Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse (KTO)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse (KTO)"

Transkript

1 ftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse (KTO) KL Organisationer i KTO - Område, definition og formål 1 - ftalens område Stk. 1 - ftalen gælder for kommunalt ansatte, som er af en overenskomst i KL's forhandlingsområde, hvori der henvises til denne aftale. - [O.08]ftalen omfatter ikke de personalegrupper, der er nævnt i bilag 1.[O.08] Selvejende institutioner omfattes af en kommunal udmøntningsgaranti i samme omfang, som selvejende institutioner er af overenskomster med lokal løndannelse. Stk. 2 - ftalen omfatter ikke 60-selskaber mv. [O.08] virksomheder, som har bemyndiget KL til med bindende virkning at indgå overenskomster.[o.08] 2 - Definition og formål Stk. 1 - Der beregnes i hver kommune en udmøntningsgaranti vedrørende nye midler til lokal løndannelse, jf. 3. Stk. 2 - Udmøntningspligten angår centralt afsatte midler ved de enkelte organisationsforhandlinger. Summen af disse midler udgør udmøntningsgarantien. Den forholdsmæssige andel af den samlede sum er den enkelte kommune forpligtet til at anvende til lokal løndannelse til de personalegrupper, der er af garantien. Stk. 3 - Udmøntningsgarantien er dokumentation for, at de afsatte nye midler anvendes. Stk. 4 - Udmøntningsgarantien udgør et minimum; der er ikke noget maksimum. Det samlede råderum for de lokale forhandlinger udgøres af de elementer, der indgår i bilag Udmøntningsgaranti i Stk. 1 - [O.08]Udmøntningsgarantien i omfatter alle personalegrupper, der er af denne aftale. Udmøntningsgarantien opdeles i et antal grupper, jf. bilag 3. - I er der med virkning fra afsat eller 0,7% af lønsummen i nye midler til lokal løndannelse til de pågældende personalegrupper. De afsatte midler er til udmøntning med virkning fra.[o.08] 4 - Beregningsgrundlag Stk. 1 -

2 [O.08]Beregningsgrundlaget for udmøntningsgarantien baseres på den udbetalte løn i maj 2009, jf. bilag 4. Grundlaget opregnes med stigningen i reguleringsen fra og med 30. september 2009 til og med tillagt 0,40 pct. point.[o.08] - En repræsentant for den (lokale) forhandlingsberettigede organisation orienteres om kommunens beregningsgrundlag i god tid før forhandlingerne indledes. [O.08]Hvis der er sket væsentlige ændringer i forudsætningerne for beregningsgrundlaget, optages der forhandling mellem de centrale parter om justering af beregningsgrundlaget i den pågældende kommune, hvis en af de centrale parter anmoder herom. Med tillæggelsen af 0,40 pct. point indregnes værdien af forhøjelsen af særlig feriegodtgørelse i.[o.08] 5 - Opgørelse Stk. 1 - [O.08]bruget opgøres pr.. Stk. 2 - Opgørelsesniveauet er værdien pr.. Stk. 3 - Grundlaget for opgørelsen er den årlige varige merudgift. - Beregning af forbrug sker efter principperne i bilag 5. Stk. 4 - Til dokumentation af udmøntningsgarantien udleverer kommunen senest den 1. februar en foreløbig statusopgørelse til de (lokale) repræsentanter for de forhandlingsberettigede organisationer. Opgørelsen skal indeholde status over de samlede aftaler vedr. nye midler fordelt på løngarantigrupper. Opgørelsen skal særskilt angive, hvor stor en del af forbruget, som man lokalt evt. ikke er enige om, skal indgå i opgørelsen, jf. 6, nr. 2.[O.08] - En repræsentant for den (lokale) forhandlingsberettigede organisation kan anmode om, at kommunen fremlægger en mere specificeret udskrift af statusopgørelsen for den relevante løngarantigruppe. Den specificerede udskrift skal indeholde foreliggende oplysninger om, med hvilket beløb alle de medarbejdere, der har fået del i midlerne i udmøntningsåret, indgår i opgørelsen. Videre skal det særskilt angives for hvilke medarbejdere, man lokalt ikke er enige om, at forbruget skal indgå i opgørelsen, jf. 6, nr. 2. Hvis repræsentanten modtager en udskrift, skal vedkommende kvittere for, at udskriften ikke udleveres til andre end tredjemand, der har en berettiget interesse i udskriften i henhold til Persondataloven. En anden faglig organisation, der har forhandlings- og aftaleret for andre medarbejdere af den samme garantigruppe, betragtes som berettiget interesserede. Stk. 5 - [O.08]Den enkelte kommune skal have opfyldt udmøntningsgarantien pr.. Stk. 6 - Til dokumentation for opfyldelse af udmøntningsgarantien udleverer kommunen senest den 1. maj en endelig statusopgørelse til de (lokale) repræsentanter for de forhandlingsberettigede organisationer med det indhold, som er anført i stk. 4.[O.08] 6 - Hvilke aftaler indgår i opgørelsen Stk. 1 - [O.08]I opgørelsen indgår alene summen af lokale aftaler, der med virkning fra den

3 udmøntes med hjemmel i bestemmelser om lokal løndannelse.[o.08] Dog indgår følgende aftaler ikke i opfyldelsen af udmøntningsgarantien: 1. ftaler om lokal løndannelse i forbindelse med nyansættelse. 2. ftaler der lokalt er enighed om, helt eller delvist erstatter/viderefører tidligere aftaler. Hvis der lokalt ikke kan opnås enighed herom, beslutter arbejdsgiveren i første omgang, om aftalen medtages i opgørelsen. Konstateret uenighed skal fremgå af aftalen. Hvis der i forbindelse med den afsluttende opgørelse er usikkerhed, om garantien i sin helhed er opfyldt, tager man stilling til alle de tilfælde, hvor der var uenighed, om en lønaftale skal medtages eller ej. 3. [O.08]ftaler om engangsbeløb resultatløn. - Udmøntningstidspunktet belyses med følgende to eksempler: Eksempel 1: I januar indgås en ny aftale om løntillæg efter aftale om lokal løndannelse med ikrafttrædelse fra den - dette forbrug indgår i opgørelsen af udmøntningsgarantien. Eksempel 2: I december 2009 indgås en ny aftale om løntillæg efter aftale om lokal løndannelse med ikrafttrædelse fra den 1. februar - dette forbrug indgår ikke i opgørelsen af udmøntningsgarantien.[o.08] 7 - Tvisteløsningsregler Stk. 1 - [O.08]Sager om manglende opfyldelse af udmøntningsgarantien skal senest rejses med udgangen af maj måned på baggrund af den endelige opgørelse, jf. 5, stk. 6.[O.08] Påtaleberettigede er i fællesskab lokale repræsentanter for en flerhed af de personalegrupper, som er af samme garantigruppe. Stk. 2 - Uenighed om udmøntningsgarantiens opgørelse og opfyldelse forhandles først mellem de lokale parter med henblik på at opnå enighed. Hvis der ikke kan opnås enighed på det lokale niveau, kan organisationsrepræsentanterne rejse sagen overfor de centrale parter som en retstvist (mæglingsmøde og voldgift). Stk. 3 - Når parterne vurderer, om udmøntningsgarantien er opfyldt, kan der tages hensyn til forslag fremsat af arbejdsgiver, der (endnu) ikke er indgået aftale om. Stk. 4 - Manglende opfyldelse af udmøntningsgarantien er ikke et overenskomstbrud, men medfører sanktion i form af et strafbeløb. Strafbeløbet udgør 15% af den manglende udmøntning. Stk. 5 - Den manglende udmøntning et strafbeløb skal i første omgang bruges til lokal løndannelse i kommunen efter lokal aftale, og skal i sidste ende anvendes lokalt efter aftale mellem de centrale parter. 8 - Ikrafttræden og opsigelse

4 Stk. 1 - Denne aftale træder i kraft den Stk. 2 - ftalen kan opsiges med 3 måneders varsel, dog tidligst til den 31. marts Opsigelse skal ske skriftligt. - København den 28. april 2009 KL Michael Ziegler Gitte Lind Lyngskjold rkitektforbundet Jens Smed Bibliotekarforbundet Pernille Drost Blik- og Rørarbejderforbundet Søren Schytte BUPL - forbundet for pædagoger og klubfolk Henning Pedersen Torben Fersløv ndersen Danmarks Jurist- og Økonomforbund Finn Borch ndersen Mogens Kring Dansk El-forbund llan ndersen Dansk mands ening Kim Bøje Madsen Dansk Frisør & Kosmetiker bund Poul Monggaard

5 Dansk Funktionærforbund Kim Vormsby DM (Dansk Magisterforening) Ingrid Stage Dansk Metal Niels Jeppesen Dansk Psykolog ening Roal Ulrichsen Dansk Socialrådgiverforening Ulrik Frederiksen Lars Kehlet Nørskov Den Danske Landinspektørforening Lars Frandsen Fagligt Fælles bund - 3F Ellen K. Lykkegård FO - Fag og rbejde Dennis Kristensen Steen Parker Sørensen handlingskartellet Jørgen Mosbæk Per Seerup Knudsen bundet Træ-Industri-Byg i Danmark Flemming ndersen eningen af Speciallæger

6 Kasper xel Nielsen Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Ole Helby Gymnasieskolernes Lærerforening Gorm Leschly HK/KOMMUNL Bodil Otto Steen V. Kristensen Ingeniørforeningen i Danmark Ib Oustrup Jordbrugsakademikerne Kirsten Holst Sørensen Landsklubben Deltidsansatte Brandfolk Karsten ndersen Ledernes Hovedorganisation Lykke Petersen Lærernes Centralorganisation nders Bondo Christensen Malerforbundet i Danmark Søren Kjærsgaard Nærings- og Nydelsesmiddelarbejderforbundet i Danmark Birger Pedersen Pharmadanmark

7 Steffen Bager rne Kurdahl Socialpædagogernes Landsforbund Kirsten Nissen Tandlægeforeningen Susanne ndersen Joakim Lilholt Tandlægernes Nye Landsforening nne Kaae-Nielsen Lars Holsaae Teknisk Landsforbund ase Weiler Madsen Yngre Læger Lisbeth Lintz Lene Esbensen [dvarsel. Udefineret Section: DS ] 1Personalegrupper, som ikke er af udmøntningsgarantiaftalenoversigten angiver, hvilke overenskomster, der har personalegrupper, som ikke er af udmøntningsgarantiaftalen. En -markering betyder, at kun nogle af overenskomstens personalegrupper ikke er af udmøntningsgarantien. Det er her med en bemærkning oplyst, hvilke stillingskategorier, der ikke er af garantien. Samlemappenumre til brug for KMD's lønsystem. KL = KBH = FRB = () KL's Løn og Personale ftale om aflønning af chefer mellem KL og rkitektforbundet, DJØF, HK, ID, KC og LC ftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune mellem KL og HK og DJØF

8 30.11 Overenskomst for kontor- og IT-personale m.fl. mellem KL og HK/KOMMUNL af 11. august 2008 Ledere på grundløn kr. (31/ niveau) og kr. (31/ niveau) Ledere og souschefer ved forsorgshjem og krisecentre Overenskomst for kontorpersonale m.fl. i Københavns Kommune mellem KL og HK af 11. august 2008 Ledere på grundløn kr. (31/ niveau) og kr. (31/ niveau) og kr. (31/ niveau) Ledere og souschefer ved forsorgshjem og krisecentre Chefstillinger af protokollat nr. 1. Tilsvarende gælder for tjenestemandsansat personale Overenskomst for kontorpersonale og tandklinikassistenter i Frederiksberg Kommune mellem KL og Frederiksberg Kommunalforening af 13. januar 2009 Vicekontorchefer på grundløn kr. (31/ niveau) ftale for tjenestemandsansat kontorpersonale af 13. januar 2009 Vicekontorchefer på grundløn kr. (31/ niveau) Ikke i KL's Løn og Personale Overenskomst og aftale for ansatte i Gentofte Kommune inden for Gentofte Kommunalforenings forhandlingsområde mellem KL og Gentofte Kommunalforening af 15. januar 2009 Ledere på grundløn kr. (31/ niveau) ftale for tjenestemandsansat kontorpersonale mellem KL og HK/KOMMUNL af 11. august 2008 Ledere på grundløn kr. (31/ niveau) ftale for tjenestemandsansat kontorpersonale, Frederiksberg Kommune mellem KL og Frederiksberg Kommunalforening af 13. januar 2009 Vicekontorchefer på grundløn kr. (31/ niveau) Overenskomst for socialrådgivere og socialformidlere mellem KL og Dansk Socialrådgiverforening og HK/KOMMUNL af 3. november 2008 Ledere på grundløn kr. (31/ niveau) og kr. (31/ niveau) Ledere og souschefer ved forsorgshjem og krisecentre ftale for socialrådgivere og socialformidlere mellem KL og Dansk Socialrådgiverforening og HK/KOMMUNL af 3. november 2008 Ledere på grundløn kr. (31/ niveau) og kr. (31/ niveau) Overenskomst for akademikere ansat i kommuner mellem KL og en række C-organisationer af 1. oktober 2008 kademikere med personaleledelsesfunktion (afgrænsningen foretages lokalt) Chefstillinger i Københavns Kommune af protokollat nr. 10 kademikere, som ikke er overgået til basislønsystemet, er ikke. () KL's Løn og Personale ftale for tjenestemandsansatte bibliotekarer mellem KL og Bibliotekarforbundet af 10. december 2008 Mellemledere på grundløn kr. (31/ niveau) Ledere på grundløn kr. (31/ niveau) og grundløn 50

9 31.51 Overenskomst for kommunallæger mellem KL og eningen af Speciallæger af 17. december 2008 Overlæger Overenskomst med tilhørende bilag for beredskabspersonale i chef/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber mellem KL og Ingeniørforbundet i Danmark, Det Kommunale Beredskabspersonales Landsforbund, Ledernes Hovedorganisation, Teknisk Landsforbund "Ledergrupperne" er undtaget og defineres med grundløntrin 48 eller højere ftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber mellem KL og Ingeniørforbundet i Danmark, Det Kommunale Beredskabspersonales Landsforbund, Ledernes Hovedorganisation, Teknisk Landsforbund. "Ledergrupperne" er undtaget og defineres med grundløntrin 48 eller højere Overenskomst og ftale for ledende medarbejdere i idræts-, kultur- og fritidssektoren, havnechefer, maritime chefer, havnekaptajner, havnemestre, havnefogeder, havneassistenter, kort- og landmålingsteknikere og skov- og landskabsingeniører, [O.08]jordbrugsteknologer[O.08], maskinmestre skibsførere, lodser og styrmænd mellem KL og Danske Skov- og Landskabsingeniører, eningen af Havnefogder i Danmark, Halinspektørforeningen, Kort- og Landmålingsteknikernes ening, Maskinmestrenes ening og Søfartens Ledere af 2. oktober 2008 Idrætsinspektører på grundløn 47 Havnefogder m.fl. grundløn 46 Havnechefer og havnekaptajner aflønnet på mindst løntrin ftale for tjenestemandsansatte socialoverlæger i Københavns Kommune mellem KL og FS Overenskomst for rengøringsassistenter mellem KL og Fagligt Fælles bund -3F af 3. oktober Der er afsat til lokal løndannelse, som i perioden marts 2011 anvendes til centrale tidsbegrænsede pensionsgivende lokallønstillæg Overenskomst for ikke-faglærte lønarbejdere, der er beskæftiget ved rengørings- og køkkenarbejde el.lign. med tilhørende protokollat og bilag mellem KL og Fagligt Fælles bund -3F og FO - Fag og rbejde af 28. oktober Der er afsat til lokal løndannelse, som i perioden marts 2011 anvendes til centrale tidsbegrænsede pensionsgivende lokallønstillæg Overenskomst for kantineledere og rengøringsledere/-chefer med tilhørende bilag mellem KL og FO - Fag og rbejde af 28. oktober Rengøringsledere/-chefer er ikke af udmøntningsgarantien. () KL's Løn og Personale

10 41.71 Overenskomst for erhvervsuddannede serviceassistenter mellem KL og FO - Fag og rbejde og Fagligt Fælles bund -3F af 15. januar Der er afsat til lokal løndannelse, som i perioden marts 2011 anvendes til centrale tidsbegrænsede pensionsgivende lokallønstillæg Overenskomst for ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder med tilhørende bilag mellem KL og Dansk Metal, FO - Fag og rbejde, Ledernes Hovedorganisation og Socialpædagogernes Landsforbund. Institutionsledere er ikke af udmøntningsgarantien. Øvrigt personale er ftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til lærer i folkeskolen mellem KL og Lærernes Centralorganisation af 11. juli nsatte i henhold til overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet mellem KL og Lærernes Centralorganisation er ikke af udmøntningsgarantien Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet pr. 1. april 2009 mellem KL og Lærernes Centralorganisation af 11. juli ftale om tjenestemandsansættelse af ledere på undervisningsområdet inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde mellem KL og Lærernes Centralorganisation af 11. juli Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskoleledere mellem KL og Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet ftale om løn- og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte musikskoleledere mellem KL og Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere på Sankt nnæ Gymnasium i Københavns Kommune og Overenskomst og ftale for tandlæger af 10. december 2008 fdelingstandlæger på grundløn 49 Klinikchefer på grundløn 50 Overtandlæger på grundløn kr. (31/ niveau) Overenskomst for pædagogisk uddannet personale ansat i lederstillinger i kommunerne af 30. marts Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale daginstitutioner mv. (almenområdet) med tilknyttede protokollater, aftaler og bilag aftale vedr. tilsvarende tjenestemandsansat personale - mellem KL og FO - Fag og rbejde af 30. marts Kun ledergruppen (ledere på grundløn 32, 37 og 42 pr ) er ikke af udmøntningsgaranti. Øvrigt personale er således. () KL's Løn og Personale

11 Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv. med tilhørende protokollater og bilag aftale vedrørende tilsvarende tjenestemandsansat personale mellem KL og FO - Fag og rbejde af 30. marts Ledere, der omfattes af Overenskomst for pædagogisk uddannet personale ansat i lederstillinger i kommunerne, er ikke af udmøntningsgarantien. Øvrigt personale er således ftale vedr. tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder mellem KL og FO - Fag og rbejde. Institutionsledere er ikke af udmøntningsgarantien. Øvrigt personale er Overenskomst for pædagogisk personale ved Frederiksberg kommunes boformer mellem Frederiksberg Kommune og FO - Fag og rbejde Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale legepladser mellem KL og FO - Fag og rbejde af 30 marts Ledere, der omfattes af Overenskomst for pædagogisk uddannet personale ansat i lederstillinger i kommunerne, er ikke af udmøntningsgarantien. Øvrigt personale er således Overenskomst for pædagogisk personale ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. med tilhørende protokollater og bilag mellem KL og BUPL af 11. december Ledere, der omfattes af Overenskomst for pædagogisk uddannet personale ansat i lederstillinger i kommunerne, er ikke af udmøntningsgarantien. Øvrigt personale er således Overenskomst for pædagogisk uddannet personale, der ansættes inden for det forebyggende og dagbehandlende område indgået mellem KL og BUPL - bundet for pædagoger og klubfolk, Socialpædagogernes Landsforbund af 16. februar Ledere, der omfattes af Overenskomst for pædagogisk uddannet personale ansat i lederstillinger i kommunerne, er ikke af udmøntningsgarantien. Øvrigt personale er således ftale om aflønning mv. for det pr. ultimo marts 1976 reglementsansatte pædagogiske uddannede personale ansat ved kommunale daginstitutioner, selvejende daginstitutioner hvormed kommunen har indgået driftsoverenskomst efter 69 i lov om social bistand, skolefritidsordninger anerkendte private daginstitutioner under børne- og ungdomsforsorgen af 3. marts 2009 Ledere, der omfattes af Overenskomst for pædagogisk uddannet personale ansat i lederstillinger i kommunerne, er ikke af udmøntningsgarantien. Øvrigt personale er således Overenskomst for medarbejdere, der i selvejende daginstitutioner er beskæftiget med rengørings- og/eller køkkenarbejde mellem KL og Husligt rbejder bund og Kvindeligt rbejderforbund i Danmark af 24. juni 1987.

12 () KL's Løn og Personale Overenskomst for hjemmevejledere og pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv. mellem KL og Socialpædagogernes Landsforbund af 3. marts 2009 Institutionsledere er ikke af udmøntningsgarantien. Øvrigt personale er ftale for tjenestemandsansatte socialpædagoger, hjemmevejledere og pædagogisk personale ved døgninstitutioner mellem KL og Socialpædagogernes Landsforbund. Ledere, der omfattes af Overenskomst for pædagogisk uddannet personale ansat i lederstillinger i kommunerne, er ikke af udmøntningsgarantien. Øvrigt personale er således ftale vedrørende aflønning mv. for det pr. ultimo marts 1976 reglementsansatte pædagogisk uddannede personale ved kommunale døgninstitutioner mellem KL og Socialpædagogernes Landsforbund. Ledere, der omfattes af Overenskomst for pædagogisk uddannet personale ansat i lederstillinger i kommunerne, er ikke af udmøntningsgarantien. Øvrigt personale er således Overenskomst for pædagogisk personale i dagplejeordninger og central pladsanvisning bortset fra central pladsanvisning i Frederiksberg Kommune mellem KL, og FO - Fag og rbejde af 31. marts Ledere, der omfattes af Overenskomst for pædagogisk uddannet personale ansat i lederstillinger i kommunerne, er ikke af udmøntningsgarantien. Øvrigt personale er således Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for pædagogiske konsulenter mellem KL og FO - Fag og rbejde af 31. marts Overenskomst om ansættelsesforhold for ledere/mellemledere ansat i den kommunale ældreomsorg med tilhørende protokollat og bilag mellem KL og FO - Fag og rbejde og Lederforum, Social & Sundhedssektoren af 4. september Overenskomst for aflønning mv. af husassistenter ansat ved alderdoms-, syge-, pleje- og rekreationshjem med tilhørende bilag mellem KL og FO - Fag og rbejde af 3. oktober Der er afsat til lokal løndannelse, som i perioden marts 2011 anvendes til centrale tidsbegrænsede pensionsgivende lokallønstillæg Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere mellem KL og Fagligt Fælles bund -3F og FO - Fag og rbejde af 24. februar Der er afsat til lokal løndannelse, som i perioden marts 2011 anvendes til centrale tidsbegrænsede pensionsgivende lokallønstillæg. [dvarsel. Udefineret Section: DS ] 2Det lokale økonomiske råderum - Det lokale økonomiske råderum I dette bilag sættes der fokus på, hvilke elementer der bl.a. påvirker det økonomiske råderum for den lokale løndannelse.

13 - Indledning Parterne er enige om, at det er begge parters ansvar, at det nye lønsystem, herunder den lokale løndannelse fungerer tilfredsstillende. Det er derfor vigtigt, at de lokale parter understøtter det nye system, som der har været enighed om at indføre. En effektiv og forsvarlig forhandlingsafvikling er helt afgørende for, at den lokale løndannelse kan understøtte udvikling og kvalitet i opgaveløsningen og den ansattes engagement og kvalitet i arbejdslivet. Overenskomstparterne har drøftet det lokale økonomiske råderum i forbindelse med udvikling af lokal løndannelse i kommunerne. - Det lokale råderum Det nye lønsystem indeholder flere muligheder for at udvikle den lokale løndannelse. Kommunerne har derfor i dag en række muligheder for at aftale en selvstændig lønprofil. Det økonomiske råderum påvirkes af budgettet, det hidtidige budgetforbrug, og de mer- eller mindreudgifter, der vil opstå i løbet af året. En række elementer påvirker det økonomiske råderum. Det økonomiske råderum ændres derfor løbende. Elementerne i dette "økonomiske råderum" er oplistet nedenfor. fsættelsen af midler til løn sker i budgetfasen. Der tages dermed i budgetfasen stilling til størrelsen af midlerne til løn. En væsentlig "finansieringskilde" til udvikling af ny løndannelse i form af nye midler er den såkaldte "forlodsfinansiering", der er en fælles centralt aftalt "fremskrivnings" for nye midler til lokal løndannelse for alle kommuner under ét, og som sammen med andre frigjorte løndele mv. kan aftales anvendt lokalt. Den enkelte kommune er forpligtet til at udmønte beløbet fra forlodsfinansieringen, jf. ftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse. Hertil kommer øvrige midler fra det lokale økonomiske råderum, som er beskrevet nedenfor. Der er som nævnt ikke en pulje, der er ikke noget maksimumbeløb til udmøntning; der er alene tale om et minimumsbeløb for så vidt angår midlerne fra den centralt afsatte forlodsfinansiering. - Elementerne i det lokale råderum Ud over forlodsfinansieringen, som er en del af det lokale økonomiske råderum, kan navnlig følgende elementer påvirke det økonomiske råderum i opad- eller nedadgående retning: 1. Personaleomsætning, eksempelvis hvor medarbejdere med et langt anciennitetsforløb erstattes med medarbejdere uden eller med et kortere anciennitetsforløb. 2. Personalesammensætning med eksempelvis erstatning af længerevarende uddannet med korterevarende uddannet personale eller omvendt. 3. Overgangstillæg, der bortfalder. 4. Effektivisering/ændret arbejdstilrettelæggelse eventuelt udmøntet som resultatløn. 5. håndsaftaler. 6. Bestemmelser i overenskomst, hvorefter der for eksempelvis en uddannelse eller en særlig funktion lokalt skal aftales en løn. 7. Vakancesituationer og andre fraværssituationer. 8. "Ikke-lønkroner" konverteres til lønkroner, hvis det er muligt efter den lokalt valgte økonomistyringsform, eller omvendt. 9. Eventuel overførsel af overskud henholdsvis underskud for et budgetår til det

14 efterfølgende budgetår. 10. Øget indtjening, hvis den lokale styringsform tillader, at den bruges helt eller delvis til løn. 11. Puljer, som lokalt er afsat for at kunne bruges, hvor der er særligt behov. 12. Central finansiering af afledte lokale effekter. i De omtalte elementer er de vigtigste faktorer, der påvirker det økonomiske råderum. Listen er dog ikke udtømmende. Man skal være opmærksom på, at nogle af elementerne giver mulighed for varige tildelinger, mens andre, fx vakancer, giver mulighed for engangsbeløb. - Betydningen af reguleringsordningen Som nævnt er der ikke centralt fastsatte grænser for den lokale anvendelse af midler til ny løndannelse. Hvis lønudviklingen som helhed ligger under lønudviklingen på det private arbejdsmarked, vil lønforskellen blive samlet op af reguleringsordningen. Det betyder, at lønforskellen kompenseres via generelle lønstigninger til alle ansatte. Hvis den samlede lønudvikling inklusive forbrug af midler til den lokale løndannelse nogenlunde svarer til lønudviklingen på det private arbejdsmarked, vil reguleringsordningen ikke udløse lønstigninger. Hvis lønudviklingen ligger ud over lønudviklingen på det private arbejdsmarked, nedsættes de generelle lønstigninger for alle ansatte tilsvarende det følgende år. Den samlede virkning af de enkelte kommuners dispositioner omkring ny løndannelse er derfor helt afgørende for, om der udmøntes generelle lønstigninger pr. automatik over reguleringsordningen, eller om midlerne er brugt mere "aktivt" i overensstemmelse med intentionerne bag lokal løndannelse. - Årlig drøftelse af budgettets konsekvenser Ovenstående budgetforudsætninger og elementer i det økonomiske råderum har betydning for løn-, arbejds- og personaleforhold i kommunen. Disse elementer kan indgå i den drøftelse - normalt én gang årligt - som afholdes mellem Hovedudvalget og kommunens politiske ledelse af budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold, jf. aftalen om medindflydelse og medbestemmelse 9, stk. 3 eller i drøftelser i samarbejdsudvalget i henhold til SU-aftalens 16, stk. 5, nr. 2. [dvarsel. Udefineret Section: DS ] 3Udmøntningsgarantigrupper pr. Gruppe 1: Koalitionen, C, chefer m.fl. Gruppe 2: Pædagogisk branche m.fl. Der henvises til særlig opgørelse af gruppe 2, jf. bilag 6. Gruppe 3: SOSU, tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner m.fl. Gruppe 4:

15 LC, musikskolelærere m.fl. Gruppe 5: Teknisk service, brand- og beredskab, buschauffører m.fl. Der henvises til særlig opgørelse af gruppe 5, jf. bilag 7. - Placering i udmøntningsgrupper af overenskomster Oversigten angiver, hvilke overenskomster, der har personalegrupper, som er af udmøntningsgarantiaftalens forskellige grupper. En -markering betyder, at kun nogle af overenskomstens personalegrupper er af udmøntningsgarantien. Det er her med en bemærkning oplyst, hvilke stillingskategorier der er af garantien. Det aftalte beløb til forlodsfinansiering er anført i Samlemappenumre til brug for KMD's lønsystem. KL = KBH = FRB = () Overenskomst for kontor- og IT-personale m.fl. mellem KL og HK/KOMMUNL af 11. august 2008 lle på grundløn 12 til og med grundløn kr. (31/ niveau), grundløn kr. (31/ niveau) og grundløn kr. (31/ niveau) Overenskomst for kontor- og IT-personale m.fl. i Københavns Kommune mellem KL og HK/KOMMUNL af lle på grundløn 12 til og med grundløn kr. (31/ niveau), grundløn kr. (31/ niveau) og grundløn kr. (31/ niveau) Tilsvarende gælder tjenestemandsansat personale og Overenskomst for kontorpersonale og tandklinikassistenter i Frederiksberg Kommune mellem KL og Frederiksberg Kommunalforening af 13. januar 2009 lle på grundløn 16 til og med grundløn (31/ niveau) ftale for tjenestemandsansat kontorpersonale mellem KL og HK/KOMMUNL af 11. august 2008 lle på grundløn 12 til og med grundløn kr. (31/ niveau) og grundløn kr. (31/ niveau) 1 Ikke i KL's Løn og Personale Overenskomst og aftale for ansatte i Gentofte Kommune inden for Gentofte Kommunalforenings forhandlingsområde mellem KL og Gentofte Kommunalforening af 15. marts lle på grundløn 12 til og med grundløn kr. (31/ niveau) Overenskomst for vejledere/undervisere inden for beskæftigelsesområdet i Københavns Kommune mellem KL og HK/KOMMUNL

16 () Overenskomst for socialrådgivere og socialformidlere mellem KL og Dansk Socialrådgiverforening og HK/KOMMUNL 3. november 2008 Socialrådgivere og socialformidlere på grundløn 31 til og med grundløn kr. (31/ niveau) og grundløn kr. (31/ niveau) ftale for socialrådgivere og socialformidlere mellem KL og Dansk Socialrådgiverforening og HK/KOMMUNL af 3. november 2008 Socialrådgivere og socialformidlere på grundløn 31 til og med grundløn kr. (31/ niveau) ftale om aflønning af løst ansatte bibliotekarer (tilkaldevikarer) mellem KL og Bibliotekarforbundet af 10. februar Overenskomst for akademikere ansat i kommuner mellem KL og en række C-organisationer af 1. oktober 2008 lle bortset fra ledere med personaleledelsesfunktioner og akademikere af protokollat 10. chefer i Københavns Kommune kademikere, som ikke er overgået til basislønsystemet, er ikke. () 1.25% ftale for tjenestemandsansatte bibliotekarer mellem KL og Bibliotekarforbundet af 10. december 2008 Bibliotekarer Specialister og mellemledere på grundløn kr. (31/ niveau) og kr. (31/ niveau) Overenskomst for ikke-faguddannede bibliotekarer mellem KL og Bibliotekarforbundet ag 10. februar Overenskomst for kommunallæger mellem KL og eningen af Speciallæger af 17. december 2008 af 17. december 2008 Overlæger Overenskomst for bygningskonstruktører og bygningskonstruktører-bth mellem KL, og Teknisk Landsforbund og Konstruktørforeningen af 29. oktober Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, procesteknologer, installatører, Bac.Scient.cons i konservering, formgivere, kulturteknikere, audiologiassistenter, tekniske designerelever, kulturteknikerelever og audiologiassistentelever af 9. februar 2009

17 () Overenskomst med tilhørende bilag for beredskabspersonale i chef/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber mellem KL og Ingeniørforbundet i Danmark, Det Kommunale Beredskabspersonales Landsforbund, Ledernes Hovedorganisation, Teknisk Landsforbund af 24. februar ftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber mellem KL og Ingeniørforbundet i Danmark, Det Kommunale Beredskabspersonales Landsforbund, Ledernes Hovedorganisation, Teknisk Landsforbund af 24. februar Overenskomst for journalister mellem KL og Dansk Journalistforbund af 12. januar Overenskomst for laboratorie- og miljøpersonale mellem KL og HK Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl. mellem KL og Fagligt Fælles bund - 3F med protokollater og bilag af 16. december Overenskomst for specialarbejdere i København og Frederiksberg kommuner mellem KL og FO - Fag og rbejde og Fagligt Fælles bund - 3F af 18. marts Tilsvarende gælder tilsvarende 3-ansat personale. 1 Overenskomst for driftsassistenter mellem KL og Lager & Handelsarbejdernes bund () Overenskomst for håndværkere, herunder montører, overmontører, elektronikteknikere, datamekanikere og kokke mellem KL og Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El- bund, Dansk Frisør & Kosmetiker bund, Dansk funktionærforbund, Dansk Metal, Malerforbundet i Danmark, Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder bundet, bundet af Træ-Industri-Byg i Danmark og Fagligt Fælles bund - 3F af 6. februar ftale for håndværkere, herunder montører, overmontører, elektronikteknikere, datamekanikere og kokke mellem KL og Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-bund, Dansk Frisør & Kosmetiker bund, Dansk Funktionærforbund, Dansk Metal, Malerforbundet i Danmark, Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder bundet, bundet af Træ-Industri- Byg i Danmark og Fagligt Fælles bund - 3F af 6. februar 2009

18 () Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. mellem KL og Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El- bund, Dansk mands ening, Dansk Metal, Ledernes Hovedorganisation, Maskinmestrenes ening og Teknisk Landsforbund af 23. januar ftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. mellem KL og Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-bund, Dansk mands ening, Dansk Metal, Ledernes Hovedorganisation, Maskinmestrenes ening og Teknisk Landsforbund af af 23. januar ,25 % 1 (40.21) Protokollat vedr. løn- og ansættelsesvilkår for tekniske mestre m.fl. (scene, lys og lyd) ved Musikhuset Århus Overenskomst og ftale for ledende medarbejdere i idræts-, kultur- og fritidssektoren, havnechefer, maritime chefer, havnekaptajner, havnemestre, havnefogeder, havneassistenter, kort- og landmålingsteknikere og skov- og landskabsingeniører, [O.08]jordbrugsteknologer[O.08], maskinmestre skibsførere, lodser og styrmænd mellem KL og Danske Skov- og Landskabsingeniører, eningen af Havnefogder i Danmark, Halinspektørforeningen, Kort- og Landmålingsteknikernes ening, Maskinmestrenes ening og Søfartens Ledere af 2. oktober 2008 lle stillinger er bortset fra idrætsinspektører på grundløn 47, havnefogder m.fl. grundløn 46 og havnechefer og havnekaptajner aflønnet på mindst løntrin Protokollat vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for personale ved Musikhuset Århus mellem KL og Ledernes Hovedorganisation. () Overenskomst for kontorpersonale og klinikassistenter i Frederiksberg Kommune mellem KL og Frederiksberg Kommunalforening lle på grundløn kr. (31/ niveau) til og med grundløn kr. (31/ niveau) Overenskomst for kontorfunktionærer i Frederiksberg Kommune mellem KL og HK 1 Ikke i samlemappe n Overenskomst og ftale for personale under Gentofte Kommunalforenings forhandlingsområde mellem KL og Gentofte Kommunalforening af 15. januar lle på grundløn kr. (31/3-0) til og med grundløn (31/ niveau) Overenskomst og ftale for tjenestemandsansatte tandlæger mellem KL og Tandlægerne Nye Landsforening af 10. december 2008 Tandlæger, filialklinikledere og specialtandlæger.

19 () Overenskomst for tandlægekonsulenter mellem KL og Tandlægeforeningen af 24. marts Overenskomst for tandklinikassistenter mellem KL og HK/KOMMUNL af 3. februar Overenskomst og aftale for afdelings- og reservelæger i Københavns Kommune mellem KL og Yngre Læger Overenskomst for Speciallægekonsulenter i Københavns Kommune mellem KL og FS Overenskomst inkl. protokollater for lærere og pædagogiske ledere på Sankt nnæ Gymnasium i Københavns Kommune mellem KL og Gymnasieskolernes Lærerforening 2B Overenskomst for ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder med tilhørende bilag mellem KL og Dansk Metal, FO - Fag og rbejde, Ledernes Hovedorganisation og Socialpædagogernes Landsforbund 0,7% Overenskomst for pædagogisk personale ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. med tilhørende protokollater og bilag mellem KL og BUPL af 11. december Ledere udgår af overenskomsten pr. 2. april 2009 og omfattes af ny selvstændig lederoverenskomst for det pædagogiske område. 0,7% ftale om aflønning mv. for det pr. ultimo marts 1976 reglementsansatte pædagogiske uddannede personale ansat ved kommunale daginstitutioner, selvejende daginstitutioner hvormed kommunen har indgået driftsoverenskomst efter 69 i lov om social bistand, skolefritidsordninger anerkendte private daginstitutioner under børne- og ungdomsforsorgen af 3. marts 2009 Ledere udgår af overenskomsten pr. 2. april 2009 og omfattes af ny selvstændig lederoverenskomst for det pædagogiske område. () 0,7% Overenskomst for pædagogmedhjælpere mellem KL, og FO - Fag og rbejde af 31. marts B Overenskomst for hjemmevejledere og pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv. mellem KL og Socialpædagogernes Landsforbund af 3. marts Ledere udgår af overenskomsten pr. 2. april 2009 og omfattes af ny selvstændig lederoverenskomst for det pædagogiske område.

20 () 2B ftale for tjenestemandsansatte socialpædagoger, hjemmevejledere og pædagogisk personale ved døgninstitutioner mellem KL og Socialpædagogernes Landsforbund af Ledere udgår af overenskomsten pr. 2. april 2009 og omfattes af ny selvstændig lederoverenskomst for det pædagogiske område. 2B ftale vedrørende aflønning mv. for det pr. ultimo marts 1976 reglementsansatte pædagogisk uddannede personale ved kommunale døgninstitutioner mellem KL og Socialpædagogernes Landsforbund af. 0,7% Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere med tilhørende protokollat og bilag tillæg af 16. august 2001 mellem KL og Fagligt Fælles bund -3F, FO - Fag og rbejde og Socialpædagogernes Landsforbund af 24. marts B Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale daginstitutioner mv. (almenområdet) med tilknyttede protokollater, aftaler og bilag aftale vedr. tilsvarende tjenestemandsansat personale - mellem KL og FO - Fag og rbejde af 30. marts Ledere udgår af overenskomsten pr. 2. april 2009 og omfattes af ny selvstændig lederoverenskomst for det pædagogiske område 2B Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv. med tilhørende protokollater og bilag aftale vedrørende tilsvarende tjenestemandsansat personale mellem KL og FO - Fag og rbejde af 30. marts Ledere udgår af overenskomsten pr. 2. april 2009 og omfattes af ny selvstændig lederoverenskomst for det pædagogiske område 0,7% 2B ftale vedr. tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder mellem KL og FO - Fag og rbejde Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale legepladser mellem KL og FO - Fag og rbejde af 30. marts Ledere udgår af overenskomsten pr. 2. april 2009 og omfattes af ny selvstændig lederoverenskomst for det pædagogiske område. () KL's Løn og

AFTALE OM UDMØNTNINGSGARANTI AF NYE MIDLER TIL LOKAL LØNDANNELSE PÅ SUNDHEDSKARTELLETS OMRÅDE

AFTALE OM UDMØNTNINGSGARANTI AF NYE MIDLER TIL LOKAL LØNDANNELSE PÅ SUNDHEDSKARTELLETS OMRÅDE REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET 11.20.7 Side 1 AFTALE OM UDMØNTNINGSGARANTI AF NYE MIDLER TIL LOKAL LØNDANNELSE PÅ SUNDHEDSKARTELLETS OMRÅDE = Nyt i forhold til tidligere gældende

Læs mere

09.20 O.08 8/2010 Side 1. Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse

09.20 O.08 8/2010 Side 1. Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse Side 1 ftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse KL Organisationer i KTO Indholdsfortegnelse Side Side 2 Område, definition og formål... 3 1. ftalens område... 3 2. Definition og

Læs mere

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse Side 1 Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.30 Side 2 Kapitel 1 Område, definition og formål... 3 1. Aftalens område...3 2.

Læs mere

Seniorordninger O.11 11-05-2011

Seniorordninger O.11 11-05-2011 Seniorordninger Administrativt område 30.01 Aftale om aflønning af chefer 5.30.01 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune 30.11 og Overenskomst og aftale for kontorpersonale

Læs mere

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse Side 1 Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse KL Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Organisationer i KTO Indholdsfortegnelse 07.20 Side 2 Side Kapitel 1 Område, definition

Læs mere

Det lokale økonomiske råderum

Det lokale økonomiske råderum Nedenstående er bilag 1 til Fællesaftalen om lokal løndannelse på det kommunale område. Bilaget er parternes beskrivelse af det økonomiske råderum. Bilag 1 Det lokale økonomiske råderum Det lokale økonomiske

Læs mere

AFTALE OM UDMØNTNINGSGARANTI AF NYE MIDLER TIL LOKAL LØNDANNELSE

AFTALE OM UDMØNTNINGSGARANTI AF NYE MIDLER TIL LOKAL LØNDANNELSE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ORGANISATIONER I KTO AFTALE OM UDMØNTNINGSGARANTI AF NYE MIDLER TIL LOKAL LØNDANNELSE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning

Læs mere

UDKAST AF 17. juni 2005. Bilag 1 Udmøntningsgarantigrupper i 2007. Gruppe 6: AC, chefer. Gruppe 7: SL, FOA, LC, 3F, LH.

UDKAST AF 17. juni 2005. Bilag 1 Udmøntningsgarantigrupper i 2007. Gruppe 6: AC, chefer. Gruppe 7: SL, FOA, LC, 3F, LH. UDKAST AF 17. juni 2005 Bilag 1 Udmøntningsgarantigrupper i 6: AC, chefer 7: SL, FOA, LC, 3F, LH 8: Resten er indgået med enkelte organisationer Ad 2006: I kolonnen for 2006 optræder 2 former for markering:

Læs mere

Aftale om Gennemsnitsløngaranti

Aftale om Gennemsnitsløngaranti Aftale om Gennemsnitsløngaranti KL Organisationer i KTO Side 1 Udkast af 24. august 2010 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Gennemsnitsløngarantien... 3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien...

Læs mere

Gennemsnitsløngarantien

Gennemsnitsløngarantien Side 1 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Organisationer i KTO Gennemsnitsløngarantien Gennemsnitsløngarantien sikrer hver garantilønsgruppe omfattet af lokal løndannelse en

Læs mere

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse Side 1 Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse KL Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Organisationer i KTO Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Område, definition og

Læs mere

11.20.20 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKFORBUNDET

11.20.20 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKFORBUNDET Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKFORBUNDET BIBLIOTEKARFORBUNDET BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANMARKS JURIST- OG ØKONOMFORBUND DANSK EL-FORBUND PHARMADANMARK DANSK FORMANDS FORENING DANSK

Læs mere

AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI

AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ORGANISATIONER I KTO 11.20.5 Side 1 AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

09.21 O.13 34/2014 Side 1. Aftale om Gennemsnitsløngaranti

09.21 O.13 34/2014 Side 1. Aftale om Gennemsnitsløngaranti Side 1 Aftale om Gennemsnitsløngaranti KL Organisationer i KTO Indholdsfortegnelse Side Side 2 Gennemsnitsløngarantien... 3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien... 3 Regulering af gennemsnitsløngarantien...

Læs mere

Lønsummer fordelt på organisationer

Lønsummer fordelt på organisationer Frederiksberg OAO-K 13 5.221 0 0 963 93 60 6.337 469.691 Dansk Funktionærforbund 48 11.794 8 496 186 190 1.120 13.803 289.868 FOA - Fag og Arbejde 2.363 540.903 33.264 6.172 15.243 9.326 47.518 652.918

Læs mere

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse Side 1 Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse KL Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Organisationer i KTO Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Område, definition og

Læs mere

Forretningsorden for paritetiske nævn vedrørende konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse

Forretningsorden for paritetiske nævn vedrørende konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse retningsorden for paritetiske nævn vedrørende konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse Herved fastsættes forretningsorden for de 8 paritetiske nævn (Nævn) i henhold til bestemmelserne om interessetvister

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Forhandlingskartellets Hovedaftale

Forhandlingskartellets Hovedaftale handlingskartellets Hovedaftale mellem KL og Dansk Musiker bund 92.71 Side 1 Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have-og Parkingeniører Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Frederiksberg Kommunalforening

Læs mere

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte)

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) handlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) KL Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører HI Organisation for ledende medarbejdere i Idræts-, Kultur og Fritidssektoren

Læs mere

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.11 42/2011 Side 1

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.11 42/2011 Side 1 Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

09.20 o.08 19.01.08/2008. Side 1. Aftale om udm Øntningsgaranri af nye til lokal løndannelse. midler. Organisationer i KTO

09.20 o.08 19.01.08/2008. Side 1. Aftale om udm Øntningsgaranri af nye til lokal løndannelse. midler. Organisationer i KTO ftale om udm Øntningsgaranri af nye til lokal løndannelse KL Organisationer i KTO o.08 Side 1 midler Indholdsfortegnelse Side o.08 Side 2 Område, definition og formåi.....3 $ 1. ftalens område...3 2. Defininon

Læs mere

Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret for tjenestemænd inden for KL s forhandlingsområde

Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret for tjenestemænd inden for KL s forhandlingsområde 20.01 Side 1 Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret for tjenestemænd inden for KL s forhandlingsområde KL Organisationer i KTO Organisationer i

Læs mere

09.21 O.11 4/2013 Side 1. Aftale om Gennemsnitsløngaranti

09.21 O.11 4/2013 Side 1. Aftale om Gennemsnitsløngaranti Side 1 Aftale om Gennemsnitsløngaranti KL Organisationer i KTO Indholdsfortegnelse Side Side 2 Gennemsnitsløngarantien... 3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien... 3 Regulering af gennemsnitsløngarantien...

Læs mere

Aftale om Gennemsnitsløngaranti

Aftale om Gennemsnitsløngaranti Side 1 Aftale om Gennemsnitsløngaranti KL Organisationer i handlingsfællesskabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Gennemsnitsløngarantien...3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien...3 Regulering

Læs mere

KOMMUNERNES OG REGIONERNES LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-15

KOMMUNERNES OG REGIONERNES LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-15 KOMMUNERNES OG REGIONERNES LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-15 INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt over stillingsgruppernes (overenskomstområdernes) fordeling på organisationer...

Læs mere

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.15 41/2015 Side 1

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.15 41/2015 Side 1 Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Markant fald i antallet af offentligt ansatte

Markant fald i antallet af offentligt ansatte Markant fald i antallet af offentligt ansatte Nye tal fra det det Fælles Kommunale Løndatakontor (FLD), som AE har analyseret, peger på endnu et kraftigt fald i den offentlige beskæftigelse ind i 3. kvartal

Læs mere

KOMMUNERNES OG REGIONERNES LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-13

KOMMUNERNES OG REGIONERNES LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-13 KOMMUNERNES OG REGIONERNES LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-13 INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt over stillingsgruppernes (overenskomst- områdernes) fordeling på organisationer...

Læs mere

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl.

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. Side 1 Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvordan går det med Ny Løn? Vejledning og statistik

Hvordan går det med Ny Løn? Vejledning og statistik Hvordan går det med Ny Løn? Vejledning og statistik I Fællesaftalen om Ny Løn er det aftalt, at - der pr. 1. oktober foretages en midtvejsstatus for, hvordan det er gået den enkelte personalegruppes lønudvikling

Læs mere

Krav til fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster indgået mellem KL og FOA Fag og Arbejde

Krav til fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster indgået mellem KL og FOA Fag og Arbejde FOA - Fag og Arbejde Krav til fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster indgået mellem KL og FOA Fag og Arbejde KL s krav til organisationsforhandlingerne med FOA Fag og Arbejde er oplistet

Læs mere

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor Overenskomststatistik for den kommunale sektor 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Overenskomststatistik 2004... 7 Tabel 1... 13 Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på stillingskategorier og forhandlingsområder. Tabel

Læs mere

64.04 O.15 22/2016 Side 1

64.04 O.15 22/2016 Side 1 Side 1 Aftale vedrørende aflønning mv. for det pr. ultimo marts 1976 reglementsansatte pædagogisk uddannede personale ved kommunale døgninstitutioner og ved selvejende døgninstitutioner, hvormed kommunalbestyrelsen

Læs mere

Procedureaftale. Procedureaftale for lønforhandlinger. Procedureaftalens omfang

Procedureaftale. Procedureaftale for lønforhandlinger. Procedureaftalens omfang Procedureaftale for lønforhandlinger Procedureaftale Denne aftale er indgået mellem Viborg kommune og de underskrivende faglige organisationer. Aftalen er indgået med henblik på at fremme afviklingen af

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Lokal løn i det offentlige

Lokal løn i det offentlige Lokal løn i det offentlige FAKTA Nana Wesley Hansen Det Ny lønsystem Igennem 1980 erne var der et stigende pres for at decentralisere dele af løndannelsen i det offentlige. Særligt arbejdsgiverne pressede

Læs mere

I. OVERSIGT OVER OVERENSKOMSTER INDGÅET MED ORGANISATIO- NER, DER ER MEDLEM AF KTO. Overenskomster indgået med enkelte organisationer:

I. OVERSIGT OVER OVERENSKOMSTER INDGÅET MED ORGANISATIO- NER, DER ER MEDLEM AF KTO. Overenskomster indgået med enkelte organisationer: 1 KL AMTSRÅDSFORENINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE Den 21. marts 2002 kl. 16.15 I. OVERSIGT OVER OVERENSKOMSTER INDGÅET MED ORGANISATIO- NER, DER ER MEDLEM AF KTO. DKK Overenskomster indgået

Læs mere

Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl O.11 33/2011 Side 1

Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl O.11 33/2011 Side 1 Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. KL Lærernes Centralorganisation (LC) 09.03 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger...

Læs mere

Fællesaftale om Ny Løn

Fællesaftale om Ny Løn Fællesaftale om Ny Løn KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Frisør- og Kosmetiker bund Dansk Funktionærforbund Dansk Metal Dansk Socialrådgiverforening Fagligt Fælles bund 3F bundet Træ-Industri-Byg

Læs mere

Fællesaftale om Ny Løn

Fællesaftale om Ny Løn Fællesaftale om Ny Løn KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Frisør- og Kosmetiker bund Dansk Funktionærforbund Dansk Metal Dansk Socialrådgiverforening Fagligt Fælles bund 3F bundet Træ-Industri-Byg

Læs mere

DET FÆLLESKOMMUNALE LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-11

DET FÆLLESKOMMUNALE LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-11 ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-11 INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt over stillingsgruppernes (overenskomstområdernes) fordeling på organisationer... s. 1 Tabel 1... s. 51 fordelt på organisationer

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

93.01 O.11 37/2012 Side 1

93.01 O.11 37/2012 Side 1 Hovedaftale mellem KL og Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor ening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør ening Dansk Psykolog ening Den

Læs mere

Hovedaftale mellem AC-organisationerne og Amtsrådsforeningen, KL, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune for overenskomstansatte

Hovedaftale mellem AC-organisationerne og Amtsrådsforeningen, KL, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune for overenskomstansatte Side 1 Hovedaftale mellem AC-organisationerne og Amtsrådsforeningen, KL, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune for overenskomstansatte akademikere Side 2 Indholdsfortegnelse Side Denne hovedaftale

Læs mere

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl.

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. 6.30.12 Side 1 Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. KL Frederiksberg Kommunalforening Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og

Læs mere

PIXIUDGAVE SENIORDAGE

PIXIUDGAVE SENIORDAGE PIXIUDGAVE SENIORDAGE Hvem er omfattet af seniordageordningen 25.03.2009 Alle kommunalt ansatte i aldersgruppen fra 60 år og op efter, har ret til frihed med sædvanlig løn i to dage fra det kalenderår

Læs mere

Krav til fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster indgået mellem KL og

Krav til fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster indgået mellem KL og Socialpædagogernes Landsforbund Krav til fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster indgået mellem KL og Socialpædagogernes Landsforbund KL s krav til organisationsforhandlingerne med Socialpædagogernes

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

50.02 O.15 31/2015 Side 1. Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.02 O.15 31/2015 Side 1. Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle

Læs mere

Beredsk.pers. i basis-og mesterstill.,kl 618 167.681 16.110 11.952 33.792 4.476 21.446 255.664 413.958

Beredsk.pers. i basis-og mesterstill.,kl 618 167.681 16.110 11.952 33.792 4.476 21.446 255.664 413.958 -afh Andre KL Akademikere, KL 15.955 5.637.559 6.343 7.828 1.263.010 134.925 1.210.987 8.260.678 517.733 Afdelingsbibl./filialled., gl. lønforløb Agronomer/hortonomer m.fl, gl. lønforløb Agronomer/hortonomer

Læs mere

Fællesaftale om Ny Løn

Fællesaftale om Ny Løn Fællesaftale om Ny Løn 07.01 Side 1 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark Dansk El bund Dansk Frisør- og Kosmetikerforbund Dansk Funktionærforbund

Læs mere

Godkendelse af generelt forlig 2015 og frigivelse af generel lønregulering pr. 1. april 2015

Godkendelse af generelt forlig 2015 og frigivelse af generel lønregulering pr. 1. april 2015 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Løn nr. 009-2015 Godkendelse af generelt forlig 2015 og frigivelse af

Læs mere

Højere individuel. Fritvalgsordninger. ATPsatsforbedringer. arbejdstidsa. (1. april 2016) (1. april 2016) (1. april 2016) (1.

Højere individuel. Fritvalgsordninger. ATPsatsforbedringer. arbejdstidsa. (1. april 2016) (1. april 2016) (1. april 2016) (1. Vejledende oversigt over ændringer aftalt ved O.15 ældre og sundhed Der henvises til gældende er og aftaler konkret administrationsgrundlag Nisnr. Grundlønsbedring kvalifikationslønsbedringer Pensionsbedringer

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik. 05.21 O.11 35/2011 Side 1

Rammeaftale om seniorpolitik. 05.21 O.11 35/2011 Side 1 Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale tjenestemænd og overenskomstansatte 05.21 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.21 Side 2 Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen...

Læs mere

Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte

Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte Side 1 Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte bibliotekarer KL Bibliotekarforbundet De Offentlige Tandlæger Fællesudvalget for Musikundervisere inden

Læs mere

Garantilønsgrupper ved overenskomstfornyelsen i 2002, status pr. 6/9-2002

Garantilønsgrupper ved overenskomstfornyelsen i 2002, status pr. 6/9-2002 Bilag 1 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Garantilønsgrupper ved overenskomstfornyelsen i 2002, status pr. 6/9-2002 I de to vedlagte

Læs mere

Aftale om lokal løndannelse for social- og sundhedspersonale O.11 34/2011 Side 1

Aftale om lokal løndannelse for social- og sundhedspersonale O.11 34/2011 Side 1 Aftale om lokal løndannelse for social- og sundhedspersonale KL FOA - Fag og Arbejde 09.02 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 09.02 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale

Læs mere

AFTALE OM PROCEDURE VEDR. LOKAL LØNDANNELSE FOR LÆRERE M.FL. I HELSINGØR KOMMUNE

AFTALE OM PROCEDURE VEDR. LOKAL LØNDANNELSE FOR LÆRERE M.FL. I HELSINGØR KOMMUNE AFTALE OM PROCEDURE VEDR. LOKAL LØNDANNELSE FOR LÆRERE M.FL. I HELSINGØR KOMMUNE INDGÅET MELLEM HELSINGØR KOMMUNE, HELSINGØR LÆRERFORENING (HLF) OG LANDSFORBUNDET AF VOKSEN- OG UNGDOMSUNDERVISERE (LVU)

Læs mere

Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere på undervisningsområdet inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde

Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere på undervisningsområdet inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde Side 1 Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere på undervisningsområdet inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 276 (Alm. del) af 5. maj 2014 stillet efter ønske fra René Christensen (DF)

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 276 (Alm. del) af 5. maj 2014 stillet efter ønske fra René Christensen (DF) Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 276 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 27. maj 2014 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 276 (Alm. del)

Læs mere

Side 2 KAPITEL 1. HOVEDAFTALENS PARTER

Side 2 KAPITEL 1. HOVEDAFTALENS PARTER Side 1 Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i øvrigt for tjenestemænd ansat i regionerne. 2007 Side 2 KAPITEL 1. HOVEDAFTALENS PARTER 1. I medfør

Læs mere

FÆLLESAFTALE OM NY LØN

FÆLLESAFTALE OM NY LØN AMTSRÅDSFORENINGEN KL KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE 11.20.12 Side 1 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK DANSK EL-FORBUND DANSK FRISØR- OG KOSMETIKER- FORBUND DANSK FUNKTIONÆRFORBUND DANSK

Læs mere

Godkendelse af generelt forlig 2013 og frigivelse af generel lønregulering pr. 1. april 2013, dog pr. 27. april 2013 for lærere

Godkendelse af generelt forlig 2013 og frigivelse af generel lønregulering pr. 1. april 2013, dog pr. 27. april 2013 for lærere REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Løn nr. 010-2013 02-05-2013 Tina Underbjerg Tel. 35298239 E-mail: tu@regioner.dk

Læs mere

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Godkendelse af KTO-forliget 2008 og frigivelse af generel lønregulering pr

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Godkendelse af KTO-forliget 2008 og frigivelse af generel lønregulering pr REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Løn nr. 004-08 17-04-2008 Tina Underbjerg Tel. 35298239 E-mail: tu@regioner.dk

Læs mere

Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 79 38.911 0 0 6.918 894 8.070 54.793 693.

Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 79 38.911 0 0 6.918 894 8.070 54.793 693. -afh Andre Danske Regioner, KTO Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 Agronomer/hortonomer m.fl.,nyt lønforløb Akademiingeniører, nyt lønforløb Arkitekter,

Læs mere

FOA Fag og Arbejde. Forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for FOA s pædagogiske sektors forhandlingsområde.

FOA Fag og Arbejde. Forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for FOA s pædagogiske sektors forhandlingsområde. KL FOA Fag og Arbejde SAG-2014-00642 Tid: Den 12. marts 2015, kl. 05.10 Sted: Emne: Deltagere: KL Forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for FOA s pædagogiske sektors forhandlingsområde.

Læs mere

Krav til fornyelse pr. 1. april 2015 af aftaler og overenskomster inden for Akademikernes forhandlingsområde

Krav til fornyelse pr. 1. april 2015 af aftaler og overenskomster inden for Akademikernes forhandlingsområde Akademikerne Krav til fornyelse pr. 1. april 2015 af aftaler og overenskomster inden for Akademikernes forhandlingsområde KL s krav til organisationsforhandlingerne med Akademikerne er oplistet i dette

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

40.12 O.15 41/2015 Side 1. Aftale for håndværkere og IT-supportere m.fl.

40.12 O.15 41/2015 Side 1. Aftale for håndværkere og IT-supportere m.fl. Side 1 Aftale for håndværkere og IT-supportere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F FOA Fag og Arbejde Fødevareforbundet NNF Malerforbundet i Danmark

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

KL Dato: Arbejdsgiverpolitisk Center. Weidekampsgade 10 Postboks 3370 Vor ref.: / København S Sagsbehandler: lrh/beb

KL Dato: Arbejdsgiverpolitisk Center. Weidekampsgade 10 Postboks 3370 Vor ref.: / København S Sagsbehandler: lrh/beb KL Dato: 12-12-2017 Arbejdsgiverpolitisk Center Deres ref.: Weidekampsgade 10 Postboks 3370 Vor ref.: 22-2018/20005 2300 København S Sagsbehandler: lrh/beb Løn og Vilkår Sendt pr. mail til: O.18@kl.dk

Læs mere

Krav til fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster for BUPLs forhandlingsområde

Krav til fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster for BUPLs forhandlingsområde Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Krav til fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster for BUPLs forhandlingsområde KL s krav til organisationsforhandlingerne med BUPL er oplistet

Læs mere

Aftale pr. 1. april 2013 om lønninger for kommunalt ansatte O.13 32/2013 Side 1

Aftale pr. 1. april 2013 om lønninger for kommunalt ansatte O.13 32/2013 Side 1 Aftale pr. 1. april 2013 om lønninger for kommunalt ansatte KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 04.30 O.13 32/2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Aftalens område... 3 1. Hvem er

Læs mere

Notat. Baggrund. Lønudviklingen

Notat. Baggrund. Lønudviklingen Notat Vedrørende: Lønudvikling 2011-2015 Sagsnavn: Lokal løndannelse 2013-2015 Sagsnummer: 81.00.00-I00-1-15 Skrevet af: Bjarne Vejrup E-mail: bjarne.vejrup@randers.dk Forvaltning: Personale- og HR-afdeling

Læs mere

Notat. Udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune. BORGMESTERENS AFDE- LING Juridisk Service Aarhus Kommune. FællesMED Orientering

Notat. Udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune. BORGMESTERENS AFDE- LING Juridisk Service Aarhus Kommune. FællesMED Orientering Notat Til Til FællesMED Orientering Side 1 af 6 Udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune Baggrund FællesMED har bedt om oplysninger vedrørende udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Oversigtstabeller Tabel 1: Antal mænd og kvinder fordelt på overenskomstgrupper

INDHOLDSFORTEGNELSE. Oversigtstabeller Tabel 1: Antal mænd og kvinder fordelt på overenskomstgrupper INDHOLDSFORTEGNELSE Ligestillingsstatistik 2005... 7 1. Datagrundlag og afgrænsning... 7 2. Begreber og definitioner... 7 3. Kommentarer til tabellerne... 10 4. Tabellerne på FLD s hjemmeside... 10 Oversigtstabeller...

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse

Fællesaftale om lokal løndannelse Fællesaftale om lokal løndannelse KL Organisationerne i den pædagogiske branche: BUPL - forbundet for pædagoger og klubfolk FOA - Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles forbund (3F)

Læs mere

Side 1 AC FOA FAG OG ARBEJDE

Side 1 AC FOA FAG OG ARBEJDE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AC FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere

Læs mere

OK13 Hvad startede vi med

OK13 Hvad startede vi med OK13 Hvad startede vi med Lønstigninger, der som minimum sikrer realløn for de lavest lønnede Fortsættelse af reguleringsordningen, der sikrer mod et lønefterslæb i forhold til det private arbejdsmarked.

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse. 09.01 O.11 38/2011 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse. 09.01 O.11 38/2011 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Dansk Socialrådgiverforening Fagligt Fælles bund 3F handlingskartellet HK/KOMMUNAL Malerforbundet i Danmark

Læs mere

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte Side 1 Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte bibliotekarer KL Bibliotekarforbundet De Offentlige Tandlæger Fællesudvalget for Musikundervisere inden

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

Sæt ny løn på dagsordenen

Sæt ny løn på dagsordenen Sæt ny løn på dagsordenen - 2 - Indholdsfortegnelse 1. Veje til indflydelse... 3 2. Råderum til ny løn... 3 3. Ny løn på budgettet... 5 4. Indflydelse på råderum og budget... 7 5. Spørgsmål du kan stille

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 1 Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 2 Indholdsfortegnelse... Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Parternes formål... 3 2. Samarbejde og organisationsfrihed...

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område KL 09.06 Side 1 BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles Forbund (3F) Dansk

Læs mere

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL Overenskomst Chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2013 Overenskomst for chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF 2013-1 - Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI

AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET 11.20.6 Side 1 AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

Lokal løndannelse i praksis. en pjece til dig, som forhandler løn til Sundhedskartellets medlemmer

Lokal løndannelse i praksis. en pjece til dig, som forhandler løn til Sundhedskartellets medlemmer Lokal løndannelse i praksis en pjece til dig, som forhandler løn til Sundhedskartellets medlemmer Lokal løndannelse i praksis en pjece til dig, som forhandler løn til Sundhedskartellets medlemmer Copyright

Læs mere

AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER

AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER **NYT**

Læs mere

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projektgruppen har opgjort forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder

Læs mere

Økonomiforvaltningen Sagsnr Oktober 2005 Aftalenr. 1377

Økonomiforvaltningen Sagsnr Oktober 2005 Aftalenr. 1377 Økonomiforvaltningen Sagsnr. 265048 Oktober 2005 Aftalenr. 1377 Københavns Kommune og Socialpædagogernes Landsforbund, Dansk Socialrådgiverforening og FOA Fag og Arbejde har aftalt fornyelse pr. 1. april

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01)

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) 3. september2015/lbb/lra Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) Forhåndsaftalen er indgået mellem Viborg Kommune og Viborg Lærerkreds og udarbejdet med henvisning

Læs mere

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 OVERENSKOMST CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Område... 3 2. Grundløn... 3 3. Personlige

Læs mere

Aftale for reglementsansat pædagogisk uddannet personale ved kommunale og selvejende daginstitutioner O.15 22/2016 Side 1

Aftale for reglementsansat pædagogisk uddannet personale ved kommunale og selvejende daginstitutioner O.15 22/2016 Side 1 Aftale for reglementsansat pædagogisk uddannet personale ved kommunale og selvejende daginstitutioner KL 62.05 Side 1 BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 62.05 Side

Læs mere

Aftale for tjenestemandslignende ansat ledende personale, administrativt personale, salgspersonale og trafikstyringspersonale ved lokalbanerne

Aftale for tjenestemandslignende ansat ledende personale, administrativt personale, salgspersonale og trafikstyringspersonale ved lokalbanerne Side 1 Aftale for tjenestemandslignende ansat ledende personale, administrativt personale, salgspersonale og trafikstyringspersonale ved lokalbanerne KL HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Indholdsfortegnelse

Læs mere