Generel overenskomst 2011 for pædagoger og lærere m.fl. ansat ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generel overenskomst 2011 for pædagoger og lærere m.fl. ansat ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v."

Transkript

1 Opdateret 1. marts Notat om opdatering indsat som sidste side. Generel overenskomst 2011 for pædagoger og lærere m.fl. ansat ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. Forhandlingsfællesskabet 2010: BUPLS/BUPL-DLS/DLF-GEW

2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens område Tjenestepligter Ansættelse Løn og lønregulering Ny Løn Lønudbetaling Rente og pension ATP Godtgørelse for udgifter ved tjenesterejser Ferie Fravær af familiemæssige årsager Barns 1. og 2. sygedag Forhold i forbindelse med sygdom Seniorordninger Fratrædelsesgodtgørelse Efterindtægt ved dødsfald Tjenestefrihed Opsigelse Arbejdstid Arbejdstidsbestemte tillæg Flyttegodtgørelse De ansattes faglige organisationer, organisationernes tillidsrepræsentanter Opsigelse af overenskomsten... 10

3 Side 3 Nedennævnte bestemmelser supplerer Fællesoverenskomsten ( Gesamtmanteltarifvertrag ) for medarbejdere ansat ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. og ved Dansk Skoleforening GmbH. Der henvises dynamisk til ansættelsesvilkårene for tilsvarende personalegrupper i kommunale institutioner i Danmark. Ved ændringer i overenskomstmæssige bestemmelser eller lovgivningen i overenskomsternes løbetid optages forhandlinger herom inden for en måned, hvis en af parterne anmoder om det. 1 Overenskomstens område (1) Overenskomsten omfatter pædagoger og lærere m.fl. ansat ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. (2) Nærmere bestemmelser for de enkelte personalegrupper fastsættes i særlige overenskomster. 2 Tjenestepligter (1) Dansk Skoleforenings virksomhed er en del af det danske folkeliv i Sydslesvig, og Dansk Skoleforenings daginstitutioner og skoler tjener den danske befolkningsdel. Pædagoger og lærere m.fl. ansat ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. udøver deres tjeneste i solidaritet med denne opgave. (2) Ansættelsesforholdet er betinget af gensidig respekt. Den ansatte forventes at arbejde loyalt over for Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v.'s målsætning samt udvise loyalitet over for den tjenstlige ledelse og andre organer eller råd i henhold til Dansk Skoleforenings vedtægter. (3) Den ansatte skal samvittighedsfuldt varetage stillingens funktioner og overholde de regler, der gælder for Dansk Skoleforenings virksomhed. Den ansatte forudsættes at leve op til den tillid, stillingen kræver. (4) Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. har pligt til inden for rammerne af tjenesteforholdet at sørge for den ansattes vel. Dansk Skoleforening er forpligtet til at støtte den ansatte i dennes udøvelse af tjenstlige opgaver samt at beskytte den ansatte i sin stilling. 3 Ansættelse Månedslønnet personale, der ansættes efter denne overenskomst, ansættes normalt uden tidsbegrænsning. Tidsbegrænset ansættelse kan ske, såfremt der før ansættelsen foreligger konkrete grunde hertil, eksempelvis ved vikariater for ansatte med hel eller delvis tjenestefrihed i et bestemt tidsrum (barselsorlov, uddannelsesorlov eller lignende) vikariater ved sygdom varetagelse af bestemte arbejdsopgaver af begrænset varighed. 4 Løn og lønregulering (1) Løn, lønregulering og indplacering følger lønsystemet på det kommunale område (KTOområdet) i Danmark.

4 Side 4 Lønnen udbetales i henhold til løntabeller, som svarer til løntabeller for pædagoger og lærere m.fl. inden for KTO-området i Danmark. (2) Lønnen er sammensat af a) Grundløn ud fra indplacering i henhold til løntabellen for område 0 b) Funktionsløn, kvalifikationsløn og resultatløn i henhold til aftale i de særlige overenskomster for medarbejdergrupperne c) Ø-tillæg på kr. (årligt grundbeløb niveau) ved fast bopæl på øerne Før og Sild d) eventuelle andre løndele, som efter aftale fastsættes for Dansk Skoleforenings område. (3) Den hidtidige euro-løn videreføres. Løntabellen pr (se bilag) er basis for de efterfølgende lønreguleringer (4) Lønreguleringer for tilsvarende lønmodtagergrupper inden for KTO-området i Danmark, som træder i kraft i overenskomstperioden, overføres til Dansk Skoleforenings område, idet resultaterne omregnes ved hjælp af efterfølgende formel: a = c b d a = udviklingen i lønnen i Danmark i % b = udviklingen i forbrugerprisindekset i Danmark i % c = udviklingen i lønnen i Sydslesvig i % d = udviklingen i forbrugerprisindekset i Tyskland i % x = indeks tidspunkt 1 y = indeks tidspunkt 2 z = den procentvise udvikling i indeks z = y - x multipliceret med 100. x Ved beregningen af forbrugerprisindekset for henholdsvis Danmark og Tyskland anvendes følgende fremgangsmåde: Ved en årlig lønregulering pr. 1. april indgår udviklingen i forbrugerpriserne i perioden januar - januar. Ved en halvårlig lønregulering pr. 1. april og 1. oktober indgår perioderne juli - januar henholdsvis januar - juli. Ved lønfastsættelse på andre tidspunkter anvendes en tilsvarende fremgangsmåde. Forbrugerprisindekstallene fremskaffes fra Danmarks Statistik og Statistisches Bundesamt. Der tages udgangspunkt i tabellerne for den EU-harmoniserede forbrugerprisindeks. Alle mellemregninger gennemføres med 4 decimaler. Resultatet angives ligeledes med 4 decimaler. (5) Giver lønreguleringen et negativt resultat, udmøntes denne ikke. Ved kommende positive lønreguleringer modregnes der først i den tidligere negative regulering. (6) Dansk Skoleforenings aktuelle løntabeller pr. 1. januar 2012 vedlægges som bilag. (7) De enkelte personalegruppers særlige lønvilkår fremgår af de respektive overenskomster. Bestemmelserne i stk. 3, 4 og 5 bortfalder ved indførelsen af fælles mønt i Danmark og Tyskland. Der skal dog forhandles en overgangsløsning vedr. stk. 3.

5 5 Ny Løn Side 5 (1) Nye lønmidler til lokal udmøntning fra KTO-området i Danmark, som træder i kraft i overenskomstperioden, overføres til Sydslesvig. (2) Opgørelse af lønsummen Lønsumsopgørelsen omfatter alle lønudgifter, inkl. tillæg, lønafhængige særydelser, overarbejde og øvrige særydelser, gruppelivsforsikring samt særlig feriegodtgørelse. Arbejdsgivers ATP-bidrag, ægtefælle- og børnepensioner samt Geldwerte Vorteile indgår ikke i lønsummen. Lønsummen opgøres med udgangspunkt i lønnen inkl. den særlige feriegodtgørelse i den måned lønmidlerne udløses. (3) Lønstatistik Der udarbejdes hvert år en gennemsnitslønstatistik på baggrund af lønnen i januar måned. Statistikken udarbejdes som beskrevet i Aftalen om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger. Pr. 1. marts 2012 gælder aftalen af Personalegrupper: Fællesledere på daginstitutionsområdet Ledere af daginstitutioner Afdelingsledere på daginstitutionsområdet Stedfortrædere Pædagoger Lærere (alle månedslønnede) Skolekonsulenter Skolepsykologer (4) Der holdes hvert år i marts/april måned et møde mellem overenskomstparterne om lønstatistikkerne samt om anvendelsen af de decentrale lønmidler. (5) Pr. 1. april 2008 afsættes der et éngangsbeløb til lærer m.fl. på kr. årligt grundbeløb. ( niveau) Pr. 1. april 2009 afsættes der 1,25 % af lønsummen for ledere på daginstitutionsområdet. Pr. 1. april 2010 afsættes der 1,25% af lønsummen for ledere på daginstitutionsområdet, 1,25 % af lønsummen for lærere m.fl., skolekonsulenter og skolepsykologer og 0,7 % af lønsummen for stedfortrædere og pædagoger. 6 Lønudbetaling (1) Lønnen udbetales månedligt. (2) Pædagoger og lærere m.fl. er forudlønnet. Lønnen udbetales den første pr. løbende måned og indsættes på en konto oprettet af lønmodtageren i et pengeinstitut i Tyskland. (3) Medarbejdere med tidsbegrænset ansættelse er bagudlønnet. Lønnen udbetales den sidste dag pr. løbende måned på en konto oprettet af lønmodtageren i et pengeinstitut i Tyskland. (4) Hvis den første henholdsvis den sidste dag i måneden er en søn- eller helligdag, skal lønnen stå til rådighed den sidste hverdag inden søn- eller helligdagen.

6 Side 6 (5) Udgifter i forbindelse med anvisning af løn med undtagelse af gebyrer for registrering af lønnen på lønmodtagerens konto afholdes af arbejdsgiveren. Udgifter i forbindelse med oprettelse og administrering af kontoen afholdes af lønmodtageren. (6) Ved ansættelsesforholdets ophør udbetales tilgodehavende løn mv. snarest muligt dog senest ved udløbet af den måned, hvor fratrædelsen sker. (7) Lønmodtageren har krav på en lønspecifikation med oplysninger om lønnens sammensætning og de enkelte fradrag. Lønspecifikationen udleveres normalt via tjenestestedet. 7 Rente og pension (1) Ansatte i henhold til denne overenskomst er omfattet af loven Gesetzliche Rentenversicherung (SGB VI). (2) På Dansk Skoleforenings foranledning fritages ansatte for renteforsikringspligten i forbindelse med medlemskab i Pensionsfonden af 1951, når Dansk Skoleforening har konstateret, at fritagelsesforudsætningerne i henhold til bestemmelserne i SGB VI, 6, stk. 1, nr. 2, er opfyldt. (3) Nærmere bestemmelser for de enkelte grupper af ansatte fremgår af de særlige overenskomster. 8 ATP (1) Der indbetales bidrag til ATP for lønmodtagere ansat i henhold til denne overenskomst efter samme satser som for de tilsvarende personalegrupper i Danmark. (2) Nærmere bestemmelser for de enkelte grupper af ansatte fremgår af de særlige overenskomster. 9 Godtgørelse for udgifter ved tjenesterejser Aftale om tjenesterejser finder tilsvarende anvendelse. Pr. 1. marts 2012 gælder aftalen af Ved benyttelse af eget transportmiddel gælder dog kilometersatserne i Bundesreisekostengesetz. Godtgørelser for tjenesterejser i Danmark og Slesvig-Holsten ydes som for indlandsrejser. Ved tjenesterejser uden for dette område ydes godtgørelser som for udenlandsrejser. 10 Ferie Aftale om ferie for personale ansat i kommuner finder tilsvarende anvendelse. Pr. 1. marts 2012 gælder aftalen af Pr. 1. marts 2015 gælder udgaven fra den 21. juni En ansat, der bliver syg i ferien, er berettiget til erstatningsferie. Hertil kræves dokumentation ved lægeerklæring.

7 Side 7 Ansatte holder ferie med løn. Ansatte, som er ansat inden for optjeningsåret eller efter optjeningsårets udløb, og som har erhvervet ferieret under anden beskæftigelse, er berettiget til at holde sådan tilgodehavende ferie mod tilsvarende lønafkortning. Nyansatte, der ikke har optjent ferieret under anden beskæftigelse, får dog allerede det første år ferie, som om de havde været ansat ved Dansk Skoleforening i hele optjeningsåret. 11 Fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager finder tilsvarende anvendelse. Pr. 1. marts 2012 gælder aftalen af Pr. 1. marts 2015 gælder udgaven fra den 31. januar Den ansatte er omfattet af den i Forbundsrepublikken Tyskland gældende lovgivning Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz. Herefter har moderen i de første 8 uger efter fødslen pligt til fravær. For den lønnede del af barselsorloven gælder, at den ikke kan være længere end den periode, den ansatte ville kunne få barselsdagpenge eller Elterngeld. Ud over dette har faderen ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn i indtil 2 uger efter fødslen eller efter aftale med arbejdsgiveren inden for de første 14 uger efter fødslen. De to uger skal gives i sammenhæng. Der optjenes pensionsalder for ansatte på barselsorlov uden løn i en periode svarende til dagpengeperioden i Danmark (maks. 20 uger). Ansatte, der er omfattet af Beihilfe -ordningen, bevarer retten til Beihilfe i perioden for Elternzeit. Til ansatte, der ikke er fritaget for sygeforsikringspligten, udbetaler Dansk Skoleforening for Sydslesvig et tillæg til sygekassens ydelse svarende til forskellen mellem den ansattes sygekasses ydelse og den ansattes nettoløn, dog maksimalt et beløb svarende til forskellen mellem den lovpligtige sygekasses ydelse ( Mutterschaftsgeld 6 uger før og 8 uger efter fødslen) og den pågældendes nettoløn. Ansatte, der kan få bevilget plejevederlag for at passe en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, har ret til hel eller delvis tjenestefrihed med sædvanlig løn. Arbejdsgiveren er berettiget til at modregne det beløb, som den ansatte er berettiget til i plejevederlag. 12 Barns 1. Og 2. Sygedag Bestemmelserne om barns 1. og 2. sygedag for tilsvarende personalegrupper inden for KTOområdet i Danmark finder anvendelse. 13 Forhold I forbindelse med sygdom KL s regulativ om tjenestemænds forhold i forbindelse med sygdom finder tilsvarende anvendelse. Pr. 1. marts 2012 gælder regulativ fra juli a) Til ansatte, som er medlemmer af Pensionsfonden af 1951, og som samtidig er fritaget for både sygeforsikringspligten og for arbejdsløshedsforsikringspligten, udbetales sædvanlig løn under sygdom. b) Til andre ansatte udbetales sædvanlig løn ved sygdom i op til seks uger. Ved sygdom ud over seks uger udbetaler Dansk Skoleforening et tillæg til Krankengeld svarende til forskellen mellem Krankengeld -ydelsen fra den ansattes

8 14 Seniorordninger Side 8 sygekasse og den ansattes nettoløn, dog maksimalt et beløb svarende til forskellen mellem den lovpligtige sygekasses Krankengeld -ydelse og den pågældendes nettoløn. Sygdom ud over 3 dage skal dokumenteres, idet bestemmelserne i Entgeltfortzahlungsgesetz finder anvendelse. En ansat, der af helbredsmæssige grunde midlertidigt er ude af stand til at udføre fuld tjeneste, kan optage arbejdet efter Hamburger Modell. (1) Rammeaftale om seniorpolitik af finder tilsvarende anvendelse. Pr. 1. marts 2012 gælder rammeaftalen af Pr. 1. marts 2015 gælder udgaven rettet den 6. marts Seniordagene kan udelukkende konverteres til bonus, idet en løbende indbetaling til Pensionsfonden af 1951 eller til den tyske pensionsordning ikke er mulig. (2) Nærmere bestemmelser fastsættes i de specielle overenskomster. 15 Fratrædelsesgodtgørelse Funktionærlovens 2a stk. 1 vedrørende fratrædelsesgodtgørelse finder tilsvarende anvendelse. Bestemmelsen finder ikke anvendelse, o hvis den ansatte opsiges i henhold til bestemmelserne om opsigelse i særlige tilfælde i Fællesoverenskomstens 19, o hvis den ansatte tilkendes en fratrædelsesgodtgørelse i henhold til Kündigungsschutzgesetz, o hvis den ansatte ved fratrædelsen vil oppebære Rente, folkepension eller anden pension. 16 Efterindtægt ved dødsfald Kapitel 6 i Tjenestemandspensionsloven vedrørende efterindtægt ved dødsfald finder anvendelse. 17 Tjenestefrihed (1) Der henvises til 12 og 17 i Fællesoverenskomsten. (2) Den ansatte kan bevilges orlov eller tjenestefrihed med løn eller uden løn, såfremt det kan forenes med daginstitutionens/skolens og tjenestens tarv. (3) Den ansatte kan af tvingende familiemæssige årsager bevilges tjenestefrihed af kortere varighed med løn eller uden løn. 18 Opsigelse (1) Der henvises til Fællesoverenskomst for Dansk Skoleforenings medarbejdere (2) I tilfælde af arbejdsmangel ved en institution har Dansk Skoleforening pligt til at søge problemet løst ved omplacering til anden passende stilling inden for det respektive ansættelsesområde, inden der kan foretages afskedigelse. Den enkelte ansattes ansættelsesområde fremgår af den pågældende specialoverenskomst.

9 Side 9 (3) Ved afskedigelse pga. sygdom af medlemmer af Pensionsfonden af 1951 gælder følgende: a) Cirkulæret om afskedigelse af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær finder tilsvarende anvendelse. Pr. 1. marts 2012 gælder cirkulæret af b) Når Helbredsnævnet har vurderet, at den ansatte ikke længere er egnet til at bestride sin stilling, og Pensionsfonden af 1951 har tilkendegivet, at den ansatte er berettiget til at oppebære pension, såfremt den ansatte afskediges på grundlag af Helbredsnævnets vurdering, kan arbejdsforholdet opsiges med 3 måneders varsel fra den sidste dag at regne i den måned, hvor partshøringen på 3 uger er afsluttet. For en ansat, der har status som handicappet iht. SGB IX, skal sagsbehandlingen i Integrationsamt være afsluttet inden partshøringen. c) Tilkendes en ansat almindelig svagelighedspension af Pensionsfonden af 1951, kan vedkommende efter ansøgning ansættes på ny med en beskæftigelsesgrad på højst 50 %. Denne ansættelse er ikke omfattet af fritagelsen for renteforsikringspligten jf. 7 (2). d) Såfremt der indtræder forhold, der medfører, at den ansatte bliver tjenestedygtig med varighed, og at den pågældende i henhold til 12 i vedtægten for Pensionsfonden af 1951 har pligt til at lade sig genansætte i sin tidligere stilling eller overtage en anden passende stilling, er Skoleforeningen forpligtet til at genansætte vedkommende. Dansk Skoleforening forpligter sig til at indgå en Betriebsvereinbarung med driftsrådet/ driftsrådene om en forlængelse af driftsrådets høringsret til 3 uger med undtagelse af sager, der skal forelægges Integrationsamt. I sådanne sager forpligter Dansk Skoleforening sig til at orientere driftsrådene, samtidig med at sagen forelægges Integrationsamt. 19 Arbejdstid Bestemmelser om de enkelte personalegruppers arbejdstid fastsættes i særlige overenskomster. 20 Arbejdstidsbestemte tillæg Bestemmelser om de enkelte personalegruppers arbejdstidsbestemte tillæg fastsættes i særlige overenskomster. 21 Flyttegodtgørelse Aftale om flyttegodtgørelse finder tilsvarende anvendelse. Pr. 1. marts 2012 gælder aftalen af Aftalens 1 stk. 2, 14-20, 23 stk. 2 samt 30 finder ingen anvendelse. 22 De ansattes faglige organisationer, organisationernes tillidsrepræsentanter (1) Dansk Skoleforening anerkender og respekterer de ansattes faglige organisationers og de lokale tillidsrepræsentanters opgaver og virke.

10 Side 10 (2) De ansattes faglige organisationer og organisationernes tillidsrepræsentanter varetager deres opgaver i Dansk Skoleforenings institutioner inden for rammerne af den tyske arbejdsretlige lovgivning, jævnfør dog stk. (3). (3) Uanset ordlyden i stk. (2) er parterne enige om, - at de ansattes faglige organisationer skal have ret til at afholde møder og samtaler i Dansk Skoleforenings institutioner/bygninger, - at de ansattes faglige organisationer skal have mulighed for i Dansk Skoleforenings institutioner/bygninger at varetage medlemmernes interesser, herunder at gennemføre informative møder eller at omdele informationsmateriale, - at de faglige organisationer skal have ret til at gennemføre valg af lokale tillidsrepræsentanter i Dansk Skoleforenings institutioner/bygninger, - at tillidsrepræsentanterne skal have mulighed for at virke som bindeled mellem den faglige organisation og dens medlemmer i institutionen. 23 Opsigelse af overenskomsten (1) Overenskomsten har - hvor intet andet er nævnt - virkning fra (2) Overenskomsten kan af hver af parterne opsiges skriftligt med 3 måneders varsel. Flensborg, den For Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v.: For Forhandlingsfællesskabet: Anders Molt Ipsen BUPLS Hauke Paulsen DLS Niels Nielsen GEW Bernd Schauer

11

Generel overenskomst 2006 for pædagoger, lærere m.fl. og magistre ansat ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. Dansk Skoleforening GmbH

Generel overenskomst 2006 for pædagoger, lærere m.fl. og magistre ansat ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. Dansk Skoleforening GmbH Generel overenskomst 2006 for pædagoger, lærere m.fl. og magistre ansat ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. og ved Dansk Skoleforening GmbH Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. Dansk Skoleforening

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB)

Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB) Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB) 1 Generelle bemærkninger Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig og Bibliotekarforbundet

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Seniorsamtaler... 4 4 Lokal

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Ansættelsesbrev. Adresse og telefon. Medarbejderens fulde navn. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt

Ansættelsesbrev. Adresse og telefon. Medarbejderens fulde navn. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt Ansættelsesbrev For ledere, lærere og børnehaveklasseledere, der er ansat på en skole oprettet i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler m.v. Dette ansættelsesbrev anbefales af Dansk Friskoleforening

Læs mere

Beregning af løn under betalt fravær mv.

Beregning af løn under betalt fravær mv. Cirkulære af 6. december 2011 Perst.nr. 063-11 J.nr. 11-520-22 Cirkulære om Beregning af løn under betalt fravær mv. 2011 2 Cirkulære om beregning af løn under betalt fravær mv. Dette cirkulære indeholder

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers)

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) Cirkulære om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) 2006 Cirkulære af 28. september 2006 Perst. nr. 050-06 PKAT nr. J.nr. 06-341-17

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL)

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) KTO Sekretariatet 10. oktober 2007 Sagsnr.: 1127.27 KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) Idet KTO s formål for forhandlingerne ved OK-08

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

Rammeaftale. provision og bonusløn. mellem. Tele Danmark A/S. Lederforeningen i Tele Danmark (LTD) Dækningsområde 1

Rammeaftale. provision og bonusløn. mellem. Tele Danmark A/S. Lederforeningen i Tele Danmark (LTD) Dækningsområde 1 Rammeaftale om provision og bonusløn mellem Tele Danmark A/S og Lederforeningen i Tele Danmark (LTD) Denne rammeaftale vedrører aftaler, der fastlægger en variabel løndel i forhold til den enkelte leder/særligt

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

OVERENSKOMST. Dansk Journalistforbund. Dansk Handelsblad

OVERENSKOMST. Dansk Journalistforbund. Dansk Handelsblad OVERENSKOMST mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Handelsblad 2014 2017 - side 1 - Mellem Dansk Handelsblad og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst vedrørende de ansatte journalisters

Læs mere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere Side 1 Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Undervisningsministeriet Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.41 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls Kommentarer til landsdækkende overenskomster mellem BL og HK-Privat/Faglig Puls December 2008 side 2 Indholdsfortegnelse Seniorfridage...3 Valgfri ordning...4 Pension...5 Lokale aftaler...6 Beboerrådgivere/Boligsociale

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kommunale og Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Speciel overenskomst 2011 for lærere m.fl. ansat ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v.

Speciel overenskomst 2011 for lærere m.fl. ansat ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. Speciel overenskomst 2011 for lærere m.fl. ansat ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. Forhandlingsfællesskabet: BUPLS-DLS-GEW side 2 Indhold 1 Overenskomstens

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

OVERENSKOMST for ernæringsog. husholdningsøkonomer

OVERENSKOMST for ernæringsog. husholdningsøkonomer AMTSRÅDSFORENINGEN 32.14.1 Side 1 LÆRERNES CENTRALORGANISATION OVERENSKOMST for ernæringsog husholdningsøkonomer 2005 = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale mv. tilrettet f.eks. 01-07-2005

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit F. OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Sulisut Peqatigiiffiat for FTP-elever. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Cirkulære om Ferieaftalen 2005 Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 KAPITEL 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1 Overenskomstens område Overenskomsten omfatter ledere og lærere, der underviser på Munkegaarden.

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2008 Cirkulære af 9. juni 2008 Perst. nr. 014-08 PKAT nr. J.nr. 08-524-43 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden...

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2014 Cirkulære af 11. november 2014 Modst. nr. 052-14 J.nr. 2013-1734-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Senior- og fratrædelsesordninger Side 1 af 6 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du indrapporterer samt hvilke løndele, som du kan anvende i forbindelse med senior- og fratrædelsesordninger. Du

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere OK 2015 Ekstra: 10.03.2015 OK 2015 Orientering om CFU-aftalen af 6. Februar og Organisationsaftale af 9. marts. OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere Mandag formiddag nåede Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående Cirkulære om Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående 2002 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående (Til samtlige ministerier mv.)

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG METAL SØFART 2008 2010 1 Nærværende særaftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Metal Søfart er gældende for maskinmænd og skibsassistenter påmønstret i skibe ejet

Læs mere

Cirkulære om aftale om barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om aftale om barsel, adoption og omsorgsdage (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2013-1734-009 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2008 Cirkulære af 10. juni 2008 Perst. nr. 015-08 PKAT nr. J.nr. 08-528-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Ikrafttræden mv....5

Læs mere

Tjenestemænd der i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark overgår til ansættelse i staten og udlånes til Arbejdsmarkedets Tillægspension

Tjenestemænd der i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark overgår til ansættelse i staten og udlånes til Arbejdsmarkedets Tillægspension Cirkulære af 31. maj 2012 Modst.nr. 025-12 PKAT nr. 210 J.nr. 10-204-101 Aftale om ansættelsesvilkår for Tjenestemænd der i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark overgår til ansættelse i staten

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Sundhedskartellet 08.13 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen... 5

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge Varigt ansatte timelønnede bliver månedslønnede Med virkning fra 1. august 2014 overgår medarbejdere med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge fra timeløn til månedsløn forudsat at de er

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

Ferie Vejledning om optjening og afvikling

Ferie Vejledning om optjening og afvikling HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Ferie Vejledning om optjening og afvikling Regelgrundlag Ferieloven af 22. februar 2013 Finansministeriets og CFU s Ferieaftale

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse Cirkulære om Suspension mv. og ulovlig udeblivelse 2008 Cirkulære af 5. december 2008 Perst. nr. 073-08 J.nr. 07-537-6 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL Det Offentlige Beredskabs Landsfo rbund Ingeniørforeningen i Danmark Teknisk Landsforbund

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler Friskolernes Hus Juni 2015 Indhold Ferieloven og ferieaftalen 3 Optjening af ferie 4 Afvikling af ferie 4 Feriepenge eller løn i ferien? 5 Fastpåregnelige løndele 5 Ferie

Læs mere

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen "den lukkede gruppe".

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen den lukkede gruppe. Regulativ om afsked af tjenestemænd ansat i kommuner inden for Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder, 1997 (afskrift) Kommunernes Landsforening

Læs mere

Medarbejder i højskolen Ansættelsesbrev for månedslønnede FFD s standardudgave af juni 2010. Kan tilpasses lokale forhold og aftaler. Se bilag!

Medarbejder i højskolen Ansættelsesbrev for månedslønnede FFD s standardudgave af juni 2010. Kan tilpasses lokale forhold og aftaler. Se bilag! Medarbejder i højskolen Ansættelsesbrev for månedslønnede FFD s standardudgave af juni 2010. Kan tilpasses lokale forhold og aftaler. Se bilag! 1. Undertegnede højskole (som er arbejdsstedet) Højskolens

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere

Køreplansaftale for OK-15

Køreplansaftale for OK-15 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESKABET Køreplansaftale for OK-15 Mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Forhandlingsfællesskabet er aftalt en plan for forhandlingerne om

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Bekendtgørelse om seniorjob

Bekendtgørelse om seniorjob Kapitel 1 Fastsættelse af kompensation Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 2 Arbejde, der medfører fradrag i kompensationen Kapitel 3 Indtægter Kapitel 4 Fradrag i kompensationen Kapitel 5 Ferie med

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere