ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til"

Transkript

1 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den SEK(2011) 1218 endelig ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om insiderhandel og kursmanipulation (markedsmisbrug) og forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om strafferetlige sanktioner for insiderhandel og kursmanipulation {KOM(2011) 651 endelig} {SEK(2011) 1217 endelig}

2 1. IDENTIFIKATION AF PROBLEMET Direktivet om markedsmisbrug har til formål at øge investorernes tillid og markedsintegriteten ved at nedlægge forbud for personer, som besidder intern viden, mod at handle med relaterede finansielle instrumenter ("insiderhandel") samt ved at forbyde manipulation af markeder gennem f.eks. spredning af urigtige oplysninger eller rygter og foretage handler med faste kurser på et unormalt niveau ("kursmanipulation"). Direktivet om markedsmisbrug indeholder nogle værktøjer, der kan forebygge og afsløre markedsmisbrug, herunder lister over insidere, anmeldelse af mistænkelige transaktioner og ledende medarbejderes aktietransaktioner. Den forpligter også udstedere af finansielle instrumenter, som handles på et reguleret marked, til så snart som muligt at offentliggøre den interne viden, de ligger inde med, med begrænsede muligheder for at udskyde dette. For at fremme håndhævelsen giver direktivet de nationale kompetente myndigheder beføjelse til at efterforske, træffe administrative foranstaltninger og pålægge "effektive sanktioner, som står i et rimeligt forhold til overtrædelsens grovhed og har en afskrækkende virkning". Direktivet om markedsmisbrug har udstukket en ramme for harmonisering af de centrale begreber og regler for markedsmisbrug og styrkelse af samarbejdet mellem tilsynsmyndighederne. Kommissionens tjenestegrene har imidlertid identificeret en række problemer, som undersøges nærmere i det følgende Huller i reguleringen af nye markeder, platforme og OTC-instrumenter Hvis et finansielt instrument er optaget til handel på et reguleret marked, er al handel med det instrument dækket af direktivet om markedsmisbrug, uanset om handlen med det pågældende instrument finder sted i en multilateral handelsfacilitet (MHF), mæglers elektroniske system ("crossing network") eller uden for børsen (OTC). Endvidere gælder det for insiderhandel (men ikke for kursmanipulation), at forbuddet også omfatter finansielle instrumenter, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, men hvis værdi afhænger af et sådant finansielt instrument. Dette fokus på instrumenter, der handles på regulerede markeder, er imidlertid blevet overhalet af udviklingen på markedet. Øget konkurrence og brugen af teknologi har ført til større anvendelse af MHF og andre organiserede handelsfaciliteter (såsom "crossing networks") til handel med instrumenter. Der er også sket en stigning i antallet af OTC-markeder. Hvis et instrument ikke er optaget til handel på et reguleret marked, men kun handles på en MHF, en anden type facilitet eller OTC, er det ikke omfattet af direktivet om markedsmisbrug. Der er også udtrykt bekymring for, om en øget fragmentering af handelen over forskellige markeder kan forhindre effektiv håndhævelse, og at forskellige tilsynsstandarder i forhold til sted kan skabe ulige vilkår Endelig har den stigende tendens med automatiseret handel og højfrekvenshandel rejst nogle spørgsmål med hensyn til, hvordan tilsynsmyndighederne overvåger sådan handel, og hvorvidt DA 2 DA

3 direktivet om markedsmisbrug i tilstrækkelig grad dækker specifikke strategier, som kan udgøre misbrug Huller i reguleringen af råvare- og råvarederivatmarkederne Markedsmisbrug kan finde sted på tværs af markeder og grænser, og dette skaber særlig bekymring på råvaremarkedet og de relaterede derivatmarkeder, hvor reglerne om markedsintegritet og gennemsigtighed finder anvendelse på derivatmarkederne, men ikke på de underliggende markeder. Direktivet om markedsmisbrug pålægger i dag ikke de finansielle tilsynsmyndigheder nogen forpligtelser til at tage hensyn til udviklingen på de fysiske råvaremarkeder, når de overvåger markedsmisbrug på de finansielle markeder, eller til at samarbejde og udveksle oplysninger med tilsynsmyndigheder for fysiske markeder i EU eller tredjelande. Dette manglende samarbejde mellem tilsynsmyndighederne for de fysiske og finansielle markeder kunne underminere både de fysiske og de finansielle markeders integritet. Råvaremarkederne er ikke underlagt samme regler om markedsintegritet og gennemsigtighed for handelsaktiviteterne som de finansielle markeder. Derivathandel, som forvrider kursen på finansielle instrumenter, er forbudt. Derivathandel, som forvrider kurserne på underliggende fysiske markeder, og handel på fysiske markeder, som forvrider kurserne på finansielle instrumenter, er ikke omfattet af den aktuelle definition på kursmanipulation. Tilsynsmyndighederne har udtrykt bekymring over anvendelsen af derivatmarkederne til at manipulere de underliggende råvaremarkeder. Desuden findes der ingen nærmere generelle regler for, hvilke oplysninger der skal videregives på råvaremarkeder, og der hersker bekymring over den manglende gennemsigtighed i forhold til grundlæggende oplysninger om råvaremarkederne. Dette er et problem for investorerne på råvarederivatmarkederne, da værdien af et derivat i høj grad afhænger af det underliggende instrument eller den underliggende råvare. Det er også et problem for tilsynsmyndighederne, som ikke kan overvåge transaktioner for at afdække eventuelt misbrug på disse markeder Tilsynsmyndighederne kan ikke håndhæve effektivt For det første mangler tilsynsmyndighederne de nødvendige beføjelser til at afdække markedsmisbrug, f.eks. kan de ikke modtage anmeldelser af mistænkelige transaktioner med OTC-derivater, selv om disse kan bruges til markedsmisbrug. Tilsynsmyndighederne i nogle medlemsstater kan ikke få adgang til de oplysninger om foreliggende telefonsamtaler fra telekommunikationsselskaberne, der er nødvendige for at skaffe bevis til efterforskningen af og sanktioner mod markedsmisbrug, især med hensyn til insiderhandel. Derfor er der sandsynlighed for, at specifik markedsmisbrug, som er underlagt administrative sanktioner, ikke bliver opdaget eller straffet. Adgang til data opfattes som et vigtigt værktøj til at udføre de finansielle tilsynsmyndighedernes efterforsknings- og håndhævelsesopgaver. Nogle tilsynsmyndigheder har ikke beføjelse til at skaffe sig adgang til privat ejendom for at beslaglægge dokumenter. Endvidere er det ikke sikkert, at tilsynsmyndighederne har adgang til vigtige primære oplysninger om mistænkelige transaktioner fra informanter ("whistle-blowers"), da disse kilder til oplysninger mangler incitament DA 3 DA

4 og muligvis ikke nyder tilstrækkelig beskyttelse. Desuden har tilsynsmyndighederne ikke værktøjerne til at håndtere "forsøg på kursmanipulation", hvor en person uden held forsøger at manipulere kursen. For det andet er det ikke alle kompetente myndigheder, der har alle sanktionsbeføjelser til deres rådighed, som kan sikre, at de kan pålægge relevante sanktioner mod alle former for misbrug. I otte medlemsstater har de kompetente myndigheder f.eks. ikke mulighed for at inddrage tilladelser i tilfælde af overtrædelser. Desuden kan størrelsen på de administrative bøder i nogle medlemsstater anses for at være lille og ikke afskrækkende nok. Hvis gevinsterne ved markedsmisbrug er større end de forventede sanktioner, undermineres sanktionernes afskrækkende virkning. Endvidere er det ikke alle kompetente myndigheder, der sikrer, at de pålagte sanktioner offentliggøres, hvilket er en vigtig betingelse for effektiv håndhævelse. Endelig findes der i nogle medlemsstater ikke strafferetlige sanktioner, som har en væsentlig afskrækkende virkning mod visse former for insiderhandel og kursmanipulation. Disse uoverensstemmelser underminerer det indre marked, giver mulighed for regelarbitrage og komplicerer de retshåndhævende myndigheders grænseoverskridende samarbejde Manglende klarhed og retssikkerhed Direktivet om markedsmisbrug indeholder visse valgmuligheder og skønsbeføjelser samt bestemmelser, der giver mulighed for fortolkning i den praktiske anvendelse. Disse forskelle og tvetydigheder har betydet, at reglerne i medlemsstaterne er forskellige. I De Larosière-rapporten identificeres valgmuligheder og skønsbeføjelser som en af årsagerne til konkurrenceforvridninger og regelarbitrage og dermed som hindring for et velfungerende indre marked. Dette drejer sig især om spørgsmålet om accepteret markedspraksis, udstederes videregivelse af intern viden og forpligtelsen for udstedernes ledende medarbejdere til at anmelde deres handel med finansielle instrumenter Uforholdsmæssige administrative byrder for udstedere, navnlig SMV'er Der er udtrykt bekymringer over, at kun få SMV'er forsøger at skaffe kapital på værdipapirmarkederne, hvilket til dels skyldes, at de indledende og løbende udgifter til notering overstiger fordelene, og at EU's lovgivning skaber en hindring for adgangen til de finansielle markeder, som er for stor for SMV'er. Hvis direktivet om markedsmisbrug blev udvidet til at omfatte MHF uden yderligere tilpasning, vil SMV'er, som er noteret på sådanne markeder, få større udgifter, idet SMVmarkederne i flere medlemsstater har en særlig ordning for SMV'er med det formål at holde udgifterne nede. Som noget særligt problematisk i denne forbindelse har aktørerne identificeret forpligtelserne til at anmelde kursfølsomme oplysninger, udarbejde lister over insidere og anmelde ledende medarbejderes transaktioner. Disse opfattes som forpligtelser, der skaber store omkostninger og administrative byrder for mindre børsnoterede virksomheder. 2. GRUNDLINJESCENARIET OG NÆRHEDSPRINCIPPET Hvis der ikke sker en indsats på fællesskabsplan, vil de ovenfor beskrevne problemer sandsynligvis fortsætte uden en koordineret reaktion, og de vil forekomme igen i fremtiden. Resultatet vil være, at visse markeder og transaktioner ikke vil være DA 4 DA

5 underlagt regler om markedsmisbrug, visse former for misbrug vil ikke blive straffet eller ikke blive straffet nok, og de administrative byrder som følge af forskelle i den nationale lovgivning vil bestå. Selv om alle de problemer, der er skitseret ovenfor, har væsentlige konsekvenser for hver enkelt medlemsstat, kan deres samlede virkning kun forstås fuldt ud i en grænseoverskridende sammenhæng. Det skyldes, at markedsmisbrug kan udføres, hvor som helst instrumentet er noteret, eller unoteret, hvorfor der er en reel risiko for, at de nationale indgreb over for markedsmisbrug bliver omgået eller er virkningsløse, hvor der ikke handles på EU-plan. Desuden er en konsekvent tilgang afgørende for at undgå regelarbitrage. På denne baggrund forekommer handling på fællesskabsplan at være relevant med hensyn til nærhedsprincippet. Proportionalitetsprincippet kræver, at ethvert indgreb er målrettet og ikke går ud over, hvad der er nødvendigt for at nå målene. Dette princip har været rettesnor for processen med identifikation af alternative løsningsmodeller samt gennem hele analysen og sammenligningen af løsningsmodeller. 3. FORMÅL I lyset af ovenstående analyse af problemet er de generelle formål med revisionen af direktivet om markedsmisbrug at øge markedsintegriteten og investorbeskyttelsen, samtidig med at der skabes et fælles regelsæt og lige vilkår, og værdipapirmarkederne gøres mere attraktive som steder for tilvejebringelse af kapital for SMV'er. For at nå disse generelle mål er det nødvendigt at gennemføre følgende, mere specifikke politiske mål: 1) At sikre, at reguleringen holder trit med markedsudviklingen 2) At sikre effektiv håndhævelse af reglerne om markedsmisbrug 3) At styrke virkningen af reglerne om markedsmisbrug ved at sikre større klarhed og retssikkerhed 4) At reducere de administrative byrder, hvor det er muligt, navnlig for SMV'er. 4. POLITISKE LØSNINGSMODELLER De politiske løsningsmodeller er grupperet efter de operationelle mål, der følger af ovennævnte specifikke mål At forhindre markedsmisbrug på organiserede markeder, platforme og OTCtransaktioner 2) Løsningsmodel 2 Udvidelse af reglerne om markedsmisbrug til at omfatte credit default swaps (CDS) 3) Løsningsmodel 3 Udvidelse af reglerne om kursmanipulation til at omfatte OTC-instrumenter DA 5 DA

6 4) Løsningsmodel 4 Udvidelse af reglerne om markedsmisbrug til at omfatte instrumenter, der kun er optaget til handel på MHF 5) Løsningsmodel 5 Udvidelse af reglerne om markedsmisbrug til at omfatte instrumenter, der kun er optaget til handel på andre handelsfaciliteter (andre end MHF) 6) Løsningsmodel 6 Udvidelse af reglerne om at markedsmisbrug til at omfatte OTC-instrumenter (bilateralt) 7) Løsningsmodel 7 Styrkelse af tilsynet med højfrekvenshandel 8) Løsningsmodel 8 Styrkelse af tilsynet med investeringsselskaber, der driver handelsfaciliteter som f.eks. MHF 4.2. At forhindre markedsmisbrug på råvaremarkeder og relaterede derivatmarkeder 2) Løsningsmodel 2 Udvidelse af definitionerne på intern viden og kursmanipulation til at omfatte råvarespotaftaler 3) Løsningsmodel 3 Definition af intern viden for råvarederivater 4) Løsningsmodel 4 Indførelse af en forpligtelse for handlende på spotmarkedet til at svare på anmodninger om oplysninger fra kompetente myndigheder 5) Løsningsmodel 5 Fremme af det internationale samarbejde mellem tilsynsmyndighederne på de finansielle og fysiske markeder 6) Løsningsmodel 6 Indførelse af en forpligtelse for udstedere af råvarederivater til at offentliggøre kursfølsomme oplysninger 7) Løsningsmodel 7 Identifikation af kursmanipulation for råvarederivater 4.3. At sikre, at tilsynsmyndighederne har de nødvendige oplysninger og beføjelser til at kunne håndhæve effektivt 2) Løsningsmodel 2 Indførelse af indberetning af mistænkelige ordrer og OTCtransaktioner 3) Løsningsmodel 3 Forbud mod forsøg på kursmanipulation 4) Løsningsmodel 4 Sikring af adgang til telekommunikationsselskabernes dataog telefonoplysninger for at efterforske og straffe markedssvindel på grundlag af en retskendelse 5) Løsningsmodel 5 Sikring af adgang til privat ejendom for at beslaglægge dokumenter for at efterforske og straffe markedssvindel på grundlag af en retskendelse DA 6 DA

7 6) Løsningsmodel 6 Ydelse af beskyttelse og incitamenter til anmeldere 4.4. At indføre sammenhængende, effektive og afskrækkende sanktioner 2) Løsningsmodel 2 Fælles minimumsregler for administrative foranstaltninger og sanktioner 3) Løsningsmodel 3 Ensartede administrative foranstaltninger og sanktioner 4) Løsningsmodel 4 Krav om strafferetlige sanktioner 5) Løsningsmodel 5 Fælles minimumsregler for strafferetlige sanktioner 6) Løsningsmodel 6 Bedre håndhævelse af sanktioner 4.5. At reducere eller fjerne valgmuligheder og skønsbeføjelser 2) Løsningsmodel 2 Harmonisering af accepteret markedspraksis 3) Løsningsmodel 3 Afskaffelse af accepteret markedspraksis og udfasning af eksisterende praksis 4.6. At præcisere visse nøglebegreber 2) Løsningsmodel 2 Præcisering af betingelserne for udsat offentliggørelse af intern viden 3) Løsningsmodel 3 Oplysning om udsat offentliggørelse af intern viden 4) Løsningsmodel 4 Fastlæggelse af betingelser for udsat offentliggørelse i tilfælde af systemisk betydning 5) Løsningsmodel 5 Præcisering af anmeldelse af ledende medarbejderes transaktioner 4.7. At reducere administrative byrder, navnlig for SMV'er 2) Løsningsmodel 2 SMV-ordning for offentliggørelse af intern viden 3) Løsningsmodel 3 SMV'ers fritagelse for offentliggørelse af intern viden 4) Løsningsmodel 4 Harmonisering af lister over insidere 5) Løsningsmodel 5 SMV'ers fritagelse for lister over insidere DA 7 DA

8 6) Løsningsmodel 6 Afskaffelse af anmeldelse af ledende medarbejderes transaktioner 7) Løsningsmodel 7 Harmonisering af krav om anmeldelse af ledende medarbejderes transaktioner med en højere tærskel for alle udstedere, herunder SMV'er 8) Løsningsmodel 8 SMV-ordning for anmeldelse af ledende medarbejderes transaktioner. 5. VURDERING AF VIRKNINGERNE AF DE FORSKELLIGE LØSNINGSMODELLER De forskellige løsningsmodeller blev undersøgt ud fra et kriterium om deres virkning og effektivitet med hensyn til opfyldelse af de relaterede mål. Sammenligningen af politiske løsningsmodeller førte til følgende konklusioner: Organiserede markeder, platforme og OTC-transaktioner: Den foretrukne model er en kombination af model 2, 3, 4, 5, 7 og 8. En kombination af model 4, 5 og 8 vil sikre lige vilkår og en høj grad af investorbeskyttelse og markedsintegritet for finansielle instrumenter, uanset hvor de optages til handel. En kombination af model 2 og 3 vil sikre, at der også vil blive nedlagt et klart forbud mod kursmanipulation på underliggende instrumenter gennem OTC-derivater som CDS. Løsningsmodel 7 vil gøre det nemmere for tilsynsmyndighederne at opdage og straffe manipulation gennem højfrekvenshandel. Råvarederivater: Den foretrukne model er en kombination af model 3, 4, 5 og 7. En kombination af disse modeller vil præcisere de eksisterende definitioner og forbud og sikre, at alle manipulationsstrategier på tværs af instrumenter er dækket fuldt ud, samt skabe lige vilkår for investorerne. Med hensyn til omkostninger kan kurssikring blive dyrere for producenter, og tilsynsmyndighederne skal investere i nye databehandlings- og overvågningsværktøjer. Med hensyn til fordele vil det være klart for investorerne, hvilke oplysninger de kan forvente at få, og hvordan de skal forholde sig på derivatmarkederne. Tilsynsmyndighedernes beføjelser: Den foretrukne model er en kombination af model 2, 3, 4, 5 og 6. En kombination af disse modeller vil sikre, at tilsynsmyndighederne får de rette beføjelser til at opdage markedsmisbrug, især ved at gøre det lettere at opdage mistænkelige OTC-transaktioner og ordrer og straffe forsøg på kursmanipulation. Pakken vil sikre, at de kompetente myndigheder, når der er begrundet mistanke om markedsmisbrug, har beføjelse til at få adgang til telefonoplysninger fra telekommunikationsselskaberne og til privat ejendom med forbehold af nogle beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med e-data-direktivet og chartret om grundlæggende rettigheder. Endelig vil pakken gøre det nemmere at opdage misbrug ved at indføre beskyttelse mod gengældelse og incitamenter for anmeldere. Sanktioner: Den foretrukne model er en kombination af model 2, 4 og 6. Disse løsningsmodeller, som gensidigt styrker hinanden, vil sikre effektive sanktioner, som står i et rimeligt forhold til overtrædelsens grovhed og har en afskrækkende virkning, med hensyn til markedsmisbrug. I henhold til EUF-traktatens artikel 83, stk. 2, betragtes indførelse af et krav om strafferetlige sanktioner for insiderhandel DA 8 DA

9 og kursmanipulation, som defineret på EU-plan, som absolut nødvendigt og rimeligt i forhold til det indre markeds funktion. Valgmuligheder og skønsbeføjelser: Løsningsmodel 3 bør foretrækkes. Gennemførelse af denne løsningsmodel vil reducere en kilde til retsusikkerhed, præcisere den gældende retlige ramme og være et skridt i retning af skabelsen af et fælles regelsæt i EU. Nøglebegreber: Den foretrukne model er en kombination af model 3, 4 og 5. En kombination af disse løsningsmodeller vil sikre større retssikkerhed med hensyn til udsat offentliggørelse og ledende medarbejderes transaktioner, samtidig med at en valgmulighed i direktivet fjernes. SMV'er/administrativ byrde: Den foretrukne model er en kombination af model 2, 4, 5 og 7. Disse fire løsningsmodeller vil sammen reducere de administrative byrder vedrørende de udstederrelaterede krav med hensyn til markedsmisbrug og ville fastlægge specifikke regler for markedsmisbrug for SMV'er med en reduceret administrativ byrde. 6. OVERVÅGNING OG EVALUERING Kommissionen vil overvåge, hvordan medlemsstaterne anvender de ændringer, der foreslås i lovgivningsinitiativet vedrørende markedsmisbrug. Der kan eventuelt tre år efter retsaktens ikrafttrædelse foretages en evaluering af virkningerne af dens anvendelse i form af en rapport til Rådet og Europa-Parlamentet. Denne kunne tage udgangspunkt i data fra nationale kompetente myndigheder om sanktioner for markedsmisbrug og en rapport fra ESMA om lovgivernes erfaringer. DA 9 DA

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om insiderhandel og kursmanipulation (markedsmisbrug) (EØS-relevant tekst)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om insiderhandel og kursmanipulation (markedsmisbrug) (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2011 KOM(2011) 651 endelig 2011/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om insiderhandel og kursmanipulation (markedsmisbrug) (EØS-relevant

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Markedsmisbrugsforordningen. EU Forum 25. marts 2015

Markedsmisbrugsforordningen. EU Forum 25. marts 2015 Markedsmisbrugsforordningen EU Forum 25. marts 2015 Baggrund/Formål Revision af markedsmisbrugsdirektivet fra 2003 Forbud mod insiderhandel Forbud mod kursmanipulation Formål er at øge investorbeskyttelsen

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 12.6.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 173/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen

Læs mere

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr.../... om short selling og visse aspekter af credit default swaps

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr.../... om short selling og visse aspekter af credit default swaps DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, KOM(2010) 482 2010/xxxx (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr..../... om short selling og visse aspekter af credit default swaps {SEK(2010)

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 19.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 175/11 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 25. april 2012 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.9.2010 SEK(2010) 1059 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 30.6.2016 L 175/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/1033 af 23. juni 2016 om ændring af forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle

Læs mere

DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF

DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det

Læs mere

Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet

Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet Dagens program 1. Hvad er Finanstilsynets rolle på kapitalmarkederne? 2. dan arbejder Finanstilsynet i praksis med en 27-sag?

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV OM INSIDERHANDEL OG KURSMANIPULATION (MARKEDSMISBRUG)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV OM INSIDERHANDEL OG KURSMANIPULATION (MARKEDSMISBRUG) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.5.2001 KOM(2001) 281 endelig 2001/0118 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV OM INSIDERHANDEL OG KURSMANIPULATION (MARKEDSMISBRUG)

Læs mere

Kapitel 1 Fælles bestemmelser. Definitioner. Kapitel 2 Meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner

Kapitel 1 Fælles bestemmelser. Definitioner. Kapitel 2 Meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner Bekendtgørelse om meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner, insiderlister, underretning om mistænkelige transaktioner, indikationer på kursmanipulation og accepteret

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2015-16. Fremsat den 30. marts 2016 af Troels Lund Poulsen. til

Forslag. Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2015-16. Fremsat den 30. marts 2016 af Troels Lund Poulsen. til Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2015-16 Fremsat den 30. marts 2016 af Troels Lund Poulsen Forslag til Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

L 175 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 59. årgang. 30. juni Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER

L 175 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 59. årgang. 30. juni Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER Den Europæiske Unions L 175 Tidende Dansk udgave Retsforskrifter 59. årgang 30. juni 2016 Indhold I Lovgivningsmæssige retsakter FORORDNINGER Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1033 af

Læs mere

BEK nr 386 af 18/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017

BEK nr 386 af 18/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 BEK nr 386 af 18/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0017 Senere ændringer til

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0148 (COD) 9565/16 ADD 3 FORSLAG fra: modtaget: 26. maj 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: CONSOM 126 MI 393

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /..

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.4.2010 SEK(2010) 414 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /..

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

18. december 2015 Finanstilsynet ministerbetjening@ftnet.dk (kopi til bch@ftnet.dk og cht@ftnet.dk)

18. december 2015 Finanstilsynet ministerbetjening@ftnet.dk (kopi til bch@ftnet.dk og cht@ftnet.dk) 18. december 2015 Finanstilsynet ministerbetjening@ftnet.dk (kopi til bch@ftnet.dk og cht@ftnet.dk) Høring vedr. forslag til ændring af lov om værdipapirhandel m.v., forslag til lov om kapitalmarkeder

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0885 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0885 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0885 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.12.2013 COM(2013) 885 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om evaluering af forordning (EU)

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Resumé af konsekvensanalysen. Ledsagedokument til FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Resumé af konsekvensanalysen. Ledsagedokument til FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.2.2013 SWD(2013) 20 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Resumé af konsekvensanalysen Ledsagedokument til FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

MAR indfører endvidere et nyt regime for markedssondering som en regulering af videregivelse af intern

MAR indfører endvidere et nyt regime for markedssondering som en regulering af videregivelse af intern 8. juni 2016 N Y E R E G L E R O M O F F E N T L I G G Ø R E L S E A F I N T E R N V I D E N, M A R K E D S S O N - D E R I N G O G L E D E N D E M E D A R B E J D E R E S T R A N S A K T I O N E R Den

Læs mere

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2010/0251(COD) 27.1.2011. fra Retsudvalget. til Økonomi- og Valutaudvalget

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2010/0251(COD) 27.1.2011. fra Retsudvalget. til Økonomi- og Valutaudvalget EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 27.1.2011 2010/0251(COD) UDTALELSE fra Retsudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om short selling og

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2011 KOM(2011) 746 endelig 2011/0360 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 SWD(2013) 223 final C7-0208/13 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

MAR-retningslinjer Personer, der modtager markedssonderinger

MAR-retningslinjer Personer, der modtager markedssonderinger MAR-retningslinjer Personer, der modtager markedssonderinger 10/11/2016 ESMA/2016/1477 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Henvisninger, forkortelser og definitioner... 3 3 Formål... 4 4 Overholdelses-

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 17.3.2016 L 72/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/378 af 11. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2011 KOM(2011) 652 endelig 2011/0296 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0293 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0293 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0293 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.5.2014 COM(2014) 293 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "EUROPÆISK BANKTILSYN TAGER

Læs mere

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0148 (COD) 6187/17 CONSOM 40 MI 119 COMPET 89 TELECOM 35 JUSTCIV 24 DIGIT 19 IND 34 CODEC 197 NOTE fra:

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 173/34 30.6.2016 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. april 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. april 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. april 2016 (OR. en) 7949/16 ADD 2 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 12. april 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DRS 6 COMPET 156 ECOFIN 289 FISC 53 CODEC 461

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0337 (CNS) 13730/16 ADD 3 FISC 170 IA 99 FORSLAG fra: modtaget: 26. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

5932/2/15 REV 2 ADD 1 lv/lv/hm 1 DPG

5932/2/15 REV 2 ADD 1 lv/lv/hm 1 DPG Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. april 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0024 (COD) 5932/2/15 REV 2 ADD 1 RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: EF 25 ECOFIN 69 DROIPEN 13 CRIMORG 15 CODEC

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 783 final 2017/0349 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 8.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 326/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1227/2011 af 25. oktober 2011 om integritet og gennemsigtighed

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.6.2011 SEK(2011) 763 endelig ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø Finanstilsynet Att.: Carsten Stege Rasmussen Århusgade 110 2100 København Ø Investorbeskyttelse Resumé B Ø R S M Æ G L E R - F O R E N I N G E N Direktivnær implementering og proportionalitet Finanstilsynet

Læs mere

MAR-retningslinjer 17/01/2017 ESMA/2016/1480 DA

MAR-retningslinjer 17/01/2017 ESMA/2016/1480 DA MAR-retningslinjer Oplysninger om markedet for råvarederivater eller tilknyttede spotmarkeder med henblik på at definere intern viden om råvarederivater 17/01/2017 ESMA/2016/1480 DA Indhold 1 Anvendelsesområde...

Læs mere

Insiderlovgivning i praksis. Computershare. Hanne Råe Larsen 23. november 2010

Insiderlovgivning i praksis. Computershare. Hanne Råe Larsen 23. november 2010 Insiderlovgivning i praksis Computershare Hanne Råe Larsen 23. november 2010 Dagens tema 1. Finanstilsynets rolle på markedsområdet 2. Insiderregler 3. Reglerne om ledende medarbejderes transaktioner 4.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. (Ændringer som følge af forordningen om markedsmisbrug)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. (Ændringer som følge af forordningen om markedsmisbrug) Fremsat den {FREMSAT} af {Erhvervs- og Vækstministeren} Forslag til Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. (Ændringer som følge af forordningen om markedsmisbrug) 1 I lov om værdipapirhandel m.v.,

Læs mere

Fokus - Markedsmisbrug på energimarkederne

Fokus - Markedsmisbrug på energimarkederne Kapitalmarked og finansielle virksomheder 4. juni 2013 Fokus - Markedsmisbrug på energimarkederne Folketinget har i dag vedtaget en ny lov, der ændrer el- og naturgasforsyningslovene og fastsætter strafferammer

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 5.9.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra det maltesiske Repræsentanternes Hus om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 127 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 127 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 127 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om EU-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kontrol med likvide midler, der føres ind

Læs mere

Fokus Ændringer til transparensdirektivet vedtaget

Fokus Ændringer til transparensdirektivet vedtaget Kapitalmarked og finansielle virksomheder 7. november 2013 Fokus Ændringer til transparensdirektivet vedtaget I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på det netop vedtagne ændringsdirektiv (klik på link) til

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0372 (NLE) 14821/16 FISC 208 ECOFIN 1112 IA 127 FORSLAG fra: modtaget: 1. december 2016 til: Komm. dok.

Læs mere

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0014 (COD) 9271/17 ENT 128 MI 425 CODEC 830 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 8646/17 ENT

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - SEK(2009) 972 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - SEK(2009) 972 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 20. juli 2009 (22.07) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2009/0106 (CNS) 12235/09 ADD 2 ENER 257 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

Formandskabsforum 1. november Finanstilsynet

Formandskabsforum 1. november Finanstilsynet Formandskabsforum 1. november 2011 Finanstilsynet Dagsorden Velkommen og siden sidst v./julie Galbo Regulering af ratingbureauer v./per Lamberth Market Abuse Regulation (MAR) v./anne Bruun Transparensdirektivet

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Bind 2 Indholdsfortegnelse

Bind 2 Indholdsfortegnelse Bind 2 Indholdsfortegnelse Forord 11 Indledning 15 Bekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014 af lov om værdipapirhandel m.v. 27 afsnit i Indledende bestemmelser kapitel 1 Værdipapirhandel 27 kapitel 1A Kommunikation

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Krise, regulering og tilsyn

Krise, regulering og tilsyn Krise, regulering og tilsyn Ulrik Nødgaard Finanstilsynet Fokusområder i kølvandet på krisen 1. Mere og bedre kapital 2. Bedre likviditetsstyring 3. Større stødpuder i solvensen og mindre procyclikalitet

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.01.2008 SEK(2008) 24 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til Rapport om konsekvensanalysen af forslag, der tager

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 91/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 3. marts 2011

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

De nye EU-regler for børsnoterede virksomheder

De nye EU-regler for børsnoterede virksomheder De nye EU-regler for børsnoterede virksomheder DIRF 14. april 2016 Henrik Kurtmann & Tina Gade Gregersen Finanstilsynet Dagens emner 1. Baggrunden for nye regler på området 2. Tekniske standarder mv. 3.

Læs mere

Fokus Forslag til forordning om benchmarks

Fokus Forslag til forordning om benchmarks Kapitalmarked og finansielle virksomheder 31. oktober 2013 Fokus Forslag til forordning om benchmarks I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på Kommissionens forslag (klik på link) til forordning vedrørende

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.6.2005 KOM(2005) 253 endelig 2005/0111 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV Af om ændring af direktiv 2004/39/EF om markeder

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. februar 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. februar 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. februar 2016 (OR. en) 5782/16 ADD 1 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 3. februar 2016 til: EF 18 ECOFIN 68 JAI 73 COSI 13 COTER 11 RELEX 74 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Praktisk Børsret Markedsmisbrugsforordningen. 1. Overordnet overblik over Markedsmisbrugsforordningen Anvendelsesområdet...

Praktisk Børsret Markedsmisbrugsforordningen. 1. Overordnet overblik over Markedsmisbrugsforordningen Anvendelsesområdet... Praktisk Børsret Markedsmisbrugsforordningen - Overblik over hvad der er nyt Den 5. december 2012 København, den 26. maj 2016 David Moalem, advokat, Ph.D. 2 Indhold 1. Overordnet overblik over Markedsmisbrugsforordningen...3

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 8.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 213/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 759/2013 af 30. april 2013 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

14257/16 nd/nd/sl 1 DG G 2B

14257/16 nd/nd/sl 1 DG G 2B for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. november 2016 (OR. en) 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for dato: 9. november 2016 til: delegationerne Tidl. dok.

Læs mere

Forslag til Kommissionens forordning til gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF vedrørende registreringskrav

Forslag til Kommissionens forordning til gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF vedrørende registreringskrav Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 314 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 27. marts 2006 Forslag til Kommissionens forordning til gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 20. december 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 11.3.2016 DA L 65/49 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/347 af 10. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår det præcise format for insiderlister og for ajourføring

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse ÅRSBERETNING FOR 2004 Resumé Årsberetningen for 2004 dækker den første periode med Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) som en ny uafhængig

Læs mere

Insiderlister og de typiske fejl

Insiderlister og de typiske fejl Finanstilsynet KARE Insiderlister og de typiske fejl I sommeren 2016 kom der nye krav til, hvordan udstedere skal udforme insiderlister. Finanstilsynet har gennemgået et udvalg af de lister, som er indhentet

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. december 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. december 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. december 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0284 (COD) 15302/15 ADD 2 FORSLAG fra: modtaget: 10. december 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: PI 103

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/50/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/50/EU 6.11.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 294/13 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/50/EU af 22. oktober 2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF om harmonisering

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 27. februar 2006 /DAL Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rederes erstatningsansvar

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 97 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 97 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 97 Offentligt Notat 1. februar 2016 J.nr. 16-0025905 Grund- og nærhedsnotat om rapport fra Kommissionen til Rådet om Refit-evaluering af direktiv 2011/64/EU og

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2011 KOM(2011) 443 endelig 2011/0192 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde

Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde EBA/GL/2015/21 19.05.2016 Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde 1 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for disse retningslinjer 1. Dette

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 17.9.2008 ARBEJDSDOKUMENT om omsætning, gennemførelse og håndhævelse af direktivet om vildledende og sammenlignende reklame

Læs mere