Fuglene på Filsø. Årsrapport Filsøgruppen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fuglene på Filsø. Årsrapport Filsøgruppen"

Transkript

1 Fuglene på Filsø Årsrapport 2014 Filsøgruppen

2 Forfattere: Jens Rye Larsen (red.), Ole Hansen, Peter Rasmussen, Sven Bødker, Søren Peder Nielsen Fotos: Karin Gustausen (med mindre andet er nævnt under foto) 2

3 Resume Moniteringsprogrammet for fugle på Filsø er udarbejdet i samarbejde med DOFs Naturfaglige Afdeling (DNA) og senere justeret og koordineret med de øvrige moniteringsprogrammer under Københavns Universitet ikke mindst de ferskvandsbiologiske undersøgelser. Moniteringen er led i basismoniteringen på Filsø, som løber frem til og med Fuglemoniteringen, som foretages af en caretakergruppe, Filsøgruppen, indeholder følgende delopgaver: en månedlig totaloptælling af søarealet (ca ha), som er inddelt i 19 felter plus Fidde Sø. Resultaterne af disse tællinger kan ses på dofbasen.dk, to årlige optællinger af yngleøerne fra båd to årlige gennemgange i ynglesæsonen af 5 transekter på de terrestriske lokaliteter. Metoden er identisk med den, som benyttes i Atlas III-projektet. Transekterne er op til 3 km. lange. Særskilt overvågning af udvalgte fuglearter. Det drejer sig om arter, som er på udpegningsgrundlaget for EF Fuglebeskyttelsesområdet eller IBA-området. Dertil kommer enkelte arter, som er udvalgt lokalt. Oversigtsskema ses nedenfor. Ud over denne monitering leverer vi data til diverse nationale og internationale tællinger for Institut for Bioscience, Århus Universitet. Endelig er to tællere redekoordinatorer for det havørnepar, som i 2012 slog sig ned ved søen, men som ikke yngler på AVJNF s arealer og 2013 var nærmest overvældende år med meget store antal af fugle på og ved søen. Ynglesucces for sjældenheder som Sandterne og Nordisk Lappedykker, det trediestørste antal krikænder, som kendes herhjemme (17.500) og næststørste antal rastende skestorke (200) og en rastende Sibirisk Hjejle er blot nogle af højdepunkterne. I 2014 blev forholdene mere normale. En enkelt egentlig sensation blev det dog til: en Tyndnæbbet Måge Danmarks første - rastede kort ved søen. Oversigt over fokusarter (tallene angiver antal ynglepar): Nordisk Lappedykker 1 0 Rørdrum Havørn 1 1 Rørhøg Fjordterne?? Sandterne 1 1 Trane Klyde? Natravn?? Blåhals? Rødrygget Tornskade Skarv

4 Nordisk Lappedykker ankom, men forsvandt igen efter et par uger. Sandternerne ynglede, fik to dununger, men disse blev præderet, hvorefter også de voksne forsvandt. Tranerne er territoriepar. De fik ikke unger. Det ene par er gamle kendinge, mens der i år er kommet yderligere et par til. Klyderne ynglede i 2013 med hen ved 100 par. Det var stort set hele bestanden fra Tipperne, som var flyttet til Filsø. Men kun meget få af de mange dununger kom på vingerne. I 2014 var halvdelen så flyttet tilbage på Tipperne. Antallet af flyvefærdige klydeunger kendes ikke, men det var højere end i Skægmejse og Fyrremejse yngler ved søen, men tallet kendes ikke. Det samme gælder bekkasiner. Spidsand har ynglet med mindst 1 par. Fjordterne er ikke optalt som ynglefugl. Et kvalificeret estimat er 8 14 par. Natravn er ikke systematisk eftersøgt, men et kvalificeret estimat er omkring 10 territoriehævdende fugle. Havørnene fik 1 unge på vingerne ligesom i Rastefugletællingerne har vist, at især gæssene naturligt nok har været påvirket af, at de store markarealer med spildkorn nu er forsvundet. Billedet for især Kortnæbbet gås er særdeles mudret. Arten benytter sommetider søen som overnatningslokalitet men langt fra konsekvent. Tiden med de meget store gåseforekomster (Kortnæbbet Gås op til , Bramgås ) er slut. Største antal rastende fugle i Grågås 992 Kortnæbbet Gås 5000 Bramgås 5500 Sangsvane 825 Pibesvane 160 Hjejle 1155 Pomeransfugl 2 Der har året igennem ligget pænt med ænder på søen. Flere af arterne har også ynglet. Hvinand har været tilstede hele året, men arten har ikke benyttet de redekasser, der er hængt op til dem. Med undtagelse af januar 2013 har der været noteret Vandrefalk i samtlige årets måneder. Fra august 2013 til og med april 2014 har der været et par: en ung han og en voksen hun ved søen. Siden september 2014 har der igen været et par nu to voksne fugle (måske hannen fra året før). Det er bemærkelsesværdigt, at den oversomrende fugl både i 2013 og 2014 har været en stor, adult hun. 4

5 Indledning Denne årsrapport er den tredje, siden Aage V. Jensen Naturfond overtog Filsø. Aage V. Jensen Naturfond overtog ejendommen Filsø den 1. oktober 2011 med henblik på at genskabe naturen i området herunder en ny sø på de tidligere kornmarker, således at det samlede søareal nu er på ca ha. Den 2. juli 2012 blev der lukket op for vandet til Søndersø og 7. oktober 2012 blev søen indviet med åbning for vandet til Mellemsø. Dog var vandet allerede inden da begyndt at løbe ind i denne del af søen. Takket være et usædvanligt vådt efterår 2012 var søen allerede fyldt op i begyndelsen af november. I forbindelse med etableringen af søen samt implementering af plejeplaner for de omkringliggende arealer foregår der et omfattende overvågningsprogram, som koordineres og kvalitetsovervåges af Københavns Universitet ved Anders Tøttrup, som også har deltaget aktivt i den mere detaljerede tilrettelæggelse af fugleovervågningen. Stort set alle moniteringer er foretaget af professionelle konsulentfirmaer, mens fugleovervågningen gennemføres af Filsøgruppen, en frivillig caretakergruppe under DOF Sydvestjylland. Filsøgruppen Følgende har deltaget i de månedlige tællinger i 2014: Bent Jakobsen, Bjarne Holm, Hans Staal, Harry Jensen, Henning Simonsen, Jens Rye Larsen (koordinator), Jens Ole Byskov, John Frikke, Jørgen Hjorth Jensen, Karin Gustausen, Keld Bakken, Niels Knudsen, Ole Amstrup, Ole Hansen, Peter Rasmussen, Peter Tougaard, Sven Bødker, Søren Peder Nielsen, Willy Schrøder Andersen, Åge Gejl Hansen. I nedenstående tabel ses, hvordan deltagelsen af tællere fordeler sig. Følgende har optalt transekter: Sven Bødker, Harry Jensen, Søren Peder Nielsen, Jens Ole Byskov, Jørgen Hjorth Jensen, Ole Hansen og Bent Jakobsen. Ø-tællinger fra båd: Jens Ole Byskov og Ole Hansen (bådfører: Jørgen Andersen) DOFs redekoordinatorer for havørn: Jens Rye Larsen, Karin Gustausen Metode Overvågningsprogrammet for fugle er udarbejdet i et samarbejde mellem biologerne i DOFs Naturvidenskabelige Afdeling (DNA) og koordinator for Filsøgruppen. Senere er programmet justeret sammen med Anders Tøttrup (KU), Det er formålet at skabe et program, som dels kan producere data af god kvalitet og dels vil kunne gennemføres af frivillige både nu og i årene fremover. Endelig er det hensigten, at programmet skal være kompatibelt med andre overvågningsprojekter - især Atlas III projektet. Søfladerne optælles som totaltællinger den første lørdag i hver måned. De terrestriske lokaliteter tælles ved hjælp af transekter, som observatørerne gennemgår med en hastighed på 1 km/t. Undervejs noteres alle arter, som ses eller høres i fire bånd: 0-25 meter, meter, meter og > 100 meter samt overflyvende fugle. 5

6 Transekter tælles 2 gange i yngleperioden: 1) to sidste uger af april første uge af maj og 2) sidste uge af maj to første uger af juni. Ud fra disse data vil det være muligt at beregne absolutte værdier for tætheden af de almindelige fuglearter. Fokusarter eftersøges og overvåges særskilt efter en nærmere fastlagt metode for de enkelte arter. Optælling af yngleøerne i yngletiden sker fra båd, således at man tæller opflyvende fugle. Af hensyn til forstyrrelse sker der ikke landgang på øerne. Første tælling finder sted maj, anden tælling juni. Resultaterne af tællingerne ses bagest i rapporten. De månedlige tællinger i perioden har været gennemført planmæssigt. Der tælles den første lørdag i måneden. I vinterhalvåret tælles fra kl i sommerhalvåret fra kl Transekterne og tælling af yngleøerne er ligeledes gennemført planmæssigt Overvågning af fokusarter samt systematisk optælling af ynglepar er endnu ikke fuldt implementeret. Arternes beskyttelsesstatus I artsbeskrivelserne er det anført om en art er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets liste (F56) eller på udpegningsgrundlaget for IBA Filsø (IBA). Disse arter kan enten være beskyttet som ynglefugle (Y) eller rastefugle (R) F56 benytter ikke termen rastefugle, men i stedet trækfugle. Arter i EU fuglebeskyttelsesdirektivet (F56) beskyttelsen er juridisk bindende. Ynglefugle: Rørdrum, Rørhøg, Hedehøg, Plettet Rørvagtel, Trane, Tinksmed, Natravn Trækfugle: Pibesvane, Sangsvane, Pomeransfugl, Kortnæbbet Gås, Grågås. IBA-arter udpeget efter BirdLife Internationals kriterier (ikke juridisk bindende) alle arter på F56 er også på IBA-listen. Men dertil kommer: Bramgås (Y), Spidsand (R), Hjejle (R) Filsø er som lokalitet endvidere beskyttet efter EU Habitatbeskyttelsesdirektiv; efter Ramsarkonventionen, og flere områder er omfattet af fredninger og 3 beskyttelse. Arternes overvågningsstatus Det noteres, om en art er opført på en af listerne omfattet af Ministeraftalen mellem Miljøministeriet og DOF (Intensiv 1, Intensiv 2 eller Ekstensiv). Aftalen gælder alene ynglefugle. Dette noteres som sidste linje i kommentarafsnittet. Intensiv 1 arter: Fjordterne, Havterne, Hedehøg, Klyde, Rørdrum, Tinksmed, Trane. Intensiv 2 arter: Bramgås (uden for Saltholm), Havørn, Nordisk Lappedykker, Plettet Rørvagtel, Sandterne, Sangsvane, Skestork, 6

7 Ekstensiv arter: Blåhals, Engsnarre, Hedelærke, Isfugl, Natravn, Rødrygget Tornskade, Rørhøg Ejendommen Naturfondens ejendom omfatter følgende DOFbaselokaliteter: Fidde Sø Under Holmbanken Filsø Hede og Porsmose Bjerge Petersholm Langodde Filsø, Søndersø Filsø, Mellemsø Filsø ( samlelokalitet, som omfatter hele Naturfondens ejendom) De overordnede naturtyper : Skov - både nåleskov og løvskov (170 ha) Agerland (130 ha) Mose/kær (en stor del tilgroet med pilekrat) (300 ha) Hede (550 ha) Sø (herunder rørskov) (1000 ha) Eng (150 ha) Vejret i perioden (kilde: DMI vejrarkiver) Året som helhed: Rekordvarmt siden Antal frostdøgn blev rekordlavt siden Middel mint/maxt for året blev begge rekordhøje siden Overskud af nedbør både i forhold til både normal/gennemsnit og Antal soltimer var meget normalt ift. perioden Foråret 2014 havde rekordhøj laveste mint og middel mint. Juli 2014 havde rekord antal sommerdøgn siden 1874 og 10 lokale tropedøgn samt 2 landsdækkende varmebølger - én hele 14 dage i træk. Landsdækkende hedebølge 5 dage i træk i juli. I november kom middel mint på en førsteplads siden Mange måneder/sæsoner havde i øvrigt en del 'lige ved og næsten'- rekorder, der kom i top/bund 10. Tre blæsevejr udskilte sig, hvor 'Carl' i marts kom på den danske stormliste. Lokale gennemsnit: Temperatur: 10,0 Nedbør: 1000 mm Solskinstimer: 1700 Vinteren varmeste siden 1874, solfattigste siden og vådeste siden Vinteren fik den fjerdehøjeste laveste minimumtemperatur. Orkanagtig langvarig storm 5-6. december Foråret 2014 Næst varmeste forår siden Højeste laveste minimumtemperatur og næst mindste antal frostdøgn siden Midlet af de daglige minimumtemperaturer 7

8 kom på en førsteplads og midlet af de daglige maksimumtemperaturer på en tredjeplads siden Både nedbør og solskin endte lige under gennemsnittet for Sjette højeste døgnnedbør målt i et forår siden Blæsevejr Carl marts. Sommer solrigeste siden 1920 og 8. varmeste siden Lidt tørrere ift. perioden Landsdækkende varmebølge ved tre lejligheder, to i juli, hvoraf den sidste varede hele 14 dage i træk og én i starten af august. Der var landsdækkende hedebølge fem dage i træk i juli. Mange sommerdøgn og lokale tropedøgn, specielt i juli, der generelt var præget af meget varme. Ved en del lejligheder var der kraftig regn og skybrud i alle tre sommermåneder. Efterår 2014 Næst varmeste siden Middel mint kom på en andenplads, middel maxt en tredjeplads (sammen med efteråret 2005) siden Syvende højeste laveste minimumstemperatur og tredje laveste antal frostdøgn siden Tidlig frost allerede i september. Efteråret var samtidig meget normal nedbørmæssig og med underskud af sol i forhold til perioden Ved flere lejligheder faldt der pænt meget nedbør med kraftig regn og skybrud. Niende højeste døgnnedbør målt i en september måned siden December vådeste med pænt overskud af varme. Vinterligt i den sidste uge. Julevejret startede juleaftensdag med først regn, omkring 5 grader C, meget lidt sol. Dernæst op til nytår vinterligt med sne og klart vejr. Let til jævn vind. Godkendte fund fra tidligere år. Sibirisk Hjejle Pluvialis fulva (R den ) godkendt af SU Nordisk Lappedykker Podiceps auritus (YP i 2013) godkendt af DKY Artsgennemgang Evt. SU-arter, som afventer godkendelse af SU er ikke medtaget. Artsgennemgangen er baseret på indtastninger i DOFbasen. Største observation refererer til største enkeltobservation i DOFbasen, mens største forekomst er en sammentælling af flere observationer på samme dag. Tallene er ikke nødvendigvis udtryk for det samlede antal fugle på hele Filsø. Kommentarer er skrevet med kursiv Tallene i skemaerne under de enkelte arter er årssummen. Tallene er kun baseret på Filsøgruppens egne månedlige tællinger, da disse er sammenlignelige og omfatter totaltælling af hele søarealet. Tallet er en sum af tallene for de enkelte måneder. Årssummen er IKKE udtryk for antallet af fugle, men udtrykker artens økologiske rolle. Ønsker man at fordybe sig i tallene, kan man finde optællingerne for hver måned 8

9 på Caretakerhjemmesiden for Filsø Herefter søger man i DOFbasen på normal vis. Lille Lappedykker Tachybaptus ruficollis 30 observationer. Største observation (30). Ynglefugl. Antal par ukendt. Ses det meste af året Toppet Lappedykker Podiceps cristatus 110 observationer. Største observation (36). Ynglefugl. Træffes det meste af året. ÅRSSUM Gråstrubet Lappedykker Podiceps grisegena 19 observationer. Største observation (3) Mulig ynglefugl. Tidligste forårsobservation (1). Seneste observation (2). ÅRSSUM Nordisk Lappedykker Podiceps auritus 38 observationer. Første observation Seneste observation Intensiv 2 art. Fundet af arten fra 2013 blev af DKY godkendt som ynglefund. Arten blev i forbindelse med optælling af yngleøerne genfundet i 2014 på samme sted som i DOFbasen angiver max. 2 fugle, men der har muligvis været 3. Der er iagttaget parringsadfærd, men fuglene forsvandt igen. Trods grundig eftersøgning blev de ikke genfundet. Sorthalset Lappedykker Podiceps nigricollis 122 observationer. Største observation (65). Tidligste forårsobservation (5). Seneste observation Ynglefugl. Antal ynglepar er ukendt Arten udviser typisk forekomst i forbindelse med genskabelse af søer. Den kan optræde i stort tal i det/de første år for derefter at forsvinde eller optræde med meget svingende antal. ÅRSSUM

10 Skarv Phalacrocorax carbo 110 observationer. Største observation (200). Ynglefugl. 17 ynglepar ÅRSSUM Arten har i 2014 med sikkerhed ynglet for første gang på Filsø. 12 par ynglede på Aagesholm i Søndersø, mens 5 par ynglede i Mellemsø. De største antal optræder under trækket og som overnattende fugle. Rørdrum Botaurus stellaris F56 (Y), IBA (Y) 35 observationer alle af 1 fugl. Ynglefugl 4-6 par. Alle paukende fugle hørt mellem den og Pauken hørt fra Fidde Sø (muligvis 3), Under Holmbanken (2) samt i det sydøstlige hjørne af Søndersø (1). Se kort bagest i rapporten. Intensiv 1 art. 10

11 Silkehejre Egretta garzetta 1 observation. 1 fugl opholdt sig kortvarigt ved søen den Sølvhejre Egretta alba 26 observationer. Det vurderes, at der er tale om 7-8 forskellige fugle. Observationer mellem den og Og igen mellem og I to tilfælde er der noteret 2 fugle ellers kun 1 fugl. Fiskehejre Ardea cinerea 175 observationer. Største forekomst (65). ÅRSSUM Skestork Platalea leucorodia 52 observationer. Største observation (12). Tidligste forårsobservation (1). Seneste efterårsobservation (6). Bemærkelsesværdig tilbagegang efter den store forekomst i 2013 (200). Knopsvane Cygnus olor 165 observationer. Største observation (175) Ynglefugl. Anslået antal ynglepar ÅRSSUM Pibesvane Cygnus columbianus F(56) (T), IBA (R) 37 observationer. Største observation (160). Seneste forårsobservation (5), tidligste efterårsobservation (15) ÅRSSUM Sangsvane Cygnus cygnus F(56) (T), IBA (R) 88 observationer. Største observation (825). Seneste forårsobservation medio maj 2-3 fugle. Tidligste efterårsobservation (11). Enkelte fugle set med mellemrum i sommerperioden ÅRSSUM

12 Kortnæbbet Gås Anser brachyrhynchus F(56) (T), IBA (R) 76 observationer. Største observation (5.000). Seneste forårsobservation (350).Tidligste efterårsobservation (700). Ankommer i større antal (3.550). ÅRSSUM Blisgås Anser albifrons 45 observationer. Største forekomst (350). Seneste forårsobservation (1).Tidligste efterårsobservation (96). Grågås Anser anser F(56) (T), IBA (R) 211 observationer. Største forekomst (992). Der er observeret op til grågæs, men disse var overflyvende. Grågåsen er ynglefugl på Filsø. Antallet af ynglepar er ikke opgjort, men det er uden tvivl stigende fra år til år. Arten ses hele året. ÅRSSUM Nilgås Alopochen aegyptiaca 68 observationer. Største observation (9). Arten er observeret stort set hver måned i perioden fra til Der findes en enkelt oplysning om yngleadfærd fra den , men formentlig uden succes. Canadagås Branta canadensis 10 observationer. Største observation (29). Ses spredt over det meste af året. ÅRSSUM Bramgås Branta leucopsis IBA (Y) 89 observationer. Største observation (5.500). Seneste forårsobservation (3).Tidligste efterårsobservation (5). ÅRSSUM

13 Knortegås, Mørkbuget Branta bernicla bernicla 2 observationer (8 trækkende mod SV), og (1 Rastende). Rustand Tadorna ferruginea 15 observationer. Observationer fra perioden til Alle observationer vedrører 1 fugl. Gravand Tadorna tadorna 53 observationer. Største observation (100). Ses det meste af året. Mulig ynglefugl Pibeand Anas penelope 92 observationer. Største forekomst (2.500). ÅRSSUM Knarand Anas strepera 82 observationer. Største observation (137). ÅRSSUM Krikand Anas crecca 148 observationer. Største forekomst (1.700). ÅRSSUM Gråand Anas platyrhynchos 163 observationer. Største observation (537). Ynglefugl. Antal ynglepar ukendt (se estimat i kommentarerne herunder). Ses hele året. Estimeret antal ynglepar: 2012 (4), 2013 (72), 2014 (48) ÅRSSUM Spidsand Anas acuta IBA (R) 53 observationer. Største observation (62). Sikker ynglefugl, 1 par ÅRSSUM

14 Atlingand Anas querquedula 38 observationer. Største observation (5). Første forårsobservation (2), seneste efterårsobservation (2) Mulig ynglefugl 0-2 par Skeand Anas clypeata 100 observationer. Største observation (85). 1-2 ynglepar Ses det meste af året ÅRSSUM Taffeland Aythya ferina 120 observationer. Største observation (811). Ynglefugl ÅRSSUM Troldand Aythya fuligula 188 observationer. Største observation (881). Ynglefugl. Minimum 4 par. ÅRSSUM Bjergand Aythya marila 30 observationer. Største observation (24). Set i perioden til samt én fugl Hvinand Bucephala clangula 149 observationer. Største observation (1.250). ÅRSSUM Lille Skallesluger Mergellus albellus 50 observationer. Største forekomst (21). Set i perioden fra nytår til og igen efter ÅRSSUM

15 Toppet Skallesluger Mergus serrator 4 observationer af 1 3 fugle. Set (2), (1) og (3) Stor Skallesluger Mergus merganser 66 observationer. Største observation (63). Seneste observation i 1. halvår (1), første efterårsobservation (5) ÅRSSUM Rød Glente Milvus milvus 2 observationer , af en 1 fugl mod tidligere op til 9 obs. Rørhøg Circus aeruginosus F56(Y), IBA (Y), 68 observationer. Største observation (4). Tidligste observation den Seneste observation (en vinterobservation den ). Måske ynglefugl, ingen tegn fundet på yngleaktivitet i modsætning til tidligere. Seneste han i yngleperioden set den Ekstensiv. ÅRSSUM Blå Kærhøg Circus cyaneus 67 observationer. Største observationer (3). Seneste forårsobservation Tidligste efterårsobservation Hedehøg Circus pygargus F56 (Y), IBA (Y) Ingen observationer i perioden. Intensiv 1 Duehøg Accipiter gentilis 17 observationer alle af 1 fugl. Ynglefugl. 1 par med minimum 3 udfløjne unger i Ses året rundt. Spurvehøg Accipiter nisus 30 observationer. Største obs. den (3). Ynglefugl. Sandsynligvis 2-3 par ynglende, men ikke optalt. Set hele året undtagen januar. 15

16 Musvåge Buteo buteo 111 observationer. Største forekomst (11). Mulig ynglefugl. Forekommer året rundt, men talrigest i vinterhalvåret. ÅRSSUM Fjeldvåge Buteo lagopus 9 observationer af en fugl. Første observation , sidste ses kun i vinterhalvåret Havørn Haliaeetus albicilla 239 observationer. Største forekomst (4). Ynglefugl. 1 ynglepar. Yngleparret har fået 1 unge på vingerne i Ud over yngleparret gæstes området ofte af andre havørne, især i vinterhalvåret. Havørn er Intensiv 2 art. Rapport som bilag. Fiskeørn Pandion haliaetus 30 observationer. Største observation (2). Tidligste forårsobservation (1). Seneste efterårsobservation (1). 16

17 Tårnfalk Falco tinnunculus 77 observationer. Største observation (5). Mulig ynglefugl. Forekommer året rundt. ÅRSSUM Dværgfalk Falco columbarius 8 observationer alle af en enkelt fugl. Vandrefalk Falco peregrinus 105 observationer. Største observation (3) ÅRSSUM Agerhøne Perdix perdix 1 observation den Fasan Phasianus colchicus 5 observationer af 1 fugl. En den og 4 efterår. Den sidste den Vandrikse Rallus aquaticus 26 observationer. Største observation 05-, 12- og (3). Første forårsobservation den Sidste efterårsobservation den Sandsynlig ynglefugl. Høres året rundt. ÅRSSUM Grønbenet Rørhøne Gallinula chloropus 12 observationer. Største observation (5). Forekommer året rundt undtagen december Ynglen usikker. Blishøne Fulica atra 84 observationer. Største observation (450). Forekommer året rundt. Et ynglefund. ÅRSSUM

18 Trane Grus grus F56 (Y), IBA (Y) 71 observationer. Største observation (6). Ynglefugl. Seneste efterårsobservation (2). Tidligste forårsobservation (1). 1 ynglepar fik 2 unger på vingerne I 2013 er 2 adulte fugle (territoriepar) set hele sommeren uden tegn på ynglesucces. I 2014 to meldinger på territoriehævdende fugle. Intensiv 1 art. ÅRSSUM Strandskade Haematopus ostralegus 40 observationer. Største forekomst (8). Ynglefugl: 2 par. Tidligste forårsobservation (1). Seneste efterårsobservation (2). ÅRSSUM Klyde Recurvirostra avosetta 79 observationer. Største forekomst (68). Ynglefugl. Tidligste forårsobservation (2). Seneste efterårsobservation (1). Intensiv 1 art. Der henvises til afsnittet om Ø-tællinger. Estimeret antal ynglepar ÅRSSUM Lille Præstekrave Charadrius dubius 24 observationer. Største observation (8). Ynglefugl. Minimum 1 par. Tidligste forårsobservation (2). Seneste efterårsobservation (1). ÅRSSUM

19 Stor Præstekrave Charadrius hiaticula 27 observationer. Største observation (55). Mulig ynglefugl. Tidligste forårsobservation (2). Seneste efterårsobservation (3). ÅRSSUM Pomeransfugl Charadrius morinellus F56 (R), IBA (R) 5 observationer. Største forekomst (2) og (2). Tidligste forårsobservation (2). Seneste observation (2). Hjejle Pluvialis apricaria IBA (R) 51 observationer. Største observationer (1.155). Tidligste forårsobservation (4). Seneste efterårsobservation (25). ÅRSSUM Strandhjejle Pluvialis squatarola 5 observationer. Største forekomst (11). Tidligste observation (7). Seneste efterårsobservation (1). Kun set i august samt den anførte obs. i november. Vibe Vanellus vanellus 134 observationer. Største forekomst (950). Ynglefugl. Antallet af ynglepar er ukendt. 6 par konstateret. Forekommer året rundt. ÅRSSUM Islandsk Ryle Calidris canutus 14 observationer. Største forekomst (7). Tidligste observation (2). Seneste efterårsobservation (5). ÅRSSUM Dværgryle Calidris minuta 7 observationer. Største forekomst (4). Tidligste observation (4). Seneste efterårsobservation (3). 19

20 Temmincksryle Calidris temminckii 9 observationer. Største forekomst (6). Tidligste forårsobservation (6). Seneste efterårsobservation (2). Krumnæbbet Ryle Calidris ferruginea 3 observationer. Største forekomst (5). Tidligste observation (1). Seneste efterårsobservation (2). Almindelig Ryle Calidris alpina 36 observationer. Største forekomst (85). Tidligste forårsobservation (2). Seneste efterårsobservation (85). ÅRSSUM Brushane Calidris pugnax 25 observationer. Største forekomst (25). Tidligste forårsobservation (12). Seneste efterårsobservation (7). ÅRSSUM Dobbeltbekkasin Gallinago gallinago 32 observationer. Største forekomster og (10). Forekommer året rundt. ÅRSSUM Enkeltbekkasin Lymnocryptes minimus 6 observationer alle af 1 fugl. Tidligste forårsobservation (1). Seneste efterårsobservation (1). Skovsneppe Scolopax rusticola 3 observationer: (1) (to obs. af samme fugl) og (1). Sandsynligvis almindelig trækgæst i skovområderne omkring søen, men den skjulte levevis betyder, at den ikke normalt ses af ornitologer eller på tællingerne. Lille Kobbersneppe Limosa lapponica 5 observationer. Største forekomst (2). Tidligste observation (1). Seneste efterårsobservation (2). 20

21 Småspove Numenius phaeopus 9 observationer. Største forekomst (14). Tidligste forårsobservation (12). Seneste efterårsobservation (1). Storspove Numenius arquata 50 observationer. Største forekomst (16). Ynglefugl. Yngler med 1-2 par på Filsø Hede / Porsmose Bjerge og 1 par på Nørreodde (baseret på territoriehævdende fugle, ingen fund af rede eller unger). Tidligste forårsobservation (1). Seneste efterårsobservation (1). ÅRSSUM Sortklire Tringa erythropus 8 observationer. Største forekomst (6). Tidligste forårsobservation (1). Seneste efterårsobservation (6). Rødben Tringa totanus 40 observationer. Største forekomst (25). Yngler med mindst 2 par. Antagelsen baseret på territoriehævdende fugle. Der er ikke observeret reder eller unger. Tidligste forårsobservation (1). Seneste efterårsobservation (1). ÅRSSUM Hvidklire Tringa nebularia 48 observationer. Største forekomst (43). Tidligste forårsobservation (1). Seneste efterårsobservation (2). ÅRSSUM Svaleklire Tringa ochropus 14 observationer. Største forekomst (8). Tidligste forårsobservation (2). Seneste efterårsobservation (1). ÅRSSUM

22 Tinksmed Tringa glareola F56 (Y), IBA (Y) 16 observationer. Største forekomst (66). Tidligste forårsobservation (66). Seneste efterårsobservation (2). Intensiv 1 art. ÅRSSUM Mudderklire Actitis hypoleucos 39 observationer. Største forekomst (25). Tidligste forårsobservation (2). Seneste efterårsobservation (1). ÅRSSUM Stenvender Arenaria interpres 2 observationer (2) og (1). Almindelig Kjove Stercorarius parasiticus 1 observation af 1 fugl Dværgmåge Hydrocoloeus minutus 21 observationer. Største observation (8). I 2014 kun truffet i første halvdel af året. Første observation (1) og sidste observation (3). ÅRSSUM Hættemåge Chroicocephalus ridibundus 91 observationer. Største forekomst (4.160). Ynglefugl. Træffes hele året. Se i øvrigt Ø-tællingerne ÅRSSUM Tyndnæbbet måge Chroicocephalus genei 12 observationer. Alle observationer vedrører samme fugl Første fund for Danmark. Godkendt af SU 22

23 Stormmåge Larus canus 36 observationer. Største observation (300). Ynglefugl. Træffes hele året. ÅRSSUM Sorthovedet måge Larus melanocephalus 4 observationer , og (2) samt (1). Observationerne i april drejer sig om et territoriehævdende par på Gåseholm. Der er ikke yderlige observationer, der kunne tyde på ynglen. Sildemåge Larus fuscus 17 observationer. Største observation , og (9). Ynglefugl. 4 kurtiserende par registreret Første observation (1). Sidste observation (4). ÅRSSUM Sølvmåge Larus argentatus 53 observationer. Største observation (250). Ynglefugl. ÅRSSUM Svartbag Larus marinus 46 observationer. Største observation (20). Ynglefugl. ÅRSSUM Sandterne Gelochelidon nilotica 143 observationer. Største observation er 4 fugle ved mange lejligheder Ynglefugl. Første observation (2). Sidste observation (1). Efter den succesfulde ynglen i 2013 vendte parret tilbage i Parret fik 2 unger, men ungerne gik desværre tabt, og der kom således ikke unger på vingerne i Man ser ofte, at arten opgiver lokaliteten, hvis ynglen slår fejl, så det er meget usikkert om fuglene vender tilbage i 2015 Intensiv 2. Rovterne Hydroprogne caspia 4 observationer i perioden til Største observation (2). 23

24 Splitterne Sterna sandvicensis 10 observationer. Største observation (19). Mulig ynglefugl. Første observation (2). Sidste observation (19). 3 fugle med parringsadfærd set Der er ikke andre observationer, der tyder på ynglen. Fjordterne Sterna hirundo 101 observationer. Største forekomst (22). Ynglefugl. Arten er ikke optalt, men formentlig 8 14 par. Første observation (4). Sidste observation (2). Intensiv 2 ÅRSSUM Havterne Sterna paradisea 1 observation af 2 fugle Dværgterne Sternula albifrons 1 observation af 2 fugle Sortterne Chlidonias niger 7 observationer. Største observation (3). Første observation (2). Sidste observation (2) Hvidvinget Terne chlidonias leucopterus 1 observation af 1 fugl Huldue Columba oenas 1 observation af 3 fugle Klippedue Columba livia 1 observation af 1 fugl Ringdue Columba palumbus 22 observationer. Største observation (115). Ses det meste af året Tyrkerdue Streptopelia decaocto 1 observation af 1 fugl Gøg Cuculus canorus 69 observationer. Største forekomst (6). Sandsynlig ynglefugl. Første observation (2). Sidste observation (1). 24

25 Skovhornugle Asio otus 3 observationer , og alle af 1 fugl. Ynglefugl. Fundet drejer sig om en fugl der ruger eller flyver til/fra rede. Mosehornugle Asio flammeus 1 observation af 1 fugl Natravn Caprimulgus europaeus 1 observation af 1 fugl og 1 observation af 3 fugle Sandsynlig ynglefugl. Mursejler Apus apus 15 observationer. Største observation (500). Første observation (2). Sidste observation (2). Isfugl Alcedo atthis 14 observationer. Største observation (2). Ses det meste af året. Ekstensiv Stor Flagspætte Dendrocopos major 28 observationer. Største observation (4). Ynglefugl. Ses det meste af året. Vendehals Jynx torquilla 5 observationer på datoerne , og alle af 1 fugl. Sandsynlig ynglefugl. Hedelærke Lullula arborea 1 observation (1) Ekstensiv art Sanglærke Alauda arvensis 85 observationer. Største observation (80). Ynglefugl. Antal par ukendt. Bjerglærke Eremophila alpestris 1 observation (27). Fåtallig efterårsgæst. Tidligere set både forår og efterår. Digesvale Riparia riparia 11 observationer. Største observation (150). Tidligste observation (15), seneste observation (1) Landsvale Hirundo rustica 69 observationer. Største observation (1000) Ynglefugl, mindst 2 par. Tidligste observation (2), seneste observation (2). 25

26 Bysvale Delichon urbicum 25 observationer. Største observation (200). Ynglefugl. Mindst 25 par på Møllers hus. Tidligste observation (10), seneste observation (20) Engpiber Anthus pratensis 52 observationer. Største observation (60). Fåtallig ynglefugl. 3-4 ynglepar. Træffes hele året. Bjergpiber Anthus spinoletta 2 observationer (1) og (1) Skærpiber Anthus petrosus 4 observationer (1), (1), (2) og (1) Største observation (2) Skovpiber Anthus trivialis 30 observationer. Største observation (5) Tidligste observation (1), seneste (1) Hvid Vipstjert Motacilla alba 68 observationer. Største observation (19). Formentlig fåtalligt ynglende ved bygninger. 1 par ved pumpetårn Petersholm. Tidligste observation (1), seneste (1) Der angives tillige 3 observationer af underarten Motacilla alba yarrellii (Sortrygget Hvid Vipstjert) fra den (1), (1), (1) Gul Vipstjert Motacilla flava 3 observationer (2), (3) 1 observation (2) vedrører Motacilla flava thunbergi Nordlig Gul Vipstjert). Bjergvipstjert Motacilla cinerea 2 observationer (1), (1) Gærdesmutte Troglodytes troglodytes 42 observationer. Største observation (6) Ynglefugl. Jernspurv Prunella modularis 14 observationer. Største observation (2). Ynglefugl Rødhals Erithacus rubecula 25 observationer. Største observation (5). Ynglefugl 26

27 Blåhals Luscinia svecica 46 observationer. Største observation (4) Ynglefugl 17 syngende hanner Tidligste observation (1), seneste (1) Arten er grundigt eftersøgt i Alle grøfter gennemgået. I 2013 blev der hørt max. 4 syngende hanner. Se udbredelseskortet bagest i rapporten. 11 observationer angiver ikke underart, 1 observation vedrører underarten svecica (Nordlig B.), resten vedrører underarten cyanecula (Sydlig B.) Ekstensiv art Rødstjert Phoenicurus phoenicurus 28 observationer. Største observation (4). Ynglefugl. Tidligste observation (1), seneste (1) Bynkefugl Saxicola rubetra 28 observationer. Største observation (7). Ynglefugl. Tidligste observation (1), seneste (1) Sortstrubet Bynkefugl Saxicola torquatus 25 observationer Største observation (4). Ynglefugl. Tidligste (1), seneste (1) Arten er eftersøgt og kortlagt. Se bilag bagest i rapporten. 27

28 Stenpikker Oenanthe oenanthe 26 observationer. Største observation (32). Tidligste forårsobservation (1). Seneste efterårsobservation (1). Ringdrossel Turdus torquatus 13 observationer. Største observation (4). Tidligste observation (1), seneste (2) Observationer vedrører fugle der raster på græsmarker syd for Søndersø. Solsort Turdus merula 37 observationer. Sjagger Turdus pilaris 10 observationer. Største observation (450). Tidligste observation (30), seneste (10) Sangdrossel Turdus philomelos 27 observationer. Største observation (45). Tidligste observation (2), seneste (1) Vindrossel Turdus iliacus 8 observationer. Største observation (129). Seneste forårsobservation (12).Tidligste efterårsobservation (20). Træffes i vinterhalvåret. Misteldrossel Turdus viscivorus 31 observationer. Største observation (3). Tidligste observation (1), seneste (1) Græshoppesanger Locustella naevia 1 observation (2 syngende hanner) Sivsanger Acrocephalus schoenobaenus 16 observationer. Største forekomst (15). Tidligste forårsobservation (2), seneste (1). Kærsanger Acrocephalus palustris 20 observationer. Største forekomst (3). Tidligste forårsobservation (1), seneste (1). 28

29 Rørsanger Acrocephalus scirpaceus 59 observationer. Største forekomst (5). Tidligste forårsobservation (1), seneste (1). Gulbug Hippolais icterina 18 observationer. Største observation (3). Tidligste forårsobservation (1), seneste (1). Gærdesanger Sylvia curruca 29 observationer. Største observation (4). Tidligste forårsobservation (2), seneste (1). Tornsanger Sylvia communis 68 observationer. Største observation (7). Tidligste forårsobservation (1), seneste (2). Havesanger Sylvia borin 16 observationer. Største observation (5). Tidligste forårsobservation (2), seneste (1) Munk Sylvia atricapilla 33 observationer. Største observation (5). Tidligste observation (1), seneste (4) Gransanger Phylloscopus collybita 82 observationer. Største forekomst (21). Tidligste observation (1), seneste (1) Skovsanger Phylloscopus sibilatrix 1 observation af 1 fugl Løvsanger Phylloscopus trochilus 60 observationer. Største forekomst (15). Tidligste forårsobservation (3), seneste (2). Fuglekonge Regulus regulus 26 observationer. Største observation (13). Sandsynlig ynglefugl. Antal ynglepar ukendt. 29

30 Rødtoppet Fuglekonge Regulus ignicapilla 1 observation af 1 fugl Grå Fluesnapper Muscicapa striata 78 observationer. Tidligste observation (1), seneste (2) Skægmejse Panurus biarmicus 19 observationer. Ynglefugl. Antal ukendt. Træffes hele året Halemejse Aegithalos caudatus 5 observationer. Største observation (9). 3 observationer angiver ikke underart. 1 observation (1) vedrører underarten europaeus (Sydlig H.) og 1 observation (9) vedrører underarten caudatus (Nordlig H). Sumpmejse Poecile palustris 5 observationer Fyrremejse Poecile montana 85 observationer. Topmejse Lophophanes cristatus 15 observationer. Sortmejse Parus ater 11 observationer. Blåmejse Cyanistes caeruleus 31 observationer. Musvit Parus major 33 observationer. Største forekomst (58) Ses hele året Pungmejse Remiz pendulinus 1 observation af 2 fugle

31 Rødrygget Tornskade Lanius collurio 25 observationer. Tidligste observation (1), seneste (1). Ynglefugl ynglepar. Alle på kendte yngleterritorier fra 2012 og Se kort bagest i rapporten. Ekstensiv art. Stor Tornskade Lanius excubitor 23 observationer. Seneste forårsobservation (1), første efterårsobservation (1) Ses i vinterhalvåret Skovskade Garrulus glandarius 23 observationer. Formodet ynglefugl men ingen tegn på ynglen registreret. Husskade Pica pica 5 observationer. 31

32 Allike Corvus monedula 6 observationer. Yngler ikke i området men yngler ved Henne Kirke. Råge Corvus frugilegus 2 observationer (11) og (20). Sortkrage Corvus corone 40 observationer. Største observation (25). Ingen tegn på ynglen registreret. Gråkrage Corvus cornix 67 observationer. Største observation (300). Ingen tegn på ynglen registreret. Ravn Corvus corax 54 observationer. Ynglefugl. Sandsynligvis 1 par. Stær Sturnus vulgaris 73 observationer. Største observation ( 4000) Ingen tegn på ynglen registreret. Overnatter om efteråret i store antal. Gråspurv Passer domesticus 16 observationer. Skovspurv Passer montanus 21 observationer. Bogfinke Fringila coelebs 63 observationer. Kvækerfinke Fringila montifringilla 28 observationer. Største observation (500). Ses i vinterhalvåret 32

33 Grønirisk Chloris chloris 25 observationer. Største observation (200) Stillits Carduelis carduelis 61 observationer. Største forekomst (150). Ingen tegn på ynglen registreret i Grønsisken Spinus spinus 16 observationer. Største observation (50). Ses næsten hele året. Tornirisk Linaria cannabina 59 observationer. Største forekomst (800). Ses næsten hele året. Bjergirisk Linaria flavirostris 21 observationer. Største observation (200). Ses i vinterhalvåret Stor Gråsisken Acanthis flammea 1 observation af 2 fugle Der er 5 observationer af Stor / Lille Gråsisken. Lille Gråsisken Acanthis cabaret 42 observationer. Tidligste observation (2), seneste (1) Lille Korsnæb Loxia curvirostra 10 observationer. Største observation (20). Ses det meste af året. Dompap Pyrrhula pyrrhula 15 observationer. Største forekomst (12). Anses for sikker ynglende, men egentlig yngleaktivitet er ikke registreret i DOFbasen. Lapværling Calcarius lapponicus 3 observationer (1), (1), (2) Snespurv Plectrophenax nivalis 4 observationer. ses i vinterhalvåret 33

34 Gulspurv Emberezia citrinella 84 observationer. Største observation (100). Rørspurv Emberezia schoeniclus 79 observationer. Største observation (26). Bomlærke Emberezia calandra 29 observationer. Største observation (45). 34

35 Status for overvågningen af de almindelige landfugle omkring Filsø Af Anders Tøttrup, Jonas Colling Larsen og Jens Rye Larsen Som en del af basismoniteringen i forbindelse med genoprettelsen af Filsø, er der foretaget optællinger af landfugle langs transekter udlagt i AVJNFs arealer rundt om søen. Optællingerne tog sin start i 2013 og foretages af fuglegruppen med Jens Rye Larsen som koordinator. I alt har 11 observatører bidraget til dataindsamlingen. Formålet er at få informationer om forekomsten af de almindelige landfugle. Efter tredje sæsons afslutning skal der nu gøres status for arbejdet og det foreslås, at fugleovervågningen revideres med henblik på videreførelse i en ny form fra Dette arbejde vil foregå i tæt dialog med fuglegruppen. De fem transekter har en samlet længde på 12 km (se figur 1). Transekt 6 blev kun optalt i Der er blevet optalt fugle to gange om året (april/maj og juni), og fuglene er registreret i afstandsbånd efter samme metode som DOFs TimeTælleTure for at opnå viden om fuglenes tætheder. Transekterne dækker i videst omfang alle naturtyper i området. Der er observeret mellem 33 (maj 2013) og 47 (juni 2014) fuglearter ved hver tælling af alle transekter fordelt på 5-29 arter per transekt. Der blev talt hhv. 481 og 422 fugle i 2013 og Figur 1. De fem optalte transekter og deres forløb i området rundt om Filsø. Transekt 6 er kun markeret med start- og slutkoordinater og er kun optalt en enkelt gang i Figur 2. Antal fugle fordelt på de i alt 54 arter samlet for alle fem transekter i hhv (blå) og 2014 (rød). Det almindeligste arter er således sanglærke, tornsanger, løvsanger og skovpiber. 35

36 Artsantal, juni 2013/2014 Transekt 1-4, afstandsbånd allike blåhals blåmejse bogjinke bomlærke bynkefugl dobbeltbekkasin dompap engpiber Jiskehejre gransanger gravand grønirisk gråand gråkrage gråsisken gul vipstjert gulbug gulspurv gærdesanger gærdesmutte gøg havesanger hvid vipstjert hættemåge jernspurv klyde kærsanger lille præstekrave løvsanger munk musvit ringdue rødben rødrygget tornskade rørhøne rørsanger rørspurv sandterne sangdrossel sanglærke skeand skovpiber solsort stenpikker stilits stor præstekrave strandskade stær sølvmåge tornirisk tornsanger tårnfalk vibe 36

37 Optælling af yngleøerne Metode To ornitologer samt bådfører nærmer sig øerne, hvorved fuglene skræmmes op og tælles. Tallene i skemaerne er derfor rådata og angiver antal fugle og ikke antal ynglepar. Ynglepar kan med tilnærmelsesvis troværdighed beregnes ved at gange antal fugle med faktor 0,7. Metoden er relativt hensynsfuld, da begge søer kan optælles på 3,5 4 timer. Foto: Jens Rye Larsen Forkortelser i skemaet Øerne: Søndersø: Aage=Aagesholm; Ltra=Lille Traneholm; Tra=Traneholm; Hjort= Hjorteholm; NyØ=ikke navngivet Mellemsø: Stam=Stammerholm; Bras=Brasenholm; PoPo= Povls Pold; Kno1=ikke navngivet knold; Kno2=ikke navngivet knold (begge knolde ligger øst for Storeholm); Stor=Storeholm; Gås=Gåseholm. 37

38 20/05/14 Aage LTra Tra Hjort NyØ Stam Bras PoPo Kno1 Kno2 Stor Gås Top Lapp Skarv Knopsvane Grågås 4 Nilgås 2 Gravand 4 Knarand Krikand Gråand Skeand Taffeland 1 2 Troldand Strandska 1 2 Klyde Lil. Præst Vibe 20 Brushane 6 Rødben 1 4 Mudderklire 1 1 Hættemåge Sorth Måge Sildemåge 1 Sølvmåge Svartbag 2 Sandterne 2 Fjordterne /06/14 Aage LTra Tra Hjort NyØ Stam Bras PoPo Kno1 Kno2 Stor Gås Top Lapp 1 Skarv 11 Skestork 1 Knopsvane Grågås 52 Nilgås 2 Gravand Knarand Krikand Gråand 4 1 Skeand Taffeland Troldand Strandska 2 Klyde Lil. Præst 2 Vibe 1 2 Brushane 2 Rødben 1 Mudderklire Hættemåge Sorth Måge Sildemåge 3 Sølvmåge 3 80 Svartbag 3 Sandterne 2 Fjordterne

39 Havørn på Filsø 2014 (bidrag til Projekt Ørns årsrapport for 2014) Reden er selvbygget i vinteren Begge AD ørne har holdt til i redeområdet og ved Filsø hele året siden det første yngleår De har foretaget en tilbygning af reden fra november 2013 til æglægningen i marts Naturstyrelsen afspærrede redeområdet efter aftale med os ligesom sidste år. Alligevel blev ørnene jævnligt forstyrret af forbipasserende gående og cyklende, dette fik ørnene kortvarigt på vingerne. Forsvarets helikoptere flyver ofte lavt over redeområdet, men det har ørnene tilsyneladende vænnet sig til. Jævnligt i de sidste 27 dage inden æglægningen, var der en vældig aktivitet på reden: begge ørne puslede med mos og grene, indimellem blev der spist lidt af den medbragte mad fra Filsø. D sås ørnene parre sig på en sidegren og d var der tydelige tegn på rugning. Nøjagtig 38 dage efter denne dato fandt æg-klækning sted og nu var der travlhed med fodring af 1 unge, som blev set første gang d Føden bestod hovedsageligt af fugle i redeperioden, dette blev bevidnet efter d af føderesterne, som blev fundet under redetræet. Efter udflyvningen blev de voksne ørne set flere gange med fisk i fangerne, dette passede med fundet af fiskerester under et træ lidt syd for redetræet, som ungen yndede at sidde og tigge i. 39

40 Sidste år var begge AD Havørne nærmest uadskillelige med ungen den første tid, men i år var det fra begyndelsen af juni, især hannen som fodrede og fulgtes med ungen efter dennes udflyvning fra reden d I perioder så vi ikke hunnen og var lidt bekymret for, om hun var død eller forsvundet. Hun er dog observeret ved reden igen. Ungen ses jævnligt ved Filsø efteråret og vinteren igennem, og vi kan konstatere endnu et vellykket yngleår. KAG, JRL 40

41 KORT 41

42 Rørdrum territorier 2014 Blåhals territorier

43 Sortstrubet Bynkefugl territorier 2014 Rødrygget Tornskade territorier

44 Kort over Filsø 44

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT YNGLEFUGLE I DE FREDEDE JORDBASSINER 2015 Den nyetablerede ø i bassin 15 marts 2015 Vordingborg kommune Afdeling for Land og Miljø Rapport for Vordingborg Kommune v/ Konsulent

Læs mere

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag.

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Arterne er primært set indenfor Tarup/Davinde I/S s område. Listen bliver løbende opdateret Rødstrubet Lom Sjælden trækgæst: 1 6/10-14.

Læs mere

Alle fuglearter (173 i alt) set i Porsemosen Listen er fra samt Høje- Taastrup og Egedal Kommuners naturovervågning.

Alle fuglearter (173 i alt) set i Porsemosen Listen er fra  samt Høje- Taastrup og Egedal Kommuners naturovervågning. Alle fuglearter (173 i alt) set i Porsemosen 1966-2013. Listen er fra www.dofbasen.dk samt Høje- Taastrup og Egedal Kommuners naturovervågning. Dansk navn Latinsk navn Antal gange/antal individer Lille

Læs mere

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 Vænge Sø blev færdigretableret i løbet af 2013 og vandstanden i søen nåede det planlagte niveau omkring årsskiftet. Fuglene er blevet systematisk optalt gennem hele 2014 bortset

Læs mere

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm)

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm) Mål og vægt Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane 4,2-8,5 kg 4,1-8,3

Læs mere

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ)

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane

Læs mere

Oversigt over fuglearter til spillekort

Oversigt over fuglearter til spillekort Oversigt over fuglearter til spillekort 1. Drosselfugle - Smådrosler Rødhals Blåhals Husrødstjert Rødstjert Bynkefugl Sortstrubet bynkefugl Stenpikker - Egentlige drosler Ringdrossel Solsort Sjagger Sangdrossel

Læs mere

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Fugleobservationer 2012 L Heltborg, 6091 Bjert. Dato Art Antal Sted Bemærk 24-02-12 Knopsvane Solkær enge Gråand Do Alm. skarv Do Krikand Do Grågæs Do

Læs mere

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen 30. juni Brændegård Sø (12:40-14:00): Toppet Lappedykker 10 R, Skarv 400 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 12 R, Grågås 180 R, Gravand 8 AD R, Gravand 14 PUL R, Knarand 4 R, Krikand 3 R, Gråand 30 AD R, Gråand

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport Filsøgruppen

Fuglene på Filsø. Årsrapport Filsøgruppen Fuglene på Filsø Årsrapport 2015 Filsøgruppen Forfattere: Jens Rye Larsen (red.), Ole Hansen, Peter Rasmussen, Sven Bødker, Søren Peder Nielsen Fotos og billedredaktion: Karin Gustausen (med mindre andet

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport Filsøgruppen

Fuglene på Filsø. Årsrapport Filsøgruppen Fuglene på Filsø Årsrapport 2015 Filsøgruppen Forfattere: Jens Rye Larsen (red.), Ole Hansen, Peter Rasmussen, Sven Bødker, Søren Peder Nielsen Fotos og billedredaktion: Karin Gustausen (med mindre andet

Læs mere

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Torsdag den 25. april Sejltur fra Rønne til Neu Mukran kl. 8.00 11.30. Ederfugl 15 T, Sortand 9 T, Fløjlsand 1 T, Havlit 11 T + 30 R,

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2013 16-7-2012 til 31-7-2013. Filsøgruppen. Foto: Eva Foss Henriksen

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2013 16-7-2012 til 31-7-2013. Filsøgruppen. Foto: Eva Foss Henriksen Fuglene på Filsø Foto: Eva Foss Henriksen Årsrapport 2013 16-7-2012 til 31-7-2013 Filsøgruppen Forfattere: Jens Rye Larsen (red.), Ole Hansen, Peter Rasmussen, Sven Bødker, Søren Peder Nielsen Forsidefoto

Læs mere

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015.

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Boligbirding i DOF København, 2015 Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Perioden startede 1. januar og sluttede den 15. marts. Der var ingen regler for, hvordan en

Læs mere

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Turdeltagere: Flemming Olsen, Gunnar Boelsmand Pedersen. Rene Christensen. Turbeskrivelse: Hovedformålet med turen var, at besøge nogle af de lokaliteter

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2012. 01-10-2011 til 15-07-2012. Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2012. 01-10-2011 til 15-07-2012. Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen Fuglene på Filsø Foto: Henning Simonsen Årsrapport 2012 01-10-2011 til 15-07-2012 Filsøgruppen Jens Rye Larsen Baggrund Den 1. oktober 2011 blev Filsø overtaget af Aage V. Jensen Naturfond. Formålet var

Læs mere

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1.

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 30. juni Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 28. Juni Gøg 1, Tårnfalk 2, Musvåge 1, Ravn 1. Rød glente 1 R. Erik Ehmsen. [Snatur] Øster Hæsinge:

Læs mere

Fuglene omkring. Danfoss Universe. Februar - september 2008. af Bjarne Nielsen

Fuglene omkring. Danfoss Universe. Februar - september 2008. af Bjarne Nielsen Fuglene omkring Danfoss Universe Februar - september 2008 af Bjarne Nielsen Langesø, 1. oktober 2008 Euring-nr. dansk navn, latinsk navn (antal observationer, antal observerede individer, formodet antal

Læs mere

Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required

Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Species Picture Sounds Rødstrubet Lom 2 3 Sortstrubet Lom 2 3 Islom 3 Hvidnæbbet Lom 3 Lille

Læs mere

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland Fugle og blomster 16/6-23/6 2015 Lilly Sørensen og Niels Bomholt Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland ligger lige midt i Østersøen, og er Sveriges største ø. Den har været svensk siden

Læs mere

Keldsnor Fuglestation 2006

Keldsnor Fuglestation 2006 Ringmærkningen på Keldsnor Fuglestation 2006 Hele syv Skovsangere blev mærket i 2006, denne er fra 20. august. Foto: Erhardt Ecklon. 2006 var 13. år i træk med ringmærkning i efterårsmånederne på Sydlangeland.

Læs mere

Fuglelivet i Forsøgscenteret/Sagnlandet

Fuglelivet i Forsøgscenteret/Sagnlandet 1 Fuglelivet i Forsøgscenteret/Sagnlandet Dokumentation 1997-2015 Af Bent Bardtrum Indhold Baggrund Tællingerne En fugletur igennem Sagnlandet Redekasserne Artslisterne 1997-2015 Baggrund I efteråret 1997

Læs mere

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1.

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1. 30. september Gransanger 1, Hvid Vipstjert 1, Gråkrage 15, Solsort 7, Grønirisk 5. 29. september Brobyværk (10:30): Grågås 500 SØ. Peder Blommegård 28. september Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse

Læs mere

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005.

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 2: Ejerforhold 4b 3d 5d 4i 8ac 1bc 5a 4ah 3b 1cx 1cu 5d 4ae 2ae 8at 3s 5i 5b 5h 1a 1h

Læs mere

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde)

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Artsnavn (dansk) Sommerhalvåret (ynglesæsson)* Vinterhalvåret* Føde/Trofiske niveau** Knopsvane Pf/vand-sumpplanter/rodstængler/alger/vinterafgrøder/raps

Læs mere

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1.

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1. 30. november Snarup: Musvåge 2. Musvåge 1, Tårnfalk 1. 29. november Sollerup / Arreskov Sø (14:10-16:00): Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 R, Taffeland 1 R, Troldand 70 R,

Læs mere

FUGLE I BYEN. Guide til 25 fuglearter

FUGLE I BYEN. Guide til 25 fuglearter FUGLE I BYEN Guide til 25 fuglearter FUGLE I BYEN rummer 25 af de mest almindelige fuglearter i Botanisk Have i København. Hæftet er velegnet til bestemmelse af fuglearter i de fleste bymiljøer. Fuglene

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer:

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer: Rügen 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Orla havde i længere tid snakket om at lave en efterårstur til Rügen, for at se på Traner. Han har tidligere besøgt øen, og ville gerne vise den frem for andre.

Læs mere

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Fugle-, patterdyr- og orkidéliste Foto: Stor Hornugle i Storke-koloni 30/4-15 Fugleliste Alle registrerede arter er nævnt og selvfølgelig ikke set af alle i gruppen.

Læs mere

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1 Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Marsken fra Esbjerg til den dansktyske grænse er i dag afvandet og intensivt dyrket med afgrøder som raps, majs, byg og wrapgræs. Tidligere tiders vidtstrakte

Læs mere

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R.

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. 31. januar Silkehale Klik på billede for stor størrelse. 30. januar Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. Sangsvane Klik på billede for stor størrelse.

Læs mere

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt Fotos: Finn Jensen FREDAG den 4. april var vi en flok på 36 personer, der satte kurs mod Sverige for at opleve bl.a. Tranerne ved Hornborgasjön.

Læs mere

Udmøntning af fugleovervågningen i NOVANA-programmet for perioden

Udmøntning af fugleovervågningen i NOVANA-programmet for perioden Udmøntning af fugleovervågningen i NOVANA-programmet for perioden 2011-2015 Notat fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 19. april 2013 Stefan Pihl & Bjarne Søgaard Institut for Bioscience

Læs mere

SPANIEN 17/9 5/10 2013

SPANIEN 17/9 5/10 2013 SPANIEN 17/9 5/10 2013 Forord Denne fugle-ferie blev gennemført som en ekstensiv fugle-tur, dvs. vi har ikke nødvendigvis noteret hver eneste fugl fra start til slut, men i stedet nydt fuglene og efterfølgende

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Turen Vores tur til Østrig Ungarn i de sidste to uger af Maj måned. Var et længe næret ønske om at få et godt kendskab til den midteuropæiske natur typer, speciel at

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011 - det nye vådområdes betydning for ynglende fugle Kunde Rådgiver Egedal kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon: 72 59 73 15 Telefon 46 30 03 10 Telefax 46

Læs mere

Ynglefugletællinger 2010

Ynglefugletællinger 2010 Ynglefugletællinger 2010 Borris Skydeterræn og Flyvestation Karup Ole Olesen og Egon Østergaard August 2010. Indhold Baggrund og fokusarter... 2 Optællinger... 3 Artsgennemgang... 5 Flyvestation Karup...

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Ynglesæsonen 2015 var præget af ret usædvanlig vejr, med kulde og megen regn i juni og juli. Hvilken påvirkning det har haft for ynglefuglene er ikke direkte blevet

Læs mere

DOF-Travel tur til Polen og Berlin

DOF-Travel tur til Polen og Berlin DOF-Travel tur til Polen og Berlin 8-11. juni 2017 Dansk Ornitologisk Forening Stefan Stürup og Alex Rosendal FORORD Turen blev gennemført med 14 deltagere og to ledere i to minibusser. Fly til Berlin,

Læs mere

STØRRELSE OG UDVIKLING AF FUGLEBESTANDE I DANMARK

STØRRELSE OG UDVIKLING AF FUGLEBESTANDE I DANMARK STØRRELSE OG UDVIKLING AF FUGLEBESTANDE I DANMARK Artikel 12 rapportering til Fuglebeskyttelsesdirektivet Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 176 2015 AU AARHUS UNIVERSITET

Læs mere

Rastende trækfugle på Tipperne 2012

Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. april 2013 Ole Amstrup 1 Mogens Bak 1 Karsten Laursen 2 1 Amphi Consults 2 Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 I lighed med de foregående år er det især vandfuglene og fuglearter der er tilknyttet grusgravssøerne der er optalt. I år er der i forbindelse med Dansk Ornitologisk

Læs mere

Polen 2009 En stortur med DOF-København

Polen 2009 En stortur med DOF-København Polen 2009 En stortur med DOF-København Af Leon Berthou Forord Fra den 23. april til den 3 maj 2009 afholdt DOF Travel forårstur til det nordøstlige Polen. Først besøgte vi Bialowieza skovene og den store

Læs mere

Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Udvikling (DK) Udbredelse og kommentar til DK forhold Vinterkvarter

Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Udvikling (DK) Udbredelse og kommentar til DK forhold Vinterkvarter Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Knopsvane YS/VG 5700-6300 2013 (+/-) Hele landet dog mest på øerne, i spredning Nogle spredes til lidt syd for DK 200-300 Sangsvane YS/VG 3 2012 (+)Indvandring

Læs mere

Sønderjylland April 2010

Sønderjylland April 2010 Sønderjylland April 2010 Bramgæs ved Saltvandssøen (foto: Frank Desting) Deltagere: Leif Frederiksen (LFR), Frank Desting (FDE). Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra fredag den 16/4 til søndag den 18/4

Læs mere

Atlas III. Grønne Råd, den 23. april 2014. Oplæg til møde i Svendborgs. kortlægning af Danmarks fugles udbredelse

Atlas III. Grønne Råd, den 23. april 2014. Oplæg til møde i Svendborgs. kortlægning af Danmarks fugles udbredelse Atlas III - en kort fortælling om den tredje store kortlægning af Danmarks fugles udbredelse Oplæg til møde i Svendborgs Grønne Råd, den 23. april 2014 Niels Andersen Sådan arbejder DOF for fuglene Kort

Læs mere

Sønderjylland April 2011

Sønderjylland April 2011 Sønderjylland April 2011 LFR ved Sønderstrand, Rømø (foto: Frank Desting) Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra mandag den 18. april til tirsdag den 19. april 2011. Deltagere Leif Frederiksen (LFR).

Læs mere

Mågesøen i Hørby Plantage Kommune: Hobro Lokalitetsnr: 823130 Lokalitetstype: Sø Klassifikation: V3 Ejer: Dækning: Y2 UTM E: 545600 UTM N: 6277840 : Morten Nielsen 12/96 Lille sø i plantage. Sivbevoksning

Læs mere

Ynglende fugle ved Storesø-Lyngen Statusopgørelse. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Storesø-Lyngen Statusopgørelse. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Statusopgørelse Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer 3621500038 Projektleder Erik

Læs mere

Ynglende fugle i Porsemosen 2013. Med forslag til naturpleje. Rapport til Egedal og Høje-Taastrup kommuner fra Orbicon A/S

Ynglende fugle i Porsemosen 2013. Med forslag til naturpleje. Rapport til Egedal og Høje-Taastrup kommuner fra Orbicon A/S Med forslag til naturpleje Rapport til Egedal og Høje-Taastrup kommuner fra Orbicon A/S Rekvirent Rådgiver Egedal og Høje-Taastrup kommuner v/rikke Storm-Ringström & Henriette Voigt Orbicon, Ringstedvej

Læs mere

Bekendtgørelse om æg fra vilde fugle og registrering af ægsamlinger 1)

Bekendtgørelse om æg fra vilde fugle og registrering af ægsamlinger 1) BEK nr 936 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Fuglelivet på Christianshavns Vold

Fuglelivet på Christianshavns Vold Fuglelivet på Christianshavns Vold Fugletælling 2000-2001 Vej & Park, Københavns Kommune Rapporten er udarbejdet af biolog Ayla S.N. Elkjær Fuglelivet på Christianshavns Vold Baggrund I efteråret 2000

Læs mere

FOREKOMST AF YNGLEFUGLE I SKJERN ENGE PROJEKTOMRÅDE I 2011

FOREKOMST AF YNGLEFUGLE I SKJERN ENGE PROJEKTOMRÅDE I 2011 FOREKOMST AF YNGLEFUGLE I SKJERN ENGE PROJEKTOMRÅDE I 2011 Teknisk rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 14 2012 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom side]

Læs mere

Det nordøstlige Polen

Det nordøstlige Polen Det nordøstlige Polen 15. maj 25. maj 2012 DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Leon Berthou 5 Forord DOFs Københavnsafdeling arrangerede stortur til det nordøstlige Polen i perioden

Læs mere

Rastefugle på Tipperne 2013

Rastefugle på Tipperne 2013 Rastefugle på Tipperne 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 4. marts 2014 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider:

Læs mere

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 for Storstrøms amt, Natur- og Plankontoret. Niels Peter Andreasen r~- 1. Tilsyn og optællinger: Nyord enge er besøgt regelmæssigt fra januar til oktober med hovedvægten

Læs mere

Turrapport Sønderjylland August 2010

Turrapport Sønderjylland August 2010 Turrapport Sønderjylland August 2010 Rudbøl Sø (foto: Frank Desting) Vands og Vadere 6.-8. august 2010 Denne måske lettere underlige overskrift dækker over et Feltudprojekt/-træf, hvor vi satser på at

Læs mere

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm Indledning. Efter flere års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret

Læs mere

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr.

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr. Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000- område nr. 112, Lillebælt Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 8. januar

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T 2 Overvågning af fugle på Vejlerne 2001 Henrik Haaning Nielsen & Palle Rasmussen Vejlerne ligger nord for Limfjorden i Thy.

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet . Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet M I L J Ø M I N I S T E R I E T Ynglende og rastende fugle i Vejlerne 2003 Af Palle A.F. Rasmussen og Henrik Haaning Nielsen Vejlerne, som

Læs mere

Tyrkiet. Bosporus/Istanbul 19. - 27. september 2010. DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich

Tyrkiet. Bosporus/Istanbul 19. - 27. september 2010. DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich Tyrkiet Bosporus/Istanbul 19. - 27. september 2010 Steppevåge Foto: Arne DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich Forord Fra søndag den 19. - mandag den 27. september 2010 afholdt

Læs mere

Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark

Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-5 Punkttællingsprojektet - Årsrapport for 7 af Henning Heldbjerg Titel: Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-5. Forfatter: Henning

Læs mere

Naturens store comeback ved Ølundgårds Inddæmning

Naturens store comeback ved Ølundgårds Inddæmning Naturens store comeback ved Ølundgårds Inddæmning Alt har sin tid, også de fleste landvindingsprojekter. Ofte har landvindingssagens ingeniører slået deres folder på marginale jorder, hvor ellers kun dumdristige

Læs mere

IRLAND 26. august - 2. september 2012.

IRLAND 26. august - 2. september 2012. IRLAND 26. august - 2. september 2012. DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Leon Berthou og John Speich Forord Fra den 26/8-2/9 2012 afholdt DOF Travel sin fjerde tur til Kerry og Cork

Læs mere

U N G A R N OKTOBER 2009

U N G A R N OKTOBER 2009 U N G A R N 17. 24. OKTOBER 2009 Dansk Ornitologisk Forening DOF Travel Leon Berthou og Gerard Gorman 1 Forord Fra den 17. oktober til den 24. oktober 2009 afholdt DOFTravel tur til Ungarn. Først besøgte

Læs mere

Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/

Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/ Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/6 1998. Deltagerliste. Rita Ploug, Amager Lean Jørgensen, Amager Inge Grete Hansen, Lyngby My Størup,

Læs mere

Sydlige Portugal/østlige Algarve 14. 19. juli 2009

Sydlige Portugal/østlige Algarve 14. 19. juli 2009 Sydlige Portugal/østlige Algarve 14. 19. juli 2009 Torben Sebro, tse.bro@hotmail.com Indledning: Turen var en familieferie med kombination af almindelige turistaktiviteter og fuglekiggeri i daglige, men

Læs mere

RUMÆNIEN. Karpaterne (Transsilvanske Alper), Dobrogea og Donaudeltaet 29.08 08.09 2009. DOF-Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark

RUMÆNIEN. Karpaterne (Transsilvanske Alper), Dobrogea og Donaudeltaet 29.08 08.09 2009. DOF-Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark RUMÆNIEN Karpaterne (Transsilvanske Alper), Dobrogea og Donaudeltaet 29.08 08.09 2009 DOF-Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Jan Hjort Christensen Indledning Der hersker næppe tvivl om,

Læs mere

Scanbird / Politiken Plus: Marokko

Scanbird / Politiken Plus: Marokko Scanbird / Politiken Plus: Marokko 11.3 18.3 2017 Audouinsmåger, sildemåger og ikke mindst eremitibisser ved Tinkertfloden 12.3. Fugleliste Alle registrerede arter er nævnt og flere af de mest bemærkelsesværdige

Læs mere

Dansk ringmærkning 2013

Dansk ringmærkning 2013 Dansk ringmærkning 2013 - Statens Naturhistoriske Museums ringmærkningsaktiviteter i Danmark Af Jesper J. Madsen, Kjeld T. Pedersen, Mikkel Lausten og Kasper Thorup Kernebider, Gedser, 28. maj 2013. Foto:

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Bjarne Nielsen : Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift (DOFT), 1906-2006. Mindre meddelelser 1930-1939 1 / 1

Bjarne Nielsen : Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift (DOFT), 1906-2006. Mindre meddelelser 1930-1939 1 / 1 Mindre meddelelser Bjarne Nielsen : Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift (DOFT), 1906-2006 Årg. 25 1931 3-4 129 Pedersen, H. Stor Skallesluger, Mergus m. merganser L. 3-4 129 Petersen, E. Lille Skallesluger,

Læs mere

Ynglefuglene på Tipperne 2014

Ynglefuglene på Tipperne 2014 Ynglefuglene på Tipperne 2014 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 27. august 2014 Ole Thorup og Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider: 7 Redaktør:

Læs mere

28 februar. 27. februar. Espe: Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Klik på billede for stor størrelse.

28 februar. 27. februar. Espe: Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Klik på billede for stor størrelse. 28 februar Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Arreskov Sø: Grågås 17, Gravand 1. Erik Ehmsen. 27. februar Stor Skallesluger - Blishøns - Gråand Stor Flagspætte

Læs mere

Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer

Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Hedeselskabet havde udarbejdet forslaget til kunstig afvanding af Ramten og Dystrup Søer, som blev forelagt for lodsejerne på et møde i marts 1944 i Ramten.

Læs mere

Dansk ringmærkning 2014

Dansk ringmærkning 2014 Dansk ringmærkning 2014 - Statens Naturhistoriske Museums ringmærkningsaktiviteter i Danmark Af Jesper J. Madsen, Kjeld T. Pedersen, Mikkel Lausten og Kasper Thorup I 2014 blev ringmærket 121.730 vildtlevende

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Rønde Kommune 739040... Troldkær vest for Stubbe Sø 739050... Langsø i Skramsø Plantage 739060, 737065... Øjesø og Lillesø i Skramsø

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Ribe Amt. Bind 1-2. Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen

Fuglelokaliteterne i Ribe Amt. Bind 1-2. Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Ribe Amt Bind 1-2 Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Ribe Amt, bind 2 Af Keld Bakken og Morten Nielsen Forside: Tilde

Læs mere

BULGARIEN 14. 28. september 2002

BULGARIEN 14. 28. september 2002 BULGARIEN 14. 28. september 2002 INTERNETVERSION Dansk Ornitologisk Forening Københavnsafdelingen BirdLife Denmark Forord Fra den 14. 28. september 2002 afholdt Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg

Læs mere

Felttræf Bornholm Oktober 2011

Felttræf Bornholm Oktober 2011 Felttræf Bornholm Oktober 2011 Hammerodde/Sandvig, 19-10-2011 (foto: Frank Desting) Turrapport fra en tur til Bornholm fra mandag den 17/10 til torsdag den 20/10 2011 Arrangeret af: Feltud (Feltornitologisk

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Lok. Nr. 5 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012

Lok. Nr. 5 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012 Lok. Nr. 5 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012 Lokalitet: Blak Kommune: Frederikssund Besøgsdatoer: 25.5.2012 Observatører: Pelle Andersen-Harild Kort over lokaliteten:

Læs mere

Målrettet fangst. ZM målsætning (ZM ønsker at gøre en aktiv indsats)

Målrettet fangst. ZM målsætning (ZM ønsker at gøre en aktiv indsats) Liste over fuglearter i Danmark og deres ringmærkningsstatus (vedr. rettet fangst) Tilfældig bifangst af sjældne fugle må ringmærkes ifm. igangværende anden ringmærkning. For visse rødliste arter må arten

Læs mere

SPANIEN 31/3 16/4 2014

SPANIEN 31/3 16/4 2014 SPANIEN 31/3 16/4 2014 Forord Denne fugle-ferie blev gennemført som en ekstensiv fugle-tur, dvs. vi har ikke nødvendigvis noteret hver eneste fugl fra start til slut, men i stedet nydt fuglene og efterfølgende

Læs mere

IRLAND 24. 30. august 2009

IRLAND 24. 30. august 2009 IRLAND 24. 30. august 2009 Atlanterhavet i oprør. T. S. DOF-Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich og Ole Geertz-Hansen Forord Fra den 24 30/8 2009 afholdt DOF-Travel sin tredie

Læs mere

Nordjylland Juli 2012

Nordjylland Juli 2012 Nordjylland Juli 2012 Bygholm Vejle 16-7-2012 Turrapport fra en Nordjyllandstur fra søndag den 15. juli til tirsdag den 17. juli 2012. Deltagere Leif Frederiksen (LFR). Frank Desting (FDE). Fotograf: Frank

Læs mere

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken Billeddagbog Traner og gravænder ved Pulken Tranetur 31. marts 1. april 2012 med Naturhistorisk Forening for Nordsjælland Milturt ved Forsakarbäcken Lørdag den 31. marts Turen startede fra Hillerød Station

Læs mere

Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2014

Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2014 Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2014 Årsrapport for Punkttællingsprogrammet DOF rapport 16 Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2014 x Titel: Overvågning af

Læs mere

Bulgarien 13/9 28/ Erik Kramshøj, Stig E. B. Jensen & Erik Mølgaard DOF TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark

Bulgarien 13/9 28/ Erik Kramshøj, Stig E. B. Jensen & Erik Mølgaard DOF TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Bulgarien 13/9 28/9 2008 Erik Kramshøj, Stig E. B. Jensen & Erik Mølgaard DOF TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Forord Fra den 13. 28. september 2008 afholdt DOF Travel atter tur til

Læs mere

Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark

Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2015 Årsrapport for Punkttællingsprogrammet DOF rapport 19 Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2015 Titel: Overvågning af de

Læs mere

Sydfrankrig Juni 1999

Sydfrankrig Juni 1999 Sydfrankrig Juni 1999 En tur med DOF København af John Andersen og Frands Jensen (internet-version) Forord DOF s Københavnsafdeling arrangerede en tur til Sydfrankrig i perioden 6. - 15. juni 1999 med

Læs mere

Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014

Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014 Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 23. januar 2015 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience

Læs mere

U N G A R N OKTOBER 2003

U N G A R N OKTOBER 2003 U N G A R N 18. 25. OKTOBER 2003 Dansk Ornitologisk Forening Københavnsafdelingen Leon Berthou og Svend Pettersson Forord Fra den 18. oktober til den 25. oktober 2003 afholdt Københavnsafdelingens ekskursionsudvalg

Læs mere

Duer og hønsefugle Agerhøne

Duer og hønsefugle Agerhøne Duer og hønsefugle Agerhøne Levesteder: Det åbne land Vingefang: 45-48 cm Længde: 28-32 cm Vægt: 350-450 g Maks. levealder: 5 år Kuldstørrelse: 10-20 æg Antal kuld: 1 Rugetid: 23-25 dage Ungetid: 90-100

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Vejle Amt

Fuglelokaliteterne i Vejle Amt Fuglelokaliteterne i Vejle Amt Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Vejle Amt af Kim Biledgaard og Morten Nielsen Forside: Tilde Carlsen Dansk

Læs mere