Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 17

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: Bostøtte Gramrolighed Gramrolighed Kolding Tlf.: Hjemmeside: ABL 105, stk. 2 (almen ældrebolig/handicapvenlig bolig) *Målgrupper: Pladser i alt: 15 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Kamilla Mercado (Socialtilsyn Syd) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: Tilsynets indsamlede informationer om tilbuddet tages til efterretning og vil indgå i den lovbestemte regodkendelsesvurdering, der skal have fundet sted inden udgangen af Side 2 af 17

3 *Afgørelse: Godkendelse afventer Påbud: Opmærksomhedspunkter: 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Observation Interview Interviewkilder Leders CV Eksamensbeviser for leder Oversigt over sygefravær Folder om tilbuddet Interview af leder Samtale med borger Interview af 2 medarbejdere Beboere Ledelse Medarbejdere Side 3 af 17

4 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Start: Slut: Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : Gramrolighed 012, 6000 Kolding Kamilla Mercado Afdelinger Besøgstype Anmeldt Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Side 4 af 17

5 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 5 af 17

6 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 5 Tilsynet vurderer, at tilbuddet er hensigtsmæssigt organiseret med en daglig leder, som har flere års ledelseserfaring og relevant faglig baggrund. Tilsynet vurderer ligeledes, at tilbuddets normering og medarbejdernes kompetencer sikrer, at der både arbejdes individuelt med borgernes udvikling samt i mindre og større fællesskaber, for at styrke fællesskabet og borgernes sociale kompetencer. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Medarbejderne giver udtryk for stor tilfredsstillelse med deres leder, ligesom skriftlig materiale bekræfter, at tilbuddets leder er faglig kompetent til at udføre sit job som leder. Tilbuddet har fokus på faglig sparring, udvikling og trivsel gennem ekstern supervision samt faglige drøftelser og sparringer på personalemøder og i det daglige. Side 6 af 17

7 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for 5 (i meget høj grad opfyldt) 5 (i meget høj grad opfyldt) Tilbuddets leder oplyser, at han er uddannet socialpædagog og omsorgsassistent, ligeledes har han gennemført den videregående uddannelse for socialpædagoger på den pædagogiske højskole. Tilbuddets leder har endvidere deltaget i interne ledelseskurser i Kolding Kommune, og været leder af tilbuddet siden 1998, hvor tilbuddet blev oprettet. Lederen oplyser, at han foruden at være leder af botilbuddet, også er leder for "Distriktet", som består af ni ud kørende hjemmevejledere. Lederen oplyser, at hans tid mellem de to funktioner er delt 50/50, men at han er der, hvor der er behov for ham, hvilket for tiden betyder, at tiden er delt 60/40, hvor "Distriktet" fylder mere. Lederen oplyser, at han ikke har kontor fysisk på tilbuddet, men at han kommer fast om onsdagen, hvor han deltager i personalemøder. Derudover er han tilgængelig på og telefon. Af udleveret materiale fremgår det, at lederen har gennemført uddannelse som socialpædagog, videregående uddannelse som socialpædagog samt kursus i systemisk teori og metode, praktikvejlederkursus og kursus i situationsbestemt ledelse. Endvidere fremgår det af udleveret materiale, at lederen har været ansat som gruppeleder til bo- og støttetilbud siden 29.juni 1998, tidligere været ansat som konstitueret stedfortræder, forstander og afdelingsleder af et andet botilbud, været ansat som timelærer på seminariet samt været ansat som amtskredssekretær i Socialpædagogernes Landsforbund Vejle Amt. Medarbejderne oplyser, at lederen kommer fast på tilbuddet om onsdagen, og ellers er tilgængelig ved behov. Fx deltager lederen ved samarbejdsaftaler, indvisiteringer mv. Ligesom han er tilgængelig på telefon og . Medarbejderne oplyser, at lederens tilstedeværelse er tilpas, hvor de oplever, at han altid er tilgængelig, når der er behov for drøftelser, faglig sparring mv. Lederen oplyser, at tilbuddets medarbejdere får ekstern supervision ca. hver anden måned. Ud over dette bruger tilbuddet personalemøder til faglig sparring og drøftelser, ligesom der er fokus på medarbejdernes trivsel. Lederen oplyser, at han ikke modtager ekstern ledelsessupervision, men at Side 7 af 17

8 sparring for ledelse og medarbejdere han mødes i et leder netværk sammensat på tværs af to af kommunens organisationer bestående af mellemledere, ligeledes er han med i et netværk bestående af ledere fra andre kommuner. Medarbejderne oplyser, at de får supervision ca. fire gange per halvår, de oplever at supervisionen fungerer godt, og at tilbuddets studerende også deltager. Medarbejderne påpeger, at de har anvendt supervisoren en del år, og at det måske på sigt, giver mening at udskifte vedkommende, for at skabe et nyt flow. Medarbejderne er dog for nuværende tilfreds med deres supervisor og kadencen. Medarbejderne oplyser, at de også anvender personalemøder, overlap mv. til faglig sparring og drøftelser, ligesom de har gode erfaringer med faglige drøftelser per telefon med tilbuddets leder. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Både borger, medarbejder og leder beskriver at tilbuddets normering og medarbejdernes kompetencer er samstemmende med borgernes behov. Normeringen og tilbuddets øvrige organisering, hvor der er fællesspisning både i de enkelte opgange og fælles i tilbuddets fællesstue i kælderen, er medvirkende til at borgerne både får 1-1 kontakttid med deres kontaktperson og socialt samvær med tilbuddets øvrige borgere og medarbejdere. En borger efterspørger dog mere tid, hvor medarbejderne kan skabe rum for socialt samvær i fælleslejligheden i opgangen. Side 8 af 17

9 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer 5 (i meget høj grad opfyldt) Lederen oplyser, at der er personale i tilbuddet fra mandag til torsdag kl , fredag fra kl , lørdag fra kl og søndag fra kl I hverdagene møder der tre medarbejdere ind forskudt af hinanden, i weekenderne er der en medarbejder på arbejde. Lederen oplever, at normeringen er passende med borgernes behov, og oplyser endvidere, at alle medarbejdere har relevante kompetencer, som matcher borgernes behov. Medarbejderne oplyser, at tilbuddets normering er samstemmende med borgernes behov, der er selvfølgelig perioder, hvor de oplever at løbe ekstra stærkt, ligesom der er perioder, hvor der er færre pressende opgaver. Medarbejderne oplever, at de kommer godt omkring hver enkelt borger, og at den ugentlige fællesspisning i de enkelte opgange fungerer godt, som en "temperaturmåling" for, hvordan det går med borgerne i opgangen, foruden den 1-1 kontakttid, som borgerne har med deres kontaktperson. Medarbejderne oplyser endvidere, at hvis de går fra personalekontoret, hænger de en seddel på døren med hvor de er, og hvilket telefonnummer de kan træffes på, så borgerne kan komme i kontakt med dem. Medarbejderne oplyser, at alle medarbejdere i tilbuddet har deltaget i kurser omkring KRAP faktorerne, den anerkendende tilgang og coaching, og oplever, at de besidder relevante kompetencer. En borger oplyser, at han har faste aftaler med sin kontaktperson, og at han udover dette, kan komme i kontakt med medarbejderne på personalekontoret eller på et telefonnummer. Borgeren oplyser endvidere, at der er en medarbejder med til fællesspisningen i hans opgang, og at der er en medarbejder med til torsdags fællesspisning i kælderen og fredags hygge. Borgeren oplever, at medarbejderne har tid til borgerne, og at de kan hjælpe med de problemer, de har, fx med økonomi. Borgeren oplyser dog også, at han godt kunne tænke sig, at medarbejderne havde mere tid til at hjælpe med at være social, fx i opgangens fælleslejlighed kunne det være rart, hvis medarbejderen og borgerne ikke kun var der til spisning. Side 9 af 17

10 Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser 5 (i meget høj grad opfyldt) Lederen oplyser, at medarbejdergruppen består af fire fastansatte pædagoger og en lønnet pædagogstuderende. En af medarbejderne har været ansat siden tilbuddet startede, en blev ansat efter en praktik i tilbuddet, en medarbejder kommer fra et af organisationens øvrige tilbud og en medarbejder blev ansat for halvandet år siden. Lederen oplyser, at personalegennemstrømningen er særdeles lav, og tilskriver dette, at tilbuddet dels har en engageret og velfungerende personalegruppe. Men også at medarbejderne trives med den fleksibilitet, arbejdspladsen tilbyder, hvor arbejdsplanen selv lægges af medarbejderne. Lederen oplyser endvidere, at tilbuddets fokus på kompetenceudvikling, hvor flere medarbejdere har fået uddannelser på diplom niveau, medvirker den lave personalegennemstrømning. Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser Tema Gns. bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt) Medarbejderne oplyser, at de flere i personalegruppen har været ansat i en længere årrække, og at dette er et udtryk for, at det er en spændende arbejdsplads med faglige udfordringer, og ikke et udtryk for "en sovepude". Lederen oplyser, at medarbejdernes sygefravær generelt er lavt, men at en enkelt medarbejder i en periode har været langtidssygemeldt, som følge af fysisk skade opstået i fritiden. Lederen tilskriver det lave sygefravær de samme årsager, som beskrevet i indikator 9.c. Af udleveret materiale fremgår det, at tilbuddet i 2.halvår af 2013 havde en samlet fraværsprocent på 5,88 % og i 1.halvår af 2014 havde en samlet fraværsprocent på 2,75 %. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Kompetencer 4,5 Tilsynet vurderer, at medarbejdernes kompetencer afspejler borgernes behov for støtte og tilbuddets målsætning om, at borgerne selvstændiggøres og støttes i på sigt at flytte i egen bolig. Tilbuddet har fokus på, at ansætte uddannet medarbejdere, ligesom de har fokus Side 10 af 17

11 på løbende at udvikle medarbejdernes kompetencer. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Tilbuddet har et overordnet mål om, at borgerne i løbet af 1-3 år har opnået færdigheder til at fraflytte tilbuddet og bo mere selvstændigt, dette mål nås i høj grad, idet 82 borgere siden tilbuddets opstart i 1998 er flyttet ud. Alle tilbuddets medarbejdere har relevante uddannelser, kurser, erfaring mv., idet medarbejderne er uddannet pædagoger, har deltaget i kursus i KRAP og coaching, ligesom flere medarbejdere har deltager i uddannelser på diplom niveau. En borger giver udtryk for tilfredshed med medarbejderne, men oplever, at have svært ved at nå sit mål om at blive bedre til at danne venskaber. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder 5 (i meget høj grad opfyldt) Lederen oplyser, at tilbuddets medarbejdere består af uddannet pædagoger, hvor af to medarbejdere har diplomuddannelse i videnskabsteori, to er uddannet praktikvejleder og en har diplomuddannelse i socialpædagogik. Endvidere har alle medarbejdere været på kursus i KRAP og længerevarende coaching. Alle medarbejdere har erfaring med målgruppen, enten fordi de har været ansat i en årrække i tilbuddet, eller fordi de kommer fra andre ansættelser, hvor de har beskæftiget sig med en lignende målgruppe. Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har 4 (i høj grad opfyldt) Medarbejderne oplyser, at de føler sig fagligt godt klædt på til at håndtere deres arbejdsopgaver. Alle medarbejdere har været på kursus i KRAP og coaching, hvor de oplever, at KRAP giver en god vinkel på den anerkendende tilgange. Endvidere giver en medarbejder udtryk for at coaching forløbet, har givet gode værktøjer til, "lige at stoppe op, og overveje hvordan man får borgeren mere på banen". Medarbejderne bekræfter ligeledes, at tilbuddet har fokus på kompetenceudviklinger, hvor flere medarbejdere har fået uddannelser på diplom niveau, som de er meget glade for. Lederen oplyser, at tilbuddets målsætning er, at borgerne i en periode på 1-3 år har opnået så mange færdigheder, at de er klar til at flytte i egen bolig, eller til et tilbud med mindre støtte. Lederen oplyser, at denne målsætning i høj grad lykkes, idet 82 borgere siden tilbuddets opstart i 1998 er Side 11 af 17

12 relevante kompetencer flyttet ud, hvilket afspejler, at medarbejderne har relevante kompetencer. Lederen oplyser endvidere, at tilbuddet i høj grad arbejder med motivation, hvor det er medarbejderne opgave, at motivere borgerne til at flytte ud af tilbuddet, når de ikke længere er i målgruppe for tilbuddet. Tilbuddets juridiske grundlag er almenboliglovens 105, stk.2, hvorfor borgerne skal opsige deres lejemål, og ikke kan tvinges til at flytte fra boligen. Medarbejderne oplyser, at de oplever, at borgerne i løbet af deres tid i tilbuddet, opnår mange færdigheder, og at det er tydeligt for medarbejderne at se borgernes udvikling. Ofte flytter borgerne ud i egen bolig, hvor de ikke længere har behov for pædagogiske støtte, eller kun har behov for støtte i meget let grad, og fx kommer på tilbuddet en gang imellem til en snak. Medarbejderne oplyser, at de blandt andet anvender fællesspisningen i opgangen til at tale om samfundsmæssige emner, som er medvirkende til, at borgerne udvider deres horisont. Medarbejderne oplyser, at fællesspisningen i de enkelte opgange kan fungerer meget forskelligt, idet det afhænger af borgergrundlaget, hvor der i nogle opgange er mere socialt fællesskab end andre. En borger oplyser, at han har som mål, at blive bedre til det med venner, men at det er svært, når de andre borgere ikke rigtig kommer i fælleslejligheden. Borgeren oplyser, at det godt kan være svært, at tale med medarbejderne om, hvordan han har det, og hvordan han skal blive venner med de andre. Borgeren fortæller, han har boet i tilbuddet i tre år, og at han gerne vil flytte ud, måske om et år. Borgeren oplyser, at han ikke rigtig kan huske, om der er noget, han er blevet bedre til, som medarbejderne har hjulpet til. Men han er rigtig glad for medarbejderne, som han oplever, hjælper med forskellige ting. Tilsynet har under besøget, ikke haft mulighed for at observere samspillet mellem medarbejdere og borgere. Side 12 af 17

13 Tema Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 3,7 Tilsynet vurderer, at tilbuddets fysiske rammer afspejler, at tilbuddets målsætning er at være et midlertidigt tilbud til unge mennesker, hvor lejlighedernes størrelse er overkommelige, og hvor der både er mindre fælleslejligheder og større fællesarealer, som skaber rum for samvær i mindre og større forsamlinger. Tilsynet vurderer dog, at opgangenes fælleslejligheder kan udnyttes bedre, særligt med tanke på at borgerne selv afholder udgifterne til lejlighederne. Tilsynet bemærker, at den fælleslejlighed tilsynet besigtigede var sparsomt møbleret og indbød ikke til aktiviteter eller samvær ud over spisning. At tilbuddet undersøger behovet for bedre udnyttelse/indretning af fælleslejlighederne At tilbuddet sikre, at faciliteterne såvel i borgernes lejligheder som i fællesarealer fungerer og virker efter hensigten Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Tilbuddets formål er at støtte unge mennesker i udvikling af selvstændighed, så de opnår færdigheder til på sigt at kunne flytte i en mere selvstændig bolig. Boligerne består derfor af etværelses lejligheder med badeværelse og separat køkken, som både medarbejdere og leder oplever, stemmer godt overens med borgerens behov, fordi lejligheden har en god og overkommelig størrelse og indeholder de nødvendige faciliteter. For at sikre borgernes udvikling hører der en fælleslejlighed til hver opgang, hvor borgerne sammen med en medarbejder en gang om ugen mødes til madlavning og fællesspisning. Udgifterne til fælleslejlighederne er indeholdt i borgernes husleje, hvorfor borgerne må anvende fælles lejligheden, som det lyster. Tilsynet har besigtiget en fælleslejlighed (ud af tre), som var meget sparsomt indrettet, hvor en borger oplyste, at lejligheden ikke bliver brugt udover fællesspisningen. Borgeren oplever til gengæld at tilbuddets fællesarealer i kælderen er indbydende, og ofte anvendes også ud over de faste aktiviteter, som foregår i kælderen. Både tilbuddets leder, medarbejdere og borger oplever, at tilbuddets borgere trives i de fysiske rammer, men en borger efterspørger større udnyttelse af fælleslejligheden. Side 13 af 17

14 udvikling og trivsel Tilbud: Bostøtte Gramrolighed separat køkken, som både medarbejdere og leder oplever, stemmer godt overens med borgerens behov, fordi lejligheden har en god og overkommelig størrelse og indeholder de nødvendige faciliteter. For at sikre borgernes udvikling hører der en fælleslejlighed til hver opgang, hvor borgerne sammen med en medarbejder en gang om ugen mødes til madlavning og fællesspisning. Udgifterne til fælleslejlighederne er indeholdt i borgernes husleje, hvorfor borgerne må anvende fælles lejligheden, som det lyster. Tilsynet har besigtiget en fælleslejlighed (ud af tre), som var meget sparsomt indrettet, hvor en borger oplyste, at lejligheden ikke bliver brugt udover fællesspisningen. Borgeren oplever til gengæld at tilbuddets fællesarealer i kælderen er indbydende, og ofte anvendes også ud over de faste aktiviteter, som foregår i kælderen. Både tilbuddets leder, medarbejdere og borger oplever, at tilbuddets borgere trives i de fysiske rammer, men en borger efterspørger større udnyttelse af fælleslejligheden. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov 5 (i meget høj grad opfyldt) 3 (i middel grad opfyldt) En borger oplyser, at lejlighederne er gode, da de rummer det, der er behov for. Dog vil han på sigt foretrække, at have en bolig med et ekstra værelse, da han godt kunne tænke sig et separat soveværelse. Lederen oplyser, at borgerne trives i de fysiske rammer, dels er lejlighederne, fælleslejlighederne og fællesarealerne gode, men også tilbuddets beliggenhed tæt ved by, banegård og det rolige område med til at skabe tryghed og trivsel hos borgerne. Medarbejderne oplyser, at de har indtryk af, at tilbuddets borgere er stolte af og glade for deres lejligheder, som i høj grad passer til borgernes behov, idet de har en overkommelig størrelse, og indeholder både badeværelse, stue og separat køkken. Ligeledes er fælleslejlighederne med til at skabe relationer og samvær samt udvikle færdigheder omkring madlavning, ligesom fællesarealerne er medvirkende til, at borgerne danner relationer og deltager i aktiviteter på tværs af opgangene. Tilbuddets fysiske rammer består af tre opgange med 6 etværelses lejligheder, hvor af den ene lejlighed er en fælleslejlighed for beboerne i opgangen. Hver lejlighed indeholder entré, badeværelse, køkken og stue, lejlighederne er på 40 kvm2. Endvidere består tilbuddets fysiske rammer af en kælder, hvor der er personale kontor, vaskerum med vaskemaskine og tørretumbler, fælleskøkken og spiseplads og tv-stue. En borger oplyser, at håndtaget på sin ovn er i stykker, det har den været siden han flyttede ind. Dette er blevet meldt til viceværten, som har sagt, at den ikke er nok i stykker til, at den skal repareres. Borgeren oplyser endvidere, at bruseren på badeværelset ikke virker så godt, ligesom at vaskemaskinen i kælderen er ret gammel, og til tider larmer rigtig meget. Borgeren oplyser, at det er lidt underligt, at der ikke er en dørtelefon i opgangen, og at venner og familie derfor skal ringe til hans mobil, så han kan komme ned at lukke op, da yderdøren altid skal være låst. Side 14 af 17

15 Indikator 14.c: De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem 3 (i middel grad opfyldt) Medarbejderne oplyser, at de fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes behov, hvor det giver god mening, at borgerne både har fælleslejlighederne i opgangene og fællesarealerne i kælderen. Fælleslejlighederne i opgangen skaber rum for "mini" møder fx forud for de aktiviteter, møder mv. som foregår på tværs af opgangene. Ligeledes danner fælleslejlighederne en overskuelig ramme for fællesmadlavning og fællesspisning, hvor det at være sammen i mindre grupper fungerer godt for mange borgere, ligesom det styrker fællesskabet i de enkelte opgange. Fællesarealerne i kælderen oplever medarbejderne imødekommer borgernes behov, da disse danner rammen om socialt samvær hele borgergruppen imellem, her er det muligt, at deltage i fællesspisning om torsdagen og fælleshygge om fredagen, ligesom der laves forskellige aktiviteter såsom spilaftner mv. Medarbejderne oplyser, at de fysiske rammer lidt bærer præg af, at være bygget for nogle år siden, hvor det blandt andet siver ind af vinduerne. Men de fysiske rammer er ikke i en stand, hvor ikke de er egnet til beboelse, ligesom lejlighederne har en god størrelse, idet det ofte er borgernes første lejligheden, hvor pladsen er overskuelig. Lederen oplyser, at borgernes lejligheder fungerer godt til målgruppen, idet lejligheden har en overskuelig størrelse og indeholde de nødvendige faciliteter. Lederen oplyser endvidere, at de fysiske rammer bærer præg af, at bygningen er ældre, hvor boligforeningen har ønsket, at lejlighederne skulle moderniseres. Dette vil dog betyde en huslejestigning, som borgerne (der er på kontanthjælp) ikke har mulighed for at betale. Tilsynet observerer ved fremvisning af fælleslejlighed i en opgang, at spisebordsstolene er opsat på spisebordet, ligesom lejligheden er sparsomt møbleret uden nogen udsmykning mv. En borger oplyser, at stolenes placering skyldes rengøring. Borgeren oplyser, at fælles lejligheden kun anvendes om onsdagen, hvor der er fællesspisning, ellers står den bare tom. Borgeren ønsker egentlig at lejligheden anvendes noget mere, men der er ikke rigtig nogen i opgangen, som gider anvende lejligheden til andet end fællesspisningen om onsdagen. Side 15 af 17

16 Tilsynet observerer ved fremvisning af borgers lejlighed, at denne er personligt indrettet med møbler, malerier og nips. Borger oplyser, at han selv har bestemt, hvordan lejligheden er indrettet. Tilsynet observerer ved fremvisning af fællesarealer, at der er indrettet med potteplanter, reoler mv., at der hænger en stor opslagstavle med tilbud og informationer om forskellige aktiviteter. Tilsynet observerer endvidere, at fællesarealerne indeholder en tv-stue med sofa. Borgeren oplyser, at han foretrækker, at være i fællesarealerne i kælderen, da der er mere liv, og flere muligheder for at lave noget end i fælleslejligheden. Medarbejderne oplyser, at det er meget forskelligt, hvor meget fælleslejlighederne i opgangene anvendes. Det kommer meget an på de konkrete borgere i opgangene. Medarbejderne oplyser, at fælleslejlighederne ikke bliver brugt ret meget udover fællesspisning, hvor medarbejderne kunne ønske sig, at de blev brugt noget mere. Omvendt bliver fællesarealerne i kælderen brugt meget, men her har der også været fokus på, at gøre rammerne mere indbydende, hvilket der ikke har været samme fokus på i fælleslejlighederne. Lederen oplyser, at borgerne betaler husleje for fælleslejlighederne i opgangene, men ikke for husleje i fællesarealerne, disse betaler kommunen. Borgerne kan bruge fælleslejlighederne, som de vil. F.eks. er der opvaskemaskine i fælleslejlighederne, som borgerne kan bruge. Tilbuddets bedømmelse Spindelvævet vises ikke, da vurderingen af ovenstående temaer ikke danner grundlag for en retvisende grafisk fremstilling. Side 16 af 17

17 6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) *Bemærkninger til bestyrelsesvedtægter Beskrivelse af tilbuddets bestyrelse *Budgetforudsætninger Årlig omsætning Soliditetsgrad Overskud Ejendomsudgifter Lønomkostninger Omkostninger, særlig ekspertise Omkostninger, leder Personaleomsætning Lønomkostninger, fast personale Omkostninger, kompetenceudvikling Omkostninger, bestyrelseshonorarer Sygefravær Revisionspåtegning Nej Dato for revisionspåtegning Takster Side 17 af 17

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, jf.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere