Aktstykke nr. 28 Folketinget Afgjort den 19. november Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009."

Transkript

1 Aktstykke nr. 28 Folketinget Afgjort den 19. november Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til igangsættelse af et itmoderniseringsprogram i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og at der til dette formål i 2009 afholdes en merudgift på 11,9 mio. kr. De samlede bevillingsmæssige konsekvenser af it-moderniserings-programmet forventes at indebære en merbevilling til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen på 60,6 mio. kr. i perioden , mens styrelsens bevilling i samlet kan reduceres med 171,6 mio. kr. Det giver en samlet gevinst for staten i perioden på i alt 111,0 mio. kr. b. Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen står de kommende år over for moderniseringer af en lang række af styrelsens store lovområder. Denne lovgivning, samt ønsker fra kunder og interessenter, kræver moderniserede it-systemer og en ny it-arkitektur, der teknologisk og systemmæssigt er opdateret, har fokus på forenkling og administrative lettelser, samt giver styrelsen mulighed for at reagere hurtigt og effektivt på nye udfordringer. En række systemer, herunder styrelsens væsentligste systemer, CVR (CVR-data) og produktionssystemet (selskabsdata), har ikke været omfattet af en løbende modernisering og er i høj grad udskiftningsmodne. Produktionssystemet er 22 år gammelt og udviklet i forældet teknologi. CVR er ligeledes baseret på forældet teknologi, og der opleves i dag væsentlige driftsproblemer, som det ikke er muligt at afhjælpe. Der er en væsentlig risiko for, at driften ikke vil kunne genoprettes, således at CVR- og selskabsdata vil risikere at gå tabt, hvis der skulle ske et egentligt driftsnedbrud. På den baggrund har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen gennem de senere år foretaget en trinvis modernisering af dele af it-systemerne. Disse it-løsninger er blevet udviklet i en ny it-infrastruktur, der pt. huser tre konkrete nye systemer. For at kunne implementere den nye selskabslovgivning samt afhjælpe de kritiske problemstillinger ved de nuværende gamle it-systemer ønsker Erhvervs- og Selskabsstyrelsen at modernisere 14 af styrelsens forskelligartede registre, således at alle disse registre fremover er samlet i én datamodel. AU003780

2 2 Beskrivelse af ændringerne I dag vedligeholdes data i flere parallelle systemer. Det medfører dobbeltregistreringer i Erhvervsog Selskabsstyrelsen, og det gør det svært at sikre opdaterede data i alle systemer og dermed en ordentlig datakvalitet. Den foreslåede it-modernisering vil samle Erhvervs- og Selskabsstyrelsens registreringsforretning i en ny it-arkitektur med én registreringsdatabase og ét registreringssystem, hvor samtlige indberetninger til styrelsen kan foretages som strakssagsbehandling af såvel styrelsen som af virksomhederne selv. I dag vil en virksomhed f.eks. kunne komme ud for ikke samlet at kunne se alle egne data og ikke kunne rette i egne data uden at skulle tilgå flere systemer. Fremover vil virksomheden derimod opfatte alle Erhvervs- og Selskabsstyrelsens registre som et samlet register. Det betyder, at virksomheden let vil kunne komme fra data fra CVR registeret til data fra f.eks. revisorregisteret. Desuden vil det være muligt umiddelbart at rette i egne data uanset, hvilket register man konkret er tilgået. En væsentlig forudsætning for dette er en fællesdatamodel, hvor stamdata genbruges. Samtidig vil der være en række afledte gevinster for Erhvervs- og Selskabsstyrelsens interne procedurer og ressourceanvendelse, idet der vil kunne ske et komplet genbrug af regler, en optimering af sagsflow samt en reduktion i licensomkostninger mv. Endvidere vil styrelsen i forhold til i dag blive mindre afhængig af specifikke leverandører både i forhold til udvikling og drift. Moderniseringen har således et væsentligt effektiviseringspotentiale for Erhvervs- og Selskabsstyrelsens nuværende virksomhed. Endelig vil moderniseringen have stor betydning for andre myndigheder, der er afhængige af data fra styrelsen. Et eksempel er den digitale tinglysning. Gennemførelsen af moderniseringsprogrammet Moderniseringsprogrammet vil bestå af 28 udviklingsprojekter fordelt på følgende fire overordnede aktiviteter: Afklaring og kortlægning Udarbejdelse af strategier Udvikling af fælles infrastruktur Udvikling af særskilte forretningsområder Aktiviteterne "afklaring og kortlægning" samt "udarbejdelse af strategier" skal skabe fundamentet for den senere forretningsudvikling. Disse indledende projekter vil sætte rammerne for moderniseringen af de 14 forskelligartede registre, der er omfattet af moderniseringsprogrammet. Dette vil bl.a. ske gennem kortlægning af nuværende processer, juridiske forhold, eksterne brugerønsker, teknologimuligheder mv. Dette arbejde forventes færdiggjort medio 2010, hvorefter den modulvise udvikling af de 14 forskellige registre vil blive påbegyndt. De 14 berørte registre er opdelt i 10 afgrænsede udviklingsprojekter, hvor leverancen hovedsagligt består af indarbejdelse af de pågældende registre i den fælles datamodel, services mv. Udviklingsperioden er inddelt i fire klynger, hvor implementerings- og udbytterealiseringsaktiviteterne vil blive igangsat efter afslutning af hver af klyngerne. Ved start og slut af hver klynge vil der således blive fulgt op på hvorvidt de forudsætte leverancer er blevet leveret af projekterne. Derudover vil der blive foretaget måling af realiseringsgrad for de udbytter, som programmet forventes at realisere. De udbytter, der måles på er følgende: færre henvendelser, større fleksibilitet i ressourceanvendelsen, flere straksafgørelser, forbedret service, bedre oppetid, forbedret kvalitet på Erhvervs- og Selskabsstyrelsens data, optimal anvendelse af ressourcer i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt højere grad af datagenbrug i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

3 3 Den foreslåede it-modernisering planlægges påbegyndt i november 2009, hvilket giver en forventet fuld udbytterealisering af det samlede moderniseringsprogram medio Ved igangsættelse af moderniseringsprogrammet i november 2009 vil selskabsområdet påbegynde den forretningsmæssige implementering i december Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udarbejdet en masterplan for projektet. Sammenfattet ser tidsplanen således ud: Moderniseringsprogrammets økonomi Med udgangspunkt i den fællesoffentlige business case-model har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udarbejdet en samlet business case for it-moderniseringsprogrammet. Den samlede investering beløber sig til i alt 87 mio. kr. Investeringen vil over tid tjene sig selv ind igen. De samlede bevillingsændringer som følge af programmet i , hvor alle opbyggede anlæg er færdigafskrevne, udgør i alt en reduktion på 111,0 mio. kr. (se bilag 1) Den væsentligste del af denne besparelse er et resultat af en forventet effektiviseringsgevinst på 35 årsværk, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forventer at kunne realisere efterhånden som de nye itsystemer tages i anvendelse. Besparelsespotentialet betyder at dele af investeringen vil kunne afholdes indenfor Erhvervs- og Selskabsstyrelsens eksisterende ramme, dog vil der i perioden skulle afholdes ekstraordinære omkostninger på i alt 60,6 mio. kr. I 2009 udgør merbevillingsbehovet 11,9 mio. kr. til etablering af programorganisationen samt gennemførelsen af afklarings- og kortlægningsprojekterne. Konsekvenserne for Erhvervs- og Selskabsstyrelsens bevilling fra 2010 og frem er indbudgetteret på forslag til finanslov for Forslaget om en merbevilling i 2009 på 11,9 mio. kr. kan konteringsmæssigt specificeres således: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Driftsbev.) 10. Almindelig virksomhed 18. Lønninger 3,2 mio. kr. 22. Andre ordinære driftsomkostninger 8,7 mio. kr. Risikovurdering og -håndtering Som det fremgår af nedenstående oversigt, vurderes moderniseringsprogrammet til at have en samlet risikoprofil på 3 dvs. middel, hvor 1 er laveste risikoniveau og 5 er det højeste. Risiko Organisatoriske forhold Teknisk løsning Leverandør Risikonivieau

4 4 Interessenter Samlet vurdering Ad Organisatoriske forhold Med henblik på at styrke organisationens evner og muligheder for at styre en forandringsproces af moderniseringsprogrammets størrelse har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen videreudviklet sin hidtidige projektorganisering. Styrelsens projektorganisation følger nu de best practice metoder, som er udviklet af the Office of Government Commerce i Storbritannien, dvs. Prince2, MSP samt P3O. Implementering af Prince2 i styrelsens projektorganisation forventes fuldendt i foråret Pt. råder Erhvervs- og Selskabsstyrelsen over omkring 40 uddannede projektledere, hvor ca. halvdelen indtil nu er certificeret i Prince2. Derudover er fem medarbejdere blevet certificeret i MSP. Derudover har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen opmærksomheden rettet mod følgende tre forhold: ressourcepresset på organisationen, organisationens forandringsparathed samt fastholdelse af nøglepersoner. Disse tre forhold vurderes at kunne indebære risici for programmets gennemførelse. Der vil derfor blive arbejdet målrettet med at frigøre ressourcer fra den daglige drift til at arbejde for moderniseringsprogrammet. Derudover vil risiciene blive forsøgt minimeret gennem fokus på forandringsledelse og motivering af medarbejderne. Samlet set vurderes de organisatoriske risici at være over middel. Ad Teknisk løsning Det er vurderingen, at der er en middel risiko i forhold til programmets valg af tekniske løsninger, da programmet baserer sig på kendte teknologier, der er anbefalet af IT- og Telestyrelsen. Programmet forventes primært at anvende Open Source teknologi i en serviceorienteret arkitektur. En væsentlig teknisk udfordring er at sikre en høj grad af datagenbrug og datakvalitet. Dette tages der hånd om i programmets afklaring og kortlægningsfase gennem fokus på at udvikle fælles data- og procesmodel. Ad Leverandør Det er vurderingen, at risiciene i forhold til leverandører er over middel. De teknologiske udviklingsprojekter i programmet forventes udbudt som uafhængige, afgrænsende delprojekter. Dette forventes at indebære en række fordele i form af større mulighed for at have en løbende læringsproces fra delprojekt til delprojekt, mulighed for et bredere felt af opgavetilbudsgivere mv. Valget af en flerleverandørstrategi stiller dog samtidig store krav til organisationen, bl.a. i forhold til at håndtere samspillet mellem forskellige leverandører samt sikre, at delprojekterne tilsammen skaber den ønskede funktionalitet indenfor den givne økonomiske ramme. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har 10 års erfaring i forhold til at arbejde med en sådan flerleverandørstrategi og har opbygget kompetencer til kontrakt- og leverandørstyring samt it-arkitektur-kompetencer. Styrelsen har i den periode løbende haft rammeaftaler med tre til fem leverandører. Hovedparten af alle større udviklingsprojekter har haft mere end en leverandør involveret. Generelt leveres projekter i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen tilfredsstillende indenfor tid og økonomi. Udvidelsen af styrelsens projektorganisation til at benytte Prince2, MSP mv. vil yderligere styrke evnen og mulighederne for at arbejde målrettet med leverandørstyring. Ad Interessenter Det er vurderingen, at der samlet set er få risici i forhold til interessenter. Den væsentligste risiko i forhold til interessenter vurderes som værende, at der sker forandringer i forhold til indførelsen af obligatorisk anvendelse af digitale selvbetjeningsløsninger.

5 5 De væsentligste interessenter er brugerne af de 14 registre, der er omfattet af moderniseringen. Det er styrelsens målsætning at inddrage brugerne i størst muligt omfang i forbindelse med udviklingen af de konkrete løsninger. c. Aktstykket forelægges Finansudvalget på nuværende tidspunkt under hensyn til forventning om implementering af den moderniserede selskabslovgivning med udgangen af 2011, hvilket kræver igangsættelse af it-moderniseringsprogrammet i indeværende år. Det fremgår endvidere af Finansministeriets budgetvejledning, at it-projekter, hvor de samlede budgetterede udgifter til anskaffelse og udvikling udgør 50 mio. kr. eller derover, først kan iværksættes efter tilslutning fra Finansudvalget. e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til igangsættelse af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-moderniseringsprogram, således at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009 opføres følgende: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Driftsbev.) 11,9 mio. kr. f. Finansministeriets tilslutning foreligger. København, den 9. november 2009 Til Finansudvalget. LENE ESPERSEN / Niels Ammitzbøll Tiltrådt af Finansudvalget den

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs systemmodernisering. Januar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs systemmodernisering. Januar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om SKATs systemmodernisering Januar 2015 BERETNING OM SKATS SYSTEMMODERNISERING Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion... 1 1.2.

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Risikovurdering af it-projekter 1 Indhold 2 RISIKOVURDERING AF IT-PROJEKTER I REGI AF IT-PROJEKTRÅDET 3 TRIN 1 INDMELDING AF IT-PROJEKT TIL

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Vejledning til statens business casemodel

Vejledning til statens business casemodel Vejledning til statens business casemodel Januar 2014 Den fællesstatslige it-projekt-/programmodel, Digitaliseringsstyrelsen Indhold 1 INDLEDNING...1 1.1 FORMÅL...1 1.2 HVAD ER STATENS BUSINESS CASE-MODEL?...1

Læs mere

STATUS. Statens it-projekter

STATUS. Statens it-projekter STATUS 01 Statens it-projekter STATENS IT-PROJEKTER 1/ Indhold 1. IT-projektrådets vurdering...4 Fortsat projekter i rødt...4 5 principper for statslige it-projekter...4 Effektiviseringsgevinster...5 Mange

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Aktstykke nr. 1 Folketinget 2009-10. Afgjort den 30. oktober 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 7. oktober 2009.

Aktstykke nr. 1 Folketinget 2009-10. Afgjort den 30. oktober 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 7. oktober 2009. Aktstykke nr. 1 Folketinget 2009-10 Afgjort den 30. oktober 2009 1 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 7. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen

Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Bilagssamlingens indhold: Bilag A. Ejendomsdatarapporten indhold og systemet bag Bilag B. Mål- og resultatoversigt for

Læs mere

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets arkitekt (Erling Hansen).

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Offentlige megaprojekter Udfordringer og erfaringer

Offentlige megaprojekter Udfordringer og erfaringer Offentlige megaprojekter Udfordringer og erfaringer Offentlige megaprojekter er dyre, langstrakte, komplekse og ganske ofte unikke. De er et produkt af et mangeårigt forløb fra de indledende overvejelser,

Læs mere

Slut-evaluering af PROASK-projektet Til ABT-fonden

Slut-evaluering af PROASK-projektet Til ABT-fonden N O T A T Slut-evaluering af PROASK-projektet Til ABT-fonden 10. juni 2013 J.nr. FC/MER 1. Vurdering af effektiviseringsgevinst Resume PROASK er et omfattende og ambitiøst projekt for automatiseret digital

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning December 2008 Sekretariat c/o Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 En helhedsorienteret digital forvaltning rammer og

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

STATUS. Statens it-projekter

STATUS. Statens it-projekter STATUS 02 2013 Statens it-projekter statens it-projekter 2/201 3 indhold 1. IT-projektrådets vurdering.... 3 2. Statusoverblik...6 It-projekter vurderet til rødt trafiklys.... 7 It-projekter vurderet til

Læs mere

Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten Samuelsson 12. august 2011 J.nr. 0010113

Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten Samuelsson 12. august 2011 J.nr. 0010113 Re STÆVNING Morten Samuelsson Østerfælled Torv 10 2100 København Ø Telefon: 33 34 80 00 SAG B 99-1802/2011 Københavns Byret Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Danske Regioner Kommunernes Landsforening Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Social- og Integrationsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet National

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere