug hos de involverede parter. På baggrund af kommissorium for Datavask strategi: I samarbejde og dialog med repræsentanter fra Tinglysningsretten, KL og GST og MBBL (samt evt. repræsentanter finanssektoren) at opnå enighed om rammer og muligheder / ambitionsniveau for udarbejdelse af fælles strategi for datamigrering og konsolidering i Ejendomsdataprogrammet (datavaskstrategi)" Strategi for datamigrering og konsolidering Klar ansvarsfordeling vedrørende rolle og aktiviteter mellem involverede parter, i forbindelse med Datavask. I samarbejde med involverede parter at vurdere, de i det gennemførte Datavask pilot projekt afdækkede datavask udfordringer. At formulere en fælles strategi for hvad der skal vaskes, hvordan og hvornår det skal vaskes, - og hvem der faktisk vasker/opretter data. At Datavask Pilot er gennemført i GST Skal tiltrædes af involverede parter, - MBBL, KL og Tinglysningsretten Kvalitetssikres af de forskellige aftalepartnere. Delprogrammets styregruppe godkender leverancen af 48 - MBBL-REF:

17 4. Produkter fra MBBL 4.1 Produkter MBBL leverer følgende produkter til grunddataprogrammet: BBR version 2.0, som indeholder et grunddataregister med informationer om bygninger og boliger. BBR services, som udstiller grunddata om bygninger og boliger via datafordeleren. BBR lovgivning, regler og vejledning, som indeholder nødvendig tilretning af lovgivning med tilhørende vejledninger m.m. To af disse er nedbrudt i delprodukter jf. nedenstående: 4.2 Produktsammenhænge Figur 4. Produktnedbrydning af produkter fra MBBL. Aftalepartner MBBL har ansvaret for nedenstående produkter under delaftale 1. Produkternes sammenhænge i forhold til hinanden hhv. til andre produkter inden for og uden for delprogrammet er illustreret nedenfor. Figur 5. Produktsammenhænge i relation til produkter fra MBBL af 48 - MBBL-REF:

18 4.3 Produktbeskrivelser Løsningsarkitektur for BBR BoB version 2.0 Løsningsarkitektur for BBR BoB version 2.0 Produktnummer: 11.1 MBBL / Karen Skjelbo Tidsramme: Gennemføres 1. halvår af 2013, idet der er mange andre produkter, som er afhængig af denne løsningsarkitektur. Dokumentation af de overordnede strukturer og sammenhænge i en BBR BoB version 2.0 it-løsning. Dokument - opbygget i delprogrammets standardskabelon for løsningsarkitektur - som beskriver arkitekturrammerne for BBR BoB version 2.0 it-løsningen gennem: De interne processer processer set indefra. Fokus er på de interne processer til understøttelse af de processer, som i målarkitekturen er beskrevet som processer set udefra. Informationsmodel med en detaljeret beskrivelse af forretningsbegreber fra målarkitekturen i scope for BBR BoB version inkl. beskrivelse af tilhørende forretningsindhold. Oversigt over de udstillede services med en beskrivelse af de enkelte services på et ikke-teknisk niveau. Snitflader og afhængigheder til andre it-løsninger. Dokumentation af øvrige vilkår og arkitekturrammer for løsningen. Løsningsarkitektur for Matrikel it-løsning specielt de services som forventes udstillet herfra i relation til BFE-nummer. Arkitekturafklaringer fra delprogrammet i relation til ESR datas sammenhæng til grunddata samt Geokodning af bygninger. Løsningsarkitektur fra Delprogram 2 Adresser Informationsmodel skal overholde grunddata programmets standard herfor. De forretningsvendte servicebeskrivelser skal overholde grunddata programmets standard herfor. Alle processer udefra, som benytter it-løsningen, skal være detaljeret i mindst én proces set indefra beskrevet i form af BPMN diagrammer. Løsningsarkitektur sendes til kommentering hos relevante aftalepartnere. Løsningsarkitekturen godkendes af programsekretariatet primært med henblik på sikring af tværgående arkitektur sammenhænge af 48 - MBBL-REF:

19 4.3.2 Udbudsmateriale til BBR BoB version 2.0 Udbudsmateriale til BBR BoB version 2.0 Produktnummer: 11.2 MBBL / Karen Skjelbo Tidsramme: Det vil tage ca. 3 mdr. at udarbejde udbudsmaterialet, når løsningsarkitekturen samt øvrige input foreligger Formålet er at udvikle en version 2.0 af BBR, der understøtter kravene fra Grunddataprogrammet Der skal udarbejdes et udbudsmateriale herunder en kravspecifikation, der skal danne grundlag for udviklingen af version 2.0 af BBR fsva. databasen som grunddatasystem. Kravspecifikationen skal indeholde de krav, der er fremkommet i forbindelse med udarbejdelsen af løsningsarkitekturen samt øvrige krav som stilles i forbindelse med Grunddataprogrammet. Data modellen skal bygge på informationsmodellen fra løsningsarkitekturen. Kravspecifikationen skal sikre, at den valgte leverandør udarbejder et løsningsdesign som en tidlig leverance. Det er en forudsætning at version 1.6 af BBR er resulteret i en løs kobling imellem klienten og databasen, således at version 2.0 af BBR kun omfatter udbudsmateriale fsva. services og database og ikke indberetningsklient Krav til BBR systemet fra grunddataprogrammet - herunder GD2 Adressedata og GD7 Datafordeler - fx i form af historik, metadatabeskrivelser skal være afklaret så de kan medtages i udbudsmaterialets kravspecifikation. Øvrige krav til version 2.0 skal ligeledes være afklarede, det kan fx dreje sig om krav opstået i forbindelse med ny lovgivning herunder tilretning af kodelister eller nye felter. Løsningsarkitekturen skal foreligge. Udbudsmaterialet skal overholde krav fra udbudsdirektivet BBR-styregruppen godkender udbudsmaterialet Projektsekretariatet kvalitetssikrer materialet i relation til krav fra grunddataprogrammet Løsningsdesign for BBR BoB version 2.0 Løsningsdesign for BBR BoB version 2.0 Produktnummer: 11.3 MBBL / Karen Skjelbo - 19 af 48 - MBBL-REF:

20 Tidsramme: Udarbejdelse af et løsningsdesign skal ske som noget af det første i den valgte leverandørs arbejde, idet mange andre produkter er afhængig af dette eksempelvis BBR klient og udstilling af BBR data som grunddata via datafordeler. Sikring af et tidligt og kvalitetssikret design af eksterne snitflader herunder databasetabeler til udstilling via datafordeler således at igangsætning af udvikling af BBR klient, datafordeler services m.m. kan igangsættes parallelt med udviklingen af BBR 2.0. Overblik over løsningens arkitektur med angivelse af eksterne snitflader og de interne strukturer/komponenter, som systemet opbygges af. Specifikation af grunddata databasetabeler. Specifikation af eksterne services til brug for BBR klient m.fl. Identifikation af krav til eksterne services både via datafordeler og andre services. Specifikation af øvrige løsningsdesign elementer eksempelvis sikkerhedsmodel. Udbud og kontraktindgåelse med leverandør på baggrund af udbudsmaterialet. Grunddataprogrammets integrationsmønstre, tekniske standarder m.m. skal være besluttet og beskrevet. Services til brug for BBR-klient skal være specificeret i relation til funktionalitet, input- og output parametre. Databasetabeller skal være specificeret, således disse er klar til udstilling via datafordeler. BBR-styregruppen godkender udbudsmaterialet. Projektsekretariatet kvalitetssikrer de eksterne snitflader (data, services m.m.) Driftsklar BBR BoB version 2.0 systemløsning Produktnummer: 11.4 Driftsklar BBR BoB version 2.0 systemløsning MBBL / Karen Skjelbo Tidsramme: Aftales nærmere Formålet er at kunne idriftsætte version 2.0 af BBR. System med tilhørende services der er udviklet efter kravene i udbudsmaterialet, samt testet af 48 - MBBL-REF:

Bilag B - Produktbeskrivelser

Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Version:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Fælles teststrategi MBBL-REF: 2012-3566 Version: 1.0 Status: Godkendt af styregruppen

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Overordnet tidslinje for BBR & DAR Nyt BBR i produktion Flere nye versioner Udbud BBR

Læs mere

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Løsningsarkitektur Ejerfortegnelsen

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur

Adresseprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem INFORMATIONSMØDE 2.DEC Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem Dagsorden Velkommen Ved Leverandørchef Jesper Bo Seidler Intro til projekt Ejendomsskat og Ejendomsbidrag Ved Projektleder Sanne Mi Poulsen

Læs mere

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Grunddataprogrammet Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata 1 Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Version: 0.5 Status: Godkendt 2 Versionshistorik Version Dato Status Bemærkninger 0.1

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Datavaskstrategi

Ejendomsdataprogrammet - Datavaskstrategi Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Datavaskstrategi Version:

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets

Læs mere

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Der blev afholdt i alt 8 møder med følgende leverandører: KMD, EG, IBM, CGI, CSC, Netcompany, European Dynamics og Systematic.

Der blev afholdt i alt 8 møder med følgende leverandører: KMD, EG, IBM, CGI, CSC, Netcompany, European Dynamics og Systematic. OPSUMMERING AF TEKNISK DIALOG Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystemet Teknisk dialogmøder med leverandører 1. Indledning I uge 51 2014 afholdt KOMBIT tekniske dialogmøder omkring det kommende udbud af

Læs mere

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed KOMBIT kommunedage 1.-3. juni 2015 3 Aftalen en del af Økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal forenkles Grundregistrering som et

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser

GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 11 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser Udbudsoption vedrørende supplerende forretningsbeskrivelser.

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 5 - Processer ift. ejendomsvurdering

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 1 - Processer ift. ejendomsdannelse

Læs mere

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015 Præsentation af styregruppeaftale Marts 2015 Release v. 2.2 marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.Materiale til præsentation af styregruppeaftalen 1.1 Introduktion til styregruppeaftalen og rammer for styregruppens

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 2: Processer ift. ejerskifte

Læs mere

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet.

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet. 1 /bilag Justitsministeriet. København, den 18. maj 2009. 149 a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte digitaliseringen af tinglysningen, idet der er indgået en tillægsaftale

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed Aftale under økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal moderniseres og forenkles Sagsgange skal simplificeres Grunddata skal være bredt tilgængelige

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk 15. december 2011 Vejdirektoratet Forprojekt Digitalt Vejnet Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Sag 09/02655 /mli - mli@ebst.dk NB pr. 20-12-2011 ny adresse: mli@mbbl.dk Erhvervs-

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Julemøde i Vest 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Konsolidering i de autoritative registre Grunde i matriklen incl. ejerlejligheder og bygninger på lejet grund Præmatrikel Bygninger i

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14.

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. DHUV Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. marts 2011 2 Vejledende program 12.45 Baggrund for projektet og formål med dagen

Læs mere

DD110 - Detaljeret projektplan

DD110 - Detaljeret projektplan Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender: Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger 1.0 9-11-2007 Endelig Initiel version 1.1 22-11-2007 Godkendt 1.2 28-11-2007

Læs mere

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 OIO Serviceprincipper Version: 1.1 Status: i høring i PF for GD1 og GD2 Oprettet: 4. juni 2014 Dato: 4. juni 2014 Dokument historie Version Dato Beskrivelse

Læs mere

Stedfæstelsen af servitutter

Stedfæstelsen af servitutter Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del Bilag 30 Offentligt Stedfæstelsen af servitutter et digitaliseringsprojekt i kritisk afvigelse INTRODUKTION Med Lov 539 af 08-06-2006 om ændring af lov om tinglysning (TL)

Læs mere

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Dokumentets metadata: Projektnavn: Ejendomstyper i ESR Projektejer: Thomas Christiansen Projektfase: 2 - Analyse & Plan

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

PRINCE2 - et strategisk valg

PRINCE2 - et strategisk valg PRINCE2 - et strategisk valg Per Palmkvist Knudsen, IT-direktør JP/Politikens Hus Per Palmkvist Knudsen fører dig gennem en rejse af faldgruber og succeser med PRINCE2, herunder: - Hvordan organiserer

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets it-arkitekt.

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

Modelafleveringsproces

Modelafleveringsproces Appendix - Informationsmodel og Datamodel Side: 1 Modelafleveringsproces Modelafleveringsproces Modelafleveringsproces Diagrammet beskriver de processer, der knytter sig til indlevering af en datamodel

Læs mere

Governance for standardisering. trafikdata. Dato 22. august 2014 Sagsbehandler Hans Jørgen Larsen. Telefon 3341 3336 Dokument 14/04174-4 Side 1/18

Governance for standardisering. trafikdata. Dato 22. august 2014 Sagsbehandler Hans Jørgen Larsen. Telefon 3341 3336 Dokument 14/04174-4 Side 1/18 Governance for standardisering af vej- og trafikdata Dato 22. august 2014 Sagsbehandler Hans Jørgen Larsen Mail hjl@vd.dk Telefon 3341 3336 Dokument 14/04174-4 Side 1/18 Guldalderen 12 2640 Hedehusene

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Grunddata som kilde til vækst og innovation Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Agenda 1. Data som driver for vækst og velfærd 2. Det offentliges initiativer på

Læs mere

PRojects IN Controlled Environments En introduktion

PRojects IN Controlled Environments En introduktion PRojects IN Controlled Environments En introduktion Indhold Indledning... 2 Principper... 3 Fortsat forretningsbegrundelse... 3 Tag ved lære af erfaringer... 3 Fastlagte roller og ansvar... 4 Faseopdeling...

Læs mere

Den nye fælles offentlige kravspecifikation. v/ projektleder Anna Schou Johansen

Den nye fælles offentlige kravspecifikation. v/ projektleder Anna Schou Johansen Den nye fælles offentlige kravspecifikation v/ projektleder Anna Schou Johansen Mål og visioner for kravspecifikationen Øget intern og ekstern sammenhæng Effektivisere indkøb og systemopbygning Optimering/effektivisering

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superfriske adresser Til kort og GIS og alle andre 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superkort overblik Adresser i verdensklasse Mere præcis adresser Bedre infrastruktur Nye brugere 11-06-2015 GD2 -

Læs mere

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen Dagsorden Oplægsholder Projektstyring Scope Management i en fælles kontekst Definitioner Scope Management - styring af omfang ved projektets start under projektets

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Version 1.0, september 2013 Den fælleskommunale Serviceplatform Ved årsskiftet 2013/14 åbner Den fælleskommunale Serviceplatform

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

It-løsning til administration og udbetaling af Barseldagpenge.

It-løsning til administration og udbetaling af Barseldagpenge. It-løsning til administration og udbetaling af Barseldagpenge. Resumé markedsdialog (november 2013 til januar 2014). Dette notat indeholder en anonymiseret sammenfatning af de væsentligste kommentarer

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Side 1 af 9 21. januar 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør)

Læs mere

Governancemodel for kommuner og KL's involvering i Projekter/Løsninger i KOMBIT

Governancemodel for kommuner og KL's involvering i Projekter/Løsninger i KOMBIT 13. maj 2014 NOTAT Governancemodel Governancemodel for kommuner og KL's involvering i Projekter/Løsninger i KOMBIT Resume: Notatet beskriver den fælles governancemodel for kommunerne og KL s involvering,

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Emner Rammerne for PDE (Projekt Digitalisering Erhverv) Formål. Hvad er

Læs mere

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess Accelerate Prioritise Sprint Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess EG NeoProcess www.eg-neoprocess.dk Accelerate den agile implementering Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring

Læs mere

PRÆHOSPITAL PATIENT JOURNAL EN FÆLLESREGIONAL KLINISK LØSNING

PRÆHOSPITAL PATIENT JOURNAL EN FÆLLESREGIONAL KLINISK LØSNING PRÆHOSPITAL PATIENT JOURNAL EN FÆLLESREGIONAL KLINISK LØSNING HELGE PRÆSTGAARD CARLSEN, REGION SYDDANMARK TORBEN HØY CHRISTENSEN, CSC SCANDIHEALTH Præsentation Et indlæg om styring af et kompleks projekt.

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

Hvorfor intranet Alfresco?

Hvorfor intranet Alfresco? Hvorfor intranet Alfresco? - en gennemtænkt tilfældighed Dagsorden Baggrund for oplæget Hensigt med oplæg: Dele vores erfaringer vedr. valg af open source og Alfresco Dele vores erfaringer vedr. udbudsproces

Læs mere

LEVERANDØRMØDE. DAR og BBR 2.0. 2. september 2014

LEVERANDØRMØDE. DAR og BBR 2.0. 2. september 2014 LEVERANDØRMØDE DAR og BBR 2.0 2. september 2014 Agenda Kl. 13.00 Velkomst v. Simon Mark Pedersen, KOMBIT Kl. 13.10 Status for den kommunale del af Grunddataprogrammet, herunder udbud af BBR 2.0 og DAR

Læs mere

UDBETALING DANMARK STATUS OG PORTEFØLJE

UDBETALING DANMARK STATUS OG PORTEFØLJE UDBETALING DANMARK STATUS OG PORTEFØLJE V/ Hans Christian Jelstrup, UDK KOMBIT Kommunedage 1.-3. juni 2015 Udbetaling Danmarks Konkurrenceudsættelsesprogram Kommunedagene 1. - 3. juni 2015 1. juni 2015

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

Ad 3. Opsamling fra referat fra 29. møde (beslutningspunkt) Ingen kommentarer

Ad 3. Opsamling fra referat fra 29. møde (beslutningspunkt) Ingen kommentarer Referat Specifikationssekretariatet GST/DAB Rentemestervej 8 2450 København NV Tlf.: 72 54 50 89 www.fotdanmark.dk e-mail: kft@gst.dk 30. møde i FOT Specifikationsforum den 21. november 2013, kl. 10:00-15:00

Læs mere

Engrosmodellen. Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1

Engrosmodellen. Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1 Engrosmodellen Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1 Hvad skal vi opnå med udsættelsen af projektet! At implementere de nye regler omkring forsyningspligt og evt.

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS integration BRUGERMANUAL Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GS GIS-OIS integration Brugermanual Software manual Udgave: 1 Dato: 20-05-2008

Læs mere

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik Agenda 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik 3) Selvbetjeningsløsninger hvor går de hen? 4) Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi overblik

Læs mere

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10.

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10. Projektlederens værktøj 7. Referencer til andre værktøjer Nr. Navn Sammenhæng med Kritisk sti (CPM) 4.3.3 Tidsplan Udarbejdelse af tidsplan er forudsætningen for at kritisk sti kan findes 4.4.2 Successiv

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel DEN FÆLLESOFFENTLIGE PROJEKTMODEL Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel Dato: 22.06.2015 Version: 1.0 1 Projektledelse af it-projekter Denne guide tager udgangspunkt i særlige forhold

Læs mere

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets arkitekt (Erling Hansen).

Læs mere

Ledelse og styregruppe

Ledelse og styregruppe Ledelse og styregruppe It-projektlederdag 3. oktober 2013 niels.zachariassen@skat.dk Metodekontoret Styregrupper på fem kvarter Hvad er designprincipperne bag den professionelle styregruppe? -------------------------------------------------

Læs mere

Øget anvendelse af SOR plan for udfasning af SHAK og udarbejdelse af kravspecifikation til systemsystemløsning

Øget anvendelse af SOR plan for udfasning af SHAK og udarbejdelse af kravspecifikation til systemsystemløsning Øget anvendelse af SOR plan for udfasning af SHAK og udarbejdelse af kravspecifikation til systemsystemløsning til SOR 22. juni 2015 1 Agenda Velkomst og kort introduktion Opgaven overordnet Indhold Plan

Læs mere

EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA

EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har ansvaret for en række opgaver inden for by- og boligområdet, udvikling af landdistrikter og bedre informationer

Læs mere

De nye markedsregler er beskrevet i pseudo-forskrifter og andre dokumenter. Hele samlingen af dokumenter kan findes under De nye markedsregler.

De nye markedsregler er beskrevet i pseudo-forskrifter og andre dokumenter. Hele samlingen af dokumenter kan findes under De nye markedsregler. DataHub I sommeren 2009 startede vi på baggrund af Klima- og Energiminsiterens beslutning projektet i samarbejde med repræsentativt udvalgte aktører fra det danske elmarked. I April 2012 er det planen,

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013 Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune På ITU den 6 marts 2013 CV Sarah Ebler - Enterprise Arkitekt Gentofte Kommune Erhvervserfaring: Enterprise Architect - Gentofte Kommune - 01.10.2011 - nuværende

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed På vej mod endnu bedre adresser Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed Juni 2013 Gør gode adresser bedre Danmark er et af de lande, der har de bedste adresser. Det har kommunerne som adressemyndighed

Læs mere