Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik"

Transkript

1 Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser og tvangsauktioner Renter og valutakurser Forbrugerpriser Offentlige finanser Flere tal Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske indikatorer. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik, men i visse tilfælde er andre kilder også anvendt. Du kan finde mere information på Konjunkturstatistik : 9

2 Nationalregnskab Nationalregnskabets hovedstørrelser Indeks. kvartal = TILGANG Import 3 BNP ANVENDELSE Faste bruttoinvesteringer Eksport Privat forbrug Offentligt forbrug Afdæmpet økonomisk vækst BNP steg, pct. i. kvt. Bruttonationalproduktet (BNP) steg med, pct. i andet kvartal efter et fald på, pct. i første kvartal, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonbevægelser. Investeringerne og det private forbrug steg begge i andet kvartal, mens der var et lille fald i udgifterne til det offentlige forbrug. Samhandlen med udlandet voksede med stigninger i både importen og eksporten. I første halvår var væksten, pct. i forhold til samme periode året før. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 7, 3. september Betalingsbalance Hovedposter, nettoindtægter, tremåneders glidende gennemsnit Øvrige løbende poster i alt Varer og tjenester J FMAMJ J ASOND J FMAMJ J ASOND J FMAMJ J ASOND 7 Løbende poster i alt Stort overskud på betalingsbalancen Overskuddet større end samme måned sidste år I august var der et overskud på,7 mia. kr. på betalingsbalancens løbende poster. Tjenester samt løn- og formueindkomst gav overskud på henholdsvis, og, mia.kr. Omvendt gav løbende overførsler samt varer underskud på henholdsvis, og, mia. kr. Overskuddet i august er mere end fordoblet i forhold til samme måned sidste år. I perioden juni-august var der et overskud på, mia. kr. på de løbende poster, hvilket er en forbedring på 7, mia. kr. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 3, 9. oktober Udenrigshandel Import og eksport samt handelsbalance, ekskl. skibe mv. Sæsonkorrigerede tal J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 7 Handelsbalance (højre akse) Import (venstre akse) Eksport (venstre akse) Lidt mindre udenrigshandel med varer Handelsbalancen er stadig i plus I august faldt im- og eksporten af varer næsten lige meget. Eksporten af varer faldt med,3 pct. og importen af varer med 3,9 pct. Danmarks overskud på handelsbalancen blev dermed lidt mindre i august end i de foregående måneder, nemlig,7 mia. kr. (eksklusive skibe mv., sæsonkorrigeret). Omfanget af Danmarks udenrigshandel med varer er hermed stort set tilbage på niveauet for årets første måneder. Set over de seneste tre måneder ser billedet anderledes ud. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 3, 9. oktober Bruttonationalprodukt Årlig realvækst i BNP (pct.) Konjunkturstatistik :

3 Arbejdstimer og beskæftigelse stiger Arbejdstimerne steg som følge af den tidlige påske De præsterede arbejdstimer steg med 7, pct. i andet kvartal i forhold til samme kvartal året før, så der i alt blev præsteret. mio. timer i kvartalet. Beskæftigelsen er i samme periode steget med,3 pct. og er opgjort til,9 mio. personer. Den store stigning i præsterede timer i andet kvartal hænger bl.a. sammen med påskens placering i første kvartal mod andet kvartal året før. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 39,. september Beskæftigelse for lønmodtagere Gnsntl. beskæftigelse og præsterede arbejdstimer på grundlag af ATR 9 Indeks. kvartal 99= Præsterede arbejdstimer Gnsntl. beskæftigede Ledighedsfaldet er bremset op Ledigheden i august er uændret i forhold til juli Efter tre års konstant fald i den sæsonkorrigerede ledighed ses nu for første gang en uændret ledighed. I august lå både antallet af ledige og ledige i pct. af arbejdsstyrken på samme niveau som i juli. Således var der. ledige omregnet til fuld tid i august, svarende til, pct. af arbejdsstyrken. I forhold til maj er ledigheden faldet med. fuldtidspersoner, svarende til pct. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 9,. oktober Ledighed Antal personer Tusinde fuldtidspersoner Ledige dagpengemodtagere Ledige i alt Ledige kontanthjælpsmodtagere J FMAM J J A S OND J FMAM J J A S OND J FMAM J J A S OND 7 Stigning på 3 pct. i kommuner og regioner, pct. mere i løn til privat ansatte Ansatte i kommuner og regioner fik i andet kvartal en lønstigning på 3, pct. i forhold til samme kvartal året før. Til sammenligning opnåede de stats- og privatansatte en lønstigning på hhv., pct. og, pct. I den private sektor steg lønnen, pct. fra andet kvartal sidste år til andet kvartal i år. Det er, procentpoint mere end i første kvartal. På årsbasis var lønstigningen størst inden for transport, post og tele (,9 pct). Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 3,. august og nr. 39,. september Lønudvikling Lønudviklingen, årsstigning Pct. Bygge og anlæg Privat Stat 3 Kommune. kvt.. kvt. 3. kvt.. kvt.. kvt.. kvt. 3. kvt.. kvt.. kvt.. kvt. 3. kvt.. kvt. 7 Ledighed 9-7 Pct. af arbejdsstyrken Kilde: ADAMs Databank, Danmarks Statistik Konjunkturstatistik :

4 Sammensatte konjunkturindikatorer Forventninger for industri, byggeri, serviceerhverv, samt forbrugertillidsindikator Nettotal Forbrugertillid Industri Bygge og anlæg Serviceerhverv J FMAMJ J ASOND J FMAMJ J ASOND J FMAMJ J ASOND 7 Markant fald i byggeriets forventninger Industriens forventninger falder fortsat Bygge- og anlægssektorens forventninger til de næste tre måneder er faldet fra - pct. i august til -3 pct. i september. Også industriens forventninger er faldet nemlig fra -9 pct. i august til - pct. i september. Ligeledes er serviceerhvervenes forventninger faldet fra pct. i august til pct. i september. Tallene er korrigeret for sæsonudsving. Den samlede indikator for forbrugertilliden steg fra -, i august til -, i september. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 3,. september og nr. 3-, 3. september Industriens produktion Produktionsindeks for industri i alt, eksklusive skibsværfter, sæsonkorrigeret Indeks = J FMAMJ J A S OND J FMAM J J A S OND J FMAMJ J A S OND 7 Fald i industriens produktion Fald på, pct. i industriproduktionen Industriproduktionen eksklusive skibe faldt, pct. fra juli til august. Det sker efter en fremgang i produktionen i juli. Over en tremåneders periode er produktionen faldet med, pct. fra perioden marts-maj til perioden juni-august. Det største fald i produktionen var på 7, pct. og fandt sted i fremstilling af varige forbrugsgoder (fx møbler). Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder (fx fødevarer) faldt, pct. Alle tal er korrigeret for sæsonudsving og prisudvikling, medmindre andet er angivet. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 3,. oktober Byggeriet Påbegyndte boliger, første og seneste indberetning, samt seneste offentliggørelse..... Antal boliger Første offentliggørelse Tusinde m Seneste offentliggørelse Påbegyndt byggeri falder stort Især nedgang i påbegyndte beboelsesbygninger Det samlede påbegyndte etageareal er faldet kraftigt i andet kvartal i i forhold til samme kvartal året før. Der er især tale om et markant fald i det påbegyndte etageareal til beboelsesbygninger, men erhvervsbygninger og øvrige bygninger har også store fald. Omfanget af det samlede påbegyndte byggeri er nu på niveau med byggeriet i slutningen af 99 erne. Målt i antal påbegyndte boliger er det primært et fald i etagebyggeri. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 3,. august Det samlede påbegyndte boligbyggeri Antal boliger Konjunkturstatistik :

5 Kraftig tilbagegang i købet af varebiler Husholdningerne købte pct. færre personbiler Erhvervene og husholdningerne købte 7 pct. færre varebiler i august end i samme måned sidste år. Nedgangen var på. varebiler. De mellemstore varebiler på -3 ton stod for hovedparten af tilbagegangen, mens der blev købt ca. færre af de tunge varebiler på 3-3, ton, og der var en tilsvarende stigning for de små varebiler under ton. I perioden juni-august købte de private husholdninger pct. færre nye personbiler end i perioden marts-maj, mens erhvervenes køb steg med pct. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr., 3. september Biler Nyregistrerede personbiler i husholdningerne Antal personbiler,. stk. J FMAMJ J A S OND J FMAMJ J A S OND J FMAMJ J A S OND 7 Faktisk Sæsonkorrigeret Fortsat fald i virksomhedernes salg Det indenlandske salg faldt med,9 pct. De danske virksomheders salg faldt med, pct. eller 3, mia. kr. fra juli til august. Det samlede fald skyldes nedgange i salget i hovedparten af branchegrupperne. Erhvervshovedgrupperne med faldende salg dækker tilsammen pct. af det samlede salg. Det viser de sæsonkorrigerede tal baseret på virksomhedernes momsindberetninger. Tilbagegangen fordeler sig med et fald på,9 pct. i salget til de danske kunder, mens salget til udlandet steg med 3 pct. i august. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr., 3. oktober Firmaernes køb og salg Firmaers køb og salg 3 3 Salg J FMAMJ J ASOND J FMAMJ J ASOND J FMAMJ J ASOND 7 sæsonkorrigeret Køb sæsonkorrigeret Detailsalget steget igen Detailsalget er steget med,7 pct. Efter tre måneders nedgang steg detailsalget igen. Det sæsonkorrigerede mængdeindeks for detailhandlen i alt steg med,7 pct. fra juli til august. Salget af fødevarer og andre dagligvarer steg med,3 pct. i forhold til juli, hvor der var markant fald i salget. Salget af andre forbrugsvarer steg med, pct. Derimod faldt salget af beklædning mv. med 3, pct. Andre forbrugsvarer omfatter en række varige goder som bolig- og fritidsudstyr, elektroniske apparater, smykker, ure og lignende. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr.,. oktober Detailomsætning Indeks for solgte mængder i detailhandlen = Sæsonkorrigeret Detailhandel i alt J FMAM J J A S OND J FMAM J J A S OND J FMAM J J A S OND 7 Nyregistrerede personbiler 97-7 Antal personbiler,. stk Konjunkturstatistik : 3

6 Offentlige finanser Det offentlige forbrug (løbende priser) Konkurser Erklærede konkurser, sæsonkorrigeret Antal 3 J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 7 Erklærede konkurser Sæsonkorrigeret Stort overskud i det offentlige Overskud på 9 mia. kr. i. kvt. Overskuddet på de offentlige finanser var 9, mia. kr. i andet kvartal. Det ligger markant højere end overskuddet i første kvartal, som var på 9,3 mia. kr. Sammenlignet med andet kvartal 7 var der tale om en stigning på, mia. kr. Det relativt lave overskud i første kvartal skyldes udbetalingen af en ekstraordinær kompensation til pensionstagerne for ændringer i pensionsbeskatningsreglerne. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr.,. september Rekordhøjt antal konkurser Højeste niveau i statistikkens historie I september var der 3 konkurserklæringer mod 39 måneden før, når der korrigeres for sæsonudsving. Det er en stigning på 3 pct., og niveauet er det højeste, siden Danmarks Statistik begyndte at registrere antallet af konkurser i 979. I faktiske tal var der 33 konkurserklæringer i august mod 3 måneden før. Det faktiske antal konkurserklæringer er steget med 7 pct. i forhold til september sidste år. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr.,. oktober Tvangsauktioner Bekendtgjorte tvangsauktioner, sæsonkorrigeret 3 3 Antal J FMAMJ J ASOND J FMAMJ J ASOND J FMAMJ J ASOND 7 Tvangsauktioner Sæsonkorrigeret Lidt flere tvangsauktioner pct. flere tvangsauktioner i september I september blev der bekendtgjort tvangsauktioner mod måneden før, når der korrigeres for sæsonudsving. Det er en stigning på pct. I faktiske tal var der 3 tvangsauktioner i september mod 7 måneden før. I forhold til september sidste år er det faktiske antal tvangsauktioner steget med 7 pct. Siden statistikkens start i 979 var det laveste antal tvangsauktioner i, hvor der i gennemsnit var 3 pr. måned, mens det højeste var i 99. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr.,. oktober Konkurser og tvangsauktioner. Januar 9 september... Gns. antal pr. måned Tvangsauktioner Konkurser Konjunkturstatistik :

7 Højere inflation i Danmark end i EU Inflationen i EU faldt til, pct. i august I august var inflationen i EU, pct., hvilket er et fald fra, pct. måneden før. Det er fortsat bl.a. priserne på benzin, fyringsolie og fødevarer som mælk, ost, æg samt brød og kornprodukter, der er steget mest det seneste år. For de lande, som har indført euroen som fælles valuta, lå inflationen i august på 3, pct., hvilket er et fald fra, pct. i sidste måned. Årsstigningen i det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) for Danmark steg til, pct. i august fra, pct. måneden før. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 39,. september Forbrugerpriser Prisstigning over måneder for EU7, Danmark, USA og Japan Pct. EU7 Danmark USA Japan J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 7 Den korte rente faldt mest i september Den korte obligationsrente faldt til,3 i september Den korte obligationsrente (3-mdr. eurorente DK) faldt fra, i august til,3 i september. Også den -årige statsobligationsrente faldt nemlig fra,9 i august til,37 i september. Til gengæld forandrede den gennemsnitlige effektive obligationsrente sig ikke. Renten er, i september som den også var i august. Selv om de tre renter er steget igennem den seneste tid, ligger de fortsat på et lavt niveau. Kilde (figur): Danmarks Nationalbank Renter Korte og lange renter 3 Pct. 3-mdr. eurorenter DK Gnsntl. effektiv obligationsrente -årige statsobligationer DK J FMAMJ J A S OND J FMAM J J A S OND J FMAM J J A S OND 7 Den effektive kronekurs faldt i september Kronekursen er i september på, Den effektive kronekurs steg i perioder fra starten af til juli, men er efterfølgende begyndt at falde. Kronekursen faldt således fra, i august til, i september. Den effektive kronekurs er en sammenvejning af udviklingen i af Danmarks vigtigste handelspartneres valutaer over for den danske krone. Vægtgrundlaget er pt. baseret på industrivarehandelen i 99. Kilde (figur): Danmarks Nationalbank Valutakurser Effektiv kronekurs 7 3 Indeks 9= J FMAMJ JASOND J FMAMJ J ASOND J FMAMJ J ASOND 7 OMXC, totalindeks for samtlige aktier opgjort til markedsværdi. Januar 99 - september Indeks ultimo dec. 99 = Konjunkturstatistik :

8 Bruttonationalprodukt, sæsonkorrigeret,. kvt., -priser, Kvartalsvis vækstrate i pct.,,,, -, -,,,,, -, Danmark Sverige Norge Finland Tyskland Storbritannien, -,3 -,3, Frankrig Italien Nederlandene,7 -, -, -,7 USA Japan EU EU7 Kilde: Eurostat EU-harmoniserede arbejdsløshedsprocenter, sæsonkorrigeret, juni,,,, Pct. 3,,,,3 7,, 7,7,,,,,9,9,, Danmark Sverige Norge Finland Tyskland Storbritannien Frankrig Italien Nederlandene USA Japan EU EU7 Kilde: Eurostat EU-harmoniserede forbrugerpriser, august Årlig vækstrate,,,, 3,,,, -,,, Danmark Sverige Norge Finland Tyskland Storbritannien Juli. Kilde: Eurostat, 3,3, 3,, 3, Frankrig Italien Nederlandene,7,, USA Japan EU7 Offentligt underskud eller overskud (ØMU-saldo) i pct. af BNP, 7,,,,, -, -, Pct. af BNP, 3, 9,3,3, -,9 -,7 -,9 Danmark Sverige Norge Finland Tyskland Storbritannien, Frankrig Italien Nederlandene -, -, -,9 USA Japan EU7.. Kilde: Eurostat. Anm.: Ifølge EU s konvergenskriterier må et evt. underskud på de offentlige finanser ikke overstige 3 pct. af BNP Konjunkturstatistik :

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel med varer Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Økonomisk overblik. Ny oversigt

Økonomisk overblik. Ny oversigt Ny oversigt Som noget nyt indeholder Konjunkturstatistik nu hver måned en oversigt over udviklingen i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel med varer Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser og tvangsauktioner Renter

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

AKTUEL STATISTIK. Nr. 03/07 Den 16. marts 2007

AKTUEL STATISTIK. Nr. 03/07 Den 16. marts 2007 AKTUEL STATISTIK Nr. 3/7 Den 16. marts 7 Hidtil højeste antal beskæftigede Beskæftigelsesindikatoren opgjort på grundlag af ATP-indbetalingerne for lønmodtagerne viste i. kvartal 6 en kraftigt stigende

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2015

Status på udvalgte nøgletal november 2015 Status på udvalgte nøgletal november 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men ser dog indtil videre

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2015

Status på udvalgte nøgletal januar 2015 Status på udvalgte nøgletal januar 215 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Reviderede tal for væksten i 3. kvartal viser en BNP-stigning på,4 pct. ift.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015 Status på udvalgte nøgletal oktober 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi ser, fra hvad vi ved om 3. kvartal, ud til at fortsætte stille og

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2014

Status på udvalgte nøgletal december 2014 Status på udvalgte nøgletal december 214 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi voksede ifølge foreløbige nationalregnskabstal med,5 pct. fra

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2014

Status på udvalgte nøgletal oktober 2014 Status på udvalgte nøgletal oktober 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Forventningerne til dansk økonomi synes desværre at være drejet i mere negativ

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2015

Status på udvalgte nøgletal marts 2015 Status på udvalgte nøgletal marts 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Det danske BNP steg med 1, % i 214. Det er godt nyt for dansk økonomi efter den

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 33 Indhold: Ugens tema Lille fald i ledigheden i juni 13 Ugens tendens I 16.1 nye jobannoncer i juli 13 Ugens tendens II Internationalt

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse

Status på udvalgte nøgletal september 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på udvalgte nøgletal september 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Det danske bruttonationalprodukt (BNP) steg med,5 procent i 2. kvartal 213. Sammenligner

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2015

Status på udvalgte nøgletal april 2015 Status på udvalgte nøgletal april 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling De indkomne økonomiske nøgletal i 215 peger i retning af, at dansk økonomi forsat

Læs mere

Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse

Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse Polen Holland USA Tyskland Italien Sverige Udland Norge Danmark Storbritannien Frankrig Finland Spanien Belgien Japan Aktuel Statistik 3/2015 18. september 2015 Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2012

Status på udvalgte nøgletal april 2012 Status på udvalgte nøgletal april 212 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på Dansk økonomi ikke entydig gunstig udvikling I løbet af den seneste måned har flere vigtige nøgletal udviklet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2011

Status på udvalgte nøgletal november 2011 Status på udvalgte nøgletal november 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på Dansk økonomi Turbulensen i verdensøkonomien synes aftaget en smule den seneste måned, men usikkerheden

Læs mere

Tema: Øje på beskæftigelsen november 2014

Tema: Øje på beskæftigelsen november 2014 Aktuel Statistik 4/2014 20. november 2014 Tema: Øje på beskæftigelsen november 2014 Dansk økonomi i bedring Der er udsigt til fremgang i dansk økonomi i år efter tilbagegang sidste år, jf. figur 1.1a.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Finanslovsaftalen for 13 på beskæftigelsesområdet Ugens tendens Fald i dansk udenrigshandel i september 1 Internationalt Stigende amerikansk beskæftigelse

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2012

Status på udvalgte nøgletal oktober 2012 Status på udvalgte nøgletal oktober Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på dansk økonomi Dansk økonomi er fortsat under hårdt pres og seneste(reviderede) nationalregnskabstal viste BNP-fald

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 3 31. august. september 1 Danmark Svag fremgang i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i juli Højeste lønstigninger i kommuner og regioner i. kvartal Huspriserne faldt i juni let

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 Indhold: Ugens tendens I Fortsat stort overskud på handelsbalancen Ugens tendens II Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal. 2014 Internationalt Faldende ledighed og stigende

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal februar 2015

Status på udvalgte nøgletal februar 2015 Status på udvalgte nøgletal februar 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Endnu en måned med blandet udvikling i de forskellige nøgletal fortæller,

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jan. 16 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014 Status på udvalgte nøgletal Januar 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Et nyt år er skudt ind, og i statsministerens nytårstale blev der talt om økonomisk stemningsskifte.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jun. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal December 2013

Status på udvalgte nøgletal December 2013 Status på udvalgte nøgletal December 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Tallene for den danske økonomiske vækst i 3. kvartal viste, at økonomien voksede,4 procent.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2016

Status på udvalgte nøgletal januar 2016 Status på udvalgte nøgletal januar 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der var fremgang i økonomien i 215, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal juni 2014

Status på udvalgte nøgletal juni 2014 Status på udvalgte nøgletal juni 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling I første kvartal af 214 voksede det danske bruttonationalprodukt med,9 procent i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2015

Status på udvalgte nøgletal december 2015 Status på udvalgte nøgletal december 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men det ser dog indtil

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2011

Status på udvalgte nøgletal april 2011 Status på udvalgte nøgletal april 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Faldende ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed faldt i februar med 2.9 fuldtidspersoner i forhold

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal februar 2011

Status på udvalgte nøgletal februar 2011 Status på udvalgte nøgletal februar 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stabil bruttoledighed I december var der 167.1 bruttoledige, når der korrigeres for sæsonudsving, svarende

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Oktober 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse

Status på udvalgte nøgletal Oktober 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på udvalgte nøgletal Oktober 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Den danske økonomi er langsomt på vej tilbage på sporet. De økonomiske vismænd forventede

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september 20 nov. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2016

Status på udvalgte nøgletal oktober 2016 Status på udvalgte nøgletal oktober 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Ledigheden er nu steget svagt i to måneder i træk, men vi vurderer ikke, at det

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

Flere ældre i den danske arbejdsstyrke, men færre unge. Dansk inflation er betydeligt lavere end EU-gennemsnittet

Flere ældre i den danske arbejdsstyrke, men færre unge. Dansk inflation er betydeligt lavere end EU-gennemsnittet Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 35 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Flere på lange videregående uddannelser, men færre på erhvervsuddannelser

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2016

Status på udvalgte nøgletal september 2016 Status på udvalgte nøgletal september 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Arbejdsmarkedet tog sig en puster i juli med et svagt fald i beskæftigelsen,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 8. september. september Danmark Firmaernes salg steg i juli Stigning i vare- og tjenesteeksporten i juli Lille stigning i betalingsbalance overskuddet i juli Stigning i bilsalget

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

Flere konkurser og tvangsauktioner i april Industriproduktionen steg i marts Salget af personbiler steg i april

Flere konkurser og tvangsauktioner i april Industriproduktionen steg i marts Salget af personbiler steg i april Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 2 Indhold: Ugens tema I Vækstpakke 214: Danmark helt ud af krisen virksomheder i vækst Ugens tema II OECD: Udsigt til positiv vækst i Eurozonen i 214 og 2 Ugens tendens

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Langtidsledigheden faldt svagt i april 1 Svagt faldende langtidsledighed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2014

Status på udvalgte nøgletal maj 2014 Status på udvalgte nøgletal maj 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der har været stor fokus på produktivitetsudviklingen i dansk erhvervsliv de seneste

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7 9. februar. februar Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal, men priserne driller Uændret vareeksport, mens tjenesteeksporten steg i. kvartal Overskuddet på betalingsbalancen var

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51 Indhold: Ugens tema Ugens tendens Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Regeringen forventer økonomisk fremgang i de kommende år Stort overskud på handelsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge 7. 7. februar 7 KonjunkturNyt Uge 7 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2016

Status på udvalgte nøgletal marts 2016 Status på udvalgte nøgletal marts 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet er fortsat ind i 216 med endnu et fald i ledigheden,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Svagt positiv nettotilgang til ledighed Nettotilgangen til

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Stort set uændret tilgang til ledighed i januar Stor hjælpepakke på

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 36 UIndhold:U HTUgens temath HTStigende beskæftigelse og økonomisk vækstth HTUgens tendenserth HTRekord mange arbejder på deltidth HTInternationaltTH HTal om konjunktur

Læs mere

Tema: Fortsat færre offentligt forsørgede

Tema: Fortsat færre offentligt forsørgede 2010K1 2010K3 2011K1 2011K3 2012K1 2012K3 2013K1 2013K3 2014K1 2014K3 2015K1 2015K3 2016K1 2016K3 2007K1 2007K3 2008K1 2008K3 2009K1 2009K3 2010K1 2010K3 2011K1 2011K3 2012K1 2012K3 2013K1 2013K3 2014K1

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2.8 færre på efterløn i 4. kvartal 211. Færre personer

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2016

Status på udvalgte nøgletal april 2016 Status på udvalgte nøgletal april 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu et fald i ledigheden i februar,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 3 6. ust 1. ust Danmark Fald i industriproduktionen i juni Firmaernes samlede salg faldt i juni Fald i dankortomsætningen i juli Fald i det påbegyndte byggeri i. kvartal Stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19 6. maj 8. maj 213 Danmark Industriproduktionen steg i 1. kvartal Udenrigshandlen viser stigning i både eksporten af varer og tjenester i 1. kvartal Underskud på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 9. december 13. december 213 Danmark Firmaernes samlede salg steg i oktober Genopretningen i Europa sikrer fremgang i både eksporten af varer og tjenester Fortsat stort overskud på

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 47 Indhold: Ugens tema Internationalt Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Normalisering af lønmodtagerbeskæftigelsen efter lockout EU-kommissionen:

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i marts 13 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 7 ud af 1 arbejdspladser har under 5 ansatte

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Marts 2017 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien November 20 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32 4. august 8. august 214 Danmark Fremgang i industriproduktionen i 2. kvartal 214 Fortsat fald i bilsalget i juli Dankortomsætningen steg i juli Det påbegyndte byggeri faldt en anelse

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2016

Status på udvalgte nøgletal august 2016 Status på udvalgte nøgletal august 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Beskæftigelsesfremgangen fortsatte i maj, mens ledigheden faldt igen i juni. Flaskehalse

Læs mere