Foreløbigt referat fra brugerrådsmøde den 18/11-14 om Hasle Havn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreløbigt referat fra brugerrådsmøde den 18/11-14 om Hasle Havn"

Transkript

1 TEKNIK OG MILJØ Tlf.: Fax: Referat Foreløbigt referat fra brugerrådsmøde den 18/11-14 om Hasle Havn CVR: Deltagere: Hasle Sejlklub v/ Niels Frost Jensen Småbådeklubben v/ Svend Olaf Kjær Bornholms Kajakklub v/ Søren Bysted Ejerforening Hasle Marina II v/ Erik Steen Andersen Ejerforening Hasle Marina I v / Susanne Kelmo ikke til stede Hasle Badeklub v/ Torben Kjær Leder for veje og havne Hardy Pedersen - afbud Havnefoged Mogens Stender Alstrup Faglig koordinator Jakob Jensen Turist- og Erhvervssammenslutningen v/lars Knudsen ikke til stede Hasle Byting v/ Kaj Erik Mortensen Motorklubben Columbus v/ejner Andersen Hasle Havns Venner v/egon Mortensen Erhvervsfiskerne v/ Kaj Oluf Holm 1. Godkendelse af dagsorden Ref: Kaj Oluf havde ikke modtaget dagsorden. Dagsorden er sendt med almindelig post til dem som ikke har oplyst mail-adresse Kaj Erik: Vedr. pkt. 8 var der en forventning om at der lå et referat fra det ekstra ordinære møde mellem Teknik & Miljøudvalget og brugerrådet. Jakob har set et udkast til referat og troede det var udsendt. Han undersøger sagen. Mogens: Punktet vedr. dokumentation af gyldig ansvarsforsikring var ved en fejl ikke med i dagsordenen. Da der ikke er tale om et beslutningspunkt, drøftes punktet under evt. 2. Ajourføring af adresseliste Ref: Adresselisten blev ajourført. 3. Næste mødedato Onsdag d , kl Statistik for sæsonen 2014 Tallene for 2013 og 2014 kan ikke umiddelbart ikke sammenlignes, idet tallene for 2014 inkluderer de bornholmske både der har gæstet bornholmske havne ved køb af frihavnskort. J.nr.: G

2 Side 2/10 5. Budget 2015 Kommunalbestyrelsen har besluttet at egen indtjeningen på havnene skal øges ved en forhøjelse af taksterne. Det godkendte budget indeholder en forhøjelse af taksterne for hjemmehørende både på ca. 25 % og Gæstetaksterne på ca. 35 %. Disse takststigninger vurderes at skabe balance mellem indtægtsniveauet og udgiftsniveauet baseret på niveauet i 2014, hvor indtægtsniveauet er reduceret ved Bornholms Express ophør, reduktioner i fiskeriet, og for mange uudlejede havnebygninger og arealer. Udgiftsniveauet i 2014 afspejler et år med meget hård prioritering. Balance i driftsbudgettet kunne også være opnået ved en reduktion af udgifterne på havnene. Derfor har det også været på brugerrådets dagsorden, om der var opgaver brugerne kunne være behjælpelige med. Ref; Kaj Erik udtrykker bekymring for, at antallet af gæstesejlere falder som følge af prisstigningerne. Jakob tror at prisstigninger ikke vil betyde en stor tilbagegang i antallet af gæstesejlere og at man politisk nok havde foretrukket en besparelse fremfor en prisstigning. Søren spøger om det ikke har betydet nedgang i omsætningen, at serviceautomaten ikke fungerede som oprindeligt planlagt. Det mener Jakob, at det har Egon og Jakob oplyste, at man kan læse Bornholms Regionskommunens (BRK) regnskab for 2013 på hjemmeside, herunder Regnskabet for Hasle Havn på side Niels protesterede mod takststigningerne. Han fremførte at takststigninger på 25 % ikke er acceptable, når de ikke modsvares af tilsvarende forbedringer og stiller spørgsmålstegn ved om stigningerne er lovlige. Jakob oplyste at takststigningerne er lovlige. Egon supplerede med oplysningen om, at jollerne for 2 år siden havde en takststigning på 70 %. 6. Forslag til vedligeholdelse og anlæg 2015 Brugerrådsrepræsentanternes forslag til vedligeholdelses- og anlægsopgaver Vedtaget politisk som fast pkt. på dagsorden. Ref; Svend ønskede havnens flåde repareret, da den er delvis rådden. Flåden har det sidste år, primært været anvendt af kajakbrugere til søsætning og optagning af kajakker. Søren oplyste at Kajakklubben i samarbejde med havnen bygger en ny flåde i azorbe. Havnen betaler materialerne og klubbens medlemmer bygger den. Flåden vil blive placeret i bassin 4 s nord-vestlige hjørne. Erik ønskede to visne træer ved Hasle Marina II fjernet. Et par ejere har tilbudt at fjerne dem. Havnegruppen kigger på. Torben ønskede status på det ønskede lys på trappen ved saunaen, samt en spulehanen til brug ved rengøring af saunaen. Mogens oplyste at spulehanen er opsat og at Thiesen El er i dialog med arkitekten om typen af lys som skal opsættes ved trappen. Endvidere vil Hasle Badeklub gerne have opsat en bænk i toiletrummet i saunabygningen.

3 Side 3/10 Niels ønskede lys ved vinterstandpladserne udfor bassin 3. Mogens oplyste at havnen i samarbejde med en af Teknik & Miljøs energikonsulenter og Østkraft, arbejde på et projekt, finansieret af Esko-midler, hvor al belysning på havnen blev udskiftet med LED-lys. På nuværende tidspunkt vides det ikke om projektet kan realiseres. Erik ønskede en udendørs vandhane to brug for håndværkere i forbindelse med reparationer på Hasle Marina II. Den eksisterende vandhane mellem Hasle Marina II s bygninger bevares. Ejner ønskede en vandhane ved Fisketorvet. Jakob oplyste, at der kommer havvandshane ved Fisketorvet. Svend ønskede havnens ukrudt fjernet. Jakob har på Allinge Havn afprøvet en fejemaskine som opsamler møg og ukrudt med et godt resultat. Fejemaskinen ønskes afprøvet på Hasle Havn næste år. Ejnar tilbød at stille chauffør til rådighed ved fejning af havnens arealer omkring Motormuseet Columbus. 7. Udlevering af bådmærker Udlevering af bådmærker i 2014 har været meget ressourcekrævende, og der er fortsat et uacceptabelt antal både, stativer og kasser uden bådmærker. Havnegruppen vil gerne have en drøftelse i brugerrådet af hvordan klubberne kan inddrages i at flere bådejere får afhentet og påsat bådmærke. Foreninger med både på havnen skal forsat aflevere en liste med de foreningsejede både. Redskabskasser vil i fremtiden også blive fjernet fra havnen hvis de ikke har mærke. Niels fremførte, at det var en dårlig ide af brugerne skulle afhente bådpladsmærker. I gennem 5 år har de kommunale havne truet med at opkræve gæstetakst, for de både som ikke havde gyldigt hjemhavnsbådmærke, uden at gøre det. Trusler hjælper ikke, hvis de ikke effektueres. Niels (Hasle Sejlklub), Svend (Småbådeklubben) og Søren (Kajakklubben) tilbød at udlevere bådpladsmærker til sæsonen 2015, på trods af de varslede takststigninger. Egon (Hasle Havns Venner) skulle vende dette i bestyrelse, før der kunne svares. 8. Det ekstraordinære møde den med politisk deltagelse (Hasle Byting.) Da alle brugere var inviteret til mødet, håber vi at Bytinget vil give en kort orienterer om det videre forløb. Ref: Se pkt Den varslede stigning på 25 % står ikke mål med det uacceptable rod og den manglende styring, der er på havnen. (Indsendt af Columbus, Hasle Havns venner og Småbådeklubben) Hvilke forbedringer bliver brugerne tilbudt for den merpris. Takststigningerne er for at skabe balance i budgettet (se punkt 5) og rummer som udgangspunkt ikke forbedringer.

4 Side 4/10 Ref: Jakob oplyste at, havnegruppens arbejdsstyrke er blevet reduceret med 35 % gennem de sidste tre år og at dette nødvendigvis må kunne mærkes på havnen og servicen. Mogens forklarede, at der i 2013 havde været timer til rådighed pr. dag til at service Hasle og Nørrekås Havne i højsæsonen, mens der i 2014 var 7 timer pr. dag til at løse de samme opgaver. Hasle og Nørrekås havne har i 2014 haft ca. 40 % af alle gæstebådene og ca. 55 % af alle fastliggerne i de kommunale havne. Set indbyrdes mellem Hasle og Nørrekås havne fordeler antallet af gæstesejlere sig med 27 % i Hasle Havn og 73 % i Nørrekås lystbådehavn. Tilsvarende er andelen af fastliggere i de to havne 33 % i Hasle Havn og 67 % i Nørrekås Lystbådehavn. Takststigningerne blev debatteret og der blev protesteret mod den varslede stigning for fastliggere og gæster. 10. Havnefogedstillingen i Hasle bør afskaffes og erstattes med en opsynsmand (evt. seniorjobber). Han skal være ude på havnen blandt brugerne nogle timer om dagen for service og rengøring. Administrative opgaver udføres af kontorfolk på forvaltningen. Den nuværende ordning og organisering duer ikke set fra brugersynspunkt. (Indsendt af Hasle Havns venner, Columbus og Hasle Småbådeklub) Synspunktet introduceres af indsenderne. Svend præsentrede et forslag hvor Hasle Havn drives af et lokalt havneråd på eks. 5 personer der har interesser og vil tage ansvar. Det kan sammensættes af f.eks. 1 fisker, 1 håndværker, 1 fra Turistforeningen og 2 mere. Havnerådet mødet hvert kvartal med og refererer direkte til havnekoordinatoren, hvor ønsker fremlægges og økonomi aftales. Havnerådet kunne også være formidler af evt. opgaver udført af frivillige. Til fremme af service og vedligehold på havnen ansættes en servicemand fra 1. maj til 1. september. Det kunne være 2 timer om dagen i maj, juni og september, og 4 timer om dagen i juli og august. Denne tid bruges på rengøring af havnearealer, eftersyn af bystranden, havnebadet og service af brugere og tilrettevisning af både samt alt forefaldende. Et kvalificeret skøn vil være godt 600 timer over sæsonen. Servicemanden ansættes af Havneråd og havnekoordinator og refererer til denne. Tilsynet med havnen resten af året aftaler havnekoordinator med Havnerådet og der ansættes en lokal person med interesse for havnen for nogle timer. Det kunne være en fisker eller en håndværker. 11. Deadline for oprydning 17. september bliver ikke overholdt fra havnens side, der mener at det kommer til at virke demoraliserende for alle de ærlige. Der ligger stadigmange både uden mærker samt stativer og plimsollere. Alt det som havnen lovede at fjerne. ( Indsendt af Columbus, Hasle Havns venner og Hasle småbådeklub)

5 Side 5/10 Teknik & Miljø har fjernet både fra Hasle Havns sø- og landarealer og samlet bådstativer, - vogne og trailere i en bunke vest for Espersen A/S færdigvarefabrik. Arbejdet er ikke afsluttet, da Teknik & Miljø forventer, at der skal fjernes flere både, primært fra søarealerne i Hasle Marina Fra sæson 2015, forventes vil også kasser uden mærker blive fjernet. Ref; Svend fandt det utilfredsstillende at oprydningen ikke var afsluttet 2 måneder efter den annoncerede deadline. Mogens oplyste, at der ikke var en annonceret frist for afslutningen for oprydningen, da havnen foretrækker at brugerne får bragt de annoncerede forhold i orden, fremfor at havnen skal fjerne bådene straks. Efter fristen udløb blev to både fjernet og ikke afmærkede stativer er samlet i to bunker på arealet vest for Espersens færdigvarefabrik. Derudover har effekten af annoncen været, at 21 bådejere har henvendt sig på havnekontoret og fået udleveret deres bådpladsmærke. 1 bådejer har henvendt sig, da hans bådpladsmærke var faldet af båden. 14 bådejere har betalt for deres bådplads men ikke afhentet bådpladsmærket. 6 bådejere er kendt af havnen og er blevet bedt om at bringe forholdene i orden og 2 bådejere er ikke kendt af havnen. Disse to både forventes fjernet. Endvidere ligger der to både fra andre kommunale havne, hvis ejere er blevet kontaktet og bedt om at fjerne deres båd. 12. Hvorfor skal der betales ekstra for at ligge i andre kommunale havne. ( Indsendt af Hasle Småbådeklub) Vi bruger jo ikke faciliteterne i Hasle, når vi ligger i en anden havn. Budgetbalancen indeholder indtægter fra den bornholmske frihavnsordning, alternativtet til at dem der ønsker at betale for frit at kunne bruge andre havne, betaler for dette, er en yderligere takststigning eller nye besparelser. 13. Oversigt over hvem der har bådpladserne, så man kan hjælpe hinanden. (Indsendt af Hasle Småbådeklub) På den korte bane er muligheden måske at opfordre til at alle har synligt telefonnr. mm. på deres båd, det er der allerede flere der har. Ref: Mogens informerede om, at lovgivningen ikke tillader offentligt tilgængelige lister med navne og telefonnr. Flere tilsluttede sig forslaget om telefonnr. på båden.

6 Side 6/ Der er kommet ny rampe men ingen skiltning og broen måtte godt bygges bredere (Indsendt af Hasle Småbådeklub) Skiltning indgår i den skiltning der er omfattet af projektet, men en bredere bro er der ikke nogen konkrete planer for. 15. Sidste år blev der lovet faste pladser til alle, men der er ikke sket en sk--. Der blev i foråret 2013 nedsat en arbejdsgruppe, som skulle arbejde med fordelingen af pladser. Hasle Sejlklub, Columbus, Hasle Havns Venner, Erhvervsfiskerne og Hasle Småbådeklub meldte sig, men til dato er ingen blevet indkaldt. (Indsendt af Hasle Havns venner) Der blev afholdt et møde med udgangspunkt i at der ikke var udlagt faste pladser nok i Hasle Havn. Der er for nylig holdt et nyt møde med sejlklubben, der tilkendegiver at det er deres opfattelse at der er pladser nok, og at der er alene behov for at se på størrelsen af de forskellige pladser. Jakob og Mogens fra havnegruppen gør et forsøg sammen med sejlklubben, og efterfølgende andre brugere, om der kan opnås den nødvendige kapacitet ved tilpasning af bådpladserne. Der er indkaldt til et nyt møde med sejlklubben. Ref: Niels spurgte om der ved tildelingen af faste pladser til alle, dermed også var slut med rotationspladser i havnen. Jakob mener, at der forsat kan være rotationspladser i havnen. Niels mener, at det er politisk vedtaget, at rotationspladser i de kommunale havne skal afskaffes. 16. Brugerrådet blev på mødet sidste år lovet info om evt. supplerende medarbejder. Er ikke sket. (Indsendt af Hasle Havns venner) Der er ikke kommet nogen supplerende medarbejder. Ref: Mogens fortalte, at Jobcenteret har anvist en person i løntilskud i perioden sep.- nov til Hasle og Nørrekås havne, men at det havde været ønskeligt, hvis det var sket tidligere på året. Jakob oplyste at en person vil starte i jobprøvning på Hasle Havns fiskemodtagelse. 17. Toiletterne ved Havnebadet er ofte låst, og de mange gæster søger ind på toilettet hos Hasle Havns Venner, hvilket ikke er rimeligt. (Indsendt af Hasle Havns Venner) Toilettet har været stoppet flere gange henover sommeren og der har i den forbindelse været behov for en slamsuger. Ved toiletstop låses døren til toilettet automatisk, denne automatik overvejes udvidet med sms alarm eller andet så der kan gribes hurtigere, det overvejes endvidere at skilte til handicaptoilettet. Ref: Svend mener, at der burde have været installeret en manual pumpeanordning, så pumpebrønden kunne skylles ved ugentlige rutiner og dermed forhindre stoppede toiletter.

7 Side 7/ Der blev lovet istandsættelse af toiletter ved Tuborg havn, men intet er sket. Det er højst påkrævet nu, hvor der er kommet bystranden til. Der blev også skitseret et bruserum, som kunne aflaste anlægget ved havnekontoret, og flere sejlere finder ind i inderhavnen. (Indsendt af Columbus) På sidste brugerrådsmøde blev det fremført som havnen ville forsøge at gennemføre, det er desværre ikke sket, men behovet er ikke blevet mindre så det må forsøges inden sæson Stigningen for gæstebåde må simpelthen følges op af væsentlig bedre service end hidtil. Sejlere kommer op på turistkontoret, fordi de ikke kan betale på havnen. Automaten virker ikke og selv i det annoncerede tidsrum, er der ikke åbent på havnekontoret. (Indsendt af Hasle Turistinformation) Vi blev alt for sent opmærksomme på at brugerne ikke kunne/ville anvende den ikke færdige ombygning af serviceautomaterne. De tilpasninger vi foretog midt i sæsonen i den forbindelse, herunder telefonnr. til assistance på alle sprog, forbedrede situationen, uden at det desværre blev så godt som tiltænkt. Vi forventer at have en færdigombygget serviceautomat til sæsonstart 2015, så de rigtig gode erfaringer vi har med serviceautomaten der betjener på 4 sprog inkl. Polsk, bliver endnu bedre. Ref: Mogens meddelte at der i modsætning til 2013, ikke har været annonceret faste åbningstider på de kommunale havne i Jakob forklarede, at princippet om ikke at have faste åbningstider kom fra andre kommunale havne, hvoraf flere ikke havde haft faste kontortider i Niels mener, at der bør være faste tidspunkter, hvor både gæster og faste brugere ved, at de kan træffe havnefogeden. Mogens tilsluttede sig dette. Havnegruppen vil komme med et oplæg til faste kontortider på Hasle Havn. 20. Udenlandske især polske pirkebåde bør anvises faste anløbspladser (f.eks. ved Siloen), så der er gode pladser til alm. gæstesejlere ved havnekontoret. (Indsendt af Hasle Turistinformation) Den nye kundegruppe som pirkebådene er vi rigtig glade for, og vil meget gerne have endnu flere, idet de primært kommer uden for højsæsonen. Om de skal have anvist særlige pladser drøftes. Ref: Mogens mener ikke at havnen kan skele til bådens nationalitet, men derimod til eks. bådstørrelse eller bådens anvendelse. 21. Telefonopkald til Hasle havn er ofte umuligt. (Indsendt af Hasle Turistinformation.) Telefonsystemet er tilpasset den nye vagtmodel hvor hele ansvaret for Hasle havn ligger hos en havnefoged. Det vil sige at man ikke får andre havnefogeder når man ringer på havnens nr, til gengæld bliver man oplyst om muligheden hvortil man kan ringe, hvis ikke henvendelsen kan vente. Ref: Jakob oplyste, at de tidligere bagvagter er afskaffet.

8 Side 8/10 Svend fortalte, at han i slutningen af september 2014 tre dage i træk uden held, havde forsøgt at få fat i Hasle Havn. Mogens havde ferie og Jakob havde ikke modtaget opkald fra Svend. Kaj Erik oplyste, at Hasle Havns gamle telefonnr. fortsat oplyses i Mostrups grønne vejviser for Bornholms regionskommune Havnegruppen ser på telefonsystemet. 22. Er det muligt at reservere en havneplads i 2015 sæsonen har konkret henvendelse fra tyske sejlere? (Indsendt af Hasle Turistinformation) Større både har altid kunnet få reserveret plads, hvorimod mindre både ikke har samme mulighed pt.. I foreningen for lystbåde i Danmark (FLID) foreslår man at havnene bør overveje muligheden for at reservere mod merpris. 23. Status på: a. Parkering på det grønne areal (ved skibsskruen) Ref: afklaret på sidste brugerrådsmøde. b. Status på skuret reserveret til toilet ved Hasle Marina Skuret er solgt til en beboer/ejer i Hasle Marina. c. Reparation af huller og asfalt på Marinaen. Der er p.t. ikke indgået en aftale om fordelingen af vedligeholdelsesudgifterne mellem Hasle Marina I og II, og Teknik & Miljø. d. Hasle Havnebad. Bunden i de to bassiner blev højtryksspulet forud for badesæsonen. Endvidere er der gennem sæsonen udlagt sand i bunden af begge bassiner, med det formål, at mindske algevæksten på bunden i bassinerne, hvilket efter Teknik & Miljøs vurdering er lykkedes i rimelig grad. (Efter ophøret af udlægningen af sand i bassinerne efter badesæsonens ophør, er algevæksten steget markant.) I skolernes sommerferie var der livredder ved havnebadet i tidsrummet på de dage hvor det var fint badevejr, og Vej&park blev bestilt til tilsyn hver morgen. Badeområdet var som det fremgik af opslag, kun øst for havnebadet. Den store succes med havnebadet har dog betydet at der også er blevet badet på havnebadets vestlige side, trods forbud mod dette. Mange badegæster har vist manglende forståelse for dette forbud, uanset de er blevet forklaret at det skyldes risiko for påsejling. På grund af væsentlig flere brugere end der fra arkitekterne har været regnet med, forventer vi at udvide badearealet med et markeret bade område også mod vest, en sådan kapacitets udvidelse vurderes ikke at øge risikoen for påsejling. e. Saunaen/Hasle Badeklub Der er igangværende drøftelser mellem Hasle Badeklub og Teknik & Miljø vedr. forøgelse af kapaciteten.

9 Side 9/10 Der er opsat en ny badetrappe til vinterbaderne. f. Forløb af bådoptagning i efteråret Ved tilmeldingsfristens udløb 15. september, havde 3 bådeejere meddelt havnen, at de ønskede en vinterstandplads for vinteren Sejlklubben har ved et møde for nylig tilbudt at de selv kan koordinere et areal til sejlklubbens både.. g. Fremtidig skovlegård, pladser til modtagelse af affald fra havet og andet større affald, garnsække m.m. Havnen har ikke et færdigt forslag til det der er tilbage efter oprydningen. Ref: Kaj Oluf ønskede gaffeltruckadgang til redskabsrummene på Vesthavnsvej 60 s vestlige side. Mogens meddelte, at der var givet tilladelse til, at sløjfe to P-pladser og fjerne kantstenene mellem asfaltstriben langs bygningen og P-pladsen vest for Vesthavnsvej 60, således at der kan laves en nedkørsel til de omtalte redskabsrum. h. Motormuseet og Columbus aktiviteter. I samarbejde mellem foreningen Columbus og Teknik & Miljø, åbnedes i 2014 et motormuseum i den nordlige ende af bygningen på adressen Vesthavnsvej 60. og har fået udvidet udstillingsarealet. Ref: Jakob oplyste, at Columbus har fået tildelt yderligere to redskabsrum i bygningen. Jakob forklarede, at det fik de i forhold til folkeoplysningsloven. Mogens spurgte om Sejlklubben også kunne får deres eget redskabsrum, når der blev et ledigt. Jakob svarede, at der ikke blev stillet rum til rådighed for opmagasinering af dødt gods, men til aktiviteter som skaber liv på havnen. Hvis sejlklubben ønskede opbevaring af deres joller, kunne de køres i depot på Tejn Havn, indtil jollerne skulle bruges. Niels fremførte, at dette ville ødelægge mulighederne for at starte en ungdomsafdeling op i Hasle, når der blev kræfter til det. i. Husbåde i Hasle Havn. Der er søgt om byggetilladelse til husbåde, nu kun vest for vestkajen. Ref: Der er givet tilladelse til tre husbåde i Hasle. j. Projekt vedr. udskiftning af belysning på Hasle Havn. I samarbejde med en af Bornholms Regionskommunes energikonsulenter, undersøges mulighederne for at udskifte havnens nuværende belysningsarmaturer med lavenergibelysning, hvis besparelserne er tilstrækkelige så kan nyt lys finansieres af en bevilling der er givet 24. Evt.

10 «FORVNAVN» «AFDADR1» «AFDADR2» «AFDADR4» Tlf.: «AFDTLF» Fax: «AFDFAX» «AFDMAIL» Oliesalget på Vestkajen fortsætter til både erhvervs- og lystbåde. CVR: Vedr. redningslejder i de kommunale havne, er der lavet midlertidige lejdere i azorbe og tovværk. Disse opsættes på de kommunale havne, hvor det skønnes nødvendigt. Lejderne søges ombyttet med Trygfondens redningsstierne når disse bliver tilgængelige. Brugerrådet ønskede midlertidige lejdere opsat i Tuborg Havn, i bassinet ud for Café Emajoka, i bassin 4 ved knækket ud for Sejlklubben, samt i Marinaen. Trygfonden er blevet spurgt om de vil stille livredder til rådighed for Hasle Havnebad i Trygfonden har desværre ikke mulighed for dette. Der er søgt penge til køling af Ishuset ved Lossekajen. Der er planen, at der skal monteres solceller på bygningen, som skal levere strøm til kølingen. På arealet vest for Espersens færdigvarefabrik, arbejdes der med en bebyggelsesplan 4-5 skure, samt et klubhus til kajakklubben ved kanalen. Havnefornyelsen ventes afsluttet i forsommeren Hyttefadet er ikke på plads endnu og vildmarksbadet, kan p.t. ikke anvendes pga. af sensommerens lynnedslag, som ødelagde en del installationer og kabler. Der mangler nogle pullerter på østsiden af Tuborg Havn. BRK har nogle granitpullerter som opsættes langs nævnte strækning. Referent Mogens Stender Alstrup J.nr.:«JNR»

Referat. Referat fra brugerrådsmøde den 18/11-14 om Hasle Havn

Referat. Referat fra brugerrådsmøde den 18/11-14 om Hasle Havn TEKNIK OG MILJØ Tlf.: Fax: E-mail: CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Referat Referat fra brugerrådsmøde den 18/11-14 om Hasle Havn Deltagere: Hasle Sejlklub v/ Niels Frost Jensen Småbådeklubben v/ Svend Olaf

Læs mere

Dagsorden. Dagsorden til brugerrådsmødet den 12/11-14 for de nordlige havne

Dagsorden. Dagsorden til brugerrådsmødet den 12/11-14 for de nordlige havne TEKNIK OG MILJØ Tlf.: Fax: E-mail: CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Dagsorden Dagsorden til brugerrådsmødet den 12/11-14 for de nordlige havne Fremmødte: ASTE v/ Christina Juhl Sørensen Allinge Jazz v/ Christina

Læs mere

Referat. Fraværende: Hardy Pedersen. Ole Hertz. 1. Godkendelse af dagsorden. Ref: Dagsorden godkendt. 2. Ajourføring af adresseliste

Referat. Fraværende: Hardy Pedersen. Ole Hertz. 1. Godkendelse af dagsorden. Ref: Dagsorden godkendt. 2. Ajourføring af adresseliste TEKNIK OG MILJØ Tlf.: Fax: E-mail: CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Referat Referat fra brugerrådsmødet den 17/11-2014 om Gudhjem og Nørresand havne Deltagere: Gudhjem By- og mindeforening v/ Erling Aabye Dam

Læs mere

Referat fra brugerrådsmøde om Svaneke Havn den 19. november 2014

Referat fra brugerrådsmøde om Svaneke Havn den 19. november 2014 TEKNIK OG MILJØ Tlf.: Fax: E-mail: CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge flere brugere Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø CVR: 26 69 63 48 13. februar 2015 J.

Læs mere

Referat fra brugerrådsmøde Hasle Havn d. 1. april 2015

Referat fra brugerrådsmøde Hasle Havn d. 1. april 2015 Teknik og Miljø Skovløkken 4 3770 Allinge flere modtagere Bornholms Regionskommune Teknik og Miljø CVR: 26 69 63 48 25. september 2015 J. nr. 08.00.00G01-0093 Referat fra brugerrådsmøde Hasle Havn d. 1.

Læs mere

Endeligt referat fra brugerrådsmøde på Hasle Havn den 19. oktober 2015 kl

Endeligt referat fra brugerrådsmøde på Hasle Havn den 19. oktober 2015 kl TEKNIK OG MILJØ Tlf.: Fax: E-mail: CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Endeligt referat Endeligt referat fra brugerrådsmøde på Hasle Havn den 19. oktober 2015 kl. 16.30 Deltagere: Bornholms Kajakklub v/ Søren

Læs mere

Endeligt referat. Leder for veje og havne Hardy Pedersen Havnefoged Jan-Ole Elleby Administrativ medarbejder Camilla Lauridsen

Endeligt referat. Leder for veje og havne Hardy Pedersen Havnefoged Jan-Ole Elleby Administrativ medarbejder Camilla Lauridsen TEKNIK OG MILJØ Tlf.: Fax: E-mail: CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Endeligt referat Endeligt referat fra brugerrådsmøde vedr. Bølshavn den 22. oktober 2015 kl. 18.30 Deltagende: Erhvervsfartøjerne v/ Morten

Læs mere

Den oprindelige dagsorden er anført med sort tekst, blå farve udgør referatdelen/bemærkninger.

Den oprindelige dagsorden er anført med sort tekst, blå farve udgør referatdelen/bemærkninger. TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk 31. marts 2012 CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Referat fra brugerrådsmøde, Nørrekås Lystbådehavn.

Læs mere

Endeligt referat. Afbud: Bill Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden Ref.: Dagsordenen blev godkendt.

Endeligt referat. Afbud: Bill Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden Ref.: Dagsordenen blev godkendt. «FORVNAVN» «AFDADR1» «AFDADR2» «AFDADR4» Tlf.: «AFDTLF» Fax: «AFDFAX» E-mail: «AFDMAIL» Endeligt referat Endeligt referat fra brugerrådsmøde for Tejn Havn den 05.11.2015 kl. 16.30 (afholdt på Tejn Havnekontor)

Læs mere

Hver forening må stille med én person som repræsenterer foreningen.

Hver forening må stille med én person som repræsenterer foreningen. TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk 13. november 2013 Referat fra brugerrådsmøde tirsdag den 22. oktober

Læs mere

«FORVNAVN» «AFDADR1» «AFDADR2» «AFDADR4» Tlf.: «AFDTLF» Fax: «AFDFAX» E-mail: «AFDMAIL» CVR: 26-69-63-48. Referat. www.brk.dk

«FORVNAVN» «AFDADR1» «AFDADR2» «AFDADR4» Tlf.: «AFDTLF» Fax: «AFDFAX» E-mail: «AFDMAIL» CVR: 26-69-63-48. Referat. www.brk.dk «FORVNAVN» «AFDADR1» «AFDADR2» «AFDADR4» Tlf.: «AFDTLF» Fax: «AFDFAX» E-mail: «AFDMAIL» Referat Referat fra brugerrådsmødet den 2. december 2014 om Nørrekås Lystbådehavn Deltagere: Rønne Sejlklub v/ Anders

Læs mere

Hver forening må stille med én person som repræsenterer foreningen.

Hver forening må stille med én person som repræsenterer foreningen. TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk 25. november 2013 Referat fra brugerrådsmøde, Svaneke Havn. Mødet

Læs mere

29. marts 2012. Referat, tilføjelser og eventuelle ændringer står med blåt.

29. marts 2012. Referat, tilføjelser og eventuelle ændringer står med blåt. TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk 29. marts 2012 CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Referat fra brugerrådsmøde, Gudhjem og Nørresand

Læs mere

Referat af brugerrådsmøde med Hasle havn den 27. oktober 2016 kl :00. Mødet blev afholdt i Sejlerstuen på Hasle havn.

Referat af brugerrådsmøde med Hasle havn den 27. oktober 2016 kl :00. Mødet blev afholdt i Sejlerstuen på Hasle havn. Referat Referat af brugerrådsmøde med Hasle havn den 27. oktober 2016 kl. 16.30-18:00. Mødet blev afholdt i Sejlerstuen på Hasle havn. Inviterede: Bornholms Kajakklub v/ Søren Bysted Ejerforening Hasle

Læs mere

3. maj Afbud: Rønne Roklub Rønne Sejlklub TEKNIK & MILJØ. Skovløkken 4. Tejn Allinge. Tlf.: Fax:

3. maj Afbud: Rønne Roklub Rønne Sejlklub TEKNIK & MILJØ. Skovløkken 4. Tejn Allinge. Tlf.: Fax: TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk 3. maj 2013 Referat fra brugerrådsmøde, Nørrekås Lystbådehavn.

Læs mere

19. november Referat fra brugerrådsmøde, Allinge, Sandvig og Hammer havne.

19. november Referat fra brugerrådsmøde, Allinge, Sandvig og Hammer havne. TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk 19. november 2013 Referat fra brugerrådsmøde, Allinge, Sandvig

Læs mere

Referat. Referat af brugerrådsmøde med de nordlige havne den 8. november 2016 kl :30. Mødet blev afholdt på Skovløkken 4, Tejn.

Referat. Referat af brugerrådsmøde med de nordlige havne den 8. november 2016 kl :30. Mødet blev afholdt på Skovløkken 4, Tejn. Referat Referat af brugerrådsmøde med de nordlige havne den 8. november 2016 kl. 16.00-17:30. Mødet blev afholdt på Skovløkken 4, Tejn. Inviterede: Allinge Bådelaug v/erling Qvistgaard Allinge-Sandvig

Læs mere

Brugerrådet for Nykøbing Sj. Havn

Brugerrådet for Nykøbing Sj. Havn Brugerrådet for Nykøbing Sj. Havn Onsdag den 9. november 2016 kl. 16-17 På havnekontoret i Nykøbing Sj. Dagsorden: Referat: Deltagere 1 Godkendelse af dagsorden Frede Damsø (formand), Øyvind Kristoffersen,

Læs mere

Endeligt referat fra brugerrådsmøde, Allinge, Sandvig og Hammer havne. Onsdag den 17. april

Endeligt referat fra brugerrådsmøde, Allinge, Sandvig og Hammer havne. Onsdag den 17. april TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk 30. maj 2013 Endeligt referat fra brugerrådsmøde, Allinge, Sandvig

Læs mere

Hver forening må stille med én person som repræsenterer foreningen.

Hver forening må stille med én person som repræsenterer foreningen. TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk 26. november 2013 Referat fra brugerrådsmøde, Gudhjem og Nørresand

Læs mere

DAGSORDEN. Det Maritime Råd. Møde nr. 4

DAGSORDEN. Det Maritime Råd. Møde nr. 4 DAGSORDEN Det Maritime Råd Møde nr. 4 Mandag den 27 august 2012 kl. 17.00 Sted: Sejlklubbens lokaler på Bogense Havn Deltagere: Dagsorden Referat Formand for Teknik og Miljøudvalget, Kim Johansen (KJ)

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 kl i klubhuset Virksund Lystbådehavn.

Bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 kl i klubhuset Virksund Lystbådehavn. Referat af: Bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 kl. 18.00 i klubhuset Virksund Lystbådehavn. Deltagere: Mogens Hansen (MH) formand Kåre Foss Johannesen (KJ) næstformand Leif Folke (LF) kasserer Niels

Læs mere

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret)

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret) TAKSTER for Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune (Vordingborg Nordhavn, Masnedsund Havn, Kalvehave Havn, Stege havn, Bogø havn, Skåninge Bro og Klintholm Havn). 2014 For afgifter opkrævet

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af Brugerrådsmøde Gudhjem/Nørresand 14. november 2011 kl. 16-17.30 på Tejn Rådhus, Skovløkken 4, lokale 2A.

Referat af Brugerrådsmøde Gudhjem/Nørresand 14. november 2011 kl. 16-17.30 på Tejn Rådhus, Skovløkken 4, lokale 2A. TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 flere modtagere E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk 18. november 2011 Referat af Brugerrådsmøde Gudhjem/Nørresand

Læs mere

Endeligt referat. Leder for veje og havne Hardy Pedersen Havnefoged Tom Nielsen Administrativ medarbejder Camilla Bouert Lauridsen

Endeligt referat. Leder for veje og havne Hardy Pedersen Havnefoged Tom Nielsen Administrativ medarbejder Camilla Bouert Lauridsen TEKNIK OG MILJØ Tlf.: Fax: E-mail: CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Endeligt referat Endeligt referat fra brugerrådsmødet for De Nordlige Havne d. 28. oktober 2015 kl. 16.00 (afholdt i kantinen på Skovløkken

Læs mere

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Endeligt referat. Leder for veje og havne Hardy Pedersen Havnefoged Jan-Ole Elleby Administrativ medarbejder Camilla Lauridsen

Endeligt referat. Leder for veje og havne Hardy Pedersen Havnefoged Jan-Ole Elleby Administrativ medarbejder Camilla Lauridsen TEKNIK OG MILJØ Tlf.: Fax: E-mail: CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Endeligt referat Endeligt referat fra brugerrådsmøde på Svaneke Havn den 22. oktober 2015 kl. 16.00 Deltagere: Bomlauget v/ Jens Kofod Byforeningen

Læs mere

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2015 Illustration René Lundby For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen 2015 gældende takster. Fastliggere 1 Pladser Pladslejen bliver beregnet efter største længde og bredde af

Læs mere

HAVNENYT EFTERÅRET 2013

HAVNENYT EFTERÅRET 2013 HAVNENYT EFTERÅRET 2013 HAVHINGSTEN besøgte også Dragør Havn i sommer. Havhingsten der i 2008 sejlede fra Dublin til Roskilde. Besætningen kan variere fra 60 til 70 mand. Der er 55 årer ombord og sejlarealet

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

HAVNENYT FORÅRET 2013

HAVNENYT FORÅRET 2013 HAVNENYT FORÅRET 2013 Foråret er så småt på vej. Vedligehold på havnen: Ja sådan indledte vi også forårets udgave af Havnenyt i 2011. Men det er jo fortsat uhyre aktuelt, da vi jo heldigvis befinder os

Læs mere

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere.

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Referat af generalforsamling Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretninger a. Formanden b. Udvalgene 4. Regnskab/budget

Læs mere

Informations & Debatmøde

Informations & Debatmøde Informations & Debatmøde HØRUPHAV BROLAUG 15. november 2017 1 Agenda: kl. 18.30 Velkomst Vin og ost. kl. 19.00 Informationer fra Bestyrelsen. Vin & ost. kl. 19.30 Debat, indlæg fra Bestyrelsen. Vin & ost.

Læs mere

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Søndag d. 16. november 2014 fra kl 11.45 inviteres til STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Kl. 11.45 Kl. 12.15 Kl. 12.30 Kl. 13.30 Generalforsamling for Mastehuslauget i klubhuset Standerstrygning

Læs mere

Referat af brugerrådsmøde med Gudhjem og Nørresand Havn den 10. november 2016 kl. 16:00-17:30. Mødet blev afholdt på Skovløkken 4, Tejn.

Referat af brugerrådsmøde med Gudhjem og Nørresand Havn den 10. november 2016 kl. 16:00-17:30. Mødet blev afholdt på Skovløkken 4, Tejn. Referat Referat af brugerrådsmøde med Gudhjem og Nørresand Havn den 10. november 2016 kl. 16:00-17:30. Mødet blev afholdt på Skovløkken 4, Tejn. Inviterede: Erhverv på Gudhjem Havn v/peter Stange Jensen

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 30. AUGUST 2012

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 30. AUGUST 2012 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 30. AUGUST 2012 Til stede: Aksel Nissen, Jan Grønbech, Lars Søndergaard, Flemming Hvid Hansen, Tage Sørensen, Torben Madsen og Peter Pedersen. Endvidere deltog Hans Henrik

Læs mere

Takstblad Vinterpladsleje Efter aftale med havnemyndigheden kan både anbringes til vinteropbevaring på havnens areal.

Takstblad Vinterpladsleje Efter aftale med havnemyndigheden kan både anbringes til vinteropbevaring på havnens areal. Takstblad 2017 Alle priser er inklusiv moms med mindre andet er nævnt. 1.0 Fastliggere 1.1 Generelt Pladslejen beregnes på grundlag af et rektangel med sidelængder lig med bådens største længde hhv. største

Læs mere

Referat fra 3. møde vedrørende brugerinddragelse på Nørrekås Lystbådehavn, 2. juni 2010.

Referat fra 3. møde vedrørende brugerinddragelse på Nørrekås Lystbådehavn, 2. juni 2010. TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4, Tejn Henri Eriksen, Bornholms Sportsfiskerforening (BSF) Erik Thorsen, Havørreden Anders Funch Nielsen, Rønne Sejlklub Carsten Andersen, Rønne Roklub Børge Olsen, Vendekredsen

Læs mere

Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Praksis Arkitekter - 30.05.12

Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Praksis Arkitekter - 30.05.12 Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn Praksis Arkitekter - 30.05.12 HOVEDGREB Hovedgrebet tager afsæt i den eksisterende runde havn fra 1930erne. Omkring denne etableres en ellipseformet ydermole der lægger

Læs mere

Referat fra Brugerrådsmødet på Nørrekås Lystbådehavn onsdag den 19. oktober 2011. Kl. 19.00-20.30 i Sejlerstuen. mødet sluttede 21:05.

Referat fra Brugerrådsmødet på Nørrekås Lystbådehavn onsdag den 19. oktober 2011. Kl. 19.00-20.30 i Sejlerstuen. mødet sluttede 21:05. «FORVNAVN» «AFDADR1» «AFDADR2» «AFDADR4» Tlf.: «AFDTLF» Fax: «AFDFAX» E-mail: «AFDMAIL» CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Referat fra Brugerrådsmødet på Nørrekås Lystbådehavn onsdag den 19. oktober 2011. Kl.

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2010.

Nyhedsbrev februar 2010. Sallingsund Sejlklub 17.02.10. Nyhedsbrev februar 2010. Stemningsbillede fra julen 2009 med Sallingsundbroen i baggrunden. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens

Læs mere

Den nye lystbådehavn i Fredericia

Den nye lystbådehavn i Fredericia Den nye lystbådehavn i Fredericia Dette er den sjette informationsskrivelse fra ungdomsafdelingen i Fredericia Sejlklub om den nye lystbådehavn. Udgravning af havnebassinet er nu afsluttet, alle flydebroer

Læs mere

TAKSTER. for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro 2010

TAKSTER. for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro 2010 dokumentoplysninger nr. 94810: Takstregulativ TAKSTER for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro For de af havnefogederne (eller via kommunekontoret) opkrævede afgifter gælder følgende takster:

Læs mere

Hjemmeside. Spørgeskemaundersøgelse December 2008 I alt 61 svar.

Hjemmeside. Spørgeskemaundersøgelse December 2008 I alt 61 svar. 1 Hjemmeside 4 3 3 2 2 1 Hvor mange gange pr måned har du været inde på havnens hjemmeside? aldrig 2 Spørgeskemaundersøgelse December 28 I alt 61 svar. Mere end 8 % svarer, at de er

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm. opdateret 1/1-2014

Bornholms Regionskommune. Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm. opdateret 1/1-2014 Bornholms Regionskommune Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm opdateret 1/1-2014 Fremtidige opdateringer vil fremgå af Bornholms Regionskommunes (BRK) hjemmeside. Indholdsfortegnelse Takstregulativets

Læs mere

Brugerrådet for Rørvig havn

Brugerrådet for Rørvig havn Brugerrådet for Rørvig havn Mandag den 7. december 2015 kl. 16-20 Hos Sejlklubben Dagsorden: Referat: Deltagere Rørvig Sejlklub Otto Graham, formand Rørvig Fisk Henrik Nielsen, næstformand, afbud Bådebygger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2011 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt:

Referat af ordinær generalforsamling 2011 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt: Referat af ordinær generalforsamling 2011 i S/I Vallensbæk Havn afholdt: Torsdag den 10. Marts 2011 kl. 19.00 Egholmskolens Festsal Egholmvej, Vallensbæk Dagsorden for den ordinære generalforsamling 2011:

Læs mere

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8:

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8: Referat af generalforsamling afholdt d. 16. november 2014 kl. 13.30 i Restaurant Marina med ca. 80 deltagere. (repræsentanter for vinterbaderne er inviteret med). Følgende dagsordenen i følge vedtægterne

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm. opdateret 23/4-2013

Bornholms Regionskommune. Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm. opdateret 23/4-2013 Bornholms Regionskommune Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm opdateret 23/4-2013 Fremtidige opdateringer vil fremgå af Bornholms Regionskommunes (BRK) hjemmeside. Indholdsfortegnelse Takstregulativets

Læs mere

Referat af brugerrådsmøde med Tejn havn den 9. november 2017 kl. 16:30-18:00. Mødet blev afholdt på Tejn Havnekontor.

Referat af brugerrådsmøde med Tejn havn den 9. november 2017 kl. 16:30-18:00. Mødet blev afholdt på Tejn Havnekontor. Referat Referat af brugerrådsmøde med Tejn havn den 9. november 2017 kl. 16:30-18:00. Mødet blev afholdt på Tejn Havnekontor. Deltagere: Tejn Sejlklub v/martin Kjølby Erhvervsfiskerne v/verner Thorsen

Læs mere

2/ Post/mail: Der er modtaget en mail fra Aalborg kommune omkring fritidsaktiviteter, det er specielt reservation af haller. Det er os uvedkommende.

2/ Post/mail: Der er modtaget en mail fra Aalborg kommune omkring fritidsaktiviteter, det er specielt reservation af haller. Det er os uvedkommende. Nørresundby Sejlklub Bestyrelsesmøde d: 01-06-2015 Deltagere: Gabriele, Palle, Niels,Lars, Ingolf. Fravær: Steen har meldt afbud. 1/Godkendelse af referat 19-05-2015: Godkendt. 2/ Post/mail: Der er modtaget

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

28. maj 2013. Dagsorden teksten er skrevet med sort tekst, Referatet er skrevet med blå tekst.

28. maj 2013. Dagsorden teksten er skrevet med sort tekst, Referatet er skrevet med blå tekst. TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk 28. maj 2013 Referat fra brugerrådsmøde tirsdag den 9. april 2013,

Læs mere

Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug

Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug Mandag d. 5. januar 2015 kl. 19.00 REFERAT: Dagsorden: 1) Godkendelse af dagsorden og gennemgang af seneste referat. Godkendt. 2) Økonomi v. Torben. Status på økonomien.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2014

Referat af generalforsamlingen 2014 Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Bornholm Den 17. april 2014 Referat af generalforsamlingen 2014 Generalforsamlingen 2014 blev afholdt skærtorsdag den 17. april

Læs mere

Referat for Havnebestyrelsen

Referat for Havnebestyrelsen Referat for Havnebestyrelsen Mødedato 15. august 2016 Tid Kl. 16.00 18.00 Sted Havnekontoret Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen (A) Tilforordnede

Læs mere

HAVNENYT FORÅRET 2014

HAVNENYT FORÅRET 2014 HAVNENYT FORÅRET 2014 En forårsmorgen i Dragør Status på havnen I løbet at denne korte vinter er der igen foretaget en hel del vedligeholdelsesarbejde på havnen. Vores dygtige medarbejdere har udskiftet

Læs mere

Nørresundby Sejlklub

Nørresundby Sejlklub Nørresundby Sejlklub Deltager: Per Palle Niels Ingolf Steen Lars. Bestyrelsesmøde d: 11-04-2016 1/Godkendelse af referat fra d: 07-03-16 = Godkendt Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 17-03-16

Læs mere

7. HAVNETAKSTER M.M. 7.1 For sommersæsonen 1. april - 1. november 2016 gælder følgende havnetakster for fritidsfartøjer

7. HAVNETAKSTER M.M. 7.1 For sommersæsonen 1. april - 1. november 2016 gælder følgende havnetakster for fritidsfartøjer 7. HAVNETAKSTER M.M. (Alle beløb er i DKK) Gældende nettoprisindeks er 7.1 For sommersæsonen 1. april - 1. november 2016 gælder følgende havnetakster for fritidsfartøjer 132,4 (pr. 01-JUL-2014) a. Fartøjer

Læs mere

Bestyrelsemøde d: 08-09-14 Deltager: Gabriele Lars Palle Niels Ingolf Fravær: Mie har meldt fra.

Bestyrelsemøde d: 08-09-14 Deltager: Gabriele Lars Palle Niels Ingolf Fravær: Mie har meldt fra. Bestyrelsemøde d: 08-09-14 Deltager: Gabriele Lars Palle Niels Ingolf Fravær: Mie har meldt fra. 1: Post. Gabriele har søgt øl- og vin bevilling til Tall Ships Race 2015, har fået godkendelsen. 2: Referat

Læs mere

Vestre Baadelaug Mødereferat

Vestre Baadelaug Mødereferat Vestre Baadelaug Mødereferat Emne: Bestyrelsesmøde Dato: 10. august, 2015 Deltagere: Hans R. Petersen (HRP), formand Ole Espensen (OE), næstformand Johnny Iversen (JI), kasserer Henrik Kam Kristensen (HKK),

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn

Vedtægter. for. Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn Vedtægter for Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn 1. Hestehovedet Lystbådehavn er en selvejende institution med hjemsted i Nakskov. 2. Institutionens formål er at leje og drive Hestehovedet

Læs mere

Dagsorden for Havnebestyrelsen

Dagsorden for Havnebestyrelsen Dagsorden for Havnebestyrelsen Mødedato 15. august 2016 Tid Kl. 16.00 18.00 Sted Havnekontoret Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen (A)

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm. opdateret 11/8-2015

Bornholms Regionskommune. Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm. opdateret 11/8-2015 Bornholms Regionskommune Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm opdateret 11/8-2015 Fremtidige opdateringer vil fremgå af Bornholms Regionskommunes (BRK) hjemmeside. Indholdsfortegnelse Takstregulativets

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet tirsdag d. 08. september 2015 kl. 19.30

Referat af bestyrelsesmødet tirsdag d. 08. september 2015 kl. 19.30 Referat af bestyrelsesmødet tirsdag d. 08. september 2015 kl. 19.30 Til stede: Karen, Kirsten, Sanne, John, Lasse, Charlotte, Kenneth og Jan samt 5 gæster. Afbud fra: Ingen Dagsordenens pkt.1: Valg af

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 1 Horsens d. 24.10.2015 Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere : Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Ole Harby, Knud Erik Feldt, Klaus D. Johansen, Ole Søndermølle,

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

REFERAT. Det Maritime Råd. Møde nr. 5

REFERAT. Det Maritime Råd. Møde nr. 5 REFERAT Det Maritime Råd Møde nr. 5 Tirsdag den 23. oktober 2012 kl. 18.30 Sted: Sejlklubbens lokaler på Bogense Havn Deltagere: Dagsorden Referat Formand for Teknik og Miljøudvalget, Kim Johansen (KJ)

Læs mere

Rungsted Havn Efterår 2005 55 53,2N 12 33,2E. Optagning og søsætning

Rungsted Havn Efterår 2005 55 53,2N 12 33,2E. Optagning og søsætning Rungsted Havn Efterår 2005 Optagning og søsætning 55 53,2N 12 33,2E 1 Bådoptagning 2005 og Søsætning 2006 På tegningen kan det ses hvilke områder af p-pladserne der fyldes op i de angivne tidsperioder,

Læs mere

Der bliver udsendt dagsorden 8 dage før bestyrelsesmødet, har i nogle punkter til dagsordnen så send dem lige i god tid til mig.

Der bliver udsendt dagsorden 8 dage før bestyrelsesmødet, har i nogle punkter til dagsordnen så send dem lige i god tid til mig. INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE. Dato: Torsdag den 12. juni 2014 Tid: Kl. 18.15 21.00 Sted: Havnekontoret Husk at melde afbud til undertegnede eller Brian. Der bydes på en let anretning inden mødet som

Læs mere

Bestyrelsesmøde 13.august 2014

Bestyrelsesmøde 13.august 2014 Bestyrelsesmøde 3.august 204 Nappedam Bådelaug Deltagere: Fraværende: Referent: Henning Madsen, Jan Uhrskov, Henning Hansen, Jytte Gyldenløve, Harald Jørgensen, Egon Sørensen, Frans Sørensen Claus Pedersen

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 Klubhuset. Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 kl 19 i klubhuset Bestyrelsen : Bente Meunier Thomas Schmidt Claus Svenningsen Rasmus Jørgensen Flemming Laursen Niels Martin Larsen Flemming Larsen Per

Læs mere

Vestre Baadelaug Mødereferat

Vestre Baadelaug Mødereferat Vestre Baadelaug Mødereferat Emne: Bestyrelsesmøde Dato: 01. juni, 2015 Deltagere: Hans R. Petersen (HRP), formand Ole Espensen (OE), næstformand Johnny Iversen (JI), kasserer Henrik Kam Kristensen (HKK),

Læs mere

PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT

PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT 15. august 2013 PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT Dato: 15. august 2013 Tid: 18:00 Slut senest kl.: 22:00 Sted: Dambæk s Have Deltagere: 7 Christian Knudsen, Flemming Jensen, Leif Jeberg, Kaj Stoltze,

Læs mere

Fraværende: Ingen. Dagsorden :

Fraværende: Ingen. Dagsorden : Referat af BBH-mødet den 7 december 2005. Mødedeltagere: Arne Holten (AH), Werner Knudsen (WK), Erik Nicolaisen (EN), Niels Andersen (NA), Carl Larsen (CL) og Richard Barth (RB). Mødet blev overværet af

Læs mere

Fraværende: Afbud fra Søren Mentz, Brian Espersen (erstattet af Morten Nielsen, SYC) Dagsorden : 1. Godkendelse af dagsorden 1. Godkendt. 2.

Fraværende: Afbud fra Søren Mentz, Brian Espersen (erstattet af Morten Nielsen, SYC) Dagsorden : 1. Godkendelse af dagsorden 1. Godkendt. 2. ! 1 Mødedeltagere: Ebbe Kyrø (EK), Claus Palm (CP), Jørgen B Riber (JB), Brian Espersen (BE), Søren Hvalsø (SH), Carsten Borch (CB), Michael Larsen (ML), Arne Holten (AH), Søren Mentz (SM), direktør Mette

Læs mere

Referat af Brugerbestyrelsesmøde den 22. april 2009.

Referat af Brugerbestyrelsesmøde den 22. april 2009. Referat af Brugerbestyrelsesmøde den 22. april 2009. Mødedeltagere: Erik Nicolaisen (EN), Bente Walløe Poulsen (BWP), Richard Barth (RB), Carl Larsen (CL), Theis Wieder (TW), Jess Brønden (JB), Arne Holten

Læs mere

28. maj Godkendelse af dagsorden. 2. Ajourføring af adresser, telefonnumre og adresser. Herunder hvem de fremmødte repræsenterer OK

28. maj Godkendelse af dagsorden. 2. Ajourføring af adresser, telefonnumre og  adresser. Herunder hvem de fremmødte repræsenterer OK TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk 28. maj 2013 Referat af Brugerrådsmøde, Gudhjem og Nørresand havne.

Læs mere

Den nye lystbådehavn i Fredericia

Den nye lystbådehavn i Fredericia Den nye lystbådehavn i Fredericia Dette er den tredie informationsskrivelse fra ungdomsafdelingen i Fredericia Sejlklub om den nye lystbådehavn. Planerne for den ungdomsafdelingen i den nye havn er nu

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 7. maj 2012 kl. 17.00 22.00 Til stede: Afbud: Else Marie Petersen, Willy Døj, Connie Andersen, varmemester John Th. Jørgensen

Læs mere

Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 372 Mandag d. 26 maj 2014 kl. 19.00 på havnekontoret

Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 372 Mandag d. 26 maj 2014 kl. 19.00 på havnekontoret Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 372 Mandag d. 26 maj 2014 kl. 19.00 på havnekontoret Indkaldte: Erik Skov Rasmussen (ESR), Michael Roed (MR), Kurt Sjøgreen (KS), Benny Stisen (BS), Preben Bjørn Madsen

Læs mere

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N RUNGSTED HAVN Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at deres båd skal stå i havnens stativ på

Læs mere

GENERALFORSAMLING E/F Storløkke Søndag den 13. marts 2016 kl. 10.15 i Storløkke Feriepark

GENERALFORSAMLING E/F Storløkke Søndag den 13. marts 2016 kl. 10.15 i Storløkke Feriepark GENERALFORSAMLING E/F Storløkke Søndag den 13. marts 2016 kl. 10.15 i Storløkke Feriepark Tilstede: Bestyrelse: Lars Kure (LK) Bitten Grønbech (BG) Bent Elling (BE) Edvard Holm (EH) Per Dettlaff (PD) Suppleanter:

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde den. 24. august 2015

Referat bestyrelsesmøde den. 24. august 2015 Dagsorden bestyrelsesmøde mandag d. 24. august 2015 kl. 17:00 1) Godkende referat fra sidste møde og generalforsamling 2) Siden sidst, gennemgang af korrespondance 3) Aktuel status for regnskab og budget

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Referat fra Brugerbestyrelsesmødet den 8 januar 2008

Referat fra Brugerbestyrelsesmødet den 8 januar 2008 Referat fra Brugerbestyrelsesmødet den 8 januar 2008 Mødedeltagere: Erik Nicolaisen (EN), Bente Walløe Poulsen (BWP), Arne Holten (AH), Jess Brønden (JB), Theis Wieder (TW), Carl Larsen (CL) og Richard

Læs mere

Formøde, den 17. januar 2011

Formøde, den 17. januar 2011 Formøde, den 17. januar 2011 Deltagere fra bestyrelsen: Bent Jørgensen, Sven Lyster, Joan Lindholdt, Tine Christensen, Peter Steffensen, Mads-Peter K. Engelhardt (ref.) Dagsorden: 1) Kommentarer til referatet

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria. Referat af bestyrelsesmøde den 11. september 2007 kl. 1915 Hos Ejlev Kuur, Egevænget 28, 8310 Tranbjerg. Tilstede: Mariann, Hans Henrik, Ejlev, René og Jacob. Afbud fra

Læs mere

Bestyrelsesmøde 30.11.2015

Bestyrelsesmøde 30.11.2015 Bestyrelsesmøde 30.11.2015 Nappedam Bådelaug Deltagere: Henning Madsen, Jytte Gyldenløve, Jesper Norup, Jan Uhrskov, Egon Sørensen, Henning Hansen, Harald Jørgensen, John Trolle Fraværende: Ingen Referent:

Læs mere

MØDE I BESTYRELSEN FOR GENTOFTE KOMMUNES HAVNE. Referat. fra bestyrelsesmøde den 18. august 2015 afholdt i Skovshoved Havn kl.

MØDE I BESTYRELSEN FOR GENTOFTE KOMMUNES HAVNE. Referat. fra bestyrelsesmøde den 18. august 2015 afholdt i Skovshoved Havn kl. MØDE I BESTYRELSEN FOR GENTOFTE KOMMUNES HAVNE Referat fra bestyrelsesmøde den 18. august 2015 afholdt i Skovshoved Havn kl. 17:00 Mødedeltagere : Per Blinkenberg-Thrane (PT), Christian Behnke (CB), Mads

Læs mere

Beretning Generalforsamling 2015.

Beretning Generalforsamling 2015. Beretning Generalforsamling 2015. Ved generalforsamlingen i 2014 blev der skiftet lidt ud i bestyrelsen, således at Susanne Steffensen nu er næstformand og Anita Jensen er valgt som repræsentant for havnens

Læs mere

Deltagere: Qasir, Jannie, Karin,, Karsten, Gertrud og Steen BJ Afbud: Güney og Svend Uden afbud: Karsten Gæst: Mette C.

Deltagere: Qasir, Jannie, Karin,, Karsten, Gertrud og Steen BJ Afbud: Güney og Svend Uden afbud: Karsten Gæst: Mette C. Referat af afdelingsbestyrelsesmøde d.10.6.2015 kl. 17.30 Fælleshuset i 34A Deltagere: Qasir, Jannie, Karin,, Karsten, Gertrud og Steen BJ Afbud: Güney og Svend Uden afbud: Karsten Gæst: Mette C. Dagsorden

Læs mere

Dagsorden 03/12-15: 1:Godkendelse af dagsorden. -Godkendt. 1.A: Valg af ordstyrer. - Jan Brix. 1.B: Valg af referent. - Bettina Lauritsen

Dagsorden 03/12-15: 1:Godkendelse af dagsorden. -Godkendt. 1.A: Valg af ordstyrer. - Jan Brix. 1.B: Valg af referent. - Bettina Lauritsen Bestyrelses møde Egense Sejlklub Den 03.12.15. kl. 18.00 Indkaldte: Egense sejlklubs bestyrelse: Erik Quist Andersen (EQA), Morten Svoger (MS), Kim Hansen (KH), Jan Brix (JB), Bettina Lauritsen(BL), Suppleanter:

Læs mere

Bestyrelsesmøde 14.04.2016

Bestyrelsesmøde 14.04.2016 Bestyrelsesmøde 14.04.2016 Nappedam Bådelaug Deltagere: Henning Madsen, Jytte Gyldenløve, Jesper Norup, Jan Uhrskov, Egon Sørensen, Henning Hansen, John Trolle Fraværende: Harald Jørgensen, Referent: John

Læs mere