Bestemmelserne i det indtil gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg."

Transkript

1 Regulativ 6 Pensionsregulativet omfatter medlemmer, som ikke omfattes af de fra gældende pensionsregulativer 1-5. Pensionsregulativet er fra og med samme dato lukket for tilgang af nye medlemmer, og betegnes herefter som pensionsregulativ 6. Pensionsregulativet omfatter herefter: Medlemmer, - som pr modtager alders- eller invalidepension fra PBU, - som pr har helbredsbetinget bidragsfritagelse i PBU, - som er fratrådt pr , og som har søgt, men endnu ikke har fået tilkendt invalidepension/bidragsfritagelse, - som forud for er optaget i PBU med begrænsede pensionsrettigheder, samt medlemmer, som inden er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse; medlemmerne forbliver omfattet af pensionsregulativet indtil udløbet af den bidragsfri periode eller den tidligere dato, hvor der påbegyndes udbetaling af pension.påbegyndes bidragsbetaling for egen regning eller genansættes medlemmet i en stilling med bidragsbetaling til PBU efter udløbet af den bidragsfri periode, bliver medlemmet omfattet af Pensionsregulativet for Pensionspakken. Modtagere af pension, for hvem retten til pension fra PBU er trådt i kraft senest Bestemmelserne i det indtil gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg. 1 Medlemsoptagelse mv. Som medlemmer af pensionskassen optages pædagoger, som er forpligtet og berettiget til medlemskab af pensionskassen i medfør af overenskomst mellem de kommunale forhandlingsorganer (Kommunernes Landsforening, Foreningen af kommuner i Københavns Amt, Københavns kommune og Frederiksberg kommune) og Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund. Endvidere optages som medlemmer ikke reglementsansatte klubmedarbejdere, som er forpligtet og berettiget til medlemskab af pensionskassen i medfør af overenskomst mellem de forannævnte kommunale forhandlingsorganer og Landsforeningen Danske Klubfolk og Dansk kommunal Arbejderforbund, samt pædagogisk uddannede skoleansatte pædagoger, der er forpligtet og berettiget til medlemskab i medfør af overenskomst mellem de forannævnte kommunale forhandlingsorganer og de for denne personalegruppe forhandlingsberettigede organisationer. Som medlemmer kan endvidere, med bestyrelsens godkendelse, optages grupper for hvem Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund eller Landsforeningen Danske Klubfolk har indgået overenskomst, der forpligter og berettiger til medlemskab efter samme regler som de i stk.1 nævnte overenskomster. Endvidere kan, med bestyrelsens godkendelse, optages ikke-uddannede pædagoger og ikkeuddannede klubmedarbejdere i det omfang, de pågældende er forpligtet og berettiget til medlemskab i henhold til overenskomster indgået mellem de i stk. 1 nævnte forhandlingsparter. Regulativ 6, pr

2 Stk. 4 Pensionskassens medlemmer er de personer, der er optaget efter stk.1-3, og som ikke senere er udtrådt med godtgørelsesbeløb for indbetalinger i henhold til de i stk. 1-3 nævnte overenskomster. Stk. 5 Bestyrelsen kan afvise at udbetale ydelser, såfremt medlemmets erhvervsevne på tidspunktet for bidragsbetalingens påbegyndelse var nedsat med mindst 2/3 af den fulde erhvervsevne. Afvises udbetalingen af ydelser, udbetales et beløb svarende til de indbetalte pensionsbidrag med renter til medlemmet, hvorefter medlemskabet ophæves. Forrentning af de udbetalte beløb sker efter regler fastsat af bestyrelsen. Stk. 6 Medlemmer, der før optagelsen har været omfattet af en pensionsordning, kan efter regler fastsat af bestyrelsen og godkendt af Finanstilsynet overføre den tidligere ordning til forbedring af pensionsydelserne. Disse regler skal, hvis der er tale om en tidligere obligatorisk pensionsordning, udformes i henhold til LFV 30, stk. 1, nr. 10. Forbedringen i pensionsydelserne, der beregnes efter 3, beregnes uden omkostningstillæg. Bestemmelsen i stk. 5 kan gøres gældende, dog under iagttagelse af den tidligere ordnings varighed og karakter. Stk. 7 Ethvert medlem, der ikke før optagelsen har været ansat med pensionsret, men ansat på andre vilkår inden for sit fag, kan med bestyrelsens samtykke ved optagelsen eller senest et år 1 år derefter erhverve forhøjet pension ved indbetalingen af et beløb, der dog ikke må overstige de grænser, der er fastlagt i Bekendtgørelse om pensionskassevirksomhed under lov om forsikringsvirksomhed 9. I øvrigt kan med bestyrelsens samtykke foretages indbetaling af engangsindskud ved stillingsorlov og i tilknytning til betaling for egen regning efter 11, stk. 3 under iagttagelse af bestemmelserne i Bekendtgørelse om pensionskassevirksomhed under lov om forsikringsvirksomhed Pensionsbidrag Pensionsbidragets størrelse og fordeling mellem arbejdsgiver og medlem er fastlagt i de i 1 nævnte overenskomster. Pensionsbidraget bortfalder ved pensionering og ved død. Ved overgang til deltidsbeskæftigelse eller ved overgang til lavere deltidsbeskæftigelse har et medlem ret til senest 3 måneder efter overgangen at forhøje sit bidrag, således at der ikke finder nogen nedsættelse sted af de samlede bidrag. I tilfælde af forbigående erhvervs- og arbejdsudygtighed kan medlemmet efter ansøgning til pensionskassens bestyrelse få bevilget midlertidig fritagelse for betaling af pensionsbidrag. Fritagelsen træder dog tidligst i kraft, når medlemmet har været erhvervs- og arbejdsudygtig i et uafbrudt tidsrum af 3 måneder i en sådan grad, at helbredsbetingelserne for at oppebære invalidepension, jf. 6, er til stede. Bidragsfritagelsen vil normalt være betinget af, at den pågældende ikke får løn i sygdomsperioden. Bidraget, for hvilket der er opnået fritagelse, reguleres i uoverensstemmelse med reglerne for lønregulering i gældende overenskomster. Dersom et medlem på grund af svigtende helbred er overgået til nedsat arbejdstid med deraf følgende nedsat pensionsbidrag, kan bestyrelsen - såfremt forholdene taler derfor - træffe beslutning om, at bidragsnedsættelsen ikke skal have indflydelse på størrelsen af pensionerne ifølge vedtægtens bestemmelse. En sådan ordning har kun gyldighed for et samtidigt fastsat tidsrum, der højst kan sættes til 3 år. Når det fastsatte tidsrum er udløbet, kan bestyrelsen forlænge ordningen, normalt dog højst med 2 år. Regulativ 6, pr

3 Stk. 4 Pensionsbidraget forfalder månedsvis bagud. Indbetalingen til pensionskassen sker senest efter 8 hverdage i måneden efter forfaldsmåneden. Ved senere indbetaling er pensionskassen berettiget til at kræve morarente, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen. 3 Pensionens størrelse Alderspensionens størrelse bestemmes efter pensionskassens beregningsgrundlag og tariffer, der fastsættes af bestyrelsen, efter indstilling fra pensionskassens aktuar, og godkendes af Finanstilsynet. Bestyrelsen kan med Finanstilsynets godkendelse foretage ændringer i beregningsgrundlag og tariffer. Ved senere forhøjelser eller nedsættelser af pensionsbidraget bestemmes forhøjelsen respektive nedsættelsen af pensionen efter samme tariffer ud fra størrelsen af bidragsændringen og alderen på det tidspunkt, da ændringen sker. 4 Ret til alderspension Retten til alderspension indtræder den 1. i måneden efter det fyldte 65. år. Pensionshævningen kan på medlemmets begæring udskydes med tilsvarende forhøjelse af pensionen. Dersom indbetalingen til pensionskassen for et medlem fortsættes efter det fyldte 65. år, udsættes hævningen af pensionen mod tilsvarende forhøjelse af denne. 5 Ret til førtidspension Et medlem, der er fyldt 60 år, kan, hvis det pågældende medlem ønsker det og er fratrådt den stilling, der medførte pligt til indbetaling af pensionsbidrag, påbegynde hævning af førtidspension. Førtidspension beregnes som en til den lavere pensioneringsalder svarende nedsat pension. Pensionen kan på et medlems begæring forhøjes i tiden indtil det 67. år, mod at den efter det fyldte 67. år nedsættes, således at den i forbindelse med de offentlige pensioner (herunder folkepension og arbejdsmarkedets tillægspension) bliver af mindst samme størrelse som pensionen indtil det 67. år. Pensionen fra pensionskassen kan imidlertid ikke nedsættes til et beløb, der er mindre end 20 % af pensionen indtil det 67. år. 6 Ret til invalidepension Retten til invalidepension indtræder den 1. i måneden, efter at erhvervsudygtighed er indtrådt, dog tidligst ved lønudbetalingens ophør. Erhvervsudygtighed foreligger, når erhvervsevnen er nedsat med mindst 2/3 af den fulde erhvervsevne. Udbetalingen af invalidepension varer længst indtil retten til alderspension indtræder, jf. 4. Forringelse af erhvervsevnen bedømmes af bestyrelsen under hensyn til den pågældendes forhold efter lignende regler, som angivet i den til enhver tid gældende lov om invalidepension. Bedømmelsen foretages på grundlag af medlemmets egne oplysninger og oplysninger fra den behandlende læge afgivet på et af pensionskassen udleveret ansøgningsskema. Medlemmet er forpligtet til at lade sig undersøge af en af pensionskassen valgt læge, såfremt pensionskassen måtte ønske det. Udgiften ved tilvejebringelse af de fornødne lægelige oplysninger betales af pensionskassen. Regulativ 6, pr

4 Fortsat udbetaling af invalidepension kan gøres betinget af, at medlemmet afgiver erklæring om, at erhvervsevnen ikke er blevet forøget siden den pågældende blev berettiget til at oppebære invalidepension, og bestyrelsen kan efter samråd med pensionskassens læge kræve medlemmets helbredstilstand optaget til fornyet bedømmelse. Såfremt pensionskassen måtte ønske det, skal eventuel undersøgelse foretages af en af pensionskassen valgt læge. Udgiften ved lægeundersøgelse betales af pensionskassen. Medlemmet er forpligtet til at give pensionskassen meddelelse om hel eller delvis genoptagelse af erhvervsmæssigt arbejde. Stk. 4 Invalidepensionen er af samme størrelse som alderspensionen ved 65 år. For medlemmer, som er overgået fra deltidsbeskæftigelse til højere deltidsbeskæftigelse eller til fuldtidsbeskæftigelse, vil invalidepensionen dog blive beregnet ud fra det før overgangen gældende pensionsbidrag, derom pensionen bevilges inden for det første år efter overgangen, medmindre invaliditeten skyldes et ulykkestilfælde eller en sygdom, medlemmet har pådraget sig efter overgangen. For så vidt angår medlemmer, som måtte blive bevilget invalidepension på grundlag af det før overgangen gældende pensionsbidrag, vil den overskydende del af pensionsbidragene (differencen mellem det aktuelle bidrag og det tidligere gældende bidrag) blive udbetalt kontant med en af bestyrelsen fastsat forrentning efter bestemmelsen i 1, stk Ret til ægtefællepension Når et medlem afgår ved døden, har ægtefællen ret til pension fra den 1. i den følgende måned. Efter ikrafttrædelsen pr af lov nr. 372 om registreret partnerskab er registreret partnerskab i alle forhold vedrørende dette pensionsregulativ ligestillet med ægteskab. Følgende betingelser for udbetaling af ægtefællepension skal være opfyldt: a. Ægteskabet skal have bestået i mindst 3 måneder. Der ses bort fra 3 måneders reglen, hvis dødsfaldet skyldes et ulykkestilfælde eller en akut infektionssygdom eller hvis det ved en bopælsattest fra folkeregistret kan dokumenteres, at medlemmet og dennes ægtefælle har haft fælles bopæl i de sidste 5 år før dødsfaldet, subsidiært har haft fælles bopæl i de sidste 2 år før dødsfaldet, hvis der var oprettet testamente til fordel for den tidligere samlever, nu ægtefælle. b. Ægteskabet må ikke være indgået efter medlemmets fyldte 65. år. c. Ægteskabet må ikke være indgået i et tidsrum, hvori medlemmet er berettiget til pension. Til nævnte tidsrum medregnes også den tid, der hengår mellem indgivelse af en begæring om invalidepension og den således begærede pensions ikrafttræden. En fraskilt hustru kan have bevaret ret til ægtefællepension, jf. Lov om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse. Der kan i alt alene udbetales én samlet ægtefællepensionsydelse, og en fraskilt hustrus ret vil gå forud for en registreret partners. Ægtefællepensionen udgør 60 % af den pension, medlemmet oppebar eller ville have ret til at oppebære som alderspension i henhold til 4, jf. 3, eller invalidepension på tidspunktet for dødsfaldet. Dersom ægtefællen er mere end 20 år yngre end medlemmet, nedsættes pensionen med 2 % for hvert år, hvormed aldersforskellen overstiger 20 år. Regulativ 6, pr

5 8 Ret til børnepension Når et medlem afgår ved døden eller tilkendes alderspension i henhold til 4 eller invalidepension fra pensionskassen, har medlemmets børn ret til børnepension indtil deres fyldte 21. år. Retten til børnepension omfatter: Medlemmets børn (herunder børn født uden for ægteskab), såfremt barnet ikke er bortadopteret Stedbørn, som er medtaget til forsørgelse i det fælles hjem Adoptivbørn Børnepension udgør for 1 barn under 21 år 30 % af den pension, medlemmet oppebærer eller ville have haft ret til at oppebære som alderspension i henhold til 4, eller invalidepension på tidspunktet for dødsfaldet. For 2 børn udgør pensionen 50 %, for 3 børn 65 %, for 4 børn 80 %, for 5 børn 90 % og for 6 eller flere børn 100 % af den nævnte pension. Børnepensionen deles ligeligt mellem de til enhver tid værende pensionsberettigede børn. Børnepension, børnepension sammen med egenpension eller ægtefællepension kan dog ikke overstige den løn, der på pensioneringstidspunktet oppebæres kan ikke overstige den løn, der på pensioneringstidspunktet oppebæres af aktive medlemmer i den lønklasse og med den anciennitet, hvorefter medlemmet sidst var aflønnet som aktivt medlem. For deltidsbeskæftigede kan de ovennævnte pensioner ikke overstige ovennævnte løn for fuldtidsbeskæftigede nedsat i forhold til den årsløn, der svarer til det forudgående års gennemsnitlige pensionsbidragsindbetaling. Eventuel nedsættelse sker først i børnepensionen. Såfremt børnene ved medlemmets død eller senere bliver stillet således, at ingen har eller ville have haft forsørgelsespligt overfor dem hvis børnene har været under 18 år forhøjes børnepensionen således, at den for 1 barn udgør 60 %, for 2 børn 80 %, for 3 børn 90 % og for 4 eller flere børn 100 % af den pension, medlemmet oppebar eller ville have haft ret til at oppebære som alderspension i henhold til 4, eller invalidepension på tidspunktet for dødsfaldet. Børnepensionen deles ligeligt mellem de til enhver tid værende pensionsberettigede børn. Dersom ganske særlige forhold taler derfor, kan bestyrelsen træffe bestemmelse om, at tilsvarende børnepensioner også udbetales i tilfælde, hvor der efter medlemmets død findes en forsørger. Udbetalingen sker i så fald på vilkår, der fastsættes af bestyrelsen. 9 Pensionsudbetaling Pensionen udbetales for 1 måned ad gangen ved begyndelsen af hver måned, sidste gang for den måned, hvori retten til pension ophører. Pensionen afrundes til det nærmeste årsbeløb i hele kroner, der er deleligt med 12. Forinden pensionsudbetalingen kan påbegyndes, skal de pågældende fremskaffe de til fastsættelsen af pensionens størrelse nødvendige bevisligheder (dåbs- eller fødselsattest, vielsesattest, dødsattest), og der skal afleveres eller forevises skattekort, ligesom der på pensionskassens forlangende skal udstedes leveattest. I henhold til gældende lovgivning herom indeholdes skat i de udbetalte pensionsydelser. Regulativ 6, pr

6 10 Begrænsede pensionsrettigheder Medlemmer, der pr. 1. januar 1992 er fyldt 60 år, eller er pensionsberettiget, og som efter det indtil 31. december 1991 gældende pensionsregulativ er optaget med begrænsede pensionsrettigheder, forbliver under denne medlemskategori efter bestemmelserne i stk. 2 og 3. For hvert af de i stk. 1 nævnte medlemmer beregnes pensionen på grundlag af de pensionsbidrag, som er indbetalt fra optagelsen og indtil pensionsudbetalingens påbegyndelse. Pensionsbidragene forrentes med en af bestyrelsen fastsat og af Finanstilsynet godkendt rentefod. Når pensionsbegivenheden indtræffer, omsættes det samlede beløb til pension efter regler, der fastsættes af bestyrelsen, efter indstilling fra aktuaren, og godkendes af Finanstilsynet, jf. i øvrigt stk. 3. Pensionsrettighederne omfatter alderspension, førtidspension, invalidepension, ægtefællepension og børnepension, og betingelserne for udbetaling er som anført i Regler for udtrædelse mv. Såfremt et medlem overgår til ansættelse som tjenestemand, kan udtrædelsesgodtgørelsen overføres fra pensionskassen til den institution, ved hvilken tjenestemandsansættelse opnås, for så vidt den pågældende får tillagt en dertil svarende forhøjet pensionsret. Ved overgangen til ansættelse, hvor medlemmet skal tilsluttes en anden under statstilsyn stående pensionskasse eller en forsikringsmæssig pensionsordning, kan værdien af ordningen overføres til denne til forhøjelse af pensionen, såfremt denne respektere maksimumbestemmelsen i stk. 6. Bidragsbetalingen kan dog fortsættes for medlemmet, såfremt den nye obligatoriske pensionsordning er med løbende ydelser, og denne ved en ny helbredsbedømmelse har afslået at optage medlemmet på mindst samme vilkår, som er gældende for medlemmet i pensionskassen. Bidraget følger bestemmelserne i den nye ordning. Såfremt medlemmet fratræder uden at overgå til en anden med pensionsret forbundet stilling eller ikke ønsker udtrædelsesgodtgørelsen overført til en anden pensionsordning, jf. stk. 1 og 2, eller bidragsbetalingen ikke fortsættes efter stk. 2, har den pågældende adgang til at fortsætte bidragsbetalingen for egen regning efter generelle regler fastsat af bestyrelsen. Anmodning om bidragsbetaling for egen regning skal fremsættes senest 12 måneder efter fratrædelsen. Stk. 4 Såfremt medlemmet ikke ønsker bidragsbetaling for egen regning og ikke ønsker sin udtrædelsesgodtgørelse overført til en anden pensionsordning, jf. stk. 1 og 2, eller bidragsbetalingen ikke fortsættes efter stk. 2, bevarer medlemmet sine hidtidige rettigheder i indtil 12 måneder efter fratrædelsen. Til dækning af risiko, administration m.v. i perioden sker fradrag i medlemmets egne reserver efter regler, der fastsættes af bestyrelsen, efter indstilling fra aktuaren, og godkendes af Finanstilsynet. Bestyrelsen kan efter ansøgning beslutte at forlænge den bidragsfri periode, dog maksimalt i indtil 12 måneder ad gangen. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for forlængelsen af den bidragsfri periode. Stk. 5 Senest ved udløbet af den bidragsfri dækning i henhold til stk. 4 overgår medlemmet til hvilende medlemskab, medmindre medlemmet vælger bidragsbetaling for egen regning i henhold til stk. 3 eller Regulativ 6, pr

7 udtræder af pensionskassen med udbetaling af udtrædelsesgodtgørelse. Ved hvilende medlemskab får medlemmet ret til en nedsat pension, der beregnes efter regler, som fastsættes af bestyrelsen, efter indstilling fra aktuaren, og godkendes af Finanstilsynet. Stk. 6. Medlemmet kan få udbetalt udtrædelsesgodtgørelse, hvis medlemmet er emigreret, eller hvis medlemmet på udbetalingstidspunktet har en udtrædelsesgodtgørelse, der er mindre end kr. (pr. 1. januar 2013 og derefter reguleret efter personskattelovens 20). Stk. 7. Det er en betingelse for at få udtrædelsesgodtgørelse udbetalt, at medlemmet a) ikke har opnået sin pensionsudbetalingsalder b) ikke har ansøgt om offentlig førtidspension c) ikke har indbetalt bidrag i de seneste 12 måneder d) ikke er ansat i en pensionsgivende stilling og e) ikke ved tjenestemandsansættelse har fået tillagt pensionsalder for overført udtrædelsesgodtgørelse Stk. 8. Størrelsen af udtrædelsesgodtgørelsen fastsættes i henhold til det til enhver tid gældende beregningsgrundlag. Stk. 9. Er udtrædelsesgodtgørelsen større end værdien af ydelserne ved medlemmets død, kan PBU kræve, at medlemmet afgiver tilfredsstillende helbredsoplysninger. 0. Ved udtrædelse ophører medlemskabet af PBU og alle rettigheder efter dette regulativ på udbetalingstidspunktet. 12 Pensionens personlige karakter Retten til pension og retten til pensionsudbetaling efter 9 er såvel for medlemmer som for deres efterladte ægtefæller og børn strengt personlig. Over de krav som medlemmerne, disses efterladte ægtefæller eller fraskilte hustruer eller børn måtte have på pensionskassen, kan der ikke rådes ved overdragelse, pantsætning eller på anden måde. Disse rettigheder kan ej heller være genstand for nogen art af retsforfølgning til kreditors sikkerhed eller fyldestgørelse og kan således ikke inddrages i vedkommendes konkursbo eller insolvente dødsbo. Stk. 4 Foranstående bestemmelser gælder også for medlemmernes krav i henhold til 10 og Beskatning Pensionsbidrag og ydelser i henhold til nærværende pensionsregulativ er omfattet af pensionsbeskatningslovens regler om pensionsordninger med løbende udbetalinger, jf. afsnit 1 i lov nr. 310 af 9. juni 1971 med senere ændringer. Regulativ 6, pr

8 14 Tvister Medlemmet kan indbringe afgørelser truffet af PBU for Ankenævnet for Forsikring, for en voldgiftsret eller for de almindelige domstole. Voldgiftsbehandling skal ske i henhold til den til enhver tid gældende lov om voldgift. Klage til Ankenævnet for Forsikring eller voldgiftsbehandling udelukker ikke, at medlemmet efterfølgende lader sagen prøve ved de almindelige domstole. 15 Øvrige bestemmelser Ved optagelse i pensionskassen eller ved genoptagelse af bidragsbetaling kan medlemmet deponere helbredsoplysninger, der svarer til de helbredsoplysninger, der kræves til brug ved vurdering af pensionsrisikoen ved tjenestemandsansættelse. Eventuelle lægelige udgifter i den forbindelse betales af medlemmet. Medlemmer og andre, der søger om ydelser fra pensionskassen, er forpligtet til på forespørgsel skriftligt at give oplysninger vedrørende forhold, som må antages at have interesse for pensionskassen. Bestyrelsen kan med Finanstilsynets samtykke fastsætte regler for etablering af pensionsordning i henhold til lov nr. 698 af 17. oktober 1986 om afgift af renter af forbrugslån. 16 Ikrafttræden mv. Dette pensionsregulativ er gældende fra 1. januar Bestyrelsen kan foretage ændringer i pensionsregulativet under iagttagelse af de i lønoverenskomsterne indgåede aftaler herom og med Finanstilsynets godkendelse i fornødent omfang. Regulativ 6, pr

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil 31.12.2010 1 Indmeldelse... 4 Aftalegrundlag, lovgrundlag m.v.... 4 Optagelse

Læs mere

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010.

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 1 Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1. Reglementets anvendelsesområde... 4 Kapitel

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren)

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) j, Aftale om obligatorisk pensionsordning Mellem DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) og Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (i det følgende kaldet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015 Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Generelle betingelser Medlemmer i PensionDanmark 1 Information

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Tjenestemandspension. Tjenestemandspension. Gennemgang v/gorm Neigaard

Tjenestemandspension. Tjenestemandspension. Gennemgang v/gorm Neigaard Tjenestemandspension Tjenestemandspension Gennemgang v/gorm Neigaard Tjenestemandsbegrebet Indtil omkring 1979 den dominerende ansættelsesform i staten, folkeskolen og folkekirken Baseret på livslang ansættelse,

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Orientering om AP NetLink

Orientering om AP NetLink Orientering om AP NetLink for ledere omfattet af overenskomsten mellem Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening OrienteringNetlink2006.version 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger

Læs mere

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN Forord xx 1 1 Forord Sociale ydelser 2006 er en håndbog i store

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland 2014 Cirkulære af 21. maj 2014 Modst.nr. 030-14 J.nr. 2014-0513-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

landstingsforordningen om førtidspension

landstingsforordningen om førtidspension Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Vejledning om landstingsforordningen om førtidspension December 2010 VEJLEDNING OM FØRTIDSPENSION Indholdsfortegnelse: Side

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning)

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning) Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat (Kan ikke fraviges i negativ retning) Endelig udgave 16. april 2012 Overenskomst mellem (HK afdelingen) og Klinikkens navn og adresse

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark Dine rettigheder til social sikring i Danmark Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

AFSNIT. Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99. Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157. IT-medarbejdere side 159-205

AFSNIT. Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99. Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157. IT-medarbejdere side 159-205 Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99 AFSNIT 1 Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157 IT-medarbejdere side 159-205 Taksatorer og lignende medarbejderkategorier side 207-217 Ekspeditionssekretærer,

Læs mere

Overenskomst 2014. Forsikringsområdet

Overenskomst 2014. Forsikringsområdet Overenskomst 2014 Forsikringsområdet 14 Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99 AFSNIT 1 Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157 IT-medarbejdere side 159-205 Taksatorer og lignende

Læs mere