Overenskomst for musikere i landsdelsorkestre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overenskomst for musikere i landsdelsorkestre"

Transkript

1 Overenskomst for musikere i landsdelsorkestre KL Dansk Musiker Forbund Overenskomst for musikere i landsdelsorkestrene Side 1

2 Indholdsfortegnelse Overenskomst for musikere i landsdelsorkestrene Side 2 Side 1. Overenskomstens område Funktionærlov Ansættelse og prøvetid Løn til 31. marts Tillæg til 31. marts Beskæftigelsesanciennitet indtil 1. april LØN pr. 1. april Grundløn Funktionsløn Kvalifikationstillæg Resultatløn Overgangsbestemmelser a. Pension indtil 31. marts b. Pension (gældende fra 1.april 2010) 12,9 % Barns 1. og 2. sygedag Tjenestefrihed Tjenestefri dage Diskretionspligt Befordring og diæter Instrumenter Noder Engagementer mv Orkestertjenesten - solotillæg Selvstændige solistiske præstationer Værker med mindre besætning Special instrumenter (indtil 31.marts 2010) Nedrykning Tjenestepligtens indhold Indspilninger Opsigelse Øvrige ansættelsesvilkår Ikrafttræden og opsigelse Protokollat nr. 1 kompetenceudvikling/udviklingsplan Formål Udviklingsplan og opfølgning Drøftelse Bilag Idekatalog over kriterier for funktions- og kvalifikationsløn Funktionsløn Kvalifikationsløn... 23

3 Side 3 1. Overenskomstens område Overenskomsten omfatter fastansatte musikere i landsdelsorkestrene: Sjællands Symfoniorkester Odense Symfoniorkester Sønderjyllands Symfoniorkester Aarhus Symfoniorkester Aalborg Symfoniorkester. []Overenskomsten omfatter endvidere virksomheder, som har bemyndiget KL til med bindende virkning at indgå overenskomster mv.[] Personer, der ansættes den eller herefter, og som har en pensionsordning fra den eller senere, har en pligtig afgangsalder på 67 år. Parterne er enige om, at deltidsstillinger kan oprettes efter aftale mellem overenskomstens parter. 2. Funktionærlov For de ansatte gælder vilkår efter funktionærlovens bestemmelser, medmindre der er aftalt afvigelser herfra, jf. 27 og 28. Ansatte, som ikke er omfattet af funktionærlovens anvendelsesområde, er tillagt funktionærstatus ved aftale. Bestemmelsen betyder eksempelvis, at alle månedslønnede ansatte har ret til løn under fravær på grund af sygdom, (jf. funktionærlovens 5), fratrædelsesgodtgørelse (jf. funktionærlovens 2a) samt efterløn (jf. funktionærlovens 8). Hvor der i funktionærloven anvendes begrebet uafbrudt beskæftigelse og ansættelsestid beregnes denne som hidtidig opsigelsesanciennitet. 3. Ansættelse og prøvetid Ansættelse sker efter forudgående deltagelse i konkurrence eller prøvespil. Prøvetid, der maximalt kan have en varighed af ét år, fastsættes af den kunstneriske ledelse eller den af denne bemyndigede efter indstilling af dommerjuryen. Der kan i ganske særlige tilfælde dispenseres fra stk. 1. Dette kan kun gøres i samarbejde med den pågældende gruppe, orkestrets interne bestyrelse, den kunstneriske ledelse og Dansk Musiker Forbund.

4 Side 4 Senest midt i prøvetiden skal dommerjuryen normalt foretage en midtvejsvurdering af musikeren. Musikeren gøres bekendt med resultatet heraf. Stk. 5 Hvis ansættelsen ikke ønskes opretholdt, skal musikeren gøres bekendt med begrundelsen herfor. 4. Løn til 31. marts 2010 Fastansatte musikere indplaceres således pr. 1. april 2008 og 1. april 2009: Anciennitet Løntrin pr. 1. Løntrin pr. 1. april 2008 april år år år år år år år år år flg. år Til løntrinene (pr. 1. april 2009 løntrinene 28-35) ydes et særligt tillæg på kr. i årligt grundbeløb (31. marts niveau). Indplacering sker på det løntrin, der svarer til pågældendes anciennitet, jf. 6. Der ydes et årligt tillæg på kr. (31. marts 2000 niveau) til musikere med mere end 21. års anciennitet. 1. koncertmesteren indplaceres på løntrin Tillæg til 31. marts 2010 Årligt grundbeløb 31. marts niveau Tillæg pr. 1. april 2008 Tillæg pr. 1. april koncertmester kr kr. 1. solotillæg kr kr. 2. solotillæg kr kr. Oprykningstillæg kr kr. Tutti-strygertillæg kr. []5.800 kr.[] 31/ niveau Skiftetillæg 457,05 kr. Solistpræstationer 912,83 kr. Scenetjeneste, jf. 25, stk ,38 kr. 3. tjeneste pr. ½ time 100,73 kr.

5 Side 5 Overspil pr. ½ time 100,73 kr. Der kan ikke samtidig med ydelse af 1. og 2. solotillæg ydes skiftetillæg til engelsk horn, kontrafagot, piccolofløjte og basklarinet. Parterne er enige om, at der lokalt kan indgås aftale om, at skiftetillæggene konverteres til et fast tillæg til én eller flere grupper af musikere Beskæftigelsesanciennitet indtil 1. april Ved ansættelse i en stilling i henhold til denne overenskomst medregnes dokumenteret fuldtidsbeskæftigelse i professionelle symfoniorkestre i ind- og udland. Beskæftigelsen skal have et omfang af mindst 1 måned. Ved anciennitetsberegningen indgår ansættelser af mindst en måneds varighed. Gør særlige forhold sig gældende, fastsættes ancienniteten efter aftale mellem institutionen og orkestrets interne forening. Ved indplacering på lønskalaen medregnes dokumenteret deltidsbeskæftigelse på mere end 8 timer pr. uge forholdsmæssigt i anciennitetsberegningen. Ancienniteten afrundes opad til et helt antal måneder. For ansættelser før den 1.april 1991 gælder fortsat, at der i anciennitetsberegningen alene indgår beskæftigelse af mindst 3 måneders sammenhængende varighed. I beskæftigelsesancienniteten kan medregnes beskæftigelse ved de militære musikkorps samt professionelle kammerensembler. 5. LØN pr. 1. april []Lønnen består af 4 elementer: 1. Grundløn, jf Funktionsløn, jf Kvalifikationsløn, jf. 8 og 4. Resultatløn, jf. 9. Musikere ved Landsdelsorkestre er omfattet af Fællesaftale om ny løn og Aftale om gennemsnitsløngaranti. Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse finder anvendelse for musikere ved landsdelsorkestrene i Århus og Odense.

6 Side 6 Fællesaftale om ny løn indeholder bl.a. bestemmelser om forhandlingssystemet, rets- og interessetvister, opsigelse og ophør af aftaler om funktionsog kvalifikationsløn. Fællesaftale om ny løn findes i KL s løn og personale, afsnit Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse findes i KL s løn og personale, afsnit Heraf fremgår, at der er afsat 1,25 % af lønsummen til musikere til lokal løndannelse pr. 1. april Aftale om gennemsnitsløngaranti findes i KL s løn- og personale, afsnit Ansatte på deltid aflønnes med en forholdsmæssig del af månedslønnen for fuldtidsbeskæftigede. Lønnen udbetales månedsvis bagud.[] 6. Grundløn []Grundlønnen dækker de funktioner, musikere er i stand til at varetage som nyansat/ nyuddannet/nyudnævnt. Grundlønnen er løntrin 28. Grundlønnen for 1. koncertmesteren er løntrin 50.[] 7. Funktionsløn Funktionsløn ydes ud over grundlønnen og eventuel kvalifikationsløn. Funktionsløn baseres på de funktioner (arbejds- og ansvarsområder), der er knyttet til den enkelte stilling/gruppe af stillinger. Funktionen skal være funktioner, der ligger ud over de funktioner, der forudsættes varetaget for grundlønnen. Der ydes følgende funktionstillæg: 2. koncertmester kr. 1. solotillæg kr. 2. solotillæg kr. Oprykningstillæg kr. tutti strygertillæg kr. Alle beløb er årlige grundbeløb anført i 31. marts 2000 niveau. Der ydes følgende ikke pensionsgivende funktionstillæg pr. gang/enhed/præstation: Solistpræstationer Scenetjeneste, jf. 25, stk ,83 kr. 171,38 kr. 3. tjeneste pr. ½ time 100,73 kr.

7 Overspil pr. ½ time 100,73 kr. Alle beløb er anført i 31. marts 2000 niveau. Overenskomst for musikere i landsdelsorkestrene Side 7 Funktionsløn aftales i øvrigt på grundlag af de funktioner, den ansatte varetager. Funktionsløn aftales som pensionsgivende tillæg eller ved oprykning til højere løntrin. Funktionsløn kan også anvendes til at honorere for elementer, der traditionelt har været honoreret med arbejdstidsbestemte ydelser eller arbejdstidsbestemte tillæg eller lignende, jf. aftale om konvertering af ulempetillæg. Der henvises i øvrigt til de som bilag 1 vedlagte vejledende kriterier ved udmøntning af funktions- og kvalifikationsløn 8. Kvalifikationstillæg. Kvalifikationsløn ydes ud over grundløn og eventuel funktionsløn. Kvalifikationsløn baseres på den enkelte medarbejders kvalifikationer. Kvalifikationsløn tager udgangspunkt i objektive forhold som eksempelvis uddannelse og erfaring. Musikere, som har 4 års sammenlagt beskæftigelse inden for overenskomstens område, aflønnes mindst på løntrin 31, medmindre løntrin 31 er opnået i kraft af funktionsog/eller kvalifikationsløn. Musikere, som har 14 års sammenlagt beskæftigelse inden for overenskomstens område, aflønnes mindst på løntrin 45, medmindre løntrin 45 er opnået i kraft af funktions- og/eller kvalifikationsløn. Bemærkning til stk. 2 og stk. 3: Som beskæftigelse medregnes dokumenteret fuldtidsbeskæftigelse i professionelle orkestre i ind- og udland. Der henvises i øvrigt til 28, nr. 5. Kvalifikationsløn aftales i øvrigt lokalt på grundlag af den ansattes kvalifikationer. Kvalifikationsløn ydes som pensionsgivende tillæg eller ved oprykning til højere løntrin. Der henvises i øvrigt til de som bilag 1 vedlagte vejledende kriterier ved udmøntning af funktions- og kvalifikationsløn. 9. Resultatløn []Resultatløn ydes ud over grundløn og en eventuel funktionsløn og/eller kvalifikationsløn. Resultatløn baseres på opfyldelse af fastsatte mål af enten kvantitativ eller kvalitativ karakter. Resultatløn aftales lokalt. Resultatløn kan anvendes til grupper af medarbejdere og enkelte medarbejdere.

8 Side 8 Resultatløn kan ydes som engangsbeløb eller som midlertidige tillæg. Resultatløn er pensionsgivende, medmindre andet aftales. Det er ikke en forudsætning for anvendelse af resultatløn, at den indsats, der honoreres, på forhånd er målsat. Resultatløn kan fx også gives i form af individuel eller en kollektiv bonuslignende ordning.[] 10. Overgangsbestemmelser Musikere ved Landsdelorkestrene overgår den 1. april 2010 til ny løndannelse. For personale ansat 31. marts 2010 og som fortsat er ansat i samme stilling pr. 1. april 2010, sker indplacering pr. 1. april 2010 med udgangspunkt i den ansattes overenskomstmæssige aflønning pr. 1. april Tidspunktet for oprykning til garantitrin sker på grundlag af den lønanciennitet, de pågældende har opnået pr. 31. marts 2010 i det gamle lønforløb, jf. 4, stk. 1. Dette gælder dog kun ved bevarelse af hidtidig stilling. Ansatte pr. 31. marts 2010, der overgår til lokal løndannelse pr. 1. april 2010, bevarer som minimum deres hidtidige samlede faste løn inklusiv tillæg, herunder f.eks. tillæg af decentral løn. Den del af lønnen, som hidtil har været reguleret med procentregulering, reguleres fortsat. Den del af lønnen, der hidtil har været pensionsgivende, vil som minimum fortsat være pensionsgivende. Lønnen pr. 1. april 2010 sammensættes af grundløn, funktionsløn og kvalifikationsløn. I det omfang lønelementerne samlet medfører en højere aflønning end hidtil, sker aflønningen efter den højere aflønning. I det omfang lønelementerne samlet giver en lavere aflønning end hidtil, sker aflønning efter den hidtidige aflønning. Forskellen udgøres af et personligt udligningstillæg. Denne garanti for hidtidig aflønning forudsætter bevarelse af hidtidig stilling med hidtidig beskæftigelsesgrad. Ved overgang til lokal løndannelse pr, 1. april 2010 ophører som udgangspunkt alle hidtidige lokale lønaftaler. Der indgås snarest muligt lokal(e) aftale(r), der sikrer, at de ansatte kan indplaceres i det nye lønsystem ved overgangen pr. 1. april Såfremt der ikke ved overgangen til nye lønformer pr. 1. april 2010 er indgået lokal(e) aftale(r) til afløsning for de nævnte hidtidige lokale aftaler, videreføres disse med de fornødne tilpasninger. Parterne er enige om, at de lokale forhandlinger om overgang til lokal løndannelse forsøges påbegyndt snarest muligt efter den 1. januar 2009 og søges tilrettelagt således, at de er afsluttede inden den 1. april a. Pension indtil 31. marts 2010 Der oprettes en pensionsordning i Livsforsikringsselskabet Danica for medarbejdere, som 1. er fyldt 21 år, 2. har mindst 1 års sammenlagt (amts)kommunal beskæftigelse på mindst 8 timer i gennemsnit pr. uge inden for en 8 års periode, tidligst regnet fra den 1.april 1999.

9 Side 9 Dokumentationspligten for forudgående beskæftigelse påhviler den ansatte. For indtjening af karensperiode mv. se KL s Administrationsgrundlag for pension (NIS 26.02). Orkestret kan beslutte, at anden offentlig beskæftigelse indgår i beregningen af karensperioden. Musikere, der er omfattet af pensionsordningen i stk. 1, følger denne, indtil de opfylder betingelserne for at blive omfattet af pensionsordningen efter 11b. Pensionsordningen oprettes med virkning fra den 1. i den måned, hvor begge betingelser efter stk. 1 er opfyldt i hele måneden. Det samlede pensionsbidrag udgør 10 % af de pensionsgivende løndele. Egetbidraget udgør 1/3 af det samlede pensionsbidrag. Lønspecifikationen skal indeholde oplysning herom. Stk. 5 Orkestret indbetaler pensionsbidraget til Livsforsikringsselskabet Danica. Stk. 6 []For ansatte, der er fyldt 70 år, udbetales pensionsbidraget som løn, medmindre den ansatte ønsker bidraget indbetalt til en pensionsordning eller at købe frihed. Ved udbetaling som løn gælder følgende: a) Der beregnes ikke særlig feriegodtgørelse af denne løndel. b) Løndelen er ikke pensionsgivende. c) Løndelen indgår ikke ved beregning af overarbejds- eller merarbejdsbetaling. Ved køb af frihed foretages lønfradrag efter bestemmelserne i 3, stk. 1 i Aftale om lønberegning/lønfradrag for månedslønnet personale. Ønske om indbetaling til pensionsordning eller køb af frihed rettes til ansættelsesmyndigheden og kan tidligst ændres efter et år.[] 11b. Pension (gældende fra 1.april 2010) 12,9 % Der oprettes en pensionsordning for medarbejdere, som 1. er fyldt 25 år, 2. har mindst 4 års (med virkning fra 1. april års) beskæftigelse ved Sjællands Symfoniorkester, Odense Symfoniorkester, Sønderjyllands Symfoniorkester, Aarhus Symfoniorkester, Aalborg Symfoniorkester, Danmarks Radios Symfoniorkester, Det Kongelige Kapel eller de militære musikkorps, og 3. er beskæftiget gennemsnitlig mindst 8 timer pr. uge.

10 Side 10 Efter aftale mellem de lokale parter i de enkelte orkestre kan der efter konkret vurdering indregnes anciennitet optjent i andre offentlige eller offentligt støttede orkestre. Pensionsordningen oprettes med virkning fra den 1. i den måned, hvor alle betingelserne efter stk. 1 er opfyldt i hele måneden. Det samlede pensionsbidrag udgør 12,9 % af de pensionsgivende løndele, jf. dog 11b.stk.4. Egetbidraget udgør 1/3 af det samlede pensionsbidrag. Lønspecifikationen skal indeholde oplysning herom. []Med virkning fra 1. april 2009 betales et pensionsbidrag på 6,45 % af tillæg efter 4.1, stk. 1, henholdsvis 7, stk.2. [] Stk. 5 Orkestret indbetaler pensionsbidraget til Livsforsikringsselskabet Danica. Stk. 6 []For ansatte, der er fyldt 70 år, udbetales pensionsbidraget som løn, medmindre den ansatte ønsker bidraget indbetalt til en pensionsordning eller at købe frihed. Ved udbetaling som løn gælder følgende: a) Der beregnes ikke særlig feriegodtgørelse af denne løndel. b) Løndelen er ikke pensionsgivende. c) Løndelen indgår ikke ved beregning af overarbejds- eller merarbejdsbetaling. Ved køb af frihed foretages lønfradrag efter bestemmelserne i 3, stk. 1 i Aftale om lønberegning/lønfradrag for månedslønnet personale. Ønske om indbetaling til pensionsordning eller køb af frihed rettes til ansættelsesmyndigheden og kan tidligst ændres efter et år.[] Bemærkning til 11a og 11b: Opmærksomheden henledes på, at 11a bortfalder den 1. april Med virkning fra dette tidspunkt gælder således alene 11b. 12. Barns 1. og 2. sygedag Den ansatte har efter anmodning i det enkelte tilfælde adgang til hel eller delvis tjenestefrihed på et barns første sygedag, []med virkning fra 1. april 2009 første og anden sygedag[]når følgende betingelser er opfyldt: 1. Barnet er under 18 år og har ophold hos den ansatte, 2. fravær er nødvendigt af hensyn til barnet, og 3. tjenestefrihed er foreneligt med forholdene på tjenestestedet.

11 Side 11 I vurderingen af, om anmodning om tjenestefrihed skal imødekommes, indgår, ud over hensynet til tjenestestedet, en afvejning af barnets alder og sygdommens karakter. Tjenestefrihed regnes ikke som sygefravær, men fraværslisten suppleres med oplysning om fravær på grund af barns 1. og 2. sygedag. Under tjenestefrihed efter stk. 1 har den ansatte ret til løn. Der udbetales ikke arbejdsbestemte og arbejdstidsbestemte tillæg. Hvis den ansatte misbruger ordningen, kan adgang til fravær inddrages. 13. Tjenestefrihed Der kan af ledelsen gives adgang til ekstraordinær tjenestefrihed uden løn i tilfælde, hvor det ikke strider mod ansættelsesmyndighedens interesse. Retningslinjer vedrørende tjenestefrihed til sociale begivenheder (sølvbryllup og lignende) fastsættes efter lokal forhandling. Der kan ved aftale i overensstemmelse med hidtidig praksis gives adgang til ekstraordinær tjenestefrihed med hel eller delvis løn i studieøjemed, der er i ansættelsesmyndighedens interesse. Tjenestefrihed kan gøres betinget af, at der til stillingen kan skaffes kvalificeret vikar. Tjenestefrihed kan gives i indtil 1 år ad gangen, dog længst i 5 år, og det er vedkommende ansættelsesmyndigheds ansvar, at der er en stilling ledig til den pågældende ved tjenestefrihedens ophør. 14. Tjenestefri dage Hvis en musiker ikke er tilsagt til en tjeneste, er vedkommende forpligtet til med kort varsel at møde til tjeneste sammen med de øvrige tjenestegørende orkestermedlemmer. Musikeren må derfor, medmindre andet er meddelt holde sig rede til indkaldelse fra 2 timer før, og indtil den annoncerede tjeneste afsluttes. Aftale med tredjemand må kun indgås med forbehold om engagementets bortfald, hvis tjenesteskemaet, selv med kort varsel, ændres, således at forventet tjenestefrihed bortfalder. Et orkestermedlem, der overtræder bestemmelserne i stk. 1 og 2, er over for orkestret erstatningsansvarlig for det tab, overtrædelsen medfører. Overtrædelse af denne bestemmelse kan i gentagelsestilfælde medføre bortvisning.

12 15. Diskretionspligt Overenskomst for musikere i landsdelsorkestrene Side 12 Orkestermedlemmerne har tavshedspligt med hensyn til orkestrets virksomhed, både hvad det kunstneriske og det øvrige arbejde angår. Overtrædelse af bestemmelsen i stk. 1 kan i graverende tilfælde medføre afsked. 16. Befordring og diæter Orkestermedlemmerne befordres ved udenbys og udenlandske turnéer af institutionen. Benyttelse af andet befordringsmiddel sker på egen regning og skal forud meddeles regissøren. Diæter udbetales efter de for statens tjenestemænd til enhver tid gældende regler, jf. dog stk. 4. Ved tjeneste i Sydslesvig gælder for Sønderjyllands Symfoniorkester, at der udbetales diæter efter de for statens tjenestemænd gældende regler for tjenesterejser i Danmark. 17. Instrumenter Det påhviler institutionen i muligt omfang at anskaffe instrumenter og instrumenttilbehør. For så vidt institutionen ikke stiller instrument til rådighed, må det pågældende orkestermedlem selv være i besiddelse af et godt orkesterinstrument, der altid skal forefindes i den bedste orden. Ansatte klarinettister er forpligtet til at medbringe A og B klarinet. Ansatte trompetister er forpligtet til at medbringe B og C trompet. Stk. 5 Orkestermedlemmerne skal behandle institutionens instrumenter med omhu. Ved forsømmelse heraf kan der pålægges erstatningsansvar. Stk. 6 Institutionens instrumenter må ikke uden dennes tilladelse anvendes ved engagementer uden for tjenesten. Stk. 7 I det omfang tjenesten kræver det, betales alle udgifter til vedligeholdelse og reparationer af instrumenter samt strenge, buehår, rør og blade og andet tilbehør til

13 Side 13 instrumenter inden for de af de tilskudsgivende myndigheder godkendte budgetrammer. Stk. 8 I tilfælde, hvor transport og opbevaring af instrumenter tilhørende orkestermedlemmerne påhviler institutionen, skal dette foregå på betryggende måde. 18. Noder Medmindre andet aftales er orkestermedlemmerne berettigede til af nodearkivaren at få udleveret nodemateriale til repertoiret for de nærmeste 14 dage. Nodematerialet skal være af en sådan kvalitet, at det muliggør musikalsk udførelse. Orkestermedlemmerne er ansvarlige for det udlånte nodemateriale. Dette må ikke kopieres eller stilles til andres rådighed og skal i tilfælde af bortkomst eller beskadigelse erstattes af den pågældende. 19. Engagementer mv. Orkestret som helhed må ikke tage engagement uden tilladelse fra institutionens ledelse. Det enkelte orkestermedlem må kun modtage engagement uden for institutionen under behørig hensyntagen til dennes kunstneriske virksomhed. Ved arrangementer, der ikke foranstaltes af institutionen eller i samarbejde med denne, må orkestermedlemmerne ikke uden institutionens tilladelse, anvende dennes navn. 20. Orkestertjenesten - solotillæg Orkestermedlemmer, der får solotillæg, er forpligtet til uden andet vederlag at udføre orkestersoli, selv om disse udføres uden for vedkommendes normale plads. Orkestermedlemmer, der får solotillæg/oprykningstillæg, er i særlige tilfælde forpligtet til uden andet vederlag at indtræde på en hvilken som helst plads i gruppen. På pladser med solotillæg er der i tilfælde af fravær almindelig pligt til oprykning uden særskilt vederlag. I tilfælde af fravær er et orkestermedlem, der får oprykningstillæg, uden særligt vederlag forpligtet til at udføre 2. - respektive 1. solo-stemmen. Overstiger denne tjeneste 40 tjenestedage pr. år, aflønnes den pågældende i overensstemmelse med reglerne i stk. 7.

14 Side 14 Stk. 5 Ved længere tids fravær på pladser med solotillæg/oprykningstillæg kan et andet orkestermedlem konstitueres på pladsen. I konstitueringsperioden betales den konstituerede med det tillæg, der doteres på pladsen. Stk. 6 Orkestermedlemmer uden solotillæg/oprykningstillæg har - efter den kunstneriske ledelses nærmere bestemmelser - pligt til at rykke op på pladser med solotillæg. Stk. 7 Oprykningen betales pr. tjeneste med et beløb svarende til 1/9 af det for pladsen gældende solotillæg - dog højst 9/9 inden for 30 sammenhængende dage. Dette gælder ikke ved oprykning, der skyldes den interne tjenestefordeling. Medvirken ved prøver og teatertjeneste honoreres dog ikke. Stk. 8 Gruppelederen er ansvarlig for en så ligelig fordeling som mulig af tjenesten inden for de enkelte grupper. Fordelingen skal udarbejdes umiddelbart efter bekendtgørelse af tjenesteplanen, og skal til enhver tid kunne dokumenteres over for og godtages af den kunstneriske ledelse. Stk. 9 Gruppelederen har pligt og ret til at påtale kunstneriske anliggender i gruppen samt ret til at arrangere gruppeprøver. 0 Såfremt der af kunstneriske, repertoirebestemte eller pladsmæssige hensyn er tale om reduceret besætning, suppleres gruppen kun til normeret størrelse i tilfælde af længere tids sygdom eller orlov - dvs. 3 uger eller derover. Der kan lokalt indgås aftale om at fravige dette ud fra kunstneriske og personalemæssige hensyn. [] 20, stk. 10 bortfalder pr. 1. april 2010.[] 1 Efter 1. koncertmesterens anvisninger er orkestrets gruppeledere - uden økonomisk vederlag - ansvarlig for udarbejdelsen af buestrøg i modelstemmer til strygergrupperne. 2 Modelstemmerne overgives til anden person, som indfører de udarbejdede buestrøg i samtlige strygerstemmer inden første orkesterprøve. 21. Selvstændige solistiske præstationer I orkesterværker betales der særskilt for den solistiske præstation efter omfang og sværhedsgrad samt efter forudgående aftale med et minimumshonorar, jf. 5, stk. 2, når 1. kompositionen er skrevet for speciel solistisk udførelse eller 2. der er tale om en selvstændig obligat ledsagelse, der sædvanligvis nævnes i programmet.

15 Side 15 Efter indstilling fra den kunstneriske ledelse og under hensyn til omfang og sværhedsgrad af det pågældende værk, gives en rimelig tjenestefrihed til indstudering forud for koncertopførelsen. 22. Værker med mindre besætning Med virker et orkestermedlem ved fremførelsen af værker på 13 eller færre ikke korisk besatte stemmer, er orkestermedlemmet berettiget til et særligt tillæg. Tillægget beregnes som forskellen mellem tillægget som 1. gruppeleder og det tillæg, orkestermedlemmet evt. får på sin plads, jf. 18, stk. 7. Tillægget udbetales ikke, såfremt orkestermedlemmet allerede får tillæg som mindst 1. gruppeleder. 23. Special instrumenter (indtil 31.marts 2010) Hvis et orkestermedlems medvirken kræves på et af de i stk. 2 nævnte særlige instrumenter, for hvis betjening der ikke ydes særligt fast tillæg, får den pågældende et skiftetillæg, jf. 5, stk. 2. Der ydes ét tillæg pr. skift pr. dag med koncert, indspilning eller opførelse. Bestemmelsen gælder følgende instrumenter: G-fløjte, obo d amore, es-klarinet, bassethorn, saxofon, piccolo F- og D-horn, posthorn, tenorhorn, Wagner-tuba, andre trompettyper end A, B og C-trompet, desuden alt-, baryton- og ventilbasun, bastrompet, kontrabasbasun, bastuba, kontrabastuba og harmonika. Ved endnu sjældnere forekommende instrumenter gælder bestemmelsen ligeledes. Instrumentskift aftales med den kunstneriske ledelse. [] 23 bortfalder med virkning fra 1. april 2010.[] 24. Nedrykning Nedrykning kan foretages af orkestrets ledelse efter forudgående drøftelse med orkesterforeningens bestyrelse. En afgørelse kan af orkesterforeningens bestyrelse indbringes for et i denne forbindelse nedsat nævn. Nævnet nedsættes efter reglerne om faglig voldgift. Såfremt et orkestermedlem ønsker at rykke ned, kan dette ske efter drøftelse mellem det pågældende medlem, den kunstneriske ledelse og tillidsrepræsentanten. Orkestermedlemmer, der besætter solopladser i strygergruppen eller 1. soloplads i de øvrige grupper, skal, såfremt det er muligt, overgå til anden plads i gruppen ved det

16 Side 16 fyldte 60. år. Såfremt den kunstneriske ledelse finder det hensigtsmæssigt, kan der dispenseres herfra i op til 12 måneder ad gangen. Senest ½ år forinden nedrykning finder sted, aftales de nærmere omstændigheder herved mellem den pågældende, den berørte gruppe, tillidsrepræsentanten og den kunstneriske ledelse. Stk. 5 Såfremt der ikke er mulighed for at foretage den i stk. 3 omhandlede omrokering, påhviler det den kunstneriske ledelse at udvirke en rimelig aflastningsordning for den berørte solospiller i det omfang, det er muligt. Stk. 6 Finder nedrykning sted, jf. stk. 1-5, fra en plads med solotillæg/oprykningstillæg, placeres det nedrykkede orkestermedlem efter de medlemmer i gruppen, der oppebærer tillæg. Stk. 7 Ved nedrykning konverteres tillægget til et personligt ureguleret tillæg, hvis orkestermedlemmet i mindst 10 år har fået et solotillæg/oprykningstillæg. Stk. 8 Orkestermedlemmer, der oppebærer tillæg efter stk. 7, er uden særligt vederlag forpligtet til oprykning til pladser doteret med solotillæg/oprykningstillæg. Stk. 9 Senest ved det fyldte 57. år, finder samtaler sted mellem den pågældende, tillidsrepræsentanten, den kunstneriske ledelse og de medlemmer af gruppen der oppebærer solotillæg eller oprykningstillæg, med henblik på en drøftelse af hvordan og hvornår nedrykningen skal foregå. 25. Tjenestepligtens indhold Orkestermedlemmerne er forpligtede til at medvirke ved alle af institutionen eller i samarbejde med denne foranstaltede musikfremførelser i indland og udland. I tjenesten indgår medvirken ved institutionens pædagogiske og oplysnende virksomhed og lignende tjenester, hvor musik fremføres i mindre grupper uden dirigent. Mellem ledelsen og orkestrets interne forening skal der indgås aftale om omfang, indhold og kompensation i forbindelse med orkestrets pædagogiske virksomhed. Tjenesten omfatter desuden: 1. Musikalsk medvirken ved teatre med hvilke, institutionen har indgået kontrakt om "levende musik" eller båndmusik.

17 Side 17 (Maksimalt 125 forestillinger pr. år, heraf max. 75 forestillinger pr. år med "levende musik"). Et eventuelt indspillet bånd kan ikke benyttes ud over en periode af 12 måneder og kun ved det teater, hvortil det er indspillet. 2. Musikalsk medvirken ved ballet og musikdramatiske fremførelser foranstaltet af eller i samarbejde med institutionen. 3. Medvirken som dommer ved konkurrencer. Brug af elektro-akustisk regulering må kun finde sted efter forudgående aftale med musikernes interne forening. Stk. 5 Orkestermedlemmerne er ved opera- og teatertjeneste forpligtede til at medvirke ved musik såvel bag scenen som på scenen synligt for publikum. Stk. 6 Medvirken sammen med/samtidig med ikke-partiturbestemt båndmusik kan kun ske efter forudgående aftale med orkestermedlemmernes bestyrelse. Stk. 7 Eventuelle kostumeprøver sker inden for de pågældendes tjenestetid, men godskrives i det hele som én tjeneste. Stk. 8 For medvirken på scenen ydes et tillæg pr. forestilling, men ikke for prøver, jf. 4.1, stk. 2, henholdsvis 7, stk. 3. Stk. 9 I Sjællands Symfoniorkester omfatter tjenesten tillige orkestrets virke som Tivolis Symfoniorkester i Tivoli-sæsonen efter gældende overenskomst mellem institutionen og A/S Københavns Sommertivoli. 0 I tjenesten indgår endvidere pligt til samarbejde med stedligt musikkonservatorium i henhold til musikloven. 26. Indspilninger Orkestrene kan lave op til 12 årlige lyd- og billedproduktioner og kan benytte disse produktioner på alle medieplatforme. Som eksempler på medieplatforme kan nævnes fonogrammer og videogrammer, æterbåren transmission, transmission via internet: Streaming, on demand samt download til fx mp3 og podcast. Den ansattes rettigheder efter ophavsretsloven i ovenstående produktioner overgår til institutionen. Institutionen kan frit videreoverdrage rettighederne.

18 Side 18 Den ansatte bevarer dog sine rettigheder i henhold til ophavsretslovens 13,17, 35, 39 og 68 samt rettigheder efter sådanne lovbestemmelser eller kollektive vederlagsordninger på grundlag af aftaler eller overenskomster, som senere måtte supplere eller afløse de nævnte bestemmelser. Orkestret registrerer de musikere, der medvirker ved produktionerne. Det enkelte orkesters interne forening er gennem dens ledelse berettiget til at gøre indsigelse mod at en produktion udsendes såfremt foreningen mener at rent kunstneriske hensyn taler imod udsendelse. Stk. 5 Produktionsforløb og det kunstneriske indhold drøftes med orkestrets interne forening i så god tid som mulig. Stk. 6 Audio og videoindspilninger af koncerter kan derudover finde sted til dokumentation for orkestrets virksomhed. Retningslinjer for sådanne indspilninger aftales mellem de enkelte orkestres ledelser og orkestrenes interne foreningers bestyrelser. Spørgsmål om anvendelse og arkivering m.v. af optagelser indgår i aftalerne. 27. Opsigelse Funktionærlovens opsigelsesvarsler anvendes, når en ansat opsiges eller siger sin stilling op. Bestemmelsen i lovens 5, stk. 2 om afskedigelse med forkortet opsigelsesvarsel (120-dages-reglen) finder ikke anvendelse. Meddelelse om uansøgt afsked fremsendes til den ansatte. Der vedlægges en kopi af meddelelsen, som den ansatte kan udlevere til Dansk Musiker Forbund ved dennes eventuelle inddragelse i sagen. Når den ansatte meddeles uansøgt afskedigelse, jf. stk. 2, underrettes Dansk Musiker Forbund skriftligt herom. Underretningen skal indeholde sådanne oplysninger, at det fornødne grundlag for vurdering af afskedigelsen er til stede, medmindre oplysningerne strider mod den tavshedspligt, som følger af henholdsvis Forvaltningsloven eller Straffeloven, herunder tavshedspligt med hensyn til personlige forhold. Tilbageholder den afskedigende myndighed tavshedsbelagte oplysninger, orienteres forbundet herom i forbindelse med underretningen. Samtidig orienteres om, at medarbejderen har fået kopi af meddelelsen om afsked med henblik på eventuel udlevering til forbundet. Dansk Musiker Forbund orienteres, hvis der til medarbejderen er fremsendt tavshedsbelagte oplysninger, som institutionen ikke kan videregive til Dansk Musiker Forbund.

19 28. Øvrige ansættelsesvilkår Overenskomst for musikere i landsdelsorkestrene Side 19 Følgende aftaler i Protokollat om generelle ansættelsesvilkår (NIS04.00) gælder. (nummereringen henviser til Protokollatets numre - numre i parentes henviser til KL s løn- og personale 1. []Ansættelsesbreve(04.11).[] 2. []Lønninger (04.30).[] 3. []Decentral løn (04.25).[] 5. []Beskæftigelsesanciennitet (04.40).[] 7. []Lønberegning/lønfradrag (04.38).[] 8. []Åremålsansættelse (04.50).[] 10. []Opsamlingsordningen (26.01).[] 11. []Gruppeliv (04.74).[] 12. Tilrettelæggelse af arbejdstid (04.81). 13. Decentrale arbejdstidsaftaler (04.82). 14. Deltidsarbejde (04.83). 15. []Deltidsansattes adgang til højere tjenestetid (04.85).[] 16. Tidsbegrænset ansættelse (04.84). 18. Konvertering af ulempetillæg (04.86). 20. []Ferie (05.12).[] Der er mellem overenskomstens parter enighed om, at der lokalt kan indgås aftale om kollektiv afvikling af feriedage ud over 5 uger, 18, stk. 2 samt Protokollat om arbejdstid m.v. for musikere i landsdelsorkestrene 11, stk. 2 og []Barsel mv. (05.13).[] 22. Tjenestefrihed uden løn (05.15). 23. []Seniorpolitik (05.21).[] Parterne er enige om, at der for musikere kan være et særligt behov for at indgå særlige aftaler af seniorpolitisk karakter. I den forbindelse peger parterne på at KTO s Rammeaftale om Seniorpolitik danner den fornødne ramme, selvom der i enkelte tilfælde kan være behov for yderligere foranstaltninger. 25. Befordringsgodtgørelse (05.71). 26. []Kompetenceudvikling (05.31).[] Musikere er omfattet af supplerende aftale om individuel kompetenceudvikling/ udviklingsplan. Aftalen findes i protokollat Socialt kapitel (05.41). 28. Virksomhedsoverenskomster (05.51).

20

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S MOVIA Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

Overenskomst for assistenter i landsdelsorkestre

Overenskomst for assistenter i landsdelsorkestre Overenskomst for assistenter i landsdelsorkestre KL LandsdelsOrkesterForeningen Dansk Musiker Forbund 55.11 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 55.11 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning 3, 1. Hvem er omfattet

Læs mere

O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE

O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE Frederiksberg Kommune Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE 1. Område... 3 2. Ansættelsesbrev... 3 3. Løn... 3 4. Løndannelsen...

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

64.04 O.15 22/2016 Side 1

64.04 O.15 22/2016 Side 1 Side 1 Aftale vedrørende aflønning mv. for det pr. ultimo marts 1976 reglementsansatte pædagogisk uddannede personale ved kommunale døgninstitutioner og ved selvejende døgninstitutioner, hvormed kommunalbestyrelsen

Læs mere

Overenskomst for hjemmedagplejere

Overenskomst for hjemmedagplejere Overenskomst for hjemmedagplejere Kommunernes Landsforening Forbundet af Offentligt Ansatte 66.11 Side 1 Side 2 Kapitel 1... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Månedslønnede... 3 2. Personafgrænsning... 3 3.

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene

Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene Side 1 Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene KL Dansk Musiker Forbund Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene Side 2 Side

Læs mere

INGENIØRER. O V E R E N S K O M S T for skov- og landskabsingeniører

INGENIØRER. O V E R E N S K O M S T for skov- og landskabsingeniører AMTSRÅDSFORENINGEN 33.13.1 Side 1 DANSKE SKOV- OG LANDSKABS- INGENIØRER O V E R E N S K O M S T for skov- og landskabsingeniører 2005 = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale mv. tilrettet

Læs mere

44.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Indholdsfortegnelse Side 44.02 Side 2 1. Hvem er omfattet... 3 2 Generelle bestemmelser... 3 3. Supplerende

Læs mere

33.02 O.15 51/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale

33.02 O.15 51/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Overenskomst for hjemmedagplejere

Overenskomst for hjemmedagplejere Overenskomst for hjemmedagplejere KL FOA - Fag og Arbejde 66.11 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 66.11 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 2. Afgrænsning månedslønnede og timelønnede...3

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer KL Forbundet af Offentligt Ansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune KL Akademikerne HK/KOMMUNAL 5.30.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Administrerende direktører...

Læs mere

Overenskomst for hjemmedagplejere

Overenskomst for hjemmedagplejere Overenskomst for hjemmedagplejere KL FOA - Fag og Arbejde 66.11 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 66.11 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning månedslønnede og timelønnede...

Læs mere

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl.

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. 6.30.12 Side 1 Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. KL Frederiksberg Kommunalforening Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Overenskomst mellem. Dansk Journalistforbund og. Kommunernes Landsforening

Overenskomst mellem. Dansk Journalistforbund og. Kommunernes Landsforening Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Kommunernes Landsforening 2008-2011 Overenskomst for journalister KL Dansk Journalistforbund 34.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 34.01 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

OVERENSKOMST for ernæringsog. husholdningsøkonomer

OVERENSKOMST for ernæringsog. husholdningsøkonomer AMTSRÅDSFORENINGEN 32.14.1 Side 1 LÆRERNES CENTRALORGANISATION OVERENSKOMST for ernæringsog husholdningsøkonomer 2005 = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale mv. tilrettet f.eks. 01-07-2005

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PHARMADANMARK AFTALE vedrørende sygehus-/hospitalsapotekere **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner KØBENHAVNS KOMMUNE FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner 2002 1 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer Kommunernes Landsforening Forbundet af Offentligt Ansatte Side 2 Kapitel 1. Overenskomstens område... 3 1.

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene

Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene Side 1 Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene KL Dansk Musiker Forbund Indholdsfortegnelse Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene Side 2 Side 1. Område...

Læs mere

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL Overenskomst Chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2013 Overenskomst for chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF 2013-1 - Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

42.05 O.11 45/2011 Side 1. Overenskomst for befarent dækspersonale ansat ved kommunale lejrskoleskibe

42.05 O.11 45/2011 Side 1. Overenskomst for befarent dækspersonale ansat ved kommunale lejrskoleskibe Side 1 Overenskomst for befarent dækspersonale ansat ved kommunale lejrskoleskibe KL 3F Sømændene Indholdsfortegnelse Side 42.05 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning...

Læs mere

Økonomiforvaltningen Sagsnr Oktober 2005 Aftalenr. 1377

Økonomiforvaltningen Sagsnr Oktober 2005 Aftalenr. 1377 Økonomiforvaltningen Sagsnr. 265048 Oktober 2005 Aftalenr. 1377 Københavns Kommune og Socialpædagogernes Landsforbund, Dansk Socialrådgiverforening og FOA Fag og Arbejde har aftalt fornyelse pr. 1. april

Læs mere

J.nr PO-1/02 Aftalenr Overenskomst for Portører. Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte

J.nr PO-1/02 Aftalenr Overenskomst for Portører. Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte J.nr. 233.1PO-1/02 Aftalenr. 2213 Overenskomst for Portører. Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte 2002 1 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens område... 3 Kapitel 1. Månedslønnede portører...

Læs mere

Aftale for reglementsansat pædagogisk uddannet personale ved kommunale og selvejende daginstitutioner O.15 22/2016 Side 1

Aftale for reglementsansat pædagogisk uddannet personale ved kommunale og selvejende daginstitutioner O.15 22/2016 Side 1 Aftale for reglementsansat pædagogisk uddannet personale ved kommunale og selvejende daginstitutioner KL 62.05 Side 1 BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 62.05 Side

Læs mere

Økonomiforvaltningen sagsnr September 2005 Aftalenr. 3452

Økonomiforvaltningen sagsnr September 2005 Aftalenr. 3452 Økonomiforvaltningen sagsnr. 251523 September 2005 Aftalenr. 3452 Københavns Kommune og FOA - Fag og Arbejde har aftalt fornyelse pr. 1. april 2005 af overenskomsten og tjenestemandsaftalen for miljøkontrollører

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere O.08 29/2010 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere O.08 29/2010 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

Overenskomst for miljøkontrollører i Miljøkontrollen. 5.41.35 O.11 45/2011 Side 1

Overenskomst for miljøkontrollører i Miljøkontrollen. 5.41.35 O.11 45/2011 Side 1 Overenskomst for miljøkontrollører i Miljøkontrollen i Københavns Kommune KL FOA Fag og Arbejde 5.41.35 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 5.41.35 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelsesforhold for teater-, udstillings- og eventtekniker

OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelsesforhold for teater-, udstillings- og eventtekniker DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND 3F OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelsesforhold for teater-, udstillings- og eventtekniker elever på Aarhus Teater 2013 OK-13 Side 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 OVERENSKOMST CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Område... 3 2. Grundløn... 3 3. Personlige

Læs mere

Oktober 1999 Aftalenr. 1347

Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Økonomiforvaltningen J.nr. 233.1STPÆ-1/99 Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse pr. 1. april 1999 af overenskomst for støttepædagoger der

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for pædagogiske konsulenter

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for pædagogiske konsulenter Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for pædagogiske konsulenter Kommunernes Landsforening Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Forbundet af Offentligt Ansatte 1. Overenskomstens område...

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

33.04 O.15 45/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef- og lederstillinger

33.04 O.15 45/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef- og lederstillinger 33.04 Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef- og lederstillinger KL Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Ingeniørforeningen, IDA Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL Det Offentlige Beredskabs Landsfo rbund Ingeniørforeningen i Danmark Teknisk Landsforbund

Læs mere

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2002 Forbundet af Offentligt Ansatte Finansministeriet Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug.

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lederens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Ansættelsesforholdets

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T Frederiksberg Kommune Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE O.02 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3

Læs mere

Side 1 LANDSFORBUND

Side 1 LANDSFORBUND AMTSRÅDSFORENINGEN 32.39.1 Side 1 SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND OVERENSKOMST for tegnsprogstolke, ansat ved den selvejende institution, "Center for Døve", som Københavns Amt har indgået driftsoverenskomst

Læs mere

**NYT** pr. dato = Nyt efter overenskomstens ikrafttræden

**NYT** pr. dato = Nyt efter overenskomstens ikrafttræden REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 32.14.1 Side 1 LÆRERNES CENTRALORGANISATION OVERENSKOMST for ernæringsog husholdningsøkonomer **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst **NYT** med

Læs mere

November Københavns Kommunes bemærkninger til overenskomstbestemmelserne er anført i tilslutning til de enkelte bestemmelser.

November Københavns Kommunes bemærkninger til overenskomstbestemmelserne er anført i tilslutning til de enkelte bestemmelser. Økonomiforvaltningen November 2000 J.nr. Københavns Kommune og Socialpædagogernes Landsforbund, Københavns Kommunalforening, Dansk Socialrådgiverforening og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere

Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere Kommunernes Landsforening Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark Forbundet af Offentligt Ansatte Specialarbejderforbundet i Danmark

Læs mere

November 1999 Aftalenr Overenskomst for tilsynsassistenter ved Levnedsmiddelkontrollen.

November 1999 Aftalenr Overenskomst for tilsynsassistenter ved Levnedsmiddelkontrollen. Økonomiforvaltningen J.nr. 233.ITIL-1/99 November 1999 Aftalenr. 2451 Overenskomst for tilsynsassistenter ved Levnedsmiddelkontrollen. Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

Overenskomst for deltidsbeskæftiget, honorarlønnet brandpersonale ved de kommunale beredskaber

Overenskomst for deltidsbeskæftiget, honorarlønnet brandpersonale ved de kommunale beredskaber Side 1 Overenskomst for deltidsbeskæftiget, honorarlønnet brandpersonale ved de kommunale beredskaber KL Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST LEDERE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794650 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 - Ledere Indgået mellem

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere O.08 39/2009 Side 1

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere O.08 39/2009 Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere KL Side 1 Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere O.15 2/2016 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere O.15 2/2016 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Side 1 Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Aftale om aflønning af chefer

Aftale om aflønning af chefer Aftale om aflønning af chefer KL Arkitektforbundet Danmarks Jurist- og Økonomforbund eningen af Kommunale Chefer HK/KOMMUNAL Ingeniørforeningen i Danmark Lærernes Centralorganisation 30.01 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overenskomst for miljøkontrollører i Miljøkontrollen O.08 46/2010 Side 1

Overenskomst for miljøkontrollører i Miljøkontrollen O.08 46/2010 Side 1 Overenskomst for miljøkontrollører i Miljøkontrollen i Københavns Kommune KL FOA Fag og Arbejde 5.41.35 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 5.41.35 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

72.01 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for ledere/mellemledere ansat i den kommunale ældreomsorg

72.01 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for ledere/mellemledere ansat i den kommunale ældreomsorg Side 1 Overenskomst for ledere/mellemledere ansat i den kommunale ældreomsorg KL FOA - Fag og Arbejde Lederum, Social & Sundhedssektoren Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale Cirkulære om organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2005 Cirkulære af 20. september 2006 PKAT nr. 0297 Cirkulære om organisationsaftale for undervisningsassistenter

Læs mere

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte)

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) handlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) KL Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører HI Organisation for ledende medarbejdere i Idræts-, Kultur og Fritidssektoren

Læs mere

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 5.3.3 1993 Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 2 5.3.3 Indhold Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...1 ORGANISATIONSAFTALE

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere

51.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere

51.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side 51.02 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken Cirkulære af 10. november 2011 Perst.nr. 059-11 PKAT nr. 0254 J.nr. 7-401-7 Cirkulære om aftale om Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Overenskomst for ledere/mellemledere ansat i den kommunale ældreomsorg

Overenskomst for ledere/mellemledere ansat i den kommunale ældreomsorg Side 1 Overenskomst for ledere/mellemledere ansat i den kommunale ældreomsorg KL FOA - Fag og Arbejde LederForum, Social & Sundhedssektoren Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...4 3.

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskoleledere. 51.01 O.13 51/2013 Side 1

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskoleledere. 51.01 O.13 51/2013 Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskoleledere KL 51.01 Side 1 Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side 51.01 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter

Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter Side 1 Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter KL Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...4 2. Afgrænsning

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Side 1 Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Indholds fortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning 3 5 1. Hvem

Læs mere

Økonomiforvaltningen Sagnr Juli 2006 Aftalenr. 2213

Økonomiforvaltningen Sagnr Juli 2006 Aftalenr. 2213 Økonomiforvaltningen Sagnr. 251181 Juli 2006 Aftalenr. 2213 Københavns Kommune og FOA Fag og Arbejde har aftalt fornyelse pr. 1. april 2005 af overenskomst for portører. Københavns Kommunes bemærkninger

Læs mere

Lærere på kommunale sprogcentre med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer om ugen

Lærere på kommunale sprogcentre med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer om ugen Juni 2014 Lærere på kommunale sprogcentre med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer om ugen Pr. 1. august 2014 er der nye regler for lærere ved sprogcentre, som har en gennemsnitlig arbejdstid på

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i HT og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i HT og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S AMTSRÅDSFORENINGEN HT.60.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i HT og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S 1999 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. AFTALENS

Læs mere

5.40.61 O.15 43/2015 Side 1. Overenskomst for kedel-, maskin- og motorpassere i Københavns Kommune

5.40.61 O.15 43/2015 Side 1. Overenskomst for kedel-, maskin- og motorpassere i Københavns Kommune Side 1 Overenskomst for kedel-, maskin- og motorpassere i Københavns Kommune KL FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 5.40.61 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2.

Læs mere

Ansættelsesbrev. 1. Nedennævnte kristne friskole: ansætter hermed: Optjent anciennitet

Ansættelsesbrev. 1. Nedennævnte kristne friskole: ansætter hermed: Optjent anciennitet Ansættelsesbrev 1. Nedennævnte kristne friskole: skolens navn adresse ansætter hermed: den ansattes navn cpr. nr. Adresse Ansættelsesdato stillingsbetegnelse Optjent anciennitet Nærværende ansættelsesbrev

Læs mere

AFTALE for tjenestemandsansatte parkeringsvagter ansat i HUR og tjenestegørende i Parkering København

AFTALE for tjenestemandsansatte parkeringsvagter ansat i HUR og tjenestegørende i Parkering København Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE AFTALE for tjenestemandsansatte parkeringsvagter ansat i HUR og tjenestegørende i Parkering København 2002 Side 2 Overenskomsten er forenklet,

Læs mere

50.02 O.15 31/2015 Side 1. Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.02 O.15 31/2015 Side 1. Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle

Læs mere

Januar 2001 Aftalenr Overenskomst for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner.

Januar 2001 Aftalenr Overenskomst for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner. Økonomiforvaltningen J.nr. 233.ITFA-1/99 Januar 2001 Aftalenr. 1393 Overenskomst for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner. Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

AFTALE OM BESKÆFTIGELSESANCIENNITET FOR ANSATTE I REGIONER M.V.

AFTALE OM BESKÆFTIGELSESANCIENNITET FOR ANSATTE I REGIONER M.V. REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 11.13 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AFTALE OM BESKÆFTIGELSESANCIENNITET FOR ANSATTE I REGIONER M.V. Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...

Læs mere

51.02 O.11 47/2011 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere

51.02 O.11 47/2011 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side 51.02 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

Overenskomst for journalister. 34.01 O.11 44/2012 Side 1

Overenskomst for journalister. 34.01 O.11 44/2012 Side 1 Overenskomst for journalister KL Dansk Journalistforbund 34.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 34.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning Månedslønnede og praktikanter...

Læs mere

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale mv. **NYT** tilrettet f.eks = Nyt efter overenskomstens ikrafttræden

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale mv. **NYT** tilrettet f.eks = Nyt efter overenskomstens ikrafttræden AMTSRÅDSFORENINGEN KORT- OG LANDMÅLINGS- TEKNIKERNES FORENING 33.15.1 Side 1 O V E R E N S K O M S T for kort- og landmålingsteknikere 2005 = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale mv.

Læs mere

Overenskomst for journalister. 34.01 O.13 23/2014 Side 1

Overenskomst for journalister. 34.01 O.13 23/2014 Side 1 Overenskomst for journalister KL Dansk Journalistforbund 34.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 34.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning Månedslønnede og praktikanter...

Læs mere

O.08 46/2010 Side 1. Overenskomst for kedel-, maskin- og motorpassere i Københavns Kommune

O.08 46/2010 Side 1. Overenskomst for kedel-, maskin- og motorpassere i Københavns Kommune Side 1 Overenskomst for kedel-, maskin- og motorpassere i Københavns Kommune KL FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 5.40.61 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2.

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskoleledere. 51.01 O.11 47/2011 Side 1

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskoleledere. 51.01 O.11 47/2011 Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskoleledere KL 51.01 Side 1 Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side 51.01 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse Københavns Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår...3 1. Rammeaftalens område...3 2. Åremålsstillingen...3

Læs mere

Overenskomst for social- og sundhedspersonale

Overenskomst for social- og sundhedspersonale Side 1 Overenskomst for social- og sundhedspersonale KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 73.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Afgrænsning månedslønnede

Læs mere

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv Side 41 Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv 1. Hvem er omfattet Protokollatet omfatter personer, der

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for neurofysiologiassistenter og neurofysiologiassistentelever **NYT**= Nyt i forhold

Læs mere