Leverancebeskrivelse. Miniudbud iht. rammeaftale om Borgerskab og Service. Juli 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leverancebeskrivelse. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008"

Transkript

1 Leverancebeskrivelse Miniudbud iht. rammeaftale om Borgerskab og Service Juli 2008

2 Dato: Kontor: Udviklingsenhed J.nr.: I4148 Sagsbeh.: CHS Fil-navn: Leverancebeskrivelse Leverancebeskrivelse Anskaffelse vedr. skabelon og formularsystem

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Formål Sammenhæng til øvrige bilag Kundens krav og kvalitetsforventninger Introduktion og formål med Leverancen Begrænsninger Projekts omfang Tidligt Proof-of-concept Krav vedrørende leverandørens tilbud Krav til leverancens kvalitet Funktionelle krav Non-Funktionelle Krav Obligatoriske, åbne standarder for software i det offentlige Optioner til leverancens kvalitet Kundens krav til tidsplan Kundens krav til Samarbejdsorganisationen Tabeloversigt... 20

4 1. Indledning Dokumentet angiver Integrationsministeriets krav i forbindelse med anskaffelse af et standardprodukt til håndtering af skabeloner 1 og digitale formularer Formål Leveringsaftalebilaget angiver Kundens Kravspecifikation, svarende til Kundens kvalitetsforventninger. Leverandøren skal ifm. udarbejdelse af tilbuddet angiver sit Løsningsforslag relateret til Kundens Kravspecifikation Sammenhæng til øvrige bilag I det følgende er angivet væsentlige sammenhænge til øvrige bilag. Krav til arbejdsopgaver og integration vil fremgå af Leverancebeskrivelse bilag 1 Løsningsbeskrivelse og kravbesvarelse skal fremgå af Kravopfyldelsesskemaer 1 Skabeloner anvendes bredt i Integrationsministeriet som term for semi-automatisk generering af elektroniske dokumenter (Microsoft Word) der udskrives og sendes til ministeriets klienter og/eller samarbejdspartnere. Skabeloner skal fremover forstås bredt som generering af output til klienter/partnere gennem forskellige kanaler f.eks. print, , SMS.

5 2. Kundens krav og kvalitetsforventninger 2.1. Introduktion og formål med Leverancen Dette bilag vedrører som nævnt anskaffelsen af et nyt standard system til håndtering af skabeloner (print/output) og digitale formularer (input) der kan anvendes generelt af alle Integrationsministeriets sagsbehandlingssystemer. Baggrund Anskaffelsen af et standardprodukt til håndtering af både skabeloner og digitale formularer er initieret ved flere igangværende projekter samt en grov skanning af markedet for produkter til håndtering af hhv. skabeloner og digitale formularer f.eks.: Håndtering af skabeloner/print ifm. Integrationsministeriets ESDH implementering er set som en forudsætning for en succesfuld udrulning af ESDH projektet. Et fokus område i Integrationsministeriet web-strategi er digitale formularer, med det formål at skabe bedre borgerservice og forsimple interne arbejdsprocesser. Ministeriet har i dag ikke et tidssvarende standardprodukt der kan honorere kravene fra hhv. ESDH projektet eller web-strategien i relation til håndtering af skabeloner og digitale formularer Begrænsninger Anskaffelsen af et standardprodukt til håndtering af skabeloner/print er en delleverance til ministeriets igangværende ESDH implementering. ESDH implementeringen har endnu ikke afdækket alle krav. Det samme gælder for anskaffelse af standardprodukt til håndtering af digitale formularer, som er et vigtigt element i ministeriets web-strategi. Derfor er krav og målsætninger i dette dokument overordnede og en senere kvalifikationsfase skal, sammen med leverandøren, færdiggøre den endelige kravspecifikation Projekts omfang Figuren illustrerer omfanget for implementeringen et standardprodukt for håndtering af skabeloner og digitale formularer.

6 Klient/myndighed Kommunikationsenhed ESDH Sekretariat Sagsbehandler Anvender Udvikler/ vedligeholder Anvender Digitale formularer Skabelon system Integration til ESDH (Public360) Figur 1 Kontekst diagram De enkelte aktører, som illustreret i Figur 1, har følgende opgaver: Sagsbehandlere anvender skabelonsystemet til generering af breve der udsendes til klienter/myndigheder. Breve generes på baggrund af et tænkt skabelonsystem der integrerer med ESDH løsningen for fletning med relevante sagsdata. Yderligere vil der også skulle integreres med ministeriets bruger- og klient database, som ikke er illustreret på ovenstående figur. Dette betragtes dog som en del af omfanget af projektet. ESDH sekretariatet udvikler og vedligeholder skabeloner (breve). ESDH sekretariatet skal oprettes ifm med implementeringen af ESDH løsningen og vil have ansvaret for vedligeholdet og udviklingen af løsningen fremover. Sekretariatet vil have ansvaret for at udvikle skabeloner og sikre integrationen til ESDH løsningen. Kommunikationsenheden udvikler og vedligeholder elektroniske formularer (Efter en fuld implementering af ESDH projektet, vil det være naturligt at en del af dette arbejde overgår til ESDH sekretariatet). Dette kan f.eks. være udviklingen af et ansøgningsskema, som skal ende med oprettelsen af en sag i ESDH løsningen. Afdelingen har ansvaret for, sammen med leverandøren, at udvikle processen og sikre integrationen til ESDH løsningen. Klienter/myndigheder anvender elektroniske formularer f.eks. i forbindelse med ansøgninger og høringer. Omfanget bliver at sikre anskaffelse at et standardprodukt der kan understøtte krav og målsætninger og yderligere implementere dette produkt så ministeriet kan vedligeholde og udvikle løsningen fremover. Leverancen inkluderer: Anskaffelse af standardprodukt der opfylder de i dette dokument beskrevne målsætninger, arbejdsopgaver og krav

7 Udvikling af integrationer mellem der valgte produkt og ministeriet igangværende ESDH implementering Gennem rådgivning, uddannelse samt udvikling af skabeloner og digitale formularer til den første fase af ESDH implementeringen, sikre at ministeriet selv kan overtage vedligehold og udvikling af løsningen Som beskrevet i afsnit 2.2 kendes de endelige krav til leverance endnu ikke. Derfor vil første del af leverancen indeholde en yderligere kvalifikationsfase Tidligt Proof-of-concept Kunden betragter nedenstående kriterier som afgørende for langtids-succes med hhv. skabeloner og digitale formularer De betragtes også som de mest risikable områder. Mangler på disse områder kan næppe udbedres sent i projektet. For at udgå dette kræver ministeriet et tidligt proof-of-concept. De detaljerede krav til proof-of-concept projektet udarbejdes i samarbejde med leverandøren. Ministeriet kan opsige aftalen i henhold til leveranceaftalen, hvis proof-of-concept fejler. Nedenstående beskriver de overordnede krav til proof-of-concept. Leverandøren skal demonstrere integrationen med ministeriets fremtidige ESDH system (Public 360, Software Innovation) i relation til skabeloner Leverandøren skal demonstrere anvendelse af digitale formularer i et veldefineret scenarie som er realistisk set i relation til ministeriets sagsbehandling 2.5. Krav vedrørende leverandørens tilbud Leverandøren kan i sin besvarelse eventuelt vedhæfte supplerende standardbeskrivelser til uddybning af tekst indføjet i nærværende dokument, idet der i så fald i rubrikken til besvarelse af kravet angives en konkret henvisning til de relevante tekstafsnit i den supplerende beskrivelse. Krav ID Kravtype Kravbeskrivelse K1-Kn* Lab03-T-1 Kunden erhverver en tidsubegrænset brugsret til det leverede Standardprogrammel og Dokumentation. Lab03-T-2 Kunden må frit benytte tredjemands bistand til drift af Standardprogrammellet for Kunden, herunder til i den forbindelse at lade leveret Standardprogrammel installere, hoste, overvåge og driftsafvikle hos tredjemand. Lab03-T-3 Kunden må frit benytte tredjemands bistand til Forvaltning af Standardprogrammellet for Kunden, herunder til i den forbindelse at lade

8 tredjemand administrere Kundens licensaftale samt kontakten til Leverandøren i forhold til Standardprogrammellet. Det er ikke en del af mindstekravet, at forvalteren skal have ret til indsigt i økonomiske forhold vedrørende licensen og Standardprogrammellet. Lab03-T-4 Kunden opnår ret til at anvende Standardprogrammellet til bearbejdning af alle former for data, såvel Kundens egne som øvrige fysiske og juridiske personers. Retten gælder brug som led i Kundens aktiviteter. Lab03-T-5 Alle fysiske og juridiske personer, uden undtagelse, med tilknytning til Kunden, må anvende Standardprogrammellet som led i Kundens aktiviteter. Tredjemand har således fri adgang til at indtaste data og foretage opdatering i Systemet, i det omfang dette sker som led i Kundens forretningsprocesser. Kundens brugsret til standardprogrammel omfatter også den brug hos Kundens leverandører samt andre tredjemænd, der følger naturligt med afprøvning og brug af Systemet efter dets formål. Er vederlaget for brug af Standardprogrammellet knyttet til forskellige typer af brug, kategorier af brugere eller antal brugere, skal dette tydeligt fremgå med tilhørende priser. Lab03-T-6 Ved eventuel udlicitering af forretningsprocesser fra Kunden, må andre fysiske og juridiske personer installere og anvende Standardprogrammellet som led i varetagelse af aktiviteter for Kunden. Lab03-T-7 Kunden har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter Leveringsaftalen til de af Rammekontraktens. Lab03-T-8 Kunden opnår ret til at videresælge de erhvervede licenser i det omfang ændrede forhold efter Leveringsaftalens indgåelse indebærer, at Kunden ikke længere får behov for de pågældende licenser. Lab03-T-9 Hvor Kunden har erhvervet en udviklings- og/eller testlicens til Standardprogrammel, kan licensen anvendes af Kundens Vedligeholdelsesleverandør i forbindelse med levering af Ydelser til Kunden. Rettigheder til opdateringer og fejlrettelser Lab03-T-10 I Leveringsaftalens garantiperiode skal Leverandøren sikre Kunden adgang til Standardprogrammel producentens eventuelle fejlrapporteringer, online viden-base, online support og anden informationsbase, som producenten stiller almindeligt til rådighed for brugere af det pågældende Standardprogrammel. Lab03-T-11 I Leveringsaftalens garantiperiode skal Leverandøren informere om og uden yderligere beregning tilbyde Kunden samtlige nye fejlrettelser og Releases af det leverede Standardprogrammel. Lab03-T-12 Leverandøren garanterer at Standardprogrammellet, i mindst 12 måneder efter Standardprogrammellets levering til Kunden vil opfylde den funktionalitet, der er beskrevet i den til Standardprogrammellet hørende Dokumentation. Garantien indebærer ingen begrænsninger i eller indskrænkning af Leverandørens øvrige garantier under Leveringsaftalen. Lab03-T-13 Når Kunden konstaterer problemer, der må antages at bero på fejl eller mangler i de leverede Standardprogrammel eller i Dokumentationen, skal Leverandøren indenfor Leveringsaftalens garantiperiode vederlagsfrit diagnosticere og afhjælpe problemet. Lab03-T-14 Kunden er i Leveringsaftalens garantiperiode berettiget til at undlade at idriftsætte nye Releases af det leverede Standardprogrammel. Kunden vurderer, hvorvidt eventuelle fordele ved nye udgaver opvejer eventuelle ulemper.

9 Lab03-T-15 Såfremt Kunden har aftalt betaling for idriftsatte Releases og undlader at idriftsætte en ny Release, men på et senere tidspunkt ønsker at opgradere til seneste Release, er Kunden ikke forpligtet til at betale for eventuelle mellemliggende Releases. Lab03-T-16 Med henblik på at bedømme, om en ny Release skal idriftsættes, er Kunden berettiget til at anvende denne i en prøveperiode på indtil 30 arbejdsdage, uden at den pågældende Release anses for idriftsat. Kunden kan frit vælge at fortsætte på den tidligere Release, uden at dette fritager Leverandøren fra sine pligter overfor Kunden. Rettigheder til Dokumentation Lab03-T-17 Kunden opnår samme ret til brug og overdragelse af den til Standardprogrammellet hørende Dokumentation, som Kunden har til selve Standardprogrammellet. Lab03-T-18 Leverandøren skal levere Dokumentation, på Engelsk eller Dansk. Lab03-T-19 Ved levering af Standardprogrammel skal Leverandøren uden særskilt betaling levere den Dokumentation, der er nødvendige for at installere systemet, holde systemet i drift, samt vedligeholde dette. Øvrige forhold Lab03-T-20 Leverandørens eventuelle omkostninger til licens fra 3.mand er i alle forhold Kunden uvedkommende. Lab03-T-21 Tilbuddets udformning skal klart adskille priser for standardprogrammel/licenser, udvikling, uddannelse, samt vedligehold og support Lab03-T-22 Tilbuddet skal indeholde fastpris for standardprogrammel/licenser. Lab03-T-23 Tilbuddet skal indeholde fastpris, samt estimat for udviklingstimer/- dage, samt et estimat på forbrug. Lab03-T-24 Tilbuddet skal indeholde fastpris, samt estimat for uddannelsestimer/-dage, samt et estimat på forbrug. Lab03-T-25 Tilbuddet skal indeholde fastpris for aftale om support og vedligehold. Tabel 2-1 Krav vedrørende leverandørens tilbud 2.6. Krav til leverancens kvalitet Den primære leverance er anskaffelsen af et standardprodukt til håndtering af skabeloner og digitale formularer der understøtter ministeriet arbejdsgange (se Leverancebeskrivelse - bilag 1). Kravene til funktionalitet kan beskrives separat for hhv. skabeloner og formularer. Skabeloner Ministeriet har i forbindelse med sin ESDH implementering besluttet at implementere en ny løsning til håndtering af elektroniske formularer. Overordnet set skal løsning kunne genere dokumenter/output ifm. med sagsbehandlingen, typisk Microsoft Word dokumenter, der sender til klienter eller partnere. Dette kan f.eks. være i forbindelse med afgørelser eller høringer. Processen er illustreret på Figur 2. Figuren er beskrevet i detaljer i bilag 1.

10 3. Redigere dokument Sagsbehandler 1. Udskriv dokument 5. Send dokument Sagsbehandlings system 2. Generer dokument Skabelon system Figur 2 Princip for anvendelse af skabeloner 4. Afslut og gem dokument De primære krav til løsningen går på en integration med ministeriet valgte ESDH løsningen (Public360 fra Software innovation) og at ministeriet selv kan overtage forvaltningen af produktet. Yderligere skal løsningen på sigt integreres med ministeriets eksisterende ESDH løsninger og kunne fungere stand-alone ifm administrative skabeloner. Digitale formularer Som også beskrevet i Leverancebeskrivelsen - bilag 1, skal anvendelse af digitale formularer understøtte forbedret borgerservice og forsimplede interne arbejdsprocesser. Anvendelse af digitale formularer vil typisk være baseret på formularer publiceret på ministeriets egen/partner portal f.eks. i forbindelse med ansøgninger om visum, arbejdstilladelse m.m. Standardproduktet til håndtering af digitale formularer skal altså understøtte dataindsamling og integrationer til ministeriet ESDH løsninger, såvel planlagte som eksisterende ESDH løsninger. Yderligere forventes det at produktet inkluderer en workflow funktionalitet som understøtter processen fra indsamlingen af data til f.eks. oprettelsen af en sag i ESDH løsningerne Funktionelle krav Kundens Funktionelle krav er formaliseret og angivet i Tabel 2-2. Kravene omfatter blandet andet krav til funktionalitet, integration, procesunderstøttelse, dialoger, beregningsregler og grænseflader.

11 Krav ID Kravtype Titel Beskrivelse K1-Kn Lab03-F-1 Arbejdsopgaver og principper. Produktet skal understøtte ministeriets arbejdsopgaver og de principper som beskrevet i bilag 1, kapitel 2. Lab03-F-2 Integrationer Produktet skal understøtte ministeriets krav til integrationer mellem produktet og ministeriets igangværende ESDH implementering som beskrevet i bilag 1, kapitel 3. Lab03-F-3 K1 Dokumenter med flere modtagere (genpart) Dokumenter kan have flere modtagere, for disse gælder: Alle dokumenterne skal kunne redigeres individuelt Dokumenterne skal kunne mærkes med et vandmærke (f.eks. teksten: kopi) Lab03-F-4 Multibrevfletning Der skal være mulighed for multibrevfletning ifm. breve til mange modtagere Lab03-F-5 Fælles layout Det skal være muligt at anvende fælles layout og tema på skabelonerne f.eks. brevhoved skal kunne anvendes på alle dokumenter. Layout og tema skal endvidere kunne tilpasses forskellige forretningsområder, altså forskelligt layout på samme skabelon afhængigt af anvender/rolle f.eks. bør f.eks. logo kunne udskiftes afhængigt om anvender sidde i departementet eller udlændingeservice. Lab03-F-6 K1 Elektronisk underskrift Der skal være support for elektronisk underskrift ifm. udsendelse af skrivelser/afgørelser Ministeriet skal have underskrift på udgående kommunikation. Underskrift f.eks. i form af et billede skal dynamisk kunne indsættes på baggrund af brugerens initialer. Lab03-F-7 K1 Udviklingsværktøjer Udvikling og vedligeholdelse af skabeloner og digitale formularer bør foregå i standardværktøjer f.eks.: for skabeloner - MS Word for digitale formularer - Dreamweaver Lab03-F-8 Visning og redigering af generede dokumenter Lab03-F-9 K2 Integration af digitale formularer og betaling Lab03-F-10 Opsamlede data for digitale formularer Der skal være muligt for sagsbehandleren at få vist det generede dokument og redigere dette, inden det arkiveres i ESDH løsningen. Redigering skal forgår med ministeriets officepakke. Leverandøren skal redegøre for hvordan der kan foretages on-line betalinger ifm. med udfyldelse af digital formular Opsamlede data, igennem digitale formularer, skal kunne gemmes i produktet Lab03-F-11 K2 Udskrift af digitale formularer Det skal være muligt at udskrive formularer, således at de kan udfyldes i papirform og indsendes f.eks. en ansøgning. Set i relation til skanning skal formularer mærkes med kode/reference nummer (stregkode) så formularen kan identificeres ifm. skanning Lab03-F-12 K1 Metadata og emneord Skabeloner og digitale formularer skal kunne indeholde

12 metadata og emneord, som generelt anvendes i ESDH løsningen. Lab03-F-13 Workflow/proces Leverandøren skal redegøre for hvordan workflow, som bør være indbygget i produktet, kan anvendes primært i relation til digitale formularer. Workflow kan være mellem både interne og eksterne aktører. Dette indebærer også en redegørelse for hvordan denne funktionalitet integreres til ESDH løsningen. Scenario: En virksomhed initierer initierer en ansøgning om arbejdstilladelse Udlændinge service videresender ansøgning til ansøger Ansøger udfylder formular Sag oprettes i ESDH løsningen Lab03-F-14 Versioner af skabeloner og digitale skabeloner Lab03-F-15 Digitale formularer skal kunne gemmes af slutbruger Skabeloner og digitale formularer skal kunne versioneres og løsningen skal kunne sikre af kun den aktive version benyttes. Leverandøren skal redegøre for hvordan digitale formularer kan gemmes af slutbrugeren. F.eks. hvis slutbrugeren ikke har alle information nødvendigt for at kunne udfylde formularen, skal det være muligt for slutbrugeren af afbryde sin arbejdsgang og vende tilbage til formularen senere. Lab03-F-16 Sprogunderstøttelse Der skal være mulighed for understøttelse af flere sprog for både digitale formularer og skabeloner. Lab03-F-17 K1 Understøttelse af skærmlæseprogrammer Digitale formularer skal understøtte skærmlæseprogrammer som f.eks. JAWS. Se f.eks. reference: JAWS for Windows Lab03-F-18 Hjælpetekster til digitale formularer Tabel 2-2, Funktionelle krav - Kravtabel Produktet skal kunne håndtere kontekstafhængige hjælpetekster i forbindelse med alle input-felter og/eller funktioner ifm med digitale formularer. Hjælpeteksten vises først, hvis brugeren vælger dette via en genvej. Eksempelvis vha. et ikon med et spørgsmålstegn eller via en hjælpetekst pr skærmbillede. Alle hjælpetekster defineres i en XML-fil, så de kan genbruges alle relevante steder i løsningen og let kan ændres af InM Non-Funktionelle Krav Kundens Non-Funktionelle krav er formaliseret og angivet i Tabel 2-3. Kravene omfatter blandet andet krav til IT-sikkerhed, Lovgivning, som ikke er udtrykt gennem funktionelle krav, Angivelse af om Open Source, som må, kan eller skal anvendes, Leveringssteder dvs. de lokationer, hvor løsningen skal anvendes og Uddannelse foregå. Krav til konvertering kan enten indgå i nærværende tabel eller indgå som en Option.

13 Krav ID Kravtype Titel Beskrivelse K1-Kn Krav til teknisk IT arkitektur Lab03-NF-1 K1 Ministeriets nuværende infrastruktur/platform Løsning skal understøtte ministeriets nuværende infrastruktur f.eks. operativsystem, databasesystemer, webserver, applikationsserver m.m. For så vidt muligt skal ministeriets eksisterende hardware anvendes. Udvikling og test forventes af kunne fungere i et virtualiseret miljø (WMWare). Ministeriet ønsker leverandørens kommittent for opgradering til Windows2008. Information: Ministeriet infrastruktur er baseret på en Microsoft platform. (Microsoft 2003 R2, Microsoft SQL 2005 SP2 m.m.) Lab03-NF-2 Microsoft Office 2007 Løsningen skal understøtte Office 2007 og generede dokumenter som skal være baseret på OOXML eller ODF. Løsningen skal kunne genere standardiseret redigerbart output der kan anvendes af Integrationsministeriets Microsoft Office pakke. Information: Integrationsministeriet har besluttet at opgradere sin Microsoft Office pakken til version Dette forventes afsluttet oktober Lab03-NF-3 K2 Support for andre Microsoft Office produkter Løsning bør supportere alle Microsoft Office 2007 dokumenttyper. Det forventes at også administrative skabeloner til f.eks. præsentationer (PowerPoint) vil skulle håndteres. Tilsvarende for Microsoft Excel. Lab03-NF-4 Publicering af digitale formularer på internet Formularen skal kunne leve op til valgt W3C standard. Aktuelt XHTML 1.0 transitional, samt WCAG niveau AA. Reference: Aktuel samt IT- og telestyrelsens Vejledning til WCAG Lab03-NF-5 Styling af digitale formularer Formularen skal kunne trække på styling fra eksternt CSS, således at formularen uden problemer kan udstilles på flere portaler. Lab03-NF-6 K1 Modulering af digitale formularers bestanddele Formularens bestanddele skal kunne editeres og sammensættes i xml-baserede moduler som kan tagges til fremsøgning og distribution. Navngivning og strukturering af XML baserede moduler skal baseres på OIOXML

14 Lab03-NF-7 K2 Output til Avisannocer Til brug for publicering i aviser skal skabelon kunne leveres i output efter branchestandard. Dvs. at billeder indeholdt skal korrigeres efter ICC-profil og farverne skal være cmyk-separerede, ikke RGB. Udarbejdes som 80% akromatisk separation med max. trykprocent på 220%. Rastering på 34 linjer. Det anbefales, at der ikke anvendes skrifter i mindre end 8 pkt. i positiv og 10 pkt. i negativ. Reference: p=0&parent=24&id=197 Lab03-NF-8 K2 Netpublikationer (HTML- Output) Publikationer og omslag skal ligeledes kunne eksporteres til publikation på www. I den forbindelse skal Statens standard for elektronisk publicering overholdes. Bemærk at krav til hvilken W3C validering der ønskes fastsættes uafhængigt. Reference: index.htm Rapportering Lab03-NF-9 K1 Statistik på anvendelse af skabeloner og digitale formularer Der skal kunne indsamles statistiske oplysninger om anvendelse af skabeloner og formularer. Uddannelse Lab03-NF-10 Superbruger uddannelse Leverandører skal uddanne 5 superbrugere der sætter dem i stand til af uddanne andre brugere. Yderligere skal der være generel mulighed for uddannelse af superbrugere. Information: Superbrugere forventes af kunne udvikle og vedligeholde skabeloner. Lab03-NF-11 Udannelse af driftspersonale Leverandøren skal uddanne 3 IT ansatte i driftsafdelingen, der sætter dem i stand til at drifte og konfigurere løsningen. Lab03-NF-12 K2 Tidspunkt for uddannelse Uddannelse af driftspersonale skal udføres indenfor den sidste måned før produktet leveres. Hvis nødvendigt skal uddannelse gentages hvis leverancen forsinkes. Installation Lab03-NF-13 Miljøer Leverandøren skal redegøre for og i samarbejde med ministeriets driftsafdeling installere udviklings, test- og produktionsmiljø Dokumentation Lab03-NF-14 Dokumentations- og uddannel- Inden leverance, skal dokumentation og uddannelses ma-

15 sesmateriale teriale være tilgængeligt Lab03-NF-15 Specialudviklet software For speciel udviklet software og integrationer skal alt dokumentation være tilgængelig senest én måned efter leverancen. Lab03-NF-16 Format på dokumentation Al dokumentation skal leveres i elektronisk form og baseret på ministeriets skabeloner. Ministeriet kan frit modificere og kopiere dokumentationen til eget behov. Lab03-NF-17 Godkendelse af dokumentation Al dokumentation skal godkendes af ministeriet Drift, support og vedligehold Lab03-NF-18 Drift, support og vedligehold Leverandøren skal i tilbuddet inkludere et oplæg til og pris for en vedligeholdelsesaftale, der som minimum skal inkludere: Tabel 2-3, Non-Funktionelle krav Kravtabel Helpdesk support (funktionelle spørgsmål). Hvornår er denne tilgængelig, sprog, eskalering osv. Afhjælpning af fejl i konfiguration og produktfejl samt relaterede reaktionstider (on-site) Statistik på support og afhjælpning af fejl skal være tilgængelig for kunden Support for opgradering til nye versioner Krav til opsigelse af support aftale (ministeriet forventer 24 måneder) Obligatoriske, åbne standarder for software i det offentlige For at sikre et fundament for fremtidens informationssamfund er der og bliver der løbende udviklet og godkendt fælles standarder, som det offentlige skal efterleve. Standarderne er nærmere beskrevet af IT- og Telestyrelsen, og der henvises til Kunden har i Tabel 2-4 angivet aktuelle standarder samt markeret hvilke standarder, som Kunden vurderer relevant for løsningen, angivet krav om yderligere Dokumentation, samt evt. stillet krav om udarbejdelse af alternativt løsningsforslag.

16 Kravtabel Obligatoriske, åbne standarder Reference til fællesformulering af kravspørgsmål A B C D Krav ID Mulige kravtyper K1-Kn K1-Kn K1-Kn Lab03- OS-01 Standarder for dataudveksling mellem offentlige myndigheder (OIOXML) X Lab03- OS-02 Standarder til elektronisk sags- og dokumenthåndtering (FESD) X Lab03- OS-03 Standarder til elektroniske indkøb i det offentlige (OIOUBL) X Lab03- OS-04 Standarder for digital signatur (OCES) X Lab03- OS-05 Standarder for offentlige hjemmesider og tilgængelighed X Lab03- OS-06 Standarder for it-sikkerhed (DS kun for staten) X Lab03- OS-07 Standarder for dokumentudveksling (ODF/OOXML) Tabel 2-4, Obligatoriske, åbne standarder - Kravtabel I Tabel 2-5 er angivet de fælles spørgsmålsformuleringer, som A, B, C og D referer til. Det endelige kravnummer fås ved at sammensætte Krav ID med Reference til fællesformulering af kravspørgsmål, f.eks. Lab03-OS-01-A. X

17 Fællesformulering af spørgsmål til brug for kravformulering gældende Offentlige, åbne standarder A B Standarden skal indgå i løsningen (Kundens relevans vurdering) Leverandøren skal i tilbudet svare på flg. spørgsmål: A. Svækker kravet sikkerhedsniveauet væsentligt i forhold til anvendelse af andre standarder? B. Medfører kravet væsentlig funktionel forringelse, der er direkte forårsaget af anvendelsen af standarden? C. Medfører kravet en markant øgning af implementeringstiden? Medfører kravet konflikt med standarder, der på grund af internationale forpligtelser er gældende inden for enkeltområder. C Såfremt Leverandøren vurderer, at standarden giver en væsentlig fordyrende løsning i forhold til anvendelse af andre standarder, skal Leverandøren i tilbudet beskrive en supplerende alternativ løsning D Har Leverandøren i tilbudet beskrevet en supplerende alternativ løsning jf. spørgsmål C ovenfor, da skal Leverandøren i tilbudet for supplerende alternative løsning ligeledes svare på spørgsmålene angivet under B. Tabel 2-5, Obligatoriske åbne standarder - Spørgsmål Optioner til leverancens kvalitet Kundens krav til Optioner er angivet i Tabel 2-6. Options ID Kravty- Titel Beskrivelse K1-Kn Lab03-O-1 Udvikling/implementering af skabeloner Ministeriets ønsker en prissætning for udvikling af skabeloner til brug for ESDH løsningens fase 2. Prisen skal beskrives for hhv. simple og komplekse skabeloner, samt en definition for begrebet simple og komplekse formularer. ESDH implementeringens fase 2 indeholder udvikling af ca. 170 skabeloner. Lab03-O-2 Uddannelse Ministeriet ønsker en option for uddannelse for hhv. superbrugere og driftspersonale Lab03-O-3 Udvikling af formularer Ministeriets ønsker en prissætning for udvikling af digitale formularer. Prisen skal beskrives for hhv. simple og komplekse skabeloner e. lign, samt en definition for begrebet simple og komplekse formularer. Tabel 2-6, Optioner ESDH implementeringens fase 2 indeholder udvikling af ca. 170 skabeloner.

18 2.7. Kundens krav til tidsplan Krav ID Krav Type Kravbeskrivelse K1-Kn Lab03-TP-1 Kundens krav til Start af projekt: Lab03-TP-2 Kundens krav til Afslutning af projekt: Lab03-TP-3 En detaljeret plan for kundens aktiviteter, med en tilhørende beskrivelse. Lab03-TP-4 Kundens minimumskrav til faseopdeling 0 Start af projekt og aftaleindgåelse 1 Kvalifikationsfase (leverandørens krav, organisationens modenhed og fastlæggelse af POC) 2 POC* 3 Implementering og test 4 Uddannelse 5 Overdragelse og support/vedligehold. *Integrationsministeriet betinger sig et succesfuldt POC for endeligt køb. Lab03-TP-5 En detaljeret plan for hver projektfase. Lab03-TP-6 En detaljeret plan for leverandørens aktiviteter, samt evt. aktiviteter mellem leverandøren og underleverandører, med en tilhørende beskrivelse. Tabel 2-7, Tidsplan Kravtabel Den endelige tidsplan udfærdiges med leverandøren i kvalifikationsfasen 2.8. Kundens krav til Samarbejdsorganisationen Projektsamarbejdet vil foregå efter Integrationsministeriets PRINCE2-model. I forbindelse med kontraktindgåelse nedsættes en styregruppe som handler på baggrund af afvigelsesledelse efter PRINCE2 modellen og i øvrigt sammentræder ved faseovergange, etc. Options ID Kravty- Titel Beskrivelse Lab03-SA-1 K1-Kn Leverandørens indplacering af projektet Projektets organisering i Leverandørens, og evt. underleverandørers, organisation med placering af samtlige projektmedarbejdere i et organigram. Lab03-SA-2 K1 Leverandørens projektleder Integrationsministeriet forventer at leverandørens projektleder som minimum er foundation-certificeret i PRINCE-modellen Lab03-SA-3 K1 Leverandørens projektleder Integrationsministeriet forventer at leverandørens projektleder som minimum har 3 års erfaring med projektledelse efter PRINCE2-modellen. Lab03-SA-4 K1 Uddannelse Uddannelse af brugere skal finde sted på Kundens lokalitet Lab03-SA-5 Udvikling Udviklingsarbejdet skal finde sted på Leverandørens lokalitet. Lab03-SA-6 Kontaktdata Integrationsmnisteriet skal modtage konkrete kon-

19 taktdata på relevante medarbejdere i samarbejdsorganisationen. Lab03-SA-7 K1 Leverandørens budgetopfølgning Det påhviler Leverandøren løbende at foretage budgetopfølgning i forhold til den indgåede kontrakt. Senest den 8. i måneden skal Leverandøren fremsende budgetopfølgning for den forudgående måned og revideret budget for den resterende periode. Enhver afvigelse i op- eller nedadgående retning i forhold til det senest meddelte budget skal begrundes. Leverandøren har i øvrigt pligt til at give organisationen underretning, såfremt det må forudses, at et vederlagsestimat ikke kan forventes overholdt. Underretningen skal indeholde en nærmere redegørelse for årsagen til den forventede overskridelse og et specificeret vederlagsestimat for den resterende del af arbejdet. Lab03-SA-8 K1 Styregruppemøder og rapportering Lab03-SA-9 K2 Projektgruppemøder og rapportering Frekvens for styregruppemøder aftales på baggrund af endelig tidsplan (Mødemateriale udfærdiges i Integrationsministeriets standardskabeloner, eller i af Integrationsministeriets godkendte skabeloner.) Som udgangspunkt afholdes der fælles projektmøder mellem Leverandøren og Kunden 1 gang om måneden, eller efter behov. Alle projektledelsesmøder omfatter statusrapportering på tid, kvalitet og økonomi. Referater fra fælles projektmøder skrives af Leverandøren. Referatet udsendes senest 5 arbejdsdage efter hvert møde, og det er bindende, medmindre der er gjort indsigelse inden for 5 arbejdsdage efter modtagelsen. Referatet skal indeholde en aktivitetsliste med aktiviteter, risici og ansvarlige. Lab03-SA-10 K1 Leverandørens nøglepersoner Angivelse af Leverandørens nøglepersoner: projektleder, stedfortræder for projektleder samt CV for disse med tilføjelse af ressourcekategori på baggrund af 02.18's ressourcekategorier og kompetencemodel. Lab03-SA-11 K1 Planlægning af kundens aktiviteter Som led i sin projektledelse skal Leverandøren udarbejde detaljerede planer, der mindst 15 Arbejdsdage forud angiver, hvornår Kundens personale skal deltage ved Leveringsaftalens opfyldelse. Planen skal indeholde en angivelse af aktiviteternes indhold, således at Kunden kan indkalde det rette personale. Planerne forelægges til Kundens godkendelse Kunden har 3 arbejdsdage til at gøre indsigelse. Lab03-SA-12 K1 Underleverandører Angivelse af Leverandørens underleverandører til projektet samt procedurer for håndteringen af disse. Lab03-SA-13 K1 Projektsite Leverandøren skal stille et projektsite til rådighed for udveksling af projektdokumenter. Lab03-SA-14 K1 Samarbejde med kundens øvrige leverandører Leverandøren er ansvarlig for at oprette en samarbejdsorganisation med ministeriet ESDH leverandør (Software Innovation), med henblik på at sikre integration mellem det leverede produkt og ESDH løsningen. Lab03-SA-15 Sikkerhedsgodkendelse Kunden kan løbende stille krav om sikkerhedsgodkendelse af konsulentfirmaet, konsulentfirmaets even-

20 tuelle underleverandører samt medarbejderne. Tabel 2-8 Samarbejdsorganisation - Kravtabel Yderligere krav til samarbejdsorganisationen udvikles i samarbejde med leverandøren.

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i 06-02-2014 - Vejledning til udfyldelse - Henvisninger til underbilag - Tabel 1 - Tabel 2 - Tabel 3 - Punkt 1.1 - Punkt 3.1

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 LÆSEVEJLEDNING... 1 1.3 SAMMENHÆNG TIL DEN FÆLLESSTATSLIGE

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Midtconsults Projektmanual

Midtconsults Projektmanual s Projektmanual Den 9. oktober 2012 Hovedkontor: Aarhus Kalundborg: Kontakt: Viborgvej 1 Viby Ringvej 5, 2. th. Holbækvej 109 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning DK-8260 Viby J DK-4400 Kalundborg www.midtconsult.dk

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger SPØRGSMÅL O G SV AR U D B U D AF TE K NISK RE V ISION AF E NE RGIMÆRKNINGER AF B YGNINGER 1. oktober 2013 Byggeri og energieffektivitet Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Børne- og Ungdomsforvaltningen - Københavns Kommune Udbudsbetingelser vedrørende udbygning af eksisterende XBRL-løsning i form af udbud af

Børne- og Ungdomsforvaltningen - Københavns Kommune Udbudsbetingelser vedrørende udbygning af eksisterende XBRL-løsning i form af udbud af Børne- og Ungdomsforvaltningen - Københavns Kommune Udbudsbetingelser vedrørende udbygning af eksisterende XBRL-løsning i form af udbud af Aftale om levering, udrulning vedligeholdelse og drift af en XBRL-løsning

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Open Source i Danmark

Open Source i Danmark Open Source i Danmark - udvikling og anvendelse Rapport udarbejdet af E-Source Development ApS for Patent og Varemærkestyrelsen 2001 Resume Open Source er et princip for softwareudvikling, der i modsætning

Læs mere

Vejledninger i God Videnskabelig Praksis

Vejledninger i God Videnskabelig Praksis Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed Vejledninger i God Videnskabelig Praksis med særlig fokus på sundhedsvidenskab naturvidenskab teknisk videnskab Januar 2009 Indholdsfortegnelse Forord 3 Kapitel

Læs mere

Svar på spørgsmål stillet i forbindelse med billetleverandør udbud i Musikhuset Aarhus.

Svar på spørgsmål stillet i forbindelse med billetleverandør udbud i Musikhuset Aarhus. Svar på spørgsmål stillet i forbindelse med billetleverandør udbud i Musikhuset Aarhus. 1. Kravspecifikationen: Funktionalitet 1.1 Bedst mulig brugerfunktionalitet for online kunder 6 Ø Systemet skal kunne

Læs mere

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing 45 Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold

Læs mere

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige Rapport Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige integrationsmodel for borgerportalen og virksomhedsportalen Offentlig Erfaringsrapport Den Digitale Taskforce Christiansborg Slotsplads 1 1218

Læs mere

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Version Ændringer Dato 2.1 Rettet i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 17.1 - Krav 17.2 - Krav 17.3 - Krav 17.5 - Krav 17.6 - Krav 17.7 - Krav 17.8 - Krav 17.11 -

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i - Punkt 1.1 - Punkt 2 - Punkt 8 - Krav 16.1 - Krav 16.4 - Krav 16.5 - Krav 16.6 - Krav 16.7 - Krav 16.8 - Krav 16.9 - Krav 16.11 - Krav

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

Søg penge til din forskning

Søg penge til din forskning K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Søg penge til din forskning En vejledning i at identificere relevante ansøgningsmuligheder, optimere projektbeskrivelser, tidslinjer og budgetter samt i at skrive

Læs mere

Økonomisk konsekvensvurdering af anvendelse af obligatoriske, åbne standarder for software i den offentlige sektor

Økonomisk konsekvensvurdering af anvendelse af obligatoriske, åbne standarder for software i den offentlige sektor Rambøll Management af anvendelse af obligatoriske, åbne standarder for software i den offentlige sektor Modelopstilling og anvendelse på seks specifikke standardforslag April 2007 af anvendelse af obligatoriske,

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Vejledning til statens business casemodel

Vejledning til statens business casemodel Vejledning til statens business casemodel Januar 2014 Den fællesstatslige it-projekt-/programmodel, Digitaliseringsstyrelsen Indhold 1 INDLEDNING...1 1.1 FORMÅL...1 1.2 HVAD ER STATENS BUSINESS CASE-MODEL?...1

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Statusrapport pr. 15. januar 2013 vedrørende medlemssystem til DBS og fælles regnskabssystem til DBS og BiD

Statusrapport pr. 15. januar 2013 vedrørende medlemssystem til DBS og fælles regnskabssystem til DBS og BiD Danske Baptisters Spejderkorps IT-udvalget Statusrapport pr. 15. januar 2013 vedrørende medlemssystem til DBS og fælles regnskabssystem til DBS og BiD Udarbejdet af IT-udvalget i Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere