MASTERUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION AALBORG UNIVERSITET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MASTERUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION AALBORG UNIVERSITET"

Transkript

1 Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2015 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING MASTERUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION AALBORG UNIVERSITET

2 Turnusakkreditering, 2015 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling... 5 I Uddannelsesguiden er uddannelsen beskrevet på følgende måde... 7 Uddannelsens kompetenceprofil... 8 Resumé af kriterievurderingerne fra akkrediteringen i Indstilling Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriterium 3: Uddannelsens faglige profil og niveau Kriterium 5: Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen

4 Indledning Denne akkrediteringsrapport danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om akkreditering og godkendelse af en uddannelse, der tidligere har opnået en betinget positiv akkreditering. Akkrediteringsrapporten er udarbejdet af Danmarks Akkrediteringsinstitution. I rapporten behandles alene de kriterier og vurderingspunkter, som var udslagsgivende for Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering. Den faglige vurdering, som fremgår af akkrediteringsrapporten, er foretaget af et akkrediteringspanel. Akkrediteringspanelet har læst og vurderet universitetets dokumentationsrapport. Danmarks Akkrediteringsinstitution har udarbejdet indstillingen til Akkrediteringsrådet på baggrund af panelets faglige vurderinger. Akkrediteringsrapporten har været i høring på universitetet. Universitetets høringssvar er indarbejdet i akkrediteringsrapporten under de relevante kriterier. Akkrediteringspanelet har vurderet uddannelsen ud fra de kriterier som fremgår af den akkrediteringsbekendtgørelse 1, som var gældende på tidspunktet for akkreditering og Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser (2. udgave, 1. februar 2011). Akkrediteringsrapporten består af fire dele: - Danmarks Akkrediteringsinstitutions indstilling til Akkrediteringsrådet - Et resumé af vurderingerne fra indstillingen om betinget positiv akkreditering - Akkrediteringsrådets begrundelse for afgørelsen om betinget positiv akkreditering - Den faglige vurdering af uddannelsen ACE Denmark blev pr. 1. juli 2013 til Danmarks Akkrediteringsinstitution, som beskæftiger sig med akkreditering af hele det videregående uddannelsesområde. 1 Bekendtgørelse nr af 14. december 2009 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (Akkrediteringsbekendtgørelsen) 4

5 Sagsbehandling Akkrediteringspanelet Der er nedsat et akkrediteringspanel som del af sagsbehandlingen. Akkrediteringspanelet er sammensat af personer, som har en indgående forståelse for undervisning og forskning inden for fagområdet, uddannelsestilrettelæggelse og forholdene på arbejdsmarkedet. Akkrediteringspanelet for masteruddannelsen i offentlig administration består af to kernefaglige eksperter, en aftagerrepræsentant og en studerende. Kernefaglig ekspert Universitetslektor Pär-Ove Norell, Avdelningen för politiska och historiska studier statsvetenskap, Karlstads Universitet Han har været studieleder for MPA-uddannelsen ved Karlstads Universitet og Högskolan i Hedmark siden uddannelsens opstart i år Han har forsket om effekter af kommunesammenlægninger i Sverige, om kommunale embedsmænd som politiske aktører (doktorafhandling), senere om hvordan svenske kommuner håndterede krisen i 90 erne, om magt i en svensk kommune, om forandringer af en central administration i et 30-årigt perspektiv, om organisationskulturer, om kommunalvalg og om statsmandskab. Han er publiceret i bøger også i Frankrig, USA og Storbritannien. Han har en bred undervisningserfaring og har forelæst ved et antal forskellige universiteter og högskoler. Han har endvidere været aktiv som økonomidirektør i Karlstads kommune og arrangeret et antal konferencer for forskere og praktikere. Kernefaglig ekspert Universitetslektor Kerstin Bartholdsson, Förvaltningshögskolan, Göteborgs Universitet Universitetslektor siden Hendes forskning inden for offentlig forvaltning har drejet sig om lokal miljøpolitik, målstyring, målkonflikter, embedsmandsrollen og aktivisters engagement og kundskaber. Hun har været studierektor for Förvaltnings-uddannelsen og har også været beskæftiget med aktiviteter i CEFOS (Centrum för forskning om offentlig sektor), i Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet, Institutionen för journalistik och masskommunikation samt ved Statsvetenskapliga institutionen. Aftagerrepræsentant HR-chef Rikke Stengaard Madsen, ARoS Aarhus Kunstmuseum Uddannelser: Certificeret PRINCE2 programleder (ID4real), Leder-/konsulentuddannelse samt projektlederuddannelse (Metropol), Kandidatuddannelse i jura ved Aarhus Universitet. Erhvervsmæssigt har hun tidligere 14 års erfaring fra stat, region og kommune, hvor hun har beskæftiget sig med ledelse, økonomi, arbejdsmarkedsforhold, rekruttering og organisationsudvikling. Betjening og rådgivning af det politiske niveau, herunder den øverste politiske ledelse (minister/regionsformand/borgmester) samt strategisk rådgivning af direktionen er gennemgående i hendes ansættelser. Hun fik sit første lederjob i staten i Studerende Mikael Bellesso Noes, masterstuderende, Master of Public Health, Københavns Universitet Han er desuden uddannet cand.scient. i humanfysiologi og biologi fra Københavns Universitet. Han har tidligere arbejdet med offentlig administration og ledelse i Arbejdstilsynet i perioden Datoer i sagsbehandlingen Dokumentationsrapport modtaget 1. juli 2014 Eventuel indhentning af supplerende dokumentation Der er ikke indhentet supplerende dokumentation. 5

6 Akkrediteringspanelets besøg på universitetet Akkrediteringspanelet har ikke været på besøg på universitetet, da problemerne på uddannelsen hovedsageligt angik de beskrevne procedurer og mål, og da panelets vurdering af universitetets løsning af disse problemer kunne foretages på baggrund af universitetets indsendte dokumentationsmateriale. Akkrediteringsrapport sendt i høring på universitetet 12. maj 2015 Høringssvar modtaget 26. maj Universitetet havde ingen kommentarer til rapporten. Sagsbehandling afsluttet 29. maj 2015 Dato for Akkrediteringsrådets møde 26. juni 2015 Bemærkninger Genakkrediteringen sker på baggrund af vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser (2. udgave, 1. februar 2011) og Akkrediteringsrådets afgørelse af 13. juli

7 I Uddannelsesguiden er uddannelsen beskrevet på følgende måde På begge institutioner består uddannelsen af et fælles første studieår med hovedemnerne politologi, organisation og ledelse samt økonomi. På Aalborg Universitet specialiserer man sig på uddannelsens andet år i én af linjerne strategi og ledelse eller sundhedsvæsenets organisation og ledelse. På Copenhagen Business School består andet studieår af tre til fire valgfrie fag samt tværfaget strategisk ledelse. Der er desuden et studieophold i udlandet af en uges varighed. Begge uddannelsesforløb afsluttes med udarbejdelse af et masterprojekt. Uddannelsen udbydes på Copenhagen Business School (CBS) og på Aalborg Universitet (AAU). (kilde: Denne beskrivelse er kun gengivet i rapporten til almen introduktion. Teksten indgår ikke i vurderingsgrundlaget. 7

8 Uddannelsens kompetenceprofil 8

9 Resumé af kriterievurderingerne fra akkrediteringen i 2012 Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Akkrediteringsrådets begrundelse for afgørelse om betinget positiv akkreditering i 2012 Akkrediteringsrådet finder samlet set, at uddannelsen lever op til betingelserne for en betinget positiv akkreditering, men at uddannelsen ikke fuldt ud lever op til betingelserne for en positiv akkreditering. Akkrediteringsrådet lagde følgende vurderinger til grund for afgørelsen. Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen er en helhedsvurdering. Der er identificeret en række kritiske problemer i behandlingen af de enkelte kriterier, som har medvirket til den samlede vurdering af uddannelsens relevans og kvalitet. Der er en række problemer pa uddannelsen. Problemerne er dels knyttet til kompetenceprofilens niveau, og dels knyttet til den interne kvalitetssikring af uddannelsen, derunder dialog med dimittender. Uddannelsens nuværende kompetenceprofil svarer ikke til kvalifikationsrammens taksonomiske niveau pa en række centrale punkter. Det gælder de dele af kvalifikationsrammen, der stiller krav om, at den studerende skal kunne forstå og forholde sig kritisk til fagområdets viden, identificere videnskabelige problemstillinger og anvende fagets metoder og redskaber. Dette taksonomiske niveau kan ikke genfindes i kompetenceprofilen. Uddannelsens fagelementer og reelle indhold svarer samlet set til niveauet for masteruddannelser. Kompetenceprofilen modsvarer altså hverken kvalifikationsrammens krav eller uddannelsens reelle niveau. Uddannelsens interne kvalitetssikring er også problematisk. Der foregår ikke en formaliseret dialog med dimittender, og det er uklart, hvordan der foregår en monitorering af den samlede uddannelse. Uddannelsesledelsen modtager evalueringer af de enkelte fagelementer, men det er uklart, hvordan uddannelsesledelsen modtager informationer om dimittender og andre relevante informationer, der kan anvendes til at styre det samlede uddannelsesforløb. At kompetenceprofilen ikke modsvarer kvalifikationsrammen ses desuden som et udtryk for en manglende monitorering af studieordningen. Det vil inden for en periode pa 1 a r være muligt for universitetet at iværksætte og implementere tiltag, der kan rette op pa problemerne. Universitetet har pa begyndt tiltag i form af en studieordningsrevision, der skal omformulere kompetenceprofilen, en gennemførelse af en dimittendundersøgelse i efteråret 2012, og indførelsen af en årsrapport omhandlende hele uddannelsesforløbet, der skal ligge til grund for drøftelser af uddannelsens samlede kvalitet. Nedenstående kriterier vil være genstanden for opfølgning ved udløbet af den betingede periode: Kriterium 1 Akkrediteringsrådet bemærker, at institutionen kun i begrænset grad er i løbende dialog med uddannelsens dimittender, og at dialogen med uddannelsens dimittender ikke anvendes til sikring og udvikling af uddannelsens relevans og kvalitet Kriterium 3 Akkrediteringsrådet finder, at kompetenceprofilen ikke svarer til kvalifikationsrammens taksonomiske niveau, der beskriver, at den studerende skal kunne forholde sig kritisk til fagområdets viden, identificere videnskabelige problemstillinger og anvende fagets metoder og redskaber. 9

10 Kriterium 5 Akkrediteringsrådet finder, at uddannelsen samlet set i ikke tilstrækkelig grad har udmøntet institutionens kvalitetssikringssystem, hvad angår formelle mekanismer for udarbejdelse og monitorering af studieordninger, og hvad angår systemer, der indsamler/modtager, analyserer og an- vender relevant information i forhold til at kunne styre uddannelsen. 10

11 Indstilling Indstilling Kriterievurderinger Positiv akkreditering Tilfredsstillende Afslag på akkreditering Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Begrundelse Masteruddannelsen i offentlig administration på Aalborg Universitet indstilles til positiv akkreditering. Uddannelsen vurderes på tilfredsstillende vis at opfylde alle akkrediteringskriterierne. Indstillingen sker på baggrund af en samlet vurdering af uddannelsens kvalitet og relevans. Universitetet er i løbende dialog med dimittender. Der er sammenhæng mellem uddannelsens titel og kompetenceprofil, og kompetenceprofilen afspejler kvalifikationsrammens niveau for masteruddannelser. Der er desuden skabt en tydelig sammenhæng mellem kompetenceprofilen og fagelementernes læringsmål. Den interne kvalitetssikring af uddannelsen er velfungerende og er med til at sikre kvaliteten og relevansen af uddannelsen. 11

12 Kriterium 1: Behov for uddannelsen Vurdering ved akkreditering i 2012 Kriterium 1 var tidligere opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringsrådets begrundelse i 2012 Akkrediteringsrådet bemærker, at institutionen kun i begrænset grad er i løbende dialog med uddannelsens dimittender, og at dialogen med uddannelsens dimittender ikke anvendes til sikring og udvikling af uddannelsens relevans og kvalitet. Vurdering ved genakkreditering i 2013 Kriterium 1 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Vurdering ved genakkreditering Dimittenddialog Ved den oprindelige akkreditering fik uddannelsen kritik for, at studieledelsen ikke havde en dialog med dimittenderne, der blev brugt til at udvikle uddannelsen. Der var blevet afholdt en temadag om fagrelevante emner, men det fremgik ikke, hvordan denne temadag havde været anvendt i drøftelser af uddannelsens indhold. Universitetet skrev i forbindelse med høringssvaret, at der ville blive gennemført en dimittendundersøgelse i efteråret I den supplerende dokumentationsrapport beskriver universitetet, hvordan dialogen med dimittenderne nu foregår løbende, og de giver eksempler på, hvordan dialogen har ført til konkrete udviklinger af uddannelsen. AAU skriver, at dimittenddialogen nu foregår gennem følgende kanaler: a) Via MPA-rådet (uddannelsens aftagerpanel) b) Via dimittendundersøgelser c) Via faglige og sociale arrangementer d) Via LinkedIn Den mest formaliserede kontakt er gennem MPA-rådet og dimittendundersøgelserne, men kontakten gennem faglige og sociale arrangementer samt LinkedIn har en mere uformel karakter. MPA-rådet (Master of Public Administration-rådet) er uddannelsens aftagerpanel. I MPA-rådet sidder otte eksterne aftagerrepræsentanter, to studerende, fire undervisere samt masteruddannelseslederen på MPAuddannelsen. Der har ifølge universitetet også lejlighedsvist siddet dimittender i rådet, og ledelsen vil fremover involvere flere dimittender i rådet. (Dokumentationsrapport, s. 3) 12

13 Dimittendundersøgelser er nu en fast del af AAU s løbende kvalitetssikring (se kriterium 5). I 2013 gennemførte Skolen for Statskundskab og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet i samarbejde med Karrierecentret på Aalborg Universitet desuden en dimittendundersøgelse specifikt for masteruddannelsen i offentlig administration (fremover benævnt MPA). Undersøgelsen havde en svarprocent på 71. Dimittendundersøgelsen viste, at mellem 95 og 100 % af alle årgangene finder det faglige niveau på masteruddannelsen tilfredsstillende, men universitetet nævner også, at undersøgelsen viste et behov for at styrke særligt den metodemæssige del af uddannelsen. Dimittendundersøgelsen viste desuden, at de studerende efterlyste nogle kompetencer, blandt andet evnen til at formidle mundtligt. (Dokumentationsrapport, s. 4) Opfølgningen på dimittendundersøgelsen er foregået på følgende vis: 1) Studieledelsen for MPA-uddannelsen fremlagde resultater af dimittendundersøgelsen på a. et lærermøde 11. marts 2013 b. MPA-rådsmødet 26. november ) I forlængelse heraf blev det besluttet at: a. udvide metodeundervisningen b. indføre tværgående seminarer med mundtlig fremlæggelse c. opprioritere allokeringen af flere ressourcer til et sammenhængende forløb på såvel 1. som 3. semester. Begge semestre er relativt teoritunge. d. øge brugen af praktiske cases e. styrke evnen til at formidle (Dokumentationsrapport, s. 4) Resultaterne af dimittendundersøgelsen blev også inddraget i revisionen af studieordningen. Her blev evnen til at formidle og ræsonnere analytisk således adresseret i uddannelsens nye kompetenceprofil, hvor det nu hedder, at dimittenderne Skal kunne formidle og diskutere faglige problemstillinger og løsningsmodeller til både fagfæller inden for Offentlig Administration og ikke-specialister, herunder også kunne ræsonnere analytisk under anvendelse af forskellige teoretiske positioner og paradigmer. (Dokumentationsrapport, s. 5) Universitetet skriver desuden, at masteruddannelseslederen har suppleret den formelle kontakt til dimittenderne, der sker gennem MPA-rådet og dimittendundersøgelser, med en mere uformel kontakt, som finder sted via faglige og sociale arrangementer og en LinkedIn-gruppe. Dette imødekommer et ønske fra uddannelsens dimittender om at modtage tilbud om faglig opdatering. Der afholdes en årlig ledelsesdag samt en række fyraftensmøder på tværs af masteruddannelserne på Institut for Statskundskab. LinkedIn-gruppen for nuværende og tidligere studerende er nyoprettet, og indholdet er centreret om faglig dialog. Studieledelsen forventer, at denne gruppe giver mulighed for at holde kontakt med dimittenderne, følge deres karriereudvikling samt ikke mindst modtage input til fortsat udvikling af uddannelsen. Panelet vurderer på baggrund af de nye tiltag og eksemplerne på anvendelsen af dimittenddialogen, at universitetet nu har en både formaliseret og uformel dialog med dimittenderne, og at denne dialog anvendes til sikring og udvikling af uddannelsens kvalitet og relevans. Samlet vurdering Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 1 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Dokumentationsrapport, s. 3-6 Bilag 1: MPA-rådet: Medlemsoversigt og mødeaktivitet Bilag 2: Dimittendundersøgelse MPA 2013 Bilag 3: Slides om dimittendundersøgelsen fra lærermøde den 11. marts 2013 Bilag 4: Referat fra MPA-rådsmøde 26. november 2013 Bilag 5: Program for fyraftensmøde om Innovation og styring i kommuner 13

14 Bilag 6: Referat fra MPA-rådsmøde den 14. november 2012 Bilag 7: Program og deltagerliste for Ledelsesdag den 25. september 2013 Bilag 8: Program og deltagerliste for fyraftensmøde om Den offentlige leadership pipeline Bilag 9: Program og deltagerliste for netværksarrangement om Effekt og evidens 14

15 Kriterium 3: Uddannelsens faglige profil og niveau Vurdering ved akkreditering i 2012 Kriterium 3 var tidligere opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringsrådets begrundelse i 2012 Akkrediteringsrådet finder, at kompetenceprofilen ikke svarer til kvalifikationsrammens taksonomiske niveau, der beskriver, at den studerende skal kunne forholde sig kritisk til fagområdets viden, identificere videnskabelige problemstillinger og anvende fagets metoder og redskaber. Vurdering ved genakkreditering i 2013 Kriterium 3 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Vurdering ved genakkreditering Niveau Ved den oprindelige akkreditering fik uddannelsen kritik for, at beskrivelsen af uddannelsens samlede mål for læringsudbytte (kompetenceprofilen) ikke svarede til niveauet for masteruddannelser i den danske kvalifikationsramme, selv om uddannelsens indhold og undervisning var på det rette niveau. Universitetet bemærkede i høringssvaret, at der pågik en proces med at revidere studieordningen. I den supplerende akkrediteringsrapport redegør universitetet for denne studieordningsrevision, der var initieret på baggrund af både Akkrediteringsrådets afgørelse og resultaterne fra semesterevalueringer og dimittendundersøgelsen i Universitetet beskriver overordnet, hvilke ændringer, de har foretaget: MPA-uddannelsens kompetenceprofil er udviklet med udgangspunkt i det taksonomiske niveau for masteruddannelser. MPA-uddannelsens moduler er beskrevet i overensstemmelse mellem kompetenceprofil, læringsmål, kvalifikationsramme, etc. Specialiseringslinjen: Den kommunikerende forvaltning er nedlagt grundet manglende søgning til linjen. Metodeundervisningen er styrket, jf , Ad b) Dimittendundersøgelser og ad a) Undervisnings-/semesterevalueringer. Der er indført tværgående seminarer, jf , Ad b) Dimittendundersøgelser. Den nye kompetenceprofil kan ses forrest i denne rapport. Panelet vurderer, at beskrivelserne af de studerende mål for læringsudbytte nu svarer til niveaubeskrivelsen i den danske kvalifikationsramme. 15

16 Samlet vurdering Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 3 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Dokumentationsrapport, s. 7-8 Studieordning 16

17 Kriterium 5: Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen Vurdering ved akkreditering i 2012 Kriterium 5 var tidligere opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringsrådets begrundelse i 2012 Akkrediteringsrådet finder, at uddannelsen samlet set i ikke tilstrækkelig grad har udmøntet institutionens kvalitetssikringssystem, hvad angår formelle mekanismer for udarbejdelse og monitorering af studieordninger, og hvad angår systemer, der indsamler/modtager, analyserer og anvender relevant information i forhold til at kunne styre uddannelsen. Vurdering ved genakkreditering i 2013 Kriterium 5 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Vurdering ved genakkreditering Aalborg Universitet har formuleret en overordnet kvalitetssikringspolitik med tilhørende mål/delpolitikker for universitetets kvalitetssikring på uddannelsesområdet, der samlet dækker de europæiske standarder (ESG). Universitet har defineret klare ansvarsfordelinger for det samlede kvalitetssikringsarbejdet og de enkelte kvalitetssikringsaktiviteter på de forskellige niveauer i organisationen. Universitetet indsamler information om frafald, gennemførelsestid, studenterevalueringer og dimittendernes arbejdsmarkedssituation, og der er klare retningslinjer og procedurer for uddannelsesledelsens anvendelse af disse informationer. Udmønter uddannelsen institutionens kvalitetssikringssystem? Ved den oprindelige akkreditering fik uddannelsen kritik for, at de ikke i tilstrækkelig grad udmøntede AAU s kvalitetssikringssystem i forhold til ESG 1.2 (Formelle mekanismer for udarbejdelse og monitorering af studieordninger), da det var uklart på hvilket informationsgrundlag, studieledelsen systematisk monitorerede og fulgte op på den samlede uddannelse (jf. kriterium 1), og da kompetencebeskrivelserne i studieordningen ikke svarede til den danske kvalifikationsramme (jf. kriterium 3). Uddannelsen fik desuden kritik for, at de ikke i tilstrækkelig grad udmøntede kvalitetssikringssystemet i forhold til ESG 1.6 (Systemer, der indsamler/modtager, analyserer og anvender relevant information i forhold til at kunne styre uddannelserne herunder procedurer for og praksis med dimittenddialog), da uddannelsesledelsen ikke havde gennemført dimittendundersøgelser eller på anden vis gennemført systematisk dialog med dimittender, således at disse indsamlede informationer kunne anvendes i en sikring og udvikling af uddannelsens kvalitet og relevans (jf. kriterium 1) Disse konkrete problemer vurderer panelet er løst med de tiltag, der er beskrevet i kriterierne 1 og 3 i denne supplerende akkrediteringsrapport. 17

18 Desuden vurderer panelet, at uddannelsesledelsen også fremover vil kunne monitorere hele uddannelsen. Denne vurdering er foretaget på baggrund af nedenstående kvalitetssikringsprocedurer. Med basis i universitetets kvalitetssystem består den systematiske og løbende kvalitetssikring og -udvikling på masteruddannelsen i offentlig administration konkret af: a) Undervisnings-/semesterevalueringer b) Dialog og samarbejde med aftagere primært gennem MPA-rådet c) Dialog med undervisere lærermøder d) Dialog med censorkorps e) Dialog med dimittender, herunder dimittendundersøgelser, jf. afsnit f) Årsrapport/Studienævnsrapport (studienævnsrapport trækkes oktober 2014) g) Selvevaluering (iværksættes fra august 2014) h) Masterstudienævn Nedenfor beskrives disse enkelte punkter enkeltvis. Undervisnings- og semesterevalueringer På MPA-uddannelsen foregår der løbende og efter hvert semester en evaluering af kurserne og deres indhold. Skriftlige studenterevalueringer af studiet og dets undervisningsforløb anvendes således: Masteruddannelseslederen gennemgår evalueringerne. Studiets lærergruppe får tilsendt kopi af evalueringsresultaterne (minus personrelaterede oplysninger) til orientering. De undervisere, der er omfattet af den aktuelle evaluering, får tilsendt kopi af resultaterne af de personrelaterede oplysninger vedrørende ham/hende selv til orientering og evt. kommentering. Studielederen orienteres om evt. negative evalueringer af konkrete undervisere. Studielederen involverer institutlederen, som har personaleansvaret, i fornødent omfang. Resultatet af evalueringerne tages op til drøftelse på et lærermøde med henblik på evt. forslag til ændringer af studiet/dets konkrete undervisningsforløb. Evalueringens hovedresultater samt evt. forslag til større ændringer af studiet og dets undervisningsforløb drøftes i MPA-rådet (studiets aftagerpanel) på baggrund af oplæg fra masteruddannelseslederen samt fremsendt sammenfatning af evalueringsresultaterne (minus personrelaterede oplysninger). Evalueringsresultater (undtaget personrelaterede oplysninger) lægges på uddannelsens hjemmeside, når masteruddannelseslederen har bearbejdet evalueringen. De tidligere nævnte ændringer af metodeundervisningen eksemplificerer anvendelsen af undervisnings- og semesterevalueringerne. Dialog og samarbejde med aftagere - MPA-rådet MPA-rådet bruges i udviklingen og kvalitetssikringen af MPA-uddannelsen. Undervisnings- /semesterevalueringer samt evt. dimittendundersøgelser præsenteres og diskuteres på MPA-rådsmøder. Universitetet skriver, at MPA-rådet har diskuteret den betingede akkreditering og har her tiltrådt de aktiviteter, MPA-uddannelsen har iværksat. (Dokumentationsrapport, s. 11) Dialog med undervisere lærermøder Lærermøder bidrager også til udviklingen af uddannelsen. Der afholdes lærermøder efter hver undervisnings- /semesterevaluering, hvor disse fremlægges og diskuteres. Dimittendundersøgelser fremlægges og diskuteres også i lærergruppen. På lærermødet d. 19. september 2012 blev akkrediteringsrapporten og den betingede akkreditering drøftet. Af særlig relevans for lærergruppen var, at kompetenceprofilen ikke svarede til kvalifikationsrammens taksonomiske niveau (kriterium 3). I forlængelse af lærermødet blev det derfor bl.a. beskrevet, hvordan metodeundervisningen understøtter læringen i forbindelse med projektarbejdet, ligesom de enkelte moduler blev 18

19 beskrevet i overensstemmelse mellem kompetenceprofil, læringsmål, kvalifikationsramme. (Dokumentationsrapport, s. 11) Dialog med censorkorps Masteruddannelsen hører under Censorkorpset for forvaltningsuddannelser og Global Studies. De studerendes viden, færdigheder og kompetencer i forbindelse med eksaminationer og censorernes tilbagemeldinger. Den nye studieordning har været forelagt censorformandskabet med henblik på udtalelse for så vidt angår prøve- og eksamenssystemet. Censorformandskabet havde ingen kommentarer. (Dokumentationsrapport, s. 11) Dialog med dimittender, herunder dimittendundersøgelse Dette punkt er beskrevet under kriterium 1. Dimittendundersøgelser behandles på lærermøder og møder med MPA-rådet, hvorefter vedtagne forbedringstiltag implementeres. (Dokumentationsrapport, s. 11) Årsrapport/Studienævnsrapport Formålet med proceduren for studienævnsrapporter er, at der løbende og systematisk sker en indsamling, analyse og anvendelse af relevante nøgletal for uddannelserne med henblik på disses kvalitetssikring og - udvikling. En gang årligt bliver der via en fælles skabelon i QlikView produceret en samlet rapport for hvert studienævn med nøgletal for hver enkelt af studienævnets uddannelser. Nøgletal, der efterfølgende skal behandles og følges op på af uddannelsesledelsen. Studienævnsrapporten skal derved ses som en del af universitetets kvalitetssikringssystem, hvor der sker en systematisk monitorering af uddannelserne, der skal danne informationsgrundlag for løbende justeringer af disse. Der blev trukket studienævnsrapport for masteruddannelsen i offentlig administration den 6. oktober 2014 til efterfølgende behandling i studienævnet osv. (Dokumentationsrapport, s. 12) Selvevaluering Masteruddannelsen i offentlig administration starter en proces med selvevaluering i efteråret Der er afholdt opstartsmøde mellem Skolen for Statskundskab og dekanatet på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet den 19. august Alle universitetets uddannelser indgår fra 2014 i en selvevalueringscyklus, hvor hele uddannelsen evalueres hvert tredje år. Processen er beskrevet nærmere i Bilag 11 og kan opsummeres som følger: År 1 Studienævnsformanden og studielederen udarbejder en selvevalueringsrapport, som minimum indeholdende en beskrivelse og analyse af følgende indikatorer: - Nøgletal vedr. uddannelsernes kvalitet - Undervisningens og studiemiljøets kvalitet - Dialog med dimittender - Dimittendernes beskæftigelse - Dialog med aftagere og censorkorps - Uddannelsernes forskningsdækning og miljøer - Undervisningsaktiviteterne på uddannelserne - Undervisernes pædagogiske kompetenceudvikling De færdige selvevalueringsapporter skal danne baggrund for et selvevalueringsmøde om uddannelsen, hvor uddannelsens relevante interessenter deltager: Dekanat og fakultetets sagsbehandler Studieleder og skolens sagsbehandler Studienævnsformand Næstformand for studienævnet (studerende) Studienævn Institutledelse 19

20 Undervisere1 Studerende1 og/eller dimittender Aftagerrepræsentant(er) Ekstern faglig ekspert På baggrund af selvevalueringsrapporten og selvevalueringsmødet udarbejder studielederen i samarbejde med studienævnsformanden og næstformanden for studienævnet en handlingsplan. Handlingsplanerne skal danne udgangspunkt for et handlingsplansmøde. Fakultetets kvalitetssikringsmedarbejder indkalder til og afholder møde med deltagelse af dekanat, studienævnsformand, studieleder samt institutleder(e). Dekanen drøfter efterfølgende det samlede billede for alle uddannelser, der samme år er blevet selvevalueret under det enkelte fakultet med direktionen. År 2 Studielederen udarbejder en statusrapport vedrørende arbejdet med handlingsplanen som behandles i sammenhæng med den årlige studienævnsrapport på et studienævnsmøde i november. Dekanatet indkalder studieleder og studienævnsformand til et møde, hvor statusrapporten og studienævnsrapporten drøftes og eventuel opfølgning aftales. År 3 Studielederen udarbejder en afsluttende statusrapport vedrørende arbejdet med handlingsplanen som klart beskriver de konkrete realiserede forandringer og tiltag for hvert punkt i handlingsplanen. Den afsluttende statusrapport behandles i sammenhæng med den årlige studienævnsrapport på et studienævnsmøde i november. Dekanatet indkalder studieleder og studienævnsformand til et møde, hvor statusrapporten og studienævnsrapporten drøftes og eventuel opfølgning aftales. Processen gentages. (Bilag 11) Masterstudienævn Masteruddannelsen har indtil 1. maj 2014 hørt under Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag. Der er pr. 1. maj 2014 etableret et masterstudienævn fælles for de tre masteruddannelser, som udbydes under Skolen for Statskundskab, Institut for Statskundskab. Den systematiske udmøntning af institutionens kvalitetssikringssystem vil herefter ske i regi af masterstudienævnet. (Dokumentationsrapport, s. 12) Akkrediteringspanelet vurderer samlet set, at uddannelsen har udmøntet institutionens kvalitetssikringssystem. Tager uddannelsesledelsen løbende og systematisk hånd om identificerede problemer på uddannelsen? I kriterium 1 og 3 er der gengivet eksempler på, at dimittendundersøgelser, møder med MPA-rådet og undervisningsevalueringer har medføret konkrete ændringer på uddannelsen. Akkrediteringspanelet vurderer derfor, at uddannelsesledelsen i tilstrækkelig grad løbende og systematisk tager hånd om identificerede problemer på uddannelsen. Samlet vurdering Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 5 er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Dokumentationsrapport, s.9-12 Bilag 10: Beskrivelse af Aalborg Universitets kvalitetssystem Bilag 11: Procedure for selvevaluering Bilag 12: Procedure for studienævnsrapport Bilag 13: Årsrapport MPA-uddannelsen 2013/14 20

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Heidi Linnemann Prehn. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, hlp@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Heidi Linnemann Prehn. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, hlp@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Heidi Linnemann Prehn Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, hlp@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i offentlig

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I IDRÆT OG VELFÆRD

MASTERUDDANNELSE I IDRÆT OG VELFÆRD Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2014 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING MASTERUDDANNELSE I IDRÆT OG VELFÆRD KØBENHAVNS UNIVERSITET Masteruddannelsen i idræt og velfærd, Københavns

Læs mere

Overbliks skema for Studienævn for Sundhed, teknologi og idræt (S-SN) & School of Medicine and Health (SMH)

Overbliks skema for Studienævn for Sundhed, teknologi og idræt (S-SN) & School of Medicine and Health (SMH) Overbliks skema for Studienævn for Sundhed, teknologi og idræt (SSN) & School of Medicine and Health (SMH) Dette dokument skal betragtes som et redskab til at skabe overblik og sikre, at arbejdet med kvalitetssikring

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I ISLAMISKE STUDIER KØBENHAVNS UNIVERSITET

KANDIDATUDDANNELSEN I ISLAMISKE STUDIER KØBENHAVNS UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2014 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING KANDIDATUDDANNELSEN I ISLAMISKE STUDIER KØBENHAVNS UNIVERSITET Kandidatuddannelsen i islamiske studier, Københavns

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi.

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Sciences Indledning Nedenstående model tager udgangspunkt i den overordnede model for uddannelsesevaluering på Aarhus Universitet og baserer

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 79, den 4. juni 2015 Pkt. 6. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse

Bestyrelsesmøde nr. 79, den 4. juni 2015 Pkt. 6. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 79, den 4. juni 2015 Pkt. 6. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 20. MAJ 2015 Vedr.: Midtvejsstatus vedrørende institutionsakkreditering på Københavns

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Rådet traf på rådsmødet 4. februar 2011 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen.

Rådet traf på rådsmødet 4. februar 2011 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen. Aarhus Universitet Marianne Kjær Astrid Marie Gad Knudsen Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk, agk@au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i international virksomhedskommunikation

Læs mere

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i økonomi Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 15. juni 2012

Læs mere

TO BACHELORUDDANNELSER OG FEM KANDIDATUDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER AALBORG UNIVERSITET. Akkrediteringsrapport

TO BACHELORUDDANNELSER OG FEM KANDIDATUDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER AALBORG UNIVERSITET. Akkrediteringsrapport Akkrediteringsrapport 2017 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDDANNELSER TO BACHELORUDDANNELSER OG FEM KANDIDATUDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER

Læs mere

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T SAGSNOTAT 24 APRIL 2012 Vedr.: Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSERNE I SOCIALT ARBEJDE AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN OG AALBORG

KANDIDATUDDANNELSERNE I SOCIALT ARBEJDE AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN OG AALBORG Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2014 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING KANDIDATUDDANNELSERNE I SOCIALT ARBEJDE AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN OG AALBORG Genakkreditering, 2014 Publikationen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne December 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sikring

Læs mere

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet udgør det fælles værdigrundlag

Læs mere

Dette brev præciserer de valgte audit trails og indeholder følgende oplysninger om hver audit trail:

Dette brev præciserer de valgte audit trails og indeholder følgende oplysninger om hver audit trail: Aalborg Universitet Fredrik Bajers Vej 5 9220 Aalborg Øst Att. Heidi Linnemann Prehn Institutionsakkreditering af AAU - Audit trails Akkrediteringspanelet har i forbindelse med institutionsakkrediteringen

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I MELLEMØSTENS SPROG OG SAMFUND (TYRKISK) KØBENHAVNS UNIVERSITET

KANDIDATUDDANNELSEN I MELLEMØSTENS SPROG OG SAMFUND (TYRKISK) KØBENHAVNS UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2014 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING KANDIDATUDDANNELSEN I MELLEMØSTENS SPROG OG SAMFUND (TYRKISK) KØBENHAVNS UNIVERSITET Kandidatuddannelsen i

Læs mere

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen.

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen. Retningslinje for uddannelsesevaluering, Health Indledning Uddannelsesevaluering med inddragelse af ekstern ekspert ved Health finder sted hvert 5. år og sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering

Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering Beskrivelse af monitorering af uddannelserne Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering Årlig uddannelsesredegørelse

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I JORDBRUG, NATUR OG MILJØ AARHUS UNIVERSITET, CAMPUS FOULUM

KANDIDATUDDANNELSEN I JORDBRUG, NATUR OG MILJØ AARHUS UNIVERSITET, CAMPUS FOULUM Akkrediteringsrapport 2016 GENAKKREDITERING 2016, OPFØLNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING KANDIDATUDDANNELSEN I JORDBRUG, NATUR OG MILJØ AARHUS UNIVERSITET, CAMPUS FOULUM Genakkreditering, 2016 Publikationen

Læs mere

Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health

Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Indledning Den årlige status på kvalitetsarbejdet på uddannelserne ved Health sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM Oprettet: 140917 Senest rev.: 150123 af MeO og KP J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP Behandlet / godkendt af: 141112 Rektorat/Strategigruppe Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Læs mere

BACHELORUDDANNELSERNE I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDS- KOMMUNIKATION AARHUS UNIVERSITET

BACHELORUDDANNELSERNE I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDS- KOMMUNIKATION AARHUS UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2013-2 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING BACHELORUDDANNELSERNE I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDS- KOMMUNIKATION AARHUS UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Procedure for dimittendundersøgelser

Procedure for dimittendundersøgelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Oktober 2014 Sagsnr.: 2014-412-00142 Procedure for dimittendundersøgelser Baggrund Procedure for dimittendundersøgelser er en del af Aalborg Universitets

Læs mere

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser Samfundsøkonomiuddannelsen Fibigerstræde 2 Postboks 159 9100 Aalborg Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser 1. Baggrund Der redegøres i dette notat for de procedurer på Samfundsøkonomi-uddannelsen,

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for kommunikation og digitale medier. Version: 3

Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for kommunikation og digitale medier. Version: 3 Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for kommunikation og digitale medier Studienævn: Kommunikation og digitale medier Periode: 2015-2018 Dato: 25/01 2016. Version: 3 Nuværende situation:

Læs mere

Notat. Revideret notat om vurdering af institutionernes kvalitetssikringssystemer

Notat. Revideret notat om vurdering af institutionernes kvalitetssikringssystemer Notat Revideret notat om vurdering af institutionernes kvalitetssikringssystemer Det oprindelige notat blev udarbejdet på baggrund af Akkrediteringsrådets drøftelser på møderne 9. april 2014 og 20. juni

Læs mere

Vejledning til institutionsakkreditering

Vejledning til institutionsakkreditering Vejledning til institutionsakkreditering Udkast af 25. april 2013 25. april 2013 Studiestræde 5 1455 København K Telefon 3392 6900 Telefax 3392 6901 E-post acedenmark@acedenmark.dk Netsted www.acedenmark.dk

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i politik

Læs mere

Rådet traf på rådsmødet 16. januar 2015 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen.

Rådet traf på rådsmødet 16. januar 2015 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medievidenskab

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medievidenskab Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medievidenskab Akkrediteringsrådet

Læs mere

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Att. sekretariatschef Rune Heiberg Hansen acedenmark@acedenmark.dk Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Læs mere

BACHELOR- OG KANDIDATUDDANNELSE I POLITIK OG ADMINISTRATION ROSKILDE UNIVERSITET

BACHELOR- OG KANDIDATUDDANNELSE I POLITIK OG ADMINISTRATION ROSKILDE UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2014 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING BACHELOR- OG KANDIDATUDDANNELSE I POLITIK OG ADMINISTRATION ROSKILDE UNIVERSITET Genakkreditering, 2014 Publikationen

Læs mere

Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk. Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet

Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk. Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet Aalborg Universitet ønsker, at en bred vifte af kvalificerede nøgletal indgår som en del af beslutningsgrundlaget

Læs mere

Vejledning om institutionsakkreditering

Vejledning om institutionsakkreditering Vejledning om institutionsakkreditering 1. juli 2013 Side 1/31 Indhold DEL1. RAMME OG FORMÅL 1. Hvorfor institutionsakkreditering?... 3 2. Om denne vejledning... 4 DEL 2. SELVEVALUERINGSRAPPORT 3. Selvevalueringsrapporten...

Læs mere

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM Oprettet: 140917 Senest rev.: 160614/160912 af MeO for Uddannelsesrådet J.nr.: 16/00020 Kvalitetssikring på DJM Ref: MA/MeO Behandlet / godkendt af: Rektoratet 160127 Uddannelsesrådet 160413 Politik for

Læs mere

Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser v. Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering

Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser v. Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering Notat Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser v. Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering Principper og rammerne for henholdsvis årlig status på kvalitetsarbejdet og uddannelsesevaluering

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk rektor@cbs.dk ktj.edu@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i skat Masteruddannelsen

Læs mere

Procedure for akkreditering af eksisterende uddannelser

Procedure for akkreditering af eksisterende uddannelser Procedure for akkreditering af eksisterende uddannelser Indtil KU bliver institutionsakkrediteret, skal fakultetets uddannelser fortsat turnusakkrediteres. Turnusakkreditering sker i overensstemmelse med

Læs mere

Et nyt kvalitetssikringssystem for nye og eksisterende uddannelser skal tilgodese tre meget forskellige hensyn:

Et nyt kvalitetssikringssystem for nye og eksisterende uddannelser skal tilgodese tre meget forskellige hensyn: AC - Sekretariatet Den 12. august 2010 BBA Forslag til nyt kvalitetssikringssystem Akkrediteringssystemet blev indført med virkning fra 2007. I sin korte levetid har det danske akkrediteringssystem allerede

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi Akkrediteringsrådet

Læs mere

Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter

Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter 31. MARTS 2009 UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Fælles procedure for

Læs mere

Udmøntningsnotat for bemanding af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets

Udmøntningsnotat for bemanding af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets Fakultetskontoret for Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Dokument dato: 20-06-2017 Dokumentansvarlig: Christine Hald Nielsen Sagsnr.: 2016-410-00036 Udmøntningsnotat

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i forvaltning

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i engelsk Roskilde Universitet. Genakkreditering 2013-2, opfølgning på betinget positiv akkreditering

Bachelor- og kandidatuddannelse i engelsk Roskilde Universitet. Genakkreditering 2013-2, opfølgning på betinget positiv akkreditering Bachelor- og kandidatuddannelse i engelsk Roskilde Universitet Genakkreditering 2013-2, opfølgning på betinget positiv akkreditering Genakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation

Læs mere

KVALITETSLEDELSE OG STUDIEORDNINGSREVISION I SAMARBEJDE MED AFTAGERNE 28. AUGUST 2014

KVALITETSLEDELSE OG STUDIEORDNINGSREVISION I SAMARBEJDE MED AFTAGERNE 28. AUGUST 2014 KVALITETSLEDELSE OG STUDIEORDNINGSREVISION I SAMARBEJDE MED AFTAGERNE MØDE MED AFTAGERGRUPPEN VEDR. PLANLÆGNINGS - OG GEOGRAFIUDDANNELSERNE 28. AUGUST kvalitetsledelse af uddannelser på Aalborg Universitet

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

INSTITUTIONSAKKREDITERING L A R S D Ø V L I N G A N D E R S E N 1 6. 0 5. 1 3

INSTITUTIONSAKKREDITERING L A R S D Ø V L I N G A N D E R S E N 1 6. 0 5. 1 3 INSTITUTIONSAKKREDITERING L A R S D Ø V L I N G A N D E R S E N 1 6. 0 5. 1 3 Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner vedtaget af Folketinget i dag! Kvalitetssikring af videregående

Læs mere

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet udgør det fælles værdigrundlag

Læs mere

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af:

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af: Oprettet: 140318 Senest rev.: 150126 J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP/MeO Behandlet / godkendt af: rektoratet 150121 Kvalitetssikring på DJM Institutionsakkreditering og kvalitetssikring

Læs mere

Opfølgning på identificerede problemer i studiemiljøet på ENG og TECH

Opfølgning på identificerede problemer i studiemiljøet på ENG og TECH Fakultetskontoret for ENGINEERING, SUND og TECH Dokument dato: Maj 2017 Dokumentansvarlig: Line Kousholt Caspersen Senest revideret: Senest revideret af: Sagsnr.: Opfølgning på identificerede problemer

Læs mere

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk ACE Denmark Aarhus Universitet Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i teknologibaseret forretningsudvikling Kandidatuddannelsen

Læs mere

Retningslinjer for undervisningsevaluering og offentliggørelse af undervisningsevalueringsrapporter

Retningslinjer for undervisningsevaluering og offentliggørelse af undervisningsevalueringsrapporter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for undervisningsevaluering og offentliggørelse af undervisningsevalueringsrapporter Københavns Universitet har fælles retningslinjer for undervisningsevaluering

Læs mere

Akkrediteringsrådet har på rådsmødet 19. juni 2013 behandlet masteruddannelsen i tværmedial kommunikation.

Akkrediteringsrådet har på rådsmødet 19. juni 2013 behandlet masteruddannelsen i tværmedial kommunikation. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i tværmedial

Læs mere

AARHUS Gældende fra 2016 UNIVERSITET Godkendt af fakultetsledelsen 26. januar 2016

AARHUS Gældende fra 2016 UNIVERSITET Godkendt af fakultetsledelsen 26. januar 2016 Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Indledning Den årlige status på kvalitetsarbejdet på uddannelserne ved Health sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-506/MA

Læs mere

Vejledning om institutionsakkreditering

Vejledning om institutionsakkreditering Vejledning om institutionsakkreditering for videregående uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet 1. april 2014 Side 1/32 Indhold DEL1. RAMME OG FORMÅL 1. Hvorfor institutionsakkreditering?...

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-576/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb i human resources ved CPH

Læs mere

Procedure for Uddannelsesevalueringer

Procedure for Uddannelsesevalueringer D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for Uddannelsesevalueringer Procedureansvarlig sektion Formål Resume af proceduren Orientering

Læs mere

SELVEVALUERINGSRAPPORT

SELVEVALUERINGSRAPPORT INSTITUTIONSAKKREDITERING Aalborg Universitet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 KVALITETSSIKRINGSSYSTEMET PÅ AALBORG UNIVERSITET...4 2.RAMMER OG POLITIK FOR KVALITETSSIKRING AF UDDANNELSER PÅ AALBORG

Læs mere

Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah Kjærgaard Pedersen (under behandling af pkt. 3).

Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah Kjærgaard Pedersen (under behandling af pkt. 3). Referat af møde i masterstudienævn fredag den 4. december kl. 10.00-12.00 Til stede: Dennis Ramsdahl, Winni Johansen, Michael Nørager Fraværende: Torsten Kolind Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah

Læs mere

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2017 UDDANNELSESSERVICE Formål Københavns Universitet gennemfører uddannelsesevalueringer minimum

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medicinalkemi Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSERNE I OPTIK OG ELEKTRONIK AARHUS UNIVERSITET

KANDIDATUDDANNELSERNE I OPTIK OG ELEKTRONIK AARHUS UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2014 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING KANDIDATUDDANNELSERNE I OPTIK OG ELEKTRONIK AARHUS UNIVERSITET Kandidatuddannelserne i optik og elektronik,

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Akkrediteringsrådet

Læs mere

Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns

Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2015 UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Formål Københavns Universitet

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje I henhold til Københavns Universitets bestyrelses beslutning af 15. december 2011 om oprettelse af uddannelsesråd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet etableres

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I IT (IT-LEDELSE) OG MASTERUDDANNELSE I IT (INTERAKTIONS- DESIGN) IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

MASTERUDDANNELSE I IT (IT-LEDELSE) OG MASTERUDDANNELSE I IT (INTERAKTIONS- DESIGN) IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN Akkrediteringsrapport 2016 GENAKKREDITERING 2016, OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING MASTERUDDANNELSE I IT (IT-LEDELSE) OG MASTERUDDANNELSE I IT (INTERAKTIONS- DESIGN) IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i idræt og velfærd.

Læs mere

Kriterier ved institutionsakkreditering og prækvalificering.

Kriterier ved institutionsakkreditering og prækvalificering. UKF 26.02.2013 Pkt. 3 - bilag 2-12-0237 - ERSC - 18.02.2013 Kontakt: Erik Schmidt - ersc@ftf.dk - Tlf: 3336 8814 r ved institutionsakkreditering og prækvalificering. Notatet lægger op til en drøftelse

Læs mere

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør

Læs mere

Formål: Kvalitetssikringssystemet ved NF skal gennem evaluering, i bred forstand, af undervisnings og uddannelsesudbud sikre at:

Formål: Kvalitetssikringssystemet ved NF skal gennem evaluering, i bred forstand, af undervisnings og uddannelsesudbud sikre at: KVALITETSSKRING OG KVALITETSUDVIKLING AF UNDERVISNING OG UDDANNELSE PÅ DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET, AARHUS UNIVERSITET Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af undervisning og uddannelse ved Det

Læs mere

TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET. Er du klar til fremtidens udfordringer?

TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET. Er du klar til fremtidens udfordringer? TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET. Er du klar til fremtidens udfordringer? KOMPETENCEUDVIKLING ER EN NATURLIG DEL AF VORES FORTSATTE SUCCES Nordjyske Bank har i de seneste år været igennem en større omstillingsproces,

Læs mere

I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes:

I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes: Høringsudkast Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser under Kulturministeriet I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12.

Læs mere

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet 17. SEPTEMBER 2015 UDDANNELSESSERVICE Formål Københavns Universitet gennemfører uddannelsesevalueringer

Læs mere

Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Bacheloruddannelsen er indplaceret på heltidstakst 1. Aktivitetsgruppekoden er 7102.

Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Bacheloruddannelsen er indplaceret på heltidstakst 1. Aktivitetsgruppekoden er 7102. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i samfundsfag. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Principper for talentudvikling af studerende

Principper for talentudvikling af studerende Principper for talentudvikling af studerende Indholdsfortegnelse 0. Formål... 2 1. Principper... 2 2. Kriterier for talentudvikling... 2 3. Talentprogrammer... 3 3.1 Kriterier for talentprogrammer... 3

Læs mere

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-587/AGI DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af administrationsøkonomuddannelsen

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Turnusakkreditering 2011-1 Turnusakkreditering, 2011-1 Publikationen er udgivet elektronisk

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i statskundskab. Bacheloruddannelsen

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Akkreditering - hvorfor og hvordan?

Akkreditering - hvorfor og hvordan? Læs om ekstern kvalitetssikring af uddannelser på universiteterne i Danmark. Akkreditering anno 2012 Side 2 Danske universitetsuddannelser skal være i verdensklasse. Danmark skal kunne imødekomme kravet

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-568/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne Februar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere