Skolens SFO nu og i fremtiden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolens SFO nu og i fremtiden"

Transkript

1 Skolens SFO nu og i fremtiden 1) Fakta om folkeskolereformen 2) SFOens udfordringer lovgivning og økonomi 3) Fra SFO til pædagoger i skolen

2 Proces om Skolens overvejelse i forbindelse med inkorporering af folkeskolereform set i relation til den længere skoledag, understøttende undervisning, øvrige aktiviteter og samarbejde med øvrige faggrupper. Hvilken rolle skal skolens pædagogiske personale have fremadrettet? Hvad er skolens fritidsordning i fremtiden, og hvilke muligheder og begrænsninger giver lovgivningen omkring de frie skoler?

3 1) Fakta om folkeskolereformen Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen. 7. juni 2013

4 Målene Forligspartierne ønsker, at folkeskolens faglige niveau skal forbedres og har disse tre overordnede mål for folkeskolen: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Konkret nævnes, at: Eleverne via mere og bedre undervisning skal kunne det samme i 8. klasse, som de i dag kan i 9. klasse. Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år. Elevernes trivsel skal øges. Disse mål nås ifølge forligspartierne ved: En længere og varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring. Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og ledere. Få klare mål og regelforenkling.

5 Alt hvad man gør skal have værdi i forhold til: Elevernes faglige færdigheder Elevernes kompetencer /skills Elevernes motivation Elevernes trivsel

6 Folkeskolereformen har kun indirekte betydning for frie grundskoler. Det betyder, at en fri grundskole ikke er forpligtet til at indføre reformens elementer. En fri grundskole skal dog levere en undervisning, der står mål med den, der gives i folkeskolen.

7 Hvad er udfordringerne blandt andet? Forskel på piger og drenge 95% målsætningen

8 Flere fagopdelte lektioner Klasse Før Efter

9 60 procent af den tid, som undervisningstimerne skal udvides med i reformen, anvendes til de to grundlæggende fag.

10 Der satses primært på mellemtrin og udskoling Den danske folkeskoles indskoling og mellemste klasser ser ud til at klare sig bedre end før. Der er sket fremskridt. Der er dog stadigt for mange elever, som forlader folkeskolen efter 9. klasse uden tilstrækkelige faglige kompetencer.

11 Der fastlægges et minimumstimetal for skoleugens længde. Her er tale om klokketimer af 60 min. Det er inklusiv pauser. Klassetrin I 2014 Efter et folketingsvalg 0 3. klasse klasse klasse 33 35

12 Differencen mellem de fagopdelte lektioner og minimumstallet for skoleugens længde bruges til den såkaldte understøttende undervisning. Desuden til pauser, spisning m.v. Den understøttende undervisning består af: Idræt, motion og bevægelse i gennemsnit mindst 45 minutter om dagen (= 5 lektioner om ugen = 3,75 klokketimer om ugen). Udvikling af elevernes undervisningsparathed ved at arbejde med deres sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel fx de ting, der tidligere foregik i klassens tid. Lektiehjælp eller faglig fordybelse. Folkeskolerne kan desuden vælge at omlægge de understøttende timer til undervisningslektioner. Tiden til understøttende undervisning er ikke omfattet af holddannelsesregler.

13 Tid til understøttende undervisning, pauser m.v. (i klokketimer) Klassetrin: ,25 9,25 8,5 7,5 6,75 6, ,75 Efter et valg 11,25 11,25 10,5 10,5 9,75 9, ,75

14 Understøttende undervisning: Fagligfordybelse og lektiehjælp Fra august 2014 Tid til faglig fordybelse og lektiehjælp bliver frem til næste folketingsvalg obligatorisk for skolerne at tilbyde, men et frivilligt tilbud for eleverne. Tiden til faglig fordybelse og lektiehjælp placeres om eftermiddagen i ydertimerne. Tilbuddet om lektiehjælp kan til og fravælges på daglig basis uden forudgående advisering. Efter et folketingsvalg Det bliver obligatorisk for skolerne at tilbyde faglig fordybelse eller lektiehjælp i løbet af skoledagen. Lektiehjælp er et tilbud, hvor eleverne kan blive hjulpet på de områder, de har brug for. Hvis eleverne og deres forældre hellere vil have, at lektierne bliver lavet hjemme, kan eleverne lave anden faglig fordybelse. Det er obligatorisk, at eleverne er på skolen.

15 Understøttende undervisning: Bevægelse og motion Bevægelse Alle elever skal have motion og bevægelse mindst 45 minutter om dagen. Det er ikke nødvendigvis egentlige idrætstimer, men kan også være en løbetur i løbet af dagen, boldspil eller i forbindelse med forskellige samarbejder med lokale idrætsforeninger.

16 Understøttende undervisning: Alsidig udvikling, trivsel, sociale kompetencer m.v. Klassens tid Før 1 0,75 0,75 0,75 0, Efter

17 Hvilke tiltag sker der på din / jeres skole i forbindelse med folkeskolereformen i forhold til: Flere timer på skemaet?? En længere skoledag? Lektiehjælp og faglig fordybelse? Bevægelse og motion?? Understøttende undervisning? Hvilke umiddelbare konsekvenser har det for skolens SFO?

18 Hvilke tiltag sker der i skolekommunens SFO på baggrund af skolereformen? Hvilke afledte konsekvenser kan dette have på jeres SFO????

19 2) SFO ens udfordringer

20 Skoleassistenter Dommen - Moderniseringsstyrelsen skal anerkende, at det arbejde, der udføres i henhold til skoleforeningernes oplæg til Personalestyrelsen og Undervisningsministeriet (bilag 2), er omfattet af organisationsaftale pr. 1. april 2011 for ledere, lærere og børnehaveklasseledere DP - Vi gør opmærksom på, at der ingen ændring er i forhold til brug af støttepædagoger og praktisk medhjælp i forhold til specialundervisning og inklusion. Er en person ansat som støttepædagog eller praktisk medhjælp i forhold til en eller flere elever med særlige behov, evt. hvor skolen modtager tilskud fra Undervisningsministeriet, vil alle hidtidige ansættelsesvilkår være uændrede.

21 FSL - vores tilgang være, at alt hvad der foregår i klasselokalet og i andre undervisningssituationer, som ikke er praktisk medhjælp eller støtte til en enkelt elev, som det er beskrevet i lovtekster og cirkulærer om lige præcis disse to funktioner, er lærerarbejde. Hvem skolerne har ansat til at varetage forskellige inklusionsopgaver blander vi os ikke i, så længe arbejdet blive betragtet som læreropgaver og aflønnes med lærerløn og foregår på lærervilkår. BUPL -..at BUPLs overenskomst, med sin beskrivelse af "pædagogisk arbejde", ikke har indgået i vurderingsgrundlaget i den pågældende voldgift, hvilket betyder, at der i forbindelse med voldgiften ikke er taget stilling til, hvorvidt BUPLs overenskomst dækker samme funktioner.

22 Økonomi Tilskuddet til skolefritidsordninger pr. årselev nedsættes i 2017 til kr. ( niveau) som gennemsnit for året og til kr. (2014-niveau) i 2018 og frem som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen af juni De den forventede mindre åbningstid i skolens fritidsordning reduceres, reduceres tilskuddet tilsvarende. På mange frie grundskoler sættes den reducerede åbningstid allerede i værk i 2014.

23 Lovgivning Tilskudsbekendtgørelsens 6: Stk. 2. Det er en betingelse for at få tilskud til skolefritidsordning, at der opkræves forældrebetaling for eleven, og at eleven ikke har fået nedslag i skolepengebetalingen som følge af indmeldelsen i skolefritidsordningen. Stk. 3. Opkræves skolepenge og forældrebetaling for skolefritidsordning fælles, skal det fremgå af opkrævningen, hvor stor en andel der vedrører hver af de to betalinger.

24 Skolens fritidsordning skal i udgangspunkt være et frivilligt tilbud for den enkelte forældre - men skolen kan opsætte en forventning og skolens samlede pædagogiske tilbud, som værende undervisning og fritidsordning.

25 ?? Hvordan tiltrækker vi fremover dygtige medarbejdere / pædagoger til vores skole/sfo???

26 Debat

27 Alt hvad man gør skal have værdi i forhold til: Elevernes faglige færdigheder Elevernes kompetencer / skills Elevernes motivation FAKTUM ER!!!!! Elevernes trivsel

28 3) Fra SFO til pædagoger i skolen

29 Fra SFO til pædagoger i skolen Motivation Trivsel Sociale kompetencer Skills

30 Motivation - Lysten til at lære Hvilken rolle spiller pædagogerne nu? Hvilken rolle kunne pædagogerne tage i fremtiden? Understøtte undervisningen ved at styrke og bevare elevernes lyst at lære Alder: Indskoling Mellemtrin Udskoling Køn: Drenge Piger Social og kulturel baggrund: Etnicitet Socio-/økonomisk Fagligt svage: Inklusion Fagligt stærke: Særlige talenter

31 Trivsel - At være mens man lærer Hvilken rolle spiller pædagogerne nu? Hvilken rolle kunne pædagogerne tage i fremtiden? Understøtte undervisningen ved at styrke og bevare elevernes trivsel Psykisk trivsel Fysisk trivsel

32 Trivsel og undervisningsmiljø Et af reformens tre nationale mål er, at elevernes trivsel skal øges ved at gennemføre aktiviteter, som udvikler elevernes sociale og faglige kompetencer. Obligatorisk at følge trivsel Det bliver obligatorisk for skolerne at følge elevernes trivsel. Der bliver udviklet et digitalt baseret måleredskab med klare og obligatoriske indikatorer for elevernes undervisningsmiljø, trivsel, ro og orden. De tilbagevendende målinger af elevernes trivsel vil udgøre et grundlag for, at kommuner og skoler kan arbejde systematisk med trivsel og undervisningsmiljø. Det betyder også, at elevernes trivsel vil blive fulgt blandt andet gennem Undervisningsministeriets årlige statusredegørelse. Måleredskabet bliver stillet frit til rådighed for skoler og kommuner.

33 Sociale kompetencer - At lære sammen med andre Hvilken rolle spiller pædagogerne nu? Hvilken rolle kunne pædagogerne tage i fremtiden? Understøtte undervisningen ved at styrke elevernes sociale kompetencer Identificere, bruge, forstå og håndtere forskellige følelser. Håndtere konfliktsituationer. Indgå i sociale fællesskaber? Indgå i ansvarligt samarbejde med andre. Indgå i dialog og meningsudveksling. Lytte til andre? Indgå i demokratiske processer.

34 Skills - At lære at lære Hvilken rolle spiller pædagogerne nu? Hvilken rolle kunne pædagogerne tage i fremtiden? Understøtte undervisningen ved at styrke elevernes skills Forstå og formulere mål for sig selv. Evaluere Autentisk problemløsning. Kollaborativt samarbejde (deltagerne er fælles om at løse en opgave. Deltagerne arbejder sammen mod et fælles mål og er indbyrdes afhængige). Brug af it og teknologier. Nytænkning, idegenerering. Collaboration is not a 21st century skill it is a 21st century essential., Andrew Churches Kooperativ t samarbejde (En opgave inddeles i mindre delopgaver, som uddelegeres til deltagerne, der arbejder på dem uafhængigt af hinanden).

35 21st century skills, 21st century learning, 21st century teacher og 21st century classroom = målrettet undervisning mod, at eleverne udvikler kompetencer, der matcher det 21.århundredes krav. Understøttende undervisning er også.. Fokus er stille skarpt på, at det eleverne lærer, og ikke mindst måden hvorpå de lærer, udmøntes i kompetencer, der er efterspurgte og relevante i det samfund de efter skolen for alvor skal deltage i. Kollaboration Videnskonstruktion Selvevaluering Løsning af autentiske problemstillinger og innovation Brug af it og teknologier ift. undervisningen Kompetent kommunikation. 21st century skills:

36 Fra SFO til pædagoger i skolen Motivation Trivsel Sociale kompetencer Skills

37 Fælles målsætning: Alt hvad man gør skal have værdi i forhold til: Elevernes faglige færdigheder Elevernes kompetencer / Skills Elevernes motivation Elevernes trivsel Skolens værdigrundslag

38 Først og sidst Værdierne er fundamentet Hvis den frie grundskole var en person, ville værdierne være personens grundlæggende egenskaber. At se bort fra en skoles værdier er som at se bort fra nogens personlighed

39 Værdierne er fundamentet: Alfa og omega for alle private, frie grundskoler er den enkelte skoles værdigrundlag! Hvorfor siger vi hele tiden det?! Det, at vi står for noget, har særlige holdninger, måder at gøre tingene på - at vi er et reelt alternativ - er vores sektors eksistensberettigelse. I Danmark har forældre en grundlovssikret ret til selv at vælge et holdnings- og værdibaseret undervisningstilbud til deres barn.

40 Hvad skal vi tage til os og evt. ændre på baggrund af folkeskolereformen? Hvorfor skal forældrene vælge os som skole til deres barn? a) Hvordan adskiller vi os fra den nærmeste folkeskole? b) Hvordan adskiller vi os fra andre frie og private skoler?

41 Løs udfordringerne først Lærer-pædagogsamarbejdet Hvordan man får det bedste ud af de to fagligheders forskellige kompetencer? Pædagoger og lærere kan noget forskelligt. Et uligevægtigt samarbejde Pædagogerne er en mindre og relativt ny faggruppe blandt en større gruppe lærere, der traditionelt har haft skolen som deres område. Pædagogens uklare rolle i klassen Der er stor variation i, hvor veldefineret pædagogerne oplever, at deres rolle og opgaver i skolen. At have forskellige mål med arbejdet De to faggrupper adskiller sig i deres måder at tale om mål med skolens aktiviteter. Med andre ord er de ikke nødvendigvis enige om, hvori skolens opgave består

42 Hvordan ser det ud om et år? Hvad skal vi gøre nu?

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever i indskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

En ny start for folkeskolen. - S og SF s reform for en fælles og fagligt stærk folkeskole

En ny start for folkeskolen. - S og SF s reform for en fælles og fagligt stærk folkeskole En ny start for folkeskolen - S og SF s reform for en fælles og fagligt stærk folkeskole December 2010 En ny start for folkeskolen - S og SF s reform for en fælles og fagligt stærk folkeskole Danmark skal

Læs mere

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Om SFO Søstjernens pædagogiske praksis samt organiseringen heraf (3. udgave, vedtaget april 2013) Indhold: Del 1 Pædagogisk del p. 2 1.0 Indledning... p. 2 1.1. Om SFO

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner En kortlægning af problemstillinger og indsatser Rikke Engly Mygind,

Læs mere

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform?

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Muligheder: Vi skal tænke anderledes Folkeskolen har med reformudspillet fået en markant udfordring, som giver muligheder

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Rie Neuchs Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Inspirationsmateriale I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Opdateret 19. november 2013 Inspirationsmateriale i forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Udgivet af

Læs mere

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT INDHOLD 1. Forord 1 2. Konklusion 2

Læs mere