Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser"

Transkript

1 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser MBBL-REF: Version: 1.2 Godkendt af styregruppen Oprettet: 24. juni 2013 Fil:GD1 Ejendomsdata - Implementeringsplan - Bilag B Produktbeskrivelser ver 1.2.docx

2 Dokument historie Version Dato Beskrivelse Initialer Grundskabelon oprettet med beskrivelsesskabelon samt tekst i kapitel 1. MBBL produkter oprettet ud fra resultatet af intern MBBL workshop MBBL og delprogram produkter beskrevet som oplæg til internt MBBL møde Klargjort til internt review i MBBL mht. MBBL produkter Klargjort med input fra Tinglysningsretten, MBBL og GST til 1. workshop omkring implementeringsplan. S&D KH MBBL-KSK S&D KH MBBL-KSK S&D KH S&D KH Tilrettet efter workshop S&D KH Opdateret med beskrivelser modtaget uge 12. Klargjort som bilag B til implementeringsplanen Opdateret med produktbeskrivelser modtaget uge 15. Klatgjort til skriftlig kommentering Udbygget med beskrivelse af produkt #5 samt skriftlige kommentarer. Klargjort til behandling på styregruppemøde S&D KH S&D KH S&D KH Godkendt af styregruppen MBBL PLL Udbygget med produkter ift. Tinglysningsretten (kapitel 6) og KL/KOMBIT (afsnit 7,2). S&D KH Godkendt af styregruppen MBBL PLL Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING DOKUMENTETS FORMÅL PRODUKTBASERET PLANLÆGNING METODE Produktsammenhænge Produktbeskrivelser Produktkrav Produktnummerering PROCES LÆSEVEJLEDNING PRODUKTOVERBLIK PRODUKTER PRODUKTSAMMENHÆNGE af 48 - MBBL-REF:

3 3. PRODUKTER FRA DELPROGRAMMET PRODUKTER PRODUKTSAMMENHÆNGE PRODUKTBESKRIVELSER Standarder for GD Grunddata og nuværende ESR data Arkitektur for geokodning af bygninger Geokodnings komponenter Målarkitektur for ejendomsdata Implementeringsplan Tværgående teststrategi Tværgående strategi for datavask PRODUKTER FRA MBBL PRODUKTER PRODUKTSAMMENHÆNGE PRODUKTBESKRIVELSER Løsningsarkitektur for BBR BoB version Udbudsmateriale til BBR BoB version Løsningsdesign for BBR BoB version Driftsklar BBR BoB version 2.0 systemløsning Idriftsat BBR BoB version 2.0 systemløsning Driftsklar datafordeler services i relation til BBR BoB Idriftsat datafordeler services i relation til BBR BoB Lovgivning, regler og vejledning i relation til BBR BoB PRODUKTER FRA GEODATASTYRELSEN PRODUKTER PRODUKTSAMMENHÆNGE PRODUKTBESKRIVELSER Matrikel Løsningsarkitektur Matrikel Datavask Pilot Matrikel datavask strategi Matrikel Kravspecifikation / Udbudsmateriale Matrikel Løsningsdesign Matrikel Driftsklar Matrikel Datavask idriftsat Matrikel Idriftsat Matrikel Services driftsklar Matrikel Services idriftsat Lovgivning, regler og vejledning i relation til Ny Matrikel PRODUKTER FRA TINGLYSNINGSRETTEN PRODUKTER PRODUKTSAMMENHÆNGE PRODUKTBESKRIVELSER Ejerfortegnelse - Løsningsarkitektur Ejerfortegnelse Forretningsmæssige krav Ejerfortegnelse - Kravspecifikation af 48 - MBBL-REF:

4 6.3.4 Ejerfortegnelse - Løsningsdesign Ejerfortegnelse - Driftsklar Ejerfortegnelse Import af data Ejerfortegnelse - Idriftsat Ejerfortegnelse Udstillingsservices driftsklar Ejerfortegnelse Udstillingsservices idriftsat Tingbog med BFE - Driftsklar Tingbog med BFE Import af data Tingbog med BFE - Idriftsat Lovgivning, regler og vejledning EKSTERNE PRODUKTER PRODUKTER FRA MBBL BBR version PRODUKTER FRA KL/KOMBIT Produkter Produktsammenhænge PRODUKTBESKRIVELSER (KL/KOMBIT) ESR udbygget med BFE-nummer ESR klargjort til ny ejerfortegnelse ESR overgang til ny ejerfortegnelse Driftsklar BBR 2.0 klient Idriftsat BBR 2.0 klient Kommunal beregning og opkrævning af ejendomsskat Kommunal beregning og opkrævning af ejendomsbidrag Leje/administration af kommunale ejendomme af 48 - MBBL-REF:

5 1. Indledning 1.1 Dokumentets formål Dokumentets formål er at give et overblik over de væsentligste produkter i forhold til etablering af en effektiv ejendomsforvaltning med genbrug af ejendomsdata. Med væsentligste menes her dels produkter som er en del af udstillingen af fælles grunddata gennem den fællesoffentlige datafordeler, dels produkter som er relevante for andre parter i forhold til etablering af grunddata. Produkter kan i den sammenhænge være et it-system, et delprodukt i fremstillingen af dette eller det kan være andre produkttyper som eksempelvis en ændret lovgivning, forbedring eller udbygning af dataindholdet i et register eller en strategi for gennemførelse af fælles test. Dokumentet er et bilag til ejendomsdataprogrammets implementeringsplan. 1.2 Produktbaseret planlægning Etablering af en implementeringsplan for delprogram 1 gennemføres med teknikken produktbaseret planlægning. Dette betyder, at opmærksomheden rettes mod produkter frem for aktiviteter ved at der sættes fokus på leverancer og kvaliteten af disse. De enkelte produkter beskrives med angivelse af kvalitetskrav m.m. og afhængigheder mellem de enkelte produkter illustreres i produktflow diagrammer. Overblikket etableres i form af diagrammer, som viser produktsammenhænge (svarende til Prince2 Produktflowdiagrammer ), samt i form af beskrivelser af de enkelte produkter med angivelse af kvalitetskrav m.m. Overblikket omfatter ikke de ledelsesprodukter, som kræves som en del af program- og projektstyringen (eksempelvis projektinitieringsdokument,statusrapport og beslutningslog). Fremskaffelse af de enkelte produkter foretages i arbejdspakker, som beskriver processen for frembringelse af produktet herunder de tidsmæssige krav til varighed og deadlines. Som udgangspunkt planlægges med én arbejdspakke pr. produkt, men en arbejdspakke kan godt levere flere produkter. Modellen herfor planlægges af den enkelte aftalepartner. Arbejdspakkerne organiseres i projekter med dertil hørende projektleder, og det hele samles i delprogrammets implementeringsplan. Produkter vil eksistere på mange niveauer i forskellige detaljeringsgrader svarende til de forskellige planlægningsniveauer (delprogram, projekt, team etc.). Dokumentet her fokuserer kun på produkter relevant for planlægning på delprogramniveau. Det enkelte projekt vil arbejde med et andet detaljeringsniveau ift. produkter. 1.3 Metode Produktsammenhænge Produktsammenhænge illustreres dels i form af produktnedbrydningsdiagrammer (hvor dette er relevant), dels i form af produktflowdiagrammer. - 5 af 48 - MBBL-REF:

6 Produktnedbrydningsdiagrammer viser hvordan den enkelte aftalepartner nedbryder de enkelte hovedprodukter i delprodukter med henblik på at illustrere behov i relation til de mere detaljerede sammenhænge. Som udgangspunkt medtages kun hovedprodukter i det samlede produktoverblik (kapitel 2). Produktflowdiagrammer beskriver sammenhængen mellem de forskellige produkter. I denne illustration anvendes nedenstående tre symboler: Produkter som skal etableres i delprogram 1 af den aftalepartner, som er i scope for de pågældende produktsammenhænge. Produkter som skal etableres i delprogram 1 af en anden aftalepartner end den der er i scope for de pågældende produktsammenhænge Produkter som er eksterne ift. delprogrammet enten ved at de leveres uden for grunddataprogrammet eller ved at de leveres af et andet delprogram under grunddataprogrammet Produktbeskrivelser Beskrivelse af de enkelte produkter gennemføres i nedenstående skabelon, som er etableret med udgangspunkt i tilsvarende produktskabeloner i den fællesoffentlige projektmodel hhv. Prince2 under hensyntagen til at beskrivelsen skal anvendes på delprogramniveau. Produktnummer: Version og dato: Tidsramme: <Navn/titel på produktet> <Entydig identifikation tildeles af delprogram> <Organisation projektnavn - projektleder> <versionsnummer og tilhørende dato> Version 1.0 er forbeholdt godkendelse på delprogramniveau. <Aktuel status udkast, klar til godkendelse, godkendt> <Periode hvor produktet forventes udarbejdet start og slut dato> <Det formål produktet skal indfri> <Liste over produktets enkeltdele/indhold> <Materiale, produkter og andre forudsætninger ift. udarbejdelse af produktet> <De kvalitetskriterier, som produktet skal leve op til> <Proces for hvorledes produktet kvalitetssikres/godkendes> Produktkrav I forhold til det det samlede grunddataprogram hhv. grunddata under delaftale 1 er det vigtigt, at der er styr på den tværgående sammenhæng i den tilhørende systemunderstøttelse. Dette sikres for det enkelte delprogram ved at der etableres en målarkitektur for hele delprogrammet, som den enkelte aftalepartner tager udgangspunkt i, når løsningen inden for dennes ansvarsområde etableres. - 6 af 48 - MBBL-REF:

7 For at sikre sammenhængen på dette niveau, skal alle produkter hos en aftalepartner, som er en del af de fælles grunddata, beskrives i form af en løsningsarkitektur. Det er derfor et krav til de enkelte aftalepartneres produktnedbrydning at denne indeholder en løsningsarkitektur. Løsningsarkitekturen kvalitetssikres af sekretariatet i samarbejde med de forskellige aftalepartnere under delprogrammet Produktnummerering De enkelte produkter nummereres entydigt inden for delprogrammet jf. nedenstående: Nr. 1-9 Produkter hvor ansvaret ligger hos pelprogrammet. Nr Produkter fra aftalepartner MBBL Nr Produkter fra aftalepartner KMS Nr Produkter fra aftalepartner Tinglysningsretten Nr Produkter fra andre delaftaler under grunddataprogrammet Nr Produkter som etableres uden for grunddataprogrammet Produktnedbrydninger detaljerer nummerering ud fra hovednummeret. Eksempelvis vil en nedbrydning af produkt 1 blive nummereret som 1.1, 1.2, 1.3 etc. 1.4 Proces Processen med opbygning af en implementeringsplan har været gennemført i et forløb med afholdelse af fem workshops, hvor de enkelte aftalepartnere imellem disse har leveret input med beskrivelser i forhold til egne projekter. I første omgang har der været fokus produktbeskrivelser og produktafhængigheder (produktflow), mens det i anden omgang har været arbejdspakkerne der har været i centrum. I sidste omgang er det så sammensætning til en fælles implementeringsplan med nogle fælles milepæle, som der har været arbejdet med. Da produkterne er en væsentlig og integreret del af hele implementeringsplanen, har der i alle workshop været arbejdet med de forskellige produkter i større eller mindre omfang. Undervejs har der været afholdt følgende workshops: Afholdelse af 1. implementeringsworkshop den 22. januar Fokus på denne workshop var produkter og produktflow med oplæg til det kommende hjemmearbejde hos de enkelte aftalepartnere med tilretning af produktbeskrivelser hhv. udarbejdelse af udkast til arbejdspakker. Afholdelse af 2. implementeringsworkshop den 7. marts Gennemgang og justering af de enkelte produkter hhv. udkast til arbejdspakker herunder sammensætning af arbejdspakker til en samlet plan. Oplæg til hjemmearbejde omkring det videre arbejde med arbejdspakker. Afholdelse af 3. implementeringsworkshop den 14. april På denne workshop blev der arbejdet med systemer og interim løsninger. Ud fra disse blev der identificeret nogle hovedmilepæle, som blev kalenderplaceret ud fra de forskellige arbejdspakkebeskrivelser. Afholdelse af 4. implementeringsworkshop den 9. april Kalenderplacering af de enkelte arbejdspakker og sammenholdelse af de tværgående sammenhænge herunder indarbejdelse af målarkitekturens interim løsninger. - 7 af 48 - MBBL-REF:

8 Afholdelse af 5. implementeringsworkshop den 17. april Gennemgang og justering af fælles implementeringsplan (ver. 0.8) inden denne afleveres til styregruppen. 1.5 Læsevejledning Udover dette indledende kapitel indeholder dokumentet følgende kapitlet: Kapitel 2 Produktoverblik. Indeholder et overblik over hovedprodukter i relation til delprogrammet med en illustration af de forskellige sammenhænge og afhængigheder imellem disse produkter. Kapitel 3 Produkter fra delprogrammet. Indeholder et overblik over produkter som skal etableres på tværs af de enkelte aftalepartnere med en illustration af de forskellige sammenhænge og afhængigheder samt en beskrivelse af de enkelte produkter. Kapitel 4 Produkter fra MBBL. Indeholder et overblik over produkter som skal etableres af MBBL som aftalepartner med en illustration af de forskellige sammenhænge og afhængigheder samt en beskrivelse af de enkelte produkter. Kapitel 5 Produkter fra KMS. Indeholder et overblik over produkter som skal etableres af KMS som aftalepartner med en illustration af de forskellige sammenhænge og afhængigheder samt en beskrivelse af de enkelte produkter. Kapitel 6 Produkter fra Tinglysningsretten. Indeholder et overblik over produkter som skal etableres af Domstolstyrelsen som aftalepartner med en illustration af de forskellige sammenhænge og afhængigheder samt en beskrivelse af de enkelte produkter. Kapitel 7 Produkter fra andre aftalepakker. Delprogrammet har en del afhængigheder til produkter fra andre aftalepakker under grunddataprogrammet, som delprogrammet skal tage hensyn til hhv. er afhængig af. Disse produkter beskrives i dette kapitel. Kapitel 8 Eksterne produkter. Delprogrammet har afhængigheder til produkter, som ikke er en del af ejendomsdata programmet, men som delprogrammet skal tage hensyn til hhv. er afhængig af. Disse produkter beskrives i dette kapitel. - 8 af 48 - MBBL-REF:

9 2. Produktoverblik 2.1 Produkter Delprogram 1 - effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata skal levere en række produkter i relation til aftalen om udstilling af grunddata. Kapitlet her indeholder en oversigt over hovedprodukter med sammenhænge og afhængigheder mellem disse. Oversigten afgrænses her til hovedprodukterne. I beskrivelsen af produkter fra de enkelte aftalepartnere nedbrydes hovedprodukterne i delprodukter de steder, hvor dette giver mening set i forhold til det samlede delprogram. På hovedprodukt niveau drejer det sig om følgende produkter: Tværgående produkter leveret af delprogrammet: Arkitekturafklaringer ift. grunddataprogrammet som helhed og i forhold til nogle af de eksterne systemer. Målarkitektur for ejendomsdata som grunddata delaftale 1. Strategier for delprogrammet ift. tværgående test, datavask m.m. Produkter leveret af MBBL: BBR version 2.0, som indeholder grunddataregister i relation til informationer om bygninger og boliger. BBR services, som udstiller grunddata om bygninger og boliger via datafordeleren. BBR lovgivning, regler og vejledning, som indeholder nødvendig tilretning af lovgivning med tilhørende vejledninger m.m. BFE i BBR, implementering af den fælles ejendomsnøgle (dataindhold) i det nuværende BBR. Produkter leveret af GST: Datavask ift. ejendomme som grundlag for etablering af en fælles ejendomsnøgle i Matriklen. BFE i Matriklen, implementering af den fælles ejendomsnøgle i Matriklen. Matrikel services, som udstiller grunddata om fast ejendom og matrikeloplysninger via datafordeleren. Produkter leveret af Tinglysningsretten: BFE i Tingbogen, implementering af den fælles ejendomsnøgle i Tingbogen. Ejerfortegnelse, etablering af en ny ejerfortegnelse som erstatning for bl.a. ESR. Ejerfortegnelse services, som udstiller grunddata om ejer- og administratorforhold via datafordeleren. Produkter fra grunddataprogrammet: Datafordeler, som platform for udstilling af grunddata. Øvrige produkter: BBR version 1.6.0, som leveres af MBBL i samarbejde med KOMBIT med en forberedelse af BBR til en arkitekturmæssigt opdeling dels i klient og grunddataregister dels i to grundsystemer ift. hhv. bygning/bolig og adresser. BBR 2.0 kommuneklient, som enten leverres af KL/KOMBIT. ESR tilpasninger, som leverres af KL/KOMBIT. - 9 af 48 - MBBL-REF:

10 2.2 Produktsammenhænge Hovedprodukterne har nedenstående sammenhænge i forhold til hinanden hhv. til produkter uden for delprogrammet: Figur 1. Overordnede produktsammenhænge i relation til ejendomsdata. I oversigten er af hensyn til overskueligheden enkelte produkter, som ikke har betydning for de store sammenhænge udeladt eksempelvis produkter til i relation til justering af lovgivning, regler og vejledninger af 48 - MBBL-REF:

11 3. Produkter fra delprogrammet 3.1 Produkter Under delprogrammet som helhed etableres følgende hovedprodukter: Tværgående arkitektur afklaringer. Tværgående strategier for delprogram 1. Målarkitektur for ejendomsdata. Fælles implementeringsplan. Et af disse hovedprodukter er nedbrudt yderligere jf. nedenstående diagram: Figur 2. Produktnedbrydning af produkter under delprogrammet. 3.2 Produktsammenhænge På tværs af de enkelte aftalepartnere er der behov for en række fælles produkter. Delprogrammets sekretariat har ansvaret for udarbejdelse af disse og i den forbindelse sikring af inddragelse af de relevante aftalepartnere i udarbejdelse af disse produkter. Delprogrammets produkter har følgende sammenhænge i forhold til hinanden hhv. til andre produkter inden for delprogrammet. Figur 3. Produktsammenhænge i relation til produkter under delprogrammet af 48 - MBBL-REF:

12 3.3 Produktbeskrivelser Standarder for GD1 Produktnummer: 1.1 Standarder for GD1 Programsekretariat Tidsramme: Gennemføres tidligt i programmet, idet det er en forudsætning for færdiggørelse af målarkitektur m.m. Sikre ensartet infrastruktur m.m. på tværs af aftaleparterne ift. udstilling af grunddata. Dokument som indarbejdes i målarkitektur med beskrivelse af : Krav til brug af nøgler (ejendomsreferencer) Krav til håndtering af tidsmæssige egenskaber og historik. Krav til anvendelse/udstilling af metadata. Tilladte hhv. ikke-tilladte integrationsmønstre. Krav til tekniske standarder. Deltagelse af grunddata sekretariatet Grunddata og nuværende ESR data Produktnummer: 1.2 Standarder af betydning for det samlede grunddataprogram skal være i overensstemmelse med grunddataprogrammets generelle standarder. Kvalitetssikres af aftalepartnere og grunddataprogrammets sekretariat. Projektsekretariatet godkender leverancen. Grunddata og nuværende ESR data Programsekretariat Tidsramme: Gennemføres tidligt i programmet, idet det er en forudsætning for færdiggørelse af målarkitektur og projekters løsningsarkitektur. Afklaring af hvordan de nuværende ESR data indplaceres i de fremtidige grunddata hhv. hvilke som ikke er en del af grunddataprogrammet af 48 - MBBL-REF:

13 Analysedokument, som for hver databasetabel i ESR beskriver dennes indplacering i grunddataprogrammet. Data, som ikke overføres til at blive udstillet via grunddata, tydeliggøres, men løsningen af hvad der skal ske med disse er ikke en del af dokumentet. Målarkitekturens begrebsmodel for ejendomsdata. Tilgang til ESR s nuværende datamodel. Deltagelse af KL/KOMBIT personer med ESR domæneviden. Alle nuværende databasetabeller inkl. attributindhold skal være beskrevet ift. fremtidig indplacering i grunddata. Kvalitetssikres af KL/KOMBIT. Projektsekretariatet godkender leverancen Arkitektur for geokodning af bygninger Produktnummer: 1.3 Arkitektur for geokodning af bygninger Programsekretariat / Lars Misser Tidsramme: Starter uge 10 og slutter juli 2013 Formålet er at bygge en arkitektur der kan understøtte geokodning af bygninger Der skal udarbejdes en metodebeskrivelse som definerer de centrale begreber, modeller, normer, processer i forbindelse med dannelsen af en ensartet, entydig relation mellem de i BBR registrerede bygninger og de bygninger der er registreret i FOT på baggrund af fotogrammetri (kaldet geokodning). Det forudsættes at nødvendige ændringer kan indarbejdes i BBR og FOT. Arkitekturen skal kunne understøtte alle kommuners geokodning af bygninger. Metodebeskrivelsen kvalitetssikres og godkendes af delprogramsekretariatet Geokodnings komponenter Produktnummer: 6 Geokodnings komponenter Programsekretariat / Lars Misser Tidsramme: Kravspecificering starter juli 2013 og komponenten idriftsættes december af 48 - MBBL-REF:

14 Formålet er at bygge en it-komponent der understøtter geokodning af bygninger Der skal udvikles en it-komponent som indeholder den grundlæggende funktionalitet til at understøtte en stedfæstelse af BBRs bygninger herunder et kortvindue. Komponenten frigives til brug for kommuner, der (evt. via underleverandører) kan udtrække data til ekstern databehandling og geokodning. FOT og BBR 2.0 tilpasses så de kan håndtere den entydige relation til hinandens bygningsregistreringer. Det forudsættes at nødvendige ændringer kan indarbejdes i BBR og FOT. ITR-komponenten skal understøtte alle kommuners geokodning af bygninger. IT-komponenten kvalitetssikres og godkendes af delprogramsekretariatet Målarkitektur for ejendomsdata Produktnummer: 2 Målarkitektur for ejendomsdata Programsekretariat Tidsramme: Skal være klar til godkendelse på styregruppemøde uge Styringsgrundlag for tværgående arkitektur sammenhæng inden for ejendomsdata. Målarkitekturen beskriver delprogrammets overordnede arkitektur gennem: Tværgående processer processer set udefra. Her er der fokus på processer på tværs af grunddataløsninger uden fokusering på de interne processer hos en aftalepartner. Begrebsmodel over forretningsbegreber inden for delprogrammet. Begreber af tværgående interesse beskrives med væsentligt forretningsindhold samt relationer mellem begreber. Systemer og systemsammenhænge. En beskrivelse af systemer inden for delprogrammets scope med angivelse af systemsammenhænge. Øvrige vilkår for delprogrammet og dets arkitekturrammer. De forskellige arkitekturafklaringer (produkt 1.1, 1.2, 1.3 og 1.4). Efterleve krav til målarkitektur jf. projektets metodenotat. Kvalitetssikres af de forskellige aftalepartnere. Delprogrammets styregruppe godkender leverancen af 48 - MBBL-REF:

15 3.3.6 Implementeringsplan Produktnummer: 3 Implementeringsplan Programsekretariat Tidsramme: Skal være klar til godkendelse på styregruppemøde uge Tværgående teststrategi Produktnummer: 4 Sikre et sammenhængende overblik over og plan for gennemførelse af delaftale 1 under grunddataprogrammet. Planen fastlægger implementeringsrækkefølgen og deadlines ift. aktiviteter, som skaber afhængigheder hos andre projekter i programmet uanset om dette er aktiviteter, hvor den enkelte aftalepartner har det fulde implementeringsansvar, aktiviteter hos en anden aftalepartner eller det er til aktiviteter af tværgående art. Planen prioriterer den tværgående koordinering mellem projekter, hvorfor der er mindre fokus på detaljer, som alene har betydning for den enkelte aftalepart. Målarkitektur og teststrategi Alle produkter og arbejdspakker skal være beskrevet jf. den opstillede standard. Alle arbejdspakker skal være sammensat i en samlet plan for delprogram 1. Kvalitetssikres af de forskellige aftalepartnere. Delprogrammets styregruppe godkender leverancen. Tværgående teststrategi Programsekretariat Tidsramme: Skal gennemføres 1. kvartal 2013, idet startegien er en forudsætning for implementeringsplanen. At få etableret et samlet overblik over de tværgående test, der skal gennemføres i Ejendomsdataprogrammet. Fastlæggelse af hvilke tværgående test, der skal gennemføres. Opstilling af de overordnede acceptkriterier ift. hver enkelt test. Risikovurdering af de enkelte test med dertil hørende prioritering. Organisationsstruktur ift. de tværgående test. Metrikker/metoder ift. Testmiljøer m.m. på et overordnet niveau af 48 - MBBL-REF:

16 Målarkitektur Teststrategien skal give et samlet overblik over den tværgående test i ejendomsdataprogrammet og kunne anvendes som en planlægningsramme ift. planlægningen af de enkelte test. Kvalitetssikres af de forskellige aftalepartnere. Delprogrammets styregruppe godkender leverancen Tværgående strategi for datavask Produktnummer: 5 Tværgående strategi for datavask af grunddata registre GST / Programsekretariat Tidsramme: Bør være færdig medio april 2013, idet startegien har indflydelse på implementeringsplan, og ressourceforbrug hos de involverede parter. På baggrund af kommissorium for Datavask strategi: I samarbejde og dialog med repræsentanter fra Tinglysningsretten, KL og GST og MBBL (samt evt. repræsentanter finanssektoren) at opnå enighed om rammer og muligheder / ambitionsniveau for udarbejdelse af fælles strategi for datamigrering og konsolidering i Ejendomsdataprogrammet (datavaskstrategi)" Strategi for datamigrering og konsolidering Klar ansvarsfordeling vedrørende rolle og aktiviteter mellem involverede parter, i forbindelse med Datavask. I samarbejde med involverede parter at vurdere, de i det gennemførte Datavask pilot projekt afdækkede datavask udfordringer. At formulere en fælles strategi for hvad der skal vaskes, hvordan og hvornår det skal vaskes, - og hvem der faktisk vasker/opretter data. At Datavask Pilot er gennemført i GST Skal tiltrædes af involverede parter, - MBBL, KL og Tinglysningsretten Kvalitetssikres af de forskellige aftalepartnere. Delprogrammets styregruppe godkender leverancen af 48 - MBBL-REF:

17 4. Produkter fra MBBL 4.1 Produkter MBBL leverer følgende produkter til grunddataprogrammet: BBR version 2.0, som indeholder et grunddataregister med informationer om bygninger og boliger. BBR services, som udstiller grunddata om bygninger og boliger via datafordeleren. BBR lovgivning, regler og vejledning, som indeholder nødvendig tilretning af lovgivning med tilhørende vejledninger m.m. To af disse er nedbrudt i delprodukter jf. nedenstående: 4.2 Produktsammenhænge Figur 4. Produktnedbrydning af produkter fra MBBL. Aftalepartner MBBL har ansvaret for nedenstående produkter under delaftale 1. Produkternes sammenhænge i forhold til hinanden hhv. til andre produkter inden for og uden for delprogrammet er illustreret nedenfor. Figur 5. Produktsammenhænge i relation til produkter fra MBBL af 48 - MBBL-REF:

18 4.3 Produktbeskrivelser Løsningsarkitektur for BBR BoB version 2.0 Løsningsarkitektur for BBR BoB version 2.0 Produktnummer: 11.1 MBBL / Karen Skjelbo Tidsramme: Gennemføres 1. halvår af 2013, idet der er mange andre produkter, som er afhængig af denne løsningsarkitektur. Dokumentation af de overordnede strukturer og sammenhænge i en BBR BoB version 2.0 it-løsning. Dokument - opbygget i delprogrammets standardskabelon for løsningsarkitektur - som beskriver arkitekturrammerne for BBR BoB version 2.0 it-løsningen gennem: De interne processer processer set indefra. Fokus er på de interne processer til understøttelse af de processer, som i målarkitekturen er beskrevet som processer set udefra. Informationsmodel med en detaljeret beskrivelse af forretningsbegreber fra målarkitekturen i scope for BBR BoB version inkl. beskrivelse af tilhørende forretningsindhold. Oversigt over de udstillede services med en beskrivelse af de enkelte services på et ikke-teknisk niveau. Snitflader og afhængigheder til andre it-løsninger. Dokumentation af øvrige vilkår og arkitekturrammer for løsningen. Løsningsarkitektur for Matrikel it-løsning specielt de services som forventes udstillet herfra i relation til BFE-nummer. Arkitekturafklaringer fra delprogrammet i relation til ESR datas sammenhæng til grunddata samt Geokodning af bygninger. Løsningsarkitektur fra Delprogram 2 Adresser Informationsmodel skal overholde grunddata programmets standard herfor. De forretningsvendte servicebeskrivelser skal overholde grunddata programmets standard herfor. Alle processer udefra, som benytter it-løsningen, skal være detaljeret i mindst én proces set indefra beskrevet i form af BPMN diagrammer. Løsningsarkitektur sendes til kommentering hos relevante aftalepartnere. Løsningsarkitekturen godkendes af programsekretariatet primært med henblik på sikring af tværgående arkitektur sammenhænge af 48 - MBBL-REF:

19 4.3.2 Udbudsmateriale til BBR BoB version 2.0 Udbudsmateriale til BBR BoB version 2.0 Produktnummer: 11.2 MBBL / Karen Skjelbo Tidsramme: Det vil tage ca. 3 mdr. at udarbejde udbudsmaterialet, når løsningsarkitekturen samt øvrige input foreligger Formålet er at udvikle en version 2.0 af BBR, der understøtter kravene fra Grunddataprogrammet Der skal udarbejdes et udbudsmateriale herunder en kravspecifikation, der skal danne grundlag for udviklingen af version 2.0 af BBR fsva. databasen som grunddatasystem. Kravspecifikationen skal indeholde de krav, der er fremkommet i forbindelse med udarbejdelsen af løsningsarkitekturen samt øvrige krav som stilles i forbindelse med Grunddataprogrammet. Data modellen skal bygge på informationsmodellen fra løsningsarkitekturen. Kravspecifikationen skal sikre, at den valgte leverandør udarbejder et løsningsdesign som en tidlig leverance. Det er en forudsætning at version 1.6 af BBR er resulteret i en løs kobling imellem klienten og databasen, således at version 2.0 af BBR kun omfatter udbudsmateriale fsva. services og database og ikke indberetningsklient Krav til BBR systemet fra grunddataprogrammet - herunder GD2 Adressedata og GD7 Datafordeler - fx i form af historik, metadatabeskrivelser skal være afklaret så de kan medtages i udbudsmaterialets kravspecifikation. Øvrige krav til version 2.0 skal ligeledes være afklarede, det kan fx dreje sig om krav opstået i forbindelse med ny lovgivning herunder tilretning af kodelister eller nye felter. Løsningsarkitekturen skal foreligge. Udbudsmaterialet skal overholde krav fra udbudsdirektivet BBR-styregruppen godkender udbudsmaterialet Projektsekretariatet kvalitetssikrer materialet i relation til krav fra grunddataprogrammet Løsningsdesign for BBR BoB version 2.0 Løsningsdesign for BBR BoB version 2.0 Produktnummer: 11.3 MBBL / Karen Skjelbo - 19 af 48 - MBBL-REF:

20 Tidsramme: Udarbejdelse af et løsningsdesign skal ske som noget af det første i den valgte leverandørs arbejde, idet mange andre produkter er afhængig af dette eksempelvis BBR klient og udstilling af BBR data som grunddata via datafordeler. Sikring af et tidligt og kvalitetssikret design af eksterne snitflader herunder databasetabeler til udstilling via datafordeler således at igangsætning af udvikling af BBR klient, datafordeler services m.m. kan igangsættes parallelt med udviklingen af BBR 2.0. Overblik over løsningens arkitektur med angivelse af eksterne snitflader og de interne strukturer/komponenter, som systemet opbygges af. Specifikation af grunddata databasetabeler. Specifikation af eksterne services til brug for BBR klient m.fl. Identifikation af krav til eksterne services både via datafordeler og andre services. Specifikation af øvrige løsningsdesign elementer eksempelvis sikkerhedsmodel. Udbud og kontraktindgåelse med leverandør på baggrund af udbudsmaterialet. Grunddataprogrammets integrationsmønstre, tekniske standarder m.m. skal være besluttet og beskrevet. Services til brug for BBR-klient skal være specificeret i relation til funktionalitet, input- og output parametre. Databasetabeller skal være specificeret, således disse er klar til udstilling via datafordeler. BBR-styregruppen godkender udbudsmaterialet. Projektsekretariatet kvalitetssikrer de eksterne snitflader (data, services m.m.) Driftsklar BBR BoB version 2.0 systemløsning Produktnummer: 11.4 Driftsklar BBR BoB version 2.0 systemløsning MBBL / Karen Skjelbo Tidsramme: Aftales nærmere Formålet er at kunne idriftsætte version 2.0 af BBR. System med tilhørende services der er udviklet efter kravene i udbudsmaterialet, samt testet af 48 - MBBL-REF:

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Bilag A - Arbejdspakker

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Bilag A - Arbejdspakker Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Bilag B - Produktbeskrivelser

Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Bilag A - Milepælsplan for GD1

Bilag A - Milepælsplan for GD1 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Bilag A - Milepælsplan for GD1 Dette bilag indeholder

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi

Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi MBBL-REF:

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

Implementeringsplan. Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne

Implementeringsplan. Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan MBBL-REF:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Adresseregister Løsningsarkitektur

Adresseregister Løsningsarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Version:

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning

Læs mere

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013 Implementeringsplan produktflows 25. April 2013 Produktflow - Fællesprodukter # 1.1 Afklar GD2 projekters aflevering af geometri til FOT # 1.2 Afklar placering af bygningsnavne # 1.3 Afklar løsning for

Læs mere

Bilag A - Arbejdspakkebeskrivelser

Bilag A - Arbejdspakkebeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet Grunddataprogrammets delaftale 1 og 2 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Cover til Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 - kravbilag til brug for GD1-GD2 s kravspecificering Version:

Læs mere

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog.

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. MBBL 26. august 2013 Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. GD1/Ejendomsdataprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog.

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. MBBL 27. august 2013 Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. GD2/Adresseprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets projekter.

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Ejendomsdataprogrammet (GD1) Ejendomsdataprogrammet (GD1) skaber sammenhæng på tværs af siloerne Peter Lindbo Larsen chefkonsulent, MBBL Ejendomsdataprogrammets centrale udfordringer TINGBOG Ident Adkomst Byrder Pant 4a NN - NoCredit

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for ny ejendomsvurdering

Læs mere

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet.

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ GD1, Ejendomsdataprogrammet Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ en er inddelt i fire dele: først spørgsmål/svar om række generelle emner,

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID) Anvenderforum for GD1. 6. december 2013

Projektinitieringsdokument (PID) Anvenderforum for GD1. 6. december 2013 Projektinitieringsdokument (PID) for GD1 6. december 2013 [Projektinitieringsdokument] Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Stamdata... 3 2. Den forretningsmæssige begrundelse for projektet... 3 3. Projektets

Læs mere

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Grunddataprogrammet Side 1 af 11 Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Side 1 af 11 11. oktober 2013 SAR Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Formål Formålet med aftalen er at sikre

Læs mere

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Fælles teststrategi MBBL-REF: 2012-3566 Version: 1.0 Status: Godkendt af styregruppen

Læs mere

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Gevinster ved grunddataforbedringer på Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser Publiceret 19. august 2011 2 Grunddataprogrammets

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER 19. okt. 2012 Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Sag: /pll-mbbl Baggrund Som en del af den fællesoffentlige

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Implementeringsplan for GD2 - Adresseprogrammet

Implementeringsplan for GD2 - Adresseprogrammet Grunddataprogrammets delaftale 2 om effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Effektivt genbrug af

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 05-09-2016 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. BBRregistrering

Læs mere

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Overordnet tidslinje for BBR & DAR Nyt BBR i produktion Flere nye versioner Udbud BBR

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Version:

Læs mere

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Peter Lindbo Larsen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Grunddataprogrammets delprogrammer Grunddatamodellen GD1 -Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

Programstyringsdokument

Programstyringsdokument Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Programstyringsdokument MBBL-REF: 2012-3715 Version:

Læs mere

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata v/ Peter Lindbo Larsen 15-02-2016 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID)

Projektinitieringsdokument (PID) Projektinitieringsdokument (PID) v. 1.0 Revisionshistorik Version Dato Beskrivelse Initialer 0.1 05-10-2014 Oprettet Jenan, GST 0.2 12-11-2014 Gennemskrevet afsnit 1 til 9. Jenan, GST 0.3 14-11-2014 Første

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Løsningsarkitektur Ejerfortegnelsen

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse

Baggrund og løsningsbeskrivelse Udfasning af ESR og nyt Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystem 04. juni 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for projektet... 2 2. Udfasningen af Ejendomsstamregistret

Læs mere

Jysk-Fynsk GIS konference 2013

Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Ejendomsdataprogrammet Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens

Læs mere

UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Projektet i KOMBIT Udfasning af EjendomsStamRegistret (ESR) Anskaffelse af en ny fælleskommunal it-løsning

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur

Adresseprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Grunddataprogrammet Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata 1 Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Version: 0.5 Status: Godkendt 2 Versionshistorik Version Dato Status Bemærkninger 0.1

Læs mere

Maj konferencen 2013

Maj konferencen 2013 Ejendomsdataprogrammet Maj konferencen 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens udvidelse

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem INFORMATIONSMØDE 2.DEC Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem Dagsorden Velkommen Ved Leverandørchef Jesper Bo Seidler Intro til projekt Ejendomsskat og Ejendomsbidrag Ved Projektleder Sanne Mi Poulsen

Læs mere

Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14

Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14 4. september 2014 Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14 1. KOMBIT bød velkommen og gennemgik dagens agenda. Agenda blev fremlagt som vist: Kl. 13.00 Velkomst v. Simon Mark Pedersen, KOMBIT Kl. 13.10

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur Grunddataprogrammet Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur deng@nanoq.gl Overordnede mål og perspektiver Strategiske mål for programmet: Grunddataprogrammet skal sikre korrekte grunddata, der

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016.

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016. Aktstykke nr. 33 Folketinget 2016-17 33 Finansministeriet. København, den 29. november 2016. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at det fællesoffentlige grunddataprogram fortsættes,

Læs mere

Fælles test i GD1-GD2-GD7 - Behovsundersøgelse

Fælles test i GD1-GD2-GD7 - Behovsundersøgelse Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Fælles test i GD1-GD2-GD7 - Behovsundersøgelse Version: 0.71 Status: Udkast Oprettet: 10-10-2015 Fil: Fælles test i GD1-GD2-GD7 - Behovsundersøgelse

Læs mere

Adresseprogrammet (GD2) Ejendomsdataprogrammet (GD1) Disclaimer:

Adresseprogrammet (GD2) Ejendomsdataprogrammet (GD1) Disclaimer: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Disclaimer: Som led i testforløbende forud for Ejendomsdataprogrammets (GD1 s) implementering gennemføres en prøveimplementering for at kvalificere

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 4. april 2014 SRS Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer og integrationer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer og integrationer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen,

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet EJENDOMSDATAPROGRAMMET Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 23-05-2016 1 Ejendomsdataprogrammet vil gøre det

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af ydelsen (udkast) Konsulent Rammeaftale

Bilag 1: Beskrivelse af ydelsen (udkast) Konsulent Rammeaftale Bilag 1: Beskrivelse af ydelsen (udkast) Konsulent Rammeaftale Der er udbudt følgende delaftaler: Delaftale 1: Digital forretningsstrategi Delaftale 2: It-strategi og governance Delaftale 3: It-konsulenter

Læs mere

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

Tættere offentligt, digitalt samarbejde

Tættere offentligt, digitalt samarbejde Agenda Den fælles offentlige digitaliserings strategi Grunddataprogrammet Standardisering af vej- og trafikdata Ny model for vejreference Stigruppens arbejde Resultat i relation til vejman.dk Tættere

Læs mere

Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen

Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen BBR-programmet - til understøttelse af ejendomsvurderingen BBR-programmet Version 0.2 28. oktober 2015 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. IDENTIFICEREDE

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag D - Arkitekturrammer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag D - Arkitekturrammer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg Grunddata 7. Marts 2012 Peter Falkenberg pfl@kl.dk Vision Grunddata er den offentlige sektors fælles forvaltningsgrundlag af høj kvalitet, der effektivt opdateres ét sted og anvendes af alle Hvad er grunddata?

Læs mere

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Version: 0.8 Status: udkast Oprettet: 10.3.2014 Dato: 16. juni 2014 Dokument historie

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0. Maj 2017

Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0. Maj 2017 Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0 Maj 2017 Indhold Indhold... 2 Introduktion til retningslinjerne... 3 Hvilke projekter skal have foretaget arkitektur-reviews?... 3 Tre trin for arkitekturreviews...

Læs mere

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed KOMBIT kommunedage 1.-3. juni 2015 3 Aftalen en del af Økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal forenkles Grundregistrering som et

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Datavaskstrategi

Ejendomsdataprogrammet - Datavaskstrategi Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Datavaskstrategi Version:

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 - Bilag A: Matriklen Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 - Bilag A: Matriklen Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 - Bilag A: Matriklen Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv

Læs mere

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Der blev afholdt i alt 8 møder med følgende leverandører: KMD, EG, IBM, CGI, CSC, Netcompany, European Dynamics og Systematic.

Der blev afholdt i alt 8 møder med følgende leverandører: KMD, EG, IBM, CGI, CSC, Netcompany, European Dynamics og Systematic. OPSUMMERING AF TEKNISK DIALOG Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystemet Teknisk dialogmøder med leverandører 1. Indledning I uge 51 2014 afholdt KOMBIT tekniske dialogmøder omkring det kommende udbud af

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur - Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur - Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 3. Begrebsmodel 3.1 Begrebsmodel Fast ejendom Nedenstående begrebsmodel illustrerer de væsentligste begreber inden for scope af Fast ejendom med de vigtigste relationer mellem disse begreber: Brugsenhed

Læs mere

Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring

Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring REF: 2015-0103 Version: 1.0 Status: Godkendt Dato: 27.11.2015 Dokument historie Version Dato Beskrivelse

Læs mere

Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05

Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05 REFERAT 2014 GEODANMARK BESTYRELSESMØDE Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015 Præsentation af styregruppeaftale Marts 2015 Release v. 2.2 marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.Materiale til præsentation af styregruppeaftalen 1.1 Introduktion til styregruppeaftalen og rammer for styregruppens

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 5 - Processer ift. ejendomsvurdering

Læs mere

Au Aarhus Universitet. Aarhus Universitet AU STADS Organisatorisk Implementering og Forankring PID Version 1.0

Au Aarhus Universitet. Aarhus Universitet AU STADS Organisatorisk Implementering og Forankring PID Version 1.0 Aarhus Universitet AU STADS Organisatorisk Implementering og Forankring PID Version 1.0 Version Dato Version Udarbejdet af Godkendt af Beskrivelse 06-10-2009 0.1 GST Første udkast 19-10-2009 0.2 GST Kommentarer

Læs mere

Bygninger i FOT & BBR

Bygninger i FOT & BBR Bygninger i FOT & BBR indlæg ved FOTdanmarks repræsentantskabsmøde 18. april 2013 / Lars Misser Arkitektur for geokodning af bygninger En arbejdspakke under Grunddataprogrammet Vores mål er at skabe en

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser

GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 11 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser Udbudsoption vedrørende supplerende forretningsbeskrivelser.

Læs mere

SAPA Kommunenetværk Øst & Vest. KMJ 28. august 2013, Værløse 29. August 2013, Middelfart

SAPA Kommunenetværk Øst & Vest. KMJ 28. august 2013, Værløse 29. August 2013, Middelfart SAPA Kommunenetværk Øst & Vest KMJ 28. august 2013, Værløse 29. August 2013, Middelfart P R O J E K T S T A T U S 1. Kravspecifikation A. Kommuner B. Leverandører 2. Faglige afklaringer i workshops 3.

Læs mere

Bilag 15 Leverandørkoordinering

Bilag 15 Leverandørkoordinering Bilag 15 Leverandørkoordinering Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LEVERANDØRENS ANSVAR... 4 4 LEVERANDØRENS KOORDINERINGS- OG SAMARBEJDSFORPLIGTELSE...

Læs mere

HRKS Samarbejde om geodata. Philip Hartmann By- og Miljødirektør i Gladsaxe Kommune

HRKS Samarbejde om geodata. Philip Hartmann By- og Miljødirektør i Gladsaxe Kommune HRKS Samarbejde om geodata Philip Hartmann By- og Miljødirektør i Gladsaxe Kommune HRKS Alle skal lave FOT. Kompleks teknisk opgave, som skal koordineres med staten (KMS). 27 kommuner (+ København og Bornholm).

Læs mere

DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR

DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR FDA2017 DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR - FRA VISION TIL PRAKSIS FDA 2017 Agenda Digitaliseringsstrategien og kommunernes udfordringer Rammearkitekturen som et fælles

Læs mere

Problem Styregruppen forelægges aktuel status på test- og implementeringsplanens risici.

Problem Styregruppen forelægges aktuel status på test- og implementeringsplanens risici. Cover Den 8. december /lonor på test- og implementeringsplanens risici Problem Styregruppen forelægges aktuel status på test- og implementeringsplanens risici. Baggrund I tillæg til den opdaterede testplan

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere