Overenskomst for musikere i landsdelsorkestre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overenskomst for musikere i landsdelsorkestre"

Transkript

1 Overenskomst for musikere i landsdelsorkestre KL Dansk Musiker Forbund Overenskomst for musikere i landsdelsorkestrene Side 1

2 Indholdsfortegnelse Overenskomst for musikere i landsdelsorkestrene Side 2 Side 1. Overenskomstens område Funktionærlov Ansættelse og prøvetid Løn til 31. marts Tillæg til 31. marts Beskæftigelsesanciennitet indtil 1. april LØN pr. 1. april Grundløn Funktionsløn Kvalifikationstillæg Resultatløn Overgangsbestemmelser a. Pension indtil 31. marts b. Pension (gældende fra 1.april 2010) 12,9 % Barns 1. og 2. sygedag Tjenestefrihed Tjenestefri dage Diskretionspligt Befordring og diæter Instrumenter Noder Engagementer mv Orkestertjenesten - solotillæg Selvstændige solistiske præstationer Værker med mindre besætning Special instrumenter (indtil 31.marts 2010) Nedrykning Tjenestepligtens indhold Indspilninger Opsigelse Øvrige ansættelsesvilkår Ikrafttræden og opsigelse Protokollat nr. 1 kompetenceudvikling/udviklingsplan Formål Udviklingsplan og opfølgning Drøftelse Bilag Idekatalog over kriterier for funktions- og kvalifikationsløn Funktionsløn Kvalifikationsløn... 23

3 Side 3 1. Overenskomstens område Overenskomsten omfatter fastansatte musikere i landsdelsorkestrene: Sjællands Symfoniorkester Odense Symfoniorkester Sønderjyllands Symfoniorkester Aarhus Symfoniorkester Aalborg Symfoniorkester. []Overenskomsten omfatter endvidere virksomheder, som har bemyndiget KL til med bindende virkning at indgå overenskomster mv.[] Personer, der ansættes den eller herefter, og som har en pensionsordning fra den eller senere, har en pligtig afgangsalder på 67 år. Parterne er enige om, at deltidsstillinger kan oprettes efter aftale mellem overenskomstens parter. 2. Funktionærlov For de ansatte gælder vilkår efter funktionærlovens bestemmelser, medmindre der er aftalt afvigelser herfra, jf. 27 og 28. Ansatte, som ikke er omfattet af funktionærlovens anvendelsesområde, er tillagt funktionærstatus ved aftale. Bestemmelsen betyder eksempelvis, at alle månedslønnede ansatte har ret til løn under fravær på grund af sygdom, (jf. funktionærlovens 5), fratrædelsesgodtgørelse (jf. funktionærlovens 2a) samt efterløn (jf. funktionærlovens 8). Hvor der i funktionærloven anvendes begrebet uafbrudt beskæftigelse og ansættelsestid beregnes denne som hidtidig opsigelsesanciennitet. 3. Ansættelse og prøvetid Ansættelse sker efter forudgående deltagelse i konkurrence eller prøvespil. Prøvetid, der maximalt kan have en varighed af ét år, fastsættes af den kunstneriske ledelse eller den af denne bemyndigede efter indstilling af dommerjuryen. Der kan i ganske særlige tilfælde dispenseres fra stk. 1. Dette kan kun gøres i samarbejde med den pågældende gruppe, orkestrets interne bestyrelse, den kunstneriske ledelse og Dansk Musiker Forbund.

4 Side 4 Senest midt i prøvetiden skal dommerjuryen normalt foretage en midtvejsvurdering af musikeren. Musikeren gøres bekendt med resultatet heraf. Stk. 5 Hvis ansættelsen ikke ønskes opretholdt, skal musikeren gøres bekendt med begrundelsen herfor. 4. Løn til 31. marts 2010 Fastansatte musikere indplaceres således pr. 1. april 2008 og 1. april 2009: Anciennitet Løntrin pr. 1. Løntrin pr. 1. april 2008 april år år år år år år år år år flg. år Til løntrinene (pr. 1. april 2009 løntrinene 28-35) ydes et særligt tillæg på kr. i årligt grundbeløb (31. marts niveau). Indplacering sker på det løntrin, der svarer til pågældendes anciennitet, jf. 6. Der ydes et årligt tillæg på kr. (31. marts 2000 niveau) til musikere med mere end 21. års anciennitet. 1. koncertmesteren indplaceres på løntrin Tillæg til 31. marts 2010 Årligt grundbeløb 31. marts niveau Tillæg pr. 1. april 2008 Tillæg pr. 1. april koncertmester kr kr. 1. solotillæg kr kr. 2. solotillæg kr kr. Oprykningstillæg kr kr. Tutti-strygertillæg kr. []5.800 kr.[] 31/ niveau Skiftetillæg 457,05 kr. Solistpræstationer 912,83 kr. Scenetjeneste, jf. 25, stk ,38 kr. 3. tjeneste pr. ½ time 100,73 kr.

5 Side 5 Overspil pr. ½ time 100,73 kr. Der kan ikke samtidig med ydelse af 1. og 2. solotillæg ydes skiftetillæg til engelsk horn, kontrafagot, piccolofløjte og basklarinet. Parterne er enige om, at der lokalt kan indgås aftale om, at skiftetillæggene konverteres til et fast tillæg til én eller flere grupper af musikere Beskæftigelsesanciennitet indtil 1. april Ved ansættelse i en stilling i henhold til denne overenskomst medregnes dokumenteret fuldtidsbeskæftigelse i professionelle symfoniorkestre i ind- og udland. Beskæftigelsen skal have et omfang af mindst 1 måned. Ved anciennitetsberegningen indgår ansættelser af mindst en måneds varighed. Gør særlige forhold sig gældende, fastsættes ancienniteten efter aftale mellem institutionen og orkestrets interne forening. Ved indplacering på lønskalaen medregnes dokumenteret deltidsbeskæftigelse på mere end 8 timer pr. uge forholdsmæssigt i anciennitetsberegningen. Ancienniteten afrundes opad til et helt antal måneder. For ansættelser før den 1.april 1991 gælder fortsat, at der i anciennitetsberegningen alene indgår beskæftigelse af mindst 3 måneders sammenhængende varighed. I beskæftigelsesancienniteten kan medregnes beskæftigelse ved de militære musikkorps samt professionelle kammerensembler. 5. LØN pr. 1. april []Lønnen består af 4 elementer: 1. Grundløn, jf Funktionsløn, jf Kvalifikationsløn, jf. 8 og 4. Resultatløn, jf. 9. Musikere ved Landsdelsorkestre er omfattet af Fællesaftale om ny løn og Aftale om gennemsnitsløngaranti. Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse finder anvendelse for musikere ved landsdelsorkestrene i Århus og Odense.

6 Side 6 Fællesaftale om ny løn indeholder bl.a. bestemmelser om forhandlingssystemet, rets- og interessetvister, opsigelse og ophør af aftaler om funktionsog kvalifikationsløn. Fællesaftale om ny løn findes i KL s løn og personale, afsnit Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse findes i KL s løn og personale, afsnit Heraf fremgår, at der er afsat 1,25 % af lønsummen til musikere til lokal løndannelse pr. 1. april Aftale om gennemsnitsløngaranti findes i KL s løn- og personale, afsnit Ansatte på deltid aflønnes med en forholdsmæssig del af månedslønnen for fuldtidsbeskæftigede. Lønnen udbetales månedsvis bagud.[] 6. Grundløn []Grundlønnen dækker de funktioner, musikere er i stand til at varetage som nyansat/ nyuddannet/nyudnævnt. Grundlønnen er løntrin 28. Grundlønnen for 1. koncertmesteren er løntrin 50.[] 7. Funktionsløn Funktionsløn ydes ud over grundlønnen og eventuel kvalifikationsløn. Funktionsløn baseres på de funktioner (arbejds- og ansvarsområder), der er knyttet til den enkelte stilling/gruppe af stillinger. Funktionen skal være funktioner, der ligger ud over de funktioner, der forudsættes varetaget for grundlønnen. Der ydes følgende funktionstillæg: 2. koncertmester kr. 1. solotillæg kr. 2. solotillæg kr. Oprykningstillæg kr. tutti strygertillæg kr. Alle beløb er årlige grundbeløb anført i 31. marts 2000 niveau. Der ydes følgende ikke pensionsgivende funktionstillæg pr. gang/enhed/præstation: Solistpræstationer Scenetjeneste, jf. 25, stk ,83 kr. 171,38 kr. 3. tjeneste pr. ½ time 100,73 kr.

7 Overspil pr. ½ time 100,73 kr. Alle beløb er anført i 31. marts 2000 niveau. Overenskomst for musikere i landsdelsorkestrene Side 7 Funktionsløn aftales i øvrigt på grundlag af de funktioner, den ansatte varetager. Funktionsløn aftales som pensionsgivende tillæg eller ved oprykning til højere løntrin. Funktionsløn kan også anvendes til at honorere for elementer, der traditionelt har været honoreret med arbejdstidsbestemte ydelser eller arbejdstidsbestemte tillæg eller lignende, jf. aftale om konvertering af ulempetillæg. Der henvises i øvrigt til de som bilag 1 vedlagte vejledende kriterier ved udmøntning af funktions- og kvalifikationsløn 8. Kvalifikationstillæg. Kvalifikationsløn ydes ud over grundløn og eventuel funktionsløn. Kvalifikationsløn baseres på den enkelte medarbejders kvalifikationer. Kvalifikationsløn tager udgangspunkt i objektive forhold som eksempelvis uddannelse og erfaring. Musikere, som har 4 års sammenlagt beskæftigelse inden for overenskomstens område, aflønnes mindst på løntrin 31, medmindre løntrin 31 er opnået i kraft af funktionsog/eller kvalifikationsløn. Musikere, som har 14 års sammenlagt beskæftigelse inden for overenskomstens område, aflønnes mindst på løntrin 45, medmindre løntrin 45 er opnået i kraft af funktions- og/eller kvalifikationsløn. Bemærkning til stk. 2 og stk. 3: Som beskæftigelse medregnes dokumenteret fuldtidsbeskæftigelse i professionelle orkestre i ind- og udland. Der henvises i øvrigt til 28, nr. 5. Kvalifikationsløn aftales i øvrigt lokalt på grundlag af den ansattes kvalifikationer. Kvalifikationsløn ydes som pensionsgivende tillæg eller ved oprykning til højere løntrin. Der henvises i øvrigt til de som bilag 1 vedlagte vejledende kriterier ved udmøntning af funktions- og kvalifikationsløn. 9. Resultatløn []Resultatløn ydes ud over grundløn og en eventuel funktionsløn og/eller kvalifikationsløn. Resultatløn baseres på opfyldelse af fastsatte mål af enten kvantitativ eller kvalitativ karakter. Resultatløn aftales lokalt. Resultatløn kan anvendes til grupper af medarbejdere og enkelte medarbejdere.

8 Side 8 Resultatløn kan ydes som engangsbeløb eller som midlertidige tillæg. Resultatløn er pensionsgivende, medmindre andet aftales. Det er ikke en forudsætning for anvendelse af resultatløn, at den indsats, der honoreres, på forhånd er målsat. Resultatløn kan fx også gives i form af individuel eller en kollektiv bonuslignende ordning.[] 10. Overgangsbestemmelser Musikere ved Landsdelorkestrene overgår den 1. april 2010 til ny løndannelse. For personale ansat 31. marts 2010 og som fortsat er ansat i samme stilling pr. 1. april 2010, sker indplacering pr. 1. april 2010 med udgangspunkt i den ansattes overenskomstmæssige aflønning pr. 1. april Tidspunktet for oprykning til garantitrin sker på grundlag af den lønanciennitet, de pågældende har opnået pr. 31. marts 2010 i det gamle lønforløb, jf. 4, stk. 1. Dette gælder dog kun ved bevarelse af hidtidig stilling. Ansatte pr. 31. marts 2010, der overgår til lokal løndannelse pr. 1. april 2010, bevarer som minimum deres hidtidige samlede faste løn inklusiv tillæg, herunder f.eks. tillæg af decentral løn. Den del af lønnen, som hidtil har været reguleret med procentregulering, reguleres fortsat. Den del af lønnen, der hidtil har været pensionsgivende, vil som minimum fortsat være pensionsgivende. Lønnen pr. 1. april 2010 sammensættes af grundløn, funktionsløn og kvalifikationsløn. I det omfang lønelementerne samlet medfører en højere aflønning end hidtil, sker aflønningen efter den højere aflønning. I det omfang lønelementerne samlet giver en lavere aflønning end hidtil, sker aflønning efter den hidtidige aflønning. Forskellen udgøres af et personligt udligningstillæg. Denne garanti for hidtidig aflønning forudsætter bevarelse af hidtidig stilling med hidtidig beskæftigelsesgrad. Ved overgang til lokal løndannelse pr, 1. april 2010 ophører som udgangspunkt alle hidtidige lokale lønaftaler. Der indgås snarest muligt lokal(e) aftale(r), der sikrer, at de ansatte kan indplaceres i det nye lønsystem ved overgangen pr. 1. april Såfremt der ikke ved overgangen til nye lønformer pr. 1. april 2010 er indgået lokal(e) aftale(r) til afløsning for de nævnte hidtidige lokale aftaler, videreføres disse med de fornødne tilpasninger. Parterne er enige om, at de lokale forhandlinger om overgang til lokal løndannelse forsøges påbegyndt snarest muligt efter den 1. januar 2009 og søges tilrettelagt således, at de er afsluttede inden den 1. april a. Pension indtil 31. marts 2010 Der oprettes en pensionsordning i Livsforsikringsselskabet Danica for medarbejdere, som 1. er fyldt 21 år, 2. har mindst 1 års sammenlagt (amts)kommunal beskæftigelse på mindst 8 timer i gennemsnit pr. uge inden for en 8 års periode, tidligst regnet fra den 1.april 1999.

9 Side 9 Dokumentationspligten for forudgående beskæftigelse påhviler den ansatte. For indtjening af karensperiode mv. se KL s Administrationsgrundlag for pension (NIS 26.02). Orkestret kan beslutte, at anden offentlig beskæftigelse indgår i beregningen af karensperioden. Musikere, der er omfattet af pensionsordningen i stk. 1, følger denne, indtil de opfylder betingelserne for at blive omfattet af pensionsordningen efter 11b. Pensionsordningen oprettes med virkning fra den 1. i den måned, hvor begge betingelser efter stk. 1 er opfyldt i hele måneden. Det samlede pensionsbidrag udgør 10 % af de pensionsgivende løndele. Egetbidraget udgør 1/3 af det samlede pensionsbidrag. Lønspecifikationen skal indeholde oplysning herom. Stk. 5 Orkestret indbetaler pensionsbidraget til Livsforsikringsselskabet Danica. Stk. 6 []For ansatte, der er fyldt 70 år, udbetales pensionsbidraget som løn, medmindre den ansatte ønsker bidraget indbetalt til en pensionsordning eller at købe frihed. Ved udbetaling som løn gælder følgende: a) Der beregnes ikke særlig feriegodtgørelse af denne løndel. b) Løndelen er ikke pensionsgivende. c) Løndelen indgår ikke ved beregning af overarbejds- eller merarbejdsbetaling. Ved køb af frihed foretages lønfradrag efter bestemmelserne i 3, stk. 1 i Aftale om lønberegning/lønfradrag for månedslønnet personale. Ønske om indbetaling til pensionsordning eller køb af frihed rettes til ansættelsesmyndigheden og kan tidligst ændres efter et år.[] 11b. Pension (gældende fra 1.april 2010) 12,9 % Der oprettes en pensionsordning for medarbejdere, som 1. er fyldt 25 år, 2. har mindst 4 års (med virkning fra 1. april års) beskæftigelse ved Sjællands Symfoniorkester, Odense Symfoniorkester, Sønderjyllands Symfoniorkester, Aarhus Symfoniorkester, Aalborg Symfoniorkester, Danmarks Radios Symfoniorkester, Det Kongelige Kapel eller de militære musikkorps, og 3. er beskæftiget gennemsnitlig mindst 8 timer pr. uge.

10 Side 10 Efter aftale mellem de lokale parter i de enkelte orkestre kan der efter konkret vurdering indregnes anciennitet optjent i andre offentlige eller offentligt støttede orkestre. Pensionsordningen oprettes med virkning fra den 1. i den måned, hvor alle betingelserne efter stk. 1 er opfyldt i hele måneden. Det samlede pensionsbidrag udgør 12,9 % af de pensionsgivende løndele, jf. dog 11b.stk.4. Egetbidraget udgør 1/3 af det samlede pensionsbidrag. Lønspecifikationen skal indeholde oplysning herom. []Med virkning fra 1. april 2009 betales et pensionsbidrag på 6,45 % af tillæg efter 4.1, stk. 1, henholdsvis 7, stk.2. [] Stk. 5 Orkestret indbetaler pensionsbidraget til Livsforsikringsselskabet Danica. Stk. 6 []For ansatte, der er fyldt 70 år, udbetales pensionsbidraget som løn, medmindre den ansatte ønsker bidraget indbetalt til en pensionsordning eller at købe frihed. Ved udbetaling som løn gælder følgende: a) Der beregnes ikke særlig feriegodtgørelse af denne løndel. b) Løndelen er ikke pensionsgivende. c) Løndelen indgår ikke ved beregning af overarbejds- eller merarbejdsbetaling. Ved køb af frihed foretages lønfradrag efter bestemmelserne i 3, stk. 1 i Aftale om lønberegning/lønfradrag for månedslønnet personale. Ønske om indbetaling til pensionsordning eller køb af frihed rettes til ansættelsesmyndigheden og kan tidligst ændres efter et år.[] Bemærkning til 11a og 11b: Opmærksomheden henledes på, at 11a bortfalder den 1. april Med virkning fra dette tidspunkt gælder således alene 11b. 12. Barns 1. og 2. sygedag Den ansatte har efter anmodning i det enkelte tilfælde adgang til hel eller delvis tjenestefrihed på et barns første sygedag, []med virkning fra 1. april 2009 første og anden sygedag[]når følgende betingelser er opfyldt: 1. Barnet er under 18 år og har ophold hos den ansatte, 2. fravær er nødvendigt af hensyn til barnet, og 3. tjenestefrihed er foreneligt med forholdene på tjenestestedet.

11 Side 11 I vurderingen af, om anmodning om tjenestefrihed skal imødekommes, indgår, ud over hensynet til tjenestestedet, en afvejning af barnets alder og sygdommens karakter. Tjenestefrihed regnes ikke som sygefravær, men fraværslisten suppleres med oplysning om fravær på grund af barns 1. og 2. sygedag. Under tjenestefrihed efter stk. 1 har den ansatte ret til løn. Der udbetales ikke arbejdsbestemte og arbejdstidsbestemte tillæg. Hvis den ansatte misbruger ordningen, kan adgang til fravær inddrages. 13. Tjenestefrihed Der kan af ledelsen gives adgang til ekstraordinær tjenestefrihed uden løn i tilfælde, hvor det ikke strider mod ansættelsesmyndighedens interesse. Retningslinjer vedrørende tjenestefrihed til sociale begivenheder (sølvbryllup og lignende) fastsættes efter lokal forhandling. Der kan ved aftale i overensstemmelse med hidtidig praksis gives adgang til ekstraordinær tjenestefrihed med hel eller delvis løn i studieøjemed, der er i ansættelsesmyndighedens interesse. Tjenestefrihed kan gøres betinget af, at der til stillingen kan skaffes kvalificeret vikar. Tjenestefrihed kan gives i indtil 1 år ad gangen, dog længst i 5 år, og det er vedkommende ansættelsesmyndigheds ansvar, at der er en stilling ledig til den pågældende ved tjenestefrihedens ophør. 14. Tjenestefri dage Hvis en musiker ikke er tilsagt til en tjeneste, er vedkommende forpligtet til med kort varsel at møde til tjeneste sammen med de øvrige tjenestegørende orkestermedlemmer. Musikeren må derfor, medmindre andet er meddelt holde sig rede til indkaldelse fra 2 timer før, og indtil den annoncerede tjeneste afsluttes. Aftale med tredjemand må kun indgås med forbehold om engagementets bortfald, hvis tjenesteskemaet, selv med kort varsel, ændres, således at forventet tjenestefrihed bortfalder. Et orkestermedlem, der overtræder bestemmelserne i stk. 1 og 2, er over for orkestret erstatningsansvarlig for det tab, overtrædelsen medfører. Overtrædelse af denne bestemmelse kan i gentagelsestilfælde medføre bortvisning.

12 15. Diskretionspligt Overenskomst for musikere i landsdelsorkestrene Side 12 Orkestermedlemmerne har tavshedspligt med hensyn til orkestrets virksomhed, både hvad det kunstneriske og det øvrige arbejde angår. Overtrædelse af bestemmelsen i stk. 1 kan i graverende tilfælde medføre afsked. 16. Befordring og diæter Orkestermedlemmerne befordres ved udenbys og udenlandske turnéer af institutionen. Benyttelse af andet befordringsmiddel sker på egen regning og skal forud meddeles regissøren. Diæter udbetales efter de for statens tjenestemænd til enhver tid gældende regler, jf. dog stk. 4. Ved tjeneste i Sydslesvig gælder for Sønderjyllands Symfoniorkester, at der udbetales diæter efter de for statens tjenestemænd gældende regler for tjenesterejser i Danmark. 17. Instrumenter Det påhviler institutionen i muligt omfang at anskaffe instrumenter og instrumenttilbehør. For så vidt institutionen ikke stiller instrument til rådighed, må det pågældende orkestermedlem selv være i besiddelse af et godt orkesterinstrument, der altid skal forefindes i den bedste orden. Ansatte klarinettister er forpligtet til at medbringe A og B klarinet. Ansatte trompetister er forpligtet til at medbringe B og C trompet. Stk. 5 Orkestermedlemmerne skal behandle institutionens instrumenter med omhu. Ved forsømmelse heraf kan der pålægges erstatningsansvar. Stk. 6 Institutionens instrumenter må ikke uden dennes tilladelse anvendes ved engagementer uden for tjenesten. Stk. 7 I det omfang tjenesten kræver det, betales alle udgifter til vedligeholdelse og reparationer af instrumenter samt strenge, buehår, rør og blade og andet tilbehør til

13 Side 13 instrumenter inden for de af de tilskudsgivende myndigheder godkendte budgetrammer. Stk. 8 I tilfælde, hvor transport og opbevaring af instrumenter tilhørende orkestermedlemmerne påhviler institutionen, skal dette foregå på betryggende måde. 18. Noder Medmindre andet aftales er orkestermedlemmerne berettigede til af nodearkivaren at få udleveret nodemateriale til repertoiret for de nærmeste 14 dage. Nodematerialet skal være af en sådan kvalitet, at det muliggør musikalsk udførelse. Orkestermedlemmerne er ansvarlige for det udlånte nodemateriale. Dette må ikke kopieres eller stilles til andres rådighed og skal i tilfælde af bortkomst eller beskadigelse erstattes af den pågældende. 19. Engagementer mv. Orkestret som helhed må ikke tage engagement uden tilladelse fra institutionens ledelse. Det enkelte orkestermedlem må kun modtage engagement uden for institutionen under behørig hensyntagen til dennes kunstneriske virksomhed. Ved arrangementer, der ikke foranstaltes af institutionen eller i samarbejde med denne, må orkestermedlemmerne ikke uden institutionens tilladelse, anvende dennes navn. 20. Orkestertjenesten - solotillæg Orkestermedlemmer, der får solotillæg, er forpligtet til uden andet vederlag at udføre orkestersoli, selv om disse udføres uden for vedkommendes normale plads. Orkestermedlemmer, der får solotillæg/oprykningstillæg, er i særlige tilfælde forpligtet til uden andet vederlag at indtræde på en hvilken som helst plads i gruppen. På pladser med solotillæg er der i tilfælde af fravær almindelig pligt til oprykning uden særskilt vederlag. I tilfælde af fravær er et orkestermedlem, der får oprykningstillæg, uden særligt vederlag forpligtet til at udføre 2. - respektive 1. solo-stemmen. Overstiger denne tjeneste 40 tjenestedage pr. år, aflønnes den pågældende i overensstemmelse med reglerne i stk. 7.

14 Side 14 Stk. 5 Ved længere tids fravær på pladser med solotillæg/oprykningstillæg kan et andet orkestermedlem konstitueres på pladsen. I konstitueringsperioden betales den konstituerede med det tillæg, der doteres på pladsen. Stk. 6 Orkestermedlemmer uden solotillæg/oprykningstillæg har - efter den kunstneriske ledelses nærmere bestemmelser - pligt til at rykke op på pladser med solotillæg. Stk. 7 Oprykningen betales pr. tjeneste med et beløb svarende til 1/9 af det for pladsen gældende solotillæg - dog højst 9/9 inden for 30 sammenhængende dage. Dette gælder ikke ved oprykning, der skyldes den interne tjenestefordeling. Medvirken ved prøver og teatertjeneste honoreres dog ikke. Stk. 8 Gruppelederen er ansvarlig for en så ligelig fordeling som mulig af tjenesten inden for de enkelte grupper. Fordelingen skal udarbejdes umiddelbart efter bekendtgørelse af tjenesteplanen, og skal til enhver tid kunne dokumenteres over for og godtages af den kunstneriske ledelse. Stk. 9 Gruppelederen har pligt og ret til at påtale kunstneriske anliggender i gruppen samt ret til at arrangere gruppeprøver. 0 Såfremt der af kunstneriske, repertoirebestemte eller pladsmæssige hensyn er tale om reduceret besætning, suppleres gruppen kun til normeret størrelse i tilfælde af længere tids sygdom eller orlov - dvs. 3 uger eller derover. Der kan lokalt indgås aftale om at fravige dette ud fra kunstneriske og personalemæssige hensyn. [] 20, stk. 10 bortfalder pr. 1. april 2010.[] 1 Efter 1. koncertmesterens anvisninger er orkestrets gruppeledere - uden økonomisk vederlag - ansvarlig for udarbejdelsen af buestrøg i modelstemmer til strygergrupperne. 2 Modelstemmerne overgives til anden person, som indfører de udarbejdede buestrøg i samtlige strygerstemmer inden første orkesterprøve. 21. Selvstændige solistiske præstationer I orkesterværker betales der særskilt for den solistiske præstation efter omfang og sværhedsgrad samt efter forudgående aftale med et minimumshonorar, jf. 5, stk. 2, når 1. kompositionen er skrevet for speciel solistisk udførelse eller 2. der er tale om en selvstændig obligat ledsagelse, der sædvanligvis nævnes i programmet.

15 Side 15 Efter indstilling fra den kunstneriske ledelse og under hensyn til omfang og sværhedsgrad af det pågældende værk, gives en rimelig tjenestefrihed til indstudering forud for koncertopførelsen. 22. Værker med mindre besætning Med virker et orkestermedlem ved fremførelsen af værker på 13 eller færre ikke korisk besatte stemmer, er orkestermedlemmet berettiget til et særligt tillæg. Tillægget beregnes som forskellen mellem tillægget som 1. gruppeleder og det tillæg, orkestermedlemmet evt. får på sin plads, jf. 18, stk. 7. Tillægget udbetales ikke, såfremt orkestermedlemmet allerede får tillæg som mindst 1. gruppeleder. 23. Special instrumenter (indtil 31.marts 2010) Hvis et orkestermedlems medvirken kræves på et af de i stk. 2 nævnte særlige instrumenter, for hvis betjening der ikke ydes særligt fast tillæg, får den pågældende et skiftetillæg, jf. 5, stk. 2. Der ydes ét tillæg pr. skift pr. dag med koncert, indspilning eller opførelse. Bestemmelsen gælder følgende instrumenter: G-fløjte, obo d amore, es-klarinet, bassethorn, saxofon, piccolo F- og D-horn, posthorn, tenorhorn, Wagner-tuba, andre trompettyper end A, B og C-trompet, desuden alt-, baryton- og ventilbasun, bastrompet, kontrabasbasun, bastuba, kontrabastuba og harmonika. Ved endnu sjældnere forekommende instrumenter gælder bestemmelsen ligeledes. Instrumentskift aftales med den kunstneriske ledelse. [] 23 bortfalder med virkning fra 1. april 2010.[] 24. Nedrykning Nedrykning kan foretages af orkestrets ledelse efter forudgående drøftelse med orkesterforeningens bestyrelse. En afgørelse kan af orkesterforeningens bestyrelse indbringes for et i denne forbindelse nedsat nævn. Nævnet nedsættes efter reglerne om faglig voldgift. Såfremt et orkestermedlem ønsker at rykke ned, kan dette ske efter drøftelse mellem det pågældende medlem, den kunstneriske ledelse og tillidsrepræsentanten. Orkestermedlemmer, der besætter solopladser i strygergruppen eller 1. soloplads i de øvrige grupper, skal, såfremt det er muligt, overgå til anden plads i gruppen ved det

16 Side 16 fyldte 60. år. Såfremt den kunstneriske ledelse finder det hensigtsmæssigt, kan der dispenseres herfra i op til 12 måneder ad gangen. Senest ½ år forinden nedrykning finder sted, aftales de nærmere omstændigheder herved mellem den pågældende, den berørte gruppe, tillidsrepræsentanten og den kunstneriske ledelse. Stk. 5 Såfremt der ikke er mulighed for at foretage den i stk. 3 omhandlede omrokering, påhviler det den kunstneriske ledelse at udvirke en rimelig aflastningsordning for den berørte solospiller i det omfang, det er muligt. Stk. 6 Finder nedrykning sted, jf. stk. 1-5, fra en plads med solotillæg/oprykningstillæg, placeres det nedrykkede orkestermedlem efter de medlemmer i gruppen, der oppebærer tillæg. Stk. 7 Ved nedrykning konverteres tillægget til et personligt ureguleret tillæg, hvis orkestermedlemmet i mindst 10 år har fået et solotillæg/oprykningstillæg. Stk. 8 Orkestermedlemmer, der oppebærer tillæg efter stk. 7, er uden særligt vederlag forpligtet til oprykning til pladser doteret med solotillæg/oprykningstillæg. Stk. 9 Senest ved det fyldte 57. år, finder samtaler sted mellem den pågældende, tillidsrepræsentanten, den kunstneriske ledelse og de medlemmer af gruppen der oppebærer solotillæg eller oprykningstillæg, med henblik på en drøftelse af hvordan og hvornår nedrykningen skal foregå. 25. Tjenestepligtens indhold Orkestermedlemmerne er forpligtede til at medvirke ved alle af institutionen eller i samarbejde med denne foranstaltede musikfremførelser i indland og udland. I tjenesten indgår medvirken ved institutionens pædagogiske og oplysnende virksomhed og lignende tjenester, hvor musik fremføres i mindre grupper uden dirigent. Mellem ledelsen og orkestrets interne forening skal der indgås aftale om omfang, indhold og kompensation i forbindelse med orkestrets pædagogiske virksomhed. Tjenesten omfatter desuden: 1. Musikalsk medvirken ved teatre med hvilke, institutionen har indgået kontrakt om "levende musik" eller båndmusik.

17 Side 17 (Maksimalt 125 forestillinger pr. år, heraf max. 75 forestillinger pr. år med "levende musik"). Et eventuelt indspillet bånd kan ikke benyttes ud over en periode af 12 måneder og kun ved det teater, hvortil det er indspillet. 2. Musikalsk medvirken ved ballet og musikdramatiske fremførelser foranstaltet af eller i samarbejde med institutionen. 3. Medvirken som dommer ved konkurrencer. Brug af elektro-akustisk regulering må kun finde sted efter forudgående aftale med musikernes interne forening. Stk. 5 Orkestermedlemmerne er ved opera- og teatertjeneste forpligtede til at medvirke ved musik såvel bag scenen som på scenen synligt for publikum. Stk. 6 Medvirken sammen med/samtidig med ikke-partiturbestemt båndmusik kan kun ske efter forudgående aftale med orkestermedlemmernes bestyrelse. Stk. 7 Eventuelle kostumeprøver sker inden for de pågældendes tjenestetid, men godskrives i det hele som én tjeneste. Stk. 8 For medvirken på scenen ydes et tillæg pr. forestilling, men ikke for prøver, jf. 4.1, stk. 2, henholdsvis 7, stk. 3. Stk. 9 I Sjællands Symfoniorkester omfatter tjenesten tillige orkestrets virke som Tivolis Symfoniorkester i Tivoli-sæsonen efter gældende overenskomst mellem institutionen og A/S Københavns Sommertivoli. 0 I tjenesten indgår endvidere pligt til samarbejde med stedligt musikkonservatorium i henhold til musikloven. 26. Indspilninger Orkestrene kan lave op til 12 årlige lyd- og billedproduktioner og kan benytte disse produktioner på alle medieplatforme. Som eksempler på medieplatforme kan nævnes fonogrammer og videogrammer, æterbåren transmission, transmission via internet: Streaming, on demand samt download til fx mp3 og podcast. Den ansattes rettigheder efter ophavsretsloven i ovenstående produktioner overgår til institutionen. Institutionen kan frit videreoverdrage rettighederne.

18 Side 18 Den ansatte bevarer dog sine rettigheder i henhold til ophavsretslovens 13,17, 35, 39 og 68 samt rettigheder efter sådanne lovbestemmelser eller kollektive vederlagsordninger på grundlag af aftaler eller overenskomster, som senere måtte supplere eller afløse de nævnte bestemmelser. Orkestret registrerer de musikere, der medvirker ved produktionerne. Det enkelte orkesters interne forening er gennem dens ledelse berettiget til at gøre indsigelse mod at en produktion udsendes såfremt foreningen mener at rent kunstneriske hensyn taler imod udsendelse. Stk. 5 Produktionsforløb og det kunstneriske indhold drøftes med orkestrets interne forening i så god tid som mulig. Stk. 6 Audio og videoindspilninger af koncerter kan derudover finde sted til dokumentation for orkestrets virksomhed. Retningslinjer for sådanne indspilninger aftales mellem de enkelte orkestres ledelser og orkestrenes interne foreningers bestyrelser. Spørgsmål om anvendelse og arkivering m.v. af optagelser indgår i aftalerne. 27. Opsigelse Funktionærlovens opsigelsesvarsler anvendes, når en ansat opsiges eller siger sin stilling op. Bestemmelsen i lovens 5, stk. 2 om afskedigelse med forkortet opsigelsesvarsel (120-dages-reglen) finder ikke anvendelse. Meddelelse om uansøgt afsked fremsendes til den ansatte. Der vedlægges en kopi af meddelelsen, som den ansatte kan udlevere til Dansk Musiker Forbund ved dennes eventuelle inddragelse i sagen. Når den ansatte meddeles uansøgt afskedigelse, jf. stk. 2, underrettes Dansk Musiker Forbund skriftligt herom. Underretningen skal indeholde sådanne oplysninger, at det fornødne grundlag for vurdering af afskedigelsen er til stede, medmindre oplysningerne strider mod den tavshedspligt, som følger af henholdsvis Forvaltningsloven eller Straffeloven, herunder tavshedspligt med hensyn til personlige forhold. Tilbageholder den afskedigende myndighed tavshedsbelagte oplysninger, orienteres forbundet herom i forbindelse med underretningen. Samtidig orienteres om, at medarbejderen har fået kopi af meddelelsen om afsked med henblik på eventuel udlevering til forbundet. Dansk Musiker Forbund orienteres, hvis der til medarbejderen er fremsendt tavshedsbelagte oplysninger, som institutionen ikke kan videregive til Dansk Musiker Forbund.

19 28. Øvrige ansættelsesvilkår Overenskomst for musikere i landsdelsorkestrene Side 19 Følgende aftaler i Protokollat om generelle ansættelsesvilkår (NIS04.00) gælder. (nummereringen henviser til Protokollatets numre - numre i parentes henviser til KL s løn- og personale 1. []Ansættelsesbreve(04.11).[] 2. []Lønninger (04.30).[] 3. []Decentral løn (04.25).[] 5. []Beskæftigelsesanciennitet (04.40).[] 7. []Lønberegning/lønfradrag (04.38).[] 8. []Åremålsansættelse (04.50).[] 10. []Opsamlingsordningen (26.01).[] 11. []Gruppeliv (04.74).[] 12. Tilrettelæggelse af arbejdstid (04.81). 13. Decentrale arbejdstidsaftaler (04.82). 14. Deltidsarbejde (04.83). 15. []Deltidsansattes adgang til højere tjenestetid (04.85).[] 16. Tidsbegrænset ansættelse (04.84). 18. Konvertering af ulempetillæg (04.86). 20. []Ferie (05.12).[] Der er mellem overenskomstens parter enighed om, at der lokalt kan indgås aftale om kollektiv afvikling af feriedage ud over 5 uger, 18, stk. 2 samt Protokollat om arbejdstid m.v. for musikere i landsdelsorkestrene 11, stk. 2 og []Barsel mv. (05.13).[] 22. Tjenestefrihed uden løn (05.15). 23. []Seniorpolitik (05.21).[] Parterne er enige om, at der for musikere kan være et særligt behov for at indgå særlige aftaler af seniorpolitisk karakter. I den forbindelse peger parterne på at KTO s Rammeaftale om Seniorpolitik danner den fornødne ramme, selvom der i enkelte tilfælde kan være behov for yderligere foranstaltninger. 25. Befordringsgodtgørelse (05.71). 26. []Kompetenceudvikling (05.31).[] Musikere er omfattet af supplerende aftale om individuel kompetenceudvikling/ udviklingsplan. Aftalen findes i protokollat Socialt kapitel (05.41). 28. Virksomhedsoverenskomster (05.51).

20

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene

Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene Side 1 Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene KL Dansk Musiker Forbund Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene Side 2 Side

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Overenskomst mellem. Dansk Journalistforbund og. Kommunernes Landsforening

Overenskomst mellem. Dansk Journalistforbund og. Kommunernes Landsforening Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Kommunernes Landsforening 2008-2011 Overenskomst for journalister KL Dansk Journalistforbund 34.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 34.01 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

OVERENSKOMST for ernæringsog. husholdningsøkonomer

OVERENSKOMST for ernæringsog. husholdningsøkonomer AMTSRÅDSFORENINGEN 32.14.1 Side 1 LÆRERNES CENTRALORGANISATION OVERENSKOMST for ernæringsog husholdningsøkonomer 2005 = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale mv. tilrettet f.eks. 01-07-2005

Læs mere

Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene

Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene Side 1 Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene KL Dansk Musiker Forbund Indholdsfortegnelse Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene Side 2 Side 1. Område...

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Overenskomst for deltidsbeskæftiget, honorarlønnet brandpersonale ved de kommunale beredskaber

Overenskomst for deltidsbeskæftiget, honorarlønnet brandpersonale ved de kommunale beredskaber Side 1 Overenskomst for deltidsbeskæftiget, honorarlønnet brandpersonale ved de kommunale beredskaber KL Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3

Læs mere

51.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere

51.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side 51.02 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL Det Offentlige Beredskabs Landsfo rbund Ingeniørforeningen i Danmark Teknisk Landsforbund

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskoleledere. 51.01 O.11 47/2011 Side 1

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskoleledere. 51.01 O.11 47/2011 Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskoleledere KL 51.01 Side 1 Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side 51.01 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

72.01 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for ledere/mellemledere ansat i den kommunale ældreomsorg

72.01 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for ledere/mellemledere ansat i den kommunale ældreomsorg Side 1 Overenskomst for ledere/mellemledere ansat i den kommunale ældreomsorg KL FOA - Fag og Arbejde Lederum, Social & Sundhedssektoren Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter

Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter Side 1 Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter KL Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...4 2. Afgrænsning

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Overenskomst for journalister. 34.01 O.13 23/2014 Side 1

Overenskomst for journalister. 34.01 O.13 23/2014 Side 1 Overenskomst for journalister KL Dansk Journalistforbund 34.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 34.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning Månedslønnede og praktikanter...

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

52.01 O.13 26/2014 Side 1. Forlængelse af overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC s forhandlingsområde

52.01 O.13 26/2014 Side 1. Forlængelse af overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC s forhandlingsområde Side 1 Forlængelse af overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC s forhandlingsområde Indholdsfortegnelse Side 52.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Seniorsamtaler... 4 4 Lokal

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte)

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) handlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) KL Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører HI Organisation for ledende medarbejdere i Idræts-, Kultur og Fritidssektoren

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Overenskomst for driftsassistenter i Københavns. 5.40.51 O.13 26/2014 Side 1

Overenskomst for driftsassistenter i Københavns. 5.40.51 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for driftsassistenter i Københavns Kommune KL 3F København 5.40.51 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 5.40.51 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Afgrænsning

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

Overenskomst for handicapledsagere. 78.01 O.13 51/2014 Side 1

Overenskomst for handicapledsagere. 78.01 O.13 51/2014 Side 1 Overenskomst for handicapledsagere KL Fagligt Fælles Forbund - 3F FOA - Fag og Arbejde 78.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 78.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge Varigt ansatte timelønnede bliver månedslønnede Med virkning fra 1. august 2014 overgår medarbejdere med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge fra timeløn til månedsløn forudsat at de er

Læs mere

OVERENSKOMST. vedrørende. professionsbachelorer på det tekniske område

OVERENSKOMST. vedrørende. professionsbachelorer på det tekniske område Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN MASKINMESTRENES FORENING TEKNISK LANDSFORBUND KONSTRUKTØRFORENINGEN OVERENSKOMST vedrørende professionsbachelorer på det tekniske område **NYT** med virkning fra

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1 Overenskomst for tandplejere KL Dansk Tandplejerforening 53.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 53.41 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning - månedslønnede og

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere. 51.11 O.13 27/2014 Side 1

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere. 51.11 O.13 27/2014 Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere KL 51.11 Side 1 Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side 51.11 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

44.01 O.08 51/2010 Side 1. Overenskomst for ledende værkstedspersonale m.v. ved klientværksteder

44.01 O.08 51/2010 Side 1. Overenskomst for ledende værkstedspersonale m.v. ved klientværksteder Side 1 Overenskomst for ledende værkstedspersonale m.v. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA - Fag og Arbejde Ledernes Hovedorganisation Socialpædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 44.01

Læs mere

41.11 O.13 31.05.13/2013 Side 1. Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne

41.11 O.13 31.05.13/2013 Side 1. Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne Side 1 Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles bund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 KAPITEL 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1 Overenskomstens område Overenskomsten omfatter ledere og lærere, der underviser på Munkegaarden.

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte PO-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte PO-organister. Samme overenskomst træder pr. 1. januar 2010 i kraft for de

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers)

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) Cirkulære om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) 2006 Cirkulære af 28. september 2006 Perst. nr. 050-06 PKAT nr. J.nr. 06-341-17

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

5.41.61 6.41.61 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for ejendomsfunktionærer, museumsbetjente,

5.41.61 6.41.61 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for ejendomsfunktionærer, museumsbetjente, Side 1 Overenskomst for ejendomsfunktionærer, museumsbetjente, tilsynsførende m.fl. KL Serviceforbundet Indholdsfortegnelse Side 5.41.61 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Landsforeningen af Ungdomsskoleledere

Landsforeningen af Ungdomsskoleledere KL Landsforeningen af Ungdomsskoleledere SAG-2014-00642 Tid: Den 10. juni 2015 Sted: Emne: Deltagere: KL Forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for Landsforeningen af Ungdomsskoleledere

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende lærere m.fl. ved specialundervisning for børn og voksne

O V E R E N S K O M S T vedrørende lærere m.fl. ved specialundervisning for børn og voksne Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN LÆRERNES CENTRALORGANISATION O V E R E N S K O M S T vedrørende lærere m.fl. ved specialundervisning for børn og voksne **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende

Læs mere

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten Cirkulære om organisationsaftale for Arbejdsmarkedskonsulenter i staten 2008 Cirkulære af 8. september 2008 Perst. nr. 049-08 PKAT nr. 0063 J.nr. 07-333/06-6 Dataark PKAT med specifikation 0063 - Arbejdsmarkedskonsulenter

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter

Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter Side 1 Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter KL Fagligt Fælles Forbund - 3 F Socialpædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 64.41 Side

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

67.01 O.13 26/2013 Side 1. Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale legepladser i Aarhus og Københavns

67.01 O.13 26/2013 Side 1. Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale legepladser i Aarhus og Københavns Side 1 Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale legepladser i Aarhus og Københavns Kommuner KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 67.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning... 4 1.

Læs mere

26.02 23/2007 Side 1. Administrationsgrundlag for pension

26.02 23/2007 Side 1. Administrationsgrundlag for pension Side 1 Administrationsgrundlag for pension KL Side 2 Indholdsfortegnelse Side I. Indledende bemærkninger... 3 II. Pensionsbestemmelser... 3 1) Opsamlingsordning:...3 a) Månedslønnet personale:... 3 b)

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 5. september 2014 i faglig voldgiftssag, 2013.0131 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Gentofte Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Sagen angår lønsammensætningen

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup

Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup Odense Kommune Odense Lærerforening Side 1 af 6 Indhold Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Funktionsløn...

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere Side 1 Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Undervisningsministeriet Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.41 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen 2013-2015

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen 2013-2015 OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2013-2015 INDHOLDSOVERSIGT 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1 2 AFGRÆNSNING 1 3 MÅNEDSLØNNEDE 1 4 ANCIENNITET

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Offentligt ansatte 2013-2015 mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Den Offentlige Gruppe Omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter 1. april 2013-31. marts 2015 64.41 Side 1 for omsorgs-

Læs mere

Grafiske arbejdere ved en række institutioner

Grafiske arbejdere ved en række institutioner Cirkulære om organisationsaftale for Grafiske arbejdere ved en række institutioner 2014 Cirkulære af 21. januar 2014 Modst.nr. 001-14 PKAT nr. 0185 J.nr. 12-333/06-25 Dataark PKAT med specifikation 0185

Læs mere

Overenskomst. Journalister i KL

Overenskomst. Journalister i KL Overenskomst Journalister i KL Mellem KL og Dansk Journalistforbund pr. 1. april 2011 KL Dansk Journalistforbund Protokollat vedrørende fornyelsen af tiltrædelsesoverenskomst for ansatte journalister i

Læs mere

Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet

Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet pr. 1. april 2009 KL Lærernes Centralorganisation 50.81 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Ansættelsesform...4 3. Løn...5

Læs mere

Overenskomst for lærere i ungdomsskolen. 50.62 A O.08 46/2009 Side 1

Overenskomst for lærere i ungdomsskolen. 50.62 A O.08 46/2009 Side 1 Overenskomst for lærere i ungdomsskolen KL Lærernes Centralorganisation 50.62 A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.62 A Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Personafgrænsning

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 7 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

Overenskomst mellem "Den selvejende institution Under Kastanien" og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening

Overenskomst mellem Den selvejende institution Under Kastanien og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening Overenskomst mellem "Den selvejende institution Under Kastanien" og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening 1 Område Denne overenskomst omfatter personer der ansættes i lærerstillinger

Læs mere

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter Side 1 Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter KL Fagligt Fælles bund - 3 F Socialpædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 64.41 Side

Læs mere

O.11 45/2011 Side 1. Overenskomst for buschauffører ved Midttrafik Busselskabet, Århus Sporveje og Fynbus, Odense Bybusser

O.11 45/2011 Side 1. Overenskomst for buschauffører ved Midttrafik Busselskabet, Århus Sporveje og Fynbus, Odense Bybusser Side 1 Overenskomst for buschauffører ved Midttrafik Busselskabet, Århus Sporveje og Fynbus, Odense Bybusser KL Fagligt Fælles forbund - 3F Indholdsfortegnelse Side O.11 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

Overenskomst for løn- og ansættelsesvilkår for pædagogiske konsulenter

Overenskomst for løn- og ansættelsesvilkår for pædagogiske konsulenter Side 1 Overenskomst for løn- og ansættelsesvilkår for pædagogiske konsulenter KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 65.11 Side 2 Kapitel 1. Overenskomstens område... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.15 41/2015 Side 1

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.15 41/2015 Side 1 Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Overenskomst for arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. 40.31 O.13 48/2013 Side 1

Overenskomst for arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. 40.31 O.13 48/2013 Side 1 Overenskomst for arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk Formands Forening FOA - Fag og Arbejde 40.31 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 40.31 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

Overenskomst for dagplejere

Overenskomst for dagplejere Overenskomst for dagplejere KL FOA- Fag og Arbejde 66.01 Side 1 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 Kapitel 2. Ansættelsesvilkår... 4 2. Ansættelsesformer... 4 3. Ansættelsen

Læs mere

Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet)

Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Cirkulære af 23. maj 2012 Modst.nr. 021-12 PKAT nr. 106 J.nr. 07-333/31-15 Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende lærere m.fl. ved specialundervisning for børn og voksne

O V E R E N S K O M S T vedrørende lærere m.fl. ved specialundervisning for børn og voksne Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN LÆRERNES CENTRALORGANISATION GÆLDER FRA DEN 1. AUGUST 2014 O V E R E N S K O M S T vedrørende lærere m.fl. ved specialundervisning for børn og voksne **NYT** =

Læs mere

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse Meddelt den 12. oktober 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod RLTN (Regionernes Lønnings og Takstnævn) og Region Nordjylland (advokat Morten

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

Organisationsaftale. mellem. Banedanmark. Dansk Jernbaneforbund

Organisationsaftale. mellem. Banedanmark. Dansk Jernbaneforbund Organisationsaftale mellem Banedanmark og Dansk Jernbaneforbund 1. april 2013 2 INDHOLD SIDE BEMÆRKNINGER, J 1: Organisationsaftalens dækningsområde. 4 2: Ansættelse 5 3: Lønsystemet 5 4: Tjenesteanciennitet

Læs mere

Vagtfunktionærer i staten mv.

Vagtfunktionærer i staten mv. Cirkulære om organisationsaftale for Vagtfunktionærer i staten mv. 2013 Cirkulære af 29. august 2013 Modst.nr. 032-13 PKAT nr. 252 J.nr. 12-333/02-22 Dataark PKAT med specifikation 252 Vagtfunktionærer

Læs mere

43.01 O.13 46/2013 Side 1. Overenskomst for deltidsbeskæftiget, honorarlønnet brandpersonale ved de kommunale beredskaber

43.01 O.13 46/2013 Side 1. Overenskomst for deltidsbeskæftiget, honorarlønnet brandpersonale ved de kommunale beredskaber Side 1 Overenskomst for deltidsbeskæftiget, honorarlønnet brandpersonale ved de kommunale beredskaber KL Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn...

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

5.33.01 6.33.01 O.08 46/2010 Side 1 Overenskomst for brand- og ambulancepersonale i Københavns og Frederiksberg Kommuner

5.33.01 6.33.01 O.08 46/2010 Side 1 Overenskomst for brand- og ambulancepersonale i Københavns og Frederiksberg Kommuner Side 1 Overenskomst for brand- og ambulancepersonale i Københavns og Frederiksberg Kommuner KL FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 5.33.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Offentligt ansatte 2013-2015 mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Den Offentlige Gruppe Erhvervsuddannede serviceassistenter rengøringsteknikere og -elever 1. april 2013-31. marts 2015 2 Side 1 for erhvervsuddannede

Læs mere

Ansættelsesbrev. Adresse og telefon. Medarbejderens fulde navn. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt

Ansættelsesbrev. Adresse og telefon. Medarbejderens fulde navn. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt Ansættelsesbrev For ledere, lærere og børnehaveklasseledere, der er ansat på en skole oprettet i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler m.v. Dette ansættelsesbrev anbefales af Dansk Friskoleforening

Læs mere

5.40.01 6.40.01 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for specialarbejdere i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune

5.40.01 6.40.01 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for specialarbejdere i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune 5.40.01 Side 1 Overenskomst for specialarbejdere i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune KL Fagligt Fælles Forbund - 3F FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 5.40.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

Overenskomst for ledende personale, administrativt personale, salgspersonale og trafikstyringspersonale. O.13 47/2013 Side 1

Overenskomst for ledende personale, administrativt personale, salgspersonale og trafikstyringspersonale. O.13 47/2013 Side 1 Overenskomst for ledende personale, administrativt personale, salgspersonale og trafikstyringspersonale KL HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

Overenskomst for dagplejere

Overenskomst for dagplejere Overenskomst for dagplejere Kommunernes Landsforening Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Forbundet af Offentligt Ansatte 66.01 Side 1 Side 2 Kapitel 1. Indledning... 4 1. Overenskomstens område...

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Ikke-faglærte ansatte, der er beskæftiget ved rengøringsog køkkenarbejde el. lign. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2013-2015. Ikke-faglærte ansatte, der er beskæftiget ved rengøringsog køkkenarbejde el. lign. Den Offentlige Gruppe Den Offentlige Gruppe Det tidligere FKKA-område Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Offentligt ansatte 2013-2015 mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Ikke-faglærte ansatte, der er beskæftiget ved rengøringsog

Læs mere

AFTALE MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING OM NYT LØNSYSTEM.

AFTALE MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING OM NYT LØNSYSTEM. Bilag 3 til overenskomstaftale mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever samt korporaler af linjen og reserven

Læs mere

Rammeaftale. provision og bonusløn. mellem. Tele Danmark A/S. Lederforeningen i Tele Danmark (LTD) Dækningsområde 1

Rammeaftale. provision og bonusløn. mellem. Tele Danmark A/S. Lederforeningen i Tele Danmark (LTD) Dækningsområde 1 Rammeaftale om provision og bonusløn mellem Tele Danmark A/S og Lederforeningen i Tele Danmark (LTD) Denne rammeaftale vedrører aftaler, der fastlægger en variabel løndel i forhold til den enkelte leder/særligt

Læs mere

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter overenskomstens

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter overenskomstens Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE OVERENSKOMST for lægestuderende, der ansættes som vikar i underordnet lægestilling **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende

Læs mere