Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat"

Transkript

1 Forhandlingsafdelingen Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat

2 Sundhedskartellet Dansk Sygeplejeråd Medlemstal Formand Grete Christensen Jordemoderforeningen Medlemstal Formand Lillian Bondo Dansk Tandplejerforening Medlemstal Formand Elisabeth Gregersen Danske Fysioterapeuter Medlemstal Formand Johnny Kuhr Danske Bioanalytikere Medlemstal Formand Bert Asbild Ergoterapeutforeningen Medlemstal Formand Gunner Gamborg Farmakonomforeningen Medlemstal Formand Susanne Engstrøm Kost & Ernæringsforbundet Medlemstal Formand Ghita Parry Foreningen af Radiografer i Danmark Medlemstal Formand Charlotte Graungaard Bech Danske Afspændingspædagoger Medlemstal 855 Formand Ea Suzanne Akasha Landsforeningen af Statsaut. Fodterapeuter Medlemstal Formand Tina C. Christensen Medlemstal pr I alt

3 Forhandlingernes parter - SHK Kommunernes Landsforening Danske regioner Sundhedskartellet Sundhedskartellets medlemsorganisationer Medlemstal total ( )

4 Forhandlingernes parter KTO Danske regioner Kommunernes Landsforening KTO s medlemsorganisationer Medlemstal total (1.1.09)

5 Nyt i KTO Forhandlingsaftale pr. område Organisationerne kan tilmelde sig én eller begge aftaler hvis ikke der tilmeldes føres forhandlingen af organisationen selv FOA og AC

6 SHK / KTO Mia. kr Figur 1: SHK s andel af lønsummen på det kommunale og regionale område KTO SHK Regioner Kommuner

7 Forhandlingernes parter - staten Dansk Sygeplejeråd Statsansattes Central- Organisation (CO 10) Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF) Central- Organisationernes Fællesudvalg (CFU) Medlemstal total (98%) Andre organisationer Lærernes Centralorganisation (LC) Offentlig Ansattes Organisation (OAO) Akademikernes Centralorg. (AC) Finansministeren Personalestyrelsen

8 Den danske model Bygger på frivillige aftaler mellem arbejdsgivere og arbejdstagere Tre parter - trepartssamarbejde Arbejdsgivere Arbejdstagere Staten Samarbejder i dagligdagen Lovforslag Tiltag inden for områder der berører arbejdsmarkedet

9 Den danske model Tre elementer Trepartssamarbejde Kollektive overenskomster Høj organisationsprocent

10 Den danske model Frivillige kollektive aftaler Kræver Stærke repræsentative organisationer Høj organisationsprocent Ansvarlighed overfor indgåede aftaler Fordele Parternes kendskab til området Større accept af de indgåede aftaler

11 Økonomien hvem bestemmer Regeringen Finansloven Finansministeren Økonomiforhandlinger med KL og Regionerne

12 Hvad spiller også ind Økonomiaftalerne Det private arbejdsmarked Det øvrige offentlige arbejdsmarked

13 Hovedaftaler Hovedaftalerne fastlægger spillereglerne i forbindelse med overenskomstforhandlingerne og i de mellemliggende perioder Hovedaftalen pålægger parterne fredspligt En hovedaftale gælder for de parter der har indgået aftalen DSR har indgået hovedaftale med KL og med Danske Regioner

14 Hovedaftaler Parterne anerkender hinandens ret til at varsle og iværksætte arbejdsstandsninger Retten til at iværksætte arbejdsstandsninger tilkommer hovedaftalens parter Som arbejdsstandsning betragtes strejke, lockout, blokade og boykot.

15 Hovedaftaler Arbejdsstandsning tilkendegives ved anbefalet brev mindst 4 uger før den iværksættes. Brevet skal angive arbejdsstandsningens karakter og nærmere omfang Arbejdsstandsningen kan ikke omfatte: - lederstillinger - ansatte, der undtages ved aftale mellem parterne Der skal som minimum indgås en aftale, der sikrer et nødvendigt beredskab inden for de områder, som vil blive berørt af en arbejdsstandsning.

16 Hovedaftaler Ved arbejdsstandsningens ophør genoptager de ansatte uden unødigt ophold deres arbejde på de tjenestesteder, hvor de var ansat. Der må ikke fra nogen af parternes side finde fortrædigelse sted i anledning af arbejdsstandsningen

17 Regeringsindgreb Regeringen kan ved lov stoppe en konflikt Argumentet er vigtige samfundsinteresser er på spil Hidtil sket ved at Ophæve et mæglingsforslag til lov Forlænge gældende overenskomster med lidt justeringer

18 Indsamling af krav Hovedbestyrelsen udstikker linjerne Debatoplæg udsendes til medlemmerne Kravene indsamles elektronisk 2011 Kravene skal relatere sig til overenskomst, arbejdstidsaftale eller rammeaftaler

19 Bearbejdning af indsamlede krav Kredsbestyrelsen behandler og prioriterer krav evt. ved generalforsamling Kredsbestyrelsen indsender krav Sekretariatet samler og bearbejder de indkomne krav Kravene forelægges hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsen behandler og prioriterer kravene

20 Bearbejdning af krav - fortsat Hovedbestyrelsen fremsender krav til Sundhedskartellet Sundhedskartellet behandler og prioriterer de indkomne krav Organisationernes kompetente forsamlinger høres undervejs Sundhedskartellet udtager krav

21 Sideløbende aktiviteter Køreplansaftale med arbejdsgiverne Sundhedskartellet indgår forhandlingsaftale Sundhedskartellets kommunikationsstrategi Sundhedskartellets konfliktforberedelse

22 SHK Forhandlingsaftale Konfliktudløsende krav. Musketer-ed - En for alle alle for en Fælles urafstemning Fælles konflikthåndtering

23 Forhandlingerne Kravene udveksles skriftligt Kravene er formuleret i store linjer Politisk møde - forhandlingsdelegationerne Kravene uddybes mundtligt Kravkatalog til TR Pixibog til medlemmer

24 Forhandlingerne Kravene grupperes Tekniske arbejdsgrupper nedsættes Arbejdsgrupperne bearbejder og forhandler krav Arbejdsgrupperne rapporterer løbende til Forhandlingsudvalget Parterne forhandler - der tages stilling til om der skal varsles konflikt

25 Forhandlingerne Politikerne forhandler det tekniske arbejdsresultat Politikerne kan evt. indgå delforlig Politikerne fastlægger hvad der skal nås frem til næste politiske møde De tekniske arbejdsgrupper sættes i arbejde igen Forhandlingerne skal afsluttes senest 28.februar

26 Lønstrategi DSR s overordnede lønstrategi på langt sigt lønnen skal afspejle sygeplejerskernes værdi for samfundet et lønniveau, der svarer til lønniveauet for medarbejdere med en mellemlang videregående uddannelse, der er ansat på det private arbejdsmarked lønnen skal stemme overens med det ansvar og den kompetence, der er i stillingen, og være på niveau med andre faggrupper i lignende stillinger lige løn mellem sektorerne på arbejdsmarkedet og lige løn mellem kønnene.

27 Pensionsstrategi DSR s pensionsstrategi på lang sigt En god pensionsordning, der bygger på de kollektive overenskomster, er obligatoriske og hviler på et solidarisk princip. Formålet med pensionsordningen er at give sygeplejerskerne økonomisk tryghed i forskellige livssituationer Målet er en pension på 18 %

28 Strategi for arbejdsliv DSR s strategi for arbejdsliv på lang sigt uddrag fra holdningspapir Sygeplejerskernes arbejdspladser skal være attraktive og udviklende Arbejdsliv og familieliv skal hænge sammen: Sygeplejersker skal have indflydelse på, hvordan arbejdstiden skal tilrettelægges. Arbejdspladserne skal være rummelige Arbejdsmiljøet skal være sundt og sikkert

29 OK 11 Strategi ikke fastlagt endnu Debatoplæg sendes til medlemmerne med tidsskrift nr. 7 Overliggerne Ligeløn Attraktive arbejdspladser

30 OK 11 Løn til hele livet Udvikling af løn der modsvarer de krav der stilles Faglig og professionsrettet udvikling Fagligt udviklende hverdag Løbende efter - og videreuddannelse Det gode arbejdsliv Organisering der skaber sundhed og trivsel Sammenhæng mellem familieliv og arbejdsliv

31 BONUS INFO

32 Resultat Parterne bliver enige om resultat Parterne underskriver protokol - SHK forhandlingsudvalg er hørt inden underskrift - ofte er de kompetente forsamlinger også med på sidelinien

33 Resultat Hovedbestyrelsen forelægges samlede resultat og tager stilling ud fra Sundhedskartellets forhandlingsaftale Hovedbestyrelsen anbefaler resultat Hovedbestyrelsen indkalder kongressen Sideløbende processer i øvrige organisationer i Sundhedskartellet

34 Resultat Kongressen samles til behandling af resultat Kongressen anbefaler resultat Resultat sendes til urafstemning med kongressens anbefalinger Resultat sendes til SHK SHK behandler beslutninger og sender resultat til arbejdsgiverne

35 Resultat godkendes ikke Hovedbestyrelsen forelægges samlede resultat og tager stilling ud fra Sundhedskartellets forhandlingsaftale Hovedbestyrelsen anbefaler ikke resultat Hovedbestyrelsen indkalder kongressen

36 Resultat godkendes ikke Kongressen samles til behandling af resultat Kongressen anbefaler ikke resultat - resultat kan sendes til urafstemning med kongressens anbefalinger Beslutning sendes til SHK SHK behandler beslutninger og sender resultat til arbejdsgiverne

37 Resultat godkendes ikke Konfliktvarsel er afsendt Forligsinstitutionen indkalder parterne - der forhandles - forligsmanden/kvinden udarbejder forlig - konflikt udsættes ( 2 x 14 dage) - forlig sendes til afstemning i organisationerne Resultat forlægges forligsinstitutionen Resultat eller konflikt

38 Konflikt Konfliktvarsel er afsendt Forligsinstitutionen indkalder parterne - forligsmanden/kvinden ser ikke muligheder for resultat Konflikten er en realitet Lockout

39 Konflikt Konflikt / lockout Parterne mødes i forligsinstitutionen Regeringsindgreb

40 Resultat godkendt Resultat bliver omsat i: Overenskomster Arbejdstidsaftale Rammeaftaler

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

OK-08 Hvis konflikten kommer

OK-08 Hvis konflikten kommer F O A F A G O G A R B E J D E OK-08 Hvis konflikten kommer Konflikt-tjek for tillidsrepræsentanter Indholdsfortegnelse FOA i konflikt? 3 Overenskomstmæssige konflikter 4 Konflikter i forbindelse med OK-forhandlinger

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

11.05.9.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.9.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSK SYGEPLEJERÅD DANSKE BIOANALYTIKERE ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE FYSIOTERAPEUTER KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET JORDEMODERFORENINGEN DANSK TANDPLEJERFORENING

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Bestyrelsens evaluering af OK-11

Bestyrelsens evaluering af OK-11 Bestyrelsens evaluering af OK-11 - 3 - Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Læsevejledning... 6 2. Forhandlingsgrundlag... 6 2.1. Forberedelse af forhandlingsmodel for OK-11... 6 2.2. To forhandlingsaftaler...

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013.

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. 8. februar 2013 FORHANDLINGSPROTOKOL Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. Der er i den forbindelse

Læs mere

FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER

FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER Hvad er? A-kasser (arbejdsløshedskasser) A-kasser er institutioner, hvis historie strækker sig tilbage til den danske models etableringsperiode. De nye fagforbund begyndte

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening. Toldbodgade 19B. 1253 København K Tlf.: 7010 1099. www.socialrdg.dk. Information om. til TR

Dansk Socialrådgiverforening. Toldbodgade 19B. 1253 København K Tlf.: 7010 1099. www.socialrdg.dk. Information om. til TR Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.: 7010 1099 www.socialrdg.dk Information om Dansk Socialrådgiverforening til TR Februar 2012 Dansk Socialrådgiverforening Side 2 Forord

Læs mere

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten 2013 Cirkulære af 27. august 2013 Modst.nr. 031-13 J.nr. 13-711-16 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...5 Ikrafttræden...6 Aftale

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE

LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE PR. 1.4.2013 / PR. 1.10.2013 GÆLDENDE FREM TIL 31.12.2013 Løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale område pr. 1.4.2013 samt 1.10.2013

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære af 31. oktober 2011 Perst.nr. 055-11 PKAT 607, 609 J.nr. 10-331-47 Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende

Læs mere

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets Side 1 Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets område KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.04 Side 2 Indledning... 3 Kapitel 1. Område... 4 1. Område... 4 Kapitel 2. Lokale forhandlinger...

Læs mere

Når man går foran. Mikkel Mailand. Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13. November 2013

Når man går foran. Mikkel Mailand. Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13. November 2013 Når man går foran Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13 Mikkel Mailand November 2013 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Sociologisk Institut Københavns Universitet

Læs mere

Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg

Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg 2008 Bemærk: Bilagsdelen indeholder de foreliggende aftaleudkast mv. Der kan efterfølgende ske justeringer

Læs mere

AFTALE OM lokal løndannelse

AFTALE OM lokal løndannelse AFTALE OM lokal løndannelse for det regionale område 2011 1 for det regionale område 20111 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 13-02 Copyright Sundhedskartellet 2013 Januar 2013 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og SHK s fælles vejledning K-kommentar: K og KTO har indgået en selvstændig rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. ndholdsmæssigt

Læs mere

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl.

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. Side 1 Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. KL Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Nye lønsystemer sat på sporet

Nye lønsystemer sat på sporet Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Nye lønsystemer sat på sporet Nye lønsystemer sat på sporet Januar 2003 Januar 2003 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn.

tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn. 1 tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn. Forbundets formål er: 1. At arbejde for at samle alle bygningsarbejdere

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra

Læs mere

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1 Arbejdsmiljø Blik- og Rørarbejderforbundet arbejder for et godt og sikkert arbejdsmiljø i VVS- og skorstensfejerbranchen. Risikoen for arbejdsulykker, fysisk og psykisk nedslidning,

Læs mere