Leverancebeskrivelse. Miniudbud iht. rammeaftale om Borgerskab og Service. Juli 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leverancebeskrivelse. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008"

Transkript

1 Leverancebeskrivelse Miniudbud iht. rammeaftale om Borgerskab og Service Juli 2008

2 Dato: Kontor: Udviklingsenhed J.nr.: I4148 Sagsbeh.: CHS Fil-navn: Leverancebeskrivelse Leverancebeskrivelse Anskaffelse vedr. skabelon og formularsystem

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Formål Sammenhæng til øvrige bilag Kundens krav og kvalitetsforventninger Introduktion og formål med Leverancen Begrænsninger Projekts omfang Tidligt Proof-of-concept Krav vedrørende leverandørens tilbud Krav til leverancens kvalitet Funktionelle krav Non-Funktionelle Krav Obligatoriske, åbne standarder for software i det offentlige Optioner til leverancens kvalitet Kundens krav til tidsplan Kundens krav til Samarbejdsorganisationen Tabeloversigt... 20

4 1. Indledning Dokumentet angiver Integrationsministeriets krav i forbindelse med anskaffelse af et standardprodukt til håndtering af skabeloner 1 og digitale formularer Formål Leveringsaftalebilaget angiver Kundens Kravspecifikation, svarende til Kundens kvalitetsforventninger. Leverandøren skal ifm. udarbejdelse af tilbuddet angiver sit Løsningsforslag relateret til Kundens Kravspecifikation Sammenhæng til øvrige bilag I det følgende er angivet væsentlige sammenhænge til øvrige bilag. Krav til arbejdsopgaver og integration vil fremgå af Leverancebeskrivelse bilag 1 Løsningsbeskrivelse og kravbesvarelse skal fremgå af Kravopfyldelsesskemaer 1 Skabeloner anvendes bredt i Integrationsministeriet som term for semi-automatisk generering af elektroniske dokumenter (Microsoft Word) der udskrives og sendes til ministeriets klienter og/eller samarbejdspartnere. Skabeloner skal fremover forstås bredt som generering af output til klienter/partnere gennem forskellige kanaler f.eks. print, , SMS.

5 2. Kundens krav og kvalitetsforventninger 2.1. Introduktion og formål med Leverancen Dette bilag vedrører som nævnt anskaffelsen af et nyt standard system til håndtering af skabeloner (print/output) og digitale formularer (input) der kan anvendes generelt af alle Integrationsministeriets sagsbehandlingssystemer. Baggrund Anskaffelsen af et standardprodukt til håndtering af både skabeloner og digitale formularer er initieret ved flere igangværende projekter samt en grov skanning af markedet for produkter til håndtering af hhv. skabeloner og digitale formularer f.eks.: Håndtering af skabeloner/print ifm. Integrationsministeriets ESDH implementering er set som en forudsætning for en succesfuld udrulning af ESDH projektet. Et fokus område i Integrationsministeriet web-strategi er digitale formularer, med det formål at skabe bedre borgerservice og forsimple interne arbejdsprocesser. Ministeriet har i dag ikke et tidssvarende standardprodukt der kan honorere kravene fra hhv. ESDH projektet eller web-strategien i relation til håndtering af skabeloner og digitale formularer Begrænsninger Anskaffelsen af et standardprodukt til håndtering af skabeloner/print er en delleverance til ministeriets igangværende ESDH implementering. ESDH implementeringen har endnu ikke afdækket alle krav. Det samme gælder for anskaffelse af standardprodukt til håndtering af digitale formularer, som er et vigtigt element i ministeriets web-strategi. Derfor er krav og målsætninger i dette dokument overordnede og en senere kvalifikationsfase skal, sammen med leverandøren, færdiggøre den endelige kravspecifikation Projekts omfang Figuren illustrerer omfanget for implementeringen et standardprodukt for håndtering af skabeloner og digitale formularer.

6 Klient/myndighed Kommunikationsenhed ESDH Sekretariat Sagsbehandler Anvender Udvikler/ vedligeholder Anvender Digitale formularer Skabelon system Integration til ESDH (Public360) Figur 1 Kontekst diagram De enkelte aktører, som illustreret i Figur 1, har følgende opgaver: Sagsbehandlere anvender skabelonsystemet til generering af breve der udsendes til klienter/myndigheder. Breve generes på baggrund af et tænkt skabelonsystem der integrerer med ESDH løsningen for fletning med relevante sagsdata. Yderligere vil der også skulle integreres med ministeriets bruger- og klient database, som ikke er illustreret på ovenstående figur. Dette betragtes dog som en del af omfanget af projektet. ESDH sekretariatet udvikler og vedligeholder skabeloner (breve). ESDH sekretariatet skal oprettes ifm med implementeringen af ESDH løsningen og vil have ansvaret for vedligeholdet og udviklingen af løsningen fremover. Sekretariatet vil have ansvaret for at udvikle skabeloner og sikre integrationen til ESDH løsningen. Kommunikationsenheden udvikler og vedligeholder elektroniske formularer (Efter en fuld implementering af ESDH projektet, vil det være naturligt at en del af dette arbejde overgår til ESDH sekretariatet). Dette kan f.eks. være udviklingen af et ansøgningsskema, som skal ende med oprettelsen af en sag i ESDH løsningen. Afdelingen har ansvaret for, sammen med leverandøren, at udvikle processen og sikre integrationen til ESDH løsningen. Klienter/myndigheder anvender elektroniske formularer f.eks. i forbindelse med ansøgninger og høringer. Omfanget bliver at sikre anskaffelse at et standardprodukt der kan understøtte krav og målsætninger og yderligere implementere dette produkt så ministeriet kan vedligeholde og udvikle løsningen fremover. Leverancen inkluderer: Anskaffelse af standardprodukt der opfylder de i dette dokument beskrevne målsætninger, arbejdsopgaver og krav

7 Udvikling af integrationer mellem der valgte produkt og ministeriet igangværende ESDH implementering Gennem rådgivning, uddannelse samt udvikling af skabeloner og digitale formularer til den første fase af ESDH implementeringen, sikre at ministeriet selv kan overtage vedligehold og udvikling af løsningen Som beskrevet i afsnit 2.2 kendes de endelige krav til leverance endnu ikke. Derfor vil første del af leverancen indeholde en yderligere kvalifikationsfase Tidligt Proof-of-concept Kunden betragter nedenstående kriterier som afgørende for langtids-succes med hhv. skabeloner og digitale formularer De betragtes også som de mest risikable områder. Mangler på disse områder kan næppe udbedres sent i projektet. For at udgå dette kræver ministeriet et tidligt proof-of-concept. De detaljerede krav til proof-of-concept projektet udarbejdes i samarbejde med leverandøren. Ministeriet kan opsige aftalen i henhold til leveranceaftalen, hvis proof-of-concept fejler. Nedenstående beskriver de overordnede krav til proof-of-concept. Leverandøren skal demonstrere integrationen med ministeriets fremtidige ESDH system (Public 360, Software Innovation) i relation til skabeloner Leverandøren skal demonstrere anvendelse af digitale formularer i et veldefineret scenarie som er realistisk set i relation til ministeriets sagsbehandling 2.5. Krav vedrørende leverandørens tilbud Leverandøren kan i sin besvarelse eventuelt vedhæfte supplerende standardbeskrivelser til uddybning af tekst indføjet i nærværende dokument, idet der i så fald i rubrikken til besvarelse af kravet angives en konkret henvisning til de relevante tekstafsnit i den supplerende beskrivelse. Krav ID Kravtype Kravbeskrivelse K1-Kn* Lab03-T-1 Kunden erhverver en tidsubegrænset brugsret til det leverede Standardprogrammel og Dokumentation. Lab03-T-2 Kunden må frit benytte tredjemands bistand til drift af Standardprogrammellet for Kunden, herunder til i den forbindelse at lade leveret Standardprogrammel installere, hoste, overvåge og driftsafvikle hos tredjemand. Lab03-T-3 Kunden må frit benytte tredjemands bistand til Forvaltning af Standardprogrammellet for Kunden, herunder til i den forbindelse at lade

8 tredjemand administrere Kundens licensaftale samt kontakten til Leverandøren i forhold til Standardprogrammellet. Det er ikke en del af mindstekravet, at forvalteren skal have ret til indsigt i økonomiske forhold vedrørende licensen og Standardprogrammellet. Lab03-T-4 Kunden opnår ret til at anvende Standardprogrammellet til bearbejdning af alle former for data, såvel Kundens egne som øvrige fysiske og juridiske personers. Retten gælder brug som led i Kundens aktiviteter. Lab03-T-5 Alle fysiske og juridiske personer, uden undtagelse, med tilknytning til Kunden, må anvende Standardprogrammellet som led i Kundens aktiviteter. Tredjemand har således fri adgang til at indtaste data og foretage opdatering i Systemet, i det omfang dette sker som led i Kundens forretningsprocesser. Kundens brugsret til standardprogrammel omfatter også den brug hos Kundens leverandører samt andre tredjemænd, der følger naturligt med afprøvning og brug af Systemet efter dets formål. Er vederlaget for brug af Standardprogrammellet knyttet til forskellige typer af brug, kategorier af brugere eller antal brugere, skal dette tydeligt fremgå med tilhørende priser. Lab03-T-6 Ved eventuel udlicitering af forretningsprocesser fra Kunden, må andre fysiske og juridiske personer installere og anvende Standardprogrammellet som led i varetagelse af aktiviteter for Kunden. Lab03-T-7 Kunden har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter Leveringsaftalen til de af Rammekontraktens. Lab03-T-8 Kunden opnår ret til at videresælge de erhvervede licenser i det omfang ændrede forhold efter Leveringsaftalens indgåelse indebærer, at Kunden ikke længere får behov for de pågældende licenser. Lab03-T-9 Hvor Kunden har erhvervet en udviklings- og/eller testlicens til Standardprogrammel, kan licensen anvendes af Kundens Vedligeholdelsesleverandør i forbindelse med levering af Ydelser til Kunden. Rettigheder til opdateringer og fejlrettelser Lab03-T-10 I Leveringsaftalens garantiperiode skal Leverandøren sikre Kunden adgang til Standardprogrammel producentens eventuelle fejlrapporteringer, online viden-base, online support og anden informationsbase, som producenten stiller almindeligt til rådighed for brugere af det pågældende Standardprogrammel. Lab03-T-11 I Leveringsaftalens garantiperiode skal Leverandøren informere om og uden yderligere beregning tilbyde Kunden samtlige nye fejlrettelser og Releases af det leverede Standardprogrammel. Lab03-T-12 Leverandøren garanterer at Standardprogrammellet, i mindst 12 måneder efter Standardprogrammellets levering til Kunden vil opfylde den funktionalitet, der er beskrevet i den til Standardprogrammellet hørende Dokumentation. Garantien indebærer ingen begrænsninger i eller indskrænkning af Leverandørens øvrige garantier under Leveringsaftalen. Lab03-T-13 Når Kunden konstaterer problemer, der må antages at bero på fejl eller mangler i de leverede Standardprogrammel eller i Dokumentationen, skal Leverandøren indenfor Leveringsaftalens garantiperiode vederlagsfrit diagnosticere og afhjælpe problemet. Lab03-T-14 Kunden er i Leveringsaftalens garantiperiode berettiget til at undlade at idriftsætte nye Releases af det leverede Standardprogrammel. Kunden vurderer, hvorvidt eventuelle fordele ved nye udgaver opvejer eventuelle ulemper.

9 Lab03-T-15 Såfremt Kunden har aftalt betaling for idriftsatte Releases og undlader at idriftsætte en ny Release, men på et senere tidspunkt ønsker at opgradere til seneste Release, er Kunden ikke forpligtet til at betale for eventuelle mellemliggende Releases. Lab03-T-16 Med henblik på at bedømme, om en ny Release skal idriftsættes, er Kunden berettiget til at anvende denne i en prøveperiode på indtil 30 arbejdsdage, uden at den pågældende Release anses for idriftsat. Kunden kan frit vælge at fortsætte på den tidligere Release, uden at dette fritager Leverandøren fra sine pligter overfor Kunden. Rettigheder til Dokumentation Lab03-T-17 Kunden opnår samme ret til brug og overdragelse af den til Standardprogrammellet hørende Dokumentation, som Kunden har til selve Standardprogrammellet. Lab03-T-18 Leverandøren skal levere Dokumentation, på Engelsk eller Dansk. Lab03-T-19 Ved levering af Standardprogrammel skal Leverandøren uden særskilt betaling levere den Dokumentation, der er nødvendige for at installere systemet, holde systemet i drift, samt vedligeholde dette. Øvrige forhold Lab03-T-20 Leverandørens eventuelle omkostninger til licens fra 3.mand er i alle forhold Kunden uvedkommende. Lab03-T-21 Tilbuddets udformning skal klart adskille priser for standardprogrammel/licenser, udvikling, uddannelse, samt vedligehold og support Lab03-T-22 Tilbuddet skal indeholde fastpris for standardprogrammel/licenser. Lab03-T-23 Tilbuddet skal indeholde fastpris, samt estimat for udviklingstimer/- dage, samt et estimat på forbrug. Lab03-T-24 Tilbuddet skal indeholde fastpris, samt estimat for uddannelsestimer/-dage, samt et estimat på forbrug. Lab03-T-25 Tilbuddet skal indeholde fastpris for aftale om support og vedligehold. Tabel 2-1 Krav vedrørende leverandørens tilbud 2.6. Krav til leverancens kvalitet Den primære leverance er anskaffelsen af et standardprodukt til håndtering af skabeloner og digitale formularer der understøtter ministeriet arbejdsgange (se Leverancebeskrivelse - bilag 1). Kravene til funktionalitet kan beskrives separat for hhv. skabeloner og formularer. Skabeloner Ministeriet har i forbindelse med sin ESDH implementering besluttet at implementere en ny løsning til håndtering af elektroniske formularer. Overordnet set skal løsning kunne genere dokumenter/output ifm. med sagsbehandlingen, typisk Microsoft Word dokumenter, der sender til klienter eller partnere. Dette kan f.eks. være i forbindelse med afgørelser eller høringer. Processen er illustreret på Figur 2. Figuren er beskrevet i detaljer i bilag 1.

10 3. Redigere dokument Sagsbehandler 1. Udskriv dokument 5. Send dokument Sagsbehandlings system 2. Generer dokument Skabelon system Figur 2 Princip for anvendelse af skabeloner 4. Afslut og gem dokument De primære krav til løsningen går på en integration med ministeriet valgte ESDH løsningen (Public360 fra Software innovation) og at ministeriet selv kan overtage forvaltningen af produktet. Yderligere skal løsningen på sigt integreres med ministeriets eksisterende ESDH løsninger og kunne fungere stand-alone ifm administrative skabeloner. Digitale formularer Som også beskrevet i Leverancebeskrivelsen - bilag 1, skal anvendelse af digitale formularer understøtte forbedret borgerservice og forsimplede interne arbejdsprocesser. Anvendelse af digitale formularer vil typisk være baseret på formularer publiceret på ministeriets egen/partner portal f.eks. i forbindelse med ansøgninger om visum, arbejdstilladelse m.m. Standardproduktet til håndtering af digitale formularer skal altså understøtte dataindsamling og integrationer til ministeriet ESDH løsninger, såvel planlagte som eksisterende ESDH løsninger. Yderligere forventes det at produktet inkluderer en workflow funktionalitet som understøtter processen fra indsamlingen af data til f.eks. oprettelsen af en sag i ESDH løsningerne Funktionelle krav Kundens Funktionelle krav er formaliseret og angivet i Tabel 2-2. Kravene omfatter blandet andet krav til funktionalitet, integration, procesunderstøttelse, dialoger, beregningsregler og grænseflader.

11 Krav ID Kravtype Titel Beskrivelse K1-Kn Lab03-F-1 Arbejdsopgaver og principper. Produktet skal understøtte ministeriets arbejdsopgaver og de principper som beskrevet i bilag 1, kapitel 2. Lab03-F-2 Integrationer Produktet skal understøtte ministeriets krav til integrationer mellem produktet og ministeriets igangværende ESDH implementering som beskrevet i bilag 1, kapitel 3. Lab03-F-3 K1 Dokumenter med flere modtagere (genpart) Dokumenter kan have flere modtagere, for disse gælder: Alle dokumenterne skal kunne redigeres individuelt Dokumenterne skal kunne mærkes med et vandmærke (f.eks. teksten: kopi) Lab03-F-4 Multibrevfletning Der skal være mulighed for multibrevfletning ifm. breve til mange modtagere Lab03-F-5 Fælles layout Det skal være muligt at anvende fælles layout og tema på skabelonerne f.eks. brevhoved skal kunne anvendes på alle dokumenter. Layout og tema skal endvidere kunne tilpasses forskellige forretningsområder, altså forskelligt layout på samme skabelon afhængigt af anvender/rolle f.eks. bør f.eks. logo kunne udskiftes afhængigt om anvender sidde i departementet eller udlændingeservice. Lab03-F-6 K1 Elektronisk underskrift Der skal være support for elektronisk underskrift ifm. udsendelse af skrivelser/afgørelser Ministeriet skal have underskrift på udgående kommunikation. Underskrift f.eks. i form af et billede skal dynamisk kunne indsættes på baggrund af brugerens initialer. Lab03-F-7 K1 Udviklingsværktøjer Udvikling og vedligeholdelse af skabeloner og digitale formularer bør foregå i standardværktøjer f.eks.: for skabeloner - MS Word for digitale formularer - Dreamweaver Lab03-F-8 Visning og redigering af generede dokumenter Lab03-F-9 K2 Integration af digitale formularer og betaling Lab03-F-10 Opsamlede data for digitale formularer Der skal være muligt for sagsbehandleren at få vist det generede dokument og redigere dette, inden det arkiveres i ESDH løsningen. Redigering skal forgår med ministeriets officepakke. Leverandøren skal redegøre for hvordan der kan foretages on-line betalinger ifm. med udfyldelse af digital formular Opsamlede data, igennem digitale formularer, skal kunne gemmes i produktet Lab03-F-11 K2 Udskrift af digitale formularer Det skal være muligt at udskrive formularer, således at de kan udfyldes i papirform og indsendes f.eks. en ansøgning. Set i relation til skanning skal formularer mærkes med kode/reference nummer (stregkode) så formularen kan identificeres ifm. skanning Lab03-F-12 K1 Metadata og emneord Skabeloner og digitale formularer skal kunne indeholde

12 metadata og emneord, som generelt anvendes i ESDH løsningen. Lab03-F-13 Workflow/proces Leverandøren skal redegøre for hvordan workflow, som bør være indbygget i produktet, kan anvendes primært i relation til digitale formularer. Workflow kan være mellem både interne og eksterne aktører. Dette indebærer også en redegørelse for hvordan denne funktionalitet integreres til ESDH løsningen. Scenario: En virksomhed initierer initierer en ansøgning om arbejdstilladelse Udlændinge service videresender ansøgning til ansøger Ansøger udfylder formular Sag oprettes i ESDH løsningen Lab03-F-14 Versioner af skabeloner og digitale skabeloner Lab03-F-15 Digitale formularer skal kunne gemmes af slutbruger Skabeloner og digitale formularer skal kunne versioneres og løsningen skal kunne sikre af kun den aktive version benyttes. Leverandøren skal redegøre for hvordan digitale formularer kan gemmes af slutbrugeren. F.eks. hvis slutbrugeren ikke har alle information nødvendigt for at kunne udfylde formularen, skal det være muligt for slutbrugeren af afbryde sin arbejdsgang og vende tilbage til formularen senere. Lab03-F-16 Sprogunderstøttelse Der skal være mulighed for understøttelse af flere sprog for både digitale formularer og skabeloner. Lab03-F-17 K1 Understøttelse af skærmlæseprogrammer Digitale formularer skal understøtte skærmlæseprogrammer som f.eks. JAWS. Se f.eks. reference: JAWS for Windows Lab03-F-18 Hjælpetekster til digitale formularer Tabel 2-2, Funktionelle krav - Kravtabel Produktet skal kunne håndtere kontekstafhængige hjælpetekster i forbindelse med alle input-felter og/eller funktioner ifm med digitale formularer. Hjælpeteksten vises først, hvis brugeren vælger dette via en genvej. Eksempelvis vha. et ikon med et spørgsmålstegn eller via en hjælpetekst pr skærmbillede. Alle hjælpetekster defineres i en XML-fil, så de kan genbruges alle relevante steder i løsningen og let kan ændres af InM Non-Funktionelle Krav Kundens Non-Funktionelle krav er formaliseret og angivet i Tabel 2-3. Kravene omfatter blandet andet krav til IT-sikkerhed, Lovgivning, som ikke er udtrykt gennem funktionelle krav, Angivelse af om Open Source, som må, kan eller skal anvendes, Leveringssteder dvs. de lokationer, hvor løsningen skal anvendes og Uddannelse foregå. Krav til konvertering kan enten indgå i nærværende tabel eller indgå som en Option.

13 Krav ID Kravtype Titel Beskrivelse K1-Kn Krav til teknisk IT arkitektur Lab03-NF-1 K1 Ministeriets nuværende infrastruktur/platform Løsning skal understøtte ministeriets nuværende infrastruktur f.eks. operativsystem, databasesystemer, webserver, applikationsserver m.m. For så vidt muligt skal ministeriets eksisterende hardware anvendes. Udvikling og test forventes af kunne fungere i et virtualiseret miljø (WMWare). Ministeriet ønsker leverandørens kommittent for opgradering til Windows2008. Information: Ministeriet infrastruktur er baseret på en Microsoft platform. (Microsoft 2003 R2, Microsoft SQL 2005 SP2 m.m.) Lab03-NF-2 Microsoft Office 2007 Løsningen skal understøtte Office 2007 og generede dokumenter som skal være baseret på OOXML eller ODF. Løsningen skal kunne genere standardiseret redigerbart output der kan anvendes af Integrationsministeriets Microsoft Office pakke. Information: Integrationsministeriet har besluttet at opgradere sin Microsoft Office pakken til version Dette forventes afsluttet oktober Lab03-NF-3 K2 Support for andre Microsoft Office produkter Løsning bør supportere alle Microsoft Office 2007 dokumenttyper. Det forventes at også administrative skabeloner til f.eks. præsentationer (PowerPoint) vil skulle håndteres. Tilsvarende for Microsoft Excel. Lab03-NF-4 Publicering af digitale formularer på internet Formularen skal kunne leve op til valgt W3C standard. Aktuelt XHTML 1.0 transitional, samt WCAG niveau AA. Reference: Aktuel samt IT- og telestyrelsens Vejledning til WCAG Lab03-NF-5 Styling af digitale formularer Formularen skal kunne trække på styling fra eksternt CSS, således at formularen uden problemer kan udstilles på flere portaler. Lab03-NF-6 K1 Modulering af digitale formularers bestanddele Formularens bestanddele skal kunne editeres og sammensættes i xml-baserede moduler som kan tagges til fremsøgning og distribution. Navngivning og strukturering af XML baserede moduler skal baseres på OIOXML

14 Lab03-NF-7 K2 Output til Avisannocer Til brug for publicering i aviser skal skabelon kunne leveres i output efter branchestandard. Dvs. at billeder indeholdt skal korrigeres efter ICC-profil og farverne skal være cmyk-separerede, ikke RGB. Udarbejdes som 80% akromatisk separation med max. trykprocent på 220%. Rastering på 34 linjer. Det anbefales, at der ikke anvendes skrifter i mindre end 8 pkt. i positiv og 10 pkt. i negativ. Reference: p=0&parent=24&id=197 Lab03-NF-8 K2 Netpublikationer (HTML- Output) Publikationer og omslag skal ligeledes kunne eksporteres til publikation på www. I den forbindelse skal Statens standard for elektronisk publicering overholdes. Bemærk at krav til hvilken W3C validering der ønskes fastsættes uafhængigt. Reference: index.htm Rapportering Lab03-NF-9 K1 Statistik på anvendelse af skabeloner og digitale formularer Der skal kunne indsamles statistiske oplysninger om anvendelse af skabeloner og formularer. Uddannelse Lab03-NF-10 Superbruger uddannelse Leverandører skal uddanne 5 superbrugere der sætter dem i stand til af uddanne andre brugere. Yderligere skal der være generel mulighed for uddannelse af superbrugere. Information: Superbrugere forventes af kunne udvikle og vedligeholde skabeloner. Lab03-NF-11 Udannelse af driftspersonale Leverandøren skal uddanne 3 IT ansatte i driftsafdelingen, der sætter dem i stand til at drifte og konfigurere løsningen. Lab03-NF-12 K2 Tidspunkt for uddannelse Uddannelse af driftspersonale skal udføres indenfor den sidste måned før produktet leveres. Hvis nødvendigt skal uddannelse gentages hvis leverancen forsinkes. Installation Lab03-NF-13 Miljøer Leverandøren skal redegøre for og i samarbejde med ministeriets driftsafdeling installere udviklings, test- og produktionsmiljø Dokumentation Lab03-NF-14 Dokumentations- og uddannel- Inden leverance, skal dokumentation og uddannelses ma-

15 sesmateriale teriale være tilgængeligt Lab03-NF-15 Specialudviklet software For speciel udviklet software og integrationer skal alt dokumentation være tilgængelig senest én måned efter leverancen. Lab03-NF-16 Format på dokumentation Al dokumentation skal leveres i elektronisk form og baseret på ministeriets skabeloner. Ministeriet kan frit modificere og kopiere dokumentationen til eget behov. Lab03-NF-17 Godkendelse af dokumentation Al dokumentation skal godkendes af ministeriet Drift, support og vedligehold Lab03-NF-18 Drift, support og vedligehold Leverandøren skal i tilbuddet inkludere et oplæg til og pris for en vedligeholdelsesaftale, der som minimum skal inkludere: Tabel 2-3, Non-Funktionelle krav Kravtabel Helpdesk support (funktionelle spørgsmål). Hvornår er denne tilgængelig, sprog, eskalering osv. Afhjælpning af fejl i konfiguration og produktfejl samt relaterede reaktionstider (on-site) Statistik på support og afhjælpning af fejl skal være tilgængelig for kunden Support for opgradering til nye versioner Krav til opsigelse af support aftale (ministeriet forventer 24 måneder) Obligatoriske, åbne standarder for software i det offentlige For at sikre et fundament for fremtidens informationssamfund er der og bliver der løbende udviklet og godkendt fælles standarder, som det offentlige skal efterleve. Standarderne er nærmere beskrevet af IT- og Telestyrelsen, og der henvises til Kunden har i Tabel 2-4 angivet aktuelle standarder samt markeret hvilke standarder, som Kunden vurderer relevant for løsningen, angivet krav om yderligere Dokumentation, samt evt. stillet krav om udarbejdelse af alternativt løsningsforslag.

16 Kravtabel Obligatoriske, åbne standarder Reference til fællesformulering af kravspørgsmål A B C D Krav ID Mulige kravtyper K1-Kn K1-Kn K1-Kn Lab03- OS-01 Standarder for dataudveksling mellem offentlige myndigheder (OIOXML) X Lab03- OS-02 Standarder til elektronisk sags- og dokumenthåndtering (FESD) X Lab03- OS-03 Standarder til elektroniske indkøb i det offentlige (OIOUBL) X Lab03- OS-04 Standarder for digital signatur (OCES) X Lab03- OS-05 Standarder for offentlige hjemmesider og tilgængelighed X Lab03- OS-06 Standarder for it-sikkerhed (DS kun for staten) X Lab03- OS-07 Standarder for dokumentudveksling (ODF/OOXML) Tabel 2-4, Obligatoriske, åbne standarder - Kravtabel I Tabel 2-5 er angivet de fælles spørgsmålsformuleringer, som A, B, C og D referer til. Det endelige kravnummer fås ved at sammensætte Krav ID med Reference til fællesformulering af kravspørgsmål, f.eks. Lab03-OS-01-A. X

17 Fællesformulering af spørgsmål til brug for kravformulering gældende Offentlige, åbne standarder A B Standarden skal indgå i løsningen (Kundens relevans vurdering) Leverandøren skal i tilbudet svare på flg. spørgsmål: A. Svækker kravet sikkerhedsniveauet væsentligt i forhold til anvendelse af andre standarder? B. Medfører kravet væsentlig funktionel forringelse, der er direkte forårsaget af anvendelsen af standarden? C. Medfører kravet en markant øgning af implementeringstiden? Medfører kravet konflikt med standarder, der på grund af internationale forpligtelser er gældende inden for enkeltområder. C Såfremt Leverandøren vurderer, at standarden giver en væsentlig fordyrende løsning i forhold til anvendelse af andre standarder, skal Leverandøren i tilbudet beskrive en supplerende alternativ løsning D Har Leverandøren i tilbudet beskrevet en supplerende alternativ løsning jf. spørgsmål C ovenfor, da skal Leverandøren i tilbudet for supplerende alternative løsning ligeledes svare på spørgsmålene angivet under B. Tabel 2-5, Obligatoriske åbne standarder - Spørgsmål Optioner til leverancens kvalitet Kundens krav til Optioner er angivet i Tabel 2-6. Options ID Kravty- Titel Beskrivelse K1-Kn Lab03-O-1 Udvikling/implementering af skabeloner Ministeriets ønsker en prissætning for udvikling af skabeloner til brug for ESDH løsningens fase 2. Prisen skal beskrives for hhv. simple og komplekse skabeloner, samt en definition for begrebet simple og komplekse formularer. ESDH implementeringens fase 2 indeholder udvikling af ca. 170 skabeloner. Lab03-O-2 Uddannelse Ministeriet ønsker en option for uddannelse for hhv. superbrugere og driftspersonale Lab03-O-3 Udvikling af formularer Ministeriets ønsker en prissætning for udvikling af digitale formularer. Prisen skal beskrives for hhv. simple og komplekse skabeloner e. lign, samt en definition for begrebet simple og komplekse formularer. Tabel 2-6, Optioner ESDH implementeringens fase 2 indeholder udvikling af ca. 170 skabeloner.

18 2.7. Kundens krav til tidsplan Krav ID Krav Type Kravbeskrivelse K1-Kn Lab03-TP-1 Kundens krav til Start af projekt: Lab03-TP-2 Kundens krav til Afslutning af projekt: Lab03-TP-3 En detaljeret plan for kundens aktiviteter, med en tilhørende beskrivelse. Lab03-TP-4 Kundens minimumskrav til faseopdeling 0 Start af projekt og aftaleindgåelse 1 Kvalifikationsfase (leverandørens krav, organisationens modenhed og fastlæggelse af POC) 2 POC* 3 Implementering og test 4 Uddannelse 5 Overdragelse og support/vedligehold. *Integrationsministeriet betinger sig et succesfuldt POC for endeligt køb. Lab03-TP-5 En detaljeret plan for hver projektfase. Lab03-TP-6 En detaljeret plan for leverandørens aktiviteter, samt evt. aktiviteter mellem leverandøren og underleverandører, med en tilhørende beskrivelse. Tabel 2-7, Tidsplan Kravtabel Den endelige tidsplan udfærdiges med leverandøren i kvalifikationsfasen 2.8. Kundens krav til Samarbejdsorganisationen Projektsamarbejdet vil foregå efter Integrationsministeriets PRINCE2-model. I forbindelse med kontraktindgåelse nedsættes en styregruppe som handler på baggrund af afvigelsesledelse efter PRINCE2 modellen og i øvrigt sammentræder ved faseovergange, etc. Options ID Kravty- Titel Beskrivelse Lab03-SA-1 K1-Kn Leverandørens indplacering af projektet Projektets organisering i Leverandørens, og evt. underleverandørers, organisation med placering af samtlige projektmedarbejdere i et organigram. Lab03-SA-2 K1 Leverandørens projektleder Integrationsministeriet forventer at leverandørens projektleder som minimum er foundation-certificeret i PRINCE-modellen Lab03-SA-3 K1 Leverandørens projektleder Integrationsministeriet forventer at leverandørens projektleder som minimum har 3 års erfaring med projektledelse efter PRINCE2-modellen. Lab03-SA-4 K1 Uddannelse Uddannelse af brugere skal finde sted på Kundens lokalitet Lab03-SA-5 Udvikling Udviklingsarbejdet skal finde sted på Leverandørens lokalitet. Lab03-SA-6 Kontaktdata Integrationsmnisteriet skal modtage konkrete kon-

19 taktdata på relevante medarbejdere i samarbejdsorganisationen. Lab03-SA-7 K1 Leverandørens budgetopfølgning Det påhviler Leverandøren løbende at foretage budgetopfølgning i forhold til den indgåede kontrakt. Senest den 8. i måneden skal Leverandøren fremsende budgetopfølgning for den forudgående måned og revideret budget for den resterende periode. Enhver afvigelse i op- eller nedadgående retning i forhold til det senest meddelte budget skal begrundes. Leverandøren har i øvrigt pligt til at give organisationen underretning, såfremt det må forudses, at et vederlagsestimat ikke kan forventes overholdt. Underretningen skal indeholde en nærmere redegørelse for årsagen til den forventede overskridelse og et specificeret vederlagsestimat for den resterende del af arbejdet. Lab03-SA-8 K1 Styregruppemøder og rapportering Lab03-SA-9 K2 Projektgruppemøder og rapportering Frekvens for styregruppemøder aftales på baggrund af endelig tidsplan (Mødemateriale udfærdiges i Integrationsministeriets standardskabeloner, eller i af Integrationsministeriets godkendte skabeloner.) Som udgangspunkt afholdes der fælles projektmøder mellem Leverandøren og Kunden 1 gang om måneden, eller efter behov. Alle projektledelsesmøder omfatter statusrapportering på tid, kvalitet og økonomi. Referater fra fælles projektmøder skrives af Leverandøren. Referatet udsendes senest 5 arbejdsdage efter hvert møde, og det er bindende, medmindre der er gjort indsigelse inden for 5 arbejdsdage efter modtagelsen. Referatet skal indeholde en aktivitetsliste med aktiviteter, risici og ansvarlige. Lab03-SA-10 K1 Leverandørens nøglepersoner Angivelse af Leverandørens nøglepersoner: projektleder, stedfortræder for projektleder samt CV for disse med tilføjelse af ressourcekategori på baggrund af 02.18's ressourcekategorier og kompetencemodel. Lab03-SA-11 K1 Planlægning af kundens aktiviteter Som led i sin projektledelse skal Leverandøren udarbejde detaljerede planer, der mindst 15 Arbejdsdage forud angiver, hvornår Kundens personale skal deltage ved Leveringsaftalens opfyldelse. Planen skal indeholde en angivelse af aktiviteternes indhold, således at Kunden kan indkalde det rette personale. Planerne forelægges til Kundens godkendelse Kunden har 3 arbejdsdage til at gøre indsigelse. Lab03-SA-12 K1 Underleverandører Angivelse af Leverandørens underleverandører til projektet samt procedurer for håndteringen af disse. Lab03-SA-13 K1 Projektsite Leverandøren skal stille et projektsite til rådighed for udveksling af projektdokumenter. Lab03-SA-14 K1 Samarbejde med kundens øvrige leverandører Leverandøren er ansvarlig for at oprette en samarbejdsorganisation med ministeriet ESDH leverandør (Software Innovation), med henblik på at sikre integration mellem det leverede produkt og ESDH løsningen. Lab03-SA-15 Sikkerhedsgodkendelse Kunden kan løbende stille krav om sikkerhedsgodkendelse af konsulentfirmaet, konsulentfirmaets even-

20 tuelle underleverandører samt medarbejderne. Tabel 2-8 Samarbejdsorganisation - Kravtabel Yderligere krav til samarbejdsorganisationen udvikles i samarbejde med leverandøren.

Leverancebeskrivelse - Bilag 1

Leverancebeskrivelse - Bilag 1 Leverancebeskrivelse - Bilag 1 Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 17-07-2008 Kontor: Udviklingsenhed J.nr.: I4148 Sagsbeh.: CHS Fil-navn: Leverancebeskrivelse bilag

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 1 Definitioner 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER

OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER INSTRUKTION TIL LEVERANDØR VED UDNYTTELSE AF OPTIONEN: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af E-rekrutteringssystem Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og Bilag 7 Aftale om drift 3 7.1 Indledning

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare version 2.1.292 Denne version af TeamShare har fået mange nye funktioner, samt forbedringer på eksisterende. Hver ny feature er gennemgået i hvert sit

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION

BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 5 2. Kontraktansvarlig... 5 3. Styregruppe... 5 3.1 Styregruppens etablering... 5 3.2 Styregruppens ansvar... 5 3.3 Møder i styregruppen...

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 8 Test 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav (MK).

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Generelle vilkår. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Generelle vilkår. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Generelle vilkår Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Indhold 0 Indledning/generelle forhold 0.1 Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service 0.1.1 Simpelt Mini-udbud

Læs mere

Tredjemandsprogrammel i K03. Alice Grünfeld, chefjurist

Tredjemandsprogrammel i K03. Alice Grünfeld, chefjurist Tredjemandsprogrammel i K03 Alice Grünfeld, chefjurist 1 BEC BEC er ejet af en række banker og har derudover en række finansvirksomheder som kunder samt udbyder af flere brancheløsninger Omsætning ca.

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver tests Udbud om levering, installation, implementering, support, drift vedligehold af Borgeradministrativt System (BAS) Indhold underbilag 14 C Afprøvningsforskrifter

Læs mere

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Spørgsmål og svar II Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Aalborg Universitet Spørgsmål 1 Henvisning: Bilag 3 kravspecifikation

Læs mere

Bilag 15 Leverandørkoordinering

Bilag 15 Leverandørkoordinering Bilag 15 Leverandørkoordinering Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LEVERANDØRENS ANSVAR... 4 4 LEVERANDØRENS KOORDINERINGS- OG SAMARBEJDSFORPLIGTELSE...

Læs mere

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER BILAG 9 KUNDENS BETALINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt om vederlag... 5 2. Prismodeller... 5 3. Anvendte prismodeller for Leverancer og Ydelser omfattet af Kontrakten... 6 4. Leverancevederlag... 6

Læs mere

Bilag 1. Tidsplan. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 1. Tidsplan. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 1 Tidsplan Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 1 Tidsplan Side 1/10 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE [LEVERANDØRENS NAVN]

BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE [LEVERANDØRENS NAVN] BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE OG [LEVERANDØRENS NAVN] 1 INSTRUKTION TIL BESVARELSE AF BILAGET: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Bilag 1 Vurdering af økonomiske konsekvenser af beslutningsforslag B 103 1. Indhold i beslutningsforslag B 103 Det overordnede

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår. for. Økonomistyrelsen lokale datavarehus ØS LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår. for. Økonomistyrelsen lokale datavarehus ØS LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Økonomistyrelsen lokale datavarehus ØS LDV Økonomistyrelsen Landgreven 4, postboks 2193 DK-1017 København K (i det følgende benævnt Økonomistyrelsen) 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til Leverandørens drift-, support og vedligeholdelsesydelser.

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

[BILAG 00] Definitioner

[BILAG 00] Definitioner Professionshøjskolen UCC [BILAG 00] Definitioner Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Definitioner til Rammeaftalen... 4 Tekniske definitioner Multifunktionsmaskiner... 6 Indledning Dette bilag indeholder

Læs mere

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. BILAG 10 PRØVER Indholdsfortegnelse 1. Prøver... 4 2. Fælles regler for afprøvning... 4 2.1 Afklaringsproces og udarbejdelse af test cases... 4 2.2 Beskrivelse af afklaringsproces og udarbejdelse af test

Læs mere

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Spørgsmål og svar II Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Aalborg Universitet Spørgsmål 1 Henvisning: Bilag 3 kravspecifikation

Læs mere

Bilag C2.3 Licensvilkår med forrang. Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag C2.3 Licensvilkår med forrang. Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag C2.3 Licensvilkår med forrang Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Afregningsform... 4 3. Fleksibilitet

Læs mere

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012 2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5 SOLRØD KOMMUNE ESDH Projektorganisation Bilag 5 April 2007 Vejledning Dette bilag beskriver projektorganisationen og skal suppleres af leverandøren på basis af nedenstående: 1.1 Projektorganisation Bilaget

Læs mere

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer... 4 2.1 Kundens ændringsanmodning... 4 2.2 Leverandørens ændringsanmodning... 4 2.3 Mindsteindhold for et løsningsforslag...

Læs mere

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter NOTAT Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter 1. Indledning Hver gang, en kommune foretager et it-udbud bør man allerede i planlægningen af udbuddet tænke frem

Læs mere

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter?

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter? UDBUD AF BYGGESAGSSYSTEM OFFENTLIGT UDBUD, OFFENTLIGGJORT DEN 3. JULI 2015. SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 (17/08/2015) NR. 1. 2. REFERENCE SPØRGSMÅL SVAR Bilag 1. Krav 9 Bilag 1. Krav 17 Er det muligt at få

Læs mere

Tilbudsmateriale: Udvidelse af eksisterende serverplatform.

Tilbudsmateriale: Udvidelse af eksisterende serverplatform. 2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Udvidelse af eksisterende serverplatform. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning

Læs mere

Bilag 0 Definitioner

Bilag 0 Definitioner Bilag 0 Definitioner 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formål og indhold... 3 2. Definitioner... 3 Bilag 0 1. FORMÅL OG INDHOLD 1.1 Dette bilag indeholder definitioner til brug for fortolkning

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Version Ændringer Dato 2.1 Rettet i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 17.1 - Krav 17.2 - Krav 17.3 - Krav 17.5 - Krav 17.6 - Krav 17.7 - Krav 17.8 - Krav 17.11 -

Læs mere

Systemet skal kunne håndtere små turneringer med ned til 2 deltagere, såvel som turneringer med op til 1000 deltagere.

Systemet skal kunne håndtere små turneringer med ned til 2 deltagere, såvel som turneringer med op til 1000 deltagere. Turneringssystem Formål At opbygge et internet baseret system til administration af skakturneringer for forskellige arrangørerer, herunder, men ikke begrænset til, skakklubber under Dansk Skak Union. En

Læs mere

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af det i bilaget anførte skema samt de nedenfor og i kontrakten og kravspecifikationen nævnte krav og forventninger.

Læs mere

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles Microsoft aftale 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Fælles Microsoft aftale Mads Konge Nielsen, VIA Effektivisering,

Læs mere

Bilag 11 Ændringshåndtering

Bilag 11 Ændringshåndtering Bilag 11 Ændringshåndtering Version 1.0 04-07-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 TYPER AF ÆNDRINGER... 3 4 GENERELT... 3 5 ATP S FREMSÆTTELSE AF ÆNDRINGSANMODNINGER...

Læs mere

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Den enkle vej til Virk.dk Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Lad os gøre arbejdet Digital selvbetjening og indberetning på Virk.dk forenkler arbejdsgangene og giver

Læs mere

Informationsmøde vedrørende Proof of concept for en integrationsplatform

Informationsmøde vedrørende Proof of concept for en integrationsplatform Informationsmøde vedrørende Proof of concept for en integrationsplatform Dagsorden 1. Velkomst 2. Selve Løsningen 3. Visionen 4. Datamodel 5. Milepæle og prøver 6. Open source 7. Praktisk information Selve

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

Genbrug af offentlig information i Danmark

Genbrug af offentlig information i Danmark Genbrug af offentlig information i Danmark epsiplus - Danmark 27. november 2008 Specialkonsulent Frederik Siegumfeldt It-strategisk kontor IT- og Telestyrelsen Videnskabsministeriet Public Sector Information

Læs mere

Bilag 8 omfatter ikke alle Kundens krav. Nogle af Kundens krav er medtaget i andre Bilag for at have en naturlig sammenhæng til konteksten.

Bilag 8 omfatter ikke alle Kundens krav. Nogle af Kundens krav er medtaget i andre Bilag for at have en naturlig sammenhæng til konteksten. Prøver Bilag 8 Vejledning til tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til prøver. Hele Bilag 8, Prøver, udgør Mindstekrav (MK), der forudsættes opfyldt

Læs mere

Rammeaftale. mellem. IM Soft og Foreningen af skoleledere ved tekniske skoler for levering af systemerne IMS Journal og IMS FakturaFlow

Rammeaftale. mellem. IM Soft og Foreningen af skoleledere ved tekniske skoler for levering af systemerne IMS Journal og IMS FakturaFlow Rammeaftale mellem IM Soft og Foreningen af skoleledere ved tekniske skoler for levering af systemerne IMS Journal og IMS FakturaFlow Side 1 af 6 20. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Aftalens parter...3

Læs mere

WAN udbud Kontraktbilag 5 Tidsplan og implementering. Læsø Kommune

WAN udbud Kontraktbilag 5 Tidsplan og implementering. Læsø Kommune Kontraktbilag 5 Tidsplan og implementering Læsø Kommune Version 1.0 Dato 23.06.2016 Indholdsfortegnelse 1. Vejledning til udfyldelse af Kontraktbilag 5... 3 2. Leverandørens svar på krav vedr. Tidsplan

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 10 - Ændringshåndtering

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 10 - Ændringshåndtering EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 10 - Ændringshåndtering INDHOLD 1. FORMÅL... 3 2. GENERELT OM EGENTLIGE ÆNDRINGER... 3 3. KUNDENS ÆNDRINGSANMODNING... 3 4. LEVERANDØRENS ÆNDRINGSANMODNING... 4 5. MINDSTEINDHOLD

Læs mere

(Bilaget ligger på i pdfformat og word-format.)

(Bilaget ligger på  i pdfformat og word-format.) BILAG 7 DEN AGILE METODE OG SAMARBEJDSORGANISATION (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaer udfyldes af Tilbudsgiver. Besvarelsen

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation 8. juli 2014 Udbud af kontrakt om nyt intranet til Prækvalifikation har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del af det danske, statsejede

Læs mere

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem J.nr. 46-0360 SOF/MLB/mar/mw Udkast af 7. september 2007 K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT Kontrakt om levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem (i det følgende

Læs mere

Kontrakt K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVA- RENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE. udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem

Kontrakt K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVA- RENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE. udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem J.nr.: 460694 HOL/MTG/mw K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVA- RENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE Kontrakt om udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem [ ] (i det følgende kaldet Kunden)

Læs mere

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Spørgsmål og svar II Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Aalborg Universitet Spørgsmål 1 Henvisning: Bilag 3 kravspecifikation

Læs mere

Specifikation af leverancen med priser

Specifikation af leverancen med priser SOLRØD KOMMUNE ESDH Specifikation af leverancen med priser Bilag 4 April 2007 Vejledning Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver, således at bilaget indeholder priser for alle leverandørens ydelser under

Læs mere

Område dækket af servicepakke Vedligehold

Område dækket af servicepakke Vedligehold Område dækket af servicepakke Vedligehold Beskrivelse: Generelt Servicepakke Vedligehold er en del af programmelvedligeholdelsen, men beskrives herunder for at samle relevant information om serviceniveau.

Læs mere

Udbudsbrev Miniudbud

Udbudsbrev Miniudbud Bilag 4d: Skabelon til miniudbud (genåbning af konkurrencen) Udbudsbrev Miniudbud Miniudbud for udførelsen af konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen

Læs mere

Rengøringsservice. Hvordan har SKI håndteret CSR i rammeaftale 18.01 Rengøringsservice?

Rengøringsservice. Hvordan har SKI håndteret CSR i rammeaftale 18.01 Rengøringsservice? Rengøringsservice Hvordan har SKI håndteret CSR i rammeaftale 18.01 Rengøringsservice? 30. september 2013 2 Agenda 1. Kort om rammeaftalens opbygning 2. Krav til leverandører (prækvalifikation) 3. Kundens

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 5 Servicemål 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder.

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. .NET UDVIKLER NATIONALITET: DANSK PROFIL Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. Stor erfaring omkring databasedesign, datahåndtering og MS

Læs mere

BILAG 5.D DOKUMENTATION

BILAG 5.D DOKUMENTATION BILAG 5.D DOKUMENTATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...4 2. Kundens krav til Leverancedokumentation...4 Side 2 of 10 Instruktion til besvarelse af bilaget: Teksten i denne instruktion er ikke en del

Læs mere

BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM HOVEDTIDSPLAN FOR PROJEKTET

BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM HOVEDTIDSPLAN FOR PROJEKTET BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM HOVEDTIDSPLAN FOR PROJEKTET 1 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag:

Læs mere

Bilag 4: Dokumentation

Bilag 4: Dokumentation Bilag 4: Dokumentation Udbud af løn- og personalesystem Side 1 Indhold bilag 4 Bilag 4 Dokumentation... 3 4.1 Indledning... 3 4.2 Overordnede dokumentationskrav... 3 4.3 Dokumentation af leverance... 3

Læs mere

Bilag 9, Kvalitetssikring

Bilag 9, Kvalitetssikring Bilag 9, Kvalitetssikring Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 9.1 - Krav 9.2 - Krav 9.3 - Krav 9.5 - Krav 9.6 - Krav 9.7 - Krav 9.8 - Tilføjet krav 9.14 - Tilføjet

Læs mere

0KAPITEL 2: UDLÆSNING TIL WORD OG EXCEL

0KAPITEL 2: UDLÆSNING TIL WORD OG EXCEL Kapitel 2: Udlæsning til Word og Excel 0KAPITEL 2: UDLÆSNING TIL WORD OG EXCEL 1Målsætninger Målsætningerne er at: Integrere med Microsoft Word. Integrere med Microsoft Excel. Integrere med andre Microsoft-produkter.

Læs mere

Spm.2: Ordregiver bedes bekræfte at tilbuddet skal afleveres den og ikke som angivet i Bilag A den 31.8 kl. 10.

Spm.2: Ordregiver bedes bekræfte at tilbuddet skal afleveres den og ikke som angivet i Bilag A den 31.8 kl. 10. Senest opdateret d. 21.8.2015 Dokumentet indeholder alle til dato offentliggjort spørgsmål og svar. I tilfælde af, at Silkeborg Kommune finder det nødvendigt at foretage ændringer eller supplere oplysningerne

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag indeholder tidsplanen for Systemet. Tilbudsgivers eventuelle forbehold til bilag 8 anføres i forbeholdslisten og skrives

Læs mere

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. Juli 2016

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. Juli 2016 Vejledning i at anvende besvarelsesformular Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal anvende besvarelsesformular på postkasser eller materialer. Du skal

Læs mere

BILAG 14 LICENSBETINGELSER

BILAG 14 LICENSBETINGELSER BILAG 14 LICENSBETINGELSER (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaer med hvide felter udfyldes af Tilbudsgiver. De økonomiske

Læs mere

UDKAST K03 KONTRAKT. 7. november 2012 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE

UDKAST K03 KONTRAKT. 7. november 2012 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE 7. november 2012 UDKAST K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE KONTRAKT om udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem [.] (i det følgende kaldet Kunden)

Læs mere

Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt

Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt CURS (II) udbud Udbud nr. 2017/S 053-098025 EU-udbud af Cisco UCC i Region Syddanmark Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt Kontraktbilag 04 Transitionsprojekt Side 1/6 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED

Læs mere

IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION

IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. december 2016 16/10604-1 Tina Jonsen tjon@vd.dk +45 7244 2220 IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN

Læs mere

Bilag 1: Tidsplan. Udbud af E-rekrutteringssystem

Bilag 1: Tidsplan. Udbud af E-rekrutteringssystem Bilag 1: Tidsplan Udbud af E-rekrutteringssystem Indhold Bilag 1 Tidsplan...3 1.1 Indledning...3 1.2 Den overordnede tidsplan...3 1.3 Krav til detaljeret tidsplan...5 Side 2 af 6 Bilag 1 Tidsplan Det overordnede

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Oktober 2015 Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter benævnt Brugerklubben ). 2 Brugerklubben er et indkøbsfællesskab,

Læs mere

NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration

NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Ny Unik Bolig 4 version på trapperne Det er nu ca. 2 år siden, at første version af Unik Bolig 4 blev lanceret. Siden da er der blevet arbejdet hårdt på at forbedre versionen og finde på nye smarte ting

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

Mdoc - dit fremtidige ESDH system

Mdoc - dit fremtidige ESDH system Mdoc - dit fremtidige ESDH system Dokumenthåndteringssystemet Mdoc samler alle organisationens dokumenter i ét system. Mdoc håndtere alle typer af dokumenter, e-mails, kontrakter, referater m.v. Samtidig

Læs mere

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen Pulje 3, 3. juli 2014. 1 Jf. afsnit 3.4 i udbudsbetingelserne Ordregiver vil udarbejde et kort referat fra orienteringsmødet, som alle tilbudsgiver efterfølgende vil få adgang til. Spørgsmål: Er dette

Læs mere

AFTALE OM LICENS TIL

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ> DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 AFTALE OM LICENS TIL SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE

Læs mere

Spørgsmål og svar EU-udbud 2015/S 155-285470

Spørgsmål og svar EU-udbud 2015/S 155-285470 Spørgsmål og svar EU-udbud 2015/S 155-285470 1. I udbuddet efterspørges et antal mammografiapparater, samt leverance optioner. Er det muligt at tilbyde Mammografisystemer, uden at kunne tilbyde alle Leverance

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

Bilag 10 - Programmel og licensbetingelse

Bilag 10 - Programmel og licensbetingelse Bilag 10 - Programmel og licensbetingelse Bilag 10 - Programmel og licensbetingelser KOMBIT A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR-nr. 19 43 50 75 Side 2 af 11 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Bilaget

Læs mere

Samarbejdsorganisation. Bilag 9

Samarbejdsorganisation. Bilag 9 Samarbejdsorganisation Bilag 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Formål... 4 1.2. Målsætninger omkring samarbejdsorganisationen... 4 1.3. Overordnede krav til samarbejdsorganisationen... 4 1.3.1.

Læs mere

Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD

Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD 1 Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD EPJ SYD Dagsorden: 1. Velkommen 2. Præsentationsrunde 3. Rammer for udbuddet 4. Tidsplan 5. Overblik særlige forhold vedr. udbudsmaterialet 6. Spørgsmål-svar-processen

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM

03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM 03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 5 2. DEFINITIONER... 6 3. LEVERANDØRENS LEVERINGSFORPLIGTELSER... 7 4. KUNDENS IT-MILJØ... 7 5. MODENHED...

Læs mere

Dato for revision: 24. september 2014

Dato for revision: 24. september 2014 Dato for revision: 24. september 2014 Spørgsmål og svar til nationalt udbud: Callcenterløsning (inkl. Licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift. Spørgsmål 1: Prisoplysninger,

Læs mere

Hovedtidsplan og betalingsplan

Hovedtidsplan og betalingsplan SORØD KOMMUNE ESDH Hovedtidsplan og betalingsplan Bilag 1 April 2007 SORØD KOMMUNE Vejledning Hovedtidsplan everandøren skal kvalificere hovedtidsplanen inden for de angivne tidsmæssige rammer ved at indføje

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Spørgsmål / svar til udbud 1 Kontrakt, Pkt. 2, 3. afsnit I Kontrakten, Pkt. 2, 3. afsnit er det anført at Kunden stiller udviklings- og testmiljøer til rådighed for opgaveløsning som beskrevet i bilag

Læs mere

OUTPUT MANAGEMENT PRÆSENTATION LASERNET TIL FORSYNINGSVIRKSOMHEDER

OUTPUT MANAGEMENT PRÆSENTATION LASERNET TIL FORSYNINGSVIRKSOMHEDER OUTPUT MANAGEMENT PRÆSENTATION LASERNET TIL FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Præsentation for: EG Xellent brugergruppemøde Af: Stefan Reina Tabellae A/S i samarbejde med EGU Agenda Introduktion til Tabellae A/S

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

BILAG 6 TEST OG PRØVER

BILAG 6 TEST OG PRØVER BILAG 6 TEST OG PRØVER Vers. 2.0 3.09.2013 (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver. Bilaget

Læs mere