Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse (KTO)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse (KTO)"

Transkript

1 ftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse (KTO) KL Organisationer i KTO - Område, definition og formål 1 - ftalens område Stk. 1 - ftalen gælder for kommunalt ansatte, som er af en overenskomst i KL's forhandlingsområde, hvori der henvises til denne aftale. - [O.08]ftalen omfatter ikke de personalegrupper, der er nævnt i bilag 1.[O.08] Selvejende institutioner omfattes af en kommunal udmøntningsgaranti i samme omfang, som selvejende institutioner er af overenskomster med lokal løndannelse. Stk. 2 - ftalen omfatter ikke 60-selskaber mv. [O.08] virksomheder, som har bemyndiget KL til med bindende virkning at indgå overenskomster.[o.08] 2 - Definition og formål Stk. 1 - Der beregnes i hver kommune en udmøntningsgaranti vedrørende nye midler til lokal løndannelse, jf. 3. Stk. 2 - Udmøntningspligten angår centralt afsatte midler ved de enkelte organisationsforhandlinger. Summen af disse midler udgør udmøntningsgarantien. Den forholdsmæssige andel af den samlede sum er den enkelte kommune forpligtet til at anvende til lokal løndannelse til de personalegrupper, der er af garantien. Stk. 3 - Udmøntningsgarantien er dokumentation for, at de afsatte nye midler anvendes. Stk. 4 - Udmøntningsgarantien udgør et minimum; der er ikke noget maksimum. Det samlede råderum for de lokale forhandlinger udgøres af de elementer, der indgår i bilag Udmøntningsgaranti i Stk. 1 - [O.08]Udmøntningsgarantien i omfatter alle personalegrupper, der er af denne aftale. Udmøntningsgarantien opdeles i et antal grupper, jf. bilag 3. - I er der med virkning fra afsat eller 0,7% af lønsummen i nye midler til lokal løndannelse til de pågældende personalegrupper. De afsatte midler er til udmøntning med virkning fra.[o.08] 4 - Beregningsgrundlag Stk. 1 -

2 [O.08]Beregningsgrundlaget for udmøntningsgarantien baseres på den udbetalte løn i maj 2009, jf. bilag 4. Grundlaget opregnes med stigningen i reguleringsen fra og med 30. september 2009 til og med tillagt 0,40 pct. point.[o.08] - En repræsentant for den (lokale) forhandlingsberettigede organisation orienteres om kommunens beregningsgrundlag i god tid før forhandlingerne indledes. [O.08]Hvis der er sket væsentlige ændringer i forudsætningerne for beregningsgrundlaget, optages der forhandling mellem de centrale parter om justering af beregningsgrundlaget i den pågældende kommune, hvis en af de centrale parter anmoder herom. Med tillæggelsen af 0,40 pct. point indregnes værdien af forhøjelsen af særlig feriegodtgørelse i.[o.08] 5 - Opgørelse Stk. 1 - [O.08]bruget opgøres pr.. Stk. 2 - Opgørelsesniveauet er værdien pr.. Stk. 3 - Grundlaget for opgørelsen er den årlige varige merudgift. - Beregning af forbrug sker efter principperne i bilag 5. Stk. 4 - Til dokumentation af udmøntningsgarantien udleverer kommunen senest den 1. februar en foreløbig statusopgørelse til de (lokale) repræsentanter for de forhandlingsberettigede organisationer. Opgørelsen skal indeholde status over de samlede aftaler vedr. nye midler fordelt på løngarantigrupper. Opgørelsen skal særskilt angive, hvor stor en del af forbruget, som man lokalt evt. ikke er enige om, skal indgå i opgørelsen, jf. 6, nr. 2.[O.08] - En repræsentant for den (lokale) forhandlingsberettigede organisation kan anmode om, at kommunen fremlægger en mere specificeret udskrift af statusopgørelsen for den relevante løngarantigruppe. Den specificerede udskrift skal indeholde foreliggende oplysninger om, med hvilket beløb alle de medarbejdere, der har fået del i midlerne i udmøntningsåret, indgår i opgørelsen. Videre skal det særskilt angives for hvilke medarbejdere, man lokalt ikke er enige om, at forbruget skal indgå i opgørelsen, jf. 6, nr. 2. Hvis repræsentanten modtager en udskrift, skal vedkommende kvittere for, at udskriften ikke udleveres til andre end tredjemand, der har en berettiget interesse i udskriften i henhold til Persondataloven. En anden faglig organisation, der har forhandlings- og aftaleret for andre medarbejdere af den samme garantigruppe, betragtes som berettiget interesserede. Stk. 5 - [O.08]Den enkelte kommune skal have opfyldt udmøntningsgarantien pr.. Stk. 6 - Til dokumentation for opfyldelse af udmøntningsgarantien udleverer kommunen senest den 1. maj en endelig statusopgørelse til de (lokale) repræsentanter for de forhandlingsberettigede organisationer med det indhold, som er anført i stk. 4.[O.08] 6 - Hvilke aftaler indgår i opgørelsen Stk. 1 - [O.08]I opgørelsen indgår alene summen af lokale aftaler, der med virkning fra den

3 udmøntes med hjemmel i bestemmelser om lokal løndannelse.[o.08] Dog indgår følgende aftaler ikke i opfyldelsen af udmøntningsgarantien: 1. ftaler om lokal løndannelse i forbindelse med nyansættelse. 2. ftaler der lokalt er enighed om, helt eller delvist erstatter/viderefører tidligere aftaler. Hvis der lokalt ikke kan opnås enighed herom, beslutter arbejdsgiveren i første omgang, om aftalen medtages i opgørelsen. Konstateret uenighed skal fremgå af aftalen. Hvis der i forbindelse med den afsluttende opgørelse er usikkerhed, om garantien i sin helhed er opfyldt, tager man stilling til alle de tilfælde, hvor der var uenighed, om en lønaftale skal medtages eller ej. 3. [O.08]ftaler om engangsbeløb resultatløn. - Udmøntningstidspunktet belyses med følgende to eksempler: Eksempel 1: I januar indgås en ny aftale om løntillæg efter aftale om lokal løndannelse med ikrafttrædelse fra den - dette forbrug indgår i opgørelsen af udmøntningsgarantien. Eksempel 2: I december 2009 indgås en ny aftale om løntillæg efter aftale om lokal løndannelse med ikrafttrædelse fra den 1. februar - dette forbrug indgår ikke i opgørelsen af udmøntningsgarantien.[o.08] 7 - Tvisteløsningsregler Stk. 1 - [O.08]Sager om manglende opfyldelse af udmøntningsgarantien skal senest rejses med udgangen af maj måned på baggrund af den endelige opgørelse, jf. 5, stk. 6.[O.08] Påtaleberettigede er i fællesskab lokale repræsentanter for en flerhed af de personalegrupper, som er af samme garantigruppe. Stk. 2 - Uenighed om udmøntningsgarantiens opgørelse og opfyldelse forhandles først mellem de lokale parter med henblik på at opnå enighed. Hvis der ikke kan opnås enighed på det lokale niveau, kan organisationsrepræsentanterne rejse sagen overfor de centrale parter som en retstvist (mæglingsmøde og voldgift). Stk. 3 - Når parterne vurderer, om udmøntningsgarantien er opfyldt, kan der tages hensyn til forslag fremsat af arbejdsgiver, der (endnu) ikke er indgået aftale om. Stk. 4 - Manglende opfyldelse af udmøntningsgarantien er ikke et overenskomstbrud, men medfører sanktion i form af et strafbeløb. Strafbeløbet udgør 15% af den manglende udmøntning. Stk. 5 - Den manglende udmøntning et strafbeløb skal i første omgang bruges til lokal løndannelse i kommunen efter lokal aftale, og skal i sidste ende anvendes lokalt efter aftale mellem de centrale parter. 8 - Ikrafttræden og opsigelse

4 Stk. 1 - Denne aftale træder i kraft den Stk. 2 - ftalen kan opsiges med 3 måneders varsel, dog tidligst til den 31. marts Opsigelse skal ske skriftligt. - København den 28. april 2009 KL Michael Ziegler Gitte Lind Lyngskjold rkitektforbundet Jens Smed Bibliotekarforbundet Pernille Drost Blik- og Rørarbejderforbundet Søren Schytte BUPL - forbundet for pædagoger og klubfolk Henning Pedersen Torben Fersløv ndersen Danmarks Jurist- og Økonomforbund Finn Borch ndersen Mogens Kring Dansk El-forbund llan ndersen Dansk mands ening Kim Bøje Madsen Dansk Frisør & Kosmetiker bund Poul Monggaard

5 Dansk Funktionærforbund Kim Vormsby DM (Dansk Magisterforening) Ingrid Stage Dansk Metal Niels Jeppesen Dansk Psykolog ening Roal Ulrichsen Dansk Socialrådgiverforening Ulrik Frederiksen Lars Kehlet Nørskov Den Danske Landinspektørforening Lars Frandsen Fagligt Fælles bund - 3F Ellen K. Lykkegård FO - Fag og rbejde Dennis Kristensen Steen Parker Sørensen handlingskartellet Jørgen Mosbæk Per Seerup Knudsen bundet Træ-Industri-Byg i Danmark Flemming ndersen eningen af Speciallæger

6 Kasper xel Nielsen Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Ole Helby Gymnasieskolernes Lærerforening Gorm Leschly HK/KOMMUNL Bodil Otto Steen V. Kristensen Ingeniørforeningen i Danmark Ib Oustrup Jordbrugsakademikerne Kirsten Holst Sørensen Landsklubben Deltidsansatte Brandfolk Karsten ndersen Ledernes Hovedorganisation Lykke Petersen Lærernes Centralorganisation nders Bondo Christensen Malerforbundet i Danmark Søren Kjærsgaard Nærings- og Nydelsesmiddelarbejderforbundet i Danmark Birger Pedersen Pharmadanmark

7 Steffen Bager rne Kurdahl Socialpædagogernes Landsforbund Kirsten Nissen Tandlægeforeningen Susanne ndersen Joakim Lilholt Tandlægernes Nye Landsforening nne Kaae-Nielsen Lars Holsaae Teknisk Landsforbund ase Weiler Madsen Yngre Læger Lisbeth Lintz Lene Esbensen [dvarsel. Udefineret Section: DS ] 1Personalegrupper, som ikke er af udmøntningsgarantiaftalenoversigten angiver, hvilke overenskomster, der har personalegrupper, som ikke er af udmøntningsgarantiaftalen. En -markering betyder, at kun nogle af overenskomstens personalegrupper ikke er af udmøntningsgarantien. Det er her med en bemærkning oplyst, hvilke stillingskategorier, der ikke er af garantien. Samlemappenumre til brug for KMD's lønsystem. KL = KBH = FRB = () KL's Løn og Personale ftale om aflønning af chefer mellem KL og rkitektforbundet, DJØF, HK, ID, KC og LC ftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune mellem KL og HK og DJØF

8 30.11 Overenskomst for kontor- og IT-personale m.fl. mellem KL og HK/KOMMUNL af 11. august 2008 Ledere på grundløn kr. (31/ niveau) og kr. (31/ niveau) Ledere og souschefer ved forsorgshjem og krisecentre Overenskomst for kontorpersonale m.fl. i Københavns Kommune mellem KL og HK af 11. august 2008 Ledere på grundløn kr. (31/ niveau) og kr. (31/ niveau) og kr. (31/ niveau) Ledere og souschefer ved forsorgshjem og krisecentre Chefstillinger af protokollat nr. 1. Tilsvarende gælder for tjenestemandsansat personale Overenskomst for kontorpersonale og tandklinikassistenter i Frederiksberg Kommune mellem KL og Frederiksberg Kommunalforening af 13. januar 2009 Vicekontorchefer på grundløn kr. (31/ niveau) ftale for tjenestemandsansat kontorpersonale af 13. januar 2009 Vicekontorchefer på grundløn kr. (31/ niveau) Ikke i KL's Løn og Personale Overenskomst og aftale for ansatte i Gentofte Kommune inden for Gentofte Kommunalforenings forhandlingsområde mellem KL og Gentofte Kommunalforening af 15. januar 2009 Ledere på grundløn kr. (31/ niveau) ftale for tjenestemandsansat kontorpersonale mellem KL og HK/KOMMUNL af 11. august 2008 Ledere på grundløn kr. (31/ niveau) ftale for tjenestemandsansat kontorpersonale, Frederiksberg Kommune mellem KL og Frederiksberg Kommunalforening af 13. januar 2009 Vicekontorchefer på grundløn kr. (31/ niveau) Overenskomst for socialrådgivere og socialformidlere mellem KL og Dansk Socialrådgiverforening og HK/KOMMUNL af 3. november 2008 Ledere på grundløn kr. (31/ niveau) og kr. (31/ niveau) Ledere og souschefer ved forsorgshjem og krisecentre ftale for socialrådgivere og socialformidlere mellem KL og Dansk Socialrådgiverforening og HK/KOMMUNL af 3. november 2008 Ledere på grundløn kr. (31/ niveau) og kr. (31/ niveau) Overenskomst for akademikere ansat i kommuner mellem KL og en række C-organisationer af 1. oktober 2008 kademikere med personaleledelsesfunktion (afgrænsningen foretages lokalt) Chefstillinger i Københavns Kommune af protokollat nr. 10 kademikere, som ikke er overgået til basislønsystemet, er ikke. () KL's Løn og Personale ftale for tjenestemandsansatte bibliotekarer mellem KL og Bibliotekarforbundet af 10. december 2008 Mellemledere på grundløn kr. (31/ niveau) Ledere på grundløn kr. (31/ niveau) og grundløn 50

9 31.51 Overenskomst for kommunallæger mellem KL og eningen af Speciallæger af 17. december 2008 Overlæger Overenskomst med tilhørende bilag for beredskabspersonale i chef/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber mellem KL og Ingeniørforbundet i Danmark, Det Kommunale Beredskabspersonales Landsforbund, Ledernes Hovedorganisation, Teknisk Landsforbund "Ledergrupperne" er undtaget og defineres med grundløntrin 48 eller højere ftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber mellem KL og Ingeniørforbundet i Danmark, Det Kommunale Beredskabspersonales Landsforbund, Ledernes Hovedorganisation, Teknisk Landsforbund. "Ledergrupperne" er undtaget og defineres med grundløntrin 48 eller højere Overenskomst og ftale for ledende medarbejdere i idræts-, kultur- og fritidssektoren, havnechefer, maritime chefer, havnekaptajner, havnemestre, havnefogeder, havneassistenter, kort- og landmålingsteknikere og skov- og landskabsingeniører, [O.08]jordbrugsteknologer[O.08], maskinmestre skibsførere, lodser og styrmænd mellem KL og Danske Skov- og Landskabsingeniører, eningen af Havnefogder i Danmark, Halinspektørforeningen, Kort- og Landmålingsteknikernes ening, Maskinmestrenes ening og Søfartens Ledere af 2. oktober 2008 Idrætsinspektører på grundløn 47 Havnefogder m.fl. grundløn 46 Havnechefer og havnekaptajner aflønnet på mindst løntrin ftale for tjenestemandsansatte socialoverlæger i Københavns Kommune mellem KL og FS Overenskomst for rengøringsassistenter mellem KL og Fagligt Fælles bund -3F af 3. oktober Der er afsat til lokal løndannelse, som i perioden marts 2011 anvendes til centrale tidsbegrænsede pensionsgivende lokallønstillæg Overenskomst for ikke-faglærte lønarbejdere, der er beskæftiget ved rengørings- og køkkenarbejde el.lign. med tilhørende protokollat og bilag mellem KL og Fagligt Fælles bund -3F og FO - Fag og rbejde af 28. oktober Der er afsat til lokal løndannelse, som i perioden marts 2011 anvendes til centrale tidsbegrænsede pensionsgivende lokallønstillæg Overenskomst for kantineledere og rengøringsledere/-chefer med tilhørende bilag mellem KL og FO - Fag og rbejde af 28. oktober Rengøringsledere/-chefer er ikke af udmøntningsgarantien. () KL's Løn og Personale

10 41.71 Overenskomst for erhvervsuddannede serviceassistenter mellem KL og FO - Fag og rbejde og Fagligt Fælles bund -3F af 15. januar Der er afsat til lokal løndannelse, som i perioden marts 2011 anvendes til centrale tidsbegrænsede pensionsgivende lokallønstillæg Overenskomst for ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder med tilhørende bilag mellem KL og Dansk Metal, FO - Fag og rbejde, Ledernes Hovedorganisation og Socialpædagogernes Landsforbund. Institutionsledere er ikke af udmøntningsgarantien. Øvrigt personale er ftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til lærer i folkeskolen mellem KL og Lærernes Centralorganisation af 11. juli nsatte i henhold til overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet mellem KL og Lærernes Centralorganisation er ikke af udmøntningsgarantien Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet pr. 1. april 2009 mellem KL og Lærernes Centralorganisation af 11. juli ftale om tjenestemandsansættelse af ledere på undervisningsområdet inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde mellem KL og Lærernes Centralorganisation af 11. juli Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskoleledere mellem KL og Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet ftale om løn- og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte musikskoleledere mellem KL og Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere på Sankt nnæ Gymnasium i Københavns Kommune og Overenskomst og ftale for tandlæger af 10. december 2008 fdelingstandlæger på grundløn 49 Klinikchefer på grundløn 50 Overtandlæger på grundløn kr. (31/ niveau) Overenskomst for pædagogisk uddannet personale ansat i lederstillinger i kommunerne af 30. marts Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale daginstitutioner mv. (almenområdet) med tilknyttede protokollater, aftaler og bilag aftale vedr. tilsvarende tjenestemandsansat personale - mellem KL og FO - Fag og rbejde af 30. marts Kun ledergruppen (ledere på grundløn 32, 37 og 42 pr ) er ikke af udmøntningsgaranti. Øvrigt personale er således. () KL's Løn og Personale

11 Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv. med tilhørende protokollater og bilag aftale vedrørende tilsvarende tjenestemandsansat personale mellem KL og FO - Fag og rbejde af 30. marts Ledere, der omfattes af Overenskomst for pædagogisk uddannet personale ansat i lederstillinger i kommunerne, er ikke af udmøntningsgarantien. Øvrigt personale er således ftale vedr. tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder mellem KL og FO - Fag og rbejde. Institutionsledere er ikke af udmøntningsgarantien. Øvrigt personale er Overenskomst for pædagogisk personale ved Frederiksberg kommunes boformer mellem Frederiksberg Kommune og FO - Fag og rbejde Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale legepladser mellem KL og FO - Fag og rbejde af 30 marts Ledere, der omfattes af Overenskomst for pædagogisk uddannet personale ansat i lederstillinger i kommunerne, er ikke af udmøntningsgarantien. Øvrigt personale er således Overenskomst for pædagogisk personale ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. med tilhørende protokollater og bilag mellem KL og BUPL af 11. december Ledere, der omfattes af Overenskomst for pædagogisk uddannet personale ansat i lederstillinger i kommunerne, er ikke af udmøntningsgarantien. Øvrigt personale er således Overenskomst for pædagogisk uddannet personale, der ansættes inden for det forebyggende og dagbehandlende område indgået mellem KL og BUPL - bundet for pædagoger og klubfolk, Socialpædagogernes Landsforbund af 16. februar Ledere, der omfattes af Overenskomst for pædagogisk uddannet personale ansat i lederstillinger i kommunerne, er ikke af udmøntningsgarantien. Øvrigt personale er således ftale om aflønning mv. for det pr. ultimo marts 1976 reglementsansatte pædagogiske uddannede personale ansat ved kommunale daginstitutioner, selvejende daginstitutioner hvormed kommunen har indgået driftsoverenskomst efter 69 i lov om social bistand, skolefritidsordninger anerkendte private daginstitutioner under børne- og ungdomsforsorgen af 3. marts 2009 Ledere, der omfattes af Overenskomst for pædagogisk uddannet personale ansat i lederstillinger i kommunerne, er ikke af udmøntningsgarantien. Øvrigt personale er således Overenskomst for medarbejdere, der i selvejende daginstitutioner er beskæftiget med rengørings- og/eller køkkenarbejde mellem KL og Husligt rbejder bund og Kvindeligt rbejderforbund i Danmark af 24. juni 1987.

12 () KL's Løn og Personale Overenskomst for hjemmevejledere og pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv. mellem KL og Socialpædagogernes Landsforbund af 3. marts 2009 Institutionsledere er ikke af udmøntningsgarantien. Øvrigt personale er ftale for tjenestemandsansatte socialpædagoger, hjemmevejledere og pædagogisk personale ved døgninstitutioner mellem KL og Socialpædagogernes Landsforbund. Ledere, der omfattes af Overenskomst for pædagogisk uddannet personale ansat i lederstillinger i kommunerne, er ikke af udmøntningsgarantien. Øvrigt personale er således ftale vedrørende aflønning mv. for det pr. ultimo marts 1976 reglementsansatte pædagogisk uddannede personale ved kommunale døgninstitutioner mellem KL og Socialpædagogernes Landsforbund. Ledere, der omfattes af Overenskomst for pædagogisk uddannet personale ansat i lederstillinger i kommunerne, er ikke af udmøntningsgarantien. Øvrigt personale er således Overenskomst for pædagogisk personale i dagplejeordninger og central pladsanvisning bortset fra central pladsanvisning i Frederiksberg Kommune mellem KL, og FO - Fag og rbejde af 31. marts Ledere, der omfattes af Overenskomst for pædagogisk uddannet personale ansat i lederstillinger i kommunerne, er ikke af udmøntningsgarantien. Øvrigt personale er således Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for pædagogiske konsulenter mellem KL og FO - Fag og rbejde af 31. marts Overenskomst om ansættelsesforhold for ledere/mellemledere ansat i den kommunale ældreomsorg med tilhørende protokollat og bilag mellem KL og FO - Fag og rbejde og Lederforum, Social & Sundhedssektoren af 4. september Overenskomst for aflønning mv. af husassistenter ansat ved alderdoms-, syge-, pleje- og rekreationshjem med tilhørende bilag mellem KL og FO - Fag og rbejde af 3. oktober Der er afsat til lokal løndannelse, som i perioden marts 2011 anvendes til centrale tidsbegrænsede pensionsgivende lokallønstillæg Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere mellem KL og Fagligt Fælles bund -3F og FO - Fag og rbejde af 24. februar Der er afsat til lokal løndannelse, som i perioden marts 2011 anvendes til centrale tidsbegrænsede pensionsgivende lokallønstillæg. [dvarsel. Udefineret Section: DS ] 2Det lokale økonomiske råderum - Det lokale økonomiske råderum I dette bilag sættes der fokus på, hvilke elementer der bl.a. påvirker det økonomiske råderum for den lokale løndannelse.

13 - Indledning Parterne er enige om, at det er begge parters ansvar, at det nye lønsystem, herunder den lokale løndannelse fungerer tilfredsstillende. Det er derfor vigtigt, at de lokale parter understøtter det nye system, som der har været enighed om at indføre. En effektiv og forsvarlig forhandlingsafvikling er helt afgørende for, at den lokale løndannelse kan understøtte udvikling og kvalitet i opgaveløsningen og den ansattes engagement og kvalitet i arbejdslivet. Overenskomstparterne har drøftet det lokale økonomiske råderum i forbindelse med udvikling af lokal løndannelse i kommunerne. - Det lokale råderum Det nye lønsystem indeholder flere muligheder for at udvikle den lokale løndannelse. Kommunerne har derfor i dag en række muligheder for at aftale en selvstændig lønprofil. Det økonomiske råderum påvirkes af budgettet, det hidtidige budgetforbrug, og de mer- eller mindreudgifter, der vil opstå i løbet af året. En række elementer påvirker det økonomiske råderum. Det økonomiske råderum ændres derfor løbende. Elementerne i dette "økonomiske råderum" er oplistet nedenfor. fsættelsen af midler til løn sker i budgetfasen. Der tages dermed i budgetfasen stilling til størrelsen af midlerne til løn. En væsentlig "finansieringskilde" til udvikling af ny løndannelse i form af nye midler er den såkaldte "forlodsfinansiering", der er en fælles centralt aftalt "fremskrivnings" for nye midler til lokal løndannelse for alle kommuner under ét, og som sammen med andre frigjorte løndele mv. kan aftales anvendt lokalt. Den enkelte kommune er forpligtet til at udmønte beløbet fra forlodsfinansieringen, jf. ftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse. Hertil kommer øvrige midler fra det lokale økonomiske råderum, som er beskrevet nedenfor. Der er som nævnt ikke en pulje, der er ikke noget maksimumbeløb til udmøntning; der er alene tale om et minimumsbeløb for så vidt angår midlerne fra den centralt afsatte forlodsfinansiering. - Elementerne i det lokale råderum Ud over forlodsfinansieringen, som er en del af det lokale økonomiske råderum, kan navnlig følgende elementer påvirke det økonomiske råderum i opad- eller nedadgående retning: 1. Personaleomsætning, eksempelvis hvor medarbejdere med et langt anciennitetsforløb erstattes med medarbejdere uden eller med et kortere anciennitetsforløb. 2. Personalesammensætning med eksempelvis erstatning af længerevarende uddannet med korterevarende uddannet personale eller omvendt. 3. Overgangstillæg, der bortfalder. 4. Effektivisering/ændret arbejdstilrettelæggelse eventuelt udmøntet som resultatløn. 5. håndsaftaler. 6. Bestemmelser i overenskomst, hvorefter der for eksempelvis en uddannelse eller en særlig funktion lokalt skal aftales en løn. 7. Vakancesituationer og andre fraværssituationer. 8. "Ikke-lønkroner" konverteres til lønkroner, hvis det er muligt efter den lokalt valgte økonomistyringsform, eller omvendt. 9. Eventuel overførsel af overskud henholdsvis underskud for et budgetår til det

14 efterfølgende budgetår. 10. Øget indtjening, hvis den lokale styringsform tillader, at den bruges helt eller delvis til løn. 11. Puljer, som lokalt er afsat for at kunne bruges, hvor der er særligt behov. 12. Central finansiering af afledte lokale effekter. i De omtalte elementer er de vigtigste faktorer, der påvirker det økonomiske råderum. Listen er dog ikke udtømmende. Man skal være opmærksom på, at nogle af elementerne giver mulighed for varige tildelinger, mens andre, fx vakancer, giver mulighed for engangsbeløb. - Betydningen af reguleringsordningen Som nævnt er der ikke centralt fastsatte grænser for den lokale anvendelse af midler til ny løndannelse. Hvis lønudviklingen som helhed ligger under lønudviklingen på det private arbejdsmarked, vil lønforskellen blive samlet op af reguleringsordningen. Det betyder, at lønforskellen kompenseres via generelle lønstigninger til alle ansatte. Hvis den samlede lønudvikling inklusive forbrug af midler til den lokale løndannelse nogenlunde svarer til lønudviklingen på det private arbejdsmarked, vil reguleringsordningen ikke udløse lønstigninger. Hvis lønudviklingen ligger ud over lønudviklingen på det private arbejdsmarked, nedsættes de generelle lønstigninger for alle ansatte tilsvarende det følgende år. Den samlede virkning af de enkelte kommuners dispositioner omkring ny løndannelse er derfor helt afgørende for, om der udmøntes generelle lønstigninger pr. automatik over reguleringsordningen, eller om midlerne er brugt mere "aktivt" i overensstemmelse med intentionerne bag lokal løndannelse. - Årlig drøftelse af budgettets konsekvenser Ovenstående budgetforudsætninger og elementer i det økonomiske råderum har betydning for løn-, arbejds- og personaleforhold i kommunen. Disse elementer kan indgå i den drøftelse - normalt én gang årligt - som afholdes mellem Hovedudvalget og kommunens politiske ledelse af budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold, jf. aftalen om medindflydelse og medbestemmelse 9, stk. 3 eller i drøftelser i samarbejdsudvalget i henhold til SU-aftalens 16, stk. 5, nr. 2. [dvarsel. Udefineret Section: DS ] 3Udmøntningsgarantigrupper pr. Gruppe 1: Koalitionen, C, chefer m.fl. Gruppe 2: Pædagogisk branche m.fl. Der henvises til særlig opgørelse af gruppe 2, jf. bilag 6. Gruppe 3: SOSU, tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner m.fl. Gruppe 4:

15 LC, musikskolelærere m.fl. Gruppe 5: Teknisk service, brand- og beredskab, buschauffører m.fl. Der henvises til særlig opgørelse af gruppe 5, jf. bilag 7. - Placering i udmøntningsgrupper af overenskomster Oversigten angiver, hvilke overenskomster, der har personalegrupper, som er af udmøntningsgarantiaftalens forskellige grupper. En -markering betyder, at kun nogle af overenskomstens personalegrupper er af udmøntningsgarantien. Det er her med en bemærkning oplyst, hvilke stillingskategorier der er af garantien. Det aftalte beløb til forlodsfinansiering er anført i Samlemappenumre til brug for KMD's lønsystem. KL = KBH = FRB = () Overenskomst for kontor- og IT-personale m.fl. mellem KL og HK/KOMMUNL af 11. august 2008 lle på grundløn 12 til og med grundløn kr. (31/ niveau), grundløn kr. (31/ niveau) og grundløn kr. (31/ niveau) Overenskomst for kontor- og IT-personale m.fl. i Københavns Kommune mellem KL og HK/KOMMUNL af lle på grundløn 12 til og med grundløn kr. (31/ niveau), grundløn kr. (31/ niveau) og grundløn kr. (31/ niveau) Tilsvarende gælder tjenestemandsansat personale og Overenskomst for kontorpersonale og tandklinikassistenter i Frederiksberg Kommune mellem KL og Frederiksberg Kommunalforening af 13. januar 2009 lle på grundløn 16 til og med grundløn (31/ niveau) ftale for tjenestemandsansat kontorpersonale mellem KL og HK/KOMMUNL af 11. august 2008 lle på grundløn 12 til og med grundløn kr. (31/ niveau) og grundløn kr. (31/ niveau) 1 Ikke i KL's Løn og Personale Overenskomst og aftale for ansatte i Gentofte Kommune inden for Gentofte Kommunalforenings forhandlingsområde mellem KL og Gentofte Kommunalforening af 15. marts lle på grundløn 12 til og med grundløn kr. (31/ niveau) Overenskomst for vejledere/undervisere inden for beskæftigelsesområdet i Københavns Kommune mellem KL og HK/KOMMUNL

16 () Overenskomst for socialrådgivere og socialformidlere mellem KL og Dansk Socialrådgiverforening og HK/KOMMUNL 3. november 2008 Socialrådgivere og socialformidlere på grundløn 31 til og med grundløn kr. (31/ niveau) og grundløn kr. (31/ niveau) ftale for socialrådgivere og socialformidlere mellem KL og Dansk Socialrådgiverforening og HK/KOMMUNL af 3. november 2008 Socialrådgivere og socialformidlere på grundløn 31 til og med grundløn kr. (31/ niveau) ftale om aflønning af løst ansatte bibliotekarer (tilkaldevikarer) mellem KL og Bibliotekarforbundet af 10. februar Overenskomst for akademikere ansat i kommuner mellem KL og en række C-organisationer af 1. oktober 2008 lle bortset fra ledere med personaleledelsesfunktioner og akademikere af protokollat 10. chefer i Københavns Kommune kademikere, som ikke er overgået til basislønsystemet, er ikke. () 1.25% ftale for tjenestemandsansatte bibliotekarer mellem KL og Bibliotekarforbundet af 10. december 2008 Bibliotekarer Specialister og mellemledere på grundløn kr. (31/ niveau) og kr. (31/ niveau) Overenskomst for ikke-faguddannede bibliotekarer mellem KL og Bibliotekarforbundet ag 10. februar Overenskomst for kommunallæger mellem KL og eningen af Speciallæger af 17. december 2008 af 17. december 2008 Overlæger Overenskomst for bygningskonstruktører og bygningskonstruktører-bth mellem KL, og Teknisk Landsforbund og Konstruktørforeningen af 29. oktober Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, procesteknologer, installatører, Bac.Scient.cons i konservering, formgivere, kulturteknikere, audiologiassistenter, tekniske designerelever, kulturteknikerelever og audiologiassistentelever af 9. februar 2009

17 () Overenskomst med tilhørende bilag for beredskabspersonale i chef/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber mellem KL og Ingeniørforbundet i Danmark, Det Kommunale Beredskabspersonales Landsforbund, Ledernes Hovedorganisation, Teknisk Landsforbund af 24. februar ftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber mellem KL og Ingeniørforbundet i Danmark, Det Kommunale Beredskabspersonales Landsforbund, Ledernes Hovedorganisation, Teknisk Landsforbund af 24. februar Overenskomst for journalister mellem KL og Dansk Journalistforbund af 12. januar Overenskomst for laboratorie- og miljøpersonale mellem KL og HK Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl. mellem KL og Fagligt Fælles bund - 3F med protokollater og bilag af 16. december Overenskomst for specialarbejdere i København og Frederiksberg kommuner mellem KL og FO - Fag og rbejde og Fagligt Fælles bund - 3F af 18. marts Tilsvarende gælder tilsvarende 3-ansat personale. 1 Overenskomst for driftsassistenter mellem KL og Lager & Handelsarbejdernes bund () Overenskomst for håndværkere, herunder montører, overmontører, elektronikteknikere, datamekanikere og kokke mellem KL og Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El- bund, Dansk Frisør & Kosmetiker bund, Dansk funktionærforbund, Dansk Metal, Malerforbundet i Danmark, Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder bundet, bundet af Træ-Industri-Byg i Danmark og Fagligt Fælles bund - 3F af 6. februar ftale for håndværkere, herunder montører, overmontører, elektronikteknikere, datamekanikere og kokke mellem KL og Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-bund, Dansk Frisør & Kosmetiker bund, Dansk Funktionærforbund, Dansk Metal, Malerforbundet i Danmark, Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder bundet, bundet af Træ-Industri- Byg i Danmark og Fagligt Fælles bund - 3F af 6. februar 2009

18 () Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. mellem KL og Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El- bund, Dansk mands ening, Dansk Metal, Ledernes Hovedorganisation, Maskinmestrenes ening og Teknisk Landsforbund af 23. januar ftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. mellem KL og Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-bund, Dansk mands ening, Dansk Metal, Ledernes Hovedorganisation, Maskinmestrenes ening og Teknisk Landsforbund af af 23. januar ,25 % 1 (40.21) Protokollat vedr. løn- og ansættelsesvilkår for tekniske mestre m.fl. (scene, lys og lyd) ved Musikhuset Århus Overenskomst og ftale for ledende medarbejdere i idræts-, kultur- og fritidssektoren, havnechefer, maritime chefer, havnekaptajner, havnemestre, havnefogeder, havneassistenter, kort- og landmålingsteknikere og skov- og landskabsingeniører, [O.08]jordbrugsteknologer[O.08], maskinmestre skibsførere, lodser og styrmænd mellem KL og Danske Skov- og Landskabsingeniører, eningen af Havnefogder i Danmark, Halinspektørforeningen, Kort- og Landmålingsteknikernes ening, Maskinmestrenes ening og Søfartens Ledere af 2. oktober 2008 lle stillinger er bortset fra idrætsinspektører på grundløn 47, havnefogder m.fl. grundløn 46 og havnechefer og havnekaptajner aflønnet på mindst løntrin Protokollat vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for personale ved Musikhuset Århus mellem KL og Ledernes Hovedorganisation. () Overenskomst for kontorpersonale og klinikassistenter i Frederiksberg Kommune mellem KL og Frederiksberg Kommunalforening lle på grundløn kr. (31/ niveau) til og med grundløn kr. (31/ niveau) Overenskomst for kontorfunktionærer i Frederiksberg Kommune mellem KL og HK 1 Ikke i samlemappe n Overenskomst og ftale for personale under Gentofte Kommunalforenings forhandlingsområde mellem KL og Gentofte Kommunalforening af 15. januar lle på grundløn kr. (31/3-0) til og med grundløn (31/ niveau) Overenskomst og ftale for tjenestemandsansatte tandlæger mellem KL og Tandlægerne Nye Landsforening af 10. december 2008 Tandlæger, filialklinikledere og specialtandlæger.

19 () Overenskomst for tandlægekonsulenter mellem KL og Tandlægeforeningen af 24. marts Overenskomst for tandklinikassistenter mellem KL og HK/KOMMUNL af 3. februar Overenskomst og aftale for afdelings- og reservelæger i Københavns Kommune mellem KL og Yngre Læger Overenskomst for Speciallægekonsulenter i Københavns Kommune mellem KL og FS Overenskomst inkl. protokollater for lærere og pædagogiske ledere på Sankt nnæ Gymnasium i Københavns Kommune mellem KL og Gymnasieskolernes Lærerforening 2B Overenskomst for ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder med tilhørende bilag mellem KL og Dansk Metal, FO - Fag og rbejde, Ledernes Hovedorganisation og Socialpædagogernes Landsforbund 0,7% Overenskomst for pædagogisk personale ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. med tilhørende protokollater og bilag mellem KL og BUPL af 11. december Ledere udgår af overenskomsten pr. 2. april 2009 og omfattes af ny selvstændig lederoverenskomst for det pædagogiske område. 0,7% ftale om aflønning mv. for det pr. ultimo marts 1976 reglementsansatte pædagogiske uddannede personale ansat ved kommunale daginstitutioner, selvejende daginstitutioner hvormed kommunen har indgået driftsoverenskomst efter 69 i lov om social bistand, skolefritidsordninger anerkendte private daginstitutioner under børne- og ungdomsforsorgen af 3. marts 2009 Ledere udgår af overenskomsten pr. 2. april 2009 og omfattes af ny selvstændig lederoverenskomst for det pædagogiske område. () 0,7% Overenskomst for pædagogmedhjælpere mellem KL, og FO - Fag og rbejde af 31. marts B Overenskomst for hjemmevejledere og pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv. mellem KL og Socialpædagogernes Landsforbund af 3. marts Ledere udgår af overenskomsten pr. 2. april 2009 og omfattes af ny selvstændig lederoverenskomst for det pædagogiske område.

20 () 2B ftale for tjenestemandsansatte socialpædagoger, hjemmevejledere og pædagogisk personale ved døgninstitutioner mellem KL og Socialpædagogernes Landsforbund af Ledere udgår af overenskomsten pr. 2. april 2009 og omfattes af ny selvstændig lederoverenskomst for det pædagogiske område. 2B ftale vedrørende aflønning mv. for det pr. ultimo marts 1976 reglementsansatte pædagogisk uddannede personale ved kommunale døgninstitutioner mellem KL og Socialpædagogernes Landsforbund af. 0,7% Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere med tilhørende protokollat og bilag tillæg af 16. august 2001 mellem KL og Fagligt Fælles bund -3F, FO - Fag og rbejde og Socialpædagogernes Landsforbund af 24. marts B Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale daginstitutioner mv. (almenområdet) med tilknyttede protokollater, aftaler og bilag aftale vedr. tilsvarende tjenestemandsansat personale - mellem KL og FO - Fag og rbejde af 30. marts Ledere udgår af overenskomsten pr. 2. april 2009 og omfattes af ny selvstændig lederoverenskomst for det pædagogiske område 2B Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv. med tilhørende protokollater og bilag aftale vedrørende tilsvarende tjenestemandsansat personale mellem KL og FO - Fag og rbejde af 30. marts Ledere udgår af overenskomsten pr. 2. april 2009 og omfattes af ny selvstændig lederoverenskomst for det pædagogiske område 0,7% 2B ftale vedr. tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder mellem KL og FO - Fag og rbejde Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale legepladser mellem KL og FO - Fag og rbejde af 30. marts Ledere udgår af overenskomsten pr. 2. april 2009 og omfattes af ny selvstændig lederoverenskomst for det pædagogiske område. () KL's Løn og

09.20 O.08 8/2010 Side 1. Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse

09.20 O.08 8/2010 Side 1. Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse Side 1 ftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse KL Organisationer i KTO Indholdsfortegnelse Side Side 2 Område, definition og formål... 3 1. ftalens område... 3 2. Definition og

Læs mere

Seniorordninger O.11 11-05-2011

Seniorordninger O.11 11-05-2011 Seniorordninger Administrativt område 30.01 Aftale om aflønning af chefer 5.30.01 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune 30.11 og Overenskomst og aftale for kontorpersonale

Læs mere

Det lokale økonomiske råderum

Det lokale økonomiske råderum Nedenstående er bilag 1 til Fællesaftalen om lokal løndannelse på det kommunale område. Bilaget er parternes beskrivelse af det økonomiske råderum. Bilag 1 Det lokale økonomiske råderum Det lokale økonomiske

Læs mere

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse Side 1 Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse KL Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Organisationer i KTO Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Område, definition og

Læs mere

Aftale om Gennemsnitsløngaranti

Aftale om Gennemsnitsløngaranti Aftale om Gennemsnitsløngaranti KL Organisationer i KTO Side 1 Udkast af 24. august 2010 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Gennemsnitsløngarantien... 3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien...

Læs mere

11.20.20 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKFORBUNDET

11.20.20 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKFORBUNDET Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKFORBUNDET BIBLIOTEKARFORBUNDET BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANMARKS JURIST- OG ØKONOMFORBUND DANSK EL-FORBUND PHARMADANMARK DANSK FORMANDS FORENING DANSK

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret for tjenestemænd inden for KL s forhandlingsområde

Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret for tjenestemænd inden for KL s forhandlingsområde 20.01 Side 1 Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret for tjenestemænd inden for KL s forhandlingsområde KL Organisationer i KTO Organisationer i

Læs mere

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte)

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) handlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) KL Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører HI Organisation for ledende medarbejdere i Idræts-, Kultur og Fritidssektoren

Læs mere

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.11 42/2011 Side 1

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.11 42/2011 Side 1 Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

09.20 o.08 19.01.08/2008. Side 1. Aftale om udm Øntningsgaranri af nye til lokal løndannelse. midler. Organisationer i KTO

09.20 o.08 19.01.08/2008. Side 1. Aftale om udm Øntningsgaranri af nye til lokal løndannelse. midler. Organisationer i KTO ftale om udm Øntningsgaranri af nye til lokal løndannelse KL Organisationer i KTO o.08 Side 1 midler Indholdsfortegnelse Side o.08 Side 2 Område, definition og formåi.....3 $ 1. ftalens område...3 2. Defininon

Læs mere

Hvordan går det med Ny Løn? Vejledning og statistik

Hvordan går det med Ny Løn? Vejledning og statistik Hvordan går det med Ny Løn? Vejledning og statistik I Fællesaftalen om Ny Løn er det aftalt, at - der pr. 1. oktober foretages en midtvejsstatus for, hvordan det er gået den enkelte personalegruppes lønudvikling

Læs mere

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.15 41/2015 Side 1

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.15 41/2015 Side 1 Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fællesaftale om Ny Løn

Fællesaftale om Ny Løn Fællesaftale om Ny Løn KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Frisør- og Kosmetiker bund Dansk Funktionærforbund Dansk Metal Dansk Socialrådgiverforening Fagligt Fælles bund 3F bundet Træ-Industri-Byg

Læs mere

DET FÆLLESKOMMUNALE LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-11

DET FÆLLESKOMMUNALE LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-11 ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-11 INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt over stillingsgruppernes (overenskomstområdernes) fordeling på organisationer... s. 1 Tabel 1... s. 51 fordelt på organisationer

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

I. OVERSIGT OVER OVERENSKOMSTER INDGÅET MED ORGANISATIO- NER, DER ER MEDLEM AF KTO. Overenskomster indgået med enkelte organisationer:

I. OVERSIGT OVER OVERENSKOMSTER INDGÅET MED ORGANISATIO- NER, DER ER MEDLEM AF KTO. Overenskomster indgået med enkelte organisationer: 1 KL AMTSRÅDSFORENINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE Den 21. marts 2002 kl. 16.15 I. OVERSIGT OVER OVERENSKOMSTER INDGÅET MED ORGANISATIO- NER, DER ER MEDLEM AF KTO. DKK Overenskomster indgået

Læs mere

Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte

Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte Side 1 Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte bibliotekarer KL Bibliotekarforbundet De Offentlige Tandlæger Fællesudvalget for Musikundervisere inden

Læs mere

93.01 O.11 37/2012 Side 1

93.01 O.11 37/2012 Side 1 Hovedaftale mellem KL og Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor ening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør ening Dansk Psykolog ening Den

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse. 09.01 O.11 38/2011 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse. 09.01 O.11 38/2011 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Dansk Socialrådgiverforening Fagligt Fælles bund 3F handlingskartellet HK/KOMMUNAL Malerforbundet i Danmark

Læs mere

Sæt ny løn på dagsordenen

Sæt ny løn på dagsordenen Sæt ny løn på dagsordenen - 2 - Indholdsfortegnelse 1. Veje til indflydelse... 3 2. Råderum til ny løn... 3 3. Ny løn på budgettet... 5 4. Indflydelse på råderum og budget... 7 5. Spørgsmål du kan stille

Læs mere

Forhandlingskartellets. hvem, hvad, hvor...

Forhandlingskartellets. hvem, hvad, hvor... Forhandlingskartellets hvem, hvad, hvor... Udgiver: Forhandlingskartellet c/o FTF Niels Hemmingsens Gade 12 Postboks 1169 1010 København K Telefon 33 36 88 00 fk@ftf.dk www.forhandlingskartellet.dk Introduktion

Læs mere

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte Side 1 Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte bibliotekarer KL Bibliotekarforbundet De Offentlige Tandlæger Fællesudvalget for Musikundervisere inden

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Krav til fornyelse pr. 1. april 2015 af aftaler og overenskomster inden for Akademikernes forhandlingsområde

Krav til fornyelse pr. 1. april 2015 af aftaler og overenskomster inden for Akademikernes forhandlingsområde Akademikerne Krav til fornyelse pr. 1. april 2015 af aftaler og overenskomster inden for Akademikernes forhandlingsområde KL s krav til organisationsforhandlingerne med Akademikerne er oplistet i dette

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Lokal løndannelse i praksis. en pjece til dig, som forhandler løn til Sundhedskartellets medlemmer

Lokal løndannelse i praksis. en pjece til dig, som forhandler løn til Sundhedskartellets medlemmer Lokal løndannelse i praksis en pjece til dig, som forhandler løn til Sundhedskartellets medlemmer Lokal løndannelse i praksis en pjece til dig, som forhandler løn til Sundhedskartellets medlemmer Copyright

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

Personaleomsætnings- statistik 2000 2001. for den kommunale sektor

Personaleomsætnings- statistik 2000 2001. for den kommunale sektor Personaleomsætnings- statistik 2000 2001 for den kommunale sektor Personaleomsætningsstatistik 2000-2001 Styringsgruppe: Direktør for den kommunale sektor Hans Simmelkjær, formand, Københavns Kommune 1.

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område KL 09.06 Side 1 BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles Forbund (3F) Dansk

Læs mere

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Bornholms Regionskommune

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Bornholms Regionskommune Deloitte Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Bornholms Regionskommune Deloitte 2 Indledning Efter ligestillingslovens 5a skal hver kommune og region hvert andet år udarbejde en

Læs mere

Ligestillingsredegørelsen vedtages af byrådet, inden redegørelsen sendes til ministeren for ligestilling.

Ligestillingsredegørelsen vedtages af byrådet, inden redegørelsen sendes til ministeren for ligestilling. 2 Formålet med ligestillingsredegørelsen er at give borgerne indblik i ligestillingssituationen i kommunen, og at give indblik i byrådets indsats for at fremme ligestilling af kvinder og mænd. Redegørelsen

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område

Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område KL FOA - Fag og Arbejde Fagligt Fælles Forbund 3F Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Dansk Formands Forening Serviceforbundet Landsklubben For

Læs mere

OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER

OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER 01 OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER STAUNINGS PLADS 1-3,4 1607 KØBENHAVN V 33 70 13 00 OAO@OAO.DK WWW.OAO.DK OAO VARETAGER INTERESSER FOR MEDLEMSORGANISATIONER MED CA. 400.000 MEDLEMMER ANSAT I STAT,

Læs mere

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL Det Offentlige Beredskabs Landsfo rbund Ingeniørforeningen i Danmark Teknisk Landsforbund

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse. 09.01 O.13 50/2013 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse. 09.01 O.13 50/2013 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Dansk Socialrådgiverforening Fagligt Fælles bund 3F handlingskartellet HK/KOMMUNAL Malerforbundet i Danmark

Læs mere

51.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere

51.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side 51.02 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

41.11 O.13 31.05.13/2013 Side 1. Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne

41.11 O.13 31.05.13/2013 Side 1. Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne Side 1 Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles bund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse

Læs mere

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl.

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Side 1 Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger... 3 2. Lønpolitisk

Læs mere

Guide til arbejdsgiveren DIN GUIDE TIL NEM PENSIONSINDBETALING

Guide til arbejdsgiveren DIN GUIDE TIL NEM PENSIONSINDBETALING Guide til arbejdsgiveren DIN GUIDE TIL NEM PENSIONSINDBETALING Guide til pensionsindbetaling HJÆLPEN ER LIGE VED HÅNDEN Vi vil gerne gøre indbetaling og administration af din medarbejders pension så nem

Læs mere

BESTEMMELSE OM KONTAKT TIL IKKE-FORHANDLINGSBERETTIGEDE ORGANISATIONER

BESTEMMELSE OM KONTAKT TIL IKKE-FORHANDLINGSBERETTIGEDE ORGANISATIONER FORSVARETS PERSONELTJENESTE BESTEMMELSE OM KONTAKT TIL IKKE-FORHANDLINGSBERETTIGEDE ORGANISATIONER Ref.: a. PERST cirkulære nr. 012-08 af 8. maj 2008 om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens

Læs mere

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projektgruppen har opgjort forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder

Læs mere

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Silkeborg Kommune

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Silkeborg Kommune Deloitte Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Silkeborg Kommune Deloitte 2 Indledning Efter ligestillingslovens 5a skal hver kommune og region hvert andet år udarbejde en ligestillingsredegørelse,

Læs mere

Vejledende oversigt over ændringer aftalt ved O.13 administrativt område

Vejledende oversigt over ændringer aftalt ved O.13 administrativt område Vejledende oversigt over ændringer aftalt ved O.13 administrativt område Der henvises til gældende overenskomster og aftaler for konkret administrationsgrundlag Nedsat Elever og ungarbejdere Forenkling

Læs mere

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor Ligestillingsstatistik for den kommunale sektor 2004 Ligestillingsstatistik 2004 for Styringsgruppe: Direktør den kommunale sektor Hans Simmelkjær formand 1. udgave, 1. oplag 2005 Københavns Kommune Kontorchef

Læs mere

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune Notat Dato: 17.09.2015 Sagsbeh: RFJ/BR/CH Økonomiafdelingen/HRafdelingen Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune Formålet med dette notat er at skabe overblik over den faktiske lønudvikling, således at

Læs mere

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ORGANISATIONERNE I DEN PÆDAGOGISKE BRANCHE: FOA FAG OG ARBEJDE SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FAGLIGT FÆLLES FORBUND (3F) DANSK METAL FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Seniorsamtaler... 4 4 Lokal

Læs mere

Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål:

Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål: Måltal for medarbejdere med ikke--vestlig vestlig baggrund Sagsnr: 2011-23023 Doknr. 2011-156894 2011 Kommunalbestyrelsen, 15.12. 2011 Baggrund Det blev i trepartsaftalen 2007 aftalt, at alle kommuner

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område

Forslag. Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område Til lovforslag nr. L 215 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. april 2013 Forslag til Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper

Læs mere

Ligestillingsredegørelse 2009. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for Nordfyns Kommune

Ligestillingsredegørelse 2009. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for Nordfyns Kommune Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for Nordfyns Kommune 1 Indledning Formålet med kommunernes og regionernes ligestillingsredegørelser er at give borgerne indblik i ligestillingssituationen

Læs mere

Tiltrædelsesaftale for ingeniører og landinspektører. 31.02 O.13 45/2013 Side 1

Tiltrædelsesaftale for ingeniører og landinspektører. 31.02 O.13 45/2013 Side 1 Tiltrædelsesaftale for ingeniører og landinspektører m.fl. KL Ingeniørforeningen, IDA Den danske Landinspektørforening, DdL Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Tiltrædelse og gældende aftaler... 3 2. Hvem

Læs mere

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den Notat Til: Fra: Byrådet, Direktionen Byrådsservice Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Ligestillingsredegørelse 2013 Baggrund Ifølge Lov om ligestilling af

Læs mere

Frit organisationsvalg på AC-området

Frit organisationsvalg på AC-området Cirkulære af 20. januar 2012 Perst.nr. 005-12 J.nr. 11-321-54 Cirkulære om Frit organisationsvalg på AC-området 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Protokollat 1. Medarbejdere

Læs mere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere Side 1 Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Undervisningsministeriet Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.41 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 11. september 2014 På KRLs hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger Side 1 Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 07.39 Side 2 Aftalens område... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen... 3 Lønstatistik... 3 2.

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære om organisationsaftale for Tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører, procesteknologer, konserveringsteknikere/b.sc., inventarkonduktører og tekniske designerelever

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

Lønstatistik for begyndere. en introduktion

Lønstatistik for begyndere. en introduktion en introduktion en introduktion 1. Indledning I forbindelse med en forhandling har du brug for at kunne præsentere lønudviklingen blandt sygeplejersker i din egen (amts)kommune fra 2001 til 2002. Lønudviklingen

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

AFTALE OM lokal løndannelse

AFTALE OM lokal løndannelse AFTALE OM lokal løndannelse for det regionale område 2011 1 for det regionale område 20111 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 13-02 Copyright Sundhedskartellet 2013 Januar 2013 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015

Forhåndsaftale for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015 Forhåndsaftale Forhåndsaftale for lærere m.fl. i og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015 Kontakt Susanne Lyngsie Personalekonsulent Center for Økonomi og Personale Løn og Personale Tlf.

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Lokalløn. Cirkulære af 2. september 2009 Perst. nr. 055-09. J.nr. 08-442/00-14

Cirkulære om aftale om. Lokalløn. Cirkulære af 2. september 2009 Perst. nr. 055-09. J.nr. 08-442/00-14 Cirkulære om aftale om Lokalløn 2008 Cirkulære af 2. september 2009 Perst. nr. 055-09 J.nr. 08-442/00-14 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden... 5 Organisationsaftale

Læs mere

07.72 O.13 19/2014 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension

07.72 O.13 19/2014 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension Side 1 Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension KL Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Formål... 3 Kapitel 2. Aftaler om

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2000 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM NYT LØNSYSTEM FOR LEDERE VED ERHVERVSSKOLER Generelle bemærkninger Finansministeriet

Læs mere

Sorteret alfabetisk Lønmodel O/P Gruppe Sektor Køn Undergruppe Antal De lokale tillægs andel Yderpunktsberegning

Sorteret alfabetisk Lønmodel O/P Gruppe Sektor Køn Undergruppe Antal De lokale tillægs andel Yderpunktsberegning Sorteret alfabetisk Lønmodel O/P Gruppe Sektor Køn Undergruppe Antal De lokale tillægs andel Yderpunktsberegning 3a 1 Arkitekter Staten Mand Gruppe 1 45 18,23 19,83 3a 1 Arkitekter Staten Kvinde Gruppe

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Chefløn. Cirkulære af 1. marts 2010 Perst. nr. 009-10. J.nr. 07-440/00-1

Cirkulære om aftale om. Chefløn. Cirkulære af 1. marts 2010 Perst. nr. 009-10. J.nr. 07-440/00-1 Cirkulære om aftale om Chefløn 2008 Cirkulære af 1. marts 2010 Perst. nr. 009-10 J.nr. 07-440/00-1 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden... 6 Aftale 1. Aftalens anvendelsesområde...

Læs mere

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets Side 1 Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets område KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.04 Side 2 Indledning... 3 Kapitel 1. Område... 4 1. Område... 4 Kapitel 2. Lokale forhandlinger...

Læs mere

Cirkulære af 4. januar 2012. Perst.nr. 001-12. PKAT nr. 0145, 0201 og 0211. J.nr. 10-333/65-4. Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære af 4. januar 2012. Perst.nr. 001-12. PKAT nr. 0145, 0201 og 0211. J.nr. 10-333/65-4. Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære af 4. januar 2012 Perst.nr. 001-12 PKAT nr. 0145, 0201 og 0211 J.nr. 10-333/65-4 Cirkulære om organisationsaftale for Bygningskonstruktører, kort- og landmålingsteknikere, landmålingsteknikere,

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner Cirkulære om organisationsaftale for Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 043-13 PKAT nr. 640 J.nr. 12-333/21-48 Dataark

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Håndværkere i staten. Den Offentlige Gruppe. Organisationsaftale mellem

Offentligt ansatte 2013-2015. Håndværkere i staten. Den Offentlige Gruppe. Organisationsaftale mellem Offentligt ansatte 2013-2015 Organisationsaftale mellem Den Offentlige Gruppe Finansministeriet og Dansk Metal, Dansk El-Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Malerforbundet i Danmark, Serviceforbundet,

Læs mere

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor Overenskomststatistik for den kommunale sektor 2004 Styringsgruppe: Direktør for den kommunale sektor Hans Simmelkjær, formand, Københavns Kommune 1. udgave, 1. oplag 2005 Kontorchef Det Fælleskommunale

Læs mere

Håndværkere. Cirkulære om organisationsaftale for. Cirkulære af 12. september 2013. Modst.nr. 044-13. PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933

Håndværkere. Cirkulære om organisationsaftale for. Cirkulære af 12. september 2013. Modst.nr. 044-13. PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933 Cirkulære om organisationsaftale for Håndværkere 2013 Cirkulære af 12. september 2013 Modst.nr. 044-13 PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933 J.nr. 12-333/03-12 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier.

Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Arf KL Kbh Frb Ialt AKADEMIKERE 3.212 4.711 1.120 107 9.150 AGRONOMER, HORTONOMER OG LANDSKABSAR 40 108 14 3 165

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF for BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk (advokat Hans Juhler) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Jørgen Vinding) Uoverensstemmelsen

Læs mere

11.25.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.25.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SUPPLERENDE PENSION TIL TJENESTEMÆND OG AN- SATTE MED RET TIL TJENESTEMANDSPENSION

Læs mere

26.02 23/2007 Side 1. Administrationsgrundlag for pension

26.02 23/2007 Side 1. Administrationsgrundlag for pension Side 1 Administrationsgrundlag for pension KL Side 2 Indholdsfortegnelse Side I. Indledende bemærkninger... 3 II. Pensionsbestemmelser... 3 1) Opsamlingsordning:...3 a) Månedslønnet personale:... 3 b)

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK

FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien pr. 01.04.09 Alt indføjet med kursivskrift

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014. Personalepolitisk Redegørelse Lønudviklingen 2013 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014. Viborg Kommune samler løbende en række data

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

Niv. 2 og 3 skemaer. Fordeling af sager på organisationer

Niv. 2 og 3 skemaer. Fordeling af sager på organisationer Niv. 2 og 3 skemaer Fordeling af sager på organisationer juni 2004 bcr 1 Forkortelse Organisationer Antal BF Bibliotekar Forbundet 8 Blik- Rør Blik- og Rørarbejderforbundet 15 BUPL BUPL 71 DE Dansk Elforbund

Læs mere

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge Varigt ansatte timelønnede bliver månedslønnede Med virkning fra 1. august 2014 overgår medarbejdere med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge fra timeløn til månedsløn forudsat at de er

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift HK/Kommunal for A (advokat Ulla Jacobsen) mod KL for Jammerbugt Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) (spørgsmål om forlænget opsigelsesvarsel) Den 5. oktober 2011 afholdtes

Læs mere

- dine rettigheder kort fortalt

- dine rettigheder kort fortalt Det nye lønsystem og lønforhandlinger - dine rettigheder kort fortalt For ansatte på virksomheder omfattet af overenskomst mellem DANSKE ARK og Arkitektforbundet JA (Jordbrugsakademikerne) Konstruktørforeningen

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

1. Der indgås aftale om fastsættelse af løn- og ansættelsesvilkår. 6. Regler for forhandling af lokal løndannelse skærpes

1. Der indgås aftale om fastsættelse af løn- og ansættelsesvilkår. 6. Regler for forhandling af lokal løndannelse skærpes Sekretariatet Forhandlingsoplæg ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2015 (RLTN) Note Den 12. december 2014 Sagsnr. S-2014-839 Dok.nr. D-2014-23506 tih/bef 1. Overenskomstens dækningsområde 1. Der

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 7 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region)

FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region) FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region) Økonomisk oversigt over FFforliget med KL Økonomi i forligets ramme 2015 2016 2017 I alt Generelle lønstigninger Reguleringsordning og Privatlønsværn 1,31% 1,50%

Læs mere

Offentligt ansatte 2008-2011. Håndværkere i staten. Den Offentlige Gruppe. Organisationsaftale mellem

Offentligt ansatte 2008-2011. Håndværkere i staten. Den Offentlige Gruppe. Organisationsaftale mellem Offentligt ansatte 2008-2011 Organisationsaftale mellem Finansministeriet og Dansk Metal, Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-Forbund, Malerforbundet i Danmark, Forbundet Træ-Industri-Byg, Dansk Funktionærforbund,

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere