Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne"

Transkript

1 Undervisningsministeriet sagsnr.: S.541 Udkast Bekendtgørelse om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning samt om 10. -klasseordningerne eud10 og kombineret 10. klasse med 1. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb (10. klassebekendtgørelsen) I medfør af 19 e, stk. 6, 19 j, stk. 7, og 22, stk. 9 og 10, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014 og 11, stk. 14, i lov nr. 634 af 16. juni 2014, fastsættes: Kapitel 1 Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne 1. En kommunalbestyrelse kan indgå overenskomst med en institution, der udbyder erhvervsuddannelse (herefter benævnt institutionen), om at varetage 10. klasseundervisning på vegne af kommunalbestyrelsen, herunder eud10, jf. folkeskolelovens 19 j, og den kombinerede 10. klasse og 1. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb, jf. folkeskolelovens 19 e, stk Kommunalbestyrelsen fastsætter med institutionen en ramme for, hvor mange elever der kan optages i 10. klasse, herunder kapaciteten, hvis 10. klasse tilbydes som forløb jf. folkeskolelovens 19 e, stk. 1 og som eud10, jf. lovens 19 j. Hvis der er flere elever, der ønsker at blive optaget i den pågældende ordning, end der er plads til, bestemmer kommunalbestyrelsen, efter hvilke objektive kriterier optagelse finder sted. For eud10 skal det tilstræbes, at alle, der er i den primære målgruppe for eud10, jf. folkeskolelovens 19 j, kan optages. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen bestemmer endvidere omfanget af og betingelser for optagelse i særligt tilrettelagte forløb for elever, jf. folkeskolelovens 19 e, stk. 2. Stk. 3. Elever, der modtager 10. klasseundervisning på institutionen, har ret til befordring, jf. reglerne i folkeskolelovens 26. Kapitel 2 Overenskomstens indhold, herunder krav til undervisningen 3. De konkrete rammer for institutionens varetagelse af 10. klasseundervisningen på vegne af kommunalbestyrelsen, herunder budgettet for ordningen, skal fremgå af overenskomsten. Rammerne skal ligge inden for det i 4-6 og kapitel 3-6, fastsatte klasse kan tilrettelægges som helårsforløb eller forløb af kortere varighed, jf. folkeskolelovens 19 b, stk. 1 og 2. Der kan herunder tilbydes forløb, jf. 19 e. Eud10, jf. folkeskolelovens 19 j, skal tilrettelægges som et helårsforløb, der omfatter mindst 840 undervisningstimer, og indholdet skal ligge inden for rammerne af 19 j i folkeskoleloven samt nærværende bekendtgørelses kapitel 3.

2 5. Kommunalbestyrelsen fastlægger kravene til undervisningen i samarbejde med institutionen, jf. dog kapitel 3 og 4. Kommunalbestyrelsen kan herunder beslutte, at undervisningen skal følge reglerne i folkeskoleloven for 10. klasse for såvel den obligatoriske som for den valgfri del eller for den ene af delene. Undervisningen skal mindst stå mål med den obligatoriske undervisning i folkeskolens 10. klasse, jf. folkeskolelovens 19 c, stk. 2, om dansk, matematik og engelsk, stk. 3 om tilbud om yderligere målrettet læseundervisning, stk. 5 om selvvagt opgave og stk. 6 om vejledning og uddannelsesplan, jf. dog 19 e, stk. 4, i folkeskoleloven. Eleverne skal deltage i brobygning eller kombinationer af brobygning og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv, jf. folkeskolelovens 19 c, stk. 4. Der skal tilbydes de til den obligatoriske undervisning tilknyttede prøver. Stk. 2. Det skal fremgå af overenskomsten, hvilken ordning, jf. stk.1, der følges. Hvis undervisningen ikke følger reglerne i folkeskolen, jf. stk. 1, skal det fremgå, hvilke mål og læseplaner der er for undervisningen. Endvidere skal krav til lærerkvalifikationer fremgå. Stk. 3. Eleverne kan indstille sig til folkeskolens 10. klasseprøver og folkeskolens bundne 9.- klasseprøver, jf. folkeskolelovens 19 f, hvis de har fulgt en undervisning, så kravene ved prøverne kan opfyldes. Elever i eud10 skal indstille sig til prøve i dansk og skriftlig matematik, hvis de ikke havde mindst 02 i gennemsnit ved 9. klasseprøven i hvert af fagene ved start på eud10. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen og institutionen skal sikre, at der afholdes prøver i 10. klasses obligatoriske fag, dansk, engelsk og matematik, samt de folkeskoleprøver der i øvrigt måtte være indeholdt i den/de besluttede 10. klasseordninger. Det skal fremgå af overenskomsten, hvem der er prøveansvarlig. Prøverne afholdes efter reglerne om folkeskolens prøver. Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal endvidere sikre, at der udfærdiges et bevis til eleverne, jf. folkeskolelovens 19 h, stk Institutionen, der udbyder erhvervsuddannelse, står for 10. klasseundervisningen på vegne af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for opgaveløsningen i henhold til folkeskoleloven og er ansvarlig for, at undervisningen lever op til de rammer, der er fastsat i overenskomsten. Kommunalbestyrelsen skal herunder sikre, at elever med behov for specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand, modtager den fornødne støtte. Kapitel 3 Om indholdet i den valgfri del af eud10 og krav til samarbejdsoverenskomst mellem kommunalbestyrelsen og institutioner, der udbyder erhvervsuddannelse. 7. Kommunalbestyrelsen skal foruden den almindelige 10. klasse, jf. folkeskolelovens 19 b-19 d, tilbyde et erhvervsrettet 10. -klasseforløb (eud10), jf. folkeskolelovens 19 j. Stk. 2. Når kommunalbestyrelser og institutioner, der udbyder erhvervsuddannelse, indgår overenskomster om samarbejdet om eud10, jf. folkeskolelovens 19 j, stk. 5, skal det ske således, at der er tilvejebragt praktiske muligheder for, at eleverne kan introduceres til alle de erhvervsfaglige hovedområder, jf. stk. 3, i relevant omfang, og således at det tilstræbes, at den introducerende undervisning, så vidt muligt finder sted på en institution, der udbyder erhvervsuddannelse. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal inden for rammerne af folkeskolelovens 19 j i den valgfri del af eud10 tilbyde fag og undervisningsaktiviteter, der introducerer til erhvervsuddannelsernes hovedområder: 1) Omsorg, sundhed og pædagogik 2) Kontor, handel og forretningsservice

3 3) Fødevarer, jordbrug og oplevelser 4) Teknologi, byggeri og transport. Stk. 4. Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de bliver bekendt med konkrete erhverv, som hovedområderne kan relateres til. Gennem undervisningen opnår eleverne kendskab til praksis ved at beskæftige sig med metoder, redskaber, materialer og værktøj, der kendetegner fagområderne. Undervisningen skal indeholde uddannelses- og erhvervsafklarende elementer med henblik på, at eleverne bliver uddannelsesparate, herunder fagligt, socialt og personligt afklarede og motiverede til at påbegynde og gennemføre en erhvervsuddannelse. Stk. 5. Kommunalbestyrelsen beslutter, hvilke fag og elementer der tilbydes og kan vælge at tilbyde følgende fag, hvortil der er fastsat Fælles Mål, som skal følges. 1) Naturfag. 2) Metal/motorværksted. 3) Byggeværksted. 4) Teknologiværksted. 5) Serviceværksted. 6) Produktudvikling og formgivning. 7) Iværksætter. 8) Sundhed og sociale forhold. 9) Teknologi og kommunikation. 10) Madværksted. 11) Jordbrug. Stk. 6. Foruden specifikke fag og undervisningsaktiviteter inden for de nævnte hovedområder, kan kommunalbestyrelsen give mulighed for, at der tilbydes undervisning i ekstra dansk, ekstra matematik og ekstra engelsk. Endvidere kan der tilbydes undervisning i fysik/kemi. Undervisningen i fysik/kemi skal følge de Fælles Mål for faget. Det er en betingelse, at fagene betones, så de introducerer til de erhvervsfaglige hovedområder og tilrettelægges inden for rammen af stk. 4. Stk. 7. Hvis kommunalbestyrelsen tilbyder fag og undervisningsaktiviteter, hvortil der ikke er fastsat Fælles Mål, skal kommunalbestyrelsen beskrive mål og indhold for disse. Kommunalbestyrelsen skal anvende den i bilag 1 til denne bekendtgørelse fastsatte skabelon hertil. Der kan tilbydes ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv. Stk. 8. Eleverne skal vælge fag og elementer, der mindst svarer til 294 undervisningstimer. Kapitel 4 Særligt om 10. klasse kombineret med 1. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb 8. Ved oprettelse af tilbud efter 19 e, stk. 1, i folkeskoleloven, skal det fremgå af overenskomsten mellem kommunalbestyrelsen og den institution, der udbyder erhvervsuddannelsens grundforløb, hvordan den nærmere organisering, tilrettelæggelse, anvendelse af lærerkræfter m.m. er i forløbet. Det skal herunder sikres, at kommunalbestyrelsen er ansvarlig for den del, der vedrører undervisningen i 10. klasse. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for 10. klasse-opgaveløsningen i henhold til folkeskoleloven og er ansvarlig for, at undervisningen lever op til de rammer, der er fastsat i overenskomsten.

4 Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal herunder sikre, at elever med behov for specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand, modtager den fornødne støtte. Institutionen, der udbyder erhvervsuddannelse, er ansvarlig for grundforløbet og skal være godkendt hertil i henhold til 18, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser. Stk. 3. Det skal fremgå af overenskomsten, at den i stk. 2 nævnte institution fastlægger indholdet i 1. del af erhvervsuddannelsens grundforløb i overensstemmelse med de almindelige regler herom, som er fastsat i henhold til 4, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser. Stk. 4. For så vidt angår finansieringen af forløbet gælder 10, stk. 2. Stk. 5. Elever har ret til befordring efter reglerne i folkeskolelovens 26. Stk. 6. Undervisningen skal organiseres således, at eleverne efter skoleåret har afsluttet såvel 10. klasse som 1. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb. Elever, der efter afslutning af forløbet ønsker at søge om optagelse i en gymnasial uddannelse, uddannelsesparathedsvurderes efter reglerne herom. Stk. 7. Undervisningen i 10. klasse skal følge reglerne for den almindelige 10. klasse, jf. folkeskolelovens 19 a - 19 d. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte at henlægge undervisningen i 10. klasse til en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, jf. kapitel 1 og 2. Kapitel 5 Finansiering af 10. klasseordningerne 9. Bortset fra perioder med brobygning, hvortil institutionen får statstilskud, jf. reglerne herom, finansieres 10. klasseforløbene, herunder eud10 af kommunalbestyrelsen, jf. dog stk. 2. Stk. 2. For den kombinerede 10. klasse og 1. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb, jf. folkeskolelovens 19 e, stk. 1, finansieres 20 uger, omregnet 420 årlige undervisningstimer af kommunalbestyrelsen, bortset fra perioder med brobygning, hvortil institutionen får statstilskud, jf. reglerne herom. De øvrige 20 uger, hvor eleven gennemfører 1. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb modtager institutionen statstilskud, jf. reglerne herom. Kapitel 6 Ikrafttræden 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 906 af 9. juli 2010, om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning, ophæves samtidig. Stk. 3. For overenskomster om 20/20-ordninger, som er påbegyndt efter de hidtil gældende regler, men endnu ikke er afsluttet den 1. august 2015, finder den i stk. 2 nævnte bekendtgørelse dog fortsat anvendelse. Stk. 4. Elever i 20/20-ordninger, som nævnt i stk. 3, kan afslutte undervisningen efter de hidtil gældende regler, og kan herunder afslutte 10. klasse efter 20 uger af grundforløbet. Elever, som herefter kun har gennemført dele af grundforløbet, og som ønsker optagelse i en erhvervsuddannelse, optages til 2. del af et grundforløb jf. bekendtgørelsen om erhvervsuddannelser.

5 Bilag 1- Eud10 Skabelon for mål mm. for fag og undervisningsaktiviteter, der ikke har Fælles Mål Fagformål: 1. Kompetenceområde: Kompetencemål: 1. Færdigheds- og vidensområde: 2. Færdigheds- og vidensområde: 3. Færdigheds- og vidensområde: 2. Kompetenceområde: Kompetencemål: 1. Færdigheds- og vidensområde: 2. Færdigheds- og vidensområde: 3. Færdigheds- og vidensområde: Læseplan:

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger 10. klasse Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger Chefkonsulent Lone Basse, afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelser, Undervisningsministeriet Indsæt

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 25. februar 2014 Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 24. februar 2014 indgik regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

2013 Udgivet den 28. december 2013. 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

2013 Udgivet den 28. december 2013. 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovtidende A 2013 Udgivet den 28. december 2013 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag) VI MARGRETHE

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen 2015 Tre nye reformer samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen Indhold Sammenhængen mellem de tre reformer... side 4 Hovedelementerne i de tre reformer... side 6

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 24. februar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti

Læs mere

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6. STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.juni 2007) - Formål - Målgruppe/funktionsniveau, aldersgrænse - Uddannelsesplan

Læs mere

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor)

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 64 Offentligt Udkast af 2. november 2005 Fremsat den {FREMSAT} af Bertel Haarder Forslag til Lov om uddannelsen til pædagog (professionsbachelor) Kapitel 1 Formål

Læs mere

Tilbud om undervisning i 10. Klasse

Tilbud om undervisning i 10. Klasse Selvevaluering - kapitel 6 Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Tilbud om undervisning i 10. Klasse Ifølge friskolelovens

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 15. april 2014 4. april 2014. Nr. 374. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Herved bekendtgøres lov om åben uddannelse (erhvervsrettet

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Beskrivelse af Eud 10 på Tingagerskolen i samarbejde med Svendborg Erhversskole

Beskrivelse af Eud 10 på Tingagerskolen i samarbejde med Svendborg Erhversskole Eud 10 er for dig Der er motiveret for en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangsforudsætningerne Der er usikker på, om en erhvervsuddannelse er det rette valg Altså er du i tvivl om du er klar til

Læs mere

Vejledning til prøven i valgfaget håndværk og design

Vejledning til prøven i valgfaget håndværk og design Vejledning til prøven i valgfaget håndværk og design Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test September 2014 Side 2 af 13 Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Indstilling til prøven

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse. Klassecenter. Klassecenter giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Løvvangskolen tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere