Vejledning. til ydelsesbeskrivelsen i Overenskomst om almindelig fysioterapi og Overenskomst om vederlagsfri fysioterapi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning. til ydelsesbeskrivelsen i Overenskomst om almindelig fysioterapi og Overenskomst om vederlagsfri fysioterapi"

Transkript

1 Vejledning til ydelsesbeskrivelsen i Overenskomst om almindelig fysioterapi og Overenskomst om vederlagsfri fysioterapi Indledning Alle fysioterapeuter skal inden udgangen af 2012 overgå til registrering af ydelseskoder, som muliggør dannelse af statistik på SKS-koder. Den tidligere ydelsesbeskrivelse i bilag 1 i overenskomsterne om fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi er blevet erstattet af et nyt bilag med nye koder og beskrivelser for ydelsesformerne. Fysioterapeuterne skal fortsat kode 4-cifrede numre. De tidligere 11 numre (1010 til1020) erstattes af 22 nye numre (1021 til 1042). Numrene kan oversættes til SKS-koder. Baggrund I overenskomstaftalen i 2008 blev det aftalt, at ydelsesbeskrivelsen skulle moderniseres og at der skulle indføres SKS koder med henblik på ensartet registrering i sundhedssektoren. Fagligt udvalg fik til opgave at udarbejde en oversættelse af den daværende ydelsesbeskrivelse til SKS koder. Der blev nedsat en arbejdsgruppe under Fagligt udvalg. Arbejdsgruppen bestod af praktiserende fysioterapeuter og en repræsentant fra Sundhedsstyrelsen. Arbejdsgruppens opgave var således at tolke den gamle ydelsesbeskrivelse og oversætte ydelserne til SKS koder og beskrivelser heraf. Formål Formålet med at indføre SKS koder i praksissektoren er, at alle i sundhedsvæsenet koder med de samme koder og dermed også benytter de samme ydelsesbeskrivelser og tolkninger. Det sikrer, at der kan skabes statistik og dermed en større grad af sammenlignelighed mellem forskellige sektorer. Ydelsesbeskrivelsen er ændret- ydelserne er de samme SKS koder benyttes af alle faggrupper og ikke kun fysioterapeuter. Der er derfor ikke en entydig sammenhæng mellem SKS koder og hvem der kan give pågældende behandling/intervention. Benævnelsen af ydelsen og beskrivelserne af ydelserne er ændret jævnfør SKS kodekataloget. Nogle ydelser har fået andre benævnelser, eksempelvis hedder Neurofysioterapi nu Neuromuskulær bevægelsesterapi. Information og vejledning er blevet oversat til Generelle pædagogiske interventioner, fordi denne kode indeholder beskrivelsen om, at ydelsens hovedformål er at give systematisk information, viden og vejledning af patienten. IT firmaerne er blevet bedt om at ændre det således, at information og vejledning vil komme til at stå i parentes, så det fremgår af ydelsesoversigten i IT systemerne og i fakturaen til patienten. Nogle ydelser har fået flere og mere nuancerede registreringsmuligheder. Det er vurderet, at Apparaturbehandling af lidelser i bevægeapparatet ikke var dækkende for hvad der i den tidligere

2 ydelsesbeskrivelse fremgik under Apparaturbehandling. Behandling med apparatur kan derfor registreres i enten Apparaturbehandling af lidelser i bevægeapparatet eller Nervestimulation, blokade og smertebehandling eller Inkontinensbehandling. Nervestimulation, blokade og smertebehandling er valgt som kode til registrering fordi koden skal bruges når interventionen er målrettet direkte smertelindring, inklusive smertebehandling ved anvendelse af apparatur. Koden Inkontinensbehandling skal benyttes, hvor der benyttes elstimulation til bækkenbunden. Nogle ydelser fremgår ikke mere- men er stadig dækket af sygesikringen. I den gamle ydelsesbeskrivelse fremgik ultralyd, som ydelse. Det gør den ikke mere. Dette skyldes at SKS kodedatabasen er bygget som et træ med grene. Ydelsen ultralyd fremgår af en gren under Apparaturbehandling af lidelser i bevægelsesapparatet - Mekanisk terapi - Ultralyd (se SKS browser: Tidligere og nye ydelseskoder/numre Fysioterapeutisk undersøgelse Ydelsen udføres ved fysioterapeutens første kontakt med patienten i relation til den aktuelle lidelse. Formålet er at få en funktionsdiagnose som udgangspunkt for en målrettet og effektiv behandlingsindsats. Ydelsen danner baggrund for tilrettelæggelsen og evalueringen af behandlingen. Ydelsen kan gentages i behandlingsforløbet hvis der sker væsentlige ændringer i pateintens tilstand. Fysioterapeutisk vurdering eller undersøgelse (1021) (SKS:ZZ5049) Undersøgelse og vurdering, herunder også optagelse af anamnese i forbindelse med førstegangsundersøgelse samt almene test. Man skal ikke bruge denne kode når der er tale om den almene vurdering der foretages i forbindelse med hver behandlings/træningsseance. Information og vejledning (1011) Generelle pædagogiske interventioner (1022) (SKS:BVD)

3 Ydelsen danner grundlag for patientens forståelse af sygdommen og motivation for aktiv deltagelse og samarbejde. Information om sygdoms- og smertemekanismer samt smerteadfærd ud fra resultaterne af undersøgelsen. Oplysning om den valgte behandlingsstrategi og behandlingsplanlægning samt fastsættelse af mål for behandlingen i relation til smertelindring og/eller forbedret funktionsniveau senere i forløbet evaluering af målene. Rådgivning om egenindsats, hensigtsmæssig aktivitetsniveau og livsstilsændringer. Vejledning om forebyggelse af tilbagefald og om helbredsfremmende tiltag. Drøftelse af forventelige reaktioner på behandlingen, samt forventninger til forløbet. Denne ydelse kan gentages efter behov i behandlingen. Vejledning, instruktion undervisning og rådgivning af patient - Motivering af patient - Afledning af patient - Supervisering af patient - Oplæring af pårørende - Rådgivning af pårørende - Rådgivning af anden behandler Bruges når ydelsens hovedindhold er af pædagogisk art. Ydelser, hvor hovedformålet er at give systematisk information, viden og vejledning af patient. Og/eller pårørende Kombineres ofte med en anden kode, som f.eks. - BTP (1023) ved ADL-problemer, - BRA (1024) ved træning med relation til kognitive og intellektuelle funktioner - BTS (1025) ved erhvervsaktivitet - BLD (1033) ved skinnebehandling Rådgivning, der er målrettet forebyggelse, registreres under BQF (1026). Færdighedstræning i forbindelse med daglig livsførelse (1023) (SKS:BTP) - Indøvning af basale færdigheder - Kompensationstræning ved basale færdigheder - Vedligeholdelse af basale færdigheder - Indøvning af udadvendte aktiviteter - Kompensation for tabt funktion i forbindelse med udadvendte aktiviteter - Træning af problemløsning i forbindelse med daglig livsførelse Koden dækker kontekstspecifik ADL træning. Anvendes, når der er tale om en hel træningsseance, hvor man f.eks. tager et bad, klæder sig på, laver et måltid mad o. lign. Eksempelvis: - PADL-træning - Spisetræning - ADL-træning f.eks. i køkken, når målet er at lave mad - Træning af andre ønskede færdigheder eks: skrive på computer, fritidsaktiviteter, når målet er disse aktiviteter - Afprøvning af hjælpemidler mhp. at løse ADLproblemer, når af-prøvningen foregår i forbindelse med en bade- og påklædnings-træning Afprøvning af ledaflastende/ergonomiske principper m.h.p. at af-hjælpe ADL-problemer, når det foregår i forbindelse med f.eks. fremstilling af et måltid mad. Når der er tale om afprøvning af delaktiviteter, som er trukket ud af en større sammenhæng, benyttes BLNR (1030). BTP (1023) anvendes endvidere ved ergonomisk vejledning, når rådgivningen er rettet mod patientens/borgerens hjem.

4 Adskillelsen mellem BRA (1024) og BTP (1023) er, om ydelsen primært målretter sig kognitive og intellektuelle funktioner (her skal registreres BRA), eller om man målretter sig færdighedstræ-ning (her skal registreres BTP). Træning med relation til kognitive og intellektuelle funktioner (1024) (SKS:BRA) Aktivitetstræning af initiativ Aktivitetstræning af hukommelse Aktivitetstræning af koncentration Aktivitetstræning af struktureringsevne Aktivitetstræning af kropsopfattelse Aktivitetstræning af sprog Aktivitetstræning af rumopfattelse Aktivitetstræning af perception og gnose Aktivitetstræning af praksi Træning hvor hovedformålet er at forbedre kognitive eller intellek-tuelle funktioner herunder problemløsning uanset valg af akti-vitet. Eksempelvis: Spil, ADL-træning, skrivebordsopgaver. Hvis ydelsen primært målretter sig kognitive og intellektuelle funktioner registreres BRA (1024). Hvis ydelsen målretter sig fær-dighedstræning registreres BTP (1023 ).

5 Rådgivning vedrørende erhvervsaktivitet (1025) (SKS: BTS) Rådgivning vedrørende fremtidigt erhverv Rådgivning vedrørende individuel forebyggelse i forbindelse med arbejde Rådgivning vedrørende bevarelse af tilknytning til arbejds-markedet Rådgivning og vejledning vedrørende patientens/borgerens erhvervsaktivitet, herunder også afprøvning af hjælpemidler mv. Definition af erhvervsaktivitet: Lønarbejde, særlige erhvervsmæssige tiltag f.eks. flex eller skå-nejob og frivilligt arbejde. Desuden skole og uddannelsesområ-det. Ofte registreres samtidig en anden kode: BTP (1023) /BTNB (1034) - når indgangsvinklen er løsning af ADL-problemer i forhold til erhverv BVD (1022) - når indgangsvinklen primært er forebyggelse og ydelsen indeholder egentlig teoretisk undervisning. Afgrænsning: Koden BTS anvendes kun når vejledningen er rettet direkte mod erhverv og omfatter praktisk afprøvning. Vejledning rettet mod hjemmet vil oftest indgå i en færdighedstræning og registreres under BTP. Forebyggelsessamtaler og særlige forebyggelsesinterventioner (1026) (SKS:BQF) Forebyggelsessamtaler vedrørende én risikoadfærd Forebyggelsesinterventioner vedrørende én risikoadfærd Koden anvendes for ydelser der er målrettet forebyggelse, her-under rådgivning og interventioner vedrørende alkohol, rygning, fysisk aktivitet, psykosociale forhold og anden risikoadfærd. Biomekanisk bevægeterapi (1012) Biomekanisk bevægelsesterapi (1027) (SKS:BLNA) Nedsat bevægelseskapacitet grundet dysfunktioner i muskel-/skelet-systemet - Styrketræning - Udholdenhedstræning - Konditionstræning - Mobilitetstræning - Cirkulationsbefordrende øvelser - Strækninger Træning der har vedligeholdelse eller øgning af kondition, styrke eller bevægelighed som mål. - Konditionstræning til øgning af aerobe kapacitet - Mobilitetstræning ved aktiv øgning af bevægelighed - Strækninger ved aktiv udspænding af væv - Styrketræning til øgning af maksimal muskelkraft - Udholdenhedstræning til øgning af muskulær udholdenhed - Cirkulationsbefordrende øvelser Vedligeholdelsestræning ved immobilisering. Venepumpeterapi registreres under BMFF0 (1036) Intervention i relation til mavetarmkanalen ikke

6 klassificeret andetsteds (1028) (BIXY) Colonmassage Bækkenbundstræning i relation til anale dysfunktioner Behandling og træning af bækkenbund i relation til anale funktioner Neurofysioterapi (1013) Nedsat bevægelseskapacitet grundet dysfunktioner i det neuromotoriske system - Grundmotorisk træning af basisfunktioner - Træning af posturalitet og balance - Kontrakturprofylakse - Koordinationstræning - Tonusregulering - Sanseintegrationstræning Neuromuskulær bevægelsesterapi (1029)(BLNC) Træning målrettet neurologiske problemstillinger herunder også træning af børn under udvikling med behov for stimulation. Med henblik på behov for træning af posturalitet og balance, facilitering til aktivitet, kognition, kontrakturprofylakse, motorisk kontrol, tonus regulering. - Grundmotorisk træning af basisfunktioner - Træning af posturalitet og balance - Neurofysioterapi med henblik på facilitering - Neurofysioterapi med henblik på kognition - Kontrakturprofylakse ved neurofysioterapi - Koordinationstræning - Neurofysioterapi med henblik på motorisk kontrol - Tonusregulering ved neurofysioterapi Aktivitetstræning af fysisk funktion (1030) (SKS:BLNR) - Træning/stimulering af generel fysisk funktion ved aktivitet -Vedligeholdelse af generel fysisk funktion ved aktivitet - Sanseintegrationstræning ved aktivitet - Sansetræning ved aktivitet - Tonusnormalisering ved aktivitet - Balancetræning ved siddende, stående og gående stilling ved aktivitet - Træning i ledbevægelighed ved aktivitet - Arvævsbehandling ved aktivitet - Kontrakturbehandling - Krafttræning ved aktivitet - Udholdenhedstræning ved aktivitet -Koordinationstræning ved aktivitet Koden bruges ved som om eller kunstige aktiviteter. F.eks. boldspil eller manuelle aktiviteter, der bruges for at træne en specifik funktion. Funktionstræning, hvor der trænes med aktivitet. I forbindelse med aktivitetstræning af fysisk funktion, hvor formålet også er en del af en færdighedstræning, registreres også BTP (1023). Psykomotorisk bevægelsesterapi (1014) Psykomotorisk bevægelsesterapi (1031) (SKS:BRD)

7 Nedsat bevægelseskapacitet grundet psykofysiske dysfunktioner - Træning af kropsbevidsthed - Træning af kropslige funktioner - Træning af bevægelsesfærdigheder og handlemuligheder - Manuel terapi med henblik på kropsopfattelse - Træning af kropsbevidsthed - Træning af kropsjeg funktionerne, herunder grounding - Træning af bevægelsesfærdigheder og handlemuligheder - Træning af ekspressivitet - Træning af interaktion og kommunikation ADL-funktionstræning (ADL Activity og Daily Living (1015) Ydelsen gives til bevægelseshæmmede, der har problemer med at udføre dagligdags aktiviteter. - Træning af forflytninger/lejringer, herunder gangtræning - Træning af skulder/arm/hånd funktioner - Træning i brug af hjælpemiddel Funktionstræning (1032) (BTNA) Bruges ved funktionstræning med og uden hjælpemidler Eksempler på fysioterapeutisk funktionstræning: - træning af transfere fra seng til stol - træning af OE med bold - træning af gang med rollator - Træning i funktioner med relation til forflytning - Funktionstræning med relation til lejring - Funktionstræning af overekstremitet - Funktionstræning i brug af hjælpemidler Koden kan ikke anvendes i følgende situationer: - Hvis funktionstræning også omfatter som om aktiviteter registreres BLNR (1030). -Hvis lejring indgår som en del af færdighedstræning registreres kun BTP (1023) Ifm ødem bruges i stedet BMFF0 (1036) -Instruktion i håndøvelsesprogram uden egentlig træning der registreres som BVD(1022) Kompenserende behandling (1016) Ydelsen gives til personer med nedsat - eller Behandling med proteser, ortoser og ortopædisk fodtøj (1033) (SKS:BLD) Træning med proteser, ortoser og ortopædisk fodtøj Behandling med halskrave

8 tabt bevægelsesmæssig funktion. - Tapening/bandagering Vurdering af behov for samt afprøvning og tilpasning af hjælpemiddel Korsetbehandling - Omfatter al træning med proteser til over- og underekstremitet. Kompenserende behandling med hjælpemidler, redskaber og boligændringer (1034)(SKS:BTNB) Fremstilling af hjælpemidler til kompenserende behandling - Tilpasning og afprøvning af hjælpemiddel til kompenserende be-handling - Kompenserende behandling med tilpasset værktøj - Fremstilling af værktøj til kompenserende behandling - Tilpasning og afprøvning af værktøj til kompenserende behand-ling - Planlægning af boligændring med bruger Bruges ved tilpasning og afprøvning af både varige og midlertidige hjælpemidler Herunder: Afprøvning af hjælpemiddel mhp. løsning af aktivitetsproblem (afprøvningen omfatter kun delaktiviteter) Instruktion i brug af hjælpemiddel Udlevering af hjælpemiddel Planlægning af boligændringer og hjælpemidler til hjemmet, når der ikke samtidig sker færdighedstræning Indstilling af bestilte hjælpemidler, når dette er den eneste ydelse patienten/borgeren modtager denne dag Afprøvning af trykaflastende hjælpemidler Specialtilpasninger af hjælpemidler Hvis behandlingen indgår som færdighedstræning, registreres denne som BTP (1023). Det skal understreges, at kommunerne alene registrerer denne kode, når ydelsen gives efter Sundhedsloven (altså ingen registrering af hjælpemiddelformidling efter Serviceloven) Lungefysioterapi (1017) Ydelsen gives til personer med nedsat lungefunktion. - Lungefysioterapi med fokus på vitalkapacitet - Lungefysioterapi ved sekretproblemer - Maskebehandling (pep, peep, cpap) Interventioner ved behandling af respirationslidelser (1035) (SKS:BGF) Lungeterapi og anden respirationsbehandling Lungeterapi inkl. alle former for maskebehandling med formålet at løsne ekspektorat. Ødembehandling (1018) Ødembehandling og ødemprofylakse (1036) (SKS: BMFF0) Kredsløbsforstyrrelser - Ødembehandling ved elevation - Ødembehandling ved kompression og aktivitet

9 - Venepumpeterapi - Lymfødembehandling - Ødembehandling ved manuel terapi Bruges hvis det udgør en væsentlig del af behandlingen. Eksempelvis ved: - Venepumpeterapi - Isbehandling - MEM (Manual Edema Mobilization) - Isotonerhandske Lymfødembehandling (1037) (SKS: BMFF1) - Drænage ved lymfeødembehandling - Hudpleje ved lymfeødembehandling - Bandagering ved lymfeødembehandling Manuel behandling (1019) Ydelsen anvendes som indledende behandling til personer med nedsat bevægefunktion og/eller smerter samt opspændt muskulatur. Ydelsen tager sigte på at normalisere funktion af bløddele og led (forudsætning for bevægelse): - Ledmobilisering /manuel traction - Manipulation - Manuel bløddelsbehandling - Manuel udspændingsbehandling - Neuroreflektorisk behandling, herunder bindevævsmassage. Manuel terapi inklusiv bløddelsbehandling og ledmobilisering (1038) (SKS:BLNG) - Bløddelsbehandling ved manuel terapi - Ledmobilisering - Manipulation af columna og led - Manuel udspændingsbehandling - Neuroreflektorisk behandling Al form for manuel behandling. Apparaturbehandling (1020) Ydelsen tager sigte på at normalisere funktion af bløddele og led (forudsætning for bevægelse): Ydelsesformer: - Mekanisk terapi - Ultralyd, indikation: irritationstilstande i væv, hæmatomer, øde-mer og frakturer. - Vibrationsbehandling, indikation: smerter og forøget muskelto-nus. - Maskinel traktion, indikation: Tegn på rodtryk og intraartikulære irritationstilstande. - Elektroterapi (TENS, transcutan nervestimulation, EMS, elektrisk muskelstimulation, NMS, neuromuskulær stimulation, FES, funktio-nel elstimulation og kombinationselektroterapi) Neural-gier, pareser, inaktivitetsatrofi og spasticitet og smerter i bevæge-apparatet. - Termoterapi (kortbølger, mikrobølger, kolde og varme pakninger). Smerter, ødemer. - Bio-feed-back. Ydelsen anvendes til indøvelse af muskelkontrol ved pareser, inaktivitetsatrofi og muskelspændinger. Apparaturbehandling af lidelser i bevægeapparatet (1039) (SKS:BLNJ) - Elektroterapi - Indøvelse af muskelkontrol ved bio-feedback - Mekanisk terapi - Behandling med trykbandager Ekskl. smertebehandling med apparatur som registreres under smertebehandling (1040) (SKS:BAF) Nervestimulation, blokade og smertebehandling

10 (1040) (SKS: BAF) Smertebehandling ikke klassificeret andetssteds. Bruges når interventionen er målrettet direkte smertelindring. Inkl. smertebehandling ved anvendelse af apparatur. Termoterapi ved lidelser i bevægeapparatet (1041) (SKS:BLNK) - Behandling med ispakninger - Behandling med kolde pakninger - Behandling med varme pakninger - Behandling med paraffinbade Inkontinensbehandling (1042) (SKS:BJFA) - El-stimulationsbehandling ved inkontinens - Træning ved inkontinens Dette omhandler behandling og træning af bækkenbund i relation til urininkontinens. Bækkenbundstræning i forbindelse med almen træning af muskulaturen kodes BLNA (1027) FAKTABOKS Hvad er SKS (Sundhedsvæsenets Klassifikations System)? SKS (Sundhedsvæsenets Klassifikations System) er en samling af internationale, nordiske og danske klassifikationer, der løbende udvikles og vedligeholdes af National Sundheds-it (NSI). SKS bruges primært inden for sygehusvæsenet, bl.a i forbindelse med registrering af sundhedsfaglige ydelse i de patientadministrative systemer og efterfølgende indberetning til Landspatientregistret. SKS er dermed med til at sikre en entydig brug og fortolkning af information. SKS indeholder kliniske og administrative klassifikationer til brug for dokumentation af patienter og sundhedsvæsenets ydelser. I SKS indgår danske udgaver af internationale klassifikationer fx sygdomsklassifikationen, som bygger på WHO s ICD-10, og operationsklassifikationen, baseret på den nordiske NCSP. De nordiske klassifikationer vedligeholdes og tilpasses til nordiske forhold i samarbejde med det nordiske klassifikationscenter. Hvem bruger SKS? Fysioterapeuter og ergoterapeuter på somatiske og psykiatriske sygehuse har fra 2004 været forpligtet til at indberette ydelser til Landspatientregistret (LPR) via SKS kodekataloget.

11 Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen udarbejdede i tæt samarbejde med terapeuter for praksis et kodekatalog over de koder, der er relevante at bruge på terapeutområdet. Dette danner baggrund for terapeuters indberetning af, hvilke ydelser der gives i sygehusregi. Med kommunalreformen er kommunerne ligeledes forpligtet til at indberette deres ydelser. Indberetningen sker til Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI), på linie med den indberetning, som sygehusene foretager til LPR. SKS-kodekataloget danner også på det kommunale område baggrund for hvilke ydelser der gives. SKS kodekatalog udarbejdet særligt til fysio- og ergoterapeuter Sundhedsvæsnets Klassifikationssystem (SKS) indeholder de officielle koder fra alle de forskellige klassifikationer, der anvendes til patientregistrering i det danske sygehusvæsen. Behandlings- og plejeklassifikationen er en del af SKS. SKS kodekataloget for indberetning af ydelser for terapeuter er et uddrag af den fælles behandlings- og plejeklassifikation fra Sundhedsstyrelsen. Klassifikationen er blevet til ved, at de enkelte sundhedsfaglige professioner, herunder bl.a. ergoterapi og fysioterapi har budt ind med, hvilke behandlingsydelser de udøver til patienterne. Koderne er imidlertid ikke monofaglige/fagspecifikke. Det er kun de SKS-koder der er indeholdt i det opdaterede kodekatalog, som Sundhedsstyrelsen har godkendt til brug ved indberetning af fysioterapeutiske ydelser til Landspatientregistret. Den enkelte arbejdsplads kan altså ikke selv beslutte at indberette andre koder, eller give de eksisterende koder nye betydninger. Har man behov for at registrere ydelser på et mere detaljeret niveau eller at registrere en bestemt praksis, kan man tilføje yderligere koder til brug for lokal registrering. OBS: Registrering af SKS koderne i praksissektoren indberettes IKKE til Landspatientregistret.

På baggrund af denne sondring udarbejdede repræsentanter for de fysio- og ergoterapeutiske faggrupper en gruppering for genoptræningsydelserne.

På baggrund af denne sondring udarbejdede repræsentanter for de fysio- og ergoterapeutiske faggrupper en gruppering for genoptræningsydelserne. BILAG 7 GRUPPERING OG TAKSTBEREGNING FOR GENOPTRÆ- NINGSYDELSER Resume I rapporten fra den sundhedsfaglige arbejdsgruppe om afgræsning af genoptræningsopgaven fra august 2005 1 er der foretaget en opdeling

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet Rehabilitering i Danmark Forord I denne hvidbog præsenteres en generel dansk definition og beskrivelse af rehabiliteringsbegrebet. Endvidere opstilles nogle udfordringer

Læs mere

1. Indledning. 1.1. Formål og opbygning. 1.2. Målgruppe og organisering

1. Indledning. 1.1. Formål og opbygning. 1.2. Målgruppe og organisering Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 1.1. Formål og opbygning...5 1.2. Målgruppe og organisering...5 1.3. Baggrund...6 1.4. Demens i tal...8 1.5. Tidlig opsporing af demens...9 1.6. Lovgrundlag... 10

Læs mere

Kom til Kræfter, Mand Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte

Kom til Kræfter, Mand Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte 1 INDHOLD SIDE 1. Indledning 3 2. Projekt "Kom til Kræfter" - et led i rehabilitering af kræftramte 4 3. Målgruppe 4 4. Formidling af aktiviteten 5 5.

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Fælles sprog II Dokumentation af afgørelser på det kommunale ældre- og handicapområde

Fælles sprog II Dokumentation af afgørelser på det kommunale ældre- og handicapområde Fælles sprog II Dokumentation af afgørelser på det kommunale ældre- og handicapområde Københa øbenhavn, juli 2004 Fælles sprog II Dokumentation af afgørelser på det kommunale ældre- og handicapområde 1.

Læs mere

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP Til Hjemmehjælpskommissionen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP 2 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om undersøgelsen 1

Læs mere

ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde

ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde - omkring patienter med kroniske lænderygsmerter Helbredstilstand eller sygdom Kroppens funktioner

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II 2007 Opfølgning på Kræftplan II Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft; Kræftplan; Cancer Sprog: Dansk Kategori: Udredning

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud Forløbsprogram for patienter med hoftebrud v/hospitalsklyngen Horsens Juni 2009 Regionshospitalet - 1 - Horsens, Brædstrup og Odder Kommunerne: Hedensted, Horsens, Ikast-Brande og Odder Praktiserende læger

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Øget sammenhæng i patientbehandlingen gennem vidensdeling via udvidet adgang til offentlige registre og elektroniske patientjournaler m.v.) 1 I sundhedsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 SUNDHEDSDATA I SPIL En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 3 Regionernes vision for brug af sundhedsdata 9 Sundhedsvæsenets håndtering af sundhedsdata i dag 13 Vi bruger

Læs mere

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE:

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: - apopleksi og transitorisk cerebral iskæmi (TCI) - traume, infektion, tumor, subarachnoidalblødning og encephalopati 2011 Forløbsprogram

Læs mere

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Hjælpemidler, boligindretninger og bilsager Gentofte Kommune 2015 Administrative revideret november 2014 Sagsnr. EMN-2015-03608. 1. INDLEDNING... 3 1.2 BEVILLING AF HJÆLPEMIDLER... 3

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere