Vejledning. til ydelsesbeskrivelsen i Overenskomst om almindelig fysioterapi og Overenskomst om vederlagsfri fysioterapi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning. til ydelsesbeskrivelsen i Overenskomst om almindelig fysioterapi og Overenskomst om vederlagsfri fysioterapi"

Transkript

1 Vejledning til ydelsesbeskrivelsen i Overenskomst om almindelig fysioterapi og Overenskomst om vederlagsfri fysioterapi Indledning Alle fysioterapeuter skal inden udgangen af 2012 overgå til registrering af ydelseskoder, som muliggør dannelse af statistik på SKS-koder. Den tidligere ydelsesbeskrivelse i bilag 1 i overenskomsterne om fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi er blevet erstattet af et nyt bilag med nye koder og beskrivelser for ydelsesformerne. Fysioterapeuterne skal fortsat kode 4-cifrede numre. De tidligere 11 numre (1010 til1020) erstattes af 22 nye numre (1021 til 1042). Numrene kan oversættes til SKS-koder. Baggrund I overenskomstaftalen i 2008 blev det aftalt, at ydelsesbeskrivelsen skulle moderniseres og at der skulle indføres SKS koder med henblik på ensartet registrering i sundhedssektoren. Fagligt udvalg fik til opgave at udarbejde en oversættelse af den daværende ydelsesbeskrivelse til SKS koder. Der blev nedsat en arbejdsgruppe under Fagligt udvalg. Arbejdsgruppen bestod af praktiserende fysioterapeuter og en repræsentant fra Sundhedsstyrelsen. Arbejdsgruppens opgave var således at tolke den gamle ydelsesbeskrivelse og oversætte ydelserne til SKS koder og beskrivelser heraf. Formål Formålet med at indføre SKS koder i praksissektoren er, at alle i sundhedsvæsenet koder med de samme koder og dermed også benytter de samme ydelsesbeskrivelser og tolkninger. Det sikrer, at der kan skabes statistik og dermed en større grad af sammenlignelighed mellem forskellige sektorer. Ydelsesbeskrivelsen er ændret- ydelserne er de samme SKS koder benyttes af alle faggrupper og ikke kun fysioterapeuter. Der er derfor ikke en entydig sammenhæng mellem SKS koder og hvem der kan give pågældende behandling/intervention. Benævnelsen af ydelsen og beskrivelserne af ydelserne er ændret jævnfør SKS kodekataloget. Nogle ydelser har fået andre benævnelser, eksempelvis hedder Neurofysioterapi nu Neuromuskulær bevægelsesterapi. Information og vejledning er blevet oversat til Generelle pædagogiske interventioner, fordi denne kode indeholder beskrivelsen om, at ydelsens hovedformål er at give systematisk information, viden og vejledning af patienten. IT firmaerne er blevet bedt om at ændre det således, at information og vejledning vil komme til at stå i parentes, så det fremgår af ydelsesoversigten i IT systemerne og i fakturaen til patienten. Nogle ydelser har fået flere og mere nuancerede registreringsmuligheder. Det er vurderet, at Apparaturbehandling af lidelser i bevægeapparatet ikke var dækkende for hvad der i den tidligere

2 ydelsesbeskrivelse fremgik under Apparaturbehandling. Behandling med apparatur kan derfor registreres i enten Apparaturbehandling af lidelser i bevægeapparatet eller Nervestimulation, blokade og smertebehandling eller Inkontinensbehandling. Nervestimulation, blokade og smertebehandling er valgt som kode til registrering fordi koden skal bruges når interventionen er målrettet direkte smertelindring, inklusive smertebehandling ved anvendelse af apparatur. Koden Inkontinensbehandling skal benyttes, hvor der benyttes elstimulation til bækkenbunden. Nogle ydelser fremgår ikke mere- men er stadig dækket af sygesikringen. I den gamle ydelsesbeskrivelse fremgik ultralyd, som ydelse. Det gør den ikke mere. Dette skyldes at SKS kodedatabasen er bygget som et træ med grene. Ydelsen ultralyd fremgår af en gren under Apparaturbehandling af lidelser i bevægelsesapparatet - Mekanisk terapi - Ultralyd (se SKS browser: Tidligere og nye ydelseskoder/numre Fysioterapeutisk undersøgelse Ydelsen udføres ved fysioterapeutens første kontakt med patienten i relation til den aktuelle lidelse. Formålet er at få en funktionsdiagnose som udgangspunkt for en målrettet og effektiv behandlingsindsats. Ydelsen danner baggrund for tilrettelæggelsen og evalueringen af behandlingen. Ydelsen kan gentages i behandlingsforløbet hvis der sker væsentlige ændringer i pateintens tilstand. Fysioterapeutisk vurdering eller undersøgelse (1021) (SKS:ZZ5049) Undersøgelse og vurdering, herunder også optagelse af anamnese i forbindelse med førstegangsundersøgelse samt almene test. Man skal ikke bruge denne kode når der er tale om den almene vurdering der foretages i forbindelse med hver behandlings/træningsseance. Information og vejledning (1011) Generelle pædagogiske interventioner (1022) (SKS:BVD)

3 Ydelsen danner grundlag for patientens forståelse af sygdommen og motivation for aktiv deltagelse og samarbejde. Information om sygdoms- og smertemekanismer samt smerteadfærd ud fra resultaterne af undersøgelsen. Oplysning om den valgte behandlingsstrategi og behandlingsplanlægning samt fastsættelse af mål for behandlingen i relation til smertelindring og/eller forbedret funktionsniveau senere i forløbet evaluering af målene. Rådgivning om egenindsats, hensigtsmæssig aktivitetsniveau og livsstilsændringer. Vejledning om forebyggelse af tilbagefald og om helbredsfremmende tiltag. Drøftelse af forventelige reaktioner på behandlingen, samt forventninger til forløbet. Denne ydelse kan gentages efter behov i behandlingen. Vejledning, instruktion undervisning og rådgivning af patient - Motivering af patient - Afledning af patient - Supervisering af patient - Oplæring af pårørende - Rådgivning af pårørende - Rådgivning af anden behandler Bruges når ydelsens hovedindhold er af pædagogisk art. Ydelser, hvor hovedformålet er at give systematisk information, viden og vejledning af patient. Og/eller pårørende Kombineres ofte med en anden kode, som f.eks. - BTP (1023) ved ADL-problemer, - BRA (1024) ved træning med relation til kognitive og intellektuelle funktioner - BTS (1025) ved erhvervsaktivitet - BLD (1033) ved skinnebehandling Rådgivning, der er målrettet forebyggelse, registreres under BQF (1026). Færdighedstræning i forbindelse med daglig livsførelse (1023) (SKS:BTP) - Indøvning af basale færdigheder - Kompensationstræning ved basale færdigheder - Vedligeholdelse af basale færdigheder - Indøvning af udadvendte aktiviteter - Kompensation for tabt funktion i forbindelse med udadvendte aktiviteter - Træning af problemløsning i forbindelse med daglig livsførelse Koden dækker kontekstspecifik ADL træning. Anvendes, når der er tale om en hel træningsseance, hvor man f.eks. tager et bad, klæder sig på, laver et måltid mad o. lign. Eksempelvis: - PADL-træning - Spisetræning - ADL-træning f.eks. i køkken, når målet er at lave mad - Træning af andre ønskede færdigheder eks: skrive på computer, fritidsaktiviteter, når målet er disse aktiviteter - Afprøvning af hjælpemidler mhp. at løse ADLproblemer, når af-prøvningen foregår i forbindelse med en bade- og påklædnings-træning Afprøvning af ledaflastende/ergonomiske principper m.h.p. at af-hjælpe ADL-problemer, når det foregår i forbindelse med f.eks. fremstilling af et måltid mad. Når der er tale om afprøvning af delaktiviteter, som er trukket ud af en større sammenhæng, benyttes BLNR (1030). BTP (1023) anvendes endvidere ved ergonomisk vejledning, når rådgivningen er rettet mod patientens/borgerens hjem.

4 Adskillelsen mellem BRA (1024) og BTP (1023) er, om ydelsen primært målretter sig kognitive og intellektuelle funktioner (her skal registreres BRA), eller om man målretter sig færdighedstræ-ning (her skal registreres BTP). Træning med relation til kognitive og intellektuelle funktioner (1024) (SKS:BRA) Aktivitetstræning af initiativ Aktivitetstræning af hukommelse Aktivitetstræning af koncentration Aktivitetstræning af struktureringsevne Aktivitetstræning af kropsopfattelse Aktivitetstræning af sprog Aktivitetstræning af rumopfattelse Aktivitetstræning af perception og gnose Aktivitetstræning af praksi Træning hvor hovedformålet er at forbedre kognitive eller intellek-tuelle funktioner herunder problemløsning uanset valg af akti-vitet. Eksempelvis: Spil, ADL-træning, skrivebordsopgaver. Hvis ydelsen primært målretter sig kognitive og intellektuelle funktioner registreres BRA (1024). Hvis ydelsen målretter sig fær-dighedstræning registreres BTP (1023 ).

5 Rådgivning vedrørende erhvervsaktivitet (1025) (SKS: BTS) Rådgivning vedrørende fremtidigt erhverv Rådgivning vedrørende individuel forebyggelse i forbindelse med arbejde Rådgivning vedrørende bevarelse af tilknytning til arbejds-markedet Rådgivning og vejledning vedrørende patientens/borgerens erhvervsaktivitet, herunder også afprøvning af hjælpemidler mv. Definition af erhvervsaktivitet: Lønarbejde, særlige erhvervsmæssige tiltag f.eks. flex eller skå-nejob og frivilligt arbejde. Desuden skole og uddannelsesområ-det. Ofte registreres samtidig en anden kode: BTP (1023) /BTNB (1034) - når indgangsvinklen er løsning af ADL-problemer i forhold til erhverv BVD (1022) - når indgangsvinklen primært er forebyggelse og ydelsen indeholder egentlig teoretisk undervisning. Afgrænsning: Koden BTS anvendes kun når vejledningen er rettet direkte mod erhverv og omfatter praktisk afprøvning. Vejledning rettet mod hjemmet vil oftest indgå i en færdighedstræning og registreres under BTP. Forebyggelsessamtaler og særlige forebyggelsesinterventioner (1026) (SKS:BQF) Forebyggelsessamtaler vedrørende én risikoadfærd Forebyggelsesinterventioner vedrørende én risikoadfærd Koden anvendes for ydelser der er målrettet forebyggelse, her-under rådgivning og interventioner vedrørende alkohol, rygning, fysisk aktivitet, psykosociale forhold og anden risikoadfærd. Biomekanisk bevægeterapi (1012) Biomekanisk bevægelsesterapi (1027) (SKS:BLNA) Nedsat bevægelseskapacitet grundet dysfunktioner i muskel-/skelet-systemet - Styrketræning - Udholdenhedstræning - Konditionstræning - Mobilitetstræning - Cirkulationsbefordrende øvelser - Strækninger Træning der har vedligeholdelse eller øgning af kondition, styrke eller bevægelighed som mål. - Konditionstræning til øgning af aerobe kapacitet - Mobilitetstræning ved aktiv øgning af bevægelighed - Strækninger ved aktiv udspænding af væv - Styrketræning til øgning af maksimal muskelkraft - Udholdenhedstræning til øgning af muskulær udholdenhed - Cirkulationsbefordrende øvelser Vedligeholdelsestræning ved immobilisering. Venepumpeterapi registreres under BMFF0 (1036) Intervention i relation til mavetarmkanalen ikke

6 klassificeret andetsteds (1028) (BIXY) Colonmassage Bækkenbundstræning i relation til anale dysfunktioner Behandling og træning af bækkenbund i relation til anale funktioner Neurofysioterapi (1013) Nedsat bevægelseskapacitet grundet dysfunktioner i det neuromotoriske system - Grundmotorisk træning af basisfunktioner - Træning af posturalitet og balance - Kontrakturprofylakse - Koordinationstræning - Tonusregulering - Sanseintegrationstræning Neuromuskulær bevægelsesterapi (1029)(BLNC) Træning målrettet neurologiske problemstillinger herunder også træning af børn under udvikling med behov for stimulation. Med henblik på behov for træning af posturalitet og balance, facilitering til aktivitet, kognition, kontrakturprofylakse, motorisk kontrol, tonus regulering. - Grundmotorisk træning af basisfunktioner - Træning af posturalitet og balance - Neurofysioterapi med henblik på facilitering - Neurofysioterapi med henblik på kognition - Kontrakturprofylakse ved neurofysioterapi - Koordinationstræning - Neurofysioterapi med henblik på motorisk kontrol - Tonusregulering ved neurofysioterapi Aktivitetstræning af fysisk funktion (1030) (SKS:BLNR) - Træning/stimulering af generel fysisk funktion ved aktivitet -Vedligeholdelse af generel fysisk funktion ved aktivitet - Sanseintegrationstræning ved aktivitet - Sansetræning ved aktivitet - Tonusnormalisering ved aktivitet - Balancetræning ved siddende, stående og gående stilling ved aktivitet - Træning i ledbevægelighed ved aktivitet - Arvævsbehandling ved aktivitet - Kontrakturbehandling - Krafttræning ved aktivitet - Udholdenhedstræning ved aktivitet -Koordinationstræning ved aktivitet Koden bruges ved som om eller kunstige aktiviteter. F.eks. boldspil eller manuelle aktiviteter, der bruges for at træne en specifik funktion. Funktionstræning, hvor der trænes med aktivitet. I forbindelse med aktivitetstræning af fysisk funktion, hvor formålet også er en del af en færdighedstræning, registreres også BTP (1023). Psykomotorisk bevægelsesterapi (1014) Psykomotorisk bevægelsesterapi (1031) (SKS:BRD)

7 Nedsat bevægelseskapacitet grundet psykofysiske dysfunktioner - Træning af kropsbevidsthed - Træning af kropslige funktioner - Træning af bevægelsesfærdigheder og handlemuligheder - Manuel terapi med henblik på kropsopfattelse - Træning af kropsbevidsthed - Træning af kropsjeg funktionerne, herunder grounding - Træning af bevægelsesfærdigheder og handlemuligheder - Træning af ekspressivitet - Træning af interaktion og kommunikation ADL-funktionstræning (ADL Activity og Daily Living (1015) Ydelsen gives til bevægelseshæmmede, der har problemer med at udføre dagligdags aktiviteter. - Træning af forflytninger/lejringer, herunder gangtræning - Træning af skulder/arm/hånd funktioner - Træning i brug af hjælpemiddel Funktionstræning (1032) (BTNA) Bruges ved funktionstræning med og uden hjælpemidler Eksempler på fysioterapeutisk funktionstræning: - træning af transfere fra seng til stol - træning af OE med bold - træning af gang med rollator - Træning i funktioner med relation til forflytning - Funktionstræning med relation til lejring - Funktionstræning af overekstremitet - Funktionstræning i brug af hjælpemidler Koden kan ikke anvendes i følgende situationer: - Hvis funktionstræning også omfatter som om aktiviteter registreres BLNR (1030). -Hvis lejring indgår som en del af færdighedstræning registreres kun BTP (1023) Ifm ødem bruges i stedet BMFF0 (1036) -Instruktion i håndøvelsesprogram uden egentlig træning der registreres som BVD(1022) Kompenserende behandling (1016) Ydelsen gives til personer med nedsat - eller Behandling med proteser, ortoser og ortopædisk fodtøj (1033) (SKS:BLD) Træning med proteser, ortoser og ortopædisk fodtøj Behandling med halskrave

8 tabt bevægelsesmæssig funktion. - Tapening/bandagering Vurdering af behov for samt afprøvning og tilpasning af hjælpemiddel Korsetbehandling - Omfatter al træning med proteser til over- og underekstremitet. Kompenserende behandling med hjælpemidler, redskaber og boligændringer (1034)(SKS:BTNB) Fremstilling af hjælpemidler til kompenserende behandling - Tilpasning og afprøvning af hjælpemiddel til kompenserende be-handling - Kompenserende behandling med tilpasset værktøj - Fremstilling af værktøj til kompenserende behandling - Tilpasning og afprøvning af værktøj til kompenserende behand-ling - Planlægning af boligændring med bruger Bruges ved tilpasning og afprøvning af både varige og midlertidige hjælpemidler Herunder: Afprøvning af hjælpemiddel mhp. løsning af aktivitetsproblem (afprøvningen omfatter kun delaktiviteter) Instruktion i brug af hjælpemiddel Udlevering af hjælpemiddel Planlægning af boligændringer og hjælpemidler til hjemmet, når der ikke samtidig sker færdighedstræning Indstilling af bestilte hjælpemidler, når dette er den eneste ydelse patienten/borgeren modtager denne dag Afprøvning af trykaflastende hjælpemidler Specialtilpasninger af hjælpemidler Hvis behandlingen indgår som færdighedstræning, registreres denne som BTP (1023). Det skal understreges, at kommunerne alene registrerer denne kode, når ydelsen gives efter Sundhedsloven (altså ingen registrering af hjælpemiddelformidling efter Serviceloven) Lungefysioterapi (1017) Ydelsen gives til personer med nedsat lungefunktion. - Lungefysioterapi med fokus på vitalkapacitet - Lungefysioterapi ved sekretproblemer - Maskebehandling (pep, peep, cpap) Interventioner ved behandling af respirationslidelser (1035) (SKS:BGF) Lungeterapi og anden respirationsbehandling Lungeterapi inkl. alle former for maskebehandling med formålet at løsne ekspektorat. Ødembehandling (1018) Ødembehandling og ødemprofylakse (1036) (SKS: BMFF0) Kredsløbsforstyrrelser - Ødembehandling ved elevation - Ødembehandling ved kompression og aktivitet

9 - Venepumpeterapi - Lymfødembehandling - Ødembehandling ved manuel terapi Bruges hvis det udgør en væsentlig del af behandlingen. Eksempelvis ved: - Venepumpeterapi - Isbehandling - MEM (Manual Edema Mobilization) - Isotonerhandske Lymfødembehandling (1037) (SKS: BMFF1) - Drænage ved lymfeødembehandling - Hudpleje ved lymfeødembehandling - Bandagering ved lymfeødembehandling Manuel behandling (1019) Ydelsen anvendes som indledende behandling til personer med nedsat bevægefunktion og/eller smerter samt opspændt muskulatur. Ydelsen tager sigte på at normalisere funktion af bløddele og led (forudsætning for bevægelse): - Ledmobilisering /manuel traction - Manipulation - Manuel bløddelsbehandling - Manuel udspændingsbehandling - Neuroreflektorisk behandling, herunder bindevævsmassage. Manuel terapi inklusiv bløddelsbehandling og ledmobilisering (1038) (SKS:BLNG) - Bløddelsbehandling ved manuel terapi - Ledmobilisering - Manipulation af columna og led - Manuel udspændingsbehandling - Neuroreflektorisk behandling Al form for manuel behandling. Apparaturbehandling (1020) Ydelsen tager sigte på at normalisere funktion af bløddele og led (forudsætning for bevægelse): Ydelsesformer: - Mekanisk terapi - Ultralyd, indikation: irritationstilstande i væv, hæmatomer, øde-mer og frakturer. - Vibrationsbehandling, indikation: smerter og forøget muskelto-nus. - Maskinel traktion, indikation: Tegn på rodtryk og intraartikulære irritationstilstande. - Elektroterapi (TENS, transcutan nervestimulation, EMS, elektrisk muskelstimulation, NMS, neuromuskulær stimulation, FES, funktio-nel elstimulation og kombinationselektroterapi) Neural-gier, pareser, inaktivitetsatrofi og spasticitet og smerter i bevæge-apparatet. - Termoterapi (kortbølger, mikrobølger, kolde og varme pakninger). Smerter, ødemer. - Bio-feed-back. Ydelsen anvendes til indøvelse af muskelkontrol ved pareser, inaktivitetsatrofi og muskelspændinger. Apparaturbehandling af lidelser i bevægeapparatet (1039) (SKS:BLNJ) - Elektroterapi - Indøvelse af muskelkontrol ved bio-feedback - Mekanisk terapi - Behandling med trykbandager Ekskl. smertebehandling med apparatur som registreres under smertebehandling (1040) (SKS:BAF) Nervestimulation, blokade og smertebehandling

10 (1040) (SKS: BAF) Smertebehandling ikke klassificeret andetssteds. Bruges når interventionen er målrettet direkte smertelindring. Inkl. smertebehandling ved anvendelse af apparatur. Termoterapi ved lidelser i bevægeapparatet (1041) (SKS:BLNK) - Behandling med ispakninger - Behandling med kolde pakninger - Behandling med varme pakninger - Behandling med paraffinbade Inkontinensbehandling (1042) (SKS:BJFA) - El-stimulationsbehandling ved inkontinens - Træning ved inkontinens Dette omhandler behandling og træning af bækkenbund i relation til urininkontinens. Bækkenbundstræning i forbindelse med almen træning af muskulaturen kodes BLNA (1027) FAKTABOKS Hvad er SKS (Sundhedsvæsenets Klassifikations System)? SKS (Sundhedsvæsenets Klassifikations System) er en samling af internationale, nordiske og danske klassifikationer, der løbende udvikles og vedligeholdes af National Sundheds-it (NSI). SKS bruges primært inden for sygehusvæsenet, bl.a i forbindelse med registrering af sundhedsfaglige ydelse i de patientadministrative systemer og efterfølgende indberetning til Landspatientregistret. SKS er dermed med til at sikre en entydig brug og fortolkning af information. SKS indeholder kliniske og administrative klassifikationer til brug for dokumentation af patienter og sundhedsvæsenets ydelser. I SKS indgår danske udgaver af internationale klassifikationer fx sygdomsklassifikationen, som bygger på WHO s ICD-10, og operationsklassifikationen, baseret på den nordiske NCSP. De nordiske klassifikationer vedligeholdes og tilpasses til nordiske forhold i samarbejde med det nordiske klassifikationscenter. Hvem bruger SKS? Fysioterapeuter og ergoterapeuter på somatiske og psykiatriske sygehuse har fra 2004 været forpligtet til at indberette ydelser til Landspatientregistret (LPR) via SKS kodekataloget.

11 Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen udarbejdede i tæt samarbejde med terapeuter for praksis et kodekatalog over de koder, der er relevante at bruge på terapeutområdet. Dette danner baggrund for terapeuters indberetning af, hvilke ydelser der gives i sygehusregi. Med kommunalreformen er kommunerne ligeledes forpligtet til at indberette deres ydelser. Indberetningen sker til Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI), på linie med den indberetning, som sygehusene foretager til LPR. SKS-kodekataloget danner også på det kommunale område baggrund for hvilke ydelser der gives. SKS kodekatalog udarbejdet særligt til fysio- og ergoterapeuter Sundhedsvæsnets Klassifikationssystem (SKS) indeholder de officielle koder fra alle de forskellige klassifikationer, der anvendes til patientregistrering i det danske sygehusvæsen. Behandlings- og plejeklassifikationen er en del af SKS. SKS kodekataloget for indberetning af ydelser for terapeuter er et uddrag af den fælles behandlings- og plejeklassifikation fra Sundhedsstyrelsen. Klassifikationen er blevet til ved, at de enkelte sundhedsfaglige professioner, herunder bl.a. ergoterapi og fysioterapi har budt ind med, hvilke behandlingsydelser de udøver til patienterne. Koderne er imidlertid ikke monofaglige/fagspecifikke. Det er kun de SKS-koder der er indeholdt i det opdaterede kodekatalog, som Sundhedsstyrelsen har godkendt til brug ved indberetning af fysioterapeutiske ydelser til Landspatientregistret. Den enkelte arbejdsplads kan altså ikke selv beslutte at indberette andre koder, eller give de eksisterende koder nye betydninger. Har man behov for at registrere ydelser på et mere detaljeret niveau eller at registrere en bestemt praksis, kan man tilføje yderligere koder til brug for lokal registrering. OBS: Registrering af SKS koderne i praksissektoren indberettes IKKE til Landspatientregistret.

Fysioterapeuten skal inden udgangen af 2012 være overgået til registrering af ydelser efter følgende koder:

Fysioterapeuten skal inden udgangen af 2012 være overgået til registrering af ydelser efter følgende koder: *NYT* BILAG 1. YDELSESBESKRIVELSE, JF. 36 55.40.3 Side 1 Fysioterapeuten skal inden udgangen af 2012 være overgået til registrering af ydelser efter følgende koder: Fysioterapeutisk vurdering eller undersøgelse

Læs mere

FAGLIGE YDELSER 2013

FAGLIGE YDELSER 2013 FAGLIGE YDELSER 2013 Formål Alle i sundhedsvæsenet anvender samme ydelser Trække statistik Monitorering Nye ydelser Ydelsesbeskrivelsen er ændret ikke selve ydelsen Benævnelsen er ændret Beskrivelsen er

Læs mere

00S02 Konference, Antal = 255 BLN Interv.m. rel.til bevægeapparatets tilstand og funktion BLNA Biomekanisk bevægelsesterapi BLNA0 Konditionstræning

00S02 Konference, Antal = 255 BLN Interv.m. rel.til bevægeapparatets tilstand og funktion BLNA Biomekanisk bevægelsesterapi BLNA0 Konditionstræning 00S02 Konference, Antal = 255 BLN Interv.m. rel.til bevægeapparatets tilstand og funktion BLNA Biomekanisk bevægelsesterapi BLNA0 Konditionstræning til øgning af aerobe kapacitet BLNA1 Mobilitetstræning

Læs mere

Kodekatalog til indberetning af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske ydelser til Sundhedsstyrelsen

Kodekatalog til indberetning af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske ydelser til Sundhedsstyrelsen Kodekatalog til indberetning af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske ydelser til Sundhedsstyrelsen 1. januar 2009 5. udgave Kodekatalog til indberetning af fysioterapeutiske og ergoterapeutiske ydelser

Læs mere

Kodekatalog til indberetning af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske ydelser til Statens serum institut. 6. udgave September 2015

Kodekatalog til indberetning af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske ydelser til Statens serum institut. 6. udgave September 2015 Kodekatalog til indberetning af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske ydelser til Statens serum institut 6. udgave September 2015 SKSkode Kodekatalog til indberetning af fysioterapeutiske og ergoterapeutiske

Læs mere

Vejledning i brug af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske SKS-koder. Specialiseret ambulant genoptræning. Genoptræning under indlæggelse

Vejledning i brug af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske SKS-koder. Specialiseret ambulant genoptræning. Genoptræning under indlæggelse Vejledning i brug af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske SKS-koder Specialiseret ambulant genoptræning Genoptræning under indlæggelse Region Nordjylland 1 Indledning Kommunerne er forpligtede til at

Læs mere

Kodebog: Specialiseret ambulant genoptræning Genoptræning under indlæggelse Region Midtjylland

Kodebog: Specialiseret ambulant genoptræning Genoptræning under indlæggelse Region Midtjylland januar 2011 Kodebog: Specialiseret ambulant genoptræning Genoptræning under indlæggelse Region Midtjylland januar 2011 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING... 3 SPECIALISERET AMBULANT GENOPTRÆNING... 4 ACL-

Læs mere

Kodebog: Specialiseret ambulant genoptræning Genoptræning under indlæggelse Region Midtjylland

Kodebog: Specialiseret ambulant genoptræning Genoptræning under indlæggelse Region Midtjylland februar 2010 Kodebog: Specialiseret ambulant genoptræning Genoptræning under indlæggelse Region Midtjylland februar 2010 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING... 3 SPECIALISERET AMBULANT GENOPTRÆNING... 4 ACL-

Læs mere

INDSATSER TIL VISITERING VISITERET TID IALT: KAN INDEHOLDE:

INDSATSER TIL VISITERING VISITERET TID IALT: KAN INDEHOLDE: INDSATSER TIL VISITERING VISITERET TID IALT: KAN INDEHOLDE: 140 Sundhedsloven 140 UDREDNING, UKOML. 90 min Indsatsen anvendes m.h.p. fastsættelse af hvilke indsatser borgerens træningspotentiale kan opnås

Læs mere

På baggrund af denne sondring udarbejdede repræsentanter for de fysio- og ergoterapeutiske faggrupper en gruppering for genoptræningsydelserne.

På baggrund af denne sondring udarbejdede repræsentanter for de fysio- og ergoterapeutiske faggrupper en gruppering for genoptræningsydelserne. BILAG 7 GRUPPERING OG TAKSTBEREGNING FOR GENOPTRÆ- NINGSYDELSER Resume I rapporten fra den sundhedsfaglige arbejdsgruppe om afgræsning af genoptræningsopgaven fra august 2005 1 er der foretaget en opdeling

Læs mere

Basal neurologisk. 1. okt dec. 2016: Pris pr. pakke: kr. 1. jan dec. 2017: Pris pr. pakke: kr.

Basal neurologisk. 1. okt dec. 2016: Pris pr. pakke: kr. 1. jan dec. 2017: Pris pr. pakke: kr. Basal neurologisk Opstartssamtale Fysio og ergoterapeutisk undersøgelse evt. instruktion i øvelser ved fysio- el. ergoterapeut. Individuel træning Ergoterapeutisk intervention i eget hjem, fx ADL, kognitiv

Læs mere

Afgrænsning af genoptræningsopgaven vs. behandling / træning Rapport fra en sundhedsfaglig arbejdsgruppe.

Afgrænsning af genoptræningsopgaven vs. behandling / træning Rapport fra en sundhedsfaglig arbejdsgruppe. Bilag 07_170306B Rapport om afgræsning af genoptræningsopgaven Afgrænsning af genoptræningsopgaven vs. behandling / træning Rapport fra en sundhedsfaglig arbejdsgruppe. 1. Indledning og baggrund: Folketinget

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning (Fysisk, psykisk og socialt)

Kvalitetsstandard for genoptræning (Fysisk, psykisk og socialt) Kvalitetsstandard for genoptræning (Fysisk, psykisk og socialt) Område Lovgrundlag Social afdelingen Træning,- og hjælpemiddels afd. Spodsbjergvej 129 A 5900 Rudkøbing Loven om Social Service 86 stk. 1:

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt)

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Lovgrundlag Modtager af indsatsområdet Formål Retningsgivende mål Hvad indeholder indsatsområdet Lov om Social Service december

Læs mere

Ældre & Sundhed Kvalitetsstandard for genoptræning

Ældre & Sundhed Kvalitetsstandard for genoptræning Ældre & Sundhed Kvalitetsstandard for genoptræning 1 Kvalitetsstandard for genoptræning Område Lovgrundlag Ældre & Sundhed Træning,- og hjælpemiddels afd. Spodsbjergvej 129 A 5900 Rudkøbing Loven om Social

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Voksenservice 1. Overordnet lovgrundlag Genoptræning efter Sundhedslovens 1.1 Formål med lovgivningedigheder og klare dig lige så godt som tidligere

Læs mere

Sundheds- og ældreafdelingen GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING I FURESØ KOMMUNE 2010

Sundheds- og ældreafdelingen GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING I FURESØ KOMMUNE 2010 Sundheds- og ældreafdelingen GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING I FURESØ KOMMUNE 2010 VELKOMMEN TIL FURESØ KOMMUNES KVALITETSSTANDARDER FOR TRÆNING - 2010 FORORD I det følgende beskrives det aktuelle

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Træning. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Træning Omsorg og Sundhed Godkendt af Social- og Forebyggelsesudvalget 17. januar 2017 Genoptræning efter Lov om Social Service 86 stk. 1 Lovgrundlag for Lov om Social Service 86, stk.

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 Kvalitetsstandard Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 1.2 Politiske målsætninger

Læs mere

YDELSESKATALOG TRÆNING

YDELSESKATALOG TRÆNING YDELSESKATALOG TRÆNING Myndighedsafdelingen /CS Red. foreløbig udkast marts 2014 1 Ydelseskatalog vedr. træning (SUL 140 og SEL 86) Forord Mål med ydelseskatalog - At dokumentere ydelser og forventet ressourceanvendelse

Læs mere

ViTSi Konference Den siddende stilling i kørestol blandt børn og voksne med Cerebral Parese

ViTSi Konference Den siddende stilling i kørestol blandt børn og voksne med Cerebral Parese ViTSi Konference Den siddende stilling i kørestol blandt børn og voksne med Cerebral Parese Odense den 27.08.2012 Susanne Hygum Sørensen Helle Mätzke Rasmussen Program Implementering i Danmark Ændring

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Etiske regler. Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi:

Etiske regler. Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi: Etiske regler 0,00 Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi: Under henvisning til straffelovens paragraf 264a-d omhandlende privatlivets

Læs mere

Social og Sundhed. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune. Maj 2016

Social og Sundhed. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune. Maj 2016 Social og Sundhed Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune Maj 2016 Baggrund Genoptræningsområdet i Morsø Kommune er organiseret i Sundhedsafdelingen og har udgangspunkt

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Fredensborg Kommune Ældre og Omsorg 7 Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2018 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning* til

Læs mere

Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning. Træning og behandling hos private terapeuter

Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning. Træning og behandling hos private terapeuter Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning Træning og behandling hos private terapeuter Marts 2010 Kommunal genoptræning efter sygehusindlæggelse Langeland Kommunes fysio- og ergoterapeuter varetager

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015

Kvalitetsstandard 2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 07/10-2014 Kvalitetsstandard 2015 Genoptræning efter sundhedslovens 140 uden for det 3-kommunale samarbejde Albertslund Kommune 1 Indhold Forord 3 Mål for genoptræning

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 1 Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning,

Kvalitetsstandarder for genoptræning, Kvalitetsstandarder for genoptræning, vedligeholdende træning og rehabilitering i Furesø Kommune - 2015 Kvalitetsstandarder for genoptræning, vedligeholdende træning og rehabilitering i Furesø Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Servicelovens 86 stk. 1 og Sundhedslovens 140 på Morsø Afklaringscenter

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Servicelovens 86 stk. 1 og Sundhedslovens 140 på Morsø Afklaringscenter S o c i a l o g S u n d h e d Kvalitetsstandard Genoptræning efter Servicelovens 86 stk. 1 og Sundhedslovens 140 på Morsø Afklaringscenter August 2014 Baggrund Kvalitetsstandarden tjener det formål at

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: 02.01.2014 Sagsid.: Elel Version nr.: Kvalitetsstandard for genoptræning Område Sundhed og handicap Træning, Aktivitet og Rehabilitering.

Læs mere

Undersøgelse og vurdering

Undersøgelse og vurdering Undersøgelse og vurdering gruppe Voksne med særlige behov med ønske om vurdering af behovet for fysioterapeutisk/ergoterapeutisk behandling. En vurdering af behovet for terapeutisk behandling. fire-ti

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning

Kvalitetsstandard for Genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Genoptræning Serviceloven 86 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af erhvervet hjerneskade, herunder apopleksi

Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af erhvervet hjerneskade, herunder apopleksi Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af erhvervet hjerneskade, herunder apopleksi Anbefalinger og evidens: En forklaring af de anvendte symboler Foran anbefalingerne

Læs mere

Kodekatalog til indberetning af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske ydelser til Sundhedsstyrelsen

Kodekatalog til indberetning af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske ydelser til Sundhedsstyrelsen Kodekatalog til indberetning af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske ydelser til Sundhedsstyrelsen 1. januar 2009 5. udgave Kodekatalog til indberetning af fysioterapeutiske og ergoterapeutiske ydelser

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Ældreområdet, 1. april 2011 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2011 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning - formålet med kvalitetsstandarder

Læs mere

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kvalitetsstandard Lov om Social Service 86 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1. Overordnede rammer 1.1. Formål med lovgivningen Genoptræning

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2016 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning* til

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015

Kvalitetsstandard 2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 07/10-2014 Kvalitetsstandard 2015 Genoptræning efter serviceloven ( 86, stk. 1) ALBERTSLUND KOMMUNE 1 Formål med kvalitetsstandarden Albertslund Kommune skal mindst

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 21 Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2016 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning*

Læs mere

1. Overordnede rammer Vedligeholdende træning 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 2

1. Overordnede rammer Vedligeholdende træning 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 2 Kvalitetsstandard Vedligeholdende 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Vedligeholdende 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 2 1.2 Politiske målsætninger Formålet med et stilbud er at forbedre

Læs mere

Kvalitetsstandard 86. Genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens 86

Kvalitetsstandard 86. Genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens 86 Kvalitetsstandard 86 Genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens 86 1. Hvad er ydelsens Servicelovens 86, stk. 1 og stk. 2 Borgeren udfylder og underskriver et ansøgningsskema.

Læs mere

Hvilke koder KAN anvendes?

Hvilke koder KAN anvendes? FORORD I forbindelse med etableringen af Region Hovedstaden blev regionen opmærksom på at hospitalerne har forskellig kodningspraksis på fysio- og ergoterapiområdet både ambulant og under indlæggelse.

Læs mere

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren 1. Kontraktens parter Denne kontrakts parter er Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren Nordfyns Kommune (i det følgende benævnt kommunen) og Søndersø fysioterapi I/S Bogense Fysioterapi Otterup

Læs mere

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI Ergoterapi og fysioterapi, august 2012 Psykiatrisk Center Hvidovre Brøndbyøstervej 160 2605 Brøndby Psykiatrisk Center Hvidovre Psykiatrisk Center Hvidovre 2 Indledning På Psykiatrisk

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning efter lov om Social Service Genoptræning efter Sundhedsloven Godkendt i Socialudvalget d. 6. marts 2017-1 - Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning

Kvalitetsstandard for Genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 17 Kvalitetsstandard for Genoptræning Serviceloven 86.stk 1 2016 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Nørre Voldgade 90 1358 København K Telefon 33 41 47 60 www.danskepatienter.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K 27. maj 2009 jl@danskepatienter.dk Vedrørende

Læs mere

Model for fysioterapeutens arbejdsjournal

Model for fysioterapeutens arbejdsjournal J. nr. 6.2.6 FIA_30-09-09 los/ebo Model for fysioterapeutens arbejdsjournal Fysioterapeutuddannelsen i Århus Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Gældende fra september 2009 1 Model for

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Servicelovens 86 i Morsø Kommune

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Servicelovens 86 i Morsø Kommune Kvalitetsstandard Genoptræning efter Servicelovens 86 i Morsø Kommune Baggrund Træningsområdet i Morsø kommune er organiseret i Sundhedsafdelingen og har udgangspunkt fra Sundhedscenter Limfjorden. Områdets

Læs mere

Muskelundersøgelsen er en delundersøgelse af hele den fysioterapeutiske undersøgelse.

Muskelundersøgelsen er en delundersøgelse af hele den fysioterapeutiske undersøgelse. Johansen og Anja David Greve Muskelundersøgelsen er en delundersøgelse af hele den fysioterapeutiske undersøgelse. Anamnese Funktionsundersøgelse Delundersøgelse Johansen og Anja David Greve Muskelundersøgelsen

Læs mere

Gentofte Kommune 2015

Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Rehabilitering, genoptræning samt forebyggende og vedligeholdende træning i Tranehavens regi Gentofte Kommune 2015 Godkendt på Socialudvalgets møde den 8. januar 2015 0 1. INDLEDNING...

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese

Fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese Fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese Anbefalinger og evidens: En forklaring af de anvendte symboler Foran anbefalingerne i de kliniske retningslinjer

Læs mere

Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose

Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose 1 Anbefalinger og evidens: En forklaring af de anvendte symboler Foran anbefalingerne i de kliniske retningslinjer

Læs mere

Dato. Dato. X Genoptræning Specialiseret genoptræning E Gentræning efter instruks fra sygehus

Dato. Dato. X Genoptræning Specialiseret genoptræning E Gentræning efter instruks fra sygehus Sendes til kommune/sygehus Personoplysninger Personnummer, navn, adresse og evt. telefonnummer Praktiske oplysninger F.eks. andet sprog end dansk, kørestol, handicaps, anden indkaldelsesadresse, særlige

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2014 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen

Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen Danske Fysioterapeuter har med interesse læst rapporten om evalueringen af

Læs mere

Artikler. Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv

Artikler. Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv Page 1 of 10 Artikler 48 artikler. Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv ydelse (fortsat) Generel definition: se ydelse ydelse Generel definition: tjeneste, genstand eller

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008. Lov om Social Service 86. Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning

KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008. Lov om Social Service 86. Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning 1 Kvalitetsstandard for træning Indhold Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk.1 og 2 86

Læs mere

MONITORERING AF GENOP- TRÆNINGSOMRÅDET

MONITORERING AF GENOP- TRÆNINGSOMRÅDET Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 395 Offentligt MONITORERING AF GENOP- TRÆNINGSOMRÅDET KL Danske Regioner Sundhedsstyrelsen Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Maj 2008 Kolofon Monitorering

Læs mere

Træning. Ydelsestype Træning (10) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 86 Serviceloven 86, stk. 2

Træning. Ydelsestype Træning (10) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 86 Serviceloven 86, stk. 2 Ydelsestype (10) Ydelsens Serviceloven 86 Serviceloven 86, stk. 2 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere

Praksisplan for Fysioterapi. Region Nordjylland 2015-2018

Praksisplan for Fysioterapi. Region Nordjylland 2015-2018 Praksisplan for Fysioterapi Region Nordjylland 2015-2018 Praksisplan for Fysioterapi 2015-2018 Indledning... 3 Resumé... 5 Anbefalinger... 8 Begreber... 10 1 Fysioterapi med offentligt tilskud... 12 Fysioterapeutisk

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

Kvalitetsstandard for Træning

Kvalitetsstandard for Træning Kvalitetsstandard for Træning Lovgrundlag...3 Formålet med træning efter Serviceloven...3 Vurdering og visitering...3 Visitation... 3 Telefonnr. og telfontider til visitationen... 3 Din egen vurdering

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning 2010

Kvalitetsstandard for genoptræning 2010 Kvalitetsstandard for genoptræning 2010 Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: 26.10 2010 Sagsid.: Elel Version nr.: [Version nr. 2] Kvalitetsstandard for genoptræning Område Sundhed og handicap Træning,

Læs mere

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Ved ændring

Læs mere

Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning

Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning Serviceloven 86 stk. 2 2015 Indledning Fredensborg Kommune yder vedligeholdelsestræning* til kommunens pensionister.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011.

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011. Revisionen af snitfladekataloget er gennemført i 2011, af Arbejdsgruppen: Marianne Thomsen, Sydvestjysk Sygehus. Marianne Bjerg, Odense Universitetshospital. Niels Espensen, OUH Svendborg. Anne Mette Dalgaard,

Læs mere

Fysio- og ergoterapi Skoleåret 2015-2016

Fysio- og ergoterapi Skoleåret 2015-2016 Fysio- og ergoterapi Skoleåret 2015-2016 Velkommen til UUC Maglemosens fysio- og ergoterapi Vi er et team bestående af fysioterapeuter samt en ergoterapeut med speciale indenfor terapeutiske tilbud til

Læs mere

Center for Social & Sundhed træning i Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning i Furesø Kommune Kkkkvalitet15

Center for Social & Sundhed træning i Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning i Furesø Kommune Kkkkvalitet15 Center for Social & Sundhed træning i Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning i Furesø Kommune - 2015 20Kkkkvalitet15 VELKOMMEN TIL FURESØ KOMMUNES KVALITETSSTANDARDER FOR TRÆNING

Læs mere

Målgruppebeskrivelse NyBo Døgn

Målgruppebeskrivelse NyBo Døgn Haderslev Kommune September 2015 Målgruppebeskrivelse NyBo Døgn Målgruppen er borgere i alderen 18-65 år, som har erhvervet en hjerneskade som følge af: Blødning eller blodprop i hjernen Hovedtraume Betændelse

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN Stifinder Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN August 2015 Stifinderen beskriver samarbejdet om genoptræningsforløb med udgangspunkt i de muligheder, lovgivningen

Læs mere

Henvisning af patienter til genoptræning

Henvisning af patienter til genoptræning Henvisning af patienter til genoptræning Hvilke patienter har gavn af et ophold på Montebello, og hvad kan vi tilbyde? Indhold Montebellos tilbud... 5 Om Montebello... 6 Plejens og behandlingens udgangspunkt...

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lov om Sundhedsloven 140

Ydelseskatalog for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lov om Sundhedsloven 140 Ydelseskatalog for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lov om Sundhedsloven 140 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning efter udskrivning fra sygehus Indledning

Læs mere

Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud: Beregningsregler Udarbejdet af den kliniske epidemiolog

Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud: Beregningsregler Udarbejdet af den kliniske epidemiolog Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud: Beregningsregler Udarbejdet af den kliniske epidemiolog Nr. Indikatorområde Indikator Nævner Tæller Ekskluderede patienter Uoplyst 1 Præoperativ optimering

Læs mere

Tr1-pakken (Genoptræning) Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter:

Tr1-pakken (Genoptræning) Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 13.12.2016 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.4.1 GENOPTRÆNING (TR1-PAKKE) Hvem kan få genoptræning Typisk ældre borgere, der har potentiale for helt

Læs mere

Side 1 af 6 20 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv ydelse Generel definition: tjeneste, genstand eller beløb, der gives eller modtages En ydelse på socialområdet

Læs mere

Får hjælp til selvhjælp. Bliver mindre afhængig af andres hjælp

Får hjælp til selvhjælp. Bliver mindre afhængig af andres hjælp Kvalitetsstandard Vedligeholdende 1. januar 2014 1. Overordnede rammer Vedligeholdende 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 2 1.2 Politiske målsætninger Formålet med et stilbud er at forbedre

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1.b Genoptræning. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1.b Genoptræning. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune. Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 1.b Genoptræning Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004

Læs mere

Notat. Forord Generelle oplysninger

Notat. Forord Generelle oplysninger Sundhedsafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4650 Fax +45 8888 5501 Lis.Huge@middelfart.dk Notat

Læs mere

Henvisning til fysioterapi

Henvisning til fysioterapi Samarbejdet med fysioterapeuten begrænser sig for nogle af os til en henvisning med et journalnotat, hvoraf det fremgår, hvad patienten fejler, og hvilken behandling der ønskes. Forfatterne har en række

Læs mere

TRÆNING & AKTIVITET BALLERUP KOMMUNE 2011

TRÆNING & AKTIVITET BALLERUP KOMMUNE 2011 TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGHJEM OG SAMVÆRSGRUPPER AKTIVITETSTILBUD HJEMMEVEJLEDNING YNGRE SENHJERNESKADEDE BALLERUP KOMMUNE 2011 VELKOMMEN

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 2 Genoptræning. Tårnby dok.nr

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 2 Genoptræning. Tårnby dok.nr Dragør Kommune Tårnby Kommune. Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 2 Genoptræning Tårnby dok.nr. 2024239 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004 en aftale om forpligtende

Læs mere

Godkendelsesmateriale. Træning

Godkendelsesmateriale. Træning Godkendelsesmateriale Træning 1. Indledning... 3 2. Godkendelsesprocedure... 3 2.1. Hvad kan der søges godkendelse til... 3 2.2. Godkendelsesform og bindingsperiode... 4 2.3. Kontraktgrundlag og aftaleperiode...

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86, stk.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86, stk. Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86, stk. 1 1 Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune Lovgrundlag

Læs mere

Valg af siddehjælpemiddel Del 2 Skemaet bygger på Den canadiske Model som metode i hjælpemiddelformidling

Valg af siddehjælpemiddel Del 2 Skemaet bygger på Den canadiske Model som metode i hjælpemiddelformidling Valg af siddehjælpemiddel Del 2 Skemaet bygger på Den canadiske Model som metode i hjælpemiddelformidling Brugernavn: Påbegyndt dato: Afsluttet dato: CPR.: Udfyldt af: 4. analyse H. Opsummering af relevante

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning

Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning Træningscenter Øst og Vest Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning 1/15 Genoptræning efter Sundhedsloven 140 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Sundhedsloven Sundhedsloven

Læs mere

2. Opgaver som fysioterapeuten kan varetage for lægen- opdelt i afgrænsede grupper af patienter. Kompetencer på det muskuloskeletale område

2. Opgaver som fysioterapeuten kan varetage for lægen- opdelt i afgrænsede grupper af patienter. Kompetencer på det muskuloskeletale område Notat Danske Fysioterapeuter Til: Cc: Opgavebeskrivelse og kompetenceprofil- For fysioterapeuter ansat som hjælpepersonale i lægepraksis Dato: 7. april 2015 Kontaktperson: Gurli Petersen 1. Baggrund 2.

Læs mere

ydelse befordring behandling dagaflastning 1 af :49 Artikler 20 artikler. Dansk:

ydelse befordring behandling dagaflastning 1 af :49 Artikler 20 artikler. Dansk: 1 af 6 15-01-2015 13:49 Artikler 20 artikler. ydelse tjeneste, genstand eller beløb, der gives eller modtages En ydelse på socialområdet kan i visse tilfælde også bestå af et tvangsmæssigt tiltag, som

Læs mere

GMFCS og GMFM. - Planlægning og evaluering af indsatser

GMFCS og GMFM. - Planlægning og evaluering af indsatser GMFCS og GMFM - Planlægning og evaluering af indsatser Lene Bruun - Fagforum for Børnefysioterapi Kirsten Nordbye-Nielsen - CPOP Helle Mätzke Rasmussen - CPOP Hvor mange er fysioterapeut for et eller flere

Læs mere