Bestemmelserne i det indtil gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg."

Transkript

1 Regulativ 6 Pensionsregulativet omfatter medlemmer, som ikke omfattes af de fra gældende pensionsregulativer 1-5. Pensionsregulativet er fra og med samme dato lukket for tilgang af nye medlemmer, og betegnes herefter som pensionsregulativ 6. Pensionsregulativet omfatter herefter: Medlemmer, - som pr modtager alders- eller invalidepension fra PBU, - som pr har helbredsbetinget bidragsfritagelse i PBU, - som er fratrådt pr , og som har søgt, men endnu ikke har fået tilkendt invalidepension/bidragsfritagelse, - som forud for er optaget i PBU med begrænsede pensionsrettigheder, samt medlemmer, som inden er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse; medlemmerne forbliver omfattet af pensionsregulativet indtil udløbet af den bidragsfri periode eller den tidligere dato, hvor der påbegyndes udbetaling af pension.påbegyndes bidragsbetaling for egen regning eller genansættes medlemmet i en stilling med bidragsbetaling til PBU efter udløbet af den bidragsfri periode, bliver medlemmet omfattet af Pensionsregulativet for Pensionspakken. Modtagere af pension, for hvem retten til pension fra PBU er trådt i kraft senest Bestemmelserne i det indtil gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg. 1 Medlemsoptagelse mv. Som medlemmer af pensionskassen optages pædagoger, som er forpligtet og berettiget til medlemskab af pensionskassen i medfør af overenskomst mellem de kommunale forhandlingsorganer (Kommunernes Landsforening, Foreningen af kommuner i Københavns Amt, Københavns kommune og Frederiksberg kommune) og Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund. Endvidere optages som medlemmer ikke reglementsansatte klubmedarbejdere, som er forpligtet og berettiget til medlemskab af pensionskassen i medfør af overenskomst mellem de forannævnte kommunale forhandlingsorganer og Landsforeningen Danske Klubfolk og Dansk kommunal Arbejderforbund, samt pædagogisk uddannede skoleansatte pædagoger, der er forpligtet og berettiget til medlemskab i medfør af overenskomst mellem de forannævnte kommunale forhandlingsorganer og de for denne personalegruppe forhandlingsberettigede organisationer. Som medlemmer kan endvidere, med bestyrelsens godkendelse, optages grupper for hvem Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund eller Landsforeningen Danske Klubfolk har indgået overenskomst, der forpligter og berettiger til medlemskab efter samme regler som de i stk.1 nævnte overenskomster. Endvidere kan, med bestyrelsens godkendelse, optages ikke-uddannede pædagoger og ikkeuddannede klubmedarbejdere i det omfang, de pågældende er forpligtet og berettiget til medlemskab i henhold til overenskomster indgået mellem de i stk. 1 nævnte forhandlingsparter. Regulativ 6, pr

2 Stk. 4 Pensionskassens medlemmer er de personer, der er optaget efter stk.1-3, og som ikke senere er udtrådt med godtgørelsesbeløb for indbetalinger i henhold til de i stk. 1-3 nævnte overenskomster. Stk. 5 Bestyrelsen kan afvise at udbetale ydelser, såfremt medlemmets erhvervsevne på tidspunktet for bidragsbetalingens påbegyndelse var nedsat med mindst 2/3 af den fulde erhvervsevne. Afvises udbetalingen af ydelser, udbetales et beløb svarende til de indbetalte pensionsbidrag med renter til medlemmet, hvorefter medlemskabet ophæves. Forrentning af de udbetalte beløb sker efter regler fastsat af bestyrelsen. Stk. 6 Medlemmer, der før optagelsen har været omfattet af en pensionsordning, kan efter regler fastsat af bestyrelsen og godkendt af Finanstilsynet overføre den tidligere ordning til forbedring af pensionsydelserne. Disse regler skal, hvis der er tale om en tidligere obligatorisk pensionsordning, udformes i henhold til LFV 30, stk. 1, nr. 10. Forbedringen i pensionsydelserne, der beregnes efter 3, beregnes uden omkostningstillæg. Bestemmelsen i stk. 5 kan gøres gældende, dog under iagttagelse af den tidligere ordnings varighed og karakter. Stk. 7 Ethvert medlem, der ikke før optagelsen har været ansat med pensionsret, men ansat på andre vilkår inden for sit fag, kan med bestyrelsens samtykke ved optagelsen eller senest et år 1 år derefter erhverve forhøjet pension ved indbetalingen af et beløb, der dog ikke må overstige de grænser, der er fastlagt i Bekendtgørelse om pensionskassevirksomhed under lov om forsikringsvirksomhed 9. I øvrigt kan med bestyrelsens samtykke foretages indbetaling af engangsindskud ved stillingsorlov og i tilknytning til betaling for egen regning efter 11, stk. 3 under iagttagelse af bestemmelserne i Bekendtgørelse om pensionskassevirksomhed under lov om forsikringsvirksomhed Pensionsbidrag Pensionsbidragets størrelse og fordeling mellem arbejdsgiver og medlem er fastlagt i de i 1 nævnte overenskomster. Pensionsbidraget bortfalder ved pensionering og ved død. Ved overgang til deltidsbeskæftigelse eller ved overgang til lavere deltidsbeskæftigelse har et medlem ret til senest 3 måneder efter overgangen at forhøje sit bidrag, således at der ikke finder nogen nedsættelse sted af de samlede bidrag. I tilfælde af forbigående erhvervs- og arbejdsudygtighed kan medlemmet efter ansøgning til pensionskassens bestyrelse få bevilget midlertidig fritagelse for betaling af pensionsbidrag. Fritagelsen træder dog tidligst i kraft, når medlemmet har været erhvervs- og arbejdsudygtig i et uafbrudt tidsrum af 3 måneder i en sådan grad, at helbredsbetingelserne for at oppebære invalidepension, jf. 6, er til stede. Bidragsfritagelsen vil normalt være betinget af, at den pågældende ikke får løn i sygdomsperioden. Bidraget, for hvilket der er opnået fritagelse, reguleres i uoverensstemmelse med reglerne for lønregulering i gældende overenskomster. Dersom et medlem på grund af svigtende helbred er overgået til nedsat arbejdstid med deraf følgende nedsat pensionsbidrag, kan bestyrelsen - såfremt forholdene taler derfor - træffe beslutning om, at bidragsnedsættelsen ikke skal have indflydelse på størrelsen af pensionerne ifølge vedtægtens bestemmelse. En sådan ordning har kun gyldighed for et samtidigt fastsat tidsrum, der højst kan sættes til 3 år. Når det fastsatte tidsrum er udløbet, kan bestyrelsen forlænge ordningen, normalt dog højst med 2 år. Regulativ 6, pr

3 Stk. 4 Pensionsbidraget forfalder månedsvis bagud. Indbetalingen til pensionskassen sker senest efter 8 hverdage i måneden efter forfaldsmåneden. Ved senere indbetaling er pensionskassen berettiget til at kræve morarente, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen. 3 Pensionens størrelse Alderspensionens størrelse bestemmes efter pensionskassens beregningsgrundlag og tariffer, der fastsættes af bestyrelsen, efter indstilling fra pensionskassens aktuar, og godkendes af Finanstilsynet. Bestyrelsen kan med Finanstilsynets godkendelse foretage ændringer i beregningsgrundlag og tariffer. Ved senere forhøjelser eller nedsættelser af pensionsbidraget bestemmes forhøjelsen respektive nedsættelsen af pensionen efter samme tariffer ud fra størrelsen af bidragsændringen og alderen på det tidspunkt, da ændringen sker. 4 Ret til alderspension Retten til alderspension indtræder den 1. i måneden efter det fyldte 65. år. Pensionshævningen kan på medlemmets begæring udskydes med tilsvarende forhøjelse af pensionen. Dersom indbetalingen til pensionskassen for et medlem fortsættes efter det fyldte 65. år, udsættes hævningen af pensionen mod tilsvarende forhøjelse af denne. 5 Ret til førtidspension Et medlem, der er fyldt 60 år, kan, hvis det pågældende medlem ønsker det og er fratrådt den stilling, der medførte pligt til indbetaling af pensionsbidrag, påbegynde hævning af førtidspension. Førtidspension beregnes som en til den lavere pensioneringsalder svarende nedsat pension. Pensionen kan på et medlems begæring forhøjes i tiden indtil det 67. år, mod at den efter det fyldte 67. år nedsættes, således at den i forbindelse med de offentlige pensioner (herunder folkepension og arbejdsmarkedets tillægspension) bliver af mindst samme størrelse som pensionen indtil det 67. år. Pensionen fra pensionskassen kan imidlertid ikke nedsættes til et beløb, der er mindre end 20 % af pensionen indtil det 67. år. 6 Ret til invalidepension Retten til invalidepension indtræder den 1. i måneden, efter at erhvervsudygtighed er indtrådt, dog tidligst ved lønudbetalingens ophør. Erhvervsudygtighed foreligger, når erhvervsevnen er nedsat med mindst 2/3 af den fulde erhvervsevne. Udbetalingen af invalidepension varer længst indtil retten til alderspension indtræder, jf. 4. Forringelse af erhvervsevnen bedømmes af bestyrelsen under hensyn til den pågældendes forhold efter lignende regler, som angivet i den til enhver tid gældende lov om invalidepension. Bedømmelsen foretages på grundlag af medlemmets egne oplysninger og oplysninger fra den behandlende læge afgivet på et af pensionskassen udleveret ansøgningsskema. Medlemmet er forpligtet til at lade sig undersøge af en af pensionskassen valgt læge, såfremt pensionskassen måtte ønske det. Udgiften ved tilvejebringelse af de fornødne lægelige oplysninger betales af pensionskassen. Regulativ 6, pr

4 Fortsat udbetaling af invalidepension kan gøres betinget af, at medlemmet afgiver erklæring om, at erhvervsevnen ikke er blevet forøget siden den pågældende blev berettiget til at oppebære invalidepension, og bestyrelsen kan efter samråd med pensionskassens læge kræve medlemmets helbredstilstand optaget til fornyet bedømmelse. Såfremt pensionskassen måtte ønske det, skal eventuel undersøgelse foretages af en af pensionskassen valgt læge. Udgiften ved lægeundersøgelse betales af pensionskassen. Medlemmet er forpligtet til at give pensionskassen meddelelse om hel eller delvis genoptagelse af erhvervsmæssigt arbejde. Stk. 4 Invalidepensionen er af samme størrelse som alderspensionen ved 65 år. For medlemmer, som er overgået fra deltidsbeskæftigelse til højere deltidsbeskæftigelse eller til fuldtidsbeskæftigelse, vil invalidepensionen dog blive beregnet ud fra det før overgangen gældende pensionsbidrag, derom pensionen bevilges inden for det første år efter overgangen, medmindre invaliditeten skyldes et ulykkestilfælde eller en sygdom, medlemmet har pådraget sig efter overgangen. For så vidt angår medlemmer, som måtte blive bevilget invalidepension på grundlag af det før overgangen gældende pensionsbidrag, vil den overskydende del af pensionsbidragene (differencen mellem det aktuelle bidrag og det tidligere gældende bidrag) blive udbetalt kontant med en af bestyrelsen fastsat forrentning efter bestemmelsen i 1, stk Ret til ægtefællepension Når et medlem afgår ved døden, har ægtefællen ret til pension fra den 1. i den følgende måned. Efter ikrafttrædelsen pr af lov nr. 372 om registreret partnerskab er registreret partnerskab i alle forhold vedrørende dette pensionsregulativ ligestillet med ægteskab. Følgende betingelser for udbetaling af ægtefællepension skal være opfyldt: a. Ægteskabet skal have bestået i mindst 3 måneder. Der ses bort fra 3 måneders reglen, hvis dødsfaldet skyldes et ulykkestilfælde eller en akut infektionssygdom eller hvis det ved en bopælsattest fra folkeregistret kan dokumenteres, at medlemmet og dennes ægtefælle har haft fælles bopæl i de sidste 5 år før dødsfaldet, subsidiært har haft fælles bopæl i de sidste 2 år før dødsfaldet, hvis der var oprettet testamente til fordel for den tidligere samlever, nu ægtefælle. b. Ægteskabet må ikke være indgået efter medlemmets fyldte 65. år. c. Ægteskabet må ikke være indgået i et tidsrum, hvori medlemmet er berettiget til pension. Til nævnte tidsrum medregnes også den tid, der hengår mellem indgivelse af en begæring om invalidepension og den således begærede pensions ikrafttræden. En fraskilt hustru kan have bevaret ret til ægtefællepension, jf. Lov om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse. Der kan i alt alene udbetales én samlet ægtefællepensionsydelse, og en fraskilt hustrus ret vil gå forud for en registreret partners. Ægtefællepensionen udgør 60 % af den pension, medlemmet oppebar eller ville have ret til at oppebære som alderspension i henhold til 4, jf. 3, eller invalidepension på tidspunktet for dødsfaldet. Dersom ægtefællen er mere end 20 år yngre end medlemmet, nedsættes pensionen med 2 % for hvert år, hvormed aldersforskellen overstiger 20 år. Regulativ 6, pr

5 8 Ret til børnepension Når et medlem afgår ved døden eller tilkendes alderspension i henhold til 4 eller invalidepension fra pensionskassen, har medlemmets børn ret til børnepension indtil deres fyldte 21. år. Retten til børnepension omfatter: Medlemmets børn (herunder børn født uden for ægteskab), såfremt barnet ikke er bortadopteret Stedbørn, som er medtaget til forsørgelse i det fælles hjem Adoptivbørn Børnepension udgør for 1 barn under 21 år 30 % af den pension, medlemmet oppebærer eller ville have haft ret til at oppebære som alderspension i henhold til 4, eller invalidepension på tidspunktet for dødsfaldet. For 2 børn udgør pensionen 50 %, for 3 børn 65 %, for 4 børn 80 %, for 5 børn 90 % og for 6 eller flere børn 100 % af den nævnte pension. Børnepensionen deles ligeligt mellem de til enhver tid værende pensionsberettigede børn. Børnepension, børnepension sammen med egenpension eller ægtefællepension kan dog ikke overstige den løn, der på pensioneringstidspunktet oppebæres kan ikke overstige den løn, der på pensioneringstidspunktet oppebæres af aktive medlemmer i den lønklasse og med den anciennitet, hvorefter medlemmet sidst var aflønnet som aktivt medlem. For deltidsbeskæftigede kan de ovennævnte pensioner ikke overstige ovennævnte løn for fuldtidsbeskæftigede nedsat i forhold til den årsløn, der svarer til det forudgående års gennemsnitlige pensionsbidragsindbetaling. Eventuel nedsættelse sker først i børnepensionen. Såfremt børnene ved medlemmets død eller senere bliver stillet således, at ingen har eller ville have haft forsørgelsespligt overfor dem hvis børnene har været under 18 år forhøjes børnepensionen således, at den for 1 barn udgør 60 %, for 2 børn 80 %, for 3 børn 90 % og for 4 eller flere børn 100 % af den pension, medlemmet oppebar eller ville have haft ret til at oppebære som alderspension i henhold til 4, eller invalidepension på tidspunktet for dødsfaldet. Børnepensionen deles ligeligt mellem de til enhver tid værende pensionsberettigede børn. Dersom ganske særlige forhold taler derfor, kan bestyrelsen træffe bestemmelse om, at tilsvarende børnepensioner også udbetales i tilfælde, hvor der efter medlemmets død findes en forsørger. Udbetalingen sker i så fald på vilkår, der fastsættes af bestyrelsen. 9 Pensionsudbetaling Pensionen udbetales for 1 måned ad gangen ved begyndelsen af hver måned, sidste gang for den måned, hvori retten til pension ophører. Pensionen afrundes til det nærmeste årsbeløb i hele kroner, der er deleligt med 12. Forinden pensionsudbetalingen kan påbegyndes, skal de pågældende fremskaffe de til fastsættelsen af pensionens størrelse nødvendige bevisligheder (dåbs- eller fødselsattest, vielsesattest, dødsattest), og der skal afleveres eller forevises skattekort, ligesom der på pensionskassens forlangende skal udstedes leveattest. I henhold til gældende lovgivning herom indeholdes skat i de udbetalte pensionsydelser. Regulativ 6, pr

6 10 Begrænsede pensionsrettigheder Medlemmer, der pr. 1. januar 1992 er fyldt 60 år, eller er pensionsberettiget, og som efter det indtil 31. december 1991 gældende pensionsregulativ er optaget med begrænsede pensionsrettigheder, forbliver under denne medlemskategori efter bestemmelserne i stk. 2 og 3. For hvert af de i stk. 1 nævnte medlemmer beregnes pensionen på grundlag af de pensionsbidrag, som er indbetalt fra optagelsen og indtil pensionsudbetalingens påbegyndelse. Pensionsbidragene forrentes med en af bestyrelsen fastsat og af Finanstilsynet godkendt rentefod. Når pensionsbegivenheden indtræffer, omsættes det samlede beløb til pension efter regler, der fastsættes af bestyrelsen, efter indstilling fra aktuaren, og godkendes af Finanstilsynet, jf. i øvrigt stk. 3. Pensionsrettighederne omfatter alderspension, førtidspension, invalidepension, ægtefællepension og børnepension, og betingelserne for udbetaling er som anført i Regler for udtrædelse mv. Såfremt et medlem overgår til ansættelse som tjenestemand, kan udtrædelsesgodtgørelsen overføres fra pensionskassen til den institution, ved hvilken tjenestemandsansættelse opnås, for så vidt den pågældende får tillagt en dertil svarende forhøjet pensionsret. Ved overgangen til ansættelse, hvor medlemmet skal tilsluttes en anden under statstilsyn stående pensionskasse eller en forsikringsmæssig pensionsordning, kan værdien af ordningen overføres til denne til forhøjelse af pensionen, såfremt denne respektere maksimumbestemmelsen i stk. 6. Bidragsbetalingen kan dog fortsættes for medlemmet, såfremt den nye obligatoriske pensionsordning er med løbende ydelser, og denne ved en ny helbredsbedømmelse har afslået at optage medlemmet på mindst samme vilkår, som er gældende for medlemmet i pensionskassen. Bidraget følger bestemmelserne i den nye ordning. Såfremt medlemmet fratræder uden at overgå til en anden med pensionsret forbundet stilling eller ikke ønsker udtrædelsesgodtgørelsen overført til en anden pensionsordning, jf. stk. 1 og 2, eller bidragsbetalingen ikke fortsættes efter stk. 2, har den pågældende adgang til at fortsætte bidragsbetalingen for egen regning efter generelle regler fastsat af bestyrelsen. Anmodning om bidragsbetaling for egen regning skal fremsættes senest 12 måneder efter fratrædelsen. Stk. 4 Såfremt medlemmet ikke ønsker bidragsbetaling for egen regning og ikke ønsker sin udtrædelsesgodtgørelse overført til en anden pensionsordning, jf. stk. 1 og 2, eller bidragsbetalingen ikke fortsættes efter stk. 2, bevarer medlemmet sine hidtidige rettigheder i indtil 12 måneder efter fratrædelsen. Til dækning af risiko, administration m.v. i perioden sker fradrag i medlemmets egne reserver efter regler, der fastsættes af bestyrelsen, efter indstilling fra aktuaren, og godkendes af Finanstilsynet. Bestyrelsen kan efter ansøgning beslutte at forlænge den bidragsfri periode, dog maksimalt i indtil 12 måneder ad gangen. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for forlængelsen af den bidragsfri periode. Stk. 5 Senest ved udløbet af den bidragsfri dækning i henhold til stk. 4 overgår medlemmet til hvilende medlemskab, medmindre medlemmet vælger bidragsbetaling for egen regning i henhold til stk. 3 eller Regulativ 6, pr

7 udtræder af pensionskassen med udbetaling af udtrædelsesgodtgørelse. Ved hvilende medlemskab får medlemmet ret til en nedsat pension, der beregnes efter regler, som fastsættes af bestyrelsen, efter indstilling fra aktuaren, og godkendes af Finanstilsynet. Stk. 6. Medlemmet kan få udbetalt udtrædelsesgodtgørelse, hvis medlemmet er emigreret, eller hvis medlemmet på udbetalingstidspunktet har en udtrædelsesgodtgørelse, der er mindre end kr. (pr. 1. januar 2013 og derefter reguleret efter personskattelovens 20). Stk. 7. Det er en betingelse for at få udtrædelsesgodtgørelse udbetalt, at medlemmet a) ikke har opnået sin pensionsudbetalingsalder b) ikke har ansøgt om offentlig førtidspension c) ikke har indbetalt bidrag i de seneste 12 måneder d) ikke er ansat i en pensionsgivende stilling og e) ikke ved tjenestemandsansættelse har fået tillagt pensionsalder for overført udtrædelsesgodtgørelse Stk. 8. Størrelsen af udtrædelsesgodtgørelsen fastsættes i henhold til det til enhver tid gældende beregningsgrundlag. Stk. 9. Er udtrædelsesgodtgørelsen større end værdien af ydelserne ved medlemmets død, kan PBU kræve, at medlemmet afgiver tilfredsstillende helbredsoplysninger. 0. Ved udtrædelse ophører medlemskabet af PBU og alle rettigheder efter dette regulativ på udbetalingstidspunktet. 12 Pensionens personlige karakter Retten til pension og retten til pensionsudbetaling efter 9 er såvel for medlemmer som for deres efterladte ægtefæller og børn strengt personlig. Over de krav som medlemmerne, disses efterladte ægtefæller eller fraskilte hustruer eller børn måtte have på pensionskassen, kan der ikke rådes ved overdragelse, pantsætning eller på anden måde. Disse rettigheder kan ej heller være genstand for nogen art af retsforfølgning til kreditors sikkerhed eller fyldestgørelse og kan således ikke inddrages i vedkommendes konkursbo eller insolvente dødsbo. Stk. 4 Foranstående bestemmelser gælder også for medlemmernes krav i henhold til 10 og Beskatning Pensionsbidrag og ydelser i henhold til nærværende pensionsregulativ er omfattet af pensionsbeskatningslovens regler om pensionsordninger med løbende udbetalinger, jf. afsnit 1 i lov nr. 310 af 9. juni 1971 med senere ændringer. Regulativ 6, pr

8 14 Tvister Medlemmet kan indbringe afgørelser truffet af PBU for Ankenævnet for Forsikring, for en voldgiftsret eller for de almindelige domstole. Voldgiftsbehandling skal ske i henhold til den til enhver tid gældende lov om voldgift. Klage til Ankenævnet for Forsikring eller voldgiftsbehandling udelukker ikke, at medlemmet efterfølgende lader sagen prøve ved de almindelige domstole. 15 Øvrige bestemmelser Ved optagelse i pensionskassen eller ved genoptagelse af bidragsbetaling kan medlemmet deponere helbredsoplysninger, der svarer til de helbredsoplysninger, der kræves til brug ved vurdering af pensionsrisikoen ved tjenestemandsansættelse. Eventuelle lægelige udgifter i den forbindelse betales af medlemmet. Medlemmer og andre, der søger om ydelser fra pensionskassen, er forpligtet til på forespørgsel skriftligt at give oplysninger vedrørende forhold, som må antages at have interesse for pensionskassen. Bestyrelsen kan med Finanstilsynets samtykke fastsætte regler for etablering af pensionsordning i henhold til lov nr. 698 af 17. oktober 1986 om afgift af renter af forbrugslån. 16 Ikrafttræden mv. Dette pensionsregulativ er gældende fra 1. januar Bestyrelsen kan foretage ændringer i pensionsregulativet under iagttagelse af de i lønoverenskomsterne indgåede aftaler herom og med Finanstilsynets godkendelse i fornødent omfang. Regulativ 6, pr

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes. Regulativ 5 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, som har fortsat indbetalingen af pensionsbidrag for egen

Læs mere

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken.

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken. Regulativ 3 1 Medlemsoptagelse Dette pensionsregulativ omfatter bidragsbetalende medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, der er født 2.1.1941 eller senere. Endvidere

Læs mere

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger.

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger. Regulativ 1 1 Medlemsoptagelse Stk. 1 Der optages ikke nye medlemmer under dette pensionsregulativ, og der kan fra 1. januar 2007 ikke indbetales yderligere bidrag eller overføres opsparing fra anden pensionsordning.

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger sygeplejersker

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse Forsikringsbetingelser for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab For tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse (Gammel pensionsordning) Gældende fra den 1. januar 2015 Generelle

Læs mere

Pensionsregulativet PBU

Pensionsregulativet PBU Pensionsregulativet PBU 1. juli 2014 Østerfælled Torv 3 2100 København Ø Tlf. 35 27 28 00 Fax 35 27 28 29 E-mail: pbu@pbu.dk CVR-nr. 17 34 04 84 Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger Pensionsregulativet

Læs mere

REGLER FOR PENSION UDLAND

REGLER FOR PENSION UDLAND 1 REGLER FOR PENSION UDLAND Indhold 2 Forord 6 Bilag 1 8 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Forord Bestyrelsen

Læs mere

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1 Pensionsregulativ af 2013 for kommuner Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1... 4 Kapitel 2. Egenpension... 4 2... 4 3... 4 4... 5 4a... 6 5... 6 6... 7 7... 8 8...

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14 Pensionskassen for Sundhedsfaglige januar 2013 II Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14 Indhold I. Medlemsoptagelse 1. Kollektivt ansatte 2 1a. Ikke-kollektivt

Læs mere

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Tjenestemand de forskellige modeller 3 Overførsel af din JØP pension til din tjenestemandspension 3 Hvilende

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse PENSIONSREGULATIV FOR TDC Pensionskasse Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER

PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER INDHOLD Pensionsregulativ 1 Medlemskabets ikrafttræden 2 Oplysningspligt 3 Medlemmer 4 Medlemsoptagelse 5 Pensionsbidrag 6 Betaling af pensionsbidrag

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010.

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 1 Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1. Reglementets anvendelsesområde... 4 Kapitel

Læs mere

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP 1 REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP Indhold 2 Regler for Rateforsikring i JØP 5 Bilag 1 5 Ordforklaring 5 Bilag 2 5 Appendiks CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré November 2014 JURISTERNES

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015

Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pensionsordningen for ledere Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pensionsordningen for ledere pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf. lov

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

bank//pension pensionskasse for finansansatte

bank//pension pensionskasse for finansansatte 1. Medlemskreds Som medlemmer optages enhver medarbejder, der er ansat hos en interessent under standardoverenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet om løn- og arbejdsvilkår

Læs mere

bank//pension pensionskasse for finansansatte

bank//pension pensionskasse for finansansatte 1. Medlemskreds Som medlemmer optages enhver medarbejder, der er ansat hos en interessent under standardoverenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet om løn- og arbejdsvilkår

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Læs mere

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 For kunder optaget i PMF Pension før 1. januar 2002 1 INDMELDELSE... 4 OPLYSNINGER... 4 URIGTIGE OPLYSNINGER... 4 2 HELBREDSFORHOLD... 4 A. GENEREL BEGRÆNSNING...

Læs mere

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP 3 i 1 Opsparing (3 i 1 Pension med begrænset risikodækning) Din pensionsordning i KP SAMPENSION Tuborg Havnevej 14 DK - 2900 Hellerup Tlf. 77 33 18 77 Fax 77 33 14 85 www.sampension.dk Pension Betingelser

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort om din nye pensionsordning din lærerpension 1 pension Brug lidt tid på din nye nu! PENSION handler OM din økono MI. hvad du fx har at leve af, når du trækker

Læs mere

Til medlemmerne af pensionskassen

Til medlemmerne af pensionskassen Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2010 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse mandag 26. april 2010 kl. 17.00 i Arkitekternes Hus, Strandgade 27 A, 1401

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen "den lukkede gruppe".

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen den lukkede gruppe. Regulativ om afsked af tjenestemænd ansat i kommuner inden for Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder, 1997 (afskrift) Kommunernes Landsforening

Læs mere

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC Rammeaftale om pensionsordning mellem Offentligt Ansattes Organisationer - OAO Akademikerne Lærernes Centralorganisation - LC Centralorganisationen af 2010 - C010 og Ø Tryggingarfelagiå LIV fra 1. januar

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør af 11, stk. 3, og 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

Cirkulære om aftale om

Cirkulære om aftale om Cirkulære om aftale om Generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte) 2009 Cirkulære af 5.

Læs mere

21.02.1 Side 1 PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE

21.02.1 Side 1 PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en

Læs mere

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse KL Side 1 I henhold til 23, stk. 1 og 2, i pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd for kommuner inden for KL s forhandlingsområde fastsættes følgende regler om fratrædelsesgodtgørelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren)

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) j, Aftale om obligatorisk pensionsordning Mellem DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) og Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (i det følgende kaldet

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Side 1 af 9 BEK nr 1537 af 13/12/2013 Gældende (Vederlagsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 20-12-2013 Økonomi- og Indenrigsministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 1224 af 21/10/2013 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

VEDTÆGT OG PENSIONS- REGULATIVER. Vedtaget på generalforsamlingen den 24. april 2015

VEDTÆGT OG PENSIONS- REGULATIVER. Vedtaget på generalforsamlingen den 24. april 2015 VEDTÆGT OG PENSIONS- REGULATIVER Vedtaget på generalforsamlingen den 24. april 2015 VEDTÆGT LÆGERNES PENSIONSKASSE 1. Navn og hjemsted... 5 2. Formål... 5 3. Medlemskreds... 5 4. Medlemmernes hæftelse...

Læs mere

Vedtægt for MP Pension... 3. Statut 1 for medlemmernes rettigheder og pligter... 7. Statut 2 for medlemmernes rettigheder og pligter...

Vedtægt for MP Pension... 3. Statut 1 for medlemmernes rettigheder og pligter... 7. Statut 2 for medlemmernes rettigheder og pligter... Vedtægter 2008 008 INDHOLDSFORTEGNELSE Vedtægt for MP Pension... 3 Statut 1 for medlemmernes rettigheder og pligter... 7 Statut 2 for medlemmernes rettigheder og pligter...14 Bilag 1 Ikrafttrædelsesbestemmelser

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse

Læs mere

PFA Start. Dansk Erhverv

PFA Start. Dansk Erhverv Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Læs mere

V E D T Æ G T E R O G P E N S I O N S R E G U L AT I V A P R I L 2 0 1 1

V E D T Æ G T E R O G P E N S I O N S R E G U L AT I V A P R I L 2 0 1 1 V E D T Æ G T E R O G P E N S I O N S R E G U L AT I V A P R I L 2 0 1 1 VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Pensionskassens navn er Bankpension Pensionskasse for finansansatte. Pensionskassen er oprettet den

Læs mere

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21 Titel Bek. 1224 af 21-10-2013 om vederlag, diæter, pension m.v. for Status Gældende Ikrafttrådt 01-11-2013 Type Bekendtgørelse Nummer 1224 Publiceret 21-10-2013 Udgiver Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

Tjenestemandspension. Tjenestemandspension. Gennemgang v/gorm Neigaard

Tjenestemandspension. Tjenestemandspension. Gennemgang v/gorm Neigaard Tjenestemandspension Tjenestemandspension Gennemgang v/gorm Neigaard Tjenestemandsbegrebet Indtil omkring 1979 den dominerende ansættelsesform i staten, folkeskolen og folkekirken Baseret på livslang ansættelse,

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

PFA Pensions forsikringsbetingelser - 1. januar 2008. A Generelle betingelser

PFA Pensions forsikringsbetingelser - 1. januar 2008. A Generelle betingelser PFA Pensions forsikringsbetingelser - 1. januar 2008 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt dansk rets almindelige regler,

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 42 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 11. november 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2005-2201-4 Sagsbeh.: mkg Fil-navn: Bekg./Bekg.om vederlag til kom.best.

Læs mere

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening Pension i Sampension Via Kommunernes Landsforening Velkommen til Sampension Aftalegrundlag mellem Kommunernes Landsforening, PF-Personaleforeningen og Sampension. Aftalegrundlaget består af to dele. Pensionsaftalen

Læs mere

21.02.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE

21.02.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE 2007 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. ANVENDELSESOMRÅDE... 4 1. REGULATIVETS ANVENDELSESOMRÅDE... 4

Læs mere

medlem af jøp joep.dk

medlem af jøp joep.dk medlem af jøp JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Velkommen i JØP 4 Hvordan ser din pension ud i JØP? JØP Almindelig ordning Ratepension højere pension i starten Supplerende alderspension

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

VEDTÆGT OG REGULATIV 1 2014

VEDTÆGT OG REGULATIV 1 2014 VEDTÆGT OG REGULATIV 1 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Vedtægt for Juristernes og Økonomernes Pensionskasse 4 1. Navn og hjemsted 4 2. Formål 4 3. Medlemskreds

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kommunale og Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Sådan

Læs mere

HELBREDSVURDERING VED TJENESTEMANDSANSÆTTELSER

HELBREDSVURDERING VED TJENESTEMANDSANSÆTTELSER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Cirkulære nr. 601/2007 (Tidl. nr. 601/1999) HELBREDSVURDERING VED TJENESTEMANDSANSÆTTELSER 2007 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. HELBREDSBEDØMMELSE VED ANSÆTTELSE...

Læs mere

Fødevareforbundet NNF Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Fødevareforbundet NNF Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Fødevareforbundet NNF Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er

Læs mere

Pension og livsforsikring

Pension og livsforsikring Pension og livsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. juni 2013 Nr. 06 13 Indhold 1. Om pension og livsforsikring... 2 1.1. Om udbetaling... 2 1.2. Skat og afgifter... 2 1.3. Forrentning...

Læs mere

Tjenestemandspension og samspil til efterløn m.v. TAT s temadag for kommende seniorer Et kig mod den 3. alder Tirsdag den 1. marts 2011 KOSMOPOL

Tjenestemandspension og samspil til efterløn m.v. TAT s temadag for kommende seniorer Et kig mod den 3. alder Tirsdag den 1. marts 2011 KOSMOPOL Tjenestemandspension og samspil til efterløn m.v. TAT s temadag for kommende seniorer Et kig mod den 3. alder Tirsdag den 1. marts 2011 KOSMOPOL TAT s temadag for kommende seniorer 1.3.2011 Vi beskæftiger

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

DAGSORDEN. Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. joep.dk

DAGSORDEN. Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. joep.dk Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse DAGSORDEN Med bilag Mandag den 28. april 2014 kl. 17.00 i Flintholm Company House, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg JURISTERNES

Læs mere

Velkommen. tilbage hos os. Tag stilling. til din pensionsordning nu. og lad så os passe på den for dig

Velkommen. tilbage hos os. Tag stilling. til din pensionsordning nu. og lad så os passe på den for dig Velkommen tilbage hos os Tag stilling til din pensionsordning nu og lad så os passe på den for dig brug lidt tid på din nye pensionsordning så du er sikker på, at den passer til dig Velkommen tilbage til

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil 31.12.2010 1 Indmeldelse... 4 Aftalegrundlag, lovgrundlag m.v.... 4 Optagelse

Læs mere

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Informationsmøde Det handler om DIN pensionsordning i PKA PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Organisation PKA administrerer pensionsordninger for: Sygeplejersker Sundhedsfaglige (Kost- og Ernæringsfaglige,

Læs mere

SÅDAN ER DU MEDLEM KOLLEKTIV OVERENSKOMST 2 SÆRLIGT FOR LÆGESTUDERENDE 2 SÆRLIGT FOR ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER 5 SÆRLIGT FOR TJENESTEMÆND 8

SÅDAN ER DU MEDLEM KOLLEKTIV OVERENSKOMST 2 SÆRLIGT FOR LÆGESTUDERENDE 2 SÆRLIGT FOR ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER 5 SÆRLIGT FOR TJENESTEMÆND 8 SÅDAN ER DU MEDLEM Lægernes Pensionskasse er forbeholdt læger og lægestuderende. Du er obligatorisk medlem, hvis du er ansat under en kollektiv overenskomst. Du kan også blive medlem, hvis du er privatansat

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2011

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2011 Medlemspjece Gældende fra 1. januar 2011 Indhold Medlem i Medlem i 2 Din arbejdsmarkedspension 3 Valgfrie ydelser 4 Ydelser ved alderspensionering 5 Ydelser ved dødsfald 7 Ydelser ved tab af arbejdsevnen

Læs mere

Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen.

Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen. Udkast til 5. juli 2005 J.nr. 05-870-7 Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen. I medfør af 7, stk. 3 6 i lov nr. 539 af 24. juni 2005 om visse proceduremæssige

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Weekendpension for dig der vil spare mere op Fugt kanten og fold kortet Aftale om Weekendpension Navn CPR-nr. Adresse Postnr. og by E-mail

Læs mere

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din ægtefælle (herunder pension til registreret partner) 4 Udbetaling af pension 4 Separation og skilsmisse 5 Deling

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 24. september 2001. 00-155.134. Der forelå løfter om pension, der skulle afdækkes forsikringsmæssigt. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 1, stk. 1. (Ellen Andersen, Holger Dock, Lise Høgh

Læs mere

Ny LærerPension til din nye kollega. Få indflydelse stil op til vores medlemsfora nu

Ny LærerPension til din nye kollega. Få indflydelse stil op til vores medlemsfora nu Information til alle tillidsrepræsentanter Ny LærerPension til din nye kollega» En ny LærerPension til overenskomstansatte så dagens lys den 1. januar i år. Vi har arbejdet med at sammensætte den nye pensionsordning

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere