Leverancebeskrivelse. Miniudbud iht. rammeaftale om Borgerskab og Service. Juli 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leverancebeskrivelse. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008"

Transkript

1 Leverancebeskrivelse Miniudbud iht. rammeaftale om Borgerskab og Service Juli 2008

2 Dato: Kontor: Udviklingsenhed J.nr.: I4148 Sagsbeh.: CHS Fil-navn: Leverancebeskrivelse Leverancebeskrivelse Anskaffelse vedr. skabelon og formularsystem

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Formål Sammenhæng til øvrige bilag Kundens krav og kvalitetsforventninger Introduktion og formål med Leverancen Begrænsninger Projekts omfang Tidligt Proof-of-concept Krav vedrørende leverandørens tilbud Krav til leverancens kvalitet Funktionelle krav Non-Funktionelle Krav Obligatoriske, åbne standarder for software i det offentlige Optioner til leverancens kvalitet Kundens krav til tidsplan Kundens krav til Samarbejdsorganisationen Tabeloversigt... 20

4 1. Indledning Dokumentet angiver Integrationsministeriets krav i forbindelse med anskaffelse af et standardprodukt til håndtering af skabeloner 1 og digitale formularer Formål Leveringsaftalebilaget angiver Kundens Kravspecifikation, svarende til Kundens kvalitetsforventninger. Leverandøren skal ifm. udarbejdelse af tilbuddet angiver sit Løsningsforslag relateret til Kundens Kravspecifikation Sammenhæng til øvrige bilag I det følgende er angivet væsentlige sammenhænge til øvrige bilag. Krav til arbejdsopgaver og integration vil fremgå af Leverancebeskrivelse bilag 1 Løsningsbeskrivelse og kravbesvarelse skal fremgå af Kravopfyldelsesskemaer 1 Skabeloner anvendes bredt i Integrationsministeriet som term for semi-automatisk generering af elektroniske dokumenter (Microsoft Word) der udskrives og sendes til ministeriets klienter og/eller samarbejdspartnere. Skabeloner skal fremover forstås bredt som generering af output til klienter/partnere gennem forskellige kanaler f.eks. print, , SMS.

5 2. Kundens krav og kvalitetsforventninger 2.1. Introduktion og formål med Leverancen Dette bilag vedrører som nævnt anskaffelsen af et nyt standard system til håndtering af skabeloner (print/output) og digitale formularer (input) der kan anvendes generelt af alle Integrationsministeriets sagsbehandlingssystemer. Baggrund Anskaffelsen af et standardprodukt til håndtering af både skabeloner og digitale formularer er initieret ved flere igangværende projekter samt en grov skanning af markedet for produkter til håndtering af hhv. skabeloner og digitale formularer f.eks.: Håndtering af skabeloner/print ifm. Integrationsministeriets ESDH implementering er set som en forudsætning for en succesfuld udrulning af ESDH projektet. Et fokus område i Integrationsministeriet web-strategi er digitale formularer, med det formål at skabe bedre borgerservice og forsimple interne arbejdsprocesser. Ministeriet har i dag ikke et tidssvarende standardprodukt der kan honorere kravene fra hhv. ESDH projektet eller web-strategien i relation til håndtering af skabeloner og digitale formularer Begrænsninger Anskaffelsen af et standardprodukt til håndtering af skabeloner/print er en delleverance til ministeriets igangværende ESDH implementering. ESDH implementeringen har endnu ikke afdækket alle krav. Det samme gælder for anskaffelse af standardprodukt til håndtering af digitale formularer, som er et vigtigt element i ministeriets web-strategi. Derfor er krav og målsætninger i dette dokument overordnede og en senere kvalifikationsfase skal, sammen med leverandøren, færdiggøre den endelige kravspecifikation Projekts omfang Figuren illustrerer omfanget for implementeringen et standardprodukt for håndtering af skabeloner og digitale formularer.

6 Klient/myndighed Kommunikationsenhed ESDH Sekretariat Sagsbehandler Anvender Udvikler/ vedligeholder Anvender Digitale formularer Skabelon system Integration til ESDH (Public360) Figur 1 Kontekst diagram De enkelte aktører, som illustreret i Figur 1, har følgende opgaver: Sagsbehandlere anvender skabelonsystemet til generering af breve der udsendes til klienter/myndigheder. Breve generes på baggrund af et tænkt skabelonsystem der integrerer med ESDH løsningen for fletning med relevante sagsdata. Yderligere vil der også skulle integreres med ministeriets bruger- og klient database, som ikke er illustreret på ovenstående figur. Dette betragtes dog som en del af omfanget af projektet. ESDH sekretariatet udvikler og vedligeholder skabeloner (breve). ESDH sekretariatet skal oprettes ifm med implementeringen af ESDH løsningen og vil have ansvaret for vedligeholdet og udviklingen af løsningen fremover. Sekretariatet vil have ansvaret for at udvikle skabeloner og sikre integrationen til ESDH løsningen. Kommunikationsenheden udvikler og vedligeholder elektroniske formularer (Efter en fuld implementering af ESDH projektet, vil det være naturligt at en del af dette arbejde overgår til ESDH sekretariatet). Dette kan f.eks. være udviklingen af et ansøgningsskema, som skal ende med oprettelsen af en sag i ESDH løsningen. Afdelingen har ansvaret for, sammen med leverandøren, at udvikle processen og sikre integrationen til ESDH løsningen. Klienter/myndigheder anvender elektroniske formularer f.eks. i forbindelse med ansøgninger og høringer. Omfanget bliver at sikre anskaffelse at et standardprodukt der kan understøtte krav og målsætninger og yderligere implementere dette produkt så ministeriet kan vedligeholde og udvikle løsningen fremover. Leverancen inkluderer: Anskaffelse af standardprodukt der opfylder de i dette dokument beskrevne målsætninger, arbejdsopgaver og krav

7 Udvikling af integrationer mellem der valgte produkt og ministeriet igangværende ESDH implementering Gennem rådgivning, uddannelse samt udvikling af skabeloner og digitale formularer til den første fase af ESDH implementeringen, sikre at ministeriet selv kan overtage vedligehold og udvikling af løsningen Som beskrevet i afsnit 2.2 kendes de endelige krav til leverance endnu ikke. Derfor vil første del af leverancen indeholde en yderligere kvalifikationsfase Tidligt Proof-of-concept Kunden betragter nedenstående kriterier som afgørende for langtids-succes med hhv. skabeloner og digitale formularer De betragtes også som de mest risikable områder. Mangler på disse områder kan næppe udbedres sent i projektet. For at udgå dette kræver ministeriet et tidligt proof-of-concept. De detaljerede krav til proof-of-concept projektet udarbejdes i samarbejde med leverandøren. Ministeriet kan opsige aftalen i henhold til leveranceaftalen, hvis proof-of-concept fejler. Nedenstående beskriver de overordnede krav til proof-of-concept. Leverandøren skal demonstrere integrationen med ministeriets fremtidige ESDH system (Public 360, Software Innovation) i relation til skabeloner Leverandøren skal demonstrere anvendelse af digitale formularer i et veldefineret scenarie som er realistisk set i relation til ministeriets sagsbehandling 2.5. Krav vedrørende leverandørens tilbud Leverandøren kan i sin besvarelse eventuelt vedhæfte supplerende standardbeskrivelser til uddybning af tekst indføjet i nærværende dokument, idet der i så fald i rubrikken til besvarelse af kravet angives en konkret henvisning til de relevante tekstafsnit i den supplerende beskrivelse. Krav ID Kravtype Kravbeskrivelse K1-Kn* Lab03-T-1 Kunden erhverver en tidsubegrænset brugsret til det leverede Standardprogrammel og Dokumentation. Lab03-T-2 Kunden må frit benytte tredjemands bistand til drift af Standardprogrammellet for Kunden, herunder til i den forbindelse at lade leveret Standardprogrammel installere, hoste, overvåge og driftsafvikle hos tredjemand. Lab03-T-3 Kunden må frit benytte tredjemands bistand til Forvaltning af Standardprogrammellet for Kunden, herunder til i den forbindelse at lade

8 tredjemand administrere Kundens licensaftale samt kontakten til Leverandøren i forhold til Standardprogrammellet. Det er ikke en del af mindstekravet, at forvalteren skal have ret til indsigt i økonomiske forhold vedrørende licensen og Standardprogrammellet. Lab03-T-4 Kunden opnår ret til at anvende Standardprogrammellet til bearbejdning af alle former for data, såvel Kundens egne som øvrige fysiske og juridiske personers. Retten gælder brug som led i Kundens aktiviteter. Lab03-T-5 Alle fysiske og juridiske personer, uden undtagelse, med tilknytning til Kunden, må anvende Standardprogrammellet som led i Kundens aktiviteter. Tredjemand har således fri adgang til at indtaste data og foretage opdatering i Systemet, i det omfang dette sker som led i Kundens forretningsprocesser. Kundens brugsret til standardprogrammel omfatter også den brug hos Kundens leverandører samt andre tredjemænd, der følger naturligt med afprøvning og brug af Systemet efter dets formål. Er vederlaget for brug af Standardprogrammellet knyttet til forskellige typer af brug, kategorier af brugere eller antal brugere, skal dette tydeligt fremgå med tilhørende priser. Lab03-T-6 Ved eventuel udlicitering af forretningsprocesser fra Kunden, må andre fysiske og juridiske personer installere og anvende Standardprogrammellet som led i varetagelse af aktiviteter for Kunden. Lab03-T-7 Kunden har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter Leveringsaftalen til de af Rammekontraktens. Lab03-T-8 Kunden opnår ret til at videresælge de erhvervede licenser i det omfang ændrede forhold efter Leveringsaftalens indgåelse indebærer, at Kunden ikke længere får behov for de pågældende licenser. Lab03-T-9 Hvor Kunden har erhvervet en udviklings- og/eller testlicens til Standardprogrammel, kan licensen anvendes af Kundens Vedligeholdelsesleverandør i forbindelse med levering af Ydelser til Kunden. Rettigheder til opdateringer og fejlrettelser Lab03-T-10 I Leveringsaftalens garantiperiode skal Leverandøren sikre Kunden adgang til Standardprogrammel producentens eventuelle fejlrapporteringer, online viden-base, online support og anden informationsbase, som producenten stiller almindeligt til rådighed for brugere af det pågældende Standardprogrammel. Lab03-T-11 I Leveringsaftalens garantiperiode skal Leverandøren informere om og uden yderligere beregning tilbyde Kunden samtlige nye fejlrettelser og Releases af det leverede Standardprogrammel. Lab03-T-12 Leverandøren garanterer at Standardprogrammellet, i mindst 12 måneder efter Standardprogrammellets levering til Kunden vil opfylde den funktionalitet, der er beskrevet i den til Standardprogrammellet hørende Dokumentation. Garantien indebærer ingen begrænsninger i eller indskrænkning af Leverandørens øvrige garantier under Leveringsaftalen. Lab03-T-13 Når Kunden konstaterer problemer, der må antages at bero på fejl eller mangler i de leverede Standardprogrammel eller i Dokumentationen, skal Leverandøren indenfor Leveringsaftalens garantiperiode vederlagsfrit diagnosticere og afhjælpe problemet. Lab03-T-14 Kunden er i Leveringsaftalens garantiperiode berettiget til at undlade at idriftsætte nye Releases af det leverede Standardprogrammel. Kunden vurderer, hvorvidt eventuelle fordele ved nye udgaver opvejer eventuelle ulemper.

9 Lab03-T-15 Såfremt Kunden har aftalt betaling for idriftsatte Releases og undlader at idriftsætte en ny Release, men på et senere tidspunkt ønsker at opgradere til seneste Release, er Kunden ikke forpligtet til at betale for eventuelle mellemliggende Releases. Lab03-T-16 Med henblik på at bedømme, om en ny Release skal idriftsættes, er Kunden berettiget til at anvende denne i en prøveperiode på indtil 30 arbejdsdage, uden at den pågældende Release anses for idriftsat. Kunden kan frit vælge at fortsætte på den tidligere Release, uden at dette fritager Leverandøren fra sine pligter overfor Kunden. Rettigheder til Dokumentation Lab03-T-17 Kunden opnår samme ret til brug og overdragelse af den til Standardprogrammellet hørende Dokumentation, som Kunden har til selve Standardprogrammellet. Lab03-T-18 Leverandøren skal levere Dokumentation, på Engelsk eller Dansk. Lab03-T-19 Ved levering af Standardprogrammel skal Leverandøren uden særskilt betaling levere den Dokumentation, der er nødvendige for at installere systemet, holde systemet i drift, samt vedligeholde dette. Øvrige forhold Lab03-T-20 Leverandørens eventuelle omkostninger til licens fra 3.mand er i alle forhold Kunden uvedkommende. Lab03-T-21 Tilbuddets udformning skal klart adskille priser for standardprogrammel/licenser, udvikling, uddannelse, samt vedligehold og support Lab03-T-22 Tilbuddet skal indeholde fastpris for standardprogrammel/licenser. Lab03-T-23 Tilbuddet skal indeholde fastpris, samt estimat for udviklingstimer/- dage, samt et estimat på forbrug. Lab03-T-24 Tilbuddet skal indeholde fastpris, samt estimat for uddannelsestimer/-dage, samt et estimat på forbrug. Lab03-T-25 Tilbuddet skal indeholde fastpris for aftale om support og vedligehold. Tabel 2-1 Krav vedrørende leverandørens tilbud 2.6. Krav til leverancens kvalitet Den primære leverance er anskaffelsen af et standardprodukt til håndtering af skabeloner og digitale formularer der understøtter ministeriet arbejdsgange (se Leverancebeskrivelse - bilag 1). Kravene til funktionalitet kan beskrives separat for hhv. skabeloner og formularer. Skabeloner Ministeriet har i forbindelse med sin ESDH implementering besluttet at implementere en ny løsning til håndtering af elektroniske formularer. Overordnet set skal løsning kunne genere dokumenter/output ifm. med sagsbehandlingen, typisk Microsoft Word dokumenter, der sender til klienter eller partnere. Dette kan f.eks. være i forbindelse med afgørelser eller høringer. Processen er illustreret på Figur 2. Figuren er beskrevet i detaljer i bilag 1.

10 3. Redigere dokument Sagsbehandler 1. Udskriv dokument 5. Send dokument Sagsbehandlings system 2. Generer dokument Skabelon system Figur 2 Princip for anvendelse af skabeloner 4. Afslut og gem dokument De primære krav til løsningen går på en integration med ministeriet valgte ESDH løsningen (Public360 fra Software innovation) og at ministeriet selv kan overtage forvaltningen af produktet. Yderligere skal løsningen på sigt integreres med ministeriets eksisterende ESDH løsninger og kunne fungere stand-alone ifm administrative skabeloner. Digitale formularer Som også beskrevet i Leverancebeskrivelsen - bilag 1, skal anvendelse af digitale formularer understøtte forbedret borgerservice og forsimplede interne arbejdsprocesser. Anvendelse af digitale formularer vil typisk være baseret på formularer publiceret på ministeriets egen/partner portal f.eks. i forbindelse med ansøgninger om visum, arbejdstilladelse m.m. Standardproduktet til håndtering af digitale formularer skal altså understøtte dataindsamling og integrationer til ministeriet ESDH løsninger, såvel planlagte som eksisterende ESDH løsninger. Yderligere forventes det at produktet inkluderer en workflow funktionalitet som understøtter processen fra indsamlingen af data til f.eks. oprettelsen af en sag i ESDH løsningerne Funktionelle krav Kundens Funktionelle krav er formaliseret og angivet i Tabel 2-2. Kravene omfatter blandet andet krav til funktionalitet, integration, procesunderstøttelse, dialoger, beregningsregler og grænseflader.

11 Krav ID Kravtype Titel Beskrivelse K1-Kn Lab03-F-1 Arbejdsopgaver og principper. Produktet skal understøtte ministeriets arbejdsopgaver og de principper som beskrevet i bilag 1, kapitel 2. Lab03-F-2 Integrationer Produktet skal understøtte ministeriets krav til integrationer mellem produktet og ministeriets igangværende ESDH implementering som beskrevet i bilag 1, kapitel 3. Lab03-F-3 K1 Dokumenter med flere modtagere (genpart) Dokumenter kan have flere modtagere, for disse gælder: Alle dokumenterne skal kunne redigeres individuelt Dokumenterne skal kunne mærkes med et vandmærke (f.eks. teksten: kopi) Lab03-F-4 Multibrevfletning Der skal være mulighed for multibrevfletning ifm. breve til mange modtagere Lab03-F-5 Fælles layout Det skal være muligt at anvende fælles layout og tema på skabelonerne f.eks. brevhoved skal kunne anvendes på alle dokumenter. Layout og tema skal endvidere kunne tilpasses forskellige forretningsområder, altså forskelligt layout på samme skabelon afhængigt af anvender/rolle f.eks. bør f.eks. logo kunne udskiftes afhængigt om anvender sidde i departementet eller udlændingeservice. Lab03-F-6 K1 Elektronisk underskrift Der skal være support for elektronisk underskrift ifm. udsendelse af skrivelser/afgørelser Ministeriet skal have underskrift på udgående kommunikation. Underskrift f.eks. i form af et billede skal dynamisk kunne indsættes på baggrund af brugerens initialer. Lab03-F-7 K1 Udviklingsværktøjer Udvikling og vedligeholdelse af skabeloner og digitale formularer bør foregå i standardværktøjer f.eks.: for skabeloner - MS Word for digitale formularer - Dreamweaver Lab03-F-8 Visning og redigering af generede dokumenter Lab03-F-9 K2 Integration af digitale formularer og betaling Lab03-F-10 Opsamlede data for digitale formularer Der skal være muligt for sagsbehandleren at få vist det generede dokument og redigere dette, inden det arkiveres i ESDH løsningen. Redigering skal forgår med ministeriets officepakke. Leverandøren skal redegøre for hvordan der kan foretages on-line betalinger ifm. med udfyldelse af digital formular Opsamlede data, igennem digitale formularer, skal kunne gemmes i produktet Lab03-F-11 K2 Udskrift af digitale formularer Det skal være muligt at udskrive formularer, således at de kan udfyldes i papirform og indsendes f.eks. en ansøgning. Set i relation til skanning skal formularer mærkes med kode/reference nummer (stregkode) så formularen kan identificeres ifm. skanning Lab03-F-12 K1 Metadata og emneord Skabeloner og digitale formularer skal kunne indeholde

12 metadata og emneord, som generelt anvendes i ESDH løsningen. Lab03-F-13 Workflow/proces Leverandøren skal redegøre for hvordan workflow, som bør være indbygget i produktet, kan anvendes primært i relation til digitale formularer. Workflow kan være mellem både interne og eksterne aktører. Dette indebærer også en redegørelse for hvordan denne funktionalitet integreres til ESDH løsningen. Scenario: En virksomhed initierer initierer en ansøgning om arbejdstilladelse Udlændinge service videresender ansøgning til ansøger Ansøger udfylder formular Sag oprettes i ESDH løsningen Lab03-F-14 Versioner af skabeloner og digitale skabeloner Lab03-F-15 Digitale formularer skal kunne gemmes af slutbruger Skabeloner og digitale formularer skal kunne versioneres og løsningen skal kunne sikre af kun den aktive version benyttes. Leverandøren skal redegøre for hvordan digitale formularer kan gemmes af slutbrugeren. F.eks. hvis slutbrugeren ikke har alle information nødvendigt for at kunne udfylde formularen, skal det være muligt for slutbrugeren af afbryde sin arbejdsgang og vende tilbage til formularen senere. Lab03-F-16 Sprogunderstøttelse Der skal være mulighed for understøttelse af flere sprog for både digitale formularer og skabeloner. Lab03-F-17 K1 Understøttelse af skærmlæseprogrammer Digitale formularer skal understøtte skærmlæseprogrammer som f.eks. JAWS. Se f.eks. reference: JAWS for Windows Lab03-F-18 Hjælpetekster til digitale formularer Tabel 2-2, Funktionelle krav - Kravtabel Produktet skal kunne håndtere kontekstafhængige hjælpetekster i forbindelse med alle input-felter og/eller funktioner ifm med digitale formularer. Hjælpeteksten vises først, hvis brugeren vælger dette via en genvej. Eksempelvis vha. et ikon med et spørgsmålstegn eller via en hjælpetekst pr skærmbillede. Alle hjælpetekster defineres i en XML-fil, så de kan genbruges alle relevante steder i løsningen og let kan ændres af InM Non-Funktionelle Krav Kundens Non-Funktionelle krav er formaliseret og angivet i Tabel 2-3. Kravene omfatter blandet andet krav til IT-sikkerhed, Lovgivning, som ikke er udtrykt gennem funktionelle krav, Angivelse af om Open Source, som må, kan eller skal anvendes, Leveringssteder dvs. de lokationer, hvor løsningen skal anvendes og Uddannelse foregå. Krav til konvertering kan enten indgå i nærværende tabel eller indgå som en Option.

13 Krav ID Kravtype Titel Beskrivelse K1-Kn Krav til teknisk IT arkitektur Lab03-NF-1 K1 Ministeriets nuværende infrastruktur/platform Løsning skal understøtte ministeriets nuværende infrastruktur f.eks. operativsystem, databasesystemer, webserver, applikationsserver m.m. For så vidt muligt skal ministeriets eksisterende hardware anvendes. Udvikling og test forventes af kunne fungere i et virtualiseret miljø (WMWare). Ministeriet ønsker leverandørens kommittent for opgradering til Windows2008. Information: Ministeriet infrastruktur er baseret på en Microsoft platform. (Microsoft 2003 R2, Microsoft SQL 2005 SP2 m.m.) Lab03-NF-2 Microsoft Office 2007 Løsningen skal understøtte Office 2007 og generede dokumenter som skal være baseret på OOXML eller ODF. Løsningen skal kunne genere standardiseret redigerbart output der kan anvendes af Integrationsministeriets Microsoft Office pakke. Information: Integrationsministeriet har besluttet at opgradere sin Microsoft Office pakken til version Dette forventes afsluttet oktober Lab03-NF-3 K2 Support for andre Microsoft Office produkter Løsning bør supportere alle Microsoft Office 2007 dokumenttyper. Det forventes at også administrative skabeloner til f.eks. præsentationer (PowerPoint) vil skulle håndteres. Tilsvarende for Microsoft Excel. Lab03-NF-4 Publicering af digitale formularer på internet Formularen skal kunne leve op til valgt W3C standard. Aktuelt XHTML 1.0 transitional, samt WCAG niveau AA. Reference: Aktuel samt IT- og telestyrelsens Vejledning til WCAG Lab03-NF-5 Styling af digitale formularer Formularen skal kunne trække på styling fra eksternt CSS, således at formularen uden problemer kan udstilles på flere portaler. Lab03-NF-6 K1 Modulering af digitale formularers bestanddele Formularens bestanddele skal kunne editeres og sammensættes i xml-baserede moduler som kan tagges til fremsøgning og distribution. Navngivning og strukturering af XML baserede moduler skal baseres på OIOXML

14 Lab03-NF-7 K2 Output til Avisannocer Til brug for publicering i aviser skal skabelon kunne leveres i output efter branchestandard. Dvs. at billeder indeholdt skal korrigeres efter ICC-profil og farverne skal være cmyk-separerede, ikke RGB. Udarbejdes som 80% akromatisk separation med max. trykprocent på 220%. Rastering på 34 linjer. Det anbefales, at der ikke anvendes skrifter i mindre end 8 pkt. i positiv og 10 pkt. i negativ. Reference: p=0&parent=24&id=197 Lab03-NF-8 K2 Netpublikationer (HTML- Output) Publikationer og omslag skal ligeledes kunne eksporteres til publikation på www. I den forbindelse skal Statens standard for elektronisk publicering overholdes. Bemærk at krav til hvilken W3C validering der ønskes fastsættes uafhængigt. Reference: index.htm Rapportering Lab03-NF-9 K1 Statistik på anvendelse af skabeloner og digitale formularer Der skal kunne indsamles statistiske oplysninger om anvendelse af skabeloner og formularer. Uddannelse Lab03-NF-10 Superbruger uddannelse Leverandører skal uddanne 5 superbrugere der sætter dem i stand til af uddanne andre brugere. Yderligere skal der være generel mulighed for uddannelse af superbrugere. Information: Superbrugere forventes af kunne udvikle og vedligeholde skabeloner. Lab03-NF-11 Udannelse af driftspersonale Leverandøren skal uddanne 3 IT ansatte i driftsafdelingen, der sætter dem i stand til at drifte og konfigurere løsningen. Lab03-NF-12 K2 Tidspunkt for uddannelse Uddannelse af driftspersonale skal udføres indenfor den sidste måned før produktet leveres. Hvis nødvendigt skal uddannelse gentages hvis leverancen forsinkes. Installation Lab03-NF-13 Miljøer Leverandøren skal redegøre for og i samarbejde med ministeriets driftsafdeling installere udviklings, test- og produktionsmiljø Dokumentation Lab03-NF-14 Dokumentations- og uddannel- Inden leverance, skal dokumentation og uddannelses ma-

15 sesmateriale teriale være tilgængeligt Lab03-NF-15 Specialudviklet software For speciel udviklet software og integrationer skal alt dokumentation være tilgængelig senest én måned efter leverancen. Lab03-NF-16 Format på dokumentation Al dokumentation skal leveres i elektronisk form og baseret på ministeriets skabeloner. Ministeriet kan frit modificere og kopiere dokumentationen til eget behov. Lab03-NF-17 Godkendelse af dokumentation Al dokumentation skal godkendes af ministeriet Drift, support og vedligehold Lab03-NF-18 Drift, support og vedligehold Leverandøren skal i tilbuddet inkludere et oplæg til og pris for en vedligeholdelsesaftale, der som minimum skal inkludere: Tabel 2-3, Non-Funktionelle krav Kravtabel Helpdesk support (funktionelle spørgsmål). Hvornår er denne tilgængelig, sprog, eskalering osv. Afhjælpning af fejl i konfiguration og produktfejl samt relaterede reaktionstider (on-site) Statistik på support og afhjælpning af fejl skal være tilgængelig for kunden Support for opgradering til nye versioner Krav til opsigelse af support aftale (ministeriet forventer 24 måneder) Obligatoriske, åbne standarder for software i det offentlige For at sikre et fundament for fremtidens informationssamfund er der og bliver der løbende udviklet og godkendt fælles standarder, som det offentlige skal efterleve. Standarderne er nærmere beskrevet af IT- og Telestyrelsen, og der henvises til Kunden har i Tabel 2-4 angivet aktuelle standarder samt markeret hvilke standarder, som Kunden vurderer relevant for løsningen, angivet krav om yderligere Dokumentation, samt evt. stillet krav om udarbejdelse af alternativt løsningsforslag.

16 Kravtabel Obligatoriske, åbne standarder Reference til fællesformulering af kravspørgsmål A B C D Krav ID Mulige kravtyper K1-Kn K1-Kn K1-Kn Lab03- OS-01 Standarder for dataudveksling mellem offentlige myndigheder (OIOXML) X Lab03- OS-02 Standarder til elektronisk sags- og dokumenthåndtering (FESD) X Lab03- OS-03 Standarder til elektroniske indkøb i det offentlige (OIOUBL) X Lab03- OS-04 Standarder for digital signatur (OCES) X Lab03- OS-05 Standarder for offentlige hjemmesider og tilgængelighed X Lab03- OS-06 Standarder for it-sikkerhed (DS kun for staten) X Lab03- OS-07 Standarder for dokumentudveksling (ODF/OOXML) Tabel 2-4, Obligatoriske, åbne standarder - Kravtabel I Tabel 2-5 er angivet de fælles spørgsmålsformuleringer, som A, B, C og D referer til. Det endelige kravnummer fås ved at sammensætte Krav ID med Reference til fællesformulering af kravspørgsmål, f.eks. Lab03-OS-01-A. X

17 Fællesformulering af spørgsmål til brug for kravformulering gældende Offentlige, åbne standarder A B Standarden skal indgå i løsningen (Kundens relevans vurdering) Leverandøren skal i tilbudet svare på flg. spørgsmål: A. Svækker kravet sikkerhedsniveauet væsentligt i forhold til anvendelse af andre standarder? B. Medfører kravet væsentlig funktionel forringelse, der er direkte forårsaget af anvendelsen af standarden? C. Medfører kravet en markant øgning af implementeringstiden? Medfører kravet konflikt med standarder, der på grund af internationale forpligtelser er gældende inden for enkeltområder. C Såfremt Leverandøren vurderer, at standarden giver en væsentlig fordyrende løsning i forhold til anvendelse af andre standarder, skal Leverandøren i tilbudet beskrive en supplerende alternativ løsning D Har Leverandøren i tilbudet beskrevet en supplerende alternativ løsning jf. spørgsmål C ovenfor, da skal Leverandøren i tilbudet for supplerende alternative løsning ligeledes svare på spørgsmålene angivet under B. Tabel 2-5, Obligatoriske åbne standarder - Spørgsmål Optioner til leverancens kvalitet Kundens krav til Optioner er angivet i Tabel 2-6. Options ID Kravty- Titel Beskrivelse K1-Kn Lab03-O-1 Udvikling/implementering af skabeloner Ministeriets ønsker en prissætning for udvikling af skabeloner til brug for ESDH løsningens fase 2. Prisen skal beskrives for hhv. simple og komplekse skabeloner, samt en definition for begrebet simple og komplekse formularer. ESDH implementeringens fase 2 indeholder udvikling af ca. 170 skabeloner. Lab03-O-2 Uddannelse Ministeriet ønsker en option for uddannelse for hhv. superbrugere og driftspersonale Lab03-O-3 Udvikling af formularer Ministeriets ønsker en prissætning for udvikling af digitale formularer. Prisen skal beskrives for hhv. simple og komplekse skabeloner e. lign, samt en definition for begrebet simple og komplekse formularer. Tabel 2-6, Optioner ESDH implementeringens fase 2 indeholder udvikling af ca. 170 skabeloner.

18 2.7. Kundens krav til tidsplan Krav ID Krav Type Kravbeskrivelse K1-Kn Lab03-TP-1 Kundens krav til Start af projekt: Lab03-TP-2 Kundens krav til Afslutning af projekt: Lab03-TP-3 En detaljeret plan for kundens aktiviteter, med en tilhørende beskrivelse. Lab03-TP-4 Kundens minimumskrav til faseopdeling 0 Start af projekt og aftaleindgåelse 1 Kvalifikationsfase (leverandørens krav, organisationens modenhed og fastlæggelse af POC) 2 POC* 3 Implementering og test 4 Uddannelse 5 Overdragelse og support/vedligehold. *Integrationsministeriet betinger sig et succesfuldt POC for endeligt køb. Lab03-TP-5 En detaljeret plan for hver projektfase. Lab03-TP-6 En detaljeret plan for leverandørens aktiviteter, samt evt. aktiviteter mellem leverandøren og underleverandører, med en tilhørende beskrivelse. Tabel 2-7, Tidsplan Kravtabel Den endelige tidsplan udfærdiges med leverandøren i kvalifikationsfasen 2.8. Kundens krav til Samarbejdsorganisationen Projektsamarbejdet vil foregå efter Integrationsministeriets PRINCE2-model. I forbindelse med kontraktindgåelse nedsættes en styregruppe som handler på baggrund af afvigelsesledelse efter PRINCE2 modellen og i øvrigt sammentræder ved faseovergange, etc. Options ID Kravty- Titel Beskrivelse Lab03-SA-1 K1-Kn Leverandørens indplacering af projektet Projektets organisering i Leverandørens, og evt. underleverandørers, organisation med placering af samtlige projektmedarbejdere i et organigram. Lab03-SA-2 K1 Leverandørens projektleder Integrationsministeriet forventer at leverandørens projektleder som minimum er foundation-certificeret i PRINCE-modellen Lab03-SA-3 K1 Leverandørens projektleder Integrationsministeriet forventer at leverandørens projektleder som minimum har 3 års erfaring med projektledelse efter PRINCE2-modellen. Lab03-SA-4 K1 Uddannelse Uddannelse af brugere skal finde sted på Kundens lokalitet Lab03-SA-5 Udvikling Udviklingsarbejdet skal finde sted på Leverandørens lokalitet. Lab03-SA-6 Kontaktdata Integrationsmnisteriet skal modtage konkrete kon-

19 taktdata på relevante medarbejdere i samarbejdsorganisationen. Lab03-SA-7 K1 Leverandørens budgetopfølgning Det påhviler Leverandøren løbende at foretage budgetopfølgning i forhold til den indgåede kontrakt. Senest den 8. i måneden skal Leverandøren fremsende budgetopfølgning for den forudgående måned og revideret budget for den resterende periode. Enhver afvigelse i op- eller nedadgående retning i forhold til det senest meddelte budget skal begrundes. Leverandøren har i øvrigt pligt til at give organisationen underretning, såfremt det må forudses, at et vederlagsestimat ikke kan forventes overholdt. Underretningen skal indeholde en nærmere redegørelse for årsagen til den forventede overskridelse og et specificeret vederlagsestimat for den resterende del af arbejdet. Lab03-SA-8 K1 Styregruppemøder og rapportering Lab03-SA-9 K2 Projektgruppemøder og rapportering Frekvens for styregruppemøder aftales på baggrund af endelig tidsplan (Mødemateriale udfærdiges i Integrationsministeriets standardskabeloner, eller i af Integrationsministeriets godkendte skabeloner.) Som udgangspunkt afholdes der fælles projektmøder mellem Leverandøren og Kunden 1 gang om måneden, eller efter behov. Alle projektledelsesmøder omfatter statusrapportering på tid, kvalitet og økonomi. Referater fra fælles projektmøder skrives af Leverandøren. Referatet udsendes senest 5 arbejdsdage efter hvert møde, og det er bindende, medmindre der er gjort indsigelse inden for 5 arbejdsdage efter modtagelsen. Referatet skal indeholde en aktivitetsliste med aktiviteter, risici og ansvarlige. Lab03-SA-10 K1 Leverandørens nøglepersoner Angivelse af Leverandørens nøglepersoner: projektleder, stedfortræder for projektleder samt CV for disse med tilføjelse af ressourcekategori på baggrund af 02.18's ressourcekategorier og kompetencemodel. Lab03-SA-11 K1 Planlægning af kundens aktiviteter Som led i sin projektledelse skal Leverandøren udarbejde detaljerede planer, der mindst 15 Arbejdsdage forud angiver, hvornår Kundens personale skal deltage ved Leveringsaftalens opfyldelse. Planen skal indeholde en angivelse af aktiviteternes indhold, således at Kunden kan indkalde det rette personale. Planerne forelægges til Kundens godkendelse Kunden har 3 arbejdsdage til at gøre indsigelse. Lab03-SA-12 K1 Underleverandører Angivelse af Leverandørens underleverandører til projektet samt procedurer for håndteringen af disse. Lab03-SA-13 K1 Projektsite Leverandøren skal stille et projektsite til rådighed for udveksling af projektdokumenter. Lab03-SA-14 K1 Samarbejde med kundens øvrige leverandører Leverandøren er ansvarlig for at oprette en samarbejdsorganisation med ministeriet ESDH leverandør (Software Innovation), med henblik på at sikre integration mellem det leverede produkt og ESDH løsningen. Lab03-SA-15 Sikkerhedsgodkendelse Kunden kan løbende stille krav om sikkerhedsgodkendelse af konsulentfirmaet, konsulentfirmaets even-

20 tuelle underleverandører samt medarbejderne. Tabel 2-8 Samarbejdsorganisation - Kravtabel Yderligere krav til samarbejdsorganisationen udvikles i samarbejde med leverandøren.

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Version Ændringer Dato 2.1 Rettet i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 17.1 - Krav 17.2 - Krav 17.3 - Krav 17.5 - Krav 17.6 - Krav 17.7 - Krav 17.8 - Krav 17.11 -

Læs mere

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter?

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter? UDBUD AF BYGGESAGSSYSTEM OFFENTLIGT UDBUD, OFFENTLIGGJORT DEN 3. JULI 2015. SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 (17/08/2015) NR. 1. 2. REFERENCE SPØRGSMÅL SVAR Bilag 1. Krav 9 Bilag 1. Krav 17 Er det muligt at få

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til Leverandørens drift-, support og vedligeholdelsesydelser.

Læs mere

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter NOTAT Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter 1. Indledning Hver gang, en kommune foretager et it-udbud bør man allerede i planlægningen af udbuddet tænke frem

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5 SOLRØD KOMMUNE ESDH Projektorganisation Bilag 5 April 2007 Vejledning Dette bilag beskriver projektorganisationen og skal suppleres af leverandøren på basis af nedenstående: 1.1 Projektorganisation Bilaget

Læs mere

Rengøringsservice. Hvordan har SKI håndteret CSR i rammeaftale 18.01 Rengøringsservice?

Rengøringsservice. Hvordan har SKI håndteret CSR i rammeaftale 18.01 Rengøringsservice? Rengøringsservice Hvordan har SKI håndteret CSR i rammeaftale 18.01 Rengøringsservice? 30. september 2013 2 Agenda 1. Kort om rammeaftalens opbygning 2. Krav til leverandører (prækvalifikation) 3. Kundens

Læs mere

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012 2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige

Læs mere

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem J.nr. 46-0360 SOF/MLB/mar/mw Udkast af 7. september 2007 K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT Kontrakt om levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem (i det følgende

Læs mere

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Den enkle vej til Virk.dk Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Lad os gøre arbejdet Digital selvbetjening og indberetning på Virk.dk forenkler arbejdsgangene og giver

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder.

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. .NET UDVIKLER NATIONALITET: DANSK PROFIL Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. Stor erfaring omkring databasedesign, datahåndtering og MS

Læs mere

Specifikation af leverancen med priser

Specifikation af leverancen med priser SOLRØD KOMMUNE ESDH Specifikation af leverancen med priser Bilag 4 April 2007 Vejledning Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver, således at bilaget indeholder priser for alle leverandørens ydelser under

Læs mere

Rammeaftale. mellem. IM Soft og Foreningen af skoleledere ved tekniske skoler for levering af systemerne IMS Journal og IMS FakturaFlow

Rammeaftale. mellem. IM Soft og Foreningen af skoleledere ved tekniske skoler for levering af systemerne IMS Journal og IMS FakturaFlow Rammeaftale mellem IM Soft og Foreningen af skoleledere ved tekniske skoler for levering af systemerne IMS Journal og IMS FakturaFlow Side 1 af 6 20. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Aftalens parter...3

Læs mere

03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM

03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM 03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 5 2. DEFINITIONER... 6 3. LEVERANDØRENS LEVERINGSFORPLIGTELSER... 7 4. KUNDENS IT-MILJØ... 7 5. MODENHED...

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC

HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC Indhold Hostingplaner DDB CMS hos DBC... 1 1 Hostingplaner... 3 2 Definitioner... 4 2.1 Miljøer... 4 2.2 Support... 4 2.2.1 DDB CMS - 1. line support... 4 2.2.2 DDB CMS -

Læs mere

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af det i bilaget anførte skema samt de nedenfor og i kontrakten og kravspecifikationen nævnte krav og forventninger.

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

02.06 Standardsoftware Vejledning i tildeling. www.ski.dk/standardsoftware

02.06 Standardsoftware Vejledning i tildeling. www.ski.dk/standardsoftware 02.06 Standardsoftware Vejledning i tildeling www.ski.dk/standardsoftware Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige kunder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE

STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE Kontrakt om udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem [ ] (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] (i det følgende

Læs mere

DD110 - Detaljeret projektplan

DD110 - Detaljeret projektplan Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender: Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger 1.0 9-11-2007 Endelig Initiel version 1.1 22-11-2007 Godkendt 1.2 28-11-2007

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Document Distributor 1. Fordele. Document Distributor

Document Distributor 1. Fordele. Document Distributor 1 I Lexmark -programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede scripts, der omfatter arbejdsprocessen for papir. Kombiner disse brugerdefinerede scripts med scanningsindstillinger (format,

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbetingelser «edocaddresscivilcode» Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Aalborg Kommune rekrutterer til

Læs mere

Bilag 9, Kvalitetssikring

Bilag 9, Kvalitetssikring Bilag 9, Kvalitetssikring Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 9.1 - Krav 9.2 - Krav 9.3 - Krav 9.5 - Krav 9.6 - Krav 9.7 - Krav 9.8 - Tilføjet krav 9.14 - Tilføjet

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

WHITEPAPER DokumentBroker

WHITEPAPER DokumentBroker WHITEPAPER DokumentBroker Copyright 2013 DokumentBrokeren er en selvstændig arkitekturkomponent, som uafhængigt af forretningsapplikation og kontorpakke, genererer dokumenter af forskellige typer og formater,

Læs mere

Kom godt i gang med 02.18 VEJLEDNING TIL Rammeaftale 02.18 It-løsninger og vedligehold

Kom godt i gang med 02.18 VEJLEDNING TIL Rammeaftale 02.18 It-løsninger og vedligehold Kom godt i gang med 02.18 VEJLEDNING TIL Rammeaftale 02.18 It-løsninger og vedligehold Dokument: 02 18 Vejledning v1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 2. Indledende overvejelser... 6 2.1. Opgørelse

Læs mere

AQOOLA. Licensaftale

AQOOLA. Licensaftale AQOOLA Licensaftale Mellem: Aqoola A/S Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup CVR- No. 32073506 (Licensgiver) og NAVN VEJ POSTNR CVR- Nr. (Licenstager) 1 Licensgiver og Licenstager er enige om følgende: Denne

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag indeholder tidsplanen for Systemet. Tilbudsgivers eventuelle forbehold til bilag 8 anføres i forbeholdslisten og skrives

Læs mere

LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev

LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev NY Input Management-Løsning! Indhold: LaserNet v6.6 LaserNet Webinars NY LaserNet Input Management-løsning Nyt Produkt: LaserNet Client Nye Features & Functions Ny medarbejder

Læs mere

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7 2014 Release Notes WorkZone Content Server 2014 Indhold 1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3 2. Ny og ændret funktionalitet 4 3. Rettet i denne version 7 4. Kendte

Læs mere

Document Distributor oversigt

Document Distributor oversigt Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Document Distributor oversigt I Lexmark Document Distributor-programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål. Version 3.2

NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål. Version 3.2 NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål Version 3.2 I. Generelle produktoplysninger 1. Hvad er nyt i Output Manager 3.2? Der er flere nye forbedringer i NSi Output Manager 3.2 på serversiden, først

Læs mere

Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser

Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser Rammeaftale mellem SKI og Leverandøren Indholdsfortegnelse 1. Udgåede varer... 3 2. Leverandørens substitution

Læs mere

Bilag 18, Revisionsstandard og audit

Bilag 18, Revisionsstandard og audit Bilag 18, Revisionsstandard og audit Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i - Punkt 1.1 - Krav 18.3 - Krav 18.5 - Krav 18.6 - Krav 18.9 - Krav 18.10 - Krav 18.11 - Krav 18.12 - Krav 18.14 - Krav 18.16 tilføjet

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Hovedtidsplan og betalingsplan

Hovedtidsplan og betalingsplan SORØD KOMMUNE ESDH Hovedtidsplan og betalingsplan Bilag 1 April 2007 SORØD KOMMUNE Vejledning Hovedtidsplan everandøren skal kvalificere hovedtidsplanen inden for de angivne tidsmæssige rammer ved at indføje

Læs mere

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser iodc (In & Outbound Datacenter) Hvidovrevej 80D 2610 Rødovre CVR 35963634 ( IODC ) Version 1.0 1 1. Forudsætninger... 3 2. Ansvar

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

System Innovation Consult ApS

System Innovation Consult ApS Linåvej 9A - 8600 Silkeborg Denmark Tlf.: +45 8680 1522 - Fax: +45 8681 4561 - CVR-nr.: 3420 3644 Email: kurt@sysinconcult.com SAP Business One ERP-systemet for mindre og mellemstore virksomheder fra Verdens

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Velkommen v/rolf Hapel DDB-koordinationsgruppen Dagens program 10.00-10.15 Velkommen v/formand for koordinationsgruppen, Rolf Hapel 10.15-11.15 Hvad

Læs mere

Projekt DAF. Digitale annonceordrer og fakturaer Funktionel kravspecifikation Infrastruktur

Projekt DAF. Digitale annonceordrer og fakturaer Funktionel kravspecifikation Infrastruktur IT & Operational Developement Projekt DAF Digitale annonceordrer og fakturaer Funktionel kravspecifikation Infrastruktur Politiken Jyllandsposten Berlingske Tidende OMD Carat Mediaedge:CIA Mediacom Initiative

Læs mere

Kunsten at have fuldkommen kontrol

Kunsten at have fuldkommen kontrol Kunsten at have fuldkommen kontrol ProArc giver dig fuldkommen kontrol over dine informationer under alle tekniske projekters faser lige fra planlægning og konstruktion til drift og vedligeholdelse uanset

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling

Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Projektplan Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Opstart Konceptudvikling

Læs mere

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att. Palle Aagaard FESD Grænseflade til CMS-løsninger, høringssvar fra Gentofte Kommune Gentofte Kommune har med

Læs mere

Præsentation af Synkron og Synkron.web VidenSystemForum, 2005-05-12

Præsentation af Synkron og Synkron.web VidenSystemForum, 2005-05-12 Præsentation af Synkron og Synkron.web VidenSystemForum, 2005-05-12 Andreas Johannsen Communications Manager & Co-founder andreas@synkron.dk www.synkron.dk Om Synkron Synkron har lavet CMS siden '97 Markedsledende

Læs mere

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaet i pkt. 5 samt Underbilag 13.1 udfyldes af Tilbudsgiver.

Læs mere

Hvorfor intranet Alfresco?

Hvorfor intranet Alfresco? Hvorfor intranet Alfresco? - en gennemtænkt tilfældighed Dagsorden Baggrund for oplæget Hensigt med oplæg: Dele vores erfaringer vedr. valg af open source og Alfresco Dele vores erfaringer vedr. udbudsproces

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur

Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur Bilag 1A Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole Indledning Det bemærkes indledningsvis, at tilbudsgiveren skal tilbyde at opfylde samtlige af de nævnte krav, der er angivet at være mindstekrav,

Læs mere

Spørgsmål og svar til EU-udbud af Callcenterløsning (inkl. licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift.

Spørgsmål og svar til EU-udbud af Callcenterløsning (inkl. licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift. Dato for revision: 13. november 2014 Spørgsmål og svar til EU-udbud af Callcenterløsning (inkl. licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift. Spørgsmål 1: En del af udbudsbetegnelsen

Læs mere

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.4 1. Forudsætninger...

Læs mere

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form.

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form. Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Spørgsmål og svar pr. 11.07.2013 i forbindelse med Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med

Læs mere

Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål

Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål Bilag 5 Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål 1. Drift Leverandøren skal levere driftsafvikling af webstatistikløsningen (systemet) i produktionsmiljøet, herunder sikre korrekt eksekvering

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Indkøb af elektronisk journalsystem til de kommunale tandplejer i Syddjurs og Norddjurs Kommune.

Indkøb af elektronisk journalsystem til de kommunale tandplejer i Syddjurs og Norddjurs Kommune. Indkøb af elektronisk journalsystem til de kommunale tandplejer i Syddjurs og Norddjurs Kommune. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs og Norddjurs Kommunes hjemmesider samt www.udbud.dk,

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner BILAG 7 AFPRØVNING VEJLEDNING Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner Beskrivelse af tilbudsgivers metoder og processer til intern test forud for overtagelses- og driftsprøverne,

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål

Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål Projektets titel: Udfyldes af projektejer og projektleder. Læs inden du udfylder skabelonen: Svarene udgør den dokumentation projektet besluttes på baggrund af. Spørgsmålene er ment som inspiration til

Læs mere

Visualisering. Kan opdeles i 2 dele Præsentations værktøj Portal

Visualisering. Kan opdeles i 2 dele Præsentations værktøj Portal Innofactor Plc 2000-2012 Visualisering Stigende krav til visualisering Brugervenlighed - flere brugere skal kunne anvende og lave visualiseringer Dynamisk Æstetisk Flere forskellige former for visualiseringer

Læs mere

Notat ang. visning af dagsordener og referater på hjemmesiden ved skift til SBSYS esdh system.

Notat ang. visning af dagsordener og referater på hjemmesiden ved skift til SBSYS esdh system. Notat ang. visning af dagsordener og referater på hjemmesiden ved skift til SBSYS esdh system. I dette notat gøres rede for Hvordan visning af dagsordener og referater teknisk set kører i dag, Valg af

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Kontraktbilag A - Kravspecifikation

Kontraktbilag A - Kravspecifikation Kontraktbilag A - Kravspecifikation Side 1 af 5 1 Indledning Nærværende kontraktbilag fastsætter de mindstekrav, der gælder for anskaffelsen af elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune. Leverandøren gøres

Læs mere

FEEDBACK funktionalitetsoversigt Version 6.3. Overordnet om FEEDBACK

FEEDBACK funktionalitetsoversigt Version 6.3. Overordnet om FEEDBACK FEEDBACK funktionalitetsoversigt Version 6.3 Overordnet om FEEDBACK Fleksibel, internetbaseret software 100% internetbaseret system Ingen lokale installationer af software eller udgifter til hardware Adgang

Læs mere

Vejledning: PR2 Skabelonværktøj

Vejledning: PR2 Skabelonværktøj Vejledning: Skabelonværktøj PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries Skabelonerne Sættet består af skabeloner svarende til alle

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

Web løsning : Administration af fonde, legater og ansøgninger

Web løsning : Administration af fonde, legater og ansøgninger JLRC CO ApS, Ålsgårde d. 22. oktober 2013, www.netahead.dk Web løsning : Administration af fonde, legater og ansøgninger Version 4 1 JLRC CO. ApS, Møllestenen 21, 3140 Ålsgårde 1 Web løsning : Administration

Læs mere

Kravspecifikation for bibos1

Kravspecifikation for bibos1 Oktober 2011 Projekt for Århus Kommunes Biblioteker i samarbejde med Odense Centralbibliotek og Silkeborg Bibliotekerne Indhold 1. Baggrund for projektet... 2 1.1 Projektets formål... 2 2. Tilbud... 3

Læs mere

Documenthåndtering / ESDH

Documenthåndtering / ESDH Documenthåndtering / ESDH DocuNote 1 Dokumenthåndtering - enkel styring af sager, dokumenter og e-mails IntraNotes dokumenthåndteringssystem, DocuNote, samler og håndterer organisationens sager, e-mails,

Læs mere

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er:

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er: Notat J.nr. 14-4989032 Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af konsulentbistand til beregningsmotor, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 231-407652 opdateret 7. januar 2015 ICE, Jura og stab MTG Nr.

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT Koordinator: Dato: Revision: Revision dato:

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Ondisplay - Digitalt informationssystem

Ondisplay - Digitalt informationssystem Ondisplay - Digitalt informationssystem Instore TV, Infoskærme eller digital skitning Instore TV blev fra den spæde begyndelse i USA introduceret som en ny mediekanal primært i detailforretninger. Et faktum

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere