Tilskudsfolder Foreninger 2010 Holstebro Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilskudsfolder Foreninger 2010 Holstebro Kommune"

Transkript

1 Tilskudsfolder Foreninger 2010 Holstebro Kommune 1 Denne tilskudsfolder indeholder forklaringer til de enkelte muligheder for at søge om kommunalt tilskud til foreningsvirksomhed. De foreninger, der kan søge, er godkendte af Holstebro Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Foreningen har godkendte vedtægter, er demokratisk opbygget, er åbne for alle medlemmer, opkræver kontingenter for alle medlemmer og foreningerne er forpligtet til at indsende kopi af årsregnskabet til den 1. april hvert år (årsregnskabet for året før) sammen med de skemaer, der skal udfyldes i henhold til Tilskudsfolderen. Alle skemaerne ligger på vores Foreningsportal, og vi ønsker så vidt det er muligt at få skemaerne tilsendt elektronisk. H U S K E L I S T E 1. april Slutafregning for lokaletilskud Side april Ansøgning om aktivitetstilskud Side april Ansøgning om tilskud til leder- og Side 9-10 instruktøruddannelse 1. april Regnskab og revisorerklæring Side oktober Idræts- og motionspolitikken Side 3 1. november Budget for lokaletilskud Side Løbende Sportsarrangementer Side 2 Løbende Incitamentspuljen Side 2 Retningslinier for lokaletilskud Side Skemamateriale for tilskud kan rekvireres ved henvendelse til Kultur og Fritid eller hentes på Kultur og Fritid: Afdelingschef Bjarne Petersen Overassistent Hanne Skovhus Denne tilskudsfolder ligger også på:

2 TILSKUDSORDNINGER gældende fra Foreninger med folkeoplysende foreningsarbejde kan i Holstebro Kommune modtage kommunale tilskud efter nedenstående regler: De generelle betingelser for at være omfattet af tilskudsordningerne er følgende: 1. Foreningerne skal have godkendte vedtægter. Disse vedtægter skal være godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget i Holstebro Kommune. 2. Foreninger, der søger tilskud, forpligter sig til at anvende tilskuddene i.h.t. foreningens vedtægter til idrætslige formål og / eller til arbejde blandt børn og unge. Pulje til Sportsarrangementer: Budgetbeløb: kr kr. Foreninger, som er værter for nationale / internationale mesterskabsstævner og landskampe kan søge om tilskud til arrangementet. Ansøgningen skal indeholder udgiftsoverslag. Ansøgningerne behandles i Holstebro Idrætsråd v. Jørn Madsen mail: tlf Ansøgningsfrist: Ansøgningen indsendes elektronisk inden arrangementets afholdelse Foreningen vil efter behandling i Holstebro Idrætsråd modtage et afslag eller et tilsagn Såfremt der gives tilsagn, sker fastsættelse af beløb samt efterfølgende udbetaling i januar det følgende år. Incitamentspuljen: Budgetbeløb: kr kr. Incitamentspuljen henvender sig til og kan søges af foreninger under det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Der kan gives tilskud til nye ideer og tiltag. Der lægges særligt vægt på ansøgninger med fokus på børn og unge. Ideerne skal meget gerne have et element af forståelse for demokrati i det frivillige foreningsliv. Der anvendes ikke et særligt ansøgningsskema, men ansøgningen skal udover beskrivelsen indeholde oplysninger om kontaktperson, tidsplan og budget. Hvis der søges midler fra kommunen i øvrigt skal dette fremgå af ansøgningen. Ansøgningerne behandles i Holstebro Idrætsråd v. Jørn Madsen mail: tlf Ansøgningsfrist: Ansøgningen indsendes elektronisk inden iværksættelse af den nye idé eller det nye tiltag Foreningen vil, efter behandling i Holstebro Idrætsråd, modtage et afslag eller et tilsagn Såfremt der gives tilsagn, sker fastsættelse af beløb samt efterfølgende udbetaling i januar i det følgende år. Holstebro Elitesports ELITEPULJE: Tilskud til eliteidræt administreres af Holstebro Elitesport. Se venligst på

3 Retningslinjer for ansøgninger vedrørende puljemidler afsat til implementering af Idræts- og motionspolitikmidler for 2010 vedtaget af Kultur og Fritidsudvalget, Holstebro Kommune d. 21.juni Idræts- og motionspolitikken i Holstebro Kommune 2010 Byrådet vedtog i 2007 en idræts og motionspolitik. I den forbindelse blev der afsat en pulje til initiativer, som skal gavne kommunens borgere og fremme folkesundheden og idrætslivet bredt. Der er ikke opstillet snævre rammer for ansøgningernes indhold. Breddeidrætslige aktiviteter/projekter, som indeholder én eller flere af følgende områder vil blive vægtet: - skal være forankret i en godkendt forening, men kan også omfatte deltagere uden foreningstilknytning - skal skabe grobund for vedvarende nye aktiviteter i foreningslivet - fremme samarbejdet mellem foreninger institutioner skoler og Holstebro Kommune - fremme en sundere livsstil for borgere i alle aldre - fremme idrætsforeningernes sociale ansvar, herunder have fokus på særligt vanskeligt stillede familiers kendskab til dansk forenings og idrætskultur. - lige og for alle let tilgængelige muligheder for motion Der findes intet ansøgningsskema, men ansøgningen skal mindst indeholde aktivitetsplan, formål og budget og initiativerne skal så vidt muligt afvikles i Ansøgningerne indsendes senest d. 1. december til Holstebro Idrætsråd: På baggrund af ansøgninger fra foreningerne fremsender Holstebro Idrætsråd indstilling om midlernes anvendelse i 2010 til godkendelse i Kultur og Fritidsudvalget. Indstilles et projekt til tilskud, kan dette forventes udbetalt, når Kultur og Fritid har modtaget og godkendt foreningens dokumenterede udgifter afholdt i forbindelse med projektets afvikling. Idræts og motionspolitikken samt ovenstående retningslinjer kan findes på følgende adresse: For yderligere informationer, kontakt venligst: Holstebro Idrætsråd, eller Kultur og Fritid, afdelingschef Bjarne Petersen,

4 4 Aktivitetstilskud: Budgetbeløb: kr kr. Udvalget for Kultur og Fritid afsætter hvert år et beløb, der kan ydes som aktivitetstilskud til foreninger for medlemmer under 25 år. Aktivitetstilskuddet består af et medlemstilskud, som udbetales efter følgende retningslinjer: MEDLEMSTILSKUD: Medlemstilskud, der fastsættes i forhold til det beløb, som aktive medlemmer under 18 år bosat i Holstebro Kommune har betalt i kontingent i det kalenderår, der ligger til grund for tilskudsberegningen. For at beregne aktivitetstilskuddet udregnes for hver forening det gennemsnitlige kontingentbeløb for medlemmer under 18 år og det gennemsnitlige kontingentbeløb for medlemmer mellem 18 år og 25 år. a) Et årligt kontingent på mindre end 100 kr. ydes der ikke tilskud til. b) Er det årlige kontingent på mere end 600 kr. ydes der kun tilskud for et kontingentbeløb på 600 kr. og der trækkes 100 kr. fra dette beløb inden der ydes tilskud. c) For aldersgruppen år kan medlemstilskuddet max. udgøre 100 kr. pr. medlem betinget af et kontingent på minimum 200 kr. Medlemstilskud til handicapidrætsklubber beregnes på baggrund af indbetalt kontingent x 2 for medlemmer under 25 år. Senest den 1. april hvert år indsender foreningerne ansøgningsskema underskrevet og vedlagt følgende bilag: a) Foreningens senest afsluttede årsregnskab. b) Erklæring om foreningens kontingentsatser. c) Opgørelse over antal 0-17 årige medlemmer, antal medlemmer mellem 18 og 25 år og antal medlemmer over 25 år samt kontingentopgørelse for disse grupper for det pågældende kalenderår. Følger foreningens regnskabsår ikke kalenderåret skal kontingentoplysningerne for de enkelte medlemmer opgives således, at det tydeligt fremgår, fra hvilket regnskabsår indbetalingen vedrører. Udbetaling af aktivitetstilskud finder sted hvert år i juni eller juli måned. Ansøgningsskemaer kan rekvireres ved henvendelse til nedenstående adresse eller hentes på og sendes via mail til nedenstående. Ansøgninger sendes til Kultur og Fritid, Rådhuset, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro eller via mail til Ansøgningerne behandles i Holstebro Idrætsråd

5 Ansøgning 5 om udbetaling af AKTIVITETSTILSKUD for kalenderåret Foreningens navn Foreningens Foreningens CVR-nr. Kasserer Postnr. og By Telefonnr. Mobilnr. Formand Postnr. og By Telefonnr. Mobilnr. Opgørelse over antal aktive medlemmer i kalenderåret Kontingent i kalenderåret Antal medlemmer bosat i Holstebro Kommune Antal medlemmer bosat i andre kommuner I alt antal aktive medlemmer: Medlemmer i Holstebro Kommune Medlemmer i andre kommuner Kr. Kr år Kr. Kr år over 25 år Kr. I ALT MEDLEMMER: Dato Kasserer Dato Formand Skemaet findes på Ansøgning om tilskud sendes som mail sammen med Erklæring om foreningens kontingentsatser til: Ansøgningsfrist: 1. april hvert år.

6 ERKLÆRING 6 OM FORENINGENS KONTINGENTSATSER For regnskabsåret: er foreningens kontingentsatser for aktive medlemmer fastsat således: Aldersgrupper Fra Til Årligt kontingent Bemærkninger Medlemmer under 25 år Medlemmer over 25 år Foreningens navn Dato Formand Sendes som mail sammen med ansøgning om Aktivitetstilskud til Dette skema findes også på:

7 ERKLÆRING fra revisor angående regnskab fra folkeoplysende forening 7 Sendes til Kultur og Fritid sammen med det reviderede regnskab inden den 01. april Der er den / 20 gennemført revision af den tilskudsberettigede virksomhed i foreningen: for regnskabsåret: Revisionen har blandt andet omfattet følgende: Det er stikprøvevis efterprøvet at oplysninger, der indgår i foreningens ansøgninger om diverse tilskud, er korrekte og i overensstemmelse med tilskudsreglerne. Det er stikprøvevis efterprøvet om regnskabet er rigtigt og de kommunale tilskud indarbejdet i foreningens samlede regnskab. Det er stikprøvevis efterprøvet om foreningen har overholdt loven og kommunens tilskudsregler. Såfremt der modtages tilskud på kr. eller derover pr. år suppleres med: Revisionen er udført af registreret eller statsautoriseret revisor. Revisionen er udført efter god revisionsskik. Revisor opfylder habilitetskrav i forhold til revisionslovene. Revisionens eventuelle bemærkninger: Revisor er bekendt med om revision i Folkeoplysningsloven samt i Bekendtgørelsen til samme lov. Revisors navn Revisors navn Postnummer og by Postnummer og by Dato Dato Dette skema findes også på:

8 CHECKLISTE / REVISIONSBILAG 8 i forbindelse med foreningsvalgt revision af diverse tilskudsregnskaber indenfor Folkeoplysningsområdet: AKTIVITETSTILSKUD: - aldersfordeling/medlemssammensætning er afstemt med medlemslister m.v. - medlemskontingent pr. medlem / aldersgruppe er kontrolleret i forhold til foreningens beslutning om kontingentstørrelse, samt til konkrete kontingentindbetalinger - samlet kontingent er afstemt med faktiske indbetalinger og medlemslister - antallet af medlemmer under 25 år fra andre kommuner er afstemt med medlemslister - udgifter er afstemt med bilag LOKALETILSKUD: - udgifterne vedrører tilskudsberettigede lokaler i overensstemmelse med bevilling, herunder eventuel fordeling af udgifter mellem tilskudsberettigede og ikke tilskudsberettigede lokaler - der er foretaget korrekt periodisering af udgifterne - eventuelle lejeindtægter er fratrukket udgifterne - opgørelsen af lokaletimer/aktivitetstimer er korrekt opgjort, herunder at oplysningerne om deltagersammensætning er korrekt opgjort (over/under 25 år) samt at der er foretaget fradrag for entrégivende aktiviteter - det påses, at udgifter ført under almindelig vedligeholdelse er tilskudsberettigede VOKSENUNDERVISNING: - deltagerlister er afstemt med modtagne deltagerbetalinger ifølge regnskab - det påses, at der foreligger underskrevet erklæring fra handicappede deltagere - det påses, at 10% puljens max. procentsatser er overholdt GENERELT: - det påses, at regnskabsbilag er originale, ægte og kvitterede (betalte), samt at disse er stilet / adresseret til foreningen - det påses, at udgifterne vedrører det pågældende regnskabsår - det påses, at udgifterne vedrører foreningens normale drift - det påses, at afgivne oplysninger er i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven samt med kommunens regelsæt - det påses, at regnskabet inden indsendelse til kommunen er underskrevet af hele bestyrelsen Denne liste findes også på

9 9 LEDER- OG INSTRUKTØRUDDANNELSE Budgetbeløb: kr kr. Holstebro Kommune yder tilskud til leder- og instruktøruddannelse efter følgende retningslinjer: 1. Inden for det af Kultur- og Fritidsudvalgets vedtagne rammebeløb / pulje ydes tilskud til leder- og instruktøruddannelse. 2. Der ydes kun tilskud til kurser, der afvikles indenfor landets grænser. 3. Der ydes tilskud til følgende udgifter: a) Kursusafgift b) Kursusmateriale Der ydes tilskud til max 90 % af de samlede nettoudgifter. Der ydes ikke tilskud til forplejning, overnatning og kørsel. 4. Tilskud kan højst udgøre 90 % af de samlede nettoudgifter pr. kursus, idet eventuelle tilskud fra anden side fradrages inden det kommunale tilskud beregnes. Tilskud kan maksimalt beløbe sig til kr. pr. person pr. år. BETINGELSER FOR TILSKUD: 5. Ansøgning om tilskud for de kurser, der er gennemført i det forudgående kalenderår, skal af foreningen indsendes senest 1. april året efter. 6. Ansøgningsskema skal benyttes, se venligst næste side. Bilag vedr. kurser samt afholdte udgifter skal medsendes ansøgningen. Ansøgning om tilskud sendes til: Ansøgningsfrist: 1. april hvert år. Ansøgningerne behandles i Holstebro Idrætsråd i samarbejde med Kultur og Fritid. Skemaet findes på

10 Ansøgning om tilskud til LEDER- OG INSTRUKTØRUDDANNELSE for kalenderåret 10 Foreningens navn Foreningens Foreningens CVR-nr. Kasserer Postnr. og By Telefonnr. Mobilnr. Formand Postnr. og By KURSUSDELTAGER Telefonnr. Mobilnr. FAKTISKE UDGIFTER Kursistens Kursusudgift Kr. Navn tilskud fra: Kursusemne Kr. Periode Sted Nettoudgift Kr. Kursistens Kursusudgift Kr. Navn tilskud fra: Kursusemne Kr. Periode Sted Nettoudgift Kr. Kursistens Kursusudgift Kr. Navn tilskud fra: Kursusemne Kr. Periode Sted Nettoudgift Kr. Kursistens Kursusudgift Kr. Navn tilskud fra: Kursusemne Kr. Periode Sted Nettoudgift Kr. Dato Kasserer Dato Formand Ansøgning om tilskud sendes til: Ansøgningsfrist: 1. april. Skemaet findes også på

11 11 DRIFTSTILSKUD TIL LOKALER OG LEJRPLADSER 2010 : Af foreningernes udgifter til egne / lejede lokaler m.v. ydes tilskud efter følgende regler: GEBYRER (gebyr er udgiften for foreningen efter det kommunale tilskud er fratrukket) for benyttelse af offentlige lokaler / anlæg: Alle takster er pr. time: ( det kommunale tilskud er fratrukket ) Idrætshaller... Kr. 96 Idrætshaller Thorsminde og Sdr. Nissum...Kr. 42 Gymnasiehallen / festsalen på Nørrelandsskolen... Kr. 75 Minihal / Rolf Krake Skolen, minihal Vemb-Hallen...Kr. 42 Svømmesalen på Birkelundskolen... Kr. 75 Gymnastiksale... Kr. 21 Opkridtning af fodboldbane, bestilt hos Kaj Bech (nye regler 1. april 2010)... Kr. 96 Opkridtning af andre baner, bestilt hos Kaj Bech (nye regler 1. april 2010)... Kr. 48 Friluftsbade... Kr. 48 Holstebro Badeland: Begge bassiner...kr.192 Halv svømmebassin...kr. 96 EGNE / LEJEDE LOKALER: Svømmehaller Vinderuphallen og Vestjysk Fritidscenter, Ulfborg, foreningers egenbetaling (minimum)...kr. 96 Idrætshaller Godkendte idrætshaller beliggende i kommunen, max tilskud til en timeleje på..... Kr. 357 Tilskud 73% af max. 357 kr. = 261 kr. Foreningens egenbetaling (minimum)...kr. 96 Enkelte selvejende idrætshaller kan opkræve en større egenbetaling pr. time, men det kommunale tilskud pr. time er max. 261 kr. Andre lokaler, max timeleje... Kr. 100 Tilskud 73% af max. 100 kr. = 73 kr. Foreningens egenbetaling...kr. 27 Til leje af lokaler i idrætshaller/fritidscentre m.v. til foreningers mødevirksomhed kan der max. gives tilskud på 73% af til et antal timer á 100 kr., der er bestemt ud fra følgende: 1. et basistimetal på 50 timer pr. år 2. et medlemsafhængigt, årligt timetal på yderligere 1/3 time pr. medlem for et medlemsantal mindre end et medlemsafhængigt, årligt timetal på yderligere ¼ time pr. medlem for antallet af medlemmer over 100. Til leje af omklædningsfaciliteter for udendørsbrugere ved idrætshaller/fritidscentre kan der max. gives et tilskud svarende til 73% af et beløb på 370 kr. pr. medlem. Dette svarer til en egenbetaling pr. medlem på 27% af 370 kr. = 100 kr. Denne egenbetaling opkræves som et gebyr på 100 kr. pr. medlem for udendørs brugere af kommunale idrætsanlægs omklædningsfaciliteter.

12 A) For egne lokaler ydes tilskud til følgende udgifter: (se retningslinier for lokaletilskud ) a) Renter af prioritetsgæld (afdrag medtages ikke) b) Skatter, afgifter og forsikringer vedr. ejendommen c) Almindelig vedligeholdelse, el, vand og varme d) Rengøring e) Eventuelt tilsyn 12 Der kan ikke medtages udgifter til udendørs arealer, ligesom krav om lovliggørelse / ændring af installationer m.v. ikke kan medtages. Eventuelle indtægter ved udlejning / fremleje eller bortforpagtning af lokaler skal modregnes udgifterne, ligesom indtægter ved udlejning af reklameplads modregnes. B) For egne og lejede klublokaler foretages fradrag i tilskudsgrundlaget for medlemmer over 25 år således: Fra 0 % til 30% medl. over 25 år: Intet fradrag Fra 31 % til 89% medl. over 25 år: Fradrag som anført nedenstående Fra 90% til 100% medl. over 25 år: Fradrag som anført nedenstående EKSEMPEL: 31% medl. over 25 år... Fradrag 1,5% 32% medl. over 25 år... Fradrag 3,0% 33% medl. over 25 år... Fradrag 4,5% 34% medl. over 25 år... Fradrag 6,0% osv. 90% medl. over 25 år... Fradrag 90% 91% medl. over 25 år... Fradrag 91% 92% medl. over 25 år... Fradrag 92%, osv. C) For egne eller lejede lejrpladser ydes tilskud efter samme regler som er gældende for egne / lejede lokaler. De under afsnit B og C nævnte haller, andre lokaler og lejrpladser skal være privatejede og beliggende inden for landets grænser. D) Foreninger, der agter at leje private lokaler eller foretage udvidelse af bestående lejemål til foreningsvirksomhed skal ansøge Kultur- og Fritidsudvalget om godkendelse. E) Ansøgning om tilskud til nye haller og nye lokaler fremsendes til godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget. Tilsvarende gælder i de tilfælde, hvor foreningens egne lokaler påtænkes ændret / udvidet. Ansøgninger skal vedlægges en kopi af evt. lejekontrakt for lejede lokaler og for egne lokaler vedlægges et budget for driftsudgifterne i anledning af ændring / udvidelse. I begge tilfælde vedlægges tillige grundplan / skitse over lokalerne med arealstørrelser anført. Tilskudsansøgning indsendes årligt inden den 1. november for det følgende kalenderår.

13 13 På grundlag af de indsendte tilskudsansøgninger udbetales a'conto tilskud for det følgende år således: 80 % af det beregnede tilskud udbetales i 4 lige store rater den 1. februar, den 1. maj, den 1. august og den 1. november. Restbeløbet udbetales efter indsendelse af slutafregning (senest den 1. april året efter). Endelig regulering finder sted, når foreningens årsregnskab er gennemgået (indsendes senest 1. april) eller senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning. Udbetaling af lokaletilskud til leje af haltimer: Foreningens egenandel (pt mindst 27%) betales af foreningen til de selvejende haller. Kommunens tilskud (pt 73% af højst 357 kr. / time) udbetales til de selvejende haller kvartalsvis forud. Haller kan få tilskud til max timer pr. år til foreningers benyttelse af hallerne. For hallerne i Sevel, Vinderup og Ejsing-Egebjerg opkræves gebyret, foreningernes egenbetaling, af Holstebro Kommune. Opkrævning af gebyrer for benyttelse af kommunale idrætshaller, gymnastiksale, svømmehaller m.fl. Gebyrer, foreningernes egenbetaling ved benyttelse af kommunale idrætsanlæg, opkræves 4 gange årligt, efter hvert kvartal. Særlige regler for Distriktsforeninger Distriktsforeninger, foreninger, der geografisk dækker flere kommuner og har valgt at være hjemmehørende i Holstebro Kommune, kan max. opnår tilskud til 65% af Folkeoplysningslovens laveste sats for lokaler og idrætshaller. Der ydes ikke lokaletilskud til medlemmer over 25 år. Distriktsforeninger skal som andre foreninger indsende ansøgninger om lokaletilskud til den 01. november for det kommende år, og indsende regnskab og slutafregningsskema til den 01. april for det foregående år. Særlige regler for Squash-baner: Aktiviteten squash afregnes lokaletilskudsmæssigt med 1/5 af tilskuddet til en idrætshal, svarende til en badmintonbane. Til en times aktivitet ydes der et tilskud på 1/5 af 261 kr. = 52 kr. Dette tilskud er på betingelse af, at foreningens udgift til leje af en squashbane er på minimum 1/5 af 357 kr. pr. time, altså minimum 71 kr. pr. time. Er lejeudgiften mindre bliver det kommunale tilskud mindre i samme forhold, og er lejebeløbet større ydes der et tilskud på 52 kr. pr. time pr. bane. Klubber med egne baner: Squashklubber med egne baner skal søge om tilskud til det antal timer, klubben forventer at benytte banerne i på årsbasis. Ansøgningen sendes til den 1. november året før.

14 Særlige regler for Bowlingklubber: 14 Bowlingklubber med ungdomsspillere og Bowlingklubber med handicappede spillere kan for udgifterne til leje af baner få tilskud efter reglen: Ved leje af 5 baner modtager klubben et kommunalt tilskud pr. lejet time svarende til det kommunale tilskud, der ydes til en lejet time i en idrætshal. For 2010 lig med 357 kr. For klubber med medlemmer over 18 år ydes der et tilskud svarende til tilskuddet for ungdomsspillere, men her er der fuldt fradrag for medlemmer over 25 år, altså ydes der ikke lokaletilskud til de af klubbens medlemmer, der er over 25 år. Tilskud til lokaler til Fitnessforeninger: Fitnessforeninger, der lejer sig ind i lokaler i idrætshaller /fritidscentre, kan få tilskud til lokaleudgifterne efter følgende regel: Har foreningen mellem 5 og 100 medlemmer kan foreningen årligt ansøge om et kommunalt tilskud på kr., under forudsætning af, at foreningens årlige lokaleudgifter er større end kr. Er lokaleudgifterne mindre end kr., ydes der tilskud til de faktiske udgifter. Har foreningen mellem 101 og 200 medlemmer kan foreningen årligt ansøge om et kommunalt tilskud på kr., under forudsætning af, at foreningens årlige lokaleudgifter er større end kr. Er lokaleudgifterne mindre end kr., ydes der tilskud til de faktiske udgifter. Har foreningen mere end 200 medlemmer kan foreningen årligt ansøge om et kommunalt tilskud på kr., under forudsætning af, at foreningens årlige lokaleudgifter er større end kr. Er lokaleudgifterne mindre end kr., ydes der tilskud til de faktiske udgifter. Ansøgningen skal indsendes inden den 1. november året før. Skemaerne findes på

15 LOKALE BUDGET vedr. driftstilskud til lokaler m.v. i henhold til lov om støtte til folkeoplysning 15 Foreningens navn Foreningens Foreningens CVR-nr. Kasserer Postnr. og By Telefonnr. Mobilnr. Formand Postnr. og By Telefonnr. Mobilnr. Foreningen søger tilskud til følgende lokaler og lejrpladser: Egne lokaler : Antal timer: Lejede klublokaler m.v. : Antal timer: For perioden 1/1-31/12 Foreningens forventede udgifter til: ( se retningslinier for lokaletilskud ) Egne lokaler og lejrpladser a. Renter af prioritetsgæld (afdrag medregnes ikke) (Kun EGNE lokaler og lejrpladser) b. Lejebeløbet (Kun LEJEDE lokaler og lejrpladser) c. Vedrørende ejendommen Skatter (Kun EGNE lokaler og Afgifter lejrpladser) Forsikringer d. Udgifter til: Almindelig vedligeholdelse (EGNE og LEJEDE lokaler El, vand og varme og lejrpladser) Rengøring Fornødent tilsyn I ALT Indtægter ved udlejning, bortforpagtning af kiosk / restaurant., spilleautomater eller reklameplads NETTOLOKALEUDGIFTER Lejede lokaler og lejrpladser Dato Kasserer Dato Formand Ansøgning om tilskud sendes som mail til: Ansøgningsfrist: 1. november. Skemaet findes også på

16 LOKALE SLUTAFREGNING vedr. driftstilskud til lokaler m.v. i henhold til lov om støtte til folkeoplysning 16 Foreningens navn Foreningens Foreningens CVR-nr. Kasserer Postnr. og By Telefonnr. Mobilnr. Formand Postnr. og By Telefonnr. Mobilnr. Foreningen søger tilskud til følgende lokaler og lejrpladser: Egne lokaler : Antal timer: Lejede klublokaler m.v. : Antal timer: For perioden 1/1-31/12 Foreningens forventede udgifter til: ( se retningslinier for lokaletilskud ) Egne lokaler og lejrpladser a. Renter af prioritetsgæld (afdrag medregnes ikke) (Kun EGNE lokaler og lejrpladser) b. Lejebeløbet (Kun LEJEDE lokaler og lejrpladser) c. Vedrørende ejendommen Skatter (Kun EGNE lokaler og Afgifter lejrpladser) Forsikringer d. Udgifter til: Almindelig vedligeholdelse (EGNE og LEJEDE lokaler El, vand og varme og lejrpladser) Rengøring Fornødent tilsyn I ALT Indtægter ved udlejning, bortforpagtning af kiosk / restaurant., spilleautomater eller reklameplads NETTOLOKALEUDGIFTER Lejede lokaler og lejrpladser Dato Kasserer Dato Formand Ansøgning om tilskud sendes som mail til: Ansøgningsfrist: 1. april. Skemaet findes også på

17 RETNINGSLINIER 17 for kontering af lokaleudgifter for foreninger, der benytter egne og lejede lokaler Tilskudsberettigede udgifter: IKKE tilskudsberettigede udgifter: Prioritetsgæld m.m. Renter Prioritetsgæld m.m. Afdrag, stempelafgifter, gebyrer, depositum, morarenter samt øvrige udgifter ved lånoptagelse / omlægning. Afgifter: Ejendomsskatter, skorstensfejning, rottebekæmpelse, vandafgift, renovation, evt. oliefyrsserviceabonnement Afgifter: Forsikringer: (for egne lokaler) Bygningsforsikring, glasforsikring, kummeforsikring Forsikringer: Løsøreforsikring (inventar, Edb-udstyr m.v.) Ansvarsforsikring / arbejdsforsikring Driftsudgifter: El Vand Varme Rengøring Lovpligtige afgifter vedrørende miljø, sundhed, brand m.v. Driftsudgifter: Almindelig vedligehold: El-pærer, maling, pensler, tapet, småting købt ved et byggemarked og selv sat op, nøgler / låsesystemer, ildslukkere m.v. Ordinære reparationer af yderdøre, loft, vægge, vinduer, gulv, komfur, håndvask, toilet, slamsugning. Vedligehold i øvrigt: Det bliver til ekstraordinære vedligehold, når alle tæpper skiftes, indvendige døre skiftes, nyt inventar køber, gulve lægges om, vinduer udskiftes. m.m. Det gælder også nyt fyr, omfugning af gavl, flytning af væg, ny isolering m.m. Ekstraordinære vedligehold skal altid først ansøges og er ikke tilskudsberettigede før de er godkendt af Holstebro Kommune. Retningslinierne findes også på

18 18 Tilskudsberettigede udgifter: IKKE tilskudsberettigede udgifter: Rengøring: Gulvspand, klude, koste, støvsugerposer, WCrens, skraldeposer, affaldsvogn samt midler til rengøringen. Vinduesvask ved firma. Leje af evt. gummimåtter. Rengøring: Håndsæbe, toiletpapir, køkkenruller, viskestykker, håndklæder, servietter, duftblokke, vaskepulver, kaffefiltre, opvaskebaljer, plastbægre m.m. Fornødent tilsyn: Lønudgifter/honorar til ekstraordinært tilsyn med lokaliteter uden for dagtimerne, lovpligtige eller af sikkerhedsmæssige årsager. Alt fornødent tilsyn skal dokumenteres specielt og godkendes af Kultur og Fritid Fornødent tilsyn: Lønudgifter / honorarer (eller dele af lønudgifter) til trænere, ledere, ansatte i klubhuse eller administratorer i foreninger. Øvrige bemærkninger: Der kan ikke medtages udgifter til udendørs arealer. Ved krav om ændringer i installationer, lovliggørelse af forhold m.m. skal der altid ansøges som ekstraordinære vedligehold. Nogle foreninger har helt specielle forhold ( evt. opbevaring af våben eller ekstraordinært kostbart materiale ). Tilskud til dette skal ansøges som fornødent tilsyn. Dette gælder også oprettelse og drift af alarmsystemer. Husk altid, at indtægter ved udlejning, fremleje eller bortforpagtning skal modregnes udgifterne ved driften af lokalerne. Dette gælder også indtægter ved udlejning af reklameplads. Retningslinierne findes også på Denne tilskudsfolder er redigeret i november 2010 af Hanne Skovhus og Bjarne Petersen.

Revisionsinstruks. for. Foreninger

Revisionsinstruks. for. Foreninger Revisionsinstruks for Foreninger Juli 2015 Revisionsinstruks Revisionsinstruks for foreninger der tilbyder folkeoplysende foreningsarbejde og som modtager tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven I henhold

Læs mere

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune September 2012 Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til lokaletilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til lokaletilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til lokaletilskud i Ikast Brande Kommune Indledning Når du søger lokaletilskud i Ikast Brande Kommune skal du ansøge digitalt gennem Ikast Brande Kommunes puljecenter.

Læs mere

for egne eller lejede lokaler

for egne eller lejede lokaler for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Århus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre måder, nemlig ved at yde tilskud

Læs mere

Forårspakken Aftenskoler

Forårspakken Aftenskoler Tilskudsregler og frister Forårspakken 2016 Aftenskoler Udført Emne Frist Erklæring om indhentelse af børneattest fremsendes til 15. januar Center for Kultur og Borgerservice Fritidsudvalgets Forsøgs-

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Regnskabsår: Kassererens E-mail adresse Momsregistreret: Ja Nej Kassererens tlf.: nr. Arbejde: Mobil: CVR. nr. Foreningens egne lokaler og lejrpladser (skriv

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Vejledning for revisor

Vejledning for revisor Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Vestergade 55, 2. Postboks 619, 8100 Århus C Tel 8940 4857 og 8940 4867 epost sport-fritid@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk 02 / 2009 Vejledning for revisor

Læs mere

FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE

FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE Kultur FORSLAG REGLER FOR TILSKUD FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE Mariehøj Centret Øverødvej 246 B (rød indgang) 2840 Holte 4611 5612 fax. 4611 5601 kultur@rudersdal.dk www.rudersdal.dk INDHOLD

Læs mere

Folkeoplysningsloven. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m.

Folkeoplysningsloven. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m. 4. En folkeoplysende forening er 1) en forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning m.v., jf. kapitel 4, eller 2) en forening,

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Udkast 23.01.2017 Gældende fra xx.xx.2017 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2017 Indhold INDLEDNING...

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Indhold Forord...3 Ansøgningsfrister og skemaer... 4 Ansøgning om medlemstilskud...5 Budget/Fordeling af tilskud... 7 Egne notater... 15 Fordeling af

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

BØRNE- OG UNGEFORENINGER

BØRNE- OG UNGEFORENINGER BØRNE- OG UNGEFORENINGER Medlemstilskud, retningslinjerne 4.3.1 Aldersgrupperne 0 12 år og 19 24 år modtager tilskud med faktor 1, mens aldersgruppen 13 18 år modtager tilskud med faktor 2. For handicappede

Læs mere

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder.

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder. Skiveordningen 2007 Formål 1. Skive-ordningens formål er i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning at yde tilskud til foreninger, herunder idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer og andre,

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Regler for tilskud 1 INDHOLD GENERELLE OPLYSNINGER 3 Formål. 3 Betingelser.. 4 Særlige bestemmelser.. 4 Ansøgning 4 Regnskab og revision 4 Ansøgningsfrister 4

Læs mere

F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N

F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N 2007-2010 TILSKUD TIL AKTIVITETER FOR BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR Frederiksbergordningen er betegnelsen for retningslinier vedrørende de tilskud, som Frederiksberg

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune Tilskudsregler frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 181007 1 INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud...

Læs mere

Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune

Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Køge Kommune giver tilskud til folkeoplysende foreninger i Køge Kommune. En folkeoplysende forening er en forening der

Læs mere

Vejledning til lokaletilskud i Ikast-Brande Kommune

Vejledning til lokaletilskud i Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Erhverv og Fritid Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Vejledning til lokaletilskud i Ikast-Brande Kommune Hvem kan modtage lokaletilskud? Godkendte folkeoplysende foreninger kan søge om lokaletilskud

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Momsregistreret Ja Nej Kassererens e-mail adresse Foreningens regnskabsår (fra dato til dato) Foreningens CVR. nr. Egne lokaler og lejrpladser (skriv adressen)

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Ishøj Kommune

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger.

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger. Retningslinjer for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger KULTUR OG FRITID 15. december 2011 1. Godkendelse af folkeoplysende foreninger Disse tilskudsregler er gældende for foreninger i Frederikssund

Læs mere

Regler. for. lokaletilskud til foreninger i. Halsnæs Kommune

Regler. for. lokaletilskud til foreninger i. Halsnæs Kommune Regler for lokaletilskud til foreninger i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2 2. Lokaletilskud 2 3. Andre lokaler 3 4. Fælles bestemmelser

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014 Bornholms Regionskommune Informationsmøde for foreningsledere 5. februar 2014 (Husk revisorerne i 2014) Foreningsåret 1. april Ansøgning medlemstilskud 2014 1. april Regnskab lokaletilskud 2013 1. april

Læs mere

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap.

Læs mere

Foreninger og Kolding Kommune

Foreninger og Kolding Kommune Foreninger og styres af et politisk valgt Byråd, som består af 25 medlemmer Administrativ organisering Direktion Centralforvaltningen Arbejdsmarked (Jobcenter) Koncernstabe - Økonomi, HR, IT og Kommunikation

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Retningslinjer for. støtte til frivilligt. foreningsarbejde. i henhold til

Retningslinjer for. støtte til frivilligt. foreningsarbejde. i henhold til Retningslinjer for støtte til frivilligt foreningsarbejde i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinjer for...1 Justeringer vedtaget i FOU...2 1. Indledning Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til egne og lejede lokaler r Allerød Kommune Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 3 Formål... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER Medlemstilskud Der afsættes hvert år en pulje til medlemstilskud til børn og unge 0-24 år. Folkeoplysningsudvalget fastsætter hvert

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. 4 Formål.

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune 1 INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemsaktivitetstilskud... 6 Tilskud til rekvisitter... 8 Fifty-Fifty-puljen...

Læs mere

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Formålet med folkeoplysende voksenundervisning Med udgangspunkt i undervisningen at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FOR LOKALETILSKUD

ANSØGNINGSSKEMA FOR LOKALETILSKUD KULTUR OG FRITID ANSØGNINGSSKEMA FOR LOKALETILSKUD Foreningsnavn: Aktivitets- / lokaleadresse: CVR-nummer: Afleveringsfrist: den 15. februar Mailadresse: rusr@odsherred.dk Postadresse: Odsherred Kommune,

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

Søg tilskud til din forening med Fredensborg Reglerne

Søg tilskud til din forening med Fredensborg Reglerne Søg tilskud til din forening med Fredensborg Reglerne Fredensborg Reglerne er regelsættet for tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Fredensborg Kommune. Denne folder oplyser om tilskudsmuligheder

Læs mere

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde TILSKUDSGUIDE Sådan får du tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2 INDHOLD INDLEDNING... 4 BETINGELSER FOR AT FÅ TILSKUD... 5 ANSØGNINGSFRISTER... 5 TILSKUDSREGNSKABSSKEMA... 5 TILSKUD

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen 1. januar 2014 Indhold Hvad er Frederikshavner Ordningen? 4 Hvem kan få tilskud? 5 Forudsætninger for at modtage tilskud 5 Generelt 5 Begrænsninger 6 Børneattester 6 Hvad kan

Læs mere

Administrativ vejledning om afregning af lokaletilskud for foreninger og Kulturafdelingen i Køge Kommune

Administrativ vejledning om afregning af lokaletilskud for foreninger og Kulturafdelingen i Køge Kommune Bilag til Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Administrativ vejledning om afregning af lokaletilskud for foreninger og Kulturafdelingen i Køge Kommune Kultur- og Fællesforvaltningen

Læs mere

Informationsmøde vedr. tilskudsansøgning 2017

Informationsmøde vedr. tilskudsansøgning 2017 1 Informationsmøde vedr. tilskudsansøgning 2017 Side 1 2 Program Hvem er? Hvad betyder det at være en folkeoplysende forening? Tilskud Regnskab, beretning og referat Nemkonto og digital postkasse Udvidelse

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere

Frederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015

Frederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015 Gældende: Forslag/overvejelser: Økonomisk konsekvens: Forudsætning for at modtage tilskud: Ansøgninger indsendes elektronisk på de tilhørende blanketter. Blanketter kan rekvireres på kommunens hjemmeside.

Læs mere

Retningslinjer for tilskud i henhold til folkeoplysningsloven. Gældende fra 1. juli 2012.

Retningslinjer for tilskud i henhold til folkeoplysningsloven. Gældende fra 1. juli 2012. Retningslinjer for tilskud i henhold til folkeoplysningsloven Gældende fra 1. juli 2012. Indholdsfortegnelse Vigtige datoer Side 3 og 4 Sådan kontakter du Kultur, frivillighed og borgerservice Side 5 Retningslinjer

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 2. december 2010, i forbindelse med budget 2011

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen En tilskudsordning for Frederikshavn Kommune GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2008 1 1 FORMÅL. Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter,

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Notatark Sag: 00.00.00-ø40-1-12 Dato: 01.02.2016 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2016 Folkeoplysende foreninger En godkendt forening, der modtager kommunale tilskud skal senest den 1. maj indsende en

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011 UNDERVISNINGSMINISTERIET Uddannelsesstyrelsen Afdelingen for almene uddannelser Vejledningskontoret Frederiksholm Kanal 26 1220 København K Maj 2011 RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen 1 FORMÅL Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter, der primært giver børn og unge under 25 år mulighed for at deltage

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde I medfør af 4, stk. 5, 5, stk. 9, 8, stk. 5, 13, 20, 22, stk. 6, 23, stk. 3, 25, stk. 6, 29,

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Lovgrundlag Regler fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Folkeoplysende voksenundervisning Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Udkast 15.12.2016 Gældende fra 01.01.2008 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2017 Indhold INDLEDNING...3

Læs mere

Vejledning om afregning af lokaletilskud for folkeoplysende foreninger og Kulturafdelingen i Køge Kommune

Vejledning om afregning af lokaletilskud for folkeoplysende foreninger og Kulturafdelingen i Køge Kommune Bilag til Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Vejledning om afregning af lokaletilskud for folkeoplysende foreninger og Kulturafdelingen i Køge Kommune Kultur- og Fællesforvaltningen

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge om

Læs mere

Udlånsregler for kommunale haller og idrætsanlæg

Udlånsregler for kommunale haller og idrætsanlæg Holstebro Kommune Sport og Fritid Udlånsregler for kommunale haller og idrætsanlæg sidst opdateret marts 2015 Udlån af Holstebro Kommunes skoler og idrætsanlæg Holstebro Badelands svømmehalsdel Holstebro

Læs mere

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

Foreninger, der modtager tilskud skal aflægge regnskabs- og tilskudsbeløbene digitalt. Der sker fra siden www.interbook.kk.dk

Foreninger, der modtager tilskud skal aflægge regnskabs- og tilskudsbeløbene digitalt. Der sker fra siden www.interbook.kk.dk INTERBOOK Vejledning til foreningerne i at søge og se tilskud Foreninger, der modtager tilskud skal aflægge regnskabs- og tilskudsbeløbene digitalt. Der sker fra siden www.interbook.kk.dk Nye foreninger

Læs mere

REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED STRUER KOMMUNE 2011 1. udgave Det må du Det kan du Sådan gør du Her henvender du dig Efter reglerne fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning, ministerielle

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Retningslinier for tilskud m.m. til den folkeoplysende voksenundervisning i Dragør Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven gældende pr. 1. januar 2008 1 Formål

Læs mere

RANDERSORDNINGEN 2012

RANDERSORDNINGEN 2012 RANDERSORDNINGEN 2012 Randersordningen er Randers Kommunes tilskudsordning til frivillige folkeoplysende foreninger under folkeoplysningsloven. Tilskudsordningen omfatter kursustilskud, medlemstilskud,

Læs mere

ANSØGNINGSFRISTER 2014

ANSØGNINGSFRISTER 2014 ANSØGNINGSFRISTER 204 Tilskud til foreninger med aktiviteter for børn og unge Frist Tilskud til aftenskoler (folkeoplysende voksenundervisning) Frist Medlems- og driftstilskud Regnskab og ansøgning Kendte

Læs mere

Retningslinjer for Aktivitetsstøtte til børn og unge under 25 år i Aarhus Kommune

Retningslinjer for Aktivitetsstøtte til børn og unge under 25 år i Aarhus Kommune Retningslinjer for Aktivitetsstøtte til børn og unge under 25 år i Aarhus Kommune Aktivitetsstøtteordningen i Aarhus Kommune Ifølge Folkeoplysningsloven har kommunen pligt til at støtte folkeoplysende

Læs mere

Tilskudsordning for foreninger

Tilskudsordning for foreninger Indhold Tilskudsordning for foreninger... 2 Hvem kan få tilskud?... 3 Hvad kan foreningerne få støtte til?... 5 Administration... 11 Takster og puljer... 13 Ikræfttræden og ophævelse... 14 1 Tilskudsordning

Læs mere

Aftale om tilskud til XX hal fra Assens Kommune fra 1. januar UDKAST TIL SKABELON pr. 22. april 2010

Aftale om tilskud til XX hal fra Assens Kommune fra 1. januar UDKAST TIL SKABELON pr. 22. april 2010 Aftale om tilskud til XX hal fra Assens Kommune fra 1. januar 2010 UDKAST TIL SKABELON pr. 22. april 2010 Nedenstående aftale mellem XX hal og Assens Kommune om tilskud til hallens drift er baseret på

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

ved revision af regnskab for foreninger, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven

ved revision af regnskab for foreninger, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven ved revision af regnskab for foreninger, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven Introduktion Med denne folder søger Sport & Fritid at skabe et overblik over, hvilke revisionsregler der

Læs mere

Ansøgninger til Udviklingspulje og andre kommunale tilskud

Ansøgninger til Udviklingspulje og andre kommunale tilskud Ansøgninger til Udviklingspulje og andre kommunale tilskud Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud 4. Regnskab

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Notatark Sag: 00.00.00-ø40-1-12 Dato: 02.01.2017 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2017 Folkeoplysende foreninger En godkendt forening, der modtager kommunale tilskud eller får anvist kommunale lokaler

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Gældende Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Forslag til nye (Ændringer er med kursiv og rødt)

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune (gældende fra og med 1. januar 2016) Hvem kan få tilskud Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn kommune skal støtte det frivillige folkeoplysende

Læs mere

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune Regler for tilskud til aftenskoler i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Formål 2 2. Undervisningens omfang 2 3. Begrænsninger 2 4. Foreningskrav 3 5. Ansøgning og tilskudstilsagn 4

Læs mere

LOKALETILSKUDSREGLER. Orientering til KFU den 10. april 2012

LOKALETILSKUDSREGLER. Orientering til KFU den 10. april 2012 LOKALETILSKUDSREGLER Orientering til KFU den 10. april 2012 Folkeoplysningsloven 25. Kommunalbestyrelsen yder tilskud med mindst 65 pct. af driftsudgifterne, jf. dog stk. 2, 3 og 5, til lokaler, herunder

Læs mere

Aftale om tilskud til XX hal fra Assens Kommune fra 1. januar 2010. UDKAST TIL SKABELON pr. 30. marts 2010

Aftale om tilskud til XX hal fra Assens Kommune fra 1. januar 2010. UDKAST TIL SKABELON pr. 30. marts 2010 Aftale om tilskud til XX hal fra Assens Kommune fra 1. januar 2010 UDKAST TIL SKABELON pr. 30. marts 2010 Nedenstående aftale mellem XX hal og Assens Kommune om tilskud til hallens drift er baseret på

Læs mere

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde FOLKEOPLYSNING I VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Tilskudsordning for Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Vesthimmerlands Kommune Kontaktpersoner i Kultur, Plan og Fritid Else G. Andersen Lise Aslak

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Slettet: 2008 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2)

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2) Ansøgningsfrist 1. april 2015 MEDLEMSTILSKUD 2015 Foreningens navn og adresse: Eller evt. selvstændig afdelings navn Kassererens E-mail: Kassererens tlf: nr. i dagtimerne Foreningens CVR. nr. Foreningens

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen Indholdsfortegnelse 1. Ansøgning om tilskud til voksenundervisning for 2008 3 2. Fortolkning af regler for

Læs mere

Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Kursustilskud FORMÅL MED TILSKUD Formålet med dette tilskud er at fastholde og styrke interessen for at være leder og instruktør i det frivillige folkeoplysende arbejde, primært ungdomsarbejde. primært

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere