Lønguide For offentligt ansatte DM ere gældende fra 1. oktober 2013 til 31. marts dm.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lønguide 2013-2014 For offentligt ansatte DM ere gældende fra 1. oktober 2013 til 31. marts 2014. dm.dk"

Transkript

1 Lønguide For offentligt ansatte DM ere gældende fra 1. oktober 2013 til 2014 dm.dk

2 Lønguide

3 Indhold 3 Indhold 4 Stigning i offentlige lønninger, pensioner og tillæg 5 Offentligt ansatte 5 Din løn som offentligt ansat 6 DM mener 7 Ansat på gammelt lønsystem 8 Forskning og undervisning 8 Ansøgning om forskningsmidler 9 Arkitektskoler 10 Statslige arkiver, biblioteker og museer med stillingsstruktur 11 Kommunale og selvejende arkiver, biblioteker og museer uden stillingsstruktur 11 Billedkunstskole 12 Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig 12 Folkehøjskoler og Ungdomshøjskoler 12 Forskeruddannelse og ph.d.-stipendiater 14 Forsvarets skoler (officersskoler m.m.) 14 De tidligere ingeniørhøjskoler 15 Konservatorskolen 15 Musikkonservatorier 16 Navigationsskoler 17 Professionshøjskoler, Erhvervsakademier og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 20 Sektorforskningsinstitutioner og GEUS 21 Sprogcentre for voksne indvandrere 22 Universiteter 26 Offentlig forvaltning 26 Stillingstyper 26 DM s politik 27 Special- og chefkonsulenter 29 Honorar og timeløn 29 Bedømmelseshverv 29 Folkeoplysning 29 Folkeuniversitetet 30 Foredrag 30 Forfatterhonorar 30 Forlagskontrakter 30 Konsulentarbejde 31 Musikterapi honorar 31 Oversættelsesarbejde 31 Rejsegodtgørelse 33 Studiejob Løntabeller STATEN Overenskomstansatte: 37 Skalaløn 38 Faste tillægsordninger 39 Rådighedstillæg 40 Forskningsansøgning 41 Skalaløn pædagog- og håndarbejdsuddannelserne 41 Skalaløn ledere og lærere 42 Skalaløn ph.d.-stipendiater 43 Reguleringsordning Tjenestemandsansatte: 44 Skalaløn per år 45 Skalaløn per måned 46 Stedtillægssatser REGIONER Overenskomstansatte: 48 Skalaløn 49 Rådighedstillæg 50 Reguleringsordning Tjenestemandsansatte: 51 Skalaløn per år 52 Skalaløn per måned KOMMUNER Overenskomstansatte: 54 Skalaløn 55 Rådighedstillæg 56 Reguleringsordning Tjenestemandsansatte: 57 Skalaløn per år 58 Skalaløn per måned Timelønninger 59 Timelønnet undervisning og timelønninger i øvrigt 60 Indeks 35 Ansættelse med løntilskud 35 Ansættelse i introduktionsstillinger

4 Stigning i offentlige lønninger, pensioner og tillæg Ved de centrale overenskomstforhandlinger aftales hver gang hvordan de offentligt ansattes lønninger skal stige det kan ske som stigninger i centralt aftalte tillæg, som stigninger i de forskellige løntrinsbeløb og som generelle lønstigninger til alle offentligt ansatte. Din løn kan desuden stige, når der lokalt aftales nye individuelle tillæg. Herudover er der aftalt en reguleringsordning, der sikrer, at der er en parallel lønudvikling mellem den private og den offentlige sektor, idet det er aftalt, at 80 % af forskellen mellem lønudviklingen i den private og henholdsvis den statslige, regionale og kommunale sektor lægges til de aftalte generelle lønforbedringer. Reguleringerne foregår ud fra et grundbeløbsniveau og parterne aftaler ved forhandlingerne hvornår i overenskomstperioden reguleringerne skal gøres op og udmøntes. Staten På statens område er grundbeløbsniveauet nulstillet pr. 2012, dvs. at lønniveauet pr er det nye grundbeløb. Se nærmere på side 43 om hvordan beløb omregnes fra 97-grundbeløb til 2012-grundbeløb. 1. april 2012 steg reguleringsprocenten til 1,3040 hvorfor grundbeløbet ( 2012) skal ganges med 1,01304 for at få aktuelt niveau. Reguleringsprocenten ændres igen pr. 1. april Regioner På det regionale område udgør reguleringsprocenten pr. 1. oktober ,8092, dvs. at grundbeløbet (pr. 2000) skal ganges med 1, for at få oktober 2013-niveauet. Pr. 1. januar 2014 udgør reguleringsprocenten 28,4442, dvs. at grundbeløbet (pr. 2000) skal ganges med 1, for at få januar 2014-niveauet. (Se nærmere på side 50) På det regionale område stiger pensionsprocenten med virkning fra 1. januar 2014 fra 17,66% til 17,97% Kommuner På det kommunale område udgør reguleringsprocenten pr. 1. oktober ,8546, dvs. at grundbeløbet (pr. 2000) skal ganges med 1, for at få oktober 2013-niveauet. 1. januar 2014 udgør reguleringsprocenten 28,4900, dvs. at grundbeløbet (pr. 2000) skal ganges med 1, for at få januar 2014-niveauet. (Se nærmere side 56) På det kommunale område stiger pensionsprocenten med virkning fra 1. januar 2014 fra 17,5% til 17,82%.

5 Offentligt ansatte 5 Offentligt ansatte Din løn som offentligt ansat Magistre ansat i akademiske job på offentlige arbejdspladser er ansat på forskellige overenskomster, som tjenestemand eller tjenestemandslignende. De tre største overenskomster er overenskomsten for statsansatte, overenskomsten for kommunalt ansatte og overenskomsten for ansatte i regionerne. Lønnen i alle overenskomsterne er opdelt i basisløn, tillæg og pension. Fakta Din basisløn er afhængig af din akademiske anciennitet. Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A eller B). Oprykning sker én gang årligt, indtil du når sluttrin. Dog er det første trin toårigt. Ved nyansættelse indplaceres du på baggrund af din anciennitet i henhold til overenskomstens bestemmelser herom. Har du således 1 1/2 års anciennitetsgivende beskæftigelse bag dig, vil du som cand.mag. blive indplaceret på trin 4 med oprykning til trin 5 efter 1/2 år. Trin 4 er toårigt, mens de øvrige trin er etårige. Lønnen i den offentlige sektor er en nettoløn (også kaldet udbetalt løn ). Nettolønnen er din løn før skat, men uden pensionsbidrag. Dette betyder, at pensionen kommer ud over nettolønnen. Det samlede pensionsbidrag indbetales af arbejdsgiver, og du bliver derfor ikke trukket for pension i lønnen. Tillæg Lønnen i det offentlige består af en basisløn og forskellige tillæg: Automatiske tillæg Kvalifikationstillæg Funktionstillæg. Udover basislønnen bør der aftales et tillæg. Mange bliver ansat i en stilling, hvor der hører et automatisk tillæg til. Dette gælder på forsknings- og undervisningsinstitutioner, hvor der gives eksempelvis adjunkt- og lektortillæg(automatisk tillæg). Disse stillinger er inden for stillingsstrukturen. Men også en fuldmægtigstilling giver automatisk et rådighedstillæg. I alle andre stillinger skal der forhandles om individuelt tillæg for hver ansat. Tillidsrepræsentanten kan forhandle tillæg i alle stillinger De offentlige overenskomster indebærer, at tillidsrepræsentanten kan forhandle om kvalifikationstillæg og funktionstillæg til alle overenskomststillinger, uanset om det er forskerstillinger, underviserstillinger eller stillinger i en forvaltning. Formålet med at det er tillidsrepræsentanten, der forhandler, er, at ingen skal få for lave tillæg, og alle skal sikres en optimal forhandling. Arbejdsgiveren kan ikke give stillingen til en anden Når du har fået en stilling tilbudt på en offentlig arbejdsplads, kan arbejdsgiveren ikke give den til en anden, så længe der forhandles om tillæg. Det betyder, at hvis ikke tillægsforhandlingerne går så hurtigt, som du ønsker, så kan du blive nødt til at understrege over for arbejdsgiveren, at du ikke vil sige dit gamle job op, før tillidsrepræsentanten har indgået aftale om et tilfredsstillende tillæg i det nye. Blokademulighed Er det særlig vanskeligt for tillidsrepræsentanten at opnå et rimeligt tillæg, kan det være nødvendigt at overveje, om der skal varsles blokade af stillingen og i særlige tilfælde strejke. Overenskomsten giver dog kun mulighed for at varsle blokade og/ eller strejke i særlige tilfælde. Det kan være fornuftigt at overveje denne mulighed allerede inden forhandlingen, hvis der er udsigt til svære forhandlinger. Om der skal varsles blokade og eventuelt iværksættes strejke, besluttes af DM s hovedbestyrelse. Men det er i første omgang dig og tillidsrepræsentanten, der skal overveje situationen, hvilket normalt sker sammen med DM s sekretariat. Gode råd Kontakt den nye tillidsrepræsentant Når du har fået tilbudt et nyt job, så skal du hurtigst muligt, og inden du opsiger dit gamle job, få fat i tillidsrepræsentanten på din kommende arbejdsplads. For det er ham eller hende, der kan aftale tillæg for nye kolleger. Du kan finde tillidsrepræsentanten ved at logge ind på DM s hjemmeside under Min side eller du kan kontakte DM s sekretariat. Er der ikke nogen tillidsrepræsentant, skal du kontakte DM s sekretariat, som så forhandler for dig. Tidsfaktoren er afgørende Når du har fået en ny stilling tilbudt, er det vigtigt, at du ikke siger sit gamle job op, før tillægget er aftalt i det ny. For har du først sagt det gamle job op, er tillidsrepræsentantens forhandlingssituation dårligere, da det så er svært at sige nej til et for ringe udspil fra arbejdsgiveren. Mulighederne for tillæg afhænger af en række forhold Hvilke muligheder for tillæg, der er i en bestemt stilling, afhænger af mange forhold. Er der indgået aftale om bestemte tillæg for bestemte kvalifikationer eller funktioner på arbejdspladsen? (Forhåndsaftale) Hvad er tillægsniveauet på arbejdspladsen? Hvor langt er du selv, tillidsrepræsentanten og kollegerne villige til at gå for at sikre et rimeligt tillæg? Er du i en særlig markedssituation, hvor arbejdsgiveren har svært ved at skaffe andre med samme kvalifikationer?

6 Offentligt ansatte 6 Alt dette skal du tale med tillidsrepræsentanten om. Hvor stort et tillæg skal der spilles ud med? Sammen med tillidsrepræsentanten skal du finde ud af Hvor stort et tillæg tillidsrepræsentanten skal spille ud med Hvor lille et tillæg, du og tillidsrepræsentanten i værste fald kan leve med. Pension Pensionsordningen for offentligt ansatte er obligatorisk, da den er aftalt ved de centrale overenskomstforhandlinger. En mindre del af pensionen kan du dog vælge at få udbetalt som løn i stedet. I det offentlige beregnes et samlet pensionsbidrag på baggrund af en nettoløn. Det betyder, at det samlede pensionsbidrag indbetales af arbejdsgiver og man bliver ikke trukket i løn for en del af pensionsbidraget (det såkaldte eget-bidrag ). I staten udgør pensionsprocenten 17,1 procent (et evt. rådighedstillæg er i staten dog kun pensionsgivende med 9 procent). I kommuner udgør pensionsprocenten 17,5 og i regionerne 17,66. Pr. 1. januar 2014 stiger pensionsprocenten på det kommunale område til 17,82 og på det regionale område til 17,97. Frit valg mellem pension og løn Du kan vælge at få udbetalt løn i stedet for en meget lille del af pensionsbidraget. I staten kan du således vælge at få udbetalt 0,3 procent i løn i stedet for pension (og dermed kun indbetalt 16,8 procent i pension). Hele pensionsbidraget af et evt. rådighedstillæg kan også vælges udbetalt som løn. I kommuner og regioner kan du vælge at få udbetalt 1,1 procent i løn i stedet for pension (og dermed kun få indbetalt 16,4 procent i pension for kommunalt ansatte eller 16,56 procent for regionalt ansatte). Fra 1. januar 2014 er der aftalt stigninger i pensionsprocenten på det kommunale og regionale område. Disse stigninger er omfattet af frit-valgs -ordningen og vil betyde at du herefter kan vælge at få udbetalt yderligere henholdsvis 0,32% (kommunale område) og 0,31 % (regionale område). Ønsker du løn i stedet for pension skal du meddele din arbejdsgiver det. Ellers vil det fulde bidrag blive indbetalt til pensionskassen. DM mener At alle mindst skal have tillæg svarende til niveauerne i statistikken. At akademiske funktioner skal værdisættes ens. DM accepterer ikke, at lønforskelle bliver forklaret med hvilken branche man er ansat i. DM accepterer ikke, at kvinder og mænd aflønnes forskelligt, når de udfører samme arbejde, eller arbejde, der har samme værdi for arbejdsgiveren. At åbenhed om løn fremmer ligestilling og ligeløn på arbejdspladserne. På kan du under Løn og ansættelse/ligestilling finde DM s anbefalinger og konkrete råd og redskaber til forhandling af ligeløn.

7 Offentligt ansatte 7 Ansat på gammelt lønsystem FAKTA Hvis du blev ansat før 1. januar 1998 i staten eller 1. april 1998 i en kommune eller et amt (region), kan du fortsat være ansat på gammelt lønsystem. Du bevarer retten til at blive på gammelt lønsystem også i forbindelse med stillingsskift inden for overenskomstområdet dvs. fra stat til stat eller fra kommune/region til kommune/region (kommuner og regioner betragtes i denne forbindelse som ét overenskomstområde). Skifter du derimod fra et overenskomst område til et andet, vil du overgå til det nye lønsystem. Pr. 1. januar 2013 overgår alle kommunalt ansatte på gammelt lønsystem til det nye lønsystem. Da slutlønnen på gammelt lønsystem er højere end slutlønnen på nyt lønsystem, vil differencen blive dækket af et udligningstillæg. (se mere i afsnittet udligningstillæg ) På gammelt lønsystem i staten kan du kun få engangsvederlag eller et kvalifikationstillæg, hvis du ikke i forvejen har et centralt aftalt tillæg, f.eks. rådighedstillæg. I kommuner og regioner er det muligt at få både engangsvederlag og midlertidige tillæg. Overgang til nyt lønsystem Du kan vælge at overgå til nyt lønsystem per 1. januar i staten og en hvilken som helst 1. i en måned i kommuner og regioner. Endvidere kan du gå over, når du får aftalt nyt fast tillæg. Er du gået over, kan du ikke gå tilbage igen. Hvordan går du over? Du går over til det løntrin i det nye system, som kronemæssigt ligger nærmest over det, som du hidtil har fået i skalaløn og eventuelt kvalifikationstillæg, varigt puljetillæg og turnustillæg tilsammen. Hvad sker der med tillæg, du har nu? Hvis du har: adjunkttillæg lektortillæg forskertillæg seniorforskertillæg rådighedstillæg Hvis du har: kvalifikationstillæg turnustillæg permanent puljetillæg (lokalløn, decentral løn, anden pulje) så føres de ikke med over, men betragtes som en del af den hidtidige skalaløn. Udligningstillæg Hvis din skalaløn (inklusiv eventuelt kvalifikations-, turnus- eller permanent puljetillæg) i det gamle system er højere end det højeste løntrin i det nye system, så får du et tillæg, der udligner forskellen. Et sådant tillæg (populært kaldet udligningstillæg ) falder væk, hvis du skifter arbejdsgiver, uanset om det er inden for samme overenskomstområde. Ansatte, der opnår ret til et udligningstillæg som følge af lukningen af gammelt lønsystem på det kommunale område, bevarer retten til udligningstillægget ved skift til en anden stilling i kommuner eller regioner, hvis man ansættes i den nye stilling umiddelbart efter man er fratrådt sin tidligere stilling Modregning og konvertering af udligningstillæg Der kan ikke foretages modregning i et udligningstillæg, og udligningstillægget kan ikke erstattes af andre tillæg. DM har erfaring for, at mange kommunale arbejdsgivere ikke er opmærksomme på dette forhold, hvilket medfører en række misforståelser. Hvis du oplever det, skal du henvende dig til DM. Denne bestemmelse i overenskomsten giver altså den, der går over til ny løn en ubetinget ret til et sådant tillæg. En ret, som ikke ændres af, at man for eksempel får et funktionstillæg eller kvalifikationstillæg i forbindelse med overgangen eller efter overgangen. Uanset hvilket tillæg man får, har man derfor fortsat ret til sit udligningstillæg. Udligningstillægget kan ikke nedsættes Hvis arbejdsgiveren reducerer udligningstillægget i forbindelse med overgangen eller efter overgangen, er dette et brud på overenskomsten, og du skal straks kontakte DM. Modregning i udligningstillægget Hvis en arbejdsgiver ønsker at modregne et nyt kvalifikationstillæg eller andet tillæg i udligningstillægget, kan det ikke lade sig gøre, da det også vil være i strid med overenskomsten. Gammelt lønsystem så fortsætter du med at have disse tillæg oveni den nye skalaløn, når du går over. De påvirker altså hverken det økonomiske resultat negativt eller positivt ved overgang.

8 Forskning og undervisning 8 Forskning og undervisning Ansøgning om forskningsmidler Hvis du skal søge fonde eller råd, der følger den statslige overenskomst, som eksempelvis forskningsrådene, kan du her læse om, hvordan du udformer en ansøgning i forhold til din løn. Lønnen Lønnen består af en skala nettoløn på det relevante løntrin samt et pensionsbidrag på 17,1 procent af denne. Du skal være opmærksom på, at der er to lønskalaer: cand.mag. lønskala (A-skalaen) cand.phil. skala (B-skalaen) Som kandidat starter du på trin 4, cand. phil. på trin 2, bachelorer på trin 1. Din indplacering på lønskalaen afhænger desuden af din tid på arbejdsmarkedet. For hver 12 måneders ansættelse optjener du 1 års lønanciennitet. Arbejdstid på mindst 15 timer per uge giver fuld lønanciennitet. Mindre end 15 timer per uge giver halv lønanciennitet. Hvis du arbejder mindre end 8 timer per uge, optjener du ikke lønanciennitet. Der er særlige regler med hensyn til pension som ph.d-stipendiat, idet du kun får pension af 85 procent af skalanettolønnen og ph.d.-tillægget er ikke pensionsgivende. Husk at søge så mange penge, at der er råd til, at du stiger i ancien nitet. Desuden skal du være opmærksom på at du som ph.d.-stipendiater kan have erhvervet anciennitet forud ligesom alle andre grupper. Kvalifikationstillæg Når du søger en lønbevilling efter det nye lønsystem, er der mulighed for at få lagt et kvalifikationstillæg oven i det faste tillæg. Faste tillæg er tillæg, som er aftalt i overenskomsten. De faste tillæg, der skal søges om i ansøgningen, afhænger af det kvalifikationsniveau, du har. Forskningsrådene har meddelt, at de ikke vil give tillæg, der betyder, at ansatte, der er eksternt finansieret af en forskningsrådsbevilling, bliver lønførende i forhold til ansatte på institutionerne. Omvendt har Rådene også sagt, at de som udgangspunkt ikke vil give mindre end det, der generelt er aftalt på institutionerne. På den baggrund er det en god ide at kontakte den lokale tillidsrepræsentant for at høre nærmere om, hvorvidt der er indgået en forhåndsaftale om tildeling af tillæg samt eventuelt hvilken tillægspolitik, man har på stedet. Såfremt der er en lønpolitik på stedet, skal der naturligvis argumenteres i forhold til den, når du søger om kvalifikationstillæg. Kvalifikationstillæg kan have alle størrelser og vil som udgangspunkt være pensionsgivende. Skalaløn og tillæg Gammelt lønsystem Hvis du kommer direkte fra en stilling inden for statens område og følger det gamle lønsystem, så kan du fortsætte på dette, hvis der højst er et slip på 2 måneder mellem ansættelsen og lønbevillingen fra forskningsrådene. I sådan en situation kan du søge om løn efter det gamle lønsystem. Gammelt lønsystem Ansøgning om ph.d.-stipendiat Der skal søges om tillæg svarende til ph.d.-stipendiat. Se tabellen længere nede. Ansøger på kandidatniveau Der skal søges om tillæg svarende til videnskabelig assistent. Se tabellen længere nede. Ansøger på ph.d.-niveau Der skal søges om et tillæg svarende til adjunkt-niveau. Se tabellen længere nede. Ansøger på lektor/seniorforsker-niveau Der skal søges om et tillæg svarende til lektortillægget. Se tabellen længere nede. Ansøger på professorniveau Professorer ansættes på overenskomstvilkår med en løn svarende til lønramme 37, eventuelt i lønramme 38. Se tabellen længere nede. Der gives et pensionsgivende tillæg til overenskomstlønnen, som udligner forskellen på det aktuelle løntrin på AC-lønskalaen og lønnen i lønramme 37 eller 38. Herudover skal der ansøges om et pensionsgivende tillæg. Professor med særlige opgaver Professorer MSO ansættes på den ny lønskala efter anciennitet. Herudover gives som minimum et pensionsgivende mso-tillæg. Se tabellen længere nede. Ved udløbet af ansættelsesperioden som professor med særlige opgaver vender du tilbage til et lektorat. Der skal være et lektorat efterfølgende for at stillingskategorien kan bruges.

9 Forskning og undervisning 9 Feriegodtgørelse Der skal beregnes 12,5 procent af nettoskalalønnen, det faste tillæg, eventuelt kvalifikationstillæg samt af eget pensionsbidrag for disse løndele (1/3 af 17,1 procent). Af tabellen kan du se, hvad dette er af skalatrinene på ny løn samt af de faste pensionsgivende tillæg. Husk også at søge om midler til at udbetale de særlige feriefridage (5 dage per år), såfremt feriefridagene ikke afholdes. ATP og AER I ansøgningen skal der også være midler til at betale ATP (Arbejdsmarkedets Tillægspension) og AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag). Begge er arbejdsgiverens bidrag. Lønbudget per måned 1. Løn netto kr. 2. Fast tillæg netto kr. 3. Evt. kvalifikationstillæg netto kr. 4. Eget pensionsbidrag af disse løndele (1/3 af 17,1 procent) kr. 5. Feriepenge 12,5 procent af løn, tillæg samt eget pensionsbidrag kr. 6. Udbetaling af særlige feriefridage (5 per år) såfremt disse ikke afholdes kr. 7. Arbejdsgivers pensionsbidrag af nettoløn og tillæg (2/3 af 17,1 procent) kr. 8. Arbejdsgivers ATP-bidrag kr. 9. Arbejdsgivers AUB-bidrag kr. Husk datoen for oprykning til næste skalatrin. Almindelige prisstigninger skal også indregnes. Der må forventes en lønstigning på 2,5 procent årligt, hvorfor det ansøgte beløb skal opskrives med denne faktor hvert år, hvis du søger en bevilling der rækker flere år frem. Stigningen i omkostninger forventes at være på 2,5 procent årligt, hvorfor det ansøgte beløb skal opskrives med denne faktor hvert år, hvis du søger en bevilling der rækker flere år frem. Se Statens lønskala (nyt lønsystem) inkl. feriepenge Se Statens lønskala for ph.d.-stipendiater inkl. feriepenge Stipendiat og eventuelt lønmodtager Hvis du modtager et stipendium/forskningsbevilling, er du formelt set ikke lønmodtager, med mindre du modtager et ansættelsesbrev fra en værtsinstitution, som påtager sig at administrere stipendiet. Hvis du ikke finder en værtsinstitution og dermed ikke bliver lønmodtager, så kan der opstå problemer, hvis du bliver syg eller gravid i stipendieperioden. Kontakt DM, hvis du ønsker flere oplysninger. Hvis du finder en værtsinstitution, skal du være opmærksom på, at institutionen skal have penge for at administrere stipendiet, stille vejleder til rådighed samt dække udgifter til rejser, udstyr, forsvar og meget andet. I hverdagen er der ikke den store forskel mellem værtsinstitutionens egne ansatte og dig som eksternt finansieret ansat. Når du er ansat ved en institution, vil der ikke være problemer med hensyn til løn under sygdom og graviditet. Du kan også ligesom de fastansatte komme i betragtning ved fordeling af de tillæg, som institutionen og tillidsrepræsentanten forhandler lokalt. For begge grupper gælder det, at den, der har fået bevillingen, bærer et ansvar for at stipendieprojektet bliver gennemført inden for den budgetterede periode. Yderligere oplysninger Flere oplysninger kan fås på Forskningsstyrelsens hjemmeside, hvor ansøgningsskemaerne også kan hentes: Forsknings- og Innovationsstyrelsen Information om EU s forskningsprogrammer kan du finder her: EuroCenter Arkitektskoler Der er med virkning fra 1. april 2011 indgået en ny aftale om stillingsstruktur for kunstnerisk og videnskabeligt personale ved arkitektskolerne. Stillingsstrukturen er tilpasset stillingsstrukturen på Universiteterne med samme løn- og ansættelsesforhold for samme stillingskategorier (se under Universiteter). Følgende stillingsbetegnelser er bortfaldet: Kandidat- og forskningsstipendiat Forskningsassistent, -adjunkt, -lektor og -professor Gæstelektor og -professor (som en egentlig stillingskategori) Faglig assistent Følgende nye stillingskategorier er blevet introduceret: Professor med særlige opgaver Studieadjunkt og studielektor Post doc. Videnskabelig assistent Stillingsstrukturen omfatter således nu følgende stillingskategorier: Videnskabelig assistent, adjunkt, post doc, lektor, professor, professor med særlige opgaver, studieadjunkt og studielektor.

10 Forskning og undervisning 10 Ansatte, der per 1. april 2011 er ansat i en af de stillingskategorier, der bortfalder, opretholder uændrede løn- og ansættelsesforhold, så længe ansættelsen varer. Videnskabelig assistent ,09 årl ,42 mdl. Adjunkt/post.doc ,87 årl ,91 mdl. Lektor ,22 årl ,52 mdl. forskningsresultater til myndigheder, erhvervsliv og samfundet i øvrigt. Stillingen kan desuden omfatte varetagelse af forskningsopgaver. Ansættelse som seniorrådgiver forudsætter forskningsmæssige kvalifikationer opnået normalt på grundlag af ansættelse som forsker, men kan også opnås på anden måde f.eks. ansættelse som adjunkt. Seniorforsker og seniorrådgiver ,22 årl ,52 mdl. Statslige arkiver, biblioteker og museer med stillingsstruktur Forsker Forskerstillingen er en tidsbegrænset stilling med henblik på at opnå kvalifikationer til en stilling som seniorforsker eller -rådgiver. Stillingen besættes som udgangspunkt for en periode af 3 år. Den enkelte institution kan dog, såfremt den skønner det nødvendigt, fastlægge ansættelsesperioder for forskerstillinger på op til højst 5 år. Ansættelse som forsker forudsætter videnskabelige kvalifikationer som ph.d. eller tilsvarende niveau. Forsker og projektforsker ,87 årl ,91 mdl. Seniorforsker- og rådgiver Seniorforskerstillingen er en varig stilling. Arbejdsopgaverne vil typisk omfatte institutionsrelateret forskning, herunder deltagelse i den videnskabelige udvikling af fagområdet, nationalt og internationalt, samt vejledning af ph.d.-studerende og forskere. Ansættelse som seniorforsker forudsætter, at ansøgeren dokumenterer videnskabelig produktion på internationalt niveau. Dette kan opnås på grundlag af ansættelse som forsker, men også på anden måde, f.eks. ansættelse som adjunkt. Forskningsprofessor Forskningsprofessorstillingen er en midlertidig stilling på op til 5 år med mulighed for forlængelse i op til 3 år. Arbejdsopgaverne vil typisk omfatte institutionsrelateret forskning, herunder viden skabelig udvikling af fagområdet, nationalt og internationalt samt vejledning af ph.d.-studerende og forskere. Ansættelse som forskningsprofessor forudsætter en høj grad af original videnskabelig produktion på internationalt niveau, herunder videreudvikling af fagområdet. Ansættelsen sker normalt på overenskomstvilkår svarende til lønnen i lønramme 37. Herudover kan der ydes et individuelt tillæg. Forskningsassistent Forskningsassistent ,66 årl ,72 mdl. Projektforsker Projektforskerstillingen er en tidsbegrænset stilling på indtil 5 år. Stillingen er en uddannelsesstilling med hovedvægt på forskning og udviklingsarbejde. Ansættelse forudsætter forskningsmæssige kvalifikationer svarende til stillingen som forsker. Forsker og projektforsker ,87 årl ,91 mdl. Seniorrådgiverstillingen er en varig stilling. Arbejdsopgaverne vil typisk omfatte forskningsbaseret rådgivning samt formidling af * Nyt grundbeløb pr Læs mere på side 43 ** Reguleres igen pr. 1. april 2014

11 Forskning og undervisning 11 Projektseniorforsker Projektseniorforskerstillingen er en tidsbegrænset stilling på indtil 5 år. Arbejdsopgaverne er institutionsrelateret forskning og andre opgaver. Det skal tilstræbes, at arbejdet har en sådan karakter, at resultaterne kan bedømmes selvstændigt. Ansættelsen som projektseniorforsker forudsætter forskningsmæssige kvalifikationer svarende til stillingen som seniorforsker. Seniorforsker og seniorrådgiver ,22 årl ,52 mdl. Leder- og andre teknisk/administrative stillinger Disse stillinger er ikke omfattet af stillingsstrukturen. Løn- og ansættelsesvilkår forhandles individuelt som for stillinger ved institutioner uden for stillingsstrukturen. Kommunale og selvejende arkiver, biblioteker og museer uden stillingsstruktur Kommunale arkiver, biblioteker og museer følger den kommunale overenskomst. Ofte har medarbejderne kommunen som arbejdsgiver og den konkrete institution som arbejdssted. Selvejende arkiver, biblioteker og museer kan vælge at følge den kommunale eller statslige overenskomst. De kan også vælge at ansætte medarbejderne på individuelt aftalte kontrakter. Hvis du får tilbudt en individuel kontrakt, skal du se på dm.dk under privat ansat. Hvis du skal ansættes på et selvejende arkiv, bibliotek eller museum, kan du ringe til DM og få oplyst, om din kommende arbejdsplads følger en overenskomst. Når et arkiv, bibliotek eller museum følger en overenskomst, er der mulighed for at indgå en forhåndsaftale mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten. En forhåndsaftale beskriver i hvilke, på forhånd beskrevne situationer, en medarbejder skal have et tillæg af en på forhånd aftalt størrelse. Det kan dreje sig om, når medarbejderen har bestemte opgaver, kvalifikationer eller en bestemt anciennitet. forhåndsaftale. Der er f.eks. forhåndsaftaler på Københavns Museum og på Sønderjylland Museum. Bestyrelsen for Forskning og formidling, som repræsenterer medlemmer ansat på arkiver, biblioteker og museer har vedtaget en politik, som angiver hvilke lønniveauer man ideelt set ønsker medarbejderne skal opnå ved ansættelse på kommunale og selvejende museer, der følger en overenskomst. Følg linket: (Kommunale og selvejende arkiver, biblioteker og museer uden stillingsstruktur) Billedkunstskole Ansættelse som lektor på billedkunstskolen Ansøgere skal dokumentere faglig og kunstnerisk uddannelse og erfaring, der kan være erhvervet på meget forskellig måde. Personer, der har afsluttet en akademisk uddannelse, og som ikke i forvejen er tjenestemænd, ansættes på overenskomstvilkår. Ved ansættelse ,66 årl ,72 mdl. Efter 3 år ,46 årl ,04 mdl. Lektor ,14 årl ,18 mdl. Ansættelse som professor på billedkunstskolen Ansøgere skal dokumentere særlige faglige, kunstneriske og pædagogiske kvalifikationer. Ansættelse sker som tjenestemand i lønramme 37. Tillæg forhandles individuelt. Når du hos DM har fået oplyst om arkivet, biblioteket eller museet følger en overenskomst, og om der er en tillidsrepræsentant, kan du kontakte tillidsrepræsentanten og spørge, om der er en * Nyt grundbeløb pr Læs mere på side 43 ** Reguleres igen pr. 1. april 2014

12 Forskning og undervisning 12 Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig DM har indgået overenskomst med Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Overenskomsten tager udgangspunkt i overenskomsten for akademikere i staten, og omfatter desuden studerende indskrevet ved en videregående uddannelse. Se overenskomsten her: Overenskomst Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Folkehøjskoler og Ungdomshøjskoler Højskolelærere Der er ingen formaliserede kvalifikationskrav til højskolelærere. Løn- og ansættelsesvilkår er ikke fastlagt ved aftale, men ensidigt fastsat af Undervisningsministeriet i bekendtgørelse og cirkulære. Ansættelsen sker på den enkelte højskole ved individuel aftale. Folkehøjskolernes Forening i Danmark og Dansk Magisterforening har i fællesskab udfærdiget et udkast til ansættelsesaftale, som foreningerne anbefaler bliver anvendt. Højskolelærere er forpligtet til at undervise 543 timer om året. Evt. overtimer bør afspadseres. Per 1. januar 2005 er der indført ny løn på området. Efter foreningens opfattelse bør det medføre, at det er normalt, at der til basislønnen aftales et tillæg til lønnen. Inspiration kan fås fra andre undervisningsområder. Ikke akademiske lærere Basisløntrin ,37 Basisløntrin ,64 Basisløntrin ,46 Basisløntrin 1 er 5-årigt og basisløntrin 2 er 3-årig. Akademiske lærere Basisløntrin ,47 Basisløntrin ,39 Basisløntrin ,57 Basisløntrin 1 er 1-årigt og basisløntrin 2 er 4-årigt. Kostskoletillægget Lærere på ny løn , ,73 Lærere, der bevarer skalatrinsaflønning 9.400, ,58 Forstandere 9.300, ,27 Kvalifikationstillæg til lærere, der har gennemført Højskolepædagogisk Uddannelse og modtaget kursusbevis: kr. årligt i grundbeløb. Højskoleforstandere Fra 1. januar 2001 aflønnes forstandere efter skalatrin 47. Til forstandere på skoler over 100 årselever ydes et tillæg på kr. årligt i grundbeløb. Forskeruddannelse og ph.d.-stipendiater Ph.d.-stipendiater er ansatte lønmodtagere, som i ansættelsen skal gennemføre en formel forskeruddannelse. De er derfor under lagt både en uddannelsesbekendtgørelse og en ansættelseskontrakt, som tilsammen udgør rammerne for ansættelsen og uddannelsens gennemførelse. Det er muligt at være ph.d.-studerende uden at være ansat som ph.d.-stipendiat, fx fordi man har en anden ansættelse og får fri fra sine sædvanlige opgaver så man i arbejdstiden kan lave sit ph.d.-projekt. Løn og ansættelsesvilkår De ph.d.-studerende har - med få undtagelser - samme vilkår, som gælder for de øvrige ansatte inden for samme ansættelsesog overenskomstområde, eksempelvis hvad angår ferie, barsel og adoption, sygdom, opsigelse, indplacering på løntrin, tillæg osv. Vilkårene findes i de respektive overenskomster. Ansættelsesformer for ph.d.-studerende på ordning Ansættelsesmyndighed Kommuner Regioner Staten Den private sektor/ Erhvervsph.d. Løn- og ansættelsesvilkår Den kommunale AC-overenskomst Den regionale AC-overenskomst AC-overenskomsten, bilag 5 om ph.d.-stipendiater Individuel kontrakt medmindre DM har overenskomst på området. For yderligere information om erhvervsph.d.-ordningen se: * Nyt grundbeløb pr Læs mere på side 43 ** Reguleres igen pr. 1. april 2014

13 Forskning og undervisning 13 Ph.d.-studerende på 4+4 ordningen Ph.d.-studerende, som indskrives på 4+4-ordningen, får de første to år, hvad der svarer til 2 SU-klip per måned (højst 48 klip). Hvis man har kandidat-su-klip tilbage, kan man klippe et kandidat- SU-klip ved siden af hver måned. Nogle ph.d.-studerende på 4+4-ordningen tilbydes ansættelse af universitetet sideløbende med ph.d.-studiet, så man opnår en supplerende indtægt. Efter de første to år når kandidatgraden er opnået ansættes den ph.d.-studerende på samme vilkår som ph.d.-stipendiater på 3-årigt program. Ph.d.-stipendiater ansat i staten For ph.d.-stipendiater ansat i staten gælder følgende undtagelser i forhold til overenskomsten: Pensionen ydes af 85 procent af basislønnen Faste ph.d.-tillæg er ikke pensionsgivende Der er ikke ret til rejsegodtgørelse og time-dagpenge, men det hindrer ikke institutionen i at udbetale dette. Godtgørelsen kan modtages skattefrit Der er ikke ret til flyttegodtgørelse. Der er pligt til at udføre arbejde svarende til 840 arbejdstimer i det treårige forløb Tillæg trin 4-8 (ikke pensionsgivende) ,30 årl ,86 mdl. Ph.d.-stipendiater indskrevet ved udenlandske universiteter Ph.d.-stipendiater, som indskrives ved et udenlandsk universitet, kan aflønnes efter overenskomstens regler om ph.d.-stipendiater, der i hele forløbet er indskrevet ved udenlandske uddannelsesinstitutioner. Der er ikke pligt til at udføre arbejde udover studiet. Der udbetales en løn, som forudsættes skattefri efter reglerne i ligningslovens paragraf 33 A. For at opnå skattefrihed skal den enkelte ph.d.-stipendiat selv give de kommunale myndigheder oplysninger om det ændrede skatteforhold. Ph.d.-stipendiat udenlandsk institution Nyt grundbeløb Nettoløn årl årl ,25 mdl mdl. Pensionsbidrag årl årl ,42 mdl mdl. - heraf eget pensionsbidrag årl årl ,75 mdl mdl. - heraf arbejdsgivers pensionsbidrag årl årl ,67 mdl mdl. Løn inkl. eget pensionsbidrag årl årl ,00 mdl mdl. Løn inkl. samlet pens.bidrag årl årl ,67 mdl mdl. Erhvervs-ph.d. Erhvervsph.d.-ordningen er, ligesom alle andre ph.d.-forløb, omfattet af bekendtgørelse om ph.d.-graden. Forskellen mellem den almindelige forskeruddannelse og erhvervsforskeruddannelsen er primært, at uddannelsen henvender sig til virksomheder med et forsknings- og udviklingsbehov samt i, at den private virksomhed får tilskud til løn, rejser og konferencer til den ph.d.-studerende. Erhvervsph.d.-ordningen kan nu også søges til projekter, der omfatter en offentlig virksomhed. Se mere på Uddannelsen foregår i et samarbejde mellem en virksomhed og et dansk eller udenlandsk universitet. Den ph.d.-studerende opholder sig typisk halvdelen af tiden hhv. på universitetet og i virksomheden. Værtsuniversitetet modtager et tilskud til dækning af udgifter til vejledning, arbejdsplads, kurser og bedømmelse af afhandlingen. Midlerne til erhvervsforskeruddannelsen ydes via finans loven. Der ydes et samlet tilskud for de 3 år, uddannelsen varer. Erhvervsph.d.-studerende i det private aflønnes svarende til ansættelse i den private sektor, dvs. normalt efter individuel forhandling og kontrakt. Erhvervsph.d.-studerende i det offentlige aflønnes efter den relevante offentlige overenskomst. * Nyt grundbeløb pr Læs mere på side 43 ** Reguleres igen pr. 1. april 2014

14 Forskning og undervisning 14 Forsvarets skoler (officersskoler m.m.) Ansættelse som lærer Fast ansættelse sker enten som adjunkt eller som lektor. (Skolernes chefer er officerer). Kvalifikationskrav: Afsluttet akademisk uddannelse i relevant fag (normalt et moderne sprog eller samfundsfag). Ansættelse sker normalt på overenskomstvilkår. Med en undervisningsanciennitet på mindre end 10 år ansættes man som adjunkt, hvorefter stillingsbetegnelsen ændres til lektor. Ved ansættelse ,66 årl 2.878,72 mdl. Efter 3 år ,46 årl ,04 mdl. Efter 10 år ,14 årl ,18 mdl. De tidligere ingeniørhøjskoler De tidligere ingeniørhøjskoler er blevet infusioneret ved DTU, AU og VIA, men følger stadig den hidtidige stillingsstruktur for diplom- og eksportingeniøruddannelsen. Adjunkter Kvalifikationskravet til ansættelse i en adjunktstilling er kandidat - eller ingeniøruddannelse samt 3 års relevant praktisk erfaring eller ph.d. grad. Efter normalt 3 års ansættelse foretages bedømmelse med henblik på overgang til ansættelse som lektor. Adjunkter ,46 årl ,04 mdl. Lektorer Ansættelse som lektor sker efter bedømmelse af undervisningsmæssige og faglige kvalifikationer, der kan være opnået ved ansæt telse som adjunkt. Ansættelsen sker uden tidsbegrænsning. Lektorer ,59 årl ,72 mdl. Ingeniørdocenter Ansættelse sker på baggrund af særlige kvalifikationer: undervisnings- eller formidlingserfaring på højt niveau samt udviklingsarbejde eller videnskabelig produktion på højt niveau, herunder videreudvikling af fagområdet m.v. Ingeniørdocentstillingen er en varig stilling, der aflønnes med en pensionsgivende løn svarende til lønnen i lønramme 37. Gæsteingeniørdocenter og -lektorer Gæsteingeniørdocenter ansættes i tidsbegrænsede stillinger på indtil 5 år. De oppebærer løn svarende til lønnen i lønramme 37. Gæstelektorer ansættes i tidsbegrænsede stillinger på indtil 5 år og oppebærer løn og tilsvarende tillæg som lektorer. Amanuenser Amanuenser ansættes i tidsbegrænsede stillinger for en periode af indtil 2 år til varetagelse af ekstraordinære undervisningsbehov, der ikke kan opfyldes gennem ansættelse i adjunkt/lektorstillinger. Amanuenser ,66 årl ,72 mdl. Eksterne lektorer En ekstern lektorstilling er en deltidsstilling med henblik på vare tagelse af kvalificerede undervisningsopgaver. Ansættelse sker normalt for 3 år ad gangen. Til hver undervisningstime medgår 2½ times forberedelse. Aflønning per arbejdstime 250,23 Samlet løn per undervisningstime 875,81 Overgangsordning Lektorer ansat ved ingeniørhøjskolerne før 1. april 1987 kan enten vælge at bevare hidtidige løn- og ansættelsesvilkår eller at lade sig lektorbedømme og overgå til ansættelse i h.t. aftale om stillingsstruktur af 20. januar * Nyt grundbeløb pr Læs mere på side 43 ** Reguleres igen pr. 1. april 2014

15 Forskning og undervisning 15 Konservatorskolen Aftalen fra 1/8 03 om ny stillingsstruktur svarer til strukturen på universiteterne. Der er aftalt følgende tillæg: Adjunkter: for ansatte på nyt lønsystem aftales tillæg lokalt. Opnås der ikke enighed om andet, ydes et pensionsgivende tillæg på kr. årligt ( 2012-niveau*). Til adjunkter på gammelt lønsystem ydes der et pensionsgivende tillæg på kr. årligt ( 2012-niveau*). Lektorer: For ansatte på nyt lønsystem aftales tillæg lokalt. Opnås der ikke enighed om andet, ydes et pensionsgivende tillæg på kr. årligt ( 2012-niveau*). Til lektorer på gammelt lønsystem yder der et pensionsgivende tillæg på kr. årligt ( 2012-niveau*). Professorer: Der ydes løn svarende til lr. 37. Professorer med særlige opgaver: Medarbejdere der er ansat på gammelt lønsystem overgår til nyt lønsystem. Pensionsgivende tillæg aftales lokalt, kan der ikke opnåes enighed om andet, udgør tillægget kr. årligt ( 2012-niveau*). Musikkonservatorier Faste lærere Ansættelse som adjunkt Adjunktstillingen er en tidsbegrænset stilling med undervisningspligt, og pligt til kunstnerisk virksomhed/forskning og kunstnerisk/ pædagogisk udviklingsarbejde. Ansættelse som adjunkt sker efter opslag for normalt en treårig periode. Den samlede ansættelsestid kan ikke strækkes ud over seks år i alt, svarende til tre år på fuld tid. Efter positiv bedømmelse overgår du ved udløbet af ansættelsesperioden til ansættelse som lektor. Ansættelse sker normalt på overenskomstvilkår. Ved ansættelse ,47 årl ,71 mdl. Ansættelse som lektor Lektorstillingen er normalt en varig stilling med undervisningspligt, og pligt til kunstnerisk virksomhed/forskning og kunstnerisk/pædagogisk udviklingsarbejde. Kvalifikationskravet skal svare til det, der kan opnås på grundlag af ansættelse som adjunkt, men kan være opnået på anden måde. Det forudsættes, at du har dokumenteret en betydelig kunstnerisk karriere på højt niveau, dokumenteret kunstnerisk virksomhed/ forskning på internationalt niveau og/eller kunstnerisk/pædagogisk udviklingsarbejde på internationalt niveau. Ansættelse sker normalt på overenskomstvilkår ,36 årl ,78 mdl. I nyt lønsystem er tillægget et minimumstillæg, hvis der ikke opnås lokal enighed om andet. Ansættelse som professor Professorstillingen er en stilling med undervisningspligt, og pligt til kunstnerisk virksomhed/forskning, kunstnerisk/pædagogisk udviklingsarbejde og koordinering. Der skal ved besættelsen lægges afgørende vægt på, om du kan dokumentere en kunstnerisk karriere på højt internationalt niveau og/eller en høj grad af original videnskabelig produktion på internationalt niveau, herunder om du har videreudviklet fagområder. Ansættelse sker normalt på overenskomstvilkår svarende til lønramme 37. Herudover kan der efter forhandling ydes et individuelt tillæg. Ansættelse som professor med særlige opgaver Professor med særlige opgaver indebærer tidsbegrænset vare tagelse af funktionsbestemte opgaver samt almindelige arbejdsopgaver, som er knyttet til professorstillinger. De funktionsbestemte opgaver kan have en varighed på tre til fem år med mulighed for yderligere forlængelse i op til tre år. Kvalifikationskravet svarer til de ordinære professorstillinger. Der skal dog lægges vægt på, at du har potentiale til at videreudvikle fagområdet. Øvrige stillingstyper Ansættelse som studieadjunkt eller -lektor Studieadjunkt- og studielektorstillinger indgår i stillingsstrukturen, men anvendes kun i begrænset omfang. * Nyt grundbeløb pr Læs mere på side 43 ** Reguleres igen pr. 1. april 2014

16 Forskning og undervisning 16 Stillingerne er enten tidsbegrænsede eller tidsubegrænsede deltids-/fuldtidsstillinger, hvor stillingsindholdet er undervisning og tilsvarende opgaver inden for musikkonservatoriets formål. Hvis du ansættes som studieadjunkt, skal der afgives en skriftlig vurdering af dine undervisningsmæssige kvalifi kationer. Hvis vurderingen er positiv, bliver du ved udløbet af ansættelsesperioden ansat som studielektor. Direkte ansættelse som studielektor forudsætter positiv bedømmelse og normalt også mindst seks års beskæftigelse inden for et for stillingen relevant arbejdsområde. Ansættelse sker normalt på overenskomstvilkår. Ansættelse som studieadjunkt ,66 årl ,72 mdl. I nyt lønsystem er tillægget et minimumstillæg, hvis der ikke opnås lokal enighed om andet. Ansættelse som studielektor ,30 årl ,61 mdl. I nyt lønsystem er tillægget et minimumstillæg, hvis der ikke opnås lokal enighed om andet. Ansættelse som gæstelektor eller gæsteprofessor Stillingerne er fortrinsvis forbeholdt udenlandske forskere. Kvalifikationskrav svarer til henholdsvis lektorniveau og professorniveau. Ansættelsesperioden kan højst være af tre års varighed. Lønnen svarer til henholdsvis lektorstilling og professorstilling. Ansættelse som docent Hvis du er ansat som docent, det vil sige før 1. april 2004, fortsætter du din ansættelse som docent ,66 årl ,72 mdl. I nyt lønsystem er tillægget et minimumstillæg, hvis der ikke opnås lokal enighed om andet. Timelærere Timelærere ansættes efter Finansministeriets cirkulære om timelønnet undervisning og aflønnes efter sats I med en forberedelsestid på 90 min. af hver undervisningstime. Ansættelse sker efter bedømmelse. Aflønning per arbejdstime 229,91 Samlet løn per undervisningstime 574,77 Navigationsskoler Ansættelse sker efter overenskomsten for akademikere i staten. For ikke-akademiske lærere dog i henhold til overenskomstens protokollat om ledere og lærere ansat ved en række videregående uddannelsesinstitutioner. Aflønningen følger stadig lønramme Kvalifikationskrav Uddannelse som navigatør, videreuddannelse på DTU/Teknikum samt ansættelse som hjælpelærer ved en navigationsskole i 3 år Ved ansættelse ,66 årl 2.878,72 mdl. Efter 3 år ,46 årl ,04 mdl. Ansættelse som adjunkt i den ny stillingsstruktur Per 1. august 1999 er der aftalt en ny stillingsstruktur. Ansættelsen sker sædvanligvis for 2 år ad gangen, dog højest i 3 perioder á 2 år. Ved ansættelse ,66 årl ,72 mdl. * Nyt grundbeløb pr Læs mere på side 43 ** Reguleres igen pr. 1. april 2014

17 Forskning og undervisning 17 Ansættelse som lektor i den ny stillingsstruktur Per 1. august 1999 er der aftalt en ny stillingsstruktur. Ansættelse som lektor kan kun ske, såfremt en forudgående lektorbedømmelse af den pågældendes kvalifikationer har givet et positivt resultat ,30 årl ,61 mdl. Der er indgået forhåndsaftaler på skolerne, der bl.a. inde bærer at lektorer ydes et pensionsgivende tillæg på kr. ( 2012-niveau*). Professionshøjskoler, Erhvervsakademier og Danmarks Medieog Journalisthøjskole Professionshøjskoler, Erhvervsakademier og Danmarks- Journalist- og Mediehøjskole udbyder professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelserne, efter- og videreuddannelser i tilknytning her til, ligesom lærerne udfører forsknings- og udviklingsopgaver m.v. Med virkning fra er der etableret en ny stillingsstruktur for hele området med tilhørende tillægsstruktur. I forbindelse med den nye stillingsstruktur, der gælder ansættelser fra , er der aftalt en overgangsordning for lærere ansat før denne dato. Ansættelse på overenskomst. Ansættelse af akademisk uddannede lærere sker efter overenskomsten for akademikere i staten. Ansættelse af ikke-akademiske lærere på læreruddannelsen og på pædagoguddannelsen sker dog efter et særligt protokollat for ledere og lærere ved en række videregående uddannelsesinstitutioner. Begge grupper af lærere er medlemmer af MP-Pension. Ansættelse af ikke-akademiske lærere på øvrige professionsuddannelser sker på vilkår aftalt med pågældendes faglige organisation, f.eks. Dansk Sygeplejeråd, Dansk Socialrådgiverforening etc. Ansættelse som tjenestemand eller på tjenestemandslignende vilkår På nogle områder har en gruppe lærere bevaret deres tjenestemands- og tjenestemandslignende ansættelser, ligesom en gruppe tidligere tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte har bevaret deres tjenestemandspensionsrettigheder ved overgang til overenskomstansættelse. For disse gruppe er aftalt et særligt nyt lønsystem, som typisk indebærer forbedret tjenestemandspension ved overgang til ny løn. Stillingsstruktur Der er aftalt en fælles stillingsstruktur for ansatte på professionshøjskoler, erhvervsakademier og Danmarks Medie- og Journalisthøjskoler. Alle, der ansættes til at varetage opgaver med undervisning og forsknings- og udviklingsaktiviteter, skal ansættes i henhold til denne stillingsstruktur, der træder i kraft for alle nye ansættelser efter Stillingskategorier: adjunkt, lektor og docent Man ansættes som adjunkt i en varig stilling. Inden udløbet af adjunktperioden på normalt 4 år skal adjunkten anmode om at få sine kvalifikationer bedømt af et lektorbedømmelsesudvalg. Ved positiv bedømmelse overgår adjunkten til lektorvilkår. Ansættelse som lektor forudsætter positiv lektorbedømmelse efter denne stillingsstruktur. Ansættelse som docent forudsætter positiv docentbedømmelse efter denne stillingsstruktur. Uddannelsesministeriet har fastsat kravene til disse bedømmelser i to bedømmelsesbekendtgørelser. Ansættelse som adjunkt Ansættelse som lektor august 2013** ,68 årl ,64 mdl august 2013** ,32 årl ,86 mdl. * Nyt grundbeløb pr Læs mere på side 43 ** Reguleres igen pr. 1. april 2014

18 Forskning og undervisning 18 Ansættelse som docent Pensionsgivende basisløn til docenter aftales lokalt august 2013** ,27 årl ,36 mdl. Opnås der ikke enighed om andet ydes tillæg på ,60 årl. 3376,8 mdl. Overgangsordning i forhold til den nye stillingsstruktur pr I tilknytning til den nye fælles stillingsstruktur er der aftalt en overgangsordning, der gælder alle, der er ansat på området inden Adjunkter Adjunkter ansat inden kan inden vælge at overgå til ansættelse efter den nye stillingsstruktur, hvilket indebærer overgang til tillæg og lektorbedømmelse efter den nye stillingsstruktur. Institutionen kan fastsætte en ny adjunktperiode efter reglerne i den nye stillingsstruktur. Adjunkter, der ikke vælger at overgå til den nye stillingsstruktur fortsætter adjunktforløb og lektorbedømmelse efter den oprindelige stillingsstruktur. Adjunkten overgår dog til lektortillæg efter den nye stillingsstruktur efter positiv lektorbedømmelse. Lektorer Lektorer, der er ansat inden fortsætter på hidtidige lønog ansættelsesvilkår. Undervisere på områder, der ikke tidligere har været omfattet af en stillingsstruktur. Undervisere på områder, der ikke tidligere har været omfattet af en stillingsstruktur, kan inden vælge at lade sig lektorbedømme efter den nye stillingsstruktur. Der fastsættes en adjunktperiode efter reglerne i stillingsstrukturen og de omfattes af løn- og ansættelsesvilkår, der gælder adjunkter. Hvis adjunkten i sin hidtidige stilling har oppebåret en højere løn, bevares denne i adjunktperioden. tillæg på kr. (grundbeløb pr. 2012), dog således at dette yderligere tillæg ikke bringer den samlede tillægssum over kr. (grundbeløb pr. 2012). For undervisere ved erhvervsakademier gælder tillige en særlig mulighed for at lade sig lektorbedømme uden forudgående ansættelse som adjunkt. Undervisere, der ikke vælger at lade sig lektorbedømme fortsætter på hidtidige løn- og ansættelsesvilkår. Vilkår for ansatte før , som ikke kan vælge eller ikke vælger at overgå til den nye stillingsstruktur. Professionshøjskolerne: På professionshøjskolerne gælder indtil to stillingsstrukturer: Stillingsstruktur fra 1998 for adjunkter og lektorer ved Danmarks Erhvervspædagogiske læreruddannelse og CVU stillingsstrukturen fra 2003, der dækker professionshøjskolernes pædagogiske og social- og sundhedsfaglige område. Adjunkterne ansat på disse stillingsstrukturer kan vælge at overgå til ansættelse på den nye stillingsstruktur eller fortsætte på uændrede vilkår, jfr. ovenfor. Lektorer og lærere, der ikke kunne vælge, eller ikke valgte overgang til disse stillingsstrukturer, fortsætter på uændrede vilkår jfr. nedenfor. Lærere, der er ansat på professionshøjskolerne på et område, der ikke er dækket af de to nævnte stillingsstrukturer, men indenfor den nye stillingsstrukturs område, kan vælge at overgå til den nye stillingsstruktur eller at fortsætte på hidtidige vilkår jfr. ovenfor. Tillæg efter CVU-stillingsstrukturen: Ansættelse som adjunkt ,49 årl ,37 mdl. For undervisere ansat ved erhvervsakademier, der vælger at overgå til den nye stillingsstruktur gælder særlige lønvilkår. Til disse undervisere ydes udover hidtidige undervisningstillæg, særligt tillæg og anciennitetstillæg, eller eventuelle lokale tillæg, der træder i stedet for sådanne tillæg, et pensionsgivende * Nyt grundbeløb pr Læs mere på side 43 ** Reguleres igen pr. 1. april 2014

19 Forskning og undervisning 19 Ansættelse som lektor april august 2013** Pensionsgivende tillæg indtil 31. juli ,97 årl ,66 mdl. Pensionsgivende tillæg fra 1. august ,02 årl ,17 mdl. Eventuelt funktionstillæg indtil 31. juli ,49 årl ,12 mdl. Eventuelt funktionstillæg fra 1. august ,44 årl. 928,62 mdl. Lektorer ,46 årl ,79 mdl. Lektorer ansat før ,86 årl ,32 mdl. Pædagoguddannelsen og håndarbejdslæreruddannelsen Adjunkter og seminarielærere, ansat før , der ikke er lektor bedømt og ikke overgået til ny stillingsstruktur. Adjunkt/seminarielærer ,41 årl ,78 mdl. Alle lektorer oppebærer lektortillægget. Lektorer med hovedbeskæftigelse ved uddannelserne til folkeskolelærer, ernærings- og husholdningsøkonom og professionsbachelor i ernæring og sundhed eller ved efter- og videreuddannelse samt forskningstilknytning, udviklingsarbejde og videncenterfunktion oppebærer desuden funktionstillægget. I forbindelse med tillægsomlægningen bortfalder det personlige tillæg på kr. som lektorer ansat pr ved pædagoguddannelsen har oppebåret hidtil. Lektorer fra DPU der er virksomhedsoverdraget: ,07 årl ,26 mdl. Aftentillæg Tillæg på 92 kr. månedlig (ureguleret) per ugentlig skematime efter kl. 18,30 til adjunkter/lektorer, der er fast tilknyttet en læreruddannelse. Ansat på professionshøjskoler før Lektorer og adjunkter/seminarielærere ansat på professionshøjskoler før efter ældre regler bevarer som en personlig ordning hidtidige lønvilkår, så længe de er ansat i stillingen. Sløjdlæreruddannelsen Lektorer ,88 årl ,99 mdl. Socialrådgiveruddannelsen og hospitalslaborantuddannelsen Adjunkter, ansat før , der ikke er lektorbedømt og ikke overgået til ny stillingsstruktur Adjunkter ,66 årl ,72 mdl. Tillæg efter DEL stillingsstrukturen Ansættelse som adjunkt 2012 Ved ansættelse ,49 årl ,37 mdl. Efter 3 år ,41 årl ,78 mdl. Læreruddannelsen og Ernærings- og husholdningsøkonomuddannelsen Lektorer ansat før med lektorbedømmelse efter reglerne i stillingsstrukturen fra * Nyt grundbeløb pr Læs mere på side 43 ** Reguleres igen pr. 1. april 2014

20 Forskning og undervisning 20 Ansættelse som lektor 2012 Ved ansættelse ,46 årl ,79 mdl. Ansatte før 1. juni 1998, der ikke er gået over på stillingsstrukturen 2012 Ved ansættelse ,49 årl ,37 mdl. Efter 17 år ,14 årl ,76 mdl. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Der gælder ingen stillingsstrukturaftaler, hvorfor lærere ansat inden kan vælge at overgå til den nye stillingsstruktur, jfr. ovenfor. Lærere, der ikke vælger at overgå til stillingsstrukturen, bevarer hidtidige vilkår: 2012 Ved ansættelse ,66 årl ,72 mdl. Efter 3 år ,46 årl ,04 mdl. Ansatte, der før oppebar højere tillæg, bevarer dette tillæg. Erhvervsakademier Der gælder ingen stillingsstrukturaftaler, hvorfor undervisere ansat inden kan vælge at overgå til den nye stillingsstruktur, jfr. ovenfor. Lærere, der ikke vælger at overgå til stillingsstrukturen, bevarer hidtidige vilkår. Disse kan enten bestå af tillæg i henhold til regler gældende ved erhvervsskoler eller individuelt aftalte tillæg. Eksisterende tillæg udgør typisk: Ved ansættelsen ,66 årl ,72 mdl. Efter 3 års ansættelse ,46 årl ,04 mdl. Særligt tillæg ,39 årl ,37 mdl. Mere end 17 års lønanciennitet ,90 årl ,74 mdl. Sektorforskningsinstitutioner og GEUS Der er per 1. oktober 2010 indført ny stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved sektorforskningsinstitutionerne. Stillingsstrukturen vedrører 4 af de fem hidtidige sektorforskningsinstitutioner, nemlig Statens Serum Institut, Det Nationale Forskningsråd for Arbejdsmiljø og Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland), som var den 5. tilbageværende sektorforskningsinstitution har eget lovgrundlag og har per 1. august 2010 fået egen stillingsstruktur. De to stillingsstrukturer er dog med nogle få undtagelser i store træk enslydende, og de faste tillæg for samme stillingskategorier er ens. Følgende stillingsbetegnelser er bortfaldet: Forskningsassistent Kandidatstipendiat Projektforsker Projektseniorforsker Seniorrådgiver (undtagen på GEUS) Følgende nye stillingskategorier er blevet introduceret: Videnskabelig assistent Ph.d. stipendiat Post doc. Ansatte, der per henholdsvis 1. august og 1. oktober 2010 var ansat i en af de stillingskategorier, der er bortfaldet opretholder uændrede løn- og ansættelsesforhold, så længe ansættelsen varer. * Nyt grundbeløb pr Læs mere på side 43 ** Reguleres igen pr. 1. april 2014

Lønguide 2012 for offentligt ansatte DM ere. dm.dk

Lønguide 2012 for offentligt ansatte DM ere. dm.dk Lønguide 2012 for offentligt ansatte DM ere dm.dk Lønguide 2012 Indhold 3 Indhold 4 Stigning i offentlige lønninger, pensioner og tillæg 36 Løntabeller 5 Offentligt ansatte 5 Din løn som offentligt ansat

Læs mere

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 2015

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 2015 Nyt lønsystem Overenskomstansatte i staten Reguleringsprocent 1.02175 ugentlig arbejdstid 37 timer Satser gældende fra 1. april 2015 Grundbeløb Nettoløn Samlet bidrag Egen andel Ferieberetnetto pr. til

Læs mere

Offentlige løntabeller 01.01.2014

Offentlige løntabeller 01.01.2014 Offentlige løntabeller 01.01.2014 Indledning 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Stat... 5 Basisløn for ansatte på nyt lønsystem... 6 Basisløninterval for special- og chefkonsulenter... 6 Rådighedstillæg

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

OK 13 Staten. Resultatet

OK 13 Staten. Resultatet OK 13 Staten Resultatet Det økonomiske resultat af OK13 på Statens område skal afgjort fortolkes ud fra den kontekst der er forhandlet i Lønstigning: 1. april 2013 0,82% som præcis modsvares af negativ

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB)

Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB) Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB) 1 Generelle bemærkninger Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig og Bibliotekarforbundet

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte PO-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte PO-organister. Samme overenskomst træder pr. 1. januar 2010 i kraft for de

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 7 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

AFTALE MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING OM NYT LØNSYSTEM.

AFTALE MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING OM NYT LØNSYSTEM. Bilag 3 til overenskomstaftale mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever samt korporaler af linjen og reserven

Læs mere

Kvalifikationstillæg og kompetenceudvikling

Kvalifikationstillæg og kompetenceudvikling 24 Bilag 1 Kvalifikationstillæg og kompetenceudvikling (Nyt lønsystem) Kvalifikationstillæg omfatter både kvalifikationstillæg, som aftales for grupper af medarbejdere og kvalifikationstillæg til enkeltpersoner

Læs mere

3. Kommuner 15. 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 19. 6. Timelønnet undervisning, takster, honorarer, dagpenge mv.

3. Kommuner 15. 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 19. 6. Timelønnet undervisning, takster, honorarer, dagpenge mv. 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse 0. Forord 5 1. Staten 7 2. Regioner 12 3. Kommuner 15 4. Kompetenceudvikling for psykologer 18 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 19 6. Timelønnet

Læs mere

Aftale om løn efter principperne om "ny løn" til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU

Aftale om løn efter principperne om ny løn til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU Aftale om løn efter principperne om "ny løn" til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU Nye lønsystemer i staten Pr. 1. januar 1998 indførtes Nye lønsystemer i staten

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Side 1 af 7 I denne vejledning kan du læse om lønsystemerne: nyt lønsystem og gammel løn og hvordan aftalegrundlaget kan indberettes. Indhold 1. Lønsystemsmarkering...

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) 2014 Cirkulære

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 003-09 PKAT

Læs mere

Kommunale lønninger pr. 1. januar 2014 Reguleringsprocent pr. 01.01.2014

Kommunale lønninger pr. 1. januar 2014 Reguleringsprocent pr. 01.01.2014 Kommunale lønninger pr. 1. januar 2014 Reguleringsprocent pr. Løn årligt/måned 48 (47) 432.565,00 36.047,08 49 (48) 461.595,00 38.466,25 50 (49) 493.818,00 41.151,50 51 (50) 545.458,00 45.454,83 52 (51)

Læs mere

Kommunale lønninger pr. 1. januar 2014 Reguleringsprocent pr. 01.01.2014

Kommunale lønninger pr. 1. januar 2014 Reguleringsprocent pr. 01.01.2014 Kommunale lønninger pr. 1. januar 2014 Reguleringsprocent pr. Løn årligt/måned 48 (47) 432.565,00 36.047,08 49 (48) 461.595,00 38.466,25 50 (49) 493.818,00 41.151,50 51 (50) 545.458,00 45.454,83 52 (51)

Læs mere

Grafiske arbejdere ved en række institutioner

Grafiske arbejdere ved en række institutioner Cirkulære om organisationsaftale for Grafiske arbejdere ved en række institutioner 2014 Cirkulære af 21. januar 2014 Modst.nr. 001-14 PKAT nr. 0185 J.nr. 12-333/06-25 Dataark PKAT med specifikation 0185

Læs mere

PPR-psykolog løn. Psykologerne på PPR-området har nu to nye lønsystemer. Hvilke forskelle er der og hvilke ligheder? Kan man sige, hvad der er bedst?

PPR-psykolog løn. Psykologerne på PPR-området har nu to nye lønsystemer. Hvilke forskelle er der og hvilke ligheder? Kan man sige, hvad der er bedst? Kroner én, kroner to Af Lene Maigaard PPR-psykolog løn Psykologerne på PPR-området har nu to nye lønsystemer. Hvilke forskelle er der og hvilke ligheder? Kan man sige, hvad der er bedst? Siden 1. april

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere Side 1 Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Undervisningsministeriet Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.41 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte)

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) handlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) KL Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører HI Organisation for ledende medarbejdere i Idræts-, Kultur og Fritidssektoren

Læs mere

Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark

Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark Post Danmark A/S Aftaler & Vilkår Danmark Ver. 1 27. april 2012 Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark 2012 2014 Forord Side 1 Forord Da overenskomstforhandlingerne i Post Danmark

Læs mere

OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER

OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER Midlertidigt lønsystem i OK 2008 Der aftaltes nedenstående midlertidige justeringer. sbestemmelser med virkning fra 1.4.2009. er den mindste samlede løn en lærer/bh.kl.leder

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Handelsskolernes Lærerforening Løntabel 1. april 2012

Handelsskolernes Lærerforening Løntabel 1. april 2012 Handelsskolernes Lærerforening Løntabel 1. april 2012 Side 1 Lærerløn - gl. lønsystem FASTANSATTE HANDELSLÆRERE OG HANDELSOVERLÆRERE Lønramme 16/20/25/26/27/30 Månedsløn inklusive tillæg 01.04.2012 16

Læs mere

Tiltrædelsesaftale for ingeniører og landinspektører. 31.02 O.13 45/2013 Side 1

Tiltrædelsesaftale for ingeniører og landinspektører. 31.02 O.13 45/2013 Side 1 Tiltrædelsesaftale for ingeniører og landinspektører m.fl. KL Ingeniørforeningen, IDA Den danske Landinspektørforening, DdL Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Tiltrædelse og gældende aftaler... 3 2. Hvem

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL Det Offentlige Beredskabs Landsfo rbund Ingeniørforeningen i Danmark Teknisk Landsforbund

Læs mere

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner Cirkulære om organisationsaftale for Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 043-13 PKAT nr. 640 J.nr. 12-333/21-48 Dataark

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

Akademikere under IDAs og DdLs forhandlingsområde

Akademikere under IDAs og DdLs forhandlingsområde Cirkulære om overenskomst for Akademikere under IDAs og DdLs forhandlingsområde 2013 Cirkulære af 20. november 2013 Modst.nr. 051-13 PKAT nr. 44, 85, 0553 J.nr. 2013-1513-064 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Cirkulære af 4. januar 2012. Perst.nr. 001-12. PKAT nr. 0145, 0201 og 0211. J.nr. 10-333/65-4. Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære af 4. januar 2012. Perst.nr. 001-12. PKAT nr. 0145, 0201 og 0211. J.nr. 10-333/65-4. Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære af 4. januar 2012 Perst.nr. 001-12 PKAT nr. 0145, 0201 og 0211 J.nr. 10-333/65-4 Cirkulære om organisationsaftale for Bygningskonstruktører, kort- og landmålingsteknikere, landmålingsteknikere,

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde Cirkulære af 21. december 2011 Perst.nr. 071-11 PKAT nr. 201, 202, 206, 211 og 260 J.nr. 10-333/16-6 Cirkulære om organisationsaftale for Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte

Læs mere

Stillingsfællesskaber

Stillingsfællesskaber HE, AU Udkast - 18. januar 2013 Stillingsfællesskaber Mellem Health, AU og offentlige og private partnere i sundhedssektoren 1. Hvorfor stillingsfællesskaber? Health indgår i flere og flere samarbejdsrelationer

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Bilag 1. Kvalifikationstillæg og kompetenceudvikling...17

Bilag 1. Kvalifikationstillæg og kompetenceudvikling...17 Cirkulære om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved centre for videregående uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls Kommentarer til landsdækkende overenskomster mellem BL og HK-Privat/Faglig Puls December 2008 side 2 Indholdsfortegnelse Seniorfridage...3 Valgfri ordning...4 Pension...5 Lokale aftaler...6 Beboerrådgivere/Boligsociale

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

- dine rettigheder kort fortalt

- dine rettigheder kort fortalt Det nye lønsystem og lønforhandlinger - dine rettigheder kort fortalt For ansatte på virksomheder omfattet af overenskomst mellem DANSKE ARK og Arkitektforbundet JA (Jordbrugsakademikerne) Konstruktørforeningen

Læs mere

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten Cirkulære om organisationsaftale for Arbejdsmarkedskonsulenter i staten 2008 Cirkulære af 8. september 2008 Perst. nr. 049-08 PKAT nr. 0063 J.nr. 07-333/06-6 Dataark PKAT med specifikation 0063 - Arbejdsmarkedskonsulenter

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

Notat om stillingsstruktur 2013 for videnskabeligt personale ved universiteter

Notat om stillingsstruktur 2013 for videnskabeligt personale ved universiteter Notat om stillingsstruktur 2013 for videnskabeligt personale ved universiteter Generelle bemærkninger I dette notat fastlægges stillingsstrukturen og indholdet i de stillingskategorier, der kan benyttes

Læs mere

OK-13 GENNEMGANG AF DET SAMLEDE RESULTAT

OK-13 GENNEMGANG AF DET SAMLEDE RESULTAT OK-13 GENNEMGANG AF DET SAMLEDE RESULTAT Indholdsfortegnelse: Om gennemgangen af forhandlingsresultatet: Side 1 Indledning: Side 2 Staten: Side 3 Kommuner: Side 7 Regioner: Side 10 Om gennemgangen af forhandlingsresultatet

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 5. september 2014 i faglig voldgiftssag, 2013.0131 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Gentofte Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Sagen angår lønsammensætningen

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere

Tjenestemandsansatte lektorer og studielektorer ved gymnasieskoler mv.

Tjenestemandsansatte lektorer og studielektorer ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om aftale for Tjenestemandsansatte lektorer og studielektorer ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 23. oktober 2013 Modst.nr. 047-13 PKAT nr. 0201, 0211, 0225 J.nr. 12-333/31-67 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers)

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) Cirkulære om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) 2006 Cirkulære af 28. september 2006 Perst. nr. 050-06 PKAT nr. J.nr. 06-341-17

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2008 Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Rammeaftale 1. Dækningsområde...

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere

Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten

Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten Cirkulære af 19. april 2012 Modst.nr. 017-12 PKAT nr. 608 (COII), 286 (DM) samt relevante AC-PKAT J.nr. 07-333/31-7 Cirkulære om organisationsaftale om Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt

Læs mere

Pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer

Pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer Cirkulære om aftale om Pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer 2005 Cirkulære af 15. marts 2007 Perst. nr. 032-07 PKAT nr. J.nr. 06-861-85 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Senior- og fratrædelsesordninger Side 1 af 6 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du indrapporterer samt hvilke løndele, som du kan anvende i forbindelse med senior- og fratrædelsesordninger. Du

Læs mere

Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA

Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA 22.5.2013 Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA I dette notat beskrives de kompetencer, vi ønsker at opdyrke/understøtte i KORA med afsæt i, at KORA skal have to sidestillede spor

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet)

Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Cirkulære af 23. maj 2012 Modst.nr. 021-12 PKAT nr. 106 J.nr. 07-333/31-15 Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Lederlønpolitik. Med indførelsen af Ny løn blev der vedtaget en fælles erklæring mellem overenskomstens parter hvor det blev slået fast, at

Lederlønpolitik. Med indførelsen af Ny løn blev der vedtaget en fælles erklæring mellem overenskomstens parter hvor det blev slået fast, at Lederlønpolitik Dansk Psykolog Forenings overordnede mål at, sikre bedst mulige løn- og ansættelsesvilkår for ledere. Dette sker gennem overenskomstforhandlinger på det offentlige og private område og

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære om organisationsaftale for Tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører, procesteknologer, konserveringsteknikere/b.sc., inventarkonduktører og tekniske designerelever

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Undervisere ved erhvervsakademier og professionshøjskoler (LC/CO10 s forhandlingsområde)

Undervisere ved erhvervsakademier og professionshøjskoler (LC/CO10 s forhandlingsområde) Cirkulære om organisationsaftale for Undervisere ved erhvervsakademier og professionshøjskoler (LC/CO10 s forhandlingsområde) 2014 Cirkulære af 2. april 2014 Modst.nr. 020-14 PKAT nr. 153, 173, 201, 206,

Læs mere

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen Cirkulære om organisationsaftale for Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 004-09 PKAT nr. 137 J.nr. 07-333/13-3 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Ansættelsesbrev. Adresse og telefon. Medarbejderens fulde navn. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt

Ansættelsesbrev. Adresse og telefon. Medarbejderens fulde navn. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt Ansættelsesbrev For ledere, lærere og børnehaveklasseledere, der er ansat på en skole oprettet i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler m.v. Dette ansættelsesbrev anbefales af Dansk Friskoleforening

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Lokalløn. Cirkulære af 2. september 2009 Perst. nr. 055-09. J.nr. 08-442/00-14

Cirkulære om aftale om. Lokalløn. Cirkulære af 2. september 2009 Perst. nr. 055-09. J.nr. 08-442/00-14 Cirkulære om aftale om Lokalløn 2008 Cirkulære af 2. september 2009 Perst. nr. 055-09 J.nr. 08-442/00-14 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden... 5 Organisationsaftale

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Forhandlingsoplæg ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne

Forhandlingsoplæg ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne Forhandlingsoplæg ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne 015 (OK-stat) Note Overenskomstens dækningsområde Den 17. december 014 Sagsnr. S-014-75 Dok.nr. D-014-47 sn/bef 1. Redaktionel præcisering af

Læs mere

OVERENSKOMSTAFTALERNE 2008

OVERENSKOMSTAFTALERNE 2008 OVERENSKOMSTAFTALERNE 2008 Staten side 3 Kommunerne side 10 Regionerne side 16 Ja til overenskomstaftalerne side 22 - anbefaling fra medlemmer af DM s hovedbestyrelse Nej til overenskomstaftalerne side

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. marts 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet Lønudvikling gennem hele arbejdslivet - DM s lønpolitik DM s lønpolitik efterstræber at vise vejen for en offensiv lønpolitik tilpasset fremtidens arbejdsmarked. DM s lønpolitiske principper er, at: Livslønnen

Læs mere

Nye lønsystemer sat på sporet

Nye lønsystemer sat på sporet Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Nye lønsystemer sat på sporet Nye lønsystemer sat på sporet Januar 2003 Januar 2003 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2000 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM NYT LØNSYSTEM FOR LEDERE VED ERHVERVSSKOLER Generelle bemærkninger Finansministeriet

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling - 1 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-I 30. j uni 2004 Af sni t 2, Gr uppe 1 Lb. nr. Aftale om klassificering af ledere og undervisere ved Ilinniarfissuaq/Seminariet, Socialpædagogisk Seminarium,

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer.

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer. LØNNINGER i folkeskoler 1. april 2015 Reguleringsprocenten fra 1. april 2015 er 1,305367 Nyansatte og nyuddannede lærere har fra 1. april 2010 et lønforløb med starttrin på trin 33+3000 kr. i årligt grundbeløb,

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 07. maj 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne

Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne Sendt pr. mail: O.15@kl.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne i kommunerne 2015 Vedlagt fremsendes kademikernes oplæg/krav

Læs mere

Aftale mellem Uddannelsesforbundet ved Syddansk Erhvervsskole og Syddansk Erhvervsskole om ny løn for lærere der underviser på EUD

Aftale mellem Uddannelsesforbundet ved Syddansk Erhvervsskole og Syddansk Erhvervsskole om ny løn for lærere der underviser på EUD Aftale mellem Uddannelsesforbundet ved Syddansk Erhvervsskole og Syddansk Erhvervsskole om ny løn for lærere der underviser på EUD Formål Aftaleparterne ønsker at skabe et gennemskueligt og fleksibelt

Læs mere