MASTERUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION AALBORG UNIVERSITET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MASTERUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION AALBORG UNIVERSITET"

Transkript

1 Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2015 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING MASTERUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION AALBORG UNIVERSITET

2 Turnusakkreditering, 2015 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling... 5 I Uddannelsesguiden er uddannelsen beskrevet på følgende måde... 7 Uddannelsens kompetenceprofil... 8 Resumé af kriterievurderingerne fra akkrediteringen i Indstilling Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriterium 3: Uddannelsens faglige profil og niveau Kriterium 5: Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen

4 Indledning Denne akkrediteringsrapport danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om akkreditering og godkendelse af en uddannelse, der tidligere har opnået en betinget positiv akkreditering. Akkrediteringsrapporten er udarbejdet af Danmarks Akkrediteringsinstitution. I rapporten behandles alene de kriterier og vurderingspunkter, som var udslagsgivende for Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering. Den faglige vurdering, som fremgår af akkrediteringsrapporten, er foretaget af et akkrediteringspanel. Akkrediteringspanelet har læst og vurderet universitetets dokumentationsrapport. Danmarks Akkrediteringsinstitution har udarbejdet indstillingen til Akkrediteringsrådet på baggrund af panelets faglige vurderinger. Akkrediteringsrapporten har været i høring på universitetet. Universitetets høringssvar er indarbejdet i akkrediteringsrapporten under de relevante kriterier. Akkrediteringspanelet har vurderet uddannelsen ud fra de kriterier som fremgår af den akkrediteringsbekendtgørelse 1, som var gældende på tidspunktet for akkreditering og Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser (2. udgave, 1. februar 2011). Akkrediteringsrapporten består af fire dele: - Danmarks Akkrediteringsinstitutions indstilling til Akkrediteringsrådet - Et resumé af vurderingerne fra indstillingen om betinget positiv akkreditering - Akkrediteringsrådets begrundelse for afgørelsen om betinget positiv akkreditering - Den faglige vurdering af uddannelsen ACE Denmark blev pr. 1. juli 2013 til Danmarks Akkrediteringsinstitution, som beskæftiger sig med akkreditering af hele det videregående uddannelsesområde. 1 Bekendtgørelse nr af 14. december 2009 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (Akkrediteringsbekendtgørelsen) 4

5 Sagsbehandling Akkrediteringspanelet Der er nedsat et akkrediteringspanel som del af sagsbehandlingen. Akkrediteringspanelet er sammensat af personer, som har en indgående forståelse for undervisning og forskning inden for fagområdet, uddannelsestilrettelæggelse og forholdene på arbejdsmarkedet. Akkrediteringspanelet for masteruddannelsen i offentlig administration består af to kernefaglige eksperter, en aftagerrepræsentant og en studerende. Kernefaglig ekspert Universitetslektor Pär-Ove Norell, Avdelningen för politiska och historiska studier statsvetenskap, Karlstads Universitet Han har været studieleder for MPA-uddannelsen ved Karlstads Universitet og Högskolan i Hedmark siden uddannelsens opstart i år Han har forsket om effekter af kommunesammenlægninger i Sverige, om kommunale embedsmænd som politiske aktører (doktorafhandling), senere om hvordan svenske kommuner håndterede krisen i 90 erne, om magt i en svensk kommune, om forandringer af en central administration i et 30-årigt perspektiv, om organisationskulturer, om kommunalvalg og om statsmandskab. Han er publiceret i bøger også i Frankrig, USA og Storbritannien. Han har en bred undervisningserfaring og har forelæst ved et antal forskellige universiteter og högskoler. Han har endvidere været aktiv som økonomidirektør i Karlstads kommune og arrangeret et antal konferencer for forskere og praktikere. Kernefaglig ekspert Universitetslektor Kerstin Bartholdsson, Förvaltningshögskolan, Göteborgs Universitet Universitetslektor siden Hendes forskning inden for offentlig forvaltning har drejet sig om lokal miljøpolitik, målstyring, målkonflikter, embedsmandsrollen og aktivisters engagement og kundskaber. Hun har været studierektor for Förvaltnings-uddannelsen og har også været beskæftiget med aktiviteter i CEFOS (Centrum för forskning om offentlig sektor), i Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet, Institutionen för journalistik och masskommunikation samt ved Statsvetenskapliga institutionen. Aftagerrepræsentant HR-chef Rikke Stengaard Madsen, ARoS Aarhus Kunstmuseum Uddannelser: Certificeret PRINCE2 programleder (ID4real), Leder-/konsulentuddannelse samt projektlederuddannelse (Metropol), Kandidatuddannelse i jura ved Aarhus Universitet. Erhvervsmæssigt har hun tidligere 14 års erfaring fra stat, region og kommune, hvor hun har beskæftiget sig med ledelse, økonomi, arbejdsmarkedsforhold, rekruttering og organisationsudvikling. Betjening og rådgivning af det politiske niveau, herunder den øverste politiske ledelse (minister/regionsformand/borgmester) samt strategisk rådgivning af direktionen er gennemgående i hendes ansættelser. Hun fik sit første lederjob i staten i Studerende Mikael Bellesso Noes, masterstuderende, Master of Public Health, Københavns Universitet Han er desuden uddannet cand.scient. i humanfysiologi og biologi fra Københavns Universitet. Han har tidligere arbejdet med offentlig administration og ledelse i Arbejdstilsynet i perioden Datoer i sagsbehandlingen Dokumentationsrapport modtaget 1. juli 2014 Eventuel indhentning af supplerende dokumentation Der er ikke indhentet supplerende dokumentation. 5

6 Akkrediteringspanelets besøg på universitetet Akkrediteringspanelet har ikke været på besøg på universitetet, da problemerne på uddannelsen hovedsageligt angik de beskrevne procedurer og mål, og da panelets vurdering af universitetets løsning af disse problemer kunne foretages på baggrund af universitetets indsendte dokumentationsmateriale. Akkrediteringsrapport sendt i høring på universitetet 12. maj 2015 Høringssvar modtaget 26. maj Universitetet havde ingen kommentarer til rapporten. Sagsbehandling afsluttet 29. maj 2015 Dato for Akkrediteringsrådets møde 26. juni 2015 Bemærkninger Genakkrediteringen sker på baggrund af vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser (2. udgave, 1. februar 2011) og Akkrediteringsrådets afgørelse af 13. juli

7 I Uddannelsesguiden er uddannelsen beskrevet på følgende måde På begge institutioner består uddannelsen af et fælles første studieår med hovedemnerne politologi, organisation og ledelse samt økonomi. På Aalborg Universitet specialiserer man sig på uddannelsens andet år i én af linjerne strategi og ledelse eller sundhedsvæsenets organisation og ledelse. På Copenhagen Business School består andet studieår af tre til fire valgfrie fag samt tværfaget strategisk ledelse. Der er desuden et studieophold i udlandet af en uges varighed. Begge uddannelsesforløb afsluttes med udarbejdelse af et masterprojekt. Uddannelsen udbydes på Copenhagen Business School (CBS) og på Aalborg Universitet (AAU). (kilde: Denne beskrivelse er kun gengivet i rapporten til almen introduktion. Teksten indgår ikke i vurderingsgrundlaget. 7

8 Uddannelsens kompetenceprofil 8

9 Resumé af kriterievurderingerne fra akkrediteringen i 2012 Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Akkrediteringsrådets begrundelse for afgørelse om betinget positiv akkreditering i 2012 Akkrediteringsrådet finder samlet set, at uddannelsen lever op til betingelserne for en betinget positiv akkreditering, men at uddannelsen ikke fuldt ud lever op til betingelserne for en positiv akkreditering. Akkrediteringsrådet lagde følgende vurderinger til grund for afgørelsen. Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen er en helhedsvurdering. Der er identificeret en række kritiske problemer i behandlingen af de enkelte kriterier, som har medvirket til den samlede vurdering af uddannelsens relevans og kvalitet. Der er en række problemer pa uddannelsen. Problemerne er dels knyttet til kompetenceprofilens niveau, og dels knyttet til den interne kvalitetssikring af uddannelsen, derunder dialog med dimittender. Uddannelsens nuværende kompetenceprofil svarer ikke til kvalifikationsrammens taksonomiske niveau pa en række centrale punkter. Det gælder de dele af kvalifikationsrammen, der stiller krav om, at den studerende skal kunne forstå og forholde sig kritisk til fagområdets viden, identificere videnskabelige problemstillinger og anvende fagets metoder og redskaber. Dette taksonomiske niveau kan ikke genfindes i kompetenceprofilen. Uddannelsens fagelementer og reelle indhold svarer samlet set til niveauet for masteruddannelser. Kompetenceprofilen modsvarer altså hverken kvalifikationsrammens krav eller uddannelsens reelle niveau. Uddannelsens interne kvalitetssikring er også problematisk. Der foregår ikke en formaliseret dialog med dimittender, og det er uklart, hvordan der foregår en monitorering af den samlede uddannelse. Uddannelsesledelsen modtager evalueringer af de enkelte fagelementer, men det er uklart, hvordan uddannelsesledelsen modtager informationer om dimittender og andre relevante informationer, der kan anvendes til at styre det samlede uddannelsesforløb. At kompetenceprofilen ikke modsvarer kvalifikationsrammen ses desuden som et udtryk for en manglende monitorering af studieordningen. Det vil inden for en periode pa 1 a r være muligt for universitetet at iværksætte og implementere tiltag, der kan rette op pa problemerne. Universitetet har pa begyndt tiltag i form af en studieordningsrevision, der skal omformulere kompetenceprofilen, en gennemførelse af en dimittendundersøgelse i efteråret 2012, og indførelsen af en årsrapport omhandlende hele uddannelsesforløbet, der skal ligge til grund for drøftelser af uddannelsens samlede kvalitet. Nedenstående kriterier vil være genstanden for opfølgning ved udløbet af den betingede periode: Kriterium 1 Akkrediteringsrådet bemærker, at institutionen kun i begrænset grad er i løbende dialog med uddannelsens dimittender, og at dialogen med uddannelsens dimittender ikke anvendes til sikring og udvikling af uddannelsens relevans og kvalitet Kriterium 3 Akkrediteringsrådet finder, at kompetenceprofilen ikke svarer til kvalifikationsrammens taksonomiske niveau, der beskriver, at den studerende skal kunne forholde sig kritisk til fagområdets viden, identificere videnskabelige problemstillinger og anvende fagets metoder og redskaber. 9

10 Kriterium 5 Akkrediteringsrådet finder, at uddannelsen samlet set i ikke tilstrækkelig grad har udmøntet institutionens kvalitetssikringssystem, hvad angår formelle mekanismer for udarbejdelse og monitorering af studieordninger, og hvad angår systemer, der indsamler/modtager, analyserer og an- vender relevant information i forhold til at kunne styre uddannelsen. 10

11 Indstilling Indstilling Kriterievurderinger Positiv akkreditering Tilfredsstillende Afslag på akkreditering Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Begrundelse Masteruddannelsen i offentlig administration på Aalborg Universitet indstilles til positiv akkreditering. Uddannelsen vurderes på tilfredsstillende vis at opfylde alle akkrediteringskriterierne. Indstillingen sker på baggrund af en samlet vurdering af uddannelsens kvalitet og relevans. Universitetet er i løbende dialog med dimittender. Der er sammenhæng mellem uddannelsens titel og kompetenceprofil, og kompetenceprofilen afspejler kvalifikationsrammens niveau for masteruddannelser. Der er desuden skabt en tydelig sammenhæng mellem kompetenceprofilen og fagelementernes læringsmål. Den interne kvalitetssikring af uddannelsen er velfungerende og er med til at sikre kvaliteten og relevansen af uddannelsen. 11

12 Kriterium 1: Behov for uddannelsen Vurdering ved akkreditering i 2012 Kriterium 1 var tidligere opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringsrådets begrundelse i 2012 Akkrediteringsrådet bemærker, at institutionen kun i begrænset grad er i løbende dialog med uddannelsens dimittender, og at dialogen med uddannelsens dimittender ikke anvendes til sikring og udvikling af uddannelsens relevans og kvalitet. Vurdering ved genakkreditering i 2013 Kriterium 1 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Vurdering ved genakkreditering Dimittenddialog Ved den oprindelige akkreditering fik uddannelsen kritik for, at studieledelsen ikke havde en dialog med dimittenderne, der blev brugt til at udvikle uddannelsen. Der var blevet afholdt en temadag om fagrelevante emner, men det fremgik ikke, hvordan denne temadag havde været anvendt i drøftelser af uddannelsens indhold. Universitetet skrev i forbindelse med høringssvaret, at der ville blive gennemført en dimittendundersøgelse i efteråret I den supplerende dokumentationsrapport beskriver universitetet, hvordan dialogen med dimittenderne nu foregår løbende, og de giver eksempler på, hvordan dialogen har ført til konkrete udviklinger af uddannelsen. AAU skriver, at dimittenddialogen nu foregår gennem følgende kanaler: a) Via MPA-rådet (uddannelsens aftagerpanel) b) Via dimittendundersøgelser c) Via faglige og sociale arrangementer d) Via LinkedIn Den mest formaliserede kontakt er gennem MPA-rådet og dimittendundersøgelserne, men kontakten gennem faglige og sociale arrangementer samt LinkedIn har en mere uformel karakter. MPA-rådet (Master of Public Administration-rådet) er uddannelsens aftagerpanel. I MPA-rådet sidder otte eksterne aftagerrepræsentanter, to studerende, fire undervisere samt masteruddannelseslederen på MPAuddannelsen. Der har ifølge universitetet også lejlighedsvist siddet dimittender i rådet, og ledelsen vil fremover involvere flere dimittender i rådet. (Dokumentationsrapport, s. 3) 12

13 Dimittendundersøgelser er nu en fast del af AAU s løbende kvalitetssikring (se kriterium 5). I 2013 gennemførte Skolen for Statskundskab og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet i samarbejde med Karrierecentret på Aalborg Universitet desuden en dimittendundersøgelse specifikt for masteruddannelsen i offentlig administration (fremover benævnt MPA). Undersøgelsen havde en svarprocent på 71. Dimittendundersøgelsen viste, at mellem 95 og 100 % af alle årgangene finder det faglige niveau på masteruddannelsen tilfredsstillende, men universitetet nævner også, at undersøgelsen viste et behov for at styrke særligt den metodemæssige del af uddannelsen. Dimittendundersøgelsen viste desuden, at de studerende efterlyste nogle kompetencer, blandt andet evnen til at formidle mundtligt. (Dokumentationsrapport, s. 4) Opfølgningen på dimittendundersøgelsen er foregået på følgende vis: 1) Studieledelsen for MPA-uddannelsen fremlagde resultater af dimittendundersøgelsen på a. et lærermøde 11. marts 2013 b. MPA-rådsmødet 26. november ) I forlængelse heraf blev det besluttet at: a. udvide metodeundervisningen b. indføre tværgående seminarer med mundtlig fremlæggelse c. opprioritere allokeringen af flere ressourcer til et sammenhængende forløb på såvel 1. som 3. semester. Begge semestre er relativt teoritunge. d. øge brugen af praktiske cases e. styrke evnen til at formidle (Dokumentationsrapport, s. 4) Resultaterne af dimittendundersøgelsen blev også inddraget i revisionen af studieordningen. Her blev evnen til at formidle og ræsonnere analytisk således adresseret i uddannelsens nye kompetenceprofil, hvor det nu hedder, at dimittenderne Skal kunne formidle og diskutere faglige problemstillinger og løsningsmodeller til både fagfæller inden for Offentlig Administration og ikke-specialister, herunder også kunne ræsonnere analytisk under anvendelse af forskellige teoretiske positioner og paradigmer. (Dokumentationsrapport, s. 5) Universitetet skriver desuden, at masteruddannelseslederen har suppleret den formelle kontakt til dimittenderne, der sker gennem MPA-rådet og dimittendundersøgelser, med en mere uformel kontakt, som finder sted via faglige og sociale arrangementer og en LinkedIn-gruppe. Dette imødekommer et ønske fra uddannelsens dimittender om at modtage tilbud om faglig opdatering. Der afholdes en årlig ledelsesdag samt en række fyraftensmøder på tværs af masteruddannelserne på Institut for Statskundskab. LinkedIn-gruppen for nuværende og tidligere studerende er nyoprettet, og indholdet er centreret om faglig dialog. Studieledelsen forventer, at denne gruppe giver mulighed for at holde kontakt med dimittenderne, følge deres karriereudvikling samt ikke mindst modtage input til fortsat udvikling af uddannelsen. Panelet vurderer på baggrund af de nye tiltag og eksemplerne på anvendelsen af dimittenddialogen, at universitetet nu har en både formaliseret og uformel dialog med dimittenderne, og at denne dialog anvendes til sikring og udvikling af uddannelsens kvalitet og relevans. Samlet vurdering Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 1 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Dokumentationsrapport, s. 3-6 Bilag 1: MPA-rådet: Medlemsoversigt og mødeaktivitet Bilag 2: Dimittendundersøgelse MPA 2013 Bilag 3: Slides om dimittendundersøgelsen fra lærermøde den 11. marts 2013 Bilag 4: Referat fra MPA-rådsmøde 26. november 2013 Bilag 5: Program for fyraftensmøde om Innovation og styring i kommuner 13

14 Bilag 6: Referat fra MPA-rådsmøde den 14. november 2012 Bilag 7: Program og deltagerliste for Ledelsesdag den 25. september 2013 Bilag 8: Program og deltagerliste for fyraftensmøde om Den offentlige leadership pipeline Bilag 9: Program og deltagerliste for netværksarrangement om Effekt og evidens 14

15 Kriterium 3: Uddannelsens faglige profil og niveau Vurdering ved akkreditering i 2012 Kriterium 3 var tidligere opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringsrådets begrundelse i 2012 Akkrediteringsrådet finder, at kompetenceprofilen ikke svarer til kvalifikationsrammens taksonomiske niveau, der beskriver, at den studerende skal kunne forholde sig kritisk til fagområdets viden, identificere videnskabelige problemstillinger og anvende fagets metoder og redskaber. Vurdering ved genakkreditering i 2013 Kriterium 3 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Vurdering ved genakkreditering Niveau Ved den oprindelige akkreditering fik uddannelsen kritik for, at beskrivelsen af uddannelsens samlede mål for læringsudbytte (kompetenceprofilen) ikke svarede til niveauet for masteruddannelser i den danske kvalifikationsramme, selv om uddannelsens indhold og undervisning var på det rette niveau. Universitetet bemærkede i høringssvaret, at der pågik en proces med at revidere studieordningen. I den supplerende akkrediteringsrapport redegør universitetet for denne studieordningsrevision, der var initieret på baggrund af både Akkrediteringsrådets afgørelse og resultaterne fra semesterevalueringer og dimittendundersøgelsen i Universitetet beskriver overordnet, hvilke ændringer, de har foretaget: MPA-uddannelsens kompetenceprofil er udviklet med udgangspunkt i det taksonomiske niveau for masteruddannelser. MPA-uddannelsens moduler er beskrevet i overensstemmelse mellem kompetenceprofil, læringsmål, kvalifikationsramme, etc. Specialiseringslinjen: Den kommunikerende forvaltning er nedlagt grundet manglende søgning til linjen. Metodeundervisningen er styrket, jf , Ad b) Dimittendundersøgelser og ad a) Undervisnings-/semesterevalueringer. Der er indført tværgående seminarer, jf , Ad b) Dimittendundersøgelser. Den nye kompetenceprofil kan ses forrest i denne rapport. Panelet vurderer, at beskrivelserne af de studerende mål for læringsudbytte nu svarer til niveaubeskrivelsen i den danske kvalifikationsramme. 15

16 Samlet vurdering Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 3 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Dokumentationsrapport, s. 7-8 Studieordning 16

17 Kriterium 5: Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen Vurdering ved akkreditering i 2012 Kriterium 5 var tidligere opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringsrådets begrundelse i 2012 Akkrediteringsrådet finder, at uddannelsen samlet set i ikke tilstrækkelig grad har udmøntet institutionens kvalitetssikringssystem, hvad angår formelle mekanismer for udarbejdelse og monitorering af studieordninger, og hvad angår systemer, der indsamler/modtager, analyserer og anvender relevant information i forhold til at kunne styre uddannelsen. Vurdering ved genakkreditering i 2013 Kriterium 5 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Vurdering ved genakkreditering Aalborg Universitet har formuleret en overordnet kvalitetssikringspolitik med tilhørende mål/delpolitikker for universitetets kvalitetssikring på uddannelsesområdet, der samlet dækker de europæiske standarder (ESG). Universitet har defineret klare ansvarsfordelinger for det samlede kvalitetssikringsarbejdet og de enkelte kvalitetssikringsaktiviteter på de forskellige niveauer i organisationen. Universitetet indsamler information om frafald, gennemførelsestid, studenterevalueringer og dimittendernes arbejdsmarkedssituation, og der er klare retningslinjer og procedurer for uddannelsesledelsens anvendelse af disse informationer. Udmønter uddannelsen institutionens kvalitetssikringssystem? Ved den oprindelige akkreditering fik uddannelsen kritik for, at de ikke i tilstrækkelig grad udmøntede AAU s kvalitetssikringssystem i forhold til ESG 1.2 (Formelle mekanismer for udarbejdelse og monitorering af studieordninger), da det var uklart på hvilket informationsgrundlag, studieledelsen systematisk monitorerede og fulgte op på den samlede uddannelse (jf. kriterium 1), og da kompetencebeskrivelserne i studieordningen ikke svarede til den danske kvalifikationsramme (jf. kriterium 3). Uddannelsen fik desuden kritik for, at de ikke i tilstrækkelig grad udmøntede kvalitetssikringssystemet i forhold til ESG 1.6 (Systemer, der indsamler/modtager, analyserer og anvender relevant information i forhold til at kunne styre uddannelserne herunder procedurer for og praksis med dimittenddialog), da uddannelsesledelsen ikke havde gennemført dimittendundersøgelser eller på anden vis gennemført systematisk dialog med dimittender, således at disse indsamlede informationer kunne anvendes i en sikring og udvikling af uddannelsens kvalitet og relevans (jf. kriterium 1) Disse konkrete problemer vurderer panelet er løst med de tiltag, der er beskrevet i kriterierne 1 og 3 i denne supplerende akkrediteringsrapport. 17

18 Desuden vurderer panelet, at uddannelsesledelsen også fremover vil kunne monitorere hele uddannelsen. Denne vurdering er foretaget på baggrund af nedenstående kvalitetssikringsprocedurer. Med basis i universitetets kvalitetssystem består den systematiske og løbende kvalitetssikring og -udvikling på masteruddannelsen i offentlig administration konkret af: a) Undervisnings-/semesterevalueringer b) Dialog og samarbejde med aftagere primært gennem MPA-rådet c) Dialog med undervisere lærermøder d) Dialog med censorkorps e) Dialog med dimittender, herunder dimittendundersøgelser, jf. afsnit f) Årsrapport/Studienævnsrapport (studienævnsrapport trækkes oktober 2014) g) Selvevaluering (iværksættes fra august 2014) h) Masterstudienævn Nedenfor beskrives disse enkelte punkter enkeltvis. Undervisnings- og semesterevalueringer På MPA-uddannelsen foregår der løbende og efter hvert semester en evaluering af kurserne og deres indhold. Skriftlige studenterevalueringer af studiet og dets undervisningsforløb anvendes således: Masteruddannelseslederen gennemgår evalueringerne. Studiets lærergruppe får tilsendt kopi af evalueringsresultaterne (minus personrelaterede oplysninger) til orientering. De undervisere, der er omfattet af den aktuelle evaluering, får tilsendt kopi af resultaterne af de personrelaterede oplysninger vedrørende ham/hende selv til orientering og evt. kommentering. Studielederen orienteres om evt. negative evalueringer af konkrete undervisere. Studielederen involverer institutlederen, som har personaleansvaret, i fornødent omfang. Resultatet af evalueringerne tages op til drøftelse på et lærermøde med henblik på evt. forslag til ændringer af studiet/dets konkrete undervisningsforløb. Evalueringens hovedresultater samt evt. forslag til større ændringer af studiet og dets undervisningsforløb drøftes i MPA-rådet (studiets aftagerpanel) på baggrund af oplæg fra masteruddannelseslederen samt fremsendt sammenfatning af evalueringsresultaterne (minus personrelaterede oplysninger). Evalueringsresultater (undtaget personrelaterede oplysninger) lægges på uddannelsens hjemmeside, når masteruddannelseslederen har bearbejdet evalueringen. De tidligere nævnte ændringer af metodeundervisningen eksemplificerer anvendelsen af undervisnings- og semesterevalueringerne. Dialog og samarbejde med aftagere - MPA-rådet MPA-rådet bruges i udviklingen og kvalitetssikringen af MPA-uddannelsen. Undervisnings- /semesterevalueringer samt evt. dimittendundersøgelser præsenteres og diskuteres på MPA-rådsmøder. Universitetet skriver, at MPA-rådet har diskuteret den betingede akkreditering og har her tiltrådt de aktiviteter, MPA-uddannelsen har iværksat. (Dokumentationsrapport, s. 11) Dialog med undervisere lærermøder Lærermøder bidrager også til udviklingen af uddannelsen. Der afholdes lærermøder efter hver undervisnings- /semesterevaluering, hvor disse fremlægges og diskuteres. Dimittendundersøgelser fremlægges og diskuteres også i lærergruppen. På lærermødet d. 19. september 2012 blev akkrediteringsrapporten og den betingede akkreditering drøftet. Af særlig relevans for lærergruppen var, at kompetenceprofilen ikke svarede til kvalifikationsrammens taksonomiske niveau (kriterium 3). I forlængelse af lærermødet blev det derfor bl.a. beskrevet, hvordan metodeundervisningen understøtter læringen i forbindelse med projektarbejdet, ligesom de enkelte moduler blev 18

19 beskrevet i overensstemmelse mellem kompetenceprofil, læringsmål, kvalifikationsramme. (Dokumentationsrapport, s. 11) Dialog med censorkorps Masteruddannelsen hører under Censorkorpset for forvaltningsuddannelser og Global Studies. De studerendes viden, færdigheder og kompetencer i forbindelse med eksaminationer og censorernes tilbagemeldinger. Den nye studieordning har været forelagt censorformandskabet med henblik på udtalelse for så vidt angår prøve- og eksamenssystemet. Censorformandskabet havde ingen kommentarer. (Dokumentationsrapport, s. 11) Dialog med dimittender, herunder dimittendundersøgelse Dette punkt er beskrevet under kriterium 1. Dimittendundersøgelser behandles på lærermøder og møder med MPA-rådet, hvorefter vedtagne forbedringstiltag implementeres. (Dokumentationsrapport, s. 11) Årsrapport/Studienævnsrapport Formålet med proceduren for studienævnsrapporter er, at der løbende og systematisk sker en indsamling, analyse og anvendelse af relevante nøgletal for uddannelserne med henblik på disses kvalitetssikring og - udvikling. En gang årligt bliver der via en fælles skabelon i QlikView produceret en samlet rapport for hvert studienævn med nøgletal for hver enkelt af studienævnets uddannelser. Nøgletal, der efterfølgende skal behandles og følges op på af uddannelsesledelsen. Studienævnsrapporten skal derved ses som en del af universitetets kvalitetssikringssystem, hvor der sker en systematisk monitorering af uddannelserne, der skal danne informationsgrundlag for løbende justeringer af disse. Der blev trukket studienævnsrapport for masteruddannelsen i offentlig administration den 6. oktober 2014 til efterfølgende behandling i studienævnet osv. (Dokumentationsrapport, s. 12) Selvevaluering Masteruddannelsen i offentlig administration starter en proces med selvevaluering i efteråret Der er afholdt opstartsmøde mellem Skolen for Statskundskab og dekanatet på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet den 19. august Alle universitetets uddannelser indgår fra 2014 i en selvevalueringscyklus, hvor hele uddannelsen evalueres hvert tredje år. Processen er beskrevet nærmere i Bilag 11 og kan opsummeres som følger: År 1 Studienævnsformanden og studielederen udarbejder en selvevalueringsrapport, som minimum indeholdende en beskrivelse og analyse af følgende indikatorer: - Nøgletal vedr. uddannelsernes kvalitet - Undervisningens og studiemiljøets kvalitet - Dialog med dimittender - Dimittendernes beskæftigelse - Dialog med aftagere og censorkorps - Uddannelsernes forskningsdækning og miljøer - Undervisningsaktiviteterne på uddannelserne - Undervisernes pædagogiske kompetenceudvikling De færdige selvevalueringsapporter skal danne baggrund for et selvevalueringsmøde om uddannelsen, hvor uddannelsens relevante interessenter deltager: Dekanat og fakultetets sagsbehandler Studieleder og skolens sagsbehandler Studienævnsformand Næstformand for studienævnet (studerende) Studienævn Institutledelse 19

20 Undervisere1 Studerende1 og/eller dimittender Aftagerrepræsentant(er) Ekstern faglig ekspert På baggrund af selvevalueringsrapporten og selvevalueringsmødet udarbejder studielederen i samarbejde med studienævnsformanden og næstformanden for studienævnet en handlingsplan. Handlingsplanerne skal danne udgangspunkt for et handlingsplansmøde. Fakultetets kvalitetssikringsmedarbejder indkalder til og afholder møde med deltagelse af dekanat, studienævnsformand, studieleder samt institutleder(e). Dekanen drøfter efterfølgende det samlede billede for alle uddannelser, der samme år er blevet selvevalueret under det enkelte fakultet med direktionen. År 2 Studielederen udarbejder en statusrapport vedrørende arbejdet med handlingsplanen som behandles i sammenhæng med den årlige studienævnsrapport på et studienævnsmøde i november. Dekanatet indkalder studieleder og studienævnsformand til et møde, hvor statusrapporten og studienævnsrapporten drøftes og eventuel opfølgning aftales. År 3 Studielederen udarbejder en afsluttende statusrapport vedrørende arbejdet med handlingsplanen som klart beskriver de konkrete realiserede forandringer og tiltag for hvert punkt i handlingsplanen. Den afsluttende statusrapport behandles i sammenhæng med den årlige studienævnsrapport på et studienævnsmøde i november. Dekanatet indkalder studieleder og studienævnsformand til et møde, hvor statusrapporten og studienævnsrapporten drøftes og eventuel opfølgning aftales. Processen gentages. (Bilag 11) Masterstudienævn Masteruddannelsen har indtil 1. maj 2014 hørt under Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag. Der er pr. 1. maj 2014 etableret et masterstudienævn fælles for de tre masteruddannelser, som udbydes under Skolen for Statskundskab, Institut for Statskundskab. Den systematiske udmøntning af institutionens kvalitetssikringssystem vil herefter ske i regi af masterstudienævnet. (Dokumentationsrapport, s. 12) Akkrediteringspanelet vurderer samlet set, at uddannelsen har udmøntet institutionens kvalitetssikringssystem. Tager uddannelsesledelsen løbende og systematisk hånd om identificerede problemer på uddannelsen? I kriterium 1 og 3 er der gengivet eksempler på, at dimittendundersøgelser, møder med MPA-rådet og undervisningsevalueringer har medføret konkrete ændringer på uddannelsen. Akkrediteringspanelet vurderer derfor, at uddannelsesledelsen i tilstrækkelig grad løbende og systematisk tager hånd om identificerede problemer på uddannelsen. Samlet vurdering Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 5 er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Dokumentationsrapport, s.9-12 Bilag 10: Beskrivelse af Aalborg Universitets kvalitetssystem Bilag 11: Procedure for selvevaluering Bilag 12: Procedure for studienævnsrapport Bilag 13: Årsrapport MPA-uddannelsen 2013/14 20

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I IDRÆT OG VELFÆRD

MASTERUDDANNELSE I IDRÆT OG VELFÆRD Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2014 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING MASTERUDDANNELSE I IDRÆT OG VELFÆRD KØBENHAVNS UNIVERSITET Masteruddannelsen i idræt og velfærd, Københavns

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i økonomi Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 15. juni 2012

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

BACHELORUDDANNELSERNE I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDS- KOMMUNIKATION AARHUS UNIVERSITET

BACHELORUDDANNELSERNE I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDS- KOMMUNIKATION AARHUS UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2013-2 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING BACHELORUDDANNELSERNE I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDS- KOMMUNIKATION AARHUS UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Vejledning til institutionsakkreditering

Vejledning til institutionsakkreditering Vejledning til institutionsakkreditering Udkast af 25. april 2013 25. april 2013 Studiestræde 5 1455 København K Telefon 3392 6900 Telefax 3392 6901 E-post acedenmark@acedenmark.dk Netsted www.acedenmark.dk

Læs mere

Vejledning om institutionsakkreditering

Vejledning om institutionsakkreditering Vejledning om institutionsakkreditering 1. juli 2013 Side 1/31 Indhold DEL1. RAMME OG FORMÅL 1. Hvorfor institutionsakkreditering?... 3 2. Om denne vejledning... 4 DEL 2. SELVEVALUERINGSRAPPORT 3. Selvevalueringsrapporten...

Læs mere

INSTITUTIONSAKKREDITERING L A R S D Ø V L I N G A N D E R S E N 1 6. 0 5. 1 3

INSTITUTIONSAKKREDITERING L A R S D Ø V L I N G A N D E R S E N 1 6. 0 5. 1 3 INSTITUTIONSAKKREDITERING L A R S D Ø V L I N G A N D E R S E N 1 6. 0 5. 1 3 Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner vedtaget af Folketinget i dag! Kvalitetssikring af videregående

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Akkrediteringsrådet

Læs mere

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Att. sekretariatschef Rune Heiberg Hansen acedenmark@acedenmark.dk Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I OFFENTLIG KVALITET OG LEDELSE

MASTERUDDANNELSE I OFFENTLIG KVALITET OG LEDELSE Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2015 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING MASTERUDDANNELSE I OFFENTLIG KVALITET OG LEDELSE SYDDANSK UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2015 Publikationen

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere

Akkreditering - hvorfor og hvordan?

Akkreditering - hvorfor og hvordan? Læs om ekstern kvalitetssikring af uddannelser på universiteterne i Danmark. Akkreditering anno 2012 Side 2 Danske universitetsuddannelser skal være i verdensklasse. Danmark skal kunne imødekomme kravet

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af:

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af: Oprettet: 140318 Senest rev.: 150126 J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP/MeO Behandlet / godkendt af: rektoratet 150121 Kvalitetssikring på DJM Institutionsakkreditering og kvalitetssikring

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Rådet traf på rådsmøde 4. februar 2011 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Rådet traf på rådsmøde 4. februar 2011 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk, rektor@ruc.dk, geeske@ruc.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i uddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervssprog og international erhvervskommunikation, spansk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Universitetet har ikke sandsynliggjort,

Læs mere

ma- Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: Akkrediteringsrådet e positivt. udarbejdet. februar 2011. 19.

ma- Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: Akkrediteringsrådet e positivt. udarbejdet. februar 2011. 19. Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende ma- steruddannelse i projektledelse. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende

Læs mere

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje I henhold til Københavns Universitets bestyrelses beslutning af 15. december 2011 om oprettelse af uddannelsesråd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet etableres

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Niels Brock Att.: Konsulent Dan Holt Jensen Sendt pr. mail: dje@brock.dk brock@brock.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse Akkrediteringsrådet

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY Akademiuddannelse i offentlig administration og

Læs mere

Masteruddannelse i ledelsesudvikling Copenhagen Business School. Genakkreditering 2013-1 opfølgning på betinget positiv akkreditering

Masteruddannelse i ledelsesudvikling Copenhagen Business School. Genakkreditering 2013-1 opfølgning på betinget positiv akkreditering Masteruddannelse i ledelsesudvikling Copenhagen Business School Genakkreditering 2013-1 opfølgning på betinget positiv akkreditering Genakkreditering, 2013-1 Publikationen er udgivet elektronisk på www.acedenmark.dk

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse Roskilde Universitet Rektor Hanne Leth Andersen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk, rektor@ruc.dk, geeske@ruc.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

ma- Sendt pr. e-mail: e og pro- vedlagte februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Roskilde versiteter. se (vedlagt) simumramme:

ma- Sendt pr. e-mail: e og pro- vedlagte februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Roskilde versiteter. se (vedlagt) simumramme: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk, rektor@ruc.dk, geeske@ @ruc.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende ma- steruddannelse i

Læs mere

Bacheloruddannelse i softwareudvikling IT-Universitet i København. Turnusakkreditering 2013-2

Bacheloruddannelse i softwareudvikling IT-Universitet i København. Turnusakkreditering 2013-2 Bacheloruddannelse i softwareudvikling IT-Universitet i København Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i it-ledelse Kandidatuddannelsen i it-ledelse (herefter uddannelsen)

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Masteruddannelse i journalistik Syddansk Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Masteruddannelse i journalistik Syddansk Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Masteruddannelse i journalistik Syddansk Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at:

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at: Kvalitetssystem Dette dokument beskriver Erhvervsakademi Aarhus kvalitetssystem. Heri beskrives kvalitetssikringen og kvalitetsudviklingen af vores uddannelser. 1. Formål Som det fremgår af erhvervsakademiets

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING ERHVERVSAKADEMI DANIA, VIBORG Akademiuddannelse i offentlig administration og

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt per e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt per e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt per e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i forhistorisk arkæologi

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i Historie Aalborg Universitet

Bachelor- og kandidatuddannelse i Historie Aalborg Universitet Bachelor- og kandidatuddannelse i Historie Aalborg Universitet Turnusakkreditering, efterår 2009 Turnusakkreditering, efterår 2009 Publikationen er udgivet elektronisk på www.acedenmark.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i drama-og teaterpædagogik Masteruddannelsen i drama-

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 1 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4

Læs mere

Akkrediteringsperioden gælder til: 1. juli 2015

Akkrediteringsperioden gælder til: 1. juli 2015 Roskilde Universitet Rektor Hanne Leth Andersen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk, rektor@ruc.dk, geeske@ruc.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Ole Faaborg og Henriette Eduardsen Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk heed@noea.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Delpolitik for universitetspædagogik

Delpolitik for universitetspædagogik Godkendt i direktionen: 5. marts 2009 Senest opdateret: 25. marts 2011 Delpolitik for universitetspædagogik 1.0 Formål Formålet med denne delpolitik er at stimulere en professionalisering af uddannelsernes

Læs mere

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Bacheloruddannelserne i erhvervsøkonomi, HA (dansk/engelsk) Aarhus Universitet, Herning

Bacheloruddannelserne i erhvervsøkonomi, HA (dansk/engelsk) Aarhus Universitet, Herning Bacheloruddannelserne i erhvervsøkonomi, HA (dansk/engelsk) Aarhus Universitet, Herning Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk

Læs mere

Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser. Syddansk Universitet

Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser. Syddansk Universitet Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser Syddansk Universitet Udviklingsprocessen 2004: Ledelsen besluttede at gennemføre en ekstern audit af uddannelsesområdet på SDU med EVA som operatør 2005: Den

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering af ny masteruddannelse i it-innovation. Akkrediteringsrådet har 20. juni 2014 akkrediteret masteruddannelsen

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Ansøgt i 2008 og genansøgt (kriterium 1 og 3) i august 2009 Journalnummer: 2008-0578 og 2009-0217/CFP

Læs mere

Principper for dimittenddialog og -monitorering

Principper for dimittenddialog og -monitorering Principper for dimittenddialog og -monitorering Formål Som led i Syddansk Universitets kvalitetspolitik gennemføres et systematisk og regelmæssig dimittendarbejde, der har til formål at indhente viden

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Uddannelsesleder Hanne Feld Sendt pr. e-mail: hafe@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk ts@tietgen.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervssprog og international erhvervskommunikation,

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i politik og administration.

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: auu@auu.dk rektor@adm.auu.dk ml@adm.auu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi og matematik Kandidatuddannelsen

Læs mere

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1 Vejledning for semesterkoordinatorer, kursusholdere og vejledere på 1. studieår Nedenstående udgør TEKNAT-skolernes vejledning for semesterkoordinatorer m.fl. på 1. studieår. Vejledningen er opbygget som

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0243/MTS DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Bacheloruddannelse i engelsk og organisationskommunikation Copenhagen Business School

Bacheloruddannelse i engelsk og organisationskommunikation Copenhagen Business School Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-536/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010/11

Brugerundersøgelse 2010/11 Brugerundersøgelse 2010/11 - Undersøgelsen er gennemført blandt universitetsmedarbejdere, der har været involveret i akkrediteringerne efteråret 2010 og foråret 2011 Undersøgelsen indeholder Hovedkonklusioner

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i religionshistorie Kandidatuddannelsen

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og projektledelse.

Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og projektledelse. Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 26. juni 2013

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 26. juni 2013 Lovtidende A 2013 Udgivet den 26. juni 2013 24. juni 2013. Nr. 745. Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser I medfør af 8,

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i datalogi Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Bachelor- og kandidatuddannelse i datalogi Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Bachelor- og kandidatuddannelse i datalogi Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ma- versiteter. Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: tivt. Rådet relevans r februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Københavnn Normeret studietid:

ma- versiteter. Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: tivt. Rådet relevans r februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Københavnn Normeret studietid: Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende ma- steruddannelse i socialpædagogik. Akkrediteringsrådet

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i antropologi - engelsk

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen. Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk

Hotel- og Restaurantskolen. Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i International

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen

Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-569/CW, RKP DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til Professionsbachelor

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Dialogmøde om nyt akkrediteringskoncept. 2. maj 2013

Dialogmøde om nyt akkrediteringskoncept. 2. maj 2013 Dialogmøde om nyt akkrediteringskoncept 2. maj 2013 Status Forslag til ny akkrediteringslov forventes vedtaget i maj Bekendtgørelse sendes herefter i høring Lov og bekendtgørelse forventes at træde i kraft

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Professionshøjskolen Via University College Att.: Mette Lyager. Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk

Professionshøjskolen Via University College Att.: Mette Lyager. Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk ACE Denmark Professionshøjskolen Via Att.: Mette Lyager Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk Akkreditering af nyt udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration Akkrediteringsrådet

Læs mere