Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Assens Kommunes påbud af 7. april 2010 til OK a.m.b.a.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Assens Kommunes påbud af 7. april 2010 til OK a.m.b.a."

Transkript

1 Rentemestervej København NV Telefon: august 2013 J.nr.: NMK (tidl. MKN ) Ref.: ULSJE/POSPE/FLEKB AFGØRELSE i sagen vedrørende Assens Kommunes påbud om undersøgelse og udarbejdelse af projekt for oprensning af en jordforurening på ejendommen Dærupvej 52, 5620 Glamsbjerg Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelsen efter jordforureningslovens Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Assens Kommunes påbud af 7. april 2010 til OK a.m.b.a. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet 2. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 12 måneder, jf. jordforureningslovens 87, stk. 1. Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. 1 2 Lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009 om forurenet jord. Lovbekendtgørelse nr. 736 af 14. juni 2013 om Natur- og Miljøklagenævnet.

2 Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet Forsikringsselskabet Codan A/S har på vegne af OK a.m.b.a. (klageren) den 19. april 2010 klaget til Miljøklagenævnet over Assens Kommunes påbud af 7. april 2010 om at undersøge omfanget og udbredelsen af jordforureningen på ejendommen Dærupvej 52, 5620 Glamsbjerg, matr. nr. 3a Dærup By, Flemløse, samt at udarbejde et oprensningsprojekt med henblik på at genoprette den hidtidige tilstand eller foretage tilsvarende afhjælpende foranstaltninger. Sagen er pr. 1. januar 2011 overført til Natur- og Miljøklagenævnet 3. Codan A/S har bl.a. anført, at det af Assens Kommune udstedte påbud efter jordforureningslovens 41, stk. 3, nr. 1, ikke er korrekt, idet hændelsesforløbet bekræfter, at OK a.m.b.a. s chauffør succesfuldt har leveret fyringsolie til den af kunden anviste tank. Codan A/S finder ikke, at uenigheden omkring, hvilke aftaler, der var truffet med hensyn til leveringstidspunktet og de eventuelle konsekvenser heraf, ændrer på, at leveringen er sket til den rette tank. Codan A/S bemærker endvidere, at hovedårsagen til forureningen var det forhold, at oliefyret var koblet fra tanken, uden at afgangsrøret i bunden af olietanken var lukket. Efter selskabets opfattelse burde påbuddet derfor have været rettet til de daværende ejere af tanken med hjemmel i jordforureningslovens 48, idet opvarmningsanlægget efter Codan A/S' mening kunne anvendes og havde været i drift umiddelbart inden uheldet. Alternativt burde påbuddet have været udstedt til den ansvarlige for olierørsinstallationen, hvorfra forureningen rent faktisk udgik jf. jordforureningslovens 41, stk. 3, nr. 2. Sagens oplysninger Af Assens Kommunes påbudsvarsel af 15. februar 2010 til OK a.m.b.a. fremgik bl.a.: "D. 5. november 2009 blev Assens Kommune underrettet om, at der var sket en olieforurening på ovennævnte adresse. Forureningen var sket umiddelbart efter, at OK Amba havde påfyldt fyringsolie. Oliepåfyldningen var sket d. 3. november 2009, og udslippet skete via ledningen fra olietanken til oliefyret, der var afbrudt. Olien løb ud på gulvet i fyrrummet/bryggerset og er sivet ned i jorden under gulvet. Underretningen til Assens Kommune blev givet af OK Amba s rådgiver DGE, der havde lavet akutte afværgeforanstaltninger ved bortgravning af olieforurenet jord uden for bygningen. Ved undersøgelser der blev lavet ved de akutte afværgeforanstaltninger, blev der konstateret massiv forurening under gulvet i bygningen. Assens kommune giver derfor nedenstående påbud. Påbud Assens Kommune meddeler hermed påbud om: - at undersøge forureningens omfang og udbredelse og afrapportere dette til Assens Kommune. - at udarbejde oprensningsprojekt for fjernelse af den konstaterede forurening og genoprette den hidtidige tilstand eller foretage tilsvarende afhjælpende foranstaltninger. - at dokumentere ved prøvetagning og analyse ved et akkrediteret laboratorium, at ovenstående krav er opfyldt. - at afrapportere oprydningen/afhjælpningen til kommunen. Et oplæg til undersøgelsen skal godkendes af kommunen, inden undersøgelsen påbegyndes. Oprensningsforslaget skal som minimum sikre den nuværende anvendelse af arealet samt grundvand og recipienter. 3 Jf. lov nr. 484 af 11. maj 2010 om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love samt lov nr. 483 af 11. maj 2010 om Natur- og Miljøklagenævnet som ændret ved lov nr af 22. december

3 [ ] Lovgrundlag Forureningen er omfattet af 41 i jordforureningsloven (lov nr af 4/12/2009), hvilket betyder, at miljømyndigheden (Assens Kommune), uanset hvordan forureningen er sket, kan påbyde forureneren såvel at afgive oplysninger og gennemføre undersøgelser jf. 40, stk. 1, som at fjerne den konstaterede forurening og genoprette den hidtidige tilstand eller foretage tilsvarende afhjælpende handlinger. I det aktuelle tilfælde anses OK Amba som forureneren jfr. 41 stk. 3, nr. 1: Som forurener anses: 1) Den der i erhvervsmæssigt eller offentligt øjemed driver eller drev den virksomhed eller anvender eller anvendte det anlæg, hvorfra forureningen hidrører. Sagsfremstilling Assens Kommune blev torsdag den 5. november 2009 underrettet om olieforureningen. Underretningen blev givet af seniorgeolog Gudike Primdahl, DGE Group. DGE var bestilt til at lave akut afværge af olieleverandøren OK Amba. Assens Kommune besigtigede forureningsstedet sammen med Gudike Primdahl samme dag om eftermiddagen. Det kunne konstateres, at der havde været et udslip af fyringsolie i bryggers / fyrrum umiddelbart efter, at der var blevet påfyldt 1050 l fyringsolie d. 3. november Olien var løbet ud på gulvet foran fyret, fordi rørforbindelse mellem olietank og oliefyr var afbrudt. Oliefyret blev i stedet forsynet med olie fra en 20 l jerrican (se foto i bilag). Kommunen har fået oplyst, at olierøret fra tanken til oliefyret skulle have været repareret, inden der blev fyldt olie på, og at dette var meddelt OK Amba. Kommunen har også fået oplyst, at reparationen var bestilt via OK Amba. Ved en fejl blev påfyldningen af olie foretaget inden reparation af røret, og al olien løb ud af røret i fyrrummet/bryggers. [ ]" På vegne af OK a.m.b.a. kom Codan A/S ved brev af 25. februar 2010 med følgende indsigelser mod Assens Kommunes påbudsvarsel: "Vi er ikke enige i, at påbud kan stiles til OK med hjemmel i Jordforureningslovens 41 stk. 3, nr. 1. Olien er afleveret i kundens tank uden spild, hvorefter olien - som også anført af kommunen - er løbet ud via et åbentstående rør inde i bygningen foran fyret. Oliefyret var midlertidigt sat på dunk, uden at afspærringsventiler var lukket. Olietanken havde været i brug og fremstod som værende i brug og i sædvanlig og lovlig stand. Der findes ikke andre anvendte olietanke på ejendommen. Højesterets dom af (sag 249/2008) vedrører spild efter påfyldning af en olietank, som endnu ikke var taget i brug. Højesteret synes principielt enig i det synspunkt, at olieselskabets objektive ansvar i forbindelse med levering af olie ophører med den succesfulde påfyldning af olietanken, men Højesteret anfører: Det må imidlertid være en betingelse herfor, at det med ejendommens ejer er aftalt, at påfyldning kan ske på pågældende olietank. I den aktuelle sag på Dærupvej har OK succesfuldt fyldt den tank, som kunden har anvist. OK kan derfor ikke betragtes som forurener på objektivt grundlag. Det fremgår af kommunens sagsfremstilling, at kommunen har fået oplyst, at olierøret fra tanken skulle have været repareret, inden der blev fyldt olie på, og at dette var meddelt OK Amba. Det oplyses yderligere, at reparationen var bestilt via OK Amba. Disse oplysninger bestrides jf. nedenfor. Hændelsesforløbet er ifølge vore oplysninger følgende. OK s montør Finn Jensen tilså fyret d Fyret var stillet på dunk, inden han ankom. Kunden oplyste, at han forgæves havde forsøgt at starte fyret. De anvendte slanger var møre, og montøren udskiftede slangerne, hvorefter han genstartede fyret, der fortsat kørte på dunk. Montøren anbefalede, at kunden efterfølgende bestilte et hovedeftersyn af fyret, da han ikke kunne nå at udføre det den pågældende dag. Montøren blev ikke bedt om at forbinde fyret til tanken. Montøren blev heller ikke bedt om at foretage tankeftersyn og har ikke haft nogen anledning til at kontrollere hverken tank, oliebeholdning eller ventilernes stilling. Tanken og rørforbindelsen er i øvrigt heller ikke en del af et hovedeftersyn. Irene Helbo kontaktede OK telefonisk d for at bestille olie og hovedeftersyn. OK oplyste til Irene Helbo, at de havde en bil i Glamsbjerg d Irene Helbo accepterede denne termin, da der alligevel skulle foretages eftersyn. Irene Helbo oplyste ikke OK om, at tanken stod åben, og at leverancen af olie var betinget af, at der først havde været eftersyn. Irene Helbo oplyste heller ikke, at fyret kørte på dunk, eller at tanken skulle forbindes til fyret. 3

4 Der blev ikke bestilt hasteeftersyn. Montøren skulle blot ringe i forvejen. I øvrigt bemærkes det for fuldstændighedens skyld, at det normalt vil være hensigtsmæssigt, at der er olie på tanken, inden fyret forbindes, således at ledningen kan udluftes i forbindelse med opstart af fyret. OK noterede olieleverencen til levering mellem d OK leverede olien d , een dag før forventet. Dette har efter vores mening ikke nogen betydning, da skaden ville være indtrådt uanset om olien blev leveret d eller allerede af den grund, at montøren først den kontaktede kunden ang. eftersyn. Faktum er, at tanken var efterladt åben, og dette var helt upåregneligt for OK. Installationen var forsynet med en afspærringsventil ved tanken samt smeltesikringsventil på cu-røret lige inden fyret. Begge ventiler stod åbne. Mindst én af disse burde have været lukket, da fyret blev pillet fra. Nærbillede af smeltesikringsventilen tyder på, at installationen var adskilt for relativt nylig. Kommunen anfører i brevet, at der er tale om forurening fra villatankanlæg. Forudsat at forbindelsen mellem tank og fyr kun er midlertidigt afbrudt, er det vores umiddelbare opfattelse, at anlægget som sådant stadig må betegnes som værende i brug og derfor omfattet af Jordforureningslovens 48. Alternativt må påbud efter vores opfattelse udstedes med hjemmel i 41, stk. 3, pkt. 2 (på culpagrundlag) til den, der er ansvarlig for installationen (olierøret), hvorfra forureningen stammer. På baggrund af ovenstående mener vi ikke, der er grundlag for at meddele påbud til OK Amba på hverken objektivt grundlag eller culpagrundlag." På vegne af de daværende ejere af ejendommen beliggende Dærupvej 52, skrev advokat Jens Bang ved af 19. marts 2010 blandt andet: "Som aftalt skal jeg kort redegøre for sagens forløb, således som jeg og mine klienter anskuer den. Den hidtidige ejer af ejendommen, Svend Olsen, er afgået ved døden og boet er overtaget af arvingerne Irene Helbo og Henrik Jensen, der har meddelt mig sædvanlig skiftefuldmagt og anmodet mig om at berigtige boet, herunder medvirke til bl.a. salget af Dærupvej 52 Glamsbjerg. Jeg kan oplyse, at ejendommen med overtagelsesdag den 01. marts 2010 er solgt til Schanne Ingrid Hedelund Ploug og Allan Ehlers Ploug. I forbindelse med salget er køberne gjort opmærksom på den i sagen konstaterede forurening af omgivelserne med fyringsolie efter udslip af 1057 liter olie den 04. november 2009 og køberne overtager alle forpligtelser, der evt. måtte påhvile sælgerne som følge af olieudslippet. I øvrigt er forløbet således: I forbindelse med overvejelserne om salg og betingelserne herfor, ønskede arvingerne afdækket om ejendommens varmesystem, herunder om oliefyret var i funktionsduelig stand. Arvingerne forsøgte selv at starte fyret, hvilket lykkedes og der kom varme på radiatorerne, men efter nogen tid forløb gik fyret ud. Arvingerne hidkaldte en montør gennem OK. Montøren fik systemet "op at køre", men det aftaltes at montøren skulle vende tilbage med henblik på at give hele installationen et hovedeftersyn. Under hele dette forløb har oliefyrets sugeledning været " på dunk ". Med henblik på en gennemførelse af hovedeftersynet ringer Irene Helbo til OK mandag den 02. november Irene Helbo bestiller et hovedeftersyn og en efterfølgende påfyldning af 700 liter fyringsolie på ejendommens overfladetank. Irene Helbo præciserer overfor OK, at det er vigtigt at opgaverne udføres i den bestilte rækkefølge, dvs. med montørbesøget først og dernæst oliepåfyldningen, idet effektueringen af bestillingen af fyringsolien var afhængig af, at det ville lykkes at få fyret og den tilhørende installation til at fungere tilfredsstillende. Der ville jo ikke være meget mening i at få leveret olie til en installation, der ikke kunne anvendes!! I strid med det af arvingen klart tilkendegivne leverede OK olien onsdag den 04. november 2009 og før montørbesøget var effektueret og med den følge, at olien løb direkte ud i omgivelserne gennem den ledning, der fortsat var i åben forbindelse med den dunk man hidtil havde anvendt i forsøget på at få oliefyret til at fungere. Resultatet heraf er velkendt! Jeg forstår ikke, at Codan bestrider at reparation var bestilt gennem OK. - Det har ikke tidligere været bestridt og er nyt for mig. 4

5 Om montøren udtrykkelig blev bedt om at forbinde fyret til tanken, ved jeg ikke, men jeg opfatter det som en naturlig del af det arbejde, som blev bestilt, nemlig et hovedeftersyn!! - Det forekommer ikke professionelt, efter et hovedeftersyn, at efterlade systemet åbent med risiko for udslip i forbindelse med tankpåfyldning. Når et hovedeftersyn er gennemført under deltagelse af parter, der udfører den type arbejde mod betaling, må det med rimelighed kunne forventes, at installationen er gennemgået fra ende til anden og afleveres i funktionsduelig stand, medmindre der fra reparatørens side tages forbehold herfor. Udførelsen af den type arbejder omfattet af det særlige professionsansvar, der er et stærkt objektiviseret ansvar Det er ikke korrekt at OK oplyste Irene Helbo om, at der var en tankbil i Glamsbjergområdet den 04. november og at Irene Helbo skulle have accepteret denne termin for levering af fyringsolien. Det afgørende i denne sag er at OK handler i lodret strid med indgåede aftaler og at OK naturligvis må tage ansvaret herfor. En del af denne problematik vedr. tillige leveringen af et kvantum, der overskrider det bestilte med 357 liter. Arvingerne har i øvrigt foretaget en test af tankens overløbsfløjte og har konstateret, at den fungerer og at chaufføren alene af den grund burde straks have standset leveringen. Sluttelig kan jeg oplyse, at OK, umiddelbart efter at arvingerne havde anmeldt udslippet tog skridt til begrænsning af forureningens udbredelse ved bortfjernelse af noget olieholdigt jord ligesom OK bestilte bistand fra geolog med henblik på konstatering af forureningens omfang og udbredelse. Geologen har bl.a. udført en del analyser i området. Det forekommer mig derfor helt klart, at OK fra starten af var af den opfattelse, at de havde ansvaret for oprydningen på ejendommen, men at den opfattelse ikke blev delt af CODAN, der med sin redegørelse af 25. februar 2010 søger at dreje faktum i en retning, der passer med selskabets dækningsmæssige/økonomiske interesser. Endelig deler jeg ikke CODANs fortolkning af højesteretsdommen fra december. Da ejendommen er solgt og køber har overtaget evt. oprydningsforpligtelser, betragter jeg sagen som afsluttet for mit vedkommende." Assens Kommune udstedte den 7. april 2010 påbud til OK a.m.b.a. om afgrænsning af forureningen og udarbejdelse af et projekt med henblik på oprensning af fyringsolieforurening på ejendommen. Påbuddet var i overensstemmelse med varslet. Derudover var der dog anført følgende: "Assens Kommunes vurdering af rette påbudsadressat. Assens Kommune vurderer, at påbuddet kan stiles til OK Amba efter jordforureningslovens 41 stk. 3, nr. 1. Beskrivelsen af sagsforløbet, som det fremgår af henholdsvis indsigelsen fra OK s forsikringsselskab og af bobestyreren advokat Jens Bangs beskrivelse, giver ikke anledning til at ændre denne vurdering." Nye oplysninger under nævnsbehandlingen Codan har ved af 13. juli 2010, uddybet det i indsigelsen og klagen anførte, og har endvidere følgende bemærkninger til det faktiske forløb forud for den konstaterede forurening: "Om forløbet i den aktuelle sag har vi noteret, at ejer den 28. oktober 2009 bestilte en servicemontør til opstart af oliefyr på ejendommen. Montørbesøget fandt sted den 30. oktober, hvor montøren, Finn Jensen Tokheim, Tokheim Oliefyrsservice (TO), skiftede olieslange, dyse og filter, hvorefter han startede fyret med held. Ejer, Henrik Jensen var kommet til stede under servicebesøget, og TO anbefalede, at der blev bestilt et hovedeftersyn/kedelrensning, idet han ikke havde tid til at gennemføre et sådant straks. Den 2. november ringede ejer igen og bestilte hovedeftersyn samt påfyldning af olie. Den 3. november fyldte OK olie på den pågældende tank. Vi er opmærksomme på, at der er modstridende oplysninger om, hvad der blev sagt med hensyn til, hvornår der skulle ske levering hhv. hovedeftersyn/kedelrensning. Det forhold at ejer også skulle have udført hovedeftersyn/ kedelrensning er imidlertid uden betydning for vurderingen af, hvorvidt der er sket succesfuld aflevering, og om det er aftalt, at der skal ske påfyldning af den pågældende tank. Tanken var opstillet i forbindelse med ejendommens opvarmningsanlæg (oliefyr), og i forhold til reglerne i Jordforureningslovens er det afgørende, jf. ovennævnte dom, alene at olien blev leveret til den pågældende tank uden spild, og at tanken var lovlig og funktionsdygtig. Tanken fremstod helt sædvanlig, den var forbundet til olierøret, der førte frem til fyrrummet, den var ikke sløjfet, og den var i fuld overensstemmelse med reglerne i Olietankbekendtgørelsen. Ansvaret for at den midlertidigt var frakoblet inde ved fyret, uden at olierøret var afspærret samt at olien efter aflæsning var løbet ud via det åbne olierør foran fy- 5

6 ret, påhviler ikke vores kunde, og har i øvrigt ingen betydning for hvorvidt de kan oplægges et objektivt ansvar i henhold til Jordforureningslovens Da vores kunde gennemførte succesfuld påfyldning til lige præcis den olietank, der var aftalt, er der ikke hjemmel til at udstede påbuddet mod vores kunde, og vi skal derfor venligst bede jer tilbagekalde det." Assens Kommune har ved af 7. marts 2013 meddelt nævnet, at kommunen ikke har yderligere bemærkninger til klagen. Advokat Jens Bang har den 6. august 2013 telefonisk oplyst nævnet, at Skifteretten i Odense godkendte boopgørelsen for boet efter Svend Olsen den 2. december Det blev endvidere oplyst, at boet ved indbetaling af den fastsatte boafgift til retten den 10. januar 2011, således blev sluttet. Natur- og Miljøklagenævnets begrundelse og afgørelse OK a.m.b.a.'s ansvar for forureningen Af jordforureningslovens 40, stk. 1, jf. 39, fremgår, at kommunalbestyrelsen kan påbyde en forurener at give de oplysninger, som har betydning for vurderingen af afhjælpende eller forebyggende foranstaltninger vedrørende en eventuel forurening. Af jordforureningslovens 41, stk. 3, nr. 1, 1. pkt., fremgår, at som forurener anses den, der i erhvervsmæssigt eller offentligt øjemed driver eller drev den virksomhed eller anvender eller anvendte det anlæg, hvorfra forureningen hidrører. Det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen 4, at hvis en forurening skyldes en udledning under en virksomheds drift, kan virksomheden (driftsherren) påbydes en oprydning, hvad enten udledningen skyldes overtrædelser af vilkår, uforsvarlig adfærd hos en ansat, en dårlig installation eller et hændeligt uheld m.v. Det fremgår endvidere, at udtrykket "anlæg" også omfatter mobile anlæg, hvad enten der er tale om egentlige driftsanlæg, for eksempel transportable asfaltanlæg, spildevandsanlæg m.v. eller transportanlæg (lastbiler, tankvogne m.v.). En transportør af stoffer og produkter kan derfor mødes med et påbud, hvis en forurening sker fra en tankvogn, lastbil el.lign. under transporten eller i forbindelse med levering af stoffer, produkter eller materialer. Bestemmelsen i jordforureningslovens 41, stk. 3, nr. 1, bygger bl.a. på Jordforureningsudvalgets betænkning (nr. 2/1996 fra Miljøstyrelsen), hvoraf det på side 261 fremgår, at det netop har været hensigten med loven, at et olieselskab skal kunne mødes med et påbud om undersøgelser og oprensning, hvis der i forbindelse med påfyldning af olie fra en tankbil til et tankanlæg finder en forurening sted. OK a.m.b.a. er derfor i udgangspunktet ansvarlig for den skete forurening, i det omfang forureningen stammer fra OK a.m.b.a.'s mobile tankanlæg (tankbil). OK a.m.b.a. har dog i klagen bl.a. anført, at Assens Kommunes påbud i stedet burde være meddelt til ejeren af olietanken på Dærupvej 52 i medfør af jordforureningslovens 48, stk. 1, idet forureningen efter selskabets opfattelse stammer fra den på ejendommen værende villaolietank. Af jordforureningslovens 48, stk. 6, fremgår, at for olieforureninger, der ikke er omfattet af bestemmelsens stk. 1, jf. stk. 2, finder de øvrige bestemmelser i lovgivningen om forurenet jord anvendelse. Bestemmelsen indebærer omvendt, at hvor jordforureningslovens 48, stk. 1, finder 4 Jf. bemærkningerne til 41, stk. 1, nr. 1, i forslag (L 183) af 10. februar 1999 til lov om forurenet jord. 6

7 anvendelse, kan der ikke udstedes påbud efter lovens øvrige bestemmelser. Hvis et påbud kunne udstedes efter jordforureningslovens 48, stk. 1, er påbud efter lovens 40, jf. 41, stk. 3, nr. 1, udelukket. Efter jordforureningslovens 48, stk. 1, kan miljømyndigheden, uanset hvordan en olieforurening er sket, meddele ejere af olietanke, jf. stk. 3, påbud om afgivelse af oplysninger og udførelse af undersøgelser som omhandlet i lovens 40, stk. 1, og om at fjerne den konstaterede forurening og genoprette den hidtidige tilstand eller foretage tilsvarende afhjælpende foranstaltninger. Af stk. 3 fremgår, at et påbud efter stk. 1 kun kan meddeles ejere af olietanke med et rumindhold under 6000 l, hvor 50 pct. eller mere af det areal, der opvarmes med olie fra den pågældende olietank, anvendes til beboelse, hvis anlægget har været eller kan have været anvendt umiddelbart før konstateringen af forureningen. Efter det oplyste i sagen er der tale om en tank med et rumindhold på under liter som har været anvendt til at opvarme et boligareal på mere end 50 pct. af det samlede opvarmede areal. Spørgsmålet er herefter, om det pågældende anlæg har været eller kunne have været anvendt, umiddelbart inden forureningen blev konstateret. Af jordforureningslovens forarbejder 5 fremgår, at ordet "umiddelbart" skal forstås sådan, at tanken skal have været funktionsdygtig op til tidspunktet for den pludselige forureningsskades indtræden. Af forarbejderne fremgår endvidere følgende: "Ordet "umiddelbart" er indsat, da tanken på tidspunktet for konstateringen i mange tilfælde ikke kan anvendes, fordi der er hul på rørsystemet, og fyret derfor ikke kan tændes." Miljøstyrelsen har udstedt vejledning nr. 2/2009, om undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke. I vejledningens afsnit 5.3 (side 27-28), har Miljøstyrelsen tilkendegivet, at der ikke kan udstedes påbud efter jordforureningslovens 48, stk. 1, såfremt oliefyringsanlægget i en tidsperiode på 6 måneder forud for konstateringen af forureningen, har været taget varigt ud af brug. Af Assens Kommunes påbud af 7. april 2010 fremgår det, at kommunen besigtigede den omhandlede ejendom samme dag som kommunen fik underretning om forureningen, den 5. november Det kunne konstateres under besigtigelsen, at der havde været et udslip af fyringsolie i et bryggers og fyrrum, fordi rørforbindelsen mellem olietanken og oliefyret var afbrudt. Det fremgår endvidere af påbuddet, at OK a.m.b.a. den 25. februar 2010 og 13. juli 2010 har oplyst, at en af selskabets tilknyttede montører, Finn Jensen fra Tokheim Oliefyrservice, tilså fyret d. 30. oktober På dette tidspunkt var fyret stillet på dunk, dvs. det blev forsynet med olie fra en reservedunk. Der foreligger ingen oplysninger om, hvor længe fyringsanlægget har været taget ud af brug. Tanken indgik på daværende tidspunkt i et dødsbo efter Svend Olsen, og hændelsen indtraf ved, at arvingerne forsøgte at reparere ejendommens opvarmningsanlæg. Efter de foreliggende oplysninger var det således kun ganske midlertidigt, at fyret var frakoblet olietanken i forbindelse med en reparation af oliefyret, og nævnet finder det derfor overvejende sandsynligt, at tankanlægget - hvis det blev tilsluttet til fyret - kunne have været anvendt umiddelbart før konstateringen af forureningen. Arvingerne, som har forestået frakoblingen af olietanken fra fyret, havde ikke til hensigt at tage anlægget/tanken varigt ud af brug, men at reparere det. 5 Bemærkningerne til 48 i lovforslag nr. 183 af 10. februar

8 Under disse omstændigheder, finder nævnet det ikke godtgjort, at det i sagen omhandlede tankanlæg, umiddelbart inden forureningen blev konstateret, ikke var i brug og funktionsdygtigt, jf. jordforureningslovens 48, stk. 3. Villaolietanken levede derfor op til betingelserne i jordforureningslovens 48, stk. 1. Påbud efter jordforureningslovens 48, stk. 1, skal imidlertid gives til tankejeren på tidspunktet for konstateringen af forureningen. Tankejeren på konstateringstidspunktet var boet efter Svend Olsen. Boet efter Svend Olsen er nu endeligt afsluttet ved skifterettens afgørelse af 11. januar 2011, og boet kan herefter ikke længere meddeles et påbud efter jordforureningslovens 48, stk. 1. Hertil kommer, at forureningen er sket i forbindelse med levering af olie fra en tankbil, og at OK a.m.b.a.'s ansvar som leverandør af olie først ophører, når der er sket en succesfuld påfyldning af olie på villaolietanken i overensstemmelse med den indgåede aftale om levering. Natur- og Miljøklagenævnet kan konstatere, at der er betydelig uenighed mellem klagesagens parter om, hvad der blev aftalt i forhold til leveringen af olie til den omhandlede ejendom, herunder om leveringstidspunktet og mængden af den bestilte olie. Der er dog enighed om, at en montør, der var tilkaldt gennem OK a.m.b.a., tilså fyret den 30. oktober Der er endvidere enighed om, at fyret ikke var korrekt tilsluttet til tanken, da montøren forlod ejendommen den pågældende dag. Det fremgår desuden af et telefonnotat fra Assens Kommune af 5. november 2009, Per Hansen, at OK a.m.b.a. "indtil videre" havde påtaget sig ansvaret for fejlen og havde iværksat "akut-værge", og at kommunen ved denne lejlighed - dvs. kort efter konstateringen af forureningen - fik oplyst fra arvingerne, at arvingerne havde bestilt OK a.m.b.a. til at koble røret til fyret og først derefter påfylde olie på tanken. Der synes da også umiddelbart at være enighed mellem parterne om, at Irene Helbo bestilte både olie og et hovedeftersyn på anlægget den 2. november Nævnet bemærker hertil, at det er OK a.m.b.a., som professionel olieleverandør, der er nærmest til at tilvejebringe oplysninger om den modtagne bestilling fra Irene Helbo af olie og et hovedeftersyn. OK a.m.b.a. har imidlertid ikke fremlagt nogen skriftlig dokumentation for, hvorledes selskabet noterede Irene Helbos bestilling af serviceeftersyn og olie. Nævnet finder ikke, at Irene Helbo har haft særlig grund til at sikre sig dokumentation for aftalen om, at der skulle foretages serviceeftersyn inden olielevering. Under disse omstændigheder finder Natur- og Miljøklagenævnet, at det må lægges til grund, at Irene Helbo bad OK a.m.b.a. om, at der blev foretaget et serviceeftersyn på anlægget, inden tanken blev påfyldt olie. OK a.m.b.a. kunne derfor ikke med rette lægge til grund, at olie kunne påfyldes den omhandlede tank, førend et sådant serviceeftersyn var gennemført. Det forhold, at olien har passeret tanken forud for den skete forurening, kan under disse omstændigheder ikke føre til, at OK a.m.b.a. ikke kan anses for rette påbudsadressat, jf. jordforureningslovens 40, jf. 41, stk. 3, nr. 1. Natur- og Miljøklagenævnet finder af disse grunde, at påbuddet med rette er udstedt til OK a.m.b.a., jf. jordforureningslovens 40, stk. 1, jf. stk. 3, nr. 1. 8

9 Påbud til arvingerne eller andre mulige forurenere OK a.m.b.a. har anført, at et påbud i stedet burde have været udstedt til den, der er ansvarlig for installationen af rørsystemet, herunder den manglende lukning af olietankens afspærringsventiler, jf. jordforureningslovens 41, stk. 3, nr. 2. Natur- og Miljøklagenævnet bemærker, at der under en klagesag, som den foreliggende, alene skal tages stilling til, om Assens Kommune kunne udstede et påbud til OK a.m.b.a. Det påvirker ikke i sig selv lovligheden eller gyldigheden af Assens Kommunes påbud, at kommunen tillige kunne have udstedt et påbud til andre forurenere. Miljømyndigheden skal således ikke meddele et påbud til alle potentielle forurenere i de tilfælde, hvor en forurening er blevet til som følge af et hændelsesforløb, hvor flere mulige forurenere indgår, og hvor det ikke er muligt at henføre en vis del af forureningen til hver forurener, jf. nævnets afgørelse af 4. februar 2013 (j.nr. NMK ). I sådanne tilfælde kan miljømyndigheden beslutte at udstede et påbud til én forurener bl.a. under hensyn til, hvem der efter en samlet bedømmelse må antages at bære det største ansvar for, at forureningen skete, samt i øvrigt hvem der i den givne situation forekommer at være nærmest til i første række at måtte bære risikoen for forureningen. Miljømyndighedens afgørelse herom udelukker selvsagt ikke, at adressaten for et påbud søger udgifterne til opfyldelsen af påbuddet dækket af andre. Uden at tage endeligt stilling til, om en eller flere af de involverede i nærværende sag har handlet uforsvarligt, jf. jordforureningslovens 41, stk. 3, nr. 2, finder Natur- og Miljøklagenævnet ikke grundlag for at tilsidesætte Assens Kommune vurdering, hvorefter påbud kun er udstedt til OK a.m.b.a. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse Assens Kommunes påbud af 7. april 2010 til OK a.m.b.a. stadfæstes. Natur- og Miljøklagenævnet beklager den lange sagsbehandlingstid. Ulrich Stigaard Jensen Ankechef / Flemming Krog Bjerre Fuldmægtig, cand.jur. 9

10 Afgørelsen er sendt pr. til: Codan A/S, skadenr , Assens Kommune, j.nr.: 09/39907, Advokat Jens Bang, og pr. post til: Ok a.m.b.a., Åhave Parkvej 11, 8260 Viby J Allan Ploug, Skovjorden 2, 5672 Broby 10

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade København K Telefon: Telefax:

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade København K Telefon: Telefax: MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84 Advokat Knud O. Christensen Interlex Advokater Strandvejen 94 Postboks 161 8100 Århus C. Den 30. marts 2006

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter jordforureningslovens 40.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter jordforureningslovens 40. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 4. februar 2013 J.nr.: NMK-11-00005 (tidl. MKN-113-00006) Ref.: LITEL/JNA/POSPE AFGØRELSE i sagen om et påbud om undersøgelse

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Varsel om påbud om undersøgelse og afværge af jordforening med fyringsolie på Agertoften 49, 7000 Fredericia matrikel 44am, Erritsø By, Erritsø

Varsel om påbud om undersøgelse og afværge af jordforening med fyringsolie på Agertoften 49, 7000 Fredericia matrikel 44am, Erritsø By, Erritsø Jesper Bargmann Agertoften 49 7000 Fredericia E-post: jesperbargmann123@hotmail.com 06-03-2012 Sags id.: 12/2962 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen Varsel om påbud om undersøgelse og afværge af jordforening

Læs mere

Nye afgørelser om påbud efter jordforureningsloven. Flemming Krog Bjerre ATV møde om jordforureningsloven 9. oktober 2013, København

Nye afgørelser om påbud efter jordforureningsloven. Flemming Krog Bjerre ATV møde om jordforureningsloven 9. oktober 2013, København Nye afgørelser om påbud efter jordforureningsloven Flemming Krog Bjerre ATV møde om jordforureningsloven 9. oktober 2013, København Temaer Påfyldning af defekt eller ikke-tilsluttet tank - ansvar for leverandør

Læs mere

Udfordrende påbud Miljøsagsbehandlerens, Rådgiverens og Advokatens erfaringer og anbefalinger

Udfordrende påbud Miljøsagsbehandlerens, Rådgiverens og Advokatens erfaringer og anbefalinger Natur & Miljø 2017 Udfordrende påbud Miljøsagsbehandlerens, Rådgiverens og Advokatens erfaringer og anbefalinger 1. Indledning hvad forstås ved de udfordrende påbud - Søren Helt Jessen 2. Hovedtemaet:

Læs mere

Att. Henrik Pape, E-post: Henrik.pape@dk.dsv.com 08-02-2012 Sags id.: 12/1907 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Jørgensen

Att. Henrik Pape, E-post: Henrik.pape@dk.dsv.com 08-02-2012 Sags id.: 12/1907 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Jørgensen Team Industri DSV Road A/S Grimsbyvej 2 6700 Esbjerg Att. Henrik Pape, E-post: Henrik.pape@dk.dsv.com 08-02-2012 Sags id.: 12/1907 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Jørgensen Varsel om påbud

Læs mere

Miljøstyrelsen ophæver Miljøkontrollens påbud og hjemviser sagen til fornyet behandling.

Miljøstyrelsen ophæver Miljøkontrollens påbud og hjemviser sagen til fornyet behandling. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0053 Ref. LIHAN Den 5. april 2006 Deres J.nr. 11462. Miljøstyrelsens afgørelse af [A] klage over København Kommunes påbud/afgørelse af 26. januar 2006 om afhjælpende foranstaltninger

Læs mere

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0056 Ref. LIHAN Den 3. december 2006 Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring 1. Klage

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af Advokat [ ] s klage over Lemvig Kommunes afgørelse af 25. februar 2005 om ikke at udstede påbud efter olieforurening

Miljøstyrelsens afgørelse af Advokat [ ] s klage over Lemvig Kommunes afgørelse af 25. februar 2005 om ikke at udstede påbud efter olieforurening [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0040 Ref. lihan Den 15. marts 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af Advokat [ ] s klage over Lemvig Kommunes afgørelse af 25. februar 2005 om ikke at udstede påbud efter olieforurening

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Rødekro Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen [ ], 6230 Rødekro. Matr. nr. [ ].

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Rødekro Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen [ ], 6230 Rødekro. Matr. nr. [ ]. [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0055 Ref.: ulu/ Den 9. december 2005 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Rødekro Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening

Læs mere

Miljøstyrelsen anser ikke [ ] for at være klageberettiget i sagen, idet det ikke er oplyst, at [ ] er mandatar for [ ].

Miljøstyrelsen anser ikke [ ] for at være klageberettiget i sagen, idet det ikke er oplyst, at [ ] er mandatar for [ ]. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0048 Ref. LIHAN Den 24. januar 2006 Afgørelse af klage over Helsinge Kommunes påbud om at udføre undersøgelser og afhjælpende foranstaltninger for forureningen på [ ], 3220

Læs mere

EnviNa - Årsmøde for jord og grundvand 2014 Advokat Mads Kobberø

EnviNa - Årsmøde for jord og grundvand 2014 Advokat Mads Kobberø EnviNa - Årsmøde for jord og grundvand 2014 Advokat Mads Kobberø Forurener efter hvilken? NMK-11-00127 af 25. august 2014 I den konkrete sag havde kommunen meddelt påbud til en virksomhed, der havde udledt

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse i sag om olieforurening efter AJVA-tank på ejendommen [ ], matr. nr. [ ], 8370 Hadsten

Miljøstyrelsens afgørelse i sag om olieforurening efter AJVA-tank på ejendommen [ ], matr. nr. [ ], 8370 Hadsten [ ] Jord & Affald Journalnr. Bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0026 Ref.: ulu/oki/dbh Den 4. november 2005 Miljøstyrelsens afgørelse i sag om olieforurening efter AJVA-tank på ejendommen [ ],

Læs mere

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP Dato 08.04.2008 Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Påbud om undersøgelser af forureningens

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter vandforsyningslovens 1 75, jf. 20.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter vandforsyningslovens 1 75, jf. 20. Toldboden 2 8800 Viborg Telefon: 72 40 56 00 nmkn@naevneneshus.dk www.nmkn.dk 18. januar 2017 J.nr.: NMK-42-00504 KlageID: 85133 Ref.: SANDR-NMKN AFGØRELSE i sag om Lemvig Kommunes afgørelse om afslag

Læs mere

Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind

Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0025 Ref.: IGL/ Den 25. februar 2005 Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen

Læs mere

Envina 10. april 2014

Envina 10. april 2014 Envina 10. april 2014 Formalia og formulering af påbud - Påbud om undersøgelse og oprensning i jord- og grundvandsforureningssager ( 69 MBL og 40 og 41 i JFL) Claus Frydenlund, akademiingeniør Gladsaxe

Læs mere

Der udarbejdes orienterende risikovurdering for grundvand, arealanvendelse og recipienter.

Der udarbejdes orienterende risikovurdering for grundvand, arealanvendelse og recipienter. [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/04-0029 Ref.: Bente Jensen E-mail bej@mst.dk Den 14. oktober 2005 Påbud om undersøgelse for jordforurening, [ ], Odense Odense Kommune

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud om skærpet kontrol på Bøjdenvejen 108, 5750 Ringe

AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud om skærpet kontrol på Bøjdenvejen 108, 5750 Ringe Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 24. maj 2012 J.nr.: NMK-42-00296 (tidl. NMK-42-00225) Ref.: trmas/gom AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at sælger var et dødsbo.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at sælger var et dødsbo. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Estate Mæglerne Ole Moestrup A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 12. juni 2012. Klagen angår

Læs mere

Hovedgaden, Solrød. Tankstation, 40.

Hovedgaden, Solrød. Tankstation, 40. Historik: Tankstation siden 1970érne 2003 DK Benzin. Miljøsikring af alle installationer. OK overtager tankstation og drift i 2007. NIRAS udfører orienterende forureningsundersøgelse af potentielle kilder.

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. august 2014 J.nr.: NMK-34-00277 og NMK-33-01941 Ref.: KBP AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes VVM-screening af vejprojekt

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Miljøcenter Århus afslag på aktindsigt - AarhusKarlshamn A/S Denmark

AFGØRELSE i sag om Miljøcenter Århus afslag på aktindsigt - AarhusKarlshamn A/S Denmark Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 18. december 2012 J.nr.: NMK-810-00029 (tidl. MKN-400-00045) Ref.: Flemming Krog Bjerre, FLEKB-NMKN AFGØRELSE i sag om Miljøcenter

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 8. december 2014 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 120/14 (Retten i Grønlands sagl.nr. RIG-QAQ-CS-0008-2014) A og B (advokat Britta Keldsen,

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Jordforureningsloven 2011. Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll

Jordforureningsloven 2011. Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll Jordforureningsloven 2011 Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll Hvorfor er der så få af dem? - både et spørgsmål og et postulat! Med påbudssagerne sigtes her til påbud om undersøgelse og/eller

Læs mere

Afgørelse. 1. Eventuelle samlinger af slangerne skal etableres i samlebrønde og kunne inspiceres.

Afgørelse. 1. Eventuelle samlinger af slangerne skal etableres i samlebrønde og kunne inspiceres. MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 7254 1100 Telefax: 7254 1101 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 22. september 2009 J.nr. MKN-100-00428 Afgørelse efter 19 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Udtalt over for miljøstyrelsen, at der i mangel af udtrykkelige regler om adgangen til at kræve lovliggørelse af spildevandsforhold alene kunne stilles krav

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00750 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret

Læs mere

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne Kendelse af 20. august 1999. 99-51.390. Nærmere bestemt virksomhed ikke omfattet af lov om hjemmeservice. Ikke tilbagebetaling af modtagne tilskud. Spørgsmålet om fortsat registrering hjemvist. Lov om

Læs mere

Har du tjek på olietanken? Ansvarsregler kan koste dyrt. Din olietank kan blive for gammel

Har du tjek på olietanken? Ansvarsregler kan koste dyrt. Din olietank kan blive for gammel Tjek din olietank 1 Har du tjek på olietanken? Er du ejer eller bruger af en fyringsolietank på under 6.000 liter? Kender du reglerne for olietanke? Er du i tvivl? Så bør du læse denne pjece med de vigtigste

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1272-01398 Ref. nijol/ Den 21. maj 2014

Virksomheder J.nr. MST-1272-01398 Ref. nijol/ Den 21. maj 2014 AVV I/S Mandøgade 4 9800 Hjørring (sendt elektronisk til: affald@avv.dk) Att.: Thomas Thomsen (tt@avv.dk), Niels Jørgen Kræmmergård (njk@avv.dk) og Niels Larsen (nl@avv.dk) Virksomheder J.nr. MST-1272-01398

Læs mere

ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER

ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER Advokat (H) Kim Trenskow Kromann Reumert ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården,

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har oplyst, at arvingerne af den lokale præst fik anbefalet indklagede som bobestyrer.

K E N D E L S E. Klager har oplyst, at arvingerne af den lokale præst fik anbefalet indklagede som bobestyrer. København, den 26. august 2015 Sagsnr. 2015-1428/MKJ 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Klagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede skal tåle en salærreduktion som følge af dårligt mæglerarbejde.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede skal tåle en salærreduktion som følge af dårligt mæglerarbejde. 1 København, 14. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jette Eriksen og Allan V. Nielsen Storegade 6 8382 Hinnerup Nævnet har modtaget klagen den 6. december 2010. Klagen angår

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Varde Kommunes afgørelse om vedligehold af grundvandssænkningen i Guldvangen

AFGØRELSE i sag om Varde Kommunes afgørelse om vedligehold af grundvandssænkningen i Guldvangen Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. december 2014 J.nr.: NMK-43-00448 Ref.: CATGK/KENKN AFGØRELSE i sag om Varde Kommunes afgørelse om vedligehold af grundvandssænkningen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af helårshus i Ringsted Kommune. efter planlovens 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1 1.

AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af helårshus i Ringsted Kommune. efter planlovens 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 31. maj 2011 J.nr.: NMK-31-00008 (tidl. NKN-31-01772) Ref.: jav AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af helårshus

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 ATV-Vintermøde 2015 Advokat Jacob Brandt, Bech-Bruun Disposition Den retlige ramme Fredericia-dommens faktum Det principielle materielle

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 75, jf. 20-21 i vandforsyningsloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 75, jf. 20-21 i vandforsyningsloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 21. marts 2013 J.nr.: NMK-42-00215 (tidl. MKN-200-00253) Ref.: HO/GOM AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes afslag på ansøgning

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Vordingborg Kommunes ovennævnte afgørelse af 9. juli 2012.

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Vordingborg Kommunes ovennævnte afgørelse af 9. juli 2012. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 11. december 2013 J.nr.: NMK-33-01382 Ref.: MJE-NMKN AFGØRELSE i sag om Vordingborg Kommunes påbud om fjernelse af en afblænding

Læs mere

[XXX] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse]

[XXX] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse] [XXX] Dato Sagsbehandler J.nr. 2012 saril [xxxxxx-xxxx] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse] Den 3. januar 2011 meddelte Frederikssund Kommune påbud om undersøgelser af olieforureningen

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Palle Schultz Jensen og Morten Nancke Rugårdsvej 260 5210 Odense NV Nævnet har modtaget klagen den 16. november 2012.

Læs mere

Afgørelse i sag om landzonetilladelse til bibeholdelse af hal på 360 m² i Hundested.

Afgørelse i sag om landzonetilladelse til bibeholdelse af hal på 360 m² i Hundested. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 8. oktober 2012 J.nr.: NMK-31-00617 Ref.: Babette Bentley, BAB-NMKN Afgørelse i sag om landzonetilladelse til bibeholdelse

Læs mere

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Jørn Friis Hansen Rysensteensgade 16, 2 1564 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har overtrådt forbuddet mod dobbeltrepræsentation i

Læs mere

Jens Kristian Skyldal Gl Skivevej Roslev. 10. februar Afgørelse i sag om forurening med hydraulikolie på Gl Skivevej 24, 7870 Roslev

Jens Kristian Skyldal Gl Skivevej Roslev. 10. februar Afgørelse i sag om forurening med hydraulikolie på Gl Skivevej 24, 7870 Roslev Jens Kristian Skyldal Gl Skivevej 24 7870 Roslev 10. februar 2017 Afgørelse i sag om forurening med hydraulikolie på Gl Skivevej 24, 7870 Roslev Skive Kommune meddeles hermed afgørelse om, at der ikke

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt at vedtage Planstrategi

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt at vedtage Planstrategi Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. august 2016 J.nr.: NMK-33-03545 KlageID: 94015 Ref.: CHUDE-NMKN AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt

Læs mere

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig i Vordingborg Kommune (nævnets j. nr.

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig i Vordingborg Kommune (nævnets j. nr. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 03. marts 2014 J.nr.: NMK-31-01200 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26 om offentlighedens adgang på veje og stier i det åbne land.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26 om offentlighedens adgang på veje og stier i det åbne land. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. december 2013 J.nr.: NMK-512-00081 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om offentlighedens adgang i Silkeborg Kommune Natur-

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand Nævnet har modtaget klagen den 18. april 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Brev 2 til Miljøstyrelsen

Brev 2 til Miljøstyrelsen Brev 2 til Miljøstyrelsen Miljøstyrelsens hovedmail: mst@mst.dk cc: Helle Okholm cc: Preben Bruun Ref. Susanne Prior Drønen SPR@fredensborg.dk Sagsnr. 15/28023 27. september 2015 Konkret forslag til ændring

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Harald Jensens Plads 1A 8000 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 13. november 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere i forbindelse

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet.

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. juli 2012 J.nr.: NMK-810-00048 Ref.: peran AFGØRELSE i sag om Tårnby Kommunes afgørelse om aktindsigt i sikkerhedsdokument

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 - administrative og tekniske aspekter

Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 - administrative og tekniske aspekter Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 - administrative og tekniske aspekter Lene Juul Nielsen og Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen ATV VINTERMØDE Fagsession om villaolietanke Vingstedcentret 10. marts 2010 Baggrund

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Nyere afgørelser om påbud efter jordforureningsloven

Nyere afgørelser om påbud efter jordforureningsloven Nyere afgørelser om påbud efter jordforureningsloven Jens Nonboe Andersen EnviNa årsmøde for jord og grundvand 2015 Jens Nonboe Andersen - EnviNa årsmøde i Horsens - 2015-09-30 Indlæg om afgørelser fra

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. januar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. januar 2017 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. januar 2017 Sag 110/2016 (1. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Vivi Bruhn Knudsen) mod If Skadeforsikring,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Nobel Fredskovhellet 10, 2. th. 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 29. august 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2012 J.nr.: NMK-33-00697 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I GRØNLAND

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I GRØNLAND UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I GRØNLAND Den 23. april 2014 blev af Retten i Grønland i sagen sagl.nr. RIG-QAQ-CS 0008-2014 A og B mod Oliecompagniet ApS afsagt sålydende DOM: Indledning Sagen drejer

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 268 2014 AA mod Ejendomsmægler Kim Nymark [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed BB [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 17. marts 2014 har AA indbragt

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

Varsel af påbud til Dan Gødning A/S, CVR. Nr.

Varsel af påbud til Dan Gødning A/S, CVR. Nr. DAN GØDNING A/S Møllebugtvej 9 7000 Fredericia E-post: info@dangodning.dk 22-02-2016 Sags id.: 16/1265 Sagsbehandler: Henrik Jørgensen KS: Inger Pabst Varsel af påbud til Dan Gødning A/S, CVR. Nr. 13495173,

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Tjek din olietank 11

Tjek din olietank 11 Tjek din olietank 11 Har du tjek på olietanken? Er du ejer eller bruger af en fyringsolietank på under 6.000 liter? Kender du reglerne for olietanke? Er du i tvivl? Så bør du læse denne pjece med de vigtigste

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

Sagens baggrund Klager har den 16. og 17. marts 2015 ansøgt om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg i henholdsvis underpulje 1 og 2.

Sagens baggrund Klager har den 16. og 17. marts 2015 ansøgt om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg i henholdsvis underpulje 1 og 2. Til: XXX Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Ophævelse og hjemvisning af Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Afgørelse i sagen om bibeholdelse af et voldanlæg på en ejendom i Fanø Kommune.

Afgørelse i sagen om bibeholdelse af et voldanlæg på en ejendom i Fanø Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 12. juni 2007 NKN-33-00429 LER Afgørelse i sagen om bibeholdelse

Læs mere

Godkendelse af det bestående tankoplag for fuelolie på ejendommen matr. nr. 411 Rønne Markjorder også kan anvendes til letolie

Godkendelse af det bestående tankoplag for fuelolie på ejendommen matr. nr. 411 Rønne Markjorder også kan anvendes til letolie Østkraft Produktion A/S Skansevej 2 3700 Rønne Att.: Majken R. Mattesen mrm@oestkraft.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-01777 Ref. JLH/evnis Den 22. september 201 Godkendelse af det bestående tankoplag for

Læs mere

UDKAST. Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke

UDKAST. Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke UDKAST Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. X 2009 2 Indhold INDHOLD... 3 FORORD... 5 1 INDLEDNING... 6 1.1 FORMÅL...6 1.2 BRUG AF VEJLEDNINGEN...

Læs mere

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade København K Telefon: Telefax: Afgørelse

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade København K Telefon: Telefax: Afgørelse MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84 Den 20. april 2006 J.nr. 41-6 Den 20. april 2006 har Miljøklagenævnet truffet følgende Afgørelse vedrørende

Læs mere

Orientering fra miljøstyrelsen Nr. 8 2001. Påbud i jordforureningssager

Orientering fra miljøstyrelsen Nr. 8 2001. Påbud i jordforureningssager Orientering fra miljøstyrelsen Nr. 8 2001 Påbud i jordforureningssager -RHLSPH -2(,30( -2(0)(2-2+,:362à6.36(*3696)2-2+703:)23+,:362à6 1-0. &)7/=88)07)703:)2# 3:)67-+83:)6()Œ2(6-2+)6()686à(8)-/6%*8.36(*3696)2-2+703:)2

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. august 2014 J.nr.: NMK-33-02485 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Bornholms Regionskommunes afgørelse af 27. januar 2014 og hjemviser sagen til fornyet behandling.

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Bornholms Regionskommunes afgørelse af 27. januar 2014 og hjemviser sagen til fornyet behandling. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. marts 2015 J.nr.: NMK-43-00494 Ref.: ASTJS/KENKN AFGØRELSE i sag om afvandingsproblemer på en ejendom i Østermarie på

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. juni 2015 J.nr.: NMK-33-02996 Ref.: CANEL AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes byggetilladelse af 11. februar 2015

Læs mere

Energitilsynets afgørelse stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse stadfæstes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] af 26. april 2005 over Energitilsynet af 14. april 2005 Opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse i forbindelse med udtræden af Hirtshals

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a [XXX] Fremsendes pr. e-mail: [XXX] og pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling:

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling: Pkt.nr. 2 Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 402851 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at principgodkende udkast til forskrift om varelevering

Læs mere

Villaolietanke Oprensningsomfang og Omkostninger

Villaolietanke Oprensningsomfang og Omkostninger Villaolietanke Oprensningsomfang og Omkostninger Vivi Bruhn Knudsen Oprensningsomfang Status før lovforslaget om en jordforureningslov Betænkningerne fra Jordforureningsudvalget 1/1995 og 2/1996 fra Miljøstyrelsen:

Læs mere

i sagen om sagsbehandlingstiden i Skov- og Naturstyrelsen og Miljøklagenævnet

i sagen om sagsbehandlingstiden i Skov- og Naturstyrelsen og Miljøklagenævnet ENDELIG REDEGØRELSE Endelig redegørelse i sagen om sagsbehandlingstiden i Skov- og Naturstyrelsen og Miljøklagenævnet Det er min endelige opfattelse at sagsbehandlingstiden i både Skov- og Naturstyrelsen

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om der på handelstidspunktet gjaldt en skriftlig

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 5. marts 2010. 2 Klagen

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...]

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...] Advokathuset Kongevejen 54 Att. advokat Ole Conradsen Kongevejen 54 2840 Holte Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen

Læs mere