Bestemmelserne i det indtil gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg."

Transkript

1 Regulativ 6 Pensionsregulativet omfatter medlemmer, som ikke omfattes af de fra gældende pensionsregulativer 1-5. Pensionsregulativet er fra og med samme dato lukket for tilgang af nye medlemmer, og betegnes herefter som pensionsregulativ 6. Pensionsregulativet omfatter herefter: Medlemmer, - som pr modtager alders- eller invalidepension fra PBU, - som pr har helbredsbetinget bidragsfritagelse i PBU, - som er fratrådt pr , og som har søgt, men endnu ikke har fået tilkendt invalidepension/bidragsfritagelse, - som forud for er optaget i PBU med begrænsede pensionsrettigheder, samt medlemmer, som inden er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse; medlemmerne forbliver omfattet af pensionsregulativet indtil udløbet af den bidragsfri periode eller den tidligere dato, hvor der påbegyndes udbetaling af pension.påbegyndes bidragsbetaling for egen regning eller genansættes medlemmet i en stilling med bidragsbetaling til PBU efter udløbet af den bidragsfri periode, bliver medlemmet omfattet af Pensionsregulativet for Pensionspakken. Modtagere af pension, for hvem retten til pension fra PBU er trådt i kraft senest Bestemmelserne i det indtil gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg. 1 Medlemsoptagelse mv. Som medlemmer af pensionskassen optages pædagoger, som er forpligtet og berettiget til medlemskab af pensionskassen i medfør af overenskomst mellem de kommunale forhandlingsorganer (Kommunernes Landsforening, Foreningen af kommuner i Københavns Amt, Københavns kommune og Frederiksberg kommune) og Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund. Endvidere optages som medlemmer ikke reglementsansatte klubmedarbejdere, som er forpligtet og berettiget til medlemskab af pensionskassen i medfør af overenskomst mellem de forannævnte kommunale forhandlingsorganer og Landsforeningen Danske Klubfolk og Dansk kommunal Arbejderforbund, samt pædagogisk uddannede skoleansatte pædagoger, der er forpligtet og berettiget til medlemskab i medfør af overenskomst mellem de forannævnte kommunale forhandlingsorganer og de for denne personalegruppe forhandlingsberettigede organisationer. Som medlemmer kan endvidere, med bestyrelsens godkendelse, optages grupper for hvem Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund eller Landsforeningen Danske Klubfolk har indgået overenskomst, der forpligter og berettiger til medlemskab efter samme regler som de i stk.1 nævnte overenskomster. Endvidere kan, med bestyrelsens godkendelse, optages ikke-uddannede pædagoger og ikkeuddannede klubmedarbejdere i det omfang, de pågældende er forpligtet og berettiget til medlemskab i henhold til overenskomster indgået mellem de i stk. 1 nævnte forhandlingsparter. Regulativ 6, pr

2 Stk. 4 Pensionskassens medlemmer er de personer, der er optaget efter stk.1-3, og som ikke senere er udtrådt med godtgørelsesbeløb for indbetalinger i henhold til de i stk. 1-3 nævnte overenskomster. Stk. 5 Bestyrelsen kan afvise at udbetale ydelser, såfremt medlemmets erhvervsevne på tidspunktet for bidragsbetalingens påbegyndelse var nedsat med mindst 2/3 af den fulde erhvervsevne. Afvises udbetalingen af ydelser, udbetales et beløb svarende til de indbetalte pensionsbidrag med renter til medlemmet, hvorefter medlemskabet ophæves. Forrentning af de udbetalte beløb sker efter regler fastsat af bestyrelsen. Stk. 6 Medlemmer, der før optagelsen har været omfattet af en pensionsordning, kan efter regler fastsat af bestyrelsen og godkendt af Finanstilsynet overføre den tidligere ordning til forbedring af pensionsydelserne. Disse regler skal, hvis der er tale om en tidligere obligatorisk pensionsordning, udformes i henhold til LFV 30, stk. 1, nr. 10. Forbedringen i pensionsydelserne, der beregnes efter 3, beregnes uden omkostningstillæg. Bestemmelsen i stk. 5 kan gøres gældende, dog under iagttagelse af den tidligere ordnings varighed og karakter. Stk. 7 Ethvert medlem, der ikke før optagelsen har været ansat med pensionsret, men ansat på andre vilkår inden for sit fag, kan med bestyrelsens samtykke ved optagelsen eller senest et år 1 år derefter erhverve forhøjet pension ved indbetalingen af et beløb, der dog ikke må overstige de grænser, der er fastlagt i Bekendtgørelse om pensionskassevirksomhed under lov om forsikringsvirksomhed 9. I øvrigt kan med bestyrelsens samtykke foretages indbetaling af engangsindskud ved stillingsorlov og i tilknytning til betaling for egen regning efter 11, stk. 3 under iagttagelse af bestemmelserne i Bekendtgørelse om pensionskassevirksomhed under lov om forsikringsvirksomhed Pensionsbidrag Pensionsbidragets størrelse og fordeling mellem arbejdsgiver og medlem er fastlagt i de i 1 nævnte overenskomster. Pensionsbidraget bortfalder ved pensionering og ved død. Ved overgang til deltidsbeskæftigelse eller ved overgang til lavere deltidsbeskæftigelse har et medlem ret til senest 3 måneder efter overgangen at forhøje sit bidrag, således at der ikke finder nogen nedsættelse sted af de samlede bidrag. I tilfælde af forbigående erhvervs- og arbejdsudygtighed kan medlemmet efter ansøgning til pensionskassens bestyrelse få bevilget midlertidig fritagelse for betaling af pensionsbidrag. Fritagelsen træder dog tidligst i kraft, når medlemmet har været erhvervs- og arbejdsudygtig i et uafbrudt tidsrum af 3 måneder i en sådan grad, at helbredsbetingelserne for at oppebære invalidepension, jf. 6, er til stede. Bidragsfritagelsen vil normalt være betinget af, at den pågældende ikke får løn i sygdomsperioden. Bidraget, for hvilket der er opnået fritagelse, reguleres i uoverensstemmelse med reglerne for lønregulering i gældende overenskomster. Dersom et medlem på grund af svigtende helbred er overgået til nedsat arbejdstid med deraf følgende nedsat pensionsbidrag, kan bestyrelsen - såfremt forholdene taler derfor - træffe beslutning om, at bidragsnedsættelsen ikke skal have indflydelse på størrelsen af pensionerne ifølge vedtægtens bestemmelse. En sådan ordning har kun gyldighed for et samtidigt fastsat tidsrum, der højst kan sættes til 3 år. Når det fastsatte tidsrum er udløbet, kan bestyrelsen forlænge ordningen, normalt dog højst med 2 år. Regulativ 6, pr

3 Stk. 4 Pensionsbidraget forfalder månedsvis bagud. Indbetalingen til pensionskassen sker senest efter 8 hverdage i måneden efter forfaldsmåneden. Ved senere indbetaling er pensionskassen berettiget til at kræve morarente, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen. 3 Pensionens størrelse Alderspensionens størrelse bestemmes efter pensionskassens beregningsgrundlag og tariffer, der fastsættes af bestyrelsen, efter indstilling fra pensionskassens aktuar, og godkendes af Finanstilsynet. Bestyrelsen kan med Finanstilsynets godkendelse foretage ændringer i beregningsgrundlag og tariffer. Ved senere forhøjelser eller nedsættelser af pensionsbidraget bestemmes forhøjelsen respektive nedsættelsen af pensionen efter samme tariffer ud fra størrelsen af bidragsændringen og alderen på det tidspunkt, da ændringen sker. 4 Ret til alderspension Retten til alderspension indtræder den 1. i måneden efter det fyldte 65. år. Pensionshævningen kan på medlemmets begæring udskydes med tilsvarende forhøjelse af pensionen. Dersom indbetalingen til pensionskassen for et medlem fortsættes efter det fyldte 65. år, udsættes hævningen af pensionen mod tilsvarende forhøjelse af denne. 5 Ret til førtidspension Et medlem, der er fyldt 60 år, kan, hvis det pågældende medlem ønsker det og er fratrådt den stilling, der medførte pligt til indbetaling af pensionsbidrag, påbegynde hævning af førtidspension. Førtidspension beregnes som en til den lavere pensioneringsalder svarende nedsat pension. Pensionen kan på et medlems begæring forhøjes i tiden indtil det 67. år, mod at den efter det fyldte 67. år nedsættes, således at den i forbindelse med de offentlige pensioner (herunder folkepension og arbejdsmarkedets tillægspension) bliver af mindst samme størrelse som pensionen indtil det 67. år. Pensionen fra pensionskassen kan imidlertid ikke nedsættes til et beløb, der er mindre end 20 % af pensionen indtil det 67. år. 6 Ret til invalidepension Retten til invalidepension indtræder den 1. i måneden, efter at erhvervsudygtighed er indtrådt, dog tidligst ved lønudbetalingens ophør. Erhvervsudygtighed foreligger, når erhvervsevnen er nedsat med mindst 2/3 af den fulde erhvervsevne. Udbetalingen af invalidepension varer længst indtil retten til alderspension indtræder, jf. 4. Forringelse af erhvervsevnen bedømmes af bestyrelsen under hensyn til den pågældendes forhold efter lignende regler, som angivet i den til enhver tid gældende lov om invalidepension. Bedømmelsen foretages på grundlag af medlemmets egne oplysninger og oplysninger fra den behandlende læge afgivet på et af pensionskassen udleveret ansøgningsskema. Medlemmet er forpligtet til at lade sig undersøge af en af pensionskassen valgt læge, såfremt pensionskassen måtte ønske det. Udgiften ved tilvejebringelse af de fornødne lægelige oplysninger betales af pensionskassen. Regulativ 6, pr

4 Fortsat udbetaling af invalidepension kan gøres betinget af, at medlemmet afgiver erklæring om, at erhvervsevnen ikke er blevet forøget siden den pågældende blev berettiget til at oppebære invalidepension, og bestyrelsen kan efter samråd med pensionskassens læge kræve medlemmets helbredstilstand optaget til fornyet bedømmelse. Såfremt pensionskassen måtte ønske det, skal eventuel undersøgelse foretages af en af pensionskassen valgt læge. Udgiften ved lægeundersøgelse betales af pensionskassen. Medlemmet er forpligtet til at give pensionskassen meddelelse om hel eller delvis genoptagelse af erhvervsmæssigt arbejde. Stk. 4 Invalidepensionen er af samme størrelse som alderspensionen ved 65 år. For medlemmer, som er overgået fra deltidsbeskæftigelse til højere deltidsbeskæftigelse eller til fuldtidsbeskæftigelse, vil invalidepensionen dog blive beregnet ud fra det før overgangen gældende pensionsbidrag, derom pensionen bevilges inden for det første år efter overgangen, medmindre invaliditeten skyldes et ulykkestilfælde eller en sygdom, medlemmet har pådraget sig efter overgangen. For så vidt angår medlemmer, som måtte blive bevilget invalidepension på grundlag af det før overgangen gældende pensionsbidrag, vil den overskydende del af pensionsbidragene (differencen mellem det aktuelle bidrag og det tidligere gældende bidrag) blive udbetalt kontant med en af bestyrelsen fastsat forrentning efter bestemmelsen i 1, stk Ret til ægtefællepension Når et medlem afgår ved døden, har ægtefællen ret til pension fra den 1. i den følgende måned. Efter ikrafttrædelsen pr af lov nr. 372 om registreret partnerskab er registreret partnerskab i alle forhold vedrørende dette pensionsregulativ ligestillet med ægteskab. Følgende betingelser for udbetaling af ægtefællepension skal være opfyldt: a. Ægteskabet skal have bestået i mindst 3 måneder. Der ses bort fra 3 måneders reglen, hvis dødsfaldet skyldes et ulykkestilfælde eller en akut infektionssygdom eller hvis det ved en bopælsattest fra folkeregistret kan dokumenteres, at medlemmet og dennes ægtefælle har haft fælles bopæl i de sidste 5 år før dødsfaldet, subsidiært har haft fælles bopæl i de sidste 2 år før dødsfaldet, hvis der var oprettet testamente til fordel for den tidligere samlever, nu ægtefælle. b. Ægteskabet må ikke være indgået efter medlemmets fyldte 65. år. c. Ægteskabet må ikke være indgået i et tidsrum, hvori medlemmet er berettiget til pension. Til nævnte tidsrum medregnes også den tid, der hengår mellem indgivelse af en begæring om invalidepension og den således begærede pensions ikrafttræden. En fraskilt hustru kan have bevaret ret til ægtefællepension, jf. Lov om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse. Der kan i alt alene udbetales én samlet ægtefællepensionsydelse, og en fraskilt hustrus ret vil gå forud for en registreret partners. Ægtefællepensionen udgør 60 % af den pension, medlemmet oppebar eller ville have ret til at oppebære som alderspension i henhold til 4, jf. 3, eller invalidepension på tidspunktet for dødsfaldet. Dersom ægtefællen er mere end 20 år yngre end medlemmet, nedsættes pensionen med 2 % for hvert år, hvormed aldersforskellen overstiger 20 år. Regulativ 6, pr

5 8 Ret til børnepension Når et medlem afgår ved døden eller tilkendes alderspension i henhold til 4 eller invalidepension fra pensionskassen, har medlemmets børn ret til børnepension indtil deres fyldte 21. år. Retten til børnepension omfatter: Medlemmets børn (herunder børn født uden for ægteskab), såfremt barnet ikke er bortadopteret Stedbørn, som er medtaget til forsørgelse i det fælles hjem Adoptivbørn Børnepension udgør for 1 barn under 21 år 30 % af den pension, medlemmet oppebærer eller ville have haft ret til at oppebære som alderspension i henhold til 4, eller invalidepension på tidspunktet for dødsfaldet. For 2 børn udgør pensionen 50 %, for 3 børn 65 %, for 4 børn 80 %, for 5 børn 90 % og for 6 eller flere børn 100 % af den nævnte pension. Børnepensionen deles ligeligt mellem de til enhver tid værende pensionsberettigede børn. Børnepension, børnepension sammen med egenpension eller ægtefællepension kan dog ikke overstige den løn, der på pensioneringstidspunktet oppebæres kan ikke overstige den løn, der på pensioneringstidspunktet oppebæres af aktive medlemmer i den lønklasse og med den anciennitet, hvorefter medlemmet sidst var aflønnet som aktivt medlem. For deltidsbeskæftigede kan de ovennævnte pensioner ikke overstige ovennævnte løn for fuldtidsbeskæftigede nedsat i forhold til den årsløn, der svarer til det forudgående års gennemsnitlige pensionsbidragsindbetaling. Eventuel nedsættelse sker først i børnepensionen. Såfremt børnene ved medlemmets død eller senere bliver stillet således, at ingen har eller ville have haft forsørgelsespligt overfor dem hvis børnene har været under 18 år forhøjes børnepensionen således, at den for 1 barn udgør 60 %, for 2 børn 80 %, for 3 børn 90 % og for 4 eller flere børn 100 % af den pension, medlemmet oppebar eller ville have haft ret til at oppebære som alderspension i henhold til 4, eller invalidepension på tidspunktet for dødsfaldet. Børnepensionen deles ligeligt mellem de til enhver tid værende pensionsberettigede børn. Dersom ganske særlige forhold taler derfor, kan bestyrelsen træffe bestemmelse om, at tilsvarende børnepensioner også udbetales i tilfælde, hvor der efter medlemmets død findes en forsørger. Udbetalingen sker i så fald på vilkår, der fastsættes af bestyrelsen. 9 Pensionsudbetaling Pensionen udbetales for 1 måned ad gangen ved begyndelsen af hver måned, sidste gang for den måned, hvori retten til pension ophører. Pensionen afrundes til det nærmeste årsbeløb i hele kroner, der er deleligt med 12. Forinden pensionsudbetalingen kan påbegyndes, skal de pågældende fremskaffe de til fastsættelsen af pensionens størrelse nødvendige bevisligheder (dåbs- eller fødselsattest, vielsesattest, dødsattest), og der skal afleveres eller forevises skattekort, ligesom der på pensionskassens forlangende skal udstedes leveattest. I henhold til gældende lovgivning herom indeholdes skat i de udbetalte pensionsydelser. Regulativ 6, pr

6 10 Begrænsede pensionsrettigheder Medlemmer, der pr. 1. januar 1992 er fyldt 60 år, eller er pensionsberettiget, og som efter det indtil 31. december 1991 gældende pensionsregulativ er optaget med begrænsede pensionsrettigheder, forbliver under denne medlemskategori efter bestemmelserne i stk. 2 og 3. For hvert af de i stk. 1 nævnte medlemmer beregnes pensionen på grundlag af de pensionsbidrag, som er indbetalt fra optagelsen og indtil pensionsudbetalingens påbegyndelse. Pensionsbidragene forrentes med en af bestyrelsen fastsat og af Finanstilsynet godkendt rentefod. Når pensionsbegivenheden indtræffer, omsættes det samlede beløb til pension efter regler, der fastsættes af bestyrelsen, efter indstilling fra aktuaren, og godkendes af Finanstilsynet, jf. i øvrigt stk. 3. Pensionsrettighederne omfatter alderspension, førtidspension, invalidepension, ægtefællepension og børnepension, og betingelserne for udbetaling er som anført i Regler for udtrædelse mv. Såfremt et medlem overgår til ansættelse som tjenestemand, kan udtrædelsesgodtgørelsen overføres fra pensionskassen til den institution, ved hvilken tjenestemandsansættelse opnås, for så vidt den pågældende får tillagt en dertil svarende forhøjet pensionsret. Ved overgangen til ansættelse, hvor medlemmet skal tilsluttes en anden under statstilsyn stående pensionskasse eller en forsikringsmæssig pensionsordning, kan værdien af ordningen overføres til denne til forhøjelse af pensionen, såfremt denne respektere maksimumbestemmelsen i stk. 6. Bidragsbetalingen kan dog fortsættes for medlemmet, såfremt den nye obligatoriske pensionsordning er med løbende ydelser, og denne ved en ny helbredsbedømmelse har afslået at optage medlemmet på mindst samme vilkår, som er gældende for medlemmet i pensionskassen. Bidraget følger bestemmelserne i den nye ordning. Såfremt medlemmet fratræder uden at overgå til en anden med pensionsret forbundet stilling eller ikke ønsker udtrædelsesgodtgørelsen overført til en anden pensionsordning, jf. stk. 1 og 2, eller bidragsbetalingen ikke fortsættes efter stk. 2, har den pågældende adgang til at fortsætte bidragsbetalingen for egen regning efter generelle regler fastsat af bestyrelsen. Anmodning om bidragsbetaling for egen regning skal fremsættes senest 12 måneder efter fratrædelsen. Stk. 4 Såfremt medlemmet ikke ønsker bidragsbetaling for egen regning og ikke ønsker sin udtrædelsesgodtgørelse overført til en anden pensionsordning, jf. stk. 1 og 2, eller bidragsbetalingen ikke fortsættes efter stk. 2, bevarer medlemmet sine hidtidige rettigheder i indtil 12 måneder efter fratrædelsen. Til dækning af risiko, administration m.v. i perioden sker fradrag i medlemmets egne reserver efter regler, der fastsættes af bestyrelsen, efter indstilling fra aktuaren, og godkendes af Finanstilsynet. Bestyrelsen kan efter ansøgning beslutte at forlænge den bidragsfri periode, dog maksimalt i indtil 12 måneder ad gangen. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for forlængelsen af den bidragsfri periode. Stk. 5 Senest ved udløbet af den bidragsfri dækning i henhold til stk. 4 overgår medlemmet til hvilende medlemskab, medmindre medlemmet vælger bidragsbetaling for egen regning i henhold til stk. 3 eller Regulativ 6, pr

7 udtræder af pensionskassen med udbetaling af udtrædelsesgodtgørelse. Ved hvilende medlemskab får medlemmet ret til en nedsat pension, der beregnes efter regler, som fastsættes af bestyrelsen, efter indstilling fra aktuaren, og godkendes af Finanstilsynet. Stk. 6. Medlemmet kan få udbetalt udtrædelsesgodtgørelse, hvis medlemmet er emigreret, eller hvis medlemmet på udbetalingstidspunktet har en udtrædelsesgodtgørelse, der er mindre end kr. (pr. 1. januar 2013 og derefter reguleret efter personskattelovens 20). Stk. 7. Det er en betingelse for at få udtrædelsesgodtgørelse udbetalt, at medlemmet a) ikke har opnået sin pensionsudbetalingsalder b) ikke har ansøgt om offentlig førtidspension c) ikke har indbetalt bidrag i de seneste 12 måneder d) ikke er ansat i en pensionsgivende stilling og e) ikke ved tjenestemandsansættelse har fået tillagt pensionsalder for overført udtrædelsesgodtgørelse Stk. 8. Størrelsen af udtrædelsesgodtgørelsen fastsættes i henhold til det til enhver tid gældende beregningsgrundlag. Stk. 9. Er udtrædelsesgodtgørelsen større end værdien af ydelserne ved medlemmets død, kan PBU kræve, at medlemmet afgiver tilfredsstillende helbredsoplysninger. 0. Ved udtrædelse ophører medlemskabet af PBU og alle rettigheder efter dette regulativ på udbetalingstidspunktet. 12 Pensionens personlige karakter Retten til pension og retten til pensionsudbetaling efter 9 er såvel for medlemmer som for deres efterladte ægtefæller og børn strengt personlig. Over de krav som medlemmerne, disses efterladte ægtefæller eller fraskilte hustruer eller børn måtte have på pensionskassen, kan der ikke rådes ved overdragelse, pantsætning eller på anden måde. Disse rettigheder kan ej heller være genstand for nogen art af retsforfølgning til kreditors sikkerhed eller fyldestgørelse og kan således ikke inddrages i vedkommendes konkursbo eller insolvente dødsbo. Stk. 4 Foranstående bestemmelser gælder også for medlemmernes krav i henhold til 10 og Beskatning Pensionsbidrag og ydelser i henhold til nærværende pensionsregulativ er omfattet af pensionsbeskatningslovens regler om pensionsordninger med løbende udbetalinger, jf. afsnit 1 i lov nr. 310 af 9. juni 1971 med senere ændringer. Regulativ 6, pr

8 14 Tvister Medlemmet kan indbringe afgørelser truffet af PBU for Ankenævnet for Forsikring, for en voldgiftsret eller for de almindelige domstole. Voldgiftsbehandling skal ske i henhold til den til enhver tid gældende lov om voldgift. Klage til Ankenævnet for Forsikring eller voldgiftsbehandling udelukker ikke, at medlemmet efterfølgende lader sagen prøve ved de almindelige domstole. 15 Øvrige bestemmelser Ved optagelse i pensionskassen eller ved genoptagelse af bidragsbetaling kan medlemmet deponere helbredsoplysninger, der svarer til de helbredsoplysninger, der kræves til brug ved vurdering af pensionsrisikoen ved tjenestemandsansættelse. Eventuelle lægelige udgifter i den forbindelse betales af medlemmet. Medlemmer og andre, der søger om ydelser fra pensionskassen, er forpligtet til på forespørgsel skriftligt at give oplysninger vedrørende forhold, som må antages at have interesse for pensionskassen. Bestyrelsen kan med Finanstilsynets samtykke fastsætte regler for etablering af pensionsordning i henhold til lov nr. 698 af 17. oktober 1986 om afgift af renter af forbrugslån. 16 Ikrafttræden mv. Dette pensionsregulativ er gældende fra 1. januar Bestyrelsen kan foretage ændringer i pensionsregulativet under iagttagelse af de i lønoverenskomsterne indgåede aftaler herom og med Finanstilsynets godkendelse i fornødent omfang. Regulativ 6, pr

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes. Regulativ 5 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, som har fortsat indbetalingen af pensionsbidrag for egen

Læs mere

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken.

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken. Regulativ 3 1 Medlemsoptagelse Dette pensionsregulativ omfatter bidragsbetalende medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, der er født 2.1.1941 eller senere. Endvidere

Læs mere

REGULATIV 2 Juli 2013

REGULATIV 2 Juli 2013 REGULATIV 2 Juli 2013 Dette regulativ - Regulativ 2 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. september 1983 med senere ændringer vedtaget den 26. maj 1999, 7. maj 2002, 22. april 2003,

Læs mere

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger.

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger. Regulativ 1 1 Medlemsoptagelse Stk. 1 Der optages ikke nye medlemmer under dette pensionsregulativ, og der kan fra 1. januar 2007 ikke indbetales yderligere bidrag eller overføres opsparing fra anden pensionsordning.

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Januar 2016 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger sygeplejersker

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse Forsikringsbetingelser for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab For tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse (Gammel pensionsordning) Gældende fra den 1. januar 2015 Generelle

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

Pensionsregulativet PBU

Pensionsregulativet PBU Pensionsregulativet PBU 1. juli 2014 Østerfælled Torv 3 2100 København Ø Tlf. 35 27 28 00 Fax 35 27 28 29 E-mail: pbu@pbu.dk CVR-nr. 17 34 04 84 Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger Pensionsregulativet

Læs mere

REGULATIV 4 Juli 2015

REGULATIV 4 Juli 2015 REGULATIV 4 Juli 2015 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014 og den 16.

Læs mere

Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1) Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser BEK nr 779 af 11/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1) I medfør af 21, nr. 1 og 2, og 71,

Læs mere

REGLER FOR PENSION UDLAND

REGLER FOR PENSION UDLAND 1 REGLER FOR PENSION UDLAND Indhold 2 Forord 6 Bilag 1 8 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Forord Bestyrelsen

Læs mere

Pensionskassen PenSam. Medlemmernes rettigheder og pligter for Pensionskassen PenSam

Pensionskassen PenSam. Medlemmernes rettigheder og pligter for Pensionskassen PenSam Pensionskassen PenSam Medlemmernes rettigheder og pligter for Pensionskassen PenSam 2 Medlemmernes rettigheder og pligter for Pensionskassen PenSam Medlemsoptagelse 1. Medlemmer Stk. 1. Som medlemmer af

Læs mere

PENSIONSREGULATIV. for. bibliotekarer. (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) kl arf fre kø hs

PENSIONSREGULATIV. for. bibliotekarer. (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) kl arf fre kø hs PENSIONSREGULATIV for bibliotekarer (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) - 1 - 1 INDMELDELSE Dette pensionsregulativ gælder for bibliotekarer, som har ret til pensionsordning efter overenskomst

Læs mere

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1 Pensionsregulativ af 2013 for kommuner Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1... 4 Kapitel 2. Egenpension... 4 2... 4 3... 4 4... 5 4a... 6 5... 6 6... 7 7... 8 8...

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14 Pensionskassen for Sundhedsfaglige januar 2013 II Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14 Indhold I. Medlemsoptagelse 1. Kollektivt ansatte 2 1a. Ikke-kollektivt

Læs mere

REGULATIV 1 Juli 2013

REGULATIV 1 Juli 2013 REGULATIV 1 Juli 2013 Dette regulativ - Regulativ 1 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. september 1983 med senere ændringer vedtaget den 13. juni 1984, 13. juni 1985, 12. juni 1986,

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND 1 REGLER FOR RATEPENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Ratepension Udland 4 Bilag 1 5 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE Dette regulativ er senest ajourført Februar 2009 1 Hovedpunkter: Almindelige bestemmelser 1 Pensionsvilkår 2-5 Overførselsregler 6 og 7 Forskellige bestemmelser

Læs mere

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL. 17.00 Pkt. 4.1 Redegørelse for gennemførelse af nye, forbedrede pensionsordninger efter pensionsvalget i 2006, fremsat af Hans Hagen Redegørelse,

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER

PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER INDHOLD Pensionsregulativ 1 Medlemskabets ikrafttræden 2 Oplysningspligt 3 Medlemmer 4 Medlemsoptagelse 5 Pensionsbidrag 6 Betaling af pensionsbidrag

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse PENSIONSREGULATIV FOR TDC Pensionskasse Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Tjenestemand de forskellige modeller 3 Overførsel af din JØP pension til din tjenestemandspension 3 Hvilende

Læs mere

REGULATIV 3 Juli 2014

REGULATIV 3 Juli 2014 REGULATIV 3 Juli 2014 Dette regulativ - Regulativ 3 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 20. april 2006 med senere ændringer vedtaget den 24. april 2007, den 21. april 2009, den 21. april

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER. Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København - Tlf.: 35 29 81 00 AFSKRIFT Maj 1983 J.nr. 3224.00-01/81 PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Juli 2017 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 Indhold: I. Medlemsoptagelse 1. Overenskomstansatte

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni )

Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni ) Nr. 32 5. juli 1971 Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni 1995 1) Kapitel 1. Anvendelsesområde. Kapitel 2. Egenpension. Kapitel 3. Ægtefællepension. Kapitel

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen

Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen J.nr. 2016-7022-0011 Finansministeriets regulativ af 30. september 2016 Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen I. Pensionsordningen 1. Pensionsordningens navn er "Pensionsordningen for

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Pensionsordningen af 1925 for de private eksamensskoler

Pensionsordningen af 1925 for de private eksamensskoler J.nr. 2016-7022-0010 Finansministeriets regulativ af 30. september 2016 Pensionsordningen af 1925 for de private eksamensskoler I Pensionsordningen 1. Pensionsordningens navn er "Pensionsordningen af 1925

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af gruppeforsikringen 2 4. Betydning af

Læs mere

REGLER FOR PENSION UDLAND

REGLER FOR PENSION UDLAND 1 REGLER FOR PENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Pension Udland 6 Bilag 1 8 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Januar 2017 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION

REGLER FOR RATEPENSION 1 REGLER FOR RATEPENSION Indhold 2 Regler for Ratepension i JØP 5 Bilag 1 6 Ordforklaring 6 Bilag 2 CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Juni 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Regler

Læs mere

Pensionsregulativ for IBM Pensionsfond

Pensionsregulativ for IBM Pensionsfond Pensionsregulativ for IBM Pensionsfond PARAGRAF 1. NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Pensionsfondens navn er IBM Pensionsfond (pensionskasse) i det følgende benævnt 'Pensionsfonden'. Stk. 2. Pensionsfonden har

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Hvornår kan du få invalidepension? 4 Vurdering af erhvervsevnen 4 Ansøgning 5 Børnepension 5 Dokumentation ved udbetaling

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

StK:Forsvar. Populærudgave. af Civilarbejderloven DEN OFFENTLIGE GRUPPE

StK:Forsvar. Populærudgave. af Civilarbejderloven DEN OFFENTLIGE GRUPPE StK:Forsvar Populærudgave af Civilarbejderloven 2003 DEN OFFENTLIGE GRUPPE FORORD I 1996 udgav STK:Forsvar en populærudgave af Civilarbejderloven som på ingen måde erstattede lovteksterne i Civilarbejderloven

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010.

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 1 Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1. Reglementets anvendelsesområde... 4 Kapitel

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015

Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pensionsordningen for ledere Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pensionsordningen for ledere pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf. lov

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 1. Forsikringen Forsikringen er tegnet som gruppeforsikring i klasse I

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere

23.01 O.08 28/2008(2) Side 1. Pensionsregulativ af 2008 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde

23.01 O.08 28/2008(2) Side 1. Pensionsregulativ af 2008 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde Side 1 Pensionsregulativ af 2008 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde Indholdsfortegnelse 23.01 Side 2 Side Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Læs mere

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP 1 REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP Indhold 2 Regler for Rateforsikring i JØP 5 Bilag 1 5 Ordforklaring 5 Bilag 2 5 Appendiks CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré November 2014 JURISTERNES

Læs mere

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret.

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret. Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Januar 2016 Vilkår for supplerende pensionsopsparing Vilkår for supplerende pensionsopsparing Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER TIL REGULATIV 4

FORSIKRINGSBETINGELSER TIL REGULATIV 4 FORSIKRINGSBETINGELSER TIL REGULATIV 4 Juli 2015 Disse forsikringsbetingelser gælder for alle medlemmer omfattet af Regulativ 4. Bestyrelsen har fastsat forsikringsbetingelserne i henhold til bemyndigelserne

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

23.01 O.05 15/2006 Side 1. Pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde

23.01 O.05 15/2006 Side 1. Pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde Side 1 Pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde Indholdsfortegnelse 23.01 Side 2 Side Kapitel 1. Anvendelsesområde...3 Kapitel 2. Egenpension...3 Kapitel

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

PENSIONSREGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010.

PENSIONSREGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010. PENSIONSREGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010. Bestemmelserne vedrørende pensionsforhold for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne(lokalbanetjenestemænd)

Læs mere

bank//pension pensionskasse for finansansatte

bank//pension pensionskasse for finansansatte 1. Medlemskreds Som medlemmer optages enhver medarbejder, der er ansat hos en interessent under standardoverenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet om løn- og arbejdsvilkår

Læs mere

Sammenskrivning af det anmeldte det tekniske grundlag m.v.

Sammenskrivning af det anmeldte det tekniske grundlag m.v. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Sammenskrivning af det anmeldte det tekniske grundlag m.v. I henhold til 2, stk. 7, jf. 2, stk. 8, i bekendtgørelse om pensionskassevirksomhed og anmeldelse

Læs mere

bank//pension pensionskasse for finansansatte

bank//pension pensionskasse for finansansatte 1. Medlemskreds Som medlemmer optages enhver medarbejder, der er ansat hos en interessent under standardoverenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet om løn- og arbejdsvilkår

Læs mere

Sammenskrivning af det anmeldte det tekniske grundlag m.v.

Sammenskrivning af det anmeldte det tekniske grundlag m.v. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Sammenskrivning af det anmeldte det tekniske grundlag m.v. I henhold til 2, stk. 7, jf. 2, stk. 8, i bekendtgørelse om pensionskassevirksomhed og anmeldelse

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 For kunder optaget i PMF Pension før 1. januar 2002 1 INDMELDELSE... 4 OPLYSNINGER... 4 URIGTIGE OPLYSNINGER... 4 2 HELBREDSFORHOLD... 4 A. GENEREL BEGRÆNSNING...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer:

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: Pensionskassen for Sundhedsfaglige Januar 2016 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14 Indhold I. Medlemsoptagelse 1. Overenskomstansatte 2 1a. Øvrige

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

REGULATIV JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

REGULATIV JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk REGULATIV 2 2017 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Regulativ 2 4 1. Medlemskreds 4 2. Medlemsoptagelse 4 3. Pensionsbidragenes størrelse og anvendelse 5 4 Fritagelse

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift Når du dør hvad så? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 20.05.2016 14/06 pensionskassen for læger Side 2/8 Når du dør, udbetaler typisk et beløb til dine efterladte.

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort om din nye pensionsordning din lærerpension 1 pension Brug lidt tid på din nye nu! PENSION handler OM din økono MI. hvad du fx har at leve af, når du trækker

Læs mere

C.603/ Side 1. Cirkulære nr. 603 af marts 1999 J.nr /98

C.603/ Side 1. Cirkulære nr. 603 af marts 1999 J.nr /98 C.603/ 21.02 Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Cirkulære nr. 603 af marts 1999 J.nr. 7-2101-9/98 OPSAT PENSION Vedlagt følger cirkulære om beregning af opsatte pensioner,

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør af 11, stk. 3, og 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 6. maj 2010. Nr. 489. Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension Herved bekendtgøres lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 230 af 19. marts

Læs mere

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse KL Side 1 I henhold til 23, stk. 1 og 2, i pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd for kommuner inden for KL s forhandlingsområde fastsættes følgende regler om fratrædelsesgodtgørelse:

Læs mere

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC Rammeaftale om pensionsordning mellem Offentligt Ansattes Organisationer - OAO Akademikerne Lærernes Centralorganisation - LC Centralorganisationen af 2010 - C010 og Ø Tryggingarfelagiå LIV fra 1. januar

Læs mere

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP 3 i 1 Opsparing (3 i 1 Pension med begrænset risikodækning) Din pensionsordning i KP SAMPENSION Tuborg Havnevej 14 DK - 2900 Hellerup Tlf. 77 33 18 77 Fax 77 33 14 85 www.sampension.dk Pension Betingelser

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

REGULATIV JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

REGULATIV JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk REGULATIV 1 2017 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Regulativ 1 4 1. Medlemskreds 4 2. Medlemsoptagelse 4 3. Pensionsbidragenes størrelse 5 4. Fritagelse for betaling

Læs mere

Cirkulære om aftale om

Cirkulære om aftale om Cirkulære om aftale om Generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte) 2009 Cirkulære af 5.

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER GRUPPELIVSFORSIKRING ARBEJDMARKEDSPENSIONSORDNINGEN

FORSIKRINGSBETINGELSER GRUPPELIVSFORSIKRING ARBEJDMARKEDSPENSIONSORDNINGEN SVEND BRAMSEN I: CO. '" S. 8. AKTUAR-RÅDGIVNING APS SVEND BRAMSEN I: CO. INTERNATIONAL FORSIKRINGSBETINGELSER GRUPPELIVSFORSIKRING FOR ARBEJDMARKEDSPENSIONSORDNINGEN SVEND BRAMSEN ar CO... S. B. AKTUAR-RÅDGIVNING

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension LBK nr 489 af 06/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 09-801-5 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1371

Læs mere

FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS

FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS CS FORSIKRING 2018 FG 90025 FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS CS Forsikring Snorresgade 15, 2. - 2300 København S Telefon 3690 8900 - E-mail cs@cs.dk Info www.cs.dk forsikring Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring

Læs mere

Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2010

Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2010 Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2010 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger onsdag 28. april 2010 kl. 17.00 på Bojesen, Axeltorv,

Læs mere

Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. Kapitel 1 Landstingets medlemmer: Vederlag, omkostningstillæg, boligforhold, rejseudgifter og

Læs mere

Til medlemmerne af pensionskassen

Til medlemmerne af pensionskassen Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2010 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse mandag 26. april 2010 kl. 17.00 i Arkitekternes Hus, Strandgade 27 A, 1401

Læs mere

21.02.1 Side 1 PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE

21.02.1 Side 1 PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en

Læs mere

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen "den lukkede gruppe".

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen den lukkede gruppe. Regulativ om afsked af tjenestemænd ansat i kommuner inden for Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder, 1997 (afskrift) Kommunernes Landsforening

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Side 1 af 9 BEK nr 1537 af 13/12/2013 Gældende (Vederlagsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 20-12-2013 Økonomi- og Indenrigsministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 1224 af 21/10/2013 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER APRIL 2012 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV FOR DEN GAMLE PENSIONSORDNING (STATUT 1) BILAG TIL PENSIONSREGULATIVET MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere