BORNHOLMSKE SAMLINGER>

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BORNHOLMSKE SAMLINGER>"

Transkript

1 BORNHOLMSKE SAMLINGER- BORNHOLMSKE SAMLINGER> -TOLVTE BIND UDGIVET AF >TOLVTE BIND BORNHOLMSK SAMFUND UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND RØNNE COLBERGS BOGHANDELS FORLAG (KNUD JØRGENSEN) TRYKT I COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI 1918 RØNNE COLBERGS BOGHANDELS FORLAG (KNUD JØRGENSEN) TRYKT I COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI 1918

2 Hydrrafiske Undsøgels ved ved Bornholm Bornholm , Af Cand. mag. J o h a n n e s K n n d s. *), AfCaud. mag. Johannes Knuds.*), I. Bagge Wandels Kort Beskrivelse I. Bagge Wandels Kort Beskrivelse Tabet af Gulland (1645) de skaanske Provins (1660) betød jo for Da;nmark), at s hidtilværde østsøvælde havde Tabet af Gulland (1645) de skaanske Provins (1660) betød jo for D&nmark"at s hidtilværde østsøvælde havde faaet et kraftigt Knæk, hvortil samtidig kom Svrigs store Landhvvels øst Syd for østsø. Und disse Omstæn faaet et kraftiit Knæk, hvortil samtidig kom Svrigs store Landhvvels øst Syd for østsø. Und disse Omstændighed maatte B o r n h o I m faa stærkt forøget sømilitær dighed maahe B o r n h o l m faa stærkt forøget sømilitær Betydning som Støttepunkt for d danske Flaade und et evtuelt nærligg,de Forsøg paa at gobre Skaane knække Betydning som Støttepunkt for d danske Flaade und et evtuelt nærligg,de Forsøg paa at gobre Skaane knække Svrigs Sømagt. Skulde Ø imidltid kunne gøre Fyldest i Svrigs Sømagt. Skulde Ø imidltid kunne gøre Fyldest i saa Hsede und Krig, var bydde Nødvdighed, 'at d blev gjort net for at forbedre Havneforholde saa Hsede und Krig, var bydde Nødvdighed, at d blev gjort net for at forbedre Havneforholde dovre, da d jo som, bekdt ikke har este naturlig dovre, da d jo som, bekdt ikke har este naturlig Havn, hvor selv nok saa lille Flaadeafdeling alle Vind~ Havn, hvor selv nok saa lilie Flaadeafdeling alle Vind~ kunde ligge beskyttet. Det kom altsaa an paa, om de naturlige kunde ligge beskyttet. Det kom altsaa an paa, om de naturlige Forhold nsteds ved Øs Kyst var saaledes, at brugelig, om d lille Krigshavn ell Tilflugtshavn lod sig indrette Forhold nsteds ved Øs Kyst var saaledes, at brugelig, om d lille Krigshavn ell Tilflugtshavn lod sig indrette nlunde let ud altfor' stor Bekostning. nlunde let ud altfor stor Belwstning. ' Hvor tidlig d danske Reging har haft sin Opmærksomhed Hvor tidlig d danske Reging har haft sin Opmærks<?mhed hvdt paa dne Sag, faar staa h;' m i 'al( Fald, maatte hvdt paa dne Sag, faar staa h;' m i 'alt' Fald, maatte Spørgsmaalet melde sig af sig selv 'til -Løsning, saa snart Spørgsmaalet melde sig af sig selv 'til -Løsning, saa snart ig kom til Krig, hvis man vilde gøre sig net Haab om at gig kom til Krig, hvis man vilde gøre sig net Haab om at g :inde hævde sin tabte MagtstiIli.pg. Vi s dfor ~inde ~gs~traks hævde sin tabte Magtstilli.ng. Vi s dfor ~gs~traks 1 Begyndels af d skaanske Kng danske Adm1ralttet.gøre 1 Begyndels af d skaanske Kng danske Admuahtetgøre Skridt i d Retning, i d '30..Marts 1676, samme"dag Skridt i d Retning, i d '30. -Marts 1676, samme"dag *) Afhandling saa pnblicet i Tidsskr. f.. Søyæs _ *) Afhandling saa publicet i Tidsskr. f.. Søv-æs 1917., _

3 l ' ~..' ~(,:.. ~~,,=-~ --E:.i' - '. ~::::,};.:-..;. -:."";!.: - :~,. 72 som Niels Juel stak i Sø Flaad for bf. a. at etc>bre Gulfand, indsd~r følgde 72 "allunddanigste Memorial«1) 'til Kong: som Niels, ' juel Eftsom stilk i vi',e.k. Sø M. Navigations Flaad for Skoles b[ a. at DiredeurBagge etobre Gulfand, W iridsd~r a I?- d e l følgde hav. til~ol, allunddanigste han < sig luttig Memorial"l) ~?~de' kyndige til 'om Kong: Bor p.h o l m s SItuation" Beskaffhed LeJhghed, ' om,d bekvem n H li. v ri indrettes kunde, da ha,-:~an, eft flittig, Eftsom Udforskning, vi k. lvi. ved Navigations sin,til os indgivne Skoles DirecteurB Memorial ~giyet a g g e tilkde;' Wandel at hav,hos 'Lan tilhol, lige han, ud sig fra Ves 'flittig t e $ulde l\yndlgeom r m a t:k s 3) Ki r ~ e skal '" Ya'!re, B o r n h o I m belejlig s Situation, Plads; BesJ<affheq hvor Sv~nski, Lejlighed,.d han fik Lan, om,d havde i bekvem n Sinde H il. Havn, v rtindrett~s at <lade kunde, gøre ois' da de~fqrud ha~-tjan, et eft an flittig Sted 4), Udforskning,,delig ved sin tredje til os paa indgivne Lans Memorial Qst-Nord-:Ost ~giyet Ende tilkde;" udi ErthollU, Uge hvor ud f~a Skibe Vestmat1$:s3) skal kunne lade Kirke sig behjælpe, skal være ljaar Ste at Jios 'Lan oelejjig net Plads; vord hvor reparet SVj?'nsk, Hvilket,d han mathematice Hk Lan, havde exad i ~t demol1, Sinde stre Havn, _()g' at, lade til Papir gøre ' bringe ae~fqrud han si-g et rj an und~!staar;.sted 4), mindre,dejig han tredje paa Lan paa Lans var. Dg Qst~Nord-:()st saasom' dne Ende Lejlighed udi r tho sig 1-repræs t Skibe ~.k., skal kunne M.Orlsfla,ade lade sig lrehjælpe, at kunne naar did Stede'! rejse,. ønskede m e.n, hvor net vord han' gærne, ret atha~nem Hvilket mathematice tnaatte tillades, exad<ott d demon,- at bortgaa.. stre J}g' ~;aad-ant til pir i' V~r~ britige sti~le han til sig$!i 'E. k. und~rstaar; M. FOi'~øjelse' mindre Ny tte., 0:g,, han paa Lan E.,k. M. var. BefJlJlng, Og saasmn' hl- Amtman'd dne Lejlighed all,n. forsees, sig ~epræs~ at han, hanl)em t til E. saadant k.,m. sit Orlsflaade Forsæt at at fuldbyrde kunne di. d rejse" B(iad ønskede Foll( vard han' gærne, 12ehjælpel:ig. at hallnem For tnaatte saadan.tillades, s!rr Umage d han ej at an bortgaa begær~,e.lld, at saadant.i' han, Væ.rk forud stille til et 'E. halvt k. Aar~ M.' Fornøjelse' Løn, maatte, Nytte..,op; sa11' længe, 'han ude', et, E. Je M.. BefJiJh'Ig m Amtman'd all~h. forsees, at han hatmem nyde :Kaptajns Kostpge. Og eftsom hans Ansøgning For til s~adant sla:g'' sit Forsæt grun,paa' at fuldbyrde Bjl1igbed~, Baad udi Fremtii,kunde Fol.K vard være l:>ehjælpelig.for større Gayn saadan for s! rr E. Umage k.1vl., han d ej an kgl. Flaade, begærl~l1d mind~s at os vores han, forud undd. et halvt Pligt Aar~ Omhyggelighed Løn, maatte, sa~-læhge,for E. k. 'han M. Tjeste ude et, saadant nyde :Kaptajl1s E. k. 'M. Kostpge. undd. at Og foredrage, eftsom hans E. Ansøgning k. M. alln. For Vilj.e Resolution d~rom Bi11ighed~, i dybeste Und. udi vil Fremtid: forvte, stedse kunde forblivde væfe ek.,slag '. grun,paa størr.e Gayn for " 'H. E. Bielcke. k.1v1., d Chr ~gl... Ostqrff., Flaade, 'l11indes M. Rodsiehn. os yor.es undeid~ Pligt Alb. Ouldsparre. Omhyggelighed P.,for Peds.'; E. k M. Tjeste Lme. saadant Hans Nans. E. k. M: undejd.at foredrage, E. k. M. allt. VilJe Resolution d~rom i DatumAdmiralitetet, dybeste Und. vil forvte,,d. 30~ stedse Mar~ii forplivehde ' etc._ " 'H, Bielcke. - lis. kg!. Chr.. Ostorff.-, M~YTSvar,hpaa M. blev, Rodstehn. AJo. OuldtJnsparre. H. P. Peds./, f vel tilfreds. Lcke., ' Hans 'Nans. - Datum Admiralitefet,d. 30:" Mar~ii.1676,. '. --b kgl. Resolution - harv fiok la vte nle Dage paa lis.kgl. csig, ' ' M~yySvar først d.hpaa 17: ARril blev; udstedte Adtriira:lih d følge'nrle H, Rejseordre ~ vel 'Instruks tilfreds. 5) "for, ' Bagge, V!andel,som saa fortn od --D kgl. 'lig' gaaei Res()lution 'oy har vel' Mk et af la Skibe, Vte nle 'de(i Dage d' følgtde paa Tid å!sidtes 'som Forstærkning 'Hi- Nids JueL...' c sig, ' :føtst d 17: Arieil udstedte Adniirålihitet d følgde :RejSeordre 'Instruks 5) "for Bagge, Wandel,som saa formod- _ 1) Adniir, Copib 167,6, _Lit.,B., fol. 1\0 a. c, 2) Kdes iklm mit. 'lig ga,ilet B)'Yest 'oy Marie m~d ; d et af tænkes de Skibe, paa Arn~g. de(l d' 4) MlIligvia fø!gtde H;tmmsøi, Tid om. afs-dtes hvis 'som IndretteJsejtil Forstærkning, Havn,tii d NfeIs allede Juet d Gang... var ' Tale: 5) Admir. Copi~ b 1676; Lit. B.,fol: l3ib. 1) Adrrih:. Copib _Li,t..R, fol. l~o a.', 2) Kdes ikke me. B)'Yost Marie; 'd tænkes paa Arn~g. 4) M'!UigV.ls. Hi1mmsø, om. hvis Indrettelsejtil Havn d allede d Gang var Tale: 5) Admir. eopl.b 1671.\; Lit. B"fa!: lsi b.

4 73 Beordres h til H. k. M. Tjeste Navig. Skols Direc~ teur B a g g e W a n d e l, at han 73 første forefaldde Lejlighed ud n -Forsømmel,se begiv sig paa Rejs hfra til B o r r i n g h o l m, d han hav eft egne gjorte Forslag L a nd e ts S i Beordres tn ti o n h re t a til t p H. b s k. e r M. v e Tjeste r e nøje Navig. b~sigtige, Skols Direc~ ov tem Lan B a g et g e rigtigt W a n d L e a l, n d at k han o r t til H. første le M. forefaldde Fornøjelse Lejlighed Eftkommnes n' Forsømmel,se Gavn Nytte begiv at forfatte. sig paa Fornemmelig Rejs hfra hav til B o han, r ud ri s n g h o I han m, d han,,at hav give eft nøje egne Agt paa, gjorte h vor forslag n o g L e a n nd H e a ts v n S d i t u a paa t i o n Lan re t a t p bekvemt b s e r v e r e indrettes nøje b~sigtige, kan, paa ov d Lan kg!. Orlsflaade, et rigtigt L om a n d d k o r forelst t til H. Ic Storm M. Fornøjelse Uvejr ej Eftkommnes holde Sø, Gavn d da Nytte n at Sted forfatte. d Fornemmelig udi Nærværels hav til han, sin kunde s Frelse udi han Fremtid d " at give kunde nøje finde. Agt paa, Hvilket h vor naar n o vel g e n H forsvarlig e r af p a hannem a L a n d e t forrettet, b e k ve skal m t i han n d r sig e t t lige e s k ind a n, til paa Kbhvn. d ig a v n d kg!. forføje. Orlsflaade, Midltid om hall d ude forelst, skal han Storm for alting Uvejr H. ej k. kunde M. Tje-, holde nesie Sø, Gavn d beobagte da n Sted sig d saaledes udi Nærværels forholde, som til sin ' Frelse H. k. udi M. Fremtid tro Tjeste kunde vel anstaar, finde. Hvilket han naar bekdt vel vil forsvarlig af hannem Datum Admiralitetet, forrettet, skal d. han 17. April sig lige Ao ind til Kbhvn. ig være. forføje. Midltid hall ude, skal han for alting H. k. M. Tje-, nesle H. Gavn Bielcke. beobagte M. Rodstehn., sig saaledes Chr. forholde, Gstorff. som ' H. k. M. tro Tjeste vel AW anstaar, Guldsparre. han bekdt vil være., Datum Admiralitetet,... d. 17. April Ao i Utvivlsomt Har Bagge Wandel eft sin Hjemkomst afgivet H. Bielcke. M. Rodstehn., Chr. Gstorff. Indbetning, hvorom me se. M i alt Faid haves A Ib'. GuIdsparre. dnu et af ham tegnet K o, r t o ve r B o r n h o 1 m 1), datet 1676,! hvoraf Utvivlsomt h for liar første Bagge Gang Wandel offtliggøres eft siri Hjemkomst Reproduktion, afgivet oril Indbetning, a synes at hvorom have været me se. brugt som M Grundlag i alt Faid for haves åf dnu J o h a et n af H ham u s m tegnet a n stukne K o r t o Kort v e r B til o r R'e 11 h s o e l n m s l), Atlas datet Danieus, 1676, hvoraf hvo;af h d for d første aldrig Gang b}ev offtliggøres taget m d nle Reproduktion, faaaftryk, oril da Værket a synes aldrig at udkom have været Kobbpladne brugt som Grundlag gik til Grunde for ved å.f J Købhavns o h a n H u s -store m a n Ildebrand stulme Kort til Desud R'e s e n s haves Atlas fril Danieus, Bagge hvo~af Wandels d Haand d aldrig ets-~kort b}ev taget ov m Farvan d nle faaaftryk, Fatstbo da Værket,Rilg--Bornholm aldrig udkom 1 ), ligeledes Kobbpladne datet gik 1676, til d Grunde har sin ved Intesse som -store af Ildebrand ældste bevarede Desud Frugt af haves d unge fril Bagge danske Købhavns Wandels Sø-Kartrafi, Haand hvorfor et S--,,!kort saa ov te Farvan ggives h. Falstbo Det vel n<;>k,ri.ig--bornholm d Omstændighed, at 1 ), netop ligeledes d'i?tt~farvand datet 1676, var d Skueplads-JOr har sin Intesse Søkamp som d af de ældste Maj bevarede 1676 mellem Frugt Niels af d Juel unge d danske svske Admiral Lortz hvorfor saa Creutz, te d ggives har inspiret h. Det Bagge vel Wapde] n<;>k Sø-Kartrafi, d thai Omstændighed,,give kartrafisk at netop Fre11}stilling, d~tyfarva11d daf. var Skueplads~nJor Situation i sin Søkamp Helhed' d. jo ganske Maj hædlig 1676 mellem tegnet; Wels m Juel navnlig d _Skaanes svske Sydkyst, Admiral Lortz især Falstbo Creutz, d Odd, har inspiret ~temmelig Bagge mangelfuld Wandel i mat,detaljne,,give,hvad kartrafisk d i FrrIstilling, for sig ikke daf. kan 'undre; Situation h i havde sin Helhe'd' Bagge W~ndel jo ganske jo ikke hædlig haft Lejlighed tegnet; til at m foretage navnlig Opmaaling. _Skaanes Sydkyst, især Falstbo Odd, 'temmelig mangeiiuld i,detaljne, 1) Ny kgl.,hvad Samling. d Fol. j 368. for (Kgl. sig BibI.) ikke kan 'undre; h havde Bagge W~ndel jo ikke haft Lejlighed til at foretage Opmaaling. 1) Ny kgl. SamlIng. Fol (Kgl. BibI.) -.

5 .~~~~/ S', - e, ::: - g,:.---- ~~0i - ~Rs':'..~~:?-' l I> _ Sort}. før nævnt maabaggewandel utvivlsomt have afgivet Indbetning til Reging om Resultatet af sine Und~ søgeis.. Om saadan søg man d forgæves' p'aa de Sted i Sotl}førnævnt m3ill;3agge gamle, Marinearkiv, Wandel utvivlsomt hvor man have kunde afgivet vk at finde Indbetning d, til Original Regil1g om sikkt Resultatet ikke me af sine til. Und Di d ~øgels. e Om f t e r li r saadan s Il n d søg s y n l i man g h e d d bevaret forgæves' i paa Afskrift, de, Sted i h hæng gamle, Marinearkiv, samm paafølgde hvor man kunde vt~ M,aad~: ' at finde d, Original I af Søkortdirektør sikkt ikke Js me til. Sørss Di Notebøg, d s~m indehold Mængde blandede Optegnels, eft al"sandsynlighed beva~t i Afskrift, dels h vedrørde hans hæng egne' samm Opmaaling, paa følgde dels M,aade: OplysniTlg; ', som delt ' ham I af ~fandre; Søkortdirektør findes Js s~a Sørss et længe Notebøg, s~m Stykke, indehold Ovskrift:: B Mængde ~ ri n gh blandede 0.1 m" fot Optegnels, største, Del dels skrevet vedrørde, hans and Haand egne' Opmaaling, d hans eg. dels At Oplysnil1g; ikke hans som egne, delt Obsvation, ham fremgaar <;lfandre; findes bl. s<].a a. daf; et at længe d deft Stykke følg, et Ovskrift: lille Tillæg" som indledes B o r i n ghoj m., :, f(fr 'største, ;,Ao 1704 Del jeg.s sk~eyet e 1 v obsvet, and 'afpe]let Haand ved 130- d hans ringholm eg. At ". Ydmefind ikke hans egne,man Obsvation, i Registret ov fremgaar bl. a. 'Bs Ind-' hold, daf,at d Oplysning,at d deft følg Bornhoims-BeskrivelseQet lihe Tillæg" som indledes :,;,A o ni n d g i v 'af Bar'fod~ jeg.s Tilsyn~ladde e l v obsvet skulde,ajpejlet 'te vel ved saa l30- betyde, at ringholm " 'd:. Ydmefind m~n "' (o r 1. a t t e t af nævnte i Registret Barfod, ov ',Bs ::>: Kaptajn Indhold, de,n Oplysning, at Bornholms~Beskrivelse\l N. L. Barfod, 'om ni n d g i v hvem me're se; m netop te turde være forkt: d 'a f B a r 'f o d". TilsyiH~ladde skulde' te vel saa betyde, at :~( sikkt hvk forfattet ell indgivet af Barfod, m dimod 'd:' ' (o tf a t t e t af nævnte Barfod, ;,: Kaptajn N. ~f B a g g e~ Wlfn d et., ' ': L. Barfod, 'om hvem me're se; m netop te turde være forkt: d Sonf>Sføtte for dne Paastand skal først fremmest 'paapeges :' sikkeh hvk d forfattet fuldstændige ell indgivet Ovsstemnrelse, af l;3arfod, m d,dimod mellem Bagge df B,a gg el) W,fn d id. ' ' Wandels Bornholms-I\or( saa dne Beskrlv~lses Ordlyd; Punkt SoIr(>'gføtte for' Purikt for dne vil man Paastand fin-de Kortets skal først Fremstillin..g f,temmesf svarde "paapeges d til de i Beskrivels fuldstændige givne Ovsstemnrelse, Oplysning; se f. d Eks. Lod'skude mellem Bagge ved',reve Wandefs Bornholms-I\or( 'å'g' i,havne. Htil saa dne komm Beskrlv~lses visse stilistiske Orillyd; Lighed Punkt mellem for plfrikt de vil I1 iie, man Be?krivelse finde K.ortets ~ FremsHlli'!g, -?agge Wandels svarde Journal til ~e i fra" Bes~rivels givne F"krø-Rej '~ 195()1); Oplysning; skønt se f. Bornholms-Beskrivelse'n Eks. Lodskude ved,reve altsaa kun fore- 'o'g' i,h~vhe., ~lgg~ll Htil ~n} ko,mm Afskrift, visse s6m ikke stilistiske kan forudsættes Lighed mellem' at følge Origide~iie,Be~krivelse '-naieils~ OrttafL,'iløjagtigt,,?agge Wandels stemm Journal ds' fra Bstaving F1e:t:ø-Rejaf Sted ; 'eh 1950 'navne' l); skønt do'g Bornholms-Beskrivels ret' n ~' Kortets. altsaa Endelig kun fremgaar foreqet 'af,~fgii<~fi! 'aeskrivels, AJs,keift, som 'at ikke ds 'Forfatt kan forudsættes har rejst at følge om ovalt Oi'igi 'paa :Øeh ''ilai-( GrtrafL'h'øjagtigt, sfemm ds Bstaving af Stedirtåvne d paa Kongel1s Vegtie for al undsøge Havne-'O andre Forhold" net9-pl ret som n'!i~'.:.bagge "Wandel Kortets. mali Endelig antages fremgåaf at have qet gjort.'iif i H: ~Eeskriveiseff, 'åt ds' Fo'rfalt' liar rejst om ovaltpaa ho'ld, til :øefi sin officielle 'Instruks, s udelukket, åt Bar'L paa K6ngel1s fod kan Vegne have for baft, ali::mdsøge Tid Lejl1ghed Havne-'" til net andre Forh'dlq, saada:nf, -und sin netq-pf som..:bagge :Wandel maa åntages at have gjort i H: hold. til sin', officieu~ 1) Tidsskr. Instruks, f. E;øvæs. s 19, ff. udelukket, åt BarL fod kan have haft, Tid Lejllghed til net saadanf, und sin, "r,, 1) Tidsskr. f. I:\øvæs, 19,1'7. S. 145 ff.

6 75 Ovvinttirig , hans Instruks indehold da: heilet ikke net som helst Paalæg i d Retning. Ogsaa d Maade, hvorpaa bl. a. Amag Havn 75 omtales, vis, at Beskrivels maa være affattet før Barfods. Ovvintring.. Ovvintring Man vil dfor , formtlig hans være Instruks fuldt bett!get indehold til da at antage, heilet ikke at Js net Sørs som helst paa Paalæg te i d Punkt Retning. har gjort Ogsaa sig d skyldig Maade, i hvorpaa Misforstaaelse, bl. a. Amag som let Havn kan tænkes omtales, fremkomm vis, at Beskrivels paa d Maade, maa være at Barfod affattet kan før have Barfods, ejet Ovvintring. Afskrift af Bagge Wandels 1) Beskrivelse, Man som vil d-for ganske formtlig naturligt være maatte fuldt være bett!get af særlig til Intesse at antage, for at ham, Js Sørs' at han saa paa' se te ved Punkt Lejlighed har gjort att sig har skyldig udlaant i d Misforstaaelse, til Afskrivning som til let Js kan Sørs, tænkes fremkomm d da ikke paa har d vidst Maade, bedre, at d Barfod at. kan var have Badods ejet eg Afskrift Rapport. af Bagge Wandels 1 ) Beskrivelse, Hvorom som ganske alting naturligt, foreligg maatte d være h af særlig "Bornholmsk Intesse Lods", for ham, sikkt d at han første saa selvstændige, se ved Lejlighed som nu att kdes, har udlaant langt d fyldige, Afskrivning d hvad. til Js d Sørs, fandtes i d hidtil da ikke fremkomne har vidst "Søcarts bedre, til d bøg", al de baade t var Barfods danske eg freme, Rapport. hvorfor d utvivlsomt fortj Hvorom at offtliggøres. alting, foreligg d h»bornholmsk Lods", sikkt d første selvstændige, som nu kdes, langt fyldige, d h~ad, d fandtes BoritighoIm. i de hidtil fremkomne "Søcartspøg", Fraa baade B o r e danske n h o l m s Nordvestreste, freme, hvorfor som d H utvivlsomt a m e r fortj S te S at a 1 offtliggøres. e m ci n s C a p e I, och til d allydste Ende af Lan ell ved B r o e r s R if ell Ve Il i n g O d d e, stræch sig lige ofu LandH sots. Boringholm. udi Distantz ved 6 Mile, b-estaar i 4 Hæred. Fraa B or e n ho 1 m s Nordves1reste, som H a m e r ell S te S Om a J e Natte m 6 n Tid s C a p at e seyle I, och omkring til d allydste Borholm, Ende maa man af Lan komme ved B LandH r o e r s nærme R i f ell paad Ve 11 i n g NO. ~ O d Side d e, d stræch paa 13 ell sig iche lige 12 Fv., ofu och Landi1 paa d SOtS. SW. udi Side Distantz paa 10 ved ell 6 9 Mile, Fv. b-estaar Ms ud i for 4 Hæred. S 1 o t t e t och H a m e r e n steyldyb, et Musquetschud ude 12 Om Fv., Natte ud for Tid Su anecbe at seyle 18 omkring a 20 Fv. Borholm, rrtaa.. man iche komme Imellum Landit R ø nærme n n e och paa H a d ss l e NO. løb Side 3 skaadelig d paa Refue 13 ell ud, 12 Fv., første och K paa n u d d t z SW. R i f, Side som paa strech 10 ell sig 9 Fv. Firidel Ms ud Mikm for S WSW. 1 o t t e t ud och fraa H LandH, a m e r e paa n d steyldyb, Sted, hvor et di Musquetschud sorfe :Bache ~cid::l ude 12.vide Fv., Sand ud for giø!" Suaneche Schielsmes 18 2 ), a d 20 Fv. stdige), och : ey.at Komme nm Imellum d R 8 ø n Fv. n e N och y k i H e r a c ss k I R e e løb f strech 3 skaadelig sig och vestvardis Refue ud, ~ud første ftaa Landit K n u d ned t z R i f, for som N y strech k i e r c h sig och,"besynd Firdel i) Mikro Krtudtz WSW. Ret; d ud fraa saandagtig Landit, paa och d maa S1ed, tillo des hvor 5) piia di 7 sorte ell:6 :Bache ~oc;h Fv.IO e-.vide me Sand n djz. giø~ R ee Schielsmes f ikun 2 ),. li, d. strech stdige), sig och och. ey..atk'omme vestvardtz nnl d 8 Fv. N y k i e r c k R e f strech sig och vestv-ardis ~ud ftaa 1) ;B. Landit W. døde ned 20/4 16~4. for 2) N Adskillelse. y k i e r c h 3) och,"besynd stig. 4). Fejlskrift,. i) Krtudtz maa Ret; være: d bord. et saandagtig 6) o.: tilloddes. och maa tillod es 5) paa 7 ell:6 Fv. K 1 e m e n db. R ee f ikun. li, strech sig och. vestvardtz 1) ;S. W. døde 2fI/ 4 16~4. 2) Adskillelse. 3) stig. 4). Fejlskrift,. maa være: bord. b) o,: tilloddes:

7 76 ;-.. '.. ~-- '" r.. besynd Hasle i Sø; dne bekommis ey ofte ud i Labingi) at see. 76 B r o e r s ~R e'e f2) streeh sig SOto. ad Sø ved Ve 11 in- ' besynd g Hasle e n s i O Sø; d d e i dne d" bekommis Quæg ey ofte Sand ud riiget, i Labingi) oeh gaar.. snart' at see. e Fiings Vey ud, 'd kand omlodes paa 9 ell 8 Fv. B r o e P r s e-d -R e e'e r s f2) R strech e e f løb sig u~ SOtO. 1f2 Mil ad strax Sø ved Ands Vel lin Tekels. ' g e n s O d d e, Nord d" ved Bros Quæg Ref Sand udsehyd mget, och et slem gaar snart St Ref ved e Fiings S n o Vey g e b e ud, e h, 'd maa kand ej kornes omlodes nm paa,9 d,ell paa, 87 Fv. Imelum P NI e r s N R e x e s f e. løb S u u~ a n 1/ i 2 e Mil k..e nit strax udfraa ved Ands Landit Tckels. lig et blind Sehiei, Nord som ved høyt Bros Vand Ref gaar udschyd ofu, kaldis et M slem a I q St u æ r n Ref e n. ved Imelum d S n o g e b -oeh e c h, Landit maa kand ej kornes Skibe-nm seyle, d.. paa, '. Fv. 7 Fv. dyb. Imelum Naar mand d N e x s e ud S u a for n i har c ke sæt nit oeh ud lig iraa for Landit Aneh, lig oeh et blind d Schiei, samme udi stille som høyt Vand Veyr tag gaar til ofu, at brusse kaldis ell M a maaiie, l q u æ r n daa e n. gifues Imelum dved d til Kide, och Landit at kan d Skibe- vil seyle, komme hastigt... Fv. af Sø, dyb. huorfor Naar mand nødvdig d agtis ud for har at holde sæt och sig lig rede for til at Anch, faa Anehit och d op samme til at udi reppe. stille Veyr tag til E at brus~e Fiings ell Veys maalle, SO.-lig daa fraa gifues A dved r n a g et, til Kide, d lig et Skiæ,r at B vil I a c komme h und hastigt Vands, af hvorpaa Sø, huorfor 2 il nødvdig 2 1 / 2 Fv.; d agtis thi iche at holde sig at komme rede til nme at faa Anchit d paa op 7 Fv.; til at d reppe. samme lig 2 Musquetskud Jut Veys fraa SO.-lig Landit fraa ude A fors r n a g o e'c, e SS) d O lig d d e. et ' Skiæ,r E Fiings,c', B l a c h und A Vands, r n a g e hvorpaa r s R e f u e r 2 streeh il 2 1 / 2 Fv.; sig d ~est thi SSO., iche Fiing at komme Veys nme ud fraa d Arnage.r; paa'. 7 Fv.; naar d man samme hold lig sig 2 paa Musquetskud Jut _. daaskal fra a Landit d ude iche for Skade, S o e foraårsagis. s S) O d d e. 9 Fv. ell 8 Fv., A r n a g e r Ti s m R an e f u 4) e r strech oeh et blindt sig lt!est Schiær, 8S0., som lig Fiing fra a Røne l Fiing Amag; Veys StO. naar Deh man hold halv sig Fiing paa 9 Veys Fv. ell fraa 8 Lan; Fv., dne Veys ud fraa daaskal d maa iche iehe Skade, peli foraarsagis. i Labing kommis 'for nær., Ti m a n 4) Forskrefne och et blindt Refu, Sthiær, BIindsehiær som lig oeh fraa Grund Røne l Fiing Veys lusest StO. omkring och Boringholm. halv Fiing Veys fraa Lan; dne ' pieu- maa iche peli i Labing kommis for nær. Forskrefne Refu, Om Blindschiær Aneh Pladtze och Grund ellsetti. piculusest omkring Mest Boringholm. alle V~gne omkring Boringholm kand mand e Qppvald anehre, d disse følgde Pladtz de bæste, nembl. Om Anch ud for Pladtze R ø n n e, ell H a ss Setti. I e, V i d e K I ø f5), W a n g, Mest S alle l o tt Vegne e t, S omkring te S a l P1 Boringholm o n, S a n kand d w i g, mand. A I li n g e, e M e l s, t a, Qppvaid S u anchre, li n i e h d e, N e x 'ø disse e. følgde Pladtz de bæste, nembl ud Ud for R for ø n R n e, ø n 11 H e a ss sætt 1 e, de V i d store e K Skibe l ø f 5), paa Wa 10 n g, ell 11 Fv. Slottet, Imellum Ste Salp1on, Rønne 'oeh Sandwig, Slottet 'H a Allinge, m e r,s h 11 us Mels,ta, kan d mand alle S u li. n i c h Stedtz e, N e sætte x 'ø e. Lan nær paa 12, 14 -ell 15 Fv.; d Grund Ud for ichun R ø n 11 passl,ig e sætt somme de store Steds. Skibe paa 10 " ell 11 Fv. ImelJum Rønne 'och Slottet 'H a m e r.s h u us kand mand aue Stedtz sætte: 1) Lan Laving. nær ~} paa Bros 12, Rev. 14 -ell B) Bose. 15-4) Fv.; Uaade d Rev. Grund 5) ved Jons Kapel. ichun passl}g somme Steds. " 1) Laving. ~ Bros Rev. 8) Sose. ~4) H~{t(te Rev. 5)ved Jons Kap.el.

8 77 Paa 12 Fadn~ ud for H a s s l e goed Sætti, Græs och Le Grund for de store Skibe, fbr di smaa bequæmiigst paa 10 Fv. 77 Ud for S l o tt e t sætt mand paa å 18 Fv. och Paa lig 12 i Fadn~ Beskøt ud for for osa., H a s øst s l e och goed ONa., Sætti, vide Græs Sand och Grund. Le Grund For for S t. de S a store I e m o Skibe, n, for Capel di smaa paa Hamm, bequæmiigst som paa Boringholms nordveste Gilde r?], sætt mand vel och paa 20 Fadne 10 Fv. Ud for Syd for S l och o t t e SSO. t sætt Vinde, mand blaa paa Le Grum!. li 18 Fv. och lig i Beskøt E 3 for Pund OSO., Canons øst Skod och ONO., ud fraa vide S a Sand n d v i Grund. g Sætti For paa S t. 20 S ell a I e m 22 o n,' Fadne Capel for store paa Skibe, Hamm, smaa som kand løbe Boringholms, nme ind, nordveste saa som Gilde.paa r?], 18, sætt 16 _ell mand 14 Fv., vel och Sand paa och 20 Le Fadne Grund, for Syd hafu och d SSO. Red for Vinde, alle de blaa Vinde, Le de Grun(:!. vil, imellem Syd och Vest. E 3 Lige Pund ud fraa Canons d huide Skod Sand ud fra paa a S Lan a n d v i g M æ l Sætti s t a, paa 12 paa 20 Fv. ell och 22 ey Fadne nme, for store kand?kibe, man anchre, smaa kand d løbe klar nme Sandbaand, ind, saa o eli som, kand paa mand 18, hafue 16 _ell Beskiøt 14 Fv., for Sand SSO., och S.. Le SW., Grund, W. Vinde, hafu m d Red nepehg for alle for de Vinde, SO. och de NW. vil, imellem Syd och Vest. Lige For ud Iraa S uan d i ch huide e sætt Sand mand, paa Lan paa 30 M Fv., æ I d s t a, iche paa nme 12 Fv. och d ey paa nme, 24 Fy. kand (udi Hsede man anchre, d d diubt klar och Sandbaand, schaar op til och kand Lan), mand Le hafue och Gres Beskiøt Grund. for SSO., S.. SW., W. Vinde, m nepelig Om d for begies SO. och Sætti NW. for N e x e R e e d, da bringes Bo el s For K i S e-r u il c n h i e c h e sætt et stompet mand" pas - Taarri, 30 Fv., som d staar iche N. nme och ofu d paa ved 24 Nexe Fv. Kiche, (udi Hsede d ofu d s diubt och Nexe schaar Kiche, op.til som Lan), WtS., Le och och sætte Gres paa Grund. 20 Fv., Le Grund; ells paa andre Stæd d omkring begies Sætti stet for och N exe Spill Reed, r?] Grund; da bringes mssmaa Boels Skibe Om K i e-r rorne c h e kand et sætte stompet indbædre 1aam, paa som 9 å 10 staar Fv., N. Le och Grund ofu iblant. ved Nexe F e Kiche, r s k Van d d for ofu Kongs s Skibe Nexe i Sandvig, Kiche, Rønne, som Nexe WtS., och och Svaneche; sætte paa ved 20 Fv., St. Salemons Le Grund; Capel ells paa goed andre fsk Stæ Kilded omkring Ved Hammshuus stet och giort Spill r?] Grund; Hafue, d ms udi 'smaa e schiøn Skibe Brønrome kand fsk sætte Vand, indbædre 4 1 / 2 Al. paa dyb. 9 a 10 Fv., Le Grund iblant. F e r s k Van d for Kongs Skibe i Sandvig, Rønne, Nexe och Svaneche; - Land ved Strechning St. Salemons Cape1 omkring goed Boringholm. fsk Kilde. Ved Hammshuus Fraa ydste giort af H Hafue, a m e r e d n och udi e til G schiøn u d i e Brønd m s O d d e fsk strech Vand, Landit 4 1 / 2 sig Al. SO. dyb. 4 Grad af Compas Circumftz østlige, 2 Mile. Fraa Gudiems Odde til S van i c k e SO., 11/~ Land Strechning omkring Boringholm. Mil. Fraa Svanicke och til Ve Il i ng s O d d e først til S n o ge~ Fraa b e c h, sid ydste dfraa af H a til m e Ve r e Il n i och n g s til O G d u d d e. i e Fraa m s O Svanicke d d e tll strech Vellings Landit Odde sig SO. StO., øg SSO., 4 Grad 2 store af Compas Mile. Fraa 'Circumftz Vellings Odde østlige, til R 2 a a Mile. h a m e Fraa ri) WNW. Gudiems.. Odde. Mile. til S Fraa van Raahal11ar i c k e SO., Ul P/g A r il ar lviii. Fraa Svanicke och til Ve 11 i n' g s O d d e først til S n o ge: b e c h, sid l) Raghamm. dfraa til Ye 11 i n g s O d d e. Fiaa Svanicke ni Vellings Odde StO., SSO., 2 store Mile. Fraa Vellings Odde til R a a h a m e ri) WNW.... Mile. Fraa Raahal11ar tjl A rn Il..

9 '.'J!- -,,~.~~~ il ge r NW...' Mile. Item fni.a Arnag til, syndeiste Bjg ved R ~ n n e NW. Fr,aa Rønne, til d V i d e K l ø f forbi ~~ H a s s 1 e N. 6 Gr. O. 7K Fraa d Vide Kløf oeh til H a m m e r s W. Cant NNO. vel N. ge r NW..." Mile. Item fnia Arnag til ' syndste Big ved R ~ n n e NW. Fr,aa Rønne, Løb af til Sti'øme-ne. d V i d ek 1 ø f f0rbi H a s s 1 e N. Med' 6 Gr. østlig O. Vind Fraa d høyeste Vide Kløf Elod och oiu til alt H a omkring m m e r s Boringholm NNO. (oeh vel N. vestlig høyest Vand LSundit), oth kand ' W. Cant vel høyes e 4 il -6 Foed. ' Løb af Strøme. Med' østlig Vind, B e høyeste si u t e r/i Elod n g ofu o mi? alt o r i omkring n g h o 1m. Boringholm (och Pai! Boringholms vestlig,land høyest Vand hlig L Sundit) Skofue, oeh och Lunde, kand' Wilt, vel høyes t:a,ar, e Gifes 4 li -6 Foed. Høns, koinriig samme Sinde, oc1~, saasom til',~c;n,f.æst~!ng lidi' I øst Sø lfgdis, naar elis n Omkostning, 'Besluting dpaa" anvdis. om.(3qringholm.._ Paa Boringholms Indvonnne Land u hlig meget Skofue wellige och oeh Lunde, reedebaand Wilt, eft t~aar, Oi~s d<}ris allunddanigste,pligtskyldighed Høns! komriig samme Sinde, och. at giøre saasom woris til' alln..~,f.æstf!ing Arfuekonge lidi' øst Tieste, Sø Hgcndis, oeh et kiech naar ejls Folk; n 'm kong!. Omkostning.dpamænd, som.. anvdis. :dnem skal dirige, maa wre af goed Coriduit Ambt Indvonnne oeh Forstand, u ells meget blifu wellige de ved och d reedebaand gamble Vane eft Krøgl l ) etc..,i.. PligtskJldighed at giøre woris alln. d(}ris allunddanigste Arfu.ekdnge Tjeste, och et kiech Folk; 'm kongl. Ambtmænd, som :dnem skal dirige, maa wre af goed Coriduit, ' E r t h o l m e n e a n l a n g e n d i s. och Forstand, Fraa. ells Ha'm blifu m e f s de N~. ved ell d gambie ydste Vane Hiørne streehe,f Krøgl!) etc..\ sig ofu,til K i e'r e h e H o 1 m e n, d Kaarsset staar. paa, jost ø. 2 Gr. N.; 3114 Mil, oeh fra Boringhol.ms, f\jw. 3/ 4 MH2)., - \ " E:r, t h EJtholme o l m e n ee 3,soni. anlangdis. Fiske bo paa, nembl.: d Fraa, størsteoeh H a'm m e r s østligste NW. ell kai ydste dis- K Hiørne je r ehe strech II o l m, d sig et stort ofu,til Kaars Kie'rche opreyst; Holm, B o e h o i m d Kaarsset del]. mellemste, staat: paa, oeh jost G r ø. æ s h o 1m 2 OL N" Jd 31/'4 nordvestligste Mil, och fra oeh Borlnghol)Jls mindste; de "NW. e 6/4 kidelig Mil 2).. noeh., E rt h o 1 Im,ellem m e n e Kieheholm. 3,sotfl Fisk~i:e oeh Boeholm bo pa:a, shech nem bl.: d sig StW.. størsteoch Qeh NtO. østligste dybt 3kaldis- 1 / 2 Alel1 K Le oeh r c pass~lig h e h o l m, bred d et stort goed bred Kaars opreyst; Sehude. B o " e h o i m d riu;llemste, och,- G r æ s ho l"m Jd nordvestligste Nord.val'dtz och fraa mindste; Græsholm de re kidelig lig et temeligt noch. 'stoft Skiær Im.eJlem ell' Kicheholm Klippe, som kan och d Boeholm sees.. ll/2~ Mil stte.ch i Sø; d sig samme, StW.. kaldis Qch NtO T..aaL dybt Et' 3 got Musqueteseho~;f'linordlig 1 / 2 Aleq och passeug bred d goed Vest bred,iigg e Schude. blinde'. ell fiøy 3 )' ell flaeh Sand. '.- 'Længd imei1um d S0. Norcivaidtz fraa Græsholm lig et temeligt stoft Skiær ell Klippe, som kand sees.,1l/2-mil i Sø; d samme, kaldis 1) Krøll \} : Krveje r?] 2) H maa d v~re no~et oyb:prull~et T..a a t.. Et got Musquetescho{ p~l fqts~revet. 3) li nordlig Vest Jigg e ov:fi~c:it, blinde ell fiøy 3 ) ell flach Sand.. Længd imellum d S0. 1) Krøll a: Kryeje [?] 2) H maa d v~re no~et oyei'bl'r1ll1ge~ (}ll fq:rs~revet. Il) OVl}r.fl~''(h, --' "/. ';~~

10 r Odde och Kh~rcheholm och til Taat net ru d Fiings Vey ell Mil. NW. udfraa Boeholm langs ligg et langt Skiær., W. S k i æ r 79 kal, och fraa sammes NW. Ende lig och nle Skiær, som r tiæd J o m f r u S k i æ r; disligeste och ligg d nle SO. Odde och Kit::rcheholm och til Taat net m d Fiings Vey ell Mil. llde fraa Græsholm, blandt dem nle blinde; disse samme smaa Skiær lad sig nochsom til Siune udi Indseyling. Et NW. udfraa Boeholm langs ligg et langt Skiær., W. S k i æ r Musqueiskod ONO. ud fraa Oræsholm ligge'r S k a a n s k e kal, och fraa sammes NW. R e e f, sting Grund, paa 2 1 Ende lig och nle Skiær,. so.m / 2 Fv.; paa samme d for nle h.æd J o m f r u S k i æ r; disligeste och ligg d nle SO. Aar sid blefu skaansk Schude, hvor eft de d nu llde fraa Græsholm, blandt dem nle blinde; disse samme kald. smaa Skiær lad sig nochsom til Siune udi Indseyling. Et Nordvardtz ud fraa' Kicheholmrs nordre \ Odde oc~ NO. Musqueiskod ONO. ud fraa Oræsholm ligge'r S k a a n s k e vardtz fraa Boeholms nordre Hiørne ligg S k u d e n,. R e e f, sting Grund, paa 2 trind steagtig Grund, hvorpaa / 2 Fv.; paa 2 1 samme d for nle / 2 Fv. Vand; dne sampt Aar sid blefu skaansk Schude, hvor eft de d nu bemelte Skaanske Reef tag Søs Styrtning op och hjelp kald. at giøre Hafn imel1um Holmne.. Nordvardtz ud fraa' Kicheholmrs nordre l Odde oc~ NO. SO.vardtz ud fraa S k a 1 c h e N a b e n ell Boeholmfl sydre vardtz fraa Boeholms nordre Hiørne ligg S k u d e n,. Hiørne ligg trude Skiær, S n a r c h e r e n kaldit,net li trind steagtig Grund, hvorpaa 2112 Fv. Vand; dne sampt und Vandit ; dee samme maa man tage sig Vare for ndi d bemelte Skaanske Reef tag Søs Styrtning op och hjelp sydre Gatz Ind- Udseyling Skud ell andre Fahrekust. at gi øre Hafn imel1um Holmne.. SO.varcttz ud fraa S k a l c h e N a b e n ell Boeh6lms' sydre E r t h o l m e n e besulig at lode sig til o'm Nattetiicte ell Hiørne ligg trude Skiær, S n a r c h e r e n kaldit, net li L mørch Veyr, forelst d tæt hoes Kicheholms SW. und Vandit; dee samme maa man tage sig Vare for ndi d Odde 30 il 40 Fv. dybt. Li om til Sidst bædre findes sydre Oatz Ind- Udseyling Skud ell andre Fahrekust. 50 Fv., och øst om ved Ostskiære. 60 Fv. dybt; desligest gaar och steylt op til dee andre Holm. E r t h o l m e n ~ besulig at lode sig til Q'm Nattetiicte ell Ind N. Endne af Kicheholm Boeholm S. vardtz L mørch Veyr, forelst d tæt hoes Kicheholms SW. ind, d temmelig goed Hafu, huor 4 il 6 af Hans_ Konge!. Odde 30 a 40 Fv. dybt. Li om til Sy'dst bædre findes Mayts. Skibe -kand hafue Rom til at lige paa 7 il 6 Fv. Och 50 Fv., och øst om ved Ostskiære. 60 Fv. dybt; desligest gaar och steylt op til dee 'andre Holm. ind for dem kand goed Deel smaa Skibom ligge' paa goed, Sand Græs Grund beskiøt for alle Vinde. Ind N. Endne af Kicheholm Boeholm S. vardtz Paa Kichholm ved e Ste Kichedige, h imod ind, d temmelig goed Hafu, huor 4 a 6 af Hans_ Konge!. Kaarsset ved e sto Ste Helede, Kilde, hvoraf fsch Mayts. Skibe -kand hafue Rom til at lige paa 7 a 6 Fv. Och Vand kand tagis, huor vidt d formaar.,ells fa ar mand net ind for dem kand goed Deel smaa Skibom ligge' paa fsk Vand paa Boeholm i Pott ell Vandflask. Brdevin goed, Sand Græs Grund beskiøt for alle Vinde. d intet, Torsch och Sild d vel at bekomme om Somm-och Høst,? da Fischn~ d~r ofu. Paa Kichholm ved e Ste Kichedige, h imod Kaarsset ved e sto Ste Helede, Kilde, hvoraf fsch Vand kand tagis, huor vidt d formaar. _Ells faar mand net fsk Vand paa Boeholm i Pott ell Vandflask. Brdevin d intet, Torsch och Sild d vel at bekomme om Somm - och Høst'l da Fiscpne ~r d~r ofn..

11 80 f",". < --,. 1 \ i l 1 l..-! :\ ), Om Haufn at indseyle, naa_r mand kom 80 West. Om Haufn at Naar indseyle, mand eftschrefne naa! mand ichun komm kid vel: af G r B o e h o l m e West. rn e samt Ves t e r s c h i æ r e t J s k i æ r e t, daa seyles lige O. mellum Jomfruskiær o Naar mand eftschrefne ichun kid vel: G r æ s-och holm indvardtz, til mand komm net n Hiørne B o e h o l m e r n holm; e samt d Ves lad t e r man s c h i Anch æ r e t falde J paa o m 8 fr ell u e 7 Fy s k i æ re t, daa tørn seyles op. lige Dnest O. mellum skal Jomfruskiær man hale sig och ind Græsholm indvardtz, sydvardtz til Kabeltou mand komm ell Ptlin net och n d Hiørnet paa 7 af ell Boeholm; d lad man Anch falde paa 8 ell 7 Fv., och d 6 Fv. f til bæge Sid paa Helme. Sid skal Anchet l tørn op. Dnest skal man hale sig ind sydvardtz i Hafn Baad, och før man lige udfor Skibet igi t Kabeltou elkr Ptlin och d paa 7 ell 6 Fv. forføye sig bædre Grund. til bæge Sid paa Helme. Sid skal Anchet lættis Baad, och før Hafn man at lige indseyle udfor Skibet af N. igl elle.r til at NO. fatte komm bædre Grund. De som k~mm af N. ell NO. och vil søge Ha Hafn at Seylads indseyle betiidtz af N. laue elle.r och danne NO. kommdis. saa, at d' stæd sees imellum bæge Holm, nembl. Boeholm och Kie De som komm af N. ell NO. och vil søge Hafn, skal i til at vre fri for Schaansche Reef och Kuld, Seylads betiidtz saa laue samme och danne Mied ell saa, Mecrke at d' an stædtze net saa kan n d h sees imelium bæge bæge Holm, Holmis nembl. Odd, Boeholm och d och paa Kicheholm, 8 ell 7 Favne ka til at vre fri Anch for och Schaansche lad op Reef tørne, och forelst Kuld,' Hafn och løpe ichu saa samme Mied at ell syay~ ind Mecrke for. an Sid net fir saa ell n h hal imellum man Skibet bæge Holmis 7 Odd, ell 6-5 och Fy. d eft paa 8 Begiing, ell 7 Favne och kast dej til mand bæge Side Anch ooh lad och op skrinckle tørne, forelst sine Landtov Hafn ; sid ichun lætt lid man Anche til at svay~ ind for. Baad Sid fir och ell før hal nme man Skibet ind indvardtz och udfor Skib 7 ell 6-5 Fv. bædre eft Grund Begiing, for Anchtou och d til bæge och Sid Anchit, fortøy, udi Hse och skrinckle sine 8 Fv. Landtov ell 7 ; Fv. sid lætt stig man Grund, Anchet saa Ilg op igi Skibet ve Baad och før nme ind och udfor Skibet, at faa bædre Grund for Om Anchtou syd och Løb Anchit, at udseyle udi Hsede paa Skude 8 Fv. ell 7 Fv. stig Grund, andre saa Hg smaa Skibet Skibum. vel. Dette sydte Gab at udseyle smaa Farelwste Om syd Løb at udseyle Skud ell culeus forelst S n a r c k e r n e och Løbetz Snefrigh andre smaa Skibum. smaa Skud ell Fartøy, som ligg i Hafn och,'sig Dette sydte vil Gab at syd udseyle re Løb udseyle, smaa paa Fare1mst de 3 il ' 3 1 piculeus forelst / 2 Al de ichun S n StW. a r c k och e r n ved e och Kichholm Løbetz Snefrigh~d, did 1), och m for smaa Skud ell snefre Fartøy, Løb som och Snarkne, ligg i Hafn som daa och'sig blifue til bæste om Styrdl?o vil syd re forsichtig Løb udseyle,. paa de 3 il 3 1 / 2 Al des Gang ichun StW. och ved Kichholm did 1), och forelst te snefre Løb och Snarkne, som daa bhfue om Styrdbord, vre 1) H s;vnei3 nqget ovsprunget ell forskrevet. forsichtig..5 ;+ci I; ~"' \! l-o - ; -;.! ~ 1) H s~nes nqget ovsprunget ell forskrevet.

12 Ring. / NB. Dsom d blef Ringe indsat ell indhuget paa hu af disse 2de Holm at fqrtøyeskibeved, 81 var de Siøfarde hee1 gafnligt. Ring. / S i ø e t y n d. NB. Dsom d blef Ringe indsat ell indhuget paa hu af disse Saa oeh 2de at Holm d maatte at fortøye legis,skibe 2 smaa Tynd, ved, e var paa de K Siøfarde d e n, d heel and gafnligt. paa S k a a n s k e R e e f om Foraarit,huilehe u I- igi sidst paa Foraaritl) af Fiskne skulde oplagis i Bevaring til Foraarit igi at udlegge. Siøetynd. Saadant -var oeh i hielpelig Ting, / d Saa Skibum, och at som d maatte om fsk legis Wand 2 smaa nyd Tynd, Hafn, -sehulle e paa gine K u I- d gifue e n, e d ringe and Hafnepg paa S k a til a n dis s k e Vedligeholdelse. R e e f om Foraarit,huilche igi sidst paa Foraarit Om Hafn 1 ) af Fiskne skulde optagis i Bevaring for Rønne. til Foraarit igi at udlegge. Saadantvar och i hielpelig Ting, d R Skiburit, ø n n oldis for d fornemiste Kiøbsted paa Boringholm ; '> som om fsk Wand - nyd Hafn,' schulle gine gifue fra a samme e ringe ~treeh Hafnepg sig 2de til stig dis Vedligeholdelse. Refue siøevaardtz ud, hu fraa sin Ende af By; d N. af dnefll: lang 215 Fv., SWtS. ud, indtil d vard O m H 2 i a / 2 f n Fv. e n dybt; f or d R ø n S. n e. af dem lang 260 Fv. R NWtN. ø n n e holdis ud, til for d d samme fornemiste oeh vard Kiøbsted 2 1 /2 paa Fv. Boringholm dybt. Det ; fraa snefrigste samme imellum '" ~trech samme sig 2de Refue, stig huor Refue Skibe siøevaardtz skal løbe ud, ind, hu fraa 148 sin Fv. Ende bred af oeh By; 4 Fv. d dybt N. af paa dne m grundeste; lang 215 $id Fv.,SWtS. indad ud, bedre indtil vard d vord 5, 51f4 2 i / oeh vel Fv. dybt; /2 d Fv. "S. dybt. af dem Ind lang samme 260 'Refu, Fv. NWtN. oeh ud, his til ofu'hafns d samme och vidst~, vord /2 Fv. dybt. langt, Det oeh snefrigste mest mit udi imellum langs samme Refue, Lgde huor ram Skibe mis 5 1 /',!. skal Fv. løbe dybt. ind, 148 Naar Fv. bred disse och stegrusede 4 Fv. dybt Refus paa Uds~reehning grundeste; ansees, ~id indad synes bedre e l1atutlig vord Hafn; d 5, ~aar 5 1 /4 Reftine och vel ells 5 1 /2 Fv. dybt. Stee Ind vord samme forøegit, saa och at tus paa ofu'hafns dis yd,ste -Deel vidstt;., kand,.474 giøris Fv. Grund langt, til och at 'Refu, mest tage mit Bru udi langs op af samme Sø; Lgde paa ram Søevinde mis 5 1 /',!. Fv. iche dybt. ind for Refue Naar disse for meg stegrusede større Sø Refus skal foraarsage Uds~rechning ; Stee ansees, d synes noeh e strax l1atutlig hos. Hafn; naar Reftine ells Stee vord forøegit, Udfor saa at disse paa Refue dis paa yd,ste, 7 ell8 Deel Fv. kand, steed gi ør is Grund oeh Spild til l?] at tage Grund, Bru oeh op slemt af Sø; at lige paa Lan Søevinde nme d iche paa. 9, ind 10 ell for Refue 11 Fv. for meg større Sø skal foraarsage ; Stee d noch strax Om hos. Bagbord ell ved d N. Side udi " Indseyling hafu Forfædre Udfor fundit disse Refue e paa vaek 7 ell lid 8 Hafn Fv. for steed halv och Snes Spild Farekost ejl och Skud-o slemt at at ligge lige Lan vel beuaret; nme m~n d forelst paa 9, 10 Eft ell l?] Grund, 11 -kommnis Fv. Naehlæssighed, som d nu om Stund, ' d Om Skarn Bagbord nu mest ell opfyldt, ved d saa N, d Side h udi eft. Indseyling vord pass~lig hafu Forfædre "-',- fundit e vack lid Hafn for halv Snes Farekost 1) Eftaaret? ejl Skud" at ligge vel beuaret; m forelst Eft '\ 'kommnis Nachlæssighed, som d nu om Stund' 6, ' d Skarn nu mest opfyldt, saa d h eft. ey vord pass~lig -_--"..,- 1) Eftaaret? '\ t ( I 6

13 82 nyttig, mindre at d ~øygunstige 0frighed giv Befalning at holde ved lige, som dis Forfædre har bekosted; 82 samme och paa de andre Stæd.at gi~iis. O m a t i n d s e y l e pa a R ø n n e s i n cl e r s t e R e ed. nyttig, mindre at d høygunstige 0frighed giv Befalning at holde Dsom ved lige, n som komm dis Forfædre af W. ell har tut bekosted; af Sø och acht samme och sig paa lmellum de andre Refnis Stæd Pynt.at gie!ris. ind paa Rønnes indste Reed, daa skal d udi Seylads saaleedis omgaaes: K n u d s K i e r c h e O m a t i n d s e y l e p a a R ø n n e s i n a: e r s t e R e e d. e stump Taarn, som staar nest ofu R ø n n e K i e r c h e Dsom komm n komm li ved af d W, S. ell Side tut af af Rønne Sø Kiche,. och acht saa som sig lmellum Vns Refnis Lgde, Pynt och ind daa paa lig Rønnes de udi indste Indseyling Reed, ONO.; daa paa bemelte skal d udi Seylads Kaars och saaleedis M,che omgaaes: seyje~ mand K n d u d s lige K i e Reed r c h e ind imellurn stump Refues Taarn, som tøreste, staar som nest ofu 4 Fv. R ø Sid n n e K indvarcttz i e r c h e, bædre paa e komm li 5 Fv. ved maa d mand S. kaste Side af Rønne ~nch piia Kiche,. 5 Fv., och saa daa som komm Skibe Vns Lgde, rummet och at daa ligge lig paa de 5i/ udi 4 Fv. lndseyling dyb, Sand ONO.; Grund, paa och be liggemette Kaars noch och for M,che seyje~ ve alle Vinde, ud mand dee d som lige fald Reed imellum ind imellurn Refues huilche tøreste, d giøre som store 4 Fv. Siøe Sid paa samme indvardtz Reyd; bædre m paa Farkust vr och SSW. -, 5 Fv. maa mindre, mand kaste daa kan ~nch d d paa hale 5 Fv., sig och ind daa i d komm lid Skibummet at hafn ligge til paa at.være 5ih Fv. sich. dyb, Store Sand Skibe Grund, maa och paa ligg bemelte vel Mche ommelte Vint- noch for alle sætte Vinde, ud paa ud Reyd dee som paa fald 9 Fv., imellum d rød vr lig och SSW.; - l Grund, 3/ 4 Mih huilche d Veys' gi øre fraa store Landit. Siøe paa samme Reyd; m Farkust mindre, daa kand d hale sig ind i d lid ommelte Vint-' hafn til at.være sich. O Store m A r Skibe n a g e maa r s B paa e s c bemelte h a f e n h Mch e d. sætte ud paa E Reyd Mihl paa SO. 9 Fv., fraarønnes d rød S. lig Hiørne Grund, d 3f4 ligg Mihl et Fische Veys fra a 1eye, Landit. hed, A r n a g e r. Rætt ned ved dis Strand, som Baa de ligget; d strech sig et stegrused Reef SSO., Vi Streg O m A r n a g e r s B e s c h a f e n h e d. østlige, e suf.fiing Veys søeyardtz ud; paa samtne e E Mihl dybt SO. ofu fraa til Rønnes 1,1/ 2, 2 1 / S. 2, 3 Hiørne och 2 d Fy., ligg och somme et Fischeleye, hed, 1 Fy. A r n a g e r. Rætt ned ved dis Strand, som Baa Stedtz ichun de ligget; d E strechet Stædtz sig igiem et stegrused samme gaar Reef et SSO., Skaar 1/ 4 Streg ell Gab paa østlige, 2, e 2 2 stif / 3 och.fiing 3 Fv., Veys huor søevardtz smaa Farekust ud: paa kand samtne sey1e ind imellum dybt ofu til ~ 1/ o~h bag 2, te 2 1 / 2, Reef 3 och paa 2 Fv., 3 1 och / 2, 4 somme 4 1 / 2 Fv. Stedtz och ichun 3-2 Fy. kand 1 Fv. -lige i Bes hyt for SSW. och W. Vinde, d ichun paa stee,rt E Stædtz flised Grund, igiem snart samme som gaar brolagt. et Skaar ' ell Gab paa 2, 2 2 / 3 och 3 M Fv., 1/ huor 4 Mil smaa SO. Farekust fraa Arnag kand til seyle Lands ind ligg imellum, S o e s O d d e osh bag te huorfraa Reef et li paa 3Ref 1 / 2, udschyd; / 2 Fv. af samme och 3-2 Odde Fv. staar. kand e Bau -lige i Bes hyt 530 Schrid for SSW. sydvardtz och W. d Vinde, ud fraa d ligg ichun e paa blij;1d stee,nflised Grund, des B snart la ch, som paa brolagt. -samme ' 2 och somme Tiidtz ichtin 11/ 2 Fv. dybt Klippe, kal M lf". Uf Mil fraa SO. Soes fraa Odde Arnag och til h Lands til ligg ~amme S blinde o e s O d Klippe d e, dyb huorfraa et li Ref udschyd; af samme Odde staar. e Bau; 1; 2, 3, 4, 5, 6, 7 Fv., och tæt omkring samme 7, d ve 530 Schrid sydvardtz d ud fraa ligg e blitj.d Klippe, kaldes B l a c h, paa -samme 2 och somme Tiidtz ichtin 1 1 / 2 Fv. dybt. Uf fraa Soes Odde och h til ~amme blinde Klippe dybt 1; 2, 3, 4, 5, 6, 7 Fv., och tæt omkring samme 7, d vel

14 / 2 Fv., och fraa samme blinde Klippe ~.1) vardtz ofu til Amag Tætt S.l) mest 8, 7 och 6 Fv., och goed Distandtz, 83 ind ad Amag imellum Refuedtz Ende och Blach; h imellum 7 Refvet 1 / 2 Fv., och fraa samme blinde Klippe ~.1) vardtz ofu r och Lan blifue~ d 7, 6, 5, 4, til Arnag rætt S.l) mest Fv. tæt advant och sid mindre ind til 8, 7 och 6 Fv., och goed Distandtz " S i æ Il e s k i æ r e n, Bom tæt hos Amag; ind ad Amag imellum Refuedtz Ende och Blach; h imellum samme ligg ofu Vandit, och hos d d dybt l Fv. Refvet och Lan blifue~ d 7, 6, 5, 4, Fv. tæt advant och sid mindre ind til S i æ 11 e s k i æ r e n, Bom tæt hos Arnag ; im.ellum Lan. De Svdske har giort sto Efttchning och Umag til at samme ligg ofu Vandit, och hos d d dybt 1 Fv. vilde h hafue Hafn, forelst eft øyesynet och dne imellum Afriidtz skulde Lan. vel passe sig; m forelst ilt alle Stedtz De Svdske har giort sto Efttchning och Umag til at imellum Refvet och Lan saa stingt, saa som var vilde h hafue Hafn, forelst eft 0yesynet och dne brolagt, 'til d ochsaa ing Reyd ell Hafn for S., Afriidtz skulde vel passe sig; m forelst at alle Stedtz SO. och SSO., saa ing tro nepelig, at d kan d vre Hafn. imellum Refvet och Lan saa stingt, saa som var brolagt, Betchning til d cim ochsaa Hamms ing Reyd Søe ell k~nd Hafn gi for øres S., SO. och S80., saa ing tro til H nepelig, a ufn. at d kand vre Haln. H a m fn e r s S ø e ved,e thou Mosq uetskod i Lgde och Betchning cim Hamms Søe kand giøres e i Bred, nle Held ell store Stee udi. Paa til H a u fn. geometrische Man hafu ieg goede mathematisc1)e Instrumt obsvit, at bemelte Hamms Sø 9 6 i Lgde och H 'a m ru e r s S ø e ved,e thou Mosquetskod / 10 Fød Rinske e ell i 5 Bred, 76 / 100 Sædlandsche nle Al Held høyre ell d store d salte Ste Søe, e udi. och Paa geometrische imellum bæge Man Sø hafu befund ieg goede / 10 Roed mathematisch.e ell Instru- I / 10 Sælandtz mt obsvit, Al Sand at Grund, bemelte huoraf Hamms nochsom Sø kand 9 6 / 10 slutus, Fød Rinske at d ell 5 kand 76 / udskiæris 100 Sædlandsche Al høyre d d salte Søe, och til at vorde horizontalig d, salte Søe, och lmellum som bemelte bæge Søe Sø mest befund ofu alt / 10,befund Roed ell 7 Fv ell 6 / il 10 Siælandtz Al dyb, och disse 9 6 nochsom kan d sluttis, Sælandtz Al Sand Grund, huoraf / 10 Rinske Foed ell 5 76 at d / 100 Siælandtz Al vord fraa tag, daa rest 1524/ 100 ell n noch kand udskiæris til at vorde horizontalig d. salte Søe, och som 15 1 bemelte Søe mest ofu alt pefund 7 Fv. ell il Si æ / 4 Al fra Hamms J:luus Søes Dybede, daa begge Sø landtz horizontaljg. Al dyb, och disse 9,6/ 10 Rinske Foed ell 576/100 Siælatu;1tz Nu Al schulle vord d fraa imellum tag, begge daa rest Sø grafuis / 100 Dybde ell n Brede, noch 15 at 1 / 4 Skibe Al fra kunde Hamms ligge.f:iuus inde bag Sø es Hamm; Dybede, daa m begge saa Sø som at horizontaljg. Søe,Strand Bræd ell Flowmaaled'2) af Ste Klipp, Nu schulle d imelluin begge Sø grafuis Dybde Brede, saa synes umuligt at faa igiem grafuit. at Skibe kunde ligge inde bag Hamm; m saa som at Søe Strand Bræd ell Flowmaaled 2 ) af Ste Klipp, saa synes umuligt at faa igiem grafuit. H d altsaa»bagge Wandels Bornholmske Lods". For Fuldstændigheds' Skyld tages saa J e n s S ø r e ri s e n s Tillæg: H d altsaa "Bagge Wandels Bornholmske Lods". For 1) Fuldstændigheds' Maa va;)re Skrivefejl Skyld for tages N. 2) FIQdma~let, saa J e n il; s Flodleje, S ø r e n Søbund. s e n s Tillæg: 6* 1) Maa. v~r\l Skrivefejl for N. 2) FlQdmaflolet, Q; Flodleje, Søbund. B*

15 84 i _ - ~ A o 17 O 4 i e g s ejf o b s e fy e r i t o g a f p e i 1 e t v Bo r i n g h o l m. 84 R ø n n e. Ved K n u d s K i e r c k e staar 4 høye Asch A o 17 O 4 hos; i e g imelum s ejf o bege b s e ydste rv e r i t Landpynt o g a f p e i W. 1 e t for ved Rønne strech. Haun, imeltim B o r i n samji1e g h o l m. Landodd S,fO:, d p~a same Skibe ved ydste Bolværch lig i Hafn. Paa Rønne Re R ø n n e. Ved K n u d s K i e r e k e staar 4 høye Asehetræ satte paa 10 Fv. dyb, grof rød Grusel. Ells var alt indbedre hos; imelum bege ydste Landpynt W. for Rønne streeh sig Grond ulige Bond, saa 10 Fv., saa 7 Fv., saa igi 10. Haun, imehim sam.roe Landodd S,tO:, d pa.a same Line saa ofte. D vi paa ydste Red laae, hafde vi K Skibevect ydste Bolvreh lig i Rafn. Paa Rønne Red ieg Kiche n'et Nord ved Rønne Kiche, ofu in satte paa 10 Fv. dyb, grof rød Grusel. Ells var alt indbedre St Schibe, som i Hafn ved Bolvchet laae, in OtN. in Grond ulige Bond, saa 10 Fv., saa 7 Fv., saa igi 10 Fv., Kich C a s t e 1t o r n e t saa 1/ 4 Mil in StO., som saa ofte. D vi paa ydste Red laae, hafde vi Knudtz lig ungef LOO Fv. ell 200 Fv. ind om Landpynts L Kiehe n'et Nord ved Rønne Kiehe, ofu indste y dste Red et Styche udfor Landhuchnes Ref, d Sehibe, som i Hafn ved Bolvehet laae, in OtN. indadt. lidt ind ved Lio lig T i m a n s S t e!l nle S Kieh C a s t e It o r n et saa 1/ 4 Mil in sto., som bege hoos. Fraa indste Red til Kick ONO..,fraa" K a s lig ungef 100 Fv. ell 200 Fv. ind om Landpynts Liri. til Knuds 1\. ON050. y dste Red et Styehe udfor Landhuehnes Ref, de.r Y Cl e,r si e L a n d h ti c h e r n e. H a s l e norde Bghuc lidt ind ved Lio lig T i m a il s S t e r nle ste e fraa Rønne 1/ 4 Mil stif. Fraa H a s l e H u c h ~ n til H a: m e hoos. Fraa indste Red til Kiek ONO.,fraa' K a s t e l i t Bgkant NNO. 3/ 4 Mil, fraa Hasle Bg til Rønne L til Knuds 1\. 0N050. p y n t SS05S. 5/ 4 Mil: y Cl e, r Sot e L a n d h:u e h e r n e. H as l e norde Bghueh h Ny Kiche RefS. ved Hasle 1/4 M. ud. Knuds Kie fraa Rønne 1/ R 4 Mil stif. Fraa Hasle Hueh~n til Ha:ms e f N. ved Rønne l/s M. ud. Bgkant NNO. 3/ Målqun 4 Mil, fraa Hasle Bg til Rønne Landp y n t SS05S. 5/ slett flad Steflisse Schiær, li Van 4 Mil: laftvand,,kabel.lgde n Lan, ligg Ny Kiehe Ref-S.vedHasle1/4M.ud. KnudsKiehe Mil N. ved Næxe. R e f N. ved Rønne 1/ F raa H 8 M. ud. a m m e r s H u u s til H a s 1 e l Mil, saa fil R M å l q u e ro e n slett flad Steflisse Sehiær, li ofu 2 Mil, til A r n a g e r l Mil, til B r o e r s R e f 2 Mil; fraa B Van laft Vand, Kabel.Lgde n Lan, ligg 114 Ref ø. Landtz til S n o g e b re ch 1/ 2 Mil,til N exe.1/ 2 M Mil N. ved Næxe. S u a n i c h e l Mil, til G u d h i em 2 Mil; fraa S u a n i ch Fraa H a m m e r s H u u s til H a s l e 1 Mil, saa til R ø n n e Hamm regnis inallis 4 Mil. 2 Mil, til A r n a g e r 1 Mil, til B r o e r s R e f 2 Mil; fraa Bros Rønne Reed fraa By ud SW Fv. H Ref ø. Landtz til S n o g e b æ e h 1/ Reed fraa By ud W.' 2 Mil,til N exe 1/ Fv. Sandvigs 2 Mil, til Reed S u a n i e h e 1 Mil, til G u d h i e m 2 Mil; fraa S u a n i eh e til lum Sandvig och Allinge, Fv.,-Svaneche R H a m m e r e n regnis inallis 4 Mil. ud in ø. ell SO" Fv. Næxe Re ed fraa By Rønne Reed fraa By ud SW Fv. Hasle ø. 10Fv. Arnags Hafn... I Chrestians Øe Reed fraa By ud W"10-12 Fv. Sandvigs Reed imellum Sandvig oeh Allinge, Fv., Svaneehe Reed i Hafn Fv. B r o e r s R e e f udskyd ffl SO., Quægsand Ræfl, 1 ud in ø. ell O SO" Fv. N æ x e R e e d fraa By ud Snochebæch'Stef udi in ø. lis M.; och Svan ø. lofv. Arnags Hafn... ~ l Chrestians Øe inde i Hafn Fv. B r o e r s R e e f udskyd in SO., Quægsand Ræfl, 114 Mil Snoehebæeh'Stef udi in ø. 1/8 M.; oeh Svaneehe

16 H u c h Steef lit ud in NO. N. ved A r n a g e t fraa Landhueh udskyd Ste Reue! in SSO. forbi Amag, d for Gatted ved Refuet lig bred Ste, kaldis B 1 a ch, und 85 Vandtz; d gaar Hafn in N. Ind. Imelltim Ar n a g e r B r o e r s R e e f 1/ 2 M. ud fald Stche 1 ) Ste och maa ey H u e h Steef lit ud in NO. N. ved A r n a g e t fraa Landhueh udskyd Ste Reuet in SSO. forbi Arnag, d for seyles for nær. " A d 1 s G ru n d fraa Bros R e ef ungef in W. ell WSW. Gatted ved Refuet lig bred Ste, kaldis B 1 a eh, und D a u i d t z G r u n d e lang Stknalle, Torschegrund, Vandtz; d gaar Hafn in N. Ind. Imelltim A r n a g e r siges dyb 10 Fv., strech sig in NV. och SO. 1/ 4 M. lang; d B r o e r s R e e f 1/ lig imeuum H a 2 M. ud fald Stehe m m e r' s H u u s och Z 1 ) Ste oeh maa ey i m b r e s H a f n, d seyles for nær. nest Hamms Huus. " A d l e r s G ru n d fraa Bros R e e f ungef in W. ell WSW. Tattehalllig fraa Christians Øe af in VNV. 1/ 4 M. D a u i d t z G r u n d e lang Stknalle, Torsehegrund, sine omliggde Stee och ~læp. ' siges dyb 10 Fy., streeh sig in NV. oeh SO. 1/ Fra'a C h r i st i a n s ø e til B r o e r s R e e f 5 4 M. lang; d smaa Mil; til lig imellum H a m m e r' s H u u s oeh Z i m b r e s H a f n, d Svaneche StV. siges vre 3 smaa Mil; til Hamms nest Hamms Huus. Huus.. " T a tt e h a Il lig fraa C h r i s ti a n s ø e af in VNV. 1/ Kichholm.lang in N. 370 Fv.; bred 200 Fv. Booholm N. lang 190 Fv., bred 40 Fv., 96 Fv. Græshol 4 M. sine omliggde Stee oeh,klæp. ' Fraa C h r i s t i a n s ø e til B r o e r s R e e f 5 smaa Mil; til m e n in W. lang 110 Fv., bred 150 Fv. Imellum Booholms S van e e h e StV. siges yre 3 smaa Mil; til H a m m e r s N. Ende til Græsholm VNV. 120 Fv. D tre Bomme paa Huus. ", Lgde tusofu Hafn-:' Ydst i Gatted imellum Booholm Kiehho1m,lang in N. 370 Fy.; bred 200 Fy. Booholm N. lang 190 Fy., bred 40 Fy., 96 Fy. Græshol och Kichholm 46 Fv. bred. Fraa-' G f æ s h o l m s W. Ende til T a t in N. 290 Fv. T a t lang hi NO. 60 Fv. m e n in W. lang 110 Fy., bred 150 Fv. Imellum Booholms Dybet imdlem Græsholm och Booholm 10 Fv., N. Ende til Græsholm VNV. 120 Fv. D tre Bomme paa 'imellem B-o'o ho 1 me n och K i e r c hho 1 m e n ved Bom Lgde tusofu Hafn:' Ydst i Gatted imellum Booholm oeh Kiehholm 46 Fy. bred. Fraa' G F æ s h o l m s W. Ende til ved Bro: 11/ 6 Fv.; saa Imellem de smaa Reef ind ved dem:. T a t in N. 290 Fy. T a t lang iri NO. 60 Fy. 4 Fv.,. saa '3 Fv. Sid tag Dybet [til]. Dybet tmdlem Græsholm oeh Booho1m 10 Fy., Imellem K.ullne och Kichholm 8 a 7 Fv., ms 'imellem B-o'oholm oeh Kiehholm ved Bome'n ud omkring Øne pa~ alle Sid hel dybt, nembl. 12, 14, 20, 30 Fv. dyb. ved Bro: 1 leg self 1 16 Fy.; saa Imellem de s'maa Reef ind ved dem:. afpeylet fraa, Suanich,e Huch til Chrestiansø 4 Fy.,. saa '3 Fy. Sid tag Dybet [til]. NN05N.; til Qudhiems Huch NV. Imellem KuIIne oeh Kiehholm 8 a 7 Fy., ms Betning af Styrmand Pet Jans i kongl. Tiep,este, ud omkring Øne pat! alle Sid hel dybt, nembi. 12, 14, bode i Wide EUfant i Sptinggad: at Ao 1678 In Maya 20, 30 Fy. dyb. hand paa Schibet Printz Jørg, som, stach dyb 23 Foed, leg self afpeylet fraa, Suanich,e Hueh til Chrestiansø und Adm. Js Rodtst i stille Labing; godt Vær,-tørnidt paa Grond Gang slap 1øs, and Gang tørnidt och NN05N.; til Oudhiems Hueh NV. Betning af Styrmand Pet Jans i kong!. Tie!leste, bode 1) D i mes Wide vel: Elifant kelte, i isoleue Sptinggad: St. at Ao 1678 tn Maya hand paa Sehibet Printz Jørg, som staeh dyb 23 Foed, und Adm. J s Rodtst i stille Labing; godt Vær, -tørnidt paa Grond Gang slap '1øs, and Gang tørnidt oeh, 8-7 Fv., saa indadt: 6 a 4 a 3 Fv. ved Bro;saa S. ud, 8-7 Fy., saa indadt: 6 a 4 a 3 Fy. ved Bro; saa S. ud 1) D mes vel: kelte, isoleue St.

17 "'i" stod fast, matte læmpe Stychne och slap løs, kande se Gron d, d laa Murste dpaa, imejlum Boringhol mac Jas munp). 86 ; ',' \-.',.f~ ".. ~. 'o", o:,:. ' -f., - }.. 'f.. stod fast, matte læmpestychne och slap løs, kande se Grond, d laa Murste II. dpaa, "Stjns" imellum Ovvintring Boringholm och J as'm unfl). Bagge Wandels Indbetning havde jo eglig ikke ~ære vide opmuntrde for Reging; saa meget vm sikkt, vilde -koste mange Pge at faa indrettet et af de Sted, d II. kunde "Stjns" være Tale Ovvintring om, til Havn, som kunde yde Skibe virk Bagge Wandels lig Sikkhed. Indbetning Det var havde dfor jo ganske eglig naturligt, ikke ~æret at man lod he vide opmuntrde Spørgsmaalet for Reging; bo, saa længe saa meget Krig var varede. sikke'rt, M at næppe v vilde' koste Fred mange sluttet Pge (1679), at faa før indrettet Sag et blev af de goptaget; Sted, d Krig havd kunde være Tale jo ikke om, virkeliggjqrt til Havn, som de Forhaabning, kunde yde Skibe man virkelig Sikkhed. d, Det om var Tilbageobring dfor ganske af naturligt, de tabte at Landsdele, man lod hele Spørgsmaal havde knyttet Spørgsmaalet var bo, altsaa stadig længe lige Krig brændde. varede. M Allede næppe i 1680 var -sdtes d Fred sluttet Adm. (1679), Span før Sag Major blev C lary goptaget; avet til Krig Ertholm havde for at foretag jo ikke virkeliggjqrt ny Undsøgelse, Forhaabning, Sag man kain havde dne knyttet Gang til saa vidt, at d d, om Tilbageobring dnu samme af Aar de tabte blev Landsdele, givet Ordre til Spørgsmaalet at sætte Arbej i Gan var altsaa stadig M lige dved brændde. blev.- Sandsynligvis Allede i 1680 har sdtes man været da betænkel Adm. Span ved Major at sætte C lary saa store ov til Bekostning EFtholm ind for at paa foretage s.aa lille Plet, o ny Undsøgelse, man har i Sag alt Fald kain først dne villet Gang undsøge saa vidt, grundigt at d deli dnu samme dnu Aar blev Gang, givet Ordre om d til d at sætte ikke Arbej var Mulighed i Gang. for' at finde M dved passde blev.- Sted Sandsynligvis paa selve har Bornholm, man været hvad betænkelig d af maljge Grund ved at sætte ma~tte saa store være Bekostning langt at foretrække. ind paa Und s.aa lille disse Plet, Ovvejels fæ man har i alt stede Fald Tankne først villet sig att undsøge me grundigt me ved Arnag, deligt ble dnu Gang, nu -besluttet om d først d at ikke undkaste var Mulighed dne Mulighed for' at finde et sid,ste grund passde Sted Undsøgelse. paa selve Bornholm, hvad d af mauge Grunde ma~tte være langt D at 8. foretrække. Oktbr Und afgik disse da følg. Ovvejels Ordre fra fæstede Tankne sig att me me ved Arnag, blev I Admiralitetet 2 nu besluttet først Saasom at undkaste H. k. dne M. alln. Mulighed hav anbefalet sid,sle grundig Hr. Gal Quarte mest Hofman at begiv4! sig til Borri~gholm, de~ at afdybe o Undsøgelse. afpæle Havn Arnak dov et rigtig Kort'forfatte, o D 8. Oktbr. han nu 1683 til d afgik Ende da følg. Ordre Fregatt fra Ad Flyde miralitetet Abe 2) : ovgaar: D anbefales q Søkapiajn Bagge Knuds I Busch, at ha Saasom H. tillige k. M. alln. Fregatt hav anbefalet did ovgaar Hr. Gal eft Quartmest Hofman meldte at begiv~ Hr. G. sig Qv.m. til Borri~gholm, Hofman al de! mulig at afdybe Hjælp Assist Ankomst gør b afpæle Havn samt Arnak fornød dov Undretning, et rigtig hvis Kort'forfatte, hannem bekdt, til saada han nu til d Ende Fregatt Flyde Abe ovgaar: Da anbefales q Søkaptajn Bagge Knuds ". Busch, at hantillige Fregatt 1) Det did b,ar vel ovgaar Bnarest været eft paa Ankomst Adl-Grund gør (o,s_m). bemeldte Hr. G. Copib Qvm Hofman fol. 262b. al mulig Hjælp Assisttz 2) Adm samt fornød Undretning, hvis hannem bekdt, til saadant 't' 1) Det b,ar vel snarest været paa Adlel'-Grund (a,s,m). 2) Admir. Copib fol. 262b.. :_~

18 87 hans forehavde Ærindes des bedre Fyldestgørelse, at H. k. M. ved Hjemkomst om al Havns Beskaffhed kan bekomme fuldkomm Undretning. 81 Datum Admiralitetet d. 8. Odbr Niels luel. Chr. Bie/file. H. Span. hans forehavde Ærindes des bedre Fyldestgørelse, at H. k. M. M ved ikke Hjemkomst nok h. om al Man Havns besluttede Beskaffhed d straks kan bekomme fuldkomm Undretning. paa staade Fod at lade anstille et praktisk Forsøg Hsyn til Datum Admiralitetet d. 8. Oetbr Stes Brugbarhed som Havn, ganske simpelt ved at lade et,af Niels Juel. Chr. Bielcke. H. Span. Flaads Skibe 'ovvintre d. De ad d Vej indvundne meteoroliske M ikke nok hydrrafiske h. Man Erfaring besluttede vilde d give straks sikreste paa staade Svar paa Fod de at dh lade an~ti11e hørde et vigtige praktisk Spørgsmaal. Forsøg Til Hsyn Led til af Stes te vovelige Brugbarhed Ekspimt som Havn, uds~a ganske man simpelt Kapt. N. ved L. at Barfod, lade et som,af Flaads d. 24. Novbr. Skibe 'ovvintre 1683 fik tilstillet d. De følg. ad V'tstruks d Vej 1) : indvundne meteoroliske hydrrafiske Erfaring vilde give sikreste EftH. k. M. alln. Vilje _ Befaling tilhøjstb,emeldte Svar H. k. paa M. de Tjeste dh beordres hørde h vigtige Spørgsmaal. Søkapt., ædle Til Niels Led Lavritz vovelige Barfod, Ekspimt at saa snart uds~a Vind man Kapt. Vejrlig N. L. hannem Barfod, vil som føje, af te d. han 24. da Novbr. paa, 1683 undhavde fik tilstillet Fregatte følg..ytstruks Stj n 1): lett Ank, gør Sejl begiv sig paa Rejs directe hfra 1U Borringholm. Did Eft kommde H. k. M. skal fllln. han Vilje Fregatt _ Befaling oplægge udi til højsthemeldte Havn Arnak H. k. aftakle M. Tjeste lade,samt beordres ds h Redskab Søkapt., he!1lægge ædle til god Niels Forvaring Lavritz paa Lan Barfod, indtil at saa Foraaret. snart Vind Selv hav Vejrlig han hannem tillige vil føje, Søhan Lieutant da paa undhavde Lavritz Mu.nch Fregatte Stjn Folket (som lett Ank, ham gør paa Sejl Fregatt begiv ordonnes, sig paa Rejs han udi direcie Kvartne hfra 1i.1 kan Borringholm. fordele, saasom kommde han bedst skal han gavnligstbefind Fregatt oplægge, at udi de Havn kan consves Arnak Did aftakle bliv(f, lade,samt ved,magt) ds Vint Redskab ov he!11ægge at holde god til god Vagt, Forvaring saaledes paa at altid Lan t indtil han Foraaret. selv ell Selv Lieutant hav han tillige om Borde, Sø d' Lieutant flittig at obsve;.. Lavritz MU,nch ' Folket (som ham paa Fregattordonpes, 1. Hvad Vejr VInd han udi daglig Kvartne monne kan være, fordele, hvis saa resom marquabelt han kan be(lst, forefalde. gavnligst ' befind, at de kan consves blivtf. 2. Naar ved,magt) Vint lige ov ind i at Gabet, holde om god Van Vagt, saaledes da vox, at altid hvor t meget, han hvad selv for ell Styrtning Lieutant Rulling af om Sø Borde, indløb, d' flittig samt at obsve; hvilk Vind d højest Vand Hvad 'Om Vejr Reve Vfnd and daglig ordinær monne Storm være, meget hvis støtt remarquabelt Sø, om kan d forefalde. inde i Havn slet Vande ' ell RulJing,, af hvilk 2. Naar Vind Rul~ing lige gaar ind stærkest., i Gabet, om Van ' da vox, hvor 4. meget, Og for hvad alting, for om', Styrtning Rev, hvor Rulling St af Sø kal indløb, Blak ligg, gør hvilk for liavn Vind meg d,beskyt. højest Vand., '. samt 'Om Om Reve Is, naar Isgang and, ordinær sætt Storm sig udi meget Havn støtt ell af paa Sø, Reve, om d om inde Skibe, i Havn som udi slet Vande Havn ell ligg, Rulling, af Isgang kan hvilk have n Vind Ru11,ing Fare, ell gaar om stærkest., de d bekvem kan ligge, ' til at holde Vintlag. 4. Og for alting,. om', Rev, " hvor St kal. Blak ligg, gør 6. Skal for Havn han rigtig meg 'afpæle,beskyt. Havns, Dybde ' ovalt, hvad, fo~ 5. Grunde Om Is, d naar rundt Isgang omkring., sætt sig udi Havn. ell paa Reve, om Skibe, som udi Havn ligg, af Isgang kan have 1) n Admir. Fare, Copib ell 1683, om fol. de 309. d bekvem kan ligge, til at holde Vintlag. ', 6. Skal han rigtig 'afpæle Havns Dybde ovalt, hvad for Grunde d rundt olllkring. l) Admir. Oopib 1683, fol. 309.

19 ss,, 7., Hav han sammeledes at lade afpæle eftse, om d vel skulde kunne S8 gøre n Tjeste til at betage d Rullin som ved Aabning kunde indlromme, dsom man for Havn 7,. Hav lod han synke sammeledes 3 il 4 Skib,umme. at lade afpæle eftse, om vel skulde kunne Hvilket gøre n altsamm, Tjeste til hvjs at betage v.ide d han Rulling, udi. ell and som ved Aabning Maade kan kunde optænke indkomme, forslag dsom e til man forbørte Havn Havns Opkom lod synke 3 ell å 4 Skib,umme.,Forbedring, han rigtig,skal annote, dov saa v Hvilket altsamm, som ov alt an h~s v:ide mærkværdigt han udi passd,e ell and holde Journal o Maade kan optænke B, til 'at forslage kunne ved til forbørte Hjemkomst Havns dom Opkomst gøre plint o ell forbedring, special han Rapport. rigtig.skal ' annote,, dov saa vel.' som ov alt an, Og saasom mærkværdigt H. k. M. passde alln. hav holde befalet, Journal at,udi H. k. M B, that -kunne Skove ved paa Hjemkomst Borringholm,skal dom udvises, gøre plint af Bøndne d p ~an hugges, til Strand o spedal Rapport. - - føre~ 20 af de allstørste Ask. Og saasom træ H. k. lige M. alln. An!al hav Almetræ, befalet, da at hav.udi Kaptajn H. k. M. ved Ankom Skove paa Borringholm st til Borringholm.skal udvises sig at adresse af Bøndne til Obcommandaht d paa o ~an hugges. Amtmand, til Strand velædle 'føre~ 20 velb. af Bedix de allstørste von Askettæ lige eft Antal giv Almetræ, Ordre da hav behørig Kaptajn Anstalt ved til forbørte Ankom Træs U Hatt, at af ha st til Borringholrn visning, sig Hugp.ing at adresse Afkørsel til Obcommandaht til Landeplads Arnak sk, v Amtmand, hvilk velædle Udvisning velb. Bedix han selv von skal Hatt, være tilstede at af ham tilse, at H. eft giv M. Ordre udgivne behørig Ordre Anstalt bliv eftlevet, til forbørte Træs de dygtigste Udvisning, Hug!1ing største Træs Afkørsel Udvisning, til Landeplads samt ordorme, Arnak sk, hvorledes ved de skal fæ alie hyilk Udvisning des han kappes, selv skal nemlig være udi tilstede runde Blokk" tilse, at H.k ikke.. udi Klø M. udgivne ning, Ordre bliv saa at eftlevet, baade af Stammne de dygtigste Grne allstørste Træs alt" Udvisning, hvis tje samt kan ordonne, til J;3lokke-Tømm. hvorledes de Ligvis skal fæl hav han komm til Nyt des kappes, paadrive,at nemlig udi Afkørsel runde Blokk" \ til Strand ikke ud udi Forsømmelse Kløvning, saa at fortsat, baade naar af Stammne Aarss Tid Grne,vil tillade, komm naar til Nytte Foraaret ankom 'bliv alt,. hvis tje -m kan samt til sejlbar Blokke-Tømm. Vejr vard, Lig~rvis indtage hav Fregatts han at fulde Ladnin paadrive,at daf Afkørsel Hidrejs \ til Strand befordre ud til Forsømmelse Losning. Udi 'bliv øvrige f fortsat, naar alting Aarse~s hav Tid han vil for tillade, Folkes naar Consvation Foraaret ankom Forplejning ude -m samt sejlbar,klagt Vejr at vord, drage tilbørlig incltage Omsorg, Fregatts bruge fulde god Ladning Sømandsskab, o daf Hidrejs ells saaledes bordre stedse til Losning. anstille, Udi som han øvrige agt for at forsvare o alting hav sig han bekdt for Folkes vil være. Consvation Forplejning ud Klagt at drage Datum tilbørlig Admiralitetet Omsorg, bruge d. 24. god Novbr. Sømandsskab, ells saaledes stedse anstille, Niels Jue!. som han Chr. agt Bielcke. at forsvare H. Span.,! sig bekdt vil være... Datum Admiralitetet.Stjn" d. afgik 24. Novbr. fra Kbhvn d.3q. Novbr. 1683, m mød Niels, straks Jue/. saa haardt Chr. Bielcke. ugunstigt Vejr, H. Span. at d hgik hele 14 D'ag før d naaede sit ~estemmelsessted. Og selve Ovvintringe o...stjn" blev afgik for fra Besætnipg Kbhvn, d.30. saadan Novbr. Kæde 1683, af m MøJ~ommelighed mødte o straks saa haardt Lidels, ugunstigt at man skulde Vejr, at tro, d hgik havde hele drejet 14 Dage,,sig om et Sted før d naaede Baffip.sbugt sit ~estemmelsessted. ell Og selve Sydi~havet; saa Ovvintring dte dda, blev for Besætniflg Skibet forliste. saadan Ganske Kæde vist af var Møj~ommelighed saa exceptionel ha a Lidels, at man Vint. skulde.1 Begyndels tro, havde af Januar drejet. sig t om Vint et Sted fat i me.d haa Baffinsbugt Frost. ell Sydi~havet; I Februar var Sun saa dte Bæltne dda saa1edes, at tjllagt, at ma Skibet forliste. kørte Ganske vist Slæd var dov. saa Endnu exceptionel i Marts ha;ird kørte man 'ov Vint..1 Begyndels Limfjord. åf Man Januar mte, t Vint var d fat me.d haardeste haard Virit side Frost. I Februar var Sun Bæltne saaledes tillagt, at man kørte Slæd dov. Endnu i Marts kørte man 'ov Limfjord. Man mte, var d haardeste VinI. sid

20 1608." 1) Ogsaa i øvrige Evropa, selv i Itali, føltes dne Vint som usædvanlig stræng. Det vil dfor formtlig have sin Intesse at stifte nærme Bekdtskab Forholde und.stjn"s Ovvintring 1608."1) Ogsaa i øvrige Evropa, selv i Itali, føltes dne ved Amag, som jo i sig selv var et estaade Ekspimt. Vint som usædvanlig stræng. Og i d Hsede vi saa heldig stillet som muligt, i Det vil dfor formtlig have sin Intesse at stifte nærme ikke blot Kapt. Barfod~ m saa Lt. Munchs J ournal bevaret (i Rigsarkivet). I følgde gives d~rfor et Uddrag af Bekdtskab Forholde und.stjn"s Ovvintring ved Amag, som jo i sig selv var et estaade Ekspimt. disse, aldeles ovvejde d af sidstnævnte, da d livlige mindre steotyp d Barfods. Og i d Hsede vi saa heldig stillet som muligt, i ikke blot Kapt. Barfod~ m s'aa Lt. Munchs J ournal bevaret (i Rigsarkivet). I følgde gives d~rfor et Uddrag af y dme haves paa Søkortarkivet (Ant. Kort, II,. 240) af Bar[od tegnet Kortskitse ov Arnag Havn, som maa disse, aldeles ovvejde d af sidstnævnte, da d livlige re mindre steotyp d Barfods. være afgivet samm hans officielle Rapport, da d har særlig Intesse netop i Forbindelse Joprnal,.- y dme haves paa Søkortarkivet (Ant. Kort, II,. 240) af. deles d h Ggivelse saa daf 2 ). Ved Hjælp af te Bar[od tegnet Kortskitse ov Arnag Havn, som maa Kort fa ar man l~t fornødne Ovblik ov d hydrrafiske være afgivet samm hans officielle Rapport, da d. Situation; man s d langstrakte Bugt mell"i Arn? g har særlig Intesse netop i Forbindelse Joprnal,.- Odde Sose Odde, udfor Bugt undsøiske. deles d h Ggivelse saa daf Arnag" Rev, som fra førstnævnte skyd 2 ). Ved Hjælp af te sig l Kvml.. ned Kort faar man l~~ fornødne Ovblik ov d hydrrafiske mod SO., samt ligeledes,undsøiske Rev Blak S. for Sose Situation; man s d langstrakte Bugt mellem A rn (I. g Odde~ Dimod antydes de to Gab " paa Revet, som Barfod O d d e S o s e O d d e, udfor Bugt undsøiske Munch kald Mellemgabet Lille GabS), kun ved Louskude. Det var h paa Blak i Sosebugt, at d store Arnag' Rev, som fra førstnævnte skyd sig'l Kvml. ned mod SO., samt ligeledes,undsøiske Rev Blak S. for Sose svske Transport af KapitUlant fra Pommn strandede Natt Odde~ Dimod antydes de to.gab" paa Revet, som Barfod Dec. '1678, hvorveti hved 1800 Mnesk omkom. Munch kald Mellemgabet Lille GabS), kun ved Urdskude. Det var h paa Blak i Sosebugt, at d store Uddrag af Lieutant lo Munchs Journal. sv~ketransport af KapitUlant fra Pommn strandede Natt Fredag Dec. 1678, d. 14. hvorvea Dec... hved Gik 1800 vi til Mnesk Anks paa omkom. 3 1 / 2, F. Vand, hvid Sand store Ste iblandt, havde Arnag' Huk NNV. fra Uddrag os af Sælst Lieutant 4 ) NVtV. L. Munchs fra os, Journal. havde \!:i Pyn~ t af Revet fra os S. StO.. Blak SOto. fra os:~ Fredag d. 14. Dec... Gik vi til Anks paa 3 1 / 2, F. Vand, hvid Sand store Ste iblandt, havde Arnag' Huk 1) C. J. H. Speschneid: Om lsforholde f danske Farvande; NNV. fra os Sælst (Met. lnst. Pub1. Nr. 2). 4 ) NVtV. fra os, havde v.:i Pyn~ 2) Da Ggivels saa stærkt formindsket af (til Revet c. l/s a.f fra Original), os S. StO Del.. a.( Blak Paaskriftne SOtO. blevet fra o( helt ell t delvis ulæselige.' løvrigt lægge man Mærke til, at M i l e skala, eft hvilk 1) C. J. 'Grunde H. Spes'chneid: i Sø mod V. Om aflagt, Isforholde f Vilje danske gjort Farvande: for lille i Forhold (Met. til Inst. F a vn Publ. emaalet, Nr. 2). del' 2) gæld Da Ggivels for- selve Havn. sa,a stærkt At Kortet formindsket Barfod, (til c. staar udtryl,kelig angivet paa Bagsid. B) Svarde til nuv. af l/s af Original), Del af Paaskriftne blevet helt ell delvis ;,Store ulæselige.' Gab".Mellemgab". Iøvrigt lægge 4) man Stayes Mærke afvekslde til, at M i.selest.", l e skala,.selst.", eft. Seldst",.Sielst." o. s. v.,l hvilk 'Grunde i Sø mod V. aflagt, Vilje gjort for lille i Forhold til Favnemaalet, d gæld for selve Havn. At Kortet af Barfod, staar udtryl<kelig angivet paa Bagsid. B) Svarde til nuv. ;,Store Gab".Mellemgab". 4) Stayes afvekslde.selest.",.selst.",.»seldst",.sielst." o. B. V.,l

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Andreas Hansens tid 1906-23

Andreas Hansens tid 1906-23 Kapitel 13 Det første møde med Bornholm Andreas Hansens tid 1906-23 Efter Krebs Langes opsigelse af sin stilling måtte bestyrelsen igen til at se sig om efter en ny forstander. Efter annoncering i Højskolebladet

Læs mere

Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG.

Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG. Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG. EN af Dansk Folkemindesamlings største Skatte er Sv. Grundtvigs store Samling af Folkeminder fra alle Landets Egne,

Læs mere

Beskrivelse over Thye

Beskrivelse over Thye Physisk, oeconomisk og topografisk Beskrivelse over Thye beliggende i Thisted Amt, Aalborg Stift et Forsøg af Knud Aagaard Sognepræst til Skjoldborg og Kallerup Menigheder Viborg, 1802 Trykt hos P. S.

Læs mere

1.\^'i m< ^ v.^% j ^^:^^ Itl Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/detrussiskefyrstoofrii K / DET RUSSISKE FYRSTEHOF 1 HOESENS

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. J, Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsnskeriforeningens. Medlemsblad. 1915. Aargang: Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1915. Ferskvandsfiskeriforeningen : Aarsberetning............... 1 Generalforsamlingen

Læs mere

GRØNLANDSFARERES JOHANNES BALLE

GRØNLANDSFARERES JOHANNES BALLE FP^A DE GAMLE GRØNLANDSFARERES TID Af JOHANNES BALLE u er der kun få af Havets stolte svaner", der krydser sig Å. M^ over oceanerne, tilbage, men den gang, da der ikke fandtes dampskibe, var de det eneste

Læs mere

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt HEJ SØSTER 1. HEJ SØSTER Hej, søster, kan du ikke se komikken, så står vi her igen med fletningerne langt nede i postkassen hej, søster, det er ligesom bukseelastikken har fået et knæk og sikkerhedsnålen

Læs mere

DANSKE STUDIEE UDGIVNE AF MARIUS KRISTENSEN 06 AXEL OLRIK FOR UNIVERSITETS.)UBILÆETS DANSKE SAMFUND KØBENHAVN DET SCHUBOTHESKE

DANSKE STUDIEE UDGIVNE AF MARIUS KRISTENSEN 06 AXEL OLRIK FOR UNIVERSITETS.)UBILÆETS DANSKE SAMFUND KØBENHAVN DET SCHUBOTHESKE DANSKE STUDIEE UDGIVNE AF MARIUS KRISTENSEN 06 AXEL OLRIK 1906 FOR UNIVERSITETS.)UBILÆETS DANSKE SAMFUND KØBENHAVN DET SCHUBOTHESKE FORLAG H. H. THIKI.KS BOGTRYK KKR I INDHOLD MARIUS KRISTENSEN, Takt og

Læs mere

På sporet af den tabte tid

På sporet af den tabte tid På sporet af den tabte tid Vores mindste begær, skønt enestående som en musikalsk akkord, bærer i sig de grundlæggende toner, som hele vores liv er bygget på. Marcel Proust Det er min skole sådan har E.

Læs mere

RUNDETAARN GENUDGIVET SOM E-BOG 2011 LEVIN & MUNKSGAARD ~ EJNAR MUNKSGAARD KØBENHAVN 1937 WWW.RUNDETAARN.DK

RUNDETAARN GENUDGIVET SOM E-BOG 2011 LEVIN & MUNKSGAARD ~ EJNAR MUNKSGAARD KØBENHAVN 1937 WWW.RUNDETAARN.DK RUNDETAARN 1637 1937 GENUDGIVET SOM E-BOG 2011 WWW.RUNDETAARN.DK LEVIN & MUNKSGAARD ~ EJNAR MUNKSGAARD KØBENHAVN 1937 RUNDETAARN 1637-1937 RUNDETAARN ET MINDESKRIFT UDGIVET AF KØBENHAVNS MAGISTRATS lste

Læs mere

BORNHOLHSKE SAMLINGER

BORNHOLHSKE SAMLINGER BORNHOLHSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND II. RÆKKE - 5. BIND RØNNE 1971 COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI ISBN 87 87042 00 2 I kommission hos William

Læs mere

Holger Drachmann. Der var engang. Æventyr-Komedie i Fem Akter og et Forspil. BA 2004 - foreløbig udgave (efter udgave fra 1922)

Holger Drachmann. Der var engang. Æventyr-Komedie i Fem Akter og et Forspil. BA 2004 - foreløbig udgave (efter udgave fra 1922) Holger Drachmann Der var engang Æventyr-Komedie i Fem Akter og et Forspil BA 2004 - foreløbig udgave (efter udgave fra 1922) Holger Drachmann: "Der var engang" Side 1 af 9 Holger Drachmann: "Der var engang"

Læs mere

EJ'orord. O. C. Nielsen. Kjøbenhavn 1923.

EJ'orord. O. C. Nielsen. Kjøbenhavn 1923. EJ'orord. 9det jeg herf!led forelægger mit næste tilblevne Arbejde "KJØBMAGERGADE" for Publikum, sker det med den Fortrøstning, at jeg har bestræbt mig for af bedste Evne at bringe Klarhed i det; der kun

Læs mere

107 ------------------------------------------------------------------------

107 ------------------------------------------------------------------------ 2098 1836 Nummer i Steen Johansens Bibliografi over NFS Grundtvigs Skrifter: 559 Nik. Fred. Sev. Grundtvigs udvalgte skrifter ved Holger Begtrup Ottende bind. København, Gyldendalske Boghandel Nordisk

Læs mere

Kallsbok for Vågå prestegjeld 1722-1822 (utdrag)

Kallsbok for Vågå prestegjeld 1722-1822 (utdrag) Kallsbok for Vågå prestegjeld 7- (utdrag) Transkripsjon og redigering: Ivar Teigum assistert av Aud Sandbu. Sokneprestens kallsbok var ein protokoll der prestane skreiv inn diverse opplysningar til orientering

Læs mere

JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859.

JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859. 188 JENS ANDREAS KROQH JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859. BISKOP MATHIAS BONSACH KROGH, fød 1754 paa Vadsø.

Læs mere

Lektor og barbér. Doktor og slagter. Konge og bonde.

Lektor og barbér. Doktor og slagter. Konge og bonde. Lektor og barbér. Doktor og slagter. Konge og bonde. Rønne Skakforening i 100 år. 1901-2001 copyright forfatterne 2001 Rønne Skakforening v/esben Munch, Bent Schiøtt Hansen og Preben Børge Petersen ISBN:

Læs mere

HVAD NATUREN DOG SIGER

HVAD NATUREN DOG SIGER NATURRÅDET / INVASIVE ARTER OG GMO ER NYE TRUSLER MOD NATUREN HVAD NATUREN DOG SIGER ET MODERNE EVENTYR OM BIOINVASION OG MORAL Af Christian Coff FOTO:BIOFOTO/BAUER Der var engang to riger som lå tæt ved

Læs mere

Ved vejen. Herman Bang

Ved vejen. Herman Bang Herman Bang Table of Contents Ved vejen...1 Herman Bang...2 I. Stationsforstanderen skiftede Frakke til Toget. Satan til lidt Forslag i Tiden, sagde han og strakte Armene. Han havde blundet saa smaat over

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Historien om. Hvem har flyttet min ost?

Historien om. Hvem har flyttet min ost? Historien om Hvem har flyttet min ost? DER VAR ENGANG, for længe siden i et land langt væk, fire små størrelser, der løb igennem en labyrint for at finde ost, som skulle gøre dem mætte og lykkelige. To

Læs mere

Borringholmerens Historiebog af M.K. Zahrtmann www.vang-hansen.dk

Borringholmerens Historiebog af M.K. Zahrtmann www.vang-hansen.dk 4. _HAANDELAG Omkring Aar 1800 opdagede fremsynede Borringholmere, at deres Land laa for langt ude af Led. Alt stod i Stampe, saa længe her ingen Havne byggedes til at forte paa Handelen med Omverdenen

Læs mere

Sjølundkirkens lovsange

Sjølundkirkens lovsange Sjølundkirkens lovsange 6. oktober 2011 Indhold Notater... 4 Alle som tørster... 5 Almægtig Gud... 6 Alt bli r stille... 7 Børnekirkesangen... 8 et her er en go dag... 9 in, din er æren... 10 in himmel,

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. ~-_.. Ferskvandsfiskeribladet.,. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1918. 16de Aargang.... _- SORØ!luø BOGTRYkkER' (AKTIESElSKAB) VEG RASMUSSEN.kROGH. 1918. Indholdsfortegnelse: Side Ferskvandsfiskeriforeningen:

Læs mere