Overenskomst med Holbæk Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overenskomst med Holbæk Kommune"

Transkript

1 Overenskomst med Holbæk Kommune (Uddrag) 1. Formål / målgruppe: 1.1 Formål Formålet med undervisningen er at finde og optimere de personlige ressourcer - herunder gøre det muligt for eleven at udvikle sig svarende til det generelle udviklingsniveau for at kunne begå sig selvhjulpent i samfundet. Dette søges mulig gjort gennem en mijøterapeutisk tilgang til eleverne Kerneydelse: Kvalificeret undervisning af elever med psykisk og følelsesmæssig udviklingshæmning. 1.2 Målgruppe Skolen modtager elever, som af forskellige sociale og personlige årsager ikke er i stand til at modtage undervisning i folkeskolen. Der er hovedsageligt tale om psykisk skrøbelige og sårbare, men normalt begavede børn/unge med betydelige personlighedsforstyrrelser, som behøver en særlig specialiseret undervisningsindsats i et nænsomt og beskyttende behandlingsmiljø, som også er strukturog rammefast. Farmen tilbyder yderligere undervisning for ikke skolepligtige unge med henblik på FA-prøverne og STU. 2. Tilsyn og visitation 2.1 Tilsyn Visitation til specialundervisning foretages af Holbæk kommune på baggrund af rådgivning fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Visitationen foretages i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse vedr. folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Holbæk kommune kan afslå godkendelse af en elevs undervisning på skolen såfremt PPR vurderer, at den pågældende elev ikke bør undervises på stedet. Når barnets eller den unges specialundervisning på skolen er godkendt, indhenter skolen betalingstilsagn fra den anbringende kommune (kontrakt) Holbæk kommune kan på baggrund af rådgivning fra PPR og i samråd med forældremyndigheden godkende yderligere specialundervisningsforanstaltninger. Den anbringende kommune og betalingskommune orienteres om de trufne beslutninger. Såfremt undervisningsudgifterne overstiger det kommunale takstbeløb til vidtgående specialundervisning vil Holbæk kommune i samråd med forældremyndigheden visitere til vidtgående specialundervisning. Væsentlige ændringer af den enkelte elevs undervisningsmæssige forhold, kan kun iværksættes i samarbejde med PPR. 2.2 Visitation Visitation foregår i samarbejde med PPR i Holbæk Kommune. Det er en forudsætning for Holbæk kommunes godkendelse af en elevs undervisning på skolen, at eleven er henvist i henhold til SEL 40 stk. 2 nr. 1 og at der er indgået en aftale med de sociale myndigheder fra henvisende kommune om behandling på skolen. 3. Undervisningsplan 3.1 Læseplaner Undervisningen følger undervisningsministeriets overordnede læseplaner. Der udarbejdes individuelle undervisningsplaner 2 gange årligt.

2 3.2 Fagdelt / ikke fagdelt undervisning I perioder med projektorienteret undervisning er undervisningen tilrettelagt som ikke-fagdelt undervisning. 3.3 Timefordelingsplan Undervisningen er i udpræget grad tilrettelagt som individualiseret undervisning med udgangspunkt i den enkelte elevs ressourcer. Der er derfor ikke tale om timeplaner i traditionel forstand, men mere om metoder, hvormed læreren kan åbne for elevens ressourcer og motivation. Det kan således forekomme, at elever f.eks. kun beskæftiger sig med matematik i en længere periode, men holdningen er at succes med indlæring skabes ved succes for eleven. I tilknytning til undervisningen er der etableret praktiske/motoriske udfordringer såsom motocross, ridning, naturpleje, fysisk træning og praktikmuligheder hos lokale virksomheder. 3.4 Årsplan/årshjul Med udgangspunkt i skolens tilbagevendende traditioner udarbejdes et fælles årshjul for hele skolen. Se bilag Kroketturnering En hel uge hvor eleverne bliver rystet sammen. Nye elever får mulighed for at lære deres primærlærer at kende i en uformel ramme. Hele ugen igennem dystes der i mange forskellige discipliner bl.a. spilles der på en kroketbane med over 100 passager - heraf navnet "kroketturneringen". Den sidste dag er der præmieoverrækkelse og der er præmier til alle, der har deltaget i ugens løb Skolernes Motionsdag Dagen starter med fælles opvarmning i skolens hal. Herefter sendes eleverne ud på tre forskellige løbeeller gåture på 6 km, 12 km eller 18 km. Efter endt løbe- eller gåtur er der frugtbord og udstrækning. Alle elever får udstedt et diplom, hvorpå rutens længde og deres tid er påført Juleafslutning I december måned tager hele skolen i skoven. Her finder vi et grantræ som "nissen" i løbet af natten har pyntet med slik, fordi han vidste at vi ville komme. Træet fældes og bringes med hjem og det pyntes med julepynt, som eleverne selv har lavet. Til selve juleafslutningen, sidste dag før juleferien, spises der risengrød, danses om juletræet og der bliver spillet bingo. Herefter skal eleverne gætte, hvem deres nisseven gennem hele julemåneden har været (altid en lærer), hvis man gætter rigtigt får man en pakke Fastelavn De elever, som har krea syr kostumer, resten klæder sig ud i løbet af 1. modul i tøj fra "teaterrummet". I 2. modul er der tøndeslagning i hallen. Her deltager eleverne i forskellige konkurrencer, bl.a. "bide til bolle", kåring af bedst udklædte og mest fantasifulde udklædning Friluftslivsdag Kort om hvad friluftsliv er: Omgivelserne udgør rammen, hvor naturen, én selv og gruppen er kundskabsområdet. Interaktionen deltagerne imellem giver mulighed for fordybelse i reaktionsmønstre, følelser og handlinger. Dette gøres i praksis ved, at underviseren efter endt aktivitet åbner for en gruppesamtale. Under samtalen evaluerer man dagens øvelse (f.eks. en bro over en å). Her konfronteres eleverne med de roller, de har haft f.eks. initiativtager, leder, den modige, den gode idé, den provokerende, den hjælpsomme etc. Alle eleverne arbejder med deres intrapersonelle intelligens i et forsøg på at nå deres indre. Hvad gik galt? Hvorfor var vi gode der? Friluftslivsdagen er en dag, hvor alle elever og lærere på skolen får lov til at beskæftige sig med udendørsaktiviteter som klatring, roning, bålmad, cross, svævebane og bueskydning. Denne dag inddeles holdene på tværs af elevernes normale grupper hvilket betyder, at der stilles særlig store krav til deres samarbejdsevne. Der er præmie til det bedste hold Dyrskue Hele skolen tager til Roskilde Dyrskue. Dette er en tradition, og eleverne ser meget frem til denne dag Sommerfest

3 Temauge hvor skolen forvandles til et Tivoli-land. Eleverne kan vælge mellem følgende hold: Bygge, lyd/musik, køkken, udsmykning og bar. Til festen inviterer vi tidligere elever, forældre/plejeforældre og andre med tilknytning til FARMEN Dagskole. Under festen optræder skolens musikhold. Gamle elever genser deres lærere, mens de elever der stadig går på skolen passer boderne. Arrangementet er en god mulighed for, at de elever der har forladt skolen stadig kan bibeholde kontakten til FARMEN Dagskole, og den gode tradition vi har i sommerfesten Kroppens Dag Denne dag bliver eleverne kønsopdelt og undervist i hygiejne, sex og prævention. Dagen afsluttes med fælles boldspil for alle. 3.5 Prøveaflæggelse Elever indstilles til prøve i henhold til folkeskolelovens 14 på en af Holbæk kommunes skoler. Skolelederen på den pågældende skole kan beslutte, at de individuelle prøver kan foregå i lokaliteterne på Farmen. Ligesom lærere fra Farmen kan bemyndiges til at forestå prøverne. 3.6 Øvrig koordineringsindsats Til skolen er der tilknyttet psykolog og psykiater, som er med til at koordinere den samlede indsats i forhold til den enkelte elevs undervisnings- og behandlingsbehov. 4. Personale 4.1 Ansvarlig for undervisningen Skoleleder. 4.2 Ansættelsesstrategi Der stilles store krav til undervisningspersonale, og en formel læreruddannelse er ikke nødvendigvis tilstrækkelig til at varetage opgavens udførsel tilfredsstillende. Den ansattes evne til personlig indlevelse og forståelse af elevens særlige situation er en afgørende faktor. Undervisningen skal som hovedregel varetages af lærere, men i bekendtgørelsen om folkeskolens specialundervisning 16 stk.3 er der åbnet mulighed for, at andre medarbejdere uden læreruddannelse kan varetage undervisningen, såfremt de har andre faglige eller undervisningsrelaterede forudsætninger herfor. Det understreges, at de nationale fag- og trinmål for folkeskolens fagrække gælder for skolen, hvilket stiller krav til lærernes faglige indsigt. Om nødvendigt kan aftales, at visse fag læses af skolevæsenets lærere. Det er et krav, at alle medarbejdere, som ansættes i faste stillinger, skal forevise en børne- og straffeattest, og at ansættelsen er betinget af, at der i børne- og straffeattesten ikke er angivet forhold, som er uforenelig med arbejdet med børn og unge. Virksomhedsplanen indeholder en oversigt over undervisningspersonalet. Se bilag. På Farmen forefindes beskrivelse af og dokumentation for personalets individuelle kvalifikationer samt straffeattest. Disse papirer skal forelægges tilsynsmyndighed eller PPR på forlangende. 5. Budget 5.1 Budget Der udarbejdes et årligt budget for undervisningsudgifterne. Budgettet skal indeholde oplysninger om: lønudgifter til leder, lærere og medarbejdere i øvrigt udgifter til supervision og kurser (udover PPR Holbæk) lokaleudgifter, herunder rengøring og bygningsdrift udgifter til undervisningsmaterialer udgifter til ekskursioner og lejrskole udgifter til anden undervisningsmæssig relateret indsats administration og forsikringer anlægsudgifter og andet 5.2 Forudsætninger: Der er regnet med en gennemsnitlig normering på 1 lærer pr. 3 elever, hvilket afspejler den nødvendige pædagogiske normering i undervisningen. Budgettet kan revurderes, hvis der i tilknytning til undervisningen opstår forhold, som i væsentligt omfang (+/- 10%) ændrer på forudsætningerne i forhold til det godkendte driftsbudget.

4 Skolens ledelse kan efter aftale med skoleområdets direktør i et skoleår foretage dispositioner, som er nødvendige for at opretholde stedets drift forsvarligt. Herunder foretage ændringer i virksomhedsplan, personalesammensætning samt andre undervisnings- og aktivitetsrelaterede forhold. 5.3 Regnskabsår Budgettet følger skoleåret, som går fra 1. juli til 30. juni. Budgettet for kommende driftår skal tilsendes Holbæk kommune til orientering og godkendelse senest den 15. maj Holbæk kommune skal meddele godkendelse af budgettet senest den 15. juni forud for kommende regnskabsår. 5.4 Betalings- og regnskabsforhold Udgifterne til undervisning opgøres som et takstbeløb pr. skoledag. Udgifterne til undervisning samt udgifterne til undervisningsrelaterede følgeudgifter på skolen afholdes af Holbæk kommune og betales månedsvis forud. For elever, der er anbragt/henvist af andre kommuner foretages efterfølgende opkrævning af alle undervisningsudgifter hos betalingskommune, jfr. "UVM Bekendtgørelse nr. 308 af Undervisningsrelaterede udgifter defineres som f.eks. udgifter til ydelser leveret af PPR, talepædagog, prøveafholdelse etc. Holbæk kommune betaler kun undervisningsudgifter for de perioder, hvor eleven er faktisk indskrevet og betalingen ydes maksimalt én måned forud. Holbæk kommune orienterer betalingskommune om ændringer i undervisningens indhold og omfang samt om betaling herfor, som hovedregel senest en måned før ændringerne finder sted Regnskabsfremsendelse Skolen fremsender senest 15. juni et revisionspåtegnet regnskab for det regnskabsår. 6. Tilsyn & visitation 6.1 Tilsyn Holbæk kommune fører tilsyn med, at undervisningen på skolen står mål med de almene krav, der stilles i folkeskoleloven. Ansvaret for tilsynet påhviler direktøren for skoleområdet i Holbæk kommune, tilsynet udføres i praksis af ledelsen i Rådgivningscenter for Børn og unge. 6.2 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning PPR i Holbæk kommune yder pædagogisk-psykologisk bistand til eleverne i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse om specialundervisning. Ledende skolepsykolog i Holbæk kommune har ansvar for det pædagogisk-psykologiske tilsyn. 6.2 Visitation Visitation foregår i samarbejde med PPR i Holbæk Kommune. For at kunne foretage den bedst mulige visitation skal alle relevante sagsakter foreligge - herunder en egentlig psykologisk undersøgelse. Såfremt der ikke foreligger en psykologisk undersøgelse kan PPR i Holbæk forestå undersøgelsen. Udgiften hertil betales af henvisende myndighed efter påkrav. Det er en forudsætning for Holbæk kommunes godkendelse af en elevs undervisning på skolen, at eleven er henvist i henhold til SEL 40 stk. 2 nr. 1, og at der er indgået en aftale med de sociale myndigheder fra henvisende kommune om behandling på skolen. Den underskrevne aftale fremsendes til Holbæk kommune, som dokumentation for henvisningen. 7. Overenskomsten 7.1 Overenskomsten Overenskomsten er Holbæk kommunes godkendelse af Farmen Dagskole, som egnet til at varetage specialundervisning i henhold til folkeskolelovens 20 stk.1-3. Skolen er underlagt Holbæk kommunes målsætninger og øvrige retningslinjer for skolevæsenet, herunder regler om skoledage, ferieplan og minimumstimetal. 7.2 Overenskomstens gyldighed og opsigelse.

5 Overenskomsten tiltrædes af parterne således, at den er gældende indtil videre. Overenskomsten kan opsiges af begge parter med 6 måneders varsel. Derefter bortfalder retten til at udøve undervisning. Under helt særlige omstændigheder kan kommunalbestyrelsen i Holbæk kommune beslutte at retten til at udøve undervisning bortfalder med øjeblikkelig virkning. 7.3 Virksomhedsplanen Skolens virksomhedsplan er vedlagt overenskomsten. Af virksomhedsplanen fremgår væsentlige forhold i driften, herunder Undervisningsplan og undervisningsforhold Faglige aftaler og pædagogiske principper i relation til den socialpædagogiske behandling Årshjul og indsatsplan Beskrivelse af personalets kvalifikationer, ansættelsesvilkår og kompetencefordeling Budget Antal elever, der kan optages på skolen. Virksomhedsplanen, som danner grundlag for betingelserne i overenskomsten, skal tilsendes Holbæk kommune senest d. 15. maj før et kommende skoleår til orientering og godkendelse. Virksomhedsplanen følger altid skoleåret. Det påhviler Holbæk kommune at påse, at overenskomsten løbende revurderes. Farmen Dagskole skal orientere Holbæk kommune om forhold, som i væsentligt omfang påvirker indholdet i overenskomsten, f.eks. udsving i antallet af elever og ændringer i personalets uddannelsesmæssige sammensætning. 7.4 Overenskomstens ikrafttrædelse Overenskomsten træder i kraft pr. 15.juni 2005

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2007 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 EN NY KOMMUNE ET NYT SKOLESYN...3 1. SKOLESYN FOR VEJLE KOMMUNE... 4 1.1. LÆRINGSSYN...5 1.2.

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation

Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation Indholdsfortegnelse: Forord.. 3 Henvendelse til PPR. 4 Lovgrundlag. 5 Målsætning for tildeling

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører

Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører Afsluttende rapport Projekt 8.2 Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører Rapporten er udarbejdet af: Anne Marie Dahler Hanne Kristensen Paustian

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6. STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.juni 2007) - Formål - Målgruppe/funktionsniveau, aldersgrænse - Uddannelsesplan

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

11 stk. 5 - Familievejlederordning

11 stk. 5 - Familievejlederordning 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år

Læs mere

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv.

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv. (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 08-223-9 Senere ændringer til forskriften CIR nr 9611 af 06/11/2013

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere