O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5.64.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv."

Transkript

1 Side 1 Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv. KL FOA - Fag og Arbejde

2 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning Hvem er omfattet Hvor kan man ansættes Afgrænsning månedslønnede og timelønnede (indtil 1. august 2014).. 6 3A. Afgrænsning månedslønnede og timelønnede (fra 1. august 2014)... 7 Kapitel 2. Månedslønnede Løn Grundløn Funktionsløn Kvalifikationsløn Resultatløn Personlig løngaranti og overgangstillæg Funktionærlov Deltidsbeskæftigelse Pension ATP Frit valg Arbejdstid Koloniophold og ferierejser for grupper Barns 1. og 2. sygedag Tjenestefrihed Tavshedspligt Opsigelse Øvrige ansættelsesvilkår (månedslønnede) Kapitel 3. Timelønnede Løn, lønberegning og lønudbetaling Pension Arbejdstid Opsigelse og sygdom Øvrige ansættelsesvilkår (timelønnede) Kapitel 4. Pædagogstuderende Løn og lønberegning Arbejdstid Mer- og overarbejde Sygdom, barns 1. og 2. sygedag Opsigelse Øvrige ansættelsesvilkår (pædagogstuderende) Kapitel 5. Ikrafttræden og opsigelse Ikrafttræden og opsigelse Protokollat 1 Vedrørende Hjemme-hos pædagoger og hjemmevejledere, hvis daglige tjeneste unddrager sig kontrol...29 Protokollat 2 Hjemme-hos -pædagoger...30

3 Side 3 Vedrørende løn- og øvrige ansættelsesvilkår for Hjemme-hos pædagoger, der ansættes i Københavns Kommune til varetagelse af midlertidige støtteforanstaltninger, der udføres i klienters hjem, i medfør af bestemmelserne i 52 i lov om social service og 83 og 84 i lov om aktiv socialpolitik Protokollat 3 - Vedrørende dobbeltansættelse Protokollat 4 - Individuel kompetenceudvikling/udviklingsplan Formål Udviklingsplan og opfølgning Drøftelse Protokollat 5 - Aftale om vilkår for ansatte i fleksjob...34 Protokollat 6 Aftaler om nedgang i kontantløn ved indgåelse af lokale aftaler om personalegoder...36 Protokollat 7 Særlige bestemmelser vedrørende pædagogisk personale ved Frederiksberg Kommunes boformer A. Institutioner B. Uddannelser Grundløn Kvalifikationsløn mellemledere (særlige bestemmelser) Grundløn basisstillinger (særlige bestemmelser) Funktionsløn Kvalifikationsløn Bilag A Oversigt over uddannelser...43 Bilag B 2003-indplacering...44 Grundløn og indplacering pr 1. april Bilag C Vejledende bilag om Aftaler i Protokollat om generelle ansættelsesvilkår (04.00)...46

4 Side 4 Kapitel 1. Områdeafgrænsning 1. Hvem er omfattet Overenskomsten omfatter: 1. omsorgs- og pædagogisk uddannet personale mv., jf. Bilag A, og 2. pædagogstuderende i lønnet praktik, jf. Kapitel 4, som er ansat 3. ved de i overenskomsten omfattede stillinger i Københavns Kommune, jf. 2, og 4. boformer i Frederiksberg Kommune, jf. Protokollat 6. Med pædagogstuderende i lønnet praktik forstås pædagogstuderende i lønnet praktik jf. lov nr. 315 af 19. april 2006 om uddannelsen til professionsbachelor som pædagoger. Det bør ved opslag af stillinger som afdelingsleder, stedfortræder for forstander, stedfortræder for leder, overlærer (viceforstander) anføres, at uddannelsen gerne ses suppleret med årskursus fra Socialpædagogisk Højskole. Stk. 3 Såfremt overenskomstens parter er enige herom, kan andre end de i Bilag A nævnte uddannelser omfattes af overenskomsten. Stk. 4 Efter aftale mellem Københavns Kommune og den lokale afdeling af FOA Fag og Arbejde (dvs. Landsforeningen for Socialpædagoger) kan der i det konkrete ansættelsesforhold dispenseres fra uddannelseskravene. Dette gælder dog ikke ved ansættelse på de følgende områder: 1. 2, stk. 1, A, punkt 4) 2. 2, stk. 1, C, punkt 2) Stk. 5 Ansættelse af uddannede plejere samt social- og sundhedsassistenter ved bofællesskaber for sindslidende kan ske efter denne overenskomsts bestemmelser. Ansættelse kan finde sted uden aftale med FOA Fag og Arbejde i henhold til stk. 2. Hvis der ansættes personer uden uddannelse som folkeskolelærer i stillingen som overlærer (viceforstander), forudsættes det, at ansvaret for skoleundervisningen pålægges forstanderen, såfremt denne har en uddannelse som folkeskolelærer, eller en anden lærer/overlærer.

5 Side 5 Personer, der ikke opfylder overenskomstens uddannelseskrav, kan kun ansættes efter aftale med FOA Fag og Arbejde/Landsforeningen for Socialpædagoger. Stk. 6 []Overenskomsten omfatter ikke: 1. Tjenestemænd og reglementsansatte Bestemmelsen forhindrer ikke, at der i henhold til denne overenskomst kan ske ansættelse af personer med orlov fra en tjenestemandsstilling. Eventuel ansættelse sker tidsbegrænset og max. i 5 år, således at den ophører senest ved orlovsperiodens udløb. Den pågældende optjener kun løn- og pensionsanciennitet i det ene ansættelsesforhold. 2. Ledere og souschefer ved institutioner, der i Københavns Kommune drives i henhold til lov om social service 110.[] 2. Hvor kan man ansættes Overenskomsten omfatter socialpædagoger mv. ved de i punkt A, B og C nævnte kommunale institutioner og tilbud samt ansatte i Københavns Kommune beskæftiget som: 1) hjemmevejleder, beskæftiget med opgaver i henhold til 81, 101 og 102 i lov om social service, samt specialrådgivning og vejledning til personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 2) hjemme-hos pædagog til varetagelse af midlertidige støtteforanstaltninger, der udføres i klienters eget hjem i medfør af bestemmelserne i 52 i lov om social service og 83 og 84 i lov om aktiv socialpolitik. Overenskomsten omfatter ikke støttefunktioner i forbindelse med børns skoleundervisning eller døgninstitutionsophold. Overenskomsten omfatter endvidere ikke støttefunktioner, der udføres i daginstitutioner. 3) børne- og ungdomskonsulent til i henhold til bestemmelserne i lov om social service at varetage støtte til lokalforvaltningen i sager om børn og unge samt vurdere anbringelser af børn og unge uden for eget hjem og udøvelse af de deraf følgende tilsyn. 4) ansat i stillinger med særlige arbejdsområder/funktioner, der ikke er dækket af ovenstående områder for personale med en pædagogisk uddannelse, og hvor der ved ansættelsen af den pågældende er lagt vægt på de faglige og teoretiske kvalifikationer vedkommende har erhvervet sig i kraft af den pædagogiske uddannelse. A. Botilbud mv. 1) Botilbud for personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. lov om social service 107 og 108, herunder sådanne opgaver, der organisatorisk og ledelsesmæssigt hører under disse institutioner. 2) Institutioner og botilbud til behandling af stofmisbrugere. 3) Institutioner og botilbud for sindslidende. 4) Plejehjem, herunder Socialpsykiatriske bocentre/bosteder.

6 5) Hjemløse-tilbud. B. Døgninstitutioner Side 6 1) Døgninstitutioner for børn og unge jf. lov om social service 67 stk. 1 og stk. 3, herunder institutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt sådanne opgaver, der organisatorisk og ledelsesmæssigt hører under disse institutioner. []Pædagoguddannede, ansat i stilling som værkstedsassistent med faglig relevant uddannelse, samt ikke-pædagogisk uddannet personale ved de i C, punkt 2 nævnte institutioner er omfattet af Overenskomst for ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder (44.01).[] C. Aktivitets- og samværstilbud 1) Aktivitets- og samværstilbud for voksne personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. lov om social service 103 og 104, herunder sådanne opgaver, der organisatorisk og ledelsesmæssigt hører under disse institutioner. 2) []Værksteder for personer med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne samt revalideringsinstitutioner og beskyttede værksteder under Københavns Kommune. Ved ansættelsen efter C, punkt 2 forudsættes gennemført uddannelse til pædagog. Pædagoguddannede, ansat i stilling som værkstedsassistent med faglig relevant uddannelse, samt ikke-pædagogisk uddannet personale ved de i C, punkt 2 nævnte institutioner er omfattet af Overenskomst for ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder (44.01).[] 3. Afgrænsning månedslønnede og timelønnede (indtil 1. august 2014) Omsorgs- og pædagogisk uddannet personale, jf. Bilag A, som 1. har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på mindst 8 timer og 2. er ansat til mere end 1 måneds beskæftigelse, aflønnes med månedsløn, jf. Kapitel 2. Mere end 1 måneds beskæftigelse er fx ansættelse fra 1. november til og med 1. december samme år eller ansættelse fra 16. januar til og med 16. februar samme år. Omsorgs- og pædagogisk uddannet personale, jf. Bilag A, som 1. har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på under 8 timer, eller 2. er ansat til højst 1 måneds beskæftigelse, aflønnes med timeløn, jf. Kapitel 3.

7 Stk Side 7 Højst en måneds beskæftigelse er fx ansættelse fra 1. november til og med 30. november samme år eller ansættelse fra 16. januar til og med 15. februar samme år. Opmærksomheden henledes på, at ansættelse på timeløn i henhold til nærværende overenskomst kræver opfyldelse af de samme uddannelseskrav, som gælder ved ansættelse på månedsløn. Pædagogstuderende under lønnet praktik ved de af overenskomsten omfattede institutioner, jf. 2, aflønnes med månedsløn, jf. Kapitel 4. Diakonelever fra den pædagogiske diakonuddannelse (fra Diakonhøjskolen i Aarhus) samt elever, der gennemgår Rudolf Steiner uddannelsen, er omfattet af overenskomsten i de perioder, hvor de er i praktik. 3A. Afgrænsning månedslønnede og timelønnede (fra 1. august 2014) [2014]Omsorgs- og pædagogisk uddannet personale, jf. Bilag A, som er ansat til mere end 1 måneds beskæftigelse, aflønnes med månedsløn, jf. Kapitel 2. Mere end 1 måneds beskæftigelse er fx ansættelse fra 1. november til og med 1. december samme år eller ansættelse fra 16. januar til og med 16. februar samme år. Omsorgs- og pædagogisk uddannet personale, jf. Bilag A, som er ansat til højst 1 måneds beskæftigelse, aflønnes med timeløn, jf. Kapitel 3. Stk. 3 Bemærkning Højst en måneds beskæftigelse er fx ansættelse fra 1. november til og med 30. november samme år eller ansættelse fra 16. januar til og med 15. februar samme år.[2014] Opmærksomheden henledes på, at ansættelse på timeløn i henhold til nærværende overenskomst kræver opfyldelse af de samme uddannelseskrav, som gælder ved ansættelse på månedsløn. Pædagogstuderende under lønnet praktik ved de af overenskomsten omfattede institutioner, jf. 2, aflønnes med månedsløn, jf. Kapitel 4. Diakonelever fra den pædagogiske diakonuddannelse (fra Diakonhøjskolen i Aarhus) samt elever, der gennemgår Rudolf Steiner uddannelsen, er omfattet af overenskomsten i de perioder, hvor de er i praktik.

8 Kapitel 2. Månedslønnede Side 8 4. Løn Lønnen består af 4 elementer: 1. Grundløn, jf Funktionsløn, jf Kvalifikationsløn, jf Resultatløn, jf. 8. Omsorgs- og pædagogisk uddannet personale er omfattet af: 1. Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område (09.06). 2. Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse (09.20). 3. Aftale om gennemsnitsløngaranti (09.21). Stk. 3 Lønnen til deltidsbeskæftigede beregnes som en forholdsmæssig del af lønnen til fuldtidsbeskæftigede. Stk. 4 Medmindre andet er anført, er samtlige tillæg pensionsgivende, årlige og i 31/ niveau. Stk. 5 Lønnen udbetales månedsvis bagud. Ansatte, der umiddelbart forud for ansættelse efter denne overenskomst har været forudlønnet, bevare retten til forudløn. Stk. 6 De ansatte får en specificeret oversigt over den udbetalte løn samt evt. indbetalte pensionsbidrag. Følgende tekst skal stå på specifikationen: 1/3 af det samlede pensionsbidrag er egetbidraget. 5. Grundløn Grundlønnen dækker de funktioner konsulentgruppen er i stand til at varetage som nyudnævnt/nyansat konsulent. Grundlønnen dækker de funktioner basisgruppen er i stand til at varetage som nyuddannet/nyansat i en basisstilling. Grundlønnen er: Stillingsbetegnelse Løntrin pr. 1. april 2013 Løntrin pr. 1. januar 2014

9 Side 9 1. Overlærer (viceforstander) ved de under 2 stk. 1, B kr. eller kr. eller nævnte institutioner med intern skolefunktion kr kr. 2. Viceforstander ved institutioner med mere end kr. eller kr. eller døgnpladser kr kr. 3. Stedfortræder for forstander ved de under 2 stk. 1 A kr. eller kr. eller 1) og B nævnte institutioner kr kr. 4. Afdelingsleder, der er stedfortræder for forstander ved kr. eller kr. eller de under 2 stk. 1 A 1) og B-nævnte institutioner kr kr. 5. Stedfortræder for leder ved de under 2 stk. 1 A kr kr. 2)nævnte institutioner 6. Afdelingsleder, der er stedfortræder for leder ved de kr kr. under 2 stk. 1 A 2)nævnte institutioner 7. Afdelingsleder ved selvstændige afdelinger ved de under 2 stk. 1 A 1), 2) og B nævnte institutioner kr kr. 8. Stedfortræder for institutionsleder ved de under 2 stk kr kr. 1 C nævnte institutioner 9. Dagcenter-/daghjemsleder ved de under 2 stk. 1 C kr kr. nævnte institutioner 10. Afdelingsleder kr kr. 11. Børne- og ungdomskonsulenter kr kr. 12. Socialpædagog kr. [] kr.[] 13. Hjemmevejleder kr. [] kr.[] 14. Hjemme-hos pædagog kr. [] kr.[] 15. Faglærer ved de under 3 nævnte institutioner kr. [] kr.[] Lønseddeltekst: Grundløn og tillæg til grundløn Ansatte med mulighed for indplacering på forskellige grundlønsniveauer indplaceres efter lokal aftale. Stk. 3 For mellemledere, der var ansat pr. 31. marts 2003 og til hvem arbejdsgiver valgte at give grundlønsforbedringen pr. 1. april 2003 som et pensionsgivende tillæg svarende til forskellen mellem gammel og ny grundløn jf. overenskomst , stk. 3 (se Bilag 2), er grundlønnen mindst: Stillingsbetegnelse Løntrin pr. 1. april Overlærer (viceforstander) ved de under 2, stk. 1 B nævnte institutioner med intern skolefunktion Viceforstander ved institutioner med mere end 100 døgnpladser Stedfortræder for forstander ved de under 2 stk. 1 A 1) og B nævnte institutioner Afdelingsleder, der er stedfortræder for forstander ved de under 2 stk. 1 A 1) og B nævnte institutioner Stedfortræder for leder ved de under 2 stk. 1 A 2) nævnte institutioner Afdelingsleder, der er stedfortræder for leder ved de under 2 stk. 1 A 2) nævnte institutioner Afdelingsledere ved selvstændige afdelinger ved de under 2 stk. 1 A 1). 2) og B nævnte institutioner kr. eller kr kr. eller kr. eller kr. eller kr. eller kr kr.

10 Side Stedfortræder for institutionsleder ved de under kr. stk. 1 C nævnte institutioner 9. Dagcenter-/daghjemsleder ved de under 2 stk. 1 C kr. nævnte institutioner 10. Afdelingsleder kr. Grundlønstillægget bevares uændret. Lønseddeltekst: Grundløn Som Bilag B er vedlagt en oversigt over grundlønninger og indplacering pr. 1. april Funktionsløn Funktionsløn ydes ud over grundlønnen og eventuel kvalifikationsløn. Funktionsløn baseres på de funktioner (arbejds- og ansvarsområder), der er knyttet til den enkelte stilling/gruppe af stillinger. Funktionerne skal være særlige funktioner, der ligger ud over de funktioner, der forudsættes varetaget for grundlønnen. Til ansatte ydes følgende tillæg: For ansatte der er grundlønsindplaceret efter 5, stk. 3, er den tilknyttede minimumsgrundløn til gældende tillæg angivet i parentes Stillingsbetegnelse Grundløn Mellemleder-/konsulentgruppen Overlærer (viceforstander) ved de under 2 stk. 1 B nævnte institutioner med Grundløn 41 (39) intern skolefunktion Grundløn 35 (32) (Lønseddeltekst:F-tillæg v.forstander) Viceforstander ved institutioner med Grundløn 41 (39) mere end 100 døgnpladser Grundløn 35 (32) (Lønseddeltekst:F-tillæg v.forstander) Stedfortræder for forstander ved de under 2 stk. 1 A 1) og B nævnte institutioner Grundløn 35 (32) Grundløn 41 (39 (Lønseddeltekst:F-tillæg stedfort.) Afdelingsleder, der er stedfortræder for forstander ved de under 2 stk. 1 A 1) Grundløn 41 (39) og B nævnte institutioner Grundløn 35 (32) (Lønseddeltekst:F-tillæg afd.leder) Stedfortræder for leder ved de under 2 stk. 1 A 2) nævnte institutioner Grundløn 35 (32) Stedfortræder for leder ved de under 2 stk. 1 A 2) nævnte institutioner (metadonlaboratorium) Grundløn 35 (32) (Lønseddeltekst:F-tillæg stedfort.) Afdelingsleder, der er stedfortræder ved de under 2 stk. 1 A 2)nævnte institutioner Grundløn 35 (32) (Lønseddeltekst: F-tillæg afd.leder) Afdelingsleder ved selvstændige afdelinger ved de under 2 stk. 1 A 1), 2) og Grundløn 35 (32) B nævnte institutioner Tillæg kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr.

11 (Lønseddeltekst:F-tillæg afd.leder) Stedfortræder for institutionsleder ved de under 2 stk. 1 C nævnte institutioner (Lønseddeltekst:F-tillæg stedfort.) Dagcenter-/daghjemsleder ved de under 2 stk. 1 C nævnte institutioner (Lønseddeltekst:F-tillæg dag-leder) Afdelingsleder (Lønseddeltekst:F-tillæg afd.leder) Grundløn 35 (32) Grundløn 35 (32) Grundløn 33 (30) kr kr kr Side 11 Stk. 3 Til børne- og ungdomskonsulenter er aftalt telefongodtgørelse svarende til den faste abonnementsafgift samt indtil 375 kr. pr. kvartal i tilfælde, hvor de ansatte kan benytte kontorfaciliteter stillet til rådighed af kommunen. I øvrige tilfælde ydes i stedet refusion af samtaleudgifterne efter fremsendt regning. Lønseddeltekst: Telefongodtgørelse Stk. 4 Til hjemmevejledere med koordinerende opgaver ydes et tillæg på kr. Lønseddeltekst: Koord.opgaver Stk. 5 Til ansatte ydes følgende tillæg: a) Til ansatte på lukkede/sikrede afdelinger ydes et tillæg, der mindst udgør kr. Lønseddeltekst: Lukket-sikret afd. b) Til ansatte ved Københavns kommunes plejehjem, hvor det øvrige personale har krav på tøjpenge, ydes et ikke-pensionsgivende tillæg, der mindst udgør kr. årligt (ureguleret). Lønsedeltekst: Tøjpenge c) Til ansatte, der har ansvaret for vejledning og undervisning af praktikanter på institutionen, skal der lokalt aftales et tillæg. Lønseddeltekst: Praktikvejl.tillæg Stk. 6 Funktionsløn aftales i øvrigt lokalt på grundlag af de funktioner, som ansatte varetager. Funktionsløn ydes som pensionsgivende tillæg eller ved oprykning til højere løntrin. Funktionsløn kan også anvendes til at honorere for elementer, der traditionelt har været honoreret med arbejdstidsbestemte ydelser eller arbejdsbestemte tillæg eller lignende, jf. aftale om konvertering af ulempetillæg (04.86). Funktionsløn kan anvendes til personalegrupper og enkelte ansatte. Funktionsløn er en varig eller en midlertidig løndel. Den lokale aftale om funktionsløn kan indebære en stillingsmæssig klassificering (lønfastsættelse) af stillingen, således at stillingen slås op med en forud fastsat funktionsløn. Midlertidige lønforbedringer omfatter:

12 a. tidsbegrænsede aftaler Side 12 b. aftaler, hvor lønforbedringen er knyttet til en betingelse, og hvor det af parterne kan konstateres, om betingelsen fortsat er opfyldt. Funktionsløn, der ydes i form af tillæg aftalt den 1. juni 2002 eller senere, herunder tillæg aftalt med ikrafttræden fra 1. april til 31. maj 2002, er pensionsgivende. Tidligere aftalte ikke-pensionsgivende tillæg bevarer denne status, medmindre andet aftales. 7. Kvalifikationsløn Kvalifikationsløn ydes ud over grundløn og eventuel funktionsløn. Kvalifikationsløn baseres på den enkelte ansattes kvalifikationer. Kvalifikationsløn tager udgangspunkt i objektive forhold som eksempelvis uddannelse og erfaring. Ansatte i basisstillinger, der har opnået 6 års sammenlagt beskæftigelse på grundlag af grunduddannelsen, indplaceres på løntrin 30. Lønseddeltekst: Erfaring 6 år Efter 10 års sammenlagt beskæftigelse indplaceres den ansatte på løntrin 34. Lønseddeltekst: Erfaring 10 år Stk. 3 Kvalifikationsløn aftales i øvrigt lokalt på grundlag af den ansattes kvalifikationer. Kvalifikationsløn ydes som pensionsgivende tillæg eller ved oprykning til højere løntrin. Kvalifikationsløn kan anvendes til personalegrupper og enkelte ansatte. Kvalifikationsløn er en varig løndel for den enkelte ansatte, medmindre andet særligt aftales. Kvalifikationsløn, der ydes i form af tillæg aftalt den 1. juni 2002 eller senere, herunder tillæg aftalt med ikrafttræden fra 1. april til 31. maj 2002, er pensionsgivende. Tidligere aftalte ikke-pensionsgivende tillæg bevarer denne status, medmindre andet aftales. 8. Resultatløn Resultatløn ydes ud over grundløn og en eventuel funktionsløn og/eller kvalifikationsløn. Resultatløn baseres på opfyldelse af mål af enten kvantitativ eller kvalitativ karakter. Resultatløn aftales lokalt. Resultatløn kan anvendes til grupper af ansatte og enkelte ansatte. Resultatløn kan ydes som engangsbeløb eller som midlertidige tillæg. Resultatløn er ikke-pensionsgivende, medmindre andet aftales. Det er ikke en forudsætning for at indgå aftale om anvendelse af resultatløn, at den indsats, der honoreres, på forhånd er målsat. Resultatløn kan fx også gives i form af en individuel eller kollektiv bonuslignende ordning.

13 Side Personlig løngaranti og overgangstillæg Ansatte efter denne overenskomst, som var ansat henholdsvis den 31. marts 1998 og den 31. marts 2000 i forbindelse med gruppens overgang til ny løndannelse, bevarede i denne forbindelse som minimum deres hidtidige samlede faste løn inklusiv tillæg, herunder fx tillæg af decentral løn (personlig løngaranti). Denne personlige løngaranti gælder så længe pågældende er ansat i samme stilling, som de var ansat i ved overgangen til ny løndannelse. Ændres beskæftigelsesgraden reguleres den personlige løngaranti tilsvarende. Ansatte efter denne overenskomst, der oppebærer overgangstillæg ydet i forbindelse med overgangen til ny løndannelse pr. 1. april 1998 eller pr. 1. april 2000, bibeholder disse tillæg uændret under den pågældendes ansættelse i kommunen, dog bortset fra situationer, hvor den pågældende ansættes i en stilling på et andet grundlønstrin. Overgangstillægget kan ikke modregnes i kvalifikations- og funktionsløn og udligningstillæg, ligesom det ikke indgår i vurderingen af, hvilken funktions- og kvalifikationsløn, der skal aftales for den pågældende fremover. 10. Funktionærlov For ansatte gælder vilkår efter funktionærlovens bestemmelser, medmindre der er aftalt afvigelser herfra, jf. 20 Opsigelse og 21 Øvrige ansættelsesvilkår. Ansatte, som ikke er omfattet af funktionærlovens anvendelsesområde, er tillagt funktionærstatus ved aftale. Bestemmelsen betyder eksempelvis, at alle månedslønnede ansatte har ret til løn under fravær på grund af sygdom, (jf. funktionærlovens 5), værnepligt, (jf. funktionærlovens 6), fratrædelsesgodtgørelse, (jf. funktionærlovens 2a) samt efterløn, (jf. funktionærlovens 8). Hvor der i funktionærloven anvendes begrebet uafbrudt beskæftigelse og ansættelsestid, beregnes denne som hidtidig opsigelsesanciennitet. 11. Deltidsbeskæftigelse For deltidsbeskæftigede reduceres samtlige ovenfor nævnte løndele i forhold til den nedsatte arbejdstid, med mindre andet aftales lokalt. For deltidsbeskæftigede Hjemmehos pædagoger og hjemmevejledere, hvis daglige tjeneste unddrager sig kontrol, reduceres løn i henhold til Protokollat 1 ligeledes forholdsmæssigt. Deltidsbeskæftigede, som ud over den aftalte faste tjenestetid udfører tjeneste, der ikke betragtes som overarbejde, honoreres enten med tilsvarende frihed eller med normal timeløn (1/1924). Tjeneste ud over den arbejdstids-norm, der er gældende for institutionens fuldtidsansatte, betragtes som overarbejde. For Hjemme-hos pædagoger og hjemmevejledere, hvis daglige tjeneste unddrager sig kontrol, børne- og ungdomskonsulenter samt pædagoger i særlige stillinger gælder bestemmelserne i 15 og Protokollat 1.

14 Side Pension Ansættelsesmyndigheden opretter pensionsordning i Pen-Sam Liv forsikringsaktieselskab for april december 2013: ansatte, som: a) er fyldt 21 år og har mindst 1 års sammenlagt forudgående beskæftigelse i kommuner, amter og regioner (mindst 8 timer i gennemsnit pr. uge) inden for de seneste år. b) er fyldt 23 år. Dokumentationspligten for forudgående amtslig/regional/kommunal beskæftigelse påhviler den ansatte. For optjening af karensperioden se Aftale om pensionsordning for visse ansatte i kommuner (Opsamlingsordningen) (26.01) med tilhørende administrationsgrundlag (26.02). Kommunen kan beslutte, at anden offentlig beskæftigelse kan indgå i beregningen af karensperioden. 2. []Pr. 1. januar 2014: a) ansatte som har gennemført uddannelsen til pædagog b) ansatte uden en pædagogisk uddannelse, som er fyldt 21 år Med ansatte uden pædagogisk uddannelse menes personer, som er ansat efter overenskomsten på dispensation eller med anden uddannelsesmæssig baggrund.[] Det samlede pensionsbidrag udgør for basisgruppen (socialpædagoger, hjemmevejledere, hjemme-hos -pædagoger og faglærere): a) 14,31% [](pr. 1. januar 2014: 14,43%)[], hvis den ansatte vælger pensionsforhøjelse, jf. 14, b) 14,00%, hvis den ansatte vælger løntillæg, jf. 14, af de pensionsgivende løndele. Det samlede pensionsbidrag udgør for børne- og ungdomskonsulenter: april 31. december 2013: 14,86% 2. []Pr. 1. januar 2014: a) 14,98%, hvis børne- og ungdomskonsulenten vælger pensionsforhøjelse, jf. 14 b) 14,86%, hvis børne- og ungdomskonsulenten vælger tillæg, jf. 14 af de pensionsgivende løndele.[]

15 Side 15 Det samlede pensionsbidrag udgør for personer omfattet af 6, stk. 2 nr (mellemledere): april 31. december 2013: 14,50% 2. []Pr. 1. januar 2014: a) 14,62%, hvis mellemlederen vælger pensionsforhøjelse, jf. 14, b) 14,50%, hvis mellemlederen vælger løntillæg, jf. 14 af de pensionsgivende løndele.[] Egetbidraget udgør 1/3 af det samlede pensionsbidrag. Pensionsordningen oprettes med virkning fra den 1. i den måned, hvor alle betingelserne efter stk. 1 er opfyldt i hele måneden. Stk. 3 Bestemmelserne i 12 om pension gælder ikke for pensionerede tjenestemænd fra staten, amter/regioner, kommuner og statsfinansierede eller koncessionerede virksomheder, pensionerede reglementsansatte og andre, der får egenpension eller understøttelse fra en pensionsordning, det offentlige har ydet bidrag til. Stk. 4 Grundløn er pensionsgivende. Funktions- og kvalifikationsløn er pensionsgivende, med mindre andet er aftalt, jf. dog bemærkninger til 6, stk. 6, samt 7, stk. 3. Eventuel pension af resultatløn følger af 8. Pensionen beregnes af de pensionsgivende løndele. Hvis funktions- og/eller kvalifikationsløn ydes ved indplacering på et højere løntrin, beregnes pensionen i forhold til det højere løntrin. Hvis funktions- og/eller kvalifikationsløn ydes i form af pensionsgivende tillæg, beregnes pensionsbidraget af dette tillæg. Stk. 5 For deltidsansatte, som er berettiget til pension, er betalt merarbejde pensionsgivende. Pensionen beregnes af de pensionsgivende løndele. Stk. 6 Ansættelsesmyndigheden indbetaler pensionsbidraget til Pen-Sam Liv forsikringsaktieselskab, Jørgen Knudsensvej 2, 3520 Farum. Pensionsbidraget indbetales månedsvis i tilknytning til lønudbetalingen. Ansatte efter overenskomsten, som var ansat før udsendelsen af nærværende overenskomst, og som før denne dato fik indbetalt pensionsbidrag til Kommunernes Pensionsforsikring, PKA eller PFA (KFS-ordningen) får stadig indbetalt pensionsbidrag til pågældende pensionskasse som en personlig ordning, med mindre den ansatte skriftligt tilkendegiver overfor arbejdsgiveren, at vedkommende ønsker at overgå til Pen-Sam Liv forsikringsaktieselskab. Kommunernes Pensionsforsikring Tuborg Havnevej Hellerup

16 PKA Tuborg Boulevard Hellerup PFA-Pension Marina Park Sundkrogsgade København Ø Side 16 Stk. 7 Den ansattes rettigheder er fastsat i de vedtægter, som overenskomstens parter har aftalt om pensionsordningen. Stk. 8 Der tilkommer udover de i stk. 2 og 7 nævnte pensionsbidrag ikke den ansatte nogen ret til pension eller understøttelse fra arbejdsgiveren. Stk. 9 Pensionsforbedringer kan aftales lokalt ved anvendelse af lokal løndannelse. Pensionsforbedringer kan aftales som forhøjelse af pensionsbidrag efter stk. 2, og/eller nedsættelse eller evt. bortfald af karensbestemmelserne i stk Hvis en ansat ønsker en større indbetaling til sin pensionsordning ved samtidig at få sin løn reduceret tilsvarende, har ansættelsesmyndigheden pligt til at imødekomme et sådant ønske. Den ansatte skal skriftligt oplyse ansættelsesmyndigheden om: a) Størrelsen af den forhøjede indbetaling enten i form af et fast kronebeløb eller med en procent af den pensionsgivende løn. b) I hvilken periode forhøjelsen skal indbetales. Med henblik på lettest mulig administration af frivillige pensionsindbetalinger kan ansættelsesmyndigheden fastsætte procedurer for disse, som fx tidspunkt for fremsættelse af anmodninger og ændringer af indbetalinger mv. 1 For ansatte, der er fyldt 70 år, udbetales pensionsbidraget som et beløb, medmindre den ansatte ønsker bidraget indbetalt til pensionsordningen eller at købe frihed. Ved udbetaling betales beløbet månedsvis, og der gælder følgende: a) Der ydes ikke særlig feriegodtgørelse af dette beløb. b) Beløbet er i aktuelt niveau og er ikke pensionsgivende. c) Beløbet indgår ikke ved beregning af overarbejds- eller merarbejdsbetaling. Ved køb af frihed foretages lønfradrag efter bestemmelserne i 3, stk. 1 i Aftale om lønberegning/lønfradrag for månedslønnet personale. Ønske om indbetaling til pensionsordning eller køb af frihed rettes til ansættelsesmyndigheden og kan tidligst ændres efter et år.

17 13. ATP For ansatte gælder følgende ATP-satser: Side 17 A-sats Antal timer pr. måned Egetbidrag pr. måned Arbejdsgiverbidrag pr. måned > 117 timer 90,00 kr. 180,00 kr. > 78 timer og < 117 timer 60,00 kr. 120,00 kr. > 39 timer og < 78 timer 30,00 kr. 60,00 kr. 14. Frit valg Basispersonale (socialpædagoger, hjemmevejledere hjemme-hos -pædagoger og faglærere) kan vælge mellem udbetaling eller pension for den del af pensionsbidraget som overstiger 14,00%. []Med virkning fra 1. januar 2014 kan børne- og ungekonsulenter vælge mellem udbetaling eller pension for den del af pensionsbidraget, som overstiger 14,86%[]. []Med virkning fra 1. januar 2014 kan mellemledere vælge mellem udbetaling eller pension for den del af pensionsbidraget, som overstiger 14,50%[]. Ved udbetaling, betales beløbet månedsvis samtidig med lønudbetalingen, og der gælder følgende: a) Der ydes ikke særlig feriegodtgørelse af dette beløb b) Beløbet er i aktuelt niveau og er ikke pensionsgivende c) Beløbet indgår ikke ved beregning af overarbejds- og merarbejdsbetaling. Lønseddeltekst: Fritvalgstillæg Stk. 3 Foretages intet aktivt tilvalg, ydes udbetaling. Stk. 4 []Allerede ansatte, som pr. 1. januar 2014 omfattes af en fritvalgsordning, jf. stk. 1, giver senest på en af ansættelsesmyndigheden fastsat dato skriftlig besked til ansættelsesmyndigheden om, hvorvidt de ønsker et kontant beløb eller en pensionsforhøjelse.[] Nyansatte giver skriftlig besked om valg ved ansættelsen. Hvis en ansat på et senere tidspunkt ønsker at ændre sit valg, kan den ansatte på eget initiativ meddele ansættelsesmyndigheden dette skriftligt. Ændringen kan gennemføres pr. 1. januar, og meddelelse herom gives senest 1. oktober året før. Ansættelsesmyndigheden kan inden for de givne rammer fastsætte procedurer for de ansattes valg.

18 15. Arbejdstid Side 18 Aftale vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv. (64.11) gælder, jf. dog stk For Hjemme-hos pædagoger og hjemmevejledere gælder følgende: Hjemme-hos pædagoger og hjemmevejledere, hvis daglige tjeneste unddrager sig kontrol, omfattes ikke af visse af den i stk. 1 nævnte aftales bestemmelser. For disse gælder Protokollat 1. Det kan aftales lokalt, at ansatte i andre basisstillinger hvis daglige tjeneste unddrager sig kontrol, omfattes af Protokollat 1. Stk. 3 For Børne- og Ungdomskonsulenter gælder følgende: Den i 5 anførte løn forudsætter fuldtidsbeskæftigelse, hvormed forstås en gennemsnitlig ugentlig arbejdstidsnorm på 37 timer. Denne løn indeholder betaling for de med stillingen som børne- og ungdomskonsulent forbundne ulemper vedrørende forekommende arbejde uden for den normale arbejdstid, delt tjeneste mv. Det præciseres, at Børne- og Ungdomskonsulenter ikke er omfattet af den i stk. 1 nævnte aftale. De er endvidere ikke omfattet af overenskomstens protokollat 1, med mindre andet aftales lokalt. Stk. 4 For Hjemme-hos pædagoger gælder følgende: Som overarbejde betragtes tjeneste, der pålægges en Hjemme-hos pædagog, udover den gældende gennemsnitlige ugentlige arbejdstidsnorm på 37 timer, idet arbejdstiden opgøres for en nærmere aftalt periode, der ikke må være under 4 uger og ikke over 6 uger. Stk. 5 For pædagoger i særlige stillinger gælder følgende: Arbejdstidens placering fastsættes efter lokal forhandling. Der skal lokalt tages stilling til, hvordan arbejde på særlige tidspunkter honoreres. Honoreringen fastsættes som et funktionstillæg. 16. Koloniophold og ferierejser for grupper Aftale om deltagelse i koloniophold og ferierejser for grupper (64.21) gælder, jf. dog stk. 2. Det bemærkes, at der mellem overenskomstens parter er enighed om, at aftalen finder tilsvarende anvendelse ved deltagelse i lejrskoler.

19 Side 19 Mellem Københavns Kommune og Landsforeningen for Socialpædagoger (lokalafdeling af FOA - Fag og Arbejde) kan der indgås aftale vedrørende vilkår for deltagelse i koloniophold og ferierejser. Hvis der ikke lokalt kan opnås enighed om en aftale om vilkår for deltagelse i koloniophold og ferierejser, gælder bestemmelsen i stk Barns 1. og 2. sygedag Der kan gives hel eller delvis tjenestefrihed med løn til pasning af et sygt barn på dettes første og anden sygedag hvis 1. barnet er under 18 år, og 2. har ophold hos den ansatte, og 3. fravær er nødvendigt af hensyn til barnet, og 4. det er foreneligt med forholdene på tjenestestedet. Hvis den ansatte misbruger ordningen, kan adgang til fravær inddrages. I vurderingen af, om der skal gives tjenestefrihed, indgår en afvejning af barnets alder og sygdommens karakter. Tjenestefriheden regnes ikke som sygefravær. Der udbetales sædvanlig løn, dog ikke arbejdsbestemte og arbejdstidsbestemte tillæg. 18. Tjenestefrihed Der kan gives tjenestefrihed uden løn, hvis det er foreneligt med arbejdet. Tjenestefrihed kan gives i indtil 5 år. Ansættelsesmyndigheden har ansvaret for, at der er en ledig stilling efter endt tjenestefrihed. Reglerne for tjenestefrihed og orlov for Københavns Kommunes tjenestemænd gælder. Reglerne er udsendt med Økonomiforvaltningens cirkulære nr. 5 af 9. februar Tavshedspligt Ansatte efter denne overenskomst skal iagttage tavshed med hensyn til forhold, som de i deres stillings medfør bliver bekendt med, og hvis hemmeligholdelse ifølge sagens na-

20 tur er påkrævet eller bliver foreskrevet af de pågældendes foresatte. Tavshedspligten ophører ikke med udtræden af tjenesten. 20. Opsigelse Side 20 Funktionærlovens opsigelsesvarsler anvendes, når en ansat opsiges eller siger sin stilling op. Bestemmelsen i Funktionærlovens 5, stk. 2, om afskedigelse med forkortet opsigelsesvarsel (120-dages reglen) finder ikke anvendelse. Når en ansat afskediges, fordi hans stilling inddrages, fx hvis institutionen eller afdelingen nedlægges, skal kommunen tilstræbe at søge pågældende beskæftiget i anden stilling. Som et led i disse bestræbelser henstilles, at personaleorganisationen ved omstruktureringer af større omfang orienteres, inden der træffes endelig beslutning herom, og at afskedigelser - uanset det i stk. 1, omtalte opsigelsesvarsel - sker med længst muligt varsel i det enkelte tilfælde. Påtænkt uansøgt afsked: Samtidig med, at der i henhold til Forvaltningsloven fremsendes meddelelse til den ansatte om påtænkt uansøgt afsked, bortset fra de i stk. 2 nævnte tilfælde, vedlægges en kopi af meddelelsen, som den ansatte kan udlevere til FOA - Fag og Arbejde ved dennes eventuelle inddragelse i sagen. Stk. 3 FOA - Fag og Arbejde underrettes skriftligt om en påtænkt uansøgt afskedigelse. Underretningen skal indeholde sådanne oplysninger, at det fornødne grundlag for vurdering af afskedigelsen er til stede, med mindre dette strider mod den tavshedspligt, som følger af henholdsvis Forvaltningsloven eller Straffeloven, herunder tavshedspligt med hensyn til personlige forhold. Tilbageholder den afskedigende myndighed tavshedsbelagte oplysninger, orienteres forbundet herom i forbindelse med underretningen. Samtidig orienteres om, at medarbejderen har fået kopi af meddelelsen om påtænkt uansøgt afsked med henblik på eventuel udlevering til forbundet. FOA - Fag og Arbejde orienteres, hvis der til medarbejderen er fremsendt tavshedsbelagte oplysninger, som Kommunen ikke kan videregive til forbundet. Kopi af opsigelsesskrivelsen ved påtænkt uansøgt afskedigelse skal sendes til: FOA - Fag og Arbejde Staunings plads København V. Underretningen kan sendes pr. post eller som .

5.60.01 O.13 31/2014 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet)

5.60.01 O.13 31/2014 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet) Side 1 Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet) KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 5.60.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning...

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter Side 1 Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter KL Fagligt Fælles bund - 3 F Socialpædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 64.41 Side

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Offentligt ansatte 2013-2015 mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Den Offentlige Gruppe Omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter 1. april 2013-31. marts 2015 64.41 Side 1 for omsorgs-

Læs mere

60.01 O.13 44/2013 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv.

60.01 O.13 44/2013 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. Side 1 Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. KL BUPL- Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 60.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning...

Læs mere

Overenskomst for handicapledsagere. 78.01 O.13 51/2014 Side 1

Overenskomst for handicapledsagere. 78.01 O.13 51/2014 Side 1 Overenskomst for handicapledsagere KL Fagligt Fælles Forbund - 3F FOA - Fag og Arbejde 78.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 78.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning

Læs mere

OVERENSKOMST for ernæringsog. husholdningsøkonomer

OVERENSKOMST for ernæringsog. husholdningsøkonomer AMTSRÅDSFORENINGEN 32.14.1 Side 1 LÆRERNES CENTRALORGANISATION OVERENSKOMST for ernæringsog husholdningsøkonomer 2005 = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale mv. tilrettet f.eks. 01-07-2005

Læs mere

67.01 O.13 26/2013 Side 1. Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale legepladser i Aarhus og Københavns

67.01 O.13 26/2013 Side 1. Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale legepladser i Aarhus og Københavns Side 1 Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale legepladser i Aarhus og Københavns Kommuner KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 67.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning... 4 1.

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter

Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter Side 1 Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter KL Fagligt Fælles Forbund - 3 F Socialpædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 64.41 Side

Læs mere

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL Det Offentlige Beredskabs Landsfo rbund Ingeniørforeningen i Danmark Teknisk Landsforbund

Læs mere

Overenskomst mellem. Dansk Journalistforbund og. Kommunernes Landsforening

Overenskomst mellem. Dansk Journalistforbund og. Kommunernes Landsforening Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Kommunernes Landsforening 2008-2011 Overenskomst for journalister KL Dansk Journalistforbund 34.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 34.01 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

72.01 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for ledere/mellemledere ansat i den kommunale ældreomsorg

72.01 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for ledere/mellemledere ansat i den kommunale ældreomsorg Side 1 Overenskomst for ledere/mellemledere ansat i den kommunale ældreomsorg KL FOA - Fag og Arbejde Lederum, Social & Sundhedssektoren Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter

Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter Side 1 Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter KL Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...4 2. Afgrænsning

Læs mere

52.01 O.13 26/2014 Side 1. Forlængelse af overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC s forhandlingsområde

52.01 O.13 26/2014 Side 1. Forlængelse af overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC s forhandlingsområde Side 1 Forlængelse af overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC s forhandlingsområde Indholdsfortegnelse Side 52.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1 Overenskomst for tandplejere KL Dansk Tandplejerforening 53.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 53.41 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning - månedslønnede og

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Ikke-faglærte ansatte, der er beskæftiget ved rengøringsog køkkenarbejde el. lign. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2013-2015. Ikke-faglærte ansatte, der er beskæftiget ved rengøringsog køkkenarbejde el. lign. Den Offentlige Gruppe Den Offentlige Gruppe Det tidligere FKKA-område Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Offentligt ansatte 2013-2015 mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Ikke-faglærte ansatte, der er beskæftiget ved rengøringsog

Læs mere

Overenskomst for journalister. 34.01 O.13 23/2014 Side 1

Overenskomst for journalister. 34.01 O.13 23/2014 Side 1 Overenskomst for journalister KL Dansk Journalistforbund 34.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 34.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning Månedslønnede og praktikanter...

Læs mere

44.01 O.08 51/2010 Side 1. Overenskomst for ledende værkstedspersonale m.v. ved klientværksteder

44.01 O.08 51/2010 Side 1. Overenskomst for ledende værkstedspersonale m.v. ved klientværksteder Side 1 Overenskomst for ledende værkstedspersonale m.v. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA - Fag og Arbejde Ledernes Hovedorganisation Socialpædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 44.01

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Offentligt ansatte 2013-2015 mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Den Offentlige Gruppe Erhvervsuddannede serviceassistenter rengøringsteknikere og -elever 1. april 2013-31. marts 2015 2 Side 1 for erhvervsuddannede

Læs mere

Overenskomst for driftsassistenter i Københavns. 5.40.51 O.13 26/2014 Side 1

Overenskomst for driftsassistenter i Københavns. 5.40.51 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for driftsassistenter i Københavns Kommune KL 3F København 5.40.51 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 5.40.51 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Afgrænsning

Læs mere

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte)

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) handlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) KL Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører HI Organisation for ledende medarbejdere i Idræts-, Kultur og Fritidssektoren

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Overenskomst for rengøringsassistenter. 41.21 O.13 26/2014 Side 1

Overenskomst for rengøringsassistenter. 41.21 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for rengøringsassistenter KL Fagligt Fælles Forbund 3F 41.21 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 41.21 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Afgrænsning månedslønnede

Læs mere

Overenskomst for dagplejere

Overenskomst for dagplejere Overenskomst for dagplejere KL FOA- Fag og Arbejde 66.01 Side 1 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 Kapitel 2. Ansættelsesvilkår... 4 2. Ansættelsesformer... 4 3. Ansættelsen

Læs mere

32.11 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, kulturteknikerelever og audiologiassistentelever

32.11 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, kulturteknikerelever og audiologiassistentelever Side 1 Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, procesteknologer, installatører, Bac.Scient.cons i konservering, formgivere, kulturteknikere, audiologiassistenter, audiometrister,

Læs mere

26.02 23/2007 Side 1. Administrationsgrundlag for pension

26.02 23/2007 Side 1. Administrationsgrundlag for pension Side 1 Administrationsgrundlag for pension KL Side 2 Indholdsfortegnelse Side I. Indledende bemærkninger... 3 II. Pensionsbestemmelser... 3 1) Opsamlingsordning:...3 a) Månedslønnet personale:... 3 b)

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Overenskomst for dagplejere. 66.01 O.13 3/2014 Side 1

Overenskomst for dagplejere. 66.01 O.13 3/2014 Side 1 Overenskomst for dagplejere KL FOA- Fag og Arbejde 66.01 Side 1 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 Kapitel 2. Ansættelsesvilkår... 4 2. Ansættelsesformer... 4 3. Ansættelsen

Læs mere

65.11 O.13 48/2013 Side 1. Overenskomst for pædagogiske konsulenter

65.11 O.13 48/2013 Side 1. Overenskomst for pædagogiske konsulenter Side 1 Overenskomst for pædagogiske konsulenter KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 65.11 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 Kapitel 2. Løn- og ansættelsesforhold...

Læs mere

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge Varigt ansatte timelønnede bliver månedslønnede Med virkning fra 1. august 2014 overgår medarbejdere med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge fra timeløn til månedsløn forudsat at de er

Læs mere

51.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere

51.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side 51.02 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Overenskomst for arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. 40.31 O.13 48/2013 Side 1

Overenskomst for arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. 40.31 O.13 48/2013 Side 1 Overenskomst for arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk Formands Forening FOA - Fag og Arbejde 40.31 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 40.31 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv.

Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. KL BUPL - forbundet for pædagoger og klubfolk 60.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 60.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

5.40.01 6.40.01 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for specialarbejdere i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune

5.40.01 6.40.01 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for specialarbejdere i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune 5.40.01 Side 1 Overenskomst for specialarbejdere i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune KL Fagligt Fælles Forbund - 3F FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 5.40.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 KAPITEL 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1 Overenskomstens område Overenskomsten omfatter ledere og lærere, der underviser på Munkegaarden.

Læs mere

5.41.61 6.41.61 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for ejendomsfunktionærer, museumsbetjente,

5.41.61 6.41.61 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for ejendomsfunktionærer, museumsbetjente, Side 1 Overenskomst for ejendomsfunktionærer, museumsbetjente, tilsynsførende m.fl. KL Serviceforbundet Indholdsfortegnelse Side 5.41.61 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere. 51.11 O.13 27/2014 Side 1

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere. 51.11 O.13 27/2014 Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere KL 51.11 Side 1 Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side 51.11 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

33.01 O.15 22/2015 Side 1. Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale

33.01 O.15 22/2015 Side 1. Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale Side 1 Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 33.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er

Læs mere

Overenskomst for kontorpersonale og tandklinikassistenter. 6.30.11 O.13 46/2013 Side 1

Overenskomst for kontorpersonale og tandklinikassistenter. 6.30.11 O.13 46/2013 Side 1 Overenskomst for kontorpersonale og tandklinikassistenter m.fl. KL Frederiksberg Kommunalforening 6.30.11 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 6.30.11 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.15 41/2015 Side 1

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.15 41/2015 Side 1 Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overenskomst for ledende personale, administrativt personale, salgspersonale og trafikstyringspersonale. O.13 47/2013 Side 1

Overenskomst for ledende personale, administrativt personale, salgspersonale og trafikstyringspersonale. O.13 47/2013 Side 1 Overenskomst for ledende personale, administrativt personale, salgspersonale og trafikstyringspersonale KL HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

Overenskomst for håndværkere. 40.11 O.13 26/2014 Side 1

Overenskomst for håndværkere. 40.11 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for håndværkere KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F Fødevareforbundet NNF Malerforbundet i Danmark Serviceforbundet 40.11 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen 2013-2015

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen 2013-2015 OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2013-2015 INDHOLDSOVERSIGT 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1 2 AFGRÆNSNING 1 3 MÅNEDSLØNNEDE 1 4 ANCIENNITET

Læs mere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere Side 1 Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Undervisningsministeriet Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.41 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende lærere m.fl. ved specialundervisning for børn og voksne

O V E R E N S K O M S T vedrørende lærere m.fl. ved specialundervisning for børn og voksne Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN LÆRERNES CENTRALORGANISATION GÆLDER FRA DEN 1. AUGUST 2014 O V E R E N S K O M S T vedrørende lærere m.fl. ved specialundervisning for børn og voksne **NYT** =

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Seniorsamtaler... 4 4 Lokal

Læs mere

Overenskomst for løn- og ansættelsesvilkår for pædagogiske konsulenter

Overenskomst for løn- og ansættelsesvilkår for pædagogiske konsulenter Side 1 Overenskomst for løn- og ansættelsesvilkår for pædagogiske konsulenter KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 65.11 Side 2 Kapitel 1. Overenskomstens område... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund. for teknisk service

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund. for teknisk service Offentligt ansatte 2013-2015 Den Offentlige Gruppe mellem KL og Fagligt Fælles Forbund for teknisk service 1. april 2013-31. marts 2015 for teknisk service KL FOA - Fag og Arbejde Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL FOA - Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1.

Læs mere

41.11 O.13 31.05.13/2013 Side 1. Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne

41.11 O.13 31.05.13/2013 Side 1. Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne Side 1 Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles bund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overenskomst for tandlæger. 53.01 O.15 33/2015 Side 1

Overenskomst for tandlæger. 53.01 O.15 33/2015 Side 1 Overenskomst for tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Tandlægeforeningen 53.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 53.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet og hvem har forhandlings-

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende lærere m.fl. ved specialundervisning for børn og voksne

O V E R E N S K O M S T vedrørende lærere m.fl. ved specialundervisning for børn og voksne Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN LÆRERNES CENTRALORGANISATION O V E R E N S K O M S T vedrørende lærere m.fl. ved specialundervisning for børn og voksne **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.11 42/2011 Side 1

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.11 42/2011 Side 1 Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskoleledere. 51.01 O.11 47/2011 Side 1

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskoleledere. 51.01 O.11 47/2011 Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskoleledere KL 51.01 Side 1 Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side 51.01 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

Landsforeningen af Ungdomsskoleledere

Landsforeningen af Ungdomsskoleledere KL Landsforeningen af Ungdomsskoleledere SAG-2014-00642 Tid: Den 10. juni 2015 Sted: Emne: Deltagere: KL Forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for Landsforeningen af Ungdomsskoleledere

Læs mere

Overenskomst for teknisk service

Overenskomst for teknisk service GÆLDENDE Overenskomst for teknisk service Nr. 41.01 af 1. april 2013 FOA Fag og Arbejde KL Kapitel 1. Personafgrænsning og forhandlings og aftaleret 1. Hvem er omfattet. handlings og aftaleret Overenskomsten

Læs mere

Overenskomst for bygningskonstruktører. 32.01 O.15 35/2015 Side 1

Overenskomst for bygningskonstruktører. 32.01 O.15 35/2015 Side 1 Overenskomst for bygningskonstruktører KL Teknisk Landsforbund Konstruktørforeningen 32.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 32.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning og forhandlings- og aftaleret... 3 1.

Læs mere

Overenskomst for tandlæger. 53.01 O.11 XX/2011 Side 1

Overenskomst for tandlæger. 53.01 O.11 XX/2011 Side 1 Overenskomst for tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Tandlægeforeningen 53.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 53.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet og hvem har forhandlings-

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 5. september 2014 i faglig voldgiftssag, 2013.0131 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Gentofte Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Sagen angår lønsammensætningen

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

Overenskomst for administration og IT mv.

Overenskomst for administration og IT mv. Overenskomst for administration og IT mv. KL HK/KOMMUNAL 30.11 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Afgrænsning månedslønnede og timelønnede...

Læs mere

Overenskomst for lærere i ungdomsskolen. 50.62 A O.08 46/2009 Side 1

Overenskomst for lærere i ungdomsskolen. 50.62 A O.08 46/2009 Side 1 Overenskomst for lærere i ungdomsskolen KL Lærernes Centralorganisation 50.62 A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.62 A Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Personafgrænsning

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. **NYT**

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene

Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene Side 1 Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene KL Dansk Musiker Forbund Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene Side 2 Side

Læs mere

70.01 O.13 14/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl.

70.01 O.13 14/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. Side 1 Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. KL Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

07.72 O.13 19/2014 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension

07.72 O.13 19/2014 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension Side 1 Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension KL Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Formål... 3 Kapitel 2. Aftaler om

Læs mere

Overenskomst for lærere ved sprogcentre

Overenskomst for lærere ved sprogcentre Overenskomst for lærere ved sprogcentre KL Lærernes Centralorganisation 50.72 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.72 Side 2 1. Personafgrænsning ø.. øøøøøøøøøøø øøø e ø ee 4 øø øø 44 øøøø 4 ø 44 Kapitel

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet)

Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Cirkulære af 23. maj 2012 Modst.nr. 021-12 PKAT nr. 106 J.nr. 07-333/31-15 Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

33.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for beredskabspersonale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for beredskabspersonale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Overenskomst for beredskabspersonale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 33.01

Læs mere

50.01 O.11 29/2011 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.01 O.11 29/2011 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Overenskomst for teknisk service

Overenskomst for teknisk service Overenskomst for teknisk service KL FOA - Fag og Arbejde Fagligt Fælles Forbund 3F 41.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 41.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning og forhandlings- og aftaleret... 4 1.

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet

Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet pr. 1. april 2009 KL Lærernes Centralorganisation 50.81 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Ansættelsesform...4 3. Løn...5

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere