Organisering. beskæftigelsesindsatsen og kommunerne skal drøfte tværkommunalt samarbejde med Kommunekontaktrådene (KKR) under KL.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisering. beskæftigelsesindsatsen og kommunerne skal drøfte tværkommunalt samarbejde med Kommunekontaktrådene (KKR) under KL."

Transkript

1 Organisering Dok. Dato: nr.: /14 oktober 2014 Notat Kommunerne konsekvenser skal fremadrettet samarbejde ved beskæftigelsesreformen mere tværkommunalt om beskæftigelsesindsatsen og kommunerne skal drøfte tværkommunalt samarbejde med Kommunekontaktrådene (KKR) under KL. Regionale Beskæftigelsesråd afløser RBR og LBR Som erstatning til de Regionale Beskæftigelsesråd (RBR) og de Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) oprettes Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). Disse har til opgave, at sikre koordination og samarbejde om beskæftigelsesindsatsen på tværs af kommuner og mellem kommuner og arbejdsløshedskasser. Rådene skal endvidere understøtte samarbejde med uddannelsesinstitutioner og vækstfora samt understøtte samarbejdet om rekruttering af ledig arbejdskraft på tværs af kommunegrænser. Det regionale arbejdsmarkedsråd består af en formand og 20 andre medlemmer. Beskæftigelsesministeren udpeger, bortset fra formanden, medlemmerne af rådet efter indstilling fra de i rådet repræsenterede organisationer og myndigheder således: Sagsnummer: 14/19428 Forfatter: Hans Henrik Bentsen Jørgensen Emne: Emne 1) 6 fra Dansk Arbejdsgiverforening, 2) 5 fra Landsorganisationen i Danmark, 3) 1 fra FTF, 4) 1 fra Akademikerne, 5) 1 fra Lederne, 6) 5 fra kommunerne beliggende i regionen i forening, 7) 1 fra Danske Handicaporganisationer og 8) 1 fra regionsrådet Rådet udpeger som tilforordnede 1 repræsentant fra Vækstfora, 1 repræsentant fra VEU-området og 1 repræsentant fra enten erhvervsakademier og professionshøjskoler i fællesskab eller 1 repræsentant fra universiteterne i det regionale område. Det eller de VEU-Centerråd, der er i området, indstiller i fællesskab 1 repræsentant. Rådets formand og suppleanten for denne udpeges for en 2-årig periode af rådet blandt rådets medlemmer. Beskæftigelsesministeriet varetager rådets sekretariatsfunktion. RAR varetager følgende opgaver: 1. Indgår i et samspil med kommunerne og understøtter beskæftigelsesindsatsen på tværs af kommuner, 2. rådgiver og går i dialog med kommunerne om udvikling af beskæftigelsesindsatsen, 3. samarbejder og koordinerer beskæftigelsesindsatsen med arbejdsløshedskasser og øvrige aktører, herunder VEU-centre og vækstfora, samt koordinerer uddannelses- og erhvervsvejledningen, 4. koordinerer virksomhedsindsatsen og indsatsen rettet mod områder med mangel på arbejdskraft og områder med høj ledighed, 5. godkender den regionale positivliste

2 Kommunen skal løbende underrette det regionale arbejdsmarkedsråd om anvendelsen af virksomhedspraktik, herunder nytteindsats, og ansættelse med løntilskud efter kapitel 11 og 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Underretningen sker via det landsdækkende system, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) stiller til rådighed for kommunerne. Kommunerne skal løbende sende de regionale arbejdsmarkedsråd oversigter over pladser i virksomhedspraktik, herunder nytteindsats, og pladser med løntilskud. Side2/9 Det regionale arbejdsmarkedsråd skal sammen med kommunerne én gang årligt drøfte en strategi for kommunernes etablering af og opfølgning Beskæftigelsesplan og resultatrevision Kommunerne skal også fremadrettet seneste den 31. december have udarbejdet en Beskæftigelsesplan med udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål, der er udmeldt af beskæftigelsesministeren. I grundlaget for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen indgår en resultatrevision, som viser resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret i det forudgående år. Kommunen sender umiddelbart efter vedtagelsen beskæftigelsesplanen til det regionale arbejdsmarkedsråd til orientering. 1 Kontaktforløbet Det følger af forliget om reform af beskæftigelsesindsatsen, at dagpengemodtageres kontakt med beskæftigelsessystem fremover skal være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og arbejdsløshedskassernes kompetencer. Der etableres et nyt fælles og intensiveret kontaktforløb i de første 6 måneder af ledighedsforløbet, hvor kontaktforløbet starter med cv-samtalen i arbejdsløshedskassen med 6 efterfølgende jobsamtaler i jobcenteret, hvoraf 2 holdes fælles med arbejdsløshedskassen. Arbejdsløshedskassen holder endvidere 2 rådighedssamtaler i perioden. Efter de første 6 måneder holdes der jobsamtaler i jobcenteret senest hver 3. måned og rådighedssamtaler i arbejdsløshedskassen efter behov. Der holdes endvidere en jobsamtale senest efter 16 måneders ledighed, som holdes fælles med arbejdsløshedskassen, og hvor dagpengemodtageren tilbydes en intensiveret indsats. 1 Lovbemærkning: Det foreslås derfor, at alle form- og proceskrav til udformningen af beskæftigelsesplanen og resultatrevisionen afskaffes, ligesom der ikke længere stilles formkrav til fastsættelse af kvantitative mål i de kommunale beskæftigelsesplaner med udgangspunkt i landsdækkende kvantitative målsætninger. De beskæftigelsespolitiske mål angiver alene retning for tilrettelæggelsen af den kommunale indsats, som kommunerne kan lade sig inspirere af i beskæftigelsesindsatsen, men som kommunerne ikke har pligt til at efterleve. Kommunerne skal ikke længere udarbejde en særskilt resultatrevision. I grundlaget for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen skal dog indgå en resultatrevision, som viser resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret for det forudgående år.

3 Personer skal selv booke jobsamtaler efter stk. 1 og 2 på Min side på Jobnet, bortset fra jobsamtaler, hvor arbejdsløshedskassen skal deltage, jf. 16 b. Jobcenteret kan dog efter en konkret vurdering fratage en person retten til selvbooking. Formålet med selvbooking er at øge dagpengemodtagerens medindflydelse på tilrettelæggelsen af og indholdet i kontaktforløbet og dermed give dagpengemodtageren et større ansvar for egen indsats, som i sidste ende skal styrke pågældendes muligheder for at komme i arbejde. Side3/9 Arbejdsløshedskassen deltager i følgende jobsamtaler i kontaktforløbet: 1. Den første jobsamtale 2. en jobsamtale der afholdes tidligst, når personen har været ledig i sammenlagt 4 måneder og senest når personen har været ledig i sammenlagt 6 måneder 3. jobsamtalen senest efter 16 måneders sammenlagt ledighed. For at sikre fleksibilitet i kontaktforløbet foreslås det, at jobsamtaler kan afholdes tidligere eller op til 2 uger senere end det fastsatte tidspunkt, bortset fra første jobsamtale. Det er jobcenteret, der på baggrund af en vurdering af den enkelte dagpengemodtagers behov fastsætter, hvis samtalerne f.eks. skal holdes hyppigere end hver måned i de første 6 måneder. Jobcentrene får mulighed for at give rådighedsafprøvende tilbud Det er aftalt, at jobcentrene fremover skal have mulighed for at give rådighedsafprøvende tilbud, hvis de finder, at en dagpengemodtager ikke medvirker aktivt i indsatsen. De rådighedsafprøvende tilbud kan gives inden for den nuværende redskabsvifte, der suppleres med tilbud om nytteindsats. Jobcenteret kan dermed pålægge en dagpengemodtager at deltage i rådighedsafprøvende tilbud, hvis jobcenteret finder, at dagpengemodtageren ikke medvirker aktivt i indsatsen. Det kan bl.a. være i situationer, hvor dagpengemodtagerens adfærd giver anledning til tvivl om, hvorvidt den pågældende reelt har den fornødne vilje til at medvirke aktivt i indsatsen. Hvis personen afslår, ophører eller ikke deltager i tilbuddet, sendes der underretning til arbejdsløshedskassen herom, hvorefter kassen rådighedsvurderer og evt. sanktionerer dagpengemodtageren. Fra 6 ugers selvvalgt uddannelse til jobrettet uddannelse Forsikrede ledige får mulighed for at deltage i op til 6 ugers jobrettet uddannelse der fremgår af en positivliste. Retten gælder for: 1. Personer, der ikke har en erhvervsrettet uddannelse, der i niveau og varighed overstiger erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles med erhvervsuddannelse, og 2. personer, der ikke har en videregående uddannelse, der i niveau og varighed overstiger uddannelse på erhvervsakademiniveau, og som samtidig har en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles med erhvervsuddannelse.

4 Det foreslås, at jobcenteret som noget nyt får pligt til at vejlede dagpengemodtageren om 6 ugers jobrettet uddannelse under den første jobsamtale, hvis dagpengemodtageren efterspørger dette. Side4/9 Beskæftigelsesministeriet udarbejder en landsdækkende positivliste med inddragelse af Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet og efter høring af Beskæftigelsesrådet, Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) og Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser. Den landsdækkende positivliste afgrænser, hvilke kurser og uddannelsesforløb det er muligt at deltage i. Aktivering Efter gældende regler har dagpengemodtagere under 30 år senest efter sammenlagt 13 ugers ledighed ret og pligt til at påbegynde tilbud om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud, og herefter har de ret og pligt til tilbud, hver gang de har haft 6 måneders sammenlagt ledighed. Efter gældende regler har dagpengemodtagere mellem 30 og 60 år ret og pligt til tilbud senest efter sammenlagt 9 måneders ledighed, og herefter har de ret og pligt til tilbud, senest hver gang de har haft 6 måneders sammenlagt ledighed. Det foreslås, at dagpengemodtagere - uanset alder - får ret og pligt til ét aktivt tilbud. Dermed foreslås det, at dagpengemodtagere ikke længere skal have gentagen aktivering hver sjette måned. Det foreslås, at dagpengemodtagere mellem 30 og 50 år, skal have et ret og pligt tilbud senest efter 6 måneders sammenlagt ledighed. For dagpengemodtagere, der får et tilbud om ansættelse med løntilskud, er det dog tilstrækkeligt at tilbuddet er afgivet inden for 6 måneders fristen, og påbegyndt senest 3 uger efter fristen. Dermed sikres det, at jobcentrene har mulighed for at give tilbud om ansættelse med løntilskud som ret og pligt tilbud for denne gruppe, idet der efter gældende regler stilles krav om 6 måneders forudgående ledighed for tilbud om ansættelse med løntilskud hos private arbejdsgivere, og efter lovforslaget fremover stilles samme krav om forudgående ledighed for ansættelse med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere. Dagpengemodtagere, der er fyldt 50 år, skal senest efter 3 måneders sammenlagt ledighed, dvs. 13 ugers sammenlagt ledighed, have et ret og pligt tilbud, hvilket er en fremrykning i forhold til gældende regler. Dagpengemodtagere, der ikke er fyldt 30 år vil - som i dag - have ret og pligt til tilbud efter 13 ugers sammenlagt ledighed. Et ret og pligt tilbud skal som efter de gældende regler være på minimum to sammenhængende uger. Jobcenteret kan anvende tilbud i den eksisterende redskabsvifte. Jobcenteret kan derudover iværksætte yderligere tilbud og supplerende aktiviteter efter behov, som dagpengemodtageren har pligt til at deltage i.

5 Forslaget ændrer ikke ved, at jobcentrene fortsat kan give et ret og pligt tilbud på et tidligere tidspunkt, hvis de vurderer, at det er relevant for dagpengemodtageren. Side5/9 Tilbud om uddannelsesløft 2 Inden for en pulje kan forsikrede ledige som er fyldt 30 år, få tilbud om en erhvervsuddannelse efter lov om erhvervsuddannelser, hvis personen: 1. ikke har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse, eller 2. har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med, men ikke overstiger en erhvervsuddannelse, men hvor uddannelsen ikke har været anvendt i de sidste 5 år. En person der deltager i tilbud om uddannelsesløft, har ret til at låne et beløb svarende til forskellen mellem 80 pct. af højeste dagpengesats og medlemmets hidtidige dagpengesats. Et medlem, der ønsker at optage et lån skal ansøge arbejdsløshedskassen om lånet. Under deltagelse i tilbud om uddannelsesløft forrentes lånet med 4 pct. årligt. Hele uddannelsen skal kunne gennemføres inden for den periode, hvor personen er berettiget til dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Under uddannelsen er personen fritaget for pligten efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. til at være aktivt jobsøgende og stå til rådighed for henvist arbejde. Regional uddannelsespulje For at give mulighed for, at flere dagpengemodtagere kan få korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb specifikt inden for områder, hvor der forventes jobåbninger inden for de næste 6 måneder, afsættes der en regional uddannelsespulje på samlet 102 mio. kr. årligt (2015-niveau). Kommunerne kan med tilskud fra uddannelsespuljen få dækket 80 procent af driftsudgifterne til køb af erhvervsrettede uddannelsesforløb, der fremgår af en positivliste, mens 20 pct. af puljen overføres til budgetgaranterede udgifter der ydes til kommunerne via regulering af bloktilskuddet. For at understøtte brugen af puljen, foreslås det, at staten inden for puljen i perioden fra 1. juli 2015 til og med 30. juni 2017 refunderer 100 pct. af kommunens udgifter. Det foreslås, at det med den regionale pulje skal være muligt for dagpengemodtagere f.eks. at få tilbud om privat udbudt efteruddannelse, herunder f.eks. et offshore sikkerhedskursus, samt uddannelsesforløb, der har en varighed på over 6 uger. Det 2 Ifølge forliget om reform af beskæftigelsesindsatsen er aftalepartierne enige om, at uddannelsesindsatsen målrettes ledige med færrest kompetencer. Samtidig skal der være større fokus på reel opkvalificering i indsatsen og mere jobrettet uddannelse, så ledige i højere grad besidder de kompetencer, som virksomhederne efterspørger.

6 foreslås endvidere, at der skal være mulighed for, at de regionale positivlister kan omfatte konkrete uddannelser, der er etableret i samarbejde mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Side6/9 Målrettet og styrket voksenlærlingeordning Efter gældende regler om tilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftale med voksne, kan arbejdsgivere få et tilskud til voksenlærlinge, hvis uddannelsen kvalificerer til beskæftigelse inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft. Efter gældende regler udarbejder beskæftigelsesregionerne en liste over de uddannelser, der berettiger til tilskud. Listerne bygger på beskæftigelsesregionernes oversigt over beskæftigelsesmuligheder på det regionale arbejdsmarked (arbejdsmarkedsbalancemodellen). Det betyder, at de uddannelser, der berettiger til tilskud, sigter mod områder med gode beskæftigelsesmuligheder eller rigtig gode beskæftigelsesmuligheder. Det er derudover en betingelse for tilskud, at den person, der indgås uddannelsesaftale med, ikke i forvejen har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse. Dette gælder dog ikke for personer, der har en forældet uddannelse. En analyse foretaget for Beskæftigelsesministeriet peger på, at der i gennemsnit både er positive beskæftigelseseffekter og positive indkomsteffekter for ledige ved en voksenelevuddannelse med voksenlærlingetilskud til arbejdsgiveren. Omvendt peger analysen på, at der i gennemsnit er negative beskæftigelseseffekter for beskæftigede, herunder både ufaglærte og faglærte. For ufaglærte beskæftigede er løneffekten dog positiv, hvilket kan afspejle kompetenceløftet fra ufaglært til faglært. Det foreslås derfor, at voksenlærlingeordningen målrettes arbejdsgivere, der ansætter dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere samt ufaglærte beskæftigede. Det betyder, at ordningen ikke længere vil kunne benyttes i forbindelse med ansættelse af beskæftigede med uddannelse. Det foreslås endvidere, at tilskuddet hæves fra 30 kr. til 40 kr. i timen for voksenlærlinge, der kommer fra ledighed, og bevares uændret for ufaglærte beskæftigede, der bliver voksenlærlinge, hvilket vil sige at tilskuddet for ufaglærte beskæftigede er 30 kr. i timen. Det foreslås, at tilskudsperioden udvides i de tilfælde, hvor voksenlærlingen overgår til ordningen fra dagpenge-, kontanthjælps- eller uddannelseshjælp, så virksomhederne kan få tilskud i hele uddannelsesforløbet og ikke kun i 2 år, som det er tilfældet i dag. Styrkede muligheder for læse-, skrive og regnekurser Efter gældende regler har modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp ret til tilbud om et læse-, skrive-, regne- eller ordblindekursus, hvis en test har vist et behov for det. Jobcentret skal tilbyde modtagere af kontanthjælp, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, at blive læse-, skrive- og regnetestes.

7 Det foreslås, at dagpengemodtagere uden uddannelse, dvs. som ikke har afsluttet en ungdomsuddannelse, får ret til et læse-, skrive-, regne- eller ordblindekursus, hvis en læse-, skrive- og regnetest viser behov for det. Side7/9 Ret til at få vurderet uformelle kvalifikationer Det foreslås, at dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år og som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, får ret til at få tilbud om en realkompetencevurdering. Formålet er, at de kan få synliggjort og dokumenteret uformelle eller skjulte kvalifikationer, som er opnået via erhvervsdeltagelse, og derved styrke ufaglærte dagpengemodtageres job- og uddannelsesmuligheder. Realkompetencevurderingen skal foretages af en uddannelsesinstitution. Offentligt løntilskud Efter gældende regler kan dagpenge-, kontanthjælps-, og uddannelseshjælpsmodtagere få tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere fra første ledighedsdag. For uddannelseshjælpsmodtagere er det en betingelse, at de ikke vurderes at være åbenlyst uddannelsesparate. Tilbud om ansættelse med løntilskud hos private arbejdsgivere kan efter gældende regler først gives efter 6 måneders forudgående ledighed. Det foreslås, at der for dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere skal gælde de samme regler for forudgående ledighed for ansættelse med løntilskud hos henholdsvis offentlige som for private arbejdsgivere. Det foreslås derfor, at dagpengemodtagere også skal have været ledige i sammenlagt mere end 6 måneder for at kunne få tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere. Efter gældende regler kan et tilbud om ansættelse med løntilskud vare op til et år. Dog kan dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere kun være ansat med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere i op til seks måneder. For at understøtte, at flere ledige kan få tilbud om ansættelse med løntilskud hos private arbejdsgivere og samtidig mindske risikoen for fastholdelse, foreslås det, at dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere fremover kun kan være ansat med løntilskud hos private arbejdsgivere i op til seks måneder. Med henblik på at reducere risikoen for fastholdelse af stærke ledige foreslås det videre, at dagpengemodtagere fremover kun kan være ansat med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere i op til fire måneder. Ved ansættelse med løntilskud af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere hos offentlige arbejdsgivere udgør tilskuddet til arbejdsgiver efter gældende regler 141,02 kr. pr. time (2014 -niveau). Det svarer til 143,14 kr. pr. time (2015-niveau). Det foreslås, at løntilskudssatsen til offentlige arbejdsgivere reduceres fra 143,14 kr. pr. time til 107,55 kr. pr. time (2015-niveau). Således skal offentlige arbejdsgivere i højere grad selv dække udgifterne ved at have en ledig ansat i løntilskud.

8 Kommunal medfinansiering ved Jobrotation Efter gældende regler består jobrotation af to ordninger. Den ordinære jobrotationsordning og jobrotationsordningens særlige pulje. Side8/9 Efter den ordinære jobrotationsordning har offentlige og private arbejdsgivere ret til at få udbetalt jobrotationsydelse af jobcenteret, når faglærte eller ufaglærte midlertidigt deltager i uddannelse, og der i uddannelsesperioden ansættes en ledig som vikar for den beskæftigede. Ordningen omfatter tillige ansatte med en kort eller mellemlang videregående uddannelse, og som ikke har brugt uddannelsen i de sidste 5 år. Efter jobrotationsordningens særlige pulje for beskæftigede med korte eller mellemlange videregående uddannelser er offentlige og private arbejdsgiveres ret til at modtage jobrotationsydelse fra jobcenteret betinget af, at udgiften kan holdes inden for puljens bevillingsmæssige ramme. Den særlige pulje er på forsøgsbasis frem til 31. december 2014 udvidet til også at omfatte beskæftigede med en lang videregående uddannelse. Efter gældende regler har det været muligt for arbejdsgiver at kombinere elev- og lærlingeforløb med jobrotationsforløb. En analyse foretaget af Deloitte for Beskæftigelsesministeriet viser, at ca. 60 pct. af aktiviteten i 2013 på den ordinære jobrotationsordning bestod af disse forløb. Muligheden for at kombinere jobrotation og lærlingeforløb indebærer, at virksomhederne dels kan modtage jobrotationsydelse for elever, når de er i praktik i virksomheden, dels at virksomheden får udbetalt både lønrefusion via AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) og jobrotationsydelse i elevens skoleperioder. Efter gældende regler kan en jobrotationsvikars ansættelse maksimalt vare i 12 måneder. Det foreslås, at den maksimale ansættelsesperiode afkortes, således at en vikar maksimalt være kan ansat i en periode på 6 måneder. Efter gældende regler refunderer staten 100 pct. af en kommunes udgifter til jobrotationsydelse. For at understøtte, at kommunerne bruger jobrotation, hvor det vurderes at understøtte den lediges tilbagevenden til arbejdsmarkedet, foreslås det, at statsrefusionen til kommunernes udgifter til jobrotationsydelse sænkes fra de nuværende 100 pct. til 60 pct. Afklaringsværktøj og dialogværktøj Det fremgår af forliget om reform af beskæftigelsesindsatsen, at der - for tidligt at kunne sætte ind over for ledige, der er i risiko for langtidsledighed - udvikles et landsdækkende afklaringsværktøj til at afklare den enkelte ledige og vedkommendes risiko for langtidsledighed. Afklaringsværktøjet skal understøtte jobcentrene og arbejdsløshedskasserne i tilrettelæggelsen af en indsats, der er tilpasset den enkelte lediges konkrete behov. Værktøjet skal understøtte jobkonsulenternes arbejde, når de skal vurdere den enkelte lediges muligheder for at komme i job og skal tilrettelægge indsatsen ud fra den enkeltes forudsætninger.

9 Afbureaukratisering og kompetenceudvikling Puljer i reformen til f.eks. sikring af fokus på kvalitet i indsatsen og kompetenceudvikling for jobkonsulenter. Der er tale om initiativer, som ikke kræver loveller bekendtgørelsesændringer bl.a.: Side9/9 Der afsættes i alt 152 mio. kr. (2015-niveau) i perioden 2015 til 2020 til at kompetenceudvikle og videreuddanne medarbejdere og ledere i jobcentre og a-kasser. En investering i kompetenceudvikling skal understøtte et mere professionelt beskæftigelsessystem og øge kvaliteten af hjælpen til ledige og virksomheder. Der er afsat 10 mio. kr. i perioden fra til en effektevaluering af hvert af uddannelsesinitiativerne: Seks ugers jobrettet uddannelse, regional uddannelsespulje, pulje til uddannelsesløft samt styrkelsen af voksenlærlingeordningen. Der er enighed om at drøfte resultaterne af effektevalueringerne samt foretage eventuelle ændringer i brugen af uddannelse i den aktive beskæftigelsespolitik. Der er afsat en pulje på 10 mio. kr. årligt til særlige indsatser til ledige over 50 år, herunder forsøg med særlig fokus på jobformidling. Refusionsomlægning Den statslige refusion af kommunernes driftsudgifter til tilbud om "vejledning og opkvalificering", som består af ordinær uddannelse samt øvrig vejledning og opkvalificering er efter gældende regler på 50 pct. inden for et rådighedsbeløb for udgifter, der vedrører dagpengemodtagere. For at tilskynde kommunerne til i højere grad til at anvende et tilbud, når beskæftigelseseffekterne er positive og for at reducere omfanget af meningsløs aktivering, foreslås det, at den statslige driftsrefusion på kommunernes udgifter til øvrig vejledning og opkvalificering sænkes fra nuværende 50 pct. til 0 pct. for udgifter, der vedrører dagpengemodtagere. Driftsrefusionen for ordinær uddannelse forbliver på 50 pct. inden for et rådighedsbeløb for dagpengemodtagere. Det vil indebære, at statens direkte refusion til den enkelte kommunes driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering reduceres. De styrkede økonomiske incitamenter vil således understøtte, at den enkelte kommune foretager en skarpere afvejning af omkostninger og forventede effekter ved anvendelse af redskabet. Det skal understøtte, at uddannelsesindsatsen i beskæftigelsessystemet bliver mere fokuseret på reel opkvalificering. Som følge af de differentierede refusionssatser for driftsudgifter vil der skulle foretages en genberegning af rådighedsbeløbet, som vil fremgå af finansloven for 2015.

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Page 1 of 5 REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Uddannelse til ledige målrettes virksomhedernes behov Styrket kontakt mellem ledige og jobcenter Løft i jobcentrenes service til virksomhederne

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

Beskæftigelsesreform 2015-17

Beskæftigelsesreform 2015-17 Beskæftigelsesreform 2015-17 07-10-2014 1 Tidsplan Aftalen blev indgået den 18. maj 2014 Lovforslagene fremsættes medio november Besluttes medio december Træder i kraft på forskellige tidspunkter 1. januar

Læs mere

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 På seminaret skal vi arbejde med reformen og både beskæftige os med de enkelte elementer samt det samlede overblik. Der er i alt

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Baggrund for ny reform af beskæftigelsesindsatsen Den 18. november 2014 begyndte 1. behandlingen af

Læs mere

Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen

Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen Reformen har som mål, at Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt Ledige får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats Ledige får et reelt

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014 Overblik Beskæftigelsesreform december 2014 Hvorfor Hvad Hvordan Hvornår Status Profilafklaring i a- kassen En individuel og tidlig indsats Intensiveret og koordineret kontaktforløb A-kassen skal senest

Læs mere

Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen. 7. december 2016

Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen. 7. december 2016 Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen Baggrund Beskæftigelsesreformen fra 2014: Fokus på et reelt uddannelsesløft til de grupper, som havde mest behov. Nu et par års erfaring med reformens initiativer.

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. 1. Overalt i loven ændres jobplan, Jobplan, Jobplanen, jobplanen og jobplaner til: Min Plan.

UDKAST. Forslag. til. 1. Overalt i loven ændres jobplan, Jobplan, Jobplanen, jobplanen og jobplaner til: Min Plan. UDKAST Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb,

Læs mere

Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser

Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser Nedenfor beskrives virknings- og overgangsbestemmelserne vedrørende ændringer, der træder i kraft 1. januar 2015 i forhold til: 1. Jobrotation 2. Målrettet

Læs mere

May 28, Beskæftigelsesplan 2016

May 28, Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesreformens intentioner Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt Ledige får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats Ledige kan få et reelt uddannelsesløft,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 58 A Folketinget 2014-15 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. december 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen 18. juni 2014 Forlig mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Større valgfrihed og større ansvar for at demonstrere at man står til rådighed Tidlig og intensiv indsats målrettet jobsøgningsstøtte fra dag

Læs mere

May 29, 2015. Uddannelse i beskæftigelsesreformen 2015

May 29, 2015. Uddannelse i beskæftigelsesreformen 2015 Uddannelse i beskæftigelsesreformen 2015 De politiske mål med uddannelse At ledige opnår varig beskæftigelse At ledige kan få reelt uddannelsesløft, hvis de har behov for det At uddannelsesindsatsen målrettes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af Beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Enhedslistens vurdering af regeringens udspil til en ny beskæftigelsesreform maj 2014

Enhedslistens vurdering af regeringens udspil til en ny beskæftigelsesreform maj 2014 Enhedslistens vurdering af regeringens udspil til en ny beskæftigelsesreform maj 2014 Hvis du har kommentarer, spørgsmål eller andet er du velkommen til at kontakte Enhedslisten på følgende adresse: faglig@enhedslisten.dk

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Seminar om IKV i AMU Tirsdag den 23. september 2014 i Odense Per Kongshøj Madsen Økonom Professor

Læs mere

Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen. september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord

Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen. september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord Dagens program Velkommen og formål med dagen Uddannelsesordningerne og hvad vi har i vente trepartsaftalerne

Læs mere

Jobnet www.jobcenter.herning.dk

Jobnet www.jobcenter.herning.dk Jobnet www.jobnet.dk Jobcenter Herning Jobcenter.herning.dk Jobkompasset Ledig hvad nu! Hvis du er i tvivl om jobområder eller måske uddannelsesretning prøv www.ug.dk/jobkompasset Vikarbureauer Er du faglært

Læs mere

Jobnet www.jobcenter.herning.dk

Jobnet www.jobcenter.herning.dk Jobnet www.jobnet.dk Jobcenter Herning Jobcenter.herning.dk Jobkompasset Mangler du inspiration til andre/nye typer stillinger, som du kan rette din jobsøgning mod? Måske har du brug for et sporskifte?

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Overblik Beskæftigelsesreform - status for implementering

Overblik Beskæftigelsesreform - status for implementering Overblik Beskæftigelsesreform - status for implementering Hvorfor Hvad Hvordan Hvornår maj 2015 En individuel og tidlig indsats Profilafklaring i a- kassen Intensiveret og koordineret kontaktforløb A-kassen

Læs mere

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat 09.00 Velkomst v/peter Thomsen, AMU Nordjylland 09.10 Uddannelsesmuligheder i beskæftigelsesreformen v/kristian Bak, STAR 10.00 Kursusudbud på VEU-hjemmeside v/veu-center 3 perspektiver på vejledning og

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 26. september 2014

Læs mere

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Udgangspunkt i tre spørgsmål: Hvordan sikres en beskæftigelsesindsats, der hjælper de ledige

Læs mere

Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet

Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Beskæftigelsespolitik set i et uddannelsesperspektiv VUC Årsmøde 2014 3. april 2014 på Nyborg Strand Per Kongshøj Madsen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen.

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen. Uddannelsesforbundet EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015 v/gitte B. Larsen referat Gitte opridsede, at den 1. august 2015 træder den nye eud-reform i kraft.

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Fremtidens beskæftigelsesindsats set i lyset af projekt Nye Veje - Nye Job Roskilde Kongres

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Uddannelsesmulighederne i beskæftigelsesreformen

Uddannelsesmulighederne i beskæftigelsesreformen Uddannelsesmulighederne i beskæftigelsesreformen Specialkonsulent Kristian Bak, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Arbejdsmarkedsdirektør Peter Graversen, Arbejdsmarkedskontor SYD Indhold i oplægget

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed

23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed 23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed 22. januar 2010 Det danske samfund oplever i forlængelse af den finansielle krise en faldende beskæftigelse og hastigt

Læs mere

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen Punkt 3. Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen 2014-33589 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningenindstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender At kontaktforløbet afvikles i henhold til

Læs mere

Uddannelsesmuligheder i beskæftigelsessystemet v/ Camilla Mortensen og Helle Rye, AMK. Netværksmøde for jobcentre og a-kasser 15.

Uddannelsesmuligheder i beskæftigelsessystemet v/ Camilla Mortensen og Helle Rye, AMK. Netværksmøde for jobcentre og a-kasser 15. Uddannelsesmuligheder i beskæftigelsessystemet v/ Camilla Mortensen og Helle Rye, AMK Netværksmøde for jobcentre og a-kasser 15. marts 2017 March 24, 2017 3-partsaftalen og uddannelsesordningerne Pulje

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet BEK nr 1029 af 26/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering j.nr. 2014-003139

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs -, Beskæftigelses - og kulturudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Morten Gatzwiller mgw@star.dk Onsdag den 5. marts 2014 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Reformens hovedoverskrifter

Reformens hovedoverskrifter Bilag til dagsordenspunkt 6. Orientering om forlig omkring beskæftigelsesreform Reformens hovedoverskrifter Individuel og tidlig indsats. Bedre service til virksomhederne. Flere frihedsgrader og færre

Læs mere

Høringssvar fra LO og FTF vedr. forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen

Høringssvar fra LO og FTF vedr. forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen Den 16. oktober 2014 Høringssvar fra LO og FTF vedr. forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. LO og FTF kvitterer for modtagelsen af udkastet til forslag til lov

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Torsdag den 25. september 2013

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Torsdag den 25. september 2013 Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Torsdag den 25. september 2013 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats LAB - Lov om en

Læs mere

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv.

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Arbejdsmarkedsstyrelsen Beskæftigelsesrådets sekretariat Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Beskæftigelsesrådet

Læs mere

Status på beskæftigelsesreformen

Status på beskæftigelsesreformen Sagsnr. 14-1229 Vores ref. MBS/DHA/lgy Den 1.juli 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen, som trådte i kraft i 2015, havde som sine to hovedspor et øget antal af samtaler mellem de

Læs mere

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 26 Indhold: Ugens tema Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Ugens tendens I Højeste detailsalg i to år Ugens tendens II Største forbrugertillid siden 2007 Internationalt

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Analysenotat om vejledning og opkvalificering Arbejdsmarkedspolitik

Analysenotat om vejledning og opkvalificering Arbejdsmarkedspolitik N o t a t April 2017 Analysenotat om vejledning og opkvalificering Arbejdsmarkedspolitik Indledning Dette notat indgår i analysematerialet vedrørende forenkling af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Vejledning om jobrotation

Vejledning om jobrotation Vejledning om jobrotation 1. Indledning Private og offentlige arbejdsgivere med virksomhed beliggende i Danmark har ret til at få udbetalt en jobrotationsydelse af jobcenteret, når en medarbejder fra virksomheden

Læs mere

Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet

Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem politiske

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Lokalt Beskæftigelses Råd

Lokalt Beskæftigelses Råd Lokalt Beskæftigelses Råd Referat fra møde Tirsdag den 26. august 2014 kl. 16.00 i F 7, Frederikssund Mødet slut kl. 17.50 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Annette Kobberup Stougaard Erik Jørgensen Jan Olsen

Læs mere

Jobnet

Jobnet Jobnet www.jobnet.dk Jobkompasset Mangler du inspiration til andre/nye typer stillinger, som du kan rette din jobsøgning mod? Måske har du brug for et sporskifte? www.arbejdsmarkedsbalancen.dk Jobkompasset

Læs mere

Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007

Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007 Samtlige jobcentre, kommuner m. fl. Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007 Der er en række forskellige ikrafttrædelsesdatoer i lov nr. 176 af 27. februar 2007

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREFORMEN

BESKÆFTIGELSESREFORMEN Fælles for alle initiativer Intensiveret og individuel indsats Uddannelsesløft og virksomhedsrettede tilbud Virksomhedsservice Partsinddragelse BESKÆFTIGELSESREFORMEN Reformens lovforslag sendt i høring

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

En styrket indsats over for unge ledige

En styrket indsats over for unge ledige En styrket indsats over for unge ledige Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om En styrket

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Målrettet efteruddannelse til ufaglærte og faglærte skal modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet Ny chance for skolepraktik kvalificeret arbejdskraft til

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732 Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. september 2011 176 Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Notat - Uddannelsestilbud til ledige

Notat - Uddannelsestilbud til ledige Notat - Uddannelsestilbud til ledige Bilag til mødesag vedrørende uddannelsestilbud til ledige Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 23. september 2013. Notatet redegør nærmere om hvilke uddannelsestilbud de

Læs mere

Netværk om beskæftigelsesreformen

Netværk om beskæftigelsesreformen Netværk om beskæftigelsesreformen 1. November 2016 i Aalborg Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord Trepartsaftalen Forebyggelse af rekrutteringsudfordringen Flere praktikpladser Voksen- og efteruddannelse Voksen-

Læs mere

Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet

Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Center for Arbejdsmarkedsforskning Aalborg Universitet www.carma.aau.dk JOBCENTERCHEFSEMINAR Den 4. og 5. marts 2014 Hotel

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Offentlige og private arbejdsgivere har ret til en jobrotationsydelse fra jobcenteret.

Offentlige og private arbejdsgivere har ret til en jobrotationsydelse fra jobcenteret. En del af Velfærdsaftalen fra 2006: Ny permanent og enkel jobrotationsordning Offentlige og private arbejdsgivere har ret til en jobrotationsydelse fra jobcenteret. Beskæftigede: Målgruppen er beskæftigede,

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Beskæftigelsesregionerne Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Program Hvad er jobrotation? Regler og økonomi Muligheder og erfaringer med jobrotation Hvordan kan I bruge jobrotation?

Læs mere

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015 V/Centerchef Karin Rasmussen Reformens hovedtræk Principper for kontaktforløbet Hvor mange jobsøgende har vi? Den individuelle

Læs mere

LO s s forventninger til den kommunale arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsesindsats

LO s s forventninger til den kommunale arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsesindsats Michael Jacobsen LO LO s s forventninger til den kommunale arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsesindsats Udviklingen i arbejdsløsheden. Kan vi ånde lettet op! Arbejdsløshedstal skal fortolkes med forsigtighed

Læs mere

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016 Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 8. december 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Også i den kommende tid ventes langtidsledigheden at stige kraftigt. Langtidsledigheden forventes ved

Læs mere

Beskæftigelsesreformen

Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen Vejen til varig beskæftigelse - den enkelte i centrum Lov 1486 af 23.12.2014 Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige

Læs mere

Oversigt over afsluttede implementeringsunderstøttende aktiviteter Juli 2017 i forbindelse med beskæftigelsesreformen

Oversigt over afsluttede implementeringsunderstøttende aktiviteter Juli 2017 i forbindelse med beskæftigelsesreformen Oversigt over afsluttede implementeringsunderstøttende aktiviteter Juli 2017 i forbindelse med Aktivitet intention Indhold Målrettet Afsender Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Fællesmøde for nyledige dagpengemodtagere

Fællesmøde for nyledige dagpengemodtagere Dagens program Fællesmøde for nyledige dagpengemodtagere Dagens program: Jobcenter /A-kasse Forløbet hos Jobcentret Jobsøgning ABC Jobstrategi Forberedelsesskema CV og Jobnet Selvbooking af møder Virksomhedsrettet

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Dato 07-09-2012 j./sagsnr. 15.20.00-P00-1-12 Notat omkring jobrotation Jobrotation er en aftale, hvor en privat eller offentlig virksomhed sender en eller flere ansatte

Læs mere

Jobnet

Jobnet Jobnet www.jobnet.dk Jobkompasset www.arbejdsmarkedsbalancen.dk Jobkompasset Ledig hvad nu! Hvis du er i tvivl om jobområder eller måske uddannelsesretning prøv www.ug.dk/jobkompasset Vikarbureauer Er

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Eksempler på jobrotation: Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne)

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) Vejledningen er udarbejdet med baggrund i de regelændringer, som følger af den nye erhvervsuddannelseslov, der træder i kraft den 1. august 2015.

Læs mere

2013 Udgivet den 5. juli 2013. 4. juli 2013. Nr. 895.

2013 Udgivet den 5. juli 2013. 4. juli 2013. Nr. 895. Lovtidende A 2013 Udgivet den 5. juli 2013 4. juli 2013. Nr. 895. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige

Læs mere