Styringsdokument. Organisering og ansvarsfordeling i kvalitetsarbejdet ved UCN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styringsdokument. Organisering og ansvarsfordeling i kvalitetsarbejdet ved UCN"

Transkript

1 Styringsdkument Organisering g ansvarsfrdeling i kvalitetsarbejdet ved UCN Gdkendt: Revisin:

2 1. Indledning Frmål Ansvarsfrdeling Bestyrelsen Rektr/Rektratet Uddannelseschefer/udviklingsdirektør Studieledere/mrådedirektører UCN Kvalitetschef Chefer i Fællesadministratinen, internatinal chef, CFU chef g FU direktør Arbejdsfrdeling Bestyrelsen Rektr/Rektratet Uddannelseschefer/udviklingsdirektør UCN Kvalitetschef Studieledere/mrådedirektører Medarbejdere Studerende Organisering af kvalitetsarbejdet via kvalitetsfra UCN Kvalitetsudvalg UCN Kvalitetsnetværk Områdernes kvalitetsrganisering Indledning Dette styringsdkument udgør sammen med UCN kvalitetsplitik g -strategi de øverste dkumenter i UCN kvalitetssystem. UCN Kvalitetssystem består af institutinens samlede styringsdkumenter, rammer g prcedurer, hvri der er knkretiseret krav til prcedurer, prcesser g aktiviteter. 2. Frmål Fr at sikre g udvikle uddannelsernes kvalitet g relevans er det centralt, at kvalitetsarbejdet er frankret på samtlige ledelsesniveauer, g rganiseret således at det fremmer udviklingen g vedligehldelsen af en invlverende kvalitetskultur. På UCN bygger arbejdet med kvalitetssikring g -udvikling på en grundlæggende antagelse m, at de bedste resultater pnås ved en frankring af dette arbejde i gældende ledelsesstruktur 1, hvr ansvaret fr kvalitetsarbejdet er en del af ledelsespgaven ved UCN. Dette ansvar er tydeliggjrt i UCN s ledelsesgrundlag inden fr de pågældende ledelsesniveauer. Fr at udvikle et velfungerende kvalitetssystem g kvalitetsarbejde ses det endvidere sm helt centralt at frskellige perspektiver inddrages i dette arbejde. Derfr er der ved UCN skabt en kvalitetsrganisering, der understøtter 1. Kvalitetsarbejdet er således rganiseret i henhld til den enhver tid gældende Oversigt ver ledelsesrganisering ved UCN. University Cllege Nrdjylland 2/10

3 kvalitetsarbejdet frankret via gældende ledelsesstruktur - g sm fremmer en inkluderende kvalitetskultur ved UCN. Dette styringsdkument har til frmål at knkretisere g synliggøre rganiseringen g ansvarsfrdelingen i kvalitetsarbejdet ved UCN. Dkumentet gælder fr samtlige af UCN s udbud af videregående uddannelser samt administrative funktiner, hvis ydelser medvirker til sikring af uddannelsernes kvalitet g relevans. 3. Ansvarsfrdeling Nedenfr udfldes kvalitetsarbejdets ansvarsfrdeling i frhld til ledelsesniveauerne i UCN s gældende ledelsesstruktur. 3.1 Bestyrelsen Bestyrelsen har ansvaret fr den verrdnede g strategiske ledelse af prfessinshøjsklen g skal sikre uddannelsernes kvalitet g udvikling samt en effektiv drift af prfessinshøjsklen. 3.2 Rektr/Rektratet Rektr har det verrdnede daglige ansvar fr uddannelsernes kvalitet g relevans i henhld til den af Bestyrelsen vedtagne UCN Kvalitetsplitik g -strategi. Dette ansvar udmøntes i samarbejde med uddannelsesdirektøren g prfessinshøjskledirektøren (Rektratet). De direkte ansvarsmråder fr de enkelte rektratsmedlemmer er: Rektr har ansvar fr efter-videreuddannelsesmrådet g FU mråde. Uddannelsesdirektøren har ansvar fr grunduddannelsesmrådet, CFU g internatinalt mråde. Prfessinshøjskledirektøren har ansvar fr de administrative mråder, UCN Fællesadministratin. 3.3 Uddannelseschefer/udviklingsdirektør Uddannelseschefer/udviklingsdirektør skal i tæt samarbejde med studieledere/mrådedirektører msætte kvalitetsarbejdet fra et strategisk til et peratinelt niveau i de enkelte uddannelser. Uddannelseschefen har inden fr eget ansvarsmråde 2, det daglige verrdnede ansvar fr uddannelsernes kvalitet g relevans. 2. Fr uddannelseschefer udgør deres ansvarsmråde samtlige uddannelser ved henhldsvis Teknlgi, Business, Sund, Sygeplejerske, Pædagg g Lærer. Fr udviklingsdirektøren udgøres ansvarsmrådet af samtlige uddannelser ved act2learn. University Cllege Nrdjylland 3/10

4 3.4 Studieledere/mrådedirektører Det daglige g peratinelle kvalitetsarbejde bæres af studieleder/mrådedirektør, sm er ansvarlige fr kvalitetsarbejdet på udbud af uddannelser inden fr eget ansvarsmråde. 3.5 UCN Kvalitetschef UCN kvalitetschef har ansvaret fr pbygningen, vedligehldelse g udvikling af UCN s kvalitetssystem. Kvalitetschefen er således ansvarlig fr at der i systemet er indarbejdet krav, prcesser g aktiviteter, der løbende sikrer kvaliteten g udviklingen af uddannelsernes kvalitet g relevans. Kvalitetschefen skal sikre at, de ansvarlige i udmøntning af kvalitetssystemet efterlever fastlagte ansvars- g arbejdsfrdeling g udfører pgaver i verensstemmelse hermed. 3.6 Chefer i Fællesadministratinen, internatinal chef, CFU chef g FU direktør UCN har i Fællesadministratinen, internatinal afdeling, CFU g FU afdeling en række støttefunktiner sm direkte eller indirekte indgår i kvalitetsarbejdet ved UCN. De ydelser der leveres, understøtter arbejdet med at sikre g udvikle uddannelsernes kvalitet. De respektive chefer/direktører er ansvarlige fr selve ydelsen. Sammensætningen af ydelsen g udviklingen af den sker i et samarbejde med uddannelseschef/udviklingsdirektør. I de tilfælde hvr der i frbindelse med knkrete aktiviteter, er behv fr at tydeliggøre ansvarsg arbejdsfrdeling, fremgår dette særskilt i pågældende ramme eller prcedure. Ovenstående skal msættes i et tæt samspil med de mrådets/afdelingens ledere/medarbejdere både via den løbende dialg g via møder i frmaliseret fra i gældende ledelsesstruktur. 4. Arbejdsfrdeling Nedenfr udfldes kvalitetsarbejdets knkrete arbejdsfrdeling i frhld til ledelsesniveauerne i UCN s gældende ledelsesstruktur. 4.1 Bestyrelsen Bestyrelsen har ansvaret fr følgende pgaver/aktiviteter: At gdkende styringsdkumenter, herunder UCN s missin, strategi, kvalitetsplitik g strategi samt kntrakter mellem uddannelses- g frskningsministeren g UCN. At frhlde sig til uddannelsernes kvalitet g relevans i relatin til: Udviklingen i centrale nøgletal g kvalitetsmål. Strategiske indsatser, institutinel kvalitetsrapprt, institutinel kvalitetsudviklingsplan, evalueringen af UCN s uddannelsesprtefølje g evalueringen af UCN s kvalitetssystem University Cllege Nrdjylland 4/10

5 Resultater fra uddannelsesevalueringer g interne kvalitetsaudit. Resultater fra evalueringer af studieaktiviteter g dimittendundersøgelser. At fastlægge kriterier fr prettelse af nye uddannelser/udbud samt fr lukning af uddannelser/udbud. 4.2 Rektr/Rektratet Rektr/Rektratet har ansvaret fr følgende pgaver/aktiviteter: At sikre sammenhæng mellem UCN s styringsdkumenter, herunder UCN s missin, strategi, gældende kntrakter mellem uddannelses- g frskningsministeriet g kvalitetsplitik g - strategi. At sikre at frmål g kendetegn fra UCN Kvalitetsplitik g -strategi udmøntes på UCN via fastlæggelse af ambitiøse institutinelle kvalitetsmål, via pririteringen af strategiske indsatser i den institutinelle kvalitetsudviklingsplan g via arbejdet med en fælles kvalitetskultur ved UCN. At evaluere UCN s uddannelsesprtefølje, herunder frtage en vurdering af behvet fr udvikling af nye uddannelser (herunder dublering/flytning/sammenlægning af uddannelser) g/eller lukning af uddannelser. Endvidere frtages en vurdering af behvet fr selvvalgt dimensinering på de uddannelser, der ikke er ministerielt dimensineret. At gdkende prettelse af nye uddannelserne (herunder dublering/flytning/sammenlægning af uddannelser) eller lukning af uddannelser. At sikre at der på institutinelt niveau løbende g systematisk indhentes relevant g pdateret viden fra eksterne parter, sm kan anvendes i vurderingen g udviklingen af uddannelsernes kvalitet g relevans. At gdkende studierdninger. 3 At sikre handling g pfølgning på frhld hvr der er identificeret kvalitetsmæssigeudfrdringer i samspil med kvalitetschefen. Orientere Bestyrelsen m status på kvalitetsarbejdet g m frhld, hvr der identificeret kvalitetsmæssige udfrdringer. Ovenstående msættes i et tæt samspil med cheferne både via den løbende dialg g via møder i frmaliseret fra i gældende ledelsesstruktur. 4.3 Uddannelseschefer/udviklingsdirektør Uddannelseschef/udviklingsdirektør har ansvaret fr følgende pgaver/aktiviteter: At uddannelsernes kvalitetsarbejde udmøntes i henhld til UCN kvalitetssystem, g herunder at kvalitetsarbejdet lever p til krav defineret i: 3. Efter prfessinshøjsklelvens 12, stk. 4 gdkender bestyrelsen studierdningerne. Bestyrelsen kan bemyndige rektr til at gdkende studierdningerne. Bestyrelsen har bemyndiget/delegeret kmpetencen til at gdkende UCN s studierdninger til rektr. University Cllege Nrdjylland 5/10

6 Ramme fr kvalitetsarbejdet i relatin til videngrundlaget Ramme fr kvalitetsarbejdet i relatin til uddannelserne niveau g indhld Ramme fr kvalitetsarbejdet i relatin til at sikre relevans. At fastlægge prcedurer g krav til kvalitetsarbejdet gældende fr egent ansvarsmråde, herunder at sikre, at disse understøtter frmål g krav, der er fastlagt via de institutinelle dkumenter i UCN Kvalitetssystem. At priritere strategiske indsatser i relatin til udviklingen af kvaliteten g relevansen af mrådets uddannelser g i frhld kvalitetsmål, hvr der identificeret udfrdringer inden fr mrådet (sker primært via den årlige kvalitetsudviklingsplan). At etablere samarbejder på tværs af mråder/uddannelser m ex strategiske indsatser i relatin til kvalitetsarbejdet, hvr dette er relevant. At kvalitetsmål nedbrydes til uddannelses- g udbudsspecifikke mål, hvr dette er krævet. At der systematisk g løbende indhentes relevant g pdateret viden fra eksterne parter, sm kan anvendes i vurderingen g udvikling af uddannelsernes kvalitet g relevans. At sikre udarbejdelse g pfølgning på kvalitetsrapprter g kvalitetsudviklingsplaner inden fr eget ansvarsmråde, herunder at der følges p på resultater fra centrale undersøgelse (ex UCN Studietilfredshedsundersøgelse, Dimittendundersøgelse, Undervisningsmiljøvurdering v. act2learn) g relevant studierelateret ledelsesinfrmatin. At der på mrådet er fastlagt en rganisering af kvalitetsarbejdet med tilhørende ansvars- g arbejdsfrdeling. Organiseringen skal skabe synlighed på uddannelsesmrådet i frhld til, hvrnår g hvem der har ansvaret fr, at institutinelle samt lkalt vedtagne pgaver g aktiviteter gemmeføres. At der på uddannelser, hvr der identificeres kvalitetsmæssige udfrdringer, iværksættes indsatser g følges p herpå via den løbende dialg mellem uddannelseschef g studieleder g via de årlige kvalitetsrapprter g kvalitetsudviklingsplaner. Endvidere sikres det, at Rektratet er rienteret m udfrdringerne g håndteringen heraf. At der samles p på resultaterne fra uddannelsesevalueringer g interne kvalitetsaudits, g at resultater fra iværksatte indsatser eller knkrete handleplaner indgår i de årlige kvalitetsrapprter g kvalitetsudviklingsplaner. At bidrage med input til evalueringen af kvalitetssystemet g evalueringen af uddannelsesprteføljen, herunder at bidrage med input til udviklingen af nye uddannelser g udbud samt evt. lunkning af uddannelser/udbud. At kvalitetskulturen i mrådet understøttes g løbende udvikles. Ovenstående skal msættes i et tæt samspil med studieledere/mrådedirektører både via den løbende dialg g via møder i frmaliseret fra i gældende ledelsesstruktur. 4.4 UCN Kvalitetschef UCN Kvalitetschef har ansvaret fr følgende pgaver/aktiviteter: University Cllege Nrdjylland 6/10

7 UCN Kvalitetssystem g udviklingen heraf (evaluering af kvalitetssystemet), herunder at kvalitetssystemet sikrer viden m uddannelsernes kvalitet g relevans g understøtter at kvalitetsudfrdringer identificeres g håndteres på samtlige ledelsesniveauer. At behandle uddannelsernes g øvrige funktiners kvalitetsrapprter g kvalitetsudviklingsplaner samt sikre pfølgning på handleplanerne heri. At udarbejde indstilling m gdkendelse af uddannelsernes g øvrige funktiners kvalitetsudviklingsplaner til ansvarlig rektratsmedlem. At udarbejde plæg til institutinel kvalitetsrapprt g kvalitetsudviklingsplan til gdkendelse i Rektrat. At udarbejde plæg til institutinel evaluering af uddannelsesprteføljen til gdkendelse i Rektrat. At udarbejde plæg til institutinelle kvalitetsmål til gdkendelse i Rektrat. Ansvarlig fr planlægning g gennemførsel af interne kvalitetsaudits g uddannelsesevalueringer. At sikre at uddannelsesmråderne g øvrige administrative funktiner understøttes i relatin til pgaver vedrørende kvalitetsarbejdet samt udmøntningen af kvalitetssystemet i praksis. At tilvejebringe g frmidle relevante institutinelle analyser, evalueringer (ex UCN Studietilfredshedsundersøgelse, undervisningsmiljøvurdering g Dimittendundersøgelse) g Studierelateret ledelsesinfrmatin samt vurderer resultaterne ud fra et institutinelt perspektiv. Orientere Rektrat m status på kvalitetsarbejdet g m frhld, hvr der identificeret kvalitetsmæssige udfrdringer samt i samspil med Rektratet at sikre handling g pfølgning herpå. Ovenstående skal msættes i et tæt samspil med UCN s ledelse både via den løbende dialg g via møder i gældende rganisering af kvalitetsarbejdet samt gældende ledelsesstruktur. 4.5 Studieledere/mrådedirektører Studieledere/mrådedirektører har ansvaret fr følgende pgaver/aktiviteter: At msætte UCN Kvalitetssystem i praksis i frhld til sikre g udvikle uddannelsens videngrundlag, niveau g indhld samt relevans, herunder at sikre implementering af krav, aktiviteter g pgaver beskrevet i institutinelle rammer, prcedurer g eventuelle mrådemæssige prcedurer. At fastlægge eventuelle prcedurer g krav til kvalitetsarbejdet gældende fr eget ansvarsmråde under frudsætningen af at praksis understøtter frmål g krav, der er fastlagt via de verliggende dkumenter i UCN Kvalitetssystem. At iværksætte indsatser g følge p herpå, såfremt der på uddannelsen identificeres kvalitetsmæssige udfrdringer (eksempelvis i relatin til de kvalitetsmål, hvr måltal eller standard ikke er pnået), samt at afrapprtere til uddannelseschefen m udfrdringerne g håndteringen heraf. University Cllege Nrdjylland 7/10

8 At udarbejde g følge p på kvalitetsrapprter g kvalitetsudviklingsplaner inden fr eget ansvarsmråde. At uddannelsen kvalitetssikres, evalueres, g udvikles på baggrund af evalueringer, undersøgelser, studierelateret ledelsesinfrmatin, kvalitetsmål g viden fra eksterne parter ex dimittender, uddannelsesudvalg, relevante videnmiljøer g praktiksamarbejder. At der på afdelingen/uddannelsen/udbuddet er fastlagt en rganisering af kvalitetsarbejdet med tilhørende ansvars- g arbejdsfrdeling, så medarbejderne/underviserne kender deres pgaver g rller i kvalitetsarbejdet. Organiseringen skal skabe synlighed på uddannelsesmrådet i frhld til, hvrnår g hvem der har ansvaret fr, at institutinelle samt lkalt vedtagne pgaver g aktiviteter gemmeføres. At sikre at krav, prcedurer g metder i relatin til uddannelsens/udbuddets kvalitetsarbejde er kendte g integreret i det daglige arbejde, således at der pbygges g prethldes en fælles kvalitetskultur. At samle p på resultaterne fra uddannelsesevalueringer g interne audit, g iværksatte indsatser/ handleplaner på baggrund heraf. At understøtte udviklingen af nye uddannelser/udbud eller lukningen af uddannelser/udbud, sm minimum i frbindelse med evalueringen af uddannelsesprteføljen 4. At medarbejdere, studerende, studieråd g uddannelsesudvalg etc. inddrages i drøftelser m uddannelsens kvalitet g relevans. 4.6 Medarbejdere Kvalitetsarbejdet skal udføres i tæt samarbejde med medarbejdere i uddannelserne, hvr underviserne aktivt understøtter at: Krav til prcedurer, prcesser g aktiviteter, der fremstilles i UCN Kvalitetssystem, indfries. Særligt kan fremhæves, at underviserne er væsentlige aktører i sikring g udvikling af uddannelsens videngrundlag samt i arbejdet med evalueringen af undervisningen. Der respnderes på kvalitetsudfrdringer. Der bidrages knstruktivt til den fælles kvalitetskultur. Fr at sikre en invlverede kvalitetskultur er studieleder ansvarlig fr at medarbejderne rienteres g inddrages i drøftelserne m status på g udvikling af uddannelsernes kvalitet g relevans. På institutinelt niveau rienteres medarbejderne m status på g udvikling af kvalitet i uddannelserne gennem Hvedsamarbejdsudvalget. Desuden invlveres medarbejdere via frmelle fra såsm UCN Kvalitetsudvalg, Uddannelsesudvalg 1 g UCN s Bestyrelse. 4. Gælder fr de uddannelseschefer der har uddannelser, der ikke er ministerielt dimensineret. University Cllege Nrdjylland 8/10

9 4.7 Studerende De studerende er en vigtig part i kvalitetsarbejdet, da det er de studerende, der deltager i undervisningen g på studiet samt plever uddannelsesstedet. De studerende invlveres i kvalitetsarbejdet gennem evalueringer af studieaktiviteter (UCN studietilfredshedsundersøgelse, undervisningsevalueringer, evaluering af praktik etc.) g via løbende dialg m arbejdet med at sikre g udvikle uddannelsens kvalitet g relevans. Det frventes, at den studerende: Deltager i den løbende dialg m uddannelsens kvalitet g relevans. Deltager i evalueringer vedrørende studieaktiviteter. Bidrager knstruktivt i frhld til det videre arbejde med evalueringers resultater. Efter endt uddannelse bidrager til uddannelsens kvalitets g relevans gennem UCN s dimittendundersøgelse. På hver af grunduddannelserne er der ligeledes et studieråd, der har et særligt ansvar i frhld til knstruktivt at bidrage til kvaliteten på den enkelte uddannelse g til den fælles kvalitetskultur. Desuden invlveres de studerende via frmelle fra såsm UCN Kvalitetsudvalg, Uddannelsesudvalg, UCN Studenterfrum g UCN s Bestyrelse. 5. Organisering af kvalitetsarbejdet via kvalitetsfra Nedenstående afsnit beskriver den kvalitetsrganisering ved UCN, der understøtter kvalitetsarbejdet frankret via gældende ledelsesstruktur (jf. afsnit 2 venfr). Kvalitetsrganiseringen udgøres af en række fra samt mrådevise rganiseringer, sm har fkus på udvikling g vedligehldelse af UCN kvalitetssystem g kvalitetsarbejde. 5.1 UCN Kvalitetsudvalg Frmålet med Kvalitetsudvalget er at rådgive Rektratet g kvalitetschefen vedr. vedligehldelse g udvikling af kvalitetsarbejdet g kvalitetssystemet på institutinelt niveau ved UCN. Medlemmerne af Kvalitetsudvalget består af udvalgte repræsentanter fr; de studerende, underviserne, kvalitetsmedarbejdere g fr samtlige ledelsesniveauer. Frmand fr udvalget er rektr. UCN Kvalitetsudvalg skal i dette arbejde bidrage løbende med input, der sikrer at vedligehldelsen g udviklingen sker i verensstemmelse med lkale praksisser, frskellige perspektiver på kvalitetsarbejdet g kvalitetskulturen ved UCN. Endvidere skal Kvalitetsudvalget understøtte videndeling m kvalitetsarbejdet på tværs af rganisatinen samt bidrage med nysgerrige g undersøgende spørgsmål, der kan medvirke til at identificere svagheder g udviklingsptentialer i kvalitetssystemet g kvalitetsarbejdet ved UCN. Link til kmmissrium fr Kvalitetsudvalg University Cllege Nrdjylland 9/10

10 5.2 UCN Kvalitetsnetværk Det verrdnede frmål med netværket er via videndeling at arbejde md en fælles frståelse fr g indsigt i kvalitetsarbejde på UCN samt bidrage med nysgerrige g undersøgende spørgsmål, der kan medvirke til at identificere svagheder g udviklingsptentialer i kvalitetssystemet g kvalitetsarbejdet ved UCN. Netværket skal ligeledes være et understøttende frum fr kvalitetskulturen i UCN. Et frum, hvr netværket via systematiske dialger får mulighed fr at kble UCN s centrale strategier med lkale kvalitetsprcesser g faglige værdier g dette med fkus på åbenhed mkring de udfrdringer, sm kvalitetsarbejdet kan medføre. Drøftelser i kvalitetsnetværket danner endvidere baggrund fr input til kvalitetsudvalget. Endvidere skal netværket betragtes sm en kapacitetspbygning af viden vedrørende UCN s kvalitetsarbejde. Link til kmmissrium fr Kvalitetsnetværk 5.3 Områdernes kvalitetsrganisering Udver UCN Kvalitetsnetværk er der på uddannelsesmråderne g administrative mråder etableret diverse fra, der har til frmål at understøtte kvalitetskulturen, kvalitetsarbejdet g udmøntningen af kvalitetssystemet på det enkelte mråde. Disse frskellige fra kan ses via uddannelsesmrådernes rganisatinsdiagrammer med tilhørerende ansvars- g arbejdsfrdeling. Områdernes kvalitetsrganisering University Cllege Nrdjylland 10/10

Organisering og forankring af VIAs kvalitetsarbejde

Organisering og forankring af VIAs kvalitetsarbejde VIA University Cllege Dat: 6. juli 2015 Jurnalnummer: U0027-4-5-15 Ref.: JRJ Organisering g frankring af VIAs kvalitetsarbejde VIAs kvalitetsarbejde tager udgangspunkt i, at arbejdet med kvalitetssikring

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Funktinsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Overrdnet beskrivelse af sekretariatets arbejdspgaver Ledelsessekretariatets verrdnede frmål er at servicere g administrativt understøtte UCN s øverste ledelse

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes 01.02.2017 Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe indenfr Type 2 diabetes Titel Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe Type 2 diabetes Dat g versin D. 4. ktber 2017 versin 0.1 Gdkendelse Sekretariat Gdkendt

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

Bilag 2. Konkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metoden

Bilag 2. Konkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metoden Til Til Kpi til Styringsudvalget Inspiratin g drøftelse 17. nvember 2015 Side 1 af 11 Bilag 2. Knkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metden Baggrund: Det blanke papirs princip

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Indledning Handlingsplan 2013-2014

Indledning Handlingsplan 2013-2014 Side 2 Indledning På reginsrådets møde den 31. januar 2012 blev Plitik fr Sundhedsfrskning 2020 endeligt vedtaget med henblik på efterfølgende implementering, sm gik straks i gang med aktiviteter i 2012.

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning Grundaftalen fr Sundhedsaftalerne fr 2011-14 mfatter samarbejdet m utilsigtede

Læs mere

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden?

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden? Ansøgning Vedrørende Hvad skal vi leve af i vres lkalmråde i fremtiden? Et udviklingsprjekt mellem gymnasiale uddannelser g private g ffentlige virksmheder m bæredygtighed, cirkulær øknmi g innvatin 1.4.2014-31.12.2017

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

PLAN FOR FORTSAT DRIFT. Generel del

PLAN FOR FORTSAT DRIFT. Generel del PLAN FOR FORTSAT DRIFT Generel del Skanderbrg Kmmune 29-08-2013 Indhld 1. Indledning... 3 1.1 Lvgrundlag... 3 1.2 Frmål... 3 2. Planlægningsfrudsætninger... 4 2.1 Opbygning... 4 2.2 Plankmplekset... 4

Læs mere

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik Udkast til Indkøbsplitik fr Regin Nrdjylland Indkøbsplitik 1 INDLEDNING 2 2 FORMÅL 2 3 OMFANG AF REGION NORDJYLLANDS INDKØBSPOLITIK 3 4 INDKØBSFUNKTION 3 5 INDKØBSPROCESSEN 5 6 INDKØBSSYSTEM 5 7 INDKØB

Læs mere

Dagsorden. Dagsorden. Mødedato: Fredag, den 20. januar Starttidspunkt: Kl. 14:00. Sluttidspunkt: Kl. 16:00

Dagsorden. Dagsorden. Mødedato: Fredag, den 20. januar Starttidspunkt: Kl. 14:00. Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Dagsrden Mødedat: Fredag, den 20. januar 2017 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelkale: University Cllege Sjælland Ankerhus, Slagelsevej 70, 4180 Srø D009 Jurnalnummer: Deltagere:

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Procedure for interne kvalitetsaudits

Procedure for interne kvalitetsaudits Dokumentdato: 21. september 2015 Dokumentansvarlig: KAM Sagsnr.: Procedure for interne kvalitetsaudits 1. Formål For at fremme kvalitetsarbejdet og herunder kvalitetssystemets virke på alle niveauer i

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Konkret oplæg til organisering af IT drift og IT support af Telecare Nord i drift.

Konkret oplæg til organisering af IT drift og IT support af Telecare Nord i drift. Knkret plæg til rganisering af IT drift g IT supprt af Telecare Nrd i drift. Oplægget tager udgangspunkt i det seneste ntat af 16-6-14 der bl.a. beskriver en række principper fr Telecare Nrd, i verskriftsfrm

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget Godkendt: 20-09-2016 Revision: 06-07-2017 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

Kvalitetsledelseskrav Forundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske og miljømæssige undersøgelser. Maj 2017

Kvalitetsledelseskrav Forundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske og miljømæssige undersøgelser. Maj 2017 Kvalitetsledelseskrav Frundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske g miljømæssige undersøgelser Maj 2017 Side 2 af 8 KVALITETSLEDELSESKRAV TIL RÅDGIVERYDELSER 1 Indledning Frmålet med bilag Kvalitetsledelseskrav

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Evaluering af inklusionsindsatsen 2014

Evaluering af inklusionsindsatsen 2014 Evaluering af inklusinsindsatsen 2014 Indledning LTK har i flere år arbejdet med at sikre den bedst mulige inklusinsindsats med fkus på læring g trivsel. Det betyder at inklusinsindsatsen retter sig md,

Læs mere

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 31. juli 2007 Indstilling m rganisatinsændring af Brgmesterens Afdeling Århus Kmmune IT g Organisatinsafdelingen Brgmesterens Afdeling

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Høringssvar fra AU IT s ledergruppe i forbindelse med Forslag til beslutninger som opfølgning

Høringssvar fra AU IT s ledergruppe i forbindelse med Forslag til beslutninger som opfølgning Mdtager(e): Rektr Ntat Høringssvar fra AU IT s ledergruppe i frbindelse med Frslag til beslutninger sm pfølgning på prblemanalysen Ledergruppen i AU IT har drøftet frslaget på et seminar den 9. september

Læs mere

UCN Kvalitetspolitik og -strategi

UCN Kvalitetspolitik og -strategi Styringsdokument UCN Kvalitetspolitik og -strategi UCN Kvalitetspolitik og -strategi 1/13 Dokumentdato: 01-04-2014 Revision: 24-08-2017 1. Indledning... 2 2. Fra kvalitetspolitik og -strategi til handling...

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Rikke Maja Kromann (RMK), tlf. 7248 1093, rmk@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden v/aase Schmidt... 2

Rikke Maja Kromann (RMK), tlf. 7248 1093, rmk@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden v/aase Schmidt... 2 Dagsrden Mødedat: Tirsdag den 16. nvember 2010 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelkale: University Cllege Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Srø 2.sal Jurnalnummer: Deltagere:

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte.

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte. Standard fr Tidlig indsats i frhld til børn g unge med behv fr særlig støtte. 1. Plitiske målsætninger: Lkale løsninger Ressurcefkusering Tværfaglighed 2. Metder, indsats g initiativer til realisering

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalgsmøde

REFERAT Uddannelsesudvalgsmøde REFERAT Uddannelsesudvalgsmøde Mødetidspunkt: Mandag den 27. april 2015 kl. 12:00-15:00 Mødested: Referent Deltagere: Fraværende: Mødeleder Sfiendalsvej 60, 9200 Aalbrg SV SD 1.1.05 Mette Ryesgaard Larsen

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

kommissorier for SSP Styregruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune Børn, Familie & Uddannelse

kommissorier for SSP Styregruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune Børn, Familie & Uddannelse ADM0243E3210D esdhscan 20 11 2013 08 15 SEPBARCODE 40UID Nlklay Børn, Familie & Uddannelse Tingvej 7-4690 Haslev kmmissrier fr SSP Børn, Familie g Uddannelse Telefn 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Evaluering af de faglige koordinationsfora

Evaluering af de faglige koordinationsfora 21. december 2006 CSB j.nr. 20-067/2006 Evaluering af de faglige krdinatinsfra 2006 1. Resumé I 2004 blev der nedsat seks faglige krdinatinsfra fr at styrke netværk, krdinatin g videns- g erfaringsudveksling

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik. Skive Kommune. ::ODMA\PCDOCS\DokAjour\833868\1 1

Sammenhængende børnepolitik. Skive Kommune. ::ODMA\PCDOCS\DokAjour\833868\1 1 Sammenhængende børneplitik Skive Kmmune. ::ODMA\PCDOCS\DkAjur\833868\1 1 Indhldsfrtegnelse : Frrd. 3 Trin 1 : 4 årig plitisk g værdimæssig ramme fr den samlede indsats på børne-, unge- g familiemrådet

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse:

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse: Licensaftale Undertegnede kmmune tiltræder ICS licensaftalen Kmmunens navn g adresse Licensaftale Kntaktpersn CVR-nummer Telefnnummer Email-adresse Dat g underskrift Fr licensudbyder Licensudbyders navn:

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive NOTAT Den 24. september 2012 Manual fr tilsyn i Scialafdelingen Scialafdeling 7800 Skive Trvegade 10 7800 Skive Tlf: Fax:99155777 CVR-nr.: 29189579 sas-frv@skivekmmune.dk www.skive.dk Reference.: 779-2009-123010

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge mellem 0 16 år i Rebild Kommune

Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge mellem 0 16 år i Rebild Kommune Strategi fr udvikling af det talte g skrevne sprg hs børn g unge mellem 0 16 år i Rebild Kmmune 1 2 Indledning Med denne strategi ønsker Rebild Kmmune at understøtte g styrke den røde tråd i indsatsen

Læs mere

Institutionel evaluering af kvalitetssystemet

Institutionel evaluering af kvalitetssystemet Opsamling på resultaterne fra interne kvalitetsaudits Institutionel evaluering af kvalitetssystemet Juni 2017 26-06-2017 Institutionel evaluering af kvalitetssystemet 1. Indledning Procedure for institutionel

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Analyse af fremtidige fælleskommunale driftsfællesskaber

Analyse af fremtidige fælleskommunale driftsfællesskaber Analyse af fremtidige fælleskmmunale driftsfællesskaber 1.2 Kmmissrium Indhldsfrtegnelse Indledning... 2 Frmål g metde... 2 Prces g tidsplan... 4 Organisering... 5 Øknmi... 6 1 Indledning På møde i det

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Indhld Flkeplysningsplitik - plitik fr flkeplysende virksmhed Intrduktin side 3 Visin side 4 Målsætninger side 4 Knkretisering af målsætninger side 4 Guldbrgsund Kmmune g den Flkeplysende virksmhed side

Læs mere

Assens Kommune, januar 2008 KOMMISSORIUM FOR UDARBEJDELSE AF KOMMUNEPLAN. Assens Kommune Miljø, Teknik og Plan Indre Ringvej Aarup

Assens Kommune, januar 2008 KOMMISSORIUM FOR UDARBEJDELSE AF KOMMUNEPLAN. Assens Kommune Miljø, Teknik og Plan Indre Ringvej Aarup KOMMISSORIUM FOR UDARBEJDELSE AF KOMMUNEPLAN Assens Kmmune, januar 2008 Assens Kmmune Miljø, Teknik g Plan Indre Ringvej 2 5560 Aarup Kmmissrium fr udarbejdelse af Kmmuneplan 2009 2021 fr Assens Kmmune

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Rammebeskrivelse for evaluering af studieaktiviteter

Rammebeskrivelse for evaluering af studieaktiviteter Orientering til: Dokumentdato: 13. februar 2014 godkendt på styregruppemøde den 10. oktober 2014 Dokumentansvarlig: Senest revideret: Senest revideret af: Sagsnr.: KAM/LEL Rammebeskrivelse for evaluering

Læs mere

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen Reginernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprgram (RKKP) Intern rganisatin g pgavedeling mellem kmpetencecentrene Her beskrives alene den interne rganisatin. Fr et verblik ver hele rganisatinen mkring Reginernes

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde g handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kmmune maj 2012 Indhldsfrtegnelse Frmål fr SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars- g pgavefrdeling

Læs mere

It-plan for Valsgård Skole 2011

It-plan for Valsgård Skole 2011 It-plan fr Valsgård Skle 2011 1 Beskrivelse Grundlaget fr brug af IT i er beskrevet i Faghæfte 48. http://www.uvm.dk/~/media/publikatiner/2009/flke/faelles%20maal/filer/faghaefter/100503_it_g_ mediekmpetencer.ashx

Læs mere

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser VIA University College Dato: 1. juni 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser Politikken for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1 har

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Formålet med partnerskabet er at kvalificere og styrke: Rammerne for samarbejdet har udgangspunkt i følgende dokumenter:

Formålet med partnerskabet er at kvalificere og styrke: Rammerne for samarbejdet har udgangspunkt i følgende dokumenter: Partnerskabsaftale mellem kmmuner g Læreruddannelsen Aarhus Frmålet med partnerskabet er at kvalificere g styrke: At begge parter tager aktivt del i visinen m at udvikle dygtige, engagerede lærere i flkesklen

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG Randers & Skive STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 TILHØRSFORHOLD... 3 UDDANNELSENS MÅL, VARIGHED, STRUKTUR OG TILRETTELÆGGELSE 4 KERNEOMRÅDER... 6 UNDERVISNINGENS

Læs mere

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked Indsatsen ift. de unge er helt central fr jbcentrets virke. Det er vigtigt, at de unge får en uddannelse g efterfølgende jb, da det er den bedste frsikring

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne.

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne. Plitisk dkument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 SEL 15 Udbudsstrategi Indstilling: Direktinen indstiller, at administratinen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud g i samarbejdet

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC 10. november 2016 1 Indledning Kvalitetssikringspolitik og -strategi for Professionshøjskolen UCC har til formål at tydeliggøre

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission Værdiregelsæt er pbygget sammen med vres visin g missin Sklens visin: Flere lærer mere Østbirk skle bygger fremtiden Sklens missin: 1. Flkesklen skal udfrdre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget 21-09-2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag og de faglige miljøer...

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

Stillings- og personprofil Afdelingschef for Søterritoriet

Stillings- og personprofil Afdelingschef for Søterritoriet Stillings- g persnprfil Afdelingschef fr Søterritriet Kystdirektratet Juli 2014 [1] Opdragsgiver Adresse Stilling Refererer til Ansættelsesfrhld Kystdirektratet Kystdirektratet Højbvej 1, 7620 Lemvig Telefn

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere