O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5.64.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv."

Transkript

1 Side 1 Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv. KL FOA - Fag og Arbejde

2 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning Hvem er omfattet Hvor kan man ansættes Afgrænsning månedslønnede og timelønnede (indtil 1. august 2014).. 6 3A. Afgrænsning månedslønnede og timelønnede (fra 1. august 2014)... 7 Kapitel 2. Månedslønnede Løn Grundløn Funktionsløn Kvalifikationsløn Resultatløn Personlig løngaranti og overgangstillæg Funktionærlov Deltidsbeskæftigelse Pension ATP Frit valg Arbejdstid Koloniophold og ferierejser for grupper Barns 1. og 2. sygedag Tjenestefrihed Tavshedspligt Opsigelse Øvrige ansættelsesvilkår (månedslønnede) Kapitel 3. Timelønnede Løn, lønberegning og lønudbetaling Pension Arbejdstid Opsigelse og sygdom Øvrige ansættelsesvilkår (timelønnede) Kapitel 4. Pædagogstuderende Løn og lønberegning Arbejdstid Mer- og overarbejde Sygdom, barns 1. og 2. sygedag Opsigelse Øvrige ansættelsesvilkår (pædagogstuderende) Kapitel 5. Ikrafttræden og opsigelse Ikrafttræden og opsigelse Protokollat 1 Vedrørende Hjemme-hos pædagoger og hjemmevejledere, hvis daglige tjeneste unddrager sig kontrol...29 Protokollat 2 Hjemme-hos -pædagoger...30

3 Side 3 Vedrørende løn- og øvrige ansættelsesvilkår for Hjemme-hos pædagoger, der ansættes i Københavns Kommune til varetagelse af midlertidige støtteforanstaltninger, der udføres i klienters hjem, i medfør af bestemmelserne i 52 i lov om social service og 83 og 84 i lov om aktiv socialpolitik Protokollat 3 - Vedrørende dobbeltansættelse Protokollat 4 - Individuel kompetenceudvikling/udviklingsplan Formål Udviklingsplan og opfølgning Drøftelse Protokollat 5 - Aftale om vilkår for ansatte i fleksjob...34 Protokollat 6 Aftaler om nedgang i kontantløn ved indgåelse af lokale aftaler om personalegoder...36 Protokollat 7 Særlige bestemmelser vedrørende pædagogisk personale ved Frederiksberg Kommunes boformer A. Institutioner B. Uddannelser Grundløn Kvalifikationsløn mellemledere (særlige bestemmelser) Grundløn basisstillinger (særlige bestemmelser) Funktionsløn Kvalifikationsløn Bilag A Oversigt over uddannelser...43 Bilag B 2003-indplacering...44 Grundløn og indplacering pr 1. april Bilag C Vejledende bilag om Aftaler i Protokollat om generelle ansættelsesvilkår (04.00)...46

4 Side 4 Kapitel 1. Områdeafgrænsning 1. Hvem er omfattet Overenskomsten omfatter: 1. omsorgs- og pædagogisk uddannet personale mv., jf. Bilag A, og 2. pædagogstuderende i lønnet praktik, jf. Kapitel 4, som er ansat 3. ved de i overenskomsten omfattede stillinger i Københavns Kommune, jf. 2, og 4. boformer i Frederiksberg Kommune, jf. Protokollat 6. Med pædagogstuderende i lønnet praktik forstås pædagogstuderende i lønnet praktik jf. lov nr. 315 af 19. april 2006 om uddannelsen til professionsbachelor som pædagoger. Det bør ved opslag af stillinger som afdelingsleder, stedfortræder for forstander, stedfortræder for leder, overlærer (viceforstander) anføres, at uddannelsen gerne ses suppleret med årskursus fra Socialpædagogisk Højskole. Stk. 3 Såfremt overenskomstens parter er enige herom, kan andre end de i Bilag A nævnte uddannelser omfattes af overenskomsten. Stk. 4 Efter aftale mellem Københavns Kommune og den lokale afdeling af FOA Fag og Arbejde (dvs. Landsforeningen for Socialpædagoger) kan der i det konkrete ansættelsesforhold dispenseres fra uddannelseskravene. Dette gælder dog ikke ved ansættelse på de følgende områder: 1. 2, stk. 1, A, punkt 4) 2. 2, stk. 1, C, punkt 2) Stk. 5 Ansættelse af uddannede plejere samt social- og sundhedsassistenter ved bofællesskaber for sindslidende kan ske efter denne overenskomsts bestemmelser. Ansættelse kan finde sted uden aftale med FOA Fag og Arbejde i henhold til stk. 2. Hvis der ansættes personer uden uddannelse som folkeskolelærer i stillingen som overlærer (viceforstander), forudsættes det, at ansvaret for skoleundervisningen pålægges forstanderen, såfremt denne har en uddannelse som folkeskolelærer, eller en anden lærer/overlærer.

5 Side 5 Personer, der ikke opfylder overenskomstens uddannelseskrav, kan kun ansættes efter aftale med FOA Fag og Arbejde/Landsforeningen for Socialpædagoger. Stk. 6 []Overenskomsten omfatter ikke: 1. Tjenestemænd og reglementsansatte Bestemmelsen forhindrer ikke, at der i henhold til denne overenskomst kan ske ansættelse af personer med orlov fra en tjenestemandsstilling. Eventuel ansættelse sker tidsbegrænset og max. i 5 år, således at den ophører senest ved orlovsperiodens udløb. Den pågældende optjener kun løn- og pensionsanciennitet i det ene ansættelsesforhold. 2. Ledere og souschefer ved institutioner, der i Københavns Kommune drives i henhold til lov om social service 110.[] 2. Hvor kan man ansættes Overenskomsten omfatter socialpædagoger mv. ved de i punkt A, B og C nævnte kommunale institutioner og tilbud samt ansatte i Københavns Kommune beskæftiget som: 1) hjemmevejleder, beskæftiget med opgaver i henhold til 81, 101 og 102 i lov om social service, samt specialrådgivning og vejledning til personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 2) hjemme-hos pædagog til varetagelse af midlertidige støtteforanstaltninger, der udføres i klienters eget hjem i medfør af bestemmelserne i 52 i lov om social service og 83 og 84 i lov om aktiv socialpolitik. Overenskomsten omfatter ikke støttefunktioner i forbindelse med børns skoleundervisning eller døgninstitutionsophold. Overenskomsten omfatter endvidere ikke støttefunktioner, der udføres i daginstitutioner. 3) børne- og ungdomskonsulent til i henhold til bestemmelserne i lov om social service at varetage støtte til lokalforvaltningen i sager om børn og unge samt vurdere anbringelser af børn og unge uden for eget hjem og udøvelse af de deraf følgende tilsyn. 4) ansat i stillinger med særlige arbejdsområder/funktioner, der ikke er dækket af ovenstående områder for personale med en pædagogisk uddannelse, og hvor der ved ansættelsen af den pågældende er lagt vægt på de faglige og teoretiske kvalifikationer vedkommende har erhvervet sig i kraft af den pædagogiske uddannelse. A. Botilbud mv. 1) Botilbud for personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. lov om social service 107 og 108, herunder sådanne opgaver, der organisatorisk og ledelsesmæssigt hører under disse institutioner. 2) Institutioner og botilbud til behandling af stofmisbrugere. 3) Institutioner og botilbud for sindslidende. 4) Plejehjem, herunder Socialpsykiatriske bocentre/bosteder.

6 5) Hjemløse-tilbud. B. Døgninstitutioner Side 6 1) Døgninstitutioner for børn og unge jf. lov om social service 67 stk. 1 og stk. 3, herunder institutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt sådanne opgaver, der organisatorisk og ledelsesmæssigt hører under disse institutioner. []Pædagoguddannede, ansat i stilling som værkstedsassistent med faglig relevant uddannelse, samt ikke-pædagogisk uddannet personale ved de i C, punkt 2 nævnte institutioner er omfattet af Overenskomst for ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder (44.01).[] C. Aktivitets- og samværstilbud 1) Aktivitets- og samværstilbud for voksne personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. lov om social service 103 og 104, herunder sådanne opgaver, der organisatorisk og ledelsesmæssigt hører under disse institutioner. 2) []Værksteder for personer med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne samt revalideringsinstitutioner og beskyttede værksteder under Københavns Kommune. Ved ansættelsen efter C, punkt 2 forudsættes gennemført uddannelse til pædagog. Pædagoguddannede, ansat i stilling som værkstedsassistent med faglig relevant uddannelse, samt ikke-pædagogisk uddannet personale ved de i C, punkt 2 nævnte institutioner er omfattet af Overenskomst for ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder (44.01).[] 3. Afgrænsning månedslønnede og timelønnede (indtil 1. august 2014) Omsorgs- og pædagogisk uddannet personale, jf. Bilag A, som 1. har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på mindst 8 timer og 2. er ansat til mere end 1 måneds beskæftigelse, aflønnes med månedsløn, jf. Kapitel 2. Mere end 1 måneds beskæftigelse er fx ansættelse fra 1. november til og med 1. december samme år eller ansættelse fra 16. januar til og med 16. februar samme år. Omsorgs- og pædagogisk uddannet personale, jf. Bilag A, som 1. har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på under 8 timer, eller 2. er ansat til højst 1 måneds beskæftigelse, aflønnes med timeløn, jf. Kapitel 3.

7 Stk Side 7 Højst en måneds beskæftigelse er fx ansættelse fra 1. november til og med 30. november samme år eller ansættelse fra 16. januar til og med 15. februar samme år. Opmærksomheden henledes på, at ansættelse på timeløn i henhold til nærværende overenskomst kræver opfyldelse af de samme uddannelseskrav, som gælder ved ansættelse på månedsløn. Pædagogstuderende under lønnet praktik ved de af overenskomsten omfattede institutioner, jf. 2, aflønnes med månedsløn, jf. Kapitel 4. Diakonelever fra den pædagogiske diakonuddannelse (fra Diakonhøjskolen i Aarhus) samt elever, der gennemgår Rudolf Steiner uddannelsen, er omfattet af overenskomsten i de perioder, hvor de er i praktik. 3A. Afgrænsning månedslønnede og timelønnede (fra 1. august 2014) [2014]Omsorgs- og pædagogisk uddannet personale, jf. Bilag A, som er ansat til mere end 1 måneds beskæftigelse, aflønnes med månedsløn, jf. Kapitel 2. Mere end 1 måneds beskæftigelse er fx ansættelse fra 1. november til og med 1. december samme år eller ansættelse fra 16. januar til og med 16. februar samme år. Omsorgs- og pædagogisk uddannet personale, jf. Bilag A, som er ansat til højst 1 måneds beskæftigelse, aflønnes med timeløn, jf. Kapitel 3. Stk. 3 Bemærkning Højst en måneds beskæftigelse er fx ansættelse fra 1. november til og med 30. november samme år eller ansættelse fra 16. januar til og med 15. februar samme år.[2014] Opmærksomheden henledes på, at ansættelse på timeløn i henhold til nærværende overenskomst kræver opfyldelse af de samme uddannelseskrav, som gælder ved ansættelse på månedsløn. Pædagogstuderende under lønnet praktik ved de af overenskomsten omfattede institutioner, jf. 2, aflønnes med månedsløn, jf. Kapitel 4. Diakonelever fra den pædagogiske diakonuddannelse (fra Diakonhøjskolen i Aarhus) samt elever, der gennemgår Rudolf Steiner uddannelsen, er omfattet af overenskomsten i de perioder, hvor de er i praktik.

8 Kapitel 2. Månedslønnede Side 8 4. Løn Lønnen består af 4 elementer: 1. Grundløn, jf Funktionsløn, jf Kvalifikationsløn, jf Resultatløn, jf. 8. Omsorgs- og pædagogisk uddannet personale er omfattet af: 1. Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område (09.06). 2. Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse (09.20). 3. Aftale om gennemsnitsløngaranti (09.21). Stk. 3 Lønnen til deltidsbeskæftigede beregnes som en forholdsmæssig del af lønnen til fuldtidsbeskæftigede. Stk. 4 Medmindre andet er anført, er samtlige tillæg pensionsgivende, årlige og i 31/ niveau. Stk. 5 Lønnen udbetales månedsvis bagud. Ansatte, der umiddelbart forud for ansættelse efter denne overenskomst har været forudlønnet, bevare retten til forudløn. Stk. 6 De ansatte får en specificeret oversigt over den udbetalte løn samt evt. indbetalte pensionsbidrag. Følgende tekst skal stå på specifikationen: 1/3 af det samlede pensionsbidrag er egetbidraget. 5. Grundløn Grundlønnen dækker de funktioner konsulentgruppen er i stand til at varetage som nyudnævnt/nyansat konsulent. Grundlønnen dækker de funktioner basisgruppen er i stand til at varetage som nyuddannet/nyansat i en basisstilling. Grundlønnen er: Stillingsbetegnelse Løntrin pr. 1. april 2013 Løntrin pr. 1. januar 2014

9 Side 9 1. Overlærer (viceforstander) ved de under 2 stk. 1, B kr. eller kr. eller nævnte institutioner med intern skolefunktion kr kr. 2. Viceforstander ved institutioner med mere end kr. eller kr. eller døgnpladser kr kr. 3. Stedfortræder for forstander ved de under 2 stk. 1 A kr. eller kr. eller 1) og B nævnte institutioner kr kr. 4. Afdelingsleder, der er stedfortræder for forstander ved kr. eller kr. eller de under 2 stk. 1 A 1) og B-nævnte institutioner kr kr. 5. Stedfortræder for leder ved de under 2 stk. 1 A kr kr. 2)nævnte institutioner 6. Afdelingsleder, der er stedfortræder for leder ved de kr kr. under 2 stk. 1 A 2)nævnte institutioner 7. Afdelingsleder ved selvstændige afdelinger ved de under 2 stk. 1 A 1), 2) og B nævnte institutioner kr kr. 8. Stedfortræder for institutionsleder ved de under 2 stk kr kr. 1 C nævnte institutioner 9. Dagcenter-/daghjemsleder ved de under 2 stk. 1 C kr kr. nævnte institutioner 10. Afdelingsleder kr kr. 11. Børne- og ungdomskonsulenter kr kr. 12. Socialpædagog kr. [] kr.[] 13. Hjemmevejleder kr. [] kr.[] 14. Hjemme-hos pædagog kr. [] kr.[] 15. Faglærer ved de under 3 nævnte institutioner kr. [] kr.[] Lønseddeltekst: Grundløn og tillæg til grundløn Ansatte med mulighed for indplacering på forskellige grundlønsniveauer indplaceres efter lokal aftale. Stk. 3 For mellemledere, der var ansat pr. 31. marts 2003 og til hvem arbejdsgiver valgte at give grundlønsforbedringen pr. 1. april 2003 som et pensionsgivende tillæg svarende til forskellen mellem gammel og ny grundløn jf. overenskomst , stk. 3 (se Bilag 2), er grundlønnen mindst: Stillingsbetegnelse Løntrin pr. 1. april Overlærer (viceforstander) ved de under 2, stk. 1 B nævnte institutioner med intern skolefunktion Viceforstander ved institutioner med mere end 100 døgnpladser Stedfortræder for forstander ved de under 2 stk. 1 A 1) og B nævnte institutioner Afdelingsleder, der er stedfortræder for forstander ved de under 2 stk. 1 A 1) og B nævnte institutioner Stedfortræder for leder ved de under 2 stk. 1 A 2) nævnte institutioner Afdelingsleder, der er stedfortræder for leder ved de under 2 stk. 1 A 2) nævnte institutioner Afdelingsledere ved selvstændige afdelinger ved de under 2 stk. 1 A 1). 2) og B nævnte institutioner kr. eller kr kr. eller kr. eller kr. eller kr. eller kr kr.

10 Side Stedfortræder for institutionsleder ved de under kr. stk. 1 C nævnte institutioner 9. Dagcenter-/daghjemsleder ved de under 2 stk. 1 C kr. nævnte institutioner 10. Afdelingsleder kr. Grundlønstillægget bevares uændret. Lønseddeltekst: Grundløn Som Bilag B er vedlagt en oversigt over grundlønninger og indplacering pr. 1. april Funktionsløn Funktionsløn ydes ud over grundlønnen og eventuel kvalifikationsløn. Funktionsløn baseres på de funktioner (arbejds- og ansvarsområder), der er knyttet til den enkelte stilling/gruppe af stillinger. Funktionerne skal være særlige funktioner, der ligger ud over de funktioner, der forudsættes varetaget for grundlønnen. Til ansatte ydes følgende tillæg: For ansatte der er grundlønsindplaceret efter 5, stk. 3, er den tilknyttede minimumsgrundløn til gældende tillæg angivet i parentes Stillingsbetegnelse Grundløn Mellemleder-/konsulentgruppen Overlærer (viceforstander) ved de under 2 stk. 1 B nævnte institutioner med Grundløn 41 (39) intern skolefunktion Grundløn 35 (32) (Lønseddeltekst:F-tillæg v.forstander) Viceforstander ved institutioner med Grundløn 41 (39) mere end 100 døgnpladser Grundløn 35 (32) (Lønseddeltekst:F-tillæg v.forstander) Stedfortræder for forstander ved de under 2 stk. 1 A 1) og B nævnte institutioner Grundløn 35 (32) Grundløn 41 (39 (Lønseddeltekst:F-tillæg stedfort.) Afdelingsleder, der er stedfortræder for forstander ved de under 2 stk. 1 A 1) Grundløn 41 (39) og B nævnte institutioner Grundløn 35 (32) (Lønseddeltekst:F-tillæg afd.leder) Stedfortræder for leder ved de under 2 stk. 1 A 2) nævnte institutioner Grundløn 35 (32) Stedfortræder for leder ved de under 2 stk. 1 A 2) nævnte institutioner (metadonlaboratorium) Grundløn 35 (32) (Lønseddeltekst:F-tillæg stedfort.) Afdelingsleder, der er stedfortræder ved de under 2 stk. 1 A 2)nævnte institutioner Grundløn 35 (32) (Lønseddeltekst: F-tillæg afd.leder) Afdelingsleder ved selvstændige afdelinger ved de under 2 stk. 1 A 1), 2) og Grundløn 35 (32) B nævnte institutioner Tillæg kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr.

11 (Lønseddeltekst:F-tillæg afd.leder) Stedfortræder for institutionsleder ved de under 2 stk. 1 C nævnte institutioner (Lønseddeltekst:F-tillæg stedfort.) Dagcenter-/daghjemsleder ved de under 2 stk. 1 C nævnte institutioner (Lønseddeltekst:F-tillæg dag-leder) Afdelingsleder (Lønseddeltekst:F-tillæg afd.leder) Grundløn 35 (32) Grundløn 35 (32) Grundløn 33 (30) kr kr kr Side 11 Stk. 3 Til børne- og ungdomskonsulenter er aftalt telefongodtgørelse svarende til den faste abonnementsafgift samt indtil 375 kr. pr. kvartal i tilfælde, hvor de ansatte kan benytte kontorfaciliteter stillet til rådighed af kommunen. I øvrige tilfælde ydes i stedet refusion af samtaleudgifterne efter fremsendt regning. Lønseddeltekst: Telefongodtgørelse Stk. 4 Til hjemmevejledere med koordinerende opgaver ydes et tillæg på kr. Lønseddeltekst: Koord.opgaver Stk. 5 Til ansatte ydes følgende tillæg: a) Til ansatte på lukkede/sikrede afdelinger ydes et tillæg, der mindst udgør kr. Lønseddeltekst: Lukket-sikret afd. b) Til ansatte ved Københavns kommunes plejehjem, hvor det øvrige personale har krav på tøjpenge, ydes et ikke-pensionsgivende tillæg, der mindst udgør kr. årligt (ureguleret). Lønsedeltekst: Tøjpenge c) Til ansatte, der har ansvaret for vejledning og undervisning af praktikanter på institutionen, skal der lokalt aftales et tillæg. Lønseddeltekst: Praktikvejl.tillæg Stk. 6 Funktionsløn aftales i øvrigt lokalt på grundlag af de funktioner, som ansatte varetager. Funktionsløn ydes som pensionsgivende tillæg eller ved oprykning til højere løntrin. Funktionsløn kan også anvendes til at honorere for elementer, der traditionelt har været honoreret med arbejdstidsbestemte ydelser eller arbejdsbestemte tillæg eller lignende, jf. aftale om konvertering af ulempetillæg (04.86). Funktionsløn kan anvendes til personalegrupper og enkelte ansatte. Funktionsløn er en varig eller en midlertidig løndel. Den lokale aftale om funktionsløn kan indebære en stillingsmæssig klassificering (lønfastsættelse) af stillingen, således at stillingen slås op med en forud fastsat funktionsløn. Midlertidige lønforbedringer omfatter:

12 a. tidsbegrænsede aftaler Side 12 b. aftaler, hvor lønforbedringen er knyttet til en betingelse, og hvor det af parterne kan konstateres, om betingelsen fortsat er opfyldt. Funktionsløn, der ydes i form af tillæg aftalt den 1. juni 2002 eller senere, herunder tillæg aftalt med ikrafttræden fra 1. april til 31. maj 2002, er pensionsgivende. Tidligere aftalte ikke-pensionsgivende tillæg bevarer denne status, medmindre andet aftales. 7. Kvalifikationsløn Kvalifikationsløn ydes ud over grundløn og eventuel funktionsløn. Kvalifikationsløn baseres på den enkelte ansattes kvalifikationer. Kvalifikationsløn tager udgangspunkt i objektive forhold som eksempelvis uddannelse og erfaring. Ansatte i basisstillinger, der har opnået 6 års sammenlagt beskæftigelse på grundlag af grunduddannelsen, indplaceres på løntrin 30. Lønseddeltekst: Erfaring 6 år Efter 10 års sammenlagt beskæftigelse indplaceres den ansatte på løntrin 34. Lønseddeltekst: Erfaring 10 år Stk. 3 Kvalifikationsløn aftales i øvrigt lokalt på grundlag af den ansattes kvalifikationer. Kvalifikationsløn ydes som pensionsgivende tillæg eller ved oprykning til højere løntrin. Kvalifikationsløn kan anvendes til personalegrupper og enkelte ansatte. Kvalifikationsløn er en varig løndel for den enkelte ansatte, medmindre andet særligt aftales. Kvalifikationsløn, der ydes i form af tillæg aftalt den 1. juni 2002 eller senere, herunder tillæg aftalt med ikrafttræden fra 1. april til 31. maj 2002, er pensionsgivende. Tidligere aftalte ikke-pensionsgivende tillæg bevarer denne status, medmindre andet aftales. 8. Resultatløn Resultatløn ydes ud over grundløn og en eventuel funktionsløn og/eller kvalifikationsløn. Resultatløn baseres på opfyldelse af mål af enten kvantitativ eller kvalitativ karakter. Resultatløn aftales lokalt. Resultatløn kan anvendes til grupper af ansatte og enkelte ansatte. Resultatløn kan ydes som engangsbeløb eller som midlertidige tillæg. Resultatløn er ikke-pensionsgivende, medmindre andet aftales. Det er ikke en forudsætning for at indgå aftale om anvendelse af resultatløn, at den indsats, der honoreres, på forhånd er målsat. Resultatløn kan fx også gives i form af en individuel eller kollektiv bonuslignende ordning.

13 Side Personlig løngaranti og overgangstillæg Ansatte efter denne overenskomst, som var ansat henholdsvis den 31. marts 1998 og den 31. marts 2000 i forbindelse med gruppens overgang til ny løndannelse, bevarede i denne forbindelse som minimum deres hidtidige samlede faste løn inklusiv tillæg, herunder fx tillæg af decentral løn (personlig løngaranti). Denne personlige løngaranti gælder så længe pågældende er ansat i samme stilling, som de var ansat i ved overgangen til ny løndannelse. Ændres beskæftigelsesgraden reguleres den personlige løngaranti tilsvarende. Ansatte efter denne overenskomst, der oppebærer overgangstillæg ydet i forbindelse med overgangen til ny løndannelse pr. 1. april 1998 eller pr. 1. april 2000, bibeholder disse tillæg uændret under den pågældendes ansættelse i kommunen, dog bortset fra situationer, hvor den pågældende ansættes i en stilling på et andet grundlønstrin. Overgangstillægget kan ikke modregnes i kvalifikations- og funktionsløn og udligningstillæg, ligesom det ikke indgår i vurderingen af, hvilken funktions- og kvalifikationsløn, der skal aftales for den pågældende fremover. 10. Funktionærlov For ansatte gælder vilkår efter funktionærlovens bestemmelser, medmindre der er aftalt afvigelser herfra, jf. 20 Opsigelse og 21 Øvrige ansættelsesvilkår. Ansatte, som ikke er omfattet af funktionærlovens anvendelsesområde, er tillagt funktionærstatus ved aftale. Bestemmelsen betyder eksempelvis, at alle månedslønnede ansatte har ret til løn under fravær på grund af sygdom, (jf. funktionærlovens 5), værnepligt, (jf. funktionærlovens 6), fratrædelsesgodtgørelse, (jf. funktionærlovens 2a) samt efterløn, (jf. funktionærlovens 8). Hvor der i funktionærloven anvendes begrebet uafbrudt beskæftigelse og ansættelsestid, beregnes denne som hidtidig opsigelsesanciennitet. 11. Deltidsbeskæftigelse For deltidsbeskæftigede reduceres samtlige ovenfor nævnte løndele i forhold til den nedsatte arbejdstid, med mindre andet aftales lokalt. For deltidsbeskæftigede Hjemmehos pædagoger og hjemmevejledere, hvis daglige tjeneste unddrager sig kontrol, reduceres løn i henhold til Protokollat 1 ligeledes forholdsmæssigt. Deltidsbeskæftigede, som ud over den aftalte faste tjenestetid udfører tjeneste, der ikke betragtes som overarbejde, honoreres enten med tilsvarende frihed eller med normal timeløn (1/1924). Tjeneste ud over den arbejdstids-norm, der er gældende for institutionens fuldtidsansatte, betragtes som overarbejde. For Hjemme-hos pædagoger og hjemmevejledere, hvis daglige tjeneste unddrager sig kontrol, børne- og ungdomskonsulenter samt pædagoger i særlige stillinger gælder bestemmelserne i 15 og Protokollat 1.

14 Side Pension Ansættelsesmyndigheden opretter pensionsordning i Pen-Sam Liv forsikringsaktieselskab for april december 2013: ansatte, som: a) er fyldt 21 år og har mindst 1 års sammenlagt forudgående beskæftigelse i kommuner, amter og regioner (mindst 8 timer i gennemsnit pr. uge) inden for de seneste år. b) er fyldt 23 år. Dokumentationspligten for forudgående amtslig/regional/kommunal beskæftigelse påhviler den ansatte. For optjening af karensperioden se Aftale om pensionsordning for visse ansatte i kommuner (Opsamlingsordningen) (26.01) med tilhørende administrationsgrundlag (26.02). Kommunen kan beslutte, at anden offentlig beskæftigelse kan indgå i beregningen af karensperioden. 2. []Pr. 1. januar 2014: a) ansatte som har gennemført uddannelsen til pædagog b) ansatte uden en pædagogisk uddannelse, som er fyldt 21 år Med ansatte uden pædagogisk uddannelse menes personer, som er ansat efter overenskomsten på dispensation eller med anden uddannelsesmæssig baggrund.[] Det samlede pensionsbidrag udgør for basisgruppen (socialpædagoger, hjemmevejledere, hjemme-hos -pædagoger og faglærere): a) 14,31% [](pr. 1. januar 2014: 14,43%)[], hvis den ansatte vælger pensionsforhøjelse, jf. 14, b) 14,00%, hvis den ansatte vælger løntillæg, jf. 14, af de pensionsgivende løndele. Det samlede pensionsbidrag udgør for børne- og ungdomskonsulenter: april 31. december 2013: 14,86% 2. []Pr. 1. januar 2014: a) 14,98%, hvis børne- og ungdomskonsulenten vælger pensionsforhøjelse, jf. 14 b) 14,86%, hvis børne- og ungdomskonsulenten vælger tillæg, jf. 14 af de pensionsgivende løndele.[]

15 Side 15 Det samlede pensionsbidrag udgør for personer omfattet af 6, stk. 2 nr (mellemledere): april 31. december 2013: 14,50% 2. []Pr. 1. januar 2014: a) 14,62%, hvis mellemlederen vælger pensionsforhøjelse, jf. 14, b) 14,50%, hvis mellemlederen vælger løntillæg, jf. 14 af de pensionsgivende løndele.[] Egetbidraget udgør 1/3 af det samlede pensionsbidrag. Pensionsordningen oprettes med virkning fra den 1. i den måned, hvor alle betingelserne efter stk. 1 er opfyldt i hele måneden. Stk. 3 Bestemmelserne i 12 om pension gælder ikke for pensionerede tjenestemænd fra staten, amter/regioner, kommuner og statsfinansierede eller koncessionerede virksomheder, pensionerede reglementsansatte og andre, der får egenpension eller understøttelse fra en pensionsordning, det offentlige har ydet bidrag til. Stk. 4 Grundløn er pensionsgivende. Funktions- og kvalifikationsløn er pensionsgivende, med mindre andet er aftalt, jf. dog bemærkninger til 6, stk. 6, samt 7, stk. 3. Eventuel pension af resultatløn følger af 8. Pensionen beregnes af de pensionsgivende løndele. Hvis funktions- og/eller kvalifikationsløn ydes ved indplacering på et højere løntrin, beregnes pensionen i forhold til det højere løntrin. Hvis funktions- og/eller kvalifikationsløn ydes i form af pensionsgivende tillæg, beregnes pensionsbidraget af dette tillæg. Stk. 5 For deltidsansatte, som er berettiget til pension, er betalt merarbejde pensionsgivende. Pensionen beregnes af de pensionsgivende løndele. Stk. 6 Ansættelsesmyndigheden indbetaler pensionsbidraget til Pen-Sam Liv forsikringsaktieselskab, Jørgen Knudsensvej 2, 3520 Farum. Pensionsbidraget indbetales månedsvis i tilknytning til lønudbetalingen. Ansatte efter overenskomsten, som var ansat før udsendelsen af nærværende overenskomst, og som før denne dato fik indbetalt pensionsbidrag til Kommunernes Pensionsforsikring, PKA eller PFA (KFS-ordningen) får stadig indbetalt pensionsbidrag til pågældende pensionskasse som en personlig ordning, med mindre den ansatte skriftligt tilkendegiver overfor arbejdsgiveren, at vedkommende ønsker at overgå til Pen-Sam Liv forsikringsaktieselskab. Kommunernes Pensionsforsikring Tuborg Havnevej Hellerup

16 PKA Tuborg Boulevard Hellerup PFA-Pension Marina Park Sundkrogsgade København Ø Side 16 Stk. 7 Den ansattes rettigheder er fastsat i de vedtægter, som overenskomstens parter har aftalt om pensionsordningen. Stk. 8 Der tilkommer udover de i stk. 2 og 7 nævnte pensionsbidrag ikke den ansatte nogen ret til pension eller understøttelse fra arbejdsgiveren. Stk. 9 Pensionsforbedringer kan aftales lokalt ved anvendelse af lokal løndannelse. Pensionsforbedringer kan aftales som forhøjelse af pensionsbidrag efter stk. 2, og/eller nedsættelse eller evt. bortfald af karensbestemmelserne i stk Hvis en ansat ønsker en større indbetaling til sin pensionsordning ved samtidig at få sin løn reduceret tilsvarende, har ansættelsesmyndigheden pligt til at imødekomme et sådant ønske. Den ansatte skal skriftligt oplyse ansættelsesmyndigheden om: a) Størrelsen af den forhøjede indbetaling enten i form af et fast kronebeløb eller med en procent af den pensionsgivende løn. b) I hvilken periode forhøjelsen skal indbetales. Med henblik på lettest mulig administration af frivillige pensionsindbetalinger kan ansættelsesmyndigheden fastsætte procedurer for disse, som fx tidspunkt for fremsættelse af anmodninger og ændringer af indbetalinger mv. 1 For ansatte, der er fyldt 70 år, udbetales pensionsbidraget som et beløb, medmindre den ansatte ønsker bidraget indbetalt til pensionsordningen eller at købe frihed. Ved udbetaling betales beløbet månedsvis, og der gælder følgende: a) Der ydes ikke særlig feriegodtgørelse af dette beløb. b) Beløbet er i aktuelt niveau og er ikke pensionsgivende. c) Beløbet indgår ikke ved beregning af overarbejds- eller merarbejdsbetaling. Ved køb af frihed foretages lønfradrag efter bestemmelserne i 3, stk. 1 i Aftale om lønberegning/lønfradrag for månedslønnet personale. Ønske om indbetaling til pensionsordning eller køb af frihed rettes til ansættelsesmyndigheden og kan tidligst ændres efter et år.

17 13. ATP For ansatte gælder følgende ATP-satser: Side 17 A-sats Antal timer pr. måned Egetbidrag pr. måned Arbejdsgiverbidrag pr. måned > 117 timer 90,00 kr. 180,00 kr. > 78 timer og < 117 timer 60,00 kr. 120,00 kr. > 39 timer og < 78 timer 30,00 kr. 60,00 kr. 14. Frit valg Basispersonale (socialpædagoger, hjemmevejledere hjemme-hos -pædagoger og faglærere) kan vælge mellem udbetaling eller pension for den del af pensionsbidraget som overstiger 14,00%. []Med virkning fra 1. januar 2014 kan børne- og ungekonsulenter vælge mellem udbetaling eller pension for den del af pensionsbidraget, som overstiger 14,86%[]. []Med virkning fra 1. januar 2014 kan mellemledere vælge mellem udbetaling eller pension for den del af pensionsbidraget, som overstiger 14,50%[]. Ved udbetaling, betales beløbet månedsvis samtidig med lønudbetalingen, og der gælder følgende: a) Der ydes ikke særlig feriegodtgørelse af dette beløb b) Beløbet er i aktuelt niveau og er ikke pensionsgivende c) Beløbet indgår ikke ved beregning af overarbejds- og merarbejdsbetaling. Lønseddeltekst: Fritvalgstillæg Stk. 3 Foretages intet aktivt tilvalg, ydes udbetaling. Stk. 4 []Allerede ansatte, som pr. 1. januar 2014 omfattes af en fritvalgsordning, jf. stk. 1, giver senest på en af ansættelsesmyndigheden fastsat dato skriftlig besked til ansættelsesmyndigheden om, hvorvidt de ønsker et kontant beløb eller en pensionsforhøjelse.[] Nyansatte giver skriftlig besked om valg ved ansættelsen. Hvis en ansat på et senere tidspunkt ønsker at ændre sit valg, kan den ansatte på eget initiativ meddele ansættelsesmyndigheden dette skriftligt. Ændringen kan gennemføres pr. 1. januar, og meddelelse herom gives senest 1. oktober året før. Ansættelsesmyndigheden kan inden for de givne rammer fastsætte procedurer for de ansattes valg.

18 15. Arbejdstid Side 18 Aftale vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv. (64.11) gælder, jf. dog stk For Hjemme-hos pædagoger og hjemmevejledere gælder følgende: Hjemme-hos pædagoger og hjemmevejledere, hvis daglige tjeneste unddrager sig kontrol, omfattes ikke af visse af den i stk. 1 nævnte aftales bestemmelser. For disse gælder Protokollat 1. Det kan aftales lokalt, at ansatte i andre basisstillinger hvis daglige tjeneste unddrager sig kontrol, omfattes af Protokollat 1. Stk. 3 For Børne- og Ungdomskonsulenter gælder følgende: Den i 5 anførte løn forudsætter fuldtidsbeskæftigelse, hvormed forstås en gennemsnitlig ugentlig arbejdstidsnorm på 37 timer. Denne løn indeholder betaling for de med stillingen som børne- og ungdomskonsulent forbundne ulemper vedrørende forekommende arbejde uden for den normale arbejdstid, delt tjeneste mv. Det præciseres, at Børne- og Ungdomskonsulenter ikke er omfattet af den i stk. 1 nævnte aftale. De er endvidere ikke omfattet af overenskomstens protokollat 1, med mindre andet aftales lokalt. Stk. 4 For Hjemme-hos pædagoger gælder følgende: Som overarbejde betragtes tjeneste, der pålægges en Hjemme-hos pædagog, udover den gældende gennemsnitlige ugentlige arbejdstidsnorm på 37 timer, idet arbejdstiden opgøres for en nærmere aftalt periode, der ikke må være under 4 uger og ikke over 6 uger. Stk. 5 For pædagoger i særlige stillinger gælder følgende: Arbejdstidens placering fastsættes efter lokal forhandling. Der skal lokalt tages stilling til, hvordan arbejde på særlige tidspunkter honoreres. Honoreringen fastsættes som et funktionstillæg. 16. Koloniophold og ferierejser for grupper Aftale om deltagelse i koloniophold og ferierejser for grupper (64.21) gælder, jf. dog stk. 2. Det bemærkes, at der mellem overenskomstens parter er enighed om, at aftalen finder tilsvarende anvendelse ved deltagelse i lejrskoler.

19 Side 19 Mellem Københavns Kommune og Landsforeningen for Socialpædagoger (lokalafdeling af FOA - Fag og Arbejde) kan der indgås aftale vedrørende vilkår for deltagelse i koloniophold og ferierejser. Hvis der ikke lokalt kan opnås enighed om en aftale om vilkår for deltagelse i koloniophold og ferierejser, gælder bestemmelsen i stk Barns 1. og 2. sygedag Der kan gives hel eller delvis tjenestefrihed med løn til pasning af et sygt barn på dettes første og anden sygedag hvis 1. barnet er under 18 år, og 2. har ophold hos den ansatte, og 3. fravær er nødvendigt af hensyn til barnet, og 4. det er foreneligt med forholdene på tjenestestedet. Hvis den ansatte misbruger ordningen, kan adgang til fravær inddrages. I vurderingen af, om der skal gives tjenestefrihed, indgår en afvejning af barnets alder og sygdommens karakter. Tjenestefriheden regnes ikke som sygefravær. Der udbetales sædvanlig løn, dog ikke arbejdsbestemte og arbejdstidsbestemte tillæg. 18. Tjenestefrihed Der kan gives tjenestefrihed uden løn, hvis det er foreneligt med arbejdet. Tjenestefrihed kan gives i indtil 5 år. Ansættelsesmyndigheden har ansvaret for, at der er en ledig stilling efter endt tjenestefrihed. Reglerne for tjenestefrihed og orlov for Københavns Kommunes tjenestemænd gælder. Reglerne er udsendt med Økonomiforvaltningens cirkulære nr. 5 af 9. februar Tavshedspligt Ansatte efter denne overenskomst skal iagttage tavshed med hensyn til forhold, som de i deres stillings medfør bliver bekendt med, og hvis hemmeligholdelse ifølge sagens na-

20 tur er påkrævet eller bliver foreskrevet af de pågældendes foresatte. Tavshedspligten ophører ikke med udtræden af tjenesten. 20. Opsigelse Side 20 Funktionærlovens opsigelsesvarsler anvendes, når en ansat opsiges eller siger sin stilling op. Bestemmelsen i Funktionærlovens 5, stk. 2, om afskedigelse med forkortet opsigelsesvarsel (120-dages reglen) finder ikke anvendelse. Når en ansat afskediges, fordi hans stilling inddrages, fx hvis institutionen eller afdelingen nedlægges, skal kommunen tilstræbe at søge pågældende beskæftiget i anden stilling. Som et led i disse bestræbelser henstilles, at personaleorganisationen ved omstruktureringer af større omfang orienteres, inden der træffes endelig beslutning herom, og at afskedigelser - uanset det i stk. 1, omtalte opsigelsesvarsel - sker med længst muligt varsel i det enkelte tilfælde. Påtænkt uansøgt afsked: Samtidig med, at der i henhold til Forvaltningsloven fremsendes meddelelse til den ansatte om påtænkt uansøgt afsked, bortset fra de i stk. 2 nævnte tilfælde, vedlægges en kopi af meddelelsen, som den ansatte kan udlevere til FOA - Fag og Arbejde ved dennes eventuelle inddragelse i sagen. Stk. 3 FOA - Fag og Arbejde underrettes skriftligt om en påtænkt uansøgt afskedigelse. Underretningen skal indeholde sådanne oplysninger, at det fornødne grundlag for vurdering af afskedigelsen er til stede, med mindre dette strider mod den tavshedspligt, som følger af henholdsvis Forvaltningsloven eller Straffeloven, herunder tavshedspligt med hensyn til personlige forhold. Tilbageholder den afskedigende myndighed tavshedsbelagte oplysninger, orienteres forbundet herom i forbindelse med underretningen. Samtidig orienteres om, at medarbejderen har fået kopi af meddelelsen om påtænkt uansøgt afsked med henblik på eventuel udlevering til forbundet. FOA - Fag og Arbejde orienteres, hvis der til medarbejderen er fremsendt tavshedsbelagte oplysninger, som Kommunen ikke kan videregive til forbundet. Kopi af opsigelsesskrivelsen ved påtænkt uansøgt afskedigelse skal sendes til: FOA - Fag og Arbejde Staunings plads København V. Underretningen kan sendes pr. post eller som .

5.64.01 O.13 48/2013 Side 1. Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv.

5.64.01 O.13 48/2013 Side 1. Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv. Side 1 Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv. KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 5.64.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

64.04 O.15 22/2016 Side 1

64.04 O.15 22/2016 Side 1 Side 1 Aftale vedrørende aflønning mv. for det pr. ultimo marts 1976 reglementsansatte pædagogisk uddannede personale ved kommunale døgninstitutioner og ved selvejende døgninstitutioner, hvormed kommunalbestyrelsen

Læs mere

Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv.

Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv. Side 1 Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv. KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 5.64.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1 Hvem er omfattet...

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S MOVIA Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

Overenskomst for hjemmedagplejere

Overenskomst for hjemmedagplejere Overenskomst for hjemmedagplejere Kommunernes Landsforening Forbundet af Offentligt Ansatte 66.11 Side 1 Side 2 Kapitel 1... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Månedslønnede... 3 2. Personafgrænsning... 3 3.

Læs mere

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner KØBENHAVNS KOMMUNE FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner 2002 1 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens

Læs mere

O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE

O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE Frederiksberg Kommune Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE 1. Område... 3 2. Ansættelsesbrev... 3 3. Løn... 3 4. Løndannelsen...

Læs mere

Overenskomst for hjemmedagplejere

Overenskomst for hjemmedagplejere Overenskomst for hjemmedagplejere KL FOA - Fag og Arbejde 66.11 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 66.11 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning månedslønnede og timelønnede...

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

Overenskomst for hjemmedagplejere

Overenskomst for hjemmedagplejere Overenskomst for hjemmedagplejere KL FOA - Fag og Arbejde 66.11 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 66.11 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 2. Afgrænsning månedslønnede og timelønnede...3

Læs mere

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl.

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. 6.30.12 Side 1 Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. KL Frederiksberg Kommunalforening Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og

Læs mere

64.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv.

64.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv. Side 1 Overenskomst for socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv. KL Socialpædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 64.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

33.02 O.15 51/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale

33.02 O.15 51/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

44.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Indholdsfortegnelse Side 44.02 Side 2 1. Hvem er omfattet... 3 2 Generelle bestemmelser... 3 3. Supplerende

Læs mere

64.01 O.15 22/2016 Side 1. Overenskomst for socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv.

64.01 O.15 22/2016 Side 1. Overenskomst for socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv. Side 1 Overenskomst for socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv. KL Socialpædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 64.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

5.60.01 O.13 31/2014 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet)

5.60.01 O.13 31/2014 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet) Side 1 Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet) KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 5.60.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning...

Læs mere

Oktober 1999 Aftalenr. 1347

Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Økonomiforvaltningen J.nr. 233.1STPÆ-1/99 Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse pr. 1. april 1999 af overenskomst for støttepædagoger der

Læs mere

5.60.01 O.15 8/2016 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet)

5.60.01 O.15 8/2016 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet) Side 1 Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet) KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 5.60.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning...

Læs mere

64.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner

64.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner KL Socialpædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Hvor kan man

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer KL Forbundet af Offentligt Ansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter overenskomstens

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter overenskomstens Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND OVERENSKOMST for socialpædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst

Læs mere

64.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner

64.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner KL Socialpædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Hvor kan man

Læs mere

73.01 O.15 23/2016 Side 1. Overenskomst for social- og sundhedspersonale

73.01 O.15 23/2016 Side 1. Overenskomst for social- og sundhedspersonale Side 1 Overenskomst for social- og sundhedspersonale KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 73.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Afgrænsning månedslønnede

Læs mere

Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv.

Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv. Side 1 Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv. KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 5.64.01 Side 2 Kapitel 1. Område... 4 1A. Institutioner...4 1B. Uddannelser...5

Læs mere

Økonomiforvaltningen Sagsnr Oktober 2005 Aftalenr. 1377

Økonomiforvaltningen Sagsnr Oktober 2005 Aftalenr. 1377 Økonomiforvaltningen Sagsnr. 265048 Oktober 2005 Aftalenr. 1377 Københavns Kommune og Socialpædagogernes Landsforbund, Dansk Socialrådgiverforening og FOA Fag og Arbejde har aftalt fornyelse pr. 1. april

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer Kommunernes Landsforening Forbundet af Offentligt Ansatte Side 2 Kapitel 1. Overenskomstens område... 3 1.

Læs mere

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter Side 1 Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter KL Fagligt Fælles bund - 3 F Socialpædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 64.41 Side

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner

Pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv. Aftalenr.1371 2005 Økonomiforvaltningen Sagsnr. 273093 September 2005 Aftalenr. 1371 Københavns Kommune

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

67.01 O.13 26/2013 Side 1. Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale legepladser i Aarhus og Københavns

67.01 O.13 26/2013 Side 1. Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale legepladser i Aarhus og Københavns Side 1 Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale legepladser i Aarhus og Københavns Kommuner KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 67.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning... 4 1.

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Offentligt ansatte 2013-2015 mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Den Offentlige Gruppe Omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter 1. april 2013-31. marts 2015 64.41 Side 1 for omsorgs-

Læs mere

Overenskomst for handicapledsagere. 78.01 O.13 51/2014 Side 1

Overenskomst for handicapledsagere. 78.01 O.13 51/2014 Side 1 Overenskomst for handicapledsagere KL Fagligt Fælles Forbund - 3F FOA - Fag og Arbejde 78.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 78.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning

Læs mere

44.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Overenskomst for ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA - Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 44.01 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

OVERENSKOMST for ernæringsog. husholdningsøkonomer

OVERENSKOMST for ernæringsog. husholdningsøkonomer AMTSRÅDSFORENINGEN 32.14.1 Side 1 LÆRERNES CENTRALORGANISATION OVERENSKOMST for ernæringsog husholdningsøkonomer 2005 = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale mv. tilrettet f.eks. 01-07-2005

Læs mere

Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet)

Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet) 5.60.01 Side 1 Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet) KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 5.60.01 Side 2 Kapitel 1. Overenskomstens

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

60.01 O.13 44/2013 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv.

60.01 O.13 44/2013 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. Side 1 Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. KL BUPL- Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 60.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning...

Læs mere

64.41 O.08 45/2010 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter

64.41 O.08 45/2010 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter Side 1 Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter KL Fagligt Fælles Forbund - 3 F Socialpædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 64.41 Side

Læs mere

Aftale for reglementsansat pædagogisk uddannet personale ved kommunale og selvejende daginstitutioner O.15 22/2016 Side 1

Aftale for reglementsansat pædagogisk uddannet personale ved kommunale og selvejende daginstitutioner O.15 22/2016 Side 1 Aftale for reglementsansat pædagogisk uddannet personale ved kommunale og selvejende daginstitutioner KL 62.05 Side 1 BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 62.05 Side

Læs mere

Overenskomst for social- og sundhedspersonale

Overenskomst for social- og sundhedspersonale Side 1 Overenskomst for social- og sundhedspersonale KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 73.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Afgrænsning månedslønnede

Læs mere

33.04 O.15 45/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef- og lederstillinger

33.04 O.15 45/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef- og lederstillinger 33.04 Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef- og lederstillinger KL Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Ingeniørforeningen, IDA Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv Side 41 Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv 1. Hvem er omfattet Protokollatet omfatter personer, der

Læs mere

Overenskomst for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter

Overenskomst for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter Overenskomst for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter KL FOA - Fag og Arbejde 61.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 61.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 5 1. Hvem er omfattet... 5 2. Afgrænsning

Læs mere

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL Det Offentlige Beredskabs Landsfo rbund Ingeniørforeningen i Danmark Teknisk Landsforbund

Læs mere

J.nr PO-1/02 Aftalenr Overenskomst for Portører. Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte

J.nr PO-1/02 Aftalenr Overenskomst for Portører. Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte J.nr. 233.1PO-1/02 Aftalenr. 2213 Overenskomst for Portører. Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte 2002 1 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens område... 3 Kapitel 1. Månedslønnede portører...

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST LEDERE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794650 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 - Ledere Indgået mellem

Læs mere

OPLÆG om. Studerendes overenskomst i OK lønnet praktik. 8. maj 2017

OPLÆG om. Studerendes overenskomst i OK lønnet praktik. 8. maj 2017 OPLÆG om Studerendes overenskomst i OK 2018 lønnet praktik Studerende i lønnet praktik 8. maj 2017 Overenskomsten: Er indgået mellem KL og Socialpædagogerne (BUPL) Er en del af Døgnoverenskomsten (og PFF)

Læs mere

Overenskomst for pædagogisk personale i dagplejeordninger og central pladsanvisning, bortset fra central pladsanvisning i Frederiksberg

Overenskomst for pædagogisk personale i dagplejeordninger og central pladsanvisning, bortset fra central pladsanvisning i Frederiksberg Side 1 Overenskomst for pædagogisk personale i dagplejeordninger og central pladsanvisning, bortset fra central pladsanvisning i Frederiksberg Kommune KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 65.01

Læs mere

50.02 O.15 31/2015 Side 1. Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.02 O.15 31/2015 Side 1. Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle

Læs mere

FOA Fag og Arbejde. Forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for FOA s pædagogiske sektors forhandlingsområde.

FOA Fag og Arbejde. Forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for FOA s pædagogiske sektors forhandlingsområde. KL FOA Fag og Arbejde SAG-2014-00642 Tid: Den 12. marts 2015, kl. 05.10 Sted: Emne: Deltagere: KL Forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for FOA s pædagogiske sektors forhandlingsområde.

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2014

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2014 LØNNINGER pr. 1. januar 2014 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. april 2015

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. april 2015 LØNNINGER pr. 1. april 2015 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter

Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter Side 1 Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter KL Fagligt Fælles Forbund - 3 F Socialpædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 64.41 Side

Læs mere

64.41 O.15 19/2016 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter

64.41 O.15 19/2016 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter Side 1 Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter KL Fagligt Fælles bund - 3 F Socialpædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 64.41 Side

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for pædagogiske konsulenter

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for pædagogiske konsulenter Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for pædagogiske konsulenter Kommunernes Landsforening Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Forbundet af Offentligt Ansatte 1. Overenskomstens område...

Læs mere

Januar 2001 Aftalenr Overenskomst for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner.

Januar 2001 Aftalenr Overenskomst for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner. Økonomiforvaltningen J.nr. 233.ITFA-1/99 Januar 2001 Aftalenr. 1393 Overenskomst for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner. Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt

Læs mere

November 1999 Aftalenr Overenskomst for tilsynsassistenter ved Levnedsmiddelkontrollen.

November 1999 Aftalenr Overenskomst for tilsynsassistenter ved Levnedsmiddelkontrollen. Økonomiforvaltningen J.nr. 233.ITIL-1/99 November 1999 Aftalenr. 2451 Overenskomst for tilsynsassistenter ved Levnedsmiddelkontrollen. Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere

Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere Kommunernes Landsforening Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark Forbundet af Offentligt Ansatte Specialarbejderforbundet i Danmark

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

72.01 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for ledere/mellemledere ansat i den kommunale ældreomsorg

72.01 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for ledere/mellemledere ansat i den kommunale ældreomsorg Side 1 Overenskomst for ledere/mellemledere ansat i den kommunale ældreomsorg KL FOA - Fag og Arbejde Lederum, Social & Sundhedssektoren Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte)

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) handlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) KL Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører HI Organisation for ledende medarbejdere i Idræts-, Kultur og Fritidssektoren

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

Januar 2000 Aftalenr Overenskomst for parkeringsserviceassistenter og formænd ved parkeringsservicekontoret

Januar 2000 Aftalenr Overenskomst for parkeringsserviceassistenter og formænd ved parkeringsservicekontoret Økonomiforvaltningen J.nr. 206.6PV-1/99 Januar 2000 Aftalenr. 3502 Overenskomst for parkeringsserviceassistenter og formænd ved parkeringsservicekontoret i Københavns Kommune. Københavns Kommune og Forbundet

Læs mere

78.01 O.11 34/2011 Side 1. Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere

78.01 O.11 34/2011 Side 1. Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere KL Fagligt Fælles Forbund - 3F FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse 78.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Københavns Kommune Økonomiforvaltningen. Forstandere ved kommunale døgninstitutioner for børn og unge. Aftalenr. 1370

Københavns Kommune Økonomiforvaltningen. Forstandere ved kommunale døgninstitutioner for børn og unge. Aftalenr. 1370 Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Forstandere ved kommunale døgninstitutioner for børn og unge Aftalenr. 1370 1 Økonomiforvaltningen J.nr. 233.1DØPÆ-2/02 september 2004 Aftalenr. 1370 Der er mellem

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

52.01 O.11 47/ 2011 Side 1. Overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC s forhandlingsområde

52.01 O.11 47/ 2011 Side 1. Overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC s forhandlingsområde Side 1 Overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC s forhandlingsområde KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 52.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter

Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter Side 1 Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter KL Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...4 2. Afgrænsning

Læs mere

40.12 O.15 41/2015 Side 1. Aftale for håndværkere og IT-supportere m.fl.

40.12 O.15 41/2015 Side 1. Aftale for håndværkere og IT-supportere m.fl. Side 1 Aftale for håndværkere og IT-supportere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F FOA Fag og Arbejde Fødevareforbundet NNF Malerforbundet i Danmark

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PHARMADANMARK AFTALE vedrørende sygehus-/hospitalsapotekere **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

Overenskomst mellem. Dansk Journalistforbund og. Kommunernes Landsforening

Overenskomst mellem. Dansk Journalistforbund og. Kommunernes Landsforening Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Kommunernes Landsforening 2008-2011 Overenskomst for journalister KL Dansk Journalistforbund 34.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 34.01 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Overenskomst for miljøkontrollører i Miljøkontrollen. 5.41.35 O.11 45/2011 Side 1

Overenskomst for miljøkontrollører i Miljøkontrollen. 5.41.35 O.11 45/2011 Side 1 Overenskomst for miljøkontrollører i Miljøkontrollen i Københavns Kommune KL FOA Fag og Arbejde 5.41.35 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 5.41.35 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

5.40.61 O.15 43/2015 Side 1. Overenskomst for kedel-, maskin- og motorpassere i Københavns Kommune

5.40.61 O.15 43/2015 Side 1. Overenskomst for kedel-, maskin- og motorpassere i Københavns Kommune Side 1 Overenskomst for kedel-, maskin- og motorpassere i Københavns Kommune KL FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 5.40.61 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2.

Læs mere

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune KL Akademikerne HK/KOMMUNAL 5.30.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Administrerende direktører...

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Ikke-faglærte ansatte, der er beskæftiget ved rengøringsog køkkenarbejde el. lign. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2013-2015. Ikke-faglærte ansatte, der er beskæftiget ved rengøringsog køkkenarbejde el. lign. Den Offentlige Gruppe Den Offentlige Gruppe Det tidligere FKKA-område Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Offentligt ansatte 2013-2015 mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Ikke-faglærte ansatte, der er beskæftiget ved rengøringsog

Læs mere

26.02 23/2007 Side 1. Administrationsgrundlag for pension

26.02 23/2007 Side 1. Administrationsgrundlag for pension Side 1 Administrationsgrundlag for pension KL Side 2 Indholdsfortegnelse Side I. Indledende bemærkninger... 3 II. Pensionsbestemmelser... 3 1) Opsamlingsordning:...3 a) Månedslønnet personale:... 3 b)

Læs mere

INGENIØRER. O V E R E N S K O M S T for skov- og landskabsingeniører

INGENIØRER. O V E R E N S K O M S T for skov- og landskabsingeniører AMTSRÅDSFORENINGEN 33.13.1 Side 1 DANSKE SKOV- OG LANDSKABS- INGENIØRER O V E R E N S K O M S T for skov- og landskabsingeniører 2005 = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale mv. tilrettet

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Regionernes Lønningsog Takstnævn. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem RLTN og Fagligt Fælles Forbund

Offentligt ansatte 2013-2015. Regionernes Lønningsog Takstnævn. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem RLTN og Fagligt Fælles Forbund Regionernes Lønningsog Takstnævn Offentligt ansatte 2013-2015 Overenskomst mellem RLTN og Fagligt Fælles Forbund Den Offentlige Gruppe Omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter 1. april

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND OVERENSKOMST for socialpædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1 Overenskomst for tandplejere KL Dansk Tandplejerforening 53.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 53.41 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning - månedslønnede og

Læs mere

52.01 O.13 26/2014 Side 1. Forlængelse af overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC s forhandlingsområde

52.01 O.13 26/2014 Side 1. Forlængelse af overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC s forhandlingsområde Side 1 Forlængelse af overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC s forhandlingsområde Indholdsfortegnelse Side 52.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

**NYT** pr. dato = Nyt efter overenskomstens ikrafttræden

**NYT** pr. dato = Nyt efter overenskomstens ikrafttræden REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 32.14.1 Side 1 LÆRERNES CENTRALORGANISATION OVERENSKOMST for ernæringsog husholdningsøkonomer **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst **NYT** med

Læs mere