INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET"

Transkript

1 INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET Institutforum den 20. juni 2013 kl D219 GODKENDT REFERAT Deltagere: Hanne Løngreen, Eva Viala, Claus Holm, Mette Mejlvang, Hanne Knudsen, Charlotte Mathiassen, Ida Juul, Steen Nepper Larsen, Jørn Bjerre, Jeanette Magne Jensen, Helle Plauborg, Sissel Sørensen, Asger Emborg (fra kl ), Pernille Ussing-Nielsen, Lise Wendelboe Afbud: Lise Skanting, Asger Sørensen, Tomas Højgaard, Pernille Rosenbæk, Lea Rose Kvist Referent: Henrik Nitschke Dato: 22. september 2014 Sagsnr.: Ref: 1) Godkendelse af dagsorden Ad 1: HL bad om, at punktet om dekanens afgang blev flyttet til punkt 3. 2) Valg af ordstyrer Ad 2: Helle Plauborg blev valgt som mødeleder. 3) Hvad betyder dekanens afgang for instituttet? Ad 3: HL orienterede om, at den udmeldte årsag til Mette Thunøs (MT) afgang er en for stor forskel mellem dekanen og rektor ift., hvordan et universitet skal ledes. Pr. 1/7 er Johnny Laursen (JL) konstitueret som dekan, indtil ny dekan er ansat. JL har meddelt, at han ikke vil være ansøger til dekanstillingen, når den slås op. Et første møde mellem institutlederne og JL tyder på, at den nye dekan vil tage udgangspunkt i institutternes problemer og de muligheder, der foreligger nu. CH anførte, at der i princippet havde været inddragelse af de repræsentative organer under MT, da en lang række politikker, der nu er gennemført, havde været i høring. Ift. fremtidige muligheder er det vigtigt at huske, at IUP har et andet udgangspunkt nu som institut end under DPU med dets større grad af selvstændighed som universitet og senere School. Institutforum havde følgende bemærkninger til orienteringen fra HL: Aarhus Universitet Tlf.: Fax:

2 Side 2/4 SNL: Vi bør nok passe på med at tro, at alt nu er muligt, og at vi kan gøre, som vi har lyst til mht. ledelse og organisering af instituttet. JB: Vi bør lære af hele AU s forandringsproces og de problemer, den har medført, da det har interesse for hele den offentlige sektor, der mange steder er i gang med lignende, meget store forandringsprocesser. 4) Drøftelse af Problemanalysen (http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/dfu/p roces_efter_9.marts/hovedrapport_endelig.pdf) (se i øvrigt de underlæggende rapporter her: Ad 4: HL orienterede om, at rektors hovedbudskab er, at han ønsker en bottom up proces i forhold til at finde løsninger på de problemer, der er identificeret i ekspertgruppens problemanalyse af 2. juni. Desuden er der ingen tvivl om, at universitetsledelsen vil lægge op til en større grad af decentralisering, men vi må afvente udspillet d. 15. august fra uni-ledelsen, før vi ved, hvad det konkret betyder. Rektor har dog tilkendegivet, at han ikke forestiller sig flere hovedområder, hvorimod andre ændringer på niveauet under hovedområderne er mulige. Herefter åbnede HL op for kommentarer til problemanalysen. Institutforum havde følgende kommentarer: IJ: Hvad er rammerne for diskussionen er der åbnet op for, at forskellige institutter frit kan vælge deres egne modeller? Det stærke ønske om at skabe en fælles universitet AU har ifølge rapporten skabt store problemer men hvor langt kan vi tænke ændringer? Kan vi bevæge os tilbage til det, der var før? Inddragelse er ikke det samme som indflydelse. Spørgsmålet er, om problemanalysen har et svar på, hvordan der sikres en større reel indflydelse for medarbejderne? SNL: Rapporten er meget rammende for den interne situation, men det er en mangel, at årsagerne til den netop gennemførte besparelse på AU ikke undersøges samt selve målsætningen for forandringsprocessen. Man diskuterer ikke de egentlige strukturelle problemer som universiteterne er underlagt, fx fremdriftsreform, kortsigtet behovsstyring, etc. Vi bør have en skilsmisse fra AU, få eget budget og bygge et nyt pædagogisk universitet fra grunden. HK: Hvad har institutledelsen gjort sig af overvejelser? det er vigtigt, at der hurtigst muligt kommer en struktur, der sikrer et

3 Side 3/4 klart ansvar for beslutninger og etablerer beslutningskraft på instituttet HL: Institutledelsen har ikke lagt sig fast på en bestemt holdning endnu, men er glad for, at rektor mener det, når han lægger op til nye løsninger CM: I må meget gerne som ledelse give jeres bud på, hvad I mener, at der er brug for. hvad tør I/vi foreslå? JM: Vi kender og har i lang tid drøftet vores udfordringer, så vi skal ikke bare tale overordnede strukturer, men også tage fat på de interne problemer og finder konkrete løsninger. SNL: Konklusionsafsnittet fra side 55 i hovedrapporten taler meget om behovet for øget decentralisering men hvad betyder det? Er det økonomisk, strukturelt, organisatorisk? Vi kan fx ikke lave de uddannelser, vi har lyst til. Er det bare en strategi for at få folk til at terrorisere sig selv? CH: Så længe vi er en del af AU, er vi en del af AU. AU s strategi taler om et forskningsintensivt universitet og et meget højt niveau såvel for forskning som for uddannelse. Vores egne strategiovervejelser passer godt til AU, så her er der ikke noget problem. Spørgsmålet er, hvad vi kan gå efter, hvis vi ikke kan forlade AU, men alligevel ønsker større suverænitet? Vi ved, at vi opererer inden for en ramme på fire fakulteter. Det betyder, at vi formentlig kan vælge mellem at blive en School eller (forblive) et mere klassisk universitetsinstitut, men nu med mere autonomi, end vi har haft de sidste to år.. Hvis Arts institutterne splitter op, kan der komme et pres på os for også at splitte op, da små institutter ikke vil være glade for at være i båd med et meget stort institut. School er måske mere beskyttende, og så bør vi være der. Men vi ved ikke, hvor meget autonomi en School har i forhold til et institut. Måske betyder det, at mål- og rammestyringen udvides i forhold til nu. Det er svært at vurdere på nuværende tidspunkt, hvad forskelle løsninger medfører HK: Drop ideen om School det er vigtigere for os at afgrænse os fra UC erne, og det gør vi bedre som universitetsinstitut. Vi bør vende tilbage til vores eget forslag vedrørende afdelinger og implementere den model hurtigst muligt. EVS: Vi har afgivet to høringssvar, hvor vi var utilfredse med Artsmodellen for ny afdelingsstruktur. Vi bør satse på vores egen model, hvor afdelingslederen har både uddannelsesleder(e) og forsk-

4 Side 4/4 ningsprogramleder(e) i den underliggende struktur. Men vi bør måske også overveje, om afdelinger skal kunne dannes på andre måder end ud fra uddannelser? JB: IUP - og i særdeleshed IUP-Århus - ønsker et udvidet samarbejde med de faglige miljøer på Arts. Det organisatoriske eksperiment har lidt skibbrud ang. medarbejdernes motivation men hvis vi ruller tilbage, skabes ny støj med risiko for endnu større problemer med motivationen. Vi skal undgå anarki, når der åbnes op for mere medinddragelse. Interessant i øvrigt, om AU s erfaringer kan overføres til fx folkeskolen, der på lignende vis undergår store forandringer med reform og ny overenskomst, som ikke er ønsket i noget særligt omfang af medarbejderne? CM: Vi bør gå efter at forblive et institut. Det vil være bekymrende hvis vi kommer til at lægge os op af UC erne. På AU vil der komme øget fokus på international publicering uanset hvilken type organisation, vi vælger internt. IJ: Den nære personaleledelse er det vigtigste problem at få løst her og nu derfor nervøs for den time out, vi har nu. Processen må ikke blive for langsom. Endvidere: Økonomi er vigtigt, og her kan AU formentlig beskytte os, fx i forhold til fremdriftsreform, etc. Vi står os bedre ved at forblive inden for det store fællesskab HL: Time out en i forhold til at få forhandlet aftalen om afdelingsledere på plads er nødvendig, da den afgående dekan ikke kan forhandle så vigtige forhold få dage før afgang. Der er pt. problemer med funktionsbeskrivelsen, da afdelingslederne ikke tror på den. Det skal afklares, før der kan færdigforhandles. EVS: Afdelingslederne vil også have afklaret, hvilken opgaveportefølje der ligger hos uddannelseskoordinatorerne. Før det er på plads, kan forhandlinger ikke afsluttes Institutforum udtrykte enighed om, at den nuværende dekan og TR ikke skal fortsætte forhandlingerne om afdelingsledernes forhold SNL: Institutlederne må sætte sig sammen med afdelingslederne og lave funktionsbeskrivelsen. Desuden: Hvad er en School historisk? Den er rettet mod en profession, men det er vi jo ikke som fx jura, medicin, business CH: Er en School nødvendigvis professionsrettet? School betyder ikke mindre akademisk se eksempelvis på London School of Education. Vi er de facto professionsorienterede - derfor er det

5 Side 5/4 mere et taktisk spørgsmål, hvad der er bedst for os, School eller institut? EVS: I forhold til UC erne er der måske mere autonomi og prestige knyttet til en direktørtitel for en School, da en sådan kan have et større forhandlingsrum, både juridisk og økonomisk. Pt. er det sådan, at HL ikke kan repræsentere IUP overfor UC erne, men må henvise til dekanen. 80% af vores studerende er professionsuddannede. Pt. ligner vi ikke et klassisk universitetsinstitut, men en mærkelig hybrid. Spørgsmålet er, om vi med en School-løsning kan lave en mellemting mellem et institut og et fakultet? HP: I forbindelse med diskussionerne om opgaveportefølje for afdelingsledere og uddannelseskoordinatorer bør forskningsprogramlederne ikke glemmes? Det må være oplagt at gå tilbage til IUP s høringssvar og justere ind med nye funktionsbeskrivelser CM: Ikke alle var enige om IUP s model, derfor må der en ny dialog til, men vi er alle trætte af processer og ønsker at der snart bliver truffet en beslutning. CH: Vi har en model, som har været drøftet i alle udvalg og fora hvorfor ikke bare fastholde den? Vi må rundt i miljøerne og undersøge, om der er tilstrækkelig opbakning uden dermed at påbegynde en ny proces. HL: Ingen stor lyst til at starte helt forfra vi har selv udviklet vores egen model, som vi kan realisere nu. Kan IF støtte institutledelsen i dens ønske om at promovere vores egen model? Dette vil. også understrege behovet for en time out i forhold til forhandlinger om afdelingsledere. JM: Det er meget vigtigt at få afklaret spørgsmålene om medinddragelse og medindflydelse. Det skal reflekteres i diverse funktionsbeskrivelser HK: IUP s eget udspil, der kom i stand på baggrund af møder i diverse relevante fora på instituttet, blev afvist af dekanen. Hvem bestemmer nu, hvad der kan gennemføres - institutledelsen, den konstituerede dekan eller universitetsledelsen? SS: Om vi skal være en del af AU eller ej er slet ikke et relevant spørgsmål for de studerende i Århus. For de studerende er der store fordele ved at være AU er, og sådan ser de fleste studerende i København det også.

6 Side 6/4 AE: MT fortalte på møde for nyligt, at rektor foretrækker, at der indsendes helt konkrete ændringsforslag til universitetsledelsen HK: Institutledelsen bør fremlægge et notat eller lignende inden institutfællesmødet d. 21/8 med ledelsens holdning til de væsentligste spørgsmål efter universitetsledelsens udmelding d. 15. august - og institutledelsen bør lytte godt til alle interessenter, inden notatet sendes ud. HL afsluttede debatten ved at sige: At en skilsmisse med AU kun kan ske ved politisk indgriben At rektor udtrykker enighed med problemanalysen, og at der specielt på Arts er store identitetsproblemer. At rektor har udtrykt åbenhed overfor nye løsninger men han vil ikke selv beslutte store ændringer hen over hovedet på institutterne. At rektor oplever en stor fortvivlelse på IUP over situationen, men universitetsledelsen vil ikke selv udstikke løsninger ud over på det helt overordnede plan, hvor universitetsledelsen vil rammesætte ændringsrummet. At det har været godt at høre institutforums synspunkter. At institutledelsens indmelding før sommerferien til universitetsledelsen vil være præget af besindighed; institutledelsen vil ikke foreslå en helt ny organisation, men vil bede om, at der lægges rammer ud, som går det muligt at arbejde konstruktivt og med medinddragelse af medarbejderne for at sikre stabile løsninger. Primært vil instituttet ønske mere autonomi i forhold til intern organisering, økonomi og den nære personaleledelse. Den konkrete indholdsudfyldelse må finde sted efter d. 15. august, hvor vi kender universitetsledelsens udmelding. Endelig oplyste HL om, at der er 14 stillingsopslag undervejs. Der vil ske besættelser af disse stillinger ultimo 2014/primo ) Næste møde Ad 5) Næste møde holdes under høringsfasen for universitetsledelsens udspil d. 15. august. 6) Eventuelt Ad 6) Valg til institutforum

7 Side 7/4 HL: Der skal være valg til institutforum efter sommerferien. Gerne med repræsentanter fra de respektive afdelinger. HK: Der bør være en fra Akademisk Råd, der er med i Institutforum, da det ville sikre en bedre videnspredning om diskussionerne i de to fora. Der var enighed om dette synspunkt i Institutforum. Referat: HN & MM

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang LÆS OM Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer 14 gode råd til processen Klare spilleregler og information FÅ DEL I

Læs mere

Hovedsamarbejdsudvalget. Hovedsamarbejdsudvalget. Forum. Møde afholdt: 22. juni 2011. Sted: Udvalgsværelse 1. Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller

Hovedsamarbejdsudvalget. Hovedsamarbejdsudvalget. Forum. Møde afholdt: 22. juni 2011. Sted: Udvalgsværelse 1. Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller Hovedsamarbejdsudvalget MØDEREFERAT GODKENDT 31. AUGUST 2011 Forum Hovedsamarbejdsudvalget Møde afholdt: 22. juni 2011 Sted: Udvalgsværelse 1 TLF DIR Referent: Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller FAX MOB

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

På Bølgelængde. Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre og professionelle. Dansk Flygtningehjælp Integration

På Bølgelængde. Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre og professionelle. Dansk Flygtningehjælp Integration På Bølgelængde Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre og professionelle Dansk Flygtningehjælp Integration På Bølgelængde Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

På vej mod en ny institutionsstruktur?

På vej mod en ny institutionsstruktur? På vej mod en ny institutionsstruktur? En undersøgelse af sammenlægninger og indførelse af fællesledelse på dagpasningsområdet Oktober 2004 Søren Smidt Marianne Malmgren og Sanne Ipsen CASA På vej mod

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bedre møder gennem facilitering

Bedre møder gennem facilitering Bedre møder gennem facilitering Bedre møder gennem facilitering af Ib Ravn, Ph.D., ravn@lld.dk, Learning Lab Denmark 1. Indledning At facilitere et møde er at sørge for, at det bliver gennemført ordentligt.

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere