Vejledning. til ydelsesbeskrivelsen i Overenskomst om almindelig fysioterapi og Overenskomst om vederlagsfri fysioterapi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning. til ydelsesbeskrivelsen i Overenskomst om almindelig fysioterapi og Overenskomst om vederlagsfri fysioterapi"

Transkript

1 Vejledning til ydelsesbeskrivelsen i Overenskomst om almindelig fysioterapi og Overenskomst om vederlagsfri fysioterapi Indledning Alle fysioterapeuter skal inden udgangen af 2012 overgå til registrering af ydelseskoder, som muliggør dannelse af statistik på SKS-koder. Den tidligere ydelsesbeskrivelse i bilag 1 i overenskomsterne om fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi er blevet erstattet af et nyt bilag med nye koder og beskrivelser for ydelsesformerne. Fysioterapeuterne skal fortsat kode 4-cifrede numre. De tidligere 11 numre (1010 til1020) erstattes af 22 nye numre (1021 til 1042). Numrene kan oversættes til SKS-koder. Baggrund I overenskomstaftalen i 2008 blev det aftalt, at ydelsesbeskrivelsen skulle moderniseres og at der skulle indføres SKS koder med henblik på ensartet registrering i sundhedssektoren. Fagligt udvalg fik til opgave at udarbejde en oversættelse af den daværende ydelsesbeskrivelse til SKS koder. Der blev nedsat en arbejdsgruppe under Fagligt udvalg. Arbejdsgruppen bestod af praktiserende fysioterapeuter og en repræsentant fra Sundhedsstyrelsen. Arbejdsgruppens opgave var således at tolke den gamle ydelsesbeskrivelse og oversætte ydelserne til SKS koder og beskrivelser heraf. Formål Formålet med at indføre SKS koder i praksissektoren er, at alle i sundhedsvæsenet koder med de samme koder og dermed også benytter de samme ydelsesbeskrivelser og tolkninger. Det sikrer, at der kan skabes statistik og dermed en større grad af sammenlignelighed mellem forskellige sektorer. Ydelsesbeskrivelsen er ændret- ydelserne er de samme SKS koder benyttes af alle faggrupper og ikke kun fysioterapeuter. Der er derfor ikke en entydig sammenhæng mellem SKS koder og hvem der kan give pågældende behandling/intervention. Benævnelsen af ydelsen og beskrivelserne af ydelserne er ændret jævnfør SKS kodekataloget. Nogle ydelser har fået andre benævnelser, eksempelvis hedder Neurofysioterapi nu Neuromuskulær bevægelsesterapi. Information og vejledning er blevet oversat til Generelle pædagogiske interventioner, fordi denne kode indeholder beskrivelsen om, at ydelsens hovedformål er at give systematisk information, viden og vejledning af patienten. IT firmaerne er blevet bedt om at ændre det således, at information og vejledning vil komme til at stå i parentes, så det fremgår af ydelsesoversigten i IT systemerne og i fakturaen til patienten. Nogle ydelser har fået flere og mere nuancerede registreringsmuligheder. Det er vurderet, at Apparaturbehandling af lidelser i bevægeapparatet ikke var dækkende for hvad der i den tidligere

2 ydelsesbeskrivelse fremgik under Apparaturbehandling. Behandling med apparatur kan derfor registreres i enten Apparaturbehandling af lidelser i bevægeapparatet eller Nervestimulation, blokade og smertebehandling eller Inkontinensbehandling. Nervestimulation, blokade og smertebehandling er valgt som kode til registrering fordi koden skal bruges når interventionen er målrettet direkte smertelindring, inklusive smertebehandling ved anvendelse af apparatur. Koden Inkontinensbehandling skal benyttes, hvor der benyttes elstimulation til bækkenbunden. Nogle ydelser fremgår ikke mere- men er stadig dækket af sygesikringen. I den gamle ydelsesbeskrivelse fremgik ultralyd, som ydelse. Det gør den ikke mere. Dette skyldes at SKS kodedatabasen er bygget som et træ med grene. Ydelsen ultralyd fremgår af en gren under Apparaturbehandling af lidelser i bevægelsesapparatet - Mekanisk terapi - Ultralyd (se SKS browser: Tidligere og nye ydelseskoder/numre Fysioterapeutisk undersøgelse Ydelsen udføres ved fysioterapeutens første kontakt med patienten i relation til den aktuelle lidelse. Formålet er at få en funktionsdiagnose som udgangspunkt for en målrettet og effektiv behandlingsindsats. Ydelsen danner baggrund for tilrettelæggelsen og evalueringen af behandlingen. Ydelsen kan gentages i behandlingsforløbet hvis der sker væsentlige ændringer i pateintens tilstand. Fysioterapeutisk vurdering eller undersøgelse (1021) (SKS:ZZ5049) Undersøgelse og vurdering, herunder også optagelse af anamnese i forbindelse med førstegangsundersøgelse samt almene test. Man skal ikke bruge denne kode når der er tale om den almene vurdering der foretages i forbindelse med hver behandlings/træningsseance. Information og vejledning (1011) Generelle pædagogiske interventioner (1022) (SKS:BVD)

3 Ydelsen danner grundlag for patientens forståelse af sygdommen og motivation for aktiv deltagelse og samarbejde. Information om sygdoms- og smertemekanismer samt smerteadfærd ud fra resultaterne af undersøgelsen. Oplysning om den valgte behandlingsstrategi og behandlingsplanlægning samt fastsættelse af mål for behandlingen i relation til smertelindring og/eller forbedret funktionsniveau senere i forløbet evaluering af målene. Rådgivning om egenindsats, hensigtsmæssig aktivitetsniveau og livsstilsændringer. Vejledning om forebyggelse af tilbagefald og om helbredsfremmende tiltag. Drøftelse af forventelige reaktioner på behandlingen, samt forventninger til forløbet. Denne ydelse kan gentages efter behov i behandlingen. Vejledning, instruktion undervisning og rådgivning af patient - Motivering af patient - Afledning af patient - Supervisering af patient - Oplæring af pårørende - Rådgivning af pårørende - Rådgivning af anden behandler Bruges når ydelsens hovedindhold er af pædagogisk art. Ydelser, hvor hovedformålet er at give systematisk information, viden og vejledning af patient. Og/eller pårørende Kombineres ofte med en anden kode, som f.eks. - BTP (1023) ved ADL-problemer, - BRA (1024) ved træning med relation til kognitive og intellektuelle funktioner - BTS (1025) ved erhvervsaktivitet - BLD (1033) ved skinnebehandling Rådgivning, der er målrettet forebyggelse, registreres under BQF (1026). Færdighedstræning i forbindelse med daglig livsførelse (1023) (SKS:BTP) - Indøvning af basale færdigheder - Kompensationstræning ved basale færdigheder - Vedligeholdelse af basale færdigheder - Indøvning af udadvendte aktiviteter - Kompensation for tabt funktion i forbindelse med udadvendte aktiviteter - Træning af problemløsning i forbindelse med daglig livsførelse Koden dækker kontekstspecifik ADL træning. Anvendes, når der er tale om en hel træningsseance, hvor man f.eks. tager et bad, klæder sig på, laver et måltid mad o. lign. Eksempelvis: - PADL-træning - Spisetræning - ADL-træning f.eks. i køkken, når målet er at lave mad - Træning af andre ønskede færdigheder eks: skrive på computer, fritidsaktiviteter, når målet er disse aktiviteter - Afprøvning af hjælpemidler mhp. at løse ADLproblemer, når af-prøvningen foregår i forbindelse med en bade- og påklædnings-træning Afprøvning af ledaflastende/ergonomiske principper m.h.p. at af-hjælpe ADL-problemer, når det foregår i forbindelse med f.eks. fremstilling af et måltid mad. Når der er tale om afprøvning af delaktiviteter, som er trukket ud af en større sammenhæng, benyttes BLNR (1030). BTP (1023) anvendes endvidere ved ergonomisk vejledning, når rådgivningen er rettet mod patientens/borgerens hjem.

4 Adskillelsen mellem BRA (1024) og BTP (1023) er, om ydelsen primært målretter sig kognitive og intellektuelle funktioner (her skal registreres BRA), eller om man målretter sig færdighedstræ-ning (her skal registreres BTP). Træning med relation til kognitive og intellektuelle funktioner (1024) (SKS:BRA) Aktivitetstræning af initiativ Aktivitetstræning af hukommelse Aktivitetstræning af koncentration Aktivitetstræning af struktureringsevne Aktivitetstræning af kropsopfattelse Aktivitetstræning af sprog Aktivitetstræning af rumopfattelse Aktivitetstræning af perception og gnose Aktivitetstræning af praksi Træning hvor hovedformålet er at forbedre kognitive eller intellek-tuelle funktioner herunder problemløsning uanset valg af akti-vitet. Eksempelvis: Spil, ADL-træning, skrivebordsopgaver. Hvis ydelsen primært målretter sig kognitive og intellektuelle funktioner registreres BRA (1024). Hvis ydelsen målretter sig fær-dighedstræning registreres BTP (1023 ).

5 Rådgivning vedrørende erhvervsaktivitet (1025) (SKS: BTS) Rådgivning vedrørende fremtidigt erhverv Rådgivning vedrørende individuel forebyggelse i forbindelse med arbejde Rådgivning vedrørende bevarelse af tilknytning til arbejds-markedet Rådgivning og vejledning vedrørende patientens/borgerens erhvervsaktivitet, herunder også afprøvning af hjælpemidler mv. Definition af erhvervsaktivitet: Lønarbejde, særlige erhvervsmæssige tiltag f.eks. flex eller skå-nejob og frivilligt arbejde. Desuden skole og uddannelsesområ-det. Ofte registreres samtidig en anden kode: BTP (1023) /BTNB (1034) - når indgangsvinklen er løsning af ADL-problemer i forhold til erhverv BVD (1022) - når indgangsvinklen primært er forebyggelse og ydelsen indeholder egentlig teoretisk undervisning. Afgrænsning: Koden BTS anvendes kun når vejledningen er rettet direkte mod erhverv og omfatter praktisk afprøvning. Vejledning rettet mod hjemmet vil oftest indgå i en færdighedstræning og registreres under BTP. Forebyggelsessamtaler og særlige forebyggelsesinterventioner (1026) (SKS:BQF) Forebyggelsessamtaler vedrørende én risikoadfærd Forebyggelsesinterventioner vedrørende én risikoadfærd Koden anvendes for ydelser der er målrettet forebyggelse, her-under rådgivning og interventioner vedrørende alkohol, rygning, fysisk aktivitet, psykosociale forhold og anden risikoadfærd. Biomekanisk bevægeterapi (1012) Biomekanisk bevægelsesterapi (1027) (SKS:BLNA) Nedsat bevægelseskapacitet grundet dysfunktioner i muskel-/skelet-systemet - Styrketræning - Udholdenhedstræning - Konditionstræning - Mobilitetstræning - Cirkulationsbefordrende øvelser - Strækninger Træning der har vedligeholdelse eller øgning af kondition, styrke eller bevægelighed som mål. - Konditionstræning til øgning af aerobe kapacitet - Mobilitetstræning ved aktiv øgning af bevægelighed - Strækninger ved aktiv udspænding af væv - Styrketræning til øgning af maksimal muskelkraft - Udholdenhedstræning til øgning af muskulær udholdenhed - Cirkulationsbefordrende øvelser Vedligeholdelsestræning ved immobilisering. Venepumpeterapi registreres under BMFF0 (1036) Intervention i relation til mavetarmkanalen ikke

6 klassificeret andetsteds (1028) (BIXY) Colonmassage Bækkenbundstræning i relation til anale dysfunktioner Behandling og træning af bækkenbund i relation til anale funktioner Neurofysioterapi (1013) Nedsat bevægelseskapacitet grundet dysfunktioner i det neuromotoriske system - Grundmotorisk træning af basisfunktioner - Træning af posturalitet og balance - Kontrakturprofylakse - Koordinationstræning - Tonusregulering - Sanseintegrationstræning Neuromuskulær bevægelsesterapi (1029)(BLNC) Træning målrettet neurologiske problemstillinger herunder også træning af børn under udvikling med behov for stimulation. Med henblik på behov for træning af posturalitet og balance, facilitering til aktivitet, kognition, kontrakturprofylakse, motorisk kontrol, tonus regulering. - Grundmotorisk træning af basisfunktioner - Træning af posturalitet og balance - Neurofysioterapi med henblik på facilitering - Neurofysioterapi med henblik på kognition - Kontrakturprofylakse ved neurofysioterapi - Koordinationstræning - Neurofysioterapi med henblik på motorisk kontrol - Tonusregulering ved neurofysioterapi Aktivitetstræning af fysisk funktion (1030) (SKS:BLNR) - Træning/stimulering af generel fysisk funktion ved aktivitet -Vedligeholdelse af generel fysisk funktion ved aktivitet - Sanseintegrationstræning ved aktivitet - Sansetræning ved aktivitet - Tonusnormalisering ved aktivitet - Balancetræning ved siddende, stående og gående stilling ved aktivitet - Træning i ledbevægelighed ved aktivitet - Arvævsbehandling ved aktivitet - Kontrakturbehandling - Krafttræning ved aktivitet - Udholdenhedstræning ved aktivitet -Koordinationstræning ved aktivitet Koden bruges ved som om eller kunstige aktiviteter. F.eks. boldspil eller manuelle aktiviteter, der bruges for at træne en specifik funktion. Funktionstræning, hvor der trænes med aktivitet. I forbindelse med aktivitetstræning af fysisk funktion, hvor formålet også er en del af en færdighedstræning, registreres også BTP (1023). Psykomotorisk bevægelsesterapi (1014) Psykomotorisk bevægelsesterapi (1031) (SKS:BRD)

7 Nedsat bevægelseskapacitet grundet psykofysiske dysfunktioner - Træning af kropsbevidsthed - Træning af kropslige funktioner - Træning af bevægelsesfærdigheder og handlemuligheder - Manuel terapi med henblik på kropsopfattelse - Træning af kropsbevidsthed - Træning af kropsjeg funktionerne, herunder grounding - Træning af bevægelsesfærdigheder og handlemuligheder - Træning af ekspressivitet - Træning af interaktion og kommunikation ADL-funktionstræning (ADL Activity og Daily Living (1015) Ydelsen gives til bevægelseshæmmede, der har problemer med at udføre dagligdags aktiviteter. - Træning af forflytninger/lejringer, herunder gangtræning - Træning af skulder/arm/hånd funktioner - Træning i brug af hjælpemiddel Funktionstræning (1032) (BTNA) Bruges ved funktionstræning med og uden hjælpemidler Eksempler på fysioterapeutisk funktionstræning: - træning af transfere fra seng til stol - træning af OE med bold - træning af gang med rollator - Træning i funktioner med relation til forflytning - Funktionstræning med relation til lejring - Funktionstræning af overekstremitet - Funktionstræning i brug af hjælpemidler Koden kan ikke anvendes i følgende situationer: - Hvis funktionstræning også omfatter som om aktiviteter registreres BLNR (1030). -Hvis lejring indgår som en del af færdighedstræning registreres kun BTP (1023) Ifm ødem bruges i stedet BMFF0 (1036) -Instruktion i håndøvelsesprogram uden egentlig træning der registreres som BVD(1022) Kompenserende behandling (1016) Ydelsen gives til personer med nedsat - eller Behandling med proteser, ortoser og ortopædisk fodtøj (1033) (SKS:BLD) Træning med proteser, ortoser og ortopædisk fodtøj Behandling med halskrave

8 tabt bevægelsesmæssig funktion. - Tapening/bandagering Vurdering af behov for samt afprøvning og tilpasning af hjælpemiddel Korsetbehandling - Omfatter al træning med proteser til over- og underekstremitet. Kompenserende behandling med hjælpemidler, redskaber og boligændringer (1034)(SKS:BTNB) Fremstilling af hjælpemidler til kompenserende behandling - Tilpasning og afprøvning af hjælpemiddel til kompenserende be-handling - Kompenserende behandling med tilpasset værktøj - Fremstilling af værktøj til kompenserende behandling - Tilpasning og afprøvning af værktøj til kompenserende behand-ling - Planlægning af boligændring med bruger Bruges ved tilpasning og afprøvning af både varige og midlertidige hjælpemidler Herunder: Afprøvning af hjælpemiddel mhp. løsning af aktivitetsproblem (afprøvningen omfatter kun delaktiviteter) Instruktion i brug af hjælpemiddel Udlevering af hjælpemiddel Planlægning af boligændringer og hjælpemidler til hjemmet, når der ikke samtidig sker færdighedstræning Indstilling af bestilte hjælpemidler, når dette er den eneste ydelse patienten/borgeren modtager denne dag Afprøvning af trykaflastende hjælpemidler Specialtilpasninger af hjælpemidler Hvis behandlingen indgår som færdighedstræning, registreres denne som BTP (1023). Det skal understreges, at kommunerne alene registrerer denne kode, når ydelsen gives efter Sundhedsloven (altså ingen registrering af hjælpemiddelformidling efter Serviceloven) Lungefysioterapi (1017) Ydelsen gives til personer med nedsat lungefunktion. - Lungefysioterapi med fokus på vitalkapacitet - Lungefysioterapi ved sekretproblemer - Maskebehandling (pep, peep, cpap) Interventioner ved behandling af respirationslidelser (1035) (SKS:BGF) Lungeterapi og anden respirationsbehandling Lungeterapi inkl. alle former for maskebehandling med formålet at løsne ekspektorat. Ødembehandling (1018) Ødembehandling og ødemprofylakse (1036) (SKS: BMFF0) Kredsløbsforstyrrelser - Ødembehandling ved elevation - Ødembehandling ved kompression og aktivitet

9 - Venepumpeterapi - Lymfødembehandling - Ødembehandling ved manuel terapi Bruges hvis det udgør en væsentlig del af behandlingen. Eksempelvis ved: - Venepumpeterapi - Isbehandling - MEM (Manual Edema Mobilization) - Isotonerhandske Lymfødembehandling (1037) (SKS: BMFF1) - Drænage ved lymfeødembehandling - Hudpleje ved lymfeødembehandling - Bandagering ved lymfeødembehandling Manuel behandling (1019) Ydelsen anvendes som indledende behandling til personer med nedsat bevægefunktion og/eller smerter samt opspændt muskulatur. Ydelsen tager sigte på at normalisere funktion af bløddele og led (forudsætning for bevægelse): - Ledmobilisering /manuel traction - Manipulation - Manuel bløddelsbehandling - Manuel udspændingsbehandling - Neuroreflektorisk behandling, herunder bindevævsmassage. Manuel terapi inklusiv bløddelsbehandling og ledmobilisering (1038) (SKS:BLNG) - Bløddelsbehandling ved manuel terapi - Ledmobilisering - Manipulation af columna og led - Manuel udspændingsbehandling - Neuroreflektorisk behandling Al form for manuel behandling. Apparaturbehandling (1020) Ydelsen tager sigte på at normalisere funktion af bløddele og led (forudsætning for bevægelse): Ydelsesformer: - Mekanisk terapi - Ultralyd, indikation: irritationstilstande i væv, hæmatomer, øde-mer og frakturer. - Vibrationsbehandling, indikation: smerter og forøget muskelto-nus. - Maskinel traktion, indikation: Tegn på rodtryk og intraartikulære irritationstilstande. - Elektroterapi (TENS, transcutan nervestimulation, EMS, elektrisk muskelstimulation, NMS, neuromuskulær stimulation, FES, funktio-nel elstimulation og kombinationselektroterapi) Neural-gier, pareser, inaktivitetsatrofi og spasticitet og smerter i bevæge-apparatet. - Termoterapi (kortbølger, mikrobølger, kolde og varme pakninger). Smerter, ødemer. - Bio-feed-back. Ydelsen anvendes til indøvelse af muskelkontrol ved pareser, inaktivitetsatrofi og muskelspændinger. Apparaturbehandling af lidelser i bevægeapparatet (1039) (SKS:BLNJ) - Elektroterapi - Indøvelse af muskelkontrol ved bio-feedback - Mekanisk terapi - Behandling med trykbandager Ekskl. smertebehandling med apparatur som registreres under smertebehandling (1040) (SKS:BAF) Nervestimulation, blokade og smertebehandling

10 (1040) (SKS: BAF) Smertebehandling ikke klassificeret andetssteds. Bruges når interventionen er målrettet direkte smertelindring. Inkl. smertebehandling ved anvendelse af apparatur. Termoterapi ved lidelser i bevægeapparatet (1041) (SKS:BLNK) - Behandling med ispakninger - Behandling med kolde pakninger - Behandling med varme pakninger - Behandling med paraffinbade Inkontinensbehandling (1042) (SKS:BJFA) - El-stimulationsbehandling ved inkontinens - Træning ved inkontinens Dette omhandler behandling og træning af bækkenbund i relation til urininkontinens. Bækkenbundstræning i forbindelse med almen træning af muskulaturen kodes BLNA (1027) FAKTABOKS Hvad er SKS (Sundhedsvæsenets Klassifikations System)? SKS (Sundhedsvæsenets Klassifikations System) er en samling af internationale, nordiske og danske klassifikationer, der løbende udvikles og vedligeholdes af National Sundheds-it (NSI). SKS bruges primært inden for sygehusvæsenet, bl.a i forbindelse med registrering af sundhedsfaglige ydelse i de patientadministrative systemer og efterfølgende indberetning til Landspatientregistret. SKS er dermed med til at sikre en entydig brug og fortolkning af information. SKS indeholder kliniske og administrative klassifikationer til brug for dokumentation af patienter og sundhedsvæsenets ydelser. I SKS indgår danske udgaver af internationale klassifikationer fx sygdomsklassifikationen, som bygger på WHO s ICD-10, og operationsklassifikationen, baseret på den nordiske NCSP. De nordiske klassifikationer vedligeholdes og tilpasses til nordiske forhold i samarbejde med det nordiske klassifikationscenter. Hvem bruger SKS? Fysioterapeuter og ergoterapeuter på somatiske og psykiatriske sygehuse har fra 2004 været forpligtet til at indberette ydelser til Landspatientregistret (LPR) via SKS kodekataloget.

11 Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen udarbejdede i tæt samarbejde med terapeuter for praksis et kodekatalog over de koder, der er relevante at bruge på terapeutområdet. Dette danner baggrund for terapeuters indberetning af, hvilke ydelser der gives i sygehusregi. Med kommunalreformen er kommunerne ligeledes forpligtet til at indberette deres ydelser. Indberetningen sker til Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI), på linie med den indberetning, som sygehusene foretager til LPR. SKS-kodekataloget danner også på det kommunale område baggrund for hvilke ydelser der gives. SKS kodekatalog udarbejdet særligt til fysio- og ergoterapeuter Sundhedsvæsnets Klassifikationssystem (SKS) indeholder de officielle koder fra alle de forskellige klassifikationer, der anvendes til patientregistrering i det danske sygehusvæsen. Behandlings- og plejeklassifikationen er en del af SKS. SKS kodekataloget for indberetning af ydelser for terapeuter er et uddrag af den fælles behandlings- og plejeklassifikation fra Sundhedsstyrelsen. Klassifikationen er blevet til ved, at de enkelte sundhedsfaglige professioner, herunder bl.a. ergoterapi og fysioterapi har budt ind med, hvilke behandlingsydelser de udøver til patienterne. Koderne er imidlertid ikke monofaglige/fagspecifikke. Det er kun de SKS-koder der er indeholdt i det opdaterede kodekatalog, som Sundhedsstyrelsen har godkendt til brug ved indberetning af fysioterapeutiske ydelser til Landspatientregistret. Den enkelte arbejdsplads kan altså ikke selv beslutte at indberette andre koder, eller give de eksisterende koder nye betydninger. Har man behov for at registrere ydelser på et mere detaljeret niveau eller at registrere en bestemt praksis, kan man tilføje yderligere koder til brug for lokal registrering. OBS: Registrering af SKS koderne i praksissektoren indberettes IKKE til Landspatientregistret.

På baggrund af denne sondring udarbejdede repræsentanter for de fysio- og ergoterapeutiske faggrupper en gruppering for genoptræningsydelserne.

På baggrund af denne sondring udarbejdede repræsentanter for de fysio- og ergoterapeutiske faggrupper en gruppering for genoptræningsydelserne. BILAG 7 GRUPPERING OG TAKSTBEREGNING FOR GENOPTRÆ- NINGSYDELSER Resume I rapporten fra den sundhedsfaglige arbejdsgruppe om afgræsning af genoptræningsopgaven fra august 2005 1 er der foretaget en opdeling

Læs mere

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt)

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Lovgrundlag Modtager af indsatsområdet Formål Retningsgivende mål Hvad indeholder indsatsområdet Lov om Social Service december

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Voksenservice 1. Overordnet lovgrundlag Genoptræning efter Sundhedslovens 1.1 Formål med lovgivningedigheder og klare dig lige så godt som tidligere

Læs mere

Etiske regler. Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi:

Etiske regler. Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi: Etiske regler 0,00 Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi: Under henvisning til straffelovens paragraf 264a-d omhandlende privatlivets

Læs mere

Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning. Træning og behandling hos private terapeuter

Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning. Træning og behandling hos private terapeuter Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning Træning og behandling hos private terapeuter Marts 2010 Kommunal genoptræning efter sygehusindlæggelse Langeland Kommunes fysio- og ergoterapeuter varetager

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Dato. Dato. X Genoptræning Specialiseret genoptræning E Gentræning efter instruks fra sygehus

Dato. Dato. X Genoptræning Specialiseret genoptræning E Gentræning efter instruks fra sygehus Sendes til kommune/sygehus Personoplysninger Personnummer, navn, adresse og evt. telefonnummer Praktiske oplysninger F.eks. andet sprog end dansk, kørestol, handicaps, anden indkaldelsesadresse, særlige

Læs mere

Praksisplan for Fysioterapi. Region Nordjylland 2015-2018

Praksisplan for Fysioterapi. Region Nordjylland 2015-2018 Praksisplan for Fysioterapi Region Nordjylland 2015-2018 Praksisplan for Fysioterapi 2015-2018 Indledning... 3 Resumé... 5 Anbefalinger... 8 Begreber... 10 1 Fysioterapi med offentligt tilskud... 12 Fysioterapeutisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for Træning

Kvalitetsstandard for Træning Kvalitetsstandard for Træning Lovgrundlag...3 Formålet med træning efter Serviceloven...3 Vurdering og visitering...3 Visitation... 3 Telefonnr. og telfontider til visitationen... 3 Din egen vurdering

Læs mere

Henvisning af patienter til genoptræning

Henvisning af patienter til genoptræning Henvisning af patienter til genoptræning Hvilke patienter har gavn af et ophold på Montebello, og hvad kan vi tilbyde? Indhold Montebellos tilbud... 5 Om Montebello... 6 Plejens og behandlingens udgangspunkt...

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren 1. Kontraktens parter Denne kontrakts parter er Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren Nordfyns Kommune (i det følgende benævnt kommunen) og Søndersø fysioterapi I/S Bogense Fysioterapi Otterup

Læs mere

Fysio- og ergoterapi Skoleåret 2015-2016

Fysio- og ergoterapi Skoleåret 2015-2016 Fysio- og ergoterapi Skoleåret 2015-2016 Velkommen til UUC Maglemosens fysio- og ergoterapi Vi er et team bestående af fysioterapeuter samt en ergoterapeut med speciale indenfor terapeutiske tilbud til

Læs mere

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI Ergoterapi og fysioterapi, august 2012 Psykiatrisk Center Hvidovre Brøndbyøstervej 160 2605 Brøndby Psykiatrisk Center Hvidovre Psykiatrisk Center Hvidovre 2 Indledning På Psykiatrisk

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.1.2014

Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.1.2014 Opfølgningsprogram for cerebral parese Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.1.2014 Cpr. nr. - Efternavn Region Fornavn Kommune Dato for vurdering Vurdering er udført af (år måned dag) (Fornavn

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2012 Ældreområdet september 2012. Ikrafttræden januar 2013. 1 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 3 -

Læs mere

værd at vide om ulykker

værd at vide om ulykker PTU arbejder for at skabe ligeværdige vilkår og øget livskvalitet for de over 100.000 danskere, som har alvorlige skader efter en ulykke eller sygdom. Meld dig ind i foreningen på www.ptu.dk/stoet eller

Læs mere

værd at vide om ulykker

værd at vide om ulykker værd at vide om ulykker 2 værd at vide om ulykker Hvad er en ulykke? Over 80.000 danskere har store daglige gener som følge af en alvorlig ulykke. Ulykkerne sker hovedsageligt i hjemmet og i forbindelse

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

TRÆNING & AKTIVITET BALLERUP KOMMUNE 2013

TRÆNING & AKTIVITET BALLERUP KOMMUNE 2013 TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGHJEM OG SAMVÆRSGRUPPER AKTIVITETSTILBUD HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE BALLERUP KOMMUNE 2013 VELKOMMEN

Læs mere

Evaluering af AlterG Efteråret 2014. Aarhus Kommune

Evaluering af AlterG Efteråret 2014. Aarhus Kommune Evaluering af AlterG Efteråret 2014 Aarhus Kommune 1 Indhold Rammerne for projektet:... 3 Baggrunden for projektet:... 3 Personer tilknyttet projektet:... 3 Formål med afprøvningen af AlterG... 3 Målet

Læs mere

SKOVMOSESKOLEN. Hvad kan vi FYSIOTERAPEUTER ERGOTERAPEUTER

SKOVMOSESKOLEN. Hvad kan vi FYSIOTERAPEUTER ERGOTERAPEUTER SKOVMOSESKOLEN Hvad kan vi? FYSIOTERAPEUTER OG ERGOTERAPEUTER FYSIOTERAPI Som fysioterapeuter på Skovmoseskolen vurderer vi elevens bevægelser og motoriske funktionsevne. Børn lærer vigtige færdigheder

Læs mere

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Børneteamet i Center Sundhed har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med særlige

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Audit af individuelle genoptræningsplaner 00 Else Rose Hjortbak Kvalitetskonsulent Februar 00 Indhold Side Resumé...............................................................

Læs mere

Intern audit af terapeutjournal

Intern audit af terapeutjournal Intern audit af terapeutjournal Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Juni 2008 Auditgruppe: Fysioterapeut Marianne Amorsen Ergoterapeut Bente Biehl Fysioterapeut

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

kliniske retningslinjer Klinisk retningslinje for fysioterapi til til patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Danske Fysioterapeuters

kliniske retningslinjer Klinisk retningslinje for fysioterapi til til patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Danske Fysioterapeuters Kliniske retningslinjer Klinisk retningslinje for fysioterapi til til patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Lungesygdom Dette er en kort oversigt over anbefalinger til fysioterapeuter, der Dette

Læs mere

Notat. Forord Generelle oplysninger

Notat. Forord Generelle oplysninger Sundhedsafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4650 Fax +45 8888 5501 Lis.Huge@middelfart.dk Notat

Læs mere

Træningsenheden Aalborg Kommune Retningslinje Hånd- og fingerskader

Træningsenheden Aalborg Kommune Retningslinje Hånd- og fingerskader Træningsenheden Aalborg Kommune Retningslinje Hånd- og fingerskader Retningslinjeansvarlig terapeut Helle Thøgersen Specialeansvarlig leder Lisbet Pagter Fagområde Ergoterapi Målgruppe Ergoterapeuter ved

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Ansøgning om satspulje til kvalificering af træningstilbud til børn og unge med svære handicap

Ansøgning om satspulje til kvalificering af træningstilbud til børn og unge med svære handicap Ansøgning om satspulje til kvalificering af træningstilbud til børn og unge med svære handicap Bilag 1 Projektbeskrivelse Projektet titel: Udvikling af tilbud om tværfaglig og tværsektorielt koordineret

Læs mere

Manual til dokumentation i Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen Århus Sygehus

Manual til dokumentation i Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen Århus Sygehus Manual til dokumentation i Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen Århus Sygehus Udarbejdet november 2006 af dokumentationsgruppen i Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen. Revideret maj 2009 Dokumentationsgruppen

Læs mere

Tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup

Tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup Vederlagsfri fysioterapi Tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup Hvad er vederlagsfri fysioterapi? Vederlagsfri fysioterapi er et gratis tilbud om træning og behandling som betales af den kommune

Læs mere

Omsorgscenter Nordhøj. Frederikssund kommune. hala@frederikssund.dk

Omsorgscenter Nordhøj. Frederikssund kommune. hala@frederikssund.dk Jr. nr.: 4-17-53/6 P-nr.: 1003282764 SST-id: PHJSYN-00002125 Tilsynsførende: Sonja Aasted Ansvarlig embedslæge: Anna Lise Wagner Embedslægeinstitution: Embedslægerne Hovedstaden Besøgsdato: 14. februar

Læs mere

Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk genoptræningsforløbsbeskrivelse for patienter med apopleksi

Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk genoptræningsforløbsbeskrivelse for patienter med apopleksi Sammenhængende genoptræningsforløb på tværs af region og kommune, for borgere og patienter med apopleksi - den 25. marts 2010, Roskilde Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk genoptræningsforløbsbeskrivelse

Læs mere

TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGTILBUD TIL VOKSNE HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE

TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGTILBUD TIL VOKSNE HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGTILBUD TIL VOKSNE HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE BALLERUP KOMMUNE 2015 VELKOMMEN TIL BALLERUP KOMMUNE

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk

Læs mere

Ergoterapeuten i psykiatrien

Ergoterapeuten i psykiatrien Ergoterapeuten i psykiatrien Af Tine Roslev, ergoterapeut på Retspsykiatrisk afsnit R4, Århus Universitetshospital Risskov Ergoterapi Ordet ergoterapi stammer fra det græske ord ergon, der betyder arbejde

Læs mere

Behandlingsredskaber og hjælpemidler

Behandlingsredskaber og hjælpemidler Behandlingsredskaber og hjælpemidler - til fagpersoner på sygehuse, i kommuner og praktiserende speciallæger i Region Syddanmark www.regionsyddanmark.dk Behandlingsredskaber, hjælpemidler og træningsredskaber

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune Jr. nr.: 1-17-140/7 P-nr.: 1003377423 SST-id: PHJSYN-00001085 Tilsynsførende: Karen Marie Dencker Ansvarlig embedslæge: Karen Marie Dencker Embedslægeinstitution: Embedslægerne Nordjylland Besøgsdato:

Læs mere

Idékatalog. Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland. Forår 2012

Idékatalog. Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland. Forår 2012 Idékatalog Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland Forår 2012 Med udgangspunkt i spørgsmålet Hvordan kan vi aktivere patienter med kroniske sygdomme

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2015 Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Hvad er formålet med genoptræningen Hvem kan få træningstilbud Sundhedsloven 140 Formålet med

Læs mere

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter:

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATATIONSRETNINGSLINJER 2.4.2 VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING Tr2-pakke Hvem kan få træning Borgere med nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Politikområdet Sundhed

Politikområdet Sundhed Politikområdet Sundhed Driftsbevilling 1.000 kr. Regnskab 2009 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Oprindeligt Budget 2012 Budgetoverslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Udgifter

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi CRS Mobilitet Heden 7 5000 Odense C Telefon: 6611 0233 Fax. 6311 4718 E-Mail: mobilitet.fyn@soc.regionssyddanmark.dk Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets

Læs mere

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre?

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Depressionsforeningen GF 26 marts Valby Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup Klinik for Mani og Depression Århus Universitetshospital, Risskov krisstra@rm.dk

Læs mere

Nordjysk Praksisplan for. Fysioterapi 2010

Nordjysk Praksisplan for. Fysioterapi 2010 Nordjysk Praksisplan for Fysioterapi Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Indledning...3 Baggrund for praksisplanen...4 Fysioterapi i Nordjylland...8 Fysioterapi i Praksissektoren... Fysioterapi

Læs mere

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Fald Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Der foretages en tværfaglig udredning og efterfølgende træning ved fysioterapeuter

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Udvikling/træning 1.2.1 At kommunikere Indsats med henblik på at afhjælpe og begrænse de handicappende virkninger af funktionsnedsættelser, der

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Fagfestival d. 23.marts 2012

Fagfestival d. 23.marts 2012 Fagfestival d. 23.marts 2012 Udviklingsprojekt Udviklingsterapeut, Inge Hansen Hvilken betydning har fysioterapeutiske ydelser i Akut Sengeafsnit, set i et tværfagligt perspektiv Kolding Sygehus en del

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 4-17-128/4 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 4 Helle Lerche Nordlund Elisabet T. Hansen Besøgsdato 30-06-2009 Navn og adresse på plejehjem Kommune 183 Region Antal beboere

Læs mere

Har ergoterapeuter belæg for at de er uundværlige i apopleksi rehabiliteringsforløb?

Har ergoterapeuter belæg for at de er uundværlige i apopleksi rehabiliteringsforløb? Har ergoterapeuter belæg for at de er uundværlige i apopleksi rehabiliteringsforløb? Apopleksirehabilitering de ideelle forløb 25. + 26. september 2006 Anette Enemark Larsen Ergoterapeut, M.Sc. Oplæggets

Læs mere

Teknologi i kognitiv intervention

Teknologi i kognitiv intervention Demensdagene 2015 Symposium 1: Teknologiske muligheder Teknologi i kognitiv intervention Laila Øksnebjerg Neuropsykolog laila.oeksnebjerg.02@regionh.dk Nationalt Videnscenter for Demens Agenda Mit fokus:

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen

Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen Et ud af 400 danske børn fødes med cerebral parese, og omkring 10.000 danskere har cerebral parese i varierende grad. 10-15 procent

Læs mere

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Kære forældre Det kan tage tid at få overblik over det nye liv, der melder sig, når man bliver forældre til et barn med handicap. I vil som

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere

Senfølger af Polio og Post Polio Syndrom

Senfølger af Polio og Post Polio Syndrom Senfølger af Polio og Post Polio Syndrom Merete Bertelsen Afd. Fysioterapeut i poliogruppen / PTU PTUs Sundhedsdag d. 25.9.08 Polioens 4 faser 1. Akut fase 2. Rehabiliteringsfasen 3. Stabil fase 4. Senfølger

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Djurslandsskolen. Specialister. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Specialister. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Specialister En kommunal specialskole Djurslandsskolens Specialistteam Det tværfaglige team består af tale-hørelærer, fysioterapeuter, psykolog og musikterapeut. Vi samarbejder med forældre

Læs mere

Livet med kræft - hvad kan jeg selv gøre? - hvor får jeg hjælp?

Livet med kræft - hvad kan jeg selv gøre? - hvor får jeg hjælp? Livet med kræft - hvad kan jeg selv gøre? - hvor får jeg hjælp? Maja Schick Sommer Fysioterapeut, cand.scient.san., Ph.d stud. Carina Nees Fysioterapeut, Master i Idræt og Velfærd Center for Kræft og Sundhed,

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

Træningsenheden Aalborg Kommune Retningslinje Underarms- og håndledsfraktur

Træningsenheden Aalborg Kommune Retningslinje Underarms- og håndledsfraktur Træningsenheden Aalborg Kommune Retningslinje Underarms- og håndledsfraktur Retningslinjeansvarlig terapeut Helle Thøgersen Specialeansvarlig leder Lisbet Pagter Fagområde Ergoterapi Målgruppe Ergoterapeuter

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2011 Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentrene er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp

Læs mere

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene?

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? 1. Eleven kan ud fra viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle

Læs mere

Ergoterapi og fysioterapi i den palliative indsats samt i rehabiliteringen af kræftpatienter

Ergoterapi og fysioterapi i den palliative indsats samt i rehabiliteringen af kræftpatienter December 2010 Ergoterapi og fysioterapi i den palliative indsats samt i rehabiliteringen af kræftpatienter - herunder beskrivelse af specifikke ergoterapeutiske og fysioterapeutiske tilbud til kræftpatienter

Læs mere

Normering: 9 fysioterapeuter, 2 ergoterapeuter, 1 adm. medarbejder og 1 leder.

Normering: 9 fysioterapeuter, 2 ergoterapeuter, 1 adm. medarbejder og 1 leder. Sundhedscenter Vejle afd. DGI-huset Willy Sørensens Plads 5 7100 Vejle Tlf: 7681 8300/ 76818315 E-mail: sundhedscentervejle@vejle.dk Institutionens webadresse: http://www.vejle.dk/borger/sundhed-ogsygdom/genoptraening/efter-sygehusophold.aspx

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Behandlingsprincipper og metoder

Behandlingsprincipper og metoder 1 Behandlingsprincipper og metoder ERG109 UDARBEJDET AF HEIDI E. HANSEN OG STINA M. LARSEN Behandlingsprincipper og metoder Behandlingsprincipper: Tonus Ødem Koordination Sensibilitet overflade og dybde

Læs mere

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå?

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? 02.10.2013 Oplæg Kort præsentation Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord Autorisationsloven vedrørende forbeholdt virksomhedsområde,

Læs mere

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl.

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl. RESSOURCEFORLØB PÅ RCA Information for kommuner m.fl. Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 4 Opfølgning... 4 Pris... 4 Beskrivelse af indsatserne... 5 1. Mentorstøtte... 5 2. Socialfaglig vejledning...

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i Københavns kommune

Hverdagsrehabilitering i Københavns kommune Hverdagsrehabilitering i Københavns kommune KORA 22/1 Specialkonsulent fysioterapeut M.Sc. Annette Winkel Afdelingen for Rehabilitering Center for Kvalitet og Sammenhæng www.kk.dk Modeller for hverdagsrehabilitering

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

værd at vide om ulykker

værd at vide om ulykker Sammen er vi stærkere -Meld dig ind i PTU i dag I PTU arbejder vi for at skabe ligeværdige vilkår og øget livskvalitet for de over 100.000 danskere, som lever med alvorlige skader efter en ulykke eller

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

ICF anvendt i rehabilitering Nyborg Strand, 2008

ICF anvendt i rehabilitering Nyborg Strand, 2008 ICF anvendt i rehabilitering Nyborg Strand, 2008 Inddragelse af ICF som referenceramme i kompetenceprogram for træningsområdet Strategi og erfaring med implementeringen Kirsten Piltoft og Henning Holm

Læs mere

AKTIVE PATIENTER FÅR DET BEDRE HURTIGERE

AKTIVE PATIENTER FÅR DET BEDRE HURTIGERE AKTIVE PATIENTER FÅR DET BEDRE HURTIGERE 10 eksempler på hvordan ergoterapeuter og fysioterapeuter kan medvirke til, at patienter bliver mere sunde, selvhjulpne og hurtigere kan udskrives. 10 GODE EKSEMPLER

Læs mere

Klinisk Ræsonnering. Kvalitetsudviklingsprojekt DFFMT. Hans Kromann Knudsen, Kristoffer Dalsgaard, Inge Ris

Klinisk Ræsonnering. Kvalitetsudviklingsprojekt DFFMT. Hans Kromann Knudsen, Kristoffer Dalsgaard, Inge Ris Klinisk Ræsonnering Kvalitetsudviklingsprojekt DFFMT Hans Kromann Knudsen, Kristoffer Dalsgaard, Inge Ris Dagens plan! 1700 1810: Introduktion Hvad ved vi??? Egen og andres viden, erfaringer 1810-1830:PAUSE

Læs mere

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser David Christiansen Fysioterapeut, cand. scient san. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 DK 7400 Herning

Læs mere

Palliativ fysioterapi - harmonisering af anvendelsen

Palliativ fysioterapi - harmonisering af anvendelsen Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Trine Flemming Larsen Afdeling: Praksisafdelingen E-mail: Trine.Flemming.Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08 / 18635 Telefon: 1679 Dato: 16. april 2009 Rapport

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

KOGNITIVE GENER VED DEPRESSION HVORDAN HJÆLPES PATIENTERNE? LOUISE MELDGAARD BRUUN

KOGNITIVE GENER VED DEPRESSION HVORDAN HJÆLPES PATIENTERNE? LOUISE MELDGAARD BRUUN KOGNITIVE GENER VED DEPRESSION HVORDAN HJÆLPES PATIENTERNE? LOUISE MELDGAARD BRUUN KERNE-FORSTYRRELSER VED AFFEKTIV LIDELSE Basale funktioner - aktivering af opmærksomheden Tempoet Opmærksomheden Spændvidde

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Status - Hverdagsrehabilitering juni 2012

Status - Hverdagsrehabilitering juni 2012 Status - Hverdagsrehabilitering juni 2012 Borger Diagnose Funktionsniveau ved start Tildelt hjælp Kvinde 71 år ankelbrud morgenmad Af / påklædning Øvre toilette Toiletbesøg Klar til natten 10 timer 37

Læs mere

2) FitLightTrainer som sundhedsfaglig teknologi i et MTV perspektiv / modul 11

2) FitLightTrainer som sundhedsfaglig teknologi i et MTV perspektiv / modul 11 Affrapportering efterår 2014 vedr. fitlight Trainer som trænings- og test redskab i rehabilitering og genoptræning Et sundhedsfagligt udviklingsprojekt i samarbejde mellem Fysioterapeutuddannelsne, UCN,

Læs mere

Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem. Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010

Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem. Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010 Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010 Hvad er et hjælpemiddel? Hvem vil betale? Identitet Livskvalitet Kontrol Trivsel Tryghed Værdighed

Læs mere