brugernes ønsker og forventninger l Erhvervs- og Selskabsstyrelsens frem dige forretningsprocesser og understø ende IT-systemer, herunder ønsker l

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "brugernes ønsker og forventninger l Erhvervs- og Selskabsstyrelsens frem dige forretningsprocesser og understø ende IT-systemer, herunder ønsker l"

Transkript

1 brugergrænseflader, vejledning, datagenbrug m.fl. forretningsprocesser og understø ende IT-systemer, herunder ønsker l brugernes ønsker og forventninger l Erhvervs- og Selskabsstyrelsens frem dige Et brugerinddragende projektarbejde, der er gennemført for at kortlægge

2 INDHOLDSFORTEGNELSE DEFINITIONER 4 KORT OM MODERNISERINGSPROGRAMMET 6 PERSONAS/VÆRDIER 20 Michael (IT parat) 23 Dorte (administra v medarbejder) 26 Karina (advokatsekretær) 29 Jesper (revisor) 32 Personaer/varianter 35 L ÆSEVEJLEDNING 39 Om brugerne 40 BRUGERNES ARBEJDSGANGE 47 Om brugernes arbejdsgange 47 Forskellen på dybdebrugere og overfladebrugere 50 Mønstergenkendelse 50 Løsninger bindes sammen 53 Arbejde udenfor normal arbejds d 53 Myter 54 Opre else af virksomhed 54 Fordele ved digitalisering 55 Hændelser der sæ er skub i udviklingen 57 Google 58 Rådgiverne og deres virksomhedskunder 58 Frivillige foreninger 59 HENVENDELSESKANALER 62 Chat Sms 64 Telefon 66 Mobile pla orme 66 e-boks 67 KOMMUNIKATION OG INTERAKTIONEN MELLEM VIRKSOMHEDER OG DET OFFENTLIGE 70 Personificeret kommunika on 70 Kvi eringer 72 Påmindelser 73 Sproget 73 Erhvervs- og Selskabsstyrelsens troværdighed 75 P-numre 76 Nyheder og nyhedsbreve 76 Kendskab l Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 76 Informa oner 77

3 INDHOLDSFORTEGNELSE SELVBETJENING 79 Om selvbetjening 79 Konsekvenserne af frygten for at begå fejl 79 Re gheder 81 Webreg versus Virk 81 Implementeringen af den nye selvbetjeningsløsning 82 VEJLEDNING, SPARRING, SUPPORT, VERIFICERING OG SERVICE 84 Brugere hjælper brugere 84 Gå-hjem-møder 85 Informa on på andre sprog end dansk 85 Andre brancher 86 Teleinforma on 86 Vejledninger 87 Nye funk onaliteter 89 Rejseplanen 89 Track and trace 92 INDBERETNINGSPROCESSEN 95 Om indberetningsprocessen 95 System- l-system løsninger 96 Re elser og visuel fremtræden 97 PUBLICERINGSPROCESSEN 100 Erhvervs- og Selskabsstyrelsens publiceringer 100 Køb af data 101 Tilgængelige produkter på Cvr.dk 102 SUPPORT 105 Remote desktop support 105 Rela oner l andre myndigheder 105 Sproglige versus ikke-sproglige 106 Support ved systemnedbrud 106 SERVICE 109 Arkivering 109 Intelligente løsninger 109 God service 110 Tid 111 TEKNOLOGI 113 BILAG 117

4 DEFINITIONER Overfladebrugere og dybdebrugere samt høj- og lavfrekvente brugere 42 Skabeloner 48 EogS-kladder 48 Digitalt ormehul 50 Tvangsdigitalisering 58 Pla ormsdiversitet 67 Personaliseringsfunk oner 71 Individcenteret 72 Kancellisprog 74 E-Shop 77 IKEA-scenariet 79 Trial-and-error 80 Bruger l Bruger 84 Rumleriller 87 Rejseplanen 92 Den oplevede sagsbehandler 92 WYSIWYG-registrering 98 Flatrate 102 Det analoge spejl 113 Good enough 115 4

5 KORT OM MODERNISERINGSPROGRAMMET

6 KORT OM MODERNISERINGSPROGRAMMET Den 19. november 2009 godkendte Finansministeriet igangsætningen af et storstilet moderniseringsprogram i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Gennemførelsen af moderniseringsprogrammet medfører et fundamentalt skift i styrelsens kerneopgaver fra en høj grad af manuelle registreringsopgaver til support og vejledningsopgaver vedrørende digitale selvbetjeningsløsninger. Dette skift understøtter de fællesoffentlige digitaliseringsstrategier og er i overensstemmelse med tankerne i den gennemgribende modernisering af en lang række af styrelsens store lovområder, som styrelsen står overfor i de kommende år. Tidsplanen for hele Moderniseringsprogrammet løber fra november 2009 frem til juni 2014, og det kommer til at bestå af knap 30 projekter, hvoraf nogle projekter forventes at blive splittet op i mindre dele. Programmet er så omfattende, at det kommer til at rokke fundamentalt ved opfattelsen af hvordan kontrol, service og samarbejde både udadtil og indadtil skal udføres og forstås. Dette projekt er nummer 8 i en gruppe på 14 kortlægningsprojekter, der skal undersøge og beskrive rammerne for styrelsens fremtidige myndighedsrolle. Visionen for Moderniseringsprogrammet er primært koncentreret om det strategiske indsatsområde: Vi sikrer digital indberetning og giver fokuseret vejledning i styrelsens overordnede strategi. Moderniseringsprogrammet vil dog også i større eller mindre omfang komme til at berøre de øvrige strategiske indsatsområder. Således vil programmet understøtte ønsket om at fremme en erhvervsregulering af høj kvalitet, styrke risikobaseret kontrol og tilsyn samt understøtte indsatsen for at nedbringe erhvervslivets administrative omkostninger. Om%20os/EogS%20Strategirapport-2009.pdf Konkret indeholder visionen en beskrivelse af hvordan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i 2013, 6

7 KORT OM MODERNISERINGSPROGRAMMET arbejder ud fra én hovedproces kaldet U processen. I modsætning til den nuværende tilstand, hvor der findes en større mængde selvstændige fagområde, med egne registrerings-, publicerings- og supportprocesser. Disse er digitaliseret i forskellige grader ofte med egne databaser, bruger- og rettighedssystemer og brugergrænseflader. Flere af styrelsens IT-systemer er mere end 15 år gamle og er derfor ikke tidssvarende i forhold til at skulle leve op til ambitionen om en komplet digitalisering af kontakten med virksomhederne. U processen er delvist beskrevet i nedenstående og kan visualiseres som 4 selvstændige underprocesser: 1. Registrering (ind) I 2013 foretages registrering fra virksomheder via selvbetjeningsløsninger på ne et. I 2013 er de fleste manuelle processer hermed bor aldet, hvorfor der fx ikke længere arbejdes med procedurer for indhentning af yderligere informa on ved invalide papirbaserede s elser m.v. De digitale løsninger understø es af support, hvor virksomheder kan få hjælp, såfremt de løber ind i vanskeligheder. IND UD ANALYSE OG FORBEDRING KONTROL OG T I LSYN 2. Distribution (ud) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er i 2013, ligesom i dag, en stor distributør af data. Datadistribu on handler i høj grad om at gøre de mest almindelige virksomhedsdata lgængelig på ne et for borgere og virksomheder, men det handler også om at lvejebringe særlige dataudtræk e er specifikke ønsker fra især virksomheder og andre myndigheder. Denne særlige form for datadistribu on finansieres i 2013 hovedsageligt i form af salg. Visualisering af U processen. Formålet er at sikre, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har èt generisk setup, hvorigennem langt hovedparten af styrelsens myndighedsopgaver kan håndteres. 7

8 KORT OM MODERNISERINGSPROGRAMMET 3. Analyse og forbedring Analyse og forbedring bygger på løbende indsamling af informa on om de eksisterende processer og brug af IT-systemer. Informa onsindsamlingen vil ske automa sk fra alle brugervendte grænseflader samt løbende indkomne ad hoc henvendelser. 4. Tilsyn og kontrol I 2013 er kontrolak viteter i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen risikobaserede. Risikobaseret kontrol betyder, at kontrollen af virksomheder afstemmes i forhold l en konkret risikovurdering. Det vil sige, at der gøres forskel på virksomheder i forhold l for eksempel dligere adfærd, type af virksomhed m.v. Formålet med undersøgelsen Et væsentligt mål for Moderniseringsprogrammet er at etablere digitale selvbetjeningsløsninger for styrelsens kunder, samt at yde en fokuseret vejledning i brugen af disse løsninger og dermed yde en god service overfor kunderne. Dette er formuleret i styrelsens strategi for perioden 2009 til 2013, hvor vi vil sikre Registrering via brugerorienterede selvbetjeningsløsninger samt at kunderne hjælpes over i de digitale systemer ved brug af færrest mulige ressourcer, samtidig med at vi fastholder et konstant højt serviceniveau. En vigtig forudsætning for at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan yde god service er, at styrelsen kender brugernes ønsker og behov. Dette gælder både eksterne brugere såvel som interne brugere. Samtidig er det centralt at afdække de teknologiske muligheder for at imødekomme de identificerede behov samt for at afdække behov, som brugerne i dag endnu ikke er bekendt med, at de kan få i fremtiden. For at kunne opfylde ovenstående formål, er det nødvendigt med et kendskab til brugeres forventninger, behov og ønsker til fremtidig interaktion med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen under anvendelse af en eller flere processer. Især er brugernes ønsker og behov i relation til følgende emner af betydning for Moderniseringsprogrammet: Fremtidige forretningsprocesser Understøttende IT-systemer 8

9 KORT OM MODERNISERINGSPROGRAMMET Service og support Fremtidige supportkanaler Brugernes oplevelse af en given service eller pligt er i sidste ende en væsentlig målestok for Moderniseringsprogrammets succes. Ved at involvere brugere sikres der, at tiltag forholder sig til den virkelighed, de skal fungere i. Der skabes grundlag for, at de udviklede løsningsforslag er meningsfulde og værdiskabende for brugerne. Projektet Projektet er overordnet opdelt i 2 spor: Et teknologispor, der kortlægger og beskriver trends og muligheder i relation til teknologi samt et brugerspor, der afdækker brugernes ønsker og behov i relation til indberetning, publicering og support. Kortlægningen er i begge tilfælde blevet udført i relation til underprocesserne registrering og distribution af data. arbejde. Det er vigtigt især for denne type af projekter at der opnås et bredt ejerskab omkring erfaringer og resultater på tværs af huset. Projektgruppen bestod af: Morten Kildevang Jensen (projektleder) Center for IT Dave Müller (teamlead) Center for IT Katrine Brems Olsen (teamlead) - Center for Kvalitet i Erhvervsregulering Bente Glensbjerg - Center for Virk.dk Julie Carlslund - Center for CVR Salg og Support Kristine Poulsen-Hansen - Center for Kvalitet i Erhvervsregulering Susanne Winther-Nielsen - Center for CVR Registrering Mona Hansen - Center for CVR Salg og Support Helle Venzo - Center for Kvalitet i Erhvervsregulering Projektet var bemandet med deltagere fra forskellige centre i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Det betyder, at viden kan spredes hurtigt og at resultaterne kan forankres i centrenes daglige Styregruppen af: Eva Meiling - Direktionen Vivi Basballe - Center for CVR Salg og Support 9

10 KORT OM MODERNISERINGSPROGRAMMET Hanne Sommerfelt Center for IT Charlotte Salenborn - Center for CVR Registrering Sune Knudsen - Center for Kvalitet i Erhvervsregulering Samarbejdspartnere: Kristina Nielsen m.fl., CPH Design Kasper Iversen, ITU Jakob Schjørring, MindLab Projektet anvendte Prince2 som procesmodel og var opdelt i 3 større faser: og oplevelser kan fungere som hhv. ressourcer og udfordringer i implementeringen af de nye løsninger. EMPIRI VÆRDI BRUGERE Faseopdelingen betød, at der blev fokuseret på indsamling af data fra et større antal publikationer og undersøgelser i projektfokuseringsfasen, mens brugere og eksperter var kernen i kortlægningsfasen. Projektets egentlige nytteværdi skabes i de områder, hvor viden fra eksperter, brugere og empiri flettes sammen i analysefasen. Faseopdeling og metodevalg Projektet anvendte en kvalitativ metode, der sigtede mod at opnå en dyb forståelse af de undersøgte brugere og virksomheder. En forståelse for brugernes og virksomhedernes dagligdag, der rækker ud over problemlister over udfordringer set internt fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som nye løsninger og systemer skal forsøge at rette op på, er en stor hjælp i implementeringen af nye initiativer. Fordi denne forståelse er med til at vise, hvordan virksomhedernes dagligdag EKSPERTER Faserne i projektet afspejler valget af undersøgelsesmetode. Metoden er opbygget efter de anbefalinger, der gives i forbindelse med brugerinddragelse på innovationsguiden.dk. og er primært inspireret af et brugerinddragelsesforløb med 10

11 KORT OM MODERNISERINGSPROGRAMMET 7 faser eller aktiviteter. Projektet indeholder dog ikke en design-, test- eller effektmålingsfase, da disse aktiviteter udføres i andre projekter under Moderniseringsprogrammet. Overordnet blev projektet inddelt i nedenstående faser: 1. Fokuseringsfasen, hvor leverancer og aktiviteter bidrager til at give projektet det bedst mulige afsæt. Her afdækkes den eksisterende viden (empiri), som er oparbejdet gennem lignede undersøgelser i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Informanter og eksperter udvælges og bookes med henblik på interview og observation. Gruppen udvælger temaer og brugersegmenter, opstiller hypoteser om disse og udfordrer de antagelser, der ligger til grund for styrelsens nuværende tilgang til service, support og digitalisering. 2. Kortlægningsfasen, hvor informanterne interviewes med henblik på at uddrage ønsker og behov (erkendte som uerkendte) i relation til styrelsens registrerings-, -publicerings og supportprocesser. Tendenser i relation til teknologiske trends undersøges gennem ekspertinterview og faglitteratur. Desk research Metode Hovedopgave om brugervenlighed og metoder Brugervenlighed i praksis (bog) Med brugeren i centrum casesamling Mindlab: HU Evaluering af arbejdet med scenarier Brugerdreveninnova on.dk Byrdejægermetoden Handlingsplan for brugerinddragelse borger.dk Li eraturliste om brugervenlighed Brugerdreven innova on proces / Projek okusering Virk personas Innova onsguiden.dk Drejebog l rekru ering Drejebog for virksomhedsbesøg Metoder l brugerinddragelse Morgendagens registrering personas Ikke relevant matriale Digitaliseringsparathed i kommunerne 2007 Speciale om digitaliseringsprojekter i staten Analysedokument byrdejæger II CKR personas Præsenta on af byrdejægermetode/brugercentrerede metoder l a ureaukra sering God sagsbehandlingspraksis Kunde lfredshedsundersøgelse vand og spildevand Brugerspor Byrdejæger i MIM EogS: rapport om IT parathed i danske virksomheder resume Analyse af e-parathed i de danske kommuner 2005 Bedst på ne e 2010 Oplevelsesbaserede muligheder (ver kalt snit i byrdematrixe) 10 virksomhedsforløb: koncept for opstart af fødevarevirksomhed Byrdematrix fra byrdejægerprojektet 10 virksomhedsforløb Virk Målgruppeanalyse Advice undersøgelse af små/mikro virk Afrapportering fra Byrdejægerne Henvendelsesanalyse Kan man designe en service Slutevaluering af sygedagpengeprojekt Morgendagens registrering (samlet) Support Dell ideastorm Stakeholderanalyse for EogS (Ø-hop papir) Webreg henvendelser Teknologi IT i praksis strategi, trends og erfaringer i danske virksomheder Anarconomy Megatrends Trends indenfor usability Digitaliseringskoncept digitalisering af detailhandlen Top six trends 13 teknologiske trends i 2010 IT erhverv Eksempler på undersøgelsesmateriale fra desk research. Listen er ikke udtømmende men alene medtaget som eksempel på variationen i det valgte materiale. Grundlaget i metoden er det etnografiske inter- 11

12 KORT OM MODERNISERINGSPROGRAMMET view (semistruktureret), der giver brugere mulighed for at tale om deres oplevelser og erfaringer, og som kan skabe en mere dybdegående og nuanceret viden end kvantitative undersøgelser. Til at supplere dette har projektet anvendt observationer i forbindelse med interview hos udvalgte virksomheder. Ved deltagerobservation kunne projektgruppen selv iagttage, hvordan en offentlig service fungerer og dermed observere ting, som brugerne ikke har gjorde opmærksom på i interviewet, men som er vigtige i forbindelse med analysen dette giver en mere nuanceret forståelse af den kontekst, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsens tilbud er en del af. Både interview og observationer er suppleret med billeder, der er taget af informanterne i deres arbejdssituation, lydoptagelser samt udarbejdelse af skitser af den konkrete arbejdsproces ved kontakt med Erhvervs- og Selskabsstyrelsens systemer eller servicer. Der er udført 30 interview med virksomheder, foreninger, eksperter og borgere i projektets kortlægningsfase. 3. Analysefasen, hvor de indsamlede data opsamles og analyseres med henblik på at uddrage ny viden eller bekræfte eksisterende viden om brugerne. Teknologi- og brugerperspektiver flettes sammen således, at brugernes ønsker og behov kan relateres til kommende teknologi og teknologiske pejlemærker. Den store mængde data, som dels blev indhentet fra litteraturstudier og dels fra feltarbejdet, blev analyseret ved mønstergenkendelse, hvor der tages udgangspunkt i brugerens udsagn og egne iagttagelser fra interviewet, for herefter at strukturere udsagnene på tværs og finde mønstre i datamaterialet. Dette gav projektet et redskab til at strukturere viden og identificere de centrale udfordringer, som materialet pegede i retning af. Metoden er værdifuld, fordi den tager udgangspunkt i og fastholder det, der er blevet observeret i den virkelige verden gennem hele analysefasen. Virks personas fungerer som bindeled mellem fokuserings- og analysefasen. Dette sikrer, at komplekse data konkretiseres gennem idealiserede repræsentationer af nogle typiske træk ved et sammenhængende segment af brugere. De valgte personas udbygges med viden fra projektet og der dannes nye hypoteser baseret på analysen. Denne 12

13 KORT OM MODERNISERINGSPROGRAMMET metode er værdifuld i forhold til at udvikle nye offentlige løsninger, der skal tilpasses de forskellige kontekster, den skal implementeres i. 4. Kommunikation af undersøgelsens resultater, er centreret omkring en række produkter, der skal sikre at projektets resultater kommunikeres til projektets interessenter i en ligetil og inspirerende form. Disse skal anvendes som input til Moderniseringsprogrammets nuværende og kommende projekter bl.a. i forbindelse med arbejdet omkring en samlet servicestrategi for styrelsen. Produkterne er ligeledes tænkt som inspiration og vejledning i forbindelse med udvikling og implementering af de tekniske løsninger, der skal opfylde Erhvervs- og Selskabsstyrelsens vision mod Overordnet leverer projektet erfaringer, der kan anvendes i hele Moderniseringsprogrammets levetid. Det skyldes, at projektets umiddelbare resultater løbende kan suppleres med opdateret information via metodeguiden. Metodeguiden er afstemt efter Moderniseringsprogrammets behov, således at den hurtigt kan anvendes uden at dette projekt skal gentages i sin fulde længde. Undersøgelsens resultater er beskrevet i en række forskellige produkter (1-8), hvor projektets erkendelser er beskrevet ud fra forskellige synsvinkler. Disse er meget forskellige og er valgt, da modtagergruppen er både stor og differentieret både med hensyn til interesse og brug. Disse består af: VIRKSOMHEDSPANEL METODEGUIDE TJEKLISTE MED ANBEFALINGER ØNSKELISTE SCENARIER SCENARIER EMPIRI- RAPPORT 1. Quick win listen Listen indeholder alle resultater, der allerede nu kan yde et bidrage i relation til service, support og kommunikation. Det er emner, som kan QUICK WIN TEKNOLOGISK ROADMAP 13

14 KORT OM MODERNISERINGSPROGRAMMET håndteres nu, og som ikke nødvendigvis påvirker Moderniseringsprogrammet. Der er ofte tale om, at en lille forbedring skaber en stor effekt for både brugerne og forretningen. 2. Teknologisk roadmap mod 2014 Let forståelig oversigt over, hvilke emner i relation til teknologiske trends og teknologier, der kan tænkes at påvirke styrelsens Moderniseringsprogram frem mod Muligheder og trusler er beskrevet indenfor afgrænsede emner som fx mobilitet, dataintegration og Web Tjekliste med anbefalinger Tjeklisten indeholder en række anbefalinger til Moderniseringsprogrammet. Disse bygger primært på brugernes ønsker og behov, erfaring med metoden samt forventninger til den teknologiske udvikling. Tjeklisten med anbefalinger bør inddrages i efterfølgende projekter i initieringsfasen, hvor der skal argumenteres for evt. fravalg af et eller flere af tjeklistens punkter. 4. Ønskeliste Ønskelisten samler virksomhedernes ønsker og behov i relation til processerne registrering, distribution og support. Dette er en bruttoliste med alle de ønsker, der er indsamlet under feltarbejdet, grupperet i emner. 5. Scenarier Scenarierne er en række illustrationer, der viser hvordan brugernes hverdag kan se ud, når et af brugernes behov er implementeret. Scenarierne kan anvendes som kommunikationsredskab om brugere og system. Formålet er at støtte kommunikationen i Moderniseringsprogrammet omkring brugeren på en måde, så Moderniseringsprogrammet kan engagere sig i og identificere sig med brugeren, med brugen og med de omgivelser, hvor brugen foregår. 6. Metodeguide Guiden kan anvendes af andre projekter i Moderniseringsprogrammet dels i forbindelse med validering af resultater, dels i forbindelse med indhentning af ny viden omkring udvalgte brugergrupper. Værktøjer og anbefaling af fremgangsmåde, er et produkt af de erfaringer, som er fremkommet i forbindelse med projektets valg af undersøgelsesmetode. Metoden er målrettet mod Erhvervs- og Selskabsstyrelsens kunder, 14

15 KORT OM MODERNISERINGSPROGRAMMET deres begrebsunivers og arbejdssituation. Guiden er en praktisk tilgang til brugerinvolvering og forudsætter ingen teoretiske viden om emnet. 7. Virksomhedspanel Virksomhedspanelet består af en række virksomheder, der enten aktivt har deltaget i brugerundersøgelsen eller på anden måde har givet tilsagn om at ville medvirke i kommende undersøgelser. Denne liste kan med fordel anvendes i forbindelse med metodeguiden, da man derved slipper for at rekruttere informanter. Typen af virksomheder i panelet afspejler brugersegmenteringen i projektet. 8. Empirirapport Baggrundsrapporten samler resultaterne fra brugerundersøgelsen og beskriver de analyseresultater, som er fremkommet i processen. Rapporten fungerer som en uddybende beskrivelse af ønskeliste og tjekliste med anbefalinger samt som baggrund for illustrationerne i scenarierne. Brugerens behov og værdier Hvilke behov har brugeren i forhold l interak onen med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i forhold l registrering, support, vejledning, sparring, verificering og køb af data? Hvad ligger brugeren vægt på i sin interak on med styrelsen? Hvordan er brugerens billede af styrelsen og af det offentlige? Hvad er god service for virksomheden? Brugerens arbejdsgange Hvordan passer brugernes arbejdsgange med indberetninger (køb af data) m.v. l Erhvervs- og Selskabsstyrelsen? Hvordan er brugerens hverdag struktureret? Hvordan ser virksomhedens årshjul ud? Hvornår (på døgnet) foretager virksomheden registreringer/har virksomheden behov for at købe data? UNDERSØGTE TEMAER Undersøgelsen er opdelt i en række temaer, som har relevans for Moderniseringsprogrammet. Et tema er en overskrift, som vi gerne vil uddybe videre i undersøgelsen, og som delvist er fastsat i projektets formål. Overordnet ønskes brugernes ønsker og behov belyst i forhold til registrering, publicering og køb af data samt i forhold til service og support. Disse temaer danner grundlaget for de specifikke spørgeguides, som anvendes under interviewet, og danner rammen for de indsamlede data. Informanternes holdning til temaerne undersøges både ved interview og observationer. Enkelte interview er afholdt som fælles interview eller som telefoninterview. 15

16 KORT OM MODERNISERINGSPROGRAMMET Selvbetjening Selvbetjening gør virksomhederne i stand l selv at finde oplysninger om indberetninger (både hvilke der er relevante for dem, hvornår de skal indbere e og hvordan) og giver dem mulighed for at lave indberetningerne selv uden behov for kontakt l Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og på det dspunkt, det passer brugeren. Vejledning/sparring/support/verificering/service Hvilke ønsker har virksomhederne i. at få vejledning/sparring/support/verificeret af, om det de tror, også er det rig ge, fra Erhvervsog Selskabsstyrelsen? Hvordan ønsker virksomhederne at vejledning/support fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skal være? Hvordan bruger virksomhederne Erhvervs- og Selskabsstyrelsen l sparring? Henvendelseskanaler Hvordan ønsker virksomhederne at henvende sig l Erhvervs- og Selskabsstyrelsen? Er det fx vig- gt for dem at føle, at der sidder et levende menneske i den anden ende? Er brugerne mere sikre, når de har spørgsmål og svar på skri (fx en mail)? Betyder det noget, hvor lang svar den er på forskellige kanaler? CVR-nr. CPR-nr. Kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Hvordan får virksomhederne informa on fra det offentlige? Hvad søger de e er af informa on? og hvor søger de typisk? Hvordan kommer virksomhederne i kontakt med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen? Kan de finde Erhvervs- og Selskabsstyrelsen på Google? Er virksomhederne klar over, at det er Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, de har med at gøre, når de registrerer hos os eller køber data? 16

17 SCENARIER KORT OM MODERNISERINGSPROGRAMMET ANALYSE KORTLÆGNING VÆRKTØJSKASSE ANALYSEDESIGN PRIORITERING DESK RESEARCH TEMAER BRUGERE HYPOTESER METODE Bru oliste med tema er iden ficeres og grupperes. Der lægges vægt på opdeling i temaer e er relevans for projektets formål Projektgruppen udvælger temaer l brug for kortlægningsfasen. Temaer deles mellem teknologi og brugersporet. Alle interview gennemgås detaljeret med henblik på at uddrage nye resultater inden for de enkelte temaer. Brugergrupper iden ficeres og grupperes e er relevansen for projektet samt i rela on l strategi og vision. Tidligere erfaringer inddrages Projektet udvælger de grupper som skal undersøges ved feltstudier. Enkelte grupper er dligere beskrevet i dybden og kræver ikke feltstudier Grupperne behandles enkeltvis med henblik på kobling af hypoteser og temaer direkte l gruppen. Gruppen matches med Virks personas Værktøjskassen samledes. Sidste lpasninger foretages e erhånden som informanter rekru eres Informanterne interviewes og observeres. Alle virksomheds interview a oldes hos virksomheden. Telefon- og fællesinterview anvendes i andre situa oner Der søges fællestræk mellem de forskellige brugergrupper, således at produkterne kan skabes ud fra så få grupper som muligt Hypoteser ops lles om brugeradfærd, brug af registreringsog publiceringssystemer og forhold l support og service Hypoteser sorteres og prioriteres. Flere a ræ es, uddybes eller vurderes irrelevante e er nærmere e ersyn Der udvikles hypoteser om de forskellige typer af brugere. Disse er en detaljering af de grundlæggende hypoteser Hypoteser kan vurderes i forhold l om de kan be- eller a ræ es. Hvis der ikke er lstrækkeligt data l nogen af delene, vil disse blive registreret som uprøvet Metode og værktøjer udvælges og lpasses l projektet. Gruppen oplæres i interviewteknik og der udarbejdes spørgeguides Spørgeguides lpasse de forskellige brugerprofiler, således at interviewet kan målre es typen af virksomhed, arbejdssitua on og vidensniveau Resultater fra bruger-undersøgelsen sammenkøres med frem dige teknologiske trends, for at belyse muligheder og trusler i rela on l frem dig anvendelse af IT SÅNDAN GJORDE VI Projektets første fase blev anvendt til at udvælge temaer, hypoteser, brugere og metode. Disse blev gradvist raffineret og tilpasset projektets mål og slutprodukter inden starten af feltarbejdet, således at projektgruppen havde en færdig værktøjskasse til brug i felten. I kortlægningsfasen blev data indsamlet løbende fra informanterne. Enkelte justeringer i spørgeguides blev foretaget efter de første 5 interview, således at værktøjskassen blev tilpasset brugernes virkelighed og arbejdssituation. Alle data blev analyseret og tolket i projektets analysefase. Her blev data både behandlet abstrakt og konkret. Alle abstraktioner, tolkninger og udbygninger af hypoteser blev udmøntet i slutprodukterne. Disse kan anvendes operativt i kommende projekter under Moderniseringsprogrammet og som ledetråd for alle aktiviteter og opgaver, der kræver brugerinvolvering. PRODUKTER Temaer anvendes som inddelingsnøgle i alle slutprodukter, således at resultaterne kan lbageføres l de oprindelige temaer Brugernes behov illustreres ved scenarier over udvalgte emner. Der udarbejdes en bru o ønskeliste og ønsker og behov opsummeres på tværs af brugergrupperne Hypoteser anvendes opera vt i empirirapporten, i tjeklisten med anbefalinger samt i forbindelse med opfølgende ak viteter e er projektafslutning Der udarbejdes en metodeguide, således at e erfølgende projekter kan drage ny e af erfaringer fra denne undersøgelse mht. undersøgelsesmetoden 17

18 KORT OM MODERNISERINGSPROGRAMMET Firma og personas Iværksætter og enkeltmands mellem og store Iværksæ er Iværksæ eren Michael Ejer Dorte Adm. Medarb. Typer af firmaer Enkeltmandsvirksomhed Lille virksomhed Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Mellemstor virksomhed Karina Adm. Medarb. Stor virksomhed 1-10 ansa e ansa e 50+ ansa e Karina Adm. Medarb. a b c d Normal Rådgiver Storkunde Pressen Sagssupport (CCR) Revisoren Teknisk support (CSS) Advokatsekretæren Recep onen Kommunika on Frivillig forening Pensionisten 6 Myndighed VALG AF BRUGERGRUPPER Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har en stor og kompleks brugergruppe, der spænder lige fra den almindelige borger, over professionelle rådgivere til iværksættere og myndigheder. Det er derfor nødvendigt at inddele gruppen i håndterbare segmenter, hvis ønsker og behov kan overføres til den brede brugergruppe. Opdelingen er dels foretaget på baggrund af erfaringer fra tidligere undersøgelser, dels i relation til Virks personasgalleri og dels i relation til virksomhedernes størrelse og type. De forskellige brugersegmenter er herefter beskrevet vha. hypoteser bl.a. i forbindelse med kontaktflader til styrelsen, registrering og indberetning, køb af data, typiske problemer og erfaring. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den primære daglige kontakt til brugerne gennem Center for CVR Salg og Support, Center for CVR Registrering og gennem personlig kontakt i receptionen. Disse kontaktpunkter er medtaget i undersøgelsen for at inddrage eventuelle observationer og erfaringer, der er fremkommet ved den løbende og daglige kontakt med brugeren. 18

19 PERSONAS/VÆRDIER

20 PERSONAS/VÆRDIER Ønsker og behov projektgruppen har identificeret under brugerstudierne er i det følgende afsnit indarbejdet i Virks personas. Personas er fiktive beskrivelser af brugere, der er skabt på grundlag af indsamlede data fra mange brugere. Dorthe, Karina, Michael og Jesper som vores personas hedder er kendte brugere i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som alle har (eller skal have) i tankerne, når der designes nye løsninger. Det er helt essentielt for projektgruppen, at de involverede i Moderniseringsprogrammet fx ikke forblindes af en fascination af ny teknologi og glemmer brugerne og deres behov som (og det er værd at bemærke) mange gange er meget forskellige fra os selv og de behov vi har. Beskrivelserne af Dorthes, Karinas, Michaels og Jespers behov og ønsker indleder empirirapporten, så læseren kan have dem og deres til tider modsatrettede interesser i tankerne, når han læser rapporten og senere anvender indholdet i moderniseringsøjemed. Brugerstudier har kunnet bekræfte, at de fire personas overordnet er dækkende for alle Erhvervs- og Selskabstyrelsens brugere. Læsere, der ikke tidligere har mødt de 4 brugere, kan tilegne sig mere viden om dem via nedenstående link. 20

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Redesign af by-expressen.dk

Redesign af by-expressen.dk Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr. 50543 Kristian Eistorp, studienr. 50553 Magnus

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL CENTER FOR LEDELSE I BYGGERIET FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI Et empirisk studium af praksis omkring projektkonkurrencer MAJ 2005 UDARBEJDET AF MARIANNE MUFF FØRRISDAHL I

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker?

Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker? Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker? En undersøgelse af forskernes referencehåndtering som en del af deres arbejdspraksis Undersøgelsen er udarbejdet med finansiel støtte fra

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt

Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt Undskyld, må jeg lige få en at snakke med, tak! ja, værsgo Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt Udarbejdet af P S FORENINGEN AF PROFESSIONELLE STØTTEPERSONER En undersøgelse

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

når det umulige samarbejde lykkes Brugerdreven forbedring af arbejds- og afsoningsmiljøet i Kriminalforsorgen via design

når det umulige samarbejde lykkes Brugerdreven forbedring af arbejds- og afsoningsmiljøet i Kriminalforsorgen via design når det umulige samarbejde lykkes Brugerdreven forbedring af arbejds- og afsoningsmiljøet i Kriminalforsorgen via design indhold Indledning og baggrund 4 Afrapporteringens opbygning 7 Hovedkonklusioner

Læs mere

Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester

Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester - I samarbejde med DSB Fjern- & Regionaltog Fag: Integrations / DIS Vejleder: Peter Stæhrmose Underviser: Lene Pries-Heje Eksamenstermin: Sommer 2010 Udarbejdet

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere