trecon Curriculum vitae Holger Morell Erhvervserfaring Stifter og partner trecon ApS nov nu

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "trecon Curriculum vitae Holger Morell +45 3031 4730 hmo@trecon.dk Erhvervserfaring Stifter og partner trecon ApS nov. 2006 nu"

Transkript

1 Curriculum vitae Holger Morell Erhvervserfaring nov nu Stifter og partner 2013: Udbyder af serviceydelser til det finansielle marked Udarbejdelse af it-governanceaftale gældende for samarbejdet mellem serviceudbyderen og integrationspartnere fra det offentlige, fra den finansielle sektor samt fra ejendomshandelssektoren. Nøgleord: ITIL. It-goveranceaftale. Assistance til aftaleindgåelse. 2013: Stort offentlig serviceudbyder Programlederassistance til stor it-anskaffelsesprojekt, herunder etablering af governanceprocedure samt statusrapportering og kvalitetssikring af udbudsmateriale. Nøgleord: Masterplanlægning og opfølgning. Risikostyring. Kvalitetssikring. 2013: Stor offentlig serviceudbyder Leder af transitionsprojekt, som indebar sammenlægning med en mindre offentlig serviceudbyder. Sammenlægningen omfattede overførsel af services, personale og it-systemer. Nøgleord: Virksomhedssammenlægning 2013: Udbyder af serviceydelser til det finansielle marked Udformning af produktaftaler knyttet til nye produkter relateret til digital ejendomshandel og finansielle virksomheder i øvrigt. Assistance i forbindelse med aftaleindgåelsen. Opgaven blev løst i tæt samarbejde med jurister fra den finansielle sektor. Nøgleord: Aftaleudformning. Teknisk og juridiske aspekter af aftaler : Dansk lufthavn Etablering af programplanlægning og -opfølgning for meget stor teknisk opgradering. Opgaven blev løst via inddragelse af programdeltagere og væsentlige interessenter og bidrog på denne måde til at øge sammenhængskraften mellem programmet forskellige delprojekter indbyrdes samt i forhold til omverden. Nøgleord: Planlægning og opfølgning for stort program. Team building via løsning af konkrete opgaver. 2012: Stort dansk pensionsselskab Projektleder for outsourcing af systemer, opgaver og personale relateret til it-drift, herunder etablering af praktiske overgangsordninger, så pludselige skift i serviceniveauet blev undgået.

2 Nøgleord: Planlægning og gennemførelse af driftsoutsourcing. Udfærdigelse af as-is situationsbeskrivelse. Kortlægning af nye grænseflader og due diligence i forhold til kontrakt. Sikring af accept fra medarbejdere og forretning. 2012: Stor offentlig indkøber Assistance til udformning og evaluering af EU-udbud for store rammeaftaler til indkøb af serviceydelser. Nøgleord: EU-udbud, udbudsmateriale, tilbudsvurdering : Udbyder af serviceydelser til det finansielle marked Forberedelse af nye produktblade og prislister i forbindelse med relancering af virksomhedens kerneprodukter rettet mod penge- og realkreditinstitutter. Udvikling af prototype til afprøvning af nyt faktureringsprincip. Nøgleord: produkt- og prisstrukturering, modellering af påvirkning på kundesegmenterne, kontraktgennemgang og justeringer som følge af produktomlægning 2011: Statslig styrelse Udbudsforretning af redaktion og publicering af lovpligtig statslig publikation. Assistance ved udarbejdelse af udbudsmateriale og kontraktgrundlag. Nøgleord: Kvalitetssikring af kontrakt og udbudsmateriale : Stort dansk pensionsselskab Assistance til programledelsen af et meget stort udviklingsprojekt, der resulterer i en kraftig udvidelse af selskabets forretningsområde. Opbygning af programkontor, herunder etablering af governance struktur og styringsgrundlag. Delvis automatisering af governance rutiner til faktabaseret tværgående planopfølgning, økonomi-, risiko- og kvalitetsstyring. Automatiseringen sikrede konsistens i rapporteringen og sparede ressourcer i forbindelse med opfølgning. Deltagelse i programkontorets daglige arbejde med interessentstyring, opfølgning i forhold til projekter og ledelsesmæssig rapportering på programniveau. Nøgleord: Program governance, Prince2, programplanlægning og faktabaseret opfølgning relateret til meget stor forretningsudvidelse. Daglig assistance til økonomi-, risiko- og kvalitetsstyring samt semi-automatisk ledelsesrapportering : Stort dansk pensionsselskab Forberedelse og gennemførsel af EU-rammeudbud af it-konsulentydelser. Nøgleord: EU-udbud, rammekontrakt, udbudsmateriale, udbudsgennemførsel herunder evaluering, afslag og tildeling 2010: Stort dansk pensionsselskab Lean gennemgang af processer relateret til driftsafvikling. Udvikling af prototype til forretningsmæssig rapportering af driftsafvigelser i et SOA-miljø. Nøgleord: Forretningsmæssig rapportering af driftsafvigelser

3 2010: Stort dansk pensionsselskab Ledelse af task force til sikring af korrekt og rettidig opkrævning af mange indbetalinger på kort tid. Nøgleord: Krisestyring 2010: Stort dansk pensionsselskab Lean gennemgang af processer relateret til applikationstest. Gennemførsel af kaizen events for testafdelingen. Forslag til kraftige effektiviseringer og forankring af disse i afdelingen. Nøgleord: Lean processer, value stream mapping, root cause analysis, identificering og minimering af spild, kaizen blitz 2010: Udbyder af serviceydelser til det finansielle marked Forberedelse af nye produktblade og prislister i forbindelse med relancering af virksomhedens kerneprodukter rettet mod ejendomsmægler-segmentet. Nøgleord: produkt- og prisstrukturering, business case, modellering af cashflows : Stort dansk pensionsselskab Lean gennemgang af processer relateret til kundekommunikation. Gennemførelse af kaizen events med kraftigt effektiviserede processer til følge. Nøgleord: Lean processer, value stream mapping, root cause analysis, identificering og minimering af spild, kaizen blitz : Stort dansk pensionsselskab Assistance til programledelsen for meget stort anskaffelse dækkende hele pensionsadministrationsområdet. Etablering af styringsstrukturer og styringsgrundlag til tværgående planopfølgning, risikostyring, økonomistyring og kvalitetsstyring. Opfølgning på programniveau samt forberedelse af styregruppe- og leverandørstyringsmøder. Ledelsesmæssig involvering i forhold til nødlidende aktiviteter. Nøgleord: Programledelse, opfølgning og leverandørstyring relateret til store anskaffelser. Etablering af governancestruktur og styringsgrundlag : Udbyder af serviceydelser til det finansielle marked Revision af kontraktgrundlag i forbindelse med indførelse af bl.a. elektronisk tinglysning. Assistance ved forhandling af kontraktændringerne i forhold til store pengeinstitutter. Nøgleord: Leverandør- og kundeaftaler, levering af ydelser over internettet, ydelsesstandardisering, service level agreements, interessekonflikthåndtering, kontraktforhandling 2009: Stor offentlig indkøber Evaluering og kontrakttildeling relateret til kompliceret EU-udbud, herunder konflikthåndtering i forhold til involverede parter. Nøgleord: Komplicerede EU-udbud, rammekontrakt, interessekonflikthåndtering

4 2008: Stor offentlig indkøber Etablering af udbudsmateriale relateret til EU-udbud af rammeaftale for itkonsulentydelser til det offentlige. Assistance til fastlæggelse af semiautomatiske procedurer for kontrakttildeling samt til det endelige leverandørvalg. Nøgleord: EU-udbud, udbudsmateriale, procedure for tildeling samt tilbudsvurdering : Mellemstor dansk bank Design og specificering af produktionsprocesser med tilhørende itunderstøttelse af nyt produkt relateret til salg af rente- og valutaderivater. Udvælgelse af standardsystemløsning samt assistance ved indgåelse af aftale vedrørende leverancen. Nøgleord: Procesdesign, impact analyse, kravspecificering, aftale om anskaffelse af standardsystem, leverandørstyring 2008: Mellemstort dansk pensionsforsikringsselskab Opstilling af krav til og proces for overtagelse af nyt pensionssystem. Nøgleord: Forberedelse af systemovertagelse : Statslig styrelse Udbudsforretning vedrørende it-anskaffelse relateret til offentlighedens itsikkerhed. Nøgleord: Udarbejdelse af kontrakt og udbudsmateriale, kontraktforhandlinger : Statslig styrelse Udbudsforretning af redaktion og publicering af lovpligtig statslig publikation. Gennemgang af eksisterende leverandørs opgaver og aftalegrundlag, som var baseret på papirpublicering. Udarbejdelse af nyt aftalegrundlag og udbudsmateriale baseret udelukkende på elektronisk publicering. Leverandørudvælgelse og kontraktforhandlinger. Nøgleord: Procesbaseret kravspecifikation, udarbejdelse af kontrakt og udbudsmateriale, inddragelse af interessenter, kontraktforhandlinger PA Consulting Group okt okt Stilling som managementkonsulent 2006: Mellemstor dansk bank Hændelseskortlægning af bankens forretningsprocesser på erhvervsområdet samt evaluering af den nuværende it-understøttelse. Etablering af kort-, middel og langsigtet plan for fornyelse af systemporteføljer. Opstilling af business case for fornyelse af hele banking platformen. Nøgleord: Forretningsmæssig forankring af it-anvendelsen, hændelseskortlægning, business case, procesfunderet systemarkitektur : Stor dansk bank Design og etablering af forretnings- og produktionsprocesser samt specifikation af nødvendig it-understøttelse for nyt strategisk investeringsprodukt relateret til finansielle instrumenter. Testplanlægning og gennemførelse. Nøgleord: It-understøttet produktudvikling og procesdesign, procesimple-

5 mentering, projektledelse, test 2005: Stor dansk energivirksomhed Udarbejdelse af forslag til ny it-organisation i forbindelse med dannelsen af et landsdækkende selskab på baggrund af 3 regionale energiselskaber. Nøgleord: Organisationsdesign 2005: Stort dansk pensionsselskab Assistance til programledelsen for meget stort it-anskaffelsesprojekt dækkende hele pensionsadministrationsområdet. Udarbejdelse af beslutningsgrundlag til bestyrelsen vedrørende anskaffelsen. Udarbejdelse af aftalegrundlag og assistance ved aftaleindgåelsen. Nøgleord: It-governance, programledelse, investeringsbeslutning, aftaleindgåelse 2005: Stort dansk pensionsselskab Procesdesign og afledt kravspecifikation for internet portal relateret til selvbetjening på investeringsområdet. Nøgleord: Procesdesign, kravspecifikation, UnitLink 2005: Mellemstor dansk pensionsfond Specifikation og prototype af data warehouse løsning sigtende mod tidlig varsling, når kunder flytter deres midler til andre pensionsforvaltere. Nøgleord: Business Intelligence, data ware house, prototyping, test og konvertering 2005: Stor dansk leverandør af it-løsninger til det offentlige Analyse af strukturreformens konsekvenser for de af kundens finansielle systemer, som i dag benyttes af kommunerne. Via pengestrømsanalyser og en vurdering af de nuværende systemers muligheder, opstilledes en skitse til en ny forretningsmodel på betalingsformidlingsområdet. Nøgleord: Betalingsformidling, systemvurdering, ny forretningsmodel : Stor dansk leverandør af it-løsninger til det offentlige Etablering af beslutningsgrundlag relateret til sammenlægningen af to meget komplicerede systemporteføljer relateret til den offentlige administration af arbejdsmarkedet. Udarbejdelse af beslutningsgrundlaget tog udgangspunkt i komplet kortlægning af processerne på arbejdsmarkedsområdet. Nøgleord: Proceskortlægning, systemvurdering, investeringsbeslutning : Mellemstor dansk pensionsfond Kravspecifikation for nyt medlemsadministrationssystem. Specifikationen blev baseret på hændelseskortlægning af forretningsprocesser samt på prototyper af systemet. Forberedelse af kontrakt og udbudsmateriale, gennemførelse af udbud og valg af leverandør. Projektledelse i forbindelse med implementeringen, konvertering og test. Nøgleord: Hændelseskortlægning af forretningsprocesser, systemarkitektur, investeringsbeslutning, kontrakt, kravspecifikation, udbudsforretning, leverandørvalg, projektledelse, leverandørstyring, håndtering af interessekonflikter, test og konvertering 2004: Mindre dansk forsikringsselskab Review af it-strategi i lyset af ændrede krav fra forretningen. Nøgleord: it-strategi, forretningsmæssig forankring af it-anvendelsen

6 2004: Statslig styrelse Kortlægning af styrelsens produktionsprocesser, samt opstilling af samlet struktur for kravspecificeringen af et nyt produktionssystem. Nøgleord: Hændelseskortlægning, kravspecifikation 2003: Stort dansk pensionsselskab Formulering af it-strategi og forberedelse af handlingsplaner til implementering af strategien. Nøgleord: It-strategi og strategimplementering 2003: Samarbejde mellem to statslige styrelser Prototype og kravspecifikation af et web-baseret selvbetjeningssystem til registrering af virksomheders grunddata på tværs af myndigheder. Nøgleord: Prototyping, kravspecifikation : Større offentlig myndighed Rådgivning af projektlederen i forbindelse med indførelse af elektronisk sags- og dokumenthåndtering. Arbejdet bestod af projektplanlægning, opfølgning og forretningsintegration. Nøgleord: Elektronisk sags- og dokumenthåndtering, projektledelse 2003: Stort dansk pensionsselskab Udfærdigelse af kravspecifikation og forberedelse af udbudsmateriale i forbindelse med anskaffelse af et nyt pensionssystem. Nøgleord: Kravspecifikation, prototyping, udbudsmateriale, leverandørvalg 2002: Stort dansk pensionsselskab Omstrukturering af produktionsprocesserne for udvalgt pensionsordning. Udvikling af fremtidig it-systemarkitektur med udgangspunkt i de nye processer. Der blev lagt særlig vægt på integrationen af standardsystemer med kundens eksisterende systemer. Nøgleord: Procesdesign, systemarkitektur, systemintegration 2002: Større offentlig myndighed Opstilling af business cases indeholdende cost-benefit-analyser af investeringer i it som middel til at frigive arbejdskraft til højt prioriterede opgaver. Nøgleord: Business case, investeringsbeslutning 2002: Dansk rederi Integrationsplanlægning i forbindelse med opkøb af andre rederier. Nøgleord: Forretningsmæssig forankring af it-understøttelsen, virksomhedsopkøb : Større offentlig myndighed Bistand ved anskaffelse og modernisering af betalingskritiske produktionssystemer. Daglig projektledelse og kontakt til departement og myndighedens decentrale enheder. Planlægning, budgetlægning og opfølgning. Fastlæggelse af endelige arbejdsprocesser til brug efter idriftsættelsen. Forberedelse af konvertering og test. Nøgleord: Proces design, kravspecifikation, prototyping, udbudsmateriale, leverandørvalg, projektledelse, leverandørstyring, forretningsmæssig implementering, test og konvertering

7 1999: Større offentlig myndighed Fastlæggelse af strategi for modernisering af betalingskritisk produktionssystem. Beslutningsoplæg baseret på cost-benefit-analyse af forskellige strategiske muligheder. Nøgleord: Hændelseskortlægning, systemarkitektur, business case, investeringsbeslutning 11Fød1evareministeriet 1999: Dansk ministerium Vurdering af direktoratets it-udgifter for år 2000, herunder forslag til prioritering og beskæringer. Nøgleord: Budgetanalyse, it-governance : Stor offentlig styrelse Etablering af rammeplan for styrelsens it-udvikling. Nøgleord: It-governance, planlægning af systemfornyelse 1998: Stor dansk media virksomhed Krisestyring i forbindelse med idriftsættelse af nyt kundeordresystem. Herunder fastlæggelse af foreløbige arbejdsprocesser til akut afhjælpning. Nøgleord: Krisestyring TDC Forlag A/S (udgiver af De Gule Sider) Stilling som It-chef, medlem af forlagets ledelse Som it-chef hen over sammenlægningen af de 4 regionale teleselskaber til TDC, havde jeg ansvaret for Samlet budget til drift og udvikling af forlagets it-systemer Formulering og implementering af forretningsorienteret it-strategi baseret på cost-benefit-analyser. Konvertering fra flere gamle mainframe-baserede systemer til ét landsdækkende salgs- og produktionssystem baseret på client-server teknologi. Konvertering af store databaser med person- og virksomhedsoplysninger fra mainframe-baserede filstrukturer til UNIX-miljø med relationsdatabase. Design af arbejdsgange og programmel til efterfølgende vedligeholdelse af disse data i de nye omgivelser. Udvikling af data warehouse til salgsplanlægnings- og opfølgningsformål. Design og implementering af ny salgsproces, der udnyttede mulighederne i det nye system og data warehouse. Desuden bistod jeg med rådgivning i anvendelsen af it til salg og produktion af De Gule Sider hos udgivere i Belgien og i Tjekkiet. Disse udgivere var delvist ejet af TDC. DanNet A/S DDC International A/S Stilling som it-konsulent, afdelingsleder Rådgivning inden for områderne: Sourcing, herunder tilbudsindhentning og vurdering af priser, samt tilbuddenes indflydelse på fremtidige drifts- og vedligeholdelsesudgifter. Kravspecificering. Stilling som afdelingsleder Oversætterudvikling. Udvikling af Ada oversættere og programmeringsomgi-

8 velser til UNIX. Dansk Datamatik Center Stilling som projektleder Ansvarligt for stort internationalt projekt vedrørende industriel softwareudvikling. Projektet gennemførtes i et samarbejde mellem danske og engelske softwareproducenter og universiteter. Forsvarets Forskningstjeneste Stilling som programudvikler Udvikling og programmering af dynamiske modeller. Deltagelse i internationalt NATO samarbejde vedr. kommando- og kontrolsystemer. Botanisk Institut, Københavns Universitet Stilling som forskningsassistent Eksperimentel indsamling og efterfølgende statistisk behandling af meget store datamængder. Miljømæssig kortlægning af polaregne i Grønland. Uddannelse Kurser Løbende deltagelse i kurser vedrørende ledelse, projektledelse, ITarkitektur, formel programudvikling, salg m.v. Henley Management College, UK Certifikater i Marketing, Information Technology and Management Accounting Danmarks Tekniske Universitet Civilingeniør Sprog Dansk modersmål Engelsk flydende skriftligt og mundtligt

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013 Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune På ITU den 6 marts 2013 CV Sarah Ebler - Enterprise Arkitekt Gentofte Kommune Erhvervserfaring: Enterprise Architect - Gentofte Kommune - 01.10.2011 - nuværende

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger Udfordringer i monopolarbejdet i kommunerne Hvad er koblingen til andre systemer og UDK? Ansvarsfordeling mellem kommune og KOMBIT? Hvad kommer

Læs mere

CV Jakob Niemann. Resumé: Nøglekvalifikationer. Personlighed. Født: 24/02 1976

CV Jakob Niemann. Resumé: Nøglekvalifikationer. Personlighed. Født: 24/02 1976 Jakob Niemann IT Konsulent Født: 24/02 1976 Rosendalsgade 11, 2. TV. 2100 København Ø Tlf: +45 2859 9808 JakobNiemann@gmail.com Resumé: Test og Quality Manager med mere end 15 års IT erfaring. Har stor

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver IT og økonomi Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse Organisering af IT Hovedopgaver Strategi og planlægning Udvikling og anskaffelse Drift Brugersupport Strategi og planlægning Topledelsen

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Klaus Jagd, UNIQUEBRAINS

Klaus Jagd, UNIQUEBRAINS Navn Uddannelse Sprog Klaus Jagd Edb-assistent Dansk, Engelsk Rolle Senior Project Manager IT-erfaring Fra 1984 (selvstændig siden 2000) Certificeringer PRINCE2 Certified SCRUM Master (CSM) Certified SCRUM

Læs mere

Udvalgte projekterfaringer

Udvalgte projekterfaringer Navn: Fødselsår: 1972 Adresse: Nymarks Allé 302, 8320 Mårslet Mobil: +45 3069 8626 Business Intelligence og rapporteringsløsning Periode: 2014/06-2015/01 Proces AS3 Companies, Danmark Projektleder på etablering

Læs mere

Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter

Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter 02.15 Teknologispecifikke it-kompentencer på timebasis 02.16 Teknologispecifik it-assistance i projektorganiseret form 02.18 It-løsninger og vedligehold 02.19

Læs mere

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002 CV - Michael Hviid Kontaktoplysninger Michael Hviid Platanvej 23 4000 Roskilde Mobil 4057 4606 E-mail: mh@zy.dk Profilresume Michael har mere end 20 års erfaring med projekt- og udviklingsarbejde i itbranchen.

Læs mere

Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI. 23. Januar 2013

Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI. 23. Januar 2013 Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI 23. Januar 2013 Formiddagens program Kl. 11.30 12.00: Om SKI Kort om SKI og tendenser inden for

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1 PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects Sid 1 PostNord er Førende aktør inden for erhvervskommunikation i Norden. Hele Danmarks og Sveriges postvirksomhed. Blandt de største

Læs mere

Uddannelse: Født: 1973

Uddannelse: Født: 1973 Uddannelse: Bopæl: HD Smørum Født: 1973 Civilstand: Sprog: Gift, 2 børn Dansk, engelsk, svensk og norsk Introduktion: NJ er certificeret projektleder med fokus på infrastruktur-, implementerings-, migrerings-,

Læs mere

Bilag: Resultat af spørgeskemaundersøgelse

Bilag: Resultat af spørgeskemaundersøgelse Bilag: Resultat af spørgeskemaundersøgelse Hvad er din titel? Student senior it-konsulent It-udviklings- og digitaliseringskonsulent Projektleder IKT-driftchef Projektleder enterprise architect Systemadministrator

Læs mere

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation ProConsulting A/S - en præsentation Indhold ProConsultings ydelser Et udsnit af ProConsultings kundereferencer Gode grunde til at samarbejde med ProConsulting Et udsnit af opgaver vi har løst for vores

Læs mere

Juridiske værktøj til projekter om forretningssystemer

Juridiske værktøj til projekter om forretningssystemer Juridiske værktøj til projekter om forretningssystemer Præsentation Nicolai Dragsted Advokat Mediator Senior Counsel, Bird & Bird nicolai.dragsted@twobirds.com 28 år med it-kontrakter Forfatter IT-kontrakter

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

It-strategi for Danmarks Statistik. Torben Søborg, tus@dst.dk

It-strategi for Danmarks Statistik. Torben Søborg, tus@dst.dk It-strategi for Danmarks Statistik Torben Søborg, tus@dst.dk Agenda Danmarks Statistik en kort intro Forretningsmæssige mål og it-strategi Interessenters krav og forventninger Administrative byrder skal

Læs mere

Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Opgaven...3 3. Begreber...3 4. Udgifter til gennemførelse af fællesudbud...4

Læs mere

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune It med ny mening Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune Indhold Borgmesterens forord 3 Baggrund 4 Strategiens gyldighed og sammenhæng 5 Organisering af digitaliseringsarbejdet

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Workshop 3: Rammeaftaler på it-konsulentydelser

Workshop 3: Rammeaftaler på it-konsulentydelser 7. marts 2014 1 Workshop 3: Rammeaftaler på it-konsulentydelser Tom Kjærsgaard Larsen, chefkonsulent, SKI 7. marts 2014 2 Rammeaftaler på it-konsulentområdet 02.15, 02.16, 02.17, 02.18, 02.25 Sortiment

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

CareerMediator MANAGING CONSULTANT TIL KILDEDAL MØRKHØJVEJ 4 DK-3660 STENLØSE TELEFON +45 70275665 INFO@CAREERMEDIATOR.DK WWW.CAREERMEDIATOR.

CareerMediator MANAGING CONSULTANT TIL KILDEDAL MØRKHØJVEJ 4 DK-3660 STENLØSE TELEFON +45 70275665 INFO@CAREERMEDIATOR.DK WWW.CAREERMEDIATOR. MANAGING CONSULTANT TIL CAREERMEDIATOR KILDEDAL MØRKHØJVEJ 4 DK-3660 STENLØSE TELEFON +45 70275665 INFO@CAREERMEDIATOR.DK WWW.CAREERMEDIATOR.DK Jobfact: Virksomhed: Stillingsbetegnelse: Markedssegment:

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2 6 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 contract management del 2 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 2: Forankring og overblik Contract Management kan være et centralt

Læs mere

Business Consulting Senior consultant school

Business Consulting Senior consultant school Business Consulting Senior consultant school Stjerner, nørder og ildsjæle kloge konsulenter har mange navne. Business Consulting søger erfarne stjerner, nørder og ildsjæle, der trives med forandringer,

Læs mere

Hvorfor intranet Alfresco?

Hvorfor intranet Alfresco? Hvorfor intranet Alfresco? - en gennemtænkt tilfældighed Dagsorden Baggrund for oplæget Hensigt med oplæg: Dele vores erfaringer vedr. valg af open source og Alfresco Dele vores erfaringer vedr. udbudsproces

Læs mere

Konsulentprofil for Peter Juncher

Konsulentprofil for Peter Juncher Navn: Titel: Adresse: Web: Telefon: Mail: Peter Juncher Programleder / Projektleder B2Consulting Emdrup Mosevej 11 2400 København NV www.b2consulting.dk 20 73 46 65 pj@b2consulting.dk Faglig profil: Peter

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 4 2014. contract management del 3

QUARTERLY ANALYTICS 4 2014. contract management del 3 6 contract management del 3 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 3: Opbygning af Contract Management-funktion Contract Management kan være et centralt redskab i arbejdet med at nedbringe

Læs mere

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier IT Projektleder ERFA 9. juni 2011 Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier Centerleder i Innovationscenter for ebusiness Jan Overgaard Revideret agenda 09:30 09:45 Registrering, kaffe

Læs mere

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015 Præsentation af styregruppeaftale Marts 2015 Release v. 2.2 marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.Materiale til præsentation af styregruppeaftalen 1.1 Introduktion til styregruppeaftalen og rammer for styregruppens

Læs mere

Anskaffelse af it-løsninger. Omfattende alle faser fra foranalyse til drift efter GoLive. Både udvikling/køb og drift

Anskaffelse af it-løsninger. Omfattende alle faser fra foranalyse til drift efter GoLive. Både udvikling/køb og drift +45 2986 1010 Wartenberg@Wartenberg-consulting.dk Den brede ekspert Jens Wartenberg har erfaring fra en lang række store og små projekter. Altid i en program-/projektlederrolle, altid med betydelig fokus

Læs mere

Forretningssystemer - Trends og tendenser

Forretningssystemer - Trends og tendenser Forretningssystemer - Trends og tendenser 7. april 2011 Herbert Nathan Hvad jeg vil forsøge at besvare Hvordan har virksomhederne investeret i forretningssystemer over de seneste par år? Hvilke er de væsentligste

Læs mere

OVERBLIK Gennem de seneste 20+ år har jeg med succes planlagt og styret komplekse program/projekt change implementeringer:

OVERBLIK Gennem de seneste 20+ år har jeg med succes planlagt og styret komplekse program/projekt change implementeringer: JIM MORRIS PROJECT/PROGRAM MANAGER OG PPM/PMO KONSULTANT dk.linkedin.com/in/jimmorris contact@raedan.com Bor omkring Horsens men kan arbejde over hele landet inkl. Kbh. området Åben for konsulentarbejde

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Stevns Kommune 2011-2015 Indledning Denne digitaliseringsstrategi har til formål at sætte retning på digitaliseringen i Stevns Kommune 2011-15. Strategien består af en vision og

Læs mere

BygningsServiceFællesskabet (Bygsfs)

BygningsServiceFællesskabet (Bygsfs) BygningsServiceFællesskabet (Bygsfs) 1. Administrativt fællesskab 2. Hvor er vi nu 3. Hvor vil vi hen 4. Muligheder, visualisering 5. Hvilken værdi har det for partnerne 6. Opgavefordeling Bygsfs - partnere

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

Fra festmåltid til hverdagskost

Fra festmåltid til hverdagskost Fra festmåltid til hverdagskost Mange organisationers udfordring i leanarbejde ligger i overgangen fra projektstatus til reel forbedringskultur. Det handler om at gøre arbejdet med forbedringer til en

Læs mere

Manager/Senior Manager til effektivisering og udvikling af den offentlige sektor - Deloitte Consulting

Manager/Senior Manager til effektivisering og udvikling af den offentlige sektor - Deloitte Consulting Tina Overgaard København den 3. februar 2014 JOBPROFIL Manager/Senior Manager til effektivisering og udvikling af den offentlige sektor - Deloitte Consulting Indledning Deloitte Consulting har bedt Genitor

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Projektkontrakter med fokus på gevinstrealisering. Nicolai Dragsted, Bender von Haller Dragsted. 30. oktober 2012

Projektkontrakter med fokus på gevinstrealisering. Nicolai Dragsted, Bender von Haller Dragsted. 30. oktober 2012 Projektkontrakter med fokus på gevinstrealisering Nicolai Dragsted, Bender von Haller Dragsted 30. oktober 2012 Kontaktoplysninger Advokatvirksomheden BvHD www.bvhd.dk Blog: http://www.version2.dk/blogs/nicolai-dragsted

Læs mere

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter Hvem er Crevato Crevato er et professionelt konsulenthus der bistår danske og internationale virksomheder i forbindelse med: Strategi Portefølje

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

Mandag: HVAD ER ET PROJEKT?

Mandag: HVAD ER ET PROJEKT? Mandag: HVAD ER ET PROJEKT? Hvorforhar vi projekter? Resultater! Fokus på en opgave der ikke er mulig i linjeorganisationen Arbejde på tværs af en organisation Afgrænsning af styringsområde Bedre styring

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområderne: Oplæg til indledende teknisk dialog (nov. 2012)

Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområderne: Oplæg til indledende teknisk dialog (nov. 2012) 14. nov. 2012 Klik her for at angive tekst. NOTAT Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområderne: Oplæg til indledende teknisk dialog (nov. 2012) ATP og KOMBIT samarbejder om konkurrenceudsættelse

Læs mere

Top 5 ERP implementeringsudfordringer - håndtering i praksis. 24. Oktober 2013

Top 5 ERP implementeringsudfordringer - håndtering i praksis. 24. Oktober 2013 Top 5 ERP implementeringsudfordringer - håndtering i praksis 24. Oktober 2013 Agenda Kort om Ole Fælles baggrund Hvad mener vi med implementering? Metode Succeskriterier ved implementering af ERP Top 5

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

Økonomistyring i staten - et strategisk perspektiv. v/ Henrik Pinholt, Vicedirektør Økonomistyrelsen

Økonomistyring i staten - et strategisk perspektiv. v/ Henrik Pinholt, Vicedirektør Økonomistyrelsen Økonomistyring i staten - et strategisk perspektiv v/ Henrik Pinholt, Vicedirektør Økonomistyrelsen Udfordringer og styring i den offentlige sektor Ansvar for styring en ny formel styringsudmelding Tænketanken

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Mennesker til forskel Alle typer kompetencer til dine it-projekter

Mennesker til forskel Alle typer kompetencer til dine it-projekter Mennesker til forskel Alle typer kompetencer til dine it-projekter 1 Hvad er en vision uden en mission? Tom Slivsgaard er adm. direktør og partner i DataVision. Med 25 års erfaring fra it-konsulentbranchen

Læs mere

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Steffen Jensen E-post: Stjen1@uvm.dk Tlf. 3392 5135 Nationale mål I Vejledningen skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig

Læs mere

UDBETALING DANMARK STATUS OG PORTEFØLJE

UDBETALING DANMARK STATUS OG PORTEFØLJE UDBETALING DANMARK STATUS OG PORTEFØLJE V/ Hans Christian Jelstrup, UDK KOMBIT Kommunedage 1.-3. juni 2015 Udbetaling Danmarks Konkurrenceudsættelsesprogram Kommunedagene 1. - 3. juni 2015 1. juni 2015

Læs mere

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune 01. april 2015 Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune Baggrund I forsommeren 2014 indledte Silkeborg Kommunes

Læs mere

CV ~ Thomas Oxbøll. Fra januar 2007 overført som IT projektleder ved et hjemmeværnselement, under Forsvarskommandoens IT Tjeneste.

CV ~ Thomas Oxbøll. Fra januar 2007 overført som IT projektleder ved et hjemmeværnselement, under Forsvarskommandoens IT Tjeneste. 9. marts 2007 Personlige oplysninger ADRESSE Lammefjordsvej 11 4300 Holbæk Tlf. 59 43 92 48 Mob. 24 48 82 67 Mail: thomas@oxboell.dk CV ~ Thomas Oxbøll STATUS Arbejde: ~ Ansat i forsvaret fra 1989 i Flyvevåbnet

Læs mere

Ledelse og styregruppe

Ledelse og styregruppe Ledelse og styregruppe It-projektlederdag 3. oktober 2013 niels.zachariassen@skat.dk Metodekontoret Styregrupper på fem kvarter Hvad er designprincipperne bag den professionelle styregruppe? -------------------------------------------------

Læs mere

Valutahandelsplatform System integrationer SAP: HCM og IS-U. Data migrering. IDM systemer

Valutahandelsplatform System integrationer SAP: HCM og IS-U. Data migrering. IDM systemer 2010 Projektledelse Data migrering Systemarkitekt IDM systemer Valutahandelsplatform System integrationer SAP: HCM og IS-U SYSTEM INDSIGT ROLLER Projektleder Betroet rådgiver Løsningsarkitekt Forretningskonsulent

Læs mere

Digital strategi, indsatsområde 1, delprojekt 1, Generiske sagsbehandlingsbegreber

Digital strategi, indsatsområde 1, delprojekt 1, Generiske sagsbehandlingsbegreber HØRINGSDOKUMENT Fra: Til: Resumé: David Rosendahl Høringsparter Arbejdsgruppen har identificeret de overordnede og tværgående begreber i sagsbehandlingsprocessen og struktureret og defineret disse generiske

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Helsinge Vandværk s.m.b.a.

Helsinge Vandværk s.m.b.a. Helsinge Vandværk s.m.b.a. Årsberetning 1. juli 31. december af 12. april 2011 Intern overvågning af indgåelse af aftaler 1 I overensstemmelse med bestemmelserne i Vejledning olm internt overvågningsprogram

Læs mere

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen Dagsorden Oplægsholder Projektstyring Scope Management i en fælles kontekst Definitioner Scope Management - styring af omfang ved projektets start under projektets

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation

Bilag 1. Kravspecifikation Bilag 1 Kravspecifikation Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den nuværende organisering af 2 2.1 Kundens overordnede organisering 2 2.2 2 2.3 Kvalitetsstandarder 3 2.4

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Security & Risk Management Summit

Security & Risk Management Summit Security & Risk Management Summit Hvor og hvornår skaber Managed Security Services værdi? Business Development Manager Martin Jæger Søborg, 6. november 2014 DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2014

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Profil for Jørgen Soetmann

Profil for Jørgen Soetmann Profil for Jørgen Soetmann Navn Jørgen Soetmann Titel Seniorprojektleder Født 1959 Civilstand Ugift, 1 barn It-erfaring siden 1980 Personlig profil Jørgen er en yderst erfaren og kompetent PMI og PRINCE

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

Søren Secher Olesen. Birgitsvej 21 2880 Bagsværd Privat 44 44 68 20 Mobil 21 28 84 41 Email sso@secher-management.dk Web www.secher-management.

Søren Secher Olesen. Birgitsvej 21 2880 Bagsværd Privat 44 44 68 20 Mobil 21 28 84 41 Email sso@secher-management.dk Web www.secher-management. Resumé r Arbejdsområder Forretningsområder Sprog Søren Secher Olesen Birgitsvej 21 2880 Bagsværd Privat 44 44 68 20 Mobil 21 28 84 41 Email sso@secher-management.dk Web www.secher-management.dk Faglige

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet.

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet. 1 /bilag Justitsministeriet. København, den 18. maj 2009. 149 a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte digitaliseringen af tinglysningen, idet der er indgået en tillægsaftale

Læs mere

Udbudsproces omkring større implementeringsprojekter

Udbudsproces omkring større implementeringsprojekter Udbudsproces omkring større implementeringsprojekter Præsentation Kompetencer: Projekt- og procesledelse Udbudsret og proces Jurist kontraktret Tør udfordrer Organisatorisk kendskab Tænker I effektive

Læs mere

HR-services til nye tider

HR-services til nye tider HR-services til nye tider Arbejdsstyrken i Danmark er under forandring. Vi tror, HR-services er en del af løsningen. cgi.com 2 cgi.com 3 Fleksible løsninger til en udfordrende fremtid Staten bliver løbende

Læs mere

Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1. Ledelsesintroduktion til programmodellen

Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1. Ledelsesintroduktion til programmodellen Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1 Ledelsesintroduktion til programmodellen Januar 2014 Ledelsesintroduktion til programmodellen Formålet med den fællesstatslige programmodel er at

Læs mere

Fra idé til drift i praksis!

Fra idé til drift i praksis! Fra idé til drift i praksis! Design Coordination @ITIL Dagen 2014, 3/12-2014 JonasEllegaard ServiceManagement Om mig } Ansvarlig for Leverandørstyring } Skabe værdi } Systemetableringsprocessen } ITIL

Læs mere

Forretningsmæssig prioritering af IT projekter.

Forretningsmæssig prioritering af IT projekter. Case: Forretningsmæssig prioritering af IT projekter. Lars Fruensgaard 27. september 2012 15 år i IT branchen (EG, IBM, Globeteam) Forretningsoptimering, Business Intelligence og udbudsrådgivning 10+ år

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel DEN FÆLLESOFFENTLIGE PROJEKTMODEL Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel Dato: 22.06.2015 Version: 1.0 1 Projektledelse af it-projekter Denne guide tager udgangspunkt i særlige forhold

Læs mere

PROJEKTOPGAVE UDEN LØBENDE YDELSER SKI 02.16

PROJEKTOPGAVE UDEN LØBENDE YDELSER SKI 02.16 DANMARKS NATIONALBANK PROJEKTOPGAVE UDEN LØBENDE YDELSER SKI 02.16 Præsentation af mig selv, Danmarks Nationalbank og Nationalbankens ITafdeling (1/2) Mig selv Rune Holmgaard Rathje Baggrund som IT-ingeniør

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere